Meerjarenplan integrale veiligheid Gemeente Oosterhout. December 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Meerjarenplan integrale veiligheid 2011-2014. Gemeente Oosterhout. December 2010"

Transcriptie

1 Meerjarenplan integrale veiligheid Gemeente Oosterhout December 2010 Vier speerpunten: 1. Jeugd en overlast / jeugdcriminaliteit 2. Drugscriminaliteit en overlast 3. Veelplegers en lastpakken 4. Veilig ondernemen / uitgaanscentrum en winkelcentra Binnen deze speerpunten bijzondere aandacht voor de delicten: Woninginbraken Bedrijfsinbraken: Overvallen Straatroof Fiets- en bromfietsdiefstal Auto-inbraak Brandstichting / autobranden Hennepteelt Doelstelling objectieve veiligheid: - Ombuigen van (stijgende) trends in het aantal incidenten geregistreerd bij de politie - Versterken dalende trends in het aantal incidenten geregistreerd bij de politie - Streefcijfers bijzondere aandachtsdelicten: - 10% aangiftes/meldingen ( tov gemiddelde van drie jaar daarvoor) Doelstelling subjectieve veiligheid: De burgers van Oosterhout waarderen veiligheid als volgt : 7,0 voor veiligheidsgevoel in de eigen woonbuurt 7,2 voor bezoekers, inwoners en ondernemers van de binnenstad 6,0 voor gemeentelijke aandacht voor veiligheid 6,5 voor waardering inzet politie

2 1

3 Inhoud Inleiding Afgelopen planperiode Dashboard burgerij enquête Politiecijfers Conclusies Naar een nieuwe planperiode Coalitieakkoord Aandachtspunten van beleid in Oosterhout Regeerakkoord Doelstelling van integrale veiligheid Visie en regierol Samenwerking en samenhang Belangrijke onderwerpen planperiode Thema veilige woon- en leefomgeving Thema bedrijvigheid en veiligheid Thema jeugd en veiligheid Thema fysieke veiligheid Beleidsvoornemens komende planperiode en uitwerkingsplan Veilige woon en leefomgeving Bedrijvigheid en Veiligheid Jeugd en Veiligheid Fysieke Veiligheid Organisatiecriminaliteit

4 Inleiding De gemeente regisseert op veiligheid. De politie en andere partners volgen zo goed mogelijk. Afstemming en samenwerking hierin is erg belangrijk. We doen het voor de veiligheid van onze burgers. Om de vier jaar wordt een meerjarenplan integrale veiligheid opgesteld. In dit plan worden de beleidsvoornemens op het gebied van openbare orde en integrale veiligheid opgenomen. Tevens biedt dit plan een basis voor de uitwerkingsplannen die jaarlijks of tweejaarlijks worden vastgesteld. Meerjarenplannen integrale veiligheid en uitvoeringsplannen worden voortaan vastgesteld vóór aanvang van de periode waarop zij betrekking hebben. College en gemeenteraad wordt door middel van deze plannen inzicht gegeven in de samenhang van het veiligheidbeleid en de samenwerking tussen de diverse hierbij betrokken instellingen. De gemeenteraad stelt het meerjarenplan integrale veiligheid vast. Het college stelt de uitvoeringsplannen vast. De gemeente Oosterhout is in 1995 gestart met het periodiek vaststellen van integrale veiligheidsplannen, zonder dat dit voortvloeide uit een wettelijke verplichting. Volgens een voorliggende wijziging van de Gemeentewet krijgen gemeenteraden in de nabije toekomst de plicht om minimaal eens in de vier jaren een integraal veiligheidsplan vast te stellen. In een dergelijk beleidplan zullen doelen en resultaten die de gemeente nastreeft moeten worden benoemd, evenals de inspanningen die zij daarvoor levert. Daarbij horen de inspanningen voor het leggen van verbindingen tussen de veiligheidsketen en de zorgketen. Voor u ligt een meerjarenplan integrale veiligheid voor de jaren tot en met Dit plan bevat voor een deel een voortzetting van het veiligheidsbeleid zoals dat de laatste jaren uitgevoerd wordt in Oosterhout, aangevuld met nieuwe aandachtsgebieden en werkwijzen. Zo lagen er bijvoorbeeld al de nodige verbindingen tussen veiligheidsketen en zorgketen, maar deze worden vanaf de nieuwe planperiode versterkt door de aansluiting van Oosterhout bij het Veiligheidshuis te Breda. Indeling meerjarenplan In hoofdstuk 1 kijken we terug naar de afgelopen planperiode aan de hand van de gegevens uit de burgerijenquête (meting van subjectieve veiligheid) en de politiecijfers (meting van objectieve veiligheid). In hoofdstuk 2 kijken we vooruit naar de nieuwe planperiode en zoomen we in op wat het coalitieakkoord zegt over veiligheid, op de accenten in het lokale politiebeleid, op de doelstellingen van integrale veiligheid en op zaken als visie en regierol van de gemeente, samenwerking en samenhang in het beleid. In hoofdstuk 3 staan we stil bij actuele thema s in het integrale veiligheidsbeleid, te weten veilige woonomgeving, bedrijvigheid en veiligheid, jeugd en veiligheid en fysieke veiligheid. Deze thema s zijn overgenomen van de methode kernbeleid veiligheid van de VNG, die aangeeft hoe veiligheidsbeleid vorm kan worden gegeven. Deze thema s zijn vervolgens onderverdeeld in onderwerpen die momenteel in Oosterhout spelen. In hoofdstuk 4 komen deze thema s weer terug in het eigenlijke meerjarenplan integrale veiligheid en in het uitwerkingsplan /

5 1 Afgelopen planperiode Dit hoofdstuk omvat twee belangrijke punten. Het dashboard integrale veiligheid en politiecijfers. We beginnen met de resultaten uit de burgerijenquête. 1.1 Dashboard burgerij enquête 4

6 Toelichting bij dashboard Integrale Veiligheid Oosterhout t/m 2009 De burgers wordt gevraagd naar hun beleving van veiligheid. Het gaat dus om gevoel en dat kan beïnvloed worden door allerlei ervaringen en gebeurtenissen in de eigen woonomgeving, maar ook landelijke en zelfs mondiale. Onderstaand staan de scores van deze belevingen en de eventuele stijgingen of dalingen ten opzichte van de vorige periodes. algemeen gevoel voor onveiligheid Dit geeft een algemeen beeld van het veiligheidsgevoel van de burgers van Oosterhout. Dit gevoel is niet specifiek toegespitst op Oosterhout (kijkt over de gemeentegrenzen heen). De score van 7,3 is een fractie hoger dan in veiligheidsgevoel in de gemeente Met een score van 6,7 wordt de stijgende lijn van de laatste jaren voortgezet. veiligheidsgevoel in de eigen woonbuurt Met 7,0 zitten we op dezelfde lijn als in Een 7,0 wordt gezien als een goede score die minimaal gehandhaafd zou moeten worden. aandacht van de gemeente voor veiligheid De score op dit onderdeel is met 5,6 een fractie lager dan in 2008, maar hoger dan in de andere jaren. Als doel zou een score van 6,0 gesteld kunnen worden. Om dit doel te kunnen halen moet meer aandacht worden besteed aan een gerichte communicatie en een goede uitleg worden gegeven over taken en rollen en inspanningen van de gemeente. Ook meer aandacht voor het betrekken van de burgers bij veiligheidsmaatregelen en de mogelijkheden van het meldpunt nog beter onder de aandacht brengen van de burgers. Kansen liggen er in een goede samenwerking met de politie, zoals bij evenementen, hennepcontroles, inzet bikers. aandeel inwoners dat vaak plekken mijdt in gemeente Dit laat met 6,6 een flinke stijging zien ten opzichte van voorgaande jaren. Een verklaring hiervoor kan gevonden worden in berichten in de media over incidenten in bepaalde gebieden, die onveiligheidsgevoelens oproepen. Deze gebieden vereisen in het beleid extra aandacht, bijvoorbeeld het gebied rondom de Bunthoef, waar overigens al gerichte acties plaatsvinden. aandeel inwoners dat vaak plekken mijdt in eigen woonbuurt De eigen woonbuurt scoort hier weer positiever, met een score van 1.9 die aanzienlijk lager is dan in 2008 en voorgaande jaren. waardering voor inzet politie Met een score van 6,4 scoort de politie goed en vrijwel op hetzelfde peil als in De burgers merken dat de politie alert reageert op inbraakgolven en overlastsituaties, door zichtbaar te zijn en meer toezicht en acties in buurten en wijken en het verspreiden van huis aan huis brieven. tevredenheid over verkeersveiligheid in de gemeente Hier is de score van 6,7 hoger dan in alle voorgaande jaren. 5

7 tevredenheid over verkeersveiligheid in de woonbuurt Hier stijgt de score van 6,7 ten opzichte van 2008 en ook hier is deze hoger dan in alle voorgaande jaren. 1.2 Politiecijfers De politiecijfers van meldingen/aangiftes over de afgelopen planperiode laten het volgende beeld zien: Tabel. 1 politiecijfers, bron politie team Oosterhout Gemiddelde Over 2006,2007 en 2008 % stijging / daling 2009 tov gemiddelde van drie jaren daarvoor 2010 t/m medio oktober woninginbraak bedrijfsinbraak auto inbraak straatroof (gewapende) overval autodiefstal diefstal van (brom)fiets / scooter bedreiging mishandeling zedenmisdrijf jongerenoverlast zakkenrollen n.n.b. winkeldiefstal n.n.b. ziekenhuisgewonden verkeersongevallen verkeersdoden Conclusies Bij dashboard burgerijenquête Dit dashboard geeft vanaf 2005 een inzicht in de subjectieve veiligheid zoals bewoners deze beleven. Als we de scores in dit dashboard beschouwen zien we voornamelijk redelijk tot goede waarderingen. Een score rond de 7 zien we in dit soort enquêtes als een goede waardering. De burgerijenquête geeft aan dat de burgers van Oosterhout het gevoel hebben in een veilige stad te wonen. De enige onvoldoende scoort de opvatting die burgers hebben over de aandacht van de gemeente voor veiligheid. De communicatie over de inspanningen van de gemeente op het gebied van veiligheid moet verder worden verbeterd en uitgebreid. Kansen liggen er in een goede samenwerking met de politie bij het uitvoeren van acties en het méér bekendheid geven hieraan. Ook méér burgerparticipatie bij de uitvoering van het veiligheidsbeleid kan tot 6

8 verbeteringen leiden. Dit goed vorm te geven in de komende planperiode is een uitdaging en we laten ons daarbij graag bijstaan door onze partners. Bij cijfers politie De cijfers van de politie laten een divers beeld zien. Zowel stijgingen (in rood weergegeven) als dalingen (in groen weergegeven) zijn te constateren. Een aantal cijfers is direct terug te herleiden naar een dader of dadergroep. Neem als voorbeeld de trenddaling van straatroof. Dit delict staat in verbinding met overvallen. Dit is een zogenaamd doorgroei delict. Wanneer er een piek ontstaat in straatroven is de kans goed aanwezig dat een tijd daarna een groei te zien is van overvallen. Om dit beeld te keren wordt sterk ingezet op het tegengaan van criminele activiteiten onder jongeren binnen het project overlastgevende jongeren. Zo worden verbindingen gelegd tussen de cijfers en beleidsprioriteiten. Enkele vergelijkende cijfers zijn niet voorhanden. Tijdens de analyse is gebleken, dat de beschikbare cijfers niet met elkaar te vergelijken zijn. De politie is gewijzigd van registratiesysteem. Hierdoor zijn op een aantal vlakken verschillen ontstaan die tot verkeerde conclusies kunnen leiden, zoals bijvoorbeeld een stijging van meer dan 50% van vandalisme. Omdat er meer onderwerpen onder vandalisme geschaard zijn is dit cijfer sterk gestegen. Het jaar 2009 is voor de onderwerpen vandalisme en vernieling, drugs en drankoverlast en horecagerelateerde overlast een startpunt in de nieuwe registratie van de politie. 7

9 2 Naar een nieuwe planperiode 2.1 Coalitieakkoord In het coalitieakkoord is veiligheid als één van de vijf kernwaarden aangegeven die moeten worden behouden en waar mogelijk versterkt. Ruimte voor nieuw beleid is er in principe niet, tenzij dit vanuit wettelijke ontwikkelingen onontkoombaar is en daarvoor vanuit het rijk middelen beschikbaar worden gesteld. Nieuwe prioriteiten kunnen alleen via omvorming van bestaand beleid. Volgens programma 4 - Veilig - van het coalitieakkoord is de algemene doelstelling: het handhaven van de openbare orde en het werken aan de veiligheid in de stad. Veiligheid - en de beleving daarvan - is een basisvoorwaarde voor het functioneren van stad en samenleving. Naast, en zo nodig in afwijking van, het bestaande beleid en onverminderd de uitkomst van de Operatie Stofkam, vinden binnen dit programma de volgende acties plaats: Oosterhouters moeten zich veilig voelen in hun stad. Het door de gemeenteraad vastgestelde veiligheidsplan biedt daartoe goede handvatten. Het is zaak dit in deze bestuursperiode ook daadwerkelijk tot uitvoering te brengen. Behoudens acute omstandigheden of nieuwe wetgeving dienen eerst alle actiepunten uit dit plan te zijn gerealiseerd, alvorens nieuwe initiatieven worden ontwikkeld. Bij de uitvoering van het veiligheidsbeleid wordt voorrang verleend aan: - continuering van het succesvolle beleid van susteams in het Oosterhoutse uitgaansgebied, als onderdeel van een gezamenlijke inspanning van gemeente en horeca om de veiligheid in de Klappeijstraat en omgeving (verder) te verbeteren; - stringente toepassing van de Wet BIBOB op zich in Oosterhout vestigende ondernemers. - het handhaven van het bestaande camerabeleid in de openbare ruimte Handhavers worden effectiever ingezet. Zij moeten niet alleen actief zijn met parkeerhandhaving in de binnenstad. Hun aanwezigheid in de gebieden buiten het centrum moet bijdragen aan een groter gevoel van veiligheid in de wijken en de kerkdorpen. Er is sprake van ernstige overlast door en criminaliteit onder een relatief beperkte groep jongeren, zoals recentelijk gebleken is bij een aantal incidenten in Oosterheide. Bij de aanpak daarvan gaat het niet alleen om het vergroten van de repressieve slagkracht van politie en gemeente, maar ook om preventie en het bieden van kansen. Samen met onze maatschappelijke partners wordt de hiervoor gekozen aanpak verder uitgevoerd. De gemeente Oosterhout handhaaft het verbod op coffeeshops. 2.2 Aandachtspunten van beleid in Oosterhout De gemeente heeft samen met de politie voor de komende planperiode een aantal speerpunten benoemd waarop extra stevig wordt ingezet. Strategie daarbij is dat doelgroepgericht en delictgericht wordt gehandeld. Doelgroepgericht zijn er vier speerpunten in beeld, te weten: Jeugd en overlast / jeugdcriminaliteit Drugscriminaliteit en overlast 8

10 Veelplegers en lastpakken Veilig ondernemen / uitgaanscentrum en winkelcentra Daarbij hebben bijzondere aandacht de delicten: Woninginbraken Bedrijfsinbraken Overvallen Straatroof Fiets- en bromfietsdiefstal Auto-inbraak Brandstichting / autobranden Hennepteelt De achterliggende reden voor deze strategie is gelegen in het feit dat bij veel van deze incidenten dezelfde jongeren c.q. de zogenaamde lastpakken (harde kern) zijn betrokken. De aanpak sluit bovendien aan bij de hierboven in het coalitieakkoord bedoelde aanpak van ernstige overlast door en criminaliteit onder een beperkte groep jongeren en heeft de steun en instemming van het lokale driehoeksoverleg van burgemeester, teamchef politie en officier van justitie. De integrale aanpak vormt de rode draad in het handelen. Veel wordt verwacht van de ketensamenwerking en de verbinding tussen zorg- en strafrechtketen die wordt geïntensiveerd en efficiënter ingericht in het Veiligheidshuis Breda, dat begin mede de veiligheidsbelangen van de 6 Dongemondgemeenten zal gaan behartigen. 2.3 Regeerakkoord In het landelijke regeerakkoord neemt veiligheid een belangrijke rol in. Veiligheidshuizen zullen verder ontwikkeld worden met dadergerichtheid als uitgangspunt. Bij de vaststelling van de prioriteiten van de politie zal meer nadruk moeten komen te liggen op lokale knelpunten in buurten en wijken. De politieorganisatie zal worden gereorganiseerd tot een nationale politie, verdeeld over tien politieregio s. De Politiewet zal op het onderdeel besluitvorming politie-inzet worden aangepast. Afgewacht zal worden welke gevolgen dit zal hebben voor de teams en de districten. 2.4 Doelstelling van integrale veiligheid Bij de opstelling van het meerjarenplan integrale veiligheid is met het coalitieakkoord uiteraard rekening gehouden. De algemene doelstelling uit het coalitieakkoord kan nog iets worden verfijnd in de volgende doelstelling van het integrale veiligheidsbeleid: veiligheidsrisico s in samenhang en samenwerking met alle betrokken partijen (en zoveel als mogelijk met de burgers zelf) tot een aanvaardbaar niveau (terug)brengen of houden, met de nadruk op preventie c.q. het wegnemen van de oorzaken op een zo lokaal mogelijk niveau. 2.5 Visie en regierol Visie: Integraal veiligheidsbeleid reikt in onze visie veel verder dan de traditionele taakgebieden van politie, openbaar ministerie en brandweer. Burgers voelen zich pas echt veilig in een nette overzichtelijke omgeving, waar men elkaar kent en kan aanspreken op verantwoordelijkheden. En zij willen er niet alleen voor staan, maar verwachten van de overheid en haar partners hierbij een actieve rol. Burgers en overheid met partners zullen het dus samen moeten zien te klaren. 9

11 Het wijk- en buurtgerichte werken vormt een belangrijk middel om de betrokkenheid van de burgers bij de leefbaarheid en veiligheid in hun eigen woonomgeving te organiseren en bevorderen (schoon, heel en veilig). Regierol: Een belangrijk punt is de regievoering van de gemeente over het veiligheidsbeleid. De raad stelt de kaders vast voor het veiligheidsbeleid via het meerjarenplan integrale veiligheid en het college zorgt voor een goede voorbereiding en uitvoering van dat beleid via de uitwerkingsplannen, in samenwerking met de partners. Belangrijke partners zijn politie, Openbaar Ministerie, Halt, Thuisvester en Surplus Welzijn en de nodige samenwerkingsverbanden. In de komende periode zullen de mogelijkheden voor samenwerking verder moeten worden benut: de gemeente gaat meer regie voeren en stelt randvoorwaarden en kaders; binnen die kaders krijgen interne (gemeentelijke) en externe partners in veiligheid de ruimte om te werken aan veiligheid; bij samenwerkingsacties wordt van geval tot geval in overleg bepaald hoe aan de regie vorm wordt gegeven; gaat een partner buiten de kaders om, dan wordt hij daar door de gemeente als regisseur hierop aangesproken. Deze aanpak geldt dus zowel voor de interne gemeentelijke afdelingen als voor de externe partners. 2.6 Samenwerking en samenhang In is de unit Veiligheid in de gemeentelijke organisatie rechtstreeks gepositioneerd onder de gemeentesecretaris, met uiteraard de burgemeester als portefeuillehouder. Door structureel overleg te voeren met zowel interne als externe partners en waar nodig extra impulsen te geven of afspraken te maken voor een betere samenwerking en samenhang in het beleid, wordt integrale veiligheid zoveel mogelijk geborgd in de organisatie en daarbuiten. Om dit structurele overleg effectief te kunnen voeren wordt beoogd vanaf te gaan werken met vaste aanspreekpunten (accounthouders veiligheid) op de diverse afdelingen en bij de externe instellingen. Er wordt door de unit veel samengewerkt met externe partners en deze levert hiervoor inhoudelijke deskundigheid. Een aantal regionale samenwerkingsverbanden op het gebied van veiligheid ontvangt subsidie van de gemeente Oosterhout. Ook hier heeft de unit een adviserende functie. Genoemd kunnen worden: Politieregio en Veiligheidsregio Midden- en West Brabant, bureau HALT, RADAR (bureau antidiscriminatie), RIEC (Regionaal Informatie en Expertisecentrum), Steunpunt tegen Huiselijk Geweld West Brabant, Veiligheidshuis Breda, Slachtofferhulp, Novadic Kentron. Als lokale samenwerkingsverbanden kunnen worden genoemd stuurgroep Centrum +, projecten werkgroepen KVO (Keurmerk Veilig Ondernemen), SBBO (stichting Beveiliging Bedrijventerreinen Oosterhout), het MASS (Maatschappelijk Steunsysteem), het COJOR (Casuïstiek Overleg Jongeren in de Openbare Ruimte) en het horecaoverleg. Voorts wordt voldoende en op adequate wijze sterk het accent gelegd op een goede communicatie met de inwoners van Oosterhout en worden waar nodig informatiebijeenkomsten gehouden. Dit om te bevorderen dat de integraliteit ook gedragen wordt door de inwoners en dat ook zij hun steentje bijdragen aan een veilige stad. 10

12 Het kan voorkomen dat op onvoorziene momenten door excessen/incidenten tijdelijk andere prioriteiten gelden. Hierbij wordt van de unit veiligheid een grote mate van flexibiliteit verwacht, opdat direct geanticipeerd en geïnvesteerd kan worden in en op deze excessen. Denk hierbij aan pandemiebestrijding, bestrijding van de Q-koorts, openbare orde incidenten in buurten en wijken en rampenbestrijding. Samenhang in het beleid kan bereikt worden door rekening te houden met de opeenvolgende fasen in de zogenaamde veiligheidsketen: proactie preventie preparatie repressie nazorg De gemeente regisseert op veiligheid, met name in de fasen van proactief tot en met preparatie. De politie en andere partners volgen zo goed mogelijk. In de fase van repressie en nazorg komen de politie, het Openbaar Ministerie en Slachtofferhulp nadrukkelijk in beeld. Met de gemeentelijke handhavers van de afdeling Informatie- en Servicecentrum wordt vanuit hun takenpakket intensief samengewerkt. Daar waar de nazorg van ex-gedetineerden in een thuissituatie plaatsvindt (of op weg daar naar toe) zal de regie van de gemeente en de vroege betrokkenheid van het maatschappelijke middenveld van belang zijn, gelet op de preventie voor nieuwe delicten. 11

13 3 Belangrijke onderwerpen planperiode Dit hoofdstuk is opgedeeld in verschillende thema s. De thema s veilige woon- en leefomgeving, bedrijvigheid en veiligheid, jeugd en veiligheid en fysieke veiligheid komen hierbij aan de orde. 3.1 Thema veilige woon- en leefomgeving Veiligheid in de binnenstad Het project Centrum + is in 2009 met succes gecontinueerd. De centrumscan die periodiek onder bewoners van de binnenstad wordt gehouden wijst uit dat voor het merendeel van de bewoners, bezoekers en ondernemers de veiligheidsbeleving er op vooruit is gegaan. Het centrum krijgt van de bezoekers en de inwoners een 7,2 als gemiddeld rapportcijfer. De ondernemers gaven een 6,8 als gemiddeld rapportcijfer. Als knelpunten werden genoteerd: onderhoud straten, zwerfvuil, hondenpoep, hard rijdende brommers en scooters, fietsen in voetgangersgebied. Verbeteringen zijn genoemd op het gebied van het onderhoud en schoonhouden, sfeer in Arendshof, meer activiteiten in stadscentrum, markt (terrasjes en activiteiten). De veiligheidsbeleving kan dus niet alleen door de effecten van het meerjarenplan integrale veiligheid worden verbeterd. De volledige centrumscan is als bijlage ter inzage gelegd. Evaluatie cameratoezicht uitgaansgebied Net voor het einde van het jaar 2009 is er een evaluatie uitgevoerd naar de implementatie, de uitvoering en de effecten van cameratoezicht in het uitgaansgebied. De cijfermatige verantwoording laat een daling van het aantal incidenten zien. Op het gebied van beleving zijn door de betrokken partners eveneens positieve ervaringen uitgesproken. Uit de evaluatie blijkt dat er een aantal verbeterpunten is te benoemen. Enkele van deze punten worden opgelost wanneer de uitleeskamer van de camerabeelden is verhuisd van het politiebureau Oosterhout naar de permanente regionale uitleeskamer van de politie in Eindhoven. Naast de relatief gemakkelijk op te lossen verbeterpunten zijn er ook waar een financiële afweging gevraagd wordt. Een van de aanbevelingen die hierom vraagt is een verplaatsing van de camera aan de achterzijde van de speelautomatenhal / supermarkt Albert Heijn. De zaken waarover wordt gesproken in de evaluatie hangen voor een deel samen met het zogenaamde waterbed effect, zoals verplaatsing overlast naar de achterkant van de flat Schapendries en de kerk. Om dit tegen te gaan zal er vooral met onze partners moeten worden gekeken hoe we de operationele capaciteit zo effectief mogelijk inzetten. Vooralsnog wordt er niet gekozen voor méér camera s of verplaatsingen. Het door de raad verleende krediet voor het cameratoezicht is volledig benut. Voor de bekostiging van de materiële aanpassingen zijn geen middelen aanwezig. Inbraken in woningen In het jaar 2009 zijn in totaal 191 woninginbraken gepleegd. Dit getal is voor 2010 fors gestegen. De meeste inbraken zijn gepleegd in Oosterhout Noord en in de wijk Slotjes. In de tweede helft van 2010 is er sprake geweest van een inbraakgolf in Slotjes Midden. Hiervoor blijken slechts enkele daders verantwoordelijk. De politie surveilleert extra in de woonwijken en er worden in het district frequent controles gehouden in het kader van het project Tegenhouden. Hierbij leveren de verschillende teams agenten die in één van de gemeenten een grote controle houden. Inmiddels is er een districtelijk woninginbrakenteam geformeerd. 12

14 De gemeente ondersteunt een actieplan van de politie om via de Stichting M (Meld Misdaad Anoniem) burgers in de woonwijken alerter te maken op verdachte situaties in hun woonomgeving en om deze te melden. Er is medio 2010 hierover extra voorlichting gegeven in wijken en buurten. In het deelgebied Slotjes Midden heeft Thuisvester de inzet van stichting M mede begeleid. Ook heeft de gemeente in huis aan huisbladen voorlichting opgenomen over het Politiekeurmerk Veilig Wonen. De gemeente zal krachtig stimuleren dat nieuwbouwprojecten voldoen aan de eisen van het Politiekeurmerk Veilig Wonen. De politie zet agenten (bikers) in op politiebikes om te surveilleren op plaatsen waar auto s niet of moeilijk kunnen komen en ontwikkelt diverse methodes om het aantal inbraken terug te dringen. Fietsendiefstallen In opdracht van de gemeente is in 2009 een analyse gemaakt van de fietsendiefstallen. Er bleek namelijk een relatief grote stijging waarneembaar van het aantal fietsendiefstallen. Sinds 2005 zijn er door de gemeente Oosterhout verschillende maatregelen genomen met betrekking tot het fietsparkeren en het tegengaan van fietsendiefstal. Er is een bewaakte stalling gebouwd onder de Markt en de fietsenstalling Arendshof is vernieuwd. Ook zijn er in het centrum op verschillende plaatsen fietsbeugels geplaatst. Echter gebleken is dat er niet optimaal gebruik wordt gemaakt van de stallingen, die overigens gratis zijn. De capaciteit van de fietsbeugels is op veel plaatsen vaak niet toereikend. Hierdoor worden fietsen geplaatst op plekken waar dit niet is toegestaan. Uit de analyse blijkt verder dat door de fietsparkeerders zelf vaak onvoldoende voorzorgsmaatregelen in acht worden genomen. Te denken valt aan het gebruik van slechte sloten of het niet vastzetten van fietsen met een kabel - of kettingslot aan bestaande voorzieningen zoals beugels. Met een eenvoudige loper zijn bepaalde sloten gemakkelijk te openen. Verder blijken er plaatsen te zijn waar fietsen niet veilig gestald kunnen worden, bijvoorbeeld omdat de stalling te klein is of deze te veel uit het zicht ligt. Er zijn in het rapport vijf topprioriteiten genoemd waar verbeteringen zouden moeten worden doorgevoerd. Het gaat om Arendshof, Leijsenhoek busstation, Keiweg, Bouwlingplein en Arkendonk. De politie houdt acties bij scholen en in het centrum. Drugshandel en drugsgebruik De politieregio Midden- en West Brabant heeft in augustus 2010 een nota uitgebracht over de aanpak van de drugsproblematiek in Midden- en West Brabant. Deze nota is door de burgemeester aan de raad ter kennisneming toegezonden. Bij de totstandkoming van deze nota is vanuit Oosterhout ingebracht dat de gemeente de algemene doelstelling van de nota ondersteunt en wil meewerken aan het behalen van de hieruit voortvloeiende subdoelstellingen (met betrekking tot gezondheidschade, maatschappelijke schade en criminaliteit). Oosterhout wil binnen de mogelijkheden meewerken aan afspraken die zich richten op preventie en hulpverlening en bestrijding van overlast en drugscriminaliteit en een geactualiseerde regionale afstemming daarover. Aangegeven is dat de gemeenteraad van Oosterhout duidelijk heeft bepaald dat men geen coffeeshop binnen haar gemeentegrenzen wenst. In Oosterhout is er overlast en criminaliteit door dealen op straat. Inzet zal moeten zijn om hiertegen strikt te handhaven en consequent te werken aan preventie. Samenvattend heeft Oosterhout aandacht gevraagd voor: de strijdigheid tussen aanbevolen regionale lijn en autonomie van gemeenten (het respecteren van de zg. nullijn van gemeenten) 13

15 een sterker accent op strikter handhaven en op preventie oog voor - en vereist inzicht in - de financiële consequenties van de aanbevelingen, zeker ook ten behoeve van het raadplegen van de gemeenteraden. Over dit onderwerp zal in het voorjaar van een afzonderlijk voorstel aan de raad worden aangeboden, ter uitvoering van een eerder door de raad aangenomen motie. De politie wil samen met de gemeente, horeca, Novadic Kentron en Openbaar Ministerie komen tot een masterplan op dit gebied. Huiselijk geweld en kindermishandeling Onveiligheid kan zich in de openbare ruimte voordoen, maar ook binnenshuis ofwel in de relationele sfeer. Het gaat daarbij om geestelijk en/of fysiek geweld tussen partners, jegens kinderen binnen het gezin en/of jegens andere familieleden en huisgenoten. Huiselijk geweld en kindermishandeling heeft zowel op korte als op lange termijn grote gevolgen voor alle betrokkenen (slachtoffers, getuigen, plegers) en hun omgeving. De lokale overheid heeft een belangrijke rol in de voorkoming, signalering en aanpak van huiselijk geweld. Doel is in te zetten op het vroegtijdig signaleren en het proactief aanpakken van huiselijk geweld en kindermishandeling waardoor ook de kans op recidive wordt verkleind. Een doorverwijzing naar en aanpak door de hulpverleningsorganisaties is hierbij essentieel. De gemeente pakt de regierol op door: de aanpak rondom huiselijk geweld/kindermishandeling voort te zetten en daarbij samen te werken met de veiligheidspartners. Dit betekent dat het beleid van de terzake samenwerkende 18 West-Brabantse gemeenten gevolgd wordt en wij een financiële bijdrage blijven leveren aan het Steunpunt tegen Huiselijk Geweld (SHG); meer inzet te geven op de vroegsignalering van huiselijk geweld en kindermishandeling en hierbij het SHG en de politie nauw te betrekken; meer in te zetten op in- en externe voorlichting, waarbij het SHG een actieve rol zal gaan spelen. actief uitvoering te blijven geven van de Wet Tijdelijk Huisverbod positionering van het veiligheidshuis en het Centrum voor Jeugd en Gezin in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Veiligheidshuis In is de aansluiting bij het Veiligheidshuis Breda samen met de overige 5 Dongemondgemeenten gerealiseerd. Dit betekent concreet dat op het snijvlak van straf en zorg een persoonsgerichte aanpak wordt verzorgd door de ketenpartners die verbonden zijn aan het Veiligheidshuis, dat er koppelingen gelegd zijn met de bestaande lokale casuïstieke overleggen en afstemming is met alle betrokken ketenpartners. Het Veiligheidshuis is een samenwerkingsverband van organisaties die samen het gebied veiliger willen maken. Die organisaties hebben hun eigen doelstellingen, maar in de samenwerking is het gemeenschappelijke doel: voorkomen van delicten en verlenen van de beste hulp aan het slachtoffer. De gemeente is vanuit haar regieverantwoordelijkheid voor veiligheid een belangrijke partner in het Veiligheidshuis. Vanuit de justitiekant zijn deelnemers bijvoorbeeld het Openbaar Ministerie, reclasseringsorganisaties, de Raad voor de Kinderbescherming en HALT. Slachtofferhulp is een gewaardeerde partner en de politie uiteraard ook. Doel van het 14

16 Veiligheidshuis is vooral om verbindingen te leggen met zorgpartners, zoals Surplus Welzijn en andere zorgorganisaties (GGD, GGZ) en deze te betrekken bij de casusoverleggen. Op die manier ontstaat een sluitende keten, waarbij preventie, repressie en nazorg goed op elkaar aansluiten. Het Veiligheidshuis levert zo een bijdrage aan: daling van (jeugd)overlast en criminaliteit opvang van ex-gedetineerden, minder recidive en het bieden van perspectief meer aandacht voor slachtoffers kortere doorlooptijden en meer efficiency bij partners (ook gemeenten) aanpak veelplegers 3.2 Thema bedrijvigheid en veiligheid Veilig uitgaan (uitgaanscentrum) Het is meer dan 2 jaar geleden dat het horecaconvenant werd ondertekend. Op het gebied van veilig uitgaan is de afgelopen jaren veel gebeurd. Genoemd kunnen worden de invoering van het cameratoezicht, de proef met de aangepaste sluitingstijden, de verbeterde overlegvormen, de intensivering van de contacten vanuit de ambtelijke organisatie en de verbeterde operationele samenwerking. In navolging van het horeca-actieplan zal het horecaconvenant worden herijkt en aangevuld. Ondanks het feit dat er geen wettelijke grondslag is voor het verbieden van happy hours blijft dit fenomeen aandacht van de gemeente houden, om alcoholmisbruik te voorkomen. Naast de herijking van het convenant wordt er verder geïnvesteerd in versterking van de samenwerking, ontwikkeling van het gebied en kwaliteit van de inzet van politie, portiers en ondernemers. Zaken als terrasmarkeringen, schoonhouden van de omgeving en overlast hebben voortdurende aandacht. Op het gebied van geluidsoverlast voor de bewoners van de binnenstad, zal een notitie verschijnen. Bij een klacht wordt ook nu altijd een onderzoek ingesteld. Horeca-overleggen en portiersoverleggen vinden plaats onder regie van de gemeente. Veiligheid op bedrijventerreinen De stichting Beveiliging Bedrijventerreinen Oosterhout is er in geslaagd op een zestal bedrijventerreinen privaat cameratoezicht te realiseren. Ruim vijftig camera s nemen beelden op van strategische delen van de bedrijventerreinen. De beelden worden uitgelezen in de Regionale Toezicht Ruimte in Eindhoven. Deze staat in directe verbinding met de Gemeenschappelijke Meldkamer van politie, brandweer en GHOR in Tilburg. Het cameraproject heeft tot gevolg dat het aantal aangesloten bedrijven bij de collectieve beveiliging door SBBO is uitgebreid tot circa 200. De raad is eerder per brief geïnformeerd over dit project. In de statuten van deze stichting is opgenomen dat gemeente en politie participeren in het bestuur. Vanuit het bestuur is in overleg met gemeente en politie een organisatiewijziging in voorbereiding. Er is inmiddels een wijkagent voor de bedrijven en ondernemingen, SBBO en projecten Keurmerk Veilig Ondernemen. Veiligheid in winkelcentra De lokale driehoek heeft zich eind 2009 en begin 2010 georiënteerd op de wettelijke (on)mogelijkheden van cameratoezicht in de winkelcentra. Er is een uitvoerige analyse gemaakt van de incidenten die hebben plaatsgevonden in de winkelcentra van Oosterhout. Doel van de analyse was een zo objectief mogelijk antwoord te krijgen op de vraag of er in de winkelcentra een zodanig openbare orde probleem is dat het doen van voorstellen aan college en raad tot het 15

17 inzetten van openbare orde camera s en het dagelijks uitlezen van camerabeelden volgens de daarvoor geldende wettelijke bepalingen gerechtvaardigd zou zijn. Voor cameratoezicht geldt wettelijk het uitgangspunt dat dit middel in verhouding moet staan tot de ernst van de situatie en niet door andere minder ingrijpende maatregelen vervangen kan worden. Er zijn wat dat betreft veel alternatieve maatregelen mogelijk. Winkeliers, gemeente en politie hebben een aantal maatregelen getroffen ter verhoging van de leefbaarheid en veiligheid in de winkelcentra. Genoemd kunnen worden de private camera s in of aan de winkels, het snel verwijderen van graffiti, onderhoud van de openbare verlichting en het schoonhouden van de openbare ruimte en het verwijderen van zwerfvuil. Verder is er een reeks afspraken gemaakt in Keurmerk Veilig Ondernemen verband (KVO) en vinden er gerichte handhavingsacties plaats door gemeente en politie. Ook kan genoemd worden het casuïstiek overleg waarin jongerenoverlast wordt behandeld, onder leiding van een gemeentelijke coördinator voor jeugdveiligheid. De politie intensiveert de surveillance op zaterdagen en koopavonden en koopzondagen. Er is geen wettelijke rechtvaardiging voor het inzetten van openbare orde camera s en het dagelijks uitlezen van camerabeelden onder regie van de gemeente Oosterhout in de winkelcentra. Dit betekent dat er tevens geen rechtvaardiging is om een procedure te starten om de aanwezige door de winkeliers zelf betaalde private camera s over te nemen als openbare orde camera s, zo dit technisch al mogelijk zou zijn. Privaat cameratoezicht ter zaaksbeveiliging kan door de winkeliers binnen de kaders van de wettelijke bepalingen geregeld worden. Gelet op de genomen maatregelen en de mogelijkheid deze nog uit te breiden en de samenwerking tussen winkeliers, politie, justitie en gemeente te intensiveren, zal niet overgegaan worden tot het doen van voorstellen om openbare orde camera s te plaatsen en camerabeelden dagelijks te gaan uitlezen. Veiligheid in alle winkelcentra heeft nadrukkelijk de aandacht en waar nodig zullen wij met aanvullende maatregelen komen in nauwe samenwerking met de winkeliers. Keurmerk Veilig Ondernemen In de projectgroep Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) participeert de gemeente Oosterhout als organisator van vergaderingen en adviseur over leefbaarheid en veiligheid. Vanuit de politie is een vaste wijkagent deelnemer. Een ondernemer is voorzitter. De gemeente faciliteert het KVO. Samenwerking, kennen en gekend worden is de basis voor het slagen van het KVO. Voor de winkelcentra binnenstad, Zuiderhout en Arkendonk lopen er KVO projecten. Door de Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen Oosterhout worden voor alle bedrijventerreinen KVO projecten opgestart. Evenementen en Veiligheid Sinds 2008 is een gemeentelijke evenementencoördinator aangesteld, die als centraal aanspreekpunt fungeert voor de organisatoren van evenementen. Hierbij is openbare orde en veiligheid bepalend voor het wel of niet doorgaan van een evenement. Door de evenementencoördinator en unit Veiligheid wordt met relevante partners beoordeeld of voldaan wordt aan de gestelde veiligheidseisen. Met de politie (vaste wijkagent), brandweer en GHOR (geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen) wordt in dit verband nauw samengewerkt, zoals ook met Vergunningverlening en Handhaving. De afdeling Realisatie en Beheer Woonomgeving van de gemeente verleent faciliteiten voor evenementenorganisatoren. Intern houdt de evenementencoördinator de regie op het proces van vergunningverlening bij evenementen en extern op het conform de vergunningseisen organiseren. Toezicht op het 16

18 nakomen van vergunningsvoorwaarden en zonodig handhavend optreden is hierbij een belangrijk onderdeel. 3.3 Thema jeugd en veiligheid Het Casuïstiek Overleg Jongeren in de Openbare Ruimte richt zich op jeugdgroepen, maar ook op individuele jongeren. In het kader van het uitvoeringsplan overlastgevende jongeren is per 1 februari 2009 door de gemeente een coördinator jeugdveiligheid aangesteld. Sindsdien is een goede progressie geboekt in de aanpak van de overlast. Bij opmaak van het uitvoeringsplan waren er 15 criminele jongeren in beeld met een veroordeling voor drugs- vermogens- en geweldsdelicten. In de loop van 2009 kregen we uiteindelijk 28 criminele jongeren in beeld. In oktober 2010 zijn hier 12 criminele jongeren van over. De rest heeft werk gevonden, is terug op school of is geheel uit beeld. De categorie overlastgevende jongeren werd aanvankelijk op een aantal van 30 geschat. Ook hier kregen we in de praktijk meer jongeren in beeld, te weten 68 jongeren. Daar zijn per oktober overlastgevende jongeren van over. In 2010 blijken er nog 6 jeugdgroepen actief met jongeren uit de categorie crimineel of overlastgevend. Er zijn 5 hangplekken waar deze jongeren regelmatig te vinden zijn. De ambities voor zijn in het uitvoeringsplan opgenomen. Dit resultaat is bovengemiddeld te noemen, afgezet tegen resultaten van andere gemeenten die soortgelijke overlast ervaren. De in het uitvoeringsplan genoemde partners zoals politie, Thuisvester en Surplus Welzijn en het Openbaar Ministerie, hebben een evenredige participatie en inbreng bij de uitvoering van het uitvoeringsplan. Er zijn door de politie zes jeugdagenten en één jeugdbrigadier aangesteld. In september 2010 is een nulmeting verschenen van 22 gemeenten die participeren in een samenwerkingsverband met betrekking tot jeugdveiligheid in relatie tot jongeren van Marokkaanse afkomst. De raad is hierover per brief geïnformeerd. De politie zal sterk inzetten op een repressieve aanpak op de gebieden waar criminele jongeren actief zijn, te weten woningen bedrijfsinbraken, overvallen, straatroof en auto-inbraak en autobranden. Een specifiek aandachtspunt vormt het onderwerp radicalisering, dat zich verder uitstrekt dan jeugd en veiligheid. Vroegsignalering en preventie zijn belangrijke taken in de samenwerkingsketen onder regie van de gemeente. 3.4 Thema fysieke veiligheid Rampenbestrijding en Crisisbeheersing De Wet op de Veiligheidsregio maakt het noodzakelijk om nog scherper in te zetten op de voorbereiding op de rampenbestrijding. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de Veiligheidsregio Midden- en West Brabant en met onze buurgemeenten Drimmelen en Geertruidenberg Ingezet wordt op de opleidingen van de medewerkers, de implementatie van de aangepaste regionale draaiboeken, het bevorderen van de kennis van de verschillende processen en het regelmatig houden van oefeningen. Daarnaast zal de komende jaren ook ingezet gaan worden op de risicocommunicatie waarbij de burger voorgelicht wordt over de 17

19 risico's waaraan mensen blootstaan in hun eigen woonomgeving of stad. Voor en volgende jaren staan verschillende oefeningen gepland waaronder een bereikbaarheidsoefening. De politie is op dit gebied ook opgeleid, evenals andere partners zoals Surplus Welzijn. Brandweerzorg Vanaf 1 januari 2010 maakt de brandweer van de gemeente Oosterhout formeel onderdeel uit van de Veiligheidsregio Midden- en West Brabant. De samenwerking tussen de gemeente Oosterhout, Drimmelen en Geertruidenberg op het gebied van brandweerzorg heeft binnen de Veiligheidsregio zijn beslag gekregen in de vorm van het cluster Amerstreek. Op grond van de Wet op de Veiligheidsregio s moet het algemeen bestuur op 1 juli het beleidsplan Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant vaststellen. Het nog op te stellen risicoprofiel en het dekkingsplan brandweer zijn de basis voor het formuleren van de eisen waaraan moderne brandweerzorg dient te voldoen. Daarbij zal de strategische visie Brandweer Overmorgen een belangrijke rol spelen. Deze strategische visie is uitgangspunt voor het herdefiniëren van de brandweerzorg. De belangrijkste conclusies en aanbevelingen in de visie Brandweer Overmorgen zijn: 1 eigen verantwoordelijkheid van burgers en bedrijven voor een (brand)veilig leven; 2 verleg het accent van het bestrijden van incidenten, rampen en crises naar het voorkomen daarvan; dat houdt in meer nadruk op preventie; 3 actief inzetten op het sturen van risico s; of anders gezegd: het risicoprofiel van de regio is bepalend voor de inzet van de brandweer; 4 kostenbeheersing, te realiseren door het maken van bewuste keuzen ten aanzien van basiszorg, specialismen en maatwerk. In de komende beleidsperiode zullen de uitkomsten van deze herdefiniëring vertaald worden naar uitvoeringsmaatregelen en nieuw beleid. Externe Veiligheid De gemeente is bezig haar beleid ten aanzien van externe veiligheid verder uit te werken. De beleidsvisie Externe Veiligheid zal na vaststelling door de raad worden uitgevoerd in en volgende jaren. Verkeer en veiligheid Voor de periode is er een Meerjarenplan Openbare Ruimte vastgesteld. In het Jaarprogramma Openbare Ruimte is een aantal projecten opgenomen dat uitgevoerd moet worden vanwege veiligheidsrisico s. Er is door de politie een brigadier Verkeer aangesteld. De politie houdt verkeerscontroles en gerichte acties, o.a. tegen bromfiets- en scooteroverlast (project Brom Effe Normaal, in samenwerking met gemeente en bureau HALT en Openbaar Ministerie.. 18

20 4 Beleidsvoornemens komende planperiode en uitwerkingsplan Waar gaan we ons op richten in de komende vier jaren en welke doelen streven we na? De hoofdlijnen van het integraal veiligheidsplan zijn de volgende: Vier speerpunten van beleid: 1. Jeugd en overlast / jeugdcriminaliteit 2. Drugscriminaliteit en overlast 3. Veelplegers en lastpakken 4. Veilig ondernemen / uitgaanscentrum en winkelcentra Binnen deze speerpunten bijzondere aandacht voor de delicten: Woninginbraken Bedrijfsinbraken Overvallen Straatroof Fiets- en bromfietsdiefstal Auto-inbraak Brandstichting / autobranden Hennepteelt Doelstelling objectieve veiligheid: - Ombuigen van (stijgende) trends in het aantal incidenten geregistreerd bij de politie - Versterken dalende trends in het aantal incidenten geregistreerd bij de politie - Streefcijfers bijzondere aandachtsdelicten: - 10% aangiftes/meldingen ( tov gemiddelde van drie jaar daarvoor) Doelstelling subjectieve veiligheid: De burgers van Oosterhout waarderen veiligheid als volgt : 7,0 voor veiligheidsgevoel in de eigen woonbuurt 7,2 voor bezoekers, inwoners en ondernemers van de binnenstad 6,0 voor gemeentelijke aandacht voor veiligheid 6,5 voor waardering inzet Politie Hieronder zijn in navolging van bovenstaande hoofdlijnen van beleid de door de raad vast te stellen beleidskaders per onderwerp weergegeven in een grijze achtergrondmarkering. Daaronder is meteen de uitwerking in concrete meetbare maatregelen weergegeven, met vermelding van tijdsperiode en samenwerkingspartners. Deze uitwerkingen vormen het uitwerkingsplan van het college voor de jaren en Aan het eind van vind er een evaluatie plaats en zullen er zonodig aanpassingen van beleid en/of uitwerkingsplan kunnen plaatsvinden. 19

Integrale veiligheid. Uitvoeringsplan 2013 / 2014

Integrale veiligheid. Uitvoeringsplan 2013 / 2014 Integrale veiligheid Uitvoeringsplan 2013 / 2014 Inleiding In het integraal veiligheidsbeleid is vastgelegd dat er tweejaarlijks een operationeel integraal veiligheidsprogramma wordt opgesteld. Daar is

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING 2016-2019

PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 6C Openbare orde en veiligheid Inleiding Wij willen het veiligheidsniveau voor de bewoners en bezoekers van Leiderdorp behouden in objectief en subjectief opzicht en waar mogelijk

Nadere informatie

Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek Veiligheid kent geen grenzen.

Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek Veiligheid kent geen grenzen. Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek 2015 2018 Veiligheid kent geen grenzen. Vergaderdatum 4 december 2014 Gemeenteblad 2014 / 77 Agendapunt 10 Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad

Nadere informatie

Taak en invloed gemeenteraad op de. Integrale veiligheid

Taak en invloed gemeenteraad op de. Integrale veiligheid Taak en invloed gemeenteraad op de Integrale veiligheid 1 Definitie veiligheid Veiligheid is de mate van afwezigheid van potentiële oorzaken van een gevaarlijke situatie of de mate van aanwezigheid van

Nadere informatie

Jaarplan 2004 politie Geertruidenberg-Drimmelen

Jaarplan 2004 politie Geertruidenberg-Drimmelen Jaarplan 2004 politie Geertruidenberg-Drimmelen 1. Inleiding 1.1 Veiligheid op de politieke agenda Veiligheid staat in Nederland hoog op de politieke agenda. Ook binnen de politiek van de gemeente Geertruidenberg

Nadere informatie

Bijlage 3 Jaaruitvoeringsplan Tweestromenland 2015

Bijlage 3 Jaaruitvoeringsplan Tweestromenland 2015 Bijlage 3 Jaaruitvoeringsplan Tweestromenland 2015 Veiligheidsbeleving Inzicht krijgen in de factoren die van invloed zijn op de veiligheidsbeleving bij de inwoners van Tweestromenland. Afhankelijk van

Nadere informatie

Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek

Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek 2015-2018 Gemeentebladnr: 2014/75 Verseon nr: 129454 Vergaderdatum: 18 december 2014 Agendapunt: Portefeuillehouder: Dhr. B. Link Steller: G. Salemink

Nadere informatie

Veiligheidsanalyse. m.b.t. integraal veiligheidsbeleid Gemeente Geertruidenberg en Drimmelen

Veiligheidsanalyse. m.b.t. integraal veiligheidsbeleid Gemeente Geertruidenberg en Drimmelen Veiligheidsanalyse m.b.t. integraal veiligheidsbeleid 2013-2016 Gemeente Geertruidenberg en Drimmelen Agenda Gezamenlijk beleid met gemeente Geertruidenberg Toelichting Kernbeleid Veiligheid Werkwijze

Nadere informatie

Raadsmededeling - Openbaar

Raadsmededeling - Openbaar Raadsmededeling - Openbaar Nummer : 98/2011 Datum : 31 mei 2011 B&W datum : 14 juni 2011 Portefeuillehouder : G. Berghoef Onderwerp : Gebiedsscan Aalten en teamplan 2011 politie Aalten Aanleiding Jaarlijks

Nadere informatie

O O *

O O * O14.001831 O14.001831* Beleidstraject Kadernota Veiligheid 2015-2018 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Inhoudelijk proces... 4 3. Tijdpad... 7 2/7 O14.001831 1. Inleiding Met de presentatie van het Coalitieakkoord

Nadere informatie

Bijlage A: Veiligheidsanalyse (cijfermatig overzicht) Gemeente Neder- Betuwe

Bijlage A: Veiligheidsanalyse (cijfermatig overzicht) Gemeente Neder- Betuwe Bijlage A: Veiligheidsanalyse (cijfermatig overzicht) Gemeente Neder- Betuwe Algemene inleiding Voor u ligt een (cijfermatige) veiligheidsanalyse van de Gemeente Neder-Betuwe. Dit cijfermatige overzicht

Nadere informatie

VOORBLAD RAADSVOORSTEL

VOORBLAD RAADSVOORSTEL VOORBLAD RAADSVOORSTEL ONDERWERP Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid Middelsee Gemeenten 2010-2014. VOORSTEL Wij stellen u voor bijgevoegde Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid Middelsee Gemeenten 2010-2014

Nadere informatie

Raadsvoorstel Integraal Veiligheidsbeleid Haarlemmermeer/ Prioriteiten meerjarenplan politie

Raadsvoorstel Integraal Veiligheidsbeleid Haarlemmermeer/ Prioriteiten meerjarenplan politie gemeente Haarlemmermeer onderwerp Portefeuillehouder Steller Collegevergadering Raadsvergadering Raadsvoorstel 2011.0000334 / Prioriteiten meerjarenplan politie drs. Th.L.N. Weterings Linda Bouw 11 januari

Nadere informatie

GEVOLGEN VOOR JA/NEE ROUTING DATUM Communicatie Ja College 13 september 2011 Financieel

GEVOLGEN VOOR JA/NEE ROUTING DATUM Communicatie Ja College 13 september 2011 Financieel Voorstel voor de gemeenteraad Voorstelnummer RAAD/11-00383 Directeur : drs. M.H.J. van Kruijsbergen Postreg.nr. Behandelend ambtenaar A.A. van der Wouden Datum: 1 september 2011 Afdeling Tel.nr 0345 636

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsrapportage. Gemeente Littenseradiel. Januari t/m december 2011

Integrale Veiligheidsrapportage. Gemeente Littenseradiel. Januari t/m december 2011 Integrale Veiligheidsrapportage Gemeente Littenseradiel Januari t/m december 2011 Gemeente Littenseradiel Openbaar Ministerie Politie Fryslân Integrale Veiligheidsrapportage gemeente Littenseradiel - januari

Nadere informatie

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN EVALUATIE UITVOERINGSPLAN 2012 INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN EVALUATIE UITVOERINGSPLAN 2012 INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN EVALUATIE UITVOERINGSPLAN 2012 INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID versie 29-01-2013 Vastgesteld door de Stuurgroep Integrale Veiligheid SBS in december 2012 Inleiding: Naar aanleiding

Nadere informatie

Notitie bij collegebrief RVR 2015

Notitie bij collegebrief RVR 2015 Notitie bij collegebrief RVR 2015 VVH - Openbare orde en Veiligheid Disclaimer: deze brief is ongetekend op persportal geplaatst. Aan deze versie kunnen geen rechten worden ontleend. Alleen de ondertekende

Nadere informatie

Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort

Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort Stad Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort Periode januari t/m december 2014 Afdeling Veiligheid & Wijken januari 2015 Stad met een hart Veiligheidsbeeld Amersfoort januari december 2014 Voor u ligt het

Nadere informatie

Portefeuillehouder : J.J.C. Adriaansen Datum : 18 november 2014. : Burger en bestuur: Woensdrecht veilig

Portefeuillehouder : J.J.C. Adriaansen Datum : 18 november 2014. : Burger en bestuur: Woensdrecht veilig Documentnummer:*2014.44554* Voorstel aan de Raad Onderwerp : Kadernota Integrale Veiligheid 2015-2018 Raadsvergadering : 18 december 2014 Agendapunt : Portefeuillehouder : J.J.C. Adriaansen Datum : 18

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus AG Hoofddorp

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus AG Hoofddorp gemeente Haarlemmer De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Contactpersoon Doorkiesnummer

Nadere informatie

Veiligheid. Integrale Veiligheid. Rampenbestrijding

Veiligheid. Integrale Veiligheid. Rampenbestrijding Integrale Veiligheid en Rampenbestrijding 1 Van beleid naar uitvoering 2 Integrale veiligheid Integrale veiligheid Landelijke Methode Kernbeleid Veiligheid 5 Landelijke veiligheidsvelden: Veilige woon

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Integrale veiligheid 2012

Uitvoeringsprogramma Integrale veiligheid 2012 Uitvoeringsprogramma Integrale veiligheid 2012 Veilige woon- en leefomgeving CRANENDONCK Jeugd en veiligheid CRANENDONCK Bedrijvigheid en veiligheid CRANENDONCK Fysieke en Externe veiligheid CRANENDONCK

Nadere informatie

Beleidsplan Integrale Veiligheid 2016-2020

Beleidsplan Integrale Veiligheid 2016-2020 Beleidsplan Integrale Veiligheid 2016-2020 - Veiligheidsanalyse - Prioritering - Kaderplan integrale veiligheid (4 jaar) - Uitvoeringsprogramma Jaarlijkse evaluatie Jaarlijks programma Tussentijds actualiseren

Nadere informatie

Criminaliteitscijfers 2012 en gebiedsscan criminaliteit & overlast - update 2013

Criminaliteitscijfers 2012 en gebiedsscan criminaliteit & overlast - update 2013 Bijlage 3 Criminaliteitscijfers 2012 en gebiedsscan criminaliteit & overlast - update 2013 Criminaliteitscijfers Hieronder wordt in een beknopt overzicht weergegeven hoeveel delicten er hebben plaatsgevonden

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering : 18 november 2014 Agendanummer : 8 Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : drs. J.F.N. Cornelisse : Veiligheid, Vergunningen en Handhaving : Eveline Plomp Voorstel

Nadere informatie

Raadsinformatieavond. Gemeente Woerden. Bert Roemeling Petrie Velthof. 12 februari 2015

Raadsinformatieavond. Gemeente Woerden. Bert Roemeling Petrie Velthof. 12 februari 2015 Raadsinformatieavond Gemeente Woerden Bert Roemeling Petrie Velthof 12 februari 2015 Programma Functioneren Basisteam De Copen Taak & functie wijkagent Persoonsgerichte aanpak Politie(criminaliteits)jaarcijfers

Nadere informatie

INTEGRALE VEILIGHEID

INTEGRALE VEILIGHEID INTEGRALE VEILIGHEID Presentatie onderdelen Reden voor het bezoek Bevoegdheden Burgemeester Integrale Veiligheid bij de gemeente Rol vanuit de raad op het gebied van Integrale Veiligheid Netwerken voor

Nadere informatie

Veiligheidscijfers Soest 2015 samenwerking loont

Veiligheidscijfers Soest 2015 samenwerking loont ontwikkeling 2015 tov 2014, gemeente ontwikkeling 2015 tov 2014, regio MNL januari t/m juni juli t/m december Veiligheidscijfers Soest 2015 samenwerking loont Januari 2016 - In 2015 is het aantal woninginbraken

Nadere informatie

Samenvatting en conclusies

Samenvatting en conclusies Eval uat i e Camer at oezi cht Gouda Ei ndr appor t Samenvatting en conclusies De gemeente Gouda is begin 2004 een proef gestart met cameratoezicht in de openbare ruimte op diverse locaties in de gemeente.

Nadere informatie

VEILIGHEID. Integraal Veiligheidsplan UITVOERINGSKADER 2014

VEILIGHEID. Integraal Veiligheidsplan UITVOERINGSKADER 2014 VEILIGHEID Integraal Veiligheidsplan 2012-2015 UITVOERINGSKADER 2014 Integrale Veiligheid Veiligheidsketen Proactie Preventie Preparatie Repressie Nazorg het nemen van maatregelen om structurele oorzaken

Nadere informatie

Integraal Veiligheidsbeleid Deel 2, Veiligheid in Bronckhorst

Integraal Veiligheidsbeleid Deel 2, Veiligheid in Bronckhorst Integraal Veiligheidsbeleid 2016-2019 Deel 2, Veiligheid in Bronckhorst Gemeente Oude IJsselstreek Gemeente Doetinchem Gemeente Montferland Gemeente Bronckhorst Samen blijven werken aan veiligheid Inhoudsopgave

Nadere informatie

Analyse cijfers prioriteiten Veiligheid 2012 t/m 2016

Analyse cijfers prioriteiten Veiligheid 2012 t/m 2016 Analyse cijfers prioriteiten Veiligheid 2012 t/m 2016 Delict / periode 2012 2013 2014 2015 2016 Streefwaarde MJP 2018*** Burenruzie 83 77 83 83 86 Geen Stabiel Incidenten Huiselijke geweld* Opmerking/analyse

Nadere informatie

Stadsmonitor. -thema Veiligheid-

Stadsmonitor. -thema Veiligheid- Stadsmonitor -thema Veiligheid- Modules Samenvatting 1 Vermogensdelicten 2 Geweldsdelicten 5 Vernieling en overlast 7 Verdachten 10 Onveiligheidsgevoelens 11 Preventie 13 Oordeel over functioneren politie

Nadere informatie

Rapportage driehoeksmonitor Lokaal Criminaliteits- en Veiligheidsbeeld Basisteam Zaanstad

Rapportage driehoeksmonitor Lokaal Criminaliteits- en Veiligheidsbeeld Basisteam Zaanstad Rapportage driehoeksmonitor Lokaal Criminaliteits- en Veiligheidsbeeld Basisteam Zaanstad Gemeente Zaanstad Datum : 23 augustus 2016 Van : Leden driehoeksoverleg basisteam Zaanstad Aan : Gemeenteraad Zaanstad

Nadere informatie

Integraal Veiligheidsbeleid 2013 2016

Integraal Veiligheidsbeleid 2013 2016 Gemeente Gilze en Rijen Integraal Veiligheidsbeleid 2013 2016 De burger als participant in veiligheid Behandeldatum college van B&W: 29 mei 2012 Behandeldatum commissie middelen: 18 juni 2012 Vaststelling

Nadere informatie

Programma 2 Openbare Orde en Veiligheid

Programma 2 Openbare Orde en Veiligheid Programma 2 Openbare Orde en Veiligheid 2.1 Inleiding Openbare Orde en Veiligheid is een primaire taak van de lokale overheid. Samen met haar partners werkt de overheid aan een veilige en prettige leefomgeving.

Nadere informatie

Startnotitie. Integraal Veiligheidsbeleid Gemeente Sliedrecht. Gewijzigde versie d.d. 6 mei 2013 (zie vetgedrukte tekst)

Startnotitie. Integraal Veiligheidsbeleid Gemeente Sliedrecht. Gewijzigde versie d.d. 6 mei 2013 (zie vetgedrukte tekst) Startnotitie Integraal Veiligheidsbeleid 2014-2018 Gemeente Sliedrecht Gewijzigde versie d.d. 6 mei 2013 (zie vetgedrukte tekst) Portefeuillehouder: Burgemeester A.P.J. van Hemmen Ambtelijk opdrachtgever:

Nadere informatie

Kadernota. Integrale Veiligheid WM 2015-2018. "Veiligheid kent geen grenzen"

Kadernota. Integrale Veiligheid WM 2015-2018. Veiligheid kent geen grenzen Kadernota Integrale Veiligheid WM 2015-2018 "Veiligheid kent geen grenzen" 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Integraal Veiligheidsbeleid... 3 1.2 Afbakening... 3 1.3 Structuur... 4 1.4 Proces... 4

Nadere informatie

Prioriteiten en doelstellingen voor Openbare Orde en Veiligheid Gemeente Sliedrecht

Prioriteiten en doelstellingen voor Openbare Orde en Veiligheid Gemeente Sliedrecht Prioriteiten en doelstellingen voor Openbare Orde en Veiligheid 2013 Gemeente Sliedrecht Inleiding. Het is gebruikelijk dat de gemeenteraad tegen het einde van het jaar de lokale prioriteiten en doelstellingen

Nadere informatie

Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort

Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort Periode januari t/m augustus 2014 Afdeling Veiligheid en Wijken September 2014 Stad met een hart Veiligheidsbeeld Amersfoort eerste acht maanden 2014 Voor u ligt het

Nadere informatie

Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2013

Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2013 Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2013 Gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal januari 2014 In 2013 registreerde de politie voor Amersfoort 10.249 misdrijven. Het aantal misdrijven is sinds

Nadere informatie

Veiligheidssituatie in s-hertogenbosch vergeleken Afdeling Onderzoek & Statistiek, juni 2014

Veiligheidssituatie in s-hertogenbosch vergeleken Afdeling Onderzoek & Statistiek, juni 2014 Veiligheidssituatie in s-hertogenbosch vergeleken Afdeling Onderzoek & Statistiek, juni 2014 Veiligheidssituatie steeds beter De veiligheidssituatie in s-hertogenbosch verbetert. Dit bleek al uit de Veiligheidsmonitor

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: integraal veiligheids- en handhavingsbeleid BBV nr: 2014/367894

Raadsstuk. Onderwerp: integraal veiligheids- en handhavingsbeleid BBV nr: 2014/367894 Raadsstuk Onderwerp: integraal veiligheids- en handhavingsbeleid 2015-2018 BBV nr: 2014/367894 1. Inleiding Het bestaande Integraal veiligheids- en handhavingsbeleid (IVH) was door de raad vastgesteld

Nadere informatie

Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010

Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010 Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010 Ter toelichting: Deze startnotitie vormde het statschot voor integraal veiligheidsbeleid voor de periode 2011-2014 1 Startnotitie

Nadere informatie

Evaluatie proef met cameratoezicht in Sliedrecht

Evaluatie proef met cameratoezicht in Sliedrecht Evaluatie proef met cameratoezicht in Sliedrecht Aanleiding Sinds 21 december 2007 zijn in Sliedrecht camera s opgehangen die tot doel hebben beelden van de betreffende locatie te registreren. Bij de besluitvorming

Nadere informatie

...... +++++++++++ +++++++++++ +++++++++++ +++++++ Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Breda SSC Onderzoek en Informatie Integrale Veiligheidsmonitor Drimmelen 2011 Uitkomsten van de enquête en

Nadere informatie

Veiligheidsavond Leiderdorp

Veiligheidsavond Leiderdorp Veiligheidsavond Leiderdorp voor raadsleden juni 2013 Programma 20:05 20:20 --> Gemeente 20:20 20:35 --> Politie 20:35 20:50 --> Brandweer 20:50 21:30 --> Interactief deel Leiderdorp en Veiligheid Team

Nadere informatie

Hollands Midden District Rijn- en Veenstreek. Veiligheidsthema s integraal districtsjaarplan 2011

Hollands Midden District Rijn- en Veenstreek. Veiligheidsthema s integraal districtsjaarplan 2011 Hollands Midden District Rijn- en Veenstreek Veiligheidsthema s integraal districtsjaarplan 2011 Voor het jaar 2011 wordt voor het eerst een integraal districtsjaarplan veiligheid voor het gebied Rijn-

Nadere informatie

Veiligheid analyse Leerdam, ontwikkelingen tussen

Veiligheid analyse Leerdam, ontwikkelingen tussen Veiligheid analyse Leerdam, ontwikkelingen tussen 2010-2013 Leerdam November 2014 1 Inleiding De nota integraal Veiligheidbeleid Leerdam 2011-2014 loopt af. Omdat er ondertussen een nieuw college is dat

Nadere informatie

Politierapportage. Eenheid Noord-Nederland. District Fryslân. Basiseenheid A5 Sneek. Samenvatting 2015

Politierapportage. Eenheid Noord-Nederland. District Fryslân. Basiseenheid A5 Sneek. Samenvatting 2015 Politierapportage Eenheid Noord-Nederland District Fryslân Basiseenheid A5 Sneek Gemeenten Súdwest Fryslân, De Fryske Marren en Littenseradiel Samenvatting 2015 Voorwoord Voor u ligt de samenvatting van

Nadere informatie

1. Aanleiding Op 16 juli heeft de gemeenteraad van Oss unaniem ingestemd met de motie van het CDA:

1. Aanleiding Op 16 juli heeft de gemeenteraad van Oss unaniem ingestemd met de motie van het CDA: Plan van aanpak Terugdringen jeugdoverlast in de Schadewijk 1. Aanleiding Op 16 juli heeft de gemeenteraad van Oss unaniem ingestemd met de motie van het CDA: Constaterende dat, - Er afgelopen jaar een

Nadere informatie

Veiligheid kernthema: maatschappelijk evenwicht & veiligheid

Veiligheid kernthema: maatschappelijk evenwicht & veiligheid Veiligheid kernthema: De criminaliteitscijfers en de slachtoffercijfers laten over het algemeen een positief beeld zien voor Utrecht in. Ook de aangiftebereidheid van Utrechters is relatief hoog (29%).

Nadere informatie

Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid. Gemeente Purmerend 2015. Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op @@ @@ 2015

Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid. Gemeente Purmerend 2015. Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op @@ @@ 2015 Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid Gemeente Purmerend 2015 Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op @@ @@ 2015 1 Voorwoord In 2013 werd naast het lokaal integraal veiligheidsplan

Nadere informatie

Stadsmonitor. -thema Veiligheid-

Stadsmonitor. -thema Veiligheid- Stadsmonitor -thema Veiligheid- Modules Vermogensdelicten 2 Geweld 4 Vernieling en overlast 6 Verdachten 8 Onveiligheidsgevoelens 9 Preventie 11 Oordeel over functioneren politie en gemeente m.b.t. veiligheid

Nadere informatie

...... +++++++++++ +++++++++++ +++++++++++ +++++++ Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Breda SSC Onderzoek en Informatie Integrale Veiligheidsmonitor Geertruidenberg 2011 Uitkomsten van de enquête

Nadere informatie

Jaarplan Veiligheid 2018 met uitvoeringsprogramma s en verlengen kadernota Integrale Veiligheid (wensen en bedenkingen)

Jaarplan Veiligheid 2018 met uitvoeringsprogramma s en verlengen kadernota Integrale Veiligheid (wensen en bedenkingen) Jaarplan Veiligheid 2018 met uitvoeringsprogramma s en verlengen kadernota Integrale Veiligheid (wensen en bedenkingen) J. de Vegt De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN (050) 367

Nadere informatie

Meerjarenplan Integrale Veiligheid

Meerjarenplan Integrale Veiligheid 2015-2018 Meerjarenplan Integrale Veiligheid Afkortingenlijst AMHK AMK Bibob BIJ COJOR DDO DIP DSP KVO L&V monitor MBVEO MPIV OM OMG PGA RIEC SBBO SHG SOJ TDO VNG VPT WOS Advies- en Meldpunt Huiselijk

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF Oudewater 17R.00072

RAADSINFORMATIEBRIEF Oudewater 17R.00072 Gemeente Qiulewater RAADSINFORMATIEBRIEF Oudewater 17R.00072 Van college van burgemeester en wethouders Datum : 21 februari 2017 Portefeuillehouder(s) : Burgemeester Verhoeve Portefeuille(s) : Openbare

Nadere informatie

Veiligheidsj aarplan 2012 Teylingen

Veiligheidsj aarplan 2012 Teylingen sj aarplan 2012 mtm, n " is van ons allemaar is een breed beleidsveld. Het omvat niet alleen het beperken van overlast, de aanpak van alcohol- en drugsproblematiek, de bestuurlijke aanpak van criminaliteit,

Nadere informatie

Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen SAMEN TEGEN CRIMINALITEIT EN ONVEILIGHEID

Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen SAMEN TEGEN CRIMINALITEIT EN ONVEILIGHEID Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen SAMEN TEGEN CRIMINALITEIT EN ONVEILIGHEID CRIMINALITEIT EN ONVEILIGHEID Het bedrijfsleven in Nederland is sinds jaar en dag slachtoffer van criminaliteit.

Nadere informatie

Integrale Veiligheid Uitvoeringsprogramma 2012 Samen werken aan veiligheid in Hof van Twente

Integrale Veiligheid Uitvoeringsprogramma 2012 Samen werken aan veiligheid in Hof van Twente Integrale Veiligheid Uitvoeringsprogramma 2012 Samen werken aan veiligheid in Hof van Twente Inleiding Hoofdstuk 1 Veilige woon- en leefomgeving 1.1 Preventie (schuur)inbraken 1.2 Burgernet 1.3 Zorgconvenanten

Nadere informatie

Het IV beleid is geen nieuw verschijnsel in de gemeente Boxmeer. Het vorige IV nota dateert van 2006-2010.

Het IV beleid is geen nieuw verschijnsel in de gemeente Boxmeer. Het vorige IV nota dateert van 2006-2010. O-BOC/2012/2100 1) Waarom deze nota? Deze nota is tot stand gekomen in samenwerking met de gemeenten van het huidige politiedistrict Maas en Leijgraaf ( gemeenten Land van Cuijk, Boekel,Uden,Veghel en

Nadere informatie

Gemeente Breda. Omgevingsmeting asielzoekerscentrum: nulmeting. Rapportage

Gemeente Breda. Omgevingsmeting asielzoekerscentrum: nulmeting. Rapportage Gemeente Breda Omgevingsmeting asielzoekerscentrum: nulmeting Rapportage Publicatienummer: 1751 Datum: Juli 2014 In opdracht van: Gemeente Breda Het College Uitgave: Gemeente Breda Afdeling Bedrijfsbureau

Nadere informatie

De gemeente Bussum biedt haar burgers een veilige omgeving om te wonen, te werken en te recreëren.

De gemeente Bussum biedt haar burgers een veilige omgeving om te wonen, te werken en te recreëren. PROGRAMMA 2 OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID De gemeente Bussum biedt haar burgers een veilige omgeving om te wonen, te werken en te recreëren. Algemeen doel Beleidskaders Prestaties Bestuurlijke actiepunten

Nadere informatie

Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2014

Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2014 Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2014 Gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal januari 2015 In 2014 registreerde de politie voor Amersfoort 9.134 misdrijven. Ten opzichte van een jaar eerder

Nadere informatie

De Eindhovense Veiligheidsindex. Eindhoven, oktober 11

De Eindhovense Veiligheidsindex. Eindhoven, oktober 11 De Eindhovense Eindhoven, oktober 11 Inhoud 1 Inleiding 1 2 Objectieve index: 3 2.I Inbraak 3 2.II Diefstal 4 2.III Geweld 4 2.IV Overlast/vandalisme 4 2.V Veilig ondernemen (niet in index) 5 3 Subjectieve

Nadere informatie

Convenant Veiligheid in en om de school Veiligheid in en om de school

Convenant Veiligheid in en om de school Veiligheid in en om de school Convenant Veiligheid in en om de school Veiligheid in en om de school Gemeenten Weert, Nederweert en Cranendonck Convenant voor: Voortgezet Onderwijs Voortgezet Speciaal Onderwijs Middelbaar Beroeps Onderwijs

Nadere informatie

PROGRAMMA 8: OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID

PROGRAMMA 8: OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID PROGRAMMA 8: OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID Portefeuillehouder: B. Visser Programmacoördinator: V.J.M. van Arkel 8.1 Missie Het programma Openbare Orde en Veiligheid richt zich op een veilig Scherpenzeel

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp. Status. Voorstel. Inleiding. Beoogd effect. Ag. nr.: Reg. nr.: Datum:

Raadsvoorstel. Onderwerp. Status. Voorstel. Inleiding. Beoogd effect. Ag. nr.: Reg. nr.: Datum: Datum: 27-11-12 Onderwerp Regionaal beleidsplan 2013-2014 regionale eenheid politie Oost-Brabant Status Besluitvormend Voorstel In te stemmen met de vijf beleidsprioriteiten zoals zijn opgenomen in het

Nadere informatie

INTERN MEMO. Prioritering

INTERN MEMO. Prioritering INTERN MEMO Van : J.W. van der Vijver DMS nr: 11.08721 Aan : Gemeenteraad Datum : 18 oktober 2011 Onderwerp : Addendum Kadernota Integrale Veiligheid Gemeente Oegstgeest 2011-2014 c.c. : Tijdens de commissie

Nadere informatie

Aan de commissie: Algemeen bestuur en middelen Datum vergadering: 14 februari 2008 Agendapunt : 6. Aan de Raad. Made, 22 januari 2008

Aan de commissie: Algemeen bestuur en middelen Datum vergadering: 14 februari 2008 Agendapunt : 6. Aan de Raad. Made, 22 januari 2008 Aan de Raad Made, 22 januari 2008 Aan de commissie: Algemeen bestuur en middelen Datum vergadering: 14 februari 2008 Agendapunt : 6 Raadsvergadering: 6 maart 2008 Onderwerp: Korpsnavigator Midden en West

Nadere informatie

Position paper. Position Paper Toekomst Veiligheidshuizen

Position paper. Position Paper Toekomst Veiligheidshuizen Position paper Position Paper Toekomst Veiligheidshuizen Samenvatting: Hét Veiligheidshuis bestaat niet Veiligheidshuizen zijn er in verschillende soorten en maten. Verschillende initiatieven en samenwerkingsverbanden

Nadere informatie

Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid. Gemeente Purmerend 2013. 29 mei 2013

Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid. Gemeente Purmerend 2013. 29 mei 2013 Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid Gemeente Purmerend 2013 29 mei 2013 Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op @@ @@ 2013 1 Voorwoord Purmerend moet veilig zijn en veilig

Nadere informatie

Startnotitie integraal veiligheidsbeleid gemeenten Drimmelen en Geertruidenberg

Startnotitie integraal veiligheidsbeleid gemeenten Drimmelen en Geertruidenberg Startnotitie integraal veiligheidsbeleid gemeenten Drimmelen en 2013-2016 Samen staan we sterk Opgesteld door: Dhr. M. van t Zand, mevr. R. Verschuuren, dhr. R. de Gans (AOV-ers) Datum: 15 augustus 2012

Nadere informatie

agendanummer afdeling Simpelveld VII- IBR 15 december 2015 Integraal Veiligheidsbeleid 54925

agendanummer afdeling Simpelveld VII- IBR 15 december 2015 Integraal Veiligheidsbeleid 54925 Aan de raad agendanummer afdeling Simpelveld VII- IBR 15 december 2015 onderwerp Integraal Veiligheidsbeleid 54925 zaakkenmerk Inleiding De huidige nota integrale veiligheid van de gemeente Simpelveld

Nadere informatie

Raadsvergadering d.d. 24 februari 2015 Raadsnota nummer BI nderwerp: Meerjarenplan integrale veiligheid Vragen van fractie PvdA

Raadsvergadering d.d. 24 februari 2015 Raadsnota nummer BI nderwerp: Meerjarenplan integrale veiligheid Vragen van fractie  PvdA Raadsvergadering d.d. 24 februari 2015 Raadsnota nummer BI.0140616 0nderwerp: Meerjarenplan integrale veiligheid 2015-2018 Vragen van fractie PvdA Naam raadslid: Anton van Opzeeland VRAGEN 1. Het meerjarenplan

Nadere informatie

Zijn in het voorstel één of meer van de volgende aspecten van toepassing?

Zijn in het voorstel één of meer van de volgende aspecten van toepassing? Onderwerp Nummer voorstel Datum voorstel Portefeuillehouder( s) Contactpersoon Afdeling Contactpersoon Email Contactpersoon Telefoon Programmanummer en -naam : Vaststelling Kadernota Integrale Veiligheid

Nadere informatie

Integrale gebiedscan gemeente Utrechtse Heuvelrug

Integrale gebiedscan gemeente Utrechtse Heuvelrug Integrale gebiedscan gemeente se Heuvelrug Colofon Uitgave Bureau Regionale Veiligheidsstrategie is een bureau van en voor de veiligheidspartners: de gemeenten, het Openbaar Ministerie en de politie van

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid 2017

Uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid 2017 [Geef tekst op] 217/546 217/5482 Uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid 217 Gemeente Zaanstad, januari 217 Stadhuisplein 1 156 MZ Zaandam Postbus 2 15 GA Zaandam www.zaanstad.nl Inleiding In het Integraal

Nadere informatie

Integrale Veiligheidszorg in Twente

Integrale Veiligheidszorg in Twente Integrale Veiligheidszorg in Twente -Achtergrond -Werkwijze & organisatie Platform IVZ -Actieplan IVZ 2009-2010 - Evaluatietraject -Resultaten Platform IVZ -Vervolg samenwerking in Twente Platform IVZ

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief Nr. :

Raadsinformatiebrief Nr. : Raadsinformatiebrief Nr. : Reg.nr. : 12. 0642 B&W verg. : 12 juni 2012 Onderwerp: Evaluatie project Veilig Uitgaan 1) Status In het licht van de actieve informatieplicht informeren wij U over de stand

Nadere informatie

Veiligheidsprogramma 2015

Veiligheidsprogramma 2015 Veiligheidsprogramma 2015 Gemeente Baarn Programma 1 dienstverlening 10 februari 2015 Veiligheidsprogramma 2015 1 Inleiding De basis voor dit veiligheidsprogramma is het Integraal Veiligheidsplan 2015-2018

Nadere informatie

Figuur 2 Middels Burgernet worden inwoners van Spijkenisse actief betrokken bij de veiligheid van hun leefomgeving

Figuur 2 Middels Burgernet worden inwoners van Spijkenisse actief betrokken bij de veiligheid van hun leefomgeving Programma 2 Openbare Orde en Veiligheid Figuur 2 Middels Burgernet worden inwoners van Spijkenisse actief betrokken bij de veiligheid van hun leefomgeving 2.1 Wat hebben we bereikt? 2.1.1 Veiligheid In

Nadere informatie

Het plan van aanpak verbetering Veilig Uitgaan kern Helden

Het plan van aanpak verbetering Veilig Uitgaan kern Helden Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Peel en Maas, De ondernemers van Discotheek The Apollo en Palladio Discotheek, De gemeente Peel en Maas, Politie Limburg-Noord, Basiseenheid

Nadere informatie

Raadsbesluit. Status Besluitvormend: Kadernota Oordeelvormend: Veiligheidsplan Besluitvormend: Veiligheidsfonds

Raadsbesluit. Status Besluitvormend: Kadernota Oordeelvormend: Veiligheidsplan Besluitvormend: Veiligheidsfonds Raadsbesluit Datum: 23-09-14 Onderwerp Integrale Veiligheid: - Kadernota Integrale Veiligheid Basisteam Meierij 2015-2018 - Ontwerp Regionaal Veiligheidsplan 2015-2018 - Veiligheidsfonds Oost-Brabant Status

Nadere informatie

Kadernota Integrale Veiligheid

Kadernota Integrale Veiligheid Kadernota Integrale Veiligheid 2015-2018 1 1. Inleiding Veiligheid is een belangrijke voorwaarde voor een stad waar het aantrekkelijk is om te wonen, te werken en te verblijven. Een basisvoorwaarde voor

Nadere informatie

*Z001F59E44 9* Leiderdorp, 16 september 2014. Afdeling: Concernzaken OOV en Rampen Onderwerp: Beleidsplan Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018

*Z001F59E44 9* Leiderdorp, 16 september 2014. Afdeling: Concernzaken OOV en Rampen Onderwerp: Beleidsplan Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018 Afdeling: Concernzaken OOV en Rampen Onderwerp: Beleidsplan Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018 Pagina 1 van 5 Versie Nr.1 Leiderdorp, 16 september 2014 Aan de raad. Beslispunten 1. Akkoord gaan met

Nadere informatie

Bijlagen: 1. Rapport TNO Operationele eisen en systeemconcept cameratoezicht d.d. januari 2008 (cameraplan).

Bijlagen: 1. Rapport TNO Operationele eisen en systeemconcept cameratoezicht d.d. januari 2008 (cameraplan). NOTA VOOR DE RAAD Datum: 25 januari 2008 Nummer raadsnota: 0008009 Onderwerp: Cameratoezicht uitgaansgebied. Portefeuillehouder: Burgemeester Bijlagen: 1. Rapport TNO Operationele eisen en systeemconcept

Nadere informatie

Gemeente Uden INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID 2011-2013

Gemeente Uden INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID 2011-2013 2010 Gemeente Uden INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID 2011-2013 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Waarom deze nota?...3 1.2 Bestuursakkoord...3 1.3 Lokaal coalitieakkoord...3 1.3 Leeswijzer...3 2. Wat is veiligheid?...

Nadere informatie

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN Ex. artikel 43 Reglement van orde van de raad 2013

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN Ex. artikel 43 Reglement van orde van de raad 2013 Gemeente Amersfoort BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN Ex. artikel 43 Reglement van orde van de raad 2013 DOCS.nr. 4539980 Nummer 204 Vragen van het raadslid Schulten en van Wegen (BPA) inzake Woninginbraken,

Nadere informatie

Betreft Regionale Veiligheidsrapportage Amsterdam-Amstelland , gemeente Amstelveen

Betreft Regionale Veiligheidsrapportage Amsterdam-Amstelland , gemeente Amstelveen VVH - Openbare orde en Veiligheid De Raad van Amstelveen Postbus 4, 1180 BA Amstelveen Vermeld bij reactie ons kenmerk en datum van deze brief Disclaimer: deze brief is ongetekend op persportal geplaatst.

Nadere informatie

In dit hoofdstuk worden de cijfers beschreven op de volgende niveaus:

In dit hoofdstuk worden de cijfers beschreven op de volgende niveaus: Politiecijfers Dit hoofdstuk bevat politiecijfers van het gebied waarin de horeca zich vooral concentreert, namelijk het stadscentrum en de Flevoweg in Harderwijk. Het betreffen cijfers over opgenomen

Nadere informatie

Tijdens de informatiebijeenkomst d.d. 12 februari 2015 heeft de politie een toelichting gegeven op deze politie(criminaliteits)cijfers.

Tijdens de informatiebijeenkomst d.d. 12 februari 2015 heeft de politie een toelichting gegeven op deze politie(criminaliteits)cijfers. RAADSINFORMATIEBRIEF 15R.00078 Cr gemeente WOERDEN Van college van burgemeester en wethouders Datum 17 februari 2015 Portefeuillehouder(s) : Burgemeester V.J.H. Molkenboer Portefeuille(s) : Openbare orde

Nadere informatie

Toespraak Annemarie Jorritsma Thema: Woninginbraken Bestuurdersdiner lokale veiligheid 29 oktober 2013

Toespraak Annemarie Jorritsma Thema: Woninginbraken Bestuurdersdiner lokale veiligheid 29 oktober 2013 Alleen het gesproken woord geldt Toespraak Annemarie Jorritsma Thema: Woninginbraken Bestuurdersdiner lokale veiligheid 29 oktober 2013 Dames en heren, Goed om met u in zo n groot gezelschap bijeen te

Nadere informatie

Wat is een Veiligheidshuis?

Wat is een Veiligheidshuis? Wat is een Veiligheidshuis? Uit landelijk Programmaplan (2011): Een Veiligheidshuis is een lokaal of regionaal samenwerkingsverband tussen verschillende partners gericht op integrale, operationele en persoons-

Nadere informatie

Wijkwerkplan Albrandswaard 2010 15 november 2009

Wijkwerkplan Albrandswaard 2010 15 november 2009 Wijkwerkplan Albrandswaard 2010 15 november 2009 Politie Rotterdam-Rijnmond - Wijkwerkplan Albrandswaard 2010 1 Inleiding Voor u ligt het wijkwerkplan van het wijkteam Albrandswaard. De basis van dit wijkwerkplan

Nadere informatie

Dynamisch uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid Peelland

Dynamisch uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid Peelland Dynamisch uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid Peelland 2015-2018 Projectmatige aanpak prioriteiten Kadernota Integrale Veiligheid Peelland 2015-2018, versie 1-7-2015 Inleiding projectmatige aanpak

Nadere informatie

GEMEENTE OSS Resultaten op hoofdlijnen

GEMEENTE OSS Resultaten op hoofdlijnen GEMEENTE OSS Resultaten op hoofdlijnen RESULTATEN GEMEENTE OSS 2011 Soort onderzoek : Enquêteonderzoek bevolking 15+ Opdrachtgever : Stadsbeleid Maatschappelijke Ontwikkeling Opdrachtnemer : Team O&S,

Nadere informatie

Vervolgblad Informatienotitie Pagina 1. Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Veiligheidsbeleid

Vervolgblad Informatienotitie Pagina 1. Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Veiligheidsbeleid Pagina 1 Informatienotitie AAN VAN ONDERWERP Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Veiligheidsbeleid DATUM 9 september 2009 KOPIE AAN BIJLAGE REGISTRATIENUMMER 0906730 3 (methodiek kernbeleid

Nadere informatie

Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting

Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting Gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal, Dorien de Bruijn 23 mei 2014 Vanaf 1997 is de Amersfoortse Stadspeiling elke twee jaar voor een belangrijk deel

Nadere informatie