Meerjarenplan integrale veiligheid Gemeente Oosterhout. December 2010

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Meerjarenplan integrale veiligheid 2011-2014. Gemeente Oosterhout. December 2010"

Transcriptie

1 Meerjarenplan integrale veiligheid Gemeente Oosterhout December 2010 Vier speerpunten: 1. Jeugd en overlast / jeugdcriminaliteit 2. Drugscriminaliteit en overlast 3. Veelplegers en lastpakken 4. Veilig ondernemen / uitgaanscentrum en winkelcentra Binnen deze speerpunten bijzondere aandacht voor de delicten: Woninginbraken Bedrijfsinbraken: Overvallen Straatroof Fiets- en bromfietsdiefstal Auto-inbraak Brandstichting / autobranden Hennepteelt Doelstelling objectieve veiligheid: - Ombuigen van (stijgende) trends in het aantal incidenten geregistreerd bij de politie - Versterken dalende trends in het aantal incidenten geregistreerd bij de politie - Streefcijfers bijzondere aandachtsdelicten: - 10% aangiftes/meldingen ( tov gemiddelde van drie jaar daarvoor) Doelstelling subjectieve veiligheid: De burgers van Oosterhout waarderen veiligheid als volgt : 7,0 voor veiligheidsgevoel in de eigen woonbuurt 7,2 voor bezoekers, inwoners en ondernemers van de binnenstad 6,0 voor gemeentelijke aandacht voor veiligheid 6,5 voor waardering inzet politie

2 1

3 Inhoud Inleiding Afgelopen planperiode Dashboard burgerij enquête Politiecijfers Conclusies Naar een nieuwe planperiode Coalitieakkoord Aandachtspunten van beleid in Oosterhout Regeerakkoord Doelstelling van integrale veiligheid Visie en regierol Samenwerking en samenhang Belangrijke onderwerpen planperiode Thema veilige woon- en leefomgeving Thema bedrijvigheid en veiligheid Thema jeugd en veiligheid Thema fysieke veiligheid Beleidsvoornemens komende planperiode en uitwerkingsplan Veilige woon en leefomgeving Bedrijvigheid en Veiligheid Jeugd en Veiligheid Fysieke Veiligheid Organisatiecriminaliteit

4 Inleiding De gemeente regisseert op veiligheid. De politie en andere partners volgen zo goed mogelijk. Afstemming en samenwerking hierin is erg belangrijk. We doen het voor de veiligheid van onze burgers. Om de vier jaar wordt een meerjarenplan integrale veiligheid opgesteld. In dit plan worden de beleidsvoornemens op het gebied van openbare orde en integrale veiligheid opgenomen. Tevens biedt dit plan een basis voor de uitwerkingsplannen die jaarlijks of tweejaarlijks worden vastgesteld. Meerjarenplannen integrale veiligheid en uitvoeringsplannen worden voortaan vastgesteld vóór aanvang van de periode waarop zij betrekking hebben. College en gemeenteraad wordt door middel van deze plannen inzicht gegeven in de samenhang van het veiligheidbeleid en de samenwerking tussen de diverse hierbij betrokken instellingen. De gemeenteraad stelt het meerjarenplan integrale veiligheid vast. Het college stelt de uitvoeringsplannen vast. De gemeente Oosterhout is in 1995 gestart met het periodiek vaststellen van integrale veiligheidsplannen, zonder dat dit voortvloeide uit een wettelijke verplichting. Volgens een voorliggende wijziging van de Gemeentewet krijgen gemeenteraden in de nabije toekomst de plicht om minimaal eens in de vier jaren een integraal veiligheidsplan vast te stellen. In een dergelijk beleidplan zullen doelen en resultaten die de gemeente nastreeft moeten worden benoemd, evenals de inspanningen die zij daarvoor levert. Daarbij horen de inspanningen voor het leggen van verbindingen tussen de veiligheidsketen en de zorgketen. Voor u ligt een meerjarenplan integrale veiligheid voor de jaren tot en met Dit plan bevat voor een deel een voortzetting van het veiligheidsbeleid zoals dat de laatste jaren uitgevoerd wordt in Oosterhout, aangevuld met nieuwe aandachtsgebieden en werkwijzen. Zo lagen er bijvoorbeeld al de nodige verbindingen tussen veiligheidsketen en zorgketen, maar deze worden vanaf de nieuwe planperiode versterkt door de aansluiting van Oosterhout bij het Veiligheidshuis te Breda. Indeling meerjarenplan In hoofdstuk 1 kijken we terug naar de afgelopen planperiode aan de hand van de gegevens uit de burgerijenquête (meting van subjectieve veiligheid) en de politiecijfers (meting van objectieve veiligheid). In hoofdstuk 2 kijken we vooruit naar de nieuwe planperiode en zoomen we in op wat het coalitieakkoord zegt over veiligheid, op de accenten in het lokale politiebeleid, op de doelstellingen van integrale veiligheid en op zaken als visie en regierol van de gemeente, samenwerking en samenhang in het beleid. In hoofdstuk 3 staan we stil bij actuele thema s in het integrale veiligheidsbeleid, te weten veilige woonomgeving, bedrijvigheid en veiligheid, jeugd en veiligheid en fysieke veiligheid. Deze thema s zijn overgenomen van de methode kernbeleid veiligheid van de VNG, die aangeeft hoe veiligheidsbeleid vorm kan worden gegeven. Deze thema s zijn vervolgens onderverdeeld in onderwerpen die momenteel in Oosterhout spelen. In hoofdstuk 4 komen deze thema s weer terug in het eigenlijke meerjarenplan integrale veiligheid en in het uitwerkingsplan /

5 1 Afgelopen planperiode Dit hoofdstuk omvat twee belangrijke punten. Het dashboard integrale veiligheid en politiecijfers. We beginnen met de resultaten uit de burgerijenquête. 1.1 Dashboard burgerij enquête 4

6 Toelichting bij dashboard Integrale Veiligheid Oosterhout t/m 2009 De burgers wordt gevraagd naar hun beleving van veiligheid. Het gaat dus om gevoel en dat kan beïnvloed worden door allerlei ervaringen en gebeurtenissen in de eigen woonomgeving, maar ook landelijke en zelfs mondiale. Onderstaand staan de scores van deze belevingen en de eventuele stijgingen of dalingen ten opzichte van de vorige periodes. algemeen gevoel voor onveiligheid Dit geeft een algemeen beeld van het veiligheidsgevoel van de burgers van Oosterhout. Dit gevoel is niet specifiek toegespitst op Oosterhout (kijkt over de gemeentegrenzen heen). De score van 7,3 is een fractie hoger dan in veiligheidsgevoel in de gemeente Met een score van 6,7 wordt de stijgende lijn van de laatste jaren voortgezet. veiligheidsgevoel in de eigen woonbuurt Met 7,0 zitten we op dezelfde lijn als in Een 7,0 wordt gezien als een goede score die minimaal gehandhaafd zou moeten worden. aandacht van de gemeente voor veiligheid De score op dit onderdeel is met 5,6 een fractie lager dan in 2008, maar hoger dan in de andere jaren. Als doel zou een score van 6,0 gesteld kunnen worden. Om dit doel te kunnen halen moet meer aandacht worden besteed aan een gerichte communicatie en een goede uitleg worden gegeven over taken en rollen en inspanningen van de gemeente. Ook meer aandacht voor het betrekken van de burgers bij veiligheidsmaatregelen en de mogelijkheden van het meldpunt nog beter onder de aandacht brengen van de burgers. Kansen liggen er in een goede samenwerking met de politie, zoals bij evenementen, hennepcontroles, inzet bikers. aandeel inwoners dat vaak plekken mijdt in gemeente Dit laat met 6,6 een flinke stijging zien ten opzichte van voorgaande jaren. Een verklaring hiervoor kan gevonden worden in berichten in de media over incidenten in bepaalde gebieden, die onveiligheidsgevoelens oproepen. Deze gebieden vereisen in het beleid extra aandacht, bijvoorbeeld het gebied rondom de Bunthoef, waar overigens al gerichte acties plaatsvinden. aandeel inwoners dat vaak plekken mijdt in eigen woonbuurt De eigen woonbuurt scoort hier weer positiever, met een score van 1.9 die aanzienlijk lager is dan in 2008 en voorgaande jaren. waardering voor inzet politie Met een score van 6,4 scoort de politie goed en vrijwel op hetzelfde peil als in De burgers merken dat de politie alert reageert op inbraakgolven en overlastsituaties, door zichtbaar te zijn en meer toezicht en acties in buurten en wijken en het verspreiden van huis aan huis brieven. tevredenheid over verkeersveiligheid in de gemeente Hier is de score van 6,7 hoger dan in alle voorgaande jaren. 5

7 tevredenheid over verkeersveiligheid in de woonbuurt Hier stijgt de score van 6,7 ten opzichte van 2008 en ook hier is deze hoger dan in alle voorgaande jaren. 1.2 Politiecijfers De politiecijfers van meldingen/aangiftes over de afgelopen planperiode laten het volgende beeld zien: Tabel. 1 politiecijfers, bron politie team Oosterhout Gemiddelde Over 2006,2007 en 2008 % stijging / daling 2009 tov gemiddelde van drie jaren daarvoor 2010 t/m medio oktober woninginbraak bedrijfsinbraak auto inbraak straatroof (gewapende) overval autodiefstal diefstal van (brom)fiets / scooter bedreiging mishandeling zedenmisdrijf jongerenoverlast zakkenrollen n.n.b. winkeldiefstal n.n.b. ziekenhuisgewonden verkeersongevallen verkeersdoden Conclusies Bij dashboard burgerijenquête Dit dashboard geeft vanaf 2005 een inzicht in de subjectieve veiligheid zoals bewoners deze beleven. Als we de scores in dit dashboard beschouwen zien we voornamelijk redelijk tot goede waarderingen. Een score rond de 7 zien we in dit soort enquêtes als een goede waardering. De burgerijenquête geeft aan dat de burgers van Oosterhout het gevoel hebben in een veilige stad te wonen. De enige onvoldoende scoort de opvatting die burgers hebben over de aandacht van de gemeente voor veiligheid. De communicatie over de inspanningen van de gemeente op het gebied van veiligheid moet verder worden verbeterd en uitgebreid. Kansen liggen er in een goede samenwerking met de politie bij het uitvoeren van acties en het méér bekendheid geven hieraan. Ook méér burgerparticipatie bij de uitvoering van het veiligheidsbeleid kan tot 6

8 verbeteringen leiden. Dit goed vorm te geven in de komende planperiode is een uitdaging en we laten ons daarbij graag bijstaan door onze partners. Bij cijfers politie De cijfers van de politie laten een divers beeld zien. Zowel stijgingen (in rood weergegeven) als dalingen (in groen weergegeven) zijn te constateren. Een aantal cijfers is direct terug te herleiden naar een dader of dadergroep. Neem als voorbeeld de trenddaling van straatroof. Dit delict staat in verbinding met overvallen. Dit is een zogenaamd doorgroei delict. Wanneer er een piek ontstaat in straatroven is de kans goed aanwezig dat een tijd daarna een groei te zien is van overvallen. Om dit beeld te keren wordt sterk ingezet op het tegengaan van criminele activiteiten onder jongeren binnen het project overlastgevende jongeren. Zo worden verbindingen gelegd tussen de cijfers en beleidsprioriteiten. Enkele vergelijkende cijfers zijn niet voorhanden. Tijdens de analyse is gebleken, dat de beschikbare cijfers niet met elkaar te vergelijken zijn. De politie is gewijzigd van registratiesysteem. Hierdoor zijn op een aantal vlakken verschillen ontstaan die tot verkeerde conclusies kunnen leiden, zoals bijvoorbeeld een stijging van meer dan 50% van vandalisme. Omdat er meer onderwerpen onder vandalisme geschaard zijn is dit cijfer sterk gestegen. Het jaar 2009 is voor de onderwerpen vandalisme en vernieling, drugs en drankoverlast en horecagerelateerde overlast een startpunt in de nieuwe registratie van de politie. 7

9 2 Naar een nieuwe planperiode 2.1 Coalitieakkoord In het coalitieakkoord is veiligheid als één van de vijf kernwaarden aangegeven die moeten worden behouden en waar mogelijk versterkt. Ruimte voor nieuw beleid is er in principe niet, tenzij dit vanuit wettelijke ontwikkelingen onontkoombaar is en daarvoor vanuit het rijk middelen beschikbaar worden gesteld. Nieuwe prioriteiten kunnen alleen via omvorming van bestaand beleid. Volgens programma 4 - Veilig - van het coalitieakkoord is de algemene doelstelling: het handhaven van de openbare orde en het werken aan de veiligheid in de stad. Veiligheid - en de beleving daarvan - is een basisvoorwaarde voor het functioneren van stad en samenleving. Naast, en zo nodig in afwijking van, het bestaande beleid en onverminderd de uitkomst van de Operatie Stofkam, vinden binnen dit programma de volgende acties plaats: Oosterhouters moeten zich veilig voelen in hun stad. Het door de gemeenteraad vastgestelde veiligheidsplan biedt daartoe goede handvatten. Het is zaak dit in deze bestuursperiode ook daadwerkelijk tot uitvoering te brengen. Behoudens acute omstandigheden of nieuwe wetgeving dienen eerst alle actiepunten uit dit plan te zijn gerealiseerd, alvorens nieuwe initiatieven worden ontwikkeld. Bij de uitvoering van het veiligheidsbeleid wordt voorrang verleend aan: - continuering van het succesvolle beleid van susteams in het Oosterhoutse uitgaansgebied, als onderdeel van een gezamenlijke inspanning van gemeente en horeca om de veiligheid in de Klappeijstraat en omgeving (verder) te verbeteren; - stringente toepassing van de Wet BIBOB op zich in Oosterhout vestigende ondernemers. - het handhaven van het bestaande camerabeleid in de openbare ruimte Handhavers worden effectiever ingezet. Zij moeten niet alleen actief zijn met parkeerhandhaving in de binnenstad. Hun aanwezigheid in de gebieden buiten het centrum moet bijdragen aan een groter gevoel van veiligheid in de wijken en de kerkdorpen. Er is sprake van ernstige overlast door en criminaliteit onder een relatief beperkte groep jongeren, zoals recentelijk gebleken is bij een aantal incidenten in Oosterheide. Bij de aanpak daarvan gaat het niet alleen om het vergroten van de repressieve slagkracht van politie en gemeente, maar ook om preventie en het bieden van kansen. Samen met onze maatschappelijke partners wordt de hiervoor gekozen aanpak verder uitgevoerd. De gemeente Oosterhout handhaaft het verbod op coffeeshops. 2.2 Aandachtspunten van beleid in Oosterhout De gemeente heeft samen met de politie voor de komende planperiode een aantal speerpunten benoemd waarop extra stevig wordt ingezet. Strategie daarbij is dat doelgroepgericht en delictgericht wordt gehandeld. Doelgroepgericht zijn er vier speerpunten in beeld, te weten: Jeugd en overlast / jeugdcriminaliteit Drugscriminaliteit en overlast 8

10 Veelplegers en lastpakken Veilig ondernemen / uitgaanscentrum en winkelcentra Daarbij hebben bijzondere aandacht de delicten: Woninginbraken Bedrijfsinbraken Overvallen Straatroof Fiets- en bromfietsdiefstal Auto-inbraak Brandstichting / autobranden Hennepteelt De achterliggende reden voor deze strategie is gelegen in het feit dat bij veel van deze incidenten dezelfde jongeren c.q. de zogenaamde lastpakken (harde kern) zijn betrokken. De aanpak sluit bovendien aan bij de hierboven in het coalitieakkoord bedoelde aanpak van ernstige overlast door en criminaliteit onder een beperkte groep jongeren en heeft de steun en instemming van het lokale driehoeksoverleg van burgemeester, teamchef politie en officier van justitie. De integrale aanpak vormt de rode draad in het handelen. Veel wordt verwacht van de ketensamenwerking en de verbinding tussen zorg- en strafrechtketen die wordt geïntensiveerd en efficiënter ingericht in het Veiligheidshuis Breda, dat begin mede de veiligheidsbelangen van de 6 Dongemondgemeenten zal gaan behartigen. 2.3 Regeerakkoord In het landelijke regeerakkoord neemt veiligheid een belangrijke rol in. Veiligheidshuizen zullen verder ontwikkeld worden met dadergerichtheid als uitgangspunt. Bij de vaststelling van de prioriteiten van de politie zal meer nadruk moeten komen te liggen op lokale knelpunten in buurten en wijken. De politieorganisatie zal worden gereorganiseerd tot een nationale politie, verdeeld over tien politieregio s. De Politiewet zal op het onderdeel besluitvorming politie-inzet worden aangepast. Afgewacht zal worden welke gevolgen dit zal hebben voor de teams en de districten. 2.4 Doelstelling van integrale veiligheid Bij de opstelling van het meerjarenplan integrale veiligheid is met het coalitieakkoord uiteraard rekening gehouden. De algemene doelstelling uit het coalitieakkoord kan nog iets worden verfijnd in de volgende doelstelling van het integrale veiligheidsbeleid: veiligheidsrisico s in samenhang en samenwerking met alle betrokken partijen (en zoveel als mogelijk met de burgers zelf) tot een aanvaardbaar niveau (terug)brengen of houden, met de nadruk op preventie c.q. het wegnemen van de oorzaken op een zo lokaal mogelijk niveau. 2.5 Visie en regierol Visie: Integraal veiligheidsbeleid reikt in onze visie veel verder dan de traditionele taakgebieden van politie, openbaar ministerie en brandweer. Burgers voelen zich pas echt veilig in een nette overzichtelijke omgeving, waar men elkaar kent en kan aanspreken op verantwoordelijkheden. En zij willen er niet alleen voor staan, maar verwachten van de overheid en haar partners hierbij een actieve rol. Burgers en overheid met partners zullen het dus samen moeten zien te klaren. 9

11 Het wijk- en buurtgerichte werken vormt een belangrijk middel om de betrokkenheid van de burgers bij de leefbaarheid en veiligheid in hun eigen woonomgeving te organiseren en bevorderen (schoon, heel en veilig). Regierol: Een belangrijk punt is de regievoering van de gemeente over het veiligheidsbeleid. De raad stelt de kaders vast voor het veiligheidsbeleid via het meerjarenplan integrale veiligheid en het college zorgt voor een goede voorbereiding en uitvoering van dat beleid via de uitwerkingsplannen, in samenwerking met de partners. Belangrijke partners zijn politie, Openbaar Ministerie, Halt, Thuisvester en Surplus Welzijn en de nodige samenwerkingsverbanden. In de komende periode zullen de mogelijkheden voor samenwerking verder moeten worden benut: de gemeente gaat meer regie voeren en stelt randvoorwaarden en kaders; binnen die kaders krijgen interne (gemeentelijke) en externe partners in veiligheid de ruimte om te werken aan veiligheid; bij samenwerkingsacties wordt van geval tot geval in overleg bepaald hoe aan de regie vorm wordt gegeven; gaat een partner buiten de kaders om, dan wordt hij daar door de gemeente als regisseur hierop aangesproken. Deze aanpak geldt dus zowel voor de interne gemeentelijke afdelingen als voor de externe partners. 2.6 Samenwerking en samenhang In is de unit Veiligheid in de gemeentelijke organisatie rechtstreeks gepositioneerd onder de gemeentesecretaris, met uiteraard de burgemeester als portefeuillehouder. Door structureel overleg te voeren met zowel interne als externe partners en waar nodig extra impulsen te geven of afspraken te maken voor een betere samenwerking en samenhang in het beleid, wordt integrale veiligheid zoveel mogelijk geborgd in de organisatie en daarbuiten. Om dit structurele overleg effectief te kunnen voeren wordt beoogd vanaf te gaan werken met vaste aanspreekpunten (accounthouders veiligheid) op de diverse afdelingen en bij de externe instellingen. Er wordt door de unit veel samengewerkt met externe partners en deze levert hiervoor inhoudelijke deskundigheid. Een aantal regionale samenwerkingsverbanden op het gebied van veiligheid ontvangt subsidie van de gemeente Oosterhout. Ook hier heeft de unit een adviserende functie. Genoemd kunnen worden: Politieregio en Veiligheidsregio Midden- en West Brabant, bureau HALT, RADAR (bureau antidiscriminatie), RIEC (Regionaal Informatie en Expertisecentrum), Steunpunt tegen Huiselijk Geweld West Brabant, Veiligheidshuis Breda, Slachtofferhulp, Novadic Kentron. Als lokale samenwerkingsverbanden kunnen worden genoemd stuurgroep Centrum +, projecten werkgroepen KVO (Keurmerk Veilig Ondernemen), SBBO (stichting Beveiliging Bedrijventerreinen Oosterhout), het MASS (Maatschappelijk Steunsysteem), het COJOR (Casuïstiek Overleg Jongeren in de Openbare Ruimte) en het horecaoverleg. Voorts wordt voldoende en op adequate wijze sterk het accent gelegd op een goede communicatie met de inwoners van Oosterhout en worden waar nodig informatiebijeenkomsten gehouden. Dit om te bevorderen dat de integraliteit ook gedragen wordt door de inwoners en dat ook zij hun steentje bijdragen aan een veilige stad. 10

12 Het kan voorkomen dat op onvoorziene momenten door excessen/incidenten tijdelijk andere prioriteiten gelden. Hierbij wordt van de unit veiligheid een grote mate van flexibiliteit verwacht, opdat direct geanticipeerd en geïnvesteerd kan worden in en op deze excessen. Denk hierbij aan pandemiebestrijding, bestrijding van de Q-koorts, openbare orde incidenten in buurten en wijken en rampenbestrijding. Samenhang in het beleid kan bereikt worden door rekening te houden met de opeenvolgende fasen in de zogenaamde veiligheidsketen: proactie preventie preparatie repressie nazorg De gemeente regisseert op veiligheid, met name in de fasen van proactief tot en met preparatie. De politie en andere partners volgen zo goed mogelijk. In de fase van repressie en nazorg komen de politie, het Openbaar Ministerie en Slachtofferhulp nadrukkelijk in beeld. Met de gemeentelijke handhavers van de afdeling Informatie- en Servicecentrum wordt vanuit hun takenpakket intensief samengewerkt. Daar waar de nazorg van ex-gedetineerden in een thuissituatie plaatsvindt (of op weg daar naar toe) zal de regie van de gemeente en de vroege betrokkenheid van het maatschappelijke middenveld van belang zijn, gelet op de preventie voor nieuwe delicten. 11

13 3 Belangrijke onderwerpen planperiode Dit hoofdstuk is opgedeeld in verschillende thema s. De thema s veilige woon- en leefomgeving, bedrijvigheid en veiligheid, jeugd en veiligheid en fysieke veiligheid komen hierbij aan de orde. 3.1 Thema veilige woon- en leefomgeving Veiligheid in de binnenstad Het project Centrum + is in 2009 met succes gecontinueerd. De centrumscan die periodiek onder bewoners van de binnenstad wordt gehouden wijst uit dat voor het merendeel van de bewoners, bezoekers en ondernemers de veiligheidsbeleving er op vooruit is gegaan. Het centrum krijgt van de bezoekers en de inwoners een 7,2 als gemiddeld rapportcijfer. De ondernemers gaven een 6,8 als gemiddeld rapportcijfer. Als knelpunten werden genoteerd: onderhoud straten, zwerfvuil, hondenpoep, hard rijdende brommers en scooters, fietsen in voetgangersgebied. Verbeteringen zijn genoemd op het gebied van het onderhoud en schoonhouden, sfeer in Arendshof, meer activiteiten in stadscentrum, markt (terrasjes en activiteiten). De veiligheidsbeleving kan dus niet alleen door de effecten van het meerjarenplan integrale veiligheid worden verbeterd. De volledige centrumscan is als bijlage ter inzage gelegd. Evaluatie cameratoezicht uitgaansgebied Net voor het einde van het jaar 2009 is er een evaluatie uitgevoerd naar de implementatie, de uitvoering en de effecten van cameratoezicht in het uitgaansgebied. De cijfermatige verantwoording laat een daling van het aantal incidenten zien. Op het gebied van beleving zijn door de betrokken partners eveneens positieve ervaringen uitgesproken. Uit de evaluatie blijkt dat er een aantal verbeterpunten is te benoemen. Enkele van deze punten worden opgelost wanneer de uitleeskamer van de camerabeelden is verhuisd van het politiebureau Oosterhout naar de permanente regionale uitleeskamer van de politie in Eindhoven. Naast de relatief gemakkelijk op te lossen verbeterpunten zijn er ook waar een financiële afweging gevraagd wordt. Een van de aanbevelingen die hierom vraagt is een verplaatsing van de camera aan de achterzijde van de speelautomatenhal / supermarkt Albert Heijn. De zaken waarover wordt gesproken in de evaluatie hangen voor een deel samen met het zogenaamde waterbed effect, zoals verplaatsing overlast naar de achterkant van de flat Schapendries en de kerk. Om dit tegen te gaan zal er vooral met onze partners moeten worden gekeken hoe we de operationele capaciteit zo effectief mogelijk inzetten. Vooralsnog wordt er niet gekozen voor méér camera s of verplaatsingen. Het door de raad verleende krediet voor het cameratoezicht is volledig benut. Voor de bekostiging van de materiële aanpassingen zijn geen middelen aanwezig. Inbraken in woningen In het jaar 2009 zijn in totaal 191 woninginbraken gepleegd. Dit getal is voor 2010 fors gestegen. De meeste inbraken zijn gepleegd in Oosterhout Noord en in de wijk Slotjes. In de tweede helft van 2010 is er sprake geweest van een inbraakgolf in Slotjes Midden. Hiervoor blijken slechts enkele daders verantwoordelijk. De politie surveilleert extra in de woonwijken en er worden in het district frequent controles gehouden in het kader van het project Tegenhouden. Hierbij leveren de verschillende teams agenten die in één van de gemeenten een grote controle houden. Inmiddels is er een districtelijk woninginbrakenteam geformeerd. 12

14 De gemeente ondersteunt een actieplan van de politie om via de Stichting M (Meld Misdaad Anoniem) burgers in de woonwijken alerter te maken op verdachte situaties in hun woonomgeving en om deze te melden. Er is medio 2010 hierover extra voorlichting gegeven in wijken en buurten. In het deelgebied Slotjes Midden heeft Thuisvester de inzet van stichting M mede begeleid. Ook heeft de gemeente in huis aan huisbladen voorlichting opgenomen over het Politiekeurmerk Veilig Wonen. De gemeente zal krachtig stimuleren dat nieuwbouwprojecten voldoen aan de eisen van het Politiekeurmerk Veilig Wonen. De politie zet agenten (bikers) in op politiebikes om te surveilleren op plaatsen waar auto s niet of moeilijk kunnen komen en ontwikkelt diverse methodes om het aantal inbraken terug te dringen. Fietsendiefstallen In opdracht van de gemeente is in 2009 een analyse gemaakt van de fietsendiefstallen. Er bleek namelijk een relatief grote stijging waarneembaar van het aantal fietsendiefstallen. Sinds 2005 zijn er door de gemeente Oosterhout verschillende maatregelen genomen met betrekking tot het fietsparkeren en het tegengaan van fietsendiefstal. Er is een bewaakte stalling gebouwd onder de Markt en de fietsenstalling Arendshof is vernieuwd. Ook zijn er in het centrum op verschillende plaatsen fietsbeugels geplaatst. Echter gebleken is dat er niet optimaal gebruik wordt gemaakt van de stallingen, die overigens gratis zijn. De capaciteit van de fietsbeugels is op veel plaatsen vaak niet toereikend. Hierdoor worden fietsen geplaatst op plekken waar dit niet is toegestaan. Uit de analyse blijkt verder dat door de fietsparkeerders zelf vaak onvoldoende voorzorgsmaatregelen in acht worden genomen. Te denken valt aan het gebruik van slechte sloten of het niet vastzetten van fietsen met een kabel - of kettingslot aan bestaande voorzieningen zoals beugels. Met een eenvoudige loper zijn bepaalde sloten gemakkelijk te openen. Verder blijken er plaatsen te zijn waar fietsen niet veilig gestald kunnen worden, bijvoorbeeld omdat de stalling te klein is of deze te veel uit het zicht ligt. Er zijn in het rapport vijf topprioriteiten genoemd waar verbeteringen zouden moeten worden doorgevoerd. Het gaat om Arendshof, Leijsenhoek busstation, Keiweg, Bouwlingplein en Arkendonk. De politie houdt acties bij scholen en in het centrum. Drugshandel en drugsgebruik De politieregio Midden- en West Brabant heeft in augustus 2010 een nota uitgebracht over de aanpak van de drugsproblematiek in Midden- en West Brabant. Deze nota is door de burgemeester aan de raad ter kennisneming toegezonden. Bij de totstandkoming van deze nota is vanuit Oosterhout ingebracht dat de gemeente de algemene doelstelling van de nota ondersteunt en wil meewerken aan het behalen van de hieruit voortvloeiende subdoelstellingen (met betrekking tot gezondheidschade, maatschappelijke schade en criminaliteit). Oosterhout wil binnen de mogelijkheden meewerken aan afspraken die zich richten op preventie en hulpverlening en bestrijding van overlast en drugscriminaliteit en een geactualiseerde regionale afstemming daarover. Aangegeven is dat de gemeenteraad van Oosterhout duidelijk heeft bepaald dat men geen coffeeshop binnen haar gemeentegrenzen wenst. In Oosterhout is er overlast en criminaliteit door dealen op straat. Inzet zal moeten zijn om hiertegen strikt te handhaven en consequent te werken aan preventie. Samenvattend heeft Oosterhout aandacht gevraagd voor: de strijdigheid tussen aanbevolen regionale lijn en autonomie van gemeenten (het respecteren van de zg. nullijn van gemeenten) 13

15 een sterker accent op strikter handhaven en op preventie oog voor - en vereist inzicht in - de financiële consequenties van de aanbevelingen, zeker ook ten behoeve van het raadplegen van de gemeenteraden. Over dit onderwerp zal in het voorjaar van een afzonderlijk voorstel aan de raad worden aangeboden, ter uitvoering van een eerder door de raad aangenomen motie. De politie wil samen met de gemeente, horeca, Novadic Kentron en Openbaar Ministerie komen tot een masterplan op dit gebied. Huiselijk geweld en kindermishandeling Onveiligheid kan zich in de openbare ruimte voordoen, maar ook binnenshuis ofwel in de relationele sfeer. Het gaat daarbij om geestelijk en/of fysiek geweld tussen partners, jegens kinderen binnen het gezin en/of jegens andere familieleden en huisgenoten. Huiselijk geweld en kindermishandeling heeft zowel op korte als op lange termijn grote gevolgen voor alle betrokkenen (slachtoffers, getuigen, plegers) en hun omgeving. De lokale overheid heeft een belangrijke rol in de voorkoming, signalering en aanpak van huiselijk geweld. Doel is in te zetten op het vroegtijdig signaleren en het proactief aanpakken van huiselijk geweld en kindermishandeling waardoor ook de kans op recidive wordt verkleind. Een doorverwijzing naar en aanpak door de hulpverleningsorganisaties is hierbij essentieel. De gemeente pakt de regierol op door: de aanpak rondom huiselijk geweld/kindermishandeling voort te zetten en daarbij samen te werken met de veiligheidspartners. Dit betekent dat het beleid van de terzake samenwerkende 18 West-Brabantse gemeenten gevolgd wordt en wij een financiële bijdrage blijven leveren aan het Steunpunt tegen Huiselijk Geweld (SHG); meer inzet te geven op de vroegsignalering van huiselijk geweld en kindermishandeling en hierbij het SHG en de politie nauw te betrekken; meer in te zetten op in- en externe voorlichting, waarbij het SHG een actieve rol zal gaan spelen. actief uitvoering te blijven geven van de Wet Tijdelijk Huisverbod positionering van het veiligheidshuis en het Centrum voor Jeugd en Gezin in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Veiligheidshuis In is de aansluiting bij het Veiligheidshuis Breda samen met de overige 5 Dongemondgemeenten gerealiseerd. Dit betekent concreet dat op het snijvlak van straf en zorg een persoonsgerichte aanpak wordt verzorgd door de ketenpartners die verbonden zijn aan het Veiligheidshuis, dat er koppelingen gelegd zijn met de bestaande lokale casuïstieke overleggen en afstemming is met alle betrokken ketenpartners. Het Veiligheidshuis is een samenwerkingsverband van organisaties die samen het gebied veiliger willen maken. Die organisaties hebben hun eigen doelstellingen, maar in de samenwerking is het gemeenschappelijke doel: voorkomen van delicten en verlenen van de beste hulp aan het slachtoffer. De gemeente is vanuit haar regieverantwoordelijkheid voor veiligheid een belangrijke partner in het Veiligheidshuis. Vanuit de justitiekant zijn deelnemers bijvoorbeeld het Openbaar Ministerie, reclasseringsorganisaties, de Raad voor de Kinderbescherming en HALT. Slachtofferhulp is een gewaardeerde partner en de politie uiteraard ook. Doel van het 14

Integraal Veiligheidsplan 2014-2017

Integraal Veiligheidsplan 2014-2017 Behoort bij raadsbesluit d.d. 26 september tot vaststelling van het Integraal Veiligheidsplan 2014-2017. Integraal Veiligheidsplan 2014-2017 Gemeente De Bilt Augustus 2013 Stip op de horizon Inwoners voelen

Nadere informatie

Integraal Gemeentelijk Veiligheidsplan Barneveld 2015-2018

Integraal Gemeentelijk Veiligheidsplan Barneveld 2015-2018 Integraal Gemeentelijk Veiligheidsplan Barneveld 2015-2018 1 Integraal Gemeentelijk Veiligheidsplan Barneveld 2015-2018 2 Samenvatting Voor u ligt het nieuwe Integraal Gemeentelijk Veiligheidsplan Barneveld

Nadere informatie

Kadernota Samen werken aan een veilig Hof van Twente 20132016

Kadernota Samen werken aan een veilig Hof van Twente 20132016 Kadernota Samen werken aan een veilig Hof van Twente 20132016 Hof van Twente December 2012 Veiligheid bereikt men niet door muren te bouwen, maar door deuren te openen. Aldus Urho Kaleva Kekkonen 1 Bijlagen:

Nadere informatie

Samen. werken. aan. veiligheid

Samen. werken. aan. veiligheid concept d.d. 07-07-2014 Samen werken aan veiligheid Integraal veiligheidsplan gemeente Meppel periode 2015-2018 INHOUDSOPGAVE Blz. 1. Inleiding 2. Leeswijzer 3. Aanleiding 4. Beleidsopdracht 5. Doelstelling

Nadere informatie

Kadernota Lokaal Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2017

Kadernota Lokaal Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2017 Kadernota Lokaal Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2017 Lokaal Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2017 Gemeente Velsen IVB 2015-2017 1 Inhoudsopgave pagina 1. Achtergrond 3 1.1 Functie van het Integraal Veiligheidsbeleid

Nadere informatie

Meerjarenbegroting 2014-2017

Meerjarenbegroting 2014-2017 Meerjarenbegroting 2014-2017 Gemeente Krimpen aan den IJssel Inhoudsopgave Raadsvoorstel Inhoudsopgave a b Inleiding 1 Programma s 7 1. Bestuur en dienstverlening 8 1.1 Bestuur 1.2 Dienstverlening 2. Veiligheid

Nadere informatie

Kadernota integrale veiligheid

Kadernota integrale veiligheid Kadernota integrale veiligheid Leiderdorp 2006-2009 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Leeswijzer... 3 Samenvatting... 4 Inleiding... 6 Aanleiding...6 Hoofdstuk 1 Strategische visie... 8 1.1 Wat is veiligheid?...8

Nadere informatie

Begroting 2015. Deel 1

Begroting 2015. Deel 1 Begroting 2015 Deel 1 Inhoudsopgave inhoud Inleiding en leeswijzer 3 1 2015 in vogelvlucht 6 2 Programma s 9 1. Programma Openbare orde en veiligheid 10 2 Programma Burgerrelaties 15 3. Programma Fysieke

Nadere informatie

Sleuren. sturen. Gemeenten en de sturing van veiligheid en politie. Prof.dr P.W. Tops Dr. M. van Duin P. van Os Prof.dr. S.

Sleuren. sturen. Gemeenten en de sturing van veiligheid en politie. Prof.dr P.W. Tops Dr. M. van Duin P. van Os Prof.dr. S. of Sleuren sturen Gemeenten en de sturing van veiligheid en politie Prof.dr P.W. Tops Dr. M. van Duin P. van Os Prof.dr. S. Zouridis of Sleuren sturen Gemeenten en de sturing van veiligheid en politie

Nadere informatie

Programmabegroting 2012 2015

Programmabegroting 2012 2015 Programmabegroting 2012 2015 11 oktober 2011 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 1 2 FINANCIËLE POSITIE... 5 3 PROGRAMMAPLAN... 13 3.1 Bestuur...15 3.2 Openbare orde en veiligheid...17 3.3 Beheer en leefomgeving...21

Nadere informatie

Plan van aanpak overlastgevende jeugdgroepen

Plan van aanpak overlastgevende jeugdgroepen Plan van aanpak overlastgevende jeugdgroepen 1 Inhoud 1.Inleiding 2 2.Analyse huidige aanpak jeugdoverlast in Deventer 3 2.1.Gebruikte definities 3 2.2.Gegevens gebiedscan politie 4 2.3.Huidige aanpak

Nadere informatie

Evaluatie Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf

Evaluatie Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf Evaluatie Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf Jolijn van Haaf (IVA) Collin Hoogeveen (Van Montfoort) Monique Bruinsma (IVA) Met medewerking van: Rob Pranger (IVA) Sjaak Khonraad (Avans) Evaluatie

Nadere informatie

33 750 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2014

33 750 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2014 33 750 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2014 Nr. VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld De vaste commissie

Nadere informatie

www.rotterdam.nl/deelgemeentecentrum Plan van aanpak Keurmerk Veilig Uitgaan Oude Haven

www.rotterdam.nl/deelgemeentecentrum Plan van aanpak Keurmerk Veilig Uitgaan Oude Haven www.rotterdam.nl/deelgemeentecentrum Plan van aanpak Keurmerk Veilig Uitgaan Oude Haven 2 Plan van aanpak Keurmerk Veilig Uitgaan Oude Haven Plan van aanpak Keurmerk Veilig Uitgaan Oude Haven Deelgemeente

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling. Augustus 2013

Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling. Augustus 2013 Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling Augustus 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding en leeswijzer 3 1.1 Voor wie is dit format? 3 1.2 Leeswijzer 4 8. Doelen, resultaten en verantwoording 27 8.1

Nadere informatie

Programmabegroting 2012. Meerjarenraming 2013-2015

Programmabegroting 2012. Meerjarenraming 2013-2015 Programmabegroting 2012 Meerjarenraming 2013-2015 Voorwoord Hierbij bieden wij u de programmabegroting voor 2012 aan. De beleidskaders en de financiële kaders hiervoor heeft uw raad gegeven bij de vaststelling

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 28 684 Naar een veiliger samenleving Nr. 51 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN JUSTITIE EN VAN BINNEN- LANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter

Nadere informatie

Programmabegroting 2010

Programmabegroting 2010 Programmabegroting 2010 Gemeente Bussum Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Telefoon (035) 692 88 88 Fax (035) 692 85 00 Internet E-mail www.bussum.nl info@bussum.nl 2 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 De gemeente

Nadere informatie

Bestuurlijke Nota Veiligheidsstrategie 2015-2018 Oost-Nederland. Een veiliger Oost-Nederland door betrokken samenwerking

Bestuurlijke Nota Veiligheidsstrategie 2015-2018 Oost-Nederland. Een veiliger Oost-Nederland door betrokken samenwerking Bestuurlijke Nota Veiligheidsstrategie 2015-2018 Oost-Nederland Een veiliger Oost-Nederland door betrokken samenwerking IJsselland Gelderland-Zuid Noord- en Oost-Gelderland Gemeente Dalfsen Deventer Hardenberg

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave... 1. Inleiding... 5. Overzicht financiële gevolgen op hoofdlijnen... 9

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave... 1. Inleiding... 5. Overzicht financiële gevolgen op hoofdlijnen... 9 Inclusief erratum versie 21 juni 2011 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 5 Overzicht financiële gevolgen op hoofdlijnen... 9 Programma s... 13 Programma 1. Inwoners en bestuur... 15 Programma

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 28 684 Naar een veiliger samenleving Nr. 321 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

Rob. Nationaal investeren. in lokaal veiligheidsbeleid. Veiligheid. Lokale. Vertrouwen op democratie

Rob. Nationaal investeren. in lokaal veiligheidsbeleid. Veiligheid. Lokale. Vertrouwen op democratie Rob Raad voor het openbaar bestuur Vertrouwen op democratie Nationaal investeren Verkorte versie in lokaal veiligheidsbeleid Februari 2010 Bijdrage aan de strategische agenda voor lokale veiligheid Rob

Nadere informatie

Voorbeeld Veiligheidsanalyserapportage Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010

Voorbeeld Veiligheidsanalyserapportage Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010 Voorbeeld Veiligheidsanalyserapportage Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010 Ter toelichting: dit voorbeeld sluit aan op het format veiligheidsrapportage behorend bij Kernbeleid 3.0

Nadere informatie

AANPAK HANGJONGEREN IN GEMEENTEN. veiligheid door samenwerking

AANPAK HANGJONGEREN IN GEMEENTEN. veiligheid door samenwerking AANPAK HANGJONGEREN IN GEMEENTEN veiligheid door samenwerking aanpak hangjongeren in gemeenten aanpak hangjongeren in gemeenten 4 aanpak hangjongeren in gemeenten aanpak hangjongeren in gemeenten 5 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Weten wat er speelt. De informatiepositie van burgemeesters met betrekking tot sociale veiligheid. Groningen, juni 2013

Weten wat er speelt. De informatiepositie van burgemeesters met betrekking tot sociale veiligheid. Groningen, juni 2013 juridisch en bestuurskundig onderzoek advies onderwijs Weten wat er speelt De informatiepositie van burgemeesters met betrekking tot sociale veiligheid Groningen, juni 2013 Melle Schol Niko Struiksma Heinrich

Nadere informatie

Colofon Dit is een uitgave van stadsdeel Zuidoost Adres: Anton de Komplein 150 Postbus 12491 1102 CW Amsterdam Zuidoost

Colofon Dit is een uitgave van stadsdeel Zuidoost Adres: Anton de Komplein 150 Postbus 12491 1102 CW Amsterdam Zuidoost Rekening 2011 Colofon Dit is een uitgave van stadsdeel Zuidoost Adres: Anton de Komplein 150 Postbus 12491 1102 CW Amsterdam Zuidoost Fotografie: E. van Eis en stadsdeel Zuidoost April 2012 Besluiten stadsdeelraad

Nadere informatie

GEZONDHEID IN DRIMMELEN

GEZONDHEID IN DRIMMELEN Lokaal gezondheidsbeleid Gemeente Drimmelen 2008 2011 concept GEZONDHEID IN DRIMMELEN Made, 13 oktober 2008 Concept -nota vgz 2008 2011 Gezondheid in Drimmelen 1 Inhoudsopgave Gezondheid in Drimmelen lokaal

Nadere informatie

Definitief Eindrapport. Pilots aansluiting tussen ZSM en veiligheidshuizen

Definitief Eindrapport. Pilots aansluiting tussen ZSM en veiligheidshuizen Definitief Eindrapport Pilots aansluiting tussen ZSM en veiligheidshuizen Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 MANAGEMENT SAMENVATTING... 4 VOORWOORD... 8 1. INLEIDING... 9 1.1. ACHTERGROND EN AANLEIDING...

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. 1 e BESTUURSRAPPORTAGE 2013. inclusief. Bestuurlijk verantwoordelijk: College van B & W Hof van Twente

Jaarverslag 2012. 1 e BESTUURSRAPPORTAGE 2013. inclusief. Bestuurlijk verantwoordelijk: College van B & W Hof van Twente Jaarverslag 2012 inclusief 1 e BESTUURSRAPPORTAGE 2013 Bestuurlijk verantwoordelijk: College van B & W Hof van Twente Coördinatie en eindredactie: Afdeling financiële zaken & concernstaf Datum behandeling

Nadere informatie