Uitvoeringsplan Huiselijk Geweld

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uitvoeringsplan Huiselijk Geweld"

Transcriptie

1 Prioriteit Uitvoeringsplan Huiselijk Geweld Inleiding In de Kadernota Integrale Veiligheid (KIV) 1 heeft de raad onder meer Huiselijk Geweld één van de 6 prioriteiten benoemd voor de periode Belangrijk instrument om huiselijk geweld tegen te gaan is uitvoering van de Wet Tijdelijk Huisverbod (Wth). Dit uitvoeringsplan geeft inzicht in wat is ingezet om deze wet op een goede manier uit te voeren en wat er nog zal (moeten) gebeuren om de uitvoering nog te verbeteren en goede uitvoering te borgen. Voorts zal kort worden ingegaan op andere acties / instrumenten die ook bijdragen aan het tegengaan van huiselijk geweld. Vaststelling door het college van dit uitvoeringsplan is tweeledig: Ten eerste dient het als een soort update, immers aan de wet wordt al enige tijd uitvoering gegeven. Waar uitvoering beter kan moeten we dit nastreven. Ten tweede wordt daarom besproken wat ons nog te doen staat, op het gebied van optimalisering van de uitvoering van de Wth, alsook op andere terreinen: wat doen we op andere gebieden ten aanzien van huiselijk geweld. Aangezien de gemeente Leiderdorp niet veiliger wordt door het schrijven van dikke nota s 2, is gekozen voor een bescheiden document. Cijfers In de regio Hollands Midden telde de politie incidenten huiselijk geweld in 2012, daarbij werd in 862 (26%) gevallen aangifte gedaan. Er waren in dat jaar 125 wegingen van een huisverbod waarbij 90 huisverboden werden opgelegd. Bij het Meldpunt Zorg en Overlast werden in signalen van huiselijk geweld genoteerd, dit is 20% van het totaal aantal meldingen. Bij het Steunpunt Huiselijk Geweld werden 287 telefonische meldingen genoteerd. In 2011 waren er bij het AMK 627 meldingen kindspoor uit deze regio, waarbij 1215 kinderen betrokken waren. Als we kijken naar de huisverboden en ons richten op onze gemeente, zien we dat over de jaren heen het beeld grillig is voor wat betreft het aantal opgelegde huisverboden. Jaar (t/m mei) Huisverboden Voorgelegd Huisverboden opgelegd Huisverboden níet opgelegd Huisverboden verlengd Doel Hoofddoel van de Wet tijdelijk huisverbod is (verdere) escalatie van huiselijk geweld voorkomen. Verder dient het ook andere daaraan gelieerde doelen: - Betrokkenen beschermen in crisissituaties (ook als er nog geen sprake is van strafbare feiten); - Hulpverlening bieden aan alle betrokkenen; - Bevorderen dat het slachtoffer tot rust kan komen; - Signaal geven dat de samenleving geweld niet accepteert; - Preventie en bestrijding van kindermishandeling verbeteren doordat degene waarvan de dreiging uitgaat uit huis kan worden geplaatst. 1 Vastgesteld door de raad op 10 oktober Signaal vanuit de commissie Bestuur en Maatschappij 4 maart 2013 was niet teveel bureaucratische energie te steken in het formuleren van uitvoeringsplannen. 1

2 Verantwoordelijkheden Voor het bereiken van de doelen, in het proces naar een oplegging van het tijdelijk huisverbod zijn verschillende partijen betrokken. Elk van de partijen heeft hierin eigen taken en eigen verantwoordelijkheden. Politie De politie zal bij huiselijk geweld altijd doorpakken, dat is het devies, desnoods zonder aangifte. De politie zet in op zoveel mogelijk lik op stuk. De informatie wordt zoveel mogelijk gedeeld met de partners (gemeente, GGD, jeugdzorg) en er wordt zo nodig een huisverbod opgelegd. Voor een huisverbod wordt gebruik gemaakt van het Risicotaxatie Instrument Huiselijk Geweld (RIHG). Dit ingevulde formulier vormt met de tekstuele toelichting in eerste instantie het advies aan de burgemeester. De HovJ geeft bij oplegging van het huisverbod uitleg aan de uithuisgeplaatste over de beroepsmogelijkheid. Als de uithuisgeplaatste beroep wil aantekenen, kan dit dus direct via de HovJ of later via de procesregisseur. Er wordt dan gezorgd voor contact met de piketdienst van advocaten. Gemeente De wet biedt burgemeesters de mogelijkheid preventief een huisverbod op te leggen aan een (potentiële) pleger van huiselijk geweld. De nieuwe wet is een aanvulling op de bestaande activiteiten op het gebied van huiselijk geweld. De burgemeester beschikt hiermee over een middel om in te grijpen bij de dreiging van huiselijk geweld. De burgemeester heeft de volgende concrete bevoegdheden: Mandaat of machtiging verlenen aan de Hulpofficier van Justitie (HovJ) Opleggen huisverbod Verlengen huisverbod Intrekken huisverbod Nadat een huisverbod is opgelegd of verlengd, informeert de burgemeester onverwijld de uithuisgeplaatste, de huisgenoten en een door hem aangewezen hulpverlener. Indien nodig wordt ook Bureau Jeugdzorg geïnformeerd. Na tien dagen loopt het huisverbod af. Instemming van de burgemeester met het advies van het interventieteam om het huisverbod op te heffen is gewenst. De burgemeester verlengt het huisverbod als de dreiging voor betrokkenen voortduurt. De burgemeester trekt het opgelegde huisverbod in als de betrokkene voldoen aan alle criteria. GGD Als er sprake is van huiselijk geweld, kan worden overgegaan tot het opleggen van een huisverbod. Onder regie van de GGD wordt hiertoe een advies opgesteld. Het advies bestaat uit het ingevuld format adviesrapportage interventieteam, de zienswijze van betrokkenen en de conceptbeschikking. Het advies bestaat uit opheffen, verlengen of intrekken van het huisverbod met zo nodig een ingevulde conceptbeschikking. De procesregisseur heeft de betrokkenen gehoord en de concept beschikking opgesteld. De procesregisseur heeft de concept beschikking opgesteld. Dit is de basis waarop overleg plaatsvindt met de gemeente. Dit is ook een moment om nadrukkelijk te spreken over het zorgplan dat moet worden opgesteld tijdens het tijdelijk huisverbod, om tot een situatie te komen van structurele verbetering. De procesregisseur bewaart de dossiers. Na 5 jaar worden de dossiers vernietigd. Burgers en professionals Soms is huiselijk geweld ook eerder waar te nemen dan het moment waarop een slachtoffer de politie belt. Ook hier dus is betrokkenheid en actie van burgers, maar ook professionals (huisarts, leerkracht, sporttrainer etc.) belangrijk. Op verschillende manieren kunnen door verschillende mensen signalen worden opgevangen. Het is zaak dat deze mensen zich, ook bij twijfel, zo spoedig mogelijk wenden tot het steunpunt huiselijk geweld. Momenteel is er een proces gaande waarbij het steunpunt huiselijk geweld en het advies- en meldpunt kindermishandeling tot één loket worden omgevormd, maar de mogelijkheid tot melden blijft natuurlijk. 2

3 Doelstelling / uitgangspunten Het doel zoals het is geformuleerd in de begroting luidt: Het creëren van een veilige woon en leefomgeving, door het terugdringen van huiselijk geweld en het aantal (woning)inbraken en overvallen. De doelen gesteld bij de invoering van de Wth, dragen bij aan het doel zoals gesteld in de begroting. De aanpak: 1 - Ketenbenadering: met betrokken partners uitvoering geven aan de Wet tijdelijk huisverbod. 2 - Bewustwording Huiselijk geweld versterken, mensen informeren en (hiermee) norm bevestigen. 3 - Andere instrumenten en mogelijke maatregelen ter verbreding van de aanpak van huiselijk geweld. Voor de goede orde, er wórdt al vanaf de invoering adequaat uitvoering gegeven aan de Wet tijdelijk huisverbod. Het huisverbod is een instrument dat zich in de tijd bewezen heeft, daar waar het gaat om directe voorkoming van escalatie van het geweld dat plaatsvindt. Ook in het verdere traject, op de zorgkant, wordt de nodige inzet gepleegd. Als we kijken naar de gestelde doelen voor de Wth kan worden gezegd dat met oplegging van het huisverbod: 1) (verdere) escalatie van geweld wordt voorkomen; 2) Betrokkenen worden beschermd in crisissituaties (met name als er sprake is van strafbare feiten); 3) Wordt bevorderd dat het slachtoffer / de slachtoffers tot rust kunnen komen; 4) Er betere preventie en bestrijding is van kindermishandeling. Er zijn ook nog punten die wellicht voor verbetering vatbaar zijn, waarop geen goed zicht is. Bij punt 2) hierboven genoemd, is er geen goed zicht op of er ook sprake is van bescherming als er nog geen strafbare feiten zijn geconstateerd. Verder is er ook geen goed zicht op of álle betrokkenen de benodigde hulpverlening krijgen. Tot slot wordt met een huisverbod wel een signaal afgegeven dat de samenleving geweld niet accepteert, maar allicht kan hiervoor meer aandacht komen. Uitvoering 1 Ketenbenadering Deze benadering houdt in dat met betrokken partners uitvoering wordt gegeven aan de Wet tijdelijk huisverbod. Zoals eerder in dit stuk aangegeven zijn er verschillende partners betrokken bij de uitvoering van de Wth. Voor een goede uitvoering is het van groot belang dat er goede afstemming is tussen de betrokken partijen. Dit is ook de basis voor elke mogelijke verbetering van de aanpak. Actiepunten: - Inzetten op regieversterking richting GGD als uitvoerende organisatie die zorgt voor de procesregisseur. Hiervoor is het raadzaam aan te sturen op evaluatie van hetgeen gedaan wordt, vanaf het moment van signaleren tot opheffing van een huisverbod. - Inzetten op verwerving van een goede informatiepositie, richting politie en OM om de effectiviteit van de maatregelen te vergroten. Zijn er zaken die in het voortraject beter of anders moeten, om de effectiviteit van het OM te vergroten? - Richting partners de gezamenlijkheid benadrukken en bewust en gericht investeren in bestaande betrokken netwerken ten behoeve van de samenwerking. - Met de GGD bespreken of er mogelijkheden zijn voor onderzoek om: op planmatige wijze informatie uit te zetten voor risicogroepen, gericht hulp te organiseren voor zich incidenten voordoen, de aandacht te versterken voor advisering aan mensen direct betrokken bij huiselijk geweld en voor professionals. 2- Bewustwording huiselijk geweld versterken Actiepunten: - Mensen (nog meer) zelf bewust maken dat ze alert kunnen zijn op situaties van huiselijk geweld. Bij verdachte situaties in de eigen omgeving is het goed melding te toen bij het Steunpunt huiselijk geweld. 3

4 - Uitzoeken of het mogelijk is op een goede manier, vanuit de regio, aan te sluiten op de landelijke campagnes, zoals momenteel 'Nu is het genoeg' en het vervolg 'Hulp inschakelen heb je zelf in de hand'. - Tijdens de campagneperiode kan een groter beroep worden gedaan op de Steunpunten huiselijk geweld, politie of hulpverlening, omdat meer mensen gaan bellen, dit wordt momenteel goed opgevangen. 3- Andere instrumenten, verbreding aanpak huiselijk geweld Het uitvoering geven aan de Wet tijdelijk huisverbod is maar één instrument ten behoeve van de aanpak van huiselijk geweld. Sinds de oprichting van Steunpunten Huiselijk Geweld is de aanpak van geweld in huiselijke kring steeds verder ontwikkeld. Vanuit het rijk is aangedrongen op regionale aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Voor onze regio geldt dat dit heeft geleid tot het formuleren van een regionale visie op geweld in huiselijke kring. Deze visie zal naar verwachting binnenkort ook aan het college worden aangeboden vanuit de afdeling Beleid. Vanuit deze visie zal de bredere aanpak van huiselijk geweld meer aandacht krijgen, met acties die moeten bijdragen aan gestelde doelen. Voor dit uitvoeringsplan is het te vroeg om al acties te formuleren die de visie ondersteunen. Vooruitlopend op de visie is er wel een instrument dat per 1 juli 2013 kan worden geïmplementeerd: Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling. Een meldcode beschrijft in 5 stappen wat een professional (bijvoorbeeld huisarts, leerkracht, verpleegkundige, begeleider in de kinderopvang of hulpverlener) moet doen, bij vermoedens van geweld. Organisaties en zelfstandige beroepsbeoefenaren stellen een eigen meldcode op, gebaseerd op 5 stappen: Stap 1: in kaart brengen van signalen. Stap 2: overleggen met een collega, evt. raadplegen van het Advies en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) of het Steunpunt Huiselijk Geweld. Stap 3: gesprek met de cliënt. Stap 4: wegen van het geweld of de kindermishandeling. Stap 5: beslissen: hulp organiseren of melden. Onderzoek heeft uitgewezen dat het gebruik van een meldcode door professionals leidt tot meer ingrijpen bij huiselijk geweld en kindermishandeling. Het invoeren van de meldcode wordt als actiepunt toegevoegd aan het uitvoeringsplan. Actiepunt: - Implementatie Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling. actieverantwoordelijke Afdeling Beleid cluster Maatschappij, Afdeling CZ cluster Openbare Orde en Veiligheid en partners. bestuurlijk verantwoordelijk PFH: burgemeester partners (niet limitatief) Gemeente(n), GGD, politie, O.M, hulpverleningsinstanties, professionals, burgers. tijdpad maart 2011 december

5 Actieprogramma huiselijk geweld Ketenbenadering Actiepunten concreet wie Met betrokken partners uitvoering geven aan de Wet tijdelijk huisverbod vereist regie, samenwerking en afstemming tussen de betrokken partijen. Inzetten op regieversterking richting GGD als uitvoerende organisatie die zorgt voor de procesregisseur. Hiervoor is het raadzaam aan te sturen op evaluatie van hetgeen gedaan wordt, vanaf het moment van signaleren tot opheffing van een huisverbod. Inzetten op verwerving van een goede informatiepositie, richting politie en OM om de effectiviteit van de maatregelen te vergroten. Zijn er zaken die in het voortraject beter of anders moeten, om de effectiviteit van het OM te vergroten? Richting partners de gezamenlijkheid benadrukken en bewust en gericht investeren in bestaande betrokken netwerken ten behoeve van de samenwerking. Met de GGD bespreken of er mogelijkheden zijn voor onderzoek om: op planmatige wijze informatie uit te zetten voor risicogroepen, gericht hulp te organiseren voor zich incidenten voordoen, de aandacht te versterken voor advisering aan mensen direct betrokken bij huiselijk geweld en voor professionals. Wth meenemen in gesprekken i.h.k.v. (versterking van) het opdrachtgeverschap. Goed in gesprek blijven met betrokken partijen om het proces optimaal te maken / houden. Goed in gesprek blijven met betrokken partijen om het proces optimaal te maken / houden. In gesprek met GGD en SHG om mogelijkheden te bespreken. (Wellicht meenemen in het proces van de nieuwe regiovisie.) Beleid / OOV / GGD / politie OOV / afd. Beleid / GGD / politie / OM OOV / afd. Beleid / GGD / politie / OM Beleid / OOV / SHG / GGD 5

6 Bewustwording Actiepunten concreet wie het treffen van Maatregelen om onveiligheid te voorkomen of gevolgen ervan te verminderen. Mensen (nog meer) zelf bewust maken dat ze alert kunnen zijn op situaties van huiselijk geweld. Bij verdachte situaties in de eigen omgeving is het goed melding te toen bij het Steunpunt huiselijk geweld. Uitzoeken of het mogelijk is op een goede manier, vanuit de regio, aan te sluiten op de landelijke campagnes, zoals momenteel 'Nu is het genoeg' en het vervolg 'Hulp inschakelen heb je zelf in de hand'. In overleg met SHG en communicatie kansen en effectiviteit bespreken van communicatiemogelijkheden als websites, folders, advertenties e.d. In overleg met SHG en communicatie aansluiting bespreken. SHG / Beleid / OOV / Communicatie / OOV / Communicatie / Beleid / SHG Tijdens de campagneperiode kan een groter beroep worden gedaan op de Steunpunten huiselijk geweld, politie of hulpverlening, omdat meer mensen gaan bellen, dit wordt momenteel goed opgevangen. Dit is al het geval. Mogelijk goed dit ook te communiceren. SHG / politie / hulpverlening Ander instrument Actiepunt concreet wie De meldcode kan bijdragen aan eerder signaleren van huiselijk geweld, is breder dan alleen voor inzet van de Wth. Implementatie Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling. SHG is de eerst aangewezene de implementatie te verzorgen. SHG zal op betrokken partners moeten kunnen rekenen. SHG / gemeente / leerplicht / gezondheidszorg / CWI 6

Korte handleiding Wet Tijdelijk Huisverbod gemeente Den Haag

Korte handleiding Wet Tijdelijk Huisverbod gemeente Den Haag Korte handleiding Wet Tijdelijk Huisverbod gemeente Den Haag Inleiding In deze korte handleiding wordt een toelichting gegeven op bestuurlijk/ juridisch traject rond het opleggen van een huisverbod op

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Informatie vooraf Als huisarts, leerkracht, verpleegkundige, kinderopvang begeleider, hulpverlener, zelfstandige beroepsbeoefenaar, kun je te maken krijgen

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 0900 1 26 26 26 5 cent per minuut

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 0900 1 26 26 26 5 cent per minuut Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Informatie voor professionals 0900 1 26 26 26 5 cent per minuut Signaleren en samen aanpakken Wat is huiselijk geweld en wat is kindermishandeling? Verplicht

Nadere informatie

Foto: Ton-Harland.nl. Uitwerkingsplan 10-dagen model. Wet Tijdelijk Huisverbod Hollands Midden. November 2008

Foto: Ton-Harland.nl. Uitwerkingsplan 10-dagen model. Wet Tijdelijk Huisverbod Hollands Midden. November 2008 Foto: Ton-Harland.nl Uitwerkingsplan 10-dagen model November 2008 Wet Tijdelijk Huisverbod Hollands Midden Inleiding Op 1 januari 2009 treedt de Wet tijdelijk huisverbod in werking. Het doel van deze wet

Nadere informatie

Meldcode Cibap vakschool & ontwerpfabriek

Meldcode Cibap vakschool & ontwerpfabriek Cibap vakschool & ontwerpfabriek dt-18-278 Stappenplan verbeterde meldcode 1 Voorwoord Voor u ligt de meldcode van Cibap vakschool voor verbeelding. Aanleiding is dat uit onderzoek is gebleken dat veel

Nadere informatie

Achterblijven na een huisverbod...

Achterblijven na een huisverbod... Achterblijven na een huisverbod... Praktische informatie voor mensen van wie de partner of huisgenoot een huisverbod heeft gekregen Over deze folder De politie geeft u deze folder omdat uw partner of huisgenoot

Nadere informatie

Praktische informatie voor mensen van wie de partner of huisgenoot een huisverbod heeft gekregen. Achterblijven na een huisverbod...

Praktische informatie voor mensen van wie de partner of huisgenoot een huisverbod heeft gekregen. Achterblijven na een huisverbod... Praktische informatie voor mensen van wie de partner of huisgenoot een huisverbod heeft gekregen Achterblijven na een huisverbod... Over deze folder De politie geeft u deze folder omdat uw partner of huisgenoot

Nadere informatie

Directe Hulp bij Huiselijk. U staat er niet alleen voor!

Directe Hulp bij Huiselijk. U staat er niet alleen voor! Directe Hulp bij Huiselijk Geweld U staat er niet alleen voor! U krijgt hulp Wat nu? U bent in contact geweest met de politie of u heeft zelf om hulp gevraagd. Daarom krijgt u nu Directe Hulp bij Huiselijk

Nadere informatie

Nota. Wijk- en Stadszaken. Wonen, Zorg en Welzijn. Doorkiesnummers: Telefoon Aan. Afschrift aan

Nota. Wijk- en Stadszaken. Wonen, Zorg en Welzijn. Doorkiesnummers: Telefoon Aan. Afschrift aan Wijk- en Stadszaken Wonen, Zorg en Welzijn Doorkiesnummers: Telefoon 0152602167 Aan Afschrift aan Nota Datum 09-02-2009 Ons kenmerk 937101 Opsteller yvonne blom Bijlage Onderwerp Wet Tijdelijk Huisverbod

Nadere informatie

Per 1 januari Welkom bij uw instelling. Samenvoeging AMK en SHG. integrale aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties.

Per 1 januari Welkom bij uw instelling. Samenvoeging AMK en SHG. integrale aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties. Veilig Thuis Per 1 januari 2015 Samenvoeging AMK en SHG. Doel: integrale aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties. Handelingsprotocol enkele uitgangspunten Veilig Thuis VD1 geeft prioriteit aan de

Nadere informatie

Veiligheid en bescherming bij geweld in relaties. Ambulant Arrangement. Hulpverlening na een huisverbod

Veiligheid en bescherming bij geweld in relaties. Ambulant Arrangement. Hulpverlening na een huisverbod Veiligheid en bescherming bij geweld in relaties Ambulant Arrangement Hulpverlening na een huisverbod Over het Ambulant Arrangement Hulpverlening na een huisverbod Het huisverbod geeft onmiddellijke veiligheid

Nadere informatie

Evaluatie Wet tijdelijk huisverbod gemeente Venray juni 2010

Evaluatie Wet tijdelijk huisverbod gemeente Venray juni 2010 Evaluatie Wet tijdelijk huisverbod gemeente Venray juni 2010 1. Aanleiding Per 1 januari 2009 is de Wet tijdelijk huisverbod in werking getreden. Dit verbod houdt in dat de burgemeester iemand die huiselijk

Nadere informatie

Protocol meldcode. Huiselijk geweld en kindermishandeling. OBS Prins Claus

Protocol meldcode. Huiselijk geweld en kindermishandeling. OBS Prins Claus Protocol meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling OBS Prins Claus Linschoten januari 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Leerkrachten... 3 Intern begeleider/directrice... 3 Verwijsindex...

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Datum vaststelling : 12-11-2007 Eigenaar : Beleidsmedewerker Vastgesteld door : MT Datum aanpassingen aan : 20-01-2015 Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Doel meldcode Begeleiders een stappenplan

Nadere informatie

Praktijk voor Logopedie Anna Paulowna eo

Praktijk voor Logopedie Anna Paulowna eo Een zorgverlener kan in zijn of haar praktijk te maken krijgen met slachtoffers van huiselijk geweld of kindermishandeling. Dat brengt altijd schrik en zorg met zich mee. Daarom is de meldcode huiselijk

Nadere informatie

Meldcode kindermishandeling stichting Kolom

Meldcode kindermishandeling stichting Kolom Meldcode kindermishandeling stichting Kolom voor alle medewerkers van Kolom (die werken met kinderen tot 19 jaar en/of hun ouders) juni 2013 ontleend aan www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/hulp-bieden/meldcode

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor de besturen en scholen die vallen onder het SWV 25.05 primair onderwijs

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor de besturen en scholen die vallen onder het SWV 25.05 primair onderwijs Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor de besturen en scholen die vallen onder het SWV 25.05 primair onderwijs 2012 M E L D C O D E H U I S E L I J K G E W E L D E N K I N D E R M I S H A

Nadere informatie

DIRECT, DICHTBIJ EN DOELTREFFEND

DIRECT, DICHTBIJ EN DOELTREFFEND DIRECT, DICHTBIJ EN DOELTREFFEND Een no-nonsense benadering vormgegeven door gedreven en erkende professionals DIRECT, DICHTBIJ EN DOELTREFFEND Hoofdlocatie: Oostwaarts 5 E,2711 BA Zoetermeer Telefoonnummer:

Nadere informatie

SAMENVATTING. Inleiding

SAMENVATTING. Inleiding SAMENVATTING Inleiding De Wet tijdelijk huisverbod (Wth) is op 1 januari 2009 in werking getreden. Met een huisverbod kan een (potentiële) pleger van huiselijk geweld tien dagen uit huis worden geplaatst.

Nadere informatie

Meldcode bij vermoeden van kindermishandeling en huiselijk geweld (KDV/BSO/gastouder)

Meldcode bij vermoeden van kindermishandeling en huiselijk geweld (KDV/BSO/gastouder) Meldcode bij vermoeden van kindermishandeling en huiselijk geweld (KDV/BSO/gastouder) Relatie ander beleid: Zorgkinderen Route bij signalen van mogelijk geweld- of zedendelict door een collega jegens een

Nadere informatie

MELDFORMULIER VEILIG THUIS

MELDFORMULIER VEILIG THUIS MELDFORMULIER VEILIG THUIS Meldingsformulier voor professionals bij (vermoedens) van huiselijk geweld en/of kindermishandeling en/of ouderenmishandeling Toelichting Veilig Thuis spant zich in voor het

Nadere informatie

Regiovisie Veilig Thuis. Zuid-Limburg

Regiovisie Veilig Thuis. Zuid-Limburg Veilig Thuis Regiovisie Veilig Thuis Uitgangspunten Zuid-Limburg Sluitende aanpak voor geweld in afhankelijkheidsrelaties (GIA) in Zuid-Limburg. Samenwerking tussen sociaal domein (welzijn/ zorg en jeugd)

Nadere informatie

Toelichting BenW-adviesnota

Toelichting BenW-adviesnota Onderwerp: Toelichting BenW-adviesnota Afdeling/team : Welzijn Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling gemeente Beesel Afdelingshoofd Auteur : Bremmers, P.H.M. : Broek, N.M.C.A. Datum vergadering

Nadere informatie

BESLUIT OPSCHRIFT AANHEF. Vergadering van 1 juli Onderwerp Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling - Besluitvormend

BESLUIT OPSCHRIFT AANHEF. Vergadering van 1 juli Onderwerp Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling - Besluitvormend BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 1 juli 2014 Besluit nummer: 2014_BW_00465 Onderwerp Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling - Besluitvormend Beknopte samenvatting Teylingen wil huiselijk geweld

Nadere informatie

R Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Montessori Lyceum Herman Jordan

R Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Montessori Lyceum Herman Jordan R13-075 Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Montessori Lyceum Herman Jordan Montessori Lyceum Herman Jordan 2013 Inleiding Het opstellen van deze meldcode vloeit voort uit de wettelijke verplichting

Nadere informatie

Handelingsprotocol Meldcode Huiselijk Geweld en kindermishandeling Basisschool Meander

Handelingsprotocol Meldcode Huiselijk Geweld en kindermishandeling Basisschool Meander Handelingsprotocol Meldcode Huiselijk Geweld en kindermishandeling Basisschool Meander Doel van de meldcode: Professionals ondersteunen bij het omgaan met signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Nadere informatie

Voor een veilig thuis (werkwijze OZG)

Voor een veilig thuis (werkwijze OZG) Voor een veilig thuis (werkwijze OZG) 2 Inleiding In Nederland zijn er jaarlijks meer dan 120.000 meldingen van kindermishandeling en 100.000 van huiselijk geweld. Ook ouderen zijn regelmatig slachtoffer

Nadere informatie

U heeft een huisverbod... Wat nu?

U heeft een huisverbod... Wat nu? U heeft een huisverbod... Wat nu? Praktische informatie voor personen aan wie een huisverbod is opgelegd Over deze folder U heeft zojuist een huisverbod gekregen. De politie heeft u daarbij deze folder

Nadere informatie

Rotterdamse Meldcode. huiselijk geweld en kindermishandeling

Rotterdamse Meldcode. huiselijk geweld en kindermishandeling Rotterdamse Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 2 Waarom een meldcode? De Rotterdamse Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is een stappenplan voor professionals en instellingen bij

Nadere informatie

MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING

MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING Achtergrond: Op grond van een nieuw artikel 3a WVO (Wet Voortgezet Onderwijs) is ook de onderwijssector (naast gezondheidszorg, maatschappelijke ondersteuning,

Nadere informatie

Praktische informatie voor personen aan wie een huisverbod is opgelegd. U heeft een huisverbod... Wat nu?

Praktische informatie voor personen aan wie een huisverbod is opgelegd. U heeft een huisverbod... Wat nu? Praktische informatie voor personen aan wie een huisverbod is opgelegd U heeft een huisverbod... Wat nu? Wat is huiselijk geweld? Geweld is verboden, ook geweld in huis. De politie heeft de taak om slachtoffers

Nadere informatie

Meldcode bij vermoeden van kindermishandeling en huiselijk geweld (KDV/BSO)

Meldcode bij vermoeden van kindermishandeling en huiselijk geweld (KDV/BSO) Meldcode bij vermoeden van kindermishandeling en huiselijk geweld (KDV/BSO) Relatie ander beleid: Zorgkinderen Protocol seksueel misbruik door beroepskracht Route bij grensoverschrijdend gedrag tussen

Nadere informatie

Huisverbod en de systeemgerichte aanpak

Huisverbod en de systeemgerichte aanpak Huisverbod en de systeemgerichte aanpak Maandag 17 november 2008 Workshopleiders Peter Lalieu, coördinator politie Veiligheidshuis Bert Groen, senior projectleider Huiselijk en Seksueel geweld bij MOVISIE

Nadere informatie

Het tijdelijk huisverbod en Systeemgericht werken; wat houdt het eigenlijk in

Het tijdelijk huisverbod en Systeemgericht werken; wat houdt het eigenlijk in Het tijdelijk huisverbod en Systeemgericht werken; wat houdt het eigenlijk in Congres Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Katrien de Vaan en Margaux Vanoni 10 mei 2011 Inhoud workshop Introductie Regioplan

Nadere informatie

Versie 14 november 2017 DB 2017/107 bijlage 8. Dienstverleningshandvest Veilig Thuis Haaglanden

Versie 14 november 2017 DB 2017/107 bijlage 8. Dienstverleningshandvest Veilig Thuis Haaglanden Dienstverleningshandvest Veilig Thuis Haaglanden 1 Inleiding Veilig Thuis, bij wet het Advies- en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling, is vormgegeven door het samenvoegen van het Steunpunt

Nadere informatie

Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Stichting Werkplaats Kindergemeenschap. Voortgezet Onderwijs

Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Stichting Werkplaats Kindergemeenschap. Voortgezet Onderwijs Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Stichting Werkplaats Kindergemeenschap Voortgezet Onderwijs Stichting Werkplaats Kindergemeenschap 2013 Inleiding Het opstellen van deze meldcode vloeit

Nadere informatie

De Wet meldcode Hoe zit het?

De Wet meldcode Hoe zit het? De Wet meldcode Hoe zit het? Het houdt niet vanzelf op November 2012 Sita Hoogland & Mirella Laan Gebruik deze gelegenheid om dat te zeggen wat je werkelijk wil zeggen, luister goed en heb respect voor

Nadere informatie

[MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING]

[MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING] 2018 [MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING] Vanaf 1 juli 2013 is het, voor beroepskrachten in een aantal sectoren waaronder onderwijs, verplicht om een Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

DE MELDCODE IN UW PRAKTIJK

DE MELDCODE IN UW PRAKTIJK DE MELDCODE IN UW PRAKTIJK Een onmisbare handleiding voor eerstelijnspraktijken die de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling gaan implementeren. 4 INTRODUCTIE DE MELDCODE IN UW PRAKTIJK 6 8 12

Nadere informatie

De meldcode en de aandachtsfunctionaris. Tea Hol Coördinator Landelijke Vakgroep Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling

De meldcode en de aandachtsfunctionaris. Tea Hol Coördinator Landelijke Vakgroep Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling De meldcode en de aandachtsfunctionaris Tea Hol Coördinator Landelijke Vakgroep Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling Verplichte meldcode Vanaf 1 juli 2013 is het een wettelijke verplichting tot

Nadere informatie

Stappenplan Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld o.b.s. Lokhorstschool Deil

Stappenplan Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld o.b.s. Lokhorstschool Deil Stappenplan Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld o.b.s. Lokhorstschool Deil stap Wat? Wie? Hoe? 1 In kaart brengen van de signalen observeren signaleren begeleiden Groepsleraar en Groepsleraar

Nadere informatie

Notitie. Onderwerp. Van: Diana Piek Aan: College van B&W Datum: 29-1-2014 Doorkiesnummer: (0411) 65 5590

Notitie. Onderwerp. Van: Diana Piek Aan: College van B&W Datum: 29-1-2014 Doorkiesnummer: (0411) 65 5590 Van: Diana Piek Aan: College van B&W Datum: 29-1-2014 Doorkiesnummer: (0411) 65 5590 Onderwerp Bijlage 1: Model- Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling gemeente Boxtel Het College van Burgemeester

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2010 2011 30 657 Regels strekkende tot het opleggen van een tijdelijk huisverbod aan personen van wie een ernstige dreiging van huiselijk geweld uitgaat

Nadere informatie

Het college van de gemeente Heusden, gelet op de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, besluit:

Het college van de gemeente Heusden, gelet op de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, besluit: Het college van de gemeente Heusden, gelet op de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, besluit: vast te stellen de beleidsregel Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Nadere informatie

Aanpak huiselijk geweld centrumgemeentegebied Amersfoort

Aanpak huiselijk geweld centrumgemeentegebied Amersfoort Aanpak huiselijk geweld centrumgemeentegebied Amersfoort De bestrijding van huiselijk geweld is een van de taken van gemeenten op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO, nu nog prestatieveld

Nadere informatie

Cijfers huiselijk geweld en kindermishandeling

Cijfers huiselijk geweld en kindermishandeling Cijfers huiselijk geweld en kindermishandeling In Nederland heeft 40% van de bevolking ooit te maken gehad met huiselijk geweld Jaarlijks 200.000 mensen in Nederland slachtoffer van huiselijk geweld In

Nadere informatie

Wet meldcode en basismodel

Wet meldcode en basismodel Utrecht, september 2013 Mr. Lydia Janssen Aanleiding voor nieuwe wet Onzekerheid over wat te doen met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling Een meldcode schept duidelijkheid over de te zetten

Nadere informatie

NB: Uit deze omschrijving kan worden afgeleid dat onder kindermishandeling ook ernstige verwaarlozing valt.

NB: Uit deze omschrijving kan worden afgeleid dat onder kindermishandeling ook ernstige verwaarlozing valt. Inleiding Dit protocol beschrijft de stappen die een medewerker in de vrouwenopvang behoort te zetten bij (vermoedens van) kindermishandeling van kinderen van cliënten die verblijven in de vrouwenopvang.

Nadere informatie

Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoogeveen meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoogeveen meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoogeveen meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voorlopig vastgesteld door directeur-bestuurder 9 februari 2012 instemming PGMR 8 maart 2012 definitief

Nadere informatie

Achterblijven na een huisverbod...

Achterblijven na een huisverbod... Achterblijven na een huisverbod... Praktische informatie voor mensen van wie de partner of huisgenoot een huisverbod heeft gekregen 90435_Achterblijven na een huisverbod.indd 1 04-03-16 10:33 2 90435_Achterblijven

Nadere informatie

Meldcode Cibap Vakschool

Meldcode Cibap Vakschool Meldcode Cibap Vakschool Breng de signalen in kaart Vraag advies aan BSS en eventueel het Steunpunt Veilig Thuis Bespreek de signalen met de student Weeg het risico op gevaar voor de student: terugkoppeling

Nadere informatie

secundaire preventie kindermishandeling

secundaire preventie kindermishandeling Bijlage 2 Meldcodes van VWS/NIZW 1 en KNMG De samenvattingen van de meldcode kindermishandeling van VWS/NIZW en van de KNMG zijn beide in deze bijlage afgedrukt. In beide meldcodes worden de stappen van

Nadere informatie

Preventie en vroegsignalering

Preventie en vroegsignalering Lezing Mevrouw M.H.V.C. Christophe M.P.A. Commissaris van politie Landelijk programmaleider Huiselijk Geweld en de Politietaak Conferentie 8 oktober 2008 Leren signaleren. Preventie en vroegsignalering

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Datum vrijdag 7 juli 2017 Pagina 1 van 6 Inhoudsopgave Voorblad ------------------------------------------------------------------------------- 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

stelt de volgende Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling, uitgewerkt in een stappenplan en geldend voor alle agogische medewerkers, vast:

stelt de volgende Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling, uitgewerkt in een stappenplan en geldend voor alle agogische medewerkers, vast: Het bevoegd gezag van Stichting Welzijnswerk Hoogeveen, overwegende, - dat Stichting Welzijnswerk Hoogeveen verantwoordelijk is voor een goede kwaliteit van de dienstverlening aan zijn cliënten en dat

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld. en kindermishandeling

Meldcode huiselijk geweld. en kindermishandeling Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Rotterdam-Rijnmond en kindermishandeling 2 Waarom een meldcode De Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Rotterdam- Rijnmond is een stappenplan

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst IB-netwerken

Informatiebijeenkomst IB-netwerken Informatiebijeenkomst IB-netwerken De zorgstructuur, producten en rollen van de verschillende partners in de keten voor veiligheid/bescherming van het kind in Apeldoorn Opzet bijeenkomst Algemene toelichting:

Nadere informatie

José Valks-Smits, vertrouwensarts Veilig Thuis

José Valks-Smits, vertrouwensarts Veilig Thuis José Valks-Smits, vertrouwensarts Veilig Thuis Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) + Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG) = Advies en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling : AMHK Voor alle

Nadere informatie

Uitvoeringsplan (woning)inbraak

Uitvoeringsplan (woning)inbraak Prioriteit Uitvoeringsplan (woning)inbraak Inleiding In de Kadernota Integrale Veiligheid (KIV) 1 heeft de raad (woning)inbraak als een van de 6 prioriteiten voor 2012 benoemd. Hiertoe is dit uitvoeringsprogramma

Nadere informatie

Onderwerp: Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Onderwerp: Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Onderwerp: Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Het bevoegd gezag van De, overwegende dat verantwoordelijk is voor een goede kwaliteit van onderwijsdienstverlening aan zijn leerlingen en dat

Nadere informatie

Protocol Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld binnen de zorgstructuur van het Karel de Grote College Nijmegen.

Protocol Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld binnen de zorgstructuur van het Karel de Grote College Nijmegen. Protocol Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld binnen de zorgstructuur van het Karel de Grote College Nijmegen. Sinds juli 2013 is het onderwijs wettelijk verplicht om op scholen met de Meldcode

Nadere informatie

SIGNS OF SAFETY EN DE MELDCODE KINDERMISHANDELING EN HUISELIJK GEWELD

SIGNS OF SAFETY EN DE MELDCODE KINDERMISHANDELING EN HUISELIJK GEWELD pagina 1 pagina 2 SIGNS OF SAFETY EN DE MELDCODE KINDERMISHANDELING EN HUISELIJK GEWELD pagina 3 Problematiek pagina 4 Omvang van de problematiek 45% van de Nederlandse bevolking ooit/vaker slachtoffer

Nadere informatie

Ambtsinstructie voor de leerplichtambtenaar Gemeente Nieuwegein 2013, wijzigingsbesluit. Het college van burgemeester en wethouders van Nieuwegein;

Ambtsinstructie voor de leerplichtambtenaar Gemeente Nieuwegein 2013, wijzigingsbesluit. Het college van burgemeester en wethouders van Nieuwegein; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Nieuwegein. Nr. 132680 28 september 2016 Ambtsinstructie voor de leerplichtambtenaar Gemeente Nieuwegein 2013, wijzigingsbesluit Het college van burgemeester

Nadere informatie

De combinatie huiselijk geweld en kinderen betekent altijd kindermishandeling!

De combinatie huiselijk geweld en kinderen betekent altijd kindermishandeling! Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Inleiding Elke school en elke beroepskracht binnen het onderwijs, heeft de plicht om in samenspraak met de aandachtsfunctionaris, de IB-er en de directeur de meldcode

Nadere informatie

PROTOCOL HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING

PROTOCOL HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING PROTOCOL HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING Laatste update: datum: 18-3-2015 Dit protocol omvat de volgende onderdelen: Algemeen: Kindermishandeling binnen de organisatie Scholing van personeel Stappenplan

Nadere informatie

Voorstel. Uitgangspunten regiovisie. De regiovisie gaat uit van de volgende uitgangspunten:

Voorstel. Uitgangspunten regiovisie. De regiovisie gaat uit van de volgende uitgangspunten: Voorstel Cluster : samenleving Nummer : 5 Portefeuillehouder : Linda van der Deen Datum vergadering : 20 april 2015 Onderwerp : Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling Inleiding Als gevolg van

Nadere informatie

Meldcode bij een vermoeden van kindermishandeling

Meldcode bij een vermoeden van kindermishandeling Meldcode bij een vermoeden van kindermishandeling Versie februari 2012 Je huilde Logisch, je was nog zo klein En wat kon je anders Wanneer er niemand voor je kon zijn? Ik heb het geprobeerd Maar ik was

Nadere informatie

Landelijk programma Huiselijk Geweld en de Politietaak. Lezing Mevrouw M.H.V.C. Christophe M.P.A. Commissaris van politie. Congres: 19 juni 2008

Landelijk programma Huiselijk Geweld en de Politietaak. Lezing Mevrouw M.H.V.C. Christophe M.P.A. Commissaris van politie. Congres: 19 juni 2008 Lezing Mevrouw M.H.V.C. Christophe M.P.A. Commissaris van politie Landelijk programmaleider Huiselijk Geweld en de Politietaak Congres: 19 juni 2008 Aanpak Gewelddadige relaties in huiselijke kring. Preventie

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Kindante 2019

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Kindante 2019 Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Kindante 2019 Protocol en Stappenplan voor het handelen bij signaleren van huiselijk geweld en kindermishandeling 1 Vanaf 1 januari 2019 wordt van professionals

Nadere informatie

Meldcode Cibap Vakschool

Meldcode Cibap Vakschool Meldcode Cibap Vakschool Breng de signalen in kaart Overleg met BSS en eventueel het Steunpunt Veilig Thuis Bespreek de signalen met de student Weeg het risico op gevaar voor de student: terugkoppeling

Nadere informatie

Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling

Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling Doel Alertheid bij alle medewerkers van de HOED op signalen van kindermishandeling en (huiselijk) geweld. Tevens mogelijkheid tot effectief reageren op deze

Nadere informatie

Meldcode Cibap Vakschool

Meldcode Cibap Vakschool Meldcode Cibap Vakschool Breng de signalen in kaart Vraag advies aan STB/TTC en eventueel het SHG/AMK Bespreek de signalen met de student Weeg het risico op gevaar voor de student: terugkoppeling STB Melding

Nadere informatie

Wie werken bij VTT? Maatschappelijk werkers(loketfunctie/onderzoeker) Crisisteam( 24/7) Vertrouwensartsen(24/7) Gedragswetenschappers

Wie werken bij VTT? Maatschappelijk werkers(loketfunctie/onderzoeker) Crisisteam( 24/7) Vertrouwensartsen(24/7) Gedragswetenschappers Veilig Thuis Samenvoeging van AMK en SHG tot AMHK AMHK = Veilig Thuis = landelijke naam 26 VT organisaties in Nederland 14 gemeenten in Twente Valt onder de WMO Voor jong en oud (-9 mnd tot 100 jaar) Slachtoffers,

Nadere informatie

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling De Abacus, Huissen De Boemerang, Huissen Het Drieluik, Driel De Elstar, Elst De Haafakkers, Heteren Sint Jacobus, Valburg Jozefschool, Huissen t Startblok, Elst Sunte Werfert, Elst Het Tweespan, Huissen

Nadere informatie

Versie 1.0 19 april 2005. Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Onderzoek Advies- en Meldpunt Kinderbescherming

Versie 1.0 19 april 2005. Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Onderzoek Advies- en Meldpunt Kinderbescherming Versie 1.0 19 april 2005 Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Onderzoek Advies- en Meldpunt Kinderbescherming Inleiding Vanaf 1 januari 2005 zijn de Advies- en Meldpunten Kindermishandeling (AMK) een onderdeel

Nadere informatie

bij ons thuis ging het eerst heel anders...

bij ons thuis ging het eerst heel anders... bij ons thuis ging het eerst heel anders... stop huiselijk geweld, kindermishandeling en overlast bel 0800 2000 (gratis) een veilig thuis, dat doen we samen! www.veiligthuiszuidhollandzuid.nl 1 Een veilig

Nadere informatie

het afwegingskader in de Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling

het afwegingskader in de Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling het afwegingskader in de Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling Martenjan Poortinga Amsterdam, 15 oktober 2018 programma u u u u u u u u kennismaking, verwachtingen kader en proces: de aangescherpte

Nadere informatie

Voorstel van wet. Artikel 1

Voorstel van wet. Artikel 1 Regels strekkende tot het opleggen van een tijdelijk huisverbod aan personen van wie een ernstige dreiging van huiselijk geweld uitgaat (Wet tijdelijk huisverbod) Voorstel van wet Wij Beatrix, bij de gratie

Nadere informatie

Meldcode kindermishandeling en huiselijke geweld

Meldcode kindermishandeling en huiselijke geweld Meldcode kindermishandeling en huiselijke geweld Doelstelling In deze meldcode wordt de werkwijze/ het stappenplan beschreven als professionals vermoedens hebben van mishandeling. De meldcode is een hulpmiddel

Nadere informatie

Het College van Bestuur van Hogeschool ipabo,

Het College van Bestuur van Hogeschool ipabo, Het College van Bestuur van Hogeschool ipabo, Gelet op het Besluit verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling; Gelet op het bepaalde in art. 1.21 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Directoraat-Generaal Preventie, Jeugd en Sancties Schedeldoekshaven

Nadere informatie

Veilig Thuis Midden Gelderland. Klaar voor de start. 1December 2014

Veilig Thuis Midden Gelderland. Klaar voor de start. 1December 2014 Veilig Thuis Midden Gelderland Klaar voor de start 1December 2014 In deze presentatie Wat is er klaar Wat doet Veilig Thuis Wanneer kan veilig thuis worden ingeschakeld Hoe is de afstemming met Jeugdbescherming

Nadere informatie

[MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING]

[MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING] 2019 [MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING] Vanaf 1 juli 2013 is het, voor beroepskrachten in een aantal sectoren waaronder onderwijs, verplicht om een Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Geleding Besproken Besluitvorming Directeuren en GMR Jan-mrt 2011 April 2011 Directeuren en GMR Evaluatie mei 2012 Directeuren Evaluatie en update MO 5-3-2013 DB 26 maart 2013 Directeuren Evaluatie DB

Nadere informatie

Protocol machtsmisbruik / meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Protocol machtsmisbruik / meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling geweld en kindermishandeling Doelgroep: Directies, leerkrachten en interne contactpersonen in primair onderwijs In deze protocollen beperken we ons tot een korte beschrijving van de taken die de interne

Nadere informatie

0 6 HAART 2014. Aan de leden van de gemeenteraad Haarlemmermeer

0 6 HAART 2014. Aan de leden van de gemeenteraad Haarlemmermeer 7 gemeente Haarlemmermeer Aan de leden van de gemeenteraad Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Cluster Contactpersoon

Nadere informatie

Protocol huiselijk geweld en kindermishandeling onderdeel van het Veiligheidsbeleid

Protocol huiselijk geweld en kindermishandeling onderdeel van het Veiligheidsbeleid Versie 1.0 10 februari 2019 Protocol huiselijk geweld en kindermishandeling onderdeel van het Veiligheidsbeleid COLOFON Aalberseplein 5 2805 EG Gouda T 0182-67 00 51 E secretariaat@degroeiling.nl W www.degroeiling.nl

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Effectief implementeren in de organisatie 1 Programma Presentatie - Kennisquiz Checklist Vraag 1 Schrijf zoveel mogelijk vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Gemeente Weert

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Gemeente Weert Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Gemeente Weert Het college van Burgemeesters en Wethouders van Weert overwegende: dat de gemeente Weert verantwoordelijk is voor een goede kwaliteit van

Nadere informatie

Aanscherping en verbetering meldcode en werkwijze Veilig Thuis

Aanscherping en verbetering meldcode en werkwijze Veilig Thuis Aanscherping en verbetering meldcode en werkwijze Veilig Thuis Jan-Dirk Sprokkereef Utrecht, Dinsdag 15 november 2016 Agenda 1. Aanleiding 2. Analyse 3. Advies 2 Aanleiding Noodzaak tot aanscherping Meldcode

Nadere informatie

Kindermishandeling en Huiselijk Geweld

Kindermishandeling en Huiselijk Geweld V&VN Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld Stappenplan voor verpleegkundigen en verzorgenden Samenvatting V&VN Samenvatting Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld Pagina 1 Inhoud pag.

Nadere informatie

FACT-SHEET 3 e kwartaal 2014 Feiten en cijfers (huiselijk) geweld in afhankelijkheidsrelaties in de provincie Groningen

FACT-SHEET 3 e kwartaal 2014 Feiten en cijfers (huiselijk) geweld in afhankelijkheidsrelaties in de provincie Groningen Werkwijze vanaf 1 november 2013 De politie geeft dagelijks de door van huiselijk geweld uit de gehele provincie Groningen naar het Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG). Het SHG beoordeelt de en codeert deze

Nadere informatie

SOVOR. Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

SOVOR. Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling SOVOR Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Maart 2014 1 Inleiding Het bevoegd gezag van de Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Roosendaal (SOVOR) overwegende dat a. SOVOR verantwoordelijk

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2008 421 Wet van 9 oktober 2008, houdende regels strekkende tot het opleggen van een tijdelijk huisverbod aan personen van wie een ernstige dreiging

Nadere informatie

U heeft een huisverbod... Wat nu? Praktische informatie voor personen aan wie een huisverbod is opgelegd

U heeft een huisverbod... Wat nu? Praktische informatie voor personen aan wie een huisverbod is opgelegd U heeft een huisverbod... Wat nu? Praktische informatie voor personen aan wie een huisverbod is opgelegd 90435_Heeft u een huisverbod.indd 1 04-03-16 10:29 2 90435_Heeft u een huisverbod.indd 2 04-03-16

Nadere informatie

openbare Cees Wilkeshuisschool

openbare Cees Wilkeshuisschool openbare Cees Wilkeshuisschool Deventer 2013 Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is een stappenplan dat gebruikt kan worden als er vermoedens

Nadere informatie

Meldcode Excellent Leven Stappenplan Ouderenmishandeling, Huiselijk geweld, Kindermishandeling

Meldcode Excellent Leven Stappenplan Ouderenmishandeling, Huiselijk geweld, Kindermishandeling Meldcode Excellent Leven Stappenplan Ouderenmishandeling, Huiselijk geweld, Kindermishandeling Stap 1 Vermoeden van mishandeling klik hier Stap 2 Overleg Stap 3 Informatie verzamelen Stap 4 Actie Stap

Nadere informatie

Geweld stopt niet vanzelf. WAT DOET het Interventieteam? Cliëntfolder. West-Brabant (gratis) veiligthuiswestbrabant.nl

Geweld stopt niet vanzelf. WAT DOET het Interventieteam? Cliëntfolder. West-Brabant (gratis) veiligthuiswestbrabant.nl Geweld stopt niet vanzelf. WAT DOET het Interventieteam? Cliëntfolder West-Brabant 0800 2000 (gratis) veiligthuiswestbrabant.nl WAT DOET het Interventieteam? U bent aangemeld bij het Interventieteam in

Nadere informatie