Deze notitie beperkt zicht sec tot het creëren van de functie BOA openbare ruimte (OR).

Save this PDF as:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Deze notitie beperkt zicht sec tot het creëren van de functie BOA openbare ruimte (OR)."

Transcriptie

1 Raad: Beslissing: Voorstel aan de raad Raadsvergadering : 3 juni 2010 Portefeuillehouder : Frans Ronnes Behandeld door : Ad Priems Registratienummer : 219 Onderwerp : Het inzetten van een BOA (Buitengewone Opsporingsambtenaar) binnen de gemeente Haaren ten behoeve van handhaving op de APV en bestrijding van overlast in de openbare ruimte. Te besluiten om : 1. Akkoord te gaan met het inzetten van een BOA in de gemeente Haaren tbv handhaving op de APV en bestrijding van overlast in de openbare ruimte; ,- beschikbaar te stellen voor het inhuren van een BOA, ten laste van de algemene middelen. Inleiding De gemeente Haaren zet op een aantal beleidsterreinen, zoals leerplicht en milieu, al handhavers in. Door uitbreiding van het juridische instrumentarium, zoals de bestuurlijke strafbeschikking en bestuurlijke boete, heeft Haaren nu de mogelijkheid om ook op het terrein van de openbare ruimte handhavers in te zetten. Deze notitie beperkt zicht sec tot het creëren van de functie BOA openbare ruimte (OR). Omdat Haaren nog geen BOA in de openbare ruimte kent, is hier sprake van nieuw beleid. Dat betekent dat de kosten van de BOA nog niet in de begroting opgenomen zijn. Voor het jaar 2010 is er ruimte binnen de huidige begroting, voor 2011 en verder niet. Het voorstel voor de BOA openbare ruimte wordt daarom in tweeën geknipt. Een gevraagd besluit voor 2010 en een gevraagd besluit voor 2011 en verder. De notitie voor 2011 gaat echter verder dan puur de BOA openbare ruimte. Die notitie schetst voor welke beleidsterreinen Haaren BOA s inzet en waar eventueel uitbreiding gewenst is. En natuurlijk wat die uitbreiding de gemeente kost en oplevert. Hieronder bespreek ik eerst het verschil tussen de bestuurlijke strafbeschikking en de bestuurlijke boete. Daarna komt het takenpakket van de BOA OR aan de orde en de mogelijkheden die Haaren heeft om de BOA aan te stellen, plus de financiële gevolgen van elk van die mogelijkheden. Pagina 1 van 5

2 Bestuurlijke boete en bestuurlijke strafbeschikking, verschillen en overeenkomsten Sinds 2009 beschikken gemeenten in Nederland over de mogelijkheid om met twee nieuwe juridische instrumenten op te treden tegen overlast in de openbare ruimte: de bestuurlijke boete en de bestuurlijke strafbeschikking. In lekentaal betekent dit dat de gemeente nu de mogelijkheid heeft om zelf overtredingen te bekeuren. Het verschil tussen beide is dat bij de eerste de incasso geheel door de gemeente zelf wordt georganiseerd. Bij de strafbeschikking maakt men gebruik van het bestaande apparaat van Justitie, het Centraal Justitioneel Incasso Bureau (CJIB). Op het moment dat gemeente er voor kiest om deze instrumenten in te zetten, moet men ook iemand aanstellen om deze instrumenten uit te voeren, een gemeentelijke handhaver, de BOA (Buitengewoon Opsporingsambtenaar). Voor Haaren liggen er twee handhavingstaken: handhaving van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en andere overlast in de openbare ruimte. Hoewel het regionaal college van de regio Brabant-Noord vanuit het oogpunt van eenduidigheid een voorkeur heeft uitgesproken voor de bestuurlijke strafbeschikking, bespreek ik voor de volledigheid de overeenkomsten en verschillen van beide instrumenten hieronder. De overeenkomst is dat bij gebruik van beide instrumenten een gemeentelijke BOA op overtredingen een bekeuring kan uitschrijven. Het verschil zit in de afhandeling. Zal bij gebruik van de bestuurlijke boete de gemeente Haaren de eigen ambtelijke organisatie moeten zetten t.b.v. van incasso en bezwaar en beroep, bij de bestuurlijke strafbeschikking wordt gebruik gemaakt van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB). In het geval dat men bezwaar aantekent, doet men dit bij het Openbaar Ministerie (OM). Een tweede verschil is dat bij de bestuurlijke boete alle betaalde boetes aan de gemeente ten goede komen. Bij de bestuurlijke strafbeschikking krijgt de gemeente een deel van de opbrengsten. Daar staat tegenover dat in het eerste geval de gemeente alle kosten draagt. In het tweede geval draagt de gemeente alleen de salariskosten van de BOA, inclusief uniform en vervoerskosten In het kort zijn er de volgende overeenkomsten en verschillen: In beide situaties vindt handhaving plaats op dezelfde feiten; De hoogte van de boetes is in beide gevallen gelijk; De uitvoering ligt bij de gemeentelijke BOA; De gemeente is 24 uur per dag, 7 dagen per week, verantwoordelijk voor de handhaving op overlast; In beide gevallen worden afspraken gemaakt met politie en OM in de lokale driehoek; Verschillen: De kosten en inkomsten voor de gemeente verschillen per instrument; De procesgang verschilt. Bij de strafbeschikking loopt deze via het OM en uiteindelijk de strafrechter. Bij de boete loopt deze via een gemeentelijke commissie bezwaar & beroep en eventueel uiteindelijk de bestuursrechter. Takenpakket BOA s Haaren Domein Openbare Ruimte Het toezicht op de openbare ruimte richt zich op veel verschillende zaken. De BOA is o.a. bezig met de aanpak van overlast door honden, het verminderen van overlast door jongeren en foutparkeren, het bestrijden van illegaal afval dumpen en gevaarlijke verkeerssituaties signaleren. Maar ook andere zaken die geregeld zijn in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en de afvalstoffenverordening vergen zijn aandacht. Doorgaans ervaren de inwoners ze als kleine ergernissen. Pagina 2 van 5

3 De gemeente Haaren wil deze graag tegengaan om voor de burgers een aangenaam woon- en leefklimaat te bereiken. Het doel van de BOA is niet om zoveel mogelijk bekeuringen uit te schrijven, maar om de preventieve werking die van een BOA uitgaat. Het aanspreken van mensen op ongewenst gedrag en informeren over bepaalde regels. Inwoners kunnen aan de andere kant bij de BOA klagen over ervaren kleine ergernissen of tips geven, zodat de BOA zijn werk daardoor nog beter kan doen. Dit leidt dan weer tot minder overlast. Wanneer het noodzakelijk is, kan de BOA in bepaalde situaties handhavend optreden. Op dit moment komt het bijna dagelijks voor dat ouders van kinderen die de Klimop bezoeken parkeren op een plaats waar een parkeerverbod geldt. De gemeentelijke ambtenaar die daar toezicht houdt, heeft niet de bevoegdheid om te bekeuren. Dit maakt dat het verzoek om zich te verwijderen vaak niet wordt opgevolgd. Inzet van de BOA kan preventief werken Daarnaast wordt er regelmatig zwerfafval aangetroffen binnen de gemeente. Bij de gemeente zijn in 2009 ca 10 meldingen binnen gekomen van illegale afvalstorting. Denk hierbij aan volle vuilniszakken, losse stort en een enkel bankstel. Verder wordt er door burgers nog regelmatig afval op de openbare weg geworpen, lege blikjes, flessen en ander verpakkingsmateriaal. De inzet van de BOA kan ook hierop preventief werken. De BOA kan verder worden ingezet op vuurwerkoverlast rond oud & nieuw, overlast rond de vele evenementen die Haaren kent, overlast dat wordt veroorzaakt door uitgaanspubliek en overlast door hondenpoep, enz. Tot slot kan de BOA worden ingezet bij het tegengaan van jeugdoverlast voor zover deze overlast raakt aan artikelen uit de APV. In 2009 zijn er in binnen de gemeente Haaren 32 gevallen van jeugdoverlast geconstateerd. De functie van BOA in het domein Openbare Ruimte voor de gemeente Haaren is geen volle FTE. Gezien de problemen die in Haaren spelen, is te verwachten dat een tijdsbesteding van 8 uur per week realistisch is. De mogelijkheden voor het aanstellen van een BOA en de financiële gevolgen. Op een later tijdstip, in een volgende notitie, als de functie daadwerkelijk ingevuld wordt, worden onderstaande opties uitgebreid besproken. De gemeente heeft 3 opties om een BOA aan te stellen: 1. In gemeentelijke dienst nemen van een BOA; 2. In samenwerking met andere gemeenten een BOA aanstellen; 3. Inhuren van een BOA bij een commerciële beveiligingsorganisatie als, bijvoorbeeld, Falck of Trigion. Op dit moment wordt onderzocht wat de beste optie is voor de gemeente èn met welke gemeente eventueel samen gewerkt gaat worden. Over de wijze van invulling wordt op een later tijdstip geadviseerd. Beoogd effect Minder APV-overtredingen en minder overlast in de buitenruimte. Argumenten 1.1 de politie trekt zich terug op kerntaken. Omdat handhaving van de APV geen prioriteit van politie is, zal de gemeente hier zelf voor moeten zorgen. Dat kan de gemeente door een BOA in te zetten op dit terrein. Daarnaast is er regelmatig sprake van overlast in de buitenruimte. Deze overlast heeft veelal te maken met foutparkeren, vervuiling, overlast tijdens evenementen en overlast door hondenpoep. Pagina 3 van 5

4 1.2 Binnenkort krijgt de gemeente de beschikking over het instrument bestuurlijke strafbeschikking. Met dit instrument kan een gemeentelijke BOA zelfstandig bekeuringen uitschrijven. De opvolging (incasso) gebeurt door Justitie. Door te kiezen voor de bestuurlijke strafbeschikking hoeft de gemeente niet zelf een bezwaar & beroepprocedure in het leven te roepen of een backoffice (incasso en administratie) te organiseren. Implementatie van de bestuurlijke strafbeschikking overlast wordt door de landelijke overheid centraal gecoördineerd en is voor onze regio voorzien op 1 december Een deel van de bekeuringsopbrengsten vloeit terug naar de gemeente, 40,- voor overlastbekeuring en 25,- voor foutparkeren. Daar staat tegenover dat de gemeente wel de kosten draagt voor externe inhuur of het in dienst nemen van een BOA. 1.3 er een preventieve werking uitgaat van de aanwezigheid van een BOA. Door de aanwezigheid van de BOA zal er minder vervuiling en overlast op straat zijn en dus lagere kosten voor, bijvoorbeeld, het schoonmaken van de openbare ruimte. Daarnaast ziet een schoon dorp er beter uit. Kanttekeningen De bestuurlijke strafbeschikking is een nieuw instrument. Het is de vraag of met dit instrument het doel (minder APV-overtredingen en minder overlast) bereikt wordt. In de perspectiefnota zal een voorstel worden opgenomen om met ingang van 1 januari 2011 de formatie uit te breiden ten behoeve van een Buitengewoon Opsporings Ambtenaar Financiële consequenties De werkzaamheden van de BOA in het domein Openbare Ruimte in de gemeente Haaren beslaan geen volle FTE. Gezien de situatie in Haaren, is te verwachten dat een tijdsbesteding van 8 uur per week realistisch is. Inhuur van een BOA kost ca. 40,- per uur. Het totaal benodigde budget is 28 weken x 8 uur x 40,- = 8400,-. Op product 140 Overig beschermende maatregelen is financiële dekking van 6000,-. Daarom vragen wij een bedrag van 2400,- incidenteel in 2010 aanvullend beschikbaar te stellen vanuit de algemene middelen voor het inhuren van een BOA. De raad wordt hiervoor een begrotingswijziging voorgelegd. Opbrengsten worden verwacht na Na deze datum kan de bestuurlijke strafbeschikking feitelijk worden benut door onze gemeente. Communicatie Publicatie over de bestuurlijke strafbeschikking in de Leije. Wat houdt de bestuurlijke strafbeschikking in? Hoe loopt de procesgang en waarop gaat de BOA handhaven. Uitvoering De uitvoering wordt, eventueel in overleg met de buurgemeenten, op korte termijn ter hand genomen. Haaren, Burgemeester en Wethouders van Haaren, Joan van den Akker loco-secretaris Frans Ronnes burgemeester Pagina 4 van 5

5 Pagina 5 van 5

Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein. Informerende Commissie. Bespreken.

Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein. Informerende Commissie. Bespreken. Raad VOORBLAD Onderwerp Bestuurlijke boete of strafbeschikking Agendering Commissie Bestuurlijk Domein Gemeenteraad Commissie Ruimtelijk Domein Lijst ingekomen stukken Commissie Sociaal en Economisch Domein

Nadere informatie

Wy stelle jo foar te besluten om: te kiezen voor de bestuurlijke strafbeschikking als nieuw handhavingsinstrument voor de gemeente Achtkarspelen.

Wy stelle jo foar te besluten om: te kiezen voor de bestuurlijke strafbeschikking als nieuw handhavingsinstrument voor de gemeente Achtkarspelen. Riedsútstel Ried : 3 oktober 2013 Status : Opiniërend/Besluitvormend Eardere behandeling : Informerend d.d. 19 september 2013 Agindapunt : 11 Portefúljehâlder : G. Gerbrandy Amtner : mw. H. Bouma Taheakke

Nadere informatie

Aan de commissie: Algemeen bestuur en middelen Datum vergadering: 24 april 2008 Agendapunt : 9

Aan de commissie: Algemeen bestuur en middelen Datum vergadering: 24 april 2008 Agendapunt : 9 Aan de Raad Made, 1 april 2008 Aan de commissie: Algemeen bestuur en middelen Datum vergadering: 24 april 2008 Agendapunt : 9 Raadsvergadering: 29 mei 2008 Onderwerp: Buitengewoon Opsporings Ambtenaren

Nadere informatie

Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : 1. Raadsbesluit 2. Notitie inzake BOA s

Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : 1. Raadsbesluit 2. Notitie inzake BOA s Aan de Raad Made, 1 april 2008 Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Raadsvergadering: 29 mei 2008 Nummer raadsnota: 10 Onderwerp: Buitengewoon Opsporings Ambtenaren Portefeuillehouder: Bijlagen:

Nadere informatie

13R RAADSVOORSTEL. Gemeente Woerden 13R.00319

13R RAADSVOORSTEL. Gemeente Woerden 13R.00319 Gemeente Woerden 13R.00319 RAADSVOORSTEL 13R.00319 gemeente WOERDEN Indiener: college van burgemeester en wethouders Datum: 21 januari 2014 Portefeuillehouder(s): Wethouder Van Tuijl Portefeuille(s): Wijkgericht

Nadere informatie

TITEL Keuze bestuurlijke boete of bestuurlijke strafbeschikking voor handhaving in de openbare ruimte

TITEL Keuze bestuurlijke boete of bestuurlijke strafbeschikking voor handhaving in de openbare ruimte RAADSVOORSTEL Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 3197237 Aan : Gemeenteraad Datum : 15 september 2009 Portefeuillehouder : Wethouder mr. P.J.T. van Daalen Agendapunt : HB-3 B&W-vergadering : 22-09-2009

Nadere informatie

Raadsvoorstel. BOA Oostzaan. Veiligheid. Gebied en Wijkzaken A. de Neef P.J. Möhlmann. Inzet BOA Oostzaan

Raadsvoorstel. BOA Oostzaan. Veiligheid. Gebied en Wijkzaken A. de Neef P.J. Möhlmann. Inzet BOA Oostzaan Titel BOA Oostzaan Nummer 10 / 49 Datum 8 september 2010 Programma Fase Onderwerp Veiligheid Inzet BOA Oostzaan Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 15, 1510 AA Oostzaan

Nadere informatie

Raadsstuk. 027/2009 18 februari 2009 VVH/VHR 2008/209640. Bestuurlijke Strafbeschikking of Bestuurlijke Boete? GEWIJZIGD EXEMPLAAR

Raadsstuk. 027/2009 18 februari 2009 VVH/VHR 2008/209640. Bestuurlijke Strafbeschikking of Bestuurlijke Boete? GEWIJZIGD EXEMPLAAR Raadsstuk Raadsstuk B&W datum Sector/Afd Reg.nr(s) Onderwerp 027/2009 18 februari 2009 VVH/VHR 2008/209640 Bestuurlijke Strafbeschikking of Bestuurlijke Boete? GEWIJZIGD EXEMPLAAR Aan de Raad der gemeente

Nadere informatie

Met dit memo beogen wij een beeld te geven van de recente ontwikkelingen en de gevolgen van een keuze voor één van de instrumenten.

Met dit memo beogen wij een beeld te geven van de recente ontwikkelingen en de gevolgen van een keuze voor één van de instrumenten. Directie Grondgebied Openbare Ruimte Aan BTHV Datum - Opgesteld door, telefoonnummer Jan Abelen, Twan van Meijel Onderwerp Bestuurlijke strafbeschikking / Bestuurlijke boete Aanleiding Op 5 februari 2009

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Bestuurlijke Strafbeschikking óf Bestuurlijke Boete? Portefeuille mr. B. B. Schneiders Auteur Dhr. J.A.M. Lubbers Telefoon 5113815 E-mail: jlubbers@haarlem.nl VVH/VHR

Nadere informatie

TOEZICHT BELEID EN REGELS MET BETREKKING TOT HONDEN

TOEZICHT BELEID EN REGELS MET BETREKKING TOT HONDEN TOEZICHT BELEID EN REGELS MET BETREKKING TOT HONDEN Inleiding In het laatste kwartaal van 2005 is gestart met een evaluatie van het hondenbeleid, zoals dit is vastgesteld op 5 februari 2004. Het resultaat

Nadere informatie

Raads informatiebrief

Raads informatiebrief gemeente Eindhoven Raadsnummer xorq.o6x Inboeknummer robstoogsg Dossiernummer o44.ror z november zoro Raads informatiebrief Betreft aanpak kleine ergernissen in de openbare ruimte: keuze voor de "Bestuurlijke

Nadere informatie

Toezicht- en Handhavingsplan 2016 Openbare Orde en Veiligheid Drank en Horecawet Gemeente Westvoorne

Toezicht- en Handhavingsplan 2016 Openbare Orde en Veiligheid Drank en Horecawet Gemeente Westvoorne Toezicht- en Handhavingsplan 2016 Openbare Orde en Veiligheid Drank en Horecawet Westvoorne 1. Inleiding Vanaf 1 oktober 2015 is binnen Westvoorne het steam actief. Door personele wisselingen en ziekte

Nadere informatie

Aan de Gemeenteraad. 1. Aanleiding

Aan de Gemeenteraad. 1. Aanleiding Aan de Gemeenteraad. Raadsvergadering : 22 april 2010 Nummer : 8 Commissie : Commissie Bestuur en Middelen Portefeuillehouder : burgemeester R.Th.M. Nederveen Afdeling : III-Publiekszaken - Opsteller :

Nadere informatie

Oprichtingscongres Beroepsvereniging Beboa Rotterdam, dinsdag 10 mei 2011

Oprichtingscongres Beroepsvereniging Beboa Rotterdam, dinsdag 10 mei 2011 Oprichtingscongres Beroepsvereniging Beboa Rotterdam, dinsdag 10 mei 2011 Lokale handhaving en de rol van de boa Mevrouw Ria Oosterop-Van Leussen, burgemeester Graft-De Rijp, lid van de commissie Bestuur

Nadere informatie

Bestuursvoorstel Invoering bestuurlijke strafbeschikking voor waterschappen

Bestuursvoorstel Invoering bestuurlijke strafbeschikking voor waterschappen Bijlage Bijlage Bestuursvoorstel Invoering bestuurlijke strafbeschikking voor waterschappen 1. Inleiding Als gevolg van de invoering van nieuwe wetgeving wordt aan de decentrale overheden, waaronder de

Nadere informatie

F. Buijserd burgemeester

F. Buijserd burgemeester Gemeente Nieuwkoop College van Burgemeester en Wethouders HillII IHM G10.0731 nieuwkoop raadsvoorstel portefeuillehouder F. Buijserd opgestelddoor Vergunningen, Voorzieningen en Handhaving / Bart Buijks

Nadere informatie

Memo. Commissie Bestuur en Maatschappij CC: Concernzaken Datum: 5 februari 2014 Agendapunt handhaving. Geachte leden van de raad,

Memo. Commissie Bestuur en Maatschappij CC: Concernzaken Datum: 5 februari 2014 Agendapunt handhaving. Geachte leden van de raad, Memo Postregistratienummer: 2014i00196 Aan: Commissie Bestuur en Maatschappij CC: Van: Concernzaken Datum: 5 februari 2014 Betreft: Agendapunt handhaving Geachte leden van de raad, In de commissievergadering

Nadere informatie

Bestuurlijke strafbeschikking en bestuurlijke boete overlast. Samenvatting. Drs. Sander Flight Prof. Mr. Dr. Arthur Hartmann Dr. Oberon Nauta RAPPORT

Bestuurlijke strafbeschikking en bestuurlijke boete overlast. Samenvatting. Drs. Sander Flight Prof. Mr. Dr. Arthur Hartmann Dr. Oberon Nauta RAPPORT Bestuurlijke strafbeschikking en bestuurlijke boete overlast Samenvatting Drs. Sander Flight Prof. Mr. Dr. Arthur Hartmann Dr. Oberon Nauta RAPPORT Bestuurlijke strafbeschikking en bestuurlijke boete overlast

Nadere informatie

Nota van B&VV. De twee nieuwe wetten

Nota van B&VV. De twee nieuwe wetten Nota van B&VV Onderwerp Implementatie Wet afdoening Openbaar Ministerie Portefeuillehouder drs. Th.L.N. Weterings Collegevergadering 23 november 201 0 Inlichtingen mr. J. Kamphuis (023 567 6935) Registratienummer

Nadere informatie

Wijk, Margret; de Roock, Daus; van Duijn, Aad; Potuijt, Co tje

Wijk, Margret; de Roock, Daus; van Duijn, Aad; Potuijt, Co tje VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & RAADSINFORMATIEBRIEF Van: H. de Gooijer Tel nr: 06-20094743 Nummer: 17A.00701 Datum: 15 juni 2017 Team: OOV Tekenstukken: Ja Bijlagen: Afschrift aan: N.a.v. (evt.

Nadere informatie

Werkplan toezicht en handhaving openbare ruimte

Werkplan toezicht en handhaving openbare ruimte Werkplan toezicht en handhaving openbare ruimte Woudenberg 4 oktober 2017 Versie 1.2 Inleiding De gemeente werkt op het gebied van toezicht en handhaving openbare ruimte nauw samen met andere instanties,

Nadere informatie

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL. L. Smink WZ OA 10G201456 383031 / 383031

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL. L. Smink WZ OA 10G201456 383031 / 383031 SAMENVATTING RAADSVOORSTEL CASENUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 10G201456 383031 / 383031 ONDERWERP L. Smink WZ OA Tijdelijke uitbreiding formatie handhaving bij Stadstoezicht (i.v.m. invoering

Nadere informatie

Besluiten: Behoudens advies van de commissie 1. Het Ontwerp-watersanctiebesluit 2015 voor de inspraak vast te stellen.

Besluiten: Behoudens advies van de commissie 1. Het Ontwerp-watersanctiebesluit 2015 voor de inspraak vast te stellen. B en W-nummer 15.0036; besluit d.d. 20-1-2015 Onderwerp Inspraak Watersanctiebesluit 2015 Besluiten: Behoudens advies van de commissie 1. Het Ontwerp-watersanctiebesluit 2015 voor de inspraak vast te stellen.

Nadere informatie

Bos, Henny/Edwin Loermans/J. Vedder paraaf chef: kopie aan: Bestuurlijke boete of strafbeschikking in Hilversum

Bos, Henny/Edwin Loermans/J. Vedder paraaf chef: kopie aan: Bestuurlijke boete of strafbeschikking in Hilversum NOTA dienst: Dienst Bestuur datum: 14 april 2009 registratienummer: 0901617 afdelingsnaam: DB/ABZ/AKZ steller: Bos, Henny/Edwin Loermans/J. Vedder paraaf chef: kopie aan: onderwerp: Bestuurlijke boete

Nadere informatie

1. Vast te stellen de brief aan de raad over de uitkomst van de ronde tafel gesprekken.

1. Vast te stellen de brief aan de raad over de uitkomst van de ronde tafel gesprekken. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Uitkomst ronde tafel gesprekken aanwijzing vuurwerkvrije zones Programma Portefeuillehouder H.M.F. Bruls Samenvatting Ter uitvoering van de moties tot het onderzoeken

Nadere informatie

Datum 5 juli 2012 Onderwerp Evaluatierapport bestuurlijke strafbeschikking overlast en bestuurlijke boete overlast

Datum 5 juli 2012 Onderwerp Evaluatierapport bestuurlijke strafbeschikking overlast en bestuurlijke boete overlast 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de voorzitter van Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag

Nadere informatie

In deze opgave blijft de btw buiten beschouwing. Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 4.

In deze opgave blijft de btw buiten beschouwing. Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 4. Opgave 2 In deze opgave blijft de btw buiten beschouwing. Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 4. Hondenpoep staat op de eerste plaats op de lijst van buurtproblemen, die de gemeente

Nadere informatie

Position paper Bestuurlijke boete overlast in openbare ruimte en lichte verkeersovertredingen (domein 1 Openbare ruimte)

Position paper Bestuurlijke boete overlast in openbare ruimte en lichte verkeersovertredingen (domein 1 Openbare ruimte) Position paper Bestuurlijke boete overlast in openbare ruimte en lichte verkeersovertredingen (domein 1 Openbare ruimte) Inleiding De burger wil een veilige en leefbare woonomgeving. De gemeenten hebben

Nadere informatie

Voorstel Het Toezicht- en Handhavingsbeleid gemeente Bronckhorst vast te stellen.

Voorstel Het Toezicht- en Handhavingsbeleid gemeente Bronckhorst vast te stellen. gemeente Bronckhorst 1/1 Z01CBAAA2C9 Naam portefeuillehouder: M. Besselink Vergaderdatum 20 april 2017 Registratie nr Onderwerp Z91544\Raad- 00215 Naam behandelend Telefoon behandelend E-mail behandelend

Nadere informatie

Toelichting 120012/JAS 2/4

Toelichting 120012/JAS 2/4 Toelichting Aanleiding Het Openbaar Ministerie gaat zich in de toekomst meer richten op de (middel)zware milieucriminaliteit. Om tegen de kleinschaliger milieudelicten op te kunnen treden wordt de bestuurlijke

Nadere informatie

B en W-nummer ; besluit d.d Onderwerp Watersanctiebesluit Besluiten:

B en W-nummer ; besluit d.d Onderwerp Watersanctiebesluit Besluiten: B en W-nummer 15.0460; besluit d.d. 19-5-2015 Onderwerp Watersanctiebesluit 2015 Besluiten: 1. Het Watersanctiebesluit 2015 vast te stellen. Perssamenvatting: Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Raadsvoorstel Gebied en Wijkzaken A. de Neef P.J. Möhlmann. Veiligheid. Handhaving

Raadsvoorstel Gebied en Wijkzaken A. de Neef P.J. Möhlmann. Veiligheid. Handhaving Titel Activiteitenplan handhaving 2012 Nummer 12/32 Datum 23 april 2012 Programma Fase Onderwerp Veiligheid Handhaving Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 20, 1530

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478. Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2

RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478. Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478 Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2 Onderwerp: Achterstanden met betrekking tot de afgifte van gebruiksvergunningen en -meldingen Verantwoordelijk

Nadere informatie

3. Wat zijn de taken van de toezichthouders? Zie de memo taken en bevoegdheden Boa die op 17 mei jl. aan uw fractie is gestuurd.

3. Wat zijn de taken van de toezichthouders? Zie de memo taken en bevoegdheden Boa die op 17 mei jl. aan uw fractie is gestuurd. Van: Geradts, Michiel Verzonden: maandag 24 juli 2017 11:06 Aan: 'mario1950@hetnet.nl' CC: Griffie, Gemeente Stichtse Vecht; 'maarten.van.dijk@hetnet.nl'; 'E.swerts@kpnmail.nl'; Balemans, Eric; Rodrigus,

Nadere informatie

Evaluatie Inzet Buitengewoon Opsporingsambtenaren. Datum: 26 november 2009 Auteur: E.J.W. Philipse. Evaluatie BOA s

Evaluatie Inzet Buitengewoon Opsporingsambtenaren. Datum: 26 november 2009 Auteur: E.J.W. Philipse. Evaluatie BOA s Evaluatie 2009 Inzet Buitengewoon Opsporingsambtenaren Datum: 26 november 2009 Auteur: E.J.W. Philipse Evaluatie BOA s 2009 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 De BOA s in Kapelle... 3 1.1 Inleiding... 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Raadsvoorstel en besluit

Raadsvoorstel en besluit Raadsvoorstel en besluit 2014-12276 Herzien Toezicht en handhaving verkeerd gestalde fietsen en weesfietsen16 oktober 2014 7 oktober 2014 Aan de leden van de raad, Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Toezicht en Handhaving in Assen

Toezicht en Handhaving in Assen Toezicht en Handhaving in Assen Een veilige en leefbare gemeente Als er iets mis gaat in de samenleving, gaat de vinger al snel naar de gemeente. Waren de vergunningen en het toezicht daarop in orde? En

Nadere informatie

*Z01A8DB6925* Raadsvoorstel (openbaar) 1500 Afdeling ROVM. Conform besloten B en W d.d. 30 augustus bespreekstuk

*Z01A8DB6925* Raadsvoorstel (openbaar) 1500 Afdeling ROVM. Conform besloten B en W d.d. 30 augustus bespreekstuk Raadsvoorstel (openbaar) 1500 Afdeling ROVM zaaknummer Z-13-07821 registratienummer opsteller advies de heer K. Luijten doorkiesnummer 010-5931975 Directeur/afdelingshoofd ing. P.D. Verstoep datum advies

Nadere informatie

Notitie boa s in de openbare ruimte

Notitie boa s in de openbare ruimte Notitie boa s in de openbare ruimte Versie 1.2, 23 augustus 2016 Vastgesteld door burgemeester en wethouders d.d. 4 oktober 2016 met keuze voor scenario 2 (basis), pilot voor de duur van 2 jaar. Samenvatting

Nadere informatie

AGENDAPUNT NR: 2009.0.071.903. Concernstaf Bureau Gemeentesecretaris 15 september 2009. Pagina 1 van 9

AGENDAPUNT NR: 2009.0.071.903. Concernstaf Bureau Gemeentesecretaris 15 september 2009. Pagina 1 van 9 AGENDAPUNT NR: 2009.0.071.903 Concernstaf Bureau Gemeentesecretaris 15 september 2009 Pagina 1 van 9 Collegenota Aan burgemeester en wethouders Documentnummer 2009.0.071.903 Datum Zaaknummer 2009-08-00863

Nadere informatie

TOEZICHT- HOUDERS IN BEWEGING

TOEZICHT- HOUDERS IN BEWEGING 20 SECONDANT #5 OKTOBER 2012 FOTOSERIE Werken met boa s TOEZICHT- HOUDERS IN BEWEGING Werkvloer Duizenden toezichthouders en handhavers van diverse pluimage spelen een steeds grotere rol in de bestrijding

Nadere informatie

Handhavingsplan Openbare Orde en Veiligheid 2013 Wormerland

Handhavingsplan Openbare Orde en Veiligheid 2013 Wormerland splan Openbare Orde en Veiligheid 2013 Wormerland December 2012 Steller: R.Gorter Inhoudsopgave: 1. Inleiding 3 2. Onderdelen openbare orde en veiligheid en openbare ruimte 4 3. Werkzaamheden BOA op grond

Nadere informatie

Jaarverslag Bijzondere Opsporingsambtenaren

Jaarverslag Bijzondere Opsporingsambtenaren Jaarverslag Bijzondere Opsporingsambtenaren 2016 Inleiding Voor u het jaarverslag van de buitengewoon opsporingsambtenaren (boa s) van 2016. Dit eenvoudig verslag beoogt niets meer dan snel inzicht te

Nadere informatie

Toezicht en handhaven in de openbare ruimte Jaarverslag 2012

Toezicht en handhaven in de openbare ruimte Jaarverslag 2012 Toezicht en handhaven in de openbare ruimte Jaarverslag 2012 Sector Stadsbeheer Inleiding: Sinds eind 2004 beschikt de gemeente over een eigen toezichthouder openbare ruimte in de vorm van een buitengewoon

Nadere informatie

Zaaknummer: HHVYT01. Bestuurlijke boete en bestuurlijke strafbeschikking. Collegevoorstel

Zaaknummer: HHVYT01. Bestuurlijke boete en bestuurlijke strafbeschikking. Collegevoorstel Collegevoorstel Inleiding Kleine ergernissen in het publieke domein, zoals overlast door loslopende honden, het verkeerd aanbieden van huisvuil, hinderlijk geplaatste uitstallingen en dergelijke zijn in

Nadere informatie

LE Royé. Telefoonnummer: Raadsbesluit. 2.Evaluatiecarnaval

LE Royé. Telefoonnummer: Raadsbesluit. 2.Evaluatiecarnaval Raadsvergadering 11 oktober 2016 Volgnummer 87-2016 Onderwerp Programmanummer 2 Integrale veiligheid Registratienummer 2016-28622 Collegevergadering 30 augustus 2016 Portefeuillehouder Organisatieonderdeel

Nadere informatie

GEMEENTE OLDEBROEK. Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering 26 maart 2015

GEMEENTE OLDEBROEK. Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering 26 maart 2015 GEMEENTE OLDEBROEK Raadsvergadering 26 maart 2015 Voorstel van het college aan de raad Onderwerp: Gedeeltelijke voortzetting uitvoering hondenbeleid. Agendapunt Portefeuillehouder: mw. A.A.C. Groot en

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.2

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.2 RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.2 Raadsvergadering van 25 februari 2010 Onderwerp: Uitbreiding personele capaciteiten in verband met verwezenlijking van de activiteiten en taken in het kader van de rioleringszorg

Nadere informatie

gemeente BrCSnSS 11111

gemeente BrCSnSS 11111 gemeente BrCSnSS 11111 Oplegnotitie Actualisering Algemene Plaatselijke Verordening Registratiekenmerk 592478 Gemeenteblad nr. 49 Rol van de raad De raad krijgt dit raadsvoorstel voorgelegd omdat de raad

Nadere informatie

Integraal Handhavingsbeleidsplan De Ronde Venen, 26 september 2012. Bijlage VI Toelichting op de bestuursrechtelijke sanctiemiddelen

Integraal Handhavingsbeleidsplan De Ronde Venen, 26 september 2012. Bijlage VI Toelichting op de bestuursrechtelijke sanctiemiddelen Bijlage VI Toelichting op de bestuursrechtelijke sanctiemiddelen 76 Bestuursrechtelijke sanctiemiddelen De gemeente De Ronde Venen kan tegen overtreders met meerdere verschillende sanctiemiddelen, al dan

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief GEMEENTEBESTUUR. 21 juli 2015. Zorg en Welzijn. Informatie voor de raad (voor kennisgeving)

Raadsinformatiebrief GEMEENTEBESTUUR. 21 juli 2015. Zorg en Welzijn. Informatie voor de raad (voor kennisgeving) Raadsinformatiebrief GEMEENTEBESTUUR onderwerp Toezichthoudend ambtenaar Wmo team SLSTA RIB nummer 2015 105 collegevergadering d.d. programma portefeuillehouder 21 juli 2015 Zorg en Welzijn R. Testroote

Nadere informatie

BOA-Jaarplan 2016 Gemeente Ridderkerk

BOA-Jaarplan 2016 Gemeente Ridderkerk BOA-Jaarplan 2016 Gemeente Ridderkerk 1 Inhoud BOA-Jaarplan 2016... 1 Gemeente Ridderkerk... 1 1. INLEIDING... 3 2. ALGEMENE ASPECTEN... 3 2.1 Toezichthouders / BOA s... 3 2.2 Ontwikkeling taken afgelopen

Nadere informatie

Zijn in het voorstel één of meer van de volgende aspecten van toepassing?

Zijn in het voorstel één of meer van de volgende aspecten van toepassing? dl...,_ j ---::>-- 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 Onderwerp Nummer voorstel Datum voorstel Portefeuillehouder( s) Contactpersoon Team Contactpersoon Email Contactpersoon Telefoon

Nadere informatie

Onderwerp Invoering bestuurlijke strafbeschikking overlast openbare ruimte

Onderwerp Invoering bestuurlijke strafbeschikking overlast openbare ruimte Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Invoering bestuurlijke strafbeschikking overlast openbare ruimte Programma / Programmanummer Veiligheid / 1012 BW-nummer Portefeuillehouder Th. de Graaf Samenvatting

Nadere informatie

Stadstoezicht In antwoord op uw beleidsklacht gemeentelijk hondenbeleid

Stadstoezicht In antwoord op uw beleidsklacht gemeentelijk hondenbeleid Afdeling Onderwerp Telefoon Stadstoezicht In antwoord op uw beleidsklacht gemeentelijk Vereniging Hondvriendelijk Groningen Mevrouw T. Heerink-Huizen Grote Rozenstraat 39 9727 DATG GRONINGEN (050) 367

Nadere informatie

Dienstverleningsovereenkomst Verkeer en Vervoer ten behoeve van de gemeente Haaren, en werving medewerker Verkeer en Vervoer.

Dienstverleningsovereenkomst Verkeer en Vervoer ten behoeve van de gemeente Haaren, en werving medewerker Verkeer en Vervoer. Reg. nr.: 1310539 Afdeling: Openbare Ruimte Onderwerp Dienstverleningsovereenkomst Verkeer en Vervoer ten behoeve van de gemeente Haaren, en werving medewerker Verkeer en Vervoer. Samenvatting Door vertrek

Nadere informatie

Raadsvergadering. Onderwerp Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Bunnik 2012 in verband met Wet aanpak woonoverlast

Raadsvergadering. Onderwerp Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Bunnik 2012 in verband met Wet aanpak woonoverlast RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 22 juni 2017 17-046 Onderwerp Wijziging APV in verband met Wet aanpak woonoverlast Aan de raad, Onderwerp Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Bunnik

Nadere informatie

Landelijke Aanpak Adreskwaliteit

Landelijke Aanpak Adreskwaliteit Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Landelijke Aanpak Adreskwaliteit Programma Dienstverlening & Burgerzaken Portefeuillehouder H.M.F. Bruls Samenvatting Om de kwaliteit van de basisregistratie te verbeteren

Nadere informatie

: 25 juni 2012. : E.L. Jansen : E.M. de Rijke

: 25 juni 2012. : E.L. Jansen : E.M. de Rijke RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Datum Forum vergadering Datum Raadsvergadering : 12 juni 2012 : 25 juni 2012 Documentnr. Zaaknummer : 845 : Portefeuillehouder Verantwoordelijk MT-lid : E.L.

Nadere informatie

BELEIDSNOTITIE GEZAMENLIJKE AANPAK INBREKERS GEMEENTE RIDDERKERK EN POLITIE

BELEIDSNOTITIE GEZAMENLIJKE AANPAK INBREKERS GEMEENTE RIDDERKERK EN POLITIE BELEIDSNOTITIE GEZAMENLIJKE AANPAK INBREKERS GEMEENTE RIDDERKERK EN POLITIE Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ridderkerk, Op xxxxxx 2017 Inleiding In 2016 heeft

Nadere informatie

Inhoudsopgave. CS070912 Handboek Toezicht pagina 1

Inhoudsopgave. CS070912 Handboek Toezicht pagina 1 Handboek Toezicht Iedere dag is anders. De spanning en afwisseling dat je niet weet wat je over vijf minuten te wachten staat. Als je buiten loopt, heb je heel veel vrijheid. Je bent aanspreekpunt voor

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 Afdeling Toezicht en Handhaving Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA s) Ridderkerk

Jaarverslag 2015 Afdeling Toezicht en Handhaving Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA s) Ridderkerk Jaarverslag 2015 Afdeling Toezicht en Handhaving Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA s) Ridderkerk 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Taken... 3 2.1 Meldingen door burgers en ondernemers... 3 2.2 Hondenbeleid...

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Invoering ontheffing straatoptredens Reg.nummer: 2013/ 6602

Raadsstuk. Onderwerp: Invoering ontheffing straatoptredens Reg.nummer: 2013/ 6602 Raadsstuk Onderwerp: Invoering ontheffing straatoptredens Reg.nummer: 2013/ 6602 1. Inleiding De gemeente Haarlem heeft de afgelopen jaren veel klachten binnengekregen over overlast door straatoptredens.

Nadere informatie

De visie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

De visie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Presentatie Werner van Damme (ter vervanging van Gert-Jan Bos) voor SBOstudiedag Bestuurlijke boete of bestuurlijke strafbeschikking (27 september, Dorint Sofitel Eindhoven) De visie van het Ministerie

Nadere informatie

Collegevoorstel. Onderwerp. Samenvatting. Voorstel 15-1. Reg. nr.: 1410057 Afdeling: Ruimtelijke Ontwikkeling. Samen Sterk In het Buitengebied

Collegevoorstel. Onderwerp. Samenvatting. Voorstel 15-1. Reg. nr.: 1410057 Afdeling: Ruimtelijke Ontwikkeling. Samen Sterk In het Buitengebied 15-1 Collegevoorstel Afdeling: Ruimtelijke Ontwikkeling Onderwerp Samen Sterk In het Buitengebied Samenvatting In 2008 is het project Samen Sterk In het Buitengebied opgestart door Provincie, gemeenten,

Nadere informatie

25-1-2012. Opdrachtgever: Erica Mosch

25-1-2012. Opdrachtgever: Erica Mosch Onderwerp: De bestuurlijke strafbeschikking Nummer: Bestuursstukken\943 Agendapunt: 7 DB: Ja BPP: Nee 7-12-2011 Workflow Opsteller: Bert Jager, 0598-693752 Schoon Water FAZ: Ja 25-1-2012 Opdrachtgever:

Nadere informatie

VOORAL HONDEN EN HUISVUIL

VOORAL HONDEN EN HUISVUIL 42 SECONDANT #5 OKTOBER 2012 Ervaringen met bestuurlijke strafbeschikking overlast VOORAL HONDEN EN HUISVUIL Naar inhoudsopgave SECONDANT #5 OKTOBER 2012 43 Loslopende honden, hondenpoep op straat, wildplassen.

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas 298634 Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Besluitnummer: 43 5b Onderwerp: Opstellen beleid Nota integraal toezichts- en handhavingsbeleid fysieke leefomgeving Advies: 1. Vast

Nadere informatie

Aan de Gemeenteraad.

Aan de Gemeenteraad. Aan de Gemeenteraad. Raadsvergadering d.d. : 27 september 2018 Commissievergadering d.d. : 13 september 2018 Commissie : Commissie Bestuur en Middelen Portefeuillehouder : Burgemeester E. Roest Programmaonderdeel

Nadere informatie

Cluster veiligheid Gemeente Vaals

Cluster veiligheid Gemeente Vaals Cluster veiligheid Gemeente Vaals Historie van het cluster: De gemeente Vaals besloot in 2008 om een buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) in vaste dienst te nemen, zodat de betrokkenheid bij de gemeente

Nadere informatie

Registratie en besteding van de proces verbaalvergoedingen

Registratie en besteding van de proces verbaalvergoedingen Registratie en besteding van de proces verbaalvergoedingen door gemeenten Samenvatting Dr. L.J.M. Aarts, M.A.G. Gielen (MSc), M.C. Kuin (MSc), D. Faber (MSc), 2015 Inleiding Tot 1 januari 2015 ontvingen

Nadere informatie

HAAGSE VVD OP NAAR EEN INTEGRALE HANDHAVING 300 HANDHAVERS MET MEER BEVOEGDHEDEN

HAAGSE VVD OP NAAR EEN INTEGRALE HANDHAVING 300 HANDHAVERS MET MEER BEVOEGDHEDEN HAAGSE VVD OP NAAR EEN INTEGRALE HANDHAVING 300 HANDHAVERS MET MEER BEVOEGDHEDEN 1 WAT WIL DE VVD? - Aantal handhavers uitbreiden tot 300 goed opgeleide handhavers; - Handhavers moeten de bevoegdheid krijgen

Nadere informatie

Afdelingsmanager Sjaak van Meijel

Afdelingsmanager Sjaak van Meijel Adviesnota aan B en W Onderwerp Startnotitie nieuwe Drank- en Horecawet Datum 15 januari 2013 Naam steller Henry Gruijters Kenmerk DHW Afdelingsmanager Sjaak van Meijel Afdeling Integrale veiligheid Coördinator

Nadere informatie

Raadsvoorstel. agendapunt. Aan de raad van de gemeente IJsselstein. Onderwerp Vaststellen Parkeerverordening 2013 en Parkeerbelastingverordening 2013

Raadsvoorstel. agendapunt. Aan de raad van de gemeente IJsselstein. Onderwerp Vaststellen Parkeerverordening 2013 en Parkeerbelastingverordening 2013 Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Raadsstuknummer : 2012/28557 Datum : 20 november 2012 Programma : Mobiliteit Blad : 1 van 5 Cluster : Ruimte Portefeuillehouder: dhr. T.

Nadere informatie

Gemeente Groningen. Concept Uitvoeringsprogramma toezicht en handhaving in de openbare ruimte Stadstoezicht

Gemeente Groningen. Concept Uitvoeringsprogramma toezicht en handhaving in de openbare ruimte Stadstoezicht Gemeente Groningen Concept Uitvoeringsprogramma toezicht en handhaving in de openbare ruimte 2018 Stadstoezicht Groningen, oktober 2017 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Taken Toezicht & Handhaving...

Nadere informatie

Raadsbijlage GEMEENTEBESTUUR

Raadsbijlage GEMEENTEBESTUUR Raadsbijlage GEMEENTEBESTUUR Oplegnotitie invoering bestuurlijke strafbeschikking raadsnummer 2010 55 team VHBOP steller S. Helsen doorkiesnummer 077-359 63 43 e-mail s.helsen@venlo.nl Invoering bestuurlijke

Nadere informatie

Collegevoorstel. Onderwerp. Samenvatting. Voorstel Reg. nr.: Afdeling: Ruimtelijke Ontwikkeling. Mandaat aan ODBN

Collegevoorstel. Onderwerp. Samenvatting. Voorstel Reg. nr.: Afdeling: Ruimtelijke Ontwikkeling. Mandaat aan ODBN 15-1 1410138 Afdeling: Ruimtelijke Ontwikkeling Onderwerp Mandaat aan ODBN Samenvatting Op 1 oktober 2013 is de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) operationeel geworden. De ODBN houdt toezicht bij bedrijven

Nadere informatie

Verordening tot wijziging van de Algemene plaatselijke verordening ten behoeve van inzet cameratoezicht

Verordening tot wijziging van de Algemene plaatselijke verordening ten behoeve van inzet cameratoezicht Gemeenteblad nr. 490336 Officiële uitgave van de gemeente Midden-Drenthe d.d. 10 december 2015 Verordening tot wijziging van de Algemene plaatselijke verordening ten behoeve van inzet cameratoezicht Raadsbesluit

Nadere informatie

VANG-bijeenkomst Handhaving. 19 juni 2018 te Rotterdam

VANG-bijeenkomst Handhaving. 19 juni 2018 te Rotterdam VANG-bijeenkomst Handhaving 19 juni 2018 te Rotterdam Programma 09.30-09.45 uur Ontvangst 09.55-10.00 uur Welkom door NVRD 10.00-10.30 uur Juridische instrumenten handhaving Rianne de Heer 10.30-11.00

Nadere informatie

Team OV. gfedcb. gfedc OR. gfedc. Besluitenlijst d.d. d.d Vertrouwelijk. adj.secr. gem.secr.

Team OV. gfedcb. gfedc OR. gfedc. Besluitenlijst d.d. d.d Vertrouwelijk. adj.secr. gem.secr. Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Team OV Aanwijzingsbesluit toezichthouders Olst-Wijhe, Raalte en Deventer 1- Notagegevens Notanummer 725438 Datum 17-7-2012 Programma: 02. Openbare orde en

Nadere informatie

Raadsvoorstel Besluitvormend. Wij stellen voor: Integrale notitie 'Veiligheid stationsgebieden. de raad van de gemeente

Raadsvoorstel Besluitvormend. Wij stellen voor: Integrale notitie 'Veiligheid stationsgebieden. de raad van de gemeente Raadsvoorstel Besluitvormend Integrale notitie 'Veiligheid stationsgebieden aan: de raad van de gemeente zaaknummer: Z-17-018336 datum voorstel: 9 augustus 2017 datum collegevergadering: 29 augustus 2017

Nadere informatie

Betreft 1. Nieuw beleid inzake overlast Honden(poep). 2. Kredietbesluit.

Betreft 1. Nieuw beleid inzake overlast Honden(poep). 2. Kredietbesluit. Stein 7 december 2004 Gemeenteblad Afdeling A 2005, no. 6 Agendapunt 8 Bijlagen 2 Aan De Raad Betreft 1. Nieuw beleid inzake overlast Honden(poep). 2. Kredietbesluit. Inleiding Uit vele reacties, waaronder

Nadere informatie

BOA s Gemeente Etten-Leur

BOA s Gemeente Etten-Leur BOA s Gemeente Etten-Leur BOA Etten-Leur Waaraan herken ik een BOA? Het insigne is zilverkleurig. Op het insigne staat een hand die een staf vasthoudt met daarachter een schild. Het insigne is sinds 2008

Nadere informatie

Dag van de BOA. Ondermijning en de rol van toezicht en handhaving. 27 mei Arjen Gerritsen Burgemeester van Almelo

Dag van de BOA. Ondermijning en de rol van toezicht en handhaving. 27 mei Arjen Gerritsen Burgemeester van Almelo Dag van de BOA Ondermijning en de rol van toezicht en handhaving 27 mei 2019 Arjen Gerritsen Burgemeester van Almelo Introductie en welkom - Arjen Gerritsen - Burgemeester van Almelo Portefeuille Openbare

Nadere informatie

HONDENBELEID BRIELLE

HONDENBELEID BRIELLE HONDENBELEID BRIELLE April 2005 Inhoudsopgave Inleiding Doelstelling Wettelijke instrumentarium Mogelijkheden Kosten, baten, dekking Overwegingen Voorstel Tijdsplanning 2 Inleiding De overlast van honden,

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLU

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLU RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLU Agendanummer 10-122 Registratienummer raad 600798 Behorend bij het B&W-advies met registratienummer 599107 Moet in elk geval behandeld zijn in de raadsvergadering van de gemeente

Nadere informatie

Raadsvoorstel

Raadsvoorstel gemeente Gemeente Haarlemmerliede Haarlemmermeer «n spaarnwoude Raadsvoorstel 2018.0019031 Portefeuilehouders Bob Graal, Pieter Heiliegers steiler Addy Monster Collegevergadering 9 april 2018 Raadsvergadering

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Evaluatie samenwerking Rekenkamercommissie BBLM. Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein

Evaluatie samenwerking Rekenkamercommissie BBLM. Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein Raad VOORBLAD Onderwerp Evaluatie samenwerking Rekenkamercommissie BBLM Agendering x Commissie Bestuurlijk Domein x Gemeenteraad Commissie Ruimtelijk Domein Lijst ingekomen stukken Commissie Sociaal en

Nadere informatie

Werkplan toezicht en handhaving openbare ruimte

Werkplan toezicht en handhaving openbare ruimte Gemeente Woudenberg Collegeadvies Eigen initiatief Besluitenregistratie: Postregistratienummer :191772 fasw) 42 oz Datum inboeken : 10-10-2017 Openbaar Ja Internet Nee naar RAAD Nee OR Nee Communicatie

Nadere informatie

Met de bestuurlijke boete naar handhaven op (lokaal) niveau.

Met de bestuurlijke boete naar handhaven op (lokaal) niveau. Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 12 600, 2500 DJ Den Haag Uw brief van Zie lijst Uw kenmerk Ons kenmerk DSB200036307 Doorkiesnummer (070) 353 6431 Aantal bijlagen Onderwerp bestuurlijke boete Datum

Nadere informatie

Iets later dan de bedoeling was maar hier is dan toch nieuwsbrief nr. 2

Iets later dan de bedoeling was maar hier is dan toch nieuwsbrief nr. 2 Juni 2018 Iets later dan de bedoeling was maar hier is dan toch nieuwsbrief nr. 2 De intentie is om 4 nieuwsbrieven per jaar te versturen en bij eventuele speciale gelegenheden een extra nieuwsbrief. Wilt

Nadere informatie

Model afvalstoffenverordening VNG 2015. Wat kunt u als gemeente daarmee? Wat zit er in uw gereedschapskist?

Model afvalstoffenverordening VNG 2015. Wat kunt u als gemeente daarmee? Wat zit er in uw gereedschapskist? Model afvalstoffenverordening VNG 2015 Wat kunt u als gemeente daarmee? Wat zit er in uw gereedschapskist? Waarom regels door gemeente? Gemeente heeft plicht huishoudelijk afval inzamelen o.g.v. Wet milieubeheer

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2013/47

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2013/47 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 6-6-2013 Nummer voorstel: 2013/47 Voor raadsvergadering d.d.: 18-06-2013 Agendapunt: 20 Onderwerp:

Nadere informatie

Status Informerend (beschrijving procedure, geen inhoudelijke behandeling beleidsvelden)

Status Informerend (beschrijving procedure, geen inhoudelijke behandeling beleidsvelden) Onderwerp Wijziging Drank & Horecawet, stand van zaken gemeente Boxtel Status Informerend (beschrijving procedure, geen inhoudelijke behandeling beleidsvelden) Voorstel Kennis te nemen van deze notitie

Nadere informatie

jrotfingen 1 1 JUN 2313 Datum ** Uw brief van -

jrotfingen 1 1 JUN 2313 Datum ** Uw brief van - Bestuursdienst ^(^te jrotfingen Ter informatie: resultaat bespreking 'Informatie Stadstoezicht vervolj Onderwerp vergadering raadscommissie Financien & veiligheid dd 22^11161 20IJ Steller H. Tuithof De

Nadere informatie

Raadsvergadering. 28 november Onderwerp Wijziging van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Bunnik 2012

Raadsvergadering. 28 november Onderwerp Wijziging van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Bunnik 2012 RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 28 november 2013 13-102 Onderwerp Wijziging van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Bunnik 2012 Aan de raad, Onderwerp: Wijziging van de Algemene plaatselijke

Nadere informatie

Nota over vervanging stadswachten door Boa s en inzet van de Bestuurlijke Strafbeschikking.

Nota over vervanging stadswachten door Boa s en inzet van de Bestuurlijke Strafbeschikking. Nota over vervanging stadswachten door Boa s en inzet van de Bestuurlijke Strafbeschikking. Inleiding: Aanleiding van deze nota is o.a. de al jaren geleden uitgesproken wens een in te stellen blauwe zone

Nadere informatie

Handleiding. Toezichthouder Server applicaties Plus. Toezichthouder

Handleiding. Toezichthouder Server applicaties Plus. Toezichthouder Handleiding Toezichthouder Server applicaties Plus Toezichthouder Auteur: K. van der Weide BySpy Products B.V. 2017 versie 3.0 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Inleiding 3 Inloggen 4 Menu Toezicht 4 Toezicht

Nadere informatie