Financieel Jaarverslag 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Financieel Jaarverslag 2014"

Transcriptie

1 Financieel Jaarverslag 2014 Vast te stellen in de openbare vergadering van het algemeen bestuur op 8 juli 2015 DM v.8 Voorjaarsnota Begroting Bestuursrapportage no. 1 Bestuursrapportage no. 2 Jaarrekening en jaarverslag 1

2 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding Financieel Jaarverslag in één oogopslag De programmaverantwoording Prestatie Indicatoren Verschillenanalyse per programma Primaire en regionale waterkeringen Muskusrattenbeheer Calamiteitenzorg Watersysteembeheer Beperking wateroverlast Kwaliteit van het oppervlaktewater Zuiveringsbeheer Lastendruk Bestuur en organisatie Belastingopbrengsten Investeringen Paragrafen Ontwikkelingen in het begrotingsjaar Incidentele baten en lasten Reserves en voorzieningen Weerstandsvermogen Financiering Verbonden partijen Bedrijfsvoering EMU Saldo Topinkomens Bijlagen Bijlage 1 Prestatie Indicatoren Bijlage 2 Moties en amendenten Algemeen Bestuur Bijlage 3 Rapportage grote projecten Bijlage 4 Subsidies Bijlage 5 Bezuinigingskaarten

3 Inleiding Met ingang van 2014 is gekozen voor een nieuwe manier van presenteren van het jaarverslag en de jaarrekening en daarmee voor de manier waarop het college verslag uitbrengt aan het algemeen bestuur over de periode januari 2014 tot en met december In deze nieuwe vorm is een uitgebreide toelichting op het gevoerde beleid opgenomen in het e-magazine ( Door deze opzet is meer ruimte ontstaan voor een beschrijving van het waterschap aan het werk in zijn omgeving. In het e-magazine zijn links opgenomen die toegang geven tot de complete jaarrekening 2014 en het financiële jaarverslag 2014, dat u nu voor u heeft. Ten behoeve van de verslaglegging aan het algemeen bestuur wordt met dit financiële jaarverslag de Planning en Controlcyclus 2014 voltooid. Dit financiële jaarverslag in deze vorm is tevens de gebruikelijke rapportage voor onze toezichthouder, de Provincie Utrecht. In dit financiële jaarverslag wordt ingegaan op de verschillen per programma tussen de begroting na begrotingswijziging en de realisatie in 2014 (programmaverantwoording, hoofdstuk 2) en zijn de verplichte paragrafen (hoofdstuk 5) opgenomen. Tevens worden de belastingopbrengsten nader toegelicht in hoofdstuk 3 en komen de investeringen in hoofdstuk 4 apart aan bod. In de bijlagen zijn de overzichten opgenomen van de prestatie indicatoren per doelstelling, de moties en amendementen van het algemeen bestuur, de rapportage grote projecten, de stand van de subsidies en de stand van de bezuinigingskaarten. In dit financiële jaarverslag worden de verschillen toegelicht tussen de begroting 2014 na de begrotingswijzigingen en de realisatie van De 1 ste begrotingswijziging is in het algemeen bestuur van 2 juli 2014 vastgesteld en de 2 de begrotingswijziging is in het algemeen bestuur van 19 november 2014 vastgesteld. 3

4 1. Financieel Jaarverslag in één oogopslag Tabel 1: Financieel Jaarverslag in één oogopslag Begroting Begroting Realisatie Verschil V/N Begroting initieel na BW na BW en Relisatie Kosten Veiligheid Primaire, regionale en overige waterkeringen V Muskusrattenbeheer N Calamiteitenzorg V Voldoende water Watersysteembeheer V Beperking wateroverlast V Schoon water Kwaliteit van het oppervlaktewater V Zuiveringsbeheer V Bestuur, middelen & maatschappij Lastendruk N Maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid Tevredenheid belanghebbenden Bestuur en organisatie V - Totaal kosten V - Overige opbrengsten - Veiligheid Primaire, regionale en overige waterkeringen V Muskusrattenbeheer V Calamiteitenzorg V Voldoende water Watersysteembeheer V Beperking wateroverlast N Schoon water Kwaliteit van het oppervlaktewater N Zuiveringsbeheer V Bestuur, middelen & maatschappij Lastendruk V Maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid Tevredenheid belanghebbenden Bestuur en organisatie V - Totaal overige opbrengsten V - Saldo kosten en overige opbrengsten V Belastingopbrengsten Watersysteemheffing ingezetenen N Watersysteemheffing overig ongebouwd N Watersysteemheffing natuur V Watersysteemheffing gebouwd V Zuiveringsheffing woningen en bedrijven N Totaal netto bijdrage N Saldo kosten en opbrengsten V Onttrekking bestemmingsreserves Onttrekking GHIJ Onttrekking Utrechtse Heuvelrug V Dotatie bestemmingsreserves Dotatie Verkiezingen Dotatie GHIJ N Saldo na mutatie bestemmingsreserves V Bedragen in duizenden euro s 4

5 2. De programmaverantwoording Programmaverantwoording De programmaverantwoording bevat overeenkomstig het Waterschapsbesluit artikel 4.29 de verantwoording over de realisatie van het programmaplan uit de begroting en biedt inzicht in: De mate waarin doestellingen zijn gerealiseerd, toegelicht middels prestatie indicatoren De gerealiseerde netto kosten in relatie tot de daarvoor in de begroting opgenomen bedragen. In het jaarverslag in het e-magazine ( worden in de hoofdstukken 2014 in het kort en 2014 een solide jaar de financiële hoofdlijnen voor het gehele waterschap toegelicht. In dit hoofdstuk worden per afzonderlijk programma de belangrijkste afwijkingen tussen gerealiseerde netto kosten en daarvoor in de begroting opgenomen bedragen geanalyseerd Prestatie Indicatoren Aan elk programma zijn doelstellingen en maatregelen gekoppeld. De mate waarin de doelstellingen zijn gerealiseerd en de wijze waarop de beoogde effecten worden bereikt, wordt met prestatie indicatoren toegelicht. In dit hoofdstuk is het totaaloverzicht van de doelstellingen en de scores opgenomen, zie hiervoor tabel 1. In bijlage 1 is het overzicht per individuele prestatie indicator opgenomen. De geleverde prestaties zijn beoordeeld aan de hand van de volgende criteria: Kwaliteit (K); Tijd (T); Geld (G). In 2014 zijn 27 doelstellingen gedefinieerd en vertaald in 70 prestatie-indicatoren. Twee indicatoren zijn niet gescoord (voor een toelichting hierop zie bijlage 1). In totaal zijn 68 Prestatie Indicatoren gescoord op de aspecten (T)ijd, (K)waliteit en (G)eld. Dat levert 68 x 3 (K/T/G) = 204 beoordelingen. Een beoordeling kan groen (+/+ ) zijn, dit wil zeggen op schema of oranje (+/-), dat wil zeggen niet op schema, maar doelstelling blijft haalbaar of rood (-/-), dat wil zeggen niet op schema en doestelling is niet haalbaar. In die gevallen dat sprake is van een oranje of rode score, is daarvoor een toelichting gegeven en een maatregel ter verbetering, zie hiervoor bijlage 1. Van de in totaal 204 beoordelingen hebben 27 beoordelingen een afwijkend kleuroordeel gescoord namelijk 21 keer oranje en 6 keer rood. Op Kwaliteit is geen enkele keer afwijkend gescoord. Op Tijd is 24 keer afwijkend gescoord (18 keer oranje en 6 keer rood) en op Geld is 3 keer afwijkend gescoord (3 keer oranje). Zie hiervoor tabel 2. In onderstaande grafiek 1 treft u de verdeling aan van de scores in

6 Grafiek 1: prestatie indicatoren: score in % naar groen, oranje en rood Prestatie Indicatoren % 3% 87% +/+ +//- 6

7 Tabel 2 Verdeling van de scores per doelstelling naar Kwaliteit, Tijd en Geld Bestuurlijk thema en programma Doelstelling Maatregelen/ PI Groen Oranje Rood Aantal Pi 's rood/oranje K K K T T T G G G Veiligheid +/+ +//- +/+ +//- +/+ +//- +/+ +//- Totaal 1. Primaire, regionale en overige waterkeringendoelstelling 1 - Waterkeringen voldoen aan de normen 01 t/m (wettelijk/provinciaal/hdsr) Doelstelling 2 - Op orde houden van de keringen 04 t/m door effectief beheer Doelstelling 3 - Het beperken van de gevolgen van overstromingen 2. Calamiteitenzorg Doelstelling 4 - Een doelmatig en doeltreffend functionerend 09 t/m calamiteitenzorgsysteem 3. Beperking Muskusrattenschade Doelstelling 5 - Waterkeringen worden niet door 12 t/m 14* muskusratten verzwakt Voldoende water 4. Watersysteembeheer Doelstelling 6 Regionale verbetering van het 15 en watersysteem Doelstelling 7 Gebiedsgerichte verbetering 17 t/m van het watersysteem Doelstelling 8 Voorkoming en bestrijding van verdroging Doelstelling 9 Op orde houden van het watersysteem 22 t/m door effectief beheer 5. Beperking wateroverlast (voorheen Nationaal Doelstelling Bestuursakkoord 10 - De Water) regionale watersystemen zijn in conform 31 en Bestuursakkoord Schoon water 6. Kwaliteit van het oppervlaktewater Doelstelling 11 Monitoring scores op landelijke KRW maatlatten Doelstelling 12 Uitvoering KRW maatregelen 34 en conform WBP Doelstelling 13 Uitvoering KRW onderzoek 36 en conform WBP Doelstelling 14 Synergieprojecten 38 t/m Doelstelling 15 Vispasseerbaar maken van kunstwerken Doelstelling 16 Verder verlagen van diffuse emissies en voldoen aan normen voor prioritaire en gevaarlijke stoffen 7. Zuiveringsbeheer Doelstelling 17 - Voldoen aan lozingseisen, afnameverplichting en overige eisen 44 t/m Doelstelling 18 De laagste maatschappelijk aanvaardbare kosten in de 47 en afvalwaterketen Doelstelling 19 - Regionale samenwerking in de 49 en afvalwaterketen (Winnet) Doelstelling 20 - Benutting grondstoffen uit afvalwater 51 t/m Bestuur, middelen en maatschappij 8. Lastendruk Doelstelling 21 - Betere dienstverlening door een evenwichtige belastingheffing 54* tegen zo laag mogelijke kosten 9. Tevredenheid belanghebbenden Doelstelling 22 - Het waterschap is zichtbaar in de 55 t/m samenleving en zoekt actief naar draagvlak Doelstelling 23 - Integreren vaarwegbeheer in het waterbeheer Doelstelling 24 - Werken op een dienstverlenende 62 t/m en ingeland gerichte wijze Doelstelling 25 Vergroting beleving door recreëren , cultuur en landschap 10. Maatschappelijk verantwoord ondernemen en Doelstelling duurzaamheid 26 - Duurzaamheidscriteria worden toegepast bij het inkopen en 66 en aanbesteden 11. Bestuur en organisatie Doelstelling 27 Een efficiënte en effectieve 68 t/m organisatie Totalen

8 2.2. Verschillenanalyse per programma Primaire en regionale waterkeringen Tabel 3: Kosten en overige opbrengsten primaire en regionale waterkeringen Begroting Begrotings- Begroting Realisatie Verschil 2014 wijziging Begroting na na BW BW en Primaire, regionale en overige waterkeringen Realisatie Kosten Rentekosten N Afschrijvingskosten V Personeelskosten V Overige kosten V Bijdrage hoogwaterbeschermingsprogramma Totaal kosten V - Overige opbrengsten - Overige opbrengsten V - Totaal overige opbrengsten V - Saldo kosten en overige opbrengsten V Bedragen in duizenden euro s De verschillenanalyse is op hoofdlijnen en geeft een indicatie van de financiële afwijking bij de kostenen opbrengstenrubriek in bovenstaande tabel. De opsomming per kostensoort is rekenkundig niet volledig sluitend met de tabel door diverse kleinere afwijkingen binnen een rubriek. De bedragen genoemd in de verschillenanalyse zijn afgerond op duizend euro. Overige kosten: ,- voordelig Met de Provincie Utrecht is een schikking getroffen inzake de samenwerking Muskusratten Beheer, die in 2011 is beëindigd. Als gevolg van de schikking is de helft van de vordering op de Provincie Utrecht afgewaardeerd waardoor een nadeel van ,- (inclusief juridische kosten) in 2014 is verwerkt. Door slimmer werken is op onderhoud aan, en beheer van kaden en keringen minder uitgegeven dan begroot. Tevens is minder gebruik gemaakt van externe deskundigen, zodat de uitgaven voor inhuur lager zijn dan begroot. Deze voordelen ( ) compenseren het nadeel uit hoofde van de schikking. Overige Opbrengsten: voordelig In 2014 is een bijdrage van Rijkswaterstaat ontvangen voor haar aandeel in de kosten van herstel van de Lekdijk bij Het Klaphek De kosten voor het herstel van dit dijkvak zijn reeds in voorgaande jaren genomen waardoor er nu een incidenteel voordeel is van In 2014 zijn meer uren besteed aan investeringsprojecten, waardoor de interne doorbelasting (onderdeel van overige opbrengsten) hoger zijn dan begroot. 8

9 2.2.2 Muskusrattenbeheer Tabel 4: Kosten en overige opbrengsten muskusrattenbeheer Begroting Begrotings- Begroting Realisatie Verschil 2014 wijziging Begroting na na BW BW en Muskusrattenbeheer Realisatie Kosten Rentekosten V Afschrijvingskosten V Personeelskosten V Overige kosten N Totaal kosten N Overige opbrengsten Overige opbrengsten V Totaal overige opbrengsten V Saldo kosten en overige opbrengsten Bedragen in duizenden euro s De verschillenanalyse is op hoofdlijnen en geeft een indicatie van de financiële afwijking bij de kostenen opbrengstenrubriek in bovenstaande tabel. De opsomming per kostensoort is rekenkundig niet volledig sluitend met de tabel door diverse kleinere afwijkingen binnen een rubriek. De bedragen genoemd in de verschillenanalyse zijn afgerond op duizend euro. Totale kosten en Totale Opbrengsten: voordelig en nadelig De begroting 2014 van de Gemeenschappelijke regeling is in de tweede helft van 2014 met bijgesteld, waardoor er een afwijking op de kosten en opbrengsten is van De Gemeenschappelijke regeling Muskusratten publiceert zelfstandig een jaarverslag met toelichting. 9

10 2.2.3 Calamiteitenzorg Tabel 5: kosten en overige opbrengsten Calamiteitenzorg Begroting Begrotings- Begroting Realisatie Verschil 2014 wijziging Begroting na na BW BW en Calamiteitenzorg Realisatie Kosten Rentekosten Afschrijvingskosten Personeelskosten V Overige kosten V Totaal kosten V Overige opbrengsten Overige opbrengsten V Totaal overige opbrengsten V Saldo kosten en overige opbrengsten V Bedragen in duizenden euro s De verschillenanalyse is op hoofdlijnen en geeft een indicatie van de financiële afwijking bij de kostenen opbrengstenrubriek in bovenstaande tabel. De opsomming per kostensoort is rekenkundig niet volledig sluitend met de tabel door diverse kleinere afwijkingen binnen een rubriek. De bedragen genoemd in de verschillenanalyse zijn afgerond op duizend euro. Personeelskosten en overige kosten: voordelig Door meer trainingen en opleidingen te verzorgen door eigen personeel en minder gebruik te maken van inhuur van externen, zijn de kosten voor cursussen en opleidingen lager dan begroot. Daarnaast is meer gebruik gemaakt van eigen locaties als accommodatie voor trainingen zodat minder huur van externe locaties nodig was. 10

11 2.2.4 Watersysteembeheer Tabel 6: kosten en overige opbrengsten watersysteembeheer Begroting Begrotings- Begroting Realisatie Verschil 2014 wijziging Begroting na na BW BW en Watersysteembeheer Realisatie Kosten Rentekosten V Afschrijvingskosten V Personeelskosten V Overige kosten N Totaal kosten V Overige opbrengsten Overige opbrengsten V Totaal overige opbrengsten V Saldo kosten en overige opbrengsten V Bedragen in duizenden euro s De verschillenanalyse is op hoofdlijnen en geeft een indicatie van de financiële afwijking bij de kostenen opbrengstenrubriek in bovenstaande tabel. De opsomming per kostensoort is rekenkundig niet volledig sluitend met de tabel door diverse kleinere afwijkingen binnen een rubriek. De bedragen genoemd in de verschillenanalyse zijn afgerond op duizend euro. Rentekosten: voordelig De rentekosten 2014 kennen in totaliteit ten opzichte van de begroting een voordeel van Dit voordeel komt enerzijds door het niet hoeven aantrekken van leningen die wel begroot waren en anderzijds door een lagere rentestand. Het voordeel is via de rentetoerekening (op basis van stand onderhanden werk en stand boekwaarde) naar de verschillende programma s toebedeeld. Afschrijvingskosten: voordelig. Bij de bouw van kunstwerken voor de actieve waterbeheersing en de aanleg van waterlopen zijn de investeringen de afgelopen jaren achtergebleven. Daarnaast is er een verschil doordat de afschrijvingstermijnen van de werkelijke investeringen afwijken van de begrote investeringen (langere levensduur). Personeelskosten: voordelig Reeds vorig jaar is ingezet op efficiënter werken en het slimmer samenwerken, zodat minder inhuur nodig is. Het effect daarvan is zichtbaar in lagere personeelskosten. Overige kosten: / Overige Opbrengsten: totaal voordelig Per saldo is er een voordelig resultaat dat bestaat uit drie componenten: 1. De financiële effecten van het Waterakkoord met Hoogheemraadschap Rijnlanden omvat zowel uitgaven ( overige kosten) als opbrengsten. Omdat er in 2014 nog geen overeenstemming over het Waterakkoord is, zijn de gerealiseerde kosten en opbrengsten in totaal lager dan in de begroting is opgenomen. 2. Op overige kosten is door slimmer en efficiënter te werken een besparing doorgevoerd op kosten inhuur derden, en overige inkopen materialen van Voor de overige opbrengsten is er binnen dit programma een voordeel ( ) door toerekening van interne rente aan de bestemmingsreserve Gekanaliseerde Hollandse IJssel. De interne toerekening van de rente levert verspreid over de andere programma een nadeel op van hetzelfde bedrag. 11

12 2.2.5 Beperking wateroverlast Tabel 7: kosten en overige opbrengsten beperking wateroverlast Begroting Begrotings- Begroting Realisatie Verschil 2014 wijziging Begroting na na BW BW en Beperking wateroverlast Realisatie Kosten Rentekosten Afschrijvingskosten V Personeelskosten V Overige kosten V Totaal kosten V Overige opbrengsten Overige opbrengsten N Totaal overige opbrengsten N Saldo kosten en overige opbrengsten V Bedragen in duizenden euro s De verschillenanalyse is op hoofdlijnen en geeft een indicatie van de financiële afwijking bij de kostenen opbrengstenrubriek in bovenstaande tabel. De opsomming per kostensoort is rekenkundig niet volledig sluitend met de tabel door diverse kleinere afwijkingen binnen een rubriek. De bedragen genoemd in de verschillenanalyse zijn afgerond op duizend euro. Overige kosten: voordelig Het voordeel op overige kosten heeft meerdere oorzaken. Door meer zelf te doen en actief samenwerking met anderen te zoeken is minder gebruik gemaakt van externe deskundigen, waardoor de kosten lager zijn dan begroot. In de begroting 2014 is (conform 2013) voor de uitwerking van het zoetwaterproject aan kosten en opbrengsten opgenomen. In 2014 is dit project afgerond en zijn er geen aanvullende kosten en opbrengsten geweest, waardoor zowel bij de opbrengsten als bij de kosten een afwijking is van ten opzichte van de begroting. In de primaire begroting is voor de Gekanaliseerde Hollandse IJssel een uitgave begroot van Hiertegenover is voor eenzelfde bedrag een opbrengst begroot, zijnde een onttrekking aan de bestemmingsreserves. Zowel de uitgave als de onttrekking zijn in 2014 niet via dit programma verwerkt en verklaren daarmee de afwijking op dit programma op kosten en opbrengstenniveau. Overige opbrengsten: nadelig Het nadelige saldo op overige opbrengsten bestaat uit: In de begroting 2014 is (conform 2013) voor de uitwerking van het zoetwaterproject aan kosten en opbrengsten opgenomen. In 2014 is dit project afgerond en zijn er geen aanvullende kosten en opbrengsten geweest. Zowel de uitgave als de onttrekking (opbrengst) van van de Gekanaliseerde Hollandse IJssel zijn in 2014 niet via dit programma verwerkt ( zie boven toelichting bij overige kosten). In de begroting 2014 is conform voorgaande jaren rekening gehouden met een subsidiebijdrage voor onderzoeksactiviteiten ( ). Omdat in 2014 de personeelscapaciteit niet is ingezet is hier ook geen vergoeding (subsidie) voor ontvangen. 12

13 2.2.6 Kwaliteit van het oppervlaktewater Tabel 8: kosten en overige opbrengsten kwaliteit van het oppervlaktewater Kwaliteit van het oppervlaktewater Begroting Begrotings- Begroting Realisatie Verschil 2014 wijziging Begroting na na BW BW en Realisatie Kosten Rentekosten V Afschrijvingskosten V Personeelskosten V Overige kosten N Totaal kosten V Overige opbrengsten Overige opbrengsten V Totaal overige opbrengsten V Saldo kosten en overige opbrengsten V Bedragen in duizenden euro s De verschillenanalyse is op hoofdlijnen en geeft een indicatie van de financiële afwijking bij de kostenen opbrengstenrubriek in bovenstaande tabel. De opsomming per kostensoort is rekenkundig niet volledig sluitend met de tabel door diverse kleinere afwijkingen binnen een rubriek. De bedragen genoemd in de verschillenanalyse zijn afgerond op duizend euro. Personeelskosten: voordelig Reeds vorig jaar is ingezet op efficiënter werken en op slimmer samenwerken, zodat minder inhuur nodig is. Het effect daarvan is zichtbaar in lagere personeelskosten. Overige kosten: nadelig Het nadeel op overige kosten wordt veroorzaakt door de toezegging van een bijdrage in het kader van de regeling afkoppelen Utrechtse heuvelrug. De uitgaven in het kader van deze regeling zijn evenals de onttrekkingen aan de reserve niet met een concreet bedrag begroot en geven derhalve een afwijking tussen realisatie en begroting. In 2014 zijn voor toezeggingen gedaan die in de overige kosten zijn verantwoord. Ter compensatie van deze financiële toezeggingen wordt een onttrekking aan de bestemmingsreserve in de jaarrekening verwerkt. 13

14 2.2.7 Zuiveringsbeheer Tabel 9: Kosten en overige opbrengsten zuiveringsbeheer Zuiveringsbeheer Kosten Begroting Begrotings- Begroting Realisatie Verschil 2014 wijziging Begroting na na BW BW en Realisatie Rentekosten V Afschrijvingskosten V Personeelskosten V Overige kosten N Totaal kosten V Overige opbrengsten Overige opbrengsten N Totaal overige opbrengsten N Saldo kosten en overige opbrengsten V Bedragen in duizenden euro s De verschillenanalyse is op hoofdlijnen en geeft een indicatie van de financiële afwijking bij de kostenen opbrengstenrubriek in bovenstaande tabel. De opsomming per kostensoort is rekenkundig niet volledig sluitend met de tabel door diverse kleinere afwijkingen binnen een rubriek. De bedragen genoemd in de verschillenanalyse zijn afgerond op duizend euro. Rentekosten: voordelig. De rentekosten 2014 kennen in totaliteit ten opzichte van de begroting een voordeel van Dit voordeel komt voort uit het niet hoeven aantrekken van leningen die wel waren begroot. Het voordeel is via de rentetoerekening (op basis van stand onderhanden werk en stand boekwaarde) naar de verschillende programma s toebedeeld. In 2014 zijn bijstellingen op de investeringsomvang van de RWZI Utrecht de belangrijkste reden voor de lagere rentekosten. Afschrijvingskosten: voordelig In 2014 is vanuit EFRO subsidie ten gunste van de proefopstelling Nereda een bijdrage ontvangen die in mindering gebracht is als dekking op de afschrijvingskosten Daarnaast is er een verschil doordat de afschrijvingstermijnen van de werkelijke investeringen afwijken van de begrote investeringen (langere levensduur). Personeelskosten: voordelig Reeds vorig jaar is ingezet op efficiënter werken en op slimmer samenwerken, zodat minder inhuur nodig is. Het effect daarvan is zichtbaar in lagere personeelskosten. Overige kosten: nadelig Het totale nadeel op overige kosten is een saldo van mee- en tegenvallers. Voordelen hebben betrekking op overige kosten, bijvoorbeeld door meer zelf uit te voeren bij de werkzaamheden aan de RWZi Utrecht zijn minder kosten gemaakt voor inhuur van derden in Tevens zijn door efficiënter werken besparingen op het onderhoudsbudget gerealiseerd. Het totale voordeel op deze overige kosten bedraagt In 2014 zijn door hevige regenval in combinatie met een onderhoudscalamiteit op meetdagen hogere vervuilingeenheden gemeten waardoor een hogere verontreinigingsheffing aan de beheerder betaald moet worden. Er worden gesprekken met de beheerder gevoerd over de wijze van verrekenen, maar uitgaande van het voorzichtigheidbeginsel is in de jaarrekening 2014 rekening gehouden met de maximale te betalen extra heffing van

15 2.2.8 Lastendruk Tabel 10 lastendruk kosten en overige opbrengsten Begroting Begrotings- Begroting Realisatie Verschil 2014 wijziging Begroting na na BW BW en Lastendruk Realisatie Kosten Rentekosten Afschrijvingskosten Personeelskosten N Overige kosten N Totaal kosten N Overige opbrengsten Overige opbrengsten V Totaal overige opbrengsten V Saldo kosten en overige opbrengsten V Bedragen in duizenden euro s De verschillenanalyse is op hoofdlijnen en geeft een indicatie van de financiële afwijking bij de kostenen opbrengstenrubriek in bovenstaande tabel. De opsomming per kostensoort is rekenkundig niet volledig sluitend met de tabel door diverse kleinere afwijkingen binnen een rubriek. De bedragen genoemd in de verschillenanalyse zijn afgerond op duizend euro. Overige kosten: nadelig De overschrijding op de overige kosten is toe te schrijven aan kosten na de overdracht van werkzaamheden aan BghU (kosten belastingtelefoon, abonnementen e.d.) en aan hogere kosten van de aankoop van gegevensbestanden (WOZ-gegevens en Kadaster). Overige opbrengsten: voordelig Het voordeel bestaat grotendeels uit ontvangen invorderingskosten. 15

16 2.2.9 Bestuur en organisatie Tabel 11 Kosten en overige opbrengsten bestuur en organisatie Begroting Begrotings- Begroting Realisatie Verschil 2014 wijziging Begroting na na BW BW en Bestuur en organisatie Realisatie Kosten Rentekosten N Afschrijvingskosten N Personeelskosten V Overige kosten V Totaal kosten V Overige opbrengsten Overige opbrengsten V Totaal overige opbrengsten V Saldo kosten en overige opbrengsten V Bedragen in duizenden euro s De verschillenanalyse is op hoofdlijnen en geeft een indicatie van de financiële afwijking bij de kostenen opbrengstenrubriek in bovenstaande tabel. De opsomming per kostensoort is rekenkundig niet volledig sluitend met de tabel door diverse kleinere afwijkingen binnen een rubriek. De bedragen genoemd in de verschillenanalyse zijn afgerond op duizend euro. Afschrijvingskosten: nadelig Op basis van het AB besluit van 22 oktober 2014 inzake de modernisering van het waterschapskantoor wordt het pand aan de Poldermolen 3 op termijn afgestoten. Conform de administratieve voorschriften is een incidentele afwaardering van de boekwaarde van het pand Poldermolen 3 van ten laste van het jaar 2014 verwerkt. Personeelskosten: voordelig In 2014 is ingezet op efficiënter werken en op slimmer samenwerken, zodat minder inhuur nodig is en bepaalde vacatures niet ingevuld hoeven worden. Het effect daarvan is zichtbaar in lagere personeelskosten. Onder het programma bestuur vallen ook de personele stelposten voor salarisverhogingen, opleidingskosten en overige direct personeelsgerelateerde uitgaven. Als uitwerking van de taakstelling op efficiencymaatregelen is hier spaarzaam mee omgegaan en zijn uitgaven die niet direct noodzakelijk waren uitgesteld. Overige kosten: voordelig Anticiperend op de komende uitgaven ten aanzien van de modernisering van het Waterschapshoofdkantoor zijn aanpassingen in de ICT- omgeving uitgesteld. Hierdoor zijn uitgaven verschoven naar volgend jaar. Tevens zijn door efficiënter te werken en strenge afwegingen te maken bij geplande uitgaven de kosten voor ondersteuning van het bedrijfsproces lager gebleven dan begroot (bijvoorbeeld abonnementen, catering, drukkosten, koeriersdiensten, etc.). Overige opbrengsten: voordelig Door de verkoop van vastgoed ( ) is een boekwinst gerealiseerd die niet begroot was. Voor het project POV Centraal Holland is HDSR gastheer / penvoerder. Voor de facilitering van het project is conform projectafspraken een vergoeding voor overhead voor de jaren 2013 en 2014 op het project in rekening gebracht. Deze financiële doorrekening was nog niet in de begroting opgenomen. 16

17 3. Belastingopbrengsten Tabel 12: Netto bijdrage per belastingcategorie Begroting Begrotings Begroting Realisatie Verschil 2014 wijziging 2014 na BW 2014 Begroting na BW met % Verschil V/N Netto belastingopbrengst per categorie Realisatie Watersysteemheffing ingezetenen ,9% N Watersysteemheffing overig ongebouwd ,7% N Watersysteemheffing natuur ,4% V Watersysteemheffing gebouwd ,1% V Zuiveringsheffing woningen/ bedrijven ,6% N Netto belastingopbrengsten ,6% N Bedragen zijn in duizenden euro s Toelichting De kolom Verschil Begroting na BW met Realisatie geeft het verschil tussen de Begroting 2014 na begrotingswijziging en de realisatie In 2014 is voor de belastingopbrengsten geen wijziging van de begroting vastgesteld. Watersysteemheffing ingezetenen nadelig Het aanhoudend slechte economische klimaat is op juiste wijze verwerkt in de begroting van de kwijtschelding. Mede daardoor is de totale afwijking van de gerealiseerde belastingopbrengst ten opzichte van de begroting voor Ingezetenen beperkt: het totale nadeel bedraagt en daarmee minder dan 1% van de begrote belastingopbrengst. Watersysteemheffing overig ongebouwd nadelig De totale belastingopbrengst ongebouwd is 1,4 mln lager dan begroot. In de belastingopbrengsten van het boekjaar 2014 is een grote correctie doorgevoerd op basis van de uitspraak van de Hoge Raad met betrekking tot natuurterreinen. Naar aanleiding van deze uitspraak is op basis van de meest nauwkeurige beschikbare inschatting voor hectare de belastingopbrengst van gecorrigeerd, omdat deze terreinen door de uitspraak van de Hoge Raad als Natuur moeten worden belast, in plaats van als Overig Ongebouwd. Het tarief voor Natuur is lager dan voor Overig Ongebouwd. Deze correctie bedraagt inclusief wettelijke rente 1,2 mln (negatief). Het resterende nadeel van is grotendeels toe te schrijven aan het lagere aantal hectares waarop de wegendifferentiatie van toepassing blijkt te zijn. Ook bij andere samenwerkingsverbanden die gebruik hebben gemaakt van een GIS-analyse komt het beeld naar voren dat het werkelijke aantal hectare verharde, openbare wegen achterblijft ten opzicht van de inschattingen. Watersysteemheffing natuur voordelig Vanwege de uitspraak van de Hoge Raad is een correctie doorgevoerd op de belastingopbrengsten van van (voordeel) omdat volgens de huidige inschatting hectare terreinen worden overgeheveld van de categorie Overig Ongebouwd naar de categorie Natuur. Watersysteemheffing gebouwd voordelig De daling van de WOZ-waarden en verbetering van de gegevensbestanden hebben geleid tot veel minder bezwaren dan begroot. Met name de verbeterde gegevensbestanden leiden echter ook tot een lagere bruto omslag. Per saldo bedraagt het voordeel ten opzichte van de begrote belastingopbrengst , een afwijking van iets meer dan 1%. Zuiveringsheffing nadelig Evenals bij de categorie Ingezetenen is de afwijking op de post kwijtscheldingen klein. Op zowel oude jaren als het begrotingsjaar 2014 blijven de opbrengsten voor de zuiveringsheffing achter ten opzichte van de begroting waarin nog een lichte stijging van het aantal vervuilingseenheden werd verwacht. Voor het belastingjaar 2014 bedraagt het nadeel ongeveer 0,4% van de totale belastingopbrengst. 17

18 4. Investeringen Algemeen In tabel 12 treft u de investeringsuitgaven en subsidies zoals begroot en gerealiseerd in de jaarschijf 2014 (tot en met december 2014). Tabel 13 - Overzicht investeringsuitgaven, bijdrage derden en subsidies Jaarschijfrapportage naar programma's Stand per 31 december 2014 Begroting Begroting Realisatie Uitputting Subsidies/ (bedragen x 1.000) in % bijdragen derden Kwaliteit Tijd Geld Initieel na 2e wijz t/m dec Veiligheid % - Primaire en regionale waterkeringen % - +/+ +/- +/+ Voldoende water % 227- Watersysteembeheer % 171- Beperking wateroverlast % 56- Schoon water % Kwaliteit van het oppervlakte water % Zuiveringsbeheer % 417- Totaal investeringsniveau taken (1) % Bestuur, middelen & maatschappij % 9- Bestuur en ondersteuning % 9- +/+ +/- +/+ Totaal investeringsniveau bedrijfsvoeringsinvesteringen (2) % 9- Taakstellend investeringsniveau HDSR excl. Rwzi Utrecht (=1+2) % Rwzi Utrecht % - +/+ +/- +/+ Totaal investeringsniveau specifieke projecten % - Taakstellend investeringsniveau HDSR incl. Rwzi Utrecht (1 t/m 3) % POV Centraal Holland Totaal investeringsniveau samenwerkingsprojecten Totaal investeringsniveau % Bedragen zijn in duizenden euro s Toelichting Algemeen In de begroting is na verwerking van de 2 e begrotingswijziging een (taakstellend) investeringsniveau van 32,928 mln vastgesteld. Dit is inclusief het project Rwzi Utrecht. Uit bovenstaande tabel blijkt dat voor 29,129 mln aan investeringsuitgaven zijn gerealiseerd. Dit resulteert in het uitputtingspercentage van 88%. Kijkend naar het totale investeringsniveau aan taken dan varieert het uitputtingspercentage per programma tussen de 76% en 103%. Sturen op de jaarschijf en het toekomstige kapitaallastenniveau Om bijstelling van het investeringsniveau in 2014 zoveel mogelijk te voorkomen is het zogenaamde beheerdersoverleg ingevoerd. Dit is een periodiek overleg tussen de ambtelijke opdrachtgevers, ambtelijke opdrachtnemers en de directie. In dit overleg wordt gestuurd op de investeringsuitgaven in 2014 en het toekomstige kapitaallastenniveau. Dit leidt er ook toe dat de beheerafdelingen gezamenlijk op het investeringsplafond sturen. Dit heeft er mede toe geleid dat de realisatie van het taakstellend investeringsniveau incl. specifieke projecten in % hoger ligt dan het gerealiseerde taakstellend niveau in Totaal investeringsniveau taken Veiligheid Dit thema omvat voornamelijk het Groot Onderhoudsplan (GOP) regionale waterkeringen. Dit plan geeft onder andere uitvoering aan de afspraken met de provinciebesturen van Utrecht en Zuid-Holland om uiterlijk 2020 de regionale keringen op orde te hebben. 18

19 Voor het GOP regionale waterkering was voor ,0 mln aan investeringsuitgaven begroot. Op 18 december 2013 heeft het algemeen bestuur de geactualiseerde planning van het Grootonderhoudsplan (GOP) Regionale Waterkeringen vastgesteld. Hiermee is de oorspronkelijke jaarschijf 2014 van 3,5 mln opgehoogd naar 8,0 mln Deze ophoging ad 4,5 mln is bedoeld voor de versnelde uitvoer van lopende projecten ( 3,3 mln) en het naar voren halen van de voorbereidingen van complexe projecten ( 1,2 mln). De onderzoeksopdrachten ten behoeve van de voorbereidingen van deze complexe projecten zijn aanbesteed en worden op dit moment uitgevoerd of zijn reeds uitgevoerd. In 2014 is 5,1 mln uitgegeven ten behoeve voor het programma Primaire en regionale waterkeringen. Dit staat gelijk aan een uitputtingspercentage van 83%. De lagere uitputting kent de volgende oorzaken: Overloop naar Van enkele grote projecten (o.a. de Meijekade en Doorslagkade) neemt de voorbereiding langer in beslag dan vooraf was ingeschat. Door uitvoerige voorbereiding kan deze vertraging echter in de uitvoeringsfase worden ingehaald. De beoogde einddata van deze projecten komt dan ook niet in de knel. - Start uitvoering project Dubbele Wiericke West is uitgesteld naar 2015 door samenloop met het project baggeren Dubbele Wiericke; - Door overlast in Kockengen is de start van de uitvoer van het project Grote Heicopkade zuid uitgesteld naar Bij het project Weijpoortsemolen is gekozen voor een Best Value Procurement (=BVP) aanbesteding. Deze procedure vraagt een langere voorbereidingstijd waardoor uitvoer overloopt naar Voldoende water Onder dit thema vallen onder andere het GOP oevers en kunstwerken, de legger watersysteem en de watergebiedsplannen. Het programma Watersysteembeheer heeft een uitputtingspercentage van 95% gerealiseerd. Al het werk is verricht, echter de investeringsuitgaven zijn om drie redenen lager uitgevallen: 1. Bij het GOP Kunstwerken is al het werk uitgevoerd tegen lagere kosten. Daardoor is een aanzienlijke besparing ( 0,5 mln) gerealiseerd; 2. Het project aanleg oevers Harmelen is wel uitgevoerd maar nog niet afgerekend, omdat dit via de gemeente Woerden loopt. Het resterende bedrag ( 0,1 mln) loopt over naar 2015; 3. Een groter aanbestedingsvoordeel ( 0,1 mln) op het project CAW Datacommunicatie en telemetrie dan was voorzien in de begrotingswijziging. Tegen deze minderkosten staan hogere investeringsuitgaven ( 0,2 mln) met betrekking tot het Watergebiedsplan Linschoterwaard en het Watergebiedsplan Kamerik en Kockengen dan begroot. Schoon water Dit thema bestaat voor een deel uit de kwaliteit van het oppervlaktewater en voor het andere deel vervangings- en uitbreidingsinvesteringen van de Rwzi s. Kwaliteit van het oppervlaktewater Het programma kwaliteit van het oppervlaktewater kent een uitputtingspercentage van 103%. Onder dit programma vallen maatregelen zoals vismigratie en natuurvriendelijke oevers, onder andere opgenomen in de KRW, die met uitvoeringsprojecten bijdragen aan de verbetering van de kwaliteit van oppervlaktewater. Ook onderdeel van dit programma zijn de activiteiten van zuivering, het terugbrengen van emissies en overige (stedelijke) waterkwaliteitsprojecten. Er is een uitputtingspercentage van groter dan 100% gerealiseerd doordat er meer gedaan is dan voorgenomen met betrekking tot de KRW Kansen en het Synergieproject KRR door het naar voren halen van geplande maatregelen. 19

20 Zuiveringsbeheer Het uitputtingspercentage op het programma Zuiveringsbeheer bedraagt 76%. Het verschil tussen de realisatie en begroting (=24%) is als volgt te verklaren: 1. 10% lagere investeringsuitgaven (= 0,6 mln) als gevolg van lagere kosten of werk dat niet zal worden uitgevoerd. 2. 7% van de begrote investeringsuitgaven (= 0,4 mln) lopen over naar 2015 en betreffen uitgaven van afrondingswerkzaamheden van projecten die wel volgens planning zijn uitgevoerd. 3. 7% lagere investeringsuitgaven door vertraging in de uitvoering van een drietal projecten, namelijk: a. vervanging PLC Driebergen en PLC Breukelen is vertraagd als gevolg van een lange levertijd materiaal en capaciteit van de aannemer. Hierdoor 0,2 mln lagere investeringsuitgaven in 2014; b. verplaatsing gemaal Hertenkamp is vertraagd door besluitvorming van een externe partij (Prorail). Hierdoor zijn de investeringsuitgaven 0,3 mln lager in 2014 dan begroot. Totaal investeringsniveau Bedrijfsvoeringsinvesteringen Bestuur, middelen & maatschappij In dit thema worden vooral losse projecten verantwoord die niet specifiek toewijsbaar zijn aan een programma en meer in de bedrijfsvoeringsfeer thuishoren. Het totaal begrote investeringsniveau in 2014 bedraagt 1,3 mln. Van dit bedrag is 0,6 mln bestemd voor de telefonie. De aanbesteding met betrekking tot telefonie heeft in 2013 plaatsgevonden. De levering van de telefoons heeft in 2014 plaatsgevonden. De aanschaf van een nieuwe telefoon centrale is uitgesteld en daardoor schuiven hiervan de kosten door naar het jaar Het tweede deel betreft de kantoorautomatisering ad 0,7 mln. De aanschaf en vervanging van de hardware is door de afdeling ICA gekoppeld aan het project Modernisering huisvesting HDSR. De uitputting van de geplande investeringsuitgaven kantoorautomatisering is afhankelijk van de voortgang van dit project. Hiervan wordt 0,5 mln doorgeschoven naar De totale investeringsuitgaven van het programma bestuur, middelen en maatschappij komt hiermee uit op 0,5 mln. Dit staat gelijk aan een uitputtingspercentage van 75%. Totaal investeringsniveau specifieke projecten Rwzi Utrecht In de jaarschijf 2014 is na verwerking van de 2 e begrotingswijziging ten behoeve van het project Rwzi Utrecht 3,3 mln investeringsuitgaven begroot. De gerealiseerde investeringsuitgaven bedragen 2,2 mln. Dit staat gelijk aan een uitputtingspercentage van 67%. Er zijn een tweetal oorzaken voor een lager investeringniveau namelijk: 1. Het realiseren van de effluentmaatregelen tegen lagere kosten en overloop van investeringsuitgaven naar 2015; 2. Het uitstellen van werkzaamheden m.b.t. de vervanging van de roostergoedinstallatie. Totaal investeringsniveau samenwerkingsprojecten POV Centraal Holland Centraal Holland is één van de drie Projectoverstijgende Verkenningen (= POV) die in het Hoogwaterbeschermingsprogramma zijn opgenomen. Het doel van de projectoverstijgende verkenning Centraal Holland is om in 2017 tot een integrale en doelmatige oplossing te komen om het (nu te grote) risico op overstroming vanuit de Lek in een groot deel van Centraal Holland tot het gewenste niveau te reduceren. De looptijd is van 2014 tot en met Het project wordt uitgevoerd door een drietal waterschappen en Rijkswaterstaat. Hierbij is HDSR penvoerder. HDSR heeft namens de initiatiefnemers (als penvoerder) de subsidieaanvraag ingediend. 20

21 De subsidieaanvraag inclusief de bijdrage van de initiatiefnemers is goedgekeurd. HDSR is bevoegd als loket en beheerder van het budget. In de jaarschijf 2014 is geen bedrag opgenomen voor het project POV Centraal Holland. De werkelijke gerealiseerde uitgaven bedragen 0,5 mln..hier staat een subsidieopbrengst van 5,2 mln van de programmadirectie HWBP tegenover. Deze subsidie dekt grotendeels de nog komende kosten in de jaren 2015 en 2016 en betreft daarmee een vooruitontvangen bedrag. Uitruil projecten In 2014 zijn projecten verschoven. Zo is een project in het kader van de GOP Primaire waterkeringen van start gegaan. Hiervoor is door het algemeen bestuur 0,1 mln toegekend. De realisatie bedraagt 0,01 mln. De uitgaven zijn achtergebleven omdat dit project onder gebracht gaat worden bij het project POV Centraal Holland. Daarnaast hebben binnen diverse GOP s en watergebiedsplannen verschuivingen tussen projecten plaatsgevonden. Waar mogelijk zijn projecten naar voren gehaald op het moment dat geplande projecten vertraging opliepen. Kredietoverschrijdingen In 2014 hebben zich geen nieuwe krediet overschrijdingen voorgedaan anders dan degene die reeds zijn gemeld. In de 2 e begrotingwijziging 2014 is het algemeen bestuur akkoord gegaan met het voorstel om de projecten met een overschrijding financieel af te wikkelen in de jaarrekening De dekking van de hogere kapitaallasten kan binnen de betreffende programma s worden opgevangen. Rapportage grote projecten en voortgangsrapportage Watergebiedsplannen Het algemeen bestuur ontvangt per kwartaal een rapportage over de voortgang van de investeringsprojecten en de uitgaven hiervan. Naast de realisatie van de vastgestelde jaarschijf wordt gerapporteerd over de voortgang van de watergebiedsplannen en de overige grote projecten. Een separate rapportage over de watergebiedsplannen is komen te vervallen. Over de voortgang van de watergebiedsplannen wordt nu gerapporteerd in de rapportage grote projecten. De rapportage grote projecten kunt u terugvinden in bijlage 3. 21

22 5. Paragrafen 5.1 Ontwikkelingen in het begrotingsjaar Monitoring bezuinigingsopgave Voorjaarsnota 2013 ( ) In de voorjaarsnota 2013 is het kader voor de begroting 2014 vastgesteld. Belangrijk onderdeel van deze kaderstelling is de besluitvorming over bezuinigingen middels een aantal ambtelijke en bestuurlijke maatregelen voor 2014 en tevens voor de periode betreffende de jaren 2015 tot en met De specifieke bezuinigingsmaatregelen zijn in bijlage 5 van dit jaarverslag terug te vinden. Voor het jaar 2014 zijn alle bezuinigingsdoelstellingen (zowel ambtelijk als bestuurlijk) behaald. De bestuurlijke kaart 8 Maaionderhoud Extensiveren is in 2014 incidenteel met besparingen / voordelen op andere posten ingevuld, hiervan is al eerder melding gemaakt in de 1 ste bestuursrapportage In de 1 ste begrotingswijziging 2014 is de begrote onttrekkingen aan de reserves van 3,36 mln met in totaal 1,69 mln verlaagd. Daarmee zijn de bezuinigingen van 1 mln voor 2014 ingevuld. De rest van de verlaging, 0,69 mln, heeft betrekking op een lager budget voor kapitaallasten, als gevolg van een lager niveau van investeringen. In de 2 de begrotingswijziging, vastgesteld op 19 november 2014, zijn geen mutaties op de exploitatiebegroting verwerkt. Het investeringsvolume is in de tweede begrotingswijziging bijgesteld naar 32,9 mln. (zie voor een toelichting hoofdstuk 4). 5.2 Incidentele baten en lasten In onderstaande tabel zijn de baten en lasten weergegeven die niet vallen onder de reguliere taakuitoefening van HDSR. Tabel 14 overzicht incidentele baten en lasten Post Baten/Lasten Bedrag Omschrijving Verwerken uitspraak Hoge Raad inzake verschuiving areal ongebouwd naar natuur. Lasten Een uitspraak van de Hoge Raad van 7 november 2014 heeft als reultaat dat een deel van het areal van belastingcategorie Ongebouwd verschuift naar belastingcategorie Natuur. Omdat het tarief voor Natuur lager is dan voor Ongebouwd zal per saldo een lagere belastingopbrengst resulteren. Het extern onderzoek naar de omvang van het betreffende areal is nog niet afgerond, waardoor de precieze omvang van het bedrag dat terugbetaald moet worden nog niet bekend is. Op basis van de beschikbare informatie is een schatting gemaakt van dit bedrag. Uit oogpunt van voorzichtigheid is deze schatting verwerkt in het resultaat Afwaardering Pand Poldermolen 3 Lasten Op basis van het AB besluit van 22 oktober 2014 inzake de modernisering van het waterschapskantoor wordt het pand aan de Poldermolen 3 op termijn afgestoten. Conform de administratieve voorschriften is een incidentele afwaardering van de boekwaarde van het pand Poldermolen 3 van ten laste van het jaar 2014 verwerkt. MRB Provincie Utrecht Lasten Afwikkeling van onze vordering op de Provincie Utrecht inzake de samenwerking Muskusrattenbeheer die reeds in 2011 is beëindigend. Oeverserosie Lekdijk Klaphek Baten In 2014 is een bijdrage van Rijkswaterstaat toegezegd voor haar aandeel in de kosten van herstel van de Lekdijk bij Het Klaphek. De kosten voor het herstel van dit dijkvak zijn reeds in voorgaande jaren genomen waardoor er nu een incidenteel voordeel is van Bedragen in euro s 22

23 5.3. Reserves en voorzieningen Voor een toelichting op reserves en voorzieningen, zie de jaarrekening Weerstandsvermogen Inleiding Onder weerstandsvermogen wordt verstaan: Het weerstandsvermogen is het vermogen van een waterschap om financiële tegenvallers op te kunnen vangen zonder dat de normale bedrijfsvoering wordt aangetast. Door aandacht voor het weerstandsvermogen kan voorkomen worden dat elke grote financiële tegenvaller, die niet opgevangen kan worden zich direct vertaald in een extra tariefstijging. Risicomanagementbeleid Het beleid dat het waterschap voert ten aanzien van risicomanagement is vastgelegd in de Beleidsnota weerstandsvermogen, risicomanagement, reserves en voorzieningen Hoogheemraadschap HDSR. In dit beleidstuk is de werkwijze vastgelegd en zijn de uitgangspunten bepaald ten aanzien van het risicomanagement. Op basis van dit beleidsstuk is de paragraaf weerstandvermogen opgesteld. Voor de periode zal in het najaar van 2015 aan het nieuwe bestuur een geactualiseerde beleidsnota worden aangeboden. Ter voorbereiding hierop is in 2014 een plan van aanpak opgesteld om het thema risicomanagement verder door te ontwikkelen en te borgen binnen HDSR. Benodigde weerstandscapaciteit De benodigde weerstandscapaciteit is het bedrag dat nodig is om alle risico s financieel af te dekken. Het gaat dan om de risico s waarvoor geen maatregelen zijn getroffen. De laatste actualisatie van het risicoprofiel is uitgevoerd in maart Daaruit volgt dat het voor 90% zeker is dat alle risico s kunnen worden afgedekt met een bedrag van 13,5 mln. De benodigd weerstandscapaciteit is ten opzichte van de begroting 2015 gestegen met afgerond 3,2 mln. Deze stijging is mede veroorzaakt doordat in de afgelopen periode de risico s met betrekking tot het project Gekanaliseerde Hollandse IJssel zijn gekwantificeerd. Inventarisatie van de weerstandscapaciteit De beschikbare weerstandscapaciteit is het totaal van onze buffers. Dit zijn onze algemene reserves en onze capaciteit om belastingverhogingen toe te passen. Omvang en beoordeling van de weerstandcapaciteit per ultimo 2014 Tabel 16 - Omvang van de weerstandscapaciteit Beschikbaar weerstandcapaciteit Ultimo 2014 Onvoorzien - Watersysteemheffing ingezetenen Watersysteemheffing gebouwd Watersysteemheffing ongebouwd -71 Watersysteemheffing Natuur 34 Zuiveringsheffing woningen/ bedrijven Stille reserves - Onbenutte belastingcapaciteit - Totaal reserves Bedragen in duizenden euro s 23

Algemeen Bestuur. De commissie heeft geadviseerd het voorstel door te geleiden voor besluitvorming in het Algemeen Bestuur

Algemeen Bestuur. De commissie heeft geadviseerd het voorstel door te geleiden voor besluitvorming in het Algemeen Bestuur Algemeen Bestuur Onderwerp: Jaarstukken 2014 Portefeuillehouder: B. de Jong Vertrouwelijk: nee Vergaderdatum: 8 juli 2015 Afdeling: MO Medewerker: A Peek Dossiernummer: 927419 versie 7 Behandeld in Datum

Nadere informatie

AGENDAPUNT 3.3 ONTWERP. Onderwerp: Ontwerp begroting 2015 Nummer: 860110. Voorstel

AGENDAPUNT 3.3 ONTWERP. Onderwerp: Ontwerp begroting 2015 Nummer: 860110. Voorstel VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 3.3 Onderwerp: Ontwerp begroting 2015 Nummer: 860110 ONTWERP In D&H: 30 september 2014 Steller: A Peek In Cie: BMZ 29 oktober 2014 Telefoonnummer: 6013 SKK

Nadere informatie

Overzicht vragen en antwoorden rekeningcommissie gehouden op 10 mei 2010.

Overzicht vragen en antwoorden rekeningcommissie gehouden op 10 mei 2010. Overzicht vragen en antwoorden rekeningcommissie gehouden op 10 mei 2010. A. Hiemstra (Algemene Waterschapspartij) Jaarrekening 1. Vraag: In 2009 is het aantal ingevulde fte s 314, in de begroting van

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : T.J. Boersma AB VERGADERING D.D. : 25 juni 2013 NUMMER : WM/MFI/NKu/7725 OPSTELLER : N. Kuper, 0522-276740 FUNCTIE : Afdelingshoofd Financiën VERGADERING MT

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : T.J. Boersma AB VERGADERING D.D. : 24 juni 2014 NUMMER : WM/MFI/NKu/8247 OPSTELLER : N. Kuper, 0522-276740 FUNCTIE : Afdelingshoofd Financiën VERGADERING MT

Nadere informatie

2e wijziging programmabegroting

2e wijziging programmabegroting 2e wijziging programmabegroting 2014 Datum : 4 augustus 2014 Versie : 1.0 Datum: 4 augustus 2014 Versie: 1.0 Registratienummer: 2014021298 Inhoudsopgave 1 Inhoud wijziging programmabegroting... 3 2 Begrotingswijziging

Nadere informatie

Gelet op het bepaalde in artikel 10, vijfde lid, van de verordening beleids- en verantwoordingsfunctie Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden;

Gelet op het bepaalde in artikel 10, vijfde lid, van de verordening beleids- en verantwoordingsfunctie Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden; VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT Onderwerp: Begrotingswijziging 2014-1. Nummer: 817796 In D&H: 13 mei 2014 Steller: Martijn Vijverberg In Cie: BMZ 11 juni 2014 Telefoonnummer: 5882 SKK Afdeling:

Nadere informatie

Commissie Bestuur, Middelen & Waterketen. 9 december Commissie Water & Wegen. Datum vergadering CHI. 16 december 2015

Commissie Bestuur, Middelen & Waterketen. 9 december Commissie Water & Wegen. Datum vergadering CHI. 16 december 2015 Voorstel CHI (college van hoofdingelanden) 15.53542 Commissie Bestuur, Middelen & Waterketen 9 december 2015 Datum behandeling D&H 17 november 2015 Commissie Water & Wegen Portefeuillehouder J.D. Kramer

Nadere informatie

DATUM BEHANDELING IN D&H 21 [Tiei 2013

DATUM BEHANDELING IN D&H 21 [Tiei 2013 DATUM VERGADERING 27 juľ1i 2013 BDLAGE(N) 2 AGENDAPUNTNUMMER ļ DATUM BEHANDELING IN D&H 21 [Tiei 2013 commissie 0 Water (10 juni 2013) 0 WWV (11 juni 2013) 0 MBH (12 juni 2013) AAN DE VERENIGDE VERGADERING

Nadere informatie

Exclusief kwijtschelding/ oninbaar. Watersysteem Zuiveren

Exclusief kwijtschelding/ oninbaar. Watersysteem Zuiveren TARIEVENNOTA 2017 1. Inleiding Het Beleidsjaarplan 2017 naar programma s sluit met een totaal aan lasten van 74.797.100. Aan baten is een bedrag geraamd van 15.344.400. Het saldo bedraagt derhalve 59.452.700.

Nadere informatie

Gelet op het bepaalde in artikel 10, vijfde lid, van de verordening beleids- en verantwoordingsfunctie Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden;

Gelet op het bepaalde in artikel 10, vijfde lid, van de verordening beleids- en verantwoordingsfunctie Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden; VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 3.2 Onderwerp: Begrotingswijziging 2014 no.2. Nummer: 859505 ONTWERP In D&H: 23 september 2014 Steller: Jeroen Trynes 30 september 2014 (2 e behandeling) In

Nadere informatie

./. Hierbij doe ik u toekomen een concept-notitie aan de commissie Financiën inzake de eerste triaalrapportage per 30 april 2007.

./. Hierbij doe ik u toekomen een concept-notitie aan de commissie Financiën inzake de eerste triaalrapportage per 30 april 2007. DB 21-05-2007 Agendapunt: o16 Sittard, 15 mei 2007 AAN HET DAGELIJKS BESTUUR Onderwerp: Eerste triaalrapportage per 30 april 2007; 7e begrotingswijziging 2007./. Hierbij doe ik u toekomen een concept-notitie

Nadere informatie

Gecombineerde Commissie

Gecombineerde Commissie Gecombineerde Commissie Onderwerp: Afronding KRW-Moederkrediet en KRW-Kansenkrediet Portefeuillehouder: G.P. Beugelink Vertrouwelijk: nee Vergaderdatum: 30 september 2015 Afdeling: WSB Medewerker: Y. Wessels

Nadere informatie

AGENDAPUNT 4.5.A/ 5.5 B ONTWERP. Onderwerp: Wijziging belastingverordeningen voor 2015 Nummer: 874439. Voorstel

AGENDAPUNT 4.5.A/ 5.5 B ONTWERP. Onderwerp: Wijziging belastingverordeningen voor 2015 Nummer: 874439. Voorstel Onderwerp: Wijziging belastingverordeningen voor 2015 Nummer: 874439 VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 4.5.A/ 5.5 B ONTWERP In D&H: 11-11-2014 Steller: mr K. Wijma / E. Lodder In Cie: BMZ 25-11-2014

Nadere informatie

Bestuursrapportage 2014 no. 2 (januari tot en met juni 2014)

Bestuursrapportage 2014 no. 2 (januari tot en met juni 2014) Bestuursrapportage no. 2 (januari tot en met juni ) Vastgesteld door het college van dijkgraaf en hoogheemraden op 30 september, uitgebracht aan het algemeen bestuur op 19 november (als bijlage bij de

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING. Relevante kaders Waterschapswet Waterschapsbesluit. Lelystad, 7 mei 2013. het college van Dijkgraaf en Heemraden,

ALGEMENE VERGADERING. Relevante kaders Waterschapswet Waterschapsbesluit. Lelystad, 7 mei 2013. het college van Dijkgraaf en Heemraden, VERGADERDATUM SECTOR/AFDELING 28 mei 2013 SMO / Financiën STUKDATUM NAAM STELLER 16 april 2013 B.C. Donker ALGEMENE VERGADERING AGENDAPUNT ONDERWERP 6b Jaarverslag en jaarrekening 2012 PROGRAMMA Bedrijfsvoering

Nadere informatie

Waterschap Vallei en Veluwe Meerjarenperspectief

Waterschap Vallei en Veluwe Meerjarenperspectief Waterschap Vallei en Veluwe Meerjarenperspectief 2012-2017 Datum 13 oktober 2011 Opgemaakt door Werkgroep Financiën Afdeling Staf en Financiële en Economische Zaken Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Uitgangspunten

Nadere informatie

Onderwerp: Bestuursrapportage 2014 nr. 1 Nummer: 819839. Dit onderwerp wordt geagendeerd ter kennisneming ter consultering ter advisering

Onderwerp: Bestuursrapportage 2014 nr. 1 Nummer: 819839. Dit onderwerp wordt geagendeerd ter kennisneming ter consultering ter advisering Onderwerp: Bestuursrapportage nr. 1 Nummer: 819839 In D&H: 13-05- Steller: Edward Lodder In Cie: BMZ 11-06- Telefoonnummer: 5881 SKK 11-06- Afdeling: Management ondersteuning In AB: 02-07- Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Advies jaarrekening 2011 van de commissie BMZ aan het algemeen bestuur HDSR Geachte leden van het algemeen bestuur, De commissie BMZ adviseert het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap De Stichtse

Nadere informatie

VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR

VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR Aandachtsveldhouder B.J. Bussink Vergadering : 15 maart 2016 Agendapunt : 3. Bijlagen : Bestuursrapportage 2015-3 Onderwerp : Bestuursrapportage 2015-3 Informatie bij

Nadere informatie

1e wijziging programmabegroting

1e wijziging programmabegroting 1e wijziging programmabegroting 2015 Datum : 2 april 2015 Versie : 1.0 Datum: 2 april 2015 Versie: 2.0 Registratienummer: 2014036914 Inhoudsopgave 1 Inhoud wijziging programmabegroting... 3 2 Begrotingswijziging

Nadere informatie

B1303722. 28 november 2013 7. Datum: Agendapunt nr: Aan de Verenigde Vergadering. Burap 2-2013

B1303722. 28 november 2013 7. Datum: Agendapunt nr: Aan de Verenigde Vergadering. Burap 2-2013 Datum: Agendapunt nr: 28 november 2013 7. B1303722 Aan de Verenigde Vergadering Burap 2-2013 Aard voorstel Besluitvormend voorstel met investerinq Aantal Bijlagen 2 Voorstel behandeld door Datum Verenigde

Nadere informatie

Toelichting begroting 2014

Toelichting begroting 2014 Toelichting begroting 2014 1. TOELICHTING 1.1 Algemeen Bij het opstellen van de begroting heeft Hefpunt zichzelf het doel gesteld om de bijdrage van de waterschappen voor 2014 op het niveau te houden zoals

Nadere informatie

Voorstel aan algemeen bestuur

Voorstel aan algemeen bestuur Voorstel aan algemeen bestuur Van: Werkgroep Financiële zaken D.d.: 17 februari 2011 Betreft: Uitgangspunten, Meerjarenraming(en) en Begroting(en) 1. Voorstel De algemeen besturen wordt gevraagd in te

Nadere informatie

Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 4. Bijlage(n): Najaarsrapportage 2016

Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 4. Bijlage(n): Najaarsrapportage 2016 College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel DATUM 13-9-2016 NUMMER PS PS2016PS17 AFDELING MAO COMMISSIE BEM STELLER Leo Donker DOORKIESNUMMER 0646994683 DOCUMENTUMNUMMER 818ACAEO PORTEFEUILLEHOUDER

Nadere informatie

Toelichting begroting 2015

Toelichting begroting 2015 Toelichting begroting 2015 1. TOELICHTING 1.1 Algemeen Bij het opstellen van de begroting is het doel gesteld om de bijdrage van de waterschappen voor 2015 op het niveau te houden zoals is geraamd voor

Nadere informatie

Beleidsnotitie reserves en voorzieningen (inclusief risicomanagement / weerstandsvermogen)

Beleidsnotitie reserves en voorzieningen (inclusief risicomanagement / weerstandsvermogen) Beleidsnotitie reserves en voorzieningen (inclusief risicomanagement / weerstandsvermogen) 2 januari 2014 2 Beleidsnotitie reserves en voorzieningen (inclusief risicomanagement / weerstandsvermogen) Inhoudsopgave

Nadere informatie

Herziene financiële begroting 2015 GGD Hollands Noorden

Herziene financiële begroting 2015 GGD Hollands Noorden Herziene financiële begroting 2015 GGD Hollands Noorden Herziene financiële begroting 2015 Inleiding Na het opstellen van de primaire begroting 2015 is sprake van diverse mutaties, die aanleiding geven

Nadere informatie

Aan Verenigde Vergadering JAARREKENING 2010. Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 30-6-2011

Aan Verenigde Vergadering JAARREKENING 2010. Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 30-6-2011 agendapunt B.01 927470 Aan Verenigde Vergadering JAARREKENING 2010 Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 30-6-2011 1. De jaarrekening 2010 vast te stellen. 2. Het tekort van 18.240.832 van de taak watersysteembeheer

Nadere informatie

Deze rapportage is opgedeeld in een rapportage over de opbrengsten van de voorgaande jaren en de opbrengst in het huidige belastingjaar.

Deze rapportage is opgedeeld in een rapportage over de opbrengsten van de voorgaande jaren en de opbrengst in het huidige belastingjaar. Rapportage 2013 HEA 1. Algemeen Deze rapportage is opgedeeld in een rapportage over de opbrengsten van de voorgaande jaren en de opbrengst in het huidige belastingjaar. In de tabellen worden de netto belastingopbrengsten

Nadere informatie

1. Ambities 2. Wat hebben we bereikt

1. Ambities 2. Wat hebben we bereikt Bijlage 1 Jaarstukken 2014 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord Op grond van artikel 26 van de gemeenschappelijke regeling legt het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio elk begrotingsjaar verantwoording

Nadere informatie

Rapportage 1 e kwartaal 2017 Exploitatie Hefpunt

Rapportage 1 e kwartaal 2017 Exploitatie Hefpunt Rapportage 1 e kwartaal 2017 Exploitatie Hefpunt 1. Algemeen De prognose van de bijdrage van de waterschappen voor 2017 wordt circa 203.000 hoger geraamd dan waar in de begroting van 2017 mee rekening

Nadere informatie

AGENDAPUNT 10. Onderwerp: Bestuursrapportage 2013 no. 2 Nummer: 724800. Voorstel

AGENDAPUNT 10. Onderwerp: Bestuursrapportage 2013 no. 2 Nummer: 724800. Voorstel VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 10 Onderwerp: Bestuursrapportage 2013 no. 2 Nummer: 724800 In D&H: 17-09-2013 (1 ste behandeling) Steller: M. Vijverberg 24-09-2013 (2 de behandeling) 29-10-2013

Nadere informatie

VOORDRACHT ALGEMEEN BESTUUR NATUUR EN RECREATIESCHAP IJSSELMONDE

VOORDRACHT ALGEMEEN BESTUUR NATUUR EN RECREATIESCHAP IJSSELMONDE AB 3 JULI 2015 IJM/2015-518979893 VOORDRACHT ALGEMEEN BESTUUR NATUUR EN RECREATIESCHAP IJSSELMONDE Onderwerp : Jaarstukken 2014 Kenmerk : IJM/ 2015-518979893 Bijlagen : -3- Besluitdatum : 3 juli 2015 Voorbereid

Nadere informatie

Onderwerp Ontwikkelingsvisie en uitvoeringsprogramma Amstelland

Onderwerp Ontwikkelingsvisie en uitvoeringsprogramma Amstelland Adviescommissie 17 maart 2009 Dagelijks bestuur 26 maart 2009 Dagelijks bestuur 28 mei 2009 (schriftelijk) Algemeen bestuur 18 juni 2009 Aantal bijlagen: 5 Agendapunt: 9 Onderwerp Ontwikkelingsvisie en

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Hoogheemraadschap. De Stichtse Rijnlanden. Vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur op 8 juli 2015

Jaarrekening 2014. Hoogheemraadschap. De Stichtse Rijnlanden. Vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur op 8 juli 2015 Jaarrekening Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden Vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur op 8 juli 2015 DOCS 918497 v6 Adres Poldermolen 2 Postbus 550 3990 GJ Houten Telefoon

Nadere informatie

AGENDAPUNT 4a. Onderwerp: Bestuursrapportage 2012 no. 1 Nummer: 576943. Voorstel

AGENDAPUNT 4a. Onderwerp: Bestuursrapportage 2012 no. 1 Nummer: 576943. Voorstel VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 4a Onderwerp: Bestuursrapportage 2012 no. 1 Nummer: 576943 In D&H: 18-09-2012 Steller: E. Lodder In Cie: BMZ 10-10-2012 (ter consultering) Telefoonnummer: (030)

Nadere informatie

A L G E M E E N B E S T U U R

A L G E M E E N B E S T U U R A L G E M E E N B E S T U U R Vergadering d.d.: 26 oktober 2016 Agendapunt: 8 Betreft: Besluitvormend Programma: 5. Bedrijfsvoering Portefeuillehouder: Luitjens Route: DB-AB Onderwerp Najaarsrapportage

Nadere informatie

Toelichting begroting 2016

Toelichting begroting 2016 Toelichting begroting 2016 1. TOELICHTING 1.1 Algemeen Bij het opstellen van de begroting is het doel gesteld om de bijdrage van de waterschappen voor 2016 op het niveau te houden zoals is geraamd voor

Nadere informatie

VOORSTEL AAN HET COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HEEMRADEN

VOORSTEL AAN HET COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HEEMRADEN Commissie Financiën en Bestuurlijke Zaken 23 februari 2016 VOORSTEL AAN HET COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HEEMRADEN Aandachtsveldhouder B.J. Bussink Vergadering : 1 maart 2016 Agendapunt : Bijlagen : Bestuursrapportage

Nadere informatie

HoogheemTaadschap van Delfland

HoogheemTaadschap van Delfland HoogheemTaadschap van Delfland Beleidsveld: Aard voorstel: Ondersteunend organisatie Besluitvormend Vergaderdatum: Agendapunt: Kenmerk VV: Aantal bijlagen: 4 juni 2009 B.02 749936 4 Aan de verenigde vergadering

Nadere informatie

Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5

Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 368891 Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5 Onderwerp: Beleidsbegroting 2013-2016 Verantwoordelijk portefeuillehouder: Drs. F.P. Fakkers SAMENVATTING Vanuit

Nadere informatie

Bijgaand ontvangt u ter kennisneming het ontwerp van de door ons college uit te brengen bestuursrapportage 2011 no. 2 (dm.nr. 490346).

Bijgaand ontvangt u ter kennisneming het ontwerp van de door ons college uit te brengen bestuursrapportage 2011 no. 2 (dm.nr. 490346). COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HOOGHEEMRADEN COMMISSIE BMZ en SKK ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 3F Onderwerp: Bestuursrapportage no. 2 (ontwerp) Nummer: 511581 In D&H: 21-02-2012 Steller: MO-FIN In Cie: BMZ 21-03-2012

Nadere informatie

Bestuursrapportage 2011 no. 2 (januari tot en met december 2011)

Bestuursrapportage 2011 no. 2 (januari tot en met december 2011) Bestuursrapportage no. 2 (januari tot en met december ) Vastgesteld door het college van dijkgraaf en hoogheemraden op 3 april 2012 Behandeld door het algemeen bestuur op18 april 2012 DOCS-#490346-v8-Bestuursrapportage

Nadere informatie

3. Het overschot van 22.505.512 van de taak watersysteembeheer als volgt te bestemmen:

3. Het overschot van 22.505.512 van de taak watersysteembeheer als volgt te bestemmen: agendapunt 3.b.5 1176926 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden JAARVERSLAG 2014 INCLUSIEF FINANCIELE JAARREKENING Portefeuillehouder Wiegman, A.G. Datum 14 april 2015 Aard bespreking Besluitvormend

Nadere informatie

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed Gemeente Nijmegen Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen Danny Ederveen Peggy van Gemert RA/AA Mei 2014 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Jaarrekening 2013 Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Jaarrekening 2013 Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden Vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur op 2 juli 2014 DOCS 816363 - versie1c 13-05-2014 Adres Poldermolen 2 Postbus 550 3990 GJ Houten

Nadere informatie

Financiële begroting 2015 samengevat

Financiële begroting 2015 samengevat Financiële begroting 2015 samengevat Begrotingscyclus Het beleid en de financiën van de provincie komen op een aantal momenten in het jaar provinciebreed aan de orde. Dit wordt ook wel de begrotings- of

Nadere informatie

11.2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing

11.2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing 11.2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing Risicomanagement Risicomanagement is het proces waarbij de organisatie continue en systematisch doorlopen wordt op risico s, met als doel de gevolgen ervan

Nadere informatie

De raad van de gemeente Tholen. Tholen, 31 mei Onderwerp: Jaarstukken gemeente Tholen Geachte raad,

De raad van de gemeente Tholen. Tholen, 31 mei Onderwerp: Jaarstukken gemeente Tholen Geachte raad, No.: Portefeuillehouder: Wethouder Hoek Afdeling: Middelen Behandelaar: A. Moerland De raad van de gemeente Tholen Tholen, 31 mei 2015 Onderwerp: Jaarstukken gemeente Tholen 2015 Geachte raad, Algemeen

Nadere informatie

FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS

FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS Het Algemeen Bestuur van het recreatieschap Dobbeplas; Gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 13 oktober 2014; Gelet op het bepaalde in de artikelen

Nadere informatie

Aan AB AQUON. Van DB AQUON. Datum 24 april Steller. Theo Houterman. Onderwerp Ontwerp Begroting Korte toelichting

Aan AB AQUON. Van DB AQUON. Datum 24 april Steller. Theo Houterman. Onderwerp Ontwerp Begroting Korte toelichting Aan Van AB AQUON DB AQUON Datum 24 april 2014 Steller Theo Houterman Onderwerp Ontwerp Begroting 2015 Korte toelichting De ontwerp begroting, zoals in artikel 30 van de gemeenschappelijke regeling wordt

Nadere informatie

Hoogheemraadschap van Delfland

Hoogheemraadschap van Delfland Hoogheemraadschap van Delfland Jaarrekening 2007 Beleidsveld: Aard voorstel: Ondersteunend organisatie Besluitvormend Vergaderdatum: Agendapunt: Kenmerk VV: Aantal bijlagen: 24 april 2008 B.21 686284 2

Nadere informatie

In hoofdstuk 1. Jaarverslag 2011 treft u een bestuurlijke samenvatting aan van de belangrijkste zaken uit de Jaarrapportage 2011.

In hoofdstuk 1. Jaarverslag 2011 treft u een bestuurlijke samenvatting aan van de belangrijkste zaken uit de Jaarrapportage 2011. A L G E M E E N B E S T U U R Vergadering d.d. : 25 april 2012 Agendapunt: 6.0 Onderwerp : Jaarrapportage 2011 KORTE SAMENVATTING: Bijgaand treft u de Jaarrapportage over het jaar 2011 aan. Het ontwerp

Nadere informatie

Rapportage 3 e kwartaal 2016 Exploitatie Hefpunt

Rapportage 3 e kwartaal 2016 Exploitatie Hefpunt Rapportage 3 e kwartaal 2016 Exploitatie Hefpunt 1. Algemeen Ten opzichte van de begroting De bijdrage van de waterschappen voor 2016 komt uit op het bedrag waar in de begroting van 2016 rekening mee was

Nadere informatie

Mondelinge vragen gesteld op de begrotingsmarkt. Vraag Gevraagd is om een overzicht van alle risico s en de aannames/berekeningen hierachter.

Mondelinge vragen gesteld op de begrotingsmarkt. Vraag Gevraagd is om een overzicht van alle risico s en de aannames/berekeningen hierachter. Mondelinge vragen gesteld op de begrotingsmarkt. Gevraagd is om een overzicht van alle risico s en de aannames/berekeningen hierachter. Overzicht alle risico s Zoals ook in de paragraaf weerstandsvermogen

Nadere informatie

Rapportage 1 e kwartaal 2015 Exploitatie Hefpunt

Rapportage 1 e kwartaal 2015 Exploitatie Hefpunt Rapportage 1 e kwartaal 2015 Exploitatie Hefpunt 1. Algemeen De prognose van de bijdrage van de waterschappen voor 2015 wordt 399.000 lager geraamd dan waar in de begroting van 2015 mee rekening was gehouden.

Nadere informatie

Hoe financieel gezond is uw gemeente?

Hoe financieel gezond is uw gemeente? Hoe financieel gezond is uw gemeente? drs. R.M.J.(Rein-Aart) van Vugt RA A.(Arie)Elsenaar RE RA 1 Hoe financieel gezond is uw gemeente? In dit artikel geven de auteurs op hoofdlijnen aan welke indicatoren

Nadere informatie

Doel van de notitie: vaststelling van de Begroting 2013 en de tarieven voor de heffing van de waterschapsbelastingen

Doel van de notitie: vaststelling van de Begroting 2013 en de tarieven voor de heffing van de waterschapsbelastingen Vergadering algemeen bestuur van 31 oktober 2012 Agendapunt 3c Behandelend ambtenaar: M. Snoek Beleidsveldbeheerder: A. van Mieghem Portefeuillehouder: Th. Schots Zaaknr. : 12.ZK08677/12.B0327 Kenmerk

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Groslijst onderwerpen. 3. Wat gaan we doen?

1. Inleiding. 2. Groslijst onderwerpen. 3. Wat gaan we doen? Jaarplan 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Groslijst onderwerpen... 3 3. Wat gaan we doen?... 3 4. Inzet middelen... 5 Bijlage 1. Overzicht doelmatig- en doeltreffendheidsonderzoeken college... 6

Nadere informatie

Rapportage 3 e kwartaal 2015 Exploitatie Hefpunt

Rapportage 3 e kwartaal 2015 Exploitatie Hefpunt Rapportage 3 e kwartaal 2015 Exploitatie Hefpunt 1. Algemeen De prognose van de bijdrage van de waterschappen voor 2015 wordt 382.000 lager geraamd dan waar in de begroting van 2015 mee rekening was gehouden.

Nadere informatie

Notitie financiële positie gemeente Pekela

Notitie financiële positie gemeente Pekela Notitie financiële positie gemeente Pekela De laatste jaren is er sprake van krappe begrotingen en overschotten bij rekeningen vooral als gevolg van het incidenteel zijn van verschillende meevallers. In

Nadere informatie

Tussentijdse rapportage 2015 Realisatie januari tot en met september Outlook 2015. Algemeen Bestuur

Tussentijdse rapportage 2015 Realisatie januari tot en met september Outlook 2015. Algemeen Bestuur Tussentijdse rapportage januari tot en met Algemeen Bestuur Inleiding Voor u ligt de Tussentijdse rapportage. Deze rapportage biedt inzicht in de financiële resultaten van Holland Rijnland over de periode

Nadere informatie

Begroting 2017 en het Jaarverslag 2015 Regionale Ambulance Voorziening (RAV)

Begroting 2017 en het Jaarverslag 2015 Regionale Ambulance Voorziening (RAV) Datum: Onderwerp Begroting 2017 en het Jaarverslag 2015 Regionale Ambulance Voorziening (RAV) Status Besluitvormend Voorstel Akkoord te gaan: 1. met het concept resultaatverdeling 2015 waarbij het verlies

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities Verordening 212 Het algemeen bestuur van de ISD Bollenstreek besluit, gelet op artikel 212 van de Gemeentewet, vast te stellen: Verordening op de uitgangspunten voor het financieel beleid, alsmede voor

Nadere informatie

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen.

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen. RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad 27 oktober 2016 Afdeling Middelen Voorstel nummer 2016.00077 Datum 27 september 2016 Onderwerp Tweede bestuursrapportage 2016 Programma Alle begrotingsprogramma's Inlichtingen

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Voorjaarsnota. Begroting. Bestuursrapportage no. 1. Bestuursrapportage no. 2. Jaarrekening en jaarverslag

Jaarverslag 2011. Voorjaarsnota. Begroting. Bestuursrapportage no. 1. Bestuursrapportage no. 2. Jaarrekening en jaarverslag Jaarverslag Vast te stellen door het algemeen bestuur op 4 juli 2012 DOCS-#517015-v2-Jaarverslag_HDSR_.DOC Voorjaarsnota Begroting Bestuursrapportage no. 1 Bestuursrapportage no. 2 Jaarrekening en jaarverslag

Nadere informatie

B&W Informatieavond 11 oktober Gericht investeren in de toekomst

B&W Informatieavond 11 oktober Gericht investeren in de toekomst B&W Informatieavond 11 oktober 2017 Gericht investeren in de toekomst Programma B&W infoavond Opening Toelichting Grondexploitatie & Vastgoedexploitatie 2017 Toelichting Begroting 2018 Slotwoord Einde

Nadere informatie

Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013

Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013 Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013 Inleiding Medio 2013 heeft u de 3 e begrotingswijziging 2013, met als bijlage de herziene begroting 2013, van de Veiligheidsregio Zeeland vastgesteld. Deze begroting

Nadere informatie

Watersysteemheffing totaal - 2.750.000 onttrekking. Zuiveringsheffing 242.000 toevoeging

Watersysteemheffing totaal - 2.750.000 onttrekking. Zuiveringsheffing 242.000 toevoeging VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT Onderwerp: jaarrekening en jaarverslag 2013 Nummer: 813523 In D&H: 13-05-2014 Steller: H. van der Moolen In Cie: BMZ 11-06-2014 Telefoonnummer: 030-6345872

Nadere informatie

Rapportage 2 e kwartaal 2016 Exploitatie Hefpunt

Rapportage 2 e kwartaal 2016 Exploitatie Hefpunt Rapportage 2 e kwartaal 2016 Exploitatie Hefpunt 1. Algemeen Ten opzichte van de begroting De bijdrage van de waterschappen voor 2016 wordt 66.000 lager geraamd dan waar in de begroting van 2016 rekening

Nadere informatie

Nota Reserves en Voorzieningen Gemeente Bergen (N-H)

Nota Reserves en Voorzieningen Gemeente Bergen (N-H) Nota Reserves en Voorzieningen Gemeente Bergen (N-H) INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 1 1. INLEIDING... 2 1.1 Waarom een nota reserves en voorzieningen?... 2 1.2 Inhoud van de nota... 2 2 Regelgeving en

Nadere informatie

1 e Begrotingswijziging 2015

1 e Begrotingswijziging 2015 1 e Begrotingswijziging 2015 1.0 Inleiding Hierbij treft u de gewijzigde begroting aan voor het jaar 2015. De begroting is op een aantal punten gewijzigd. De wijziging met toelichting treft u hieronder

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Datum Raadsvergadering: Bestuurlijk hoofdthema: Programma F Middelen en Economie BBVnummer: 134653 Raadsvoorstel: 134948 Portefeuillehouder: Bert Euser Onderwerp 2e Tussenrapportage

Nadere informatie

Nota beleid reserves en voorzieningen voor het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

Nota beleid reserves en voorzieningen voor het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard Nota beleid reserves en voorzieningen voor het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard Inhoudsopgave 1. INLEIDING 4 2. BEGRIPPENKADER 4 3. RESERVES 5 3.1 ALGEMENE RESERVES 5 3.2 BESTEMMINGSRESERVES

Nadere informatie

Jaarrekening 2012 Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Jaarrekening 2012 Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden Jaarrekening Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden Vast te stellen in de openbare vergadering van het algemeen bestuur op 10 juli 2013 DOCS 624584 - Jaarrekening versie 0.3 Adres Poldermolen 2 Postbus

Nadere informatie

AGENDAPUNT ONTWERP. Onderwerp: Vulling bestemmingsreseve vernieuwing RWZI Utrecht. Nummer: 868924-v3. Voorstel

AGENDAPUNT ONTWERP. Onderwerp: Vulling bestemmingsreseve vernieuwing RWZI Utrecht. Nummer: 868924-v3. Voorstel VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT Onderwerp: Vulling bestemmingsreseve vernieuwing RWZI Utrecht. Nummer: 868924-v3 ONTWERP In D&H: 14 oktober 2014 Steller: Edward Lodder/Han Dankaart In Cie:

Nadere informatie

Versie 1.1 DM : 422725. Vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur op 29 juni 2011. Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden

Versie 1.1 DM : 422725. Vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur op 29 juni 2011. Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden Jaarrekening 2010 Versie 1.1 DM : 422725 Vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur op 29 juni 2011 Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden Postbus 550, 3990 GJ Houten T (030) 6345700

Nadere informatie

Grip op Financiën. 13 januari 2015 Sector Control

Grip op Financiën. 13 januari 2015 Sector Control Grip op Financiën 13 januari 2015 Sector Control Opbouw presentatie Inzicht in ontwikkeling leningenportefeuille en rente Normenkader van de gemeente Eindhoven Beheersmaatregelen Huidige leningenportefeuille

Nadere informatie

Financiële verordening gemeente Beesel Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen. Hoofdstuk 2. Begroting en verantwoording

Financiële verordening gemeente Beesel Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen. Hoofdstuk 2. Begroting en verantwoording Financiële verordening gemeente Beesel 2017 De raad van de gemeente Beesel gelet op artikel 212 van de Gemeentewet; besluit vast te stellen de Financiële verordening gemeente Beesel 2017 Hoofdstuk 1. Algemene

Nadere informatie

Datum: 4 juli 2014 Agendapunt: 4 Betreft: Jaarstukken 2013

Datum: 4 juli 2014 Agendapunt: 4 Betreft: Jaarstukken 2013 VERGADERING ALGEMEEN BESTUUR OMGEVINGSDIENST MIDDEN- EN WEST-BRABANT Datum: 4 juli 2014 Agendapunt: 4 Betreft: Jaarstukken 2013 Aanleiding Ter uitvoering van de artikelen 197 en 198 van de Gemeentewet

Nadere informatie

Financiële begroting 2016

Financiële begroting 2016 Financiële begroting 2016 113 114 Voor een overzicht van de baten en lasten per programma wordt verwezen naar het overzicht opgenomen onder Begroting van Baten en Lasten in het begin van deze begroting.

Nadere informatie

Hoogheemraadschap vandelfland

Hoogheemraadschap vandelfland Hoogheemraadschap vandelfland Jaarrekening 2006 Beleidsveld: Aard voorstel: Ondersteunend organisatie Vergaderdatum: Agendapunt: Kenmerk VV: Aantal bijlagen: 10 mei 2007 II.3 629204 2 Aan de Verenigde

Nadere informatie

Onderwerp: Bestuursrapportage 2010 no. 2 Nummer: 359808. Dit onderwerp wordt geagendeerd ter kennisneming ter consultering ter advisering

Onderwerp: Bestuursrapportage 2010 no. 2 Nummer: 359808. Dit onderwerp wordt geagendeerd ter kennisneming ter consultering ter advisering COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HOOGHEEMRADEN COMMISSIE BMZ en SKK ALGEMEEN BESTUUR Agendapunt 2A Onderwerp: Bestuursrapportage 2010 no. 2 Nummer: 359808 In D&H: 28-02-2011 / 08-03-2011 Steller: mr. C.J. Vos

Nadere informatie

Een aantal financiële ontwikkelingen zijn aanleidingen de begrotingcijfers 2015 bij te stellen.

Een aantal financiële ontwikkelingen zijn aanleidingen de begrotingcijfers 2015 bij te stellen. Raadsvoorstel Agenda nr. 10 Onderwerp: Vaststellen wijziging begroting 2015 Soort: Besluitvormend Opsteller: J.H.M. Sonnemans Portefeuillehouder: W.L.G. Hanssen Zaaknummer: SOM/2015/020833 Documentnummer:

Nadere informatie

voorts gelet op de op 18 april 2012 door het algemeen bestuur aangenomen motie inzet op de nullijn stelt het college u voor:

voorts gelet op de op 18 april 2012 door het algemeen bestuur aangenomen motie inzet op de nullijn stelt het college u voor: VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 4 Onderwerp: ontwerp begroting 2014 Nummer: 719671 ONTWERP In D&H: 24-09-2013 Steller: A. Peek In Cie: BMZ 16-10-2013 Telefoonnummer: (030) 634 6013 SKK 16-10-2013

Nadere informatie

College van Gedeputeerde Staten Statenvoorstel. Ontwerp-besluit pag. 4. Toelichting: pag. 5

College van Gedeputeerde Staten Statenvoorstel. Ontwerp-besluit pag. 4. Toelichting: pag. 5 2017MME151 College van Gedeputeerde Staten Statenvoorstel DATUM 26 september 2017 NUMMER PS AFDELING Managementondersteuning COMMISSIE Alle STELLER Alex van der Weij DOORKIESNUMMER 3992 DOCUMENTUMNUMMER

Nadere informatie

Raadsvoorstel2008/19954

Raadsvoorstel2008/19954 gemeente Haarlemmermeer Raadsvoorstel2008/19954 Onderwerp Jaarstukken 2007 Portefeuillehouder J.J. Nobel steiler C. M. Bakker Collegevergadering 20 mei 2008 Raadsvergadering 26 juni 2008 1. Samenvatting

Nadere informatie

Bestuursrapportage 2012 no. 2

Bestuursrapportage 2012 no. 2 Bestuursrapportage no. 2 Vastgesteld door het college van dijkgraaf en hoogheemraden op 2 april 2013 Versie: DOCS-#618707-v7-Burap no_2 Voorjaarsnota Begroting Bestuursrapportage no. 1 Bestuursrapportage

Nadere informatie

Financiële verordening Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Financiële verordening Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant gelet op: de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant artikel 212 van de Gemeentewet;

Nadere informatie

*1518441* Statenvoorstel

*1518441* Statenvoorstel Statenvoorstel ** Aan Provinciale Staten Onderwerp Zomernota 2013 Besluitvormingsronde Statendag 25 september 2013 (ov) / 16 oktober 2013 Agendapunt 1. Beslispunten 1. De Zomernota 2013 vast te stellen;

Nadere informatie

algemeen bestuur (financiële producten) Beraadslagen en besluiten Nee

algemeen bestuur (financiële producten) Beraadslagen en besluiten Nee Voorstel voor algemeen bestuur Vergaderdatum 2 januari 2014 Onderwerp Programmabegroting 2014-2017 Agendapunt 20 Portefeuillehouder/Aandachtsveldhouder Opsteller/indiener Fusieopdracht 8 (financiële producten)

Nadere informatie

Van zorgen voor naar zorgen dat. Voorjaarsnota 2015. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden DM927674

Van zorgen voor naar zorgen dat. Voorjaarsnota 2015. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden DM927674 Van zorgen voor naar zorgen dat Voorjaarsnota 2015 Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden DM927674 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Ontwikkelingen 5 2.1 Financieel kader 5 2.2 Omvang investeringsprojecten

Nadere informatie

Simpelveld. Advies aan burgemeester en wethouders. Onderwerp: jaarstukken 2014. gemeente. Behandelend ambtenaar:

Simpelveld. Advies aan burgemeester en wethouders. Onderwerp: jaarstukken 2014. gemeente. Behandelend ambtenaar: Advies aan burgemeester en wethouders gemeente Simpelveld Datum advies: 6 mei 2015 Financiële consequenties: Afdeling: Bedrijfsvoering Zaakkenmerk: 47584 Openbare besluitenlijst: ja Behandelend ambtenaar:

Nadere informatie

OVERZICHT MOTIES/AMENDEMENTEN AB 2011

OVERZICHT MOTIES/AMENDEMENTEN AB 2011 OVERZICHT MOTIES/AMENDEMENTEN AB 2011 1 17 februari (DM 393779) M Bestuursakkoord Water met Vuur, versie 3.0 Draagt het college van dijkgraaf en hoogheemraden op om het bestuur van de Unie van Waterschappen

Nadere informatie

Managementrapportage 2016

Managementrapportage 2016 Managementrapportage 2016 Gouda, 19 augustus 2016 TER VASTSTELLING Algemeen Bestuur 5 oktober 2016 Versienummer: 1.0 Datum: 19 augustus 2016 Productnummer Omschrijving Managementrapportage 2016 Status

Nadere informatie

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010:

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010: Planning en controlcyclus 2010 Samenvatting In dit voorstel is de planning opgenomen van de planning- en controlproducten 2010: de jaarrekening 2009, de voorjaarsnota 2010, de kadernota 2011, de programmabegroting

Nadere informatie

Service & Samenwerking excl. financieringsresultaat (X 1.000)

Service & Samenwerking excl. financieringsresultaat (X 1.000) Samenvatting resultaat 2014 6.2.1 Domein Service en Samenwerking Service & Samenwerking excl. financieringsresultaat (X 1.000) ICT 275 Niet ingevulde taakstelling 44 Bijdragen projecten derden 32 Vacatureruimte

Nadere informatie

Haarlem, 23 augustus 2011. Onderwerp: Begroting 2012. Bijlagen: ontwerpbesluit, begroting

Haarlem, 23 augustus 2011. Onderwerp: Begroting 2012. Bijlagen: ontwerpbesluit, begroting Haarlem, 23 augustus 2011 2011 77 Onderwerp: Begroting 2012 Bijlagen: ontwerpbesluit, begroting 1 Inleiding De voor u liggende begroting 2012-2015 is de eerste begroting van het nieuwe college na de verkiezingen

Nadere informatie

Nota Reserves en Voorzieningen RMH

Nota Reserves en Voorzieningen RMH Nota Reserves en Voorzieningen RMH 1. Inleiding De reserves en voorzieningen vormen een belangrijk onderdeel van de vermogenspositie van de Regio Midden Holland (RMH). Zowel vanuit bestuurlijk als bedrijfseconomisch

Nadere informatie