Kadernota veiligheidsbeleid gemeente Winsum t kon minder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kadernota veiligheidsbeleid gemeente Winsum t kon minder"

Transcriptie

1 Kadernota veiligheidsbeleid gemeente Winsum t kon minder Inhoudsopgave Inleiding blz. 2 Veiligheid en beleid blz. 2 Thema s I. Huiselijk geweld blz. 3 II. Uitgaan/horeca blz. 6 III. Jeugd en veiligheid blz. 7 Organisatie en uitvoering blz. 10 Financiën blz. 10 Samenvatting beleidsvoorstellen blz. 10 Inleiding 1

2 In het collegeprogramma is onder meer opgenomen dat een kerntaak van de gemeente is te zorgen voor een veilig woon- en leefklimaat voor een ieder die zich in deze gemeente bevindt. Niet dat onze gemeente dermate onveilig is dat bestrijding ervan hoog nodig is. Gelukkig behoren wij nog tot de gemiddeld veiligste gemeenten in deze provincie. In het collegeprogramma wordt concreet aandacht gevraagd voor toezicht op en rondom de stations van Baflo en Winsum, op het uitgaanscentrum in de kern Winsum en voor ontwikkeling van een persoonsgebonden aanpak van (jeugdige) recidivisten. Deze aspecten zullen te zijner tijd bij de uitvoering worden betrokken. Met deze nota geeft u de kaders aan voor het te voeren veiligheidsbeleid. Daarnaast is de nota een hulpmiddel om invulling te kunnen geven aan de regierol die de gemeente heeft bij de samenwerking met interne en externe partners op het gebied van lokale veiligheid. Er wordt in het algemeen vaak gesproken over het ontwikkelen van integraal veiligheidsbeleid. Veelal wordt dit vorm gegeven door in één document in te gaan op alle thema s die ook maar iets met veiligheid en/of leefbaarheid te maken hebben. De gemeenteraad heeft in september 2007 de startnotitie vastgesteld en daarmee de uit te werken thema s. Als gevolg van de invulling van de gemeentelijke regierol zal meer sturing intern en extern gaan plaatsvinden, evenals afstemming met partners en uitvoerders van het beleid. Bij interne sturing en afstemming kan worden gedacht aan afdelingen die zich bezig houden met jeugdbeleid, leerplicht, inrichting van de openbare ruimte. Externe partners en uitvoerders zijn de politie, het jongerenwerk en het steunpunt huiselijk geweld, om maar enkele te noemen. Voor de onderwerpen die hierna aan de orde komen wordt verwezen naar de inhoudsopgave van deze nota. Veiligheid en beleid Het veiligheidsbeleid wordt in een beleidscyclus vastgelegd, waarbij doelstellingen worden geformuleerd, actieplannen worden uitgevoerd, geëvalueerd en waar nodig bijgesteld.. In de op te stellen uitvoeringsprogramma s worden per item beschreven de problematiek, de mogelijke oorzaken, de doelstelling(en), de oplossing (bijv. actieplan). Daarbij zullen doelstellingen volgens het SMART-principe worden beschreven, dus specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden. In deze nota zullen de thema s in globale zin worden beschreven. Beschikbare bronnen zijn de harde cijfers van de politie, de Veiligheidsmonitor van de politie (met uitkomsten van een publieksenquête onder de inwoners), het Lokaal Veiligheidsbeeld 2008 van de politie, de dorpenatlas 2008 Winsum (feitelijke gegevens en uitkomsten op vragen naar gevoelens van (on)veiligheid), de Gebiedscan criminaliteit en overlast 2009 en de registratie van meldingen bij de gemeente. Bij het ontwikkelen en uitvoeren van het beleid werkt de gemeente samen met andere belanghebbenden. Naast de hiervoor al genoemde instanties valt te denken aan Verslavingszorg Noord Nederland (VNN), horecaondernemers, besturen jeugdsozen. De concrete samenwerking wordt invulling gegeven middels de op te stellen uitvoeringsprogramma s. Thema s 2

3 In de op 18 september 2007 door de raad vastgestelde startnotitie zijn als uit te werken thema s vermeld: I. huiselijk geweld II. III. uitgaan/horeca jeugd en veiligheid. I. Huiselijk geweld: Dit thema heeft door de inwerkingtreding van de Wet Tijdelijk Huisverbod de afgelopen maanden niet alleen beleidsmatig, maar ook concreet uitwerking gekregen. Onder huiselijk geweld wordt verstaan geweld dat door iemand uit de huiselijke kring van het slachtoffer wordt gepleegd. Hieronder vallen lichamelijke en seksuele geweldpleging, belaging en bedreiging. Als verdachten van huiselijk geweld kunnen worden aangemerkt (ex) partners, gezins- of familieleden en huisvrienden. Slachtoffers van huiselijk geweld kunnen man, vrouw, kind, al dan niet volwassen, zijn. Huiselijk geweld kan middels het strafrecht worden aangepakt maar ook bestuursrechtelijk op grond van de Wet Tijdelijk Huisverbod. In de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) is bepaald dat beleid moet worden gemaakt ter bestrijding van geweld dat door iemand uit de huiselijke kring van het slachtoffer is gepleegd. In de beleidsnota Wet maatschappelijke ondersteuning Meer doen en mee doen is dit onderwerp onder prestatieveld 7 uitgewerkt. (Prestatieveld 7 Maatschappelijke opvang: het tijdelijk bieden van onderdak (en begeleiding en advies). Naast deze vorm van dagopvang wordt ook vrouwenopvang in verband met relationele problemen onder dit prestatieveld gebracht.) Op het gebied van huiselijk geweld werkt de gemeente Winsum samen met het Advies- en Steunpunt Huiselijk geweld (ASHG). Dit is een belangrijke partner in het netwerk dat zich bezig houdt met het voorkòmen van huiselijk geweld. ASHG coördineert het overleg tussen de betrokken partijen, zoals algemeen maatschappelijk werk, politie, bureau jeugdzorg Groningen en de reclassering, ook in het kader van plegerhulpverlening. Daarnaast kunnen cliënten en professionals zich rechtstreeks tot het ASHG wenden voor informatie, steun en advies. Invulling van de Wet Tijdelijk Huisverbod in de gemeente Winsum Per 1 januari 2009 is de Wet Tijdelijk Huisverbod van kracht. Deze wet maakt het mogelijk de dader tijdelijk uit huis te plaatsen indien door of namens de burgemeester een huisverbod is opgelegd. Ter uitvoering van de nieuwe wet zijn twee sporen bewandeld. Aan de ene kant zijn interne en externe werkafspraken gemaakt voor het opleggen van een huisverbod, aan de andere kant is de inzet van de hulpverlening geregeld. Het is nu mogelijk preventief op te treden omdat al bij dreigend geweld een huisverbod kan worden opgelegd. Via het strafrecht is alleen repressief optreden mogelijk. De dader kan ook steeds strafrechtelijk worden aangepakt, maar het is ook de bedoeling dat de dader aangeboden hulp aanvaardt om de kans op herhaling te verminderen. 1. Aan de daarvoor opgeleide hulpofficieren van justitie (werkzaam bij regiopolitie Groningen) is door alle burgemeesters mandaat verleend om een huisverbod voor de eerste 10 dagen op te leggen. 3

4 2. Het huisverbod kan door de burgemeester worden verlengd tot maximaal vier weken na oplegging ervan. 3. De gemeente Groningen zorgt als centrumgemeente voor juridische ondersteuning. Dit betekent dat een vaste jurist (met vervanger) de burgemeester vertegenwoordigt bij de rechtbank ingeval een voorlopige voorziening is gevraagd of beroep is ingesteld. Bij besluiten tot verlenging van een opgelegd huisverbod moeten de gemeenten zelf de juridische aspecten afdoen, maar kunnen zonodig de jurist van de gemeente Groningen raadplegen. 4. Binnen één uur na opleggen van het huisverbod dient hulp ter plaatse te zijn. Dit houdt in dat er een 24 uurs bereikbaarheids- en beschikbaarheidsdienst is.tijdens het huisverbod zorgt het crisisteam, bestaande uit plaatselijk algemeen maatschappelijk werk (AMW), reclassering, kindhulpverlening en eventuele andere betrokken hulpverleners, onder regie van het regionale advies- en steunpunt huiselijk geweld (ASHG) dat slachtoffer en dader hulp wordt geboden. De insteek hierbij is dat binnen de 10 dagen een plan van aanpak wordt gemaakt voor het hele gezin met daarin de toeleiding naar de reguliere hulpverlening. De inzet van de extra hulpverlening heeft nogal wat voeten in aarde gehad. Aan de nieuwe wet is daardoor eerst per medio juli 2009 volledig invulling gegeven. 5. Als een huisverbod wordt opgelegd, start direct de volgende dag het hulpverleningstraject aan slachtoffer(s) en dader. Hiervoor komt een interventieteam (waaronder lokaal AMW) van drie personen in het gezin: één hulpverlener voor het slachtoffer, één hulpverlener voor de kinderen en één hulpverlener voor de dader. Het team maakt gebruik van een bepaalde methodiek, het zogenaamde tien-dagen-model. Dit houdt in dat de coördinator die het ASHG levert, met het team samen ervoor zorgt dat de hulpverlening direct op gang komt. 6. De betrokken hulpverleners maken een gezamenlijke analyse en stellen een geïntegreerd plan van aanpak voor het gezin op. Hierbij is aandacht voor slachtoffer, dader en kinderen die getuige zijn geweest. De betrokkenen worden op deze manier snel naar de reguliere hulpverlening doorgeleid. 7. Het team adviseert de burgemeester of het huisverbod mogelijk verlengd moet worden of dat de dader weer terug kan naar het gezin. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de hulpverlening. De kosten voor de extra inzet van het maatschappelijk werk in het kader van deze tien-dagen-trajecten komen ook voor rekening van de gemeente Huiselijk geweld t/m aug. Aangifte opgenomen Tabel 1 huiselijk geweld Niet elke aangifte leidt tot vervolging door het Openbaar Ministerie (OM). Hier kunnen verschillende oorzaken voor zijn, zoals onvoldoende bewijs, intrekken aangifte na verzoening. Ook kan het voorkomen dat rondom één gezin meerdere aangiften worden gedaan. 4

5 Of men meer aangifte doet of dat het aantal gevallen op zich toeneemt is niet bekend. Het geweld vindt meestal niet - zichtbaar voor iedereen - in de openbare ruimte plaats, maar in privé-gebied. Zolang door slachtoffers of getuigen wordt gezwegen kan het probleem blijven bestaan en zelfs verder toenemen zonder dat dit bekend wordt, laat staan dat er iets aan gedaan kan worden. Dus is het aantal aangiften niet zonder meer een betrouwbare graadmeter. Oorzaken: Voor de hulpverleners is het van belang te weten waarom iemand tot huiselijk geweld overgaat, zodat de hulpverlening daarop kan worden afgestemd. Aangenomen mag worden dat niet één oorzaak leidt tot huiselijk geweld maar dat het om een combinatie van factoren gaat. Wat willen we bereiken: We willen: 1. de problematiek goed in beeld krijgen en vanuit onze regierol het proces rond de hulpverlening blijvend volgen 2. huiselijk geweld zien te voorkomen 3. in het kader van de Wmo beleid uitvoeren Hoe willen we dit bereiken: Ad 1. Registreren van incidenten, hulpvragen, reguliere huiselijk geweldszaken, uitgevoerde eerste hulptrajecten en opgelegde huisverboden door ASHG, politie, gemeente en hulpverlening Ad 2. Door regelmatige voorlichting aan inwoners en publieke en professionele doelgroepen (allen die met huiselijk geweld te maken kunnen hebben, het onderwijs, medici bijv.) stimuleren om reeds bij dreiging van huiselijk geweld aangifte te doen dan wel de hulpverlening in te schakelen. Daarbij gebruik te maken van bestaande media. Herhaling van huiselijk geweld zien te voorkomen door ook de dader hulpverlening aan te bieden. In een eerder stadium signaleren en ingrijpen. Ad 3. De samenwerking met de centrumgemeente Groningen en het ASHG continueren en uitvoering geven aan de beleidsnota Wet maatschappelijke ondersteuning Meer doen en mee doen (prestatieveld 7). II. Uitgaan/horeca Probleembeschrijving: In de Veiligheidsmonitor 2007 worden overlast horecagelegenheden en dronken mensen op straat vermeld als de nummers 1 en 2 van de belangrijkste buurtproblemen die met voorrang aangepakt zouden moeten worden. Voorts zorgt uitgaanspubliek voor een deel voor situaties waarbij voor anderen gevoelens van onveiligheid ontstaan. Volgens de Dorpenatlas is vooral in de kernen Winsum en Baflo, hier sprake van. Bij overlast valt te denken aan geschreeuw, lawaai (ook door verkeer in de nachtelijke uren), wildplassen, op ramen bonzen, vernielingen, terwijl gevoelens van onveiligheid ontstaan bij het zien van groepen mensen op straat en gedrag dat aan het gebruik van drugs en/of alcohol geweten wordt. Voorts is in toenemende mate sprake van bedreigingen en mishandelingen, vooral in het gebied rond het station Winsum. Uitgaansoverlast vindt plaats met name van zaterdag op zondag tussen middernacht en 2.00 uur en tussen 4 en 6 uur s morgens. Vernieling t/m aug. 5

6 Aangifte opgenomen Tabel 2 vernielingen Bedreiging en t/m aug. mishandeling Aangifte opgenomen Tabel 3 bedreigingen en mishandelingen De overlast vloeit voort uit het gedrag van het publiek op straat, al dan niet in de buurt van een horecabedrijf. Het per 1 juli 2008 ingevoerde rookverbod voor de horeca heeft ook gezorgd voor meer publiek en overlastgevoelens op straat. In de kern Baflo zijn twee jeugdsozen waarbij overlast wordt veroorzaakt door rondhangend publiek en vernielingen worden gepleegd op de route tussen beide sozen en tussen de sozen en het station. Overigens is er de laatste tijd weinig of geen overlast tussen beide sozen. In de omgeving van het station is een café gevestigd. In de kern Winsum zijn drie jeugdsozen, vier cafés en een discotheek binnen een relatief klein gebied gevestigd. Het uitgaanspubliek maakt vooral gebruik van de volgende locaties en wegen: dorpsplein, Hoofdstraat Winsum en Obergum, Havenstraat, Geert Reindersstraat, Het Hooge Heem, Stationsweg, U.J. Mansholtplein, de tunnel en Hamrik. Hier ondervinden aanwonenden overlast alleen al door de aanwezigheid van veel uitgaanspubliek. Langs sommige wegen worden veel vernielingen verricht. Dit geldt met name voor: Hoofdstraat O., Binnensingel en verder de wijk Obergum in Hoofdstraat O., Hoofdstraat W., Havenstraat, Het Hooge Heem, de tunnel, Ripperdaheerd, Hamrik en verder de wijk Ripperda in Hoofdstraat O., Onderdendamsterweg richting De Brake II. Oorzaken: Het zou niet juist zijn om de aanwezigheid van uitgaansgelegenheden als directe of enige oorzaak van de overlast te betitelen. Niet iedereen die uitgaat zorgt immers voor overlast of pleegt vernielingen. Wel heeft het gebruik van alcohol en vooral als dit in grote mate gebeurt of in combinatie met drugsgebruik, invloed op het gedrag daarna op straat. Het gebruik van alcohol vindt niet alleen in uitgaansgelegenheden plaats maar ook in huis, een schuur of ergens buiten bij een hangplek. Op dit zgn. voordrinken, met name door de jeugd, is weinig zicht door wisselende locaties, maar het heeft wel tot gevolg dat men sneller in kennelijke staat komt te verkeren. Wat willen we bereiken: Vermindering van uitgaansgerelateerd geweld en geluidsoverlast; vermindering van het aantal vernielingen, bedreigingen en mishandelingen Hoe dit te bereiken: 6

7 We verwachten dit te bereiken door: de pakkans van plegers van vernielingen te vergroten meer toezicht in het centrum, bij het station Winsum en zonodig bij het station Baflo sociale controle vergroten overmatig alcoholgebruik tegengaan (voorlichtingsproject op scholen, initiatieven van scholen ondersteunen) actieve betrokkenheid van de horeca afsluiten van horecaconvenant structureel overleg met de horeca inzet jongerenwerk periodiek overleg met het jongerenwerk onveilige plekken aanpakken aandacht voor drugsgebruik III Jeugd en veiligheid Probleemschets: Bij dit thema wordt ingegaan op: diverse jeugdgroepen, alcohol en drugs in relatie tot jeugd en tot slot op 12-minners. Diverse jeugdgroepen In 2007 heeft regiopolitie Groningen de verschillende jeugdgroepen in kaart gebracht. Daarbij zijn de samenstelling van de groep, de omvang, de verzamelplek, de mate van overlast of gepleegde delicten in kaart gebracht. Het doel hiervan is dat organisaties en instanties gericht een aanpak kunnen ontwikkelen voor deze groepen of voor individuele leden van die probleemgroepen. Onderscheiden worden hinderlijke jeugdgroepen, overlastgevende jeugdgroepen en criminele jeugdgroepen. Van hinderlijke groepen ondervindt de omgeving in geringe mate overlast en de groep laat zich nog wel aanspreken op hun gedrag. Overlastveroorzakende groepen zijn nadrukkelijker aanwezig. Er is soms sprake van provocerend optreden en lastig vallen van omstanders. Er worden meer zaken vernield en ze laten zich veel minder gelegen aan andere mensen. Ze laten zich dan ook minder corrigeren. Lichte vormen van criminaliteit worden doelbewust gepleegd en ze zijn daarbij meer bezig met zorgen dat ze niet gepakt worden. Criminele groepen bevatten jongeren die op het criminele pad zijn geraakt. Ze plegen criminele feiten vanwege het financiële gewin. Ze schrikken niet terug voor geweld. Bij hinderlijke groepen ligt het primaat van de aanpak bij de gemeente, bij overlastveroorzakende groepen moeten politie en gemeente gezamenlijk optreden en bij criminele groepen ligt het primaat bij de politie. Aldus de theorie. In de praktijk zullen de scheidslijnen echter niet altijd duidelijk zijn te trekken. Uitgangspunt is dan ook dat waar hinder of overlast wordt geconstateerd de aanpak in goed onderling overleg tussen buurt-/jeugdagent en jongerenwerk plaatsvindt. Het beleid van de gemeente Winsum richt zich op hinderlijke en overlastveroorzakende groepen. Volgens de inventarisatie van de BE Zuidhorn is in Winsum sprake van één overlastveroorzakende groep. Van criminele groepen is op dit moment geen sprake. De hinderlijke groepen zijn momenteel onvoldoende in beeld gebracht. Alcohol en drugs in relatie tot jeugd Ook in deze gemeente is sprake van gebruik van alcohol en drugs door jeugdigen. 7

8 Onderzoeksrapporten van Verslavingszorg Noord Nederland (VNN) d.d. augustus 2005 en Regiopolitie Groningen d.d. juni 2006 geven aan dat al vanaf 12 jaar alcohol wordt gebruikt, zij het door een gering aantal jongeren. Maar vanaf 15 jaar wordt door meer dan de helft flink ingenomen, 7 glazen per avond is daarbij geen uitzondering. En meer dan een derde van de ondervraagde jongeren kwam gemiddeld op meer dan 11 glazen per avond uit. Wel beperkt het gros zich met het drinken van alcoholhoudende drank, vooral bier, tot één uitgaansavond per week. Ook wordt door jeugdigen onder de 16 al sterke drank gedronken, terwijl de leeftijdgrens daarvoor op 18 jaar ligt. Naast gezondheidsaspecten geldt ook dat gebruik van alcohol de remmingen vermindert en dat men eerder agressief gedrag vertoont, vernielingen pleegt en lawaai schopt bij het verlaten van de horeca-inrichting op de terugweg naar huis of station. Ook uit oogpunt van de openbare orde is alcoholmatiging dus een goede zaak. In opdracht van de gemeenten De Marne, Winsum en Zuidhorn is VNN in 2008 gestart met een driejarig pilot-project Alcohol en Jongeren. De doelen van het project zijn: -afname overmatig alcoholgebruik door jongeren van 16 tot 18 jaar -afname alcoholgebruik door jongeren van 10 tot 16 jaar -geen verdere verlaging van de aanvangsleeftijd alcoholgebruik -afname alcoholtolerantie bij ouders van jeugdigen van 10 tot 18 jaar. drank/drugsoverla t/m aug. st Incidenten Tabel 5 drank- en drugsoverlast Het aantal geregistreerde meldingen over alcohol en drugs is vrij gering en geeft geen goed beeld van de problematiek. De cijfers hebben niet alleen op jeugdigen betrekking. Er worden vooral soft drugs gebruikt. Gebruik van soft drugs vindt veelal plaats op ontmoetingsplekken. 12-minners In ons strafrecht geldt voor jeugdigen van 12 tot 18 jaar het zogenoemde jeugdstrafrecht en voor ouderen het gewone strafrecht. Strafrechtelijke vervolging van kinderen onder de 12 jaar is uitgesloten. Het komt echter in steeds toenemende mate voor dat 12-minners veelvuldig (ernstige) misdrijven plegen. Het gaat hierbij veelal om vernielingen. Dit is overigens een landelijke trend. Het jeugdstrafrecht is sinds de op 1 februari 2008 in werking getreden Wet gedragsbeïnvloeding jeugdigen meer gericht op gedragsverandering dan op vergelding. Voor de groep 12-minners heeft de wetgever gekozen voor preventieve maatregelen, hulpverlening en zonodig beschermingsmaatregelen. Een maatregel is de zogenoemde STOP-reactie, waarbij het OM (Openbaar Ministerie) de ouders van kinderen beneden de 12 jaar die relatief lichte strafbare feiten plegen (die voor jeugdigen boven de 12 jaar voor Halt-afdoening in aanmerking zouden komen), een handreiking te doen als hulpmiddel bij de opvoeding van die kinderen. Uitvoering vindt plaats door het Haltbureau onder verantwoordelijkheid van het OM. De ouders kunnen niet worden verplicht dat aanbod te aanvaarden. 8

9 Bij ernstige misdrijven of ingeval van recidive maakt de politie hiervan melding bij het Justitieel Casusoverleg, waarbij de Raad voor de Kinderbescherming en/of het Bureau Jeugdzorg worden betrokken. Vervolgens kan in dat traject worden besloten het gezin onder toezicht te plaatsen of de kinderen zelfs aan het ouderlijk gezag te onttrekken. Wij besteden aandacht aan deze aspecten omdat veelal wordt gedacht dat helemaal geen actie kan worden ondernomen tegen daders onder de 12 jaar. Het is van groot belang dat een jeugdige dader spoedig verneemt dat het plegen van strafbare feiten ontoelaatbaar is. Ook de 12-minners dienen er op te worden gewezen dat ze niet geheel vrijuit gaan als ze vernielingen plegen, brand stichten, vuurwerk afsteken, diefstal plegen, prijskaartjes verwisselen, verboden plaatsen betreden, om een aantal voorbeelden te noemen. Wat willen we bereiken: verminderen van hinder en overlast door jeugd matiging gebruik door jeugd van alcohol en drugs verminderen daders onder de 12 jaar Hoe willen we dit bereiken: Wij willen dit bereiken door: - de overlastveroorzakende groepen aan te pakken door gemeente/jongerenwerk en politie gezamenlijk. -de hinderlijke groepen in beeld brengen en blijven begeleiden. - VNN een voorlichtingscampagne gericht op alcoholmatiging te laten voeren; deze meerjarige campagne in het gebied van de BE Zuidhorn loopt van 2008 t/m het voortzetten van lopende projecten voor basisscholen ( Ik wait wat ik dou ) en het voortgezet onderwijs ( De gezonde school en genotmiddelen ) - verantwoordelijken in discotheek, cafés en jeugdsozen waar nodig op hun verantwoordelijkheden inzake deur- en barbeleid wijzen - horecaconvenant afsluiten - het ontwikkelen van alcohol(matigings)beleid in bredere zin, dus ook voor bijv. sportkantines - controle op leeftijdgrenzen bij verkoop en schenken - de jeugdagenten bij het geven van voorlichting op de basisscholen aandacht te laten besteden aan daders beneden de 12 jaar. - inzetten van de instrumenten bestuurlijke boete en een BOA Organisatie en uitvoering Monitoring van de ontwikkelingen vindt plaats via de instrumenten die ook bij deze nota zijn gebruikt, dus de harde gegevens van de politie, de Veiligheidsmonitor en de Gebiedscan criminaliteit en overlast van de politie, de dorpenatlas Winsum en de registratie van meldingen bij de gemeente. Vanaf oktober 2010 beschikt ook onze gemeente over het middel van de bestuurlijke strafbeschikking. Dat middel kan worden ingezet ter handhaving van vrijwel alle APV artikelen en de Afvalstoffenverordening. Voorwaarde is wel dat daarbij een Bijzonder Opsporingsambtenaar (BOA) wordt ingezet en dat afstemming in de locale driehoek plaats vindt. Ons beleid is gericht op het inzetten van deze instrumenten. Financiën Veel inzet zal binnen de bestaande budgetten kunnen plaatsvinden. Voor de realisering van meer toezicht zal naar verwachting de inhuur van een of meer BOA s nodig zijn. Bij het opstellen van het uitvoeringsprogramma zal dit concreet worden gemaakt en zullen wij u een onderbouwd voorstel voor de benodigde gelden voorleggen. 9

10 Samenvatting beleidsvoorstellen Huiselijk geweld: - Registreren van incidenten, hulpvragen, reguliere huiselijk geweldszaken, uitgevoerde eerste hulptrajecten en opgelegde huisverboden door ASHG, politie, gemeente en hulpverlening - Door regelmatige voorlichting aan inwoners en publieke en professionele doelgroepen (allen die met huiselijk geweld te maken kunnen hebben, het onderwijs, medici bijv.) stimuleren om reeds bij dreiging van huiselijk geweld aangifte te doen dan wel de hulpverlening in te schakelen. Daarbij gebruik te maken van bestaande media. - Herhaling van huiselijk geweld zien te voorkomen door ook de dader hulpverlening aan te bieden. - In een eerder stadium signaleren en ingrijpen. - De samenwerking met de centrumgemeente Groningen en het ASHG continueren en uitvoering geven aan de beleidsnota Wet maatschappelijke ondersteuning Meer doen en mee doen (prestatieveld 7). Uitgaan/horeca: de pakkans van plegers van vernielingen te vergroten meer toezicht in het centrum, bij het station Winsum en zonodig bij het station Baflo sociale controle vergroten overmatig alcoholgebruik tegengaan (voorlichtingsproject op scholen, initiatieven van scholen ondersteunen) actieve betrokkenheid van de horeca afsluiten van horecaconvenant structureel overleg met de horeca inzet jongerenwerk periodiek overleg met het jongerenwerk onveilige plekken aanpakken aandacht voor drugsgebruik Jeugd en veiligheid: - overlastveroorzakende groepen aan te pakken door gemeente/jongerenwerk en politie gezamenlijk. -de hinderlijke groepen in beeld brengen en blijven begeleiden. -VNN een voorlichtingscampagne gericht op alcoholmatiging laten voeren; deze meerjarige campagne in het gebied van de BE Zuidhorn loopt van 2008 t/m voortzetten van lopende projecten voor basisscholen ( Ik wait wat ik dou ) en het voortgezet onderwijs ( De gezonde school en genotmiddelen ) - verantwoordelijken in discotheek, cafés en jeugdsozen waar nodig op hun verantwoordelijkheden inzake deur- en barbeleid wijzen - horecaconvenant afsluiten - ontwikkelen van alcohol(matigings)beleid in bredere zin, dus ook voor bijv. sportkantines - controle op leeftijdgrenzen bij verkoop en schenken - de jeugdagenten bij het geven van voorlichting op de basisscholen aandacht te laten besteden aan daders beneden de 12 jaar - inzetten van de instrumenten bestuurlijke boete en een BOA Winsum, 27 oktober Burgemeester en wethouders van Winsum, M.A.P. Michels, burgemeester 10

11 Drs. R. Bolt, secretaris 11

Aanpak huiselijk geweld centrumgemeentegebied Amersfoort

Aanpak huiselijk geweld centrumgemeentegebied Amersfoort Aanpak huiselijk geweld centrumgemeentegebied Amersfoort De bestrijding van huiselijk geweld is een van de taken van gemeenten op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO, nu nog prestatieveld

Nadere informatie

Integrale veiligheid. Uitvoeringsplan 2013 / 2014

Integrale veiligheid. Uitvoeringsplan 2013 / 2014 Integrale veiligheid Uitvoeringsplan 2013 / 2014 Inleiding In het integraal veiligheidsbeleid is vastgelegd dat er tweejaarlijks een operationeel integraal veiligheidsprogramma wordt opgesteld. Daar is

Nadere informatie

Inventarisatie overlast uitgaanscentrum Vlaardingen

Inventarisatie overlast uitgaanscentrum Vlaardingen Inventarisatie overlast uitgaanscentrum Vlaardingen J. Snippe A. Beelen B. Bieleman COLOFON St. INTRAVAL Postadres: Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl www.intraval.nl Kantoor Groningen:

Nadere informatie

Bijlage 3 Jaaruitvoeringsplan Tweestromenland 2015

Bijlage 3 Jaaruitvoeringsplan Tweestromenland 2015 Bijlage 3 Jaaruitvoeringsplan Tweestromenland 2015 Veiligheidsbeleving Inzicht krijgen in de factoren die van invloed zijn op de veiligheidsbeleving bij de inwoners van Tweestromenland. Afhankelijk van

Nadere informatie

FACT-SHEET 3 e kwartaal 2014 Feiten en cijfers (huiselijk) geweld in afhankelijkheidsrelaties in de provincie Groningen

FACT-SHEET 3 e kwartaal 2014 Feiten en cijfers (huiselijk) geweld in afhankelijkheidsrelaties in de provincie Groningen Werkwijze vanaf 1 november 2013 De politie geeft dagelijks de door van huiselijk geweld uit de gehele provincie Groningen naar het Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG). Het SHG beoordeelt de en codeert deze

Nadere informatie

Wat is een Veiligheidshuis?

Wat is een Veiligheidshuis? Wat is een Veiligheidshuis? Uit landelijk Programmaplan (2011): Een Veiligheidshuis is een lokaal of regionaal samenwerkingsverband tussen verschillende partners gericht op integrale, operationele en persoons-

Nadere informatie

GEVOLGEN VOOR JA/NEE ROUTING DATUM Communicatie Ja College 13 september 2011 Financieel

GEVOLGEN VOOR JA/NEE ROUTING DATUM Communicatie Ja College 13 september 2011 Financieel Voorstel voor de gemeenteraad Voorstelnummer RAAD/11-00383 Directeur : drs. M.H.J. van Kruijsbergen Postreg.nr. Behandelend ambtenaar A.A. van der Wouden Datum: 1 september 2011 Afdeling Tel.nr 0345 636

Nadere informatie

SAMENVATTING. Inleiding

SAMENVATTING. Inleiding SAMENVATTING Inleiding De Wet tijdelijk huisverbod (Wth) is op 1 januari 2009 in werking getreden. Met een huisverbod kan een (potentiële) pleger van huiselijk geweld tien dagen uit huis worden geplaatst.

Nadere informatie

LOKAAL HORECACONVENANT OLDEBROEK

LOKAAL HORECACONVENANT OLDEBROEK LOKAAL HORECACONVENANT OLDEBROEK Ondergetekenden: de burgemeester van de gemeente Oldebroek; hierna te noemen 'de burgemeester'; de politie Oost Nederland, team Veluwe Noord, te dezen vertegenwoordigd

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING 2016-2019

PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 6C Openbare orde en veiligheid Inleiding Wij willen het veiligheidsniveau voor de bewoners en bezoekers van Leiderdorp behouden in objectief en subjectief opzicht en waar mogelijk

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief Nr. :

Raadsinformatiebrief Nr. : Raadsinformatiebrief Nr. : Reg.nr. : 12. 0642 B&W verg. : 12 juni 2012 Onderwerp: Evaluatie project Veilig Uitgaan 1) Status In het licht van de actieve informatieplicht informeren wij U over de stand

Nadere informatie

Deze notitie beperkt zicht sec tot het creëren van de functie BOA openbare ruimte (OR).

Deze notitie beperkt zicht sec tot het creëren van de functie BOA openbare ruimte (OR). Raad: Beslissing: Voorstel aan de raad Raadsvergadering : 3 juni 2010 Portefeuillehouder : Frans Ronnes Behandeld door : Ad Priems Registratienummer : 219 Onderwerp : Het inzetten van een BOA (Buitengewone

Nadere informatie

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD MEMO AAN DE GEMEENTERAAD Aan T.a.v. Datum Betreft Van Ons kenmerk Bijlagen CC De gemeenteraad 30 januari Uitvoeringsprogramma integrale veiligheid De burgemeester 139126 1 Controller Directie Paraaf Datum

Nadere informatie

Jeugdcriminaliteit en jeugdveiligheid in Groningen

Jeugdcriminaliteit en jeugdveiligheid in Groningen FACTSHEET Jeugdcriminaliteit en jeugdveiligheid in Groningen In deze factsheet worden trends en ontwikkelingen ten aanzien van de jeugdcriminaliteit en jeugdveiligheid in de provincie Groningen behandeld.

Nadere informatie

Convenant Integrale Aanpak Huiselijk Geweld Den Haag

Convenant Integrale Aanpak Huiselijk Geweld Den Haag Convenant Integrale Aanpak Huiselijk Geweld Den Haag Ondergetekenden - (naam + functie), namens Gemeente Den Haag -, namens Regiopolitie Haaglanden, -, namens Algemeen Maatschappelijk Werk Den Haag, bestaande

Nadere informatie

OVEREENKOMST

OVEREENKOMST OVEREENKOMST 2007-2008 Tussen DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES En DE COLLEGES VAN DE WEST FRIESE GEMEENTEN VAN DE REGIO NOORD-HOLLAND NOORD (Overeenkomst Afspraken Rijk gemeenten)

Nadere informatie

Draagvlak nieuwe sluitingstijden Horeca Uitkomsten van een peiling onder het Westfriese burgerpanel 8 september 2008

Draagvlak nieuwe sluitingstijden Horeca Uitkomsten van een peiling onder het Westfriese burgerpanel 8 september 2008 Draagvlak nieuwe sluitingstijden Horeca Uitkomsten van een peiling onder het Westfriese burgerpanel 8 september 2008 Samenvatting De Westfriese gemeenten hebben in samenwerking met onder meer de politie

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Directoraat-Generaal Preventie, Jeugd en Sancties Schedeldoekshaven

Nadere informatie

Inleiding. Bestaand beleid

Inleiding. Bestaand beleid Inhoud Inleiding... 2 Bestaand beleid... 2 Stand van zaken alcoholgebruik onder jongeren in Deurne... 3 Doelstellingen en resultaten... 3 Doelstelling... 3 Resultaten... 4 Gezondheidsbeleid en Veiligheidsbeleid

Nadere informatie

Verordening tot wijziging van de Algemene plaatselijke verordening ten behoeve van inzet cameratoezicht

Verordening tot wijziging van de Algemene plaatselijke verordening ten behoeve van inzet cameratoezicht Gemeenteblad nr. 490336 Officiële uitgave van de gemeente Midden-Drenthe d.d. 10 december 2015 Verordening tot wijziging van de Algemene plaatselijke verordening ten behoeve van inzet cameratoezicht Raadsbesluit

Nadere informatie

CONVENANT VEILIG UITGAAN BINNENSTAD UTRECHT PROCESEVALUATIE

CONVENANT VEILIG UITGAAN BINNENSTAD UTRECHT PROCESEVALUATIE CONVENANT VEILIG UITGAAN BINNENSTADUTRECHT PROCESEVALUATIE CONVENANT VEILIG UITGAAN BINNENSTAD UTRECHT PROCESEVALUATIE J. Snippe, M. Hoorn, B. Bieleman INTRAVAL Groningen-Rotterdam 4. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

Nadere informatie

CONVENANT VEILIGE SCHOOL. Voortgezet onderwijs

CONVENANT VEILIGE SCHOOL. Voortgezet onderwijs CONVENANT VEILIGE SCHOOL Voortgezet onderwijs Gemeente Vlaardingen en Lentiz Onderwijs Groep Openbare Scholengroep Vlaardingen Schiedam St. Sint Jozefmavo Politie Rotterdam-Rijnmond 2 Ondergetekenden 1.

Nadere informatie

Evaluatie aanpak probleemjongeren Pekela

Evaluatie aanpak probleemjongeren Pekela Evaluatie aanpak probleemjongeren Pekela Presentatie Raadsvergadering Pekela 29 november 2011 Erna Muntendam Doelstelling evaluatie In kaart brengen welke activiteiten de diverse instellingen verrichten

Nadere informatie

Uitvoeringsplan Huiselijk Geweld

Uitvoeringsplan Huiselijk Geweld Prioriteit Uitvoeringsplan Huiselijk Geweld Inleiding In de Kadernota Integrale Veiligheid (KIV) 1 heeft de raad onder meer Huiselijk Geweld één van de 6 prioriteiten benoemd voor de periode 2011-2014.

Nadere informatie

Convenant Veiligheid in rn om de school Gemeente Hengelo

Convenant Veiligheid in rn om de school Gemeente Hengelo Convenant Veiligheid in rn om de school Gemeente Hengelo Hengelo, 21 oktober 2010 1. Doelstelling Dit convenant heeft tot doel om een eenduidig en sluitend stelsel van afspraken te maken ten behoeve van

Nadere informatie

Evaluatie proef met cameratoezicht in Sliedrecht

Evaluatie proef met cameratoezicht in Sliedrecht Evaluatie proef met cameratoezicht in Sliedrecht Aanleiding Sinds 21 december 2007 zijn in Sliedrecht camera s opgehangen die tot doel hebben beelden van de betreffende locatie te registreren. Bij de besluitvorming

Nadere informatie

Taak en invloed gemeenteraad op de. Integrale veiligheid

Taak en invloed gemeenteraad op de. Integrale veiligheid Taak en invloed gemeenteraad op de Integrale veiligheid 1 Definitie veiligheid Veiligheid is de mate van afwezigheid van potentiële oorzaken van een gevaarlijke situatie of de mate van aanwezigheid van

Nadere informatie

Directe Hulp bij Huiselijk. U staat er niet alleen voor!

Directe Hulp bij Huiselijk. U staat er niet alleen voor! Directe Hulp bij Huiselijk Geweld U staat er niet alleen voor! U krijgt hulp Wat nu? U bent in contact geweest met de politie of u heeft zelf om hulp gevraagd. Daarom krijgt u nu Directe Hulp bij Huiselijk

Nadere informatie

Aanpak: Voorwaardelijke Interventie Gezinnen. Beschrijving

Aanpak: Voorwaardelijke Interventie Gezinnen. Beschrijving Aanpak: Voorwaardelijke Interventie Gezinnen De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld

Nadere informatie

Bijlage A: Veiligheidsanalyse (cijfermatig overzicht) Gemeente Neder- Betuwe

Bijlage A: Veiligheidsanalyse (cijfermatig overzicht) Gemeente Neder- Betuwe Bijlage A: Veiligheidsanalyse (cijfermatig overzicht) Gemeente Neder- Betuwe Algemene inleiding Voor u ligt een (cijfermatige) veiligheidsanalyse van de Gemeente Neder-Betuwe. Dit cijfermatige overzicht

Nadere informatie

Tijdens de informatiebijeenkomst d.d. 12 februari 2015 heeft de politie een toelichting gegeven op deze politie(criminaliteits)cijfers.

Tijdens de informatiebijeenkomst d.d. 12 februari 2015 heeft de politie een toelichting gegeven op deze politie(criminaliteits)cijfers. RAADSINFORMATIEBRIEF 15R.00078 Cr gemeente WOERDEN Van college van burgemeester en wethouders Datum 17 februari 2015 Portefeuillehouder(s) : Burgemeester V.J.H. Molkenboer Portefeuille(s) : Openbare orde

Nadere informatie

Aanpak problematisch middelengebruik 2007

Aanpak problematisch middelengebruik 2007 Aanpak problematisch middelengebruik 2007 Landelijk is er een stijgende trend zichtbaar in het alcoholgebruik van de jeugd. De jeugd drinkt meer en op steeds jongere leeftijd. Dit is een zorgelijke ontwikkeling.

Nadere informatie

Behandelend ambtenaar Gardien de Jongh, 0595-447776 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Gardien de Jongh)

Behandelend ambtenaar Gardien de Jongh, 0595-447776 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Gardien de Jongh) Vergadering: 17 april 2008 Agendanummer: 11 Status: bespreekstuk Behandelend ambtenaar Gardien de Jongh, 0595-447776 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. Gardien de Jongh) Aan de gemeenteraad, Onderwerp:

Nadere informatie

Veiligheid. Integrale Veiligheid. Rampenbestrijding

Veiligheid. Integrale Veiligheid. Rampenbestrijding Integrale Veiligheid en Rampenbestrijding 1 Van beleid naar uitvoering 2 Integrale veiligheid Integrale veiligheid Landelijke Methode Kernbeleid Veiligheid 5 Landelijke veiligheidsvelden: Veilige woon

Nadere informatie

CMWW. Evaluatie Jeugd Preventie Programma Brunssum

CMWW. Evaluatie Jeugd Preventie Programma Brunssum CMWW Evaluatie Jeugd Preventie Programma Brunssum 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding Blz. 3 2. Uitvoering Blz. 3 3. Aanpak Blz. 4 4. Ontwikkelingen van het JPP Blz. 5 5. Conclusies en Aanbevelingen Blz. 6

Nadere informatie

Beleidsregel Wet maatregelen bestrijding voetbalvandalisme en ernstige overlast (Wet MBVEO)

Beleidsregel Wet maatregelen bestrijding voetbalvandalisme en ernstige overlast (Wet MBVEO) / Bijlage 3.2 Beleidsregel Wet maatregelen bestrijding voetbalvandalisme en ernstige overlast (Wet MBVEO) 7 juni 2012 Inhoudsopgave Artikel 1 Bevoegdheden op grond van artikel 172a Gemeentewet 2 Artikel

Nadere informatie

ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR 14 juli 2011

ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR 14 juli 2011 1 ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR 14 juli 2011 OPSTELLER VOORSTEL: AFDELING: PORTEFEUILLEHOUDER: G. Snapper FJZ/AJZ M.C.M. Waanders Agendapunt: No. /'11 Dokkum, 27 mei 2011 ONDERWERP: Sluitingstijden

Nadere informatie

Korte inhoud : Aandragen gemeentelijke beleidprioriteiten voor het politiejaarplan

Korte inhoud : Aandragen gemeentelijke beleidprioriteiten voor het politiejaarplan Nummer : B-6.14.2008 Onderwerp : Beleidsprioritering jaarplan politie 2009 Korte inhoud : Aandragen gemeentelijke beleidprioriteiten voor het politiejaarplan 2009. Uithuizen, 11 september 2008. AAN DE

Nadere informatie

Evaluatie Wet tijdelijk huisverbod gemeente Venray juni 2010

Evaluatie Wet tijdelijk huisverbod gemeente Venray juni 2010 Evaluatie Wet tijdelijk huisverbod gemeente Venray juni 2010 1. Aanleiding Per 1 januari 2009 is de Wet tijdelijk huisverbod in werking getreden. Dit verbod houdt in dat de burgemeester iemand die huiselijk

Nadere informatie

Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek Veiligheid kent geen grenzen.

Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek Veiligheid kent geen grenzen. Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek 2015 2018 Veiligheid kent geen grenzen. Vergaderdatum 4 december 2014 Gemeenteblad 2014 / 77 Agendapunt 10 Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad

Nadere informatie

maatschappijwetenschappen vwo 2015-II

maatschappijwetenschappen vwo 2015-II Opgave 2 Rondhangen Bij deze opgave horen de teksten 2 en 3 en tabel 1. Inleiding De Kamer ontvangt elk jaar een rapportage van de minister van Justitie over de voortgang van de aanpak van problematische

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel Trots Op Nederland inzake APV-wijziging drugsoverlast

Initiatiefvoorstel Trots Op Nederland inzake APV-wijziging drugsoverlast leuwegem Gemeenteraad O 0 1 ö " 2 5 7 onderwerp Initiatiefvoorstel Trots Op Nederland Inzake APVwljzlglng drugsoverlast Datum 10 augustus 2010 Raadsvoorstel Afdeling Communicatie, Juridische & Personeelszaken

Nadere informatie

BELEIDSREGELS GEBIEDSONTZEGGINGEN GEMEENTE HARDINXVELD-GIESSENDAM

BELEIDSREGELS GEBIEDSONTZEGGINGEN GEMEENTE HARDINXVELD-GIESSENDAM gemeente Hardinxveld-Giessendam BELEIDSREGELS GEBIEDSONTZEGGINGEN GEMEENTE HARDINXVELD-GIESSENDAM Zaaknr. 052317737 De burgemeester van de gemeente Hardinxveld-Giessendam; overwegende dat: de gebiedsontzegging

Nadere informatie

11 Stiens, 21 oktober 2014

11 Stiens, 21 oktober 2014 11 Stiens, 21 oktober 2014 Raadsvergadering: 13 november 2014 Voorstelnummer: 2014/ 74 Portefeuillehouder: Cees Vos Behandelend ambtenaar: Jitske Bosch E-mail: j.bosch@leeuwarderadeel.nl Telefoonnr. :

Nadere informatie

1. Aanleiding Op 16 juli heeft de gemeenteraad van Oss unaniem ingestemd met de motie van het CDA:

1. Aanleiding Op 16 juli heeft de gemeenteraad van Oss unaniem ingestemd met de motie van het CDA: Plan van aanpak Terugdringen jeugdoverlast in de Schadewijk 1. Aanleiding Op 16 juli heeft de gemeenteraad van Oss unaniem ingestemd met de motie van het CDA: Constaterende dat, - Er afgelopen jaar een

Nadere informatie

HET VOORTGEZET ONDERWIJS

HET VOORTGEZET ONDERWIJS Partijen overwegen het volgende: CONVENANT DE VEILIGE SCHOOL HET VOORTGEZET ONDERWIJS Gemeente Krimpen aan den IJssel De gemeente Krimpen aan den IJssel is verantwoordelijk voor de coördinatie en uitvoering

Nadere informatie

INTEGRALE VEILIGHEID

INTEGRALE VEILIGHEID INTEGRALE VEILIGHEID Presentatie onderdelen Reden voor het bezoek Bevoegdheden Burgemeester Integrale Veiligheid bij de gemeente Rol vanuit de raad op het gebied van Integrale Veiligheid Netwerken voor

Nadere informatie

Riedsútstel. Underwerp Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling. Foech ried/kolleezje: Raad: kaderstellend

Riedsútstel. Underwerp Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling. Foech ried/kolleezje: Raad: kaderstellend Riedsútstel Ried : 11 december 2014 Status : Opiniërend/Besluitvormend Eardere behandeling : Werkgroep 3D d.d. 3 december 2014 Agindapunt : 18 Portefúljehâlder : mw. G. Postma Amtner : mw. C. Zondag Taheakke

Nadere informatie

De gemeente Bussum biedt haar burgers een veilige omgeving om te wonen, te werken en te recreëren.

De gemeente Bussum biedt haar burgers een veilige omgeving om te wonen, te werken en te recreëren. PROGRAMMA 2 OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID De gemeente Bussum biedt haar burgers een veilige omgeving om te wonen, te werken en te recreëren. Algemeen doel Beleidskaders Prestaties Bestuurlijke actiepunten

Nadere informatie

Speciale Halt-afdoening

Speciale Halt-afdoening Speciale Halt-afdoening Thema middag Helder op straat (HOS) 26 januari 2012 Liesbeth vanden Boeynants Directeur Halt ZWN Halt Zuid-West Nederland o Werkgebied 39 gemeenten; 2 politieregio s o 21 medewerkers;

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Raadsstuknummer : 2011/25670 13 september Datum : 2011 Programma : Samenleving en Bestuur Blad : 1 van 8 Cluster : Bestuur Portefeuillehouder

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Inhoud. Alcoholpreventie Jeugd 2012-2015. Gemeente Dalfsen

Inhoud. Alcoholpreventie Jeugd 2012-2015. Gemeente Dalfsen Inhoud Alcoholpreventie Jeugd Gemeente Dalfsen 1 Alcoholpreventie Jeugd 1. Inleiding Het alcoholgebruik onder de jongeren is de laatste jaren een landelijk probleem waar steeds meer aandacht voor is, zowel

Nadere informatie

Een specifiek middel om jeugdoverlast en fietsendiefstal te beperken is cameratoezicht.

Een specifiek middel om jeugdoverlast en fietsendiefstal te beperken is cameratoezicht. Nota Voor burgemeester en wethouders Datum vergadering: 05f"P;^W'^ Nummer: 14INT04379 Nota openbaar: Ja ui Minim mui min Onderwerp: Cameratoezicht rondom NS-station en het Componistenplein Advies:» De

Nadere informatie

Raadsmededeling - Openbaar

Raadsmededeling - Openbaar Raadsmededeling - Openbaar Nummer : 98/2011 Datum : 31 mei 2011 B&W datum : 14 juni 2011 Portefeuillehouder : G. Berghoef Onderwerp : Gebiedsscan Aalten en teamplan 2011 politie Aalten Aanleiding Jaarlijks

Nadere informatie

Presentatie commissie veiligheid gem. Emmen. 15 maart 2012

Presentatie commissie veiligheid gem. Emmen. 15 maart 2012 Presentatie commissie veiligheid gem. Emmen 15 maart 2012 Werkwijze basiseenheid Emmen Vanaf 23 mei 2011 Emmen 1 basiseenheid Emmen verdeelt in 5 gebieden met daaraan gekoppeld wijkagenten en agenten voor

Nadere informatie

Criminaliteitscijfers 2012 en gebiedsscan criminaliteit & overlast - update 2013

Criminaliteitscijfers 2012 en gebiedsscan criminaliteit & overlast - update 2013 Bijlage 3 Criminaliteitscijfers 2012 en gebiedsscan criminaliteit & overlast - update 2013 Criminaliteitscijfers Hieronder wordt in een beknopt overzicht weergegeven hoeveel delicten er hebben plaatsgevonden

Nadere informatie

U heeft een huisverbod... Wat nu?

U heeft een huisverbod... Wat nu? U heeft een huisverbod... Wat nu? Praktische informatie voor personen aan wie een huisverbod is opgelegd Over deze folder U heeft zojuist een huisverbod gekregen. De politie heeft u daarbij deze folder

Nadere informatie

Praktische informatie voor personen aan wie een huisverbod is opgelegd. U heeft een huisverbod... Wat nu?

Praktische informatie voor personen aan wie een huisverbod is opgelegd. U heeft een huisverbod... Wat nu? Praktische informatie voor personen aan wie een huisverbod is opgelegd U heeft een huisverbod... Wat nu? Wat is huiselijk geweld? Geweld is verboden, ook geweld in huis. De politie heeft de taak om slachtoffers

Nadere informatie

Achterblijven na een huisverbod...

Achterblijven na een huisverbod... Achterblijven na een huisverbod... Praktische informatie voor mensen van wie de partner of huisgenoot een huisverbod heeft gekregen Over deze folder De politie geeft u deze folder omdat uw partner of huisgenoot

Nadere informatie

Als uw kind in aanraking komt met de politie

Als uw kind in aanraking komt met de politie Als uw kind in aanraking komt met de politie Inhoud 3 > Als uw kind in aanraking komt met de politie 4 > De Raad voor de Kinderbescherming 6 > Het traject in jeugdstrafzaken 7 > Officier van justitie en

Nadere informatie

Toezicht- en Handhavingsplan 2016 Openbare Orde en Veiligheid Drank en Horecawet Gemeente Westvoorne

Toezicht- en Handhavingsplan 2016 Openbare Orde en Veiligheid Drank en Horecawet Gemeente Westvoorne Toezicht- en Handhavingsplan 2016 Openbare Orde en Veiligheid Drank en Horecawet Westvoorne 1. Inleiding Vanaf 1 oktober 2015 is binnen Westvoorne het steam actief. Door personele wisselingen en ziekte

Nadere informatie

Q & A Wet middelenonderzoek bij geweldplegers

Q & A Wet middelenonderzoek bij geweldplegers Q & A Wet middelenonderzoek bij geweldplegers Wat is het doel van de Wet middelenonderzoek bij geweldplegers? Met de Wet middelenonderzoek bij geweldplegers wil het kabinet het geweld onder invloed van

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsrapportage. Gemeente Littenseradiel. Januari t/m december 2011

Integrale Veiligheidsrapportage. Gemeente Littenseradiel. Januari t/m december 2011 Integrale Veiligheidsrapportage Gemeente Littenseradiel Januari t/m december 2011 Gemeente Littenseradiel Openbaar Ministerie Politie Fryslân Integrale Veiligheidsrapportage gemeente Littenseradiel - januari

Nadere informatie

AGENDAPUNT NO. 18 AAN DE RAAD

AGENDAPUNT NO. 18 AAN DE RAAD Voorstel kennis te nemen van de criminaliteitscijfers 2007 en tot vaststelling van de prioriteiten inzake het politieveiligheidsbeleid 2009. AGENDAPUNT NO. 18 AAN DE RAAD Samenvatting/Advies Onderliggend

Nadere informatie

1. Vast te stellen de brief aan de raad over de uitkomst van de ronde tafel gesprekken.

1. Vast te stellen de brief aan de raad over de uitkomst van de ronde tafel gesprekken. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Uitkomst ronde tafel gesprekken aanwijzing vuurwerkvrije zones Programma Portefeuillehouder H.M.F. Bruls Samenvatting Ter uitvoering van de moties tot het onderzoeken

Nadere informatie

Nota over vervanging stadswachten door Boa s en inzet van de Bestuurlijke Strafbeschikking.

Nota over vervanging stadswachten door Boa s en inzet van de Bestuurlijke Strafbeschikking. Nota over vervanging stadswachten door Boa s en inzet van de Bestuurlijke Strafbeschikking. Inleiding: Aanleiding van deze nota is o.a. de al jaren geleden uitgesproken wens een in te stellen blauwe zone

Nadere informatie

BB.nr d.d

BB.nr d.d houdens advies van de commissie BB.nr. 12.069 d.d. 2-10-2012 Onderwerp Algemene beleidsregel en mandaatbesluit Burgemeester inzake gebiedsontzeggingen 2012 Besluit:B 1. Vast te stellen bijgaande Algemene

Nadere informatie

FACT-SHEET Veilig Thuis Groningen jaar 2015

FACT-SHEET Veilig Thuis Groningen jaar 2015 Werkwijze vanaf 1 november 2013 De politie geeft dagelijks de door van huiselijk geweld uit de gehele provincie Groningen naar het Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG), sinds 1 januari 2015 Veilig Thuis (i.s.m.

Nadere informatie

Voorstel. Uitgangspunten regiovisie. De regiovisie gaat uit van de volgende uitgangspunten:

Voorstel. Uitgangspunten regiovisie. De regiovisie gaat uit van de volgende uitgangspunten: Voorstel Cluster : samenleving Nummer : 5 Portefeuillehouder : Linda van der Deen Datum vergadering : 20 april 2015 Onderwerp : Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling Inleiding Als gevolg van

Nadere informatie

Rotterdamse Meldcode. huiselijk geweld en kindermishandeling

Rotterdamse Meldcode. huiselijk geweld en kindermishandeling Rotterdamse Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 2 Waarom een meldcode? De Rotterdamse Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is een stappenplan voor professionals en instellingen bij

Nadere informatie

Het plan van aanpak verbetering Veilig Uitgaan kern Helden

Het plan van aanpak verbetering Veilig Uitgaan kern Helden Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Peel en Maas, De ondernemers van Discotheek The Apollo en Palladio Discotheek, De gemeente Peel en Maas, Politie Limburg-Noord, Basiseenheid

Nadere informatie

Gemeente Marum. Beeld

Gemeente Marum. Beeld Gemeente Marum 2015 Gemeente Marum Beeld Onderdeel van het Basisteam Ommelanden-West BT Ommelanden West omvat 7 gemeenten: De Marne Winsum Bedum Zuidhorn Leek Marum Grootegast 1 gebiedsgebonden Operationeel

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2013/47

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2013/47 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 6-6-2013 Nummer voorstel: 2013/47 Voor raadsvergadering d.d.: 18-06-2013 Agendapunt: 20 Onderwerp:

Nadere informatie

Kenmerk : 14.0003569 *14.0003569* Agendapunt nr. : 2014-BD-072 Raadsvergadering d.d. : 15 december 2014 Vaals, 27 oktober 2014

Kenmerk : 14.0003569 *14.0003569* Agendapunt nr. : 2014-BD-072 Raadsvergadering d.d. : 15 december 2014 Vaals, 27 oktober 2014 Kenmerk : 14.0003569 *14.0003569* Agendapunt nr. : 2014-BD-072 Raadsvergadering d.d. : 15 december 2014 Vaals, 27 oktober 2014 Aan de Raad der gemeente Vaals Onderwerp Preventie- en Handhavingsplan Jeugd,

Nadere informatie

Actieplan Naar een nuchter Bergen 2012-2015 Gemeente Bergen

Actieplan Naar een nuchter Bergen 2012-2015 Gemeente Bergen Actieplan Naar een nuchter Bergen 2012-2015 Bergen Bergen NH 2 Actieplan Naar een nuchter Bergen 2012-2015 Bergen 1. Inleiding In het beleidsplan Naar een nuchter Bergen 2012 2015 zijn de volgende ambities

Nadere informatie

Handelingsprotocollen veiligheid Mill-Hillcollege

Handelingsprotocollen veiligheid Mill-Hillcollege Handelingsprotocollen veiligheid Mill-Hillcollege 2014 INSPIREREND BETROKKEN - ONDERNEMEND Inhoudsopgave Voorwoord 3 Wat is wat 4 Handelingskaart wapenbezit 6 Handelingskaart opname maken zonder toestemming

Nadere informatie

Beleidsregel Preventiemaatregelen overlast en openbare orde. Gelezen het voorstel van Veiligheid, Vergunningen en Handhaving Team Veiligheid

Beleidsregel Preventiemaatregelen overlast en openbare orde. Gelezen het voorstel van Veiligheid, Vergunningen en Handhaving Team Veiligheid GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Hoorn. Nr. 117026 24 augustus 2016 Beleidsregel Preventiemaatregelen overlast en openbare orde Zaaknummer: 1341852 Gelezen het voorstel van Veiligheid, Vergunningen

Nadere informatie

Regionale samenwerking in een Veiligheidshuis Ommen 5 februari 2009

Regionale samenwerking in een Veiligheidshuis Ommen 5 februari 2009 Regionale samenwerking in een Veiligheidshuis Ommen 5 februari 2009 Ervaringen uit de praktijk Korte introductie over het Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf. Regionalisering: De theorie. Regionalisering:

Nadere informatie

Analyse cijfers prioriteiten Veiligheid 2012 t/m 2016

Analyse cijfers prioriteiten Veiligheid 2012 t/m 2016 Analyse cijfers prioriteiten Veiligheid 2012 t/m 2016 Delict / periode 2012 2013 2014 2015 2016 Streefwaarde MJP 2018*** Burenruzie 83 77 83 83 86 Geen Stabiel Incidenten Huiselijke geweld* Opmerking/analyse

Nadere informatie

Praktische informatie voor mensen van wie de partner of huisgenoot een huisverbod heeft gekregen. Achterblijven na een huisverbod...

Praktische informatie voor mensen van wie de partner of huisgenoot een huisverbod heeft gekregen. Achterblijven na een huisverbod... Praktische informatie voor mensen van wie de partner of huisgenoot een huisverbod heeft gekregen Achterblijven na een huisverbod... Over deze folder De politie geeft u deze folder omdat uw partner of huisgenoot

Nadere informatie

Wijkwerkplan Albrandswaard 2010 15 november 2009

Wijkwerkplan Albrandswaard 2010 15 november 2009 Wijkwerkplan Albrandswaard 2010 15 november 2009 Politie Rotterdam-Rijnmond - Wijkwerkplan Albrandswaard 2010 1 Inleiding Voor u ligt het wijkwerkplan van het wijkteam Albrandswaard. De basis van dit wijkwerkplan

Nadere informatie

MEMO. Aan : Gemeenteraad Afdeling : Van : Het college van B&W Afdeling :

MEMO. Aan : Gemeenteraad Afdeling : Van : Het college van B&W Afdeling : MEMO Aan : Gemeenteraad Afdeling : Van : Het college van B&W Afdeling : Datum : 9 november Onderwerp : Preventie- en Handhaving alcoholgebruik onder jongeren Geachte raad, In deze memo ontvangt u ter kennisname

Nadere informatie

Startnotitie ketenbeleid Menameradiel. Inhoud. 1. Inleiding 2. Situatie Menameradiel 3. Uitgangspunten 4. De gekozen aanpak 5. Partners en omgeving

Startnotitie ketenbeleid Menameradiel. Inhoud. 1. Inleiding 2. Situatie Menameradiel 3. Uitgangspunten 4. De gekozen aanpak 5. Partners en omgeving Startnotitie ketenbeleid Menameradiel Inhoud 1. Inleiding 2. Situatie Menameradiel 3. Uitgangspunten 4. De gekozen aanpak 5. Partners en omgeving bijlagen bijlage 1. bijlage 2. bijlage 3. bijlage 4. bijlage

Nadere informatie

Jaarverslag Professionaliseren en versterken van de ketens

Jaarverslag Professionaliseren en versterken van de ketens Jaarverslag 2012 Professionaliseren en versterken van de ketens Inleiding H et Veiligheidshuis is dé plek waar veiligheid, zorg en bestuur samen komen rond complexe problematiek. Het is een netwerksamenwerking

Nadere informatie

VOORBLAD RAADSVOORSTEL

VOORBLAD RAADSVOORSTEL VOORBLAD RAADSVOORSTEL ONDERWERP Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid Middelsee Gemeenten 2010-2014. VOORSTEL Wij stellen u voor bijgevoegde Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid Middelsee Gemeenten 2010-2014

Nadere informatie

Onderwerp : Gemeentelijke beleidsprioriteiten politiejaarplan 2012

Onderwerp : Gemeentelijke beleidsprioriteiten politiejaarplan 2012 Nummer : 09-09.2011 Onderwerp : Gemeentelijke beleidsprioriteiten politiejaarplan 2012 Korte inhoud : Elk jaar wordt aan de gemeenteraad gevraagd gemeentelijke beleidsprioriteiten aan te leveren voor het

Nadere informatie

CONVENANT. Veiligheid op scholen van het Voortgezet en Middelbaar Beroepsonderwijs in LELYSTAD

CONVENANT. Veiligheid op scholen van het Voortgezet en Middelbaar Beroepsonderwijs in LELYSTAD CONVENANT Veiligheid op scholen van het Voortgezet en Middelbaar Beroepsonderwijs in LELYSTAD Partijen komen het volgende overeen: De scholen zijn op grond van de Wet op de Arbeidsomstandigheden verantwoordelijk

Nadere informatie

Protocol Sociale Veiligheid. Onderwerp: agressie & geweld

Protocol Sociale Veiligheid. Onderwerp: agressie & geweld Versie 2010-11-29 Protocol Sociale Veiligheid Onderwerp: agressie & geweld Aanvullend op het handboek van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Op 2 maart 2010 is het Handboek agressie en

Nadere informatie

In dit hoofdstuk worden de cijfers beschreven op de volgende niveaus:

In dit hoofdstuk worden de cijfers beschreven op de volgende niveaus: Politiecijfers Dit hoofdstuk bevat politiecijfers van het gebied waarin de horeca zich vooral concentreert, namelijk het stadscentrum en de Flevoweg in Harderwijk. Het betreffen cijfers over opgenomen

Nadere informatie

Onderwerp: Nota lokaal gezondheidsbeleid: Gezondheid, welzijn en welbevinden.

Onderwerp: Nota lokaal gezondheidsbeleid: Gezondheid, welzijn en welbevinden. Vergadering: 21 5 2013 Agendanummer: 7 Status: Opiniërend Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar L.W.Top, 0595 447716 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. L.W.Top) Aan de gemeenteraad, Onderwerp:

Nadere informatie

Preventie en vroegsignalering

Preventie en vroegsignalering Lezing Mevrouw M.H.V.C. Christophe M.P.A. Commissaris van politie Landelijk programmaleider Huiselijk Geweld en de Politietaak Conferentie 8 oktober 2008 Leren signaleren. Preventie en vroegsignalering

Nadere informatie

Hoe beïnvloedt de scheiding de advisering rond strafrechtelijke of civielrechtelijke plaatsing?

Hoe beïnvloedt de scheiding de advisering rond strafrechtelijke of civielrechtelijke plaatsing? Hoe beïnvloedt de scheiding de advisering rond strafrechtelijke of civielrechtelijke plaatsing? Drs. R. Simmering Gedragsdeskundige, Raad voor de Kinderbescherming Utrecht 21 mei 2010 Hoe beïnvloedt de

Nadere informatie

Als uw kind in aanraking komt met de politie

Als uw kind in aanraking komt met de politie Als uw kind in aanraking komt met de politie Inhoud 3 > Als uw kind in aanraking komt met de politie 4 > De Raad voor de Kinderbescherming 6 > Het traject in jeugdstrafzaken 7 > Officier van justitie en

Nadere informatie

Bureau Jeugdzorg Flevoland gaat uit van het recht van ieder kind om uit te groeien tot een gezonde en evenwichtige volwassene.

Bureau Jeugdzorg Flevoland gaat uit van het recht van ieder kind om uit te groeien tot een gezonde en evenwichtige volwassene. Jeugdreclassering Informatie voor ouders en verzorgers Bureau Jeugdzorg Flevoland gaat uit van het recht van ieder kind om uit te groeien tot een gezonde en evenwichtige volwassene. Is uw kind tussen de

Nadere informatie

Veiligheidshuis West-Veluwe Vallei

Veiligheidshuis West-Veluwe Vallei Veiligheidshuis West-Veluwe Vallei Presentatie door Paul Beekman, ketenmanager, op 18 november 2010 2009 Veiligheidshuis West-Veluwe Valei pagina 1 van xx Inhoud van de presentatie. Landelijke ontwikkelingen;

Nadere informatie

Commissienotitie Reg. nr : 0810110 Comm. : MZ Datum : 07-04-08

Commissienotitie Reg. nr : 0810110 Comm. : MZ Datum : 07-04-08 Comm. : MZ Onderwerp Alcoholpreventie jongeren in Noord Brabant Status oordeelvormend Voorstel 1. Deel te nemen aan het project alcoholpreventie Jongeren Veiligheidsregio Brabant-Noord 2. Vanaf 2009 voor

Nadere informatie

VEILIGHEIDSHUIS KERKRADE

VEILIGHEIDSHUIS KERKRADE VEILIGHEIDSHUIS KERKRADE toelichting op werkwijze en resultaten in 2010 ten behoeve van gemeente Gulpen-Wittem ronde tafel 17 maart 2011 inhoud van deze presentatie wat doet het Veiligheidshuis Kerkrade?

Nadere informatie

Gemeente Hillegom. Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Hillegom 2015-2016

Gemeente Hillegom. Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Hillegom 2015-2016 Gemeente Hillegom Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Hillegom 2015-2016 Inleiding Per 1 januari 2013 is de Drank- en Horecawet (DHW) gewijzigd. Door deze wijziging zijn gemeenten de belangrijkste uitvoerders

Nadere informatie

Hangen in Hoogeveen. repressieve aanpak overlastgevende jeugd

Hangen in Hoogeveen. repressieve aanpak overlastgevende jeugd Hangen in Hoogeveen repressieve aanpak overlastgevende jeugd Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Hoofdstuk 2 is vertrouwelijk 3. Mogelijke maatregelen 9 3.1 Proactie 10 3.2 Preventie 11 3.3 Preparatie 11 3.4

Nadere informatie