Evaluatie Wet tijdelijk huisverbod gemeente Venray juni 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Evaluatie Wet tijdelijk huisverbod gemeente Venray juni 2010"

Transcriptie

1 Evaluatie Wet tijdelijk huisverbod gemeente Venray juni Aanleiding Per 1 januari 2009 is de Wet tijdelijk huisverbod in werking getreden. Dit verbod houdt in dat de burgemeester iemand die huiselijk geweld dreigt te plegen, tien dagen of meer de toegang tot zijn of haar woning mag ontzeggen. Het huisverbod geeft de mogelijkheid om te voorzien in een afkoelingsperiode en daarnaast kan in deze periode de hulpverlening opgestart worden. In het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), waarin de aanpak van huiselijk geweld is opgenomen in prestatieveld 7, krijgt de gemeente de regierol en is bestrijding van huiselijk geweld een wettelijke taak. Hulpverlening blijft cruciaal, zowel bij de bestuursrechtelijke aanpak (huisverbod) als bij meldingen zonder aangifte (slachtoffers die direct hulp zoeken via bijvoorbeeld het Algemeen maatschappelijk werk, de huisarts of de politie maar niet overgaan tot het doen van een aangifte) en bij signalering (door huisartsen, onderwijs of andere hulpverleners). 2. Werkwijze Het Regionaal College (bestuursorgaan van de politieregio Limburg Noord, bestaande uit de leiding van het OM, de leiding van de politie en de burgemeesters van de betreffende gemeenten) heeft het bestuursrechtelijke traject in een stroomschema vastgesteld (bijlage 1) en overeenstemming bereikt met betrekking tot de hulpverlening op de onderstaande punten: - het Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG) is het meldpunt voor het inschakelen van de casemanagers - de casemanager is binnen één uur ter plekke en binnen 24 uur is er een interventieteam samengesteld - de hulpverlening wordt ingezet op het systeem (slachtoffer, kind, dader) - hulpverlening is een verantwoordelijkheid van de portefeuillehouder Zorg en Welzijn De lokale verantwoordelijkheid is om de lokale hulpverlening na oplegging van een huisverbod goed te organiseren. Voor een optimale uitvoering van het hulpverleningsproces bij oplegging van de wet tijdelijk huisverbod moesten er lokaal afspraken worden gemaakt over: a) de lokale invulling van de functie van casemanager (nieuwe functie) b) de borging van de casemanager in het lokale sociaal netwerk (casusoverleg voor meervoudige problematiek) c) de acute inzet van lokale hulpverleners (binnen 24 uur) indien er sprake is van oplegging van een huisverbod (convenant-afspraken maken) 1

2 a) de lokale invulling van de functie van casemanager Voor de uitvoering van de functie van casemanager zijn 3 offertes opgevraagd bij 3 lokale aanbieders voor de duur van 1,5 jaar. Er hebben 2 partijen ingeschreven. Na een zorgvuldige overweging op basis van te voren vastgestelde gunningscriteria is op basis van prijs (25%) en kwaliteit (75%) de gunning in het voordeel van de TBS-kliniek de Rooyse Wissel. In overleg met de politie, burgemeester en op basis van cijfers huiselijk geweld gemeente Venray en ervaringscijfers huisverbod Venlo is het uitgangspunt geweest dat het aantal huisverboden in de gemeente Venray waarschijnlijk rond de 30 per jaar zal bedragen. b) de borging van de casemanager in het lokale sociaal netwerk De taak van de gemeente is om partijen en instanties die voor de aanpak van huiselijk geweld verantwoordelijk zijn, bij elkaar te brengen, ervoor te zorgen dat zij sluitende afspraken maken en erop toe te zien dat zij de gemaakte afspraken nakomen. In Venray bestond al een maandelijks casusoverleg voor meervoudige problematiek; het sociaal netwerk. Situaties van huisverbod vallen gezien de impact van de maatregel onder de meervoudige problematiek. Er is voor gekozen om de casemanager te laten aansluiten bij het sociaal netwerk. Omdat het sociaal netwerk een bredere taak krijgt met de komst van de Wet tijdelijk huisverbod was het idee om de instroom in het sociaal netwerk zoveel als mogelijk te beperken door aan de voorkant meer preventief te werken. Bij een (ernstige) schulden situatie is vaak niet duidelijk of er sprake is van een multi-problemsituatie of dat de oorzaak ligt in de schuldenproblematiek. De gemeente Venray heeft de keuze gemaakt om een periodiek schuldhulpverleningsoverleg te formaliseren. Dit overleg krijgt een zeer belangrijke preventieve taak. c) de acute inzet van lokale hulpverleners (binnen 24 uur) indien er sprake is van oplegging van een huisverbod Om de acute inzet van de lokale hulpverleners te garanderen is er op 28 mei 2009 een samenwerkingsconvenant ondertekend tussen Synthese, GGZ, Rooyse Wissel, Bureau Jeugdzorg en de gemeente Venray. Het samenwerkingsconvenant regelt de volgende zaken: Synthese, GGZ en Bureau Jeugdzorg: binnen 24 uur starten van hulpverlening inclusief een bereikbaarheidssysteem. De Rooyse Wissel: binnen 1 uur starten van casemanagement Gemeente Venray: regisseur sociaal netwerk De gemeente Venray is regisseur/voorzitter van het sociaal netwerk. In het samenwerkingsconvenant is opgenomen dat de gemeente Venray als regisseur/voorzitter van het sociaal netwerk zogenaamde grijze trajecten bekostigt. Grijze trajecten zijn situaties waarbij geen huisverbod wordt opgelegd maar wel interventie van een casemanager wenselijk wordt geacht. Indien hier sprake van is besluit de voorzitter van het sociaal netwerk of diens plaatsvervanger op advies van de procesmanager van het Veiligheidshuis Noord Limburg over de inzet van casemanagement. Van dit middel is geen gebruik gemaakt. 2

3 3. Ontwikkeling huisverbod Op 5 juni 2009 is gestart met het opleggen van huisverboden in de gemeente Venray. Op dinsdag 30 juni 2009 is in Venray het eerste huisverbod opgelegd. Op woensdag 15 juli 2009 is het tweede huisverbod opgelegd. Beide huisverboden zijn gevolgd door de gemeente Venray. Aandachtspunten bij het eerste huisverbod was het aanleveren van de stukken en de bereikbaarheid van de burgemeester. Bij het tweede huisverbod waren de aandachtspunten van het eerste huisverbod niet meer van toepassing. Aantal opgelegde huisverboden in Venray sinds 5 juni 2009: 5 x in x in 2010 (tot 1 mei 2010) De verklaring van het lage volume-aantal is volgens de eindrapportage Audit Wet tijdelijk huisverbod van november 2009: - de politie heeft geen inhoudelijk beleid gemaakt maar haar taak als uitvoerder van de wet opgepakt. Het ontbreken van beleid maakt dat tot nu toe minder huisverboden zijn opgelegd dan het geval had kunnen zijn. - er is onvoldoende capaciteit bij hulpofficieren om steeds zorgvuldig risicotaxaties uit te voeren - er ontbreekt een duidelijke regisseur waardoor de politie haar taak minder effectief kan uitvoeren 4. Overige ontwikkelingen In het plan van aanpak huiselijk geweld van de gemeente Venray stond in de actielijst het voornemen om een voorlichtingscampagne te starten. Door regelmatig publiciteit te geven aan huiselijk geweld waarbij zoveel als mogelijk gebruik wordt gemaakt van het landelijke aanbod komt het huiselijk geweld meer uit de taboesfeer. Het voornemen was om deze publiciteitscampagne in 2009 lokaal te starten en te richten op de Wet tijdelijk huisverbod. De achterliggende gedachte hierbij was dat wellicht eerder wordt overgegaan tot het melden van huiselijk geweld als er concrete hulpverlening volgt. In februari 2010 heeft er in de Wmo-krant van de gemeente Venray een bericht gestaan over de Wet tijdelijk huisverbod. Deze Wmo-krant is in heel Venray huis aan huis verspreid. In 2010 is de publiekscampagne besproken met de beleidsmedewerker van de centrumgemeente Venlo. De gemeente Venlo verspreid vanuit de centrum-gemeente-gelden jaarlijks een huis aan huis folder over huiselijk geweld. In de folder van 2010 (welke half december 2010 zal worden verspreid) zal de Wet tijdelijk huisverbod worden toegevoegd. Tevens was er het voornemen om op de schaal van Venray een training signaleren te ontwikkelen en uit te voeren voor sleutelfiguren. Signaleren, het in zo vroeg mogelijk stadium herkennen van huiselijk geweld en vervolgens weten hoe te handelen door zelf actie te ondernemen dan wel door het nemen van initiatieven om deze situatie zo snel mogelijk onder de aandacht te brengen van de daartoe geëigende (hulpverlening)instanties. Om te kúnnen signaleren moet kennis van kenmerken van huiselijk geweld en kindermishandeling aanwezig zijn. Niet alleen over het fenomeen in het algemeen, maar ook toegespitst op de risicofactoren zoals armoede of werkloosheid, alcoholgebruik, recidive, aankomende of recente echtscheiding, isolement, dierenmishandeling enz. Deskundigheidsbevordering van beroepsgroepen, structurele aandacht voor huiselijk geweld en kindermishandeling in de 3

4 opleiding van beroepsgroepen, en informatieverstrekking aan het bedrijfsleven zijn belangrijke stappen die gezet moeten worden. Er zijn vele partijen en personen, die hierin een rol (kunnen) vervullen, zoals politie, leerkrachten, medici, werkgevers en hulpverleners. Signaleren is belangrijk omdat naar schatting 12% van de incidenten huiselijk geweld bij de politie wordt gemeld, dus de daadwerkelijke omvang is vele malen groter. Dit actiepunt is door de centrumgemeente Venlo opgepakt met daarbij de focus op kindermishandeling. Aansluitend zullen ook andere beroepsgroepen volgen. 5. Toekomst Het voornemen is om vanuit de evaluatie met alle partners afspraken te maken over de voortzetting van het huisverbod. Vooruitlopend op deze afspraken kan vastgesteld worden dat: - gezien de ervaringscijfers / volume-aantallen is er geen nieuw aanbesteding/offertetraject nodig - vanuit een advies van de procesmanager van het veiligheidshuis kan de voorzitter van het sociaal netwerk besluiten tot het opleggen van een grijs traject, hiervan meer gebruik gaan maken - afspraken maken om los van het advies van het veiligheidshuis gebruik te maken van de grijze trajecten. 6. Afspraken n.a.v. evaluatie d.d. 1 juli 2010 In aanwezigheid van politie, veiligheidshuis, synthese, wonen Venray, GGZ, bureau Jeugdzorg, Rooyse Wissel en gemeente Venray zijn de volgende afspraken gemaakt: - binnen het uur ter plaatse zijn van de casemanager is maatwerk. Er dient altijd binnen het uur een telefonisch overleg plaats te vinden tussen hovj en casemanager, warme overdracht is belangrijk. - afstemming tussen casemanager en reclassering is belangrijk vanwege het vroeghulpdossier en de gezamenlijke visie op de casus - indien de casemanager de tolkentelefoon nodig heeft betaalt de gemeente de kosten - bereikbaarheid convenantpartners is goed geregeld. Echter, achter de voordeur van de diverse convenantpartners (GGZ, BJZ, Synthese, GGZ) moet nog geregeld worden dat situaties van huisverbod te allen tijde voorrang krijgen. Het gaat niet alleen om het bereikbaar zijn maar ook om de juiste persoon te spreken te krijgen - Veiligheidshuis gaat de verbinding met de lokale netwerken sterker maken - Er ligt een spanningsveld tussen het belang van de kinderen en het huisverbod, dit komt met name voor bij het verzoek om contact tijdens het huisverbod tussen de dader en de kinderen. De casemanager benadert deze vraag vanuit risicofactoren. De gemeente benadert deze vraag vanuit de juridische gevolgen. Bureau jeugdzorg bekijkt deze vraag vanuit het kind. Contact is mogelijk maar kan pas plaatsvinden na aanpassing van de beschikking door de gemeente. - het lokaal inzetten van een grijs traject bij net-niet-huisverbod-situaties áltijd afstemmen met het veiligheidshuis (om dubbelingen te voorkomen) - de Rooyse Wissel geeft aan dat het inzetten van een grijs traject bij een multi-problemsituatie minder krachtig is dan een act team. Een act team is de oplossing voor de regierol bij Multi-problem situaties. - De gemeente neemt het initiatief tot aanpassing huidig convenant (einddatum ) 4

5 bijlage: stroomschema Wet tijdelijk huisverbod versie december

6 melding HG bij politie signalen HG bij SHG politie gaat ter plaatse en beoordeelt situatie: - horen betrokkenen overige signalen HG E I strafbaar dreigend N hovj komt ter plaatse en maakt PV Afdoening strafrecht politie houdt verdachte aan, start strafrechtelijk strafbaar dreigende situatie? hovj hoort betrokkenen en neemt rihg af vermoeden kindermishandeling: besluit burgemeester (4) Afstemmen OvJ (OM) in geval van strafbaar melden SHG en huis- bespreken in casus- hovj schakelt via SHG hovj TP: (7) casemanager in - beschikking uithuisplaatsing uitreiken complexe starten hovj bureau: (7) Regulier hulpverlening starten binnen 48 uur voor - PV huisverbod opmaken in BVH - kopie beschikking, risicotaxatie vervolg 6

7 Vervolg verbod?(11) huisverbod Registratie veiligheidshuis (10) voorzieningenrechter <3 beroep huis- Overtredin Afdoening strafrecht hulp aanvaard en dreiging burgemeester trekt huisverbod in (13) terecht dag 8: burgemeester beoordeelt verlenging opheffen huisverbod o.b.v. advies verlenging politie reikt verlenging uit aan uithuisgeplaatste casemanager informeert slachtoffer namens burgemeester informeert politie en veiligheidshuis casusoverleg politie maakt veiligheidshuis blijft eindmutatie BPS gezin 1 jaar volgen EINDE 7

8 Toelichting concept stroomschema procedure Wet tijdelijk huisverbod. December Melding huiselijk geweld bij politie. De melding heeft een ernstig karakter en wordt door politie opgepakt. Meldingen die bij het steunpunt huiselijk geweld binnenkomen en directe actie vragen worden doorgezet naar politie. 2. Hulp Officier van justitie ( hovj). De Hulpofficier van Justitie heeft, afhankelijk van de mate van mandatering, de volgende bevoegdheden en verplichtingen: Invullen Risicotaxatie-instrument (RiHG) Informeren burgemeester Opleggen huisverbod Bij vermoeden kindermishandeling contact opnemen met AMK Informeren personen en instanties Op verzoek van uithuisgeplaatste bijstand raadsman organiseren 3. Invullen van het Risicotaxatie-instrument Huiselijk geweld (RiHG) ingeval van volledig mandaat of ondertekeningsmandaat. Het RiHG dient bij mandaat van de burgemeester door de hovj ingevuld en getekend te zijn. De hovj dient zich met de pleger en het slachtoffer te verstaan en daarna het RiHG volledig in te vullen. De collega s die ook ter plaatse zijn kunnen wel alvast informatie verzamelen over de pleger, het incident en de gezinsachtergronden, en deze uitwisselen met de hovj. De afweging die de hovj doet kan alleen door hem/haar gebeuren namens de burgemeester. 4. Besluit burgemeester De burgemeester heeft de volgende bevoegdheden: Opleggen huisverbod Verlengen huisverbod Mandaat of machtiging verlenen Binnentreden woning Intrekken huisverbod De burgemeester heeft de volgende verplichtingen en verantwoordelijkheden: Contact opnemen met Bureau Jeugdzorg Informeren personen en instanties bij opleggen of verlengen huisverbod Informeren personen en instanties na uitspraak voorzieningenrechter Controle huisverbod Bijstand raadsman uithuisgeplaatste Bovenstaande opsomming is de formele lijn. Afhankelijk van de wijze van mandatering, worden deze werkzaamheden opgepakt door de hovj. Mogelijke dat enkele taken ondergebracht gaan worden bij het Steunpunt Huiselijk geweld en/of de casemanager. 8

9 Mandatering: Als de burgemeester de hovj volledig mandateert dan betekent dit dat de hovj het RiHG afneemt, beslist of er een huisverbod wordt opgelegd, eventueel de beschikking namens de burgemeester tekent en de burgemeester daarna informeert over de genomen beslissing. Wil een burgemeester dit niet, dan kan hij kiezen voor het ondertekeningsmandaat. In dat geval neemt de hovj het RiHG af, belt vervolgens de burgemeester met de bevindingen uit het RiHG, laat de burgemeester besluiten of het huisverbod wordt opgelegd en tekent eventueel de beschikking namens de burgemeester. Wil een burgemeester in geen enkele vorm mandateren dan zal hij alle activiteiten zelf moeten uitvoeren. Voorgesteld wordt vooralsnog te kiezen voor het ondertekeningsmandaat, als voldoende ervaring is opgedaan en de procedures lopen soepel kan het ondertekeningsmandaat eventueel omgezet worden in volledig mandaat. 5. Afstemmen met Officier van Justitie Uit de ervaringen van de pilot blijkt dat er bijna altijd sprake is van een strafbaar feit. Er komen maar weinig meldingen van huiselijk geweld binnen waar slechts sprake is van dreiging. Bovendien zit iedere dreigende situatie op het randje van strafbaar gedrag. Het is zaak om met inzet van de juiste instrumenten in te grijpen bij huiselijk geweld. Dit kan bestuursrechtelijk, strafrechtelijk of een combinatie zijn. Om deze reden wil het OM bij ieder huisverbod geconsulteerd zodat de juiste afweging gemaakt wordt. Wanneer wat meer ervaring is opgedaan, kan geëvalueerd worden of deze werkwijze inderdaad wenselijk is, of dat alleen het betrekken van het OM bij strafrechtelijke trajecten voldoende is. 6. Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG) Het Steunpunt Huiselijk Geweld is 7 dagen in de week 24 uur per dag bereikbaar en biedt een luisterend oor aan daders, slachtoffers, huisgenoten en /of andere betrokkenen bij huiselijk geweld. Vanwege de 24 uurs bereikbaarheid van het SHG ligt het voor de hand hen een rol te geven in de coördinatie van de hulpverlening. Afspraken hierover moeten nog gemaakt worden. 7. Afhandeling tijdelijk huisverbod door hovj Beschikking uithuisplaatsing uitreiken Sleutels vorderen en vervolgens overdragen aan de achterblijvers Eventueel piketadvocaat inschakelen Informatiefolder uitreiken Proces verbaal huisverbod in BPS opmaken Kopie beschikking, risicotaxatie en PV naar burgemeester, SHG en BJZ/AMK 8. Casemanagement Waarom casemanagement: Bieden van regie in complexe situaties: casemanager voert regie over hulpverleningsinstanties en hulpverleningstraject. IJzer smeden als het heet is: interventie tijdens crisis leidt tot acceptatie van hulp De casemanager draagt zorg voor: Eerste hulp en intensief contact met gezin Analyseren situatie waarin het systeem (gezin) verkeert; o Binnen een uur ter plekke (outreachend) o In kaart brengen van afzonderlijke hulpvragen/-trajecten 9

10 o Gesprekken met alle gezinsleden (slachtoffer/kinderen/dader) opstellen hulpverleningsplan inschakelen hulpaanbod op basis van analyse/verzoek tot intake door hulpverleners regie in de keten/procesmanagement/regie op casusniveau beleggen hulpconferenties (dag 3 en 8) bilaterale afstemming met alle betrokkenen direct of indirect adviseren van de burgemeester betreffende de eventuele verlenging van het tijdelijk huisverbod monitoren en indien nodig actieve rol tot een jaar na verbod 9. Regulier hulpaanbod Reguliere hulpverlening betreft o.a.: Kinderen Bureau Jeugdzorg Daders Reclassering Nederland GGZ Justitiële Verslavingszorg FPP de Horst Slachtoffers Maatschappelijk werk Andere hulpverleningsorganisaties die betrokken kunnen zijn, zijn o.a. verslavingszorg, GGZ, Mensana, jeugdhulpverlening, etc. 10. Registratie Veiligheidshuis Vastleggen gegevens en combineren met eventueel overige lopende trajecten. Ook gegevens die verzameld moeten worden t.b.v. landelijke monitoring komen voort uit registratie in het Veiligheidshuis. 11. Beroep huisverbod Het beroep wordt binnen drie werkdagen behandeld door een bestuursrechter, er is dan ook geen sprake van een bezwaarcommissie. De wet geeft aan dat ten behoeve van de voorlopige voorziening én op verzoek van de uithuisgeplaatste de burgemeester dient te zorgen dat deze wordt bijgestaan door een raadsman (via BOPZ piketregeling of via strafrecht???). 12. Overtreden huisverbod De wet geeft aan dat er bij overtreding van het huisverbod sprake is van een misdrijf. De strafrechter bepaalt de uiteindelijke straf, dit kan maximaal 2 jaar gevangenisstraf zijn, of een geldboete van de 4 e categorie. 13. Burgemeester trekt huisverbod in De burgemeester is bevoegd een huisverbod in te trekken. Indien de feiten en omstandigheden zo zijn dat tussentijdse intrekking aan de orde is, dient de burgemeester hiervan door de casemanager op de hoogte te worden gesteld. Blijkens artikel 2 lid 9 Wet tijdelijk huisverbod kan dit in ieder geval als de uithuisgeplaatste een aanbod tot hulpverlening heeft aanvaard en dit door de betreffende hulpverlenende instanties in het casusoverleg is bevestigd. Voorts weegt mee of de uithuisgeplaatste meewerkt aan de hulpverlening aan de achterblijvers en die hulp niet frustreert. 10

11 Indien de dreiging van het gevaar of het ernstig vermoeden daarvan zich echter voortzet, is intrekking niet zonder meer aan de orde. 14. Burgemeester beoordeelt verlenging op basis van advies procesmanager. Uitgangspunt bij verlenging is dat er niet wordt verlengd, tenzij de dreiging voor slachtoffer en kinderen voortduurt. Dit kan aan de orde zijn indien hulpverlening niet wordt geaccepteerd, de uithuisgeplaatste niet meewerkt aan hulpverlening voor de achterblijver(s) of deze frustreert en de houding of het gedrag van de uithuisgeplaatste niet noopt tot een ander oordeel. Deze signalen worden gemonitord door de casemanager van het gezin, en in het casusoverleg met signalen van de andere partners. Het huisverbod kan worden verlengd met 18 tot maximaal 28 dagen, en op elk moment in die periode weer worden ingetrokken wanneer de dreiging voor slachtoffer en kinderen verdwenen is. 15. Casusoverleg Veiligheidshuis blijft volgen. In het Veiligheidshuis vindt wekelijks een casusoverleg huiselijk geweld plaats. Aan dit casusoverleg nemen in ieder geval politie, OM, Bureau Jeugdzorg, steunpunt huiselijk geweld, gemeente en reclassering deel. Op basis van de ervaringen zal na verloop van tijd blijken welke samenstelling best passend is. In het casusoverleg worden nieuwe casussen besproken en lopende zaken gevolgd. 11

Foto: Ton-Harland.nl. Uitwerkingsplan 10-dagen model. Wet Tijdelijk Huisverbod Hollands Midden. November 2008

Foto: Ton-Harland.nl. Uitwerkingsplan 10-dagen model. Wet Tijdelijk Huisverbod Hollands Midden. November 2008 Foto: Ton-Harland.nl Uitwerkingsplan 10-dagen model November 2008 Wet Tijdelijk Huisverbod Hollands Midden Inleiding Op 1 januari 2009 treedt de Wet tijdelijk huisverbod in werking. Het doel van deze wet

Nadere informatie

Uitvoeringsplan Huiselijk Geweld

Uitvoeringsplan Huiselijk Geweld Prioriteit Uitvoeringsplan Huiselijk Geweld Inleiding In de Kadernota Integrale Veiligheid (KIV) 1 heeft de raad onder meer Huiselijk Geweld één van de 6 prioriteiten benoemd voor de periode 2011-2014.

Nadere informatie

Aanpak huiselijk geweld centrumgemeentegebied Amersfoort

Aanpak huiselijk geweld centrumgemeentegebied Amersfoort Aanpak huiselijk geweld centrumgemeentegebied Amersfoort De bestrijding van huiselijk geweld is een van de taken van gemeenten op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO, nu nog prestatieveld

Nadere informatie

Effectief uit huis plaatsen?

Effectief uit huis plaatsen? Effectief uit huis plaatsen? Resultaten en randvoorwaarden Katrien de Vaan Maartje Timmermans Ad Schreijenberg Landelijk congres huiselijk geweld en kindermishandeling - 18 november 2013 De Wet tijdelijk

Nadere informatie

politie en de burgemeesters van de betreffende gemeenten CLZS.16 maart 2009, agendapunt 10 onderwerp: Wet tijdelijk huisverbod en inzet casemanagement

politie en de burgemeesters van de betreffende gemeenten CLZS.16 maart 2009, agendapunt 10 onderwerp: Wet tijdelijk huisverbod en inzet casemanagement CLZS.16 maart 2009, agendapunt 10 onderwerp: Wet tijdelijk huisverbod en inzet casemanagement Inleiding Op 1 januari 2009 is de Wet tijdelijk huisverbod in werking getreden. Met deze wet krijgt de burgemeester

Nadere informatie

Pilot Huisverbod Venlo. Henk Giebels, Mutsaersstichting Peter Lalieu, Politie Limburg Noord Elke Haanraadts, Gemeente Venlo

Pilot Huisverbod Venlo. Henk Giebels, Mutsaersstichting Peter Lalieu, Politie Limburg Noord Elke Haanraadts, Gemeente Venlo Pilot Huisverbod Venlo Henk Giebels, Mutsaersstichting Peter Lalieu, Politie Limburg Noord Elke Haanraadts, Gemeente Venlo Pilot tijdelijk huisverbod Venlo Pilot: impuls samenwerking NM Limburg Partners:

Nadere informatie

SAMENVATTING. Inleiding

SAMENVATTING. Inleiding SAMENVATTING Inleiding De Wet tijdelijk huisverbod (Wth) is op 1 januari 2009 in werking getreden. Met een huisverbod kan een (potentiële) pleger van huiselijk geweld tien dagen uit huis worden geplaatst.

Nadere informatie

Onderwerp: Evaluatie district Sittard Wet tijdelijk huisverbod 2009. 10vra00108

Onderwerp: Evaluatie district Sittard Wet tijdelijk huisverbod 2009. 10vra00108 Gemeente Beek Onderwerp: Evaluatie district Sittard Wet tijdelijk huisverbod 29. 1vra18 Korte inhoud: In december 28 is het regionaal draaiboek voor de uitvoering van de Wet tijdelijk huisverbod vastgesteld

Nadere informatie

Kinderen, ouderen en het huisverbod

Kinderen, ouderen en het huisverbod Een korte introductie Bureau voor beleidsonderzoek, advies en detachering Kinderen, ouderen en het huisverbod Alle relevante beleidsthema s, van arbeid, onderwijs en zorg tot criminaliteit & veiligheid

Nadere informatie

Buiten de deur. M. van Zwieten. B. Bieleman. Procesevaluatie Tijdelijk Huisverbod Twente periode maart tot en met augustus 2009

Buiten de deur. M. van Zwieten. B. Bieleman. Procesevaluatie Tijdelijk Huisverbod Twente periode maart tot en met augustus 2009 Buiten de deur Procesevaluatie Tijdelijk Huisverbod Twente periode maart tot en met augustus 2009 M. van Zwieten B. Bieleman COLOFON St. INTRAVAL Postadres: Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl

Nadere informatie

Het Tijdelijk Huisverbod, een korte kennismaking

Het Tijdelijk Huisverbod, een korte kennismaking Het Tijdelijk Huisverbod, een korte kennismaking Het Tijdelijk Huisverbod, een korte kennismaking Doelgroep Deze beschrijving van het tijdelijk huisverbod is bedoeld als eerste kennismaking voor professionals

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Oplegvel Collegebesluit Onderwerp 24-uurs crisisinterventie en casemanagement t.b.v. Wet Tijdelijk Huisverbod Portefeuille H. van der Molen Auteur Lizzy van der Kooij Telefoon 5115509 E-mail: emvanderkooij@haarlem.nl

Nadere informatie

Achterblijven na een huisverbod...

Achterblijven na een huisverbod... Achterblijven na een huisverbod... Praktische informatie voor mensen van wie de partner of huisgenoot een huisverbod heeft gekregen Over deze folder De politie geeft u deze folder omdat uw partner of huisgenoot

Nadere informatie

U heeft een huisverbod... Wat nu?

U heeft een huisverbod... Wat nu? U heeft een huisverbod... Wat nu? Praktische informatie voor personen aan wie een huisverbod is opgelegd Over deze folder U heeft zojuist een huisverbod gekregen. De politie heeft u daarbij deze folder

Nadere informatie

Praktische informatie voor personen aan wie een huisverbod is opgelegd. U heeft een huisverbod... Wat nu?

Praktische informatie voor personen aan wie een huisverbod is opgelegd. U heeft een huisverbod... Wat nu? Praktische informatie voor personen aan wie een huisverbod is opgelegd U heeft een huisverbod... Wat nu? Wat is huiselijk geweld? Geweld is verboden, ook geweld in huis. De politie heeft de taak om slachtoffers

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2008 421 Wet van 9 oktober 2008, houdende regels strekkende tot het opleggen van een tijdelijk huisverbod aan personen van wie een ernstige dreiging

Nadere informatie

Praktische informatie voor mensen van wie de partner of huisgenoot een huisverbod heeft gekregen. Achterblijven na een huisverbod...

Praktische informatie voor mensen van wie de partner of huisgenoot een huisverbod heeft gekregen. Achterblijven na een huisverbod... Praktische informatie voor mensen van wie de partner of huisgenoot een huisverbod heeft gekregen Achterblijven na een huisverbod... Over deze folder De politie geeft u deze folder omdat uw partner of huisgenoot

Nadere informatie

A. Advies van de centrumgemeenten aan het Bestuurlijk Overleg Huiselijk Geweld HM:

A. Advies van de centrumgemeenten aan het Bestuurlijk Overleg Huiselijk Geweld HM: Evaluatie aanpak huisverboden in Hollands Midden Aan BO HG 27 september 2010 Inleiding De deelnemende organisaties van het interventieteam huisverbod hebben de gekozen werkwijze voor Hollands Midden geëvalueerd.

Nadere informatie

DIRECT, DICHTBIJ EN DOELTREFFEND

DIRECT, DICHTBIJ EN DOELTREFFEND DIRECT, DICHTBIJ EN DOELTREFFEND Een no-nonsense benadering vormgegeven door gedreven en erkende professionals DIRECT, DICHTBIJ EN DOELTREFFEND Hoofdlocatie: Oostwaarts 5 E,2711 BA Zoetermeer Telefoonnummer:

Nadere informatie

Het tijdelijk huisverbod en Systeemgericht werken; wat houdt het eigenlijk in

Het tijdelijk huisverbod en Systeemgericht werken; wat houdt het eigenlijk in Het tijdelijk huisverbod en Systeemgericht werken; wat houdt het eigenlijk in Congres Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Katrien de Vaan en Margaux Vanoni 10 mei 2011 Inhoud workshop Introductie Regioplan

Nadere informatie

wordt per signaal beoordeeld op grond van gemiddeld vier items. In totaal zijn er 79 items.

wordt per signaal beoordeeld op grond van gemiddeld vier items. In totaal zijn er 79 items. SAMENVATTING Achtergrond en doelstelling onderzoek De Wet tijdelijk huisverbod die op 1 januari 2009 van kracht is geworden, biedt aan burgemeesters de mogelijkheid om potentiële plegers van huiselijk

Nadere informatie

Evaluatie huisverboden

Evaluatie huisverboden Evaluatie huisverboden dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Eerste ervaringen met het tijdelijk huisverbod van januari tot en met juni 2009 Regio Arnhem/Achterhoek en West Veluwe/Vallei 1. Inleiding 2

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Procesevaluatie Wet Tijdelijk Huisverbod Drenthe

Procesevaluatie Wet Tijdelijk Huisverbod Drenthe Procesevaluatie Wet Tijdelijk Huisverbod Drenthe april tot en met september 2009 S. Biesma M. van Zwieten B. Bieleman COLOFON St. INTRAVAL Postadres: Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl

Nadere informatie

Directe Hulp bij Huiselijk. U staat er niet alleen voor!

Directe Hulp bij Huiselijk. U staat er niet alleen voor! Directe Hulp bij Huiselijk Geweld U staat er niet alleen voor! U krijgt hulp Wat nu? U bent in contact geweest met de politie of u heeft zelf om hulp gevraagd. Daarom krijgt u nu Directe Hulp bij Huiselijk

Nadere informatie

Jaarverslag Professionaliseren en versterken van de ketens

Jaarverslag Professionaliseren en versterken van de ketens Jaarverslag 2012 Professionaliseren en versterken van de ketens Inleiding H et Veiligheidshuis is dé plek waar veiligheid, zorg en bestuur samen komen rond complexe problematiek. Het is een netwerksamenwerking

Nadere informatie

Surveillant, Agent, Vrijwilliger, Hoofdagent, Wijkagent

Surveillant, Agent, Vrijwilliger, Hoofdagent, Wijkagent Surveillant, Agent, Vrijwilliger, Hoofdagent, Wijkagent Heterdaad melding: - Bij een heterdaad melding van huiselijk geweld moet de politie zoveel mogelijk overgaan tot aanhouding - Ter plaatse maak je

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Preventie, Jeugd en Sancties

Directoraat-Generaal Preventie, Jeugd en Sancties Ministerie van Justitie j1 Directoraat-Generaal Preventie, Jeugd en Sancties Directie Justitieel Jeugdbeleid Postadres: Postbus 20301, 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Versie 1.0 19 april 2005. Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Onderzoek Advies- en Meldpunt Kinderbescherming

Versie 1.0 19 april 2005. Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Onderzoek Advies- en Meldpunt Kinderbescherming Versie 1.0 19 april 2005 Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Onderzoek Advies- en Meldpunt Kinderbescherming Inleiding Vanaf 1 januari 2005 zijn de Advies- en Meldpunten Kindermishandeling (AMK) een onderdeel

Nadere informatie

Bureau Jeugdzorg Gelderland Bereikbaar en Beschikbaar

Bureau Jeugdzorg Gelderland Bereikbaar en Beschikbaar Bureau Jeugdzorg Gelderland Bereikbaar en Beschikbaar Hans Lomans Bestuurder BJzG 8 april 2011 2 U vindt ons Overal in Gelderland In alle regio s Zorg-en Adviesteams Centra voor Jeugd en Gezin Veiligheidshuizen

Nadere informatie

Protocol meldingen kindermishandeling door Bureaus Jeugdzorg bij de Politie en Openbaar Ministerie

Protocol meldingen kindermishandeling door Bureaus Jeugdzorg bij de Politie en Openbaar Ministerie Protocol meldingen kindermishandeling door Bureaus Jeugdzorg bij de Politie en Openbaar Ministerie Inleiding; Tenminste 100.000 kinderen zijn jaarlijks het slachtoffer van kindermishandeling ( zoals verwaarlozing,

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Datum vaststelling : 12-11-2007 Eigenaar : Beleidsmedewerker Vastgesteld door : MT Datum aanpassingen aan : 20-01-2015 Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Doel meldcode Begeleiders een stappenplan

Nadere informatie

U heeft een huisverbod... Wat nu? Praktische informatie voor personen aan wie een huisverbod is opgelegd

U heeft een huisverbod... Wat nu? Praktische informatie voor personen aan wie een huisverbod is opgelegd U heeft een huisverbod... Wat nu? Praktische informatie voor personen aan wie een huisverbod is opgelegd 90435_Heeft u een huisverbod.indd 1 04-03-16 10:29 2 90435_Heeft u een huisverbod.indd 2 04-03-16

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Landelijk Implementatieteam Wet Tijdelijk Huisverbod. Inhoud

Nieuwsbrief. Landelijk Implementatieteam Wet Tijdelijk Huisverbod. Inhoud Nieuwsbrief Landelijk Implementatieteam Wet Tijdelijk Huisverbod Inhoud Waarom een landelijk implementatieteam 3 Samenstelling en rol implementatieteam 4 Voorlichting, opleiding en training 4 Instrumenten

Nadere informatie

Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling

Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling Zorg en Welzijn Nederland B.V. staat garant voor integer en respectvol handelen. Dit geld voor cliënten als mede ook voor onze begeleiders. Derhalve worden

Nadere informatie

Onderwerp Convenant Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Regio Brabant Noord

Onderwerp Convenant Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Regio Brabant Noord Onderwerp Convenant Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Regio Brabant Noord 2012-2015 Status Informerend Voorstel Kennis te nemen van ondertekening van het convenant Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Nadere informatie

Aanpak: Voorwaardelijke Interventie Gezinnen. Beschrijving

Aanpak: Voorwaardelijke Interventie Gezinnen. Beschrijving Aanpak: Voorwaardelijke Interventie Gezinnen De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld

Nadere informatie

Veiligheidshuis Rivierenland Verbindt en brengt samen. Presentatie Veiligheidshuis Rivierenland Raadsleden

Veiligheidshuis Rivierenland Verbindt en brengt samen. Presentatie Veiligheidshuis Rivierenland Raadsleden Veiligheidshuis Rivierenland Verbindt en brengt samen Inhoud kort verloop hoe werkt het Veiligheidshuis/organigram doelstelling/doelgroepen/partners financiële vertaling kaders feiten per gemeente casus

Nadere informatie

José Valks-Smits, vertrouwensarts Veilig Thuis

José Valks-Smits, vertrouwensarts Veilig Thuis José Valks-Smits, vertrouwensarts Veilig Thuis Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) + Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG) = Advies en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling : AMHK Voor alle

Nadere informatie

Convenant ten behoeve van de werkafspraken Huiselijk Geweld Midden en West Brabant

Convenant ten behoeve van de werkafspraken Huiselijk Geweld Midden en West Brabant Convenant ten behoeve van de werkafspraken Huiselijk Geweld Midden en West Brabant Partijen: Politie Midden en West Brabant vertegenwoordigd door mevrouw W. Nijssen Instituut Maatschappelijk Werk Tilburg

Nadere informatie

De vijf stappen van de meldcode worden ook beschreven op de website van ZorgOog-jeugd en gezin Achterhoek: www.zorgoogachterhoek.nl.

De vijf stappen van de meldcode worden ook beschreven op de website van ZorgOog-jeugd en gezin Achterhoek: www.zorgoogachterhoek.nl. Verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling De wet Verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling treedt 1 juli 2013 in werking. De meldcode is bedoeld om professionals sneller

Nadere informatie

MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING

MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING Het bevoegd gezag van Stichting Catent, Overwegende - dat Catent verantwoordelijk is voor een goede kwaliteit van de dienstverlening aan leerlingen/hun ouders/verzorgers

Nadere informatie

Zorg- en Veiligheidshuis Midden - Brabant

Zorg- en Veiligheidshuis Midden - Brabant Zorg- en Veiligheidshuis Midden - Brabant Ontwikkeling 2002 start Veiligheidshuis accent strafrechtketen 2004 betrokkenheid gemeente onderzoek Fijnaut sociale veiligheid breed draagvlak 2008 start Zorghuis

Nadere informatie

HANDLEIDING PRIVACYREGLEMENT SOVEE

HANDLEIDING PRIVACYREGLEMENT SOVEE HANDLEIDING PRIVACYREGLEMENT SOVEE Inleiding In dit privacyreglement worden regels gegeven voor een zorgvuldige omgang met persoonlijke gegevens van cliënten van SOVEE. In het reglement wordt geregeld:

Nadere informatie

Preventie en vroegsignalering

Preventie en vroegsignalering Lezing Mevrouw M.H.V.C. Christophe M.P.A. Commissaris van politie Landelijk programmaleider Huiselijk Geweld en de Politietaak Conferentie 8 oktober 2008 Leren signaleren. Preventie en vroegsignalering

Nadere informatie

Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld

Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld Zorgroutes interne en externe zorgstructuur in basisscholen 23 juni 2014 1 Inhoud INLEIDING... 3 MELDCODE KINDERMISHANDELING EN HUISELIJK GEWELD... 3 CRITERIA

Nadere informatie

KNELPUNTEN IN DE UITVOERING VAN DE WET TIJDELIJK HUISVERBOD

KNELPUNTEN IN DE UITVOERING VAN DE WET TIJDELIJK HUISVERBOD KNELPUNTEN IN DE UITVOERING VAN DE WET TIJDELIJK HUISVERBOD - samenvatting - Auteurs: Drs. Katrien de Vaan Mr. drs. Ad Schreijenberg Drs. Ger Homburg Prof. mr. Jon Schilder Regioplan Beleidsonderzoek Nieuwezijds

Nadere informatie

Rotterdamse Meldcode. huiselijk geweld en kindermishandeling

Rotterdamse Meldcode. huiselijk geweld en kindermishandeling Rotterdamse Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 2 Waarom een meldcode? De Rotterdamse Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is een stappenplan voor professionals en instellingen bij

Nadere informatie

ZSM en Betekenisvol afdoen

ZSM en Betekenisvol afdoen ZSM en Betekenisvol afdoen Welkom Pim Janssen Politieliaison / HOvJ ZSM Projectleider Leeratelier/ Context duo Marc Hoekstra Projectleider ZSM Noord-Holland 22-05-2017 ZSM en betekenisvol afdoen 2 Inhoud

Nadere informatie

ZSM Leerateliers Werken vanuit de bedoeling

ZSM Leerateliers Werken vanuit de bedoeling ZSM Leerateliers Werken vanuit de bedoeling 1 Inhoud Wat = ZSM Waarom leerateliers Introductie Werken vanuit de bedoeling Leerateliers opbrengsten & geleerde lessen Praktijkvoorbeelden Hoe verder waar

Nadere informatie

Zorg- en Veiligheidshuis Midden - Brabant

Zorg- en Veiligheidshuis Midden - Brabant Zorg- en Veiligheidshuis Midden - Brabant Ontwikkeling 2002 start Veiligheidshuis accent strafrechtketen 2004 betrokkenheid gemeente onderzoek Fijnaut sociale veiligheid breed draagvlak 2008 start Zorghuis

Nadere informatie

Convenant Stedelijke Aanpak Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Gemeente Rotterdam

Convenant Stedelijke Aanpak Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Gemeente Rotterdam Convenant Stedelijke Aanpak Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Gemeente Rotterdam Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Rotterdam in zijn hoedanigheid van regisseur van de stedelijke

Nadere informatie

Per 1 januari Welkom bij uw instelling. Samenvoeging AMK en SHG. integrale aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties.

Per 1 januari Welkom bij uw instelling. Samenvoeging AMK en SHG. integrale aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties. Veilig Thuis Per 1 januari 2015 Samenvoeging AMK en SHG. Doel: integrale aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties. Handelingsprotocol enkele uitgangspunten Veilig Thuis VD1 geeft prioriteit aan de

Nadere informatie

Kindermishandeling en het onderwijs

Kindermishandeling en het onderwijs 0900-1231230 Kindermishandeling en het onderwijs Belangrijke vindplaats Tijdsfactor Mate van contact Mate van professionaliteit Belangrijke bron van steun (beschermende factor) Belangrijke bron van informatie

Nadere informatie

Convenant Integrale Aanpak Huiselijk Geweld Den Haag

Convenant Integrale Aanpak Huiselijk Geweld Den Haag Convenant Integrale Aanpak Huiselijk Geweld Den Haag Ondergetekenden - (naam + functie), namens Gemeente Den Haag -, namens Regiopolitie Haaglanden, -, namens Algemeen Maatschappelijk Werk Den Haag, bestaande

Nadere informatie

Aanpak: Bijzondere Zorg Team. Beschrijving

Aanpak: Bijzondere Zorg Team. Beschrijving Aanpak: Bijzondere Zorg Team Namens de gemeente Deventer hebben drie netwerkpartners de vragenlijst gezamenlijk ingevuld. Dit zijn Dimence GGZ, Tactus verslavingszorg, en Iriszorg maatschappelijke opvang.

Nadere informatie

De Wet meldcode Hoe zit het?

De Wet meldcode Hoe zit het? De Wet meldcode Hoe zit het? Het houdt niet vanzelf op November 2012 Sita Hoogland & Mirella Laan Gebruik deze gelegenheid om dat te zeggen wat je werkelijk wil zeggen, luister goed en heb respect voor

Nadere informatie

20 15-054. Nieuwegein

20 15-054. Nieuwegein Nieuwegein 20 15-054 Aan De raad van de gemeente Nieuwegein Onderwerp Beantwoording brief ex art. 42 R D van de fractie VSP d.d. 07-01-1 inzake afhandeling huiselijk geweld/kindermishandeling na kantoortijd

Nadere informatie

Aanpak: Signalerings- en vangnetfunctie. Beschrijving

Aanpak: Signalerings- en vangnetfunctie. Beschrijving Aanpak: Signalerings- en vangnetfunctie De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld

Nadere informatie

openbare Cees Wilkeshuisschool

openbare Cees Wilkeshuisschool openbare Cees Wilkeshuisschool Deventer 2013 Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is een stappenplan dat gebruikt kan worden als er vermoedens

Nadere informatie

Protocol en samenwerkingsafspraken Ernstig toegebracht (hersen)letsel bij kinderen

Protocol en samenwerkingsafspraken Ernstig toegebracht (hersen)letsel bij kinderen Protocol en samenwerkingsafspraken Ernstig toegebracht (hersen)letsel bij kinderen Inleiding Voor u ligt de nieuwste versie van het protocol en samenwerkingsafspraken betreffende kinderen met ernstig toegebracht

Nadere informatie

FACT-SHEET 3 e kwartaal 2014 Feiten en cijfers (huiselijk) geweld in afhankelijkheidsrelaties in de provincie Groningen

FACT-SHEET 3 e kwartaal 2014 Feiten en cijfers (huiselijk) geweld in afhankelijkheidsrelaties in de provincie Groningen Werkwijze vanaf 1 november 2013 De politie geeft dagelijks de door van huiselijk geweld uit de gehele provincie Groningen naar het Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG). Het SHG beoordeelt de en codeert deze

Nadere informatie

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Geleding Besproken Besluitvorming Directeuren en GMR Jan-mrt 2011 April 2011 Directeuren en GMR Evaluatie mei 2012 Directeuren Evaluatie en update MO 5-3-2013 DB 26 maart 2013 Directeuren Evaluatie DB

Nadere informatie

Evaluatie tijdelijk huisverbod

Evaluatie tijdelijk huisverbod Evaluatie tijdelijk huisverbod Zuid-Holland Zuid Onderzoekcentrum Drechtsteden drs. A.E. de Jong dr. J.W. Metz dr. M.G. Weide juni 2010 Colofon Opdrachtgever Tekst Drukwerk Informatie Gemeente Dordrecht,

Nadere informatie

Voorstel. Uitgangspunten regiovisie. De regiovisie gaat uit van de volgende uitgangspunten:

Voorstel. Uitgangspunten regiovisie. De regiovisie gaat uit van de volgende uitgangspunten: Voorstel Cluster : samenleving Nummer : 5 Portefeuillehouder : Linda van der Deen Datum vergadering : 20 april 2015 Onderwerp : Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling Inleiding Als gevolg van

Nadere informatie

Uitvoering Wet Tijdelijk Huisverbod. Gemeente Losser

Uitvoering Wet Tijdelijk Huisverbod. Gemeente Losser Uitvoering Wet Tijdelijk Huisverbod Gemeente Losser Afdeling Welzijn september 2009 Inleiding Met ingang van 1 januari 2009 is de Wet tijdelijk huisverbod (WTH) in werking getreden. De wet houdt kort gezegd

Nadere informatie

A. Torenvlied R. Hendriks H. Klein Obbink A. Middelveld. Aard voorstel: Strategisch > Politiek gevoelig Regelgeving Risico s:

A. Torenvlied R. Hendriks H. Klein Obbink A. Middelveld. Aard voorstel: Strategisch > Politiek gevoelig Regelgeving Risico s: Onderwerp: Convenant Aanpak Huiselijk Geweld Drenthe Voorgesteld besluit: 1. Instemmen met het Convenant Aanpak Huiselijk Geweld Drenthe en het bijbehorende Reglement Gegevensverwerking/-uitwisseling Aanpak

Nadere informatie

Veilig Thuis & Vrouwenopvang. 18 januari 2016

Veilig Thuis & Vrouwenopvang. 18 januari 2016 Veilig Thuis & Vrouwenopvang 18 januari 2016 Veilig Thuis & Vrouwenopvang - Midden in een transformatie ; - hard aan het werk voor een kwetsbare doelgroep ; - en de dilemma's die daar bij spelen. Veilig

Nadere informatie

Aanpak: Integrale Aanpak. Beschrijving

Aanpak: Integrale Aanpak. Beschrijving Aanpak: Integrale Aanpak De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: Mondriaan

Nadere informatie

Het college van de gemeente Heusden, gelet op de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, besluit:

Het college van de gemeente Heusden, gelet op de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, besluit: Het college van de gemeente Heusden, gelet op de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, besluit: vast te stellen de beleidsregel Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Nadere informatie

Landelijk programma Huiselijk Geweld en de Politietaak. Lezing Mevrouw M.H.V.C. Christophe M.P.A. Commissaris van politie. Congres: 19 juni 2008

Landelijk programma Huiselijk Geweld en de Politietaak. Lezing Mevrouw M.H.V.C. Christophe M.P.A. Commissaris van politie. Congres: 19 juni 2008 Lezing Mevrouw M.H.V.C. Christophe M.P.A. Commissaris van politie Landelijk programmaleider Huiselijk Geweld en de Politietaak Congres: 19 juni 2008 Aanpak Gewelddadige relaties in huiselijke kring. Preventie

Nadere informatie

JEUGDRECLASSERING INFORMATIE VOOR OUDERS/OPVOEDERS

JEUGDRECLASSERING INFORMATIE VOOR OUDERS/OPVOEDERS JEUGDRECLASSERING INFORMATIE VOOR OUDERS/OPVOEDERS 1 INHOUD Jeugdreclassering; informatie voor ouders/opvoeders Algemene informatie Bureau Jeugdzorg Limburg Wanneer krijgt uw kind met jeugdreclassering

Nadere informatie

Rapport. Een onderzoek naar een klacht over de Raad voor Rechtsbijstand.

Rapport. Een onderzoek naar een klacht over de Raad voor Rechtsbijstand. Rapport Een onderzoek naar een klacht over de Raad voor Rechtsbijstand. Oordeel Op basis van het onderzoek vindt de klacht over de Raad voor Rechtsbijstand gegrond. Datum: 12 december 2016 Rapport: 2016/114

Nadere informatie

Notitie. Onderwerp. Van: Diana Piek Aan: College van B&W Datum: 29-1-2014 Doorkiesnummer: (0411) 65 5590

Notitie. Onderwerp. Van: Diana Piek Aan: College van B&W Datum: 29-1-2014 Doorkiesnummer: (0411) 65 5590 Van: Diana Piek Aan: College van B&W Datum: 29-1-2014 Doorkiesnummer: (0411) 65 5590 Onderwerp Bijlage 1: Model- Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling gemeente Boxtel Het College van Burgemeester

Nadere informatie

Risicotaxatie bij preventieve uithuisplaatsing

Risicotaxatie bij preventieve uithuisplaatsing Risicotaxatie bij preventieve uithuisplaatsing Positie huisverbod: Waarom een risicotaxatie-instrument? Gewenst Dreigingsanalyse via: ongestructureerd klinisch oordeel (sterk, matig, zwak op grond van

Nadere informatie

Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Stichting Werkplaats Kindergemeenschap. Voortgezet Onderwijs

Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Stichting Werkplaats Kindergemeenschap. Voortgezet Onderwijs Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Stichting Werkplaats Kindergemeenschap Voortgezet Onderwijs Stichting Werkplaats Kindergemeenschap 2013 Inleiding Het opstellen van deze meldcode vloeit

Nadere informatie

Aanscherping en verbetering meldcode en werkwijze Veilig Thuis

Aanscherping en verbetering meldcode en werkwijze Veilig Thuis Aanscherping en verbetering meldcode en werkwijze Veilig Thuis Jan-Dirk Sprokkereef Utrecht, Dinsdag 15 november 2016 Agenda 1. Aanleiding 2. Analyse 3. Advies 2 Aanleiding Noodzaak tot aanscherping Meldcode

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 23 maart 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 23 maart 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340 78

Nadere informatie

De Wet tijdelijk huisverbod Een handreiking voor gemeenten en professionals

De Wet tijdelijk huisverbod Een handreiking voor gemeenten en professionals 1 De Wet tijdelijk huisverbod Een handreiking voor gemeenten en professionals De Wet tijdelijk huisverbod Een handreiking voor gemeenten en professionals Auteurs Drs. K.B.M. (Katrien) de Vaan Mr. drs.

Nadere informatie

Bevoegdheden extern: Hulpofficier van Justitie

Bevoegdheden extern: Hulpofficier van Justitie BIJLAGE 4 Mandaat externen Bevoegdheden extern: Hulpofficier van Justitie VE3 Opleggen huisverbod - het nemen van het besluit tot het opleggen van een huisverbod - Wet tijdelijk huisverbod - burgemeester

Nadere informatie

Evaluatie huisverbod Zeeland. Eerste ervaringen met het toepassen van de Wet tijdelijk huisverbod

Evaluatie huisverbod Zeeland. Eerste ervaringen met het toepassen van de Wet tijdelijk huisverbod Eerste ervaringen met het toepassen van de Wet tijdelijk huisverbod Middelburg, januari 2011 Colofon Scoop 2011 Samenstelling Suzanne van der Graaf (CZW bureau) Linda Franken (Scoop) Een gezamenlijk uitgave

Nadere informatie

0 6 HAART 2014. Aan de leden van de gemeenteraad Haarlemmermeer

0 6 HAART 2014. Aan de leden van de gemeenteraad Haarlemmermeer 7 gemeente Haarlemmermeer Aan de leden van de gemeenteraad Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Cluster Contactpersoon

Nadere informatie

Workshop Huisverbod. Gespreksleider Aaf Tiems, Min. VWS Gineke Kuin, Gemeente Breda Debbie Maas, SHG West-Brabant.

Workshop Huisverbod. Gespreksleider Aaf Tiems, Min. VWS Gineke Kuin, Gemeente Breda Debbie Maas, SHG West-Brabant. Workshop Huisverbod Gespreksleider Aaf Tiems, Min. VWS Gineke Kuin, Gemeente Breda Debbie Maas, SHG West-Brabant. Investeringen Gemeente West-Brabant - Convenantafspraken - Programma Afhankelijk & Veilig

Nadere informatie

Convenant Ketenaanpak Eergerelateerd Geweld Twente

Convenant Ketenaanpak Eergerelateerd Geweld Twente Convenant Ketenaanpak Eergerelateerd Geweld Twente Samenwerkingsafspraken ten behoeve van de preventieve - en de veiligheidsaanpak van (potentiële) slachtoffers van eergerelateerd geweld in Twente. Vanuit

Nadere informatie

Protocol 2: het vermoeden van seksuele intimidatie tussen kinderen onderling in de schoolsituatie.

Protocol 2: het vermoeden van seksuele intimidatie tussen kinderen onderling in de schoolsituatie. Pagina 1 van 7 2.2.10. PROTOCOL PREVENTIE MACHTSMISBRUIK Bron:: JGZ protocol PMM - concept 4 GGD Hart voor Brabant Moet iedereen het weten? Draaiboek bij crisissituaties seksuele intimidatie in het primair

Nadere informatie

Jeugdreclassering Informatie voor jongeren

Jeugdreclassering Informatie voor jongeren Jeugdreclassering Informatie voor jongeren Inhoudsopgave Jeugdreclassering Informatie over Bureau Jeugdzorg Limburg Wanneer krijg je met jeugdreclassering te maken? Wat kan jeugdreclassering voor je doen?

Nadere informatie

Aanpak: Bemoeizorg. Beschrijving

Aanpak: Bemoeizorg. Beschrijving Aanpak: Bemoeizorg De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: GGD West-Brabant

Nadere informatie

Veilig Thuis. 1Gelderland Noord & Midden

Veilig Thuis. 1Gelderland Noord & Midden Veilig Thuis advies en meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Werkconferenties in de zes regio s 1 Programma Werkconferentie Presentatie, wat brengt Veilig Thuis, Regionale werktafels met opdrachten

Nadere informatie

SIGNS OF SAFETY EN DE MELDCODE KINDERMISHANDELING EN HUISELIJK GEWELD

SIGNS OF SAFETY EN DE MELDCODE KINDERMISHANDELING EN HUISELIJK GEWELD pagina 1 pagina 2 SIGNS OF SAFETY EN DE MELDCODE KINDERMISHANDELING EN HUISELIJK GEWELD pagina 3 Problematiek pagina 4 Omvang van de problematiek 45% van de Nederlandse bevolking ooit/vaker slachtoffer

Nadere informatie

Evaluatie Wet tijdelijk huisverbod

Evaluatie Wet tijdelijk huisverbod Evaluatie Wet tijdelijk huisverbod Juni 2010 Colofon uitgave Afdeling Bestuursinformatie Sector Bestuurs- en Concernzaken Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 030 286 1350 bestuursinformatie@utrecht.nl

Nadere informatie

Aanpak Huiselijk Geweld NWN,

Aanpak Huiselijk Geweld NWN, Aanpak Huiselijk Geweld NWN, regionale beleidsvisie 2010-2013 regionale aanpak huiselijk geweld NWN 2010-13, def. 10 juni 10 1 Inhoudsopgave Samenvatting 3 1. Inleiding 6 2. Wettelijke basis en historie

Nadere informatie

Besluit college van Burgemeester en Wethouders

Besluit college van Burgemeester en Wethouders Registratienr: 2013/4471 Registratiedatum: 27-11-2013 Afdeling: BOV Agendapunt: 49-B-02 Openbaar: Ja Nee Reden niet openbaar: Onderwerp: Buurtbemiddeling Besluit: Opdracht verstrekken aan Synthese voor

Nadere informatie

Bijlage 3 Jaaruitvoeringsplan Tweestromenland 2015

Bijlage 3 Jaaruitvoeringsplan Tweestromenland 2015 Bijlage 3 Jaaruitvoeringsplan Tweestromenland 2015 Veiligheidsbeleving Inzicht krijgen in de factoren die van invloed zijn op de veiligheidsbeleving bij de inwoners van Tweestromenland. Afhankelijk van

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 0900 1 26 26 26 5 cent per minuut

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 0900 1 26 26 26 5 cent per minuut Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Informatie voor professionals 0900 1 26 26 26 5 cent per minuut Signaleren en samen aanpakken Wat is huiselijk geweld en wat is kindermishandeling? Verplicht

Nadere informatie

Huisverbod bij kindermishandeling

Huisverbod bij kindermishandeling Huisverbod bij kindermishandeling Beschrijving uitvoering Wet tijdelijk huisverbod & pilot aanvullend beleid huisverbod bij kindermishandeling Gemeente Rotterdam Rotterdam, april 2012 Inhoudsopgave Leeswijzer

Nadere informatie

netwerkdag 28 november 2013

netwerkdag 28 november 2013 netwerkdag 28 november 2013 Bewoners Marconistraat Reclassering Nederland Bouman Reclassering HALT De Waag Stadsmarinier HIC VHRR: 19 gemeenten; 1,2 miljoen inwoners ZSM / ZSM-plus: Rotterdam-Rijnmond

Nadere informatie

MELDCODE BIJ SIGNALEN VAN HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING

MELDCODE BIJ SIGNALEN VAN HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING MELDCODE BIJ SIGNALEN VAN HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING Het bevoegd gezag van Pro-8 en SKOB overwegende: dat Pro-8/SKOB verantwoordelijk is voor een goede kwaliteit van de dienstverlening aan

Nadere informatie

Kindermishandeling. Voor de minderjarige bedreigende of gewelddadige interactievan fysieke, psychische of seksuele aard,

Kindermishandeling. Voor de minderjarige bedreigende of gewelddadige interactievan fysieke, psychische of seksuele aard, Presentatie Kindermishandeling Is elke vorm van: Voor de minderjarige bedreigende of gewelddadige interactievan fysieke, psychische of seksuele aard, die de ouders of andere personen ten opzichte van wie

Nadere informatie

Een snelle aanpak van huiselijk geweld met oog voor alle betrokkenen: ontschotten en aanpakken!

Een snelle aanpak van huiselijk geweld met oog voor alle betrokkenen: ontschotten en aanpakken! Een snelle aanpak van huiselijk geweld met oog voor alle betrokkenen: ontschotten en aanpakken! Samenwerking SHG en ZSM in Eenheid Den Haag Sandra Harleman (OM), Priegel Dijkema en Sjoerd van der Luijt

Nadere informatie

Geweld achter de voordeur. Van preventie tot nazorg. Huiselijk geweld is: Vormen van geweld

Geweld achter de voordeur. Van preventie tot nazorg. Huiselijk geweld is: Vormen van geweld Geweld achter de voordeur Van preventie tot nazorg Annette van Delft Senior beleidsadviseur Huiselijk geweld is: Geweld in de privésfeer door partners, ouders, kinderen, andere familieleden en huisvrienden.

Nadere informatie