arbeider bediende het nieuwe stelsel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "arbeider bediende het nieuwe stelsel www.aclvb.be"

Transcriptie

1 arbeider bediende het nieuwe stelsel

2 V.U.: Jan Vercamst Koning Albertlaan 95, 9000 Gent

3 Arbeider Bediende: Het nieuwe stelsel Op 8 juli 2013 keurde de regering een compromistekst goed over de harmonisering van het dossier arbeiders/bedienden. Nog tijdens de grote vakantie werd gestart met het uitschrijven van de teksten, ter omzetting van het compromis, zowel door het FOD WASO als door het tewerkstellingskabinet. Het was geen gemakkelijke oefening en deze beknopte tekst geeft over een hele reeks vragen nog geen uitsluitsel. De teksten maakten al het voorwerp uit van besprekingen, zowel met de groep van 10 (werkgevers en vakbonden apart) als met de verschillende techniciens. Een aantal beslissingen werden door de Minister van Werk, Monica De Coninck, genomen zoals dit ook het geval was voor het compromis. Met de weergave van onderstaande elementen hebben we getracht een zo volledig mogelijk overzicht te geven van de diverse maatregelen die in het zeer uitgebreid algemeen pakket zijn terug te vinden. Voorlopig beschikken we enkel over voorontwerpen van de wetteksten die dus nog niet definitief zijn. De teksten werden voor eerste lezing voorgelegd aan de Ministerraad van vrijdag 27 september 2013 en werden gevalideerd. Een herlezing van de teksten zal nog gebeuren door de diverse administraties om vervolgens de gebruikelijke wettelijke en reglementaire weg te volgen. 1. Het nieuwe systeem 1.1 Toepassingsgebied Vanaf 1 januari 2014 is één stelsel van opzeggingstermijnen van toepassing op de werknemers, waardoor het onderscheid inzake de opzegging tussen arbeiders en bedienden wordt opgeheven. Dit nieuwe systeem zal toegepast worden in volgende situaties: Voor alle arbeidsoverkomsten waarvan de uitvoering zal beginnen vanaf deze datum; Voor alle andere lopende contracten, voor het deel van het contract ná 1 januari Voor het gedeelte vóór deze datum zal een foto gemaakt worden van de verworven rechten (zie punt 2 hieronder). Deze 2 elementen worden gecumuleerd. 1.2 Duur van opzeggingstermijnen De opzeggingstermijnen volgen de huidige structuur van de arbeidsmarkt, d.w.z. korte opzegtermijnen bij het begin van de loopbaan, vervolgens, vanaf 2 jaar, een progressieve toename per anciënniteitsjaar in de 3 daarop volgende jaren. arbeider bediende het nieuwe stelsel > 1

4 Nadien, na de eerste 5 jaar, zal de opzegtermijn per anciënniteitsjaar met 3 weken verhogen tot aan 20 jaar anciënniteit. Het 20ste jaar is een scharnierjaar waar de progressiviteit vertraagt, wat zich vertaalt in een verhoging van 2 weken om aan een totaal te komen van 62 weken. Vanaf het 21ste jaar is er een verhoging op jaarbasis van de opzeggingstermijn met telkens één week per jaar. Tabel met opzegtermijnen gegeven door de werkgever Anciënniteit Opzegtermijnen Anciënniteit Opzegtermijnen Van 0 < 3 maanden 2 weken Van 11 < 12 jaren 36 weken Van 3 < 6 maanden 4 weken Van 12 < 13 jaren 39 weken Van 6 < 9 maanden 6 weken Van 13 < 14 jaren 42 weken Van 9 < 12 maanden 7 weken Van 14 < 15 jaren 45 weken Van 12 < 15 maanden 8 weken Van 15 < 16 jaren 48 weken Van 15 < 18 maanden 9 weken Van 16 < 17 jaren 51 weken Van 18 < 21 maanden 10 weken Van 17 < 18 jaren 54 weken Van 21 < 24 maanden 11 weken Van 18 < 19 jaren 57 weken Van 2 < 3 jaren 12 weken Van 19 < 20 jaren 60 weken Van 3 < 4 jaren 13 weken Van 20 < 21 jaren 62 weken Van 4 < 5 jaren 15 weken Van 21 < 22 jaren 63 weken Van 5 < 6 jaren 18 weken Van 22 < 23 jaren 64 weken Van 6 < 7 jaren 21 weken Van 23 < 24 jaren 65 weken Van 7 < 8 jaren 24 weken Van 24 < 25 jaren 66 weken Van 8 < 9 jaren 27 weken Van 9 < 10 jaren Van 10 < 11 jaren 30 weken 33 weken 2 > arbeider bediende het nieuwe stelsel

5 Tabel met opzegtermijn gegeven door de werknemer Uitgangsbasis: deze termijnen bedragen de helft van deze gegeven door de werkgever met afgerond op de laagste eenheid, waar nodig. Er is een maximumtermijn van 13 weken vastgelegd die bereikt wordt met een anciënniteit vanaf 8 jaar. Anciënniteit Opzegtermijnen Anciënniteit Opzegtermijnen Van 0 < 3 maanden 1 week Van 11 < 12 jaren 13 weken Van 3 < 6 maanden 2 weken Van 12 < 13 jaren 13 weken Van 6 < 9 maanden 3 weken Van 13 < 14 jaren 13 weken Van 9 < 12 maanden 3 weken Van 14 < 15 jaren 13 weken Van 12 < 15 maanden 4 weken Van 15 < 16 jaren 13 weken Van 15 < 18 maanden 4 weken Van 16 < 17 jaren 13 weken Van 18 < 21 maanden 5 weken Van 17 < 18 jaren 13 weken Van 21 < 24 maanden 5 weken Van 18 < 19 jaren 13 weken Van 2 < 3 jaren 6 weken Van 19 < 20 jaren 13 weken Van 3 < 4 jaren 6 weken Van 20 < 21 jaren 13 weken Van 4 < 5 jaren 7 weken Van 21 < 22 jaren 13 weken Van 5 < 6 jaren 9 weken Van 22 < 23 jaren 13 weken Van 6 < 7 jaren 10 weken Van 23 < 24 jaren 13 weken Van 7 < 8 jaren 12 weken Van 24 < 25 jaren 13 weken Van 8 < 9 jaren 13 weken Van 9 < 10 jaren Van 10 < 11 jaren 13 weken 13 weken 1.3 Modaliteiten Deze tabellen zullen geïntegreerd worden in de wet op de arbeidsovereenkomsten. De telling gebeurt in begonnen kwartalen, respectievelijk jaren. vb. een werknemer met: 6 maanden anciënniteit opzeg door de werkgever 6 weken 3 jaar en 9 maanden anciënniteit opzeg door de werkgever 13 weken vb. een werknemer met: 6 maanden anciënniteit opzeg door de werknemer 3 weken 3 jaar en 9 maanden anciënniteit opzeg door de werknemer 6 weken arbeider bediende het nieuwe stelsel > 3

6 1.4 Tegenopzeg door de werknemer Wanneer de werknemer zijn ontslag krijgt met opzegtermijn en hij ander werk heeft gevonden, dan kan de arbeidsovereenkomst verbroken worden d.m.v. een lagere opzeg. Anciënniteit Van 0 < 3 maanden Van 3 < 6 maanden Van 6 < 12 maanden Van 12 maanden of meer Opzegtermijnen 1 week 2 weken 3 weken 4 weken 1.5 Een aantal algemene principes i.v.m. de opzegtermijnen De opzeggingstermijn gaat in op de maandag volgend op de week waarin de kennisgeving van de opzegging is gebeurd Notie van interprofessioneel maximum Een sectorale collectieve arbeidsovereenkomst kan niet voorzien in opzeggingstermijnen die voor de werknemers gunstiger zijn (zowel in geval van opzegging door de werkgever als bij opzegging door de werknemer) dan de termijnen vermeld in de hoger weergegeven tabel. Deze notie van interprofessioneel maximum heeft dus geen betrekking op de bedrijfsconventies, noch op de individuele overeenkomsten. Deze blijven mogelijk en dit laat dus toe hogere opzeggingstermijnen te onderhandelen, in het kader van herstructureringen bijvoorbeeld Anciënniteit De opzeggingstermijnen moeten berekend worden met inachtneming van de verworven anciënniteit op het ogenblik dat de opzegtermijn ingaat. Definitie van de anciënniteit: de periodes waarin de werknemer ononderbroken in dienst is geweest van dezelfde onderneming. Bovendien, als het ontslag uitgaat van de werkgever, komt daarbovenop de verworven anciënniteit als uitzendkracht, op voorwaarde dat die onmiddellijk voorafgaat aan de arbeidsovereenkomst en dat het om dezelfde activiteit gaat. Deze verlenging wordt beperkt tot maximum een jaar. Een periode van onderbreking (tussen arbeidscontract en/of uitzendovereenkomst) van maximum 7 dagen wordt aanzien als interimwerk en garandeert dus de continuïteit van de anciënniteit. 4 > arbeider bediende het nieuwe stelsel

7 1.5.4 Berekeningsbasis van de opzegvergoeding Omrekening maandloon naar weekloon, (opzegtermijnen in weken): formule maandloon x 3/13 Loon en voordelen: cf. de huidige principes, dus rekening houdend met het loon en de voordelen waarop de werknemer recht heeft op het ogenblik van de kennisgeving van het ontslag. Er wordt een precisering toegevoegd ingeval het loon/voordeel geheel of gedeeltelijk variabel zijn. In dit geval dient rekening gehouden te worden met het gemiddelde van die lonen en/of voordelen waarvan het recht op betaling eisbaar is in de 12 maanden voorafgaand aan het ontslag. Voorbeeld: een variabele bonus elke 3 maanden, het gemiddelde van de 12 maanden die het ontslag voorafgaan zal in rekening moeten genomen worden. 1.6 Proefperiode Het principe van de proefperiode valt weg. De arbeidsovereenkomst die tot en met 31 december 2013 met een proefperiode werd afgesloten blijft ook na 2014 bestaan met een geldige proefperiode. Overgangsmaatregelen worden hiervoor voorzien. De proefperiode blijft bestaan voor studentencontracten en interimarbeid. In beide gevallen zullen de eerste drie dagen van de overeenkomst beschouwd worden als proefperiode waarin zowel de werkgever als de werknemer een einde kunnen maken aan het contract zonder opzegging noch vergoeding. Een aantal bepalingen die vroeger niet van toepassing waren tijdens de proefperiode, worden bij schrapping van dit beding vervangen door een periode van 6 maanden. Dit is het geval in de volgende situaties: Het effect van het scholingsbeding dat geen uitwerking zal hebben wanneer er een einde wordt gemaakt aan het contract gedurende de eerste 6 maanden; Idem wat het concurrentiebeding betreft, dit heeft geen uitwerking bij een ontslag gedurende de eerste 6 maanden. 1.7 Beëindiging van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd of voor een duidelijk omschreven werk voor de eindtermijn Basisprincipe blijft dat een beëindiging niet mogelijk is tijdens de overeengekomen termijn. Afwijking hierop: Mogelijkheid tot opzegging gedurende eerste helft duurtijd contract tot een maximumperiode van 6 maanden, gelet op het wegvallen van de proefperiode; In deze periode zijn de opzeggingstermijnen cf. de hoger weergegeven tabellen voor werkgevers en werknemers van toepassing; arbeider bediende het nieuwe stelsel > 5

8 In geval van opeenvolgende contracten van bepaalde tijd is de opzegging alleen mogelijk tijdens de eerste helft van de eerste overeenkomst tot maximum 6 maanden. Deze termijn is een vaste periode en zal niet verlengd worden door een schorsing van de arbeidsovereenkomst. De opzegtermijn in deze periode moet een einde nemen op de laatste dag van de periode waarin opzeg mogelijk is; De partij die in deze eerste helft de overeenkomst verbreekt (en zonder dringende reden) is een vergoeding verschuldigd die gelijk is aan het loon dat overeenstemt met: hetzij de duur van de opzegtermijn cf. hoger weergegeven tabel (werkgever werknemer); hetzij het resterende, nog te lopen, gedeelte van die termijn. Voor de resterende periode, dus na de eerste helft van het contract of maximum 6 maanden, blijft de huidige regeling van kracht. Er is m.a.w., geen opzeg mogelijk. Bij verbreking (zonder dringende reden) van de overeenkomst in deze periode is een verbrekingsvergoeding verschuldigd gelijk aan het loon dat verschuldigd is tot het bereiken van die termijn, zonder het dubbele te overschrijden van het loon dat overeenstemt met de duur van de opzeggingstermijn die in acht had moeten worden genomen indien de overeenkomst zonder tijdsbepaling was gesloten. 1.8 Bijzondere situaties Opzeggingstermijn, na te leven door de werknemer, bij wedertewerkstellingsprogramma s: behoud van de huidige regeling (7 dagen). Opzeggingstermijn met het oog op de beëindiging van de arbeidsovereenkomst, door de werkgever te geven de eerste dag die volgt op de maand volgend op de maand waarin de werknemer de wettelijke pensioenleeftijd heeft bereikt (nu 65 jaar). Opzegtermijn is maximum 26 weken; zoals vroeger heeft de ontslagen werknemer recht op sollicitatieverlof; Voor de werknemer zijn er geen specifieke regels meer. Opzegging tijdens de periode van tijdelijke werkloosheid: behoud van de huidige regeling Voor de werknemer: tijdens de periode van economische werkloosheid kan hij de overeenkomst beëindigen, zonder opzegging en op elk ogenblik. In geval van werkloosheid slechtweer zal het zonder opzegtermijn kunnen gebeuren na één maand in deze situatie te hebben vertoefd; Voor de werkgever: de opzeggingstermijn loopt niet tijdens de periode van schorsing. Beëindiging van de arbeidsovereenkomst tijdens de periode van ziekte die zich voordoet na de kennisgeving van de opzeg: indien de arbeidsovereenkomst door de werkgever verbroken wordt tijdens een periode van schorsing wegens ziekte/ongeval (gemeen recht) die binnen de opzeggingstermijn valt, is een verbrekingsvergoeding verschuldigd gelijk aan het loon voor de nog te lopen opzeggingstermijn doch onder aftrek van het gewaarborgd loon dat betaald werd in het begin van deze arbeidsongeschiktheid. 6 > arbeider bediende het nieuwe stelsel

9 Verschillende voorwaarden zijn vereist: 1. de werknemer moet ontslagen zijn d.m.v. een te presteren opzegtermijn; 2. de arbeidsongeschiktheid moet aangevat zijn na de kennisgeving van de opzegging; 3. de verbreking moet zich situeren tijdens de arbeidsongeschiktheid; 4. indien er zich verschillende periodes van arbeidsongeschiktheid voordoen, tijdens de opzeggingstermijn, geeft enkel de periode van gewaarborgd loon die zich bevindt in het begin van de ziekte/ongeval tijdens dewelke de werkgever de overeenkomst verbreekt, aanleiding tot de aftrek van dit gewaarborgd loon. de huidige regels inzake schorsing van de opzeggingstermijn blijven van toepassing. Er is sprake van schorsing wanneer het de werkgever is die de opzeg geeft en geen schorsing i.g.v. opzegging door de werknemer. Voor de arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur of voor een bepaald werk en arbeidsongeschiktheid: In geval van een arbeidscontract voor een bepaalde duur/werk van minder dan 3 maanden, waarbij de eerste helft van de duurtijd van het contract, waarin de opzeg kan worden betekend, voorbij is, kan de werkgever de overeenkomst beëindigen zonder een vergoeding te betalen als de arbeidsongeschiktheid langer duurt dan 7 dagen; In geval van een arbeidscontract voor een bepaalde duur/werk van minstens 3 maanden, wanneer de arbeidsongeschiktheid minstens 6 maanden duurt, kan de werkgever de overeenkomst beëindigen mits de betaling van een vergoeding gelijk aan het loon tot aan het einde van de overeenkomst, met een maximum van 3 maanden waarvan het gewaarborgd loon (in geval van verschillende periodes van ziekte enkel deze van de ongeschiktheid van de periode van verbreking) kan afgetrokken worden. Opzeg met oog op SWT in kader herstructurering: Veralgemening van de regeling opzeggingstermijnen (minimaal 26 weken) voorzien in artikel 18 van het KB van 3 mei 2007 tot regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag. De sociale plannen afgesloten tot eind 2013 (kennisgeving van voornemen collectief ontslag aan gewestelijke tewerkstellingsdienst en cao sociaal plan neergelegd bij de griffie voor ), zelfs als het om ontslagregelingen gaat die betrekking hebben op 2014, zullen cf. regeling van toepassing tot en met worden uitgevoerd. Hiervoor worden overgangsbepalingen voorzien. Sollicitatieverlof bij te presteren opzeg: een- of tweemaal per week tijdens de laatste 26 weken, mits de duur van deze afwezigheid in totaal niet meer dan een arbeidsdag per week bedraagt. Tijdens de voorafgaande periode mag slechts een halve dag per week genomen worden. Als de werknemer tijdens de opzeggingstermijn bovendien kan genieten van een outplacementbegeleiding, heeft hij recht op een afwezigheid van een- of tweemaal per week zonder dat dit een arbeidsdag per week overschrijdt, en dit gedurende de volledige duur van de opzeggingstermijn. Het recht wordt, in termen van afwezigheidsduur, proportioneel berekend voor de deeltijdse werknemers. arbeider bediende het nieuwe stelsel > 7

10 2. Beheer van het verleden Alle werknemers behouden hun rechten die verworven werden i.f.v. de huidige reglementering. Er wordt een foto gemaakt op het ogenblik dat het nieuwe systeem in voege treedt, d.w.z. op 31 december Voor de bedienden Voor de bedienden met een jaarloon kleiner of gelijk aan : 3 maanden per begonnen schijf van 5 jaar anciënniteit. Voor de bedienden met een jaarloon hoger dan : 1 maand per begonnen jaar anciënniteit met een minimum van 3 maanden. 2.2 Voor de arbeiders De foto De foto voor de arbeiders wordt gemaakt op basis van de regels inzake opzegtermijnen die op hen van toepassing zijn op 31 december Deze regels worden bepaald door de wet zelf, de cao 75, de collectieve arbeidsovereenkomsten van de sector, de koninklijke besluiten die op vraag van de paritaire (sub)comités worden genomen, de bedrijfsovereenkomsten, of zelfs ook via arbeidsreglementen of individuele overeenkomsten. Enkele bijzondere elementen: Als er een speciale regeling over een kortere afwijkende opzeg is voorzien in geval van brugpensionering (maatregel die vaak voorkomt) dan zal deze afwijkende regel van toepassing zijn voor het vastleggen van het fotoverleden (uiteraard bij het op brugpensioen gaan). De zeer gunstige overeenkomsten die in bepaalde sectoren bestaan (arbeiders uit de petroleum bvb of arbeiders met 5 jaar anciënniteit in de gezondheidssector) zullen ook deel uitmaken van de foto Regularisering van het verleden Deze regularisering zal geleidelijk aan doorgevoerd worden en in 2017 voor iedereen gelden. Het gaat hier om de arbeiders die ontslagen zijn na 31 december Vanaf de datum van publicatie van het nieuwe systeem in het Belgisch Staatsblad 4 : voor diegenen die op dat ogenblik meer dan 30 jaar anciënniteit hebben; 1 Bepaling van het bedrag gebeurt op 31 december Het betreft hier de algemene regel. Bepaalde arbeiders zullen onder een uitzonderingsstelsel vallen, zoals bestudeerd onder punt 6 (lager). 3 Gezien de regel die stelt dat er geen (sub)sectorele conventies kunnen bestaan die hogere opzegtermijnen voorzien dan deze opgenomen in het nieuwe stelsel, zullen deze conventies daarentegen niet meer toegepast kunnen worden voor het gedeelte van de opzegtermijn dat zich situeert na Of een andere datum voor 31 december 2013 nog niet nader bepaald. 8 > arbeider bediende het nieuwe stelsel

11 Vanaf : voor diegenen die op dat ogenblik minimum 20 jaar anciënniteit hebben; Vanaf : voor diegenen die op dat ogenblik minimum 15 jaar anciënniteit hebben; Vanaf : voor diegenen die op dat ogenblik minimum 10 jaar anciënniteit hebben; Vanaf : voor alle anderen die niet tot bovenstaande categorieën behoren. De regularisering van het verleden gebeurt via een ontslagcompensatievergoeding, die zal uitbetaald worden door de RVA, via de uitbetalingsinstellingen. Deze vergoeding wordt berekend volgens een ingewikkelde formule: Totaal aantal weken dat de arbeider in het nieuwe systeem zou hebben gehad door fictief rekening te houden met zijn volledige anciënniteit, omgezet in dagen; onder aftrek van het aantal dagen dat overeenkomt met de toepassing van de foto; onder aftrek van het aantal weken dat van toepassing is in het nieuwe stelsel vanaf , omgezet in dagen. Deze aantal dagen zullen in netto worden betaald (toepassing barema s bedrijfsvoorheffing I en II, zonder gezinssupplementen). Vermits het om een nettovergoeding gaat zal deze som niet onderhevig zijn aan belastingen en sociale zekerheidsbijdragen. De periode die gedekt is door deze ontslagcompensatievergoeding zal logischerwijze beschouwd worden als de periode waarin geen werkloosheidsuitkeringen kunnen worden betaald (op dezelfde manier als een door een compenserende verbrekingsvergoeding gedekte periode). Deze regularisering is mogelijk dankzij een financiering door middelen die vrijgemaakt werden door het aanpassen van de huidige fiscale vrijstelling van een klein deel van de opzegtermijnen. Deze beperkte fiscale vrijstelling zal blijven bestaan: voor de werknemers die voor werden ontslagen voor de werknemers die deel uitmaken van een collectief ontslag dat afliep voor , gepaard gaand met een sociaal plan via een voor die datum neergelegde cao Overgangsmaatregel: de situatie van arbeiders die niet kunnen genieten van een ontslagcompensatievergoeding Vanaf wordt de huidige ontslaguitkering 5 uitbetaald door de RVA via de uitbetalingsinstellingen nog uitsluitend betaald aan die arbeiders die niet kunnen genieten van een ontslagcompensatievergoeding. 5 De bedragen zijn de volgende: Contracten beginnen lopen vanaf : EUR Contracten aangevangen voor : Minder dan 5 jaar anciënniteit: EUR Van 5 jaar tot minder dan 10 jaar anciënniteit: EUR 10 jaar anciënniteit en meer: EUR arbeider bediende het nieuwe stelsel > 9

12 Ter herinnering: Vanaf de datum van invoege treding van het nieuwe systeem, bouwen de werknemers (zowel arbeiders en bedienden), aansluitend op hun verworven rechten, bijkomende rechten op, op basis van het nieuwe systeem, vertrekkend van een nieuwe anciënniteit waarbij de teller op nul wordt gezet. Beide elementen worden dus gecumuleerd. Voorbeelden van opzegtermijnen die bovenstaande punten 1 en 2 combineren Een bediende met een loon hoger dan EUR wordt ontslagen op Ze kwam in dienst op Fotoverleden op : ze heeft 14 jaar begonnen anciënniteit, wat dus 14 x 1 maand = 14 maanden geeft Het nieuwe stelsel: 4 jaar verworven anciënniteit sinds , hetzij dus 15 weken Totaal: 14 maanden + 15 weken (wat overeenkomt met een theoretische waarde van 75,66 weken) 6 Een bediende met een loon lager dan EUR wordt ontslagen op Hij kwam in dienst op Fotoverleden op : 5 ½ jaar anciënniteit, hetzij dus twee begonnen schijven van 5 jaar anciënniteit, wat dus 6 maanden geeft (ofwel 26 weken) Het nieuwe stelsel: anderhalf jaar anciënniteit verworven op , hetzij 10 weken Totaal: 6 maanden + 10 weken (wat overeenkomt met een theoretische waarde van 36 weken) 7 Een arbeider wordt ontslagen op Hij kwam in dienst op Hij is werkzaam in een sector die het systeem cao % toepast. Fotoverleden op : 28 jaar anciënniteit, hetzij 129 dagen Het nieuwe stelsel: 2 jaar anciënniteit sinds , hetzij 12 weken Regularisering van het verleden: hij heeft recht op een ontslagcompensatievergoeding, deze vergoeding zal in dagen berekend worden; 31 jaar geeft 73 weken x 7 = 511 dagen min 129 dagen min 12 weken x 7 = 84 dagen hetzij 298 dagen netto Totaal: 129 dagen + 12 weken (of een equivalent met 30,43 weken of 213 dagen bruto) + OCV gelijk aan 298 dagen in netto (equivalent aan 42,57 weken) Een arbeidster wordt ontslagen op Ze kwam in dienst op Ze is tewerkgesteld in een sector waar het systeem cao % van toepassing is. 6 Opmerking: de totale waarde, uitgedrukt in weken, wordt bij wijze van vergelijking meegegeven. Dit kan lichtjes variëren in geval de opzeg wordt gepresteerd. 7 cf 6 10 > arbeider bediende het nieuwe stelsel

13 Fotoverleden op : 5 jaar anciënniteit, hetzij 48 dagen ( equivalent aan 6,86 weken) Geen ontslagcompensatievergoeding want daarvoor moest ze op minstens 15 jaar anciënniteit hebben (en ze heeft er op dat ogenblik maar 6) Ontslaguitkering van de RVA: EUR Het nieuwe stelsel: anderhalf jaar anciënniteit sinds , hetzij 10 weken Totaal: 48 dagen + 10 weken (wat overeenkomt met een totaal van 16,86 weken of 118 dagen) EUR Arbeider in de metaalsector (PC 111). Hij wordt ontslagen op in het kader van brugpensioen. Hij was in dienst op Foto verleden: regel van toepassing op voor brugpensioen= 35 dagen Nieuw regime: 2 jaar = 12 weken OCV berekend in dagen 16 jaar = 51 weken = 357 dagen min 35 dagen min 12 weken x 7 = 84 dagen regularisatie = = 238 dagen in netto Totaal: 35 dagen + 12 weken (wat overeenkomst met een totaal van 119 dagen in brutovergoeding of gepresteerd) + OCV van 238 dagen in netto Toegang tot brugpensioen (aanvullende vergoeding + werkloosheid) na 357 dagen Arbeidster in de metaalsector (PC 111). Zij wordt ontslagen op en in dienst op Foto van het verleden: regel van toepassing op voor brugpensioen= 35 dagen Nieuw regime: 1,5 jaar = 10 weken Geen regularisatie, geen ontslaguitkering betaald door de RVA (er is geen recht op deze premie in geval van ontslag voor brugpensioen Totaal: 35 dagen + 10 weken (= 105 dagen) Toegang tot brugpensioen (aanvullende vergoeding + werkloosheid) na 105 dagen 2.3 Ontslag van de werknemer en beheer van het verleden Een combinatie van beide systemen bestaat maar is geplafonneerd. Beheer van het verleden: regels van toepassing op Voor de arbeiders: regels van toepassing volgens de wettelijke bepalingen of voorzien bij cao; Voor de bedienden met een loon kleiner of gelijk aan EUR op : 1,5 maand indien ze minder dan 5 jaar anciënniteit hebben; 3 maanden als het om bedienden gaat met 5 jaar of meer anciënniteit; 8 De situatie betreffende het brugpensioen wordt hier weergegeven onder voorbehoud van bevestiging. 9 Cf nota 8 arbeider bediende het nieuwe stelsel > 11

14 Voor de bedienden die meer dan EUR verdienen op : 1,5 maand per begonnen schijf van 5 jaar anciënniteit, met een maximum van 4,5 maanden of van 6 maanden (voor bedienden met loon hoger dan EUR). Nieuw systeem: berekening i.f.v. de anciënniteit die aanvangt op ; Principe: cumul van beide regels, maar geplafonneerd: Indien alle hierboven weergegeven plafonds zijn bereikt op worden de elementen uit het nieuwe systeem niet toegevoegd; Als deze plafonds niet zijn bereikt, is er cumul van beide regels, maar beperkt tot een totaal van 13 weken. Samengevat: de door de werknemer te geven opzegging is geplafonneerd op 13 weken, tenzij door toepassing van de foto op deze opzeggingstermijn al 4,5 maanden of 6 maanden bedroeg. Voorbeeld Een bediende met een loon dat hoger is dan EUR in 2013 in dienst op Hij neemt ontslag in de loop van september Foto op : Anciënniteit < 2 j. dus 1,5 maand (max. werd niet bereikt) 2. Vanaf 1 januari 2014: Anciënniteit van 2014 tot september 2016 = derde begonnen anciënniteitsjaar cfr. tabel = 6 weken. De werknemer moet in 2016 totaal als opzeg geven: 1,5 maand en 6 weken, hetzij 12,5 weken, wat minder is dan het toegelaten maximum van 13 weken. 3. De sectorale aanvullingen Principe Het is de bedoeling dat bestaande sectorale aanvullende vergoedingen, betaald na ontslag door de werkgever, ingerekend worden op de opzeggingstermijn of -vergoeding. De aanvullende vergoeding moet groot genoeg zijn om de stijging van de ontslagkost op te vangen. De hoger geviseerde sectorale aanvullingen zijn deze die bovenop de werkloosheidsuitkering igv ontslag worden betaald hetzij rechtstreeks door de werkgever, hetzij door het fonds voor bestaanszekerheid, maar gefinancierd door werkgeversbijdragen. Hier zal de verhouding van deze aanvullende vergoeding met het resultaat van het verschil in de ontslagkost van de opzegtermijn/vergoeding voor de werkgever tgv de nieuwe opzegtermijnen en deze van de opzegtermijn/vergoeding berekend op 31 december 2013 (moment van de foto) moeten worden gemaakt. De aanvullende vergoeding is < dan het voornoemde verschil: dan mag ze niet bovenop de nieuwe termijn/vergoeding worden betaald; De aanvullende vergoeding is > dan het voornoemde verschil: het deel van de vergoeding dat groter is dan het verschil kan verder worden uitbetaald. 12 > arbeider bediende het nieuwe stelsel

15 De sectoren zullen tot 30 juni 2015 tijd krijgen om de cao s aan te passen aan dit verbod. Zo kunnen ook tijdig de nodige regelingen getroffen worden voor de werkgeversbijdragen die voor het FBZ bestemd zijn. Eens deze datum overschreden zullen deze aanvullingen en het gedeelte van de werkgeversbijdragen die geïnd worden ter financiering van deze aanvullende vergoedingen, niet meer mogelijk zijn. De cao s die nog niet werden aangepast zullen vanaf die datum als onwettig beschouwd worden. Dit heeft geen betrekking op de aanvullingen die door de sectoren worden betaald i.g.v. brugpensioen (werkloosheid met bedrijfstoeslag). 4. Het outplacement Opmerking: dit deel betreffende het outplacement roept nog veel vragen op waarop het voorontwerp van tekst geen antwoord biedt. Hierop zal dus zeker nog verduidelijking moeten komen. 4.1 Veralgemening van het recht op outplacement Het outplacement wordt veralgemeend voor alle werknemers die het slachtoffer worden van een ontslag en die recht hebben op een verbrekingsvergoeding of op een opzegtermijn van minstens 30 weken. Dit is dus een nieuwe maatregel, naast wat al bestond, met name een recht op outplacement voor werknemers van 45 jaar of ouder die meer dan een jaar anciënniteit hebben. In tegenstelling tot de huidige bepalingen van de outplacement voor werknemers van 45 jaar of ouder zijn deze nieuwe maatregelen van toepassing op alle werknemers tewerkgesteld bij werkgevers dus ook deze tewerkgesteld onder de publieke sector. Het nieuwe stelsel is niet van toepassing voor de ontslagen die deel uitmaken van collectief ontslag tijdens de herstructurering bij een werkgever in herstructurering en waarvoor de werkgever een tewerkstellingscel heeft opgericht. Dit outplacement moet aan dezelfde duurtijd en kwaliteit beantwoorden en dezelfde procedure en organisatie volgen als de andere vormen van outplacement die tegenwoordig van toepassing zijn. 4.2 In geval de opzeg wordt gepresteerd De werknemer die ontslagen wordt via een opzeg die minstens gelijk is aan 30 weken heeft recht op een outplacement van 60 uur, dat afgehouden zal worden op de toegestane afwezigheidsdagen tijdens de opzegperiode (sollicitatieverlof) Nog niet duidelijk of bij outplacement van meer dan 60 uur, de totaliteit van dit outplacement afgehouden wordt van het sollicitatieverlof arbeider bediende het nieuwe stelsel > 13

16 4.3 In geval van betaling van een verbrekingsvergoeding De werknemer ontslagen via een compenserende verbrekingsvergoeding die minstens gelijk is aan 30 weken loon zal zijn vergoeding verminderd zien met een waarde van 4 weken doordat hij van een outplacement geniet. De waarde van het outplacement van 60 uur is ter waarde van 1/12 van het jaarloon van het kalenderjaar voorafgaand aan het ontslag en met een min. waarde van EUR en een maximumwaarde van EUR. Voor deeltijdse werknemers wordt deze min. en max. vork herleid aan de hand van de tewerkstellingsbreuk. De outplacementbegeleiding zal gewaardeerd worden op 4 weken loon. Als de werknemer geen beroep doet op dit outplacement, bvb omdat hij ander werk heeft gevonden, dan heeft hij recht op de uitbetaling van deze vier weken, die aanvankelijk werden afgehouden. 11 Als de werkgever geen outplacement aan de werknemer die hem daarom heeft verzocht aanbiedt, of als de werkgever geen geldig outplacementaanbod voorstelt dan heeft de werknemer ook recht op de uitbetaling van de vier weken die aanvankelijk werden afgehouden. Dit systeem wordt verplicht vanaf 1 januari Voor de doorgevoerde ontslagen tot en met 31 december 2015 is het systeem facultatief en heeft de werknemer de keuze tussen de volledige uitbetaling van zijn verbrekingsvergoeding, of de toepassing van het outplacementsysteem. Verder tot slot, in het geval de vier weken werden afgehouden, zal de werknemer vier weken eerder kunnen genieten van werkloosheidsuitkeringen, op het einde van de door de periode die gedekt is door de effectief uitbetaalde verbrekingsvergoeding. 4.4 Modaliteiten en voorwaarden I.v.m. de voorwaarden en de modaliteiten worden de bepalingen van de huidige regeling voor werknemers van minstens 45 jaar overgenomen. De werknemer heeft recht op een outplacementbegeleiding gedurende een maximumperiode van 12 maanden en waaraan een aantal voorwaarden en modaliteiten worden gekoppeld waarvan onder meer: 20 uur voor max 2 maanden, 20 uur voor de volgende 4 maanden, 20uur voor de laatste 6 maanden met telkens de mogelijkheid van de werknemer om te verwittigen wanneer hij ander werk zou gevonden hebben. Er zijn tevens modaliteiten voorzien tot hervatting van de oorspronkelijke outplacementbegeleiding wanneer de werknemer ander werk zou gevonden hebben en deze betrekking toch zou verliezen binnen de 3 maanden. In ieder geval neemt de begeleiding een einde na het verstrijken van de maximumperiode van 12 maanden. Deze bepaling is eveneens van toepassing ingeval de arbeidsovereenkomst opgezegd wordt met een te presteren opzeggingstermijn. 11 Dit zal een brede formulering betreffen waarbij de werkgever geviseerd wordt die de effectieve procedure van de outplacementbegeleiding niet volgt. 14 > arbeider bediende het nieuwe stelsel

17 5. Breuk Bevordering van de inzetbaarheid Opmerking: dit deel roept eveneens nog veel vragen op waarop het voorontwerp van tekst geen antwoord biedt. Hierop zal dus zeker nog verduidelijking moeten komen. De sectoren beschikken over een termijn van 5 jaar, met name tot 1 januari 2019, om maatregelen uit te werken die de inschakeling van werknemers bevorderen. Op dat ogenblik zullen de sectorale regelingen in de Nationale Arbeidsraad worden geëvalueerd. Dit zal betrekking hebben op werknemers die recht hebben op minstens 30 weken opzegtermijn of op een verbrekingsvergoeding. Deze maatregelen zouden voor 1/3 moeten meetellen in de totale opzegtermijn of verbrekingsvergoeding, de overblijvende twee derden zouden moeten gepresteerd worden of vergoed. De 2/3 dekken in elk geval een opzegtermijn van 26 weken (6 maanden) of een vergoeding die gelijk is aan een periode van 26 weken (6 maanden). Het hoger geviseerde outplacement zal automatisch deel uitmaken van deze 1/3 breuk ter bevordering van de maatregelen tot inschakeling van de werknemers. De werknemers die ontslagen worden vanaf 1 januari 2019 en waarop geen inschakelingsbevorderende maatregelen werden toegepast, zullen een sanctie krijgen die bestaat uit het betalen van een bijdrage van 1% door de werknemer en van 3% door de werkgever. Deze bijdrage heeft betrekking op de 1/3 of het gedeelte daarvan dat niet werd besteed aan inschakelingsbevorderende maatregelen. 6. Uitzonderingsstelsels 6.1 Tijdelijke uitzonderingen Deze uitzonderingen zullen slechts van toepassing zijn tot en met 31 december Voor de ontslagen die vanaf 1 januari 2018 worden gegeven is het de algemene regel omschreven onder de punten 1 en 2 die van toepassing zal zijn. Worden geviseerd: de situaties van de opzeggingstermijnen die eind 2013 van toepassing zullen zijn en lager dan deze weergegeven in onderstaand schema. Als de opzeggingstermijnen lager zijn dan in dit schema, maar slechts voor anciënniteiten die minder dan 1 jaar bedragen, is er geen uitzonderingsstelsel van toepassing en valt men terug op de algemene regeling. Zijn niet geviseerd: de sectoren die zeer korte opzeggingstermijnen hanteren, slechts voor beperkte anciënniteiten zoals bvb. de horeca, de bewaking en de glassector. arbeider bediende het nieuwe stelsel > 15

18 De lijst van geviseerde sectoren zijn: PC 109 (kleding) PC 124 (bouw vaste werkplaatsen) PC 126 (hout en stoffering) PC (handel in brandstoffen Oost-Vlaanderen) PC (leerlooierij en handel in ruwe huiden en vellen) PC (schoeiselindustrie, laarzenmakers en maatwerkers) PC 308 (maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen en kapitalisatie enkel voor arbeiders die een arbeidsovereenkomst ondertekend hebben voor zeer beperkt aantal) PC 324 (diamant) PC 330 (alleen voor het deel tandprothesen) Opzegtermijn van toepassing i.g.v. ontslag door werkgever minder dan 3 maand anciënniteit tussen 3 maand en minder dan 6 maand anciënniteit tussen 6 maand en minder dan 5 jaar anciënniteit tussen 5 jaar en minder dan 10 jaar anciënniteit tussen 10 jaar en minder dan 15 jaar anciënniteit tussen 15 jaar en minder dan 20 jaar anciënniteit minstens 20 jaar anciënniteit 2 weken 4 weken 5 weken 6 weken 8 weken 12 weken 16 weken Opzegtermijn van toepassing i.g.v. ontslag door werknemer minder dan 3 maand anciënniteit tussen 3 maand en minder dan 5 jaar anciënniteit tussen 5 jaar en minder dan 10 jaar anciënniteit tussen 10 jaar en minder dan 15 jaar anciënniteit tussen 15 jaar en minder dan 20 jaar anciënniteit minstens 20 jaar anciënniteit 1 week 2 weken 3 weken 4 weken 6 weken 8 weken Tussen 2014 en 2018 kunnen de betrokken sectoren een verhoging van hun opzegtermijnen onderhandelen met de bedoeling het inhaalproces te versnellen. 16 > arbeider bediende het nieuwe stelsel

19 6.2 Structurele uitzonderingen Er is slechts één structurele uitzondering voor onbepaalde tijd. Worden geviseerd: de werkgevers en werknemers die aan de volgende voorwaarden voldoen: op , opzeggingstermijnen lager dan deze weergegeven onder punt ; werknemers zonder vaste werkplaats; werknemers die een of meerdere activiteiten uitvoeren opgenomen in nogal uitvoerige lijst; voorbeelden: bouwwerken, inrichtings- of uitrustingswerken, verbouw- en vernieuwingswerken, herstelwerken, enz. De van toepassing zijnde opzegtermijnen zijn deze die onder hoger punt 6.1. zijn weergegeven. Het komt erop neer dat vooral bepaalde arbeiders uit de bouwsector (PC 124) zijn geviseerd, met name deze die op de bouwwerven tewerkgesteld zijn. 7. Compensaties voor de werkgevers 7.1 Het budget van de ontslaguitkering (RVA) zal geleidelijk aan getransfereerd worden naar de RJV; de betaling van deze ontslaguitkering zal behouden blijven voor de arbeiders die niet onder de regels m.b.t. de regularisatie van het verleden (zie punt 2.c). 7.2 Solidarisering van de bijdragen voor de interbedrijfsgeneeskundige diensten. Het systeem bevindt zich nog in de ontwikkelingsfase. Er zullen normaal gezien uiteindelijk twee bijdragen bestaan, die variëren al naar gelang het soort van activiteit van de onderneming (en niet meer in functie van zoals tegenwoordig het risico dat de werknemer loopt). 7.3 De bijdragen voor het Fonds voor sluiting van ondernemingen betaald op compenserende verbrekingsvergoedingen waarvan de jaarlijkse lonen een bepaald niveau overstijgen, wordt als volgt versterkt: EUR: 3 % EUR: 2 % EUR: 1 % Hier wordt enkel het stuk van de verbrekingsvergoeding, opgebouwd in het nieuwe regime, geviseerd. Deze middelen moeten dienen om de bijdragen aan dit zelfde fonds verschuldigd door de ondernemingen van 20 of minder werknemers te verminderen. 7.4 Het sociaal passief De werkgevers kunnen provisies aanleggen m.b.t. het risico dat het mogelijk geconfronteerd worden met een ontslag vertegenwoordigt. De mogelijkheid wordt enkel geopend voor werknemers met minstens 5 jaar anciënniteit in het nieuwe systeem. Eens die anciënniteit overschreden, mogen de werkge- 12 Kunnen dus enkel betrekking hebben op de arbeiders. arbeider bediende het nieuwe stelsel > 17

20 vers een provisie aanleggen die het equivalent is van 3 weken loon per jaar anciënniteit dat na de 5 jaar anciënniteit aanbreekt, in het nieuwe systeem. Dit wordt 1 week na 20 jaar anciënniteit in het nieuwe systeem. Als de werknemer het bedrijf verlaat (alle hypothesen) moet de provisie overgenomen worden. Een loonplafond voor deze berekening kan per koninklijk besluit vastgelegd worden. 8. De motivatie van het ontslag Vóór 1 januari 2014 moet er in de NAR een cao afgesloten worden die de kwestie van de motivatie van het ontslag en van een goed HR beleid regelt. Een specifiek stelsel zal in deze cao voorzien worden voor uitgesloten activiteiten. Het artikel 63 blijft bestaan tot aan de datum van inwerkingtreding van deze cao. Een analoog stelsel zal voorzien worden voor de ondernemingen die niet onder het toepassingsveld vallen van de wet van 5 december 1968 (en dus niet onder het toepassingsgebied van deze conventie). Zijn vooral geviseerd: de contractuelen van het openbaar ambt. 9. Carenzdag Onmiddellijke afschaffing van de carenzdag. Dit wordt geïntegreerd in het gewaarborgd loon. Tegelijkertijd wordt het volgende voorzien: een vermindering van de patronale bijdragen om de afschaffing van de carenzdag te compenseren 13 ; Een mogelijkheid om via een cao of arbeidsreglement een aantal uren te integreren van maximum 4 uur, tussen 7 u. en 20 u., waarop de werknemer zich beschikbaar moet houden voor de controlearts. De beschikbaarheid is thuis of op een andere, door de werknemer aan te geven, plaats. 14 ; Er wordt een nieuwe, duidelijkere bepaling ingevoerd voor het feit dat de werknemer desgevallend zijn recht op gewaarborgd loon zou verliezen voor de voorgaande dagen van arbeidsongeschiktheid: als hij de werkgever niet tijdig normaal gezien onmiddellijk op de hoogte brengt van zijn arbeidsongeschiktheid; als hij het medisch attest niet aflevert binnen de wettelijk voorgeschreven termijn; als hij zich niet aan de medische controle onderwerpt. 10. Andere elementen De andere elementen i.v.m. het dossier arbeiders bedienden (jaarlijkse vakantie, betaling van loon, collectieve arbeidsrelaties ) zullen behandeld worden door de sociale partners; dit houdt een actualisering in van de elementen uit het vorige IPA-ontwerp Hierover worden nog verdere preciseringen verwacht. 14 Het is niet onmogelijk dat deze bepaling definitief nog zou verdwijnen. 18 > arbeider bediende het nieuwe stelsel

DE NIEUWE OPZEGGINGSTERMIJNEN EN DE AFSCHAFFING VAN DE CARENZDAG KRIJGEN EEN WETTELIJKE BASIS

DE NIEUWE OPZEGGINGSTERMIJNEN EN DE AFSCHAFFING VAN DE CARENZDAG KRIJGEN EEN WETTELIJKE BASIS DE NIEUWE OPZEGGINGSTERMIJNEN EN DE AFSCHAFFING VAN DE CARENZDAG KRIJGEN EEN WETTELIJKE BASIS Op 5 juli 2013, net voor het verstrijken van het ultimatum gesteld door het Grondwettelijk Hof, bereikte een

Nadere informatie

INFORMATIESESSIE. Inhoud

INFORMATIESESSIE. Inhoud INFORMATIESESSIE Wet van 26/12/2013 betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen en de carenzdag en begeleidende maatregelen Inhoud Berekening

Nadere informatie

Nieuwe ontslagregels 2012

Nieuwe ontslagregels 2012 Nieuwe ontslagregels 2012 De IPA wet 2011-2012 voorziet in een eerste stap naar de harmonisering tussen arbeiders en bedienden. Hiervoor worden de ontslagregels vanaf 1 januari 2012 voor beide statuten

Nadere informatie

UITGELICHT: Nieuwe wet over nieuwe opzeggingstermijnen en afschaffing van de carenzdag 1

UITGELICHT: Nieuwe wet over nieuwe opzeggingstermijnen en afschaffing van de carenzdag 1 UITGELICHT: Nieuwe wet over nieuwe opzeggingstermijnen en afschaffing van de carenzdag 1 Op 5 juli 2013, net voor het verstrijken van het ultimatum gesteld door het Grondwettelijk Hof, bereikte een bijzondere

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR ONBEPAALDE DUUR

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR ONBEPAALDE DUUR ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR ONBEPAALDE DUUR EENZIJDIGE BEËINDIGING MET OPZEGGING Algemeen - Anciënniteit - Aanvang van de opzeggingstermijn en berekening in weken - Sollicitatieverlof Berekening van de opzeggingstermijn:

Nadere informatie

BIJLAGE. Nieuwe regeling opzeggingstermijnen voor werknemers vanaf 2014

BIJLAGE. Nieuwe regeling opzeggingstermijnen voor werknemers vanaf 2014 BIJLAGE. Nieuwe regeling opzeggingstermijnen voor werknemers vanaf 2014 Algemeen Er is een nieuwe regeling ter bepaling van de opzeggingstermijnen uitgewerkt die in werking treedt op 1 januari 2014. De

Nadere informatie

AFDELING 1 NIEUWE OPZEGGINGSTERMIJNEN

AFDELING 1 NIEUWE OPZEGGINGSTERMIJNEN INHOUD INLEIDING 11 AFDELING 1 NIEUWE OPZEGGINGSTERMIJNEN 13 1. GEWONE REGELING 13 1.1. Duur 13 1.1.1. In geval van ontslag uitgaande van de werkgever 13 1.1.2. In geval van ontslag uitgaande van de werknemer

Nadere informatie

EEN STAP DICHTER BIJ DE HARMONISATIE

EEN STAP DICHTER BIJ DE HARMONISATIE arbeider bediende EEN STAP DICHTER BIJ DE HARMONISATIE De nieuwe opzegtermijnen en andere elementen www.aclvb.be V.U.: Jan Vercamst Koning Albertlaan 95, 9000 Gent 02.2014 D/1831/2014/3/43000 Voorwoord

Nadere informatie

KNIPPERLICHTEN Arbeidsrecht

KNIPPERLICHTEN Arbeidsrecht KNIPPERLICHTEN Arbeidsrecht Guido Lamal Advocaat-Vennoot Curia 1. RSZ op beëindigingsvergoedingen 2. Wet Eenheidsstatuut 3. CAO nr. 109 4. Opzeggingsvergoeding in geval van vermindering van arbeidsprestaties

Nadere informatie

Out Sim. Handleiding te lezen voor gebruik

Out Sim. Handleiding te lezen voor gebruik Out Sim Handleiding te lezen voor gebruik Om tot een eenvormig statuut voor arbeiders en bedienden te komen, moeten er vanaf 1 januari 2014 nieuwe regels worden toegepast ingeval van beëindiging van een

Nadere informatie

[2013-07-10] WERKGEVERS EN VAKBONDEN BEREIKEN EEN AKKOORD OVER HET EENHEIDSSTATUUT

[2013-07-10] WERKGEVERS EN VAKBONDEN BEREIKEN EEN AKKOORD OVER HET EENHEIDSSTATUUT [2013-07-10] WERKGEVERS EN VAKBONDEN BEREIKEN EEN AKKOORD OVER HET EENHEIDSSTATUUT Na een marathonvergadering van 27 uur hebben de sociale partners afgelopen vrijdag op de valreep een akkoord bereikt over

Nadere informatie

Einde van de overeenkomst

Einde van de overeenkomst je rechten op zak Einde van de overeenkomst Een arbeidsovereenkomst kan niet zomaar van vandaag op morgen worden verbroken. Dit kan alleen als er een wederzijds akkoord is, in geval van overmacht of om

Nadere informatie

DE VERSCHILLENDE REGELINGEN INZAKE OUTPLACEMENT VANAF 1 JANUARI 2014

DE VERSCHILLENDE REGELINGEN INZAKE OUTPLACEMENT VANAF 1 JANUARI 2014 1 april 2014 DE VERSCHILLENDE REGELINGEN INZAKE OUTPLACEMENT VANAF 1 JANUARI 2014 De wet van 26 december 2013 betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen

Nadere informatie

OPZEGTERMIJNEN VANAF 1/1/2014

OPZEGTERMIJNEN VANAF 1/1/2014 OPZEGTERMIJNEN VANAF 1/1/2014 Zowel werkgever als werknemer kunnen een einde maken aan de arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur. De beëindiging van een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur kan echter

Nadere informatie

WERK = WERK. naar een werknemersstatuut voor arbeiders en bedienden

WERK = WERK. naar een werknemersstatuut voor arbeiders en bedienden WERK = WERK naar een werknemersstatuut voor arbeiders en bedienden Arbeider vs Bediende Zoek de vele oneerlijke verschillen Zoek de vele oneerlijke verschillen De verschillen tussen het statuut van arbeider

Nadere informatie

NIEUWE OPZEGTERMIJNEN VANAF 2012. 1. Toepassing in de tijd van de nieuwe reglementering

NIEUWE OPZEGTERMIJNEN VANAF 2012. 1. Toepassing in de tijd van de nieuwe reglementering 1 NIEUWE OPZEGTERMIJNEN VANAF 2012 1. Toepassing in de tijd van de nieuwe reglementering De nieuwe reglementering is van toepassing op de arbeidsovereenkomsten waarvan de uitvoering is ingegaan vanaf 1

Nadere informatie

Het eenheidsstatuut en de nieuwe opzegtermijnen

Het eenheidsstatuut en de nieuwe opzegtermijnen Het eenheidsstatuut en de nieuwe opzegtermijnen Isabelle LIBERT! Legal Advisor SECUREX Eenheidsstatuut Situering De nieuwe opzegtermijnen vanaf 01/01/2014 De opzegtermijnen voor de werknemers in dienst

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF ABANTE VZW JULI 2013

NIEUWSBRIEF ABANTE VZW JULI 2013 NIEUWSBRIEF ABANTE VZW JULI 2013 Geachte heer Geachte mevrouw ã Hopelijk geniet u, of heeft u genoten, van een deugddoende vakantie. Onze nieuwsbrief van deze maand richt zich maar op één thema en waarschijnlijk

Nadere informatie

3 maanden 6 maanden 9 maanden 12 maanden 15 maanden 18 maanden 21 maanden 24 maanden 27 maanden

3 maanden 6 maanden 9 maanden 12 maanden 15 maanden 18 maanden 21 maanden 24 maanden 27 maanden BIJLAGE ARBEIDSREGLEMENT BEEINDIGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST Art. 23 : Opzegging De opzegging gebeurt op straf van nietigheid op één van de hiernavolgende wijzen : Indien de opzegging uitgaat van de

Nadere informatie

Outplacement. 09.05.2014 Juridische dienst info@salar.be

Outplacement. 09.05.2014 Juridische dienst info@salar.be Outplacement 09.05.2014 Juridische dienst info@salar.be De redactie en uitgever streven naar optimale betrouwbaarheid en volledigheid van de verstrekte informatie, waarvoor ze echter niet aansprakelijk

Nadere informatie

3 maanden 6 maanden 9 maanden 12 maanden 15 maanden 18 maanden 21 maanden 24 maanden 27 maanden

3 maanden 6 maanden 9 maanden 12 maanden 15 maanden 18 maanden 21 maanden 24 maanden 27 maanden BIJLAGE ARBEIDSREGLEMENT BEEINDIGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST Art. 23 : Opzegging De opzegging gebeurt op straf van nietigheid op één van de hiernavolgende wijzen : Indien de opzegging uitgaat van de

Nadere informatie

1. Outplacement, waarover gaat het?

1. Outplacement, waarover gaat het? Generatiepact Uitvoering Doc nr 3 Koninklijk besluit van 9 mars 2006 Outplacement en sancties 1. Outplacement, waarover gaat het? «Outplacement», ook wel beroepsherklassering genoemd, bestaat uit een reeks

Nadere informatie

A. Ontslag door werkgever. B. Ontslag door werknemer

A. Ontslag door werkgever. B. Ontslag door werknemer Afgelopen zomer bereikten de sociale partners en minister van werk De Coninck een compromisvoorstel over het eenheidsstatuut voor arbeiders en bedienden. Dit compromis moest echter nog verder in detail

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding... 1

Inhoud. Inleiding... 1 Inhoud Inleiding... 1 1. Algemene (civielrechtelijke) wijzen van beëindiging... 3 1.1. Wederzijdse toestemming... 3 1.2. Overmacht... 5 1.2.1. Wat is beëindigende overmacht?... 5 1.2.2. Bedrijfsbranden

Nadere informatie

Antwoord RSZ: De bijzondere compenserende bijdrage is verschuldigd en wordt berekend op de volledige verbrekingsvergoeding van 7 dagen loon.

Antwoord RSZ: De bijzondere compenserende bijdrage is verschuldigd en wordt berekend op de volledige verbrekingsvergoeding van 7 dagen loon. Situatie 1: Verbreking tijdens een lopend proefbeding Een bediende is aangeworven in 2013, maar wordt in 2014 nog tijdens de lopende proefperiode ontslagen (de proef werd in 2013 afgesloten volgens het

Nadere informatie

Laatste aanpassing: 27/03/ Paritair Comité voor de non-ferro metalen

Laatste aanpassing: 27/03/ Paritair Comité voor de non-ferro metalen 1050000 Paritair Comité voor de non-ferro metalen Sectoraal stelsel van de bestaanszekerheid... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 april 2005 (74.724)... 2 Arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur,

Nadere informatie

Eenheidsstatuut? Een geslaagd g huwelijk?

Eenheidsstatuut? Een geslaagd g huwelijk? Eenheidsstatuut? Een geslaagd g huwelijk? 13 februari 2014 Emilie Dequeker +32 479 66 04 66 emilie.dequeker@securex.be Guy Verbrugghe +32 477 79 50 43 guy.verbrugghe@securex.be Frederik Librecht +32 479

Nadere informatie

expresso Arbeiders- en bediendestatuten Wat zijn de grote veranderingen? Welke gevolgen heeft dit voor jou in de praktijk?

expresso Arbeiders- en bediendestatuten Wat zijn de grote veranderingen? Welke gevolgen heeft dit voor jou in de praktijk? expresso Arbeiders- en bediendestatuten Wat zijn de grote veranderingen? Welke gevolgen heeft dit voor jou in de praktijk? Arbeider of bediende: het speelt een grote rol. Naargelang van je statuut zijn

Nadere informatie

COMPROMISVOORSTEL MINISTER VAN WERK INZAKE OPZEGTERMIJNEN EN CARENZDAG I.F.V. DE EENMAKING VAN HET STATUUT ARBEIDERS EN BEDIENDEN

COMPROMISVOORSTEL MINISTER VAN WERK INZAKE OPZEGTERMIJNEN EN CARENZDAG I.F.V. DE EENMAKING VAN HET STATUUT ARBEIDERS EN BEDIENDEN 11-7-2013 nota-bis COMPROMISVOORSTEL MINISTER VAN WERK INZAKE OPZEGTERMIJNEN EN CARENZDAG I.F.V. DE EENMAKING VAN HET STATUUT ARBEIDERS EN BEDIENDEN Op de valreep bereikte de tripartite (Regering en sociale

Nadere informatie

JURIDISCHE ACTUA Studentenarbeid 2017 INHOUD. Het sluiten van een studentenovereenkomst. Fiscale aspecten van studentenarbeid

JURIDISCHE ACTUA Studentenarbeid 2017 INHOUD. Het sluiten van een studentenovereenkomst. Fiscale aspecten van studentenarbeid JURIDISCHE ACTUA Studentenarbeid 2017 INHOUD ALGEMENE INFO Het sluiten van een studentenovereenkomst Sociale zekerheid Fiscale aspecten van studentenarbeid Sociale uitkeringen voor een student 1 Studentenovereenkomst

Nadere informatie

Persbericht. 1. De loonmarge: een koninklijk besluit ter bevordering van de werkgelegenheid en de preventieve bescherming van het concurrentievermogen

Persbericht. 1. De loonmarge: een koninklijk besluit ter bevordering van de werkgelegenheid en de preventieve bescherming van het concurrentievermogen Brussel, 25 februari 2011 Persbericht Goedkeuring door de ministerraad van de ontwerpen van wet en van koninklijk besluit ter uitvoering van het bemiddelingsvoorstel van de Regering Vice-Eerste minister

Nadere informatie

expresso Arbeiders- en bediendestatuten Wat zijn de grote veranderingen? Welke gevolgen heeft dit voor jou in de praktijk?

expresso Arbeiders- en bediendestatuten Wat zijn de grote veranderingen? Welke gevolgen heeft dit voor jou in de praktijk? expresso Arbeiders- en bediendestatuten Wat zijn de grote veranderingen? Welke gevolgen heeft dit voor jou in de praktijk? Arbeider of bediende: het speelt een grote rol. Naargelang van je statuut zijn

Nadere informatie

Sector van de vlasbereiding

Sector van de vlasbereiding Sector van de vlasbereiding 2014 Dit document is gebaseerd op de reglementering en de bedragen die op 15 oktober 2013 van toepassing waren. 1 De meeste zaken die in de textielagenda staan, zijn ook voor

Nadere informatie

HET EENHEIDSSTATUUT ARBEIDERS EN BEDIENDEN. September 2014

HET EENHEIDSSTATUUT ARBEIDERS EN BEDIENDEN. September 2014 16/09/2014 WELKOM HET EENHEIDSSTATUUT ARBEIDERS EN BEDIENDEN September 2014 Proefperiode: overgangsregels Voor op 31/12/ 13 bestaande arbeidsovereenkomsten: Regels inzake beëindiging van de AOV tijdens

Nadere informatie

ARBEIDERS - BEDIENDEN Vragen betreffende Wet Eenheidsstatuut

ARBEIDERS - BEDIENDEN Vragen betreffende Wet Eenheidsstatuut ARBEIDERS - BEDIENDEN Vragen betreffende Wet Eenheidsstatuut INLEIDING Deze FAQ kwam tot stand door het bundelen van de vragen die de leden van het VBO in de voorbije weken hebben gesteld. De antwoorden

Nadere informatie

Arbeiders- en bediendestatuten. Wat zijn de grote veranderingen? Welke gevolgen heeft dit voor jou in de praktijk?

Arbeiders- en bediendestatuten. Wat zijn de grote veranderingen? Welke gevolgen heeft dit voor jou in de praktijk? focus DE THEMATISCHE PUBLICATIE VAN DE BBTK JANUARI 2014 #5 Arbeiders- en bediendestatuten Wat zijn de grote veranderingen? Welke gevolgen heeft dit voor jou in de praktijk? Inhoudstafel Edito 4 NIEUWE

Nadere informatie

Tabel 4: geharmoniseerde opzegtermijnen in het afwijkend stelsel (cao nr. 75 van de NAR)

Tabel 4: geharmoniseerde opzegtermijnen in het afwijkend stelsel (cao nr. 75 van de NAR) 01.08.2013 V.1. Welke opzeggingstermijnen moeten we hanteren in geval van ontslag in de loop van de volgende weken (vóór 31 december 2013)? De nieuwe regels inzake ontslag en opzegtermijnen zullen pas

Nadere informatie

Personeelsadministratie

Personeelsadministratie Personeelsadministratie Liesbet Matthys 3 MAS AJ 2014-2015 HOOFDSTUK 6 PERSONEELSADMINISTRATIE BIJ BEËINDIGING VAN DE AO Administratieve verplichtingen bij ontslag Naleven van strenge procedureregels Ev.

Nadere informatie

EENHEIDSSTATUUT VAN KRACHT SEDERT 1 JANUARI 2014

EENHEIDSSTATUUT VAN KRACHT SEDERT 1 JANUARI 2014 EENHEIDSSTATUUT VAN KRACHT SEDERT 1 JANUARI 2014 Sedert 1 januari 2014 is het nieuwe eenheidsstatuut van kracht 1. Het werkt op een aantal punten de verschillen tussen arbeiders en bedienden weg. De carenzdag

Nadere informatie

Het nieuwe statuut en de regels rond opzeg

Het nieuwe statuut en de regels rond opzeg Het nieuwe statuut en de regels rond opzeg 1. Een nieuwe ontslagregeling met nieuwe opzegtermijnen. Er wordt voortaan voor elke werknemer een vaste opzegtermijn bepaald, ongeacht het statuut van arbeider

Nadere informatie

2. Hoe wordt de opzeggingstermijn bepaald wanneer de opzegging uitgaat van de werknemer?...9

2. Hoe wordt de opzeggingstermijn bepaald wanneer de opzegging uitgaat van de werknemer?...9 Inleiding Deze FAQ kwam tot stand door het bundelen van de vragen die de leden van het VBO in de voorbije weken hebben gesteld. De antwoorden steunen op bepalingen van de Wet van 26 december 2013 (B.S.,

Nadere informatie

Nieuwe ontslagregeling voor arbeiders en bedienden vanaf 01 januari 2012.

Nieuwe ontslagregeling voor arbeiders en bedienden vanaf 01 januari 2012. Nieuwe ontslagregeling voor arbeiders en bedienden vanaf 01 januari 2012. 1. In het Belgisch Staatsblad van 28 april 2011 verscheen de Wet houdende aanpassing van de wet van 01 februari 2011 houdende verlenging

Nadere informatie

FAQ s (versie september 2014)

FAQ s (versie september 2014) FAQ s (versie september 2014) Inhoud 1. Specifieke overeenkomsten 2. Gewaarborgd loon en carenzdag 3. Ontslag: algemeen regime 4. Ontslag: SWT en pensioen 5. Ontslag: Sectoren met verkorte opzeg 6. Ontslagcompensatievergoeding

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst van 18 januari 2016 betreffende de veralgemening van het sectorstelsel voor beroepsherinschakeling

Collectieve arbeidsovereenkomst van 18 januari 2016 betreffende de veralgemening van het sectorstelsel voor beroepsherinschakeling PARITAIR COMITÉ VOOR HET VERZEKERINGSWEZEN (PC 306) Collectieve arbeidsovereenkomst van 18 januari 2016 betreffende de veralgemening van het sectorstelsel voor beroepsherinschakeling Inleiding Gezien de

Nadere informatie

Invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden - inzake de opzeggingstermijnen en proefperioden

Invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden - inzake de opzeggingstermijnen en proefperioden Invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden - inzake de opzeggingstermijnen en proefperioden Als U het misschien al weet verscheen op 26 december 2013 de nieuwe wet betreffende de invoering

Nadere informatie

Nieuwe regels inzake outplacement en sollicitatieverlof

Nieuwe regels inzake outplacement en sollicitatieverlof Nieuwe regels inzake outplacement en sollicitatieverlof Met de invoering van het nieuwe eenheidsstatuut voor arbeiders en bedienden, werd ook de regeling van outplacement volledig hervormd. Onder outplacementbegeleiding

Nadere informatie

Nr. 211 10 december 2015

Nr. 211 10 december 2015 Nr. 211 10 december 2015 Belgisch Staatsblad Vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing voor werkgevers in steunzones: het Waalse Gewest sluit samenwerkingsakkoord Bedrijven die in een steunzone gelegen

Nadere informatie

Als we geen rekening houden met de overgangsmaatregelen, dan zijn we niet langer het tweede duurste, maar slechts het zevende duurste land.

Als we geen rekening houden met de overgangsmaatregelen, dan zijn we niet langer het tweede duurste, maar slechts het zevende duurste land. EENHEIDSSTATUUT Jarenlang was het voor een werkgever nergens zo duur als in België om een bediende te ontslaan - Met de wet op het eenheidsstatuut, die gisteren van kracht werd, komt daar verandering in.

Nadere informatie

Groententeelt

Groententeelt Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf 1450006 Groententeelt Eindejaarspremie... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 9 oktober 2000 (55.844)... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juli 2007 (85.129)...

Nadere informatie

DE BEËINDIGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST ONDER HET EENHEIDSSTATUUT

DE BEËINDIGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST ONDER HET EENHEIDSSTATUUT DE BEËINDIGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST ONDER HET EENHEIDSSTATUUT DE BEËINDIGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST ONDER HET EENHEIDS STATUUT Dirk Heylen Ludo Vermeulen Ivo Verreyt Antwerpen Cambridge De beëindiging

Nadere informatie

Arbeiders-Bedienden Nieuwe ontslagregels vanaf 1 januari 2014

Arbeiders-Bedienden Nieuwe ontslagregels vanaf 1 januari 2014 Arbeiders-Bedienden Nieuwe ontslagregels vanaf 1 januari 2014 Infosessie voor het Instituut van de Bedrijfsrevisoren Olivier Wouters Advocaat - Vennoot Ward Bouciqué Advocaat - Senior Associate Brussel,

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Welke zijn de voorwaarden om recht te hebben op brugpensioen tot en vanaf ?

Infoblad - werknemers Welke zijn de voorwaarden om recht te hebben op brugpensioen tot en vanaf ? Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen neem contact op met de plaatselijke RVA (werkloosheidsbureau). De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Infoblad

Nadere informatie

BBTK-SETCa Arbeiders-Bedienden: analyse van de ontwerp tekst van wet De Coninck 2

BBTK-SETCa Arbeiders-Bedienden: analyse van de ontwerp tekst van wet De Coninck 2 Vanaf wanneer?... 3 Ontslagregeling... 4 Geen proefbeding meer... 4 En wat met bestaande proefbedingen?... 4 Scholings- en niet-concurrentie beding... 4 Wanneer gaat de opzegtermijn in?... 4 De werkgever

Nadere informatie

Arbeiders- en bediendestatuten. Wat zijn de grote veranderingen? Welke gevolgen heeft dit voor jou in de praktijk?

Arbeiders- en bediendestatuten. Wat zijn de grote veranderingen? Welke gevolgen heeft dit voor jou in de praktijk? focus DE THEMATISCHE PUBLICATIE VAN DE BBTK MAART 2014 #5 Arbeiders- en bediendestatuten Wat zijn de grote veranderingen? Welke gevolgen heeft dit voor jou in de praktijk? Inhoudstafel Edito 4 NIEUWE REGELS

Nadere informatie

Brugpensioen : hoofdelijke bijdragen en sociale inhoudingen. Belangrijke wijzigingen vanaf 1 april 2010

Brugpensioen : hoofdelijke bijdragen en sociale inhoudingen. Belangrijke wijzigingen vanaf 1 april 2010 Inhoudstafel Nieuwe hoofdelijke bijdragen inzake brugpensioen... 2 Nieuwe hoofdelijke bijdragen inzake pseudobrugpensioen (Canada Dry private sector)... 4 Vrijstelling van de werkgeversbijdrage en de sociale

Nadere informatie

Nieuwe ontslagregels vanaf 2012 Een eerste stap in de harmonisering

Nieuwe ontslagregels vanaf 2012 Een eerste stap in de harmonisering Nieuwe ontslagregels vanaf 2012 Een eerste stap in de harmonisering N E W S L E T T E R, 6 A P R I L 2 0 1 1 I N H O U D : Nieuwe opzeggingstermijnen vanaf 2012 De begeleidingspremie ten laste van de RVA

Nadere informatie

DE CRISISPREMIE VOOR ONTSLAGEN ARBEIDERS

DE CRISISPREMIE VOOR ONTSLAGEN ARBEIDERS DE CRISISPREMIE VOOR ONTSLAGEN ARBEIDERS Sinds het begin van 2010 kan het ontslag van een arbeider tot betaling van een crisispremie aanleiding geven, die voor de onderneming tot een bijkomende kost kan

Nadere informatie

Halftijds brugpensioen

Halftijds brugpensioen Halftijds brugpensioen //dossier Eindeloopbaan Inhoud Wat verstaat men onder halftijds brugpensioen?... 01 Onder welke voorwaarden krijgt men toegang tot het halftijds brugpensioen?... 01 Welke procedure

Nadere informatie

Paritair Comité voor de landbouw

Paritair Comité voor de landbouw 1440000 Paritair Comité voor de landbouw Anciënniteitstoeslag... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 1 december 2011 (107.564)... 2 Eindejaarspremie... 3 Collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2000

Nadere informatie

CAO van 30 september 2009 tot vaststelling van de overgangsregeling in het kader van de invoering van de sectorale tweede pensioenpijler

CAO van 30 september 2009 tot vaststelling van de overgangsregeling in het kader van de invoering van de sectorale tweede pensioenpijler CAO van 30 september 2009 tot vaststelling van de overgangsregeling in het kader van de invoering van de sectorale tweede pensioenpijler Art. 1 Voorwerp van deze CAO Deze CAO stelt voor de arbeiders van

Nadere informatie

Nieuwe ontslagregels vanaf 2014

Nieuwe ontslagregels vanaf 2014 Nieuwe ontslagregels vanaf 2014 1. Opzeg door de werkgever: klik hier 2. Opzeg door de werknemer: klik hier Nieuwe ontslagregels vanaf 2014 - opzeg door de werkgever Nieuwe opzeggingstermijnen Vanaf 1

Nadere informatie

Juridisch dossier Het eenheidsstatuut De Wet

Juridisch dossier Het eenheidsstatuut De Wet Juridisch dossier Het eenheidsstatuut De Wet Het eenheidsstatuut De wet Het onderscheid tussen arbeiders en bedienden bestaat al meer dan 100 jaar. Decennialang werden er al voorstellen gedaan om dit onderscheid

Nadere informatie

Het eenheidsstatuut. Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie. Nele Vangheluwe 31 maart 2014

Het eenheidsstatuut. Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie. Nele Vangheluwe 31 maart 2014 Het eenheidsstatuut Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie Nele Vangheluwe 31 maart 2014 Eenheidsstatuut Agenda: Eenheidsstatuut arbeiders en bedienden 1. Historiek 2. Ontslagregeling

Nadere informatie

Helpdocument bij de opzegwijzer

Helpdocument bij de opzegwijzer Helpdocument bij de opzegwijzer 1. Inleiding.... 2 2. Wat berekent de module en wat niet?... 3 3. Uitleg van de velden en de berekening op de website.... 4 3.1. Uitleg bij de velden.... 4 3.1.1. Voor de

Nadere informatie

We zetten hieronder even de regels voor arbeiders en bedienden verder uiteen:

We zetten hieronder even de regels voor arbeiders en bedienden verder uiteen: Nieuwe ontslagregels vanaf 1 januari 2012 In het kader van de eenmaking van het ontslagstatuut van arbeiders en bedienden, heeft de wetgever een nieuwe stap gezet. Vanaf 1 januari 2012 zullen de ontslagregels

Nadere informatie

Arbeiders/ bedienden: wegwerken van discriminaties!

Arbeiders/ bedienden: wegwerken van discriminaties! Arbeiders/ bedienden: wegwerken van discriminaties! 1 MANNEN - VROUWEN Verwijzingen naar personen of functies (zoals werknemer, adviseur,...) hebben betrekking op vrouwen en mannen. 2 Arbeiders/Bedienden:

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 13 BIS VAN 26 FEBRUARI 1979 TOT AANPASSING

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 13 BIS VAN 26 FEBRUARI 1979 TOT AANPASSING COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 13 BIS VAN 26 FEBRUARI 1979 TOT AANPASSING VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 13 VAN 28 JUNI 1973 BETREFFENDE HET TOEKENNEN VAN EEN GEWAARBORGD MAANDLOON AAN

Nadere informatie

Dag van de Payroll Professional 2017 SWT: Stelsel van Werkloosheid met Bedrijfstoeslag

Dag van de Payroll Professional 2017 SWT: Stelsel van Werkloosheid met Bedrijfstoeslag Dag van de Payroll Professional 2017 SWT: Stelsel van Werkloosheid met Bedrijfstoeslag 05-10-2017 I Saartje Brits Agenda 1. Wat is SWT 2. Voorwaarden 3. Inkomsten SWT 4. Bijdragen en inhoudingen 5. Vervangingsplicht

Nadere informatie

Ter beschikking gesteld door ACV-metaal Picanolgroup

Ter beschikking gesteld door ACV-metaal Picanolgroup EINDEJAARSPREMIE P.C.111 WEST-VLAANDEREN Collectieve arbeidsovereenkomst van 06/03/2001 gesloten in het Gewestelijk Paritair Comité West-Vlaanderen voor de Metaal-, Machine en Elektrische Bouw. Hoofdstuk

Nadere informatie

Persbericht. Anti-crisismaatregelen: goedkeuring van een tweede pakket maatregelen van de minister van Werk om ontslagen te vermijden

Persbericht. Anti-crisismaatregelen: goedkeuring van een tweede pakket maatregelen van de minister van Werk om ontslagen te vermijden Brussel, 30 april 2009 Persbericht Anti-crisismaatregelen: goedkeuring van een tweede pakket maatregelen van de minister van Werk om ontslagen te vermijden Vice-Eerste minister en minister van werk, Joëlle

Nadere informatie

Het eenheidsstatuut: opzeggingstermijnen voor werknemers al in dienst vóór 1 januari 2014

Het eenheidsstatuut: opzeggingstermijnen voor werknemers al in dienst vóór 1 januari 2014 Blijf met ons aan de spits van het sociaal recht 50 2013 6 t.e.m. 12 december Het eenheidsstatuut: opzeggingstermijnen voor werknemers al in dienst vóór 1 januari 2014 Wetsontwerp betreffende de invoering

Nadere informatie

Knipperlichten Sociaal Recht

Knipperlichten Sociaal Recht Knipperlichten Sociaal Recht 25 februari 2010 Edward Carlier Advocaat www.reliancelaw.be Overzicht nieuwigheden 2009 1. Recht op individuele voortzetting collectieve ziekteverzekering; 2. Verhoogde ontslagkost

Nadere informatie

--------------------------

-------------------------- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 107 VAN 28 MAART 2013 BETREFFENDE HET KLIKSYSTEEM VOOR HET BEHOUD VAN DE AANVULLENDE VERGOEDING IN HET KADER VAN BEPAALDE STELSELS VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG

Nadere informatie

DE WERKNEMER DIE UITKERINGEN WIL GENIETEN MOET DIT FORMULIER, NA DE PERIODE GEDEKT DOOR LOON,

DE WERKNEMER DIE UITKERINGEN WIL GENIETEN MOET DIT FORMULIER, NA DE PERIODE GEDEKT DOOR LOON, RIJKSDIENST ONMIDDELLIJK VOOR INDIENEN ARBEIDSVOORZIENING BIJ ZIJN UITBETALINGSINSTELLING C4ASR-STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (VOORHEEN BRUGPENSIOEN) TE BEZORGEN AAN DE WERKNEMER DOOR DE

Nadere informatie

Dossier Eenheidsstatuut

Dossier Eenheidsstatuut Dossier Eenheidsstatuut 1 Table of Contents Algemeen... 5 1. Historische schets... 6 2. De nieuwe ontslagregels... 8 2.1. NIEUWE OPZEGGINGSTERMIJNEN... 8 2.1.1. Opzegging door de werkgever... 8 2.1.2.

Nadere informatie

2070000 Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid

2070000 Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid 2070000 Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid Opeenvolgende arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juli 2007 (84.936)... 2 Minimumwedde

Nadere informatie

HET EENHEIDSSTATUUT. Een overzicht van de belangrijkste wijzigingen

HET EENHEIDSSTATUUT. Een overzicht van de belangrijkste wijzigingen Inhoudsopgave: HET EENHEIDSSTATUUT Een overzicht van de belangrijkste wijzigingen I. WIJZIGINGEN AAN DE ONTSLAGREGELS VANAF 2014 p. 4 1. PRO MEMORIE OPZEGTERMIJNEN GELDEND TOT EN MET 31 DECEMBER 2013 p.

Nadere informatie

FAQ Statuut arbeiders/bedienden. Compromis van 5 juli 2013 en de wet van 26 december 2013 betreffende de uitvoering van dit compromis ontcijferd.

FAQ Statuut arbeiders/bedienden. Compromis van 5 juli 2013 en de wet van 26 december 2013 betreffende de uitvoering van dit compromis ontcijferd. FAQ Statuut arbeiders/bedienden Compromis van 5 juli 2013 en de wet van 26 december 2013 betreffende de uitvoering van dit compromis ontcijferd. Datum: 20/02/2014 Wet van 26 december 2013 KLIK HIER Compromis

Nadere informatie

Impact eenheidsstatuut vanuit een Belgisch en Europees ontslagkostperspectief. Nicolaas Vermandel Stijn Demeestere Thomas Martens

Impact eenheidsstatuut vanuit een Belgisch en Europees ontslagkostperspectief. Nicolaas Vermandel Stijn Demeestere Thomas Martens Impact eenheidsstatuut vanuit een Belgisch en Europees ontslagkostperspectief Nicolaas Vermandel Stijn Demeestere Thomas Martens 17 december 2013 Assumpties in cijfer voorbeelden Best practice om een minnelijke

Nadere informatie

Wet op het Eenheidsstatuut

Wet op het Eenheidsstatuut Wet op het Eenheidsstatuut van 26 december 2013 Een overzicht van de voornaamste wijzigingen Aanvulling van 7 februari 2014 op de Arbeidsovereenkomstengids van 2012 June Geuens Audrey Rottier Bram Van

Nadere informatie

BETREFT: BRUGPENSIOEN BIJZONDERE WERKGEVERSBIJDRAGEN EN INHOUDINGEN RSZ VANAF 01/04/2010

BETREFT: BRUGPENSIOEN BIJZONDERE WERKGEVERSBIJDRAGEN EN INHOUDINGEN RSZ VANAF 01/04/2010 ONDERRICHTING AAN DE WERKGEVERS 2010-2 BETREFT: BRUGPENSIOEN BIJZONDERE WERKGEVERSBIJDRAGEN EN INHOUDINGEN RSZ VANAF 01/04/2010 Ingevolge het K.B. van 29/03/2010 B.S. 31/03/2010 tot uitvoering van het

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 13 BIS VAN 26 FEBRUARI 1979 TOT AANPASSING

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 13 BIS VAN 26 FEBRUARI 1979 TOT AANPASSING COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 13 BIS VAN 26 FEBRUARI 1979 TOT AANPASSING VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 13 VAN 28 JUNI 1973 BETREFFENDE HET TOEKENNEN VAN EEN GEWAARBORGD MAANDLOON AAN

Nadere informatie

Fonds voor sluiting van ondernemingen: een portret

Fonds voor sluiting van ondernemingen: een portret Fonds voor sluiting van ondernemingen: een portret Het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers werd opgericht bij de RVA en wordt op dezelfde manier beheerd

Nadere informatie

BEMIDDELINGSVOORSTEL IPA 2011 2012 EN HAAR UITVOERING

BEMIDDELINGSVOORSTEL IPA 2011 2012 EN HAAR UITVOERING BEMIDDELINGSVOORSTEL IPA 2011 2012 EN HAAR UITVOERING Vier luiken: I. Loonvorming II. Welvaartsvastheid sociale uitkeringen III. Verlenging bestaande afspraken IV. Eenheidsstatuut arbeiders/bedienden I.

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR BEPAALDE DUUR (ARBEIDER / BEDIENDE )

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR BEPAALDE DUUR (ARBEIDER / BEDIENDE ) ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR BEPAALDE DUUR (ARBEIDER / BEDIENDE ) Tussen Mevrouw/Meneer... optredend als gevolmachtigde van de werkgever... straat... nr.... post nr.... plaats... en Mevrouw/Meneer...... straat...

Nadere informatie

Infoblad - werknemers De ontslagcompensatievergoeding

Infoblad - werknemers De ontslagcompensatievergoeding Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Infoblad - werknemers De ontslagcompensatievergoeding In welk geval is dit infoblad voor u bestemd? U bent als arbeider voor uw huidige werkgever beginnen werken vóór

Nadere informatie

Paritair comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht Terugwinning van allerlei producten

Paritair comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht Terugwinning van allerlei producten Paritair comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht 1420400 Terugwinning van allerlei producten Overgang naar contract van onbepaalde duur... 2 Collectieve

Nadere informatie

Het nieuwe ontslagrecht

Het nieuwe ontslagrecht Het nieuwe ontslagrecht Philippe Stienon, Marleen Porré en Marc Junius Het nieuwe ontslagrecht Verantwoordelijke uitgever: Robert de Mûelenaere Redactie: Philippe Stienon met de medewerking van Marleen

Nadere informatie

Dag van de Payroll Professional 2015. Werkloosheid met bedrijfstoeslag Karin Buelens

Dag van de Payroll Professional 2015. Werkloosheid met bedrijfstoeslag Karin Buelens Dag van de Payroll Professional 2015 Werkloosheid met bedrijfstoeslag Karin Buelens 1. Wat is SWT? BRUGPENSIOEN = STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG U ressorteert onder PC 200. Kan Liliane

Nadere informatie

Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (brugpensioen) gewijzigd vanaf 1 januari 2015

Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (brugpensioen) gewijzigd vanaf 1 januari 2015 Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (brugpensioen) gewijzigd vanaf 1 januari 2015 1. Inleiding In het Belgisch Staatsblad van 31 december 2014 werd het KB gepubliceerd dat het stelsel van werkloosheid

Nadere informatie

Juridisch dossier Het eenheidsstatuut De Wet

Juridisch dossier Het eenheidsstatuut De Wet Juridisch dossier Het eenheidsstatuut De Wet Het eenheidsstatuut De wet Het onderscheid tussen arbeiders en bedienden bestaat al meer dan 100 jaar. Decennialang werden er al voorstellen gedaan om dit onderscheid

Nadere informatie

Laatste aanpassing: 26/11/2014. Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf Fruitteelt

Laatste aanpassing: 26/11/2014. Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf Fruitteelt Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf 1450005 Fruitteelt Eindejaarspremie... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 9 oktober 2000 (55.844)... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juli 2007 (85.129)...

Nadere informatie

Invullen C4 - document

Invullen C4 - document Invullen C4 - document Carlo, ge kunt gaan Dirk Neefs 7/10/2014 2 Invullen C4 - document Gegevens Carlo Van den Brande Geboren op 15 maart 1965 In dienst sedert 1 februari 2013 Geen specifieke opzegtermijnen

Nadere informatie

Paritair Comité voor de landbouw

Paritair Comité voor de landbouw 1440000 Paritair Comité voor de landbouw Anciënniteitstoeslag... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juli 2005 (76.404)... 2 Eindejaarspremie... 3 Collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2000

Nadere informatie

Het eenheidsstatuut: waar staan we vandaag?

Het eenheidsstatuut: waar staan we vandaag? Het eenheidsstatuut: waar staan we vandaag? 1. Van 7 juli 2011 tot 5 juli 2013 Om de zegebulletins te begrijpen moeten we terug in de tijd. Jarenlang vormt het historische onderscheid tussen arbeiders

Nadere informatie

Studenten combineren voor tal van redenen hun studies met een job.

Studenten combineren voor tal van redenen hun studies met een job. Werk en studies : een prima huwelijk Hoofdstuk 2 Studenten combineren voor tal van redenen hun studies met een job. Het maakt niet uit of die beslissing een vrije keuze is of gebeurt om financiële redenen,

Nadere informatie

Eenheidsstatuut arbeiders-bedienden; van lijdensweg naar definitieve oplossing? door David Joly, Fedelec

Eenheidsstatuut arbeiders-bedienden; van lijdensweg naar definitieve oplossing? door David Joly, Fedelec 10u 10h15 Verwelkoming Eenheidsstatuut arbeiders-bedienden; van door David Joly, Fedelec Bent u goed verzekerd? Specifieke risico s voor een technische bedrijfsinstallatie. door Alex Pire, Federale Verzekeringen

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST - DIENSTENCHEQUES

ARBEIDSOVEREENKOMST - DIENSTENCHEQUES ARBEIDSOVEREENKOMST - DIENSTENCHEQUES Artikel 1 T4HR S.A.... straat... nr.... gemeente... postnr.... erkenningsnummer van de werkgever toegekend door de Adviescommissie erkenningen dienstencheques... werft

Nadere informatie

Juridisch dossier Het eenheidsstatuut De Wet

Juridisch dossier Het eenheidsstatuut De Wet Juridisch dossier Het eenheidsstatuut De Wet Het eenheidsstatuut De wet Het onderscheid tussen arbeiders en bedienden bestaat al meer dan 100 jaar. Decennialang werden er al voorstellen gedaan om dit onderscheid

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.605 ------------------------------ Zitting van dinsdag 24 april 2007 -------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.605 ------------------------------ Zitting van dinsdag 24 april 2007 ------------------------------------------- A D V I E S Nr. 1.605 ------------------------------ Zitting van dinsdag 24 april 2007 ------------------------------------------- Uitvoering van het interprofessioneel akkoord 2007-2008 Outplacement Ontwerp

Nadere informatie