Arbeiders- en bediendestatuten. Wat zijn de grote veranderingen? Welke gevolgen heeft dit voor jou in de praktijk?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Arbeiders- en bediendestatuten. Wat zijn de grote veranderingen? Welke gevolgen heeft dit voor jou in de praktijk?"

Transcriptie

1 focus DE THEMATISCHE PUBLICATIE VAN DE BBTK JANUARI 2014 #5 Arbeiders- en bediendestatuten Wat zijn de grote veranderingen? Welke gevolgen heeft dit voor jou in de praktijk?

2 Inhoudstafel Edito 4 NIEUWE REGELS sinds 1 JANUARI Ontslagregeling 9 Afschaffing van het proefbeding 9 En wat met bestaande proefbedingen? 9 Scholings- en niet-concurrentie beding 9 De arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd of voor een duidelijk omschreven werk 10 Algemeen principe 10 Mogelijkheid tot eenzijdige beëindiging 10 Speciale regels bij ziekte 12 Arbeidsovereenkomst van minder dan 3 maanden 12 Arbeidsovereenkomst van minstens 3 maanden 12 Beëindiging van contracten van onbepaalde duur 12 De werkgever ontslaat: welke zijn de nieuwe regels? 12 Je neemt ontslag: welke zijn de nieuwe regels? 13 Zijn hogere opzegtermijnen nog mogelijk? 14 Uitzondering: lagere opzegtermijnen 14 Specifieke uitzondering 14 Hoe zit het met het behoud van de al opgebouwde rechten, en hoe berekent men de totale opzegtermijn? 15 Voor de bedienden 15 Aan welke voorwaarden worden je rechten vastgeklikt op 31 december 2013? 15 Je dient zelf ontslag in als werknemer 16 Hoe wordt de totale opzegtermijn bij ontslag door de werkgever berekend? 17 Hoe wordt de opzegtermijn bij ontslag door de werknemer berekend? 18 Welke regels voor de berekening? 20 Wat moet dan eerst worden berekend? De maanden of weken (want bijv. de maand februari is een kortere maand )? 20 En hoe gaat men dat doen? 20 Voor de arbeiders 20 Gefaseerd 20 Een aantal algemene principes i.v.m. de opzegtermijnen 22 Wanneer gaat de opzegtermijn in? 22 Anciënniteit 22 Interimarbeid telt mee voor de berekening van de opzegtermijn 23 Berekeningsbasis voor de opzegvergoeding 23 Specifieke ontslaggevallen 24 Opzeg in het kader van tewerkstellingsprogramma s 24 Opzeg tijdens de periode van tijdelijke werkloosheid 24 Opzegtermijn in geval van pensioen 24 Opzeg in geval van vervroegd pensioen 24 Opzeg met het oog op SWT 24 (Verkorte) opzegtermijn in geval van SWT bij herstructurering 24 Tegenopzeg 25 Je wordt ontslagen door de werkgever 15 2 FOCUS #5 ARBEIDERS - BEDIENDEN BBTK JANUARI 2014

3 Inhoudstafel Einde van de arbeidsovereenkomst tijdens een periode van arbeidsongeschiktheid: speciale spelregels 25 Beëindiging van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur 25 Beëindiging met een opzeggingstermijn 25 Beëindiging met een vergoeding 26 Beëindiging van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur 26 Sollicitatieverlof 27 Outplacement 27 Wat is outplacement? 27 Wat verandert er? 27 Je presteert de opzeg 28 Wanneer is er recht op outplacement? 28 Waaruit bestaat het ontslagpakket? 28 Welke fasen van outplacementbegeleiding? 28 Wie betaalt het outplacement? 28 Wat indien je ander werk vindt en dat werk verliest? 28 Wat is de procedure van outplacementaanbod? 29 Je krijgt een verbrekingsvergoeding 29 Wanneer is er recht op outplacement? 29 Waaruit bestaat het ontslagpakket? 29 Welke fasen van outplacementbegeleiding? 30 Verlies je in alle gevallen 4 weken loon? 30 Wat indien je ander werk vindt en dat werk verliest? 30 Wat is de procedure van outplacementaanbod? 31 Overgangsperiode 31 Modulering opzeg 32 Een sectorcao is noodzakelijk 32 Gedeeltelijke terugbetaling inschakelingsvergoeding bij collectief ontslag 32 Overgangsbepalingen voor bestaande arbeidsovereenkomsten 33 Proefbedingen 33 Verkorte opzegtermijnen arbeiders 33 Collectief ontslag met sociaal plan 33 Sectorale aanvullingen 33 Gezondheidssector 34 Carensdag 35 Afschaffing van de carensdag 36 Bijkomende controlemaatregelen arbeidsongeschiktheid 36 Uitbreiding van de sanctie ingeval van onrechtmatige afwezigheid 36 Uitbreiding verplichting bij controle door een controlearts 37 De nieuwe opzegtermijnen in een oogopslag 38 JANUARI 2014 BBTK FOCUS #5 ARBEIDERS - BEDIENDEN 3

4 Gelijkheid heeft een kost voor de werknemers en voor de gemeenschap De zogenaamde hogere bedienden (die iets minder dan bruto per maand verdienen) betalen de prijs voor het optrekken van de opzegedito Arbeider of bediende: het speelt een grote rol. Naargelang van je statuut zijn de regels die van toepassing zijn als gevolg van je arbeidsovereenkomst sterk verschillend (bijvoorbeeld ingeval van ziekte, ontslag, enz.). De nieuwe regeling tracht daar een oplossing voor te bieden. Met deze Focus willen we de geïnformeerde lezer een compleet overzicht geven van de stand van zaken. Het Grondwettelijk Hof oordeelde in 2011 dat de verschillen op basis van het onderscheid tussen hand- en hoofdarbeid inzake de duur van de opzegtermijn en de carensdag discriminerend waren. Er moest een oplossing worden gevonden tegen 8 juli De militanten en leden van de BBTK hebben stevig actie gevoerd voor de harmonisering van de opzegtermijnen van de arbeiders naar die van de bedienden toe, net als voor de afschaffing van de carensdag. Zonder deze acties zou het resultaat nog veel slechter geweest zijn. Tijdens de onderhandeling over de harmonisering van de statuten namen de werkgevers een starre houding aan. Na maandenlange spanningen heeft de Minister van Werk uiteindelijk haar compromistekst voorgelegd op 5 juli Ter herinnering: de BBTK heeft altijd geëist dat het dossier van de harmonisering van de statuten globaal in al zijn aspecten zou worden behandeld om te vermijden dat de problemen opgesplitst raakten en tot onevenwichtige oplossingen zouden leiden. Wij betreuren dat we op dit wezenlijke punt geen gehoor vonden bij de regering. Het compromis is volkomen onevenwichtig, net als de wet die hieruit voortvloeit.

5 edito termijnen van de arbeiders, doordat hun opzegtermijn ingekort wordt. Wat de arbeiders bovenop de vroeger geldende opzegtermijn krijgen zal bovendien grotendeels (én netto) betaald worden door de Staat en niet door de werkgevers. Dit betekent een verhoging van de overheidsuitgaven en minder inkomsten voor de sociale zekerheid en de fiscus! In de praktijk komt er dus geen grotere werkzekerheid omdat ontslagen voor bedrijven niet duurder zijn geworden. De afschaffing van de carensdag is nu een feit, maar tegen welke prijs? De regering heeft 80 miljoen euro voorzien als compensatie voor de afschaffing van carensdagen waarvan eveneens de werkgevers die ze niet toepasten zullen kunnen genieten! Eens te meer gaat men middelen halen bij de sociale zekerheid. Bovendien gaat deze afschaffing gepaard met een onaanvaardbare inbreuk op de privacy. De controle op ziekteverzuim dreigt immers sterk te worden verstrengd. Nog werk aan de winkel Er bestaan nog talrijke andere verschillen tussen arbeiders en bedienden (jaarlijkse vakantie, gewaarborgd loon, betaling van de lonen, paritaire comités, arbeidsvoorwaarden, aanvullende pensioenen, ). Dit zijn geen details. Het wegwerken van deze verschillen zal jaren in beslag nemen. Een bijzonder aandachtspunt: Rond het vakantiegeld ligt er nog werk op de plank: door een verschillende berekeningswijze ontvangen bedienden minder enkel en dubbel vakantiegeld dan arbeiders. De BBTK eist dat de discriminatie van bedienden in de berekening van dat vakantiegeld dringend ongedaan wordt gemaakt. De BBTK zal gerechtelijke stappen zetten tegen deze eveneens ongeoorloofde discriminatie. Nog steeds geen eenheidsstatuut Alle werknemers (zowel arbeiders als bedienden) aangeworven vanaf 1 januari 2014 zullen enkel in de nieuwe gelijkgestelde regeling terechtkomen wat de opzegtermijnen en de carensdag betreft. En zelfs op die punten zullen de arbeiders van sommige sectoren (bouw, ) verder gediscrimineerd worden in vergelijking met de andere werknemers. Alle arbeiders en bedienden aangeworven vóór die datum zullen de op 31 december 2013 verworven rechten nog heel wat jaren behouden. Er zal dus nog lang worden gesproken over arbeiders en bedienden. Deze termen verdwijnen op 1 januari 2014 niet als bij toverslag. MYRIAM DELMÉE Ondervoorzitter ERWIN DE DEYN Voorzitter

6 NIEUWE REGELS sinds 1 JANUARI 2014

7 NIEUWE REGELS sinds 1 JANUARI 2014 Sinds 1 januari 2014 zijn een aantal regels in de wet op arbeidsovereenkomsten er anders gaan uitzien. Er is geen carensdag meer dat is de eerste dag van ziekteafwezigheid die bij arbeiders en sommige bedienden niet vergoed werd. De reeds betekende opzeggingstermijnen vóór 1 januari 2014 blijven hun uitwerking behouden en zijn niet onderworpen aan deze nieuwe regelgeving! En er werd een nieuw systeem voor arbeiders en bedienden ingevoerd om de opzeggingstermijn te berekenen. Deze regels over de opzegtermijnen zullen gelden voor nieuwe en oude arbeidsovereenkomsten (voor het deel van het contract ná 1 januari 2014). Het nieuwe systeem zal toegepast worden in de volgende situaties: voor alle arbeidsoverkomsten die aanvangen vanaf 1 januari 2014; voor alle andere lopende contracten, voor het deel van het contract ná 1 januari Voor het gedeelte vóór deze datum zal een foto gemaakt worden van de verworven rechten. Deze 2 elementen worden gecumuleerd. JANUARI 2014 BBTK FOCUS #5 ARBEIDERS - BEDIENDEN 7

8

9 Afschaffing van het proefbeding Sinds 1 januari 2014 is het proefbeding afgeschaft voor alle arbeidsovereenkomsten, met uitzondering voor de studentenovereenkomsten en voor overeenkomsten tijdelijke arbeid/uitzendarbeid. De arbeidsovereenkomst voor tijdelijke arbeid/ uitzendarbeid en deze voor studenten bevatten automatisch een proefperiode die 3 dagen bedraagt. Deze proeftijd is vast en verplicht. Er kan niet voorzien worden in een kortere of een langere termijn. In de betrokken arbeidsovereenkomsten moet hiervoor geen enkel bijzonder beding worden opgenomen. Tijdens deze eerste 3 arbeidsdagen kunnen zowel de werkgever als jijzelf de arbeidsovereenkomst beëindigen, zonder opzegging noch vergoeding. Dit geldt voor arbeidsovereenkomsten waarvan de uitvoering, zoals overeengekomen door de werkgever en de werknemer, aanvangt vanaf 1 januari En wat met bestaande proefbedingen? Proefbedingen die bestonden vóór 1 januari 2014 zullen blijven doorlopen. Zij blijven dus gevolgen hebben tot ze verstreken zijn. D.w.z. dat de vroegere regels betreffende de opzeg tijdens proefbeding op hen van toepassing blijven ook als de proefperiode afloopt na 31 december > > Op 1 december 2013 vangt de uitvoering van een nieuwe arbeidsovereenkomst aan die een geldig proefbeding van 6 maanden voorziet. Dit proefbeding loopt tot 31 mei Zodoende kan je als werknemer bijvoorbeeld op 1 maart 2014 de arbeidsovereenkomst beëindigen door dit beding toe te passen, m.a.w. mits een korte opzeggingstermijn van 7 dagen. > > Het proefbeding uit het eerste voorbeeld loopt in principe tot 31 mei De gevolgen van dit beding kunnen worden verlengd als de uitvoering van de arbeidsovereenkomst werd geschorst (bijvoorbeeld omwille van de jaarlijkse vakantie). Als je bv. vijftien dagen jaarlijkse vakantie opneemt tussen 1 december 2013 en 31 mei 2014, dan zullen de gevolgen van het proefbeding worden verlengd tot 15 juni Scholings- en niet-concurrentie beding Tot en met 31 december 2013 kon men een scholingsbeding en een concurrentiebeding niet toepassen tijdens de proefperiode. Aangezien het proefbeding wordt afgeschaft, wordt een nieuwe regel ingevoerd. Het scholingsbeding en concurrentiebeding zullen voortaan geen uitwerking meer hebben gedurende de eerste 6 maanden vanaf de aanvang van de overeenkomst. Deze termijn van 6 maanden is een vaste termijn. JANUARI 2014 BBTK FOCUS #5 ARBEIDERS - BEDIENDEN 9

10 Dit geldt voor arbeidsovereenkomsten waarvan de uitvoering, zoals overeengekomen door de werkgever en de werknemer, aanvangt vanaf 1 januari > > Een nieuwe arbeidsovereenkomst vangt aan op 1 februari 2014 en er wordt een concurrentiebeding in opgenomen. Dit beding zal geen uitwerking hebben als de overeenkomst wordt beëindigd voor 1 augustus De arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd of voor een duidelijk omschreven werk Algemeen principe Het principe van arbeidsovereenkomsten voor een bepaalde tijd of voor een duidelijk omschreven werk is dat ze in beginsel moeten worden uitgevoerd tot het overeengekomen einde. Behoudens dringende reden, kan noch de werknemer, noch de werkgever deze arbeidsovereenkomsten vroegtijdig eenzijdig beëindigen. Het ontslag (zowel voor de werknemer als de werkgever) door middel van een opzegging is normaal niet mogelijk voor dit type overeenkomsten. Dit principe blijft ook behouden in de nieuwe reglementering. Mogelijkheid tot eenzijdige beëindiging Omwille van de afschaffing van het proefbeding was het evenwel nodig om enigzins af te wijken van dit principe. Voortaan kan de werknemer of de werkgever deze overeenkomsten in het begin van de arbeidsrelatie toch beëindigen zonder dringende reden. Er wordt voorzien dat contracten van bepaalde duur of een duidelijk omschreven werk, volgens de gewone opzegregels kunnen beëindigd worden tijdens de eerste helft van deze overeenkomst, met weliswaar een maximum van 6 maanden. > > Een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur van 6 maanden kan opgezegd worden tijdens de eerste 3 maanden (de helft van de looptijd). Een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur van 2 jaar kan opgezegd worden tijdens de eerste 6 maanden (en niet binnen het eerste jaar want beperkt tot maximum 6 maanden). Deze mogelijkheid tot opzegging moet ook niet worden ingeschreven in de arbeidsovereenkomst of in het arbeidsreglement, maar staat gewoon in de wetgeving ingeschreven en is dus op iedereen van toepassing. De periode waarbinnen elke partij de overeenkomst van bepaalde duur kan beëindigen door opzegging, is een vaste termijn. Hij wordt niet geschorst bijv. door ziekte of jaarlijkse vakantie (dit in tegenstelling tot de normale regels) en hij begint te lopen vanaf de aanvang van de overeenkomst. 10 FOCUS #5 ARBEIDERS - BEDIENDEN BBTK JANUARI 2014

11 Dat de overeenkomst omwille van bijv. ziekte niet effectief kon worden uitgevoerd speelt geen rol. Ook de datum waarop de overeenkomst werd gesloten, is dus van geen belang. > > Een arbeidsovereenkomst van bepaalde tijd voor 1 jaar wordt gesloten op 5 januari De voorziene datum van uitvoering van de overeenkomst is 5 februari Je valt echter ziek van 5 februari tot 11 februari zodat de overeenkomst pas effectief wordt uitgevoerd vanaf 12 februari. De termijn tijdens dewelke de opzegging mogelijk is, zal ingaan op 5 februari 2014 (en niet 12 februari) en een einde nemen op 4 augustus (6 maanden later). Als de partij die de arbeidsovereenkomst beëindigt deze opzeggingstermijn niet naleeft, moet hij aan de andere partij een vergoeding betalen. > > Veronderstel dat de werkgever een opzeggingstermijn van twee weken moet naleven. Als de werkgever deze termijn helemaal niet naleeft, moet hij je een vergoeding betalen die overeenstemt met het loon voor twee weken. Als hij de opzeggingstermijn slechts voor de helft naleeft (voor een week), dan moet hij je een vergoeding betalen die overeenstemt met het loon voor een week. En wat met opeenvolgende contracten voor een bepaalde tijd of een duidelijk omschreven werk? Wel het zal enkel de eerste arbeidsovereenkomst zijn die men eenzijdig kan beëindigen door middel van een opzeggingstermijn. Geven we nog mee dat de manier waarop de opzeg bij dit soort contracten gegeven wordt dezelfde moet zijn als bij een arbeidsovereenkomst van onbepaalde tijd. Ze neemt een aanvang op de maandag volgend op de week waarin ze ter kennis werden gebracht. De opzeggingstermijnen die moeten gehanteerd worden, zijn de gewone termijnen van bij de contracten van onbepaalde duur (zie verder). Opgelet: de mogelijkheid van opzegging is slechts van toepassing op arbeidsovereenkomsten gesloten vanaf 1 januari Buiten het hierboven beschreven geval, nl. de verbreking tijdens de eerste helft van het contract, (met een maximum van 6 maanden) zal de werkgever, als hij vóór het verstrijken van de termijn een einde maakt aan het contract van bepaalde duur of voor een duidelijk omschreven werk, net zoals vroeger een vergoeding moeten betalen die het contract tot de vervaldatum dekt met het dubbele van de wettelijke termijn als maximum. JANUARI 2014 BBTK FOCUS #5 ARBEIDERS - BEDIENDEN 11

12 Speciale regels bij ziekte Arbeidsovereenkomst van minder dan 3 maanden Heb je een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur/bepaald werk van minder dan 3 maanden, dan zal je werkgever de overeenkomst kunnen beëindigen zonder opzeg of vergoeding in geval je langer dan 7 dagen ziek bent (dus ten vroegste vanaf de 8ste dag). Deze regel bestond al voor de bedienden en wordt nu ook van toepassing op arbeiders. Opgelet! Deze beëindiging is enkel mogelijk indien de periode gedurende dewelke een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur kan opgezegd worden, verstreken is. Arbeidsovereenkomst van minstens 3 maanden Heb je een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur/bepaald werk van meer dan 3 maanden en je valt voor meer dan 6 maanden ziek, kan de werkgever op elk moment aan je overeenkomst een einde maken. Hij moet je wel een vergoeding betalen die gelijk is aan de resterende periode van de overeenkomst met een maximum van 3 maanden. Hij kan wel aftrekken wat hij al betaalde aan gewaarborgd loon. Ook deze regel bestond al voor bedienden en wordt nu uitgebreid naar de arbeiders. Beëindiging van contracten van onbepaalde duur Sinds 1 januari 2014 gelden nieuwe opzegtermijnen voor alle werknemers met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur. Er wordt dus geen onderscheid meer gemaakt tussen arbeiders en bedienden, bestaande en nieuwe arbeidsovereenkomsten. De werkgever ontslaat: welke zijn de nieuwe regels? Arbeiders en bedienden krijgen dezelfde opzegregeling. De opzegtermijn wordt sinds 1 januari 2014 berekend op basis van de anciënniteit in het bedrijf en wordt uitgedrukt in weken. Elke werknemer begint met een opzegperiode van 2 weken. Per begonnen trimester of jaar wordt de opzegtermijn opgetrokken zoals aangegeven in de hieronderstaande tabel. 12 FOCUS #5 ARBEIDERS - BEDIENDEN BBTK JANUARI 2014

13 Anciënniteit Lengte van de opzeggingstermijn (in weken) Heb je bijv. een anciënniteit van 3 jaar en 9 maanden, dan kan je aanspraak maken op een opzeggingstermijn van 13 weken. 0 tot minder dan 3 maanden 3 tot minder dan 6 maanden 6 tot minder dan 9 maanden 9 tot minder dan 12 maanden 12 tot minder dan 15 maanden 15 tot minder dan 18 maanden 18 tot minder dan 21 maanden 21 tot minder dan 24 maanden 2 weken 4 weken 6 weken 7 weken 8 weken 9 weken 10 weken 11 weken 2 tot minder dan 3 jaar 12 weken 3 tot minder dan 4 jaar 13 weken 4 tot minder dan 5 jaar 15 weken 5 jaar + 3 weken per begonnen jaar (i.e. 18 weken) 20 jaar 62 weken Vanaf 21 jaar + 1 week per begonnen jaar (i.e. 63 weken) Van zodra je een nieuwe periode van 3 maanden of een nieuw jaar aanvat, val je in de daarmee overeenstemmende schijf. > > Je hebt 5 maanden anciënniteit. Je zal dan recht hebben op een opzegtermijn van 4 weken. Je neemt ontslag: welke zijn de nieuwe regels? Wanneer je zelf je ontslag geeft worden ook nieuwe termijnen voorzien. Deze komen overeen met de helft van de opzegtermijnen die zouden moeten worden nageleefd in geval van opzegging door de werkgever maar wel met een maximum van 13 weken. Anciënniteit 0 tot minder dan 3 maanden 1 week 3 tot minder dan 6 maanden 2 weken 6 tot minder dan 12 maanden 3 weken 12 tot minder dan 18 maanden 4 weken 18 maanden tot minder dan 2 jaar 5 weken 2 jaar tot minder dan 4 jaar 6 weken 4 jaar tot minder dan 5 jaar 7 weken 5 jaar tot minder dan 6 jaar 9 weken 6 jaar tot minder dan 7 jaar 10 weken 7 jaar tot minder dan 8 jaar 12 weken Vanaf 8 jaar Lengte van de opzegtermijn 13 weken (maximum) Zoals in geval van opzegging door de werkgever, val je, vanaf het ogenblik dat je een nieuwe periode van anciënniteit aanvat, in de ermee overeenstemmende schijf. JANUARI 2014 BBTK FOCUS #5 ARBEIDERS - BEDIENDEN 13

14 > > Wanneer je 6 maanden anciënniteit telt, zal je een opzegtermijn van 3 weken moeten presteren. Wanneer je een anciënniteit van 3 jaar en 9 maanden hebt, zal je een opzegtermijn van 6 weken moeten presteren. Zijn hogere opzegtermijnen nog mogelijk? Op sectoraal vlak kunnen geen gunstiger opzegtermijnen worden voorzien (zowel in geval van opzegging door de werkgever als bij opzegging door de werknemer) dan deze die we in de tabellen weergaven. De toepassing van dit principe beperkt zich evenwel tot sectorale collectieve arbeidsovereenkomsten. Concreet kan dus nog steeds op bedrijfsniveau (collectief bijv. in het kader van herstructureringen) en ook individueel afgeweken worden van de nieuwe termijnen. Er moet hier ook worden herinnerd dat geen opzegtermijnen kunnen worden bepaald die voor de werknemer minder gunstig zijn dan de wettelijke opzegtermijnen. Uitzondering: lagere opzegtermijnen Een aantal sectoren vallen, voor wat de arbeiders die in deze sectoren werken betreft, niet onder de nieuwe regeling. Het gaat om sectoren die opzeggingstermijnen toepassen die lager zijn dan deze voorzien in CAO nr. 75 (dat is de CAO die van toepassing is op de arbeiders wanneer er in hun paritair comité geen specifieke opzegtermijnen overeengekomen zijn). Het gaat bijv. om de leerlooierijen, kleding, stoffering, diamant Zij zullen afwijkende opzegtermijnen kunnen toepassen. Deze afwijkende opzeggingstermijnen gelden voor zover de (lagere) sectorale opzeggingstermijnen niet alleen betrekking hebben op de werknemers met een anciënniteit van maximum 1 jaar. Opgelet! Deze afwijkende opzeggingstermijnen gelden niet indien de lagere sectorale opzeggingstermijnen gerechtvaardigd zijn door een herstructurering, een rustpensioen of een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT vroeger brugpensioen). De opzegtermijnen werden in deze sectoren per 1 januari 2014 opgetrokken tot de termijnen vastgelegd in CAO nr. 75. Het gaat hier om een tijdelijke uitzondering die loopt tot Vanaf dan wordt het recht op een opzegtermijn hoe dan ook opgebouwd volgens het nieuwe regime. Specifieke uitzondering Indien aan 3 voorwaarden cumulatief voldaan is, zullen deze afwijkende opzeggingstermijnen voor arbeiders ook verder kunnen toegepast worden ná 31 december 2017: 1. de opzegtermijnen die gerespecteerd moeten worden op 31 december 2013 zijn lager dan de termijnen voorzien in CAO nr FOCUS #5 ARBEIDERS - BEDIENDEN BBTK JANUARI 2014

15 2. de arbeiders hebben geen vaste plaats van tewerkstelling 3. de arbeiders voeren op tijdelijke en mobiele werkplaatsen één (of meerdere) van een aantal limitatief in de wet opgesomde activiteiten uit (bijv. graafwerken, grondwerken, bouwwerken, ). Een periodieke evaluatie is voorzien. Momenteel is niet voorzien dat de arbeiders in deze sectoren zullen overgaan naar de nieuwe opzegregeling. Zij behouden ook hun sectorale complementen (zie verder). De Raad van State maakte ernstig voorbehoud bij het feit dat de wet voor arbeiders die actief zijn op mobiele en tijdelijke werven een onbeperkte uitzondering doorvoert en een opzegtermijn bepaalt die heel wat lager ligt dan de standaardregeling. Hoe zit het met het behoud van de al opgebouwde rechten, en hoe berekent men de totale opzegtermijn? Zoals hierboven gezegd traden de nieuwe opzegtermijnen in werking sinds 1 januari Ze zijn van toepassing op de oude en de nieuwe arbeidsovereenkomsten en op arbeiders én bedienden. Maar bedienden die vóór 1 januari 2014 al een contract hadden, behouden de rechten die ze al opgebouwd hadden tot op 31 december Voor arbeiders die al anciënniteit opgebouwd hadden en die door de nieuwe regeling een langere opzegperiode krijgen, zal de overheid financieel bijspringen. Voor de bedienden Hun rechten die ze opbouwden in het verleden worden vastgeklikt op 31 december Men neemt als het ware een foto op dat moment. De teller werd vervolgens op 1 januari 2014 op nul gezet en de nieuwe regeling komt bovenop de opzeg die voordien al werd opgebouwd. Dus bovenop je vastgeklikte rechten. opzeg verleden ancienniteit 0 31/12/2013 opzeg in nieuw systeem Aan welke voorwaarden worden je rechten vastgeklikt op 31 december 2013? Twee situaties kunnen zich voordoen, al naargelang het ontslag uitgaat van de werkgever of je zelf je ontslag indient. Je wordt ontslagen door de werkgever De bedienden onder het loonplafond van bruto per jaar worden vastgeklikt aan 3 maanden per begonnen schijf van 5 jaren. De bedienden wiens loonplafond hoger is dan bruto per jaar, worden vastgeklikt aan 1 maand per begonnen jaar anciënniteit met een minimum van 3 maanden. JANUARI 2014 BBTK FOCUS #5 ARBEIDERS - BEDIENDEN 15

16 Dit geldt zowel voor de arbeidsovereenkomsten die dateren van vóór 1 januari 2012 als voor diegene die werden afgesloten tussen 1 januari 2012 en 31 december 2013 (op deze laatste was al een nieuwe wet van 2011 van toepassing). Ontslag door werkgever: vastklikken op 31 december 2013 < loonplafond van bruto per jaar > loonplafond van bruto per jaar 3 maanden /begonnen schijf van 5 jaar 1 maand / begonnen jaar met een minimum van 3 maanden Je dient zelf ontslag in als werknemer: De bedienden onder het loonplafond van bruto per jaar worden vastgeklikt aan anderhalve maand per begonnen periode van vijf jaar anciënniteit met een maximum van 3 maanden. De bedienden met een brutojaarloon van meer dan bruto per jaar en minder dan bruto per jaar worden vastgeklikt aan anderhalve maand per begonnen periode van vijf jaar anciënniteit met een maximum van 4,5 maand. De bedienden met een brutoloon boven de bruto per jaar worden vastgeklikt aan anderhalve maand per begonnen periode van 5 jaar anciënniteit met een maximum van 6 maanden. Ook hier geldt dit zowel voor de arbeidsovereenkomsten die dateren van vóór 1 januari 2012 als voor deze die werden afgesloten tussen 1 januari 2012 en 31 december 2013 (op deze laatste was al een nieuwe wet van 2011 van toepassing). Werknemer neemt ontslag: vastklikken op 31 december 2013 < loonplafond van bruto per jaar > loonplafond en < , telkens bruto per jaar > loonplafond bruto per jaar 1,5 maand / begonnen schijf van 5 jaar Maximum 3 maanden 1,5 maand/ begonnen schijf van 5 jaar Maximum 4,5 maanden 1,5 maand/ begonnen schijf van 5 jaar Maximum 6 maanden We herinneren er hier aan dat om het brutojaarloon te bepalen van een deeltijdse bediende dezelfde regels als vroeger van toepassing blijven. Men dient rekening te houden met een hypothetisch jaarloon voor een voltijdse baan. Hiertoe kan men een proportionaliteitsregel toepassen. > > Een werknemer die deeltijds werkt in een arbeidsregeling van 30 uren per week, verdient een maandloon van Een voltijdse baan bestaat in de onderneming uit 38 uren per week. Indien hij voltijds werkte, zou het loon van de werknemer dus ( x 38/30) bedragen. 16 FOCUS #5 ARBEIDERS - BEDIENDEN BBTK JANUARI 2014

17 Opgelet! Voor de berekening van de opzegtermijn zal rekening moeten worden gehouden met de hoogte van het loon op 31 december Om te vermijden dat m.b.t. de hoogte van dit loonplafond op 31/12/2013 voor de berekening van de opzeggingstermijnen in de komende jaren discussie ontstaat, raden we aan om de individuele rekening bij te houden. Deze ontvangt de werknemer jaarlijks vóór 1 maart van de werkgever en geeft een overzicht van de loonberekening over heel het voorbije jaar. Het bevat de noodzakelijke gegevens om discussie te vermijden. Een tweede aandachtspunt heeft te maken met de anciënniteit. Voor het later bewijzen daarvan valt het eveneens aan te raden om de arbeidsovereenkomst zorgvuldig te bewaren Deel 1 De vastgeklikte rechten Dit is de opzegtermijn die je hebt opgebouwd op 31/12/13 Op 31/12/2013 was je bruto jaarloon......lager dan ? Tel 3 maanden opzeg per begonnen schijf van 5 jaar anciënniteit = maanden...hoger dan ? Tel 1 maand per begonnen jaar anciënniteit met een min. van 3 maanden met extra aandacht voor de contracten van bepaalde duur en interimcontracten. Hoe wordt de totale opzegtermijn bij ontslag door de werkgever berekend? Voor de berekening van de opzegtermijn moeten twee stappen doorlopen worden: de eerste stap betreft de dienstanciënniteit verworven bij de werkgever op 31 december 2013 en de daarmee overeenstemmende opzegtermijn op basis van de regels in de tabellen hierboven. De tweede stap betreft de dienstanciënniteit verworven sinds 1 januari 2014, en de daarmee overeenstemmende opzegtermijn op basis van de nieuwe wetgeving sinds 1 januari De resultaten van beide berekeningen moeten opgeteld worden. Ze vormen samen de totale na te leven opzeggingstermijn of het bedrag van de eventuele opzegvergoeding. Deel 2 De rechten opgebouwd in het nieuwe stelsel. Dit is je anciënniteit vanaf 1/01/2014 tot het moment van ontslag Opzegtermijn in weken in functie van de begonnen anciënniteitsperiode 0 > 3 maanden... 2 weken 3 > 6 maanden... 4 weken 6 > 9 maanden... 6 weken 9 > 12 maanden... 7 weken 12 > 15 maanden... 8 weken enz. = weken zie de tabel pagina 13 JANUARI 2014 BBTK FOCUS #5 ARBEIDERS - BEDIENDEN 17

18 > > Een bediende wiens loon in 2013 onder het loonplafond van valt treedt in dienst op 1 juli Hij wordt ontslagen in de loop van de maand september Op 31 december 2013 is de bediende een vierde anciënniteitsjaar begonnen. Als hij op dat moment ontslagen zou zijn geweest, zou hij recht hebben gehad op een opzegging met een duur van 3 maanden. Het eerste deel van zijn opzegtermijn, berekend in functie van zijn situatie op 31 december 2013, bedraagt dus 3 maanden Sinds 1 januari 2014 begon een nieuwe anciënniteitsperiode te lopen. Bij zijn ontslag in september 2016 bevindt de werknemer zich in zijn derde begonnen anciënniteitsjaar (vanaf 1 januari 2014) in de nieuwe ontslagregeling. Het tweede deel van zijn opzegtermijn berekend op basis van de nieuwe regels bedraagt dus 12 weken. De opteloefening van de twee delen leert ons dat de werkgever bij ontslag een opzegtermijn van 3 maanden en 12 weken zal moeten betekenen. Hoe wordt de opzegtermijn bij ontslag door de werknemer berekend? Ook de berekening van de opzegtermijn bij ontslag door de werknemer gebeurt in twee delen: het deel dat wordt vastgeklikt op 31 december 2013 en het deel dat opgebouwd wordt in het nieuwe systeem. Ook hier zullen deel 1 en deel 2 moeten opgeteld worden. Daarbij moet je echter twee rekenregels in gedachten houden: 1 De berekening van deel 2 (het deel dat betrekking heeft op wat je na 1 januari 2014 opbouwt op basis van het nieuwe systeem) hoeft niet te gebeuren als je voor de berekening van je eerste deel al aan de maxima komt : het is te zeggen: onder het loonplafond van : maximum 3 maanden loonplafond van meer dan en minder dan : maximum 4,5 maand loonplafond boven : maximum van 6 maanden 2 De som van beide delen kan sowieso 13 weken niet overschrijden (deze 13 weken is de maximum opzegtermijn bij ontslag door de werknemer in het nieuwe systeem zie hierboven). 18 FOCUS #5 ARBEIDERS - BEDIENDEN BBTK JANUARI 2014

19 Deel 1 De vastgeklikte rechten dit is de opzegtermijn die je had moeten presteren op 31/12/13 Tel 1,5 maand per begonnen schijf van 5 jaar anciënniteit Bereik je de 'maxima'? (bruto jaarloon onder : max. 3 maanden tussen en : max. 4,5 maand boven : max. van 6 maanden). Je zal maximaal die opzeg moeten presteren en de berekening van deel 2 hoeft niet te gebeuren. = maanden Deel 2 De rechten opgebouwd in het nieuwe stelsel. Dit is je anciënniteit vanaf 1/1/2014 tot het moment van ontslag. Opzegtermijn in weken in functie van de begonnen anciënniteitsperiode 0 > 3 maanden... 1 week 3 > 6 maanden... 2 weken 6 >12 maanden... 3 weken 12 > 18 maanden... 4 weken 18 maanden > 2 jaar... 5 weken 2 > 4 jaar... 6 weken 4 > 5 jaar... 7 weken enz. = weken zie de tabel pagina 13 > > Een bediende waarvan het loon in 2013 boven het loonplafond van maar lager dan valt, treedt in dienst op 1 juli Zij neemt ontslag in de loop van de maand september Op 31 december 2013 heeft zij een anciënniteit van minder dan 2 jaar. De duur van de opzegtermijn wordt dus vastgeklikt op 1,5 maanden (is eerste deel van de opzegtermijn). Het plafond, in dit geval 4,5 maanden, wordt niet bereikt. We berekenen dus het tweede deel. Sinds 1 januari 2014 begon voor onze bediende een nieuwe anciënniteitsperiode te lopen. Bij haar ontslag in september 2016 bevindt ze zich in haar derde begonnen anciënniteitsjaar in de nieuwe ontslagregeling. Het tweede deel van haar opzegtermijn berekend op basis van de nieuwe regels, bedraagt dus 6 weken. De opteloefening van de twee delen leert ons dat voor deze bediende een opzegtermijn van 1,5 maanden en 6 weken zal gelden. Deze som is lager dan 13 weken. Mocht dat niet het geval geweest zijn, dan is de 13 weken het maximum dat je aan opzeg zal moeten geven. JANUARI 2014 BBTK FOCUS #5 ARBEIDERS - BEDIENDEN 19

20 Welke regels voor de berekening? Merk op dat het vastklikken van de verworven rechten voor de bedienden in maanden uitgedrukt wordt. Wat de opzegtermijnen betreft na 1 januari 2014, wordt de berekening uitgedrukt in weken. Wat moet dan eerst worden berekend? De maanden of weken (want bijv. de maand februari is een kortere maand )? De wet zegt niets specifieks over de manier hoe een en ander moet worden berekend. Maar we kunnen ervan uitgaan dat de chronologische volgorde moet worden gevolgd. En hoe gaat men dat doen? > > Je komt voor de totale opzeg uit op bijv. 3 maanden en 7 weken. De berekening van de maanden (dus bijv. de 31 ste van de laatste maand) doet ons uitkomen op een donderdag. Dan zal men het gedeelte in weken beginnen tellen vanaf vrijdag en telt men deze per 7 dagen. Opgelet! De datum van het einde van de overeenkomst kan worden beïnvloed door ziekte of jaarlijkse vakantie. Voor de arbeiders De arbeiders worden in het nieuwe systeem geklikt zodat ze een bescherming krijgen volgens de nieuwe regels, en dat in functie van hun anciënniteit. Gefaseerd De inschakeling van de arbeiders in het nieuwe systeem gebeurt gefaseerd, waarbij de arbeiders met de meeste anciënniteit het eerst aan bod komen. Op 4 jaar tijd (tegen 2017) moeten alle arbeiders in het nieuwe systeem zitten. Sinds 1 januari 2014 wordt reeds de omschakeling gedaan voor arbeiders die dan reeds 20 jaar anciënniteit hebben (ononderbroken en bij dezelfde werkgever). Dit loopt per 5 jaar anciënniteit af tot op 1 januari 2017 de resterende arbeiders (met kortere loopbaan) ingeschakeld worden. Anciënniteit arbeider Datum waarop intrede in nieuwe systeem 20 jaar Vanaf 1 januari jaar Vanaf 1 januari jaar Vanaf 1 januari 2016 < 10 jaar Vanaf 1 januari 2017 De regularisatie gebeurt in netto (deze netto financiële compensatie valt ten laste van de overheid, uitbetaald via de vakbonden) voor het verschil tussen de opzeg van de arbeider en wat hij/zij krijgt in het nieuwe systeem voor zijn/haar ganse anciënniteit. De berekening van de opzeg bij de arbeiders gebeurt ook in twee delen: deel 1 dat betrekking heeft op de situatie tot 31 december 2013 en een tweede deel van de opzegtermijn berekend op basis van de nieuwe bepalingen sinds 1 januari De overheid 20 FOCUS #5 ARBEIDERS - BEDIENDEN BBTK JANUARI 2014

Einde van de overeenkomst

Einde van de overeenkomst je rechten op zak Einde van de overeenkomst Een arbeidsovereenkomst kan niet zomaar van vandaag op morgen worden verbroken. Dit kan alleen als er een wederzijds akkoord is, in geval van overmacht of om

Nadere informatie

expresso Arbeiders- en bediendestatuten Wat zijn de grote veranderingen? Welke gevolgen heeft dit voor jou in de praktijk?

expresso Arbeiders- en bediendestatuten Wat zijn de grote veranderingen? Welke gevolgen heeft dit voor jou in de praktijk? expresso Arbeiders- en bediendestatuten Wat zijn de grote veranderingen? Welke gevolgen heeft dit voor jou in de praktijk? Arbeider of bediende: het speelt een grote rol. Naargelang van je statuut zijn

Nadere informatie

Arbeiders- en bediendestatuten. Wat zijn de grote veranderingen? Welke gevolgen heeft dit voor jou in de praktijk?

Arbeiders- en bediendestatuten. Wat zijn de grote veranderingen? Welke gevolgen heeft dit voor jou in de praktijk? focus DE THEMATISCHE PUBLICATIE VAN DE BBTK MAART 2014 #5 Arbeiders- en bediendestatuten Wat zijn de grote veranderingen? Welke gevolgen heeft dit voor jou in de praktijk? Inhoudstafel Edito 4 NIEUWE REGELS

Nadere informatie

expresso Arbeiders- en bediendestatuten Wat zijn de grote veranderingen? Welke gevolgen heeft dit voor jou in de praktijk?

expresso Arbeiders- en bediendestatuten Wat zijn de grote veranderingen? Welke gevolgen heeft dit voor jou in de praktijk? expresso Arbeiders- en bediendestatuten Wat zijn de grote veranderingen? Welke gevolgen heeft dit voor jou in de praktijk? Arbeider of bediende: het speelt een grote rol. Naargelang van je statuut zijn

Nadere informatie

Out Sim. Handleiding te lezen voor gebruik

Out Sim. Handleiding te lezen voor gebruik Out Sim Handleiding te lezen voor gebruik Om tot een eenvormig statuut voor arbeiders en bedienden te komen, moeten er vanaf 1 januari 2014 nieuwe regels worden toegepast ingeval van beëindiging van een

Nadere informatie

DE NIEUWE OPZEGGINGSTERMIJNEN EN DE AFSCHAFFING VAN DE CARENZDAG KRIJGEN EEN WETTELIJKE BASIS

DE NIEUWE OPZEGGINGSTERMIJNEN EN DE AFSCHAFFING VAN DE CARENZDAG KRIJGEN EEN WETTELIJKE BASIS DE NIEUWE OPZEGGINGSTERMIJNEN EN DE AFSCHAFFING VAN DE CARENZDAG KRIJGEN EEN WETTELIJKE BASIS Op 5 juli 2013, net voor het verstrijken van het ultimatum gesteld door het Grondwettelijk Hof, bereikte een

Nadere informatie

BBTK-SETCa Arbeiders-Bedienden: analyse van de ontwerp tekst van wet De Coninck 2

BBTK-SETCa Arbeiders-Bedienden: analyse van de ontwerp tekst van wet De Coninck 2 Vanaf wanneer?... 3 Ontslagregeling... 4 Geen proefbeding meer... 4 En wat met bestaande proefbedingen?... 4 Scholings- en niet-concurrentie beding... 4 Wanneer gaat de opzegtermijn in?... 4 De werkgever

Nadere informatie

BIJLAGE. Nieuwe regeling opzeggingstermijnen voor werknemers vanaf 2014

BIJLAGE. Nieuwe regeling opzeggingstermijnen voor werknemers vanaf 2014 BIJLAGE. Nieuwe regeling opzeggingstermijnen voor werknemers vanaf 2014 Algemeen Er is een nieuwe regeling ter bepaling van de opzeggingstermijnen uitgewerkt die in werking treedt op 1 januari 2014. De

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR ONBEPAALDE DUUR

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR ONBEPAALDE DUUR ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR ONBEPAALDE DUUR EENZIJDIGE BEËINDIGING MET OPZEGGING Algemeen - Anciënniteit - Aanvang van de opzeggingstermijn en berekening in weken - Sollicitatieverlof Berekening van de opzeggingstermijn:

Nadere informatie

INFORMATIESESSIE. Inhoud

INFORMATIESESSIE. Inhoud INFORMATIESESSIE Wet van 26/12/2013 betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen en de carenzdag en begeleidende maatregelen Inhoud Berekening

Nadere informatie

Wie betaalt het outplacement? Dat is de werkgever. Welke de minimum- en maximumkost is voor dat outplacement wordt niet gezegd in de wet.

Wie betaalt het outplacement? Dat is de werkgever. Welke de minimum- en maximumkost is voor dat outplacement wordt niet gezegd in de wet. je rechten op zak Outplacement Outplacement is een begeleiding die je bij je ontslag aangeboden wordt door een gespecialiseerde dienstverlener- een outplacementkantoor- op kosten van je werkgever. Het

Nadere informatie

Nieuwe ontslagregels 2012

Nieuwe ontslagregels 2012 Nieuwe ontslagregels 2012 De IPA wet 2011-2012 voorziet in een eerste stap naar de harmonisering tussen arbeiders en bedienden. Hiervoor worden de ontslagregels vanaf 1 januari 2012 voor beide statuten

Nadere informatie

UITGELICHT: Nieuwe wet over nieuwe opzeggingstermijnen en afschaffing van de carenzdag 1

UITGELICHT: Nieuwe wet over nieuwe opzeggingstermijnen en afschaffing van de carenzdag 1 UITGELICHT: Nieuwe wet over nieuwe opzeggingstermijnen en afschaffing van de carenzdag 1 Op 5 juli 2013, net voor het verstrijken van het ultimatum gesteld door het Grondwettelijk Hof, bereikte een bijzondere

Nadere informatie

Outplacement. 09.05.2014 Juridische dienst info@salar.be

Outplacement. 09.05.2014 Juridische dienst info@salar.be Outplacement 09.05.2014 Juridische dienst info@salar.be De redactie en uitgever streven naar optimale betrouwbaarheid en volledigheid van de verstrekte informatie, waarvoor ze echter niet aansprakelijk

Nadere informatie

Antwoord RSZ: De bijzondere compenserende bijdrage is verschuldigd en wordt berekend op de volledige verbrekingsvergoeding van 7 dagen loon.

Antwoord RSZ: De bijzondere compenserende bijdrage is verschuldigd en wordt berekend op de volledige verbrekingsvergoeding van 7 dagen loon. Situatie 1: Verbreking tijdens een lopend proefbeding Een bediende is aangeworven in 2013, maar wordt in 2014 nog tijdens de lopende proefperiode ontslagen (de proef werd in 2013 afgesloten volgens het

Nadere informatie

Nieuwe regels inzake outplacement en sollicitatieverlof

Nieuwe regels inzake outplacement en sollicitatieverlof Nieuwe regels inzake outplacement en sollicitatieverlof Met de invoering van het nieuwe eenheidsstatuut voor arbeiders en bedienden, werd ook de regeling van outplacement volledig hervormd. Onder outplacementbegeleiding

Nadere informatie

WERK = WERK. naar een werknemersstatuut voor arbeiders en bedienden

WERK = WERK. naar een werknemersstatuut voor arbeiders en bedienden WERK = WERK naar een werknemersstatuut voor arbeiders en bedienden Arbeider vs Bediende Zoek de vele oneerlijke verschillen Zoek de vele oneerlijke verschillen De verschillen tussen het statuut van arbeider

Nadere informatie

KNIPPERLICHTEN Arbeidsrecht

KNIPPERLICHTEN Arbeidsrecht KNIPPERLICHTEN Arbeidsrecht Guido Lamal Advocaat-Vennoot Curia 1. RSZ op beëindigingsvergoedingen 2. Wet Eenheidsstatuut 3. CAO nr. 109 4. Opzeggingsvergoeding in geval van vermindering van arbeidsprestaties

Nadere informatie

3 maanden 6 maanden 9 maanden 12 maanden 15 maanden 18 maanden 21 maanden 24 maanden 27 maanden

3 maanden 6 maanden 9 maanden 12 maanden 15 maanden 18 maanden 21 maanden 24 maanden 27 maanden BIJLAGE ARBEIDSREGLEMENT BEEINDIGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST Art. 23 : Opzegging De opzegging gebeurt op straf van nietigheid op één van de hiernavolgende wijzen : Indien de opzegging uitgaat van de

Nadere informatie

NIEUWE OPZEGTERMIJNEN VANAF 2012. 1. Toepassing in de tijd van de nieuwe reglementering

NIEUWE OPZEGTERMIJNEN VANAF 2012. 1. Toepassing in de tijd van de nieuwe reglementering 1 NIEUWE OPZEGTERMIJNEN VANAF 2012 1. Toepassing in de tijd van de nieuwe reglementering De nieuwe reglementering is van toepassing op de arbeidsovereenkomsten waarvan de uitvoering is ingegaan vanaf 1

Nadere informatie

3 maanden 6 maanden 9 maanden 12 maanden 15 maanden 18 maanden 21 maanden 24 maanden 27 maanden

3 maanden 6 maanden 9 maanden 12 maanden 15 maanden 18 maanden 21 maanden 24 maanden 27 maanden BIJLAGE ARBEIDSREGLEMENT BEEINDIGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST Art. 23 : Opzegging De opzegging gebeurt op straf van nietigheid op één van de hiernavolgende wijzen : Indien de opzegging uitgaat van de

Nadere informatie

AFDELING 1 NIEUWE OPZEGGINGSTERMIJNEN

AFDELING 1 NIEUWE OPZEGGINGSTERMIJNEN INHOUD INLEIDING 11 AFDELING 1 NIEUWE OPZEGGINGSTERMIJNEN 13 1. GEWONE REGELING 13 1.1. Duur 13 1.1.1. In geval van ontslag uitgaande van de werkgever 13 1.1.2. In geval van ontslag uitgaande van de werknemer

Nadere informatie

Het eenheidsstatuut en de nieuwe opzegtermijnen

Het eenheidsstatuut en de nieuwe opzegtermijnen Het eenheidsstatuut en de nieuwe opzegtermijnen Isabelle LIBERT! Legal Advisor SECUREX Eenheidsstatuut Situering De nieuwe opzegtermijnen vanaf 01/01/2014 De opzegtermijnen voor de werknemers in dienst

Nadere informatie

2. Hoe wordt de opzeggingstermijn bepaald wanneer de opzegging uitgaat van de werknemer?...9

2. Hoe wordt de opzeggingstermijn bepaald wanneer de opzegging uitgaat van de werknemer?...9 Inleiding Deze FAQ kwam tot stand door het bundelen van de vragen die de leden van het VBO in de voorbije weken hebben gesteld. De antwoorden steunen op bepalingen van de Wet van 26 december 2013 (B.S.,

Nadere informatie

A. Context van de goedkeuring van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 82 bis

A. Context van de goedkeuring van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 82 bis 1 december 2007. De collectieve arbeidsovereenkomst nr. 82 bis van 17 juli 2007 tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 82 van 10 juli 2002 betreffende het recht op outplacement voor werknemers

Nadere informatie

Het nieuwe statuut en de regels rond opzeg

Het nieuwe statuut en de regels rond opzeg Het nieuwe statuut en de regels rond opzeg 1. Een nieuwe ontslagregeling met nieuwe opzegtermijnen. Er wordt voortaan voor elke werknemer een vaste opzegtermijn bepaald, ongeacht het statuut van arbeider

Nadere informatie

ARBEIDERS - BEDIENDEN Vragen betreffende Wet Eenheidsstatuut

ARBEIDERS - BEDIENDEN Vragen betreffende Wet Eenheidsstatuut ARBEIDERS - BEDIENDEN Vragen betreffende Wet Eenheidsstatuut INLEIDING Deze FAQ kwam tot stand door het bundelen van de vragen die de leden van het VBO in de voorbije weken hebben gesteld. De antwoorden

Nadere informatie

Invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden - inzake de opzeggingstermijnen en proefperioden

Invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden - inzake de opzeggingstermijnen en proefperioden Invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden - inzake de opzeggingstermijnen en proefperioden Als U het misschien al weet verscheen op 26 december 2013 de nieuwe wet betreffende de invoering

Nadere informatie

OPZEGTERMIJNEN VANAF 1/1/2014

OPZEGTERMIJNEN VANAF 1/1/2014 OPZEGTERMIJNEN VANAF 1/1/2014 Zowel werkgever als werknemer kunnen een einde maken aan de arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur. De beëindiging van een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur kan echter

Nadere informatie

Nieuwe ontslagregels vanaf 2014

Nieuwe ontslagregels vanaf 2014 Nieuwe ontslagregels vanaf 2014 1. Opzeg door de werkgever: klik hier 2. Opzeg door de werknemer: klik hier Nieuwe ontslagregels vanaf 2014 - opzeg door de werkgever Nieuwe opzeggingstermijnen Vanaf 1

Nadere informatie

We zetten hieronder even de regels voor arbeiders en bedienden verder uiteen:

We zetten hieronder even de regels voor arbeiders en bedienden verder uiteen: Nieuwe ontslagregels vanaf 1 januari 2012 In het kader van de eenmaking van het ontslagstatuut van arbeiders en bedienden, heeft de wetgever een nieuwe stap gezet. Vanaf 1 januari 2012 zullen de ontslagregels

Nadere informatie

DE VERSCHILLENDE REGELINGEN INZAKE OUTPLACEMENT VANAF 1 JANUARI 2014

DE VERSCHILLENDE REGELINGEN INZAKE OUTPLACEMENT VANAF 1 JANUARI 2014 1 april 2014 DE VERSCHILLENDE REGELINGEN INZAKE OUTPLACEMENT VANAF 1 JANUARI 2014 De wet van 26 december 2013 betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen

Nadere informatie

JURIDISCHE ACTUA Studentenarbeid 2017 INHOUD. Het sluiten van een studentenovereenkomst. Fiscale aspecten van studentenarbeid

JURIDISCHE ACTUA Studentenarbeid 2017 INHOUD. Het sluiten van een studentenovereenkomst. Fiscale aspecten van studentenarbeid JURIDISCHE ACTUA Studentenarbeid 2017 INHOUD ALGEMENE INFO Het sluiten van een studentenovereenkomst Sociale zekerheid Fiscale aspecten van studentenarbeid Sociale uitkeringen voor een student 1 Studentenovereenkomst

Nadere informatie

A. Ontslag door werkgever. B. Ontslag door werknemer

A. Ontslag door werkgever. B. Ontslag door werknemer Afgelopen zomer bereikten de sociale partners en minister van werk De Coninck een compromisvoorstel over het eenheidsstatuut voor arbeiders en bedienden. Dit compromis moest echter nog verder in detail

Nadere informatie

Halftijds brugpensioen

Halftijds brugpensioen Halftijds brugpensioen //dossier Eindeloopbaan Inhoud Wat verstaat men onder halftijds brugpensioen?... 01 Onder welke voorwaarden krijgt men toegang tot het halftijds brugpensioen?... 01 Welke procedure

Nadere informatie

Eenheidsstatuut? Een geslaagd g huwelijk?

Eenheidsstatuut? Een geslaagd g huwelijk? Eenheidsstatuut? Een geslaagd g huwelijk? 13 februari 2014 Emilie Dequeker +32 479 66 04 66 emilie.dequeker@securex.be Guy Verbrugghe +32 477 79 50 43 guy.verbrugghe@securex.be Frederik Librecht +32 479

Nadere informatie

Tabel 4: geharmoniseerde opzegtermijnen in het afwijkend stelsel (cao nr. 75 van de NAR)

Tabel 4: geharmoniseerde opzegtermijnen in het afwijkend stelsel (cao nr. 75 van de NAR) 01.08.2013 V.1. Welke opzeggingstermijnen moeten we hanteren in geval van ontslag in de loop van de volgende weken (vóór 31 december 2013)? De nieuwe regels inzake ontslag en opzegtermijnen zullen pas

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR BEPAALDE DUUR (ARBEIDER / BEDIENDE )

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR BEPAALDE DUUR (ARBEIDER / BEDIENDE ) ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR BEPAALDE DUUR (ARBEIDER / BEDIENDE ) Tussen Mevrouw/Meneer... optredend als gevolmachtigde van de werkgever... straat... nr.... post nr.... plaats... en Mevrouw/Meneer...... straat...

Nadere informatie

Laatste aanpassing: 27/03/ Paritair Comité voor de non-ferro metalen

Laatste aanpassing: 27/03/ Paritair Comité voor de non-ferro metalen 1050000 Paritair Comité voor de non-ferro metalen Sectoraal stelsel van de bestaanszekerheid... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 april 2005 (74.724)... 2 Arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur,

Nadere informatie

Personeelsadministratie

Personeelsadministratie Personeelsadministratie Liesbet Matthys 3 MAS AJ 2014-2015 HOOFDSTUK 6 PERSONEELSADMINISTRATIE BIJ BEËINDIGING VAN DE AO Administratieve verplichtingen bij ontslag Naleven van strenge procedureregels Ev.

Nadere informatie

Dossier Eenheidsstatuut

Dossier Eenheidsstatuut Dossier Eenheidsstatuut 1 Table of Contents Algemeen... 5 1. Historische schets... 6 2. De nieuwe ontslagregels... 8 2.1. NIEUWE OPZEGGINGSTERMIJNEN... 8 2.1.1. Opzegging door de werkgever... 8 2.1.2.

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST - DIENSTENCHEQUES

ARBEIDSOVEREENKOMST - DIENSTENCHEQUES ARBEIDSOVEREENKOMST - DIENSTENCHEQUES Artikel 1 T4HR S.A.... straat... nr.... gemeente... postnr.... erkenningsnummer van de werkgever toegekend door de Adviescommissie erkenningen dienstencheques... werft

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR ARBEIDER - DEELTIJDS

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR ARBEIDER - DEELTIJDS ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR ARBEIDER - DEELTIJDS Tussen. vertegenwoordigd door... verder genoemd de werkgever, enerzijds en. verder genoemd de werknemer, anderzijds wordt overeengekomen wat volgt : Aanvang

Nadere informatie

Arbeiders/ bedienden: wegwerken van discriminaties!

Arbeiders/ bedienden: wegwerken van discriminaties! Arbeiders/ bedienden: wegwerken van discriminaties! 1 MANNEN - VROUWEN Verwijzingen naar personen of functies (zoals werknemer, adviseur,...) hebben betrekking op vrouwen en mannen. 2 Arbeiders/Bedienden:

Nadere informatie

HET EENHEIDSSTATUUT ARBEIDERS EN BEDIENDEN. September 2014

HET EENHEIDSSTATUUT ARBEIDERS EN BEDIENDEN. September 2014 16/09/2014 WELKOM HET EENHEIDSSTATUUT ARBEIDERS EN BEDIENDEN September 2014 Proefperiode: overgangsregels Voor op 31/12/ 13 bestaande arbeidsovereenkomsten: Regels inzake beëindiging van de AOV tijdens

Nadere informatie

Het eenheidsstatuut: opzeggingstermijnen voor werknemers al in dienst vóór 1 januari 2014

Het eenheidsstatuut: opzeggingstermijnen voor werknemers al in dienst vóór 1 januari 2014 Blijf met ons aan de spits van het sociaal recht 50 2013 6 t.e.m. 12 december Het eenheidsstatuut: opzeggingstermijnen voor werknemers al in dienst vóór 1 januari 2014 Wetsontwerp betreffende de invoering

Nadere informatie

Studentenarbeid: waarmee moet u rekening houden?

Studentenarbeid: waarmee moet u rekening houden? Studentenarbeid: waarmee moet u rekening houden? Ms. Leen Biesemans Legal Consultant leen.biesemans@groups.be De zomermaanden, waarin veel van uw werknemers verlof opnemen, kunnen voor u de ideale gelegenheid

Nadere informatie

EEN STAP DICHTER BIJ DE HARMONISATIE

EEN STAP DICHTER BIJ DE HARMONISATIE arbeider bediende EEN STAP DICHTER BIJ DE HARMONISATIE De nieuwe opzegtermijnen en andere elementen www.aclvb.be V.U.: Jan Vercamst Koning Albertlaan 95, 9000 Gent 02.2014 D/1831/2014/3/43000 Voorwoord

Nadere informatie

[2013-07-10] WERKGEVERS EN VAKBONDEN BEREIKEN EEN AKKOORD OVER HET EENHEIDSSTATUUT

[2013-07-10] WERKGEVERS EN VAKBONDEN BEREIKEN EEN AKKOORD OVER HET EENHEIDSSTATUUT [2013-07-10] WERKGEVERS EN VAKBONDEN BEREIKEN EEN AKKOORD OVER HET EENHEIDSSTATUUT Na een marathonvergadering van 27 uur hebben de sociale partners afgelopen vrijdag op de valreep een akkoord bereikt over

Nadere informatie

Sector van de vlasbereiding

Sector van de vlasbereiding Sector van de vlasbereiding 2014 Dit document is gebaseerd op de reglementering en de bedragen die op 15 oktober 2013 van toepassing waren. 1 De meeste zaken die in de textielagenda staan, zijn ook voor

Nadere informatie

Helpdocument bij de opzegwijzer

Helpdocument bij de opzegwijzer Helpdocument bij de opzegwijzer 1. Inleiding.... 2 2. Wat berekent de module en wat niet?... 3 3. Uitleg van de velden en de berekening op de website.... 4 3.1. Uitleg bij de velden.... 4 3.1.1. Voor de

Nadere informatie

WAT MOET U DOEN IN HET KADER VAN OUTPLACEMENT?

WAT MOET U DOEN IN HET KADER VAN OUTPLACEMENT? WAT MOET U DOEN IN HET KADER VAN OUTPLACEMENT? Ten gevolge van de zesde staatshervorming, is deze bevoegdheid overgedragen aan de gewesten. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is het die verantwoordelijk

Nadere informatie

COMPROMISVOORSTEL MINISTER VAN WERK INZAKE OPZEGTERMIJNEN EN CARENZDAG I.F.V. DE EENMAKING VAN HET STATUUT ARBEIDERS EN BEDIENDEN

COMPROMISVOORSTEL MINISTER VAN WERK INZAKE OPZEGTERMIJNEN EN CARENZDAG I.F.V. DE EENMAKING VAN HET STATUUT ARBEIDERS EN BEDIENDEN 11-7-2013 nota-bis COMPROMISVOORSTEL MINISTER VAN WERK INZAKE OPZEGTERMIJNEN EN CARENZDAG I.F.V. DE EENMAKING VAN HET STATUUT ARBEIDERS EN BEDIENDEN Op de valreep bereikte de tripartite (Regering en sociale

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding... 1

Inhoud. Inleiding... 1 Inhoud Inleiding... 1 1. Algemene (civielrechtelijke) wijzen van beëindiging... 3 1.1. Wederzijdse toestemming... 3 1.2. Overmacht... 5 1.2.1. Wat is beëindigende overmacht?... 5 1.2.2. Bedrijfsbranden

Nadere informatie

Nieuwe ontslagregeling voor arbeiders en bedienden vanaf 01 januari 2012.

Nieuwe ontslagregeling voor arbeiders en bedienden vanaf 01 januari 2012. Nieuwe ontslagregeling voor arbeiders en bedienden vanaf 01 januari 2012. 1. In het Belgisch Staatsblad van 28 april 2011 verscheen de Wet houdende aanpassing van de wet van 01 februari 2011 houdende verlenging

Nadere informatie

Rechten en plichten werkgevers en werknemers Onderneming in Nederland

Rechten en plichten werkgevers en werknemers Onderneming in Nederland Rechten en plichten werkgevers en werknemers Onderneming in Nederland Inhoud Van welk land is het arbeidsrecht van toepassing? 2 Waar moet u rekening mee houden? 3 Ontslagrecht 3 Concurrentiebeding 6 Minimumloon

Nadere informatie

DE CRISISPREMIE VOOR ONTSLAGEN ARBEIDERS

DE CRISISPREMIE VOOR ONTSLAGEN ARBEIDERS DE CRISISPREMIE VOOR ONTSLAGEN ARBEIDERS Sinds het begin van 2010 kan het ontslag van een arbeider tot betaling van een crisispremie aanleiding geven, die voor de onderneming tot een bijkomende kost kan

Nadere informatie

Eindeloopbaan: je rechten

Eindeloopbaan: je rechten Eindeloopbaan: je rechten Eindeloopbaan: je rechten Eindeloopbaan: je rechten Bedragen Alle bedragen zijn van toepassing op moment van publicatie (april 2016) en uitgedrukt in euro. Vrouwen-Mannen Alle

Nadere informatie

Na de eenheidswet : De opzegtermijnen

Na de eenheidswet : De opzegtermijnen Na de eenheidswet : Met de eenheidswet 1 wordt gestreefd naar een gelijkschakeling van het statuut van arbeiders en bedienden. Naast andere maatregelen werden de opzegtermijnen van arbeiders en bedienden

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst van 18 januari 2016 betreffende de veralgemening van het sectorstelsel voor beroepsherinschakeling

Collectieve arbeidsovereenkomst van 18 januari 2016 betreffende de veralgemening van het sectorstelsel voor beroepsherinschakeling PARITAIR COMITÉ VOOR HET VERZEKERINGSWEZEN (PC 306) Collectieve arbeidsovereenkomst van 18 januari 2016 betreffende de veralgemening van het sectorstelsel voor beroepsherinschakeling Inleiding Gezien de

Nadere informatie

WAT ZIJN UW RECHTEN EN PLICHTEN IN HET KADER VAN OUTPLACEMENT?

WAT ZIJN UW RECHTEN EN PLICHTEN IN HET KADER VAN OUTPLACEMENT? WAT ZIJN UW RECHTEN EN PLICHTEN IN HET KADER VAN OUTPLACEMENT? Ten gevolge van de zesde staatshervorming, is deze bevoegdheid overgedragen aan de gewesten. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is het

Nadere informatie

FAQ s (versie september 2014)

FAQ s (versie september 2014) FAQ s (versie september 2014) Inhoud 1. Specifieke overeenkomsten 2. Gewaarborgd loon en carenzdag 3. Ontslag: algemeen regime 4. Ontslag: SWT en pensioen 5. Ontslag: Sectoren met verkorte opzeg 6. Ontslagcompensatievergoeding

Nadere informatie

Dag van de Payroll Professional 2017 SWT: Stelsel van Werkloosheid met Bedrijfstoeslag

Dag van de Payroll Professional 2017 SWT: Stelsel van Werkloosheid met Bedrijfstoeslag Dag van de Payroll Professional 2017 SWT: Stelsel van Werkloosheid met Bedrijfstoeslag 05-10-2017 I Saartje Brits Agenda 1. Wat is SWT 2. Voorwaarden 3. Inkomsten SWT 4. Bijdragen en inhoudingen 5. Vervangingsplicht

Nadere informatie

2070000 Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid

2070000 Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid 2070000 Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid Opeenvolgende arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juli 2007 (84.936)... 2 Minimumwedde

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling SoCompact Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse www.bellaw.be Onderwerp Wet op het eenheidsstatuut schaft het proefbeding af Datum 18 december 2013 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document

Nadere informatie

Speciale uitgave Vakbeweging nr januari Het eenheidsstatuut. Gelijke opbouw opzegtermijnen en afschaffing carensdag vanaf 1 januari 2014

Speciale uitgave Vakbeweging nr januari Het eenheidsstatuut. Gelijke opbouw opzegtermijnen en afschaffing carensdag vanaf 1 januari 2014 Speciale uitgave Vakbeweging nr. 96 5 januari 204 5 WAT VERANDERT ER VOOR WIE? BEKIJK HET OP 4 2 6 3 2 4 8 6 Het eenheidsstatuut 3 8 Gelijke opbouw opzegtermijnen en afschaffing carensdag vanaf januari

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG NL FR einde Publicatie : 2013-12-31 FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG 26 DECEMBER 2013. - Wet betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden

Nadere informatie

Het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (vroegere brugpensioen)

Het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (vroegere brugpensioen) je rechten op zak Het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (vroegere brugpensioen) Sinds 1 januari 2012 werd het zogenaamde brugpensioen vervangen door het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag.

Nadere informatie

Eindeloopbaan: je rechten

Eindeloopbaan: je rechten Eindeloopbaan: je rechten Eindeloopbaan: je rechten Bedragen Alle bedragen zijn van toepassing op moment van publicatie (oktober 2017) en uitgedrukt in euro. Vrouwen-Mannen Alle verwijzingen naar personen

Nadere informatie

Nieuwe ontslagregels vanaf 2012 Een eerste stap in de harmonisering

Nieuwe ontslagregels vanaf 2012 Een eerste stap in de harmonisering Nieuwe ontslagregels vanaf 2012 Een eerste stap in de harmonisering N E W S L E T T E R, 6 A P R I L 2 0 1 1 I N H O U D : Nieuwe opzeggingstermijnen vanaf 2012 De begeleidingspremie ten laste van de RVA

Nadere informatie

INFORMATIEDOCUMENT Jaarlijkse vakantie 2013 van de volledig werklozen

INFORMATIEDOCUMENT Jaarlijkse vakantie 2013 van de volledig werklozen INFORMATIEDOCUMENT Jaarlijkse vakantie 2013 van de volledig werklozen 1. Op hoeveel vakantiedagen heeft u als volledig werkloze recht in 2013? In 2013 mag u 4 weken vakantie nemen, wat overeenkomt met

Nadere informatie

INTERPRETATIE VAN HET BEGRIP EFFECTIEF ACTIEF

INTERPRETATIE VAN HET BEGRIP EFFECTIEF ACTIEF INTERPRETATIE VAN HET BEGRIP EFFECTIEF ACTIEF Opdat sommige kapitalen en afkoopwaarden in aanmerking zouden kunnen komen voor een fiscaal gunstig regime (hetzij de aanslagvoet van 10%, hetzij de beperking

Nadere informatie

Studenten combineren voor tal van redenen hun studies met een job.

Studenten combineren voor tal van redenen hun studies met een job. Werk en studies : een prima huwelijk Hoofdstuk 2 Studenten combineren voor tal van redenen hun studies met een job. Het maakt niet uit of die beslissing een vrije keuze is of gebeurt om financiële redenen,

Nadere informatie

arbeider bediende het nieuwe stelsel www.aclvb.be

arbeider bediende het nieuwe stelsel www.aclvb.be arbeider bediende het nieuwe stelsel www.aclvb.be V.U.: Jan Vercamst Koning Albertlaan 95, 9000 Gent 10.2013 Arbeider Bediende: Het nieuwe stelsel Op 8 juli 2013 keurde de regering een compromistekst goed

Nadere informatie

Arbeiders-Bedienden Nieuwe ontslagregels vanaf 1 januari 2014

Arbeiders-Bedienden Nieuwe ontslagregels vanaf 1 januari 2014 Arbeiders-Bedienden Nieuwe ontslagregels vanaf 1 januari 2014 Infosessie voor het Instituut van de Bedrijfsrevisoren Olivier Wouters Advocaat - Vennoot Ward Bouciqué Advocaat - Senior Associate Brussel,

Nadere informatie

Het nieuwe ontslagrecht

Het nieuwe ontslagrecht Het nieuwe ontslagrecht Philippe Stienon, Marleen Porré en Marc Junius Het nieuwe ontslagrecht Verantwoordelijke uitgever: Robert de Mûelenaere Redactie: Philippe Stienon met de medewerking van Marleen

Nadere informatie

en laatste punt wordt nagegaan hoe een erkenning als onderneming in moeilijkheden of in herstructurering kan bekomen worden.

en laatste punt wordt nagegaan hoe een erkenning als onderneming in moeilijkheden of in herstructurering kan bekomen worden. Hoofdstuk VII Activerend beleid bij herstructureringen 273 en laatste punt wordt nagegaan hoe een erkenning als onderneming in moeilijkheden of in herstructurering kan bekomen worden. A. Onderneming in

Nadere informatie

EENHEIDSSTATUUT VAN KRACHT SEDERT 1 JANUARI 2014

EENHEIDSSTATUUT VAN KRACHT SEDERT 1 JANUARI 2014 EENHEIDSSTATUUT VAN KRACHT SEDERT 1 JANUARI 2014 Sedert 1 januari 2014 is het nieuwe eenheidsstatuut van kracht 1. Het werkt op een aantal punten de verschillen tussen arbeiders en bedienden weg. De carenzdag

Nadere informatie

Loopbaanvoorwaarde. Minimunleeftijd. Uitzonderingen lange loopbanen

Loopbaanvoorwaarde. Minimunleeftijd. Uitzonderingen lange loopbanen je rechten op zak Wettelijk pensioen Voor de meeste Belgen op pensioenleeftijd is en blijft het wettelijk pensioen de enige bron van inkomsten. Dit is gebaseerd op de solidariteit tussen de generaties:

Nadere informatie

Wet tot uitvoering van het IPA: een eerste toenadering tussen het statuut van arbeiders en bedienden

Wet tot uitvoering van het IPA: een eerste toenadering tussen het statuut van arbeiders en bedienden Wet tot uitvoering van het IPA: een eerste toenadering tussen het statuut van arbeiders en bedienden 1. Nieuwe ontslagregels Dat er nieuwe ontslagregels zijn, betekent niet dat alles wordt gewijzigd. Integendeel,

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF ABANTE VZW JULI 2013

NIEUWSBRIEF ABANTE VZW JULI 2013 NIEUWSBRIEF ABANTE VZW JULI 2013 Geachte heer Geachte mevrouw ã Hopelijk geniet u, of heeft u genoten, van een deugddoende vakantie. Onze nieuwsbrief van deze maand richt zich maar op één thema en waarschijnlijk

Nadere informatie

Jaarlijkse vakantie. 1. Wat is jaarlijkse vakantie?

Jaarlijkse vakantie. 1. Wat is jaarlijkse vakantie? Jaarlijkse vakantie 1. Wat is jaarlijkse vakantie? Jaarlijkse vakantie is het recht om gedurende een aantal dagen arbeid te onderbreken met doorbetaling van loon. Hierbij kan je 2 begrippen onderscheiden:

Nadere informatie

--------------------------

-------------------------- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 107 VAN 28 MAART 2013 BETREFFENDE HET KLIKSYSTEEM VOOR HET BEHOUD VAN DE AANVULLENDE VERGOEDING IN HET KADER VAN BEPAALDE STELSELS VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG

Nadere informatie

Starten met personeel als huisarts. Dominique Cochez Adviseur Partners & Starters

Starten met personeel als huisarts. Dominique Cochez Adviseur Partners & Starters Starten met personeel als huisarts Dominique Cochez Adviseur Partners & Starters Voorstelling SD Worx Agenda - Arbeider of bediende - Het eenheidsstatuut - De loonlijn - Tewerkstellingsmaatregelen - Ziekte

Nadere informatie

Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid

Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid 2070000 Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid Opeenvolgende arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juli 2007 (84.936)... 2 Verloningssysteem

Nadere informatie

Knipperlichten Sociaal Recht

Knipperlichten Sociaal Recht Knipperlichten Sociaal Recht 25 februari 2010 Edward Carlier Advocaat www.reliancelaw.be Overzicht nieuwigheden 2009 1. Recht op individuele voortzetting collectieve ziekteverzekering; 2. Verhoogde ontslagkost

Nadere informatie

Infoblad - werknemers De ontslagcompensatievergoeding

Infoblad - werknemers De ontslagcompensatievergoeding Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Infoblad - werknemers De ontslagcompensatievergoeding In welk geval is dit infoblad voor u bestemd? U bent als arbeider voor uw huidige werkgever beginnen werken vóór

Nadere informatie

Titel. Subtitel + auteur

Titel. Subtitel + auteur Titel Subtitel + auteur 1 De nieuwe verplichting tot motivering van het ontslag 2 Inleiding Herinnering van het wettelijk kader : > Ongrondwettelijkheid van de tot 2013 toepasselijke opzegtermijnen en

Nadere informatie

Eindejaarspremie. Verplichting tot betalen van een eindejaarspremie

Eindejaarspremie. Verplichting tot betalen van een eindejaarspremie Definitie Eindejaarspremie Een eindejaarspremie of dertiende maand is een vergoeding voor een jaar prestaties, die meestal rond de jaarwisseling uitbetaald wordt. De eindejaarspremie wordt niet bij het

Nadere informatie

LANGERE OPZEGTERMIJNEN VOOR DE ARBEIDERS IN DE BOUWSECTOR (PC 124) VANAF 1 JANUARI 2018

LANGERE OPZEGTERMIJNEN VOOR DE ARBEIDERS IN DE BOUWSECTOR (PC 124) VANAF 1 JANUARI 2018 LANGERE OPZEGTERMIJNEN VOOR DE ARBEIDERS IN DE BOUWSECTOR (PC 124) VANAF 1 JANUARI 2018 Op 1 januari 2018 treden de nieuwe, langere en voor de arbeiders in de bouwsector in werking. Hieronder worden de

Nadere informatie

Impact eenheidsstatuut vanuit een Belgisch en Europees ontslagkostperspectief. Nicolaas Vermandel Stijn Demeestere Thomas Martens

Impact eenheidsstatuut vanuit een Belgisch en Europees ontslagkostperspectief. Nicolaas Vermandel Stijn Demeestere Thomas Martens Impact eenheidsstatuut vanuit een Belgisch en Europees ontslagkostperspectief Nicolaas Vermandel Stijn Demeestere Thomas Martens 17 december 2013 Assumpties in cijfer voorbeelden Best practice om een minnelijke

Nadere informatie

Jaarlijkse vakantie: de spelregels

Jaarlijkse vakantie: de spelregels Jaarlijkse vakantie: de spelregels Mrs. Kathy Bergen Senior Legal Consultant De zomermaanden komen eraan, een periode waarin u wordt geconfronteerd met de jaarlijkse vakantie van uw werknemers... Wat zijn

Nadere informatie

Het eenheidsstatuut. Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie. Nele Vangheluwe 31 maart 2014

Het eenheidsstatuut. Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie. Nele Vangheluwe 31 maart 2014 Het eenheidsstatuut Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie Nele Vangheluwe 31 maart 2014 Eenheidsstatuut Agenda: Eenheidsstatuut arbeiders en bedienden 1. Historiek 2. Ontslagregeling

Nadere informatie

DE WERKNEMER DIE UITKERINGEN WIL GENIETEN MOET DIT FORMULIER, NA DE PERIODE GEDEKT DOOR LOON,

DE WERKNEMER DIE UITKERINGEN WIL GENIETEN MOET DIT FORMULIER, NA DE PERIODE GEDEKT DOOR LOON, RIJKSDIENST ONMIDDELLIJK VOOR INDIENEN ARBEIDSVOORZIENING BIJ ZIJN UITBETALINGSINSTELLING C4ASR-STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (VOORHEEN BRUGPENSIOEN) TE BEZORGEN AAN DE WERKNEMER DOOR DE

Nadere informatie

Juridisch dossier Het eenheidsstatuut De Wet

Juridisch dossier Het eenheidsstatuut De Wet Juridisch dossier Het eenheidsstatuut De Wet Het eenheidsstatuut De wet Het onderscheid tussen arbeiders en bedienden bestaat al meer dan 100 jaar. Decennialang werden er al voorstellen gedaan om dit onderscheid

Nadere informatie

Brugpensioen : hoofdelijke bijdragen en sociale inhoudingen. Belangrijke wijzigingen vanaf 1 april 2010

Brugpensioen : hoofdelijke bijdragen en sociale inhoudingen. Belangrijke wijzigingen vanaf 1 april 2010 Inhoudstafel Nieuwe hoofdelijke bijdragen inzake brugpensioen... 2 Nieuwe hoofdelijke bijdragen inzake pseudobrugpensioen (Canada Dry private sector)... 4 Vrijstelling van de werkgeversbijdrage en de sociale

Nadere informatie

Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid

Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid 2070000 Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid Opeenvolgende arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juli 2007 (84.936)... 2 Minimumwedde

Nadere informatie

HET EENHEIDSSTATUUT. Een overzicht van de belangrijkste wijzigingen

HET EENHEIDSSTATUUT. Een overzicht van de belangrijkste wijzigingen Inhoudsopgave: HET EENHEIDSSTATUUT Een overzicht van de belangrijkste wijzigingen I. WIJZIGINGEN AAN DE ONTSLAGREGELS VANAF 2014 p. 4 1. PRO MEMORIE OPZEGTERMIJNEN GELDEND TOT EN MET 31 DECEMBER 2013 p.

Nadere informatie

Voor bepaalde werknemers is er echter al recht op tijdskrediet voor oudere werknemers vanaf 50 jaar. Het gaat hier meer bepaald om werknemers:

Voor bepaalde werknemers is er echter al recht op tijdskrediet voor oudere werknemers vanaf 50 jaar. Het gaat hier meer bepaald om werknemers: Eerder werden reeds de wijzigingen van het tijdskrediet zonder motief en van het tijdskrediet met motief besproken. Deze keer bekijken we welke wijzigingen er komen in het tijdskrediet voor oudere werknemers,

Nadere informatie

Invullen C4 - document

Invullen C4 - document Invullen C4 - document Carlo, ge kunt gaan Dirk Neefs 7/10/2014 2 Invullen C4 - document Gegevens Carlo Van den Brande Geboren op 15 maart 1965 In dienst sedert 1 februari 2013 Geen specifieke opzegtermijnen

Nadere informatie