Kadernota veiligheidsbeleid gemeente Winsum t kon minder

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kadernota veiligheidsbeleid gemeente Winsum t kon minder"

Transcriptie

1 Kadernota veiligheidsbeleid gemeente Winsum t kon minder Inhoudsopgave Inleiding blz. 2 Veiligheid en beleid blz. 2 Thema s I. Huiselijk geweld blz. 3 II. Uitgaan/horeca blz. 6 III. Jeugd en veiligheid blz. 7 Organisatie en uitvoering blz. 10 Financiën blz. 10 Samenvatting beleidsvoorstellen blz. 10 Inleiding 1

2 In het collegeprogramma is onder meer opgenomen dat een kerntaak van de gemeente is te zorgen voor een veilig woon- en leefklimaat voor een ieder die zich in deze gemeente bevindt. Niet dat onze gemeente dermate onveilig is dat bestrijding ervan hoog nodig is. Gelukkig behoren wij nog tot de gemiddeld veiligste gemeenten in deze provincie. In het collegeprogramma wordt concreet aandacht gevraagd voor toezicht op en rondom de stations van Baflo en Winsum, op het uitgaanscentrum in de kern Winsum en voor ontwikkeling van een persoonsgebonden aanpak van (jeugdige) recidivisten. Deze aspecten zullen te zijner tijd bij de uitvoering worden betrokken. Met deze nota geeft u de kaders aan voor het te voeren veiligheidsbeleid. Daarnaast is de nota een hulpmiddel om invulling te kunnen geven aan de regierol die de gemeente heeft bij de samenwerking met interne en externe partners op het gebied van lokale veiligheid. Er wordt in het algemeen vaak gesproken over het ontwikkelen van integraal veiligheidsbeleid. Veelal wordt dit vorm gegeven door in één document in te gaan op alle thema s die ook maar iets met veiligheid en/of leefbaarheid te maken hebben. De gemeenteraad heeft in september 2007 de startnotitie vastgesteld en daarmee de uit te werken thema s. Als gevolg van de invulling van de gemeentelijke regierol zal meer sturing intern en extern gaan plaatsvinden, evenals afstemming met partners en uitvoerders van het beleid. Bij interne sturing en afstemming kan worden gedacht aan afdelingen die zich bezig houden met jeugdbeleid, leerplicht, inrichting van de openbare ruimte. Externe partners en uitvoerders zijn de politie, het jongerenwerk en het steunpunt huiselijk geweld, om maar enkele te noemen. Voor de onderwerpen die hierna aan de orde komen wordt verwezen naar de inhoudsopgave van deze nota. Veiligheid en beleid Het veiligheidsbeleid wordt in een beleidscyclus vastgelegd, waarbij doelstellingen worden geformuleerd, actieplannen worden uitgevoerd, geëvalueerd en waar nodig bijgesteld.. In de op te stellen uitvoeringsprogramma s worden per item beschreven de problematiek, de mogelijke oorzaken, de doelstelling(en), de oplossing (bijv. actieplan). Daarbij zullen doelstellingen volgens het SMART-principe worden beschreven, dus specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden. In deze nota zullen de thema s in globale zin worden beschreven. Beschikbare bronnen zijn de harde cijfers van de politie, de Veiligheidsmonitor van de politie (met uitkomsten van een publieksenquête onder de inwoners), het Lokaal Veiligheidsbeeld 2008 van de politie, de dorpenatlas 2008 Winsum (feitelijke gegevens en uitkomsten op vragen naar gevoelens van (on)veiligheid), de Gebiedscan criminaliteit en overlast 2009 en de registratie van meldingen bij de gemeente. Bij het ontwikkelen en uitvoeren van het beleid werkt de gemeente samen met andere belanghebbenden. Naast de hiervoor al genoemde instanties valt te denken aan Verslavingszorg Noord Nederland (VNN), horecaondernemers, besturen jeugdsozen. De concrete samenwerking wordt invulling gegeven middels de op te stellen uitvoeringsprogramma s. Thema s 2

3 In de op 18 september 2007 door de raad vastgestelde startnotitie zijn als uit te werken thema s vermeld: I. huiselijk geweld II. III. uitgaan/horeca jeugd en veiligheid. I. Huiselijk geweld: Dit thema heeft door de inwerkingtreding van de Wet Tijdelijk Huisverbod de afgelopen maanden niet alleen beleidsmatig, maar ook concreet uitwerking gekregen. Onder huiselijk geweld wordt verstaan geweld dat door iemand uit de huiselijke kring van het slachtoffer wordt gepleegd. Hieronder vallen lichamelijke en seksuele geweldpleging, belaging en bedreiging. Als verdachten van huiselijk geweld kunnen worden aangemerkt (ex) partners, gezins- of familieleden en huisvrienden. Slachtoffers van huiselijk geweld kunnen man, vrouw, kind, al dan niet volwassen, zijn. Huiselijk geweld kan middels het strafrecht worden aangepakt maar ook bestuursrechtelijk op grond van de Wet Tijdelijk Huisverbod. In de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) is bepaald dat beleid moet worden gemaakt ter bestrijding van geweld dat door iemand uit de huiselijke kring van het slachtoffer is gepleegd. In de beleidsnota Wet maatschappelijke ondersteuning Meer doen en mee doen is dit onderwerp onder prestatieveld 7 uitgewerkt. (Prestatieveld 7 Maatschappelijke opvang: het tijdelijk bieden van onderdak (en begeleiding en advies). Naast deze vorm van dagopvang wordt ook vrouwenopvang in verband met relationele problemen onder dit prestatieveld gebracht.) Op het gebied van huiselijk geweld werkt de gemeente Winsum samen met het Advies- en Steunpunt Huiselijk geweld (ASHG). Dit is een belangrijke partner in het netwerk dat zich bezig houdt met het voorkòmen van huiselijk geweld. ASHG coördineert het overleg tussen de betrokken partijen, zoals algemeen maatschappelijk werk, politie, bureau jeugdzorg Groningen en de reclassering, ook in het kader van plegerhulpverlening. Daarnaast kunnen cliënten en professionals zich rechtstreeks tot het ASHG wenden voor informatie, steun en advies. Invulling van de Wet Tijdelijk Huisverbod in de gemeente Winsum Per 1 januari 2009 is de Wet Tijdelijk Huisverbod van kracht. Deze wet maakt het mogelijk de dader tijdelijk uit huis te plaatsen indien door of namens de burgemeester een huisverbod is opgelegd. Ter uitvoering van de nieuwe wet zijn twee sporen bewandeld. Aan de ene kant zijn interne en externe werkafspraken gemaakt voor het opleggen van een huisverbod, aan de andere kant is de inzet van de hulpverlening geregeld. Het is nu mogelijk preventief op te treden omdat al bij dreigend geweld een huisverbod kan worden opgelegd. Via het strafrecht is alleen repressief optreden mogelijk. De dader kan ook steeds strafrechtelijk worden aangepakt, maar het is ook de bedoeling dat de dader aangeboden hulp aanvaardt om de kans op herhaling te verminderen. 1. Aan de daarvoor opgeleide hulpofficieren van justitie (werkzaam bij regiopolitie Groningen) is door alle burgemeesters mandaat verleend om een huisverbod voor de eerste 10 dagen op te leggen. 3

4 2. Het huisverbod kan door de burgemeester worden verlengd tot maximaal vier weken na oplegging ervan. 3. De gemeente Groningen zorgt als centrumgemeente voor juridische ondersteuning. Dit betekent dat een vaste jurist (met vervanger) de burgemeester vertegenwoordigt bij de rechtbank ingeval een voorlopige voorziening is gevraagd of beroep is ingesteld. Bij besluiten tot verlenging van een opgelegd huisverbod moeten de gemeenten zelf de juridische aspecten afdoen, maar kunnen zonodig de jurist van de gemeente Groningen raadplegen. 4. Binnen één uur na opleggen van het huisverbod dient hulp ter plaatse te zijn. Dit houdt in dat er een 24 uurs bereikbaarheids- en beschikbaarheidsdienst is.tijdens het huisverbod zorgt het crisisteam, bestaande uit plaatselijk algemeen maatschappelijk werk (AMW), reclassering, kindhulpverlening en eventuele andere betrokken hulpverleners, onder regie van het regionale advies- en steunpunt huiselijk geweld (ASHG) dat slachtoffer en dader hulp wordt geboden. De insteek hierbij is dat binnen de 10 dagen een plan van aanpak wordt gemaakt voor het hele gezin met daarin de toeleiding naar de reguliere hulpverlening. De inzet van de extra hulpverlening heeft nogal wat voeten in aarde gehad. Aan de nieuwe wet is daardoor eerst per medio juli 2009 volledig invulling gegeven. 5. Als een huisverbod wordt opgelegd, start direct de volgende dag het hulpverleningstraject aan slachtoffer(s) en dader. Hiervoor komt een interventieteam (waaronder lokaal AMW) van drie personen in het gezin: één hulpverlener voor het slachtoffer, één hulpverlener voor de kinderen en één hulpverlener voor de dader. Het team maakt gebruik van een bepaalde methodiek, het zogenaamde tien-dagen-model. Dit houdt in dat de coördinator die het ASHG levert, met het team samen ervoor zorgt dat de hulpverlening direct op gang komt. 6. De betrokken hulpverleners maken een gezamenlijke analyse en stellen een geïntegreerd plan van aanpak voor het gezin op. Hierbij is aandacht voor slachtoffer, dader en kinderen die getuige zijn geweest. De betrokkenen worden op deze manier snel naar de reguliere hulpverlening doorgeleid. 7. Het team adviseert de burgemeester of het huisverbod mogelijk verlengd moet worden of dat de dader weer terug kan naar het gezin. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de hulpverlening. De kosten voor de extra inzet van het maatschappelijk werk in het kader van deze tien-dagen-trajecten komen ook voor rekening van de gemeente Huiselijk geweld t/m aug. Aangifte opgenomen Tabel 1 huiselijk geweld Niet elke aangifte leidt tot vervolging door het Openbaar Ministerie (OM). Hier kunnen verschillende oorzaken voor zijn, zoals onvoldoende bewijs, intrekken aangifte na verzoening. Ook kan het voorkomen dat rondom één gezin meerdere aangiften worden gedaan. 4

5 Of men meer aangifte doet of dat het aantal gevallen op zich toeneemt is niet bekend. Het geweld vindt meestal niet - zichtbaar voor iedereen - in de openbare ruimte plaats, maar in privé-gebied. Zolang door slachtoffers of getuigen wordt gezwegen kan het probleem blijven bestaan en zelfs verder toenemen zonder dat dit bekend wordt, laat staan dat er iets aan gedaan kan worden. Dus is het aantal aangiften niet zonder meer een betrouwbare graadmeter. Oorzaken: Voor de hulpverleners is het van belang te weten waarom iemand tot huiselijk geweld overgaat, zodat de hulpverlening daarop kan worden afgestemd. Aangenomen mag worden dat niet één oorzaak leidt tot huiselijk geweld maar dat het om een combinatie van factoren gaat. Wat willen we bereiken: We willen: 1. de problematiek goed in beeld krijgen en vanuit onze regierol het proces rond de hulpverlening blijvend volgen 2. huiselijk geweld zien te voorkomen 3. in het kader van de Wmo beleid uitvoeren Hoe willen we dit bereiken: Ad 1. Registreren van incidenten, hulpvragen, reguliere huiselijk geweldszaken, uitgevoerde eerste hulptrajecten en opgelegde huisverboden door ASHG, politie, gemeente en hulpverlening Ad 2. Door regelmatige voorlichting aan inwoners en publieke en professionele doelgroepen (allen die met huiselijk geweld te maken kunnen hebben, het onderwijs, medici bijv.) stimuleren om reeds bij dreiging van huiselijk geweld aangifte te doen dan wel de hulpverlening in te schakelen. Daarbij gebruik te maken van bestaande media. Herhaling van huiselijk geweld zien te voorkomen door ook de dader hulpverlening aan te bieden. In een eerder stadium signaleren en ingrijpen. Ad 3. De samenwerking met de centrumgemeente Groningen en het ASHG continueren en uitvoering geven aan de beleidsnota Wet maatschappelijke ondersteuning Meer doen en mee doen (prestatieveld 7). II. Uitgaan/horeca Probleembeschrijving: In de Veiligheidsmonitor 2007 worden overlast horecagelegenheden en dronken mensen op straat vermeld als de nummers 1 en 2 van de belangrijkste buurtproblemen die met voorrang aangepakt zouden moeten worden. Voorts zorgt uitgaanspubliek voor een deel voor situaties waarbij voor anderen gevoelens van onveiligheid ontstaan. Volgens de Dorpenatlas is vooral in de kernen Winsum en Baflo, hier sprake van. Bij overlast valt te denken aan geschreeuw, lawaai (ook door verkeer in de nachtelijke uren), wildplassen, op ramen bonzen, vernielingen, terwijl gevoelens van onveiligheid ontstaan bij het zien van groepen mensen op straat en gedrag dat aan het gebruik van drugs en/of alcohol geweten wordt. Voorts is in toenemende mate sprake van bedreigingen en mishandelingen, vooral in het gebied rond het station Winsum. Uitgaansoverlast vindt plaats met name van zaterdag op zondag tussen middernacht en 2.00 uur en tussen 4 en 6 uur s morgens. Vernieling t/m aug. 5

6 Aangifte opgenomen Tabel 2 vernielingen Bedreiging en t/m aug. mishandeling Aangifte opgenomen Tabel 3 bedreigingen en mishandelingen De overlast vloeit voort uit het gedrag van het publiek op straat, al dan niet in de buurt van een horecabedrijf. Het per 1 juli 2008 ingevoerde rookverbod voor de horeca heeft ook gezorgd voor meer publiek en overlastgevoelens op straat. In de kern Baflo zijn twee jeugdsozen waarbij overlast wordt veroorzaakt door rondhangend publiek en vernielingen worden gepleegd op de route tussen beide sozen en tussen de sozen en het station. Overigens is er de laatste tijd weinig of geen overlast tussen beide sozen. In de omgeving van het station is een café gevestigd. In de kern Winsum zijn drie jeugdsozen, vier cafés en een discotheek binnen een relatief klein gebied gevestigd. Het uitgaanspubliek maakt vooral gebruik van de volgende locaties en wegen: dorpsplein, Hoofdstraat Winsum en Obergum, Havenstraat, Geert Reindersstraat, Het Hooge Heem, Stationsweg, U.J. Mansholtplein, de tunnel en Hamrik. Hier ondervinden aanwonenden overlast alleen al door de aanwezigheid van veel uitgaanspubliek. Langs sommige wegen worden veel vernielingen verricht. Dit geldt met name voor: Hoofdstraat O., Binnensingel en verder de wijk Obergum in Hoofdstraat O., Hoofdstraat W., Havenstraat, Het Hooge Heem, de tunnel, Ripperdaheerd, Hamrik en verder de wijk Ripperda in Hoofdstraat O., Onderdendamsterweg richting De Brake II. Oorzaken: Het zou niet juist zijn om de aanwezigheid van uitgaansgelegenheden als directe of enige oorzaak van de overlast te betitelen. Niet iedereen die uitgaat zorgt immers voor overlast of pleegt vernielingen. Wel heeft het gebruik van alcohol en vooral als dit in grote mate gebeurt of in combinatie met drugsgebruik, invloed op het gedrag daarna op straat. Het gebruik van alcohol vindt niet alleen in uitgaansgelegenheden plaats maar ook in huis, een schuur of ergens buiten bij een hangplek. Op dit zgn. voordrinken, met name door de jeugd, is weinig zicht door wisselende locaties, maar het heeft wel tot gevolg dat men sneller in kennelijke staat komt te verkeren. Wat willen we bereiken: Vermindering van uitgaansgerelateerd geweld en geluidsoverlast; vermindering van het aantal vernielingen, bedreigingen en mishandelingen Hoe dit te bereiken: 6

7 We verwachten dit te bereiken door: de pakkans van plegers van vernielingen te vergroten meer toezicht in het centrum, bij het station Winsum en zonodig bij het station Baflo sociale controle vergroten overmatig alcoholgebruik tegengaan (voorlichtingsproject op scholen, initiatieven van scholen ondersteunen) actieve betrokkenheid van de horeca afsluiten van horecaconvenant structureel overleg met de horeca inzet jongerenwerk periodiek overleg met het jongerenwerk onveilige plekken aanpakken aandacht voor drugsgebruik III Jeugd en veiligheid Probleemschets: Bij dit thema wordt ingegaan op: diverse jeugdgroepen, alcohol en drugs in relatie tot jeugd en tot slot op 12-minners. Diverse jeugdgroepen In 2007 heeft regiopolitie Groningen de verschillende jeugdgroepen in kaart gebracht. Daarbij zijn de samenstelling van de groep, de omvang, de verzamelplek, de mate van overlast of gepleegde delicten in kaart gebracht. Het doel hiervan is dat organisaties en instanties gericht een aanpak kunnen ontwikkelen voor deze groepen of voor individuele leden van die probleemgroepen. Onderscheiden worden hinderlijke jeugdgroepen, overlastgevende jeugdgroepen en criminele jeugdgroepen. Van hinderlijke groepen ondervindt de omgeving in geringe mate overlast en de groep laat zich nog wel aanspreken op hun gedrag. Overlastveroorzakende groepen zijn nadrukkelijker aanwezig. Er is soms sprake van provocerend optreden en lastig vallen van omstanders. Er worden meer zaken vernield en ze laten zich veel minder gelegen aan andere mensen. Ze laten zich dan ook minder corrigeren. Lichte vormen van criminaliteit worden doelbewust gepleegd en ze zijn daarbij meer bezig met zorgen dat ze niet gepakt worden. Criminele groepen bevatten jongeren die op het criminele pad zijn geraakt. Ze plegen criminele feiten vanwege het financiële gewin. Ze schrikken niet terug voor geweld. Bij hinderlijke groepen ligt het primaat van de aanpak bij de gemeente, bij overlastveroorzakende groepen moeten politie en gemeente gezamenlijk optreden en bij criminele groepen ligt het primaat bij de politie. Aldus de theorie. In de praktijk zullen de scheidslijnen echter niet altijd duidelijk zijn te trekken. Uitgangspunt is dan ook dat waar hinder of overlast wordt geconstateerd de aanpak in goed onderling overleg tussen buurt-/jeugdagent en jongerenwerk plaatsvindt. Het beleid van de gemeente Winsum richt zich op hinderlijke en overlastveroorzakende groepen. Volgens de inventarisatie van de BE Zuidhorn is in Winsum sprake van één overlastveroorzakende groep. Van criminele groepen is op dit moment geen sprake. De hinderlijke groepen zijn momenteel onvoldoende in beeld gebracht. Alcohol en drugs in relatie tot jeugd Ook in deze gemeente is sprake van gebruik van alcohol en drugs door jeugdigen. 7

8 Onderzoeksrapporten van Verslavingszorg Noord Nederland (VNN) d.d. augustus 2005 en Regiopolitie Groningen d.d. juni 2006 geven aan dat al vanaf 12 jaar alcohol wordt gebruikt, zij het door een gering aantal jongeren. Maar vanaf 15 jaar wordt door meer dan de helft flink ingenomen, 7 glazen per avond is daarbij geen uitzondering. En meer dan een derde van de ondervraagde jongeren kwam gemiddeld op meer dan 11 glazen per avond uit. Wel beperkt het gros zich met het drinken van alcoholhoudende drank, vooral bier, tot één uitgaansavond per week. Ook wordt door jeugdigen onder de 16 al sterke drank gedronken, terwijl de leeftijdgrens daarvoor op 18 jaar ligt. Naast gezondheidsaspecten geldt ook dat gebruik van alcohol de remmingen vermindert en dat men eerder agressief gedrag vertoont, vernielingen pleegt en lawaai schopt bij het verlaten van de horeca-inrichting op de terugweg naar huis of station. Ook uit oogpunt van de openbare orde is alcoholmatiging dus een goede zaak. In opdracht van de gemeenten De Marne, Winsum en Zuidhorn is VNN in 2008 gestart met een driejarig pilot-project Alcohol en Jongeren. De doelen van het project zijn: -afname overmatig alcoholgebruik door jongeren van 16 tot 18 jaar -afname alcoholgebruik door jongeren van 10 tot 16 jaar -geen verdere verlaging van de aanvangsleeftijd alcoholgebruik -afname alcoholtolerantie bij ouders van jeugdigen van 10 tot 18 jaar. drank/drugsoverla t/m aug. st Incidenten Tabel 5 drank- en drugsoverlast Het aantal geregistreerde meldingen over alcohol en drugs is vrij gering en geeft geen goed beeld van de problematiek. De cijfers hebben niet alleen op jeugdigen betrekking. Er worden vooral soft drugs gebruikt. Gebruik van soft drugs vindt veelal plaats op ontmoetingsplekken. 12-minners In ons strafrecht geldt voor jeugdigen van 12 tot 18 jaar het zogenoemde jeugdstrafrecht en voor ouderen het gewone strafrecht. Strafrechtelijke vervolging van kinderen onder de 12 jaar is uitgesloten. Het komt echter in steeds toenemende mate voor dat 12-minners veelvuldig (ernstige) misdrijven plegen. Het gaat hierbij veelal om vernielingen. Dit is overigens een landelijke trend. Het jeugdstrafrecht is sinds de op 1 februari 2008 in werking getreden Wet gedragsbeïnvloeding jeugdigen meer gericht op gedragsverandering dan op vergelding. Voor de groep 12-minners heeft de wetgever gekozen voor preventieve maatregelen, hulpverlening en zonodig beschermingsmaatregelen. Een maatregel is de zogenoemde STOP-reactie, waarbij het OM (Openbaar Ministerie) de ouders van kinderen beneden de 12 jaar die relatief lichte strafbare feiten plegen (die voor jeugdigen boven de 12 jaar voor Halt-afdoening in aanmerking zouden komen), een handreiking te doen als hulpmiddel bij de opvoeding van die kinderen. Uitvoering vindt plaats door het Haltbureau onder verantwoordelijkheid van het OM. De ouders kunnen niet worden verplicht dat aanbod te aanvaarden. 8

9 Bij ernstige misdrijven of ingeval van recidive maakt de politie hiervan melding bij het Justitieel Casusoverleg, waarbij de Raad voor de Kinderbescherming en/of het Bureau Jeugdzorg worden betrokken. Vervolgens kan in dat traject worden besloten het gezin onder toezicht te plaatsen of de kinderen zelfs aan het ouderlijk gezag te onttrekken. Wij besteden aandacht aan deze aspecten omdat veelal wordt gedacht dat helemaal geen actie kan worden ondernomen tegen daders onder de 12 jaar. Het is van groot belang dat een jeugdige dader spoedig verneemt dat het plegen van strafbare feiten ontoelaatbaar is. Ook de 12-minners dienen er op te worden gewezen dat ze niet geheel vrijuit gaan als ze vernielingen plegen, brand stichten, vuurwerk afsteken, diefstal plegen, prijskaartjes verwisselen, verboden plaatsen betreden, om een aantal voorbeelden te noemen. Wat willen we bereiken: verminderen van hinder en overlast door jeugd matiging gebruik door jeugd van alcohol en drugs verminderen daders onder de 12 jaar Hoe willen we dit bereiken: Wij willen dit bereiken door: - de overlastveroorzakende groepen aan te pakken door gemeente/jongerenwerk en politie gezamenlijk. -de hinderlijke groepen in beeld brengen en blijven begeleiden. - VNN een voorlichtingscampagne gericht op alcoholmatiging te laten voeren; deze meerjarige campagne in het gebied van de BE Zuidhorn loopt van 2008 t/m het voortzetten van lopende projecten voor basisscholen ( Ik wait wat ik dou ) en het voortgezet onderwijs ( De gezonde school en genotmiddelen ) - verantwoordelijken in discotheek, cafés en jeugdsozen waar nodig op hun verantwoordelijkheden inzake deur- en barbeleid wijzen - horecaconvenant afsluiten - het ontwikkelen van alcohol(matigings)beleid in bredere zin, dus ook voor bijv. sportkantines - controle op leeftijdgrenzen bij verkoop en schenken - de jeugdagenten bij het geven van voorlichting op de basisscholen aandacht te laten besteden aan daders beneden de 12 jaar. - inzetten van de instrumenten bestuurlijke boete en een BOA Organisatie en uitvoering Monitoring van de ontwikkelingen vindt plaats via de instrumenten die ook bij deze nota zijn gebruikt, dus de harde gegevens van de politie, de Veiligheidsmonitor en de Gebiedscan criminaliteit en overlast van de politie, de dorpenatlas Winsum en de registratie van meldingen bij de gemeente. Vanaf oktober 2010 beschikt ook onze gemeente over het middel van de bestuurlijke strafbeschikking. Dat middel kan worden ingezet ter handhaving van vrijwel alle APV artikelen en de Afvalstoffenverordening. Voorwaarde is wel dat daarbij een Bijzonder Opsporingsambtenaar (BOA) wordt ingezet en dat afstemming in de locale driehoek plaats vindt. Ons beleid is gericht op het inzetten van deze instrumenten. Financiën Veel inzet zal binnen de bestaande budgetten kunnen plaatsvinden. Voor de realisering van meer toezicht zal naar verwachting de inhuur van een of meer BOA s nodig zijn. Bij het opstellen van het uitvoeringsprogramma zal dit concreet worden gemaakt en zullen wij u een onderbouwd voorstel voor de benodigde gelden voorleggen. 9

10 Samenvatting beleidsvoorstellen Huiselijk geweld: - Registreren van incidenten, hulpvragen, reguliere huiselijk geweldszaken, uitgevoerde eerste hulptrajecten en opgelegde huisverboden door ASHG, politie, gemeente en hulpverlening - Door regelmatige voorlichting aan inwoners en publieke en professionele doelgroepen (allen die met huiselijk geweld te maken kunnen hebben, het onderwijs, medici bijv.) stimuleren om reeds bij dreiging van huiselijk geweld aangifte te doen dan wel de hulpverlening in te schakelen. Daarbij gebruik te maken van bestaande media. - Herhaling van huiselijk geweld zien te voorkomen door ook de dader hulpverlening aan te bieden. - In een eerder stadium signaleren en ingrijpen. - De samenwerking met de centrumgemeente Groningen en het ASHG continueren en uitvoering geven aan de beleidsnota Wet maatschappelijke ondersteuning Meer doen en mee doen (prestatieveld 7). Uitgaan/horeca: de pakkans van plegers van vernielingen te vergroten meer toezicht in het centrum, bij het station Winsum en zonodig bij het station Baflo sociale controle vergroten overmatig alcoholgebruik tegengaan (voorlichtingsproject op scholen, initiatieven van scholen ondersteunen) actieve betrokkenheid van de horeca afsluiten van horecaconvenant structureel overleg met de horeca inzet jongerenwerk periodiek overleg met het jongerenwerk onveilige plekken aanpakken aandacht voor drugsgebruik Jeugd en veiligheid: - overlastveroorzakende groepen aan te pakken door gemeente/jongerenwerk en politie gezamenlijk. -de hinderlijke groepen in beeld brengen en blijven begeleiden. -VNN een voorlichtingscampagne gericht op alcoholmatiging laten voeren; deze meerjarige campagne in het gebied van de BE Zuidhorn loopt van 2008 t/m voortzetten van lopende projecten voor basisscholen ( Ik wait wat ik dou ) en het voortgezet onderwijs ( De gezonde school en genotmiddelen ) - verantwoordelijken in discotheek, cafés en jeugdsozen waar nodig op hun verantwoordelijkheden inzake deur- en barbeleid wijzen - horecaconvenant afsluiten - ontwikkelen van alcohol(matigings)beleid in bredere zin, dus ook voor bijv. sportkantines - controle op leeftijdgrenzen bij verkoop en schenken - de jeugdagenten bij het geven van voorlichting op de basisscholen aandacht te laten besteden aan daders beneden de 12 jaar - inzetten van de instrumenten bestuurlijke boete en een BOA Winsum, 27 oktober Burgemeester en wethouders van Winsum, M.A.P. Michels, burgemeester 10

11 Drs. R. Bolt, secretaris 11

Aanpak huiselijk geweld centrumgemeentegebied Amersfoort

Aanpak huiselijk geweld centrumgemeentegebied Amersfoort Aanpak huiselijk geweld centrumgemeentegebied Amersfoort De bestrijding van huiselijk geweld is een van de taken van gemeenten op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO, nu nog prestatieveld

Nadere informatie

Integrale veiligheid. Uitvoeringsplan 2013 / 2014

Integrale veiligheid. Uitvoeringsplan 2013 / 2014 Integrale veiligheid Uitvoeringsplan 2013 / 2014 Inleiding In het integraal veiligheidsbeleid is vastgelegd dat er tweejaarlijks een operationeel integraal veiligheidsprogramma wordt opgesteld. Daar is

Nadere informatie

FACT-SHEET 3 e kwartaal 2014 Feiten en cijfers (huiselijk) geweld in afhankelijkheidsrelaties in de provincie Groningen

FACT-SHEET 3 e kwartaal 2014 Feiten en cijfers (huiselijk) geweld in afhankelijkheidsrelaties in de provincie Groningen Werkwijze vanaf 1 november 2013 De politie geeft dagelijks de door van huiselijk geweld uit de gehele provincie Groningen naar het Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG). Het SHG beoordeelt de en codeert deze

Nadere informatie

Bijlage 3 Jaaruitvoeringsplan Tweestromenland 2015

Bijlage 3 Jaaruitvoeringsplan Tweestromenland 2015 Bijlage 3 Jaaruitvoeringsplan Tweestromenland 2015 Veiligheidsbeleving Inzicht krijgen in de factoren die van invloed zijn op de veiligheidsbeleving bij de inwoners van Tweestromenland. Afhankelijk van

Nadere informatie

Uitvoeringsplan Huiselijk Geweld

Uitvoeringsplan Huiselijk Geweld Prioriteit Uitvoeringsplan Huiselijk Geweld Inleiding In de Kadernota Integrale Veiligheid (KIV) 1 heeft de raad onder meer Huiselijk Geweld één van de 6 prioriteiten benoemd voor de periode 2011-2014.

Nadere informatie

Jeugdcriminaliteit en jeugdveiligheid in Groningen

Jeugdcriminaliteit en jeugdveiligheid in Groningen FACTSHEET Jeugdcriminaliteit en jeugdveiligheid in Groningen In deze factsheet worden trends en ontwikkelingen ten aanzien van de jeugdcriminaliteit en jeugdveiligheid in de provincie Groningen behandeld.

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING 2016-2019

PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 6C Openbare orde en veiligheid Inleiding Wij willen het veiligheidsniveau voor de bewoners en bezoekers van Leiderdorp behouden in objectief en subjectief opzicht en waar mogelijk

Nadere informatie

CONVENANT VEILIGE SCHOOL. Voortgezet onderwijs

CONVENANT VEILIGE SCHOOL. Voortgezet onderwijs CONVENANT VEILIGE SCHOOL Voortgezet onderwijs Gemeente Vlaardingen en Lentiz Onderwijs Groep Openbare Scholengroep Vlaardingen Schiedam St. Sint Jozefmavo Politie Rotterdam-Rijnmond 2 Ondergetekenden 1.

Nadere informatie

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD MEMO AAN DE GEMEENTERAAD Aan T.a.v. Datum Betreft Van Ons kenmerk Bijlagen CC De gemeenteraad 30 januari Uitvoeringsprogramma integrale veiligheid De burgemeester 139126 1 Controller Directie Paraaf Datum

Nadere informatie

Inleiding. Bestaand beleid

Inleiding. Bestaand beleid Inhoud Inleiding... 2 Bestaand beleid... 2 Stand van zaken alcoholgebruik onder jongeren in Deurne... 3 Doelstellingen en resultaten... 3 Doelstelling... 3 Resultaten... 4 Gezondheidsbeleid en Veiligheidsbeleid

Nadere informatie

Convenant Veiligheid in rn om de school Gemeente Hengelo

Convenant Veiligheid in rn om de school Gemeente Hengelo Convenant Veiligheid in rn om de school Gemeente Hengelo Hengelo, 21 oktober 2010 1. Doelstelling Dit convenant heeft tot doel om een eenduidig en sluitend stelsel van afspraken te maken ten behoeve van

Nadere informatie

CONVENANT VEILIG UITGAAN BINNENSTAD UTRECHT PROCESEVALUATIE

CONVENANT VEILIG UITGAAN BINNENSTAD UTRECHT PROCESEVALUATIE CONVENANT VEILIG UITGAAN BINNENSTADUTRECHT PROCESEVALUATIE CONVENANT VEILIG UITGAAN BINNENSTAD UTRECHT PROCESEVALUATIE J. Snippe, M. Hoorn, B. Bieleman INTRAVAL Groningen-Rotterdam 4. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

Nadere informatie

Deze notitie beperkt zicht sec tot het creëren van de functie BOA openbare ruimte (OR).

Deze notitie beperkt zicht sec tot het creëren van de functie BOA openbare ruimte (OR). Raad: Beslissing: Voorstel aan de raad Raadsvergadering : 3 juni 2010 Portefeuillehouder : Frans Ronnes Behandeld door : Ad Priems Registratienummer : 219 Onderwerp : Het inzetten van een BOA (Buitengewone

Nadere informatie

Behandelend ambtenaar Gardien de Jongh, 0595-447776 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Gardien de Jongh)

Behandelend ambtenaar Gardien de Jongh, 0595-447776 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Gardien de Jongh) Vergadering: 17 april 2008 Agendanummer: 11 Status: bespreekstuk Behandelend ambtenaar Gardien de Jongh, 0595-447776 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. Gardien de Jongh) Aan de gemeenteraad, Onderwerp:

Nadere informatie

Bijlage A: Veiligheidsanalyse (cijfermatig overzicht) Gemeente Neder- Betuwe

Bijlage A: Veiligheidsanalyse (cijfermatig overzicht) Gemeente Neder- Betuwe Bijlage A: Veiligheidsanalyse (cijfermatig overzicht) Gemeente Neder- Betuwe Algemene inleiding Voor u ligt een (cijfermatige) veiligheidsanalyse van de Gemeente Neder-Betuwe. Dit cijfermatige overzicht

Nadere informatie

Evaluatie Wet tijdelijk huisverbod gemeente Venray juni 2010

Evaluatie Wet tijdelijk huisverbod gemeente Venray juni 2010 Evaluatie Wet tijdelijk huisverbod gemeente Venray juni 2010 1. Aanleiding Per 1 januari 2009 is de Wet tijdelijk huisverbod in werking getreden. Dit verbod houdt in dat de burgemeester iemand die huiselijk

Nadere informatie

Taak en invloed gemeenteraad op de. Integrale veiligheid

Taak en invloed gemeenteraad op de. Integrale veiligheid Taak en invloed gemeenteraad op de Integrale veiligheid 1 Definitie veiligheid Veiligheid is de mate van afwezigheid van potentiële oorzaken van een gevaarlijke situatie of de mate van aanwezigheid van

Nadere informatie

Raadsmededeling - Openbaar

Raadsmededeling - Openbaar Raadsmededeling - Openbaar Nummer : 98/2011 Datum : 31 mei 2011 B&W datum : 14 juni 2011 Portefeuillehouder : G. Berghoef Onderwerp : Gebiedsscan Aalten en teamplan 2011 politie Aalten Aanleiding Jaarlijks

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel Trots Op Nederland inzake APV-wijziging drugsoverlast

Initiatiefvoorstel Trots Op Nederland inzake APV-wijziging drugsoverlast leuwegem Gemeenteraad O 0 1 ö " 2 5 7 onderwerp Initiatiefvoorstel Trots Op Nederland Inzake APVwljzlglng drugsoverlast Datum 10 augustus 2010 Raadsvoorstel Afdeling Communicatie, Juridische & Personeelszaken

Nadere informatie

Aanpak problematisch middelengebruik 2007

Aanpak problematisch middelengebruik 2007 Aanpak problematisch middelengebruik 2007 Landelijk is er een stijgende trend zichtbaar in het alcoholgebruik van de jeugd. De jeugd drinkt meer en op steeds jongere leeftijd. Dit is een zorgelijke ontwikkeling.

Nadere informatie

11 Stiens, 21 oktober 2014

11 Stiens, 21 oktober 2014 11 Stiens, 21 oktober 2014 Raadsvergadering: 13 november 2014 Voorstelnummer: 2014/ 74 Portefeuillehouder: Cees Vos Behandelend ambtenaar: Jitske Bosch E-mail: j.bosch@leeuwarderadeel.nl Telefoonnr. :

Nadere informatie

ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR 14 juli 2011

ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR 14 juli 2011 1 ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR 14 juli 2011 OPSTELLER VOORSTEL: AFDELING: PORTEFEUILLEHOUDER: G. Snapper FJZ/AJZ M.C.M. Waanders Agendapunt: No. /'11 Dokkum, 27 mei 2011 ONDERWERP: Sluitingstijden

Nadere informatie

INTEGRALE VEILIGHEID

INTEGRALE VEILIGHEID INTEGRALE VEILIGHEID Presentatie onderdelen Reden voor het bezoek Bevoegdheden Burgemeester Integrale Veiligheid bij de gemeente Rol vanuit de raad op het gebied van Integrale Veiligheid Netwerken voor

Nadere informatie

Inhoud. Alcoholpreventie Jeugd 2012-2015. Gemeente Dalfsen

Inhoud. Alcoholpreventie Jeugd 2012-2015. Gemeente Dalfsen Inhoud Alcoholpreventie Jeugd Gemeente Dalfsen 1 Alcoholpreventie Jeugd 1. Inleiding Het alcoholgebruik onder de jongeren is de laatste jaren een landelijk probleem waar steeds meer aandacht voor is, zowel

Nadere informatie

Directe Hulp bij Huiselijk. U staat er niet alleen voor!

Directe Hulp bij Huiselijk. U staat er niet alleen voor! Directe Hulp bij Huiselijk Geweld U staat er niet alleen voor! U krijgt hulp Wat nu? U bent in contact geweest met de politie of u heeft zelf om hulp gevraagd. Daarom krijgt u nu Directe Hulp bij Huiselijk

Nadere informatie

De gemeente Bussum biedt haar burgers een veilige omgeving om te wonen, te werken en te recreëren.

De gemeente Bussum biedt haar burgers een veilige omgeving om te wonen, te werken en te recreëren. PROGRAMMA 2 OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID De gemeente Bussum biedt haar burgers een veilige omgeving om te wonen, te werken en te recreëren. Algemeen doel Beleidskaders Prestaties Bestuurlijke actiepunten

Nadere informatie

Beleidsregel Wet maatregelen bestrijding voetbalvandalisme en ernstige overlast (Wet MBVEO)

Beleidsregel Wet maatregelen bestrijding voetbalvandalisme en ernstige overlast (Wet MBVEO) / Bijlage 3.2 Beleidsregel Wet maatregelen bestrijding voetbalvandalisme en ernstige overlast (Wet MBVEO) 7 juni 2012 Inhoudsopgave Artikel 1 Bevoegdheden op grond van artikel 172a Gemeentewet 2 Artikel

Nadere informatie

maatschappijwetenschappen vwo 2015-II

maatschappijwetenschappen vwo 2015-II Opgave 2 Rondhangen Bij deze opgave horen de teksten 2 en 3 en tabel 1. Inleiding De Kamer ontvangt elk jaar een rapportage van de minister van Justitie over de voortgang van de aanpak van problematische

Nadere informatie

Presentatie commissie veiligheid gem. Emmen. 15 maart 2012

Presentatie commissie veiligheid gem. Emmen. 15 maart 2012 Presentatie commissie veiligheid gem. Emmen 15 maart 2012 Werkwijze basiseenheid Emmen Vanaf 23 mei 2011 Emmen 1 basiseenheid Emmen verdeelt in 5 gebieden met daaraan gekoppeld wijkagenten en agenten voor

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Raadsstuknummer : 2011/25670 13 september Datum : 2011 Programma : Samenleving en Bestuur Blad : 1 van 8 Cluster : Bestuur Portefeuillehouder

Nadere informatie

Speciale Halt-afdoening

Speciale Halt-afdoening Speciale Halt-afdoening Thema middag Helder op straat (HOS) 26 januari 2012 Liesbeth vanden Boeynants Directeur Halt ZWN Halt Zuid-West Nederland o Werkgebied 39 gemeenten; 2 politieregio s o 21 medewerkers;

Nadere informatie

Criminaliteitscijfers 2012 en gebiedsscan criminaliteit & overlast - update 2013

Criminaliteitscijfers 2012 en gebiedsscan criminaliteit & overlast - update 2013 Bijlage 3 Criminaliteitscijfers 2012 en gebiedsscan criminaliteit & overlast - update 2013 Criminaliteitscijfers Hieronder wordt in een beknopt overzicht weergegeven hoeveel delicten er hebben plaatsgevonden

Nadere informatie

CONVENANT. Veiligheid op scholen van het Voortgezet en Middelbaar Beroepsonderwijs in LELYSTAD

CONVENANT. Veiligheid op scholen van het Voortgezet en Middelbaar Beroepsonderwijs in LELYSTAD CONVENANT Veiligheid op scholen van het Voortgezet en Middelbaar Beroepsonderwijs in LELYSTAD Partijen komen het volgende overeen: De scholen zijn op grond van de Wet op de Arbeidsomstandigheden verantwoordelijk

Nadere informatie

Wijkwerkplan Albrandswaard 2010 15 november 2009

Wijkwerkplan Albrandswaard 2010 15 november 2009 Wijkwerkplan Albrandswaard 2010 15 november 2009 Politie Rotterdam-Rijnmond - Wijkwerkplan Albrandswaard 2010 1 Inleiding Voor u ligt het wijkwerkplan van het wijkteam Albrandswaard. De basis van dit wijkwerkplan

Nadere informatie

Nota over vervanging stadswachten door Boa s en inzet van de Bestuurlijke Strafbeschikking.

Nota over vervanging stadswachten door Boa s en inzet van de Bestuurlijke Strafbeschikking. Nota over vervanging stadswachten door Boa s en inzet van de Bestuurlijke Strafbeschikking. Inleiding: Aanleiding van deze nota is o.a. de al jaren geleden uitgesproken wens een in te stellen blauwe zone

Nadere informatie

Kenmerk : 14.0003569 *14.0003569* Agendapunt nr. : 2014-BD-072 Raadsvergadering d.d. : 15 december 2014 Vaals, 27 oktober 2014

Kenmerk : 14.0003569 *14.0003569* Agendapunt nr. : 2014-BD-072 Raadsvergadering d.d. : 15 december 2014 Vaals, 27 oktober 2014 Kenmerk : 14.0003569 *14.0003569* Agendapunt nr. : 2014-BD-072 Raadsvergadering d.d. : 15 december 2014 Vaals, 27 oktober 2014 Aan de Raad der gemeente Vaals Onderwerp Preventie- en Handhavingsplan Jeugd,

Nadere informatie

Actieplan Naar een nuchter Bergen 2012-2015 Gemeente Bergen

Actieplan Naar een nuchter Bergen 2012-2015 Gemeente Bergen Actieplan Naar een nuchter Bergen 2012-2015 Bergen Bergen NH 2 Actieplan Naar een nuchter Bergen 2012-2015 Bergen 1. Inleiding In het beleidsplan Naar een nuchter Bergen 2012 2015 zijn de volgende ambities

Nadere informatie

U heeft een huisverbod... Wat nu?

U heeft een huisverbod... Wat nu? U heeft een huisverbod... Wat nu? Praktische informatie voor personen aan wie een huisverbod is opgelegd Over deze folder U heeft zojuist een huisverbod gekregen. De politie heeft u daarbij deze folder

Nadere informatie

Gemeente Marum. Beeld

Gemeente Marum. Beeld Gemeente Marum 2015 Gemeente Marum Beeld Onderdeel van het Basisteam Ommelanden-West BT Ommelanden West omvat 7 gemeenten: De Marne Winsum Bedum Zuidhorn Leek Marum Grootegast 1 gebiedsgebonden Operationeel

Nadere informatie

Praktische informatie voor personen aan wie een huisverbod is opgelegd. U heeft een huisverbod... Wat nu?

Praktische informatie voor personen aan wie een huisverbod is opgelegd. U heeft een huisverbod... Wat nu? Praktische informatie voor personen aan wie een huisverbod is opgelegd U heeft een huisverbod... Wat nu? Wat is huiselijk geweld? Geweld is verboden, ook geweld in huis. De politie heeft de taak om slachtoffers

Nadere informatie

Handelingsprotocollen veiligheid Mill-Hillcollege

Handelingsprotocollen veiligheid Mill-Hillcollege Handelingsprotocollen veiligheid Mill-Hillcollege 2014 INSPIREREND BETROKKEN - ONDERNEMEND Inhoudsopgave Voorwoord 3 Wat is wat 4 Handelingskaart wapenbezit 6 Handelingskaart opname maken zonder toestemming

Nadere informatie

Commissienotitie Reg. nr : 0810110 Comm. : MZ Datum : 07-04-08

Commissienotitie Reg. nr : 0810110 Comm. : MZ Datum : 07-04-08 Comm. : MZ Onderwerp Alcoholpreventie jongeren in Noord Brabant Status oordeelvormend Voorstel 1. Deel te nemen aan het project alcoholpreventie Jongeren Veiligheidsregio Brabant-Noord 2. Vanaf 2009 voor

Nadere informatie

Praktische informatie voor mensen van wie de partner of huisgenoot een huisverbod heeft gekregen. Achterblijven na een huisverbod...

Praktische informatie voor mensen van wie de partner of huisgenoot een huisverbod heeft gekregen. Achterblijven na een huisverbod... Praktische informatie voor mensen van wie de partner of huisgenoot een huisverbod heeft gekregen Achterblijven na een huisverbod... Over deze folder De politie geeft u deze folder omdat uw partner of huisgenoot

Nadere informatie

Onderwerp : Uitvoeringsplan alcoholmatigingsbeleid

Onderwerp : Uitvoeringsplan alcoholmatigingsbeleid Aan de Gemeenteraad Raad Status : : 8 mei 2008 Informerend Onderwerp : Uitvoeringsplan alcoholmatigingsbeleid Punt no. : 9b Korte toelichting Het uitvoeringsplanbehorend bij de nota Een Glazen Leeuw wordt

Nadere informatie

Convenant Veilige School. tussen

Convenant Veilige School. tussen Convenant Veilige School tussen School : Gemeente : Politie Noord-Holland Noord, Afdeling Openbaar Ministerie Arrondissement Alkmaar : HALT Bureau Noord-Holland Noord : Convenant Veilige School Blz.1 1.1

Nadere informatie

Als uw kind in aanraking komt met de politie

Als uw kind in aanraking komt met de politie Als uw kind in aanraking komt met de politie Inhoud 3 > Als uw kind in aanraking komt met de politie 4 > De Raad voor de Kinderbescherming 6 > Het traject in jeugdstrafzaken 7 > Officier van justitie en

Nadere informatie

Achterblijven na een huisverbod...

Achterblijven na een huisverbod... Achterblijven na een huisverbod... Praktische informatie voor mensen van wie de partner of huisgenoot een huisverbod heeft gekregen Over deze folder De politie geeft u deze folder omdat uw partner of huisgenoot

Nadere informatie

SAMENWERKINGSPROTOCOL

SAMENWERKINGSPROTOCOL SAMENWERKINGSPROTOCOL Hulpverlening bij huiselijk geweld regio West-Veluwe/Vallei gemeenten Barneveld - Ede - Nijkerk - Scherpenzeel - Wageningen EDE, januari 2006 1 INLEIDING Het kabinet heeft de aanpak

Nadere informatie

Foto: Ton-Harland.nl. Uitwerkingsplan 10-dagen model. Wet Tijdelijk Huisverbod Hollands Midden. November 2008

Foto: Ton-Harland.nl. Uitwerkingsplan 10-dagen model. Wet Tijdelijk Huisverbod Hollands Midden. November 2008 Foto: Ton-Harland.nl Uitwerkingsplan 10-dagen model November 2008 Wet Tijdelijk Huisverbod Hollands Midden Inleiding Op 1 januari 2009 treedt de Wet tijdelijk huisverbod in werking. Het doel van deze wet

Nadere informatie

Rotterdamse Meldcode. huiselijk geweld en kindermishandeling

Rotterdamse Meldcode. huiselijk geweld en kindermishandeling Rotterdamse Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 2 Waarom een meldcode? De Rotterdamse Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is een stappenplan voor professionals en instellingen bij

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Landelijk Implementatieteam Wet Tijdelijk Huisverbod. Inhoud

Nieuwsbrief. Landelijk Implementatieteam Wet Tijdelijk Huisverbod. Inhoud Nieuwsbrief Landelijk Implementatieteam Wet Tijdelijk Huisverbod Inhoud Waarom een landelijk implementatieteam 3 Samenstelling en rol implementatieteam 4 Voorlichting, opleiding en training 4 Instrumenten

Nadere informatie

Preventie en vroegsignalering

Preventie en vroegsignalering Lezing Mevrouw M.H.V.C. Christophe M.P.A. Commissaris van politie Landelijk programmaleider Huiselijk Geweld en de Politietaak Conferentie 8 oktober 2008 Leren signaleren. Preventie en vroegsignalering

Nadere informatie

stelt de volgende Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling, uitgewerkt in een stappenplan en geldend voor alle agogische medewerkers, vast:

stelt de volgende Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling, uitgewerkt in een stappenplan en geldend voor alle agogische medewerkers, vast: Het bevoegd gezag van Stichting Welzijnswerk Hoogeveen, overwegende, - dat Stichting Welzijnswerk Hoogeveen verantwoordelijk is voor een goede kwaliteit van de dienstverlening aan zijn cliënten en dat

Nadere informatie

Programma 2 Openbare Orde en Veiligheid

Programma 2 Openbare Orde en Veiligheid Programma 2 Openbare Orde en Veiligheid 2.1 Inleiding Openbare Orde en Veiligheid is een primaire taak van de lokale overheid. Samen met haar partners werkt de overheid aan een veilige en prettige leefomgeving.

Nadere informatie

Hangen in Hoogeveen. repressieve aanpak overlastgevende jeugd

Hangen in Hoogeveen. repressieve aanpak overlastgevende jeugd Hangen in Hoogeveen repressieve aanpak overlastgevende jeugd Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Hoofdstuk 2 is vertrouwelijk 3. Mogelijke maatregelen 9 3.1 Proactie 10 3.2 Preventie 11 3.3 Preparatie 11 3.4

Nadere informatie

Als uw kind in aanraking komt met de politie

Als uw kind in aanraking komt met de politie Als uw kind in aanraking komt met de politie Inhoud 3 > Als uw kind in aanraking komt met de politie 4 > De Raad voor de Kinderbescherming 6 > Het traject in jeugdstrafzaken 7 > Officier van justitie en

Nadere informatie

Collegevergadering : 14 oktober 2014 Agendapunt : 9 Portefeuillehouder : drs. J.H.A. van Oostrum Meer informatie bij : A.Holl Telefoon : 0545 250396

Collegevergadering : 14 oktober 2014 Agendapunt : 9 Portefeuillehouder : drs. J.H.A. van Oostrum Meer informatie bij : A.Holl Telefoon : 0545 250396 Zaaknummer : 65344 Raadsvergaderin : 2 december 2014 Agendapunt : g Commissie : Bestuur Onderwerp : Informerende nota coffeeshop Collegevergadering : 14 oktober 2014 Agendapunt : 9 Portefeuillehouder :

Nadere informatie

Preventie en handhavingsplan alcohol De Friese Waddeneilanden 2014-2018

Preventie en handhavingsplan alcohol De Friese Waddeneilanden 2014-2018 Preventie en handhavingsplan alcohol De Friese Waddeneilanden 2014-2018 Inhoudsopgave Deel 1 Algemeen 3 1. Inleiding 3 2. Toezicht 4 3. Resultaten 4 Deel 2 Sanctiebeleid 5 3. Sanctiecategorieën 5 4. Handreiking

Nadere informatie

Met een ontheffing mag u na middernacht sluiten. Hiervoor moet u wel aan een aantal eisen voldoen:

Met een ontheffing mag u na middernacht sluiten. Hiervoor moet u wel aan een aantal eisen voldoen: 1. 1 van 5 Bureau Beleid en Juridische Ondersteuning Contactpersoon : T.J. Ton Telefoonnr. : 0229-252497 E-mail : gemeente@hoorn.nl Uw brief van : - Uw kenmerk : Ons kenmerk : 09.58919 Bijlage(n) : 1 Onderwerp

Nadere informatie

Veiligheidsprogramma 2015

Veiligheidsprogramma 2015 Veiligheidsprogramma 2015 Gemeente Baarn Programma 1 dienstverlening 10 februari 2015 Veiligheidsprogramma 2015 1 Inleiding De basis voor dit veiligheidsprogramma is het Integraal Veiligheidsplan 2015-2018

Nadere informatie

Veiligheidscijfers Soest 2015 samenwerking loont

Veiligheidscijfers Soest 2015 samenwerking loont ontwikkeling 2015 tov 2014, gemeente ontwikkeling 2015 tov 2014, regio MNL januari t/m juni juli t/m december Veiligheidscijfers Soest 2015 samenwerking loont Januari 2016 - In 2015 is het aantal woninginbraken

Nadere informatie

Aanpak: Signalerings- en vangnetfunctie. Beschrijving

Aanpak: Signalerings- en vangnetfunctie. Beschrijving Aanpak: Signalerings- en vangnetfunctie De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld

Nadere informatie

Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort

Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort Stad Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort Periode januari t/m december 2014 Afdeling Veiligheid & Wijken januari 2015 Stad met een hart Veiligheidsbeeld Amersfoort januari december 2014 Voor u ligt het

Nadere informatie

Jeugdprostitutie en loverboys

Jeugdprostitutie en loverboys Jeugdprostitutie en loverboys Loverboys dat zijn toch die jongens die meisjes versieren en ze dan later verkopen? Loverboys zijn jongens die meisjes dure cadeaus geven en ze daarna tot hoer maken Bron:

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Oplegvel Collegebesluit Onderwerp 24-uurs crisisinterventie en casemanagement t.b.v. Wet Tijdelijk Huisverbod Portefeuille H. van der Molen Auteur Lizzy van der Kooij Telefoon 5115509 E-mail: emvanderkooij@haarlem.nl

Nadere informatie

5 Samenvatting en conclusies

5 Samenvatting en conclusies 5 Samenvatting en conclusies In 2008 werden in Nederland bijna 5,2 miljoen mensen het slachtoffer van criminaliteit (cbs 2008). De meeste van deze slachtoffers kregen te maken met diefstal of vernieling,

Nadere informatie

Hoe beïnvloedt de scheiding de advisering rond strafrechtelijke of civielrechtelijke plaatsing?

Hoe beïnvloedt de scheiding de advisering rond strafrechtelijke of civielrechtelijke plaatsing? Hoe beïnvloedt de scheiding de advisering rond strafrechtelijke of civielrechtelijke plaatsing? Drs. R. Simmering Gedragsdeskundige, Raad voor de Kinderbescherming Utrecht 21 mei 2010 Hoe beïnvloedt de

Nadere informatie

IIP Heerhugowaard Stad van kansen

IIP Heerhugowaard Stad van kansen IIP Heerhugowaard Stad van kansen Raadsvergadering 15 FEB ĨM1 Besluit: Voorstelnummef: 54Ü ^ r/ Agendanr. Voorstel nr. Onderwerp 11. RB2011008 1ste wijziging Algemene plaatselijke verordening (Apv) Aan

Nadere informatie

Startnotitie ketenbeleid Menameradiel. Inhoud. 1. Inleiding 2. Situatie Menameradiel 3. Uitgangspunten 4. De gekozen aanpak 5. Partners en omgeving

Startnotitie ketenbeleid Menameradiel. Inhoud. 1. Inleiding 2. Situatie Menameradiel 3. Uitgangspunten 4. De gekozen aanpak 5. Partners en omgeving Startnotitie ketenbeleid Menameradiel Inhoud 1. Inleiding 2. Situatie Menameradiel 3. Uitgangspunten 4. De gekozen aanpak 5. Partners en omgeving bijlagen bijlage 1. bijlage 2. bijlage 3. bijlage 4. bijlage

Nadere informatie

Begeleide terugkeer - Blijf van m n Lijf/Femgard/Ambulante hulpverlening

Begeleide terugkeer - Blijf van m n Lijf/Femgard/Ambulante hulpverlening Begeleide terugkeer - Blijf van m n Lijf/Femgard/Ambulante hulpverlening Individueel aanbod voor vrouwen die opgevangen worden buiten de regio en terug willen komen in de relatie als het geweld stopt.

Nadere informatie

Met dit memo beogen wij een beeld te geven van de recente ontwikkelingen en de gevolgen van een keuze voor één van de instrumenten.

Met dit memo beogen wij een beeld te geven van de recente ontwikkelingen en de gevolgen van een keuze voor één van de instrumenten. Directie Grondgebied Openbare Ruimte Aan BTHV Datum - Opgesteld door, telefoonnummer Jan Abelen, Twan van Meijel Onderwerp Bestuurlijke strafbeschikking / Bestuurlijke boete Aanleiding Op 5 februari 2009

Nadere informatie

Veiligheid(sbeeld) gemeente Goirle

Veiligheid(sbeeld) gemeente Goirle Veiligheid(sbeeld) gemeente Goirle Beleid - Coffeeshopbeleid (nul-optie) - Gemeentelijk handhavingsbeleid - BIBOB beleid - Damocles beleid - Integraal veiligheidsbeleid Beleid BIBOB beleid - Wet Bevordering

Nadere informatie

Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid. Gemeente Purmerend 2013. 29 mei 2013

Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid. Gemeente Purmerend 2013. 29 mei 2013 Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid Gemeente Purmerend 2013 29 mei 2013 Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op @@ @@ 2013 1 Voorwoord Purmerend moet veilig zijn en veilig

Nadere informatie

Beleidsregel ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet gemeente Reimerswaal

Beleidsregel ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet gemeente Reimerswaal Beleidsregel ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet gemeente Reimerswaal Ontwerpbeleidsregel, vastgesteld door de burgemeester op 13 augustus 2012 afdeling Bouwen, Milieu en Handhaving 1 Beleidsregel

Nadere informatie

Kinderen, ouderen en het huisverbod

Kinderen, ouderen en het huisverbod Een korte introductie Bureau voor beleidsonderzoek, advies en detachering Kinderen, ouderen en het huisverbod Alle relevante beleidsthema s, van arbeid, onderwijs en zorg tot criminaliteit & veiligheid

Nadere informatie

Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2018

Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2018 Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2018 september 2014 gemeente roerdalen 2014-2018 1 Hoofstuk 1 Inleiding 1.1 Aanleiding De Nederlandse jongeren drinken veel, vaak en op jonge leeftijd. Daarnaast

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden

Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden Resultaten per district en in de tijd Bureau Onderzoek Op Maat april 2010 Veiligheidsmonitor 2009, gemeente Leiden 1 In dit overzicht worden de uitkomsten van de

Nadere informatie

Inventarisatie overlast uitgaanscentrum Vlaardingen

Inventarisatie overlast uitgaanscentrum Vlaardingen Inventarisatie overlast uitgaanscentrum Vlaardingen J. Snippe A. Beelen B. Bieleman Inventarisatie overlast uitgaanscentrum Vlaardingen Oktober 28 I NTRAVAL Groningen-Rotterdam COLOFON St. INTRAVAL Postadres:

Nadere informatie

VAN. Reg.nr. pr I ^ ^ ^ / ^Lf )" Routing

VAN. Reg.nr. pr I ^ ^ ^ / ^Lf ) Routing Luttenbergstraat 2 Postbus 0078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Telefax 038 425 75 20 Provincie.overijssel.nl postbus@overijssel. nl RABO Zwolle 39 73 4 2 Provinciale Staten van Overijssel Inlichtingen

Nadere informatie

Handhavingsplan Openbare Orde en Veiligheid 2013 Wormerland

Handhavingsplan Openbare Orde en Veiligheid 2013 Wormerland splan Openbare Orde en Veiligheid 2013 Wormerland December 2012 Steller: R.Gorter Inhoudsopgave: 1. Inleiding 3 2. Onderdelen openbare orde en veiligheid en openbare ruimte 4 3. Werkzaamheden BOA op grond

Nadere informatie

Voorgesteld besluit De verordening Paracommercie gemeente Wijk bij Duurstede 2013 vast te stellen.

Voorgesteld besluit De verordening Paracommercie gemeente Wijk bij Duurstede 2013 vast te stellen. Raadsvergadering, 19 november 2013 Voorstel aan de Raad Onderwerp: Verordening Paracommercie Nr.: 20131112 10 RV Agendapunt: 10 Datum: 22 oktober 2013 Onderdeel raadsprogramma: Portefeuillehouder: Tjapko

Nadere informatie

Wmo beleidsplan Maatschappelijke Zorg 2012-2014. Centrumgemeenteregio Zuid-Holland Zuid

Wmo beleidsplan Maatschappelijke Zorg 2012-2014. Centrumgemeenteregio Zuid-Holland Zuid Wmo beleidsplan Maatschappelijke Zorg 2012-2014 Centrumgemeenteregio Zuid-Holland Zuid Raadscarrousel Drechtsteden 2 oktober 2012 Opbouw presentatie 1. Maatschappelijke Zorg (Wmo prestatievelden 7, 8 en

Nadere informatie

Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2013

Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2013 Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2013 Gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal januari 2014 In 2013 registreerde de politie voor Amersfoort 10.249 misdrijven. Het aantal misdrijven is sinds

Nadere informatie

Convenant Ketenaanpak Eergerelateerd Geweld Twente

Convenant Ketenaanpak Eergerelateerd Geweld Twente Convenant Ketenaanpak Eergerelateerd Geweld Twente Samenwerkingsafspraken ten behoeve van de preventieve - en de veiligheidsaanpak van (potentiële) slachtoffers van eergerelateerd geweld in Twente. Vanuit

Nadere informatie

Startnotitie jeugd- en jongerenbeleid Dalfsen 2009-2012 Segment-groep, J. de Zeeuw september 2008

Startnotitie jeugd- en jongerenbeleid Dalfsen 2009-2012 Segment-groep, J. de Zeeuw september 2008 Startnotitie jeugd en jongerenbeleid Dalfsen 20092012 Segmentgroep, J. de Zeeuw september 2008 1. Inleiding De gemeente wil de huidige nota jeugdbeleid 20052008 evalueren en een nieuwe nota integraal jeugdbeleid

Nadere informatie

Prioriteiten Integraal Veiligheidsbeleid gemeente Mill en Sint Hubert ten bate van commissiebehandeling 16 september

Prioriteiten Integraal Veiligheidsbeleid gemeente Mill en Sint Hubert ten bate van commissiebehandeling 16 september Prioriteiten Integraal Veiligheidsbeleid gemeente Mill en Sint Hubert ten bate van commissiebehandeling 16 september Voor u ziet u een overzicht met mogelijke prioriteiten voor het Integraal Veiligheidsbeleid

Nadere informatie

Effectief uit huis plaatsen?

Effectief uit huis plaatsen? Effectief uit huis plaatsen? Resultaten en randvoorwaarden Katrien de Vaan Maartje Timmermans Ad Schreijenberg Landelijk congres huiselijk geweld en kindermishandeling - 18 november 2013 De Wet tijdelijk

Nadere informatie

Portefeuillehouder : J.J.C. Adriaansen Datum : 18 november 2014. : Burger en bestuur: Woensdrecht veilig

Portefeuillehouder : J.J.C. Adriaansen Datum : 18 november 2014. : Burger en bestuur: Woensdrecht veilig Documentnummer:*2014.44554* Voorstel aan de Raad Onderwerp : Kadernota Integrale Veiligheid 2015-2018 Raadsvergadering : 18 december 2014 Agendapunt : Portefeuillehouder : J.J.C. Adriaansen Datum : 18

Nadere informatie

Gemeenten Stadskanaal en Vlagtwedde

Gemeenten Stadskanaal en Vlagtwedde Gemeenten Stadskanaal en Vlagtwedde Evaluatie versie: 24-11-2014 Startpunt: Uit een onderzoek van de aanpak van een jeugdgroep te Stadskanaal, het beeld van VNN, beelden politie(o.a. uit verhoren), signalen

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 13 juni 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 13 juni 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2010 Gemeente Leiden

Veiligheidsmonitor 2010 Gemeente Leiden Veiligheidsmonitor Gemeente Leiden Resultaten per stadsdeel en in de tijd Mediad Rotterdam, maart 2011 Veiligheidsmonitor, Gemeente Leiden 1 In dit overzicht worden de uitkomsten van de Veiligheidsmonitor

Nadere informatie

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht Telefoon 030-286 10 00 Fax 030-286 12 24 www.utrecht.nl Commissie Mens en Samenleving Behandeld door Jet Smit, Sietske Jonkers Doorkiesnummer 030-286 00 00 E-mail

Nadere informatie

Speerpunten Sliedrecht

Speerpunten Sliedrecht Zuid-Holland-Zuid District Alblasserwaard/Vijfheerenlanden GPF Sliedrecht Speerpunten Sliedrecht Binnen de gemeente Sliedrecht blijven diverse punten de aandacht vragen. Dit zijn de volgende onderwerpen:

Nadere informatie

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht Telefoon 030-286 10 00 Fax 030-286 12 24 www.utrecht.nl Commissie Mens en Samenleving Behandeld door Jet Smit, Tanja Heijkamp Doorkiesnummer 030-286 00 00 E-mail

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 22 juni 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 22 juni 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Horecaconvenant Schiermonnikoog.

Horecaconvenant Schiermonnikoog. convenant Schiermonnikoog. Januari 2015. Inhoud. Convenantpartners Besluiten 1. Overleg. 2. Vellige inrichting en onderhoud van de openbare ruimte. 3. Openings- en sluitingstijden. 4. Toezicht: toelatingsbeleid;

Nadere informatie

Gemeente Hillegom. Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Hillegom 2015-2016

Gemeente Hillegom. Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Hillegom 2015-2016 Gemeente Hillegom Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Hillegom 2015-2016 Inleiding Per 1 januari 2013 is de Drank- en Horecawet (DHW) gewijzigd. Door deze wijziging zijn gemeenten de belangrijkste uitvoerders

Nadere informatie