Bestuursrapportage 2011 no. 2 (januari tot en met december 2011)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bestuursrapportage 2011 no. 2 (januari tot en met december 2011)"

Transcriptie

1 Bestuursrapportage no. 2 (januari tot en met december ) Vastgesteld door het college van dijkgraaf en hoogheemraden op 3 april 2012 Behandeld door het algemeen bestuur op18 april 2012 DOCS-# v8-Bestuursrapportage no 2.DOC Voorjaarsnota Begroting Bestuursrapportage no. 1 Bestuursrapportage no. 2 Jaarrekening en jaarverslag

2 Inhoud 1. Voorwoord en leeswijzer Bestuursrapportage in één oogopslag Programma s Primaire en regionale waterkeringen Calamiteitenzorg Watersysteembeheer Nationaal Bestuursakkoord Water Kwaliteit van het oppervlaktewater Zuiveringsbeheer Lastendruk Tevredenheid belanghebbenden Maatschappelijk verantwoord ondernemen Niet afgeronde prestatie-indicatoren Belastingopbrengsten Investeringen Niet afgeronde investeringen Paragrafen Uitgangspunten en normen Bedrijfsvoering Financiering Bijlage 1: Afkortingen en begrippen Bijlage 2: Niet afgeronde prestatie-indicatoren

3 1. Voorwoord en leeswijzer Voorwoord Twee maal per begrotingsjaar brengt het college de bestuursrapportage uit aan het algemeen bestuur, als onderdeel van de Planning & Controlcyclus. Het college geeft hiermee invulling aan artikel 10, tweede lid, van de Verordening beleids- en verantwoordingsfunctie Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Deze cyclus begint met de voorjaarsnota die op hoofdlijnen het beleid voor de volgende 4 jaren weergeeft en waar ook een meerjarenraming in wordt afgegeven. De volgende stap in de cyclus is de begroting waarin in het bijzonder de eerste jaarschijf van de voorjaarsnota nader wordt uitgewerkt. De bestuursrapportage geeft vervolgens antwoord op het resultaat van de drie W-vragen die in de begroting zijn gesteld: Wat willen we bereiken? Wat doen we ervoor? Wat zijn de kosten? De financiële cijfers van de tweede bestuursrapportage kunnen daarbij bovendien worden gezien als de voorlopige cijfers van de later door het algemeen bestuur vast te stellen jaarrekening. Sinds worden naast de bestuursrapportages tussentijds (voor de zomervakantie en voor de begrotingsvaststelling) overzichten verstrekt met de stand van zaken van de investeringsplanning. Leeswijzer Doelstellingen en prestatie-indicatoren (PI) In hoofdstuk 3 Programma s beoordelen we de geleverde prestaties aan de hand van de volgende criteria: Kwaliteit (K); Tijd (T); Geld (G). Gebruikte symbolen In verband met een rustiger opmaak van de tabellen en geen eenduidige symbolen, waardoor een legenda nodig was per tabel om de symbolen te verklaren, gebruiken wij voor het kleuroordeel met ingang van deze bestuursrapportage nieuwe symbolen. In Tabel 1 treft u de definitie aan met de gebruikte symbolen. Tabel 1 Symbolen en definitie Definitie Was Wordt goed op schema +/+ voldoende, niet op schema maar niet kritisch +/- onvoldoende, niet op schema en kritisch -/- Werkwijze beoordelingen In de beoordeling is gekeken naar de resultaten in kwaliteit, tijd en geld. Als kwaliteit en tijd in meer of mindere mate achterblijven bij de afspraken die gemaakt zijn, worden deze oranje of zelfs rood beoordeeld. Hierbij is het relevant welke toekomstige acties moeten worden ondernomen om de gestelde doelen alsnog te behalen. Het criterium geld wordt vaak groen beoordeeld, tenzij er een overschrijding van het krediet is, dan volgt het oordeel oranje of rood, afhankelijk van de mate en reden van overschrijding. Bestuursrapportage in één oogopslag In hoofdstuk 2 treft u een samenvatting aan van de cijfers, uitgesplitst naar programma s, kostensoorten en belastingcategorieën. Bovendien treft u een overzicht aan van de doelstellingen en prestatie-indicatoren per programma. 3

4 2. Bestuursrapportage in één oogopslag Tabel 2 Verantwoording per bestuurlijk thema en programma Begroting Realisatie Resultaat Na 1e wijziging Kosten Veiligheid 15,9 16,1 0,3 N Primaire en regionale waterkeringen 15,4 15,8 0,4 N Calamiteitenzorg 0,4 0,3 0,1 V Voldoende water 30,7 33,6 3,0 N Watersysteembeheer 27,1 29,1 2,0 N Nationaal Bestuursakkoord Water 3,6 4,5 1,0 N Schoon water 52,0 54,8 2,9 N Kwaliteit van het oppervlaktewater 6,8 5,8 1,0 V Zuiveringsbeheer 45,1 49,0 3,9 N Bestuur, middelen & maatschappij 5,3 5,0 0,3 V Lastendruk 5,3 5,0 0,3 V Maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid 0,0 0,0 0,0 V Tevredenheid belanghebbenden 0,0 0,0 0,0 V Totaal kosten 103,8 109,6 5,8 N Overige opbrengsten Veiligheid 1,8 2,9 1,2 V Primaire en regionale waterkeringen 1,8 2,8 1,1 V Calamiteitenzorg 0,0 0,1 0,1 V Voldoende water 1,2 3,9 2,7 V Watersysteembeheer 1,0 3,6 2,6 V Nationaal Bestuursakkoord Water 0,2 0,2 0,1 V Schoon water 1,2 3,0 1,8 V Kwaliteit van het oppervlaktewater 0,0 0,1 0,1 V Zuiveringsbeheer 1,2 2,9 1,7 V Bestuur, middelen & maatschappij 0,3 0,8 0,5 V Lastendruk 0,3 0,8 0,5 V Maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid 0,0 0,0 0,0 V Tevredenheid belanghebbenden 0,0 0,0 0,0 V Totaal overige opbrengsten 4,5 10,7 6,2 V Saldo kosten en overige opbrengsten 99,3 98,9 0,4 V Bedragen zijn in miljoenen euro s 4

5 Tabel 3 Verantwoording per kosten- en opbrengstensoort Begroting Realisatie Resultaat Na 1e wijziging Kosten Overige kosten 50,7 51,4 0,7 N Personeelskosten 24,6 26,7 2,1 N Afschrijvingskosten 21,3 21,1 0,1 V Rentekosten 11,8 10,4 1,4 V Totaal kosten 108,3 109,6 1,3 N Overige opbrengsten Overige opbrengsten, excl. geactiveerde lasten 4,5 6,5 2,0 V Geactiveerde personeelslasten (incl. baggeren) 3,2 3,1 0,1 N Geactiveerde rente 1,3 1,1 0,2 N Totaal overige opbrengsten 9,0 10,7 1,7 V Saldo kosten en overige opbrengsten 99,3 98,9 0,4 V Netto bijdrage belastingcategorieën Netto bijdrage belastingcategorieën 99,1 99,7 0,6 V Mutaties reserves Toevoeging reserves 0,0 0,0 0,0 V Onttrekking reserves 0,2 0,0 0,2 N Saldo na netto bijdrage en mutaties reserves 0,0 0,8 0,8 V Bedragen zijn in miljoenen euro s Tabel 4 Netto bijdrage per belastingcategorie Begroting Realisatie Resultaat Na 1e wijziging Netto bijdrage per belastingcategorie Watersysteemheffing ingezetenen 18,8 18,9 0,0 V Watersysteemheffing overig ongebouwd 3,6 3,6 0,0 N Watersysteemheffing natuur 0,0 0,0 0,0 N Watersysteemheffing gebouwd 25,9 26,6 0,7 V Zuiveringsheffing woningen en bedrijven 50,7 50,7 0,1 N Totaal netto bijdrage 99,1 99,7 0,6 V Bedragen zijn in miljoenen euro s 5

6 Tabel 5 - Overzicht programma s, doelstellingen en Prestatie-indicatoren (PI) Bestuurlijk thema en programma Doelstelling Maatregel/PI Aantal PI rood / oranje Veiligheid 1. Primaire en regionale waterkeringen Doelstelling 1 - Waterkeringen voldoen aan de normen Doelstelling 2 - Het beperken van de gevolgen van overstromingen Doelstelling 3 - Waterkeringen worden niet door muskusratten verzwakt 2. Calamiteitenzorg Doelstelling 4 - Een doelmatig functionerend calamiteitenzorgsysteem Voldoende water 3. Watersysteembeheer Doelstelling 5 - Een waterregime dat aansluit op de functies van het gebied 4. Nationaal Bestuursakkoord Water Schoon water 5. Kwaliteit van het oppervlaktewater Doelstelling 6 - Realiseren van een duurzaam, klimaatbestendig en veilig functionerend watersysteem Doelstelling 7 - De regionale watersystemen zijn in 2015/2027 conform NBW-actueel op orde Doelstelling 8 - Verbetering van de kwaliteit van het oppervlaktewater 6. Zuiveringsbeheer Doelstelling 9 - Verbetering van de kwaliteit van het oppervlaktewater Bestuur, middelen en maatschappij Doelstelling 10 - Zuiveren van alle aanbod van afvalwater tegen wettelijk en in specifieke gevallen strengere gebiedsgerichte normen Doelstelling 11 - Energie-efficiëntie verbeteren bij zuiveringstechnische werken 7. Lastendruk Doelstelling 12 - Betere dienstverlening door een evenwichtige belastingheffing tegen zo laag mogelijke kosten 8. Tevredenheid belanghebbenden Doelstelling 13 - Het waterschap staat midden in de samenleving 9. Maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid Doelstelling 14 - Integreren van het vaarwegbeheer in het waterbeheer Doelstelling 15 - Verleende vergunningen binnen proceduretijd Doelstelling 16 - Duurzaamheidcriteria wordt toegepast bij het inkopen en aanbesteden Doelstelling 17 - Recreatie, cultuurhistorie en landschap 1 t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m

7 Conclusie Financieel beeld Het resultaat is 0,8 miljoen euro voordelig. Het resultaat ontstaat uit een voordelig saldo op de kosten en overige opbrengsten van 0,4 miljoen euro. Daarnaast zijn er hogere belastingopbrengsten van 0,6 miljoen euro. Tenslotte is de begrote onttrekking uit de reserve van 0,2 miljoen euro niet nodig, waardoor een rekenkundig nadeel ontstaat. De eerste begrotingswijziging heeft het saldo van de kosten en overige opbrengsten verlaagd met 2,2 miljoen euro. Zonder interventie (begrotingswijziging) zou het resultaat 2,2 miljoen euro hoger uitgevallen zijn. Hieruit blijkt dat het instrument van de begrotingswijziging effectief is. Investeringen De bruto investeringsuitgaven bedragen 32,9 miljoen euro. Hiermee wordt een relatieve uitputting van 87% gerealiseerd in, ten opzichte van 2010 een toename van 22%. Dit wordt met name veroorzaakt door de eerste begrotingswijziging, waarbij de begrote investeringsuitgaven met 13,6 miljoen euro neerwaarts zijn bijgesteld. Nog meer samenwerking binnen projecten en een verminderde afhankelijkheid van de markt zorgen voor minder uitgaven. Prestatie-indicatoren Wat we doen om het effect te bereiken is in Tabel 5 op pagina 6 samengevat weergegeven. In onderscheiden we 17 doelstellingen en 73 PI. Bovendien is hierin het aantal indicatoren weergegeven dat beoordeeld is als oranje of rood. Van de 73 PI hebben er 32 een afwijkend kleuroordeel. In totaal gaat het om 73 x 3 (K/T/G) = 219 beoordelingen. Hiervan zijn er 19 rood (-/-), 21 oranje (+/-) en 179 groen (+/+) beoordeeld. De meeste afwijkingen hebben betrekking op het criterium tijd. Wat vindt het college van de bereikte resultaten? Financieel beeld De begroting van stond in het teken van scherp aan de wind. Dat is duidelijk terug te zien in het saldo van kosten en overige opbrengsten, deze kent een uitputtingspercentage van 99,6%. Ook de geringe afwijking op de gerealiseerde belastingopbrengsten stelt ons tevreden. Met een voordeel van 0,6 miljoen euro ligt de afwijking ruim binnen 1% van het totaal van de begrote belastingopbrengsten. Ook achteraf gezien was het besluit om de 1 e Begrotingswijziging door te voeren verstandig. De overschrijding op personeelskosten is toe te schrijven aan een technische omissie in de begroting van de sociale lasten, de scherpe raming van de personeelskosten en aan hogere inhuurkosten. De omissie is in de begroting van 2012 hersteld. De overschrijding op inhuurkosten is inherent aan de keuze om bij vacatures en ziekte de capaciteit door het inhuren van tijdelijke medewerkers op sterkte te houden. Investeringen De gerealiseerde investeringsuitgaven liggen dichter bij de (gewijzigde) begroting dan de afgelopen jaren. Bruto is er voor bijna 33 miljoen euro aan werk gerealiseerd en dat is slechts 13% minder dan begroot. In 2010 lag de realisatie op 31,5 miljoen euro, dit is een stijging van de realisatie van de investeringsuitgaven met 1,5 miljoen euro (5%). Dit hoge realisatiepercentage wordt ook verklaard door de begrotingswijziging, waarbij het niveau is bijgesteld naar een realistischer niveau. Prestatie-indicatoren Op basis van de rapportage over de prestaties is de belangrijkste constatering dat het waterschap het werk wel gedaan krijgt maar niet in alle gevallen binnen de tijd die daarvoor in de begroting is gesteld. 7

8 Op de factor tijd wordt 15 keer rood en dus kritisch voor de einddoelstelling gescoord. Deze scores zijn als volgt te verdelen: aangepast in Begroting 2012: 3 afhankelijkheid van derden: 2 complexiteit en meerwerk: 5 maatregel in toelichting vermeld: 5 Op basis van de aantallen in de verschillende categorieën is het college van mening dat voldoende bijsturingsmaatregelen zijn genomen. De verschuiving in de tijd leidt niet altijd tot extra kosten of een lager kwaliteitsniveau. Koppeling prestatie-indicatoren & geld Vanuit het financiële beeld en de rapportage over de prestatie-indicatoren komt de vraag naar voren of het later realiseren van de doelstellingen in 2012 tot een financiële overschrijding leidt. Voor prestatieindicatoren die zijn gekoppeld aan investeringsuitgaven blijft het krediet 2012 beschikbaar. Voor de prestatie-indicatoren die gekoppeld zijn aan de exploitatie en waarvan is aangegeven dat de realisatie in 2012 plaatsvindt of wordt afgerond, geldt dat deze binnen de begroting van 2012 gerealiseerd kunnen worden. 8

9 3. Programma s Algemeen Inleiding In dit hoofdstuk beoordelen we de geleverde prestaties aan de hand van de volgende criteria: Kwaliteit (K); Tijd (T); Geld (G) Verder kijken we naar het programmaresultaat. De eerste begrotingswijziging is alleen kwantitatief (geld) van aard. Het kwalitatieve (tekst + PI) deel is niet gewijzigd. Om die reden zijn in deze bestuursrapportage de prestatie-indicatoren integraal overgenomen uit de begroting. De beoordeling van de prestatie-indicatoren vindt derhalve op dezelfde wijze plaats als bij de bestuursrapportage no.1. Op aangeven van het algemeen bestuur is in de bestuursrapportage no.1 de doorwerking naar de begroting 2012 inzichtelijk gemaakt. In de begroting 2012 is zoveel mogelijk rekening gehouden met cumulatieve indicatoren. Tabel Wat heeft het gekost? Uit de tabel met de kosten en opbrengsten is er op de onderdelen: personeelskosten; afschrijvingskosten; rentekosten; opbrengsten uit de geactiveerde lasten, regelmatig een patroon zichtbaar, waarvoor de verklaring per programma hetzelfde is. Om bij de toelichting per programma niet in herhaling te vervallen en hiermee een rustiger beeld bij de verklaring te creëren, treft u hieronder de algemene verklaring van de bij de bullets benoemde kosten- en opbrengstencategorieën. Personeelskosten De personeelskosten zijn gesaldeerd begroot. In de realisatie wordt dit volgens de geldende externe verslaggevingsregels uitgesplitst naar kosten en opbrengsten (geactiveerde lasten). Hierdoor ontstaat er nadeel op de personeelskosten en een voordeel op de geactiveerde lasten. Deze verschillen vallen echter tegen elkaar weg en hebben geen invloed op het totale saldo per programma. De begroting 2012 is in lijn gebracht met de spelregels, zodoende is dit probleem niet meer aan de orde in de volgende bestuursrapportages. Het nadelig resultaat van 2,1 miljoen euro op de personeelskosten wordt in belangrijke mate verklaard door een rekenfout in de personeelsbegroting van ongeveer 1,5 miljoen euro. Deze rekenfout is in de begroting 2012 hersteld. Daarnaast is er een nadelig resultaat gerealiseerd op de inhuur. Deze overschrijding van het inhuurbudget kent twee oorzaken: de inhuur voor vervanging voor ziekte en zwangerschap was hoger dan begroot en er is ingehuurd om ontstane vacatureruimte tijdelijk in te vullen. Deze vacatureruimte is niet begroot en zou normaliter grotendeels gedekt worden door een onderschrijding op de reguliere personeelskosten. Dat was door de genoemde rekenfout nu niet het geval. Inmiddels zijn de openstaande vacatures vervuld en zijn maatregelen genomen om de post inhuur binnen de begroting te houden. Afschrijvingskosten Het voordeel op de afschrijvingskosten is 0,1 miljoen euro. Dit wordt verklaard door een langere looptijd van projecten. Hierdoor start het moment van afschrijven later. Verder ontstaat een inkoopvoordeel op de aanbestedingen (zie ook Tabel 9 op pagina 41). Het voordeel wordt enigszins teniet gedaan door een inhaalafschrijving op rwzi Wijk bij Duurstede. Rentekosten Het voordeel op de rentekosten bedraagt 1,4 miljoen euro. Vanwege goed treasurybeleid, een optimale mix van lang- en kort vreemd vermogen, was het eind 2010 niet nodig een lening van 25 9

10 miljoen euro aan te trekken. In de begroting is hier wel mee gerekend. Uiteindelijk is in december een lening aangetrokken van 15 miljoen euro. Opbrengsten uit de geactiveerde lasten De begrote personeels- en rentekosten zijn gesaldeerd weergegeven. In de realisatie wordt dit volgens de geldende externe verslaggevingsregels uitgesplitst naar kosten en opbrengsten. Om het effect op de opbrengsten inzichtelijk te maken hebben we een aparte regel onder de opbrengsten opgenomen (geactiveerde lasten). Bij de programma s Primaire en regionale waterkeringen, Watersysteembeheer en Zuiveringsbeheer ontstaat hierdoor een nadeel op de personeelskosten en een voordeel de geactiveerde lasten. Deze verschillen vallen echter tegen elkaar weg en hebben geen invloed op het totale saldo per programma. De begroting 2012 is in lijn gebracht met de spelregels, zodoende is dit probleem niet meer aan de orde in de volgende bestuursrapportages. 10

11 Thema Veiligheid 3.1 Primaire en regionale waterkeringen Doelstelling 1 - Waterkeringen voldoen aan de normen Nr. Maatregel PI/afspraak Realisatie t/m 2010 Norm Realisatie Einddoelstelling K T G 01. Opstellen GOP primaire waterkeringen Bestuurlijk vastgesteld GOP - GOP vastgesteld Project is opgestart GOP gereed in +/+ -/- +/+ 02. Uitvoeren van toetsing van de regionale waterkeringen Toetsverslag vastgesteld door college mei % gedetailleerde toetsing gereed 80% Toetsing gereed in Uitvoeren van het Groot Onderhoudsplan Regionale waterkeringen Aantal kilometers uitgevoerde kadeverbetering per jaar 129 km voorbereid en 128 km gereed 19 km voorbereid 12 km gereed 19 km voorbereid 5 km gereed 316 kilometer in 2020 volgens norm gereed +/+ +/- +/+ 04. Opstellen van een beleidsnota overige waterkeringen Bestuurlijk vastgestelde beleidsnota overige waterkeringen - Vastgestelde nota Plan van aanpak gereed + pilot opgestart Beleidsplan vastgesteld in +/+ -/- +/+ 05. Opstellen van legger voor alle waterkeringen Bestuurlijk vastgestelde legger - Legger overige waterkeringen vastgesteld Nee Vastgestelde legger in -/- -/- -/- 06. Evalueren en bijstellen beheer- en beleidsplan waterkeringen Bestuurlijk vastgesteld beleidsplan - Beleidsplan vastgesteld Concept 80% gereed Beleidsplan waterkeringen gereed in +/+ +/- +/+ Doelstelling 2 - Het beperken van de gevolgen van overstromingen Nr. Maatregel PI/afspraak Realisatie t/m 2010 Norm Realisatie Einddoelstelling K T G 07. Opstellen van een compartimenteringsplan voor de boezem HDSR Bestuurlijk vastgesteld compartimenteringsplan - Vastgesteld compartimenteringsplan Studie compartimentering is uitgevoerd Plan vastgesteld in +/+ -/- +/+ Doelstelling 3 - Waterkeringen worden niet door muskusratten verzwakt Nr. Maatregel PI/afspraak Realisatie t/m 2010 Norm Realisatie Einddoelstelling K T G 08. Bestrijden van muskusratten Aantal muskusratten vangsten per uur 0,31 vangsten per uur 0,23 vangsten per uur 0,17 vangsten per uur 0,17 vangsten per uur in

12 Toelichting Prestatie-indicator nr. 1 Vanwege de extra inspanningen rondom het project Veiligheid Centraal Holland is het GOP primaire waterkeringen pas in de tweede helft van opgepakt. Het GOP primaire waterkeringen wordt in 2012 aan het AB voorgelegd (conform begroting 2012). Prestatie-indicator nr.3 Conform de verwachting van juli jl. is er in 5 km kade toegevoegd aan het aantal km regionale waterkering dat voldoet aan de toetsingscriteria. Ter compensatie van het lagere aantal km gereed, ten opzichte van oorspronkelijk gepland, is in 6 km meer in voorbereiding genomen. Hiervan is van 19 km de voorbereiding ook daadwerkelijk afgerond. Van de overige 6 km is de voorbereiding in vergevorderd stadium en zal deze in 2012 afgerond worden. Deze vertraging heeft geen nadelige consequenties voor het bereiken van de einddoelstelling van het GOP. Het aantal km is wel voor 2020 gereed en de vertraging heeft geen invloed op de overige planning. de legger overige keringen op basis van de concept criteria. Onder voorbehoud van de bestuurlijke vaststelling van de beleidsnota (2012) kan de legger overige waterkeringen eind 2012 bestuurlijk worden vastgesteld. Het betreft hier de legger voor de overige waterkeringen. Dit is slechts een beperkt aantal van het totaal, omdat het overgrote deel onder de primaire en regionale keringen valt. Voor zowel de primaire als de regionale keringen beschikken we over leggers. Prestatie-indicator nr.6 Het Conceptbeleidsplan is voor 80% gereed en zal (conform begroting 2012) in 2012 door het college worden vastgesteld. Prestatie-indicator nr. 7 De studie naar mogelijkheden voor compartimentering van de boezem is uitgevoerd. In het 1e kwartaal van 2012 wordt het resultaat in het college besproken met een plan van aanpak om te komen tot een compartimenteringsplan (conform begroting 2012). Prestatie-indicator nr.4 Vanwege de extra inspanningen rondom het project Veiligheid Centraal Holland is de beleidsnota overige waterkeringen in de tweede helft van opgepakt. Het plan van aanpak is ambtelijk gereed en er is een pilot opgestart rondom het Eiland van Schalkwijk. Verdere uitwerking en vaststelling vindt plaats in de 2 e helft van 2012 (conform begroting 2012). Prestatie-indicator nr.5 Het kunnen starten met het opstellen van de legger overige waterkeringen is afhankelijk van de criteria die vastgesteld worden in de beleidsnota overige waterkeringen (prestatie-indicator 4). De vertraging in het opstellen van de beleidsnota heeft hiermee direct ook het opstellen van de legger vertraagd. In wordt gestart met het opstellen van 12

13 Wat heeft het gekost? Begroting Realisatie Resultaat Na 1e wijziging Primaire en regionale waterkeringen Kosten Overige kosten V Bijdrage hoogwaterbeschermingsprogramma V Personeelskosten N Afschrijvingskosten V Rentekosten V Totaal kosten N Overige opbrengsten Overige opbrengsten V Geactiveerde lasten V Totaal overige opbrengsten V Saldo kosten en overige opbrengsten V Bedragen zijn in duizenden euro s Toelichting Naast de algemene toelichting voor de kosten- en opbrengstencategorieën op pagina 9, treft u hier de specifieke toelichting op de overige kosten en opbrengsten aan. Overige kosten (0,477 V) V/N Slimmere en geautomatiseerde veiligheidstoetsing regionale waterkeringen 0,2 V Legger voor waterkeringen niet vastgesteld in 0,2 V Door gunstige koppeling met de toetsing (werk met werk) en door met eigen personeel te werken ontstaat een voordeel op de activiteiten ten behoeve van het beheerregister waterkeringen 0,1 V Overige opbrengsten (0,696 V) Inwerkingtreding spoedwet per 1 juli (i.p.v. 1 januari) leidt tot extra facturering aan 0,9 V de provincie van de kosten van muskusrattenbeheer over het eerste halfjaar, wel dient te worden aangetekend dat in het Bestuursakkoord Water in dit verband 1 januari wordt genoemd. Het college gaat echter uit van 1 juli, zijnde de datum waarop de muskusrattenbeheersing een wettelijke waterschapstaak is geworden. Overige indirecte opbrengsten 0,2 N Bedragen zijn in miljoenen euro s, V = voordeel, N = nadeel 13

14 3.2 Calamiteitenzorg Doelstellingen en maatregelen Doelstelling 4 - Een doelmatig functionerend calamiteitenzorgsysteem Nr. Maatregel PI/afspraak Realisatie t/m 2010 Norm Realisatie Einddoelstelling K T G 09. Oefenen van de calamiteitenorganisatie Aantal oefeningen 2 oefeningen (1 met gemeenten en 1 intern) 5 oefeningen (2 met gemeenten en 3 intern) 5 oefeningen (2 met gemeenten en 3 intern) en 2 calamiteiten (hoog water en droogte) Doelmatig functionerend calamiteitenzorgsysteem Wat heeft het gekost? Begroting Realisatie Resultaat Na 1e wijziging Calamiteitenzorg Kosten Overige kosten V Personeelskosten N Afschrijvingskosten V Rentekosten V Totaal kosten V Overige opbrengsten Overige opbrengsten V Geactiveerde lasten V Totaal overige opbrengsten V Saldo kosten en overige opbrengsten V Bedragen zijn in duizenden euro s Toelichting Naast de algemene toelichting voor de kosten- en opbrengstencategorieën op pagina 9, treft u hier de specifieke toelichting op de overige kosten en opbrengsten aan. Overige kosten (0,202 V) De ondersteuning op het gebied van calamiteitenzorg en de samenwerking in het Platform Crisisbeheersing Midden Nederland is door de eigen organisatie uitgevoerd, terwijl er uitgaan was van het inschakelen van externe deskundigheid. V/N 0,2 V Overige opbrengsten (0,103 V) Niet geraamde opbrengsten Platform Crisisbeheersing Midden Nederland 0,1 V Bedragen zijn in miljoenen euro s, V = voordeel, N = nadeel 14

15 Thema Voldoende water 3.3 Watersysteembeheer Doelstelling 5 - Een waterregime dat aansluit op de functies van het gebied Nr. Maatregel PI/afspraak Realisatie t/m 2010 Norm Realisatie Einddoelstelling K T G 10. Opstellen beleidsnota beperken van de negatieve effecten van droogte Bestuurlijk vastgestelde beleidsnota - Studie naar effecten uitgevoerd Ja Beleidsnota gereed in Uitvoeren GOP Kunstwerken Aantal gerenoveerde kunstwerken per jaar stuks kunstwerken in 2015 in goede staat 12. Opstellen communicatieplan "waterverdeling tijdens droogte" Bestuurlijk vastgesteld communicatieplan - Vastgesteld plan Ja Vastgesteld plan in 13. Inrichten grondwatermonitoringssysteem Een operationeel monitoringsysteem - 100% gereed 100% Het monitoringsysteem is gereed in 14. Renoveren cultuurhistorische oevers Aantal km hersteld - 3,5 kilometer gerealiseerd 0 km 3,5 kilometer Oever-project stad Utrecht is afgerond in +/+ -/- +/- 15. Uitvoeren van GOP en WGP oevers Aantal kilometer verbeterde harde oevers per jaar 29,5 km 4,6 km 0,5 km GOP Oevers , 37 km oever hersteld +/+ -/- +/+ 16. Uitvoeren van GOP en WGP oevers Aantal kilometer natuurvriendelijke oevers 9,5 km 10,9 km 8,4 km Duurzame en robuuste inrichting van oevers +/+ +/- +/+ 17. Uitvoeren baggerjaarplan Aantal kuubs (m3) per jaar Baggerachterstand in 2016 weggewerkt (5,9 miljoen kuub) 18. Opstellen beleidsplan GGOR Bestuurlijk vastgesteld beleidsplan - Vastgestelde beleidsnota Ja Nota in vastgesteld 19. Actualiseren peilbesluiten. Cumulatief percentage gebied dat een actueel bestuurlijk vastgesteld peilbesluit heeft. 50% 66% 50% In 2015 zijn alle (79% van het gebied) peilbesluiten actueel (niet ouder dan 10 jaar) +/+ -/- +/+ 15

16 Toelichting Prestatie-indicator nr. 14 De complexiteit van de aanbesteding heeft voor de vertraging gezorgd in dit project. De uitvoering wordt geheel in 2012 ter hand genomen. Prestatie-indicator nr. 15 In deze 4,6 km zijn abusievelijk de 3,5 km van Stadsbuitengracht opgenomen. Van de geplande lengte van 1,1 km is 0,5 km gerealiseerd. De voorbereiding met aangelanden in het project Kromme Rijn, Schoudermantel heeft meer tijd gekost dan voorzien. Naar verwachting kan dit project in 2012 worden afgerond. Prestatie-indicator nr. 16 De norm van 10,9 km betreft deels projecten voor EVZ en KRW die ook horen bij de doelstelling aanleggen van natuurvriendelijke oevers in het programma waterkwaliteit. Vanuit het GOP oevers is in 8,4 km natuurvriendelijke oever aangelegd. De inrichting van de nieuwe maalvliet Gemaal Houtkade en uitvoering van het WGP Lanbroekerwetering hebben meer tijd gekost dan voorzien. Prestatie-indicator nr. 19 Het beoogde percentage met actuele peilbesluiten wordt niet gehaald om de volgende redenen. Voor peilbesluit Lopikerwaard waren peilafwegingen per bodemtype nodig op basis van de nieuwe beleidslijnen uit de beleidsnota Peilbeheer. Omdat dit in de streek gevoelig ligt is ook een intensiever gebiedsproces nodig. Hierdoor schuift de bestuurlijke vaststelling door naar Door inhuur van extra capaciteit wordt de voortgang ondersteund. 16

17 Doelstelling 5 - Een waterregime dat aansluit op de functies van het gebied Nr. Maatregel PI/afspraak Realisatie t/m 2010 Norm Realisatie Einddoelstelling K T G 20. Verbeteren sturing en monitoring oppervlakte watersysteem Vernieuwd CAW-systeem - Implementatie in organisatie Ja In 2013 is het CAW vernieuwd. 21. Uitvoeren meetplan oppervlaktewatersysteem Uitgevoerde maatregelen meetplan - 50% maatregelen meetplan gerealiseerd 50% In 2013 is het meetplan uitgevoerd. 22. Op orde brengen van de waterhuishouding in de TOP verdroogde gebieden. Cumulatief aantal verdroogde gebieden waar waterhuishouding op orde is Topgebieden zijn op orde in Opstellen watergebiedsplannen inclusief sub-top en overige gebieden Cumulatief aantal bestuurlijk vastgestelde watergebiedsplannen In 2020 zijn alle 7 watergebiedsplannen uitgevoerd 24. Uitvoeren integrale watergebiedsplannen Cumulatief aantal uitgevoerde watergebiedsplannen In 2020 zijn alle 7 watergebiedsplannen uitgevoerd Doelstelling 6 - Realiseren van een duurzaam, klimaatbestendig en veilig functionerend watersysteem Nr. Maatregel PI/afspraak Realisatie t/m 2010 Norm Realisatie Einddoelstelling K T G 25. Opstellen planadvies watersysteem Rijnenburg aan gemeente Utrecht Bestuurlijk vastgesteld planadvies. - Planadvies vastgesteld Nee Vastgesteld plan in +/+ +/- +/+ 26. Opstellen legger watersysteem Bestuurlijk vastgestelde legger Plan van Aanpak Uitvoeren plan van aanpak Ja In 2012 is legger vastgesteld 17

18 Toelichting Wat heeft het gekost? Prestatie-indicator nr. 25 In het overleg over de realisatie van Rijnenburg is door de gemeente Utrecht een tussenfase ingelast om de marktpartijen de mogelijkheid te geven met een alternatief plan te komen. Daardoor is de realisatie vertraagd ten opzichte van eerdere planningen. Inmiddels hebben de marktpartijen een eigen plan gepresenteerd, dat goed door de gemeente is ontvangen. Naar verwachting wordt het planproces binnenkort weer met alle overheidspartijen opgestart. Pas dan beschikken wij over de juiste informatie om het planadvies op te stellen en voor bestuurlijke besluitvorming voor te leggen. De bestuurlijke besluitvorming is naar verwachting in de eerste helft van Begroting Realisatie Resultaat Na 1e wijziging Watersysteembeheer Kosten Overige kosten N Personeelskosten N Afschrijvingskosten V Rentekosten N Totaal kosten N Overige opbrengsten Overige opbrengsten N Geactiveerde lasten V Totaal overige opbrengsten V Saldo kosten en overige opbrengsten V Bedragen zijn in duizenden euro s Toelichting Naast de algemene toelichting voor de kosten- en opbrengstencategorieën op pagina 9, treft u hier de specifieke toelichting op de overige kosten en opbrengsten aan. Overige kosten (0,549 N) V/N Monitoring slibaanwas wordt in 2012 aanbesteed 0,2 V Lagere onderhoudskosten kunstwerken actieve waterbeheersing 0,3 V Hogere onderhoudskosten door derden van kunstwerken passieve waterbeheersing 0,1 N Bij de monitoring van de waterkwantiteit leidt de upgrade van het CAW-systeem 0,1 N (Centrale Automatisering Watermanagement) tot meer aanpassingen op de bestaande systemen dan was voorzien. Bovendien hebben extra testen naar alle locaties tot hogere telefoonkosten geleid. In het hoofdstuk investering komt de overschrijding van het krediet ter hoogte van 0,1 miljoen euro aan de orde. Tot en met worden de kosten van bestuur en organisatie doorbelast naar de programma s. De doorbelasting vindt plaats aan de hand van een variabele verdeelsleutel, die gebaseerd is op de urenverantwoording. Deze doorbelasting valt voor het programma Watersysteembeheer nadelig uit. In 2012 zijn de kosten van bestuur en organisatie in een apart programma zichtbaar gemaakt. 0,8 N Bedragen zijn in miljoenen euro s, V = voordeel, N = nadeel 18

AGENDAPUNT 10. Onderwerp: Bestuursrapportage 2013 no. 2 Nummer: 724800. Voorstel

AGENDAPUNT 10. Onderwerp: Bestuursrapportage 2013 no. 2 Nummer: 724800. Voorstel VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 10 Onderwerp: Bestuursrapportage 2013 no. 2 Nummer: 724800 In D&H: 17-09-2013 (1 ste behandeling) Steller: M. Vijverberg 24-09-2013 (2 de behandeling) 29-10-2013

Nadere informatie

BEGROTING 2011. De Stichtse Rijnlanden. Vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 23 november 2010

BEGROTING 2011. De Stichtse Rijnlanden. Vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 23 november 2010 BEGROTING 2011 De Stichtse Rijnlanden Vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 23 november 2010 Doelgroep: Algemeen bestuur Datum: 23 november 2010 Versie: 1.5 (na behandeling in het AB

Nadere informatie

Programmabegroting 2013

Programmabegroting 2013 Programmabegroting 2013 Ridderkerk, 22 november 2012 Inhoudsopgave: Voorwoord 2 1 Inleiding 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Missie... 3 1.3 Uitgangspunten en normen... 3 1.4 Leeswijzer... 4 2 Bestuurlijke samenvatting

Nadere informatie

Concept Jaarrekening 2010

Concept Jaarrekening 2010 Concept Jaarrekening 2010 Colofon Delft, mei 2011 Jaarrekening 2010 Samenstelling Hoogheemraadschap van Delfland Foto omslag www.hhdelfland.nl Hoogheemraadschap van Delfland Phoenixstraat 32 Postbus 3061

Nadere informatie

BESTUURSRAPPORTAGE WATERSCHAP RIJN EN IJSSEL 2014-2

BESTUURSRAPPORTAGE WATERSCHAP RIJN EN IJSSEL 2014-2 BIJLAGE 1 BESTUURSRAPPORTAGE WATERSCHAP RIJN EN IJSSEL 2014-2 Periode 01-01-2014 t/m 31-08-2014 VOORWOORD... 2 1 INLEIDING... 3 2 RAPPORTAGE IN ÉÉN OOGOPSLAG... 4 2.1 UITVOERING BELEID... 4 2.2 FINANCIËLE

Nadere informatie

Bekendmaking Jaarrekening 2010

Bekendmaking Jaarrekening 2010 Bekendmaking Jaarrekening 2010 Publicatiedatum 31 mei 2011 Type overig Termijn 31 mei 2011-14 juni 2011 Kennisgeving terinzagelegging Jaarrekening 2010 Volledig gebied DMS-nr. 954152 Het college van dijkgraaf

Nadere informatie

AGENDAPUNTNUMMER 23 DATUM BEHANDELING IN DiH 2 maart 2006

AGENDAPUNTNUMMER 23 DATUM BEHANDELING IN DiH 2 maart 2006 DATUM VERGADERING 16 maart 2006 BDLAGE(N) ~ 2 - AGENDAPUNTNUMMER 23 DATUM BEHANDELING IN DiH 2 maart 2006 AAN DE VERENIGDE VERGADERING BESTUURSRAPPORTAGE - III B0600372 Hollandse Delta 1. Aanleiding Op

Nadere informatie

DB-vergadering 24-05-2011 Agendapunt 14

DB-vergadering 24-05-2011 Agendapunt 14 DB-vergadering 24-05-2011 Agendapunt 14 Onderwerp Vaststelling programmarekening 2010 Portefeuillehouder(s) R.L.M. Sleijpen Afdeling Middelen Bestuursprogramma Niet van toepassing. Waterbeheersplan Niet

Nadere informatie

(meerjaren)begroting 2015-2020

(meerjaren)begroting 2015-2020 (meerjaren)begroting 2015-2020 "(samen)werken aan water" *2014.23708* Rapportinformatie Hoofdtitel... (meerjaren)begroting 2015-2020 Subtitel..."(samen)werken aan water" Rapportnummer:...

Nadere informatie

In D&H: 20-04-2010 Steller: H. van der Moolen Rekeningcommissie 10-05-2010 Telefoonnummer: (030) 634 58 72

In D&H: 20-04-2010 Steller: H. van der Moolen Rekeningcommissie 10-05-2010 Telefoonnummer: (030) 634 58 72 VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 6 Onderwerp: jaarrekening en jaarverslag 2009 Nummer: 278697 In D&H: 20-04-2010 Steller: H. van der Moolen In Cie: Rekeningcommissie 10-05-2010 Telefoonnummer:

Nadere informatie

Technische vragen en antwoorden AB 17 juni 2015

Technische vragen en antwoorden AB 17 juni 2015 Fractie Natuurterreinen Technische vragen en antwoorden AB 17 juni 2015 Agendapunt 3.a.1 Jaarrekening 2014 Pag 2: wat is verkeerstoren en waarom hoeft er niet te worden opgeschaald vanwege opschaling van

Nadere informatie

GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 2011 WATERSCHAP BRABANTSE DELTA

GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 2011 WATERSCHAP BRABANTSE DELTA GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 2011 WATERSCHAP BRABANTSE DELTA JAARREKENING 2011 Inleiding Bladzijde JAARVERSLAG 2011 Verslag ter verantwoording van het financieel beheer 7 t/m 38 GECONSOLIDEERDE JAARREKENING

Nadere informatie

Beleidsbegroting 2015

Beleidsbegroting 2015 Beleidsbegroting 2015 inclusief meerjarenraming 2016 tot en met 2019 Datum 12 november 2014 Opgemaakt door afdeling Bedrijfskundige Ondersteuning Kenmerk Pagina 2 van 59 INHOUDSOPGAVE 1. Nota van aanbieding...

Nadere informatie

WATERSCHAPSBLAD 2011, NUMMER 27 BIJL.: 1 Agendapunt: 12

WATERSCHAPSBLAD 2011, NUMMER 27 BIJL.: 1 Agendapunt: 12 AB 05-07-2011 WATERSCHAPSBLAD 2011, NUMMER 27 BIJL.: 1 Agendapunt: 12 Sittard, 21 juni 2011 AAN HET ALGEMEEN BESTUUR Onderwerp: Zienswijze ontwerpbegroting 2012 en meerjarenraming 2012-2016 Waterschapsbedrijf

Nadere informatie

DB-vergadering 15-06-2009 Agendapunt 11. Onderwerp Zienswijze ontwerpbegroting 2010 en meerjarenraming 2011-2014 Waterschapsbedrijf Limburg

DB-vergadering 15-06-2009 Agendapunt 11. Onderwerp Zienswijze ontwerpbegroting 2010 en meerjarenraming 2011-2014 Waterschapsbedrijf Limburg DB-vergadering 15-06-2009 Agendapunt 11 Onderwerp Zienswijze ontwerpbegroting 2010 en meerjarenraming 2011-2014 Waterschapsbedrijf Limburg Portefeuillehouder(s) R.L.M. Sleijpen Afdeling Middelen Bestuursprogramma

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE JAARSTUKKEN 2013

INHOUDSOPGAVE JAARSTUKKEN 2013 JAARSTUKKEN 2013 1 2 INHOUDSOPGAVE JAARSTUKKEN 2013 1 JAARVERSLAG 6 1.1 Inleiding 6 1.2 Verslaggeving 6 1.3 Ontwikkelingen in het verslagjaar 7 1.4 Exploitatieresultaat 2013 9 1.5 Incidentele baten en

Nadere informatie

Grontmij Nederland B.V. Assen, 17 mei 2011. Stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater. Planperiode 2010-2015. Definitief

Grontmij Nederland B.V. Assen, 17 mei 2011. Stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater. Planperiode 2010-2015. Definitief Stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater Planperiode 2010-2015 Definitief Grontmij Nederland B.V. Assen, 17 mei 2011 Pagina 1 van 51 Titel : Gemeentelijk Rioleringsplan Emmen Subtitel : Stedelijk

Nadere informatie

Onderzoek Rioleringsbeleid en -beheer. Gemeente Geertruidenberg

Onderzoek Rioleringsbeleid en -beheer. Gemeente Geertruidenberg Onderzoek Rioleringsbeleid en -beheer Gemeente Geertruidenberg Eindrapportage Augustus 2011 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl 2 Onderzoek rioleringsbeleid en -beheer gemeente

Nadere informatie

Werken aan water in en met de omgeving. Waterbeheerplan Waterschap Amstel, Gooi en Vecht 2010-2015

Werken aan water in en met de omgeving. Waterbeheerplan Waterschap Amstel, Gooi en Vecht 2010-2015 Werken aan water in en met de omgeving Waterbeheerplan Waterschap Amstel, Gooi en Vecht 2010-2015 3 Inhoud Samenvatting 8 1. Inleiding en leeswijzer 13 1.1 Inleiding 14 1.2 Leeswijzer 15 2 Evaluatie WBP

Nadere informatie

Colofon. Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Ommen. Planperiode: 2014 2018. Afdeling Openbaar Gebied Team Water & Team Civiel, riolering

Colofon. Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Ommen. Planperiode: 2014 2018. Afdeling Openbaar Gebied Team Water & Team Civiel, riolering Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Gemeente Ommen 2014-2018 Colofon Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Ommen Planperiode: 2014 2018 Opdrachtgever: Opgesteld door: Gemeente Ommen Bestuursdienst Ommen

Nadere informatie

Hoofdlijnennota. Actualisatie van het derde Waterhuishoudingsplan

Hoofdlijnennota. Actualisatie van het derde Waterhuishoudingsplan Actualisatie van het derde Waterhuishoudingsplan Vastgesteld door het college van Gedeputeerde Staten van Gelderland op 8 januari 2008 Actualisatie van het derde Waterhuishoudingsplan 8-1-2008 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Bestuursrapportage 2010-1

Bestuursrapportage 2010-1 Bestuursrapportage -1 1 2 Inhoudsopgave Voorwoord... 5 1. Programmaverantwoording... 7 1.1 Stand van zaken begrotingstoezeggingen... 7 1.2 Stand van zaken programma s... 8 Programma 1 Algemeen bestuur...

Nadere informatie

Wordt de rioolheffing goed besteed? RKC onderzoek naar gemeentelijke watertaken. Rekenkamercommissie gemeente Heerlen

Wordt de rioolheffing goed besteed? RKC onderzoek naar gemeentelijke watertaken. Rekenkamercommissie gemeente Heerlen Wordt de rioolheffing goed besteed? RKC onderzoek naar gemeentelijke watertaken Rekenkamercommissie gemeente Heerlen 26 juni 2013 Wordt de rioolheffing goed besteed? RKC onderzoek naar gemeentelijke watertaken

Nadere informatie

Onderzoeksrapport "Prestatie- en effectmonitoring" Rekenkamercommissie Waterschap Aa en Maas Versie definitief

Onderzoeksrapport Prestatie- en effectmonitoring Rekenkamercommissie Waterschap Aa en Maas Versie definitief Onderzoeksrapport "Prestatie- en effectmonitoring" Rekenkamercommissie Waterschap Aa en Maas Versie definitief 's-hertogenbosch, 25 april 2012 Onderzoeksrapport Prestatie- en effectmonitoring 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Gemeentelijk Rioleringsplan 2014-2018

Gemeentelijk Rioleringsplan 2014-2018 Gemeentelijk Rioleringsplan 2014-2018 Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht projectnr. 236678.23 revisie 6 mei 2013 auteur(s) ir. B. Starink ing. B. van Bekkum ing. P. Helleman gemeente Hendrik-Ido-Ambacht ingenieursbureau

Nadere informatie

Inhoud. Bestuurlijke samenvatting... 4

Inhoud. Bestuurlijke samenvatting... 4 Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Rucphen 2013-2017 Inhoud Bestuurlijke samenvatting... 4 1 Inleiding... 6 1.1 Waarom dit beleidsplan?... 6 1.2 Wat staat er in dit plan?... 6 1.3 Hoe lang is dit plan

Nadere informatie

KADERNOTA 2015. Inhoud. 1. Inleiding en opdracht. 1.1 Inleiding. 1.2 Opdracht. 1.3 Leeswijzer. 2. Uitgangspunten. 3.2 Voorjaarsnota 2014 5

KADERNOTA 2015. Inhoud. 1. Inleiding en opdracht. 1.1 Inleiding. 1.2 Opdracht. 1.3 Leeswijzer. 2. Uitgangspunten. 3.2 Voorjaarsnota 2014 5 KADERNOTA 2015 Inhoud 1. Inleiding en opdracht 1.1 Inleiding 1.2 Opdracht 1.3 Leeswijzer 2. Uitgangspunten 3. Voorjaarsnota 2014 2 2 2 2 4 5 3.1 Jaarrekening 2013 5 3.2 Voorjaarsnota 2014 5 3.3 Voortgang

Nadere informatie

Toonaangevend in belastingen

Toonaangevend in belastingen Bestuursrapportage GBLT 2013-1 Toonaangevend in belastingen Agendapunt 4 BERAP 2013-1 (definitief versie AB).doc Inhoudsopgave Inleiding... 3 Opbouw van de bestuursrapportage... 3 Economische situatie...

Nadere informatie

1 e Bestuursrapportage 2014 (periode januari - april) Servicepunt71

1 e Bestuursrapportage 2014 (periode januari - april) Servicepunt71 1 e Bestuursrapportage (periode januari - april) Servicepunt71 Auteur: Servicepunt71 Tweelingstraat 4 Postbus 171 / 2300AD / Leiden Onderwerp: 1 e bestuursrapportage Aantal pag s: 35 Datum: donderdag 19

Nadere informatie

3.1 Financiële mutaties 2012 en meerjarenbegroting 2013-2016 : 18 3.2 Stand van zaken bestaande bezuinigingen 36

3.1 Financiële mutaties 2012 en meerjarenbegroting 2013-2016 : 18 3.2 Stand van zaken bestaande bezuinigingen 36 KADERNOTA 212 INHOUDSOPGAVE KADERNOTA 212 Leeswijzer Hoofdstuk 1: Inleiding en samenvatting Hoofdstuk 2: Uitgangspunten voor de begroting 212 en de meerjarenbegroting 213-216 : 13 Hoofdstuk 3: De stand

Nadere informatie