Bestuursrapportage 2011 no. 2 (januari tot en met december 2011)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bestuursrapportage 2011 no. 2 (januari tot en met december 2011)"

Transcriptie

1 Bestuursrapportage no. 2 (januari tot en met december ) Vastgesteld door het college van dijkgraaf en hoogheemraden op 3 april 2012 Behandeld door het algemeen bestuur op18 april 2012 DOCS-# v8-Bestuursrapportage no 2.DOC Voorjaarsnota Begroting Bestuursrapportage no. 1 Bestuursrapportage no. 2 Jaarrekening en jaarverslag

2 Inhoud 1. Voorwoord en leeswijzer Bestuursrapportage in één oogopslag Programma s Primaire en regionale waterkeringen Calamiteitenzorg Watersysteembeheer Nationaal Bestuursakkoord Water Kwaliteit van het oppervlaktewater Zuiveringsbeheer Lastendruk Tevredenheid belanghebbenden Maatschappelijk verantwoord ondernemen Niet afgeronde prestatie-indicatoren Belastingopbrengsten Investeringen Niet afgeronde investeringen Paragrafen Uitgangspunten en normen Bedrijfsvoering Financiering Bijlage 1: Afkortingen en begrippen Bijlage 2: Niet afgeronde prestatie-indicatoren

3 1. Voorwoord en leeswijzer Voorwoord Twee maal per begrotingsjaar brengt het college de bestuursrapportage uit aan het algemeen bestuur, als onderdeel van de Planning & Controlcyclus. Het college geeft hiermee invulling aan artikel 10, tweede lid, van de Verordening beleids- en verantwoordingsfunctie Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Deze cyclus begint met de voorjaarsnota die op hoofdlijnen het beleid voor de volgende 4 jaren weergeeft en waar ook een meerjarenraming in wordt afgegeven. De volgende stap in de cyclus is de begroting waarin in het bijzonder de eerste jaarschijf van de voorjaarsnota nader wordt uitgewerkt. De bestuursrapportage geeft vervolgens antwoord op het resultaat van de drie W-vragen die in de begroting zijn gesteld: Wat willen we bereiken? Wat doen we ervoor? Wat zijn de kosten? De financiële cijfers van de tweede bestuursrapportage kunnen daarbij bovendien worden gezien als de voorlopige cijfers van de later door het algemeen bestuur vast te stellen jaarrekening. Sinds worden naast de bestuursrapportages tussentijds (voor de zomervakantie en voor de begrotingsvaststelling) overzichten verstrekt met de stand van zaken van de investeringsplanning. Leeswijzer Doelstellingen en prestatie-indicatoren (PI) In hoofdstuk 3 Programma s beoordelen we de geleverde prestaties aan de hand van de volgende criteria: Kwaliteit (K); Tijd (T); Geld (G). Gebruikte symbolen In verband met een rustiger opmaak van de tabellen en geen eenduidige symbolen, waardoor een legenda nodig was per tabel om de symbolen te verklaren, gebruiken wij voor het kleuroordeel met ingang van deze bestuursrapportage nieuwe symbolen. In Tabel 1 treft u de definitie aan met de gebruikte symbolen. Tabel 1 Symbolen en definitie Definitie Was Wordt goed op schema +/+ voldoende, niet op schema maar niet kritisch +/- onvoldoende, niet op schema en kritisch -/- Werkwijze beoordelingen In de beoordeling is gekeken naar de resultaten in kwaliteit, tijd en geld. Als kwaliteit en tijd in meer of mindere mate achterblijven bij de afspraken die gemaakt zijn, worden deze oranje of zelfs rood beoordeeld. Hierbij is het relevant welke toekomstige acties moeten worden ondernomen om de gestelde doelen alsnog te behalen. Het criterium geld wordt vaak groen beoordeeld, tenzij er een overschrijding van het krediet is, dan volgt het oordeel oranje of rood, afhankelijk van de mate en reden van overschrijding. Bestuursrapportage in één oogopslag In hoofdstuk 2 treft u een samenvatting aan van de cijfers, uitgesplitst naar programma s, kostensoorten en belastingcategorieën. Bovendien treft u een overzicht aan van de doelstellingen en prestatie-indicatoren per programma. 3

4 2. Bestuursrapportage in één oogopslag Tabel 2 Verantwoording per bestuurlijk thema en programma Begroting Realisatie Resultaat Na 1e wijziging Kosten Veiligheid 15,9 16,1 0,3 N Primaire en regionale waterkeringen 15,4 15,8 0,4 N Calamiteitenzorg 0,4 0,3 0,1 V Voldoende water 30,7 33,6 3,0 N Watersysteembeheer 27,1 29,1 2,0 N Nationaal Bestuursakkoord Water 3,6 4,5 1,0 N Schoon water 52,0 54,8 2,9 N Kwaliteit van het oppervlaktewater 6,8 5,8 1,0 V Zuiveringsbeheer 45,1 49,0 3,9 N Bestuur, middelen & maatschappij 5,3 5,0 0,3 V Lastendruk 5,3 5,0 0,3 V Maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid 0,0 0,0 0,0 V Tevredenheid belanghebbenden 0,0 0,0 0,0 V Totaal kosten 103,8 109,6 5,8 N Overige opbrengsten Veiligheid 1,8 2,9 1,2 V Primaire en regionale waterkeringen 1,8 2,8 1,1 V Calamiteitenzorg 0,0 0,1 0,1 V Voldoende water 1,2 3,9 2,7 V Watersysteembeheer 1,0 3,6 2,6 V Nationaal Bestuursakkoord Water 0,2 0,2 0,1 V Schoon water 1,2 3,0 1,8 V Kwaliteit van het oppervlaktewater 0,0 0,1 0,1 V Zuiveringsbeheer 1,2 2,9 1,7 V Bestuur, middelen & maatschappij 0,3 0,8 0,5 V Lastendruk 0,3 0,8 0,5 V Maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid 0,0 0,0 0,0 V Tevredenheid belanghebbenden 0,0 0,0 0,0 V Totaal overige opbrengsten 4,5 10,7 6,2 V Saldo kosten en overige opbrengsten 99,3 98,9 0,4 V Bedragen zijn in miljoenen euro s 4

5 Tabel 3 Verantwoording per kosten- en opbrengstensoort Begroting Realisatie Resultaat Na 1e wijziging Kosten Overige kosten 50,7 51,4 0,7 N Personeelskosten 24,6 26,7 2,1 N Afschrijvingskosten 21,3 21,1 0,1 V Rentekosten 11,8 10,4 1,4 V Totaal kosten 108,3 109,6 1,3 N Overige opbrengsten Overige opbrengsten, excl. geactiveerde lasten 4,5 6,5 2,0 V Geactiveerde personeelslasten (incl. baggeren) 3,2 3,1 0,1 N Geactiveerde rente 1,3 1,1 0,2 N Totaal overige opbrengsten 9,0 10,7 1,7 V Saldo kosten en overige opbrengsten 99,3 98,9 0,4 V Netto bijdrage belastingcategorieën Netto bijdrage belastingcategorieën 99,1 99,7 0,6 V Mutaties reserves Toevoeging reserves 0,0 0,0 0,0 V Onttrekking reserves 0,2 0,0 0,2 N Saldo na netto bijdrage en mutaties reserves 0,0 0,8 0,8 V Bedragen zijn in miljoenen euro s Tabel 4 Netto bijdrage per belastingcategorie Begroting Realisatie Resultaat Na 1e wijziging Netto bijdrage per belastingcategorie Watersysteemheffing ingezetenen 18,8 18,9 0,0 V Watersysteemheffing overig ongebouwd 3,6 3,6 0,0 N Watersysteemheffing natuur 0,0 0,0 0,0 N Watersysteemheffing gebouwd 25,9 26,6 0,7 V Zuiveringsheffing woningen en bedrijven 50,7 50,7 0,1 N Totaal netto bijdrage 99,1 99,7 0,6 V Bedragen zijn in miljoenen euro s 5

6 Tabel 5 - Overzicht programma s, doelstellingen en Prestatie-indicatoren (PI) Bestuurlijk thema en programma Doelstelling Maatregel/PI Aantal PI rood / oranje Veiligheid 1. Primaire en regionale waterkeringen Doelstelling 1 - Waterkeringen voldoen aan de normen Doelstelling 2 - Het beperken van de gevolgen van overstromingen Doelstelling 3 - Waterkeringen worden niet door muskusratten verzwakt 2. Calamiteitenzorg Doelstelling 4 - Een doelmatig functionerend calamiteitenzorgsysteem Voldoende water 3. Watersysteembeheer Doelstelling 5 - Een waterregime dat aansluit op de functies van het gebied 4. Nationaal Bestuursakkoord Water Schoon water 5. Kwaliteit van het oppervlaktewater Doelstelling 6 - Realiseren van een duurzaam, klimaatbestendig en veilig functionerend watersysteem Doelstelling 7 - De regionale watersystemen zijn in 2015/2027 conform NBW-actueel op orde Doelstelling 8 - Verbetering van de kwaliteit van het oppervlaktewater 6. Zuiveringsbeheer Doelstelling 9 - Verbetering van de kwaliteit van het oppervlaktewater Bestuur, middelen en maatschappij Doelstelling 10 - Zuiveren van alle aanbod van afvalwater tegen wettelijk en in specifieke gevallen strengere gebiedsgerichte normen Doelstelling 11 - Energie-efficiëntie verbeteren bij zuiveringstechnische werken 7. Lastendruk Doelstelling 12 - Betere dienstverlening door een evenwichtige belastingheffing tegen zo laag mogelijke kosten 8. Tevredenheid belanghebbenden Doelstelling 13 - Het waterschap staat midden in de samenleving 9. Maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid Doelstelling 14 - Integreren van het vaarwegbeheer in het waterbeheer Doelstelling 15 - Verleende vergunningen binnen proceduretijd Doelstelling 16 - Duurzaamheidcriteria wordt toegepast bij het inkopen en aanbesteden Doelstelling 17 - Recreatie, cultuurhistorie en landschap 1 t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m

7 Conclusie Financieel beeld Het resultaat is 0,8 miljoen euro voordelig. Het resultaat ontstaat uit een voordelig saldo op de kosten en overige opbrengsten van 0,4 miljoen euro. Daarnaast zijn er hogere belastingopbrengsten van 0,6 miljoen euro. Tenslotte is de begrote onttrekking uit de reserve van 0,2 miljoen euro niet nodig, waardoor een rekenkundig nadeel ontstaat. De eerste begrotingswijziging heeft het saldo van de kosten en overige opbrengsten verlaagd met 2,2 miljoen euro. Zonder interventie (begrotingswijziging) zou het resultaat 2,2 miljoen euro hoger uitgevallen zijn. Hieruit blijkt dat het instrument van de begrotingswijziging effectief is. Investeringen De bruto investeringsuitgaven bedragen 32,9 miljoen euro. Hiermee wordt een relatieve uitputting van 87% gerealiseerd in, ten opzichte van 2010 een toename van 22%. Dit wordt met name veroorzaakt door de eerste begrotingswijziging, waarbij de begrote investeringsuitgaven met 13,6 miljoen euro neerwaarts zijn bijgesteld. Nog meer samenwerking binnen projecten en een verminderde afhankelijkheid van de markt zorgen voor minder uitgaven. Prestatie-indicatoren Wat we doen om het effect te bereiken is in Tabel 5 op pagina 6 samengevat weergegeven. In onderscheiden we 17 doelstellingen en 73 PI. Bovendien is hierin het aantal indicatoren weergegeven dat beoordeeld is als oranje of rood. Van de 73 PI hebben er 32 een afwijkend kleuroordeel. In totaal gaat het om 73 x 3 (K/T/G) = 219 beoordelingen. Hiervan zijn er 19 rood (-/-), 21 oranje (+/-) en 179 groen (+/+) beoordeeld. De meeste afwijkingen hebben betrekking op het criterium tijd. Wat vindt het college van de bereikte resultaten? Financieel beeld De begroting van stond in het teken van scherp aan de wind. Dat is duidelijk terug te zien in het saldo van kosten en overige opbrengsten, deze kent een uitputtingspercentage van 99,6%. Ook de geringe afwijking op de gerealiseerde belastingopbrengsten stelt ons tevreden. Met een voordeel van 0,6 miljoen euro ligt de afwijking ruim binnen 1% van het totaal van de begrote belastingopbrengsten. Ook achteraf gezien was het besluit om de 1 e Begrotingswijziging door te voeren verstandig. De overschrijding op personeelskosten is toe te schrijven aan een technische omissie in de begroting van de sociale lasten, de scherpe raming van de personeelskosten en aan hogere inhuurkosten. De omissie is in de begroting van 2012 hersteld. De overschrijding op inhuurkosten is inherent aan de keuze om bij vacatures en ziekte de capaciteit door het inhuren van tijdelijke medewerkers op sterkte te houden. Investeringen De gerealiseerde investeringsuitgaven liggen dichter bij de (gewijzigde) begroting dan de afgelopen jaren. Bruto is er voor bijna 33 miljoen euro aan werk gerealiseerd en dat is slechts 13% minder dan begroot. In 2010 lag de realisatie op 31,5 miljoen euro, dit is een stijging van de realisatie van de investeringsuitgaven met 1,5 miljoen euro (5%). Dit hoge realisatiepercentage wordt ook verklaard door de begrotingswijziging, waarbij het niveau is bijgesteld naar een realistischer niveau. Prestatie-indicatoren Op basis van de rapportage over de prestaties is de belangrijkste constatering dat het waterschap het werk wel gedaan krijgt maar niet in alle gevallen binnen de tijd die daarvoor in de begroting is gesteld. 7

8 Op de factor tijd wordt 15 keer rood en dus kritisch voor de einddoelstelling gescoord. Deze scores zijn als volgt te verdelen: aangepast in Begroting 2012: 3 afhankelijkheid van derden: 2 complexiteit en meerwerk: 5 maatregel in toelichting vermeld: 5 Op basis van de aantallen in de verschillende categorieën is het college van mening dat voldoende bijsturingsmaatregelen zijn genomen. De verschuiving in de tijd leidt niet altijd tot extra kosten of een lager kwaliteitsniveau. Koppeling prestatie-indicatoren & geld Vanuit het financiële beeld en de rapportage over de prestatie-indicatoren komt de vraag naar voren of het later realiseren van de doelstellingen in 2012 tot een financiële overschrijding leidt. Voor prestatieindicatoren die zijn gekoppeld aan investeringsuitgaven blijft het krediet 2012 beschikbaar. Voor de prestatie-indicatoren die gekoppeld zijn aan de exploitatie en waarvan is aangegeven dat de realisatie in 2012 plaatsvindt of wordt afgerond, geldt dat deze binnen de begroting van 2012 gerealiseerd kunnen worden. 8

9 3. Programma s Algemeen Inleiding In dit hoofdstuk beoordelen we de geleverde prestaties aan de hand van de volgende criteria: Kwaliteit (K); Tijd (T); Geld (G) Verder kijken we naar het programmaresultaat. De eerste begrotingswijziging is alleen kwantitatief (geld) van aard. Het kwalitatieve (tekst + PI) deel is niet gewijzigd. Om die reden zijn in deze bestuursrapportage de prestatie-indicatoren integraal overgenomen uit de begroting. De beoordeling van de prestatie-indicatoren vindt derhalve op dezelfde wijze plaats als bij de bestuursrapportage no.1. Op aangeven van het algemeen bestuur is in de bestuursrapportage no.1 de doorwerking naar de begroting 2012 inzichtelijk gemaakt. In de begroting 2012 is zoveel mogelijk rekening gehouden met cumulatieve indicatoren. Tabel Wat heeft het gekost? Uit de tabel met de kosten en opbrengsten is er op de onderdelen: personeelskosten; afschrijvingskosten; rentekosten; opbrengsten uit de geactiveerde lasten, regelmatig een patroon zichtbaar, waarvoor de verklaring per programma hetzelfde is. Om bij de toelichting per programma niet in herhaling te vervallen en hiermee een rustiger beeld bij de verklaring te creëren, treft u hieronder de algemene verklaring van de bij de bullets benoemde kosten- en opbrengstencategorieën. Personeelskosten De personeelskosten zijn gesaldeerd begroot. In de realisatie wordt dit volgens de geldende externe verslaggevingsregels uitgesplitst naar kosten en opbrengsten (geactiveerde lasten). Hierdoor ontstaat er nadeel op de personeelskosten en een voordeel op de geactiveerde lasten. Deze verschillen vallen echter tegen elkaar weg en hebben geen invloed op het totale saldo per programma. De begroting 2012 is in lijn gebracht met de spelregels, zodoende is dit probleem niet meer aan de orde in de volgende bestuursrapportages. Het nadelig resultaat van 2,1 miljoen euro op de personeelskosten wordt in belangrijke mate verklaard door een rekenfout in de personeelsbegroting van ongeveer 1,5 miljoen euro. Deze rekenfout is in de begroting 2012 hersteld. Daarnaast is er een nadelig resultaat gerealiseerd op de inhuur. Deze overschrijding van het inhuurbudget kent twee oorzaken: de inhuur voor vervanging voor ziekte en zwangerschap was hoger dan begroot en er is ingehuurd om ontstane vacatureruimte tijdelijk in te vullen. Deze vacatureruimte is niet begroot en zou normaliter grotendeels gedekt worden door een onderschrijding op de reguliere personeelskosten. Dat was door de genoemde rekenfout nu niet het geval. Inmiddels zijn de openstaande vacatures vervuld en zijn maatregelen genomen om de post inhuur binnen de begroting te houden. Afschrijvingskosten Het voordeel op de afschrijvingskosten is 0,1 miljoen euro. Dit wordt verklaard door een langere looptijd van projecten. Hierdoor start het moment van afschrijven later. Verder ontstaat een inkoopvoordeel op de aanbestedingen (zie ook Tabel 9 op pagina 41). Het voordeel wordt enigszins teniet gedaan door een inhaalafschrijving op rwzi Wijk bij Duurstede. Rentekosten Het voordeel op de rentekosten bedraagt 1,4 miljoen euro. Vanwege goed treasurybeleid, een optimale mix van lang- en kort vreemd vermogen, was het eind 2010 niet nodig een lening van 25 9

10 miljoen euro aan te trekken. In de begroting is hier wel mee gerekend. Uiteindelijk is in december een lening aangetrokken van 15 miljoen euro. Opbrengsten uit de geactiveerde lasten De begrote personeels- en rentekosten zijn gesaldeerd weergegeven. In de realisatie wordt dit volgens de geldende externe verslaggevingsregels uitgesplitst naar kosten en opbrengsten. Om het effect op de opbrengsten inzichtelijk te maken hebben we een aparte regel onder de opbrengsten opgenomen (geactiveerde lasten). Bij de programma s Primaire en regionale waterkeringen, Watersysteembeheer en Zuiveringsbeheer ontstaat hierdoor een nadeel op de personeelskosten en een voordeel de geactiveerde lasten. Deze verschillen vallen echter tegen elkaar weg en hebben geen invloed op het totale saldo per programma. De begroting 2012 is in lijn gebracht met de spelregels, zodoende is dit probleem niet meer aan de orde in de volgende bestuursrapportages. 10

11 Thema Veiligheid 3.1 Primaire en regionale waterkeringen Doelstelling 1 - Waterkeringen voldoen aan de normen Nr. Maatregel PI/afspraak Realisatie t/m 2010 Norm Realisatie Einddoelstelling K T G 01. Opstellen GOP primaire waterkeringen Bestuurlijk vastgesteld GOP - GOP vastgesteld Project is opgestart GOP gereed in +/+ -/- +/+ 02. Uitvoeren van toetsing van de regionale waterkeringen Toetsverslag vastgesteld door college mei % gedetailleerde toetsing gereed 80% Toetsing gereed in Uitvoeren van het Groot Onderhoudsplan Regionale waterkeringen Aantal kilometers uitgevoerde kadeverbetering per jaar 129 km voorbereid en 128 km gereed 19 km voorbereid 12 km gereed 19 km voorbereid 5 km gereed 316 kilometer in 2020 volgens norm gereed +/+ +/- +/+ 04. Opstellen van een beleidsnota overige waterkeringen Bestuurlijk vastgestelde beleidsnota overige waterkeringen - Vastgestelde nota Plan van aanpak gereed + pilot opgestart Beleidsplan vastgesteld in +/+ -/- +/+ 05. Opstellen van legger voor alle waterkeringen Bestuurlijk vastgestelde legger - Legger overige waterkeringen vastgesteld Nee Vastgestelde legger in -/- -/- -/- 06. Evalueren en bijstellen beheer- en beleidsplan waterkeringen Bestuurlijk vastgesteld beleidsplan - Beleidsplan vastgesteld Concept 80% gereed Beleidsplan waterkeringen gereed in +/+ +/- +/+ Doelstelling 2 - Het beperken van de gevolgen van overstromingen Nr. Maatregel PI/afspraak Realisatie t/m 2010 Norm Realisatie Einddoelstelling K T G 07. Opstellen van een compartimenteringsplan voor de boezem HDSR Bestuurlijk vastgesteld compartimenteringsplan - Vastgesteld compartimenteringsplan Studie compartimentering is uitgevoerd Plan vastgesteld in +/+ -/- +/+ Doelstelling 3 - Waterkeringen worden niet door muskusratten verzwakt Nr. Maatregel PI/afspraak Realisatie t/m 2010 Norm Realisatie Einddoelstelling K T G 08. Bestrijden van muskusratten Aantal muskusratten vangsten per uur 0,31 vangsten per uur 0,23 vangsten per uur 0,17 vangsten per uur 0,17 vangsten per uur in

12 Toelichting Prestatie-indicator nr. 1 Vanwege de extra inspanningen rondom het project Veiligheid Centraal Holland is het GOP primaire waterkeringen pas in de tweede helft van opgepakt. Het GOP primaire waterkeringen wordt in 2012 aan het AB voorgelegd (conform begroting 2012). Prestatie-indicator nr.3 Conform de verwachting van juli jl. is er in 5 km kade toegevoegd aan het aantal km regionale waterkering dat voldoet aan de toetsingscriteria. Ter compensatie van het lagere aantal km gereed, ten opzichte van oorspronkelijk gepland, is in 6 km meer in voorbereiding genomen. Hiervan is van 19 km de voorbereiding ook daadwerkelijk afgerond. Van de overige 6 km is de voorbereiding in vergevorderd stadium en zal deze in 2012 afgerond worden. Deze vertraging heeft geen nadelige consequenties voor het bereiken van de einddoelstelling van het GOP. Het aantal km is wel voor 2020 gereed en de vertraging heeft geen invloed op de overige planning. de legger overige keringen op basis van de concept criteria. Onder voorbehoud van de bestuurlijke vaststelling van de beleidsnota (2012) kan de legger overige waterkeringen eind 2012 bestuurlijk worden vastgesteld. Het betreft hier de legger voor de overige waterkeringen. Dit is slechts een beperkt aantal van het totaal, omdat het overgrote deel onder de primaire en regionale keringen valt. Voor zowel de primaire als de regionale keringen beschikken we over leggers. Prestatie-indicator nr.6 Het Conceptbeleidsplan is voor 80% gereed en zal (conform begroting 2012) in 2012 door het college worden vastgesteld. Prestatie-indicator nr. 7 De studie naar mogelijkheden voor compartimentering van de boezem is uitgevoerd. In het 1e kwartaal van 2012 wordt het resultaat in het college besproken met een plan van aanpak om te komen tot een compartimenteringsplan (conform begroting 2012). Prestatie-indicator nr.4 Vanwege de extra inspanningen rondom het project Veiligheid Centraal Holland is de beleidsnota overige waterkeringen in de tweede helft van opgepakt. Het plan van aanpak is ambtelijk gereed en er is een pilot opgestart rondom het Eiland van Schalkwijk. Verdere uitwerking en vaststelling vindt plaats in de 2 e helft van 2012 (conform begroting 2012). Prestatie-indicator nr.5 Het kunnen starten met het opstellen van de legger overige waterkeringen is afhankelijk van de criteria die vastgesteld worden in de beleidsnota overige waterkeringen (prestatie-indicator 4). De vertraging in het opstellen van de beleidsnota heeft hiermee direct ook het opstellen van de legger vertraagd. In wordt gestart met het opstellen van 12

13 Wat heeft het gekost? Begroting Realisatie Resultaat Na 1e wijziging Primaire en regionale waterkeringen Kosten Overige kosten V Bijdrage hoogwaterbeschermingsprogramma V Personeelskosten N Afschrijvingskosten V Rentekosten V Totaal kosten N Overige opbrengsten Overige opbrengsten V Geactiveerde lasten V Totaal overige opbrengsten V Saldo kosten en overige opbrengsten V Bedragen zijn in duizenden euro s Toelichting Naast de algemene toelichting voor de kosten- en opbrengstencategorieën op pagina 9, treft u hier de specifieke toelichting op de overige kosten en opbrengsten aan. Overige kosten (0,477 V) V/N Slimmere en geautomatiseerde veiligheidstoetsing regionale waterkeringen 0,2 V Legger voor waterkeringen niet vastgesteld in 0,2 V Door gunstige koppeling met de toetsing (werk met werk) en door met eigen personeel te werken ontstaat een voordeel op de activiteiten ten behoeve van het beheerregister waterkeringen 0,1 V Overige opbrengsten (0,696 V) Inwerkingtreding spoedwet per 1 juli (i.p.v. 1 januari) leidt tot extra facturering aan 0,9 V de provincie van de kosten van muskusrattenbeheer over het eerste halfjaar, wel dient te worden aangetekend dat in het Bestuursakkoord Water in dit verband 1 januari wordt genoemd. Het college gaat echter uit van 1 juli, zijnde de datum waarop de muskusrattenbeheersing een wettelijke waterschapstaak is geworden. Overige indirecte opbrengsten 0,2 N Bedragen zijn in miljoenen euro s, V = voordeel, N = nadeel 13

14 3.2 Calamiteitenzorg Doelstellingen en maatregelen Doelstelling 4 - Een doelmatig functionerend calamiteitenzorgsysteem Nr. Maatregel PI/afspraak Realisatie t/m 2010 Norm Realisatie Einddoelstelling K T G 09. Oefenen van de calamiteitenorganisatie Aantal oefeningen 2 oefeningen (1 met gemeenten en 1 intern) 5 oefeningen (2 met gemeenten en 3 intern) 5 oefeningen (2 met gemeenten en 3 intern) en 2 calamiteiten (hoog water en droogte) Doelmatig functionerend calamiteitenzorgsysteem Wat heeft het gekost? Begroting Realisatie Resultaat Na 1e wijziging Calamiteitenzorg Kosten Overige kosten V Personeelskosten N Afschrijvingskosten V Rentekosten V Totaal kosten V Overige opbrengsten Overige opbrengsten V Geactiveerde lasten V Totaal overige opbrengsten V Saldo kosten en overige opbrengsten V Bedragen zijn in duizenden euro s Toelichting Naast de algemene toelichting voor de kosten- en opbrengstencategorieën op pagina 9, treft u hier de specifieke toelichting op de overige kosten en opbrengsten aan. Overige kosten (0,202 V) De ondersteuning op het gebied van calamiteitenzorg en de samenwerking in het Platform Crisisbeheersing Midden Nederland is door de eigen organisatie uitgevoerd, terwijl er uitgaan was van het inschakelen van externe deskundigheid. V/N 0,2 V Overige opbrengsten (0,103 V) Niet geraamde opbrengsten Platform Crisisbeheersing Midden Nederland 0,1 V Bedragen zijn in miljoenen euro s, V = voordeel, N = nadeel 14

15 Thema Voldoende water 3.3 Watersysteembeheer Doelstelling 5 - Een waterregime dat aansluit op de functies van het gebied Nr. Maatregel PI/afspraak Realisatie t/m 2010 Norm Realisatie Einddoelstelling K T G 10. Opstellen beleidsnota beperken van de negatieve effecten van droogte Bestuurlijk vastgestelde beleidsnota - Studie naar effecten uitgevoerd Ja Beleidsnota gereed in Uitvoeren GOP Kunstwerken Aantal gerenoveerde kunstwerken per jaar stuks kunstwerken in 2015 in goede staat 12. Opstellen communicatieplan "waterverdeling tijdens droogte" Bestuurlijk vastgesteld communicatieplan - Vastgesteld plan Ja Vastgesteld plan in 13. Inrichten grondwatermonitoringssysteem Een operationeel monitoringsysteem - 100% gereed 100% Het monitoringsysteem is gereed in 14. Renoveren cultuurhistorische oevers Aantal km hersteld - 3,5 kilometer gerealiseerd 0 km 3,5 kilometer Oever-project stad Utrecht is afgerond in +/+ -/- +/- 15. Uitvoeren van GOP en WGP oevers Aantal kilometer verbeterde harde oevers per jaar 29,5 km 4,6 km 0,5 km GOP Oevers , 37 km oever hersteld +/+ -/- +/+ 16. Uitvoeren van GOP en WGP oevers Aantal kilometer natuurvriendelijke oevers 9,5 km 10,9 km 8,4 km Duurzame en robuuste inrichting van oevers +/+ +/- +/+ 17. Uitvoeren baggerjaarplan Aantal kuubs (m3) per jaar Baggerachterstand in 2016 weggewerkt (5,9 miljoen kuub) 18. Opstellen beleidsplan GGOR Bestuurlijk vastgesteld beleidsplan - Vastgestelde beleidsnota Ja Nota in vastgesteld 19. Actualiseren peilbesluiten. Cumulatief percentage gebied dat een actueel bestuurlijk vastgesteld peilbesluit heeft. 50% 66% 50% In 2015 zijn alle (79% van het gebied) peilbesluiten actueel (niet ouder dan 10 jaar) +/+ -/- +/+ 15

16 Toelichting Prestatie-indicator nr. 14 De complexiteit van de aanbesteding heeft voor de vertraging gezorgd in dit project. De uitvoering wordt geheel in 2012 ter hand genomen. Prestatie-indicator nr. 15 In deze 4,6 km zijn abusievelijk de 3,5 km van Stadsbuitengracht opgenomen. Van de geplande lengte van 1,1 km is 0,5 km gerealiseerd. De voorbereiding met aangelanden in het project Kromme Rijn, Schoudermantel heeft meer tijd gekost dan voorzien. Naar verwachting kan dit project in 2012 worden afgerond. Prestatie-indicator nr. 16 De norm van 10,9 km betreft deels projecten voor EVZ en KRW die ook horen bij de doelstelling aanleggen van natuurvriendelijke oevers in het programma waterkwaliteit. Vanuit het GOP oevers is in 8,4 km natuurvriendelijke oever aangelegd. De inrichting van de nieuwe maalvliet Gemaal Houtkade en uitvoering van het WGP Lanbroekerwetering hebben meer tijd gekost dan voorzien. Prestatie-indicator nr. 19 Het beoogde percentage met actuele peilbesluiten wordt niet gehaald om de volgende redenen. Voor peilbesluit Lopikerwaard waren peilafwegingen per bodemtype nodig op basis van de nieuwe beleidslijnen uit de beleidsnota Peilbeheer. Omdat dit in de streek gevoelig ligt is ook een intensiever gebiedsproces nodig. Hierdoor schuift de bestuurlijke vaststelling door naar Door inhuur van extra capaciteit wordt de voortgang ondersteund. 16

17 Doelstelling 5 - Een waterregime dat aansluit op de functies van het gebied Nr. Maatregel PI/afspraak Realisatie t/m 2010 Norm Realisatie Einddoelstelling K T G 20. Verbeteren sturing en monitoring oppervlakte watersysteem Vernieuwd CAW-systeem - Implementatie in organisatie Ja In 2013 is het CAW vernieuwd. 21. Uitvoeren meetplan oppervlaktewatersysteem Uitgevoerde maatregelen meetplan - 50% maatregelen meetplan gerealiseerd 50% In 2013 is het meetplan uitgevoerd. 22. Op orde brengen van de waterhuishouding in de TOP verdroogde gebieden. Cumulatief aantal verdroogde gebieden waar waterhuishouding op orde is Topgebieden zijn op orde in Opstellen watergebiedsplannen inclusief sub-top en overige gebieden Cumulatief aantal bestuurlijk vastgestelde watergebiedsplannen In 2020 zijn alle 7 watergebiedsplannen uitgevoerd 24. Uitvoeren integrale watergebiedsplannen Cumulatief aantal uitgevoerde watergebiedsplannen In 2020 zijn alle 7 watergebiedsplannen uitgevoerd Doelstelling 6 - Realiseren van een duurzaam, klimaatbestendig en veilig functionerend watersysteem Nr. Maatregel PI/afspraak Realisatie t/m 2010 Norm Realisatie Einddoelstelling K T G 25. Opstellen planadvies watersysteem Rijnenburg aan gemeente Utrecht Bestuurlijk vastgesteld planadvies. - Planadvies vastgesteld Nee Vastgesteld plan in +/+ +/- +/+ 26. Opstellen legger watersysteem Bestuurlijk vastgestelde legger Plan van Aanpak Uitvoeren plan van aanpak Ja In 2012 is legger vastgesteld 17

18 Toelichting Wat heeft het gekost? Prestatie-indicator nr. 25 In het overleg over de realisatie van Rijnenburg is door de gemeente Utrecht een tussenfase ingelast om de marktpartijen de mogelijkheid te geven met een alternatief plan te komen. Daardoor is de realisatie vertraagd ten opzichte van eerdere planningen. Inmiddels hebben de marktpartijen een eigen plan gepresenteerd, dat goed door de gemeente is ontvangen. Naar verwachting wordt het planproces binnenkort weer met alle overheidspartijen opgestart. Pas dan beschikken wij over de juiste informatie om het planadvies op te stellen en voor bestuurlijke besluitvorming voor te leggen. De bestuurlijke besluitvorming is naar verwachting in de eerste helft van Begroting Realisatie Resultaat Na 1e wijziging Watersysteembeheer Kosten Overige kosten N Personeelskosten N Afschrijvingskosten V Rentekosten N Totaal kosten N Overige opbrengsten Overige opbrengsten N Geactiveerde lasten V Totaal overige opbrengsten V Saldo kosten en overige opbrengsten V Bedragen zijn in duizenden euro s Toelichting Naast de algemene toelichting voor de kosten- en opbrengstencategorieën op pagina 9, treft u hier de specifieke toelichting op de overige kosten en opbrengsten aan. Overige kosten (0,549 N) V/N Monitoring slibaanwas wordt in 2012 aanbesteed 0,2 V Lagere onderhoudskosten kunstwerken actieve waterbeheersing 0,3 V Hogere onderhoudskosten door derden van kunstwerken passieve waterbeheersing 0,1 N Bij de monitoring van de waterkwantiteit leidt de upgrade van het CAW-systeem 0,1 N (Centrale Automatisering Watermanagement) tot meer aanpassingen op de bestaande systemen dan was voorzien. Bovendien hebben extra testen naar alle locaties tot hogere telefoonkosten geleid. In het hoofdstuk investering komt de overschrijding van het krediet ter hoogte van 0,1 miljoen euro aan de orde. Tot en met worden de kosten van bestuur en organisatie doorbelast naar de programma s. De doorbelasting vindt plaats aan de hand van een variabele verdeelsleutel, die gebaseerd is op de urenverantwoording. Deze doorbelasting valt voor het programma Watersysteembeheer nadelig uit. In 2012 zijn de kosten van bestuur en organisatie in een apart programma zichtbaar gemaakt. 0,8 N Bedragen zijn in miljoenen euro s, V = voordeel, N = nadeel 18

19 3.4 Nationaal Bestuursakkoord Water Doelstelling 7 - De regionale watersystemen zijn in 2015/2027 conform NBW-actueel op orde Nr. Maatregel PI/afspraak Realisatie t/m 2010 Norm Realisatie Einddoelstelling K T G 27. Opstellen beleidsnotitie stedelijk waterbeheer Bestuurlijk vastgestelde beleidsnotitie - Vaststellen van beleidsnotitie Nee Vaststellen van beleidsnotitie in +/+ -/- +/+ 28. Uitvoeren tweede toetsing wateropgave Bestuurlijk vastgesteld toetsingsresultaat - Resultaat toetsing Nee In 2012 toetsingsresultaat bestuurlijk vastgesteld. +/+ -/- +/+ 29. Uitvoeren van NBW maatregelen Cumulatief aantal WGP waarin NBWmaatregelen uitgevoerd zijn In 2015 zijn de NBW maatregelen uitgevoerd in WGP s 19

20 Toelichting Prestatie-indicator nr. 27 Het opstellen van de beleidsnotitie stedelijk waterbeheer is in 2010 gestart. Vanwege de complexiteit van het onderwerp is besteed aan een goede bestuurlijke beeldvorming voorafgaand aan de besluitvorming. Naar verwachting zal de notitie in 2012 worden vastgesteld. Prestatie-indicator nr. 28 De toetsing is in begonnen. Het verwerken van een grote hoeveelheid verbeterde data in het beheerregister vergde enkele maanden extra tijd. De resultaten worden in het najaar van 2012 vastgesteld. Wat heeft het gekost? Begroting Realisatie Resultaat Na 1e wijziging Nationaal Bestuursakkoord Water Kosten Overige kosten N Personeelskosten N Afschrijvingskosten V Rentekosten V Totaal kosten N Overige opbrengsten Overige opbrengsten V Geactiveerde lasten V Totaal overige opbrengsten V Saldo kosten en overige opbrengsten N Bedragen zijn in duizenden euro s Toelichting Naast de algemene toelichting voor de kosten- en opbrengstencategorieën op pagina 9, treft u hier de specifieke toelichting op de overige kosten en opbrengsten aan. Overige kosten (0,534 N) Niet geraamde kosten voor de zoetwaterproblematiek West- en Midden Nederland (Deltaprogramma) en een niet geraamde bijdrage aan derden in het kader van het watergebiedsplan Langbroekerwetering Lagere bijdragen dan geraamd aan plannen van derden (Rijk, Provincie, gemeenten en overige) en thema- en gebiedsgerichte plannen Tot en met worden de kosten van bestuur en organisatie doorbelast naar de programma s. De doorbelasting vindt plaats aan de hand van een variabele verdeelsleutel, die gebaseerd is op de urenverantwoording. Deze doorbelasting valt voor dit Watersysteembeheer nadelig uit. In 2012 zijn de kosten van bestuur en organisatie in een apart programma zichtbaar gemaakt. Bedragen zijn in miljoenen euro s, V = voordeel, N = nadeel V/N 0,1 N 0,2 V 0,6 N 20

Bijgaand ontvangt u ter kennisneming het ontwerp van de door ons college uit te brengen bestuursrapportage 2011 no. 2 (dm.nr. 490346).

Bijgaand ontvangt u ter kennisneming het ontwerp van de door ons college uit te brengen bestuursrapportage 2011 no. 2 (dm.nr. 490346). COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HOOGHEEMRADEN COMMISSIE BMZ en SKK ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 3F Onderwerp: Bestuursrapportage no. 2 (ontwerp) Nummer: 511581 In D&H: 21-02-2012 Steller: MO-FIN In Cie: BMZ 21-03-2012

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Voorjaarsnota. Begroting. Bestuursrapportage no. 1. Bestuursrapportage no. 2. Jaarrekening en jaarverslag

Jaarverslag 2011. Voorjaarsnota. Begroting. Bestuursrapportage no. 1. Bestuursrapportage no. 2. Jaarrekening en jaarverslag Jaarverslag Vast te stellen door het algemeen bestuur op 4 juli 2012 DOCS-#517015-v2-Jaarverslag_HDSR_.DOC Voorjaarsnota Begroting Bestuursrapportage no. 1 Bestuursrapportage no. 2 Jaarrekening en jaarverslag

Nadere informatie

Bestuursrapportage 2011 no. 1 (januari tot en met juni 2011)

Bestuursrapportage 2011 no. 1 (januari tot en met juni 2011) Bestuursrapportage no. 1 (januari tot en met juni ) Behandeld door het algemeen bestuur op 1 november DOCS-#439271-v6-Bestuursrapportage No_1.DOC Voorjaarsnota Begroting Bestuursrapportage no. 1 Bestuursrapportage

Nadere informatie

AGENDAPUNT 4a. Onderwerp: Bestuursrapportage 2012 no. 1 Nummer: 576943. Voorstel

AGENDAPUNT 4a. Onderwerp: Bestuursrapportage 2012 no. 1 Nummer: 576943. Voorstel VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 4a Onderwerp: Bestuursrapportage 2012 no. 1 Nummer: 576943 In D&H: 18-09-2012 Steller: E. Lodder In Cie: BMZ 10-10-2012 (ter consultering) Telefoonnummer: (030)

Nadere informatie

Bestuursrapportage 2012 no. 2

Bestuursrapportage 2012 no. 2 Bestuursrapportage no. 2 Vastgesteld door het college van dijkgraaf en hoogheemraden op 2 april 2013 Versie: DOCS-#618707-v7-Burap no_2 Voorjaarsnota Begroting Bestuursrapportage no. 1 Bestuursrapportage

Nadere informatie

AGENDAPUNT 10. Onderwerp: Bestuursrapportage 2013 no. 2 Nummer: 724800. Voorstel

AGENDAPUNT 10. Onderwerp: Bestuursrapportage 2013 no. 2 Nummer: 724800. Voorstel VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 10 Onderwerp: Bestuursrapportage 2013 no. 2 Nummer: 724800 In D&H: 17-09-2013 (1 ste behandeling) Steller: M. Vijverberg 24-09-2013 (2 de behandeling) 29-10-2013

Nadere informatie

Algemeen Bestuur. De commissie heeft geadviseerd het voorstel door te geleiden voor besluitvorming in het Algemeen Bestuur

Algemeen Bestuur. De commissie heeft geadviseerd het voorstel door te geleiden voor besluitvorming in het Algemeen Bestuur Algemeen Bestuur Onderwerp: Jaarstukken 2014 Portefeuillehouder: B. de Jong Vertrouwelijk: nee Vergaderdatum: 8 juli 2015 Afdeling: MO Medewerker: A Peek Dossiernummer: 927419 versie 7 Behandeld in Datum

Nadere informatie

Onderwerp: Bestuursrapportage 2010 no. 2 Nummer: 359808. Dit onderwerp wordt geagendeerd ter kennisneming ter consultering ter advisering

Onderwerp: Bestuursrapportage 2010 no. 2 Nummer: 359808. Dit onderwerp wordt geagendeerd ter kennisneming ter consultering ter advisering COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HOOGHEEMRADEN COMMISSIE BMZ en SKK ALGEMEEN BESTUUR Agendapunt 2A Onderwerp: Bestuursrapportage 2010 no. 2 Nummer: 359808 In D&H: 28-02-2011 / 08-03-2011 Steller: mr. C.J. Vos

Nadere informatie

AGENDAPUNT 3.3 ONTWERP. Onderwerp: Ontwerp begroting 2015 Nummer: 860110. Voorstel

AGENDAPUNT 3.3 ONTWERP. Onderwerp: Ontwerp begroting 2015 Nummer: 860110. Voorstel VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 3.3 Onderwerp: Ontwerp begroting 2015 Nummer: 860110 ONTWERP In D&H: 30 september 2014 Steller: A Peek In Cie: BMZ 29 oktober 2014 Telefoonnummer: 6013 SKK

Nadere informatie

Inhoud De Programmaverantwoording... 3 Paragrafen... 28

Inhoud De Programmaverantwoording... 3 Paragrafen... 28 Jaarverslag Vastgesteld door het algemeen bestuur op 10 juli 2013 DOCS-#623798-v2-Jaarverslag HDSR_.DOC Voorjaarsnota Begroting Bestuursrapportage no. 1 Bestuursrapportage no. 2 Jaarrekening en jaarverslag

Nadere informatie

Bestuursrapportage 2014 waterschap Vechtstromen Versie 24 november 2015

Bestuursrapportage 2014 waterschap Vechtstromen Versie 24 november 2015 Bestuursrapportage 204 Vechtstromen Versie 24 november 205 Deze rapportage bevat een overzicht op hoofdlijnen van de voortgang van de uitvoering van het waterbeleid en dient als basis voor jaarlijks bestuurlijk

Nadere informatie

Overzicht vragen en antwoorden rekeningcommissie gehouden op 10 mei 2010.

Overzicht vragen en antwoorden rekeningcommissie gehouden op 10 mei 2010. Overzicht vragen en antwoorden rekeningcommissie gehouden op 10 mei 2010. A. Hiemstra (Algemene Waterschapspartij) Jaarrekening 1. Vraag: In 2009 is het aantal ingevulde fte s 314, in de begroting van

Nadere informatie

Bestuursrapportage 2014 no. 2 (januari tot en met juni 2014)

Bestuursrapportage 2014 no. 2 (januari tot en met juni 2014) Bestuursrapportage no. 2 (januari tot en met juni ) Vastgesteld door het college van dijkgraaf en hoogheemraden op 30 september, uitgebracht aan het algemeen bestuur op 19 november (als bijlage bij de

Nadere informatie

Onderwerp: Bestuursrapportage 2014 nr. 1 Nummer: 819839. Dit onderwerp wordt geagendeerd ter kennisneming ter consultering ter advisering

Onderwerp: Bestuursrapportage 2014 nr. 1 Nummer: 819839. Dit onderwerp wordt geagendeerd ter kennisneming ter consultering ter advisering Onderwerp: Bestuursrapportage nr. 1 Nummer: 819839 In D&H: 13-05- Steller: Edward Lodder In Cie: BMZ 11-06- Telefoonnummer: 5881 SKK 11-06- Afdeling: Management ondersteuning In AB: 02-07- Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Bestuursrapportage 2013 no. 1 (januari tot en met maart 2013)

Bestuursrapportage 2013 no. 1 (januari tot en met maart 2013) Bestuursrapportage 2013 no. 1 (januari tot en met maart 2013) Vastgesteld door het college van dijkgraaf en hoogheemraden op 7 mei 2013 Uitgebracht aan het algemeen bestuur op 10 juli 2013 DOCS 632101

Nadere informatie

Gelet op het bepaalde in artikel 10, vijfde lid, van de verordening beleids- en verantwoordingsfunctie Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden;

Gelet op het bepaalde in artikel 10, vijfde lid, van de verordening beleids- en verantwoordingsfunctie Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden; VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT Onderwerp: Begrotingswijziging 2014-1. Nummer: 817796 In D&H: 13 mei 2014 Steller: Martijn Vijverberg In Cie: BMZ 11 juni 2014 Telefoonnummer: 5882 SKK Afdeling:

Nadere informatie

DATUM BEHANDELING IN D&H 21 [Tiei 2013

DATUM BEHANDELING IN D&H 21 [Tiei 2013 DATUM VERGADERING 27 juľ1i 2013 BDLAGE(N) 2 AGENDAPUNTNUMMER ļ DATUM BEHANDELING IN D&H 21 [Tiei 2013 commissie 0 Water (10 juni 2013) 0 WWV (11 juni 2013) 0 MBH (12 juni 2013) AAN DE VERENIGDE VERGADERING

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : T.J. Boersma AB VERGADERING D.D. : 25 juni 2013 NUMMER : WM/MFI/NKu/7725 OPSTELLER : N. Kuper, 0522-276740 FUNCTIE : Afdelingshoofd Financiën VERGADERING MT

Nadere informatie

Gelet op het bepaalde in artikel 10, vijfde lid, van de verordening beleids- en verantwoordingsfunctie Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden;

Gelet op het bepaalde in artikel 10, vijfde lid, van de verordening beleids- en verantwoordingsfunctie Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden; VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 3.2 Onderwerp: Begrotingswijziging 2014 no.2. Nummer: 859505 ONTWERP In D&H: 23 september 2014 Steller: Jeroen Trynes 30 september 2014 (2 e behandeling) In

Nadere informatie

Pagina 1. grondwater- Watersysteem- Zuiverings- Wegenbeheer? beheer beheer beheer ** Planvorming

Pagina 1. grondwater- Watersysteem- Zuiverings- Wegenbeheer? beheer beheer beheer ** Planvorming Pagina 1 Planvorming 1 Eigen plannen 1.1 Beheersplan waterkeringen x 1.2 Waterbeheersplan x x x 1.3 Beheersplan wegenbeheer x* x 1.4 Beheersplan vaarwegenbeheer x 1.5 Thema- en gebiedsgerichte plannen

Nadere informatie

Advies jaarrekening 2011 van de commissie BMZ aan het algemeen bestuur HDSR Geachte leden van het algemeen bestuur, De commissie BMZ adviseert het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap De Stichtse

Nadere informatie

Ontwerp begroting 2013

Ontwerp begroting 2013 Ontwerp begroting 2013 Versie t.b.v. de vergadering van het algemeen bestuur op 21 november 2012 Versie: DOCS-#537260-v16-Begroting_2013.DOC Voorjaarsnota Begroting Bestuursrapportage no. 1 Bestuursrapportage

Nadere informatie

Leggers actueel, betrouwbaar en compleet. Waterkeringen op orde Waterkeringen zijn getoetst Conform procesafspraken met PZH en inspectie V&W

Leggers actueel, betrouwbaar en compleet. Waterkeringen op orde Waterkeringen zijn getoetst Conform procesafspraken met PZH en inspectie V&W Prestatie-indicatoren en nulmeting Bijlage 1 Programma 1: Waterveiligheid Basisgegevens waterveiligheid op orde maken Leggers actueel, betrouwbaar en compleet 1. Mate waarin leggers actueel, betrouwbaar

Nadere informatie

./. Hierbij doe ik u toekomen een concept-notitie aan de commissie Financiën inzake de eerste triaalrapportage per 30 april 2007.

./. Hierbij doe ik u toekomen een concept-notitie aan de commissie Financiën inzake de eerste triaalrapportage per 30 april 2007. DB 21-05-2007 Agendapunt: o16 Sittard, 15 mei 2007 AAN HET DAGELIJKS BESTUUR Onderwerp: Eerste triaalrapportage per 30 april 2007; 7e begrotingswijziging 2007./. Hierbij doe ik u toekomen een concept-notitie

Nadere informatie

2e wijziging programmabegroting

2e wijziging programmabegroting 2e wijziging programmabegroting 2014 Datum : 4 augustus 2014 Versie : 1.0 Datum: 4 augustus 2014 Versie: 1.0 Registratienummer: 2014021298 Inhoudsopgave 1 Inhoud wijziging programmabegroting... 3 2 Begrotingswijziging

Nadere informatie

Deze rapportage is opgedeeld in een rapportage over de opbrengsten van de voorgaande jaren en de opbrengst in het huidige belastingjaar.

Deze rapportage is opgedeeld in een rapportage over de opbrengsten van de voorgaande jaren en de opbrengst in het huidige belastingjaar. Rapportage 2013 HEA 1. Algemeen Deze rapportage is opgedeeld in een rapportage over de opbrengsten van de voorgaande jaren en de opbrengst in het huidige belastingjaar. In de tabellen worden de netto belastingopbrengsten

Nadere informatie

Waterschap Vallei en Veluwe Meerjarenperspectief

Waterschap Vallei en Veluwe Meerjarenperspectief Waterschap Vallei en Veluwe Meerjarenperspectief 2012-2017 Datum 13 oktober 2011 Opgemaakt door Werkgroep Financiën Afdeling Staf en Financiële en Economische Zaken Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Uitgangspunten

Nadere informatie

B1303722. 28 november 2013 7. Datum: Agendapunt nr: Aan de Verenigde Vergadering. Burap 2-2013

B1303722. 28 november 2013 7. Datum: Agendapunt nr: Aan de Verenigde Vergadering. Burap 2-2013 Datum: Agendapunt nr: 28 november 2013 7. B1303722 Aan de Verenigde Vergadering Burap 2-2013 Aard voorstel Besluitvormend voorstel met investerinq Aantal Bijlagen 2 Voorstel behandeld door Datum Verenigde

Nadere informatie

Rapportage 2 e kwartaal 2016 Wetterskip Fryslân

Rapportage 2 e kwartaal 2016 Wetterskip Fryslân Rapportage 2 e kwartaal 2016 Wetterskip Fryslân 1. Inleiding In deze rapportage leest u de voortgang van de heffing en inning van de belastingen voor uw waterschap, over het tweede kwartaal van 2016. De

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag 2014

Financieel Jaarverslag 2014 Financieel Jaarverslag 2014 Vast te stellen in de openbare vergadering van het algemeen bestuur op 8 juli 2015 DM 918775 v.8 Voorjaarsnota Begroting Bestuursrapportage no. 1 Bestuursrapportage no. 2 Jaarrekening

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : T.J. Boersma AB VERGADERING D.D. : 24 juni 2014 NUMMER : WM/MFI/NKu/8247 OPSTELLER : N. Kuper, 0522-276740 FUNCTIE : Afdelingshoofd Financiën VERGADERING MT

Nadere informatie

AGENDAPUNT 4.5.A/ 5.5 B ONTWERP. Onderwerp: Wijziging belastingverordeningen voor 2015 Nummer: 874439. Voorstel

AGENDAPUNT 4.5.A/ 5.5 B ONTWERP. Onderwerp: Wijziging belastingverordeningen voor 2015 Nummer: 874439. Voorstel Onderwerp: Wijziging belastingverordeningen voor 2015 Nummer: 874439 VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 4.5.A/ 5.5 B ONTWERP In D&H: 11-11-2014 Steller: mr K. Wijma / E. Lodder In Cie: BMZ 25-11-2014

Nadere informatie

Aan Verenigde Vergadering JAARREKENING 2010. Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 30-6-2011

Aan Verenigde Vergadering JAARREKENING 2010. Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 30-6-2011 agendapunt B.01 927470 Aan Verenigde Vergadering JAARREKENING 2010 Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 30-6-2011 1. De jaarrekening 2010 vast te stellen. 2. Het tekort van 18.240.832 van de taak watersysteembeheer

Nadere informatie

Gecombineerde Commissie

Gecombineerde Commissie Gecombineerde Commissie Onderwerp: Afronding KRW-Moederkrediet en KRW-Kansenkrediet Portefeuillehouder: G.P. Beugelink Vertrouwelijk: nee Vergaderdatum: 30 september 2015 Afdeling: WSB Medewerker: Y. Wessels

Nadere informatie

Aan. V. Doorn. Portefeuillehouder

Aan. V. Doorn. Portefeuillehouder Voorstel Steenbokstraat 10 Postbus 4142 7320 AC Apeldoorn [T] (055) 527 29 11 [F] (055) 527 27 04 [E] waterschap@veluwe.nl [I] www.veluwe.nl Aan Portefeuillehouder algemeen bestuur 22 april 2009 V. Doorn

Nadere informatie

HAMERSTUK. Beslispunt 1 is aangepast in die zin dat in te stemmen met gewijzigd is in kennis te nemen van.

HAMERSTUK. Beslispunt 1 is aangepast in die zin dat in te stemmen met gewijzigd is in kennis te nemen van. HAMERSTUK VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 10 Onderwerp: Realisatie uitbreiding afvalwatertransportsysteem Houten Nummer: 515150 In D&H: 16 oktober 2012 Steller: Tonny Oosterhoff In Cie: BMZ

Nadere informatie

Overwegende de adviezen van de gecombineerde vergadering van de commissies BMZ en SKK

Overwegende de adviezen van de gecombineerde vergadering van de commissies BMZ en SKK VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 5 Onderwerp: Bestuursrapportage 2009-II Nummer: 273096 ONTWERP In D&H: 23-02-2010 Steller: E. Lodder In Cie: BMZ/SKK 23-03-2010 Telefoonnummer: (030) 634 58

Nadere informatie

HoogheemTaadschap van Delfland

HoogheemTaadschap van Delfland HoogheemTaadschap van Delfland Beleidsveld: Aard voorstel: Ondersteunend organisatie Besluitvormend Vergaderdatum: Agendapunt: Kenmerk VV: Aantal bijlagen: 4 juni 2009 B.02 749936 4 Aan de verenigde vergadering

Nadere informatie

VOORSTEL AAN HET COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HEEMRADEN

VOORSTEL AAN HET COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HEEMRADEN Commissie Financiën en Bestuurlijke Zaken 23 februari 2016 VOORSTEL AAN HET COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HEEMRADEN Aandachtsveldhouder B.J. Bussink Vergadering : 1 maart 2016 Agendapunt : Bijlagen : Bestuursrapportage

Nadere informatie

AGENDAPUNT 9 ONTWERP. Onderwerp: Krediet renovatie rwzi De Meern Nummer: 568495. Voorstel. Het college stelt u voor om

AGENDAPUNT 9 ONTWERP. Onderwerp: Krediet renovatie rwzi De Meern Nummer: 568495. Voorstel. Het college stelt u voor om VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 9 Onderwerp: Krediet renovatie rwzi De Meern Nummer: 568495 In D&H: 16-07-2013 Steller: Tonny Oosterhoff In Cie: BMZ 03-09-2013 Telefoonnummer: (030) 6345726

Nadere informatie

VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR

VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR Aandachtsveldhouder B.J. Bussink Vergadering : 15 maart 2016 Agendapunt : 3. Bijlagen : Bestuursrapportage 2015-3 Onderwerp : Bestuursrapportage 2015-3 Informatie bij

Nadere informatie

Bijlage: 3 Bij welk oorspronkelijk stuk hoort de bijlage: 2009i00970 discussiememo p&c cyclus

Bijlage: 3 Bij welk oorspronkelijk stuk hoort de bijlage: 2009i00970 discussiememo p&c cyclus Postregistratienummer: 2009i01003 Bijlage: 3 Bij welk oorspronkelijk stuk hoort de bijlage: 2009i00970 Onderwerp: discussiememo p&c cyclus Naam auteur: Yvonne van Halem Memo Postregistratienummer: 2009i00628

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING. Relevante kaders Waterschapswet Waterschapsbesluit. Lelystad, 7 mei 2013. het college van Dijkgraaf en Heemraden,

ALGEMENE VERGADERING. Relevante kaders Waterschapswet Waterschapsbesluit. Lelystad, 7 mei 2013. het college van Dijkgraaf en Heemraden, VERGADERDATUM SECTOR/AFDELING 28 mei 2013 SMO / Financiën STUKDATUM NAAM STELLER 16 april 2013 B.C. Donker ALGEMENE VERGADERING AGENDAPUNT ONDERWERP 6b Jaarverslag en jaarrekening 2012 PROGRAMMA Bedrijfsvoering

Nadere informatie

Commissie Bestuur, Middelen & Waterketen. 9 december Commissie Water & Wegen. Datum vergadering CHI. 16 december 2015

Commissie Bestuur, Middelen & Waterketen. 9 december Commissie Water & Wegen. Datum vergadering CHI. 16 december 2015 Voorstel CHI (college van hoofdingelanden) 15.53542 Commissie Bestuur, Middelen & Waterketen 9 december 2015 Datum behandeling D&H 17 november 2015 Commissie Water & Wegen Portefeuillehouder J.D. Kramer

Nadere informatie

Voorstel aan algemeen bestuur

Voorstel aan algemeen bestuur Voorstel aan algemeen bestuur Van: Werkgroep Financiële zaken D.d.: 17 februari 2011 Betreft: Uitgangspunten, Meerjarenraming(en) en Begroting(en) 1. Voorstel De algemeen besturen wordt gevraagd in te

Nadere informatie

Als bijlage bij dit voorstel is het communicatieplan voor de vier projecten bijgevoegd (bijlage 6).

Als bijlage bij dit voorstel is het communicatieplan voor de vier projecten bijgevoegd (bijlage 6). VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 10 Onderwerp: Kredietaanvraag projecten Nota Ruimte middelen Nummer: 447055 In D&H: 18-10-2011 / 13-12-2011 Steller: ir. J. van Zuijlen/W. van Buren In Cie:

Nadere informatie

1 e wijziging Begroting 2013

1 e wijziging Begroting 2013 1 e wijziging Begroting 2013 na toetreding van de gemeente Delft Regionale Belasting Groep Begroting 2013, 1 e wijziging na toetreding gemeente Delft - Regionale Belasting Groep pagina 1 van 12 Inhoudsopgave

Nadere informatie

agendapunt 06.07 Aan Verenigde Vergadering AANSLUITING BERKEL-RODENRIJS OP TRANSPORTSTELSEL HARNASCHPOLDER

agendapunt 06.07 Aan Verenigde Vergadering AANSLUITING BERKEL-RODENRIJS OP TRANSPORTSTELSEL HARNASCHPOLDER agendapunt 06.07 897703 Aan Verenigde Vergadering AANSLUITING BERKEL-RODENRIJS OP TRANSPORTSTELSEL HARNASCHPOLDER Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 28-10-2010 Kennis te nemen van: I. De geschiedenis

Nadere informatie

2e kwartaalrapportage 2013

2e kwartaalrapportage 2013 2e kwartaalrapportage 2013 1. Inleiding Overeenkomstig de Planning en Control cyclus treft u hierbij de 2 e kwartaalrapportage 2013 aan. De rapportage geeft inzicht in de verwachte afwijkingen tussen begroting

Nadere informatie

BEGROTING 2011. De Stichtse Rijnlanden. Vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 23 november 2010

BEGROTING 2011. De Stichtse Rijnlanden. Vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 23 november 2010 BEGROTING 2011 De Stichtse Rijnlanden Vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 23 november 2010 Doelgroep: Algemeen bestuur Datum: 23 november 2010 Versie: 1.5 (na behandeling in het AB

Nadere informatie

In D&H: 11-03-2014 Steller: E. Lodder BMZ 01-04-2014 Telefoonnummer: 5881 SKK Afdeling: Management ondersteuning In AB: Portefeuillehouder: Kromwijk

In D&H: 11-03-2014 Steller: E. Lodder BMZ 01-04-2014 Telefoonnummer: 5881 SKK Afdeling: Management ondersteuning In AB: Portefeuillehouder: Kromwijk COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HOOGHEEMRADEN COMMISSIE BMZ ALGEMEEN BESTUUR Agendapunt 5 Onderwerp: Evaluatie systeem en onderwerpen begrotingswijzigingen Nummer: 796075 In D&H: 11-03-2014 Steller: E. Lodder

Nadere informatie

Grip op Financiën. 13 januari 2015 Sector Control

Grip op Financiën. 13 januari 2015 Sector Control Grip op Financiën 13 januari 2015 Sector Control Opbouw presentatie Inzicht in ontwikkeling leningenportefeuille en rente Normenkader van de gemeente Eindhoven Beheersmaatregelen Huidige leningenportefeuille

Nadere informatie

Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 4. Bijlage(n): Najaarsrapportage 2016

Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 4. Bijlage(n): Najaarsrapportage 2016 College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel DATUM 13-9-2016 NUMMER PS PS2016PS17 AFDELING MAO COMMISSIE BEM STELLER Leo Donker DOORKIESNUMMER 0646994683 DOCUMENTUMNUMMER 818ACAEO PORTEFEUILLEHOUDER

Nadere informatie

3. Het overschot van 22.505.512 van de taak watersysteembeheer als volgt te bestemmen:

3. Het overschot van 22.505.512 van de taak watersysteembeheer als volgt te bestemmen: agendapunt 3.b.5 1176926 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden JAARVERSLAG 2014 INCLUSIEF FINANCIELE JAARREKENING Portefeuillehouder Wiegman, A.G. Datum 14 april 2015 Aard bespreking Besluitvormend

Nadere informatie

Exclusief kwijtschelding/ oninbaar. Watersysteem Zuiveren

Exclusief kwijtschelding/ oninbaar. Watersysteem Zuiveren TARIEVENNOTA 2017 1. Inleiding Het Beleidsjaarplan 2017 naar programma s sluit met een totaal aan lasten van 74.797.100. Aan baten is een bedrag geraamd van 15.344.400. Het saldo bedraagt derhalve 59.452.700.

Nadere informatie

Nota van toelichting bij de delegatiedocumenten

Nota van toelichting bij de delegatiedocumenten PS2007RGW09 BIJLAGE3 Nota van toelichting bij de delegatiedocumenten Inleiding Met de inwerkingtreding van de Wet van 18 december 1985, houdende enige voorzieningen ten behoeve van de inzet en bekostiging

Nadere informatie

Voortgang en resultaat regionale uitwerking Bestuursakkoord Water, onderdeel waterketen

Voortgang en resultaat regionale uitwerking Bestuursakkoord Water, onderdeel waterketen Voortgang en resultaat regionale uitwerking Bestuursakkoord Water, onderdeel waterketen Stand van zaken voorjaar 2016 In het Bestuursakkoord Water (BAW) van mei 2011 zijn afspraken gemaakt over onder andere

Nadere informatie

algemeen bestuur (financiële producten) Beraadslagen en besluiten Nee

algemeen bestuur (financiële producten) Beraadslagen en besluiten Nee Voorstel voor algemeen bestuur Vergaderdatum 2 januari 2014 Onderwerp Programmabegroting 2014-2017 Agendapunt 20 Portefeuillehouder/Aandachtsveldhouder Opsteller/indiener Fusieopdracht 8 (financiële producten)

Nadere informatie

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010:

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010: Planning en controlcyclus 2010 Samenvatting In dit voorstel is de planning opgenomen van de planning- en controlproducten 2010: de jaarrekening 2009, de voorjaarsnota 2010, de kadernota 2011, de programmabegroting

Nadere informatie

VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR

VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR Aandachtsveldhouder B.J. Bussink Vergadering : 5 juli 2016 Agendapunt : 6. Bijlagen : Varianten ingezetenenomslag met effect op tarieven en kosten per profiel Onderwerp

Nadere informatie

Financiële begroting 2015 samengevat

Financiële begroting 2015 samengevat Financiële begroting 2015 samengevat Begrotingscyclus Het beleid en de financiën van de provincie komen op een aantal momenten in het jaar provinciebreed aan de orde. Dit wordt ook wel de begrotings- of

Nadere informatie

OVERZICHT MOTIES/AMENDEMENTEN AB 2011

OVERZICHT MOTIES/AMENDEMENTEN AB 2011 OVERZICHT MOTIES/AMENDEMENTEN AB 2011 1 17 februari (DM 393779) M Bestuursakkoord Water met Vuur, versie 3.0 Draagt het college van dijkgraaf en hoogheemraden op om het bestuur van de Unie van Waterschappen

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Groslijst onderwerpen. 3. Wat gaan we doen?

1. Inleiding. 2. Groslijst onderwerpen. 3. Wat gaan we doen? Jaarplan 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Groslijst onderwerpen... 3 3. Wat gaan we doen?... 3 4. Inzet middelen... 5 Bijlage 1. Overzicht doelmatig- en doeltreffendheidsonderzoeken college... 6

Nadere informatie

Jaarrekening 2012 Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Jaarrekening 2012 Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden Jaarrekening Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden Vast te stellen in de openbare vergadering van het algemeen bestuur op 10 juli 2013 DOCS 624584 - Jaarrekening versie 0.3 Adres Poldermolen 2 Postbus

Nadere informatie

2 e wijziging Programmabegroting 2017 Veiligheidsregio Utrecht

2 e wijziging Programmabegroting 2017 Veiligheidsregio Utrecht 2 e wijziging Programmabegroting Veiligheidsregio Utrecht 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1 Inleiding 3 2 Wijziging tabellen per programma 4 2.1 Totaaloverzicht programma s 4 2.2 Programma Risicobeheersing

Nadere informatie

Tweede begrotingswijziging 2017

Tweede begrotingswijziging 2017 Tweede begrotingswijziging 2017 Colofon Uitgave Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant Datum januari 2017 Adresgegevens Spoorlaan 181 5038 CB Tilburg Telefoon (013) 206 01 00 www.omwb.nl info@omwb.nl

Nadere informatie

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van A.H.K. van Viegen (PVDD) Nummer Onderwerp Hoogheemraadschap van Delfland.

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van A.H.K. van Viegen (PVDD) Nummer Onderwerp Hoogheemraadschap van Delfland. van Gedeputeerde Staten op vragen van A.H.K. van Viegen (PVDD) (d.d.) 3 april 2012) Nummer 2644 Onderwerp Hoogheemraadschap van Delfland. Aan de leden van Provinciale Staten Toelichting vragensteller De

Nadere informatie

Rapportage 3 e kwartaal 2016 Exploitatie Hefpunt

Rapportage 3 e kwartaal 2016 Exploitatie Hefpunt Rapportage 3 e kwartaal 2016 Exploitatie Hefpunt 1. Algemeen Ten opzichte van de begroting De bijdrage van de waterschappen voor 2016 komt uit op het bedrag waar in de begroting van 2016 rekening mee was

Nadere informatie

Visie Water en Ruimtelijke Ontwikkeling bijlage 1

Visie Water en Ruimtelijke Ontwikkeling bijlage 1 Visie Water en Ruimtelijke Ontwikkeling bijlage 1 Kaarten Waterbelangen DM: 303052 1 Wateropgaven 2015 / 2027 Kaart 1. Gebieden met een WB21 wateropgave In 2005 is een studie wateropgave uitgevoerd (conform

Nadere informatie

AGENDAPUNT 7 ONTWERP. Onderwerp: Bijstelling realisatie 1e fase Energiefabriek Nieuwegein Nummer: 626444. Voorstel. Het college stelt u voor om

AGENDAPUNT 7 ONTWERP. Onderwerp: Bijstelling realisatie 1e fase Energiefabriek Nieuwegein Nummer: 626444. Voorstel. Het college stelt u voor om VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 7 Onderwerp: Bijstelling realisatie 1e fase Energiefabriek Nieuwegein Nummer: 626444 In D&H: 02-04-2013 Steller: Tonny Oosterhoff In Cie: BMZ 23-04-2013 Telefoonnummer:

Nadere informatie

II. De Nota risicomanagement Delfland vast te stellen met onder meer de volgende bepalingen:

II. De Nota risicomanagement Delfland vast te stellen met onder meer de volgende bepalingen: agendapunt B.05 1046082 Aan Verenigde Vergadering ONTWERP NOTA RISICOMANAGEMENT DELFLAND Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 05-06-2014 I. De Nota risico's en weerstandsvermogen Delfland, vastgesteld

Nadere informatie

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01086 RV2011-122

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01086 RV2011-122 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01086 RV2011-122 Gemeente Bussum Vaststellen tarieven onroerende-zaakbelastingen 2012 Brinklaan 35 Postbus 6000

Nadere informatie

AGENDAPUNT 4a/b. Onderwerp: Bijstelling realisatie 1e fase Energiefabriek Nieuwegein Nummer: 626444. Voorstel. Het college stelt u voor om

AGENDAPUNT 4a/b. Onderwerp: Bijstelling realisatie 1e fase Energiefabriek Nieuwegein Nummer: 626444. Voorstel. Het college stelt u voor om VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 4a/b Onderwerp: Bijstelling realisatie 1e fase Energiefabriek Nieuwegein Nummer: 626444 In D&H: 02-04-2013 Steller: Tonny Oosterhoff In Cie: BMZ 23-04-2013

Nadere informatie

Nota Relatie provincie Utrecht met de waterschappen. Deel 3: Provinciaal toezichtkader

Nota Relatie provincie Utrecht met de waterschappen. Deel 3: Provinciaal toezichtkader 1 INLEIDING Op grond van verschillende regelgeving is de provincie Utrecht belast met het toezicht op de op haar grondgebied gelegen waterschappen. In dit deel van de nota wordt een overzicht gegeven van

Nadere informatie

Voortgang en resultaat regionale uitwerking Bestuursakkoord Water, onderdeel afvalwaterketen

Voortgang en resultaat regionale uitwerking Bestuursakkoord Water, onderdeel afvalwaterketen Voortgang en resultaat regionale uitwerking Bestuursakkoord Water, onderdeel afvalwaterketen Stand van zaken voorjaar 2015 In het Bestuursakkoord Water (BAW) van mei 2011 zijn afspraken gemaakt over onder

Nadere informatie

agendapunt 3.b.3 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden VOORTGANG AFRONDING JUIST (NU) AANSLUITEN Datum 7 januari 2014

agendapunt 3.b.3 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden VOORTGANG AFRONDING JUIST (NU) AANSLUITEN Datum 7 januari 2014 agendapunt 3.b.3 1072908 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden VOORTGANG AFRONDING JUIST (NU) AANSLUITEN Portefeuillehouder Woorst, I.J.A. ter Datum 7 januari 2014 Aard bespreking Besluitvormend Afstemming

Nadere informatie

aan kopie aan datum Afdeling Programmeren

aan kopie aan datum Afdeling Programmeren MEMO aan kopie aan datum Bestuurscommissies 21 augustus 2014 Watersysteem, Waterketen en Besturen en Organiseren Van Dagelijks Bestuur Afdeling Programmeren bijlage(n) 2 onderwerp Programmering investeringen

Nadere informatie

Welkom Presentatie investeringsagenda 2016/2017 zeven waterschappen Midden en Oost Nederland

Welkom Presentatie investeringsagenda 2016/2017 zeven waterschappen Midden en Oost Nederland Welkom Presentatie investeringsagenda 2016/2017 zeven waterschappen Midden en Oost Nederland Deelnemende Waterschappen Exploitatie en Investeringen 2016-2017 Afdelingshoofd Projectrealisatie Patrick

Nadere informatie

1. de algemene uitgangspunten van de Voorjaarsnota 2010 (meerjarenraming 2011 tm. 2014) vast te stellen zoals verwoord in paragraaf 1.3.

1. de algemene uitgangspunten van de Voorjaarsnota 2010 (meerjarenraming 2011 tm. 2014) vast te stellen zoals verwoord in paragraaf 1.3. VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 6 Onderwerp: Voorjaarsnota 2010 (meerjarenraming 2011 tm. 2014) Nummer: 273690 In D&H: 02-03-2010 Steller: mr. C.J. Vos In Cie: BMZ / SKK 23-03-2010, 19.00

Nadere informatie

AGENDAPUNT 6 ONTWERP. Onderwerp: Visie op de legger Nummer: Voorstel

AGENDAPUNT 6 ONTWERP. Onderwerp: Visie op de legger Nummer: Voorstel VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 6 Onderwerp: Visie op de legger Nummer: 775122 In D&H: 07-01-2014 Steller: M. de Burger In Cie: BMZ 21-01-2014 Telefoonnummer: (030) 634 5849 SKK Afdeling:

Nadere informatie

Notitie. 1. Beleidskader Water

Notitie. 1. Beleidskader Water Notitie Ingenieursbureau Bezoekadres: Galvanistraat 15 Postadres: Postbus 6633 3002 AP Rotterdam Website: www.gw.rotterdam.nl Van: ir. A.H. Markus Kamer: 06.40 Europoint III Telefoon: (010) 4893361 Fax:

Nadere informatie

1. Ambities 2. Wat hebben we bereikt

1. Ambities 2. Wat hebben we bereikt Bijlage 1 Jaarstukken 2014 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord Op grond van artikel 26 van de gemeenschappelijke regeling legt het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio elk begrotingsjaar verantwoording

Nadere informatie

Toelichting begroting 2015

Toelichting begroting 2015 Toelichting begroting 2015 1. TOELICHTING 1.1 Algemeen Bij het opstellen van de begroting is het doel gesteld om de bijdrage van de waterschappen voor 2015 op het niveau te houden zoals is geraamd voor

Nadere informatie

Jaarrekening 2013 Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Jaarrekening 2013 Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden Vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur op 2 juli 2014 DOCS 816363 - versie1c 13-05-2014 Adres Poldermolen 2 Postbus 550 3990 GJ Houten

Nadere informatie

REGIONALE BELASTING GROEP - RAPPORTAGE PRESTATIECONTRACT 4E KWARTAAL 2013

REGIONALE BELASTING GROEP - RAPPORTAGE PRESTATIECONTRACT 4E KWARTAAL 2013 agendapunt 4.3 1099376 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden REGIONALE BELASTING GROEP - RAPPORTAGE PRESTATIECONTRACT 4E KWARTAAL 2013 Portefeuillehouder Wiegman, A.G. Datum 18 maart 2014 Aard bespreking

Nadere informatie

1 Samenwerkingsovereenkomst Rotterdamse afvalwaterketen. Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen

1 Samenwerkingsovereenkomst Rotterdamse afvalwaterketen. Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen 1 Samenwerkingsovereenkomst Rotterdamse afvalwaterketen Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen 2 Samenwerkingsovereenkomst Rotterdamse afvalwaterketen Bestuurlijke overeenkomst voor Samenwerking

Nadere informatie

: Nieuw belastingstelsel

: Nieuw belastingstelsel A L G E M E E N B E S T U U R Vergadering d.d. : 7 september 2011 Agendapunt: 7 Onderwerp : Nieuw belastingstelsel KORTE SAMENVATTING: In het Bestuursakkoord Water is overeengekomen dat de waterschappen

Nadere informatie

Uitvoeringsbesluit regionale waterkeringen West-Nederland 2014

Uitvoeringsbesluit regionale waterkeringen West-Nederland 2014 Besluit van gedeputeerde staten van Noord-Holland van 8 juli 2014, van Zuid- Holland van 15 juli 2014 en van Utrecht van 1 juli 2014 houdende nadere regels met betrekking tot regionale waterkeringen (Uitvoeringsbesluit

Nadere informatie

Hoogheemraadschap van Delfland

Hoogheemraadschap van Delfland Hoogheemraadschap van Delfland Jaarrekening 2007 Beleidsveld: Aard voorstel: Ondersteunend organisatie Besluitvormend Vergaderdatum: Agendapunt: Kenmerk VV: Aantal bijlagen: 24 april 2008 B.21 686284 2

Nadere informatie

Waterplan Pijnacker-Nootdorp

Waterplan Pijnacker-Nootdorp Waterplan Pijnacker-Nootdorp Beleidsveld: 150 thema en gebiedsgerichte Vergaderdatum: 17 december 2009 plannen Aard voorstel: Besluitvormend Agendapunt: B.02 Kenmerk VV: 786986 Aantal bijlagen: 1 Aan de

Nadere informatie

INLEIDING RELATIE MET ORGANISATIEMISSIE, COLLEGEPROGRAMMA OF ANDERE BELEIDSDOCUMENTEN

INLEIDING RELATIE MET ORGANISATIEMISSIE, COLLEGEPROGRAMMA OF ANDERE BELEIDSDOCUMENTEN VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 6a/b Onderwerp: 1e Begrotingswijziging 2012 Nummer: 533273 In D&H: 15-05-2012 Steller: E. Lodder In Cie: BMZ 05-06-2012 Telefoonnummer: (030) 634 58 81 SKK

Nadere informatie

BESTUURLIJKE SAMENVATTING AFSTEMMEN INVESTERINGEN

BESTUURLIJKE SAMENVATTING AFSTEMMEN INVESTERINGEN BESTUURLIJKE SAMENVATTING AFSTEMMEN INVESTERINGEN Aanpak De opdracht Afstemmen investeringen is voortvarend opgepakt door de werkgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van de Gelderse waterschappen en

Nadere informatie

A L G E M E E N B E S T U U R

A L G E M E E N B E S T U U R A L G E M E E N B E S T U U R Vergadering d.d.: 26 oktober 2016 Agendapunt: 8 Betreft: Besluitvormend Programma: 5. Bedrijfsvoering Portefeuillehouder: Luitjens Route: DB-AB Onderwerp Najaarsrapportage

Nadere informatie

Parafering besluit PFO Ber 03-06-2013 B Conform Geparafeerd door: Dragt, J. D&H 11-06-2013 H Conform Geparafeerd door: Dragt, J.

Parafering besluit PFO Ber 03-06-2013 B Conform Geparafeerd door: Dragt, J. D&H 11-06-2013 H Conform Geparafeerd door: Dragt, J. agendapunt 3.b.1 1069670 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden WIJZIGINGSOVEREENKOMST NIEUWE DRIEMANSPOLDER Portefeuillehouder Berg, A. van den Datum 11 juni 2013 Aard bespreking Besluitvormend Afstemming

Nadere informatie

Samenwerking/fusie. Waterschap Vallei & Eem en. Waterschap Veluwe. Steenbokstraat 10 Postbus AC Apeldoorn [T] (055) [F] (055) 527

Samenwerking/fusie. Waterschap Vallei & Eem en. Waterschap Veluwe. Steenbokstraat 10 Postbus AC Apeldoorn [T] (055) [F] (055) 527 Steenbokstraat 1 Postbus 4142 732 AC Apeldoorn [T] (55) 527 29 11 [F] (55) 527 Samenwerking/fusie Waterschap Vallei & Eem en Waterschap Veluwe Vergelijking financiën Datum 17 maart 211 (Bijgesteld 27 april

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : M.M. Kool AB CATEGORIE : B-STUK (Beleidsstuk) VERGADERING D.D. : 26 november 2013 NUMMER : WS/WRM/CR/JEs/7985 OPSTELLER : ing. J. Esenkbrink, 0522-276829 FUNCTIE

Nadere informatie

Tussentijdse rapportage 2015 Realisatie januari tot en met september Outlook 2015. Algemeen Bestuur

Tussentijdse rapportage 2015 Realisatie januari tot en met september Outlook 2015. Algemeen Bestuur Tussentijdse rapportage januari tot en met Algemeen Bestuur Inleiding Voor u ligt de Tussentijdse rapportage. Deze rapportage biedt inzicht in de financiële resultaten van Holland Rijnland over de periode

Nadere informatie

De grondverwerving is geregeld met de proefboerderij Zegveld voor zowel de omleiding als voor de naast gelegen grond.

De grondverwerving is geregeld met de proefboerderij Zegveld voor zowel de omleiding als voor de naast gelegen grond. VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 6 Onderwerp: Natuurvriendelijke inrichting Slimmenwetering te Zegveld Nummer: 268482 In D&H: 23-02-2010 Steller: A. van Veldhoven In Cie: BMZ Telefoonnummer:

Nadere informatie

PUNT NR. 9 VAN DE AGENDA VAN DE VERGADERING VAN HET ALGEMEEN BESTUUR D.D. 19 december 2013.

PUNT NR. 9 VAN DE AGENDA VAN DE VERGADERING VAN HET ALGEMEEN BESTUUR D.D. 19 december 2013. PUNT NR. 9 VAN DE AGENDA VAN DE VERGADERING VAN HET ALGEMEEN BESTUUR D.D. 19 december 2013. Zwolle, 20 november 2013 Nr. Bestuur-4232 Aan het algemeen bestuur Onderwerp: HWBP Plannen van Aanpak Verkenningsfase

Nadere informatie

Inwonerszaken 1511 BE Oostzaan

Inwonerszaken 1511 BE Oostzaan Aan Adres het CDA Oostzaan t.a.v. de heer E. de Jong Kerkbuurt 44 Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 15, 1510 AA Oostzaan Telefoon 075-684 7777 Fax 075-684 7778 E-mail

Nadere informatie