Kadernota veiligheidsbeleid gemeente Winsum t kon minder

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kadernota veiligheidsbeleid gemeente Winsum t kon minder"

Transcriptie

1 Kadernota veiligheidsbeleid gemeente Winsum t kon minder Inhoudsopgave Inleiding blz. 2 Veiligheid en beleid blz. 2 Thema s I. Huiselijk geweld blz. 3 II. Uitgaan/horeca blz. 6 III. Jeugd en veiligheid blz. 7 Organisatie en uitvoering blz. 10 Financiën blz. 10 Samenvatting beleidsvoorstellen blz. 10 Inleiding 1

2 In het collegeprogramma is onder meer opgenomen dat een kerntaak van de gemeente is te zorgen voor een veilig woon- en leefklimaat voor een ieder die zich in deze gemeente bevindt. Niet dat onze gemeente dermate onveilig is dat bestrijding ervan hoog nodig is. Gelukkig behoren wij nog tot de gemiddeld veiligste gemeenten in deze provincie. In het collegeprogramma wordt concreet aandacht gevraagd voor toezicht op en rondom de stations van Baflo en Winsum, op het uitgaanscentrum in de kern Winsum en voor ontwikkeling van een persoonsgebonden aanpak van (jeugdige) recidivisten. Deze aspecten zullen te zijner tijd bij de uitvoering worden betrokken. Met deze nota geeft u de kaders aan voor het te voeren veiligheidsbeleid. Daarnaast is de nota een hulpmiddel om invulling te kunnen geven aan de regierol die de gemeente heeft bij de samenwerking met interne en externe partners op het gebied van lokale veiligheid. Er wordt in het algemeen vaak gesproken over het ontwikkelen van integraal veiligheidsbeleid. Veelal wordt dit vorm gegeven door in één document in te gaan op alle thema s die ook maar iets met veiligheid en/of leefbaarheid te maken hebben. De gemeenteraad heeft in september 2007 de startnotitie vastgesteld en daarmee de uit te werken thema s. Als gevolg van de invulling van de gemeentelijke regierol zal meer sturing intern en extern gaan plaatsvinden, evenals afstemming met partners en uitvoerders van het beleid. Bij interne sturing en afstemming kan worden gedacht aan afdelingen die zich bezig houden met jeugdbeleid, leerplicht, inrichting van de openbare ruimte. Externe partners en uitvoerders zijn de politie, het jongerenwerk en het steunpunt huiselijk geweld, om maar enkele te noemen. Voor de onderwerpen die hierna aan de orde komen wordt verwezen naar de inhoudsopgave van deze nota. Veiligheid en beleid Het veiligheidsbeleid wordt in een beleidscyclus vastgelegd, waarbij doelstellingen worden geformuleerd, actieplannen worden uitgevoerd, geëvalueerd en waar nodig bijgesteld.. In de op te stellen uitvoeringsprogramma s worden per item beschreven de problematiek, de mogelijke oorzaken, de doelstelling(en), de oplossing (bijv. actieplan). Daarbij zullen doelstellingen volgens het SMART-principe worden beschreven, dus specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden. In deze nota zullen de thema s in globale zin worden beschreven. Beschikbare bronnen zijn de harde cijfers van de politie, de Veiligheidsmonitor van de politie (met uitkomsten van een publieksenquête onder de inwoners), het Lokaal Veiligheidsbeeld 2008 van de politie, de dorpenatlas 2008 Winsum (feitelijke gegevens en uitkomsten op vragen naar gevoelens van (on)veiligheid), de Gebiedscan criminaliteit en overlast 2009 en de registratie van meldingen bij de gemeente. Bij het ontwikkelen en uitvoeren van het beleid werkt de gemeente samen met andere belanghebbenden. Naast de hiervoor al genoemde instanties valt te denken aan Verslavingszorg Noord Nederland (VNN), horecaondernemers, besturen jeugdsozen. De concrete samenwerking wordt invulling gegeven middels de op te stellen uitvoeringsprogramma s. Thema s 2

3 In de op 18 september 2007 door de raad vastgestelde startnotitie zijn als uit te werken thema s vermeld: I. huiselijk geweld II. III. uitgaan/horeca jeugd en veiligheid. I. Huiselijk geweld: Dit thema heeft door de inwerkingtreding van de Wet Tijdelijk Huisverbod de afgelopen maanden niet alleen beleidsmatig, maar ook concreet uitwerking gekregen. Onder huiselijk geweld wordt verstaan geweld dat door iemand uit de huiselijke kring van het slachtoffer wordt gepleegd. Hieronder vallen lichamelijke en seksuele geweldpleging, belaging en bedreiging. Als verdachten van huiselijk geweld kunnen worden aangemerkt (ex) partners, gezins- of familieleden en huisvrienden. Slachtoffers van huiselijk geweld kunnen man, vrouw, kind, al dan niet volwassen, zijn. Huiselijk geweld kan middels het strafrecht worden aangepakt maar ook bestuursrechtelijk op grond van de Wet Tijdelijk Huisverbod. In de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) is bepaald dat beleid moet worden gemaakt ter bestrijding van geweld dat door iemand uit de huiselijke kring van het slachtoffer is gepleegd. In de beleidsnota Wet maatschappelijke ondersteuning Meer doen en mee doen is dit onderwerp onder prestatieveld 7 uitgewerkt. (Prestatieveld 7 Maatschappelijke opvang: het tijdelijk bieden van onderdak (en begeleiding en advies). Naast deze vorm van dagopvang wordt ook vrouwenopvang in verband met relationele problemen onder dit prestatieveld gebracht.) Op het gebied van huiselijk geweld werkt de gemeente Winsum samen met het Advies- en Steunpunt Huiselijk geweld (ASHG). Dit is een belangrijke partner in het netwerk dat zich bezig houdt met het voorkòmen van huiselijk geweld. ASHG coördineert het overleg tussen de betrokken partijen, zoals algemeen maatschappelijk werk, politie, bureau jeugdzorg Groningen en de reclassering, ook in het kader van plegerhulpverlening. Daarnaast kunnen cliënten en professionals zich rechtstreeks tot het ASHG wenden voor informatie, steun en advies. Invulling van de Wet Tijdelijk Huisverbod in de gemeente Winsum Per 1 januari 2009 is de Wet Tijdelijk Huisverbod van kracht. Deze wet maakt het mogelijk de dader tijdelijk uit huis te plaatsen indien door of namens de burgemeester een huisverbod is opgelegd. Ter uitvoering van de nieuwe wet zijn twee sporen bewandeld. Aan de ene kant zijn interne en externe werkafspraken gemaakt voor het opleggen van een huisverbod, aan de andere kant is de inzet van de hulpverlening geregeld. Het is nu mogelijk preventief op te treden omdat al bij dreigend geweld een huisverbod kan worden opgelegd. Via het strafrecht is alleen repressief optreden mogelijk. De dader kan ook steeds strafrechtelijk worden aangepakt, maar het is ook de bedoeling dat de dader aangeboden hulp aanvaardt om de kans op herhaling te verminderen. 1. Aan de daarvoor opgeleide hulpofficieren van justitie (werkzaam bij regiopolitie Groningen) is door alle burgemeesters mandaat verleend om een huisverbod voor de eerste 10 dagen op te leggen. 3

4 2. Het huisverbod kan door de burgemeester worden verlengd tot maximaal vier weken na oplegging ervan. 3. De gemeente Groningen zorgt als centrumgemeente voor juridische ondersteuning. Dit betekent dat een vaste jurist (met vervanger) de burgemeester vertegenwoordigt bij de rechtbank ingeval een voorlopige voorziening is gevraagd of beroep is ingesteld. Bij besluiten tot verlenging van een opgelegd huisverbod moeten de gemeenten zelf de juridische aspecten afdoen, maar kunnen zonodig de jurist van de gemeente Groningen raadplegen. 4. Binnen één uur na opleggen van het huisverbod dient hulp ter plaatse te zijn. Dit houdt in dat er een 24 uurs bereikbaarheids- en beschikbaarheidsdienst is.tijdens het huisverbod zorgt het crisisteam, bestaande uit plaatselijk algemeen maatschappelijk werk (AMW), reclassering, kindhulpverlening en eventuele andere betrokken hulpverleners, onder regie van het regionale advies- en steunpunt huiselijk geweld (ASHG) dat slachtoffer en dader hulp wordt geboden. De insteek hierbij is dat binnen de 10 dagen een plan van aanpak wordt gemaakt voor het hele gezin met daarin de toeleiding naar de reguliere hulpverlening. De inzet van de extra hulpverlening heeft nogal wat voeten in aarde gehad. Aan de nieuwe wet is daardoor eerst per medio juli 2009 volledig invulling gegeven. 5. Als een huisverbod wordt opgelegd, start direct de volgende dag het hulpverleningstraject aan slachtoffer(s) en dader. Hiervoor komt een interventieteam (waaronder lokaal AMW) van drie personen in het gezin: één hulpverlener voor het slachtoffer, één hulpverlener voor de kinderen en één hulpverlener voor de dader. Het team maakt gebruik van een bepaalde methodiek, het zogenaamde tien-dagen-model. Dit houdt in dat de coördinator die het ASHG levert, met het team samen ervoor zorgt dat de hulpverlening direct op gang komt. 6. De betrokken hulpverleners maken een gezamenlijke analyse en stellen een geïntegreerd plan van aanpak voor het gezin op. Hierbij is aandacht voor slachtoffer, dader en kinderen die getuige zijn geweest. De betrokkenen worden op deze manier snel naar de reguliere hulpverlening doorgeleid. 7. Het team adviseert de burgemeester of het huisverbod mogelijk verlengd moet worden of dat de dader weer terug kan naar het gezin. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de hulpverlening. De kosten voor de extra inzet van het maatschappelijk werk in het kader van deze tien-dagen-trajecten komen ook voor rekening van de gemeente Huiselijk geweld t/m aug. Aangifte opgenomen Tabel 1 huiselijk geweld Niet elke aangifte leidt tot vervolging door het Openbaar Ministerie (OM). Hier kunnen verschillende oorzaken voor zijn, zoals onvoldoende bewijs, intrekken aangifte na verzoening. Ook kan het voorkomen dat rondom één gezin meerdere aangiften worden gedaan. 4

5 Of men meer aangifte doet of dat het aantal gevallen op zich toeneemt is niet bekend. Het geweld vindt meestal niet - zichtbaar voor iedereen - in de openbare ruimte plaats, maar in privé-gebied. Zolang door slachtoffers of getuigen wordt gezwegen kan het probleem blijven bestaan en zelfs verder toenemen zonder dat dit bekend wordt, laat staan dat er iets aan gedaan kan worden. Dus is het aantal aangiften niet zonder meer een betrouwbare graadmeter. Oorzaken: Voor de hulpverleners is het van belang te weten waarom iemand tot huiselijk geweld overgaat, zodat de hulpverlening daarop kan worden afgestemd. Aangenomen mag worden dat niet één oorzaak leidt tot huiselijk geweld maar dat het om een combinatie van factoren gaat. Wat willen we bereiken: We willen: 1. de problematiek goed in beeld krijgen en vanuit onze regierol het proces rond de hulpverlening blijvend volgen 2. huiselijk geweld zien te voorkomen 3. in het kader van de Wmo beleid uitvoeren Hoe willen we dit bereiken: Ad 1. Registreren van incidenten, hulpvragen, reguliere huiselijk geweldszaken, uitgevoerde eerste hulptrajecten en opgelegde huisverboden door ASHG, politie, gemeente en hulpverlening Ad 2. Door regelmatige voorlichting aan inwoners en publieke en professionele doelgroepen (allen die met huiselijk geweld te maken kunnen hebben, het onderwijs, medici bijv.) stimuleren om reeds bij dreiging van huiselijk geweld aangifte te doen dan wel de hulpverlening in te schakelen. Daarbij gebruik te maken van bestaande media. Herhaling van huiselijk geweld zien te voorkomen door ook de dader hulpverlening aan te bieden. In een eerder stadium signaleren en ingrijpen. Ad 3. De samenwerking met de centrumgemeente Groningen en het ASHG continueren en uitvoering geven aan de beleidsnota Wet maatschappelijke ondersteuning Meer doen en mee doen (prestatieveld 7). II. Uitgaan/horeca Probleembeschrijving: In de Veiligheidsmonitor 2007 worden overlast horecagelegenheden en dronken mensen op straat vermeld als de nummers 1 en 2 van de belangrijkste buurtproblemen die met voorrang aangepakt zouden moeten worden. Voorts zorgt uitgaanspubliek voor een deel voor situaties waarbij voor anderen gevoelens van onveiligheid ontstaan. Volgens de Dorpenatlas is vooral in de kernen Winsum en Baflo, hier sprake van. Bij overlast valt te denken aan geschreeuw, lawaai (ook door verkeer in de nachtelijke uren), wildplassen, op ramen bonzen, vernielingen, terwijl gevoelens van onveiligheid ontstaan bij het zien van groepen mensen op straat en gedrag dat aan het gebruik van drugs en/of alcohol geweten wordt. Voorts is in toenemende mate sprake van bedreigingen en mishandelingen, vooral in het gebied rond het station Winsum. Uitgaansoverlast vindt plaats met name van zaterdag op zondag tussen middernacht en 2.00 uur en tussen 4 en 6 uur s morgens. Vernieling t/m aug. 5

6 Aangifte opgenomen Tabel 2 vernielingen Bedreiging en t/m aug. mishandeling Aangifte opgenomen Tabel 3 bedreigingen en mishandelingen De overlast vloeit voort uit het gedrag van het publiek op straat, al dan niet in de buurt van een horecabedrijf. Het per 1 juli 2008 ingevoerde rookverbod voor de horeca heeft ook gezorgd voor meer publiek en overlastgevoelens op straat. In de kern Baflo zijn twee jeugdsozen waarbij overlast wordt veroorzaakt door rondhangend publiek en vernielingen worden gepleegd op de route tussen beide sozen en tussen de sozen en het station. Overigens is er de laatste tijd weinig of geen overlast tussen beide sozen. In de omgeving van het station is een café gevestigd. In de kern Winsum zijn drie jeugdsozen, vier cafés en een discotheek binnen een relatief klein gebied gevestigd. Het uitgaanspubliek maakt vooral gebruik van de volgende locaties en wegen: dorpsplein, Hoofdstraat Winsum en Obergum, Havenstraat, Geert Reindersstraat, Het Hooge Heem, Stationsweg, U.J. Mansholtplein, de tunnel en Hamrik. Hier ondervinden aanwonenden overlast alleen al door de aanwezigheid van veel uitgaanspubliek. Langs sommige wegen worden veel vernielingen verricht. Dit geldt met name voor: Hoofdstraat O., Binnensingel en verder de wijk Obergum in Hoofdstraat O., Hoofdstraat W., Havenstraat, Het Hooge Heem, de tunnel, Ripperdaheerd, Hamrik en verder de wijk Ripperda in Hoofdstraat O., Onderdendamsterweg richting De Brake II. Oorzaken: Het zou niet juist zijn om de aanwezigheid van uitgaansgelegenheden als directe of enige oorzaak van de overlast te betitelen. Niet iedereen die uitgaat zorgt immers voor overlast of pleegt vernielingen. Wel heeft het gebruik van alcohol en vooral als dit in grote mate gebeurt of in combinatie met drugsgebruik, invloed op het gedrag daarna op straat. Het gebruik van alcohol vindt niet alleen in uitgaansgelegenheden plaats maar ook in huis, een schuur of ergens buiten bij een hangplek. Op dit zgn. voordrinken, met name door de jeugd, is weinig zicht door wisselende locaties, maar het heeft wel tot gevolg dat men sneller in kennelijke staat komt te verkeren. Wat willen we bereiken: Vermindering van uitgaansgerelateerd geweld en geluidsoverlast; vermindering van het aantal vernielingen, bedreigingen en mishandelingen Hoe dit te bereiken: 6

7 We verwachten dit te bereiken door: de pakkans van plegers van vernielingen te vergroten meer toezicht in het centrum, bij het station Winsum en zonodig bij het station Baflo sociale controle vergroten overmatig alcoholgebruik tegengaan (voorlichtingsproject op scholen, initiatieven van scholen ondersteunen) actieve betrokkenheid van de horeca afsluiten van horecaconvenant structureel overleg met de horeca inzet jongerenwerk periodiek overleg met het jongerenwerk onveilige plekken aanpakken aandacht voor drugsgebruik III Jeugd en veiligheid Probleemschets: Bij dit thema wordt ingegaan op: diverse jeugdgroepen, alcohol en drugs in relatie tot jeugd en tot slot op 12-minners. Diverse jeugdgroepen In 2007 heeft regiopolitie Groningen de verschillende jeugdgroepen in kaart gebracht. Daarbij zijn de samenstelling van de groep, de omvang, de verzamelplek, de mate van overlast of gepleegde delicten in kaart gebracht. Het doel hiervan is dat organisaties en instanties gericht een aanpak kunnen ontwikkelen voor deze groepen of voor individuele leden van die probleemgroepen. Onderscheiden worden hinderlijke jeugdgroepen, overlastgevende jeugdgroepen en criminele jeugdgroepen. Van hinderlijke groepen ondervindt de omgeving in geringe mate overlast en de groep laat zich nog wel aanspreken op hun gedrag. Overlastveroorzakende groepen zijn nadrukkelijker aanwezig. Er is soms sprake van provocerend optreden en lastig vallen van omstanders. Er worden meer zaken vernield en ze laten zich veel minder gelegen aan andere mensen. Ze laten zich dan ook minder corrigeren. Lichte vormen van criminaliteit worden doelbewust gepleegd en ze zijn daarbij meer bezig met zorgen dat ze niet gepakt worden. Criminele groepen bevatten jongeren die op het criminele pad zijn geraakt. Ze plegen criminele feiten vanwege het financiële gewin. Ze schrikken niet terug voor geweld. Bij hinderlijke groepen ligt het primaat van de aanpak bij de gemeente, bij overlastveroorzakende groepen moeten politie en gemeente gezamenlijk optreden en bij criminele groepen ligt het primaat bij de politie. Aldus de theorie. In de praktijk zullen de scheidslijnen echter niet altijd duidelijk zijn te trekken. Uitgangspunt is dan ook dat waar hinder of overlast wordt geconstateerd de aanpak in goed onderling overleg tussen buurt-/jeugdagent en jongerenwerk plaatsvindt. Het beleid van de gemeente Winsum richt zich op hinderlijke en overlastveroorzakende groepen. Volgens de inventarisatie van de BE Zuidhorn is in Winsum sprake van één overlastveroorzakende groep. Van criminele groepen is op dit moment geen sprake. De hinderlijke groepen zijn momenteel onvoldoende in beeld gebracht. Alcohol en drugs in relatie tot jeugd Ook in deze gemeente is sprake van gebruik van alcohol en drugs door jeugdigen. 7

8 Onderzoeksrapporten van Verslavingszorg Noord Nederland (VNN) d.d. augustus 2005 en Regiopolitie Groningen d.d. juni 2006 geven aan dat al vanaf 12 jaar alcohol wordt gebruikt, zij het door een gering aantal jongeren. Maar vanaf 15 jaar wordt door meer dan de helft flink ingenomen, 7 glazen per avond is daarbij geen uitzondering. En meer dan een derde van de ondervraagde jongeren kwam gemiddeld op meer dan 11 glazen per avond uit. Wel beperkt het gros zich met het drinken van alcoholhoudende drank, vooral bier, tot één uitgaansavond per week. Ook wordt door jeugdigen onder de 16 al sterke drank gedronken, terwijl de leeftijdgrens daarvoor op 18 jaar ligt. Naast gezondheidsaspecten geldt ook dat gebruik van alcohol de remmingen vermindert en dat men eerder agressief gedrag vertoont, vernielingen pleegt en lawaai schopt bij het verlaten van de horeca-inrichting op de terugweg naar huis of station. Ook uit oogpunt van de openbare orde is alcoholmatiging dus een goede zaak. In opdracht van de gemeenten De Marne, Winsum en Zuidhorn is VNN in 2008 gestart met een driejarig pilot-project Alcohol en Jongeren. De doelen van het project zijn: -afname overmatig alcoholgebruik door jongeren van 16 tot 18 jaar -afname alcoholgebruik door jongeren van 10 tot 16 jaar -geen verdere verlaging van de aanvangsleeftijd alcoholgebruik -afname alcoholtolerantie bij ouders van jeugdigen van 10 tot 18 jaar. drank/drugsoverla t/m aug. st Incidenten Tabel 5 drank- en drugsoverlast Het aantal geregistreerde meldingen over alcohol en drugs is vrij gering en geeft geen goed beeld van de problematiek. De cijfers hebben niet alleen op jeugdigen betrekking. Er worden vooral soft drugs gebruikt. Gebruik van soft drugs vindt veelal plaats op ontmoetingsplekken. 12-minners In ons strafrecht geldt voor jeugdigen van 12 tot 18 jaar het zogenoemde jeugdstrafrecht en voor ouderen het gewone strafrecht. Strafrechtelijke vervolging van kinderen onder de 12 jaar is uitgesloten. Het komt echter in steeds toenemende mate voor dat 12-minners veelvuldig (ernstige) misdrijven plegen. Het gaat hierbij veelal om vernielingen. Dit is overigens een landelijke trend. Het jeugdstrafrecht is sinds de op 1 februari 2008 in werking getreden Wet gedragsbeïnvloeding jeugdigen meer gericht op gedragsverandering dan op vergelding. Voor de groep 12-minners heeft de wetgever gekozen voor preventieve maatregelen, hulpverlening en zonodig beschermingsmaatregelen. Een maatregel is de zogenoemde STOP-reactie, waarbij het OM (Openbaar Ministerie) de ouders van kinderen beneden de 12 jaar die relatief lichte strafbare feiten plegen (die voor jeugdigen boven de 12 jaar voor Halt-afdoening in aanmerking zouden komen), een handreiking te doen als hulpmiddel bij de opvoeding van die kinderen. Uitvoering vindt plaats door het Haltbureau onder verantwoordelijkheid van het OM. De ouders kunnen niet worden verplicht dat aanbod te aanvaarden. 8

9 Bij ernstige misdrijven of ingeval van recidive maakt de politie hiervan melding bij het Justitieel Casusoverleg, waarbij de Raad voor de Kinderbescherming en/of het Bureau Jeugdzorg worden betrokken. Vervolgens kan in dat traject worden besloten het gezin onder toezicht te plaatsen of de kinderen zelfs aan het ouderlijk gezag te onttrekken. Wij besteden aandacht aan deze aspecten omdat veelal wordt gedacht dat helemaal geen actie kan worden ondernomen tegen daders onder de 12 jaar. Het is van groot belang dat een jeugdige dader spoedig verneemt dat het plegen van strafbare feiten ontoelaatbaar is. Ook de 12-minners dienen er op te worden gewezen dat ze niet geheel vrijuit gaan als ze vernielingen plegen, brand stichten, vuurwerk afsteken, diefstal plegen, prijskaartjes verwisselen, verboden plaatsen betreden, om een aantal voorbeelden te noemen. Wat willen we bereiken: verminderen van hinder en overlast door jeugd matiging gebruik door jeugd van alcohol en drugs verminderen daders onder de 12 jaar Hoe willen we dit bereiken: Wij willen dit bereiken door: - de overlastveroorzakende groepen aan te pakken door gemeente/jongerenwerk en politie gezamenlijk. -de hinderlijke groepen in beeld brengen en blijven begeleiden. - VNN een voorlichtingscampagne gericht op alcoholmatiging te laten voeren; deze meerjarige campagne in het gebied van de BE Zuidhorn loopt van 2008 t/m het voortzetten van lopende projecten voor basisscholen ( Ik wait wat ik dou ) en het voortgezet onderwijs ( De gezonde school en genotmiddelen ) - verantwoordelijken in discotheek, cafés en jeugdsozen waar nodig op hun verantwoordelijkheden inzake deur- en barbeleid wijzen - horecaconvenant afsluiten - het ontwikkelen van alcohol(matigings)beleid in bredere zin, dus ook voor bijv. sportkantines - controle op leeftijdgrenzen bij verkoop en schenken - de jeugdagenten bij het geven van voorlichting op de basisscholen aandacht te laten besteden aan daders beneden de 12 jaar. - inzetten van de instrumenten bestuurlijke boete en een BOA Organisatie en uitvoering Monitoring van de ontwikkelingen vindt plaats via de instrumenten die ook bij deze nota zijn gebruikt, dus de harde gegevens van de politie, de Veiligheidsmonitor en de Gebiedscan criminaliteit en overlast van de politie, de dorpenatlas Winsum en de registratie van meldingen bij de gemeente. Vanaf oktober 2010 beschikt ook onze gemeente over het middel van de bestuurlijke strafbeschikking. Dat middel kan worden ingezet ter handhaving van vrijwel alle APV artikelen en de Afvalstoffenverordening. Voorwaarde is wel dat daarbij een Bijzonder Opsporingsambtenaar (BOA) wordt ingezet en dat afstemming in de locale driehoek plaats vindt. Ons beleid is gericht op het inzetten van deze instrumenten. Financiën Veel inzet zal binnen de bestaande budgetten kunnen plaatsvinden. Voor de realisering van meer toezicht zal naar verwachting de inhuur van een of meer BOA s nodig zijn. Bij het opstellen van het uitvoeringsprogramma zal dit concreet worden gemaakt en zullen wij u een onderbouwd voorstel voor de benodigde gelden voorleggen. 9

10 Samenvatting beleidsvoorstellen Huiselijk geweld: - Registreren van incidenten, hulpvragen, reguliere huiselijk geweldszaken, uitgevoerde eerste hulptrajecten en opgelegde huisverboden door ASHG, politie, gemeente en hulpverlening - Door regelmatige voorlichting aan inwoners en publieke en professionele doelgroepen (allen die met huiselijk geweld te maken kunnen hebben, het onderwijs, medici bijv.) stimuleren om reeds bij dreiging van huiselijk geweld aangifte te doen dan wel de hulpverlening in te schakelen. Daarbij gebruik te maken van bestaande media. - Herhaling van huiselijk geweld zien te voorkomen door ook de dader hulpverlening aan te bieden. - In een eerder stadium signaleren en ingrijpen. - De samenwerking met de centrumgemeente Groningen en het ASHG continueren en uitvoering geven aan de beleidsnota Wet maatschappelijke ondersteuning Meer doen en mee doen (prestatieveld 7). Uitgaan/horeca: de pakkans van plegers van vernielingen te vergroten meer toezicht in het centrum, bij het station Winsum en zonodig bij het station Baflo sociale controle vergroten overmatig alcoholgebruik tegengaan (voorlichtingsproject op scholen, initiatieven van scholen ondersteunen) actieve betrokkenheid van de horeca afsluiten van horecaconvenant structureel overleg met de horeca inzet jongerenwerk periodiek overleg met het jongerenwerk onveilige plekken aanpakken aandacht voor drugsgebruik Jeugd en veiligheid: - overlastveroorzakende groepen aan te pakken door gemeente/jongerenwerk en politie gezamenlijk. -de hinderlijke groepen in beeld brengen en blijven begeleiden. -VNN een voorlichtingscampagne gericht op alcoholmatiging laten voeren; deze meerjarige campagne in het gebied van de BE Zuidhorn loopt van 2008 t/m voortzetten van lopende projecten voor basisscholen ( Ik wait wat ik dou ) en het voortgezet onderwijs ( De gezonde school en genotmiddelen ) - verantwoordelijken in discotheek, cafés en jeugdsozen waar nodig op hun verantwoordelijkheden inzake deur- en barbeleid wijzen - horecaconvenant afsluiten - ontwikkelen van alcohol(matigings)beleid in bredere zin, dus ook voor bijv. sportkantines - controle op leeftijdgrenzen bij verkoop en schenken - de jeugdagenten bij het geven van voorlichting op de basisscholen aandacht te laten besteden aan daders beneden de 12 jaar - inzetten van de instrumenten bestuurlijke boete en een BOA Winsum, 27 oktober Burgemeester en wethouders van Winsum, M.A.P. Michels, burgemeester 10

11 Drs. R. Bolt, secretaris 11

Kadernota Samen werken aan een veilig Hof van Twente 20132016

Kadernota Samen werken aan een veilig Hof van Twente 20132016 Kadernota Samen werken aan een veilig Hof van Twente 20132016 Hof van Twente December 2012 Veiligheid bereikt men niet door muren te bouwen, maar door deuren te openen. Aldus Urho Kaleva Kekkonen 1 Bijlagen:

Nadere informatie

Wet Tijdelijk Huisverbod Twente

Wet Tijdelijk Huisverbod Twente Resultaten onderzoek Wet Tijdelijk Huisverbod Twente S. Biesma M. Boendermaker B. Bieleman Resultatenonderzoek Wet Tijdelijk Huisverbod Twente April 2011 I NTRAVAL Groningen-Rotterdam COLOFON St. INTRAVAL

Nadere informatie

Regionale Beleidsvisie Verslavingspreventie Zuid-Holland Noord. Uitgangspunten & uitvoeringsagenda Definitief concept - april 2012

Regionale Beleidsvisie Verslavingspreventie Zuid-Holland Noord. Uitgangspunten & uitvoeringsagenda Definitief concept - april 2012 Regionale Beleidsvisie Verslavingspreventie Zuid-Holland Noord Uitgangspunten & uitvoeringsagenda Definitief concept - april 2012 Auteur: Gemeente Leiden, Afd. Sociaal en Economisch Beleid Versie : definitief

Nadere informatie

Integraal Veiligheidsplan 2014-2017

Integraal Veiligheidsplan 2014-2017 Behoort bij raadsbesluit d.d. 26 september tot vaststelling van het Integraal Veiligheidsplan 2014-2017. Integraal Veiligheidsplan 2014-2017 Gemeente De Bilt Augustus 2013 Stip op de horizon Inwoners voelen

Nadere informatie

Preventie- en handhavingsplan alcohol gemeenten Heusden en Waalwijk 2014-2016

Preventie- en handhavingsplan alcohol gemeenten Heusden en Waalwijk 2014-2016 Preventie- en handhavingsplan alcohol gemeenten Heusden en Waalwijk 2014-2016 1 Inhoudsopgave Pagina Samenvatting 3 1.Inleiding 4 1.1. Aanleiding 4 1.2. Inhoud preventie- en handhavingsplan alcohol 4 1.3.

Nadere informatie

Samen. werken. aan. veiligheid

Samen. werken. aan. veiligheid concept d.d. 07-07-2014 Samen werken aan veiligheid Integraal veiligheidsplan gemeente Meppel periode 2015-2018 INHOUDSOPGAVE Blz. 1. Inleiding 2. Leeswijzer 3. Aanleiding 4. Beleidsopdracht 5. Doelstelling

Nadere informatie

Preventie- en Handhavingsplan Alcohol ex artikel 43a DHW

Preventie- en Handhavingsplan Alcohol ex artikel 43a DHW Preventie- en Handhavingsplan Alcohol ex artikel 43a DHW Gemeente Ten Boer Juni 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Risicoanalyse 4 1.1 Cijfers 4 1.2 Gevolgen 4 1.3 Hoe komen ze eraan 4 2. Beleidsfocus 6

Nadere informatie

Kadernota Lokaal Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2017

Kadernota Lokaal Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2017 Kadernota Lokaal Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2017 Lokaal Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2017 Gemeente Velsen IVB 2015-2017 1 Inhoudsopgave pagina 1. Achtergrond 3 1.1 Functie van het Integraal Veiligheidsbeleid

Nadere informatie

Preventie- en handhavingsplan Alcohol 2014-2016. Gemeente Alphen aan den Rijn. Juli 2014

Preventie- en handhavingsplan Alcohol 2014-2016. Gemeente Alphen aan den Rijn. Juli 2014 Preventie- en handhavingsplan Alcohol 2014-2016 Gemeente Alphen aan den Rijn Juli 2014 Inhoud Samenvatting 1. Inleiding... 4 2. Bevoegdheid... 4 3. Inhoud plan... 5 4. Integraal beleid... 5 5. Gemeentelijke

Nadere informatie

AANPAK HANGJONGEREN IN GEMEENTEN. veiligheid door samenwerking

AANPAK HANGJONGEREN IN GEMEENTEN. veiligheid door samenwerking AANPAK HANGJONGEREN IN GEMEENTEN veiligheid door samenwerking aanpak hangjongeren in gemeenten aanpak hangjongeren in gemeenten 4 aanpak hangjongeren in gemeenten aanpak hangjongeren in gemeenten 5 Inhoudsopgave

Nadere informatie

,J t&:?emeel//e. uantünuûliel ' m""" IS~ "' _,_!JemeetJle. uongerodeel. Kollumerland c.a. GEWOA N BYS0NDER

,J t&:?emeel//e. uantünuûliel ' m IS~ ' _,_!JemeetJle. uongerodeel. Kollumerland c.a. GEWOA N BYS0NDER c s K "' _,_!JemeetJle uongerodeel,j t&:?emeel//e uantünuûliel ' m""" IS~ GEWOA N BYS0NDER Kollumerland c.a. ~ 1t1 houdsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 2 1.1 Aanleiding 2 1.2 De lokale situatie 2 1.3 Leeswijzer

Nadere informatie

Integraal Gemeentelijk Veiligheidsplan Barneveld 2015-2018

Integraal Gemeentelijk Veiligheidsplan Barneveld 2015-2018 Integraal Gemeentelijk Veiligheidsplan Barneveld 2015-2018 1 Integraal Gemeentelijk Veiligheidsplan Barneveld 2015-2018 2 Samenvatting Voor u ligt het nieuwe Integraal Gemeentelijk Veiligheidsplan Barneveld

Nadere informatie

Plan van aanpak overlastgevende jeugdgroepen

Plan van aanpak overlastgevende jeugdgroepen Plan van aanpak overlastgevende jeugdgroepen 1 Inhoud 1.Inleiding 2 2.Analyse huidige aanpak jeugdoverlast in Deventer 3 2.1.Gebruikte definities 3 2.2.Gegevens gebiedscan politie 4 2.3.Huidige aanpak

Nadere informatie

Toolkit jeugdoverlast. Een bundeling van mogelijkheden op preventief, curatief en repressief gebied

Toolkit jeugdoverlast. Een bundeling van mogelijkheden op preventief, curatief en repressief gebied Toolkit jeugdoverlast Een bundeling van mogelijkheden op preventief, curatief en repressief gebied Praktijkteam jeugd & overlast Kennemerland November 2010 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Overzicht mogelijkheden

Nadere informatie

De lokale aanpak en preventie van recidive onder jongeren. Overall rapportage

De lokale aanpak en preventie van recidive onder jongeren. Overall rapportage De lokale aanpak en preventie van recidive onder jongeren Overall rapportage Integraal Toezicht Jeugdzaken Utrecht, 24 november 2009 ITJ overall rapportage 'De lokale aanpak en preventie van recidive onder

Nadere informatie

Preventie- en Handhavingsplan Drank- en Horecawet 2014-2016 Gemeente Stadskanaal

Preventie- en Handhavingsplan Drank- en Horecawet 2014-2016 Gemeente Stadskanaal Preventie- en Handhavingsplan Drank- en Horecawet 2014-2016 Gemeente Stadskanaal 13 mei 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Risicoanalyse 4 1.1 Cijfers 4 1.2 Gevolgen 4 1.3 Hoe komen ze eraan 5 1.4 De risicoanalyse

Nadere informatie

INTEGRAAL ALCOHOL- EN DRUGSBELEID VOOR JONGEREN IN VENLO 2015-2016

INTEGRAAL ALCOHOL- EN DRUGSBELEID VOOR JONGEREN IN VENLO 2015-2016 INTEGRAAL ALCOHOL- EN DRUGSBELEID VOOR JONGEREN IN VENLO 2015-2016 Oktober 2014 Voorwoord Nederlandse jongeren drinken veel, vaak en al op jonge leeftijd ten opzichte van jongeren in Europa. In de gemeente

Nadere informatie

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Heerhugowaard. Oktober 2012 oktober 2016

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Heerhugowaard. Oktober 2012 oktober 2016 Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Heerhugowaard Oktober 2012 oktober 2016 September 2012 2 3 Inleiding De schuldhulpverlening is flink in beweging. Door de economische crisis raken meer

Nadere informatie

Preventie- en Handhavingsplan Voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet

Preventie- en Handhavingsplan Voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet Preventie- en Handhavingsplan Voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet Periode 2015-2018 Inhoud 1 Probleemanalyse... 5 2 Beleidsfocus... 6 2.1 Uitgangspunten en onderbouwing van beleid... 6 2.2 Beleidsdoelgroep

Nadere informatie

Aanpak en preventie van huiselijk geweld Een handreiking voor GGD'en

Aanpak en preventie van huiselijk geweld Een handreiking voor GGD'en Aanpak en preventie van huiselijk geweld Een handreiking voor GGD'en GGD Nederland, januari 2005 Colofon Aanpak en preventie van huiselijk geweld, een handreiking voor GGD'en Tekst: Remy Vink, beleidsmedewerker

Nadere informatie

www.rotterdam.nl/deelgemeentecentrum Plan van aanpak Keurmerk Veilig Uitgaan Oude Haven

www.rotterdam.nl/deelgemeentecentrum Plan van aanpak Keurmerk Veilig Uitgaan Oude Haven www.rotterdam.nl/deelgemeentecentrum Plan van aanpak Keurmerk Veilig Uitgaan Oude Haven 2 Plan van aanpak Keurmerk Veilig Uitgaan Oude Haven Plan van aanpak Keurmerk Veilig Uitgaan Oude Haven Deelgemeente

Nadere informatie

GEZONDHEID IN DRIMMELEN

GEZONDHEID IN DRIMMELEN Lokaal gezondheidsbeleid Gemeente Drimmelen 2008 2011 concept GEZONDHEID IN DRIMMELEN Made, 13 oktober 2008 Concept -nota vgz 2008 2011 Gezondheid in Drimmelen 1 Inhoudsopgave Gezondheid in Drimmelen lokaal

Nadere informatie

BINNEN ZONDER KLOPPEN

BINNEN ZONDER KLOPPEN BINNEN ZONDER KLOPPEN Omvang, aard en achtergronden van huiselijk geweld in 2005 op basis van landelijke politiecijfers. Colofon Omvang, aard en achtergronden van huiselijk geweld in 2005 op basis van

Nadere informatie

Alcoholgebruik onder jongeren

Alcoholgebruik onder jongeren Alcoholgebruik onder jongeren Nota van bevindingen Gemert-Bakel Utrecht, februari 2011 Integraal Toezicht Jeugdzaken is een programmatische samenwerking van: Inspectie voor de Gezondheidszorg Inspectie

Nadere informatie

Kadernota integrale veiligheid

Kadernota integrale veiligheid Kadernota integrale veiligheid Leiderdorp 2006-2009 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Leeswijzer... 3 Samenvatting... 4 Inleiding... 6 Aanleiding...6 Hoofdstuk 1 Strategische visie... 8 1.1 Wat is veiligheid?...8

Nadere informatie

UITVOERINGSPLAN ALCOHOL & DRUGS 2011-2013 GEMEENTE WATERLAND

UITVOERINGSPLAN ALCOHOL & DRUGS 2011-2013 GEMEENTE WATERLAND UITVOERINGSPLAN ALCOHOL & DRUGS 2011-2013 GEMEENTE WATERLAND Zorg & Welzijn Januari 2011 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Uitgangspunten uitvoeringsplan 4 2.1. Startnotitie 4 2.2. Uitkomsten in gesprek

Nadere informatie

Preventie en handhavingsplan voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet.

Preventie en handhavingsplan voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet. Preventie en handhavingsplan voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet. Preventie en handhavingsplan voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet. Titel: Preventie en handhavingsplan voor de uitvoering

Nadere informatie

Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling. Augustus 2013

Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling. Augustus 2013 Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling Augustus 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding en leeswijzer 3 1.1 Voor wie is dit format? 3 1.2 Leeswijzer 4 8. Doelen, resultaten en verantwoording 27 8.1

Nadere informatie

PREVENTIE VAN KINDERMISHANDELING IN GEMEENTEN. Van papier naar werkelijkheid

PREVENTIE VAN KINDERMISHANDELING IN GEMEENTEN. Van papier naar werkelijkheid PREVENTIE VAN KINDERMISHANDELING IN GEMEENTEN Van papier naar werkelijkheid Datum: 21 mei 2014 Advies: KOM/004/2014 Gemeentelijke preventie van kindermishandeling van papier naar werkelijkheid De Kinderombudsman

Nadere informatie

Plan van Aanpak 2008-2011 Regio Gelderland-Midden, Rivierenland

Plan van Aanpak 2008-2011 Regio Gelderland-Midden, Rivierenland Plan van Aanpak 2008-2011 Regio Gelderland-Midden, Rivierenland Jongeren, alcohol & drugs: niet te jong niet te vaak niet te veel Vastgesteld op 1 februari 2008 door: Districtsoverleg Rivierenland Gelderland-Midden:

Nadere informatie