Nieuwe ontslagregels vanaf 2012 Een eerste stap in de harmonisering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwe ontslagregels vanaf 2012 Een eerste stap in de harmonisering"

Transcriptie

1 Nieuwe ontslagregels vanaf 2012 Een eerste stap in de harmonisering N E W S L E T T E R, 6 A P R I L I N H O U D : Nieuwe opzeggingstermijnen vanaf 2012 De begeleidingspremie ten laste van de RVA Conclusie en samenvatting Zoals aangekondigd in onze Newsletter van 24 februari 2011, werden op 25 februari 2011 de eerste ontwerpen van wet en van koninklijk besluit noodzakelijk voor de uitvoering van het bemiddelingsvoorstel van de federale regering m.b.t. het ontwerp IPA goedgekeurd door de ministerraad. Op 25 maart 2011 volgde vervolgens de publicatie van het ontwerp van wet ter uitvoering van dit regeringscompromis. Het werd reeds goedgekeurd door de Kamercommissie sociale zaken. Het is nu wachten op de stemming in plenaire zitting van het federale parlement en daarna de publicatie in het Belgisch Staatsblad. Het is duidelijk dat dit ontwerp geen einde maakt aan het verschil in behandeling tussen arbeiders en bedienden. Het is niettemin een eerste stap om tot een geleidelijke toenadering te komen tussen beide categorieën. Het is de expliciete bedoeling dat deze eerste stap op termijn moet leiden tot gemeenschappelijke regels voor arbeiders en bedienden en dit in alle materies waar de verschillen tussen beide statuten uitgesproken zijn, met name de gedeeltelijke werkloosheid en de opzeggingstermijnen. In deze Newsletter gaan we vooral in op dit laatste aspect: de opzeggingstermijnen voor arbeiders en bedienden. Meer info: Het valt op dat het wetsontwerp geen overgangsregeling voorziet en aldus een duidelijk onderscheid maakt tussen de bestaande regeling en de nieuwe regeling. Voor de 'hogere' bedienden die al in dienst getreden zijn en voor de 'hogere' bedienden die nog vóór 1 januari 2012 in dienst treden onder de bestaande regeling, zal de Formule Claeys dus haar waarde als richtsnoer voor de vaststelling van de opzeggingstermijnen behouden. Veel leesplezier!

2 Pagina 2 1. Nieuwe opzeggingstermijnen vanaf Voor wie geldt de nieuwe regeling? Zoals voorzien was in het ontwerp van IPA, zal de nieuwe regeling voor de opzeggingstermijnen van toepassing zijn op de arbeidsovereenkomsten waarvan de uitvoering, zoals overeengekomen tussen de werkgever en de werknemer, aanvangt vanaf 1 januari Het is dus de datum van uitvoering van de arbeidsovereenkomst, zoals die door de partijen is vastgelegd, die zal bepalen of de nieuwe regeling van toepassing is. De datum waarop de arbeidsovereenkomst werd gesloten is dus op zich niet bepalend. Het is mogelijk dat een arbeidsovereenkomst die ingaat na 1 januari 2012, voorafgegaan werd door een andere arbeidsovereenkomst tussen dezelfde partijen. Indien er tussen deze twee arbeidsovereenkomsten een onderbreking is van meer dan zeven dagen, dan zal de nieuwe regeling van toepassing zijn. Indien de laatste overeenkomst onmiddellijk voorafgegaan wordt door een andere overeenkomst of indien er tussen de laatste overeenkomst en de vorige overeenkomst een onderbreking van maximaal zeven dagen ligt, dan zal de dag waarop de vorige overeenkomst inging, bepalend zijn om uit te maken of de nieuwe regeling dan wel de oude regeling van toepassing is. Indien de vorige overeenkomst inging vóór 1 januari 2012, dan zal de oude regeling dus nog van toepassing blijven. Bijvoorbeeld: een werknemer die verbonden is door een arbeidsovereenkomst van bepaalde tijd van 1 maart 2011 tot 31 maart 2012 en die door dezelfde werkgever voor onbepaalde tijd wordt aangeworven met het oog op prestaties vanaf 3 april 2012, zal niet onder de toepassing van de nieuwe regeling vallen. 1.2 Berekening van de anciënniteit De opzeggingstermijn wordt bepaald in functie van de verworven anciënniteit op het ogenblik dat de opzegging ingaat. De nieuwe regeling houdt, voor de vaststelling van de anciënniteit ter bepaling van de opzeggingstermijn, ook rekening met de anciënniteit die de werknemer heeft verworven als uitzendkracht bij de gebruiker die vervolgens zijn werkgever is geworden. Deze bijkomende anciënniteit geldt enkel in geval van opzegging door de werkgever en geldt bovendien onder welbepaalde voorwaarden: 1. De aanwerving van de werknemer volgt onmiddellijk of met een onderbreking van maximum zeven dagen op de periode van uitzendarbeid die hij heeft verricht bij de gebruiker die daarna zijn werkgever is geworden; en 2. De aanwerving gebeurt in dezelfde functie als deze die hij voorheen als uitzendkracht uitoefende; en 3. De vroegere periode van uitzendarbeid moet ononderbroken zijn. Elke periode van inactiviteit van een week of minder geldt als een periode van tewerkstelling als uitzendkracht. Niet alleen de activiteitsperiodes moeten in aanmerking worden genomen, doch ook de periodes van inactiviteit die zich tussen twee uitzendarbeidscontracten bevinden, voor zover deze inactiviteitsperiode niet langer heeft geduurd dan zeven dagen. Zo zal een uitzendkracht die gedurende vijf maanden werd tewerkgesteld met contracten van maandag tot vrijdag, een anciënniteit van vijf maanden in rekening kunnen brengen. Dit betekent dat meerdere periodes van uitzendarbeid bij een gebruiker in aanmerking komen indien het gaat om dezelfde functie. De anciënniteit die op die manier als uitzendkracht werd opgebouwd, mag één jaar niet overschrijden. 1.3 De nieuwe regeling is geen allesomvattende regeling In de mate dat de nieuwe regeling niet afwijkt van de oude regeling, blijft de oude regeling van toepassing. Dit betekent, bijvoorbeeld, dat de bepaling inzake het verbod van willekeurig ontslag van toepassing blijft op het ontslag van een arbeider in toepassing van de nieuwe regeling. Dit betekent, bijvoorbeeld, ook dat de bestaande bepalingen inzake de betekening en de aanvang van de opzegging blijven gelden.

3 Pagina De nieuwe regeling voor arbeiders Zoals voorzien in het bemiddelingsvoorstel van de federale regering, worden de opzeggingstermijnen voor de arbeiders verlengd met een coëfficiënt van 1,15. Indien de opzegging uitgaat van de werkgever, gelden aldus de volgende opzeggingstermijnen: Anciënniteit van de arbeider Opzeggingstermijn < 6 maanden 28 dagen 6 maanden en < 5 jaar 40 dagen 5 jaar en < 10 jaar 48 dagen 10 jaar en < 15 jaar 64 dagen 15 jaar en < 20 jaar 97 dagen 20 jaar en meer 129 dagen Wanneer de opzegging uitgaat van de arbeider, bedraagt de opzeggingstermijn 14 dagen. Deze termijn wordt verdubbeld wanneer de arbeider minstens 20 jaar ononderbroken in dienst is gebleven bij dezelfde werkgever. De mogelijkheid om van de normale opzeggingstermijnen af te wijken tijdens de eerste zes maanden van de arbeidsovereenkomst op voorwaarde dat een termijn van minstens 7 dagen voor de werkgever en de helft van deze termijn voor de arbeider gerespecteerd wordt, blijft bestaan. De afwijkende opzeggingstermijnen die vóór 1 januari 2012 bij K.B. zijn vastgesteld op voorstel van het paritair comité, blijven voorlopig gelden. Hetzelfde geldt voor de bestaande sectorale afwijkingen die onder meer financiële voordelen vastleggen om de gevolgen van een ontslag te verzachten. Niettemin moeten deze sectoren in de loop van onderzoeken of deze afwijkende regelingen niet moeten worden aangepast met toepassing van de coëfficiënt 1,15. De bedoelde sectoren kunnen aldus een voorstel doen tot behoud of tot aanpassing van de sectorale afwijkingen. Pas indien deze sectorale onderhandelingen geen resultaat opleveren, zal voor de ontslagen betekend vanaf 1 januari 2013 de voorziene verhoging met de coëfficiënt 1,15 worden toegepast. Wanneer de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd zonder inachtneming van de toepasselijke opzeggingstermijn, zal een opzeggingsvergoeding verschuldigd zijn (zoals voorzien in artikel 39 van de Arbeidsovereenkomstenwet). 1.5 De nieuwe regeling voor bedienden Het onderscheid tussen de zogenaamde 'lagere' en 'hogere' bedienden blijft bestaan in de nieuwe regeling. Ook de afwijkingsmogelijkheid voor de zogenaamde 'hoogste' bedienden blijft gelden. Voor de 'lagere' bedienden (met een bruto jaarloon van minder dan EUR 1 ) wijzigt er niets. Voor hen blijft dus het zogenaamde "wettelijk minimum" gelden (drie maanden opzeg per begonnen periode van vijf jaar anciënniteit). Voor de 'hogere' bedienden (met een bruto jaarloon van meer dan EUR 2 ) voorziet de nieuwe regeling een ingrijpende wijziging. De toepassing van een convergentiecoëfficiënt van 97% leidt tot een omrekening van de opzeggingstermijnen in dagen. Als uitgangspunt geldt een opzeggingstermijn van 30 dagen per begonnen jaar anciënniteit. De opzeggingstermijn mag daarbij echter niet korter zijn dan die van de 'lagere' bediende (drie maanden opzeg per begonnen periode van vijf jaar anciënniteit). Dit impliceert dat een opzeggingstermijn van drie maanden (of 91 dagen) moet worden nageleefd zolang de bediende geen anciënniteit van 3 jaar heeft bereikt. Dit impliceert eveneens dat een opzeggingstermijn van 6 maanden (of 182 dagen) moet worden nageleefd wanneer de bediende minstens 5 jaar doch minder dan 6 jaar anciënniteit heeft bereikt. - 1 Dit is het bedrag dat geldt voor Dit bedrag is 2 Dit is het bedrag dat geldt voor Dit bedrag is

4 Pagina 4 In geval van opzegging door de werkgever gelden aldus de volgende opzeggingstermijnen: Anciënniteit van de bediende Opzeggingstermijn < 3 jaar 91 dagen 3 jaar en < 4 jaar 120 dagen 4 jaar en < 5 jaar 150 dagen 5 jaar en < 6 jaar 182 dagen Voor de bedienden die minstens zes jaar in dienst zijn, wordt de opzeggingstermijn welke door de werkgever moet worden in acht genomen, vastgesteld op 30 dagen per begonnen jaar anciënniteit. De mogelijkheid voor de partijen om bij overeenkomst de opzeggingstermijn vast te stellen, dan wel de aan de rechter toegekende bevoegdheid om een passende opzeggingstermijn te bepalen, bestaat dus niet langer in het kader van de nieuwe opzeggingsregeling. In geval van ontslag gegeven door de bediende werden de opzeggingstermijnen voorts aangepast vertrekkende vanuit het bestaande principe dat een bediende een opzeggingstermijn moet naleven die de helft bedraagt van die welke de werkgever moet naleven (met een maximumgrens). Aldus gelden de volgende opzeggingstermijnen in geval van ontslag door de bediende: Anciënniteit van de bediende Opzeggingstermijn < 5 jaar 45 dagen 5 jaar en < 10 jaar 90 dagen 10 jaar 135 dagen 15 jaar en een bruto jaarloon van > EUR dagen Zoals voorzien in het bemiddelingsvoorstel van de regering, wordt er verder op de opzeggingstermijnen die vanaf 1 januari 2014 door de werkgever worden betekend aan de 'hogere' bedienden, een convergentiecoëfficiënt van 94% toegepast. In geval van opzegging door de werkgever zullen de volgende opzeggingstermijnen gelden: Anciënniteit van de bediende Opzeggingstermijn < 3 jaar 91 dagen Voor de bedienden die minstens zes jaar in dienst zijn, wordt de opzeggingstermijn welke door de werkgever moet worden in acht genomen, vastgesteld op 29 dagen per begonnen jaar anciënniteit. Voor de 'hoogste' bedienden (met een bruto jaarloon van meer dan EUR 4 op het ogenblik van de indiensttreding) werd de mogelijkheid behouden om de opzeggingstermijn bij overeenkomst vast te stellen (met een minimum van 3 maanden opzeg per begonnen periode van 5 jaar anciënniteit). Indien deze overeenkomst niet ten laatste op het ogenblik van de indiensttreding wordt gesloten, gelden dezelfde opzeggingstermijnen als voor de 'hogere' bedienden. De nieuwe regeling voor bedienden verbiedt om bij sectorale C.A.O. af te wijken van de opzeggingstermijnen voor de bedienden. Dit verbod is een gevolg van het feit dat de doelstelling van de nieuwe regeling erin bestaat een convergentie tot stand te brengen tussen de opzeggingstermijnen van arbeiders en bedienden. Daarom zijn verhogingen van de opzeggingstermijnen die op sectoraal niveau zouden worden afgesproken, niet toegestaan. Wanneer de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd zonder inachtneming van de toepasselijke opzeggingstermijn, zal een opzeggingsvergoeding verschuldigd zijn (zoals voorzien in artikel 39 van de Arbeidsovereenkomstenwet). De nieuwe regeling bevat in dit verband een formule die de werkgever moet hanteren bij de berekening van de opzeggingsvergoeding. Omdat het loon voor bedienden meestal uitgedrukt wordt als een maandelijks forfait, laat deze formule toe om het dagloon te berekenen dat moet dienen als basis voor de berekening van de opzeggingsvergoeding. De formule impliceert een berekening van het loon op kwartaalbasis waarna dit loon gedeeld moet worden door het aantal dagen in een kwartaal: dagloon bediende = maandloon bediende 3/91 (het maandloon omvat ook de "voordelen verworven krachtens de overeenkomst") 3 jaar en < 4 jaar 4 jaar en < 5 jaar 5 jaar en < 6 jaar 116 dagen 145 dagen 182 dagen - 3 Dit is het bedrag dat geldt voor Dit bedrag is jaarlijks te indexeren. 4 Dit is het bedrag dat geldt voor Dit bedrag is jaarlijks te indexeren.

5 Pagina 5 In de memorie van toelichting bij het wetsontwerp staat te lezen dat de nieuwe regeling verder niet zou raken aan de principes inzake de vaststelling van het basisjaarloon ter berekening van de opzeggingsvergoeding. Onder het "lopend loon" wordt aldus nog steeds verstaan het loon waarop de werknemer aanspraak kan maken op het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst, met inbegrip van de voordelen verworven krachtens de arbeidsovereenkomst. Anderzijds bepaalt de nieuwe regeling uitdrukkelijk dat, wanneer het lopend maandloon geheel of gedeeltelijk veranderlijk is, voor het veranderlijke gedeelte het gemiddelde genomen wordt van de twaalf voorgaande maanden. Dit punt schept dan ook in het kader van de nieuwe regeling enige klaarheid m.b.t. de manier waarop variabele looncomponenten in rekening gebracht worden voor de berekening van de opzeggingsvergoeding. Hoewel deze bepaling enkel geldt voor ontslagen onder de nieuwe regeling, durven wij vermoeden dat deze berekeningswijze allicht ook doorgang zou vinden in de bestaande regeling. In die zin zou er dus nog uitsluitend gekeken worden naar variabele looncomponenten van de laatste 12 maanden van tewerkstelling, terwijl bepaalde rechtspraak van oordeel is dat, voor de berekening van het variabel loon, eventueel een gemiddelde over meerdere jaren in aanmerking kan worden genomen. Het wetsontwerp biedt wel geen antwoord op de vraag of het dan zou gaan om de variabele looncomponenten die verdiend, dan wel uitbetaald zijn in de laatste twaalf maanden. 2. De "begeleidingspremie" ten laste van de RVA Zoals voorzien in het ontwerp IPA, voorziet ook het wetsontwerp in een zogeheten begeleidingspremie bij ontslag (hoofdstuk 6 van het wetsontwerp). Wanneer een werkgever, vanaf 1 januari 2012, een arbeider (of een werknemer met een arbeidsovereenkomst dienstencheques of een dienstbode) ontslaat, heeft deze laatste recht op een begeleidingspremie die betaald wordt door de RVA. Dit recht op een begeleidingspremie geldt zowel voor ontslagen die gebeuren in toepassing van de nieuwe regeling als voor de ontslagen die gebeuren in toepassing van de bestaande regeling. Het bedrag van deze begeleidingspremie verschilt naargelang het ontslag gebeurt in toepassing van de nieuwe regeling dan wel in toepassing van de bestaande regeling: Indien het ontslag gebeurt in toepassing van de nieuwe regeling, bedraagt de begeleidingspremie EUR. Indien het ontslag gebeurt in toepassing van de bestaande regeling, is het bedrag van de premie afhankelijk van de anciënniteit van de werknemer in de onderneming: Begeleidingspremie bij ontslag onder bestaande regeling Anciënniteit in de Bedrag premie onderneming < 5 jaar EUR 5 jaar en < 10 jaar EUR 10 jaar EUR Het bedrag van de begeleidingspremie voor deeltijdse werknemers wordt verminderd in verhouding tot de arbeidsprestaties voorzien in de arbeidsovereenkomst. De begeleidingspremie is niet verschuldigd wanneer de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd door de werkgever: om dringende reden; tijdens de proefperiode; met het oog op pensionering; met het oog op brugpensioen; voordat de werknemer een anciënniteit van 6 maanden in de onderneming verworven heeft.

6 Pagina 6 Bovendien is de begeleidingspremie niet verschuldigd wanneer, in het kader van een herstructurering, de RVA een deel van de inschakelingsvergoeding, betaald door de werkgever aan de arbeider in toepassing van artikel van de wet van 23 december 2005 betreffende het generatiepact, aan de werkgever terugbetaalt. Tot slot bepaalt het wetsontwerp dat de begeleidingspremie naar aanleiding van een ontslag bij dezelfde werkgever slechts één keer per kalenderjaar aan de werknemer kan worden betaald. Deze bepaling werd opgenomen om misbruiken te voorkomen. 3. Conclusie en samenvatting De nieuwe regeling bewaart nog duidelijk het Het gebrek aan enige overgangsregeling onderscheid tussen arbeiders en bedienden. illustreert dat het wetsontwerp uitgaat van Dit wordt treffend geïllustreerd door het feit dat een duidelijke scheiding tussen de bestaan- zowel in Titel II als in Titel III van de Arbeids- de regeling en de nieuwe regeling. Dit impli- overeenkomstenwet afzonderlijk een nieuwe ceert dat, voor het ontslag van een 'hogere' afdeling wordt ingevoegd. bediende onder de bestaande regeling, de In de memorie van toelichting werd dan ook op aansturen van de Raad van State duidelijk uiteengezet dat het wetsontwerp slechts een eerste stap is in een harmonisering tussen het statuut van arbeider en het statuut van bediende en dat de nieuwe regeling aldus niet mag beschouwd worden als een eindfase. Formule Claeys nog jarenlang haar waarde als richtsnoer kan behouden. Niettemin is het mogelijk dat de arbeidsgerechten zich, bij de vaststelling van de opzeggingstermijn van een 'hogere' bediende onder de bestaande regeling, zouden laten inspireren door de nieuwe opzeggingstermijnen. De vraag blijft echter of de convergentiebeweging, zoals bedoeld in het oorspronkelijke ontwerp van IPA, inderdaad verder doorgang zal De nieuwe regeling voor opzeggingstermijnen voor arbeiders en bedienden kan tot slot als volgt worden samengevat: kunnen vinden en of de nieuwe regeling m.a.w. inderdaad in de toekomst zou worden aangevuld en versterkt door verder ingrijpende convergentiemaatregelen. ARBEIDERS Anciënniteit Opzeggingstermijn Opzegging door de werkgever < 6 maanden 28 dagen 6 maanden en < 5 jaar 5 jaar en < 10 jaar 10 jaar en < 15 jaar 15 jaar en < 20 jaar 20 jaar 40 dagen 48 dagen 64 dagen 97 dagen 129 dagen Opzegging door de arbeider < 20 jaar 14 dagen 20 jaar 28 dagen

7 Pagina 7 BEDIENDEN Opzeggingstermijn Anciënniteit Vanaf 2012 Vanaf 2014 Lagere bedienden Opzegging door de werkgever 3 maanden per begonnen periode van 5 jaar anciënniteit Opzegging door de bediende < 5 jaar 1,5 maanden 5 jaar 3 maanden Hogere bedienden Opzegging door de werkgever < 3 jaar 91 dagen 3 jaar en < 4 jaar 120 dagen 116 dagen 4 jaar en < 5 jaar 150 dagen 145 dagen 5 jaar en < 6 jaar 6 jaar 182 dagen 30 dagen per begonnen jaar anciënniteit 29 dagen per begonnen jaar anciënniteit (mogelijkheid om een afwijkende opzeggingstermijn 5 bij overeenkomst vast te leggen ten laatste op het ogenblik van de indiensttreding voor bedienden met een bruto jaarloon van meer dan EUR 6 ) Opzegging door de bediende < 5 jaar 45 dagen 5 jaar en < 10 jaar 10 jaar 90 dagen 135 dagen 15 jaar en een bruto jaarloon van 180 dagen > EUR 7 Tot slot merken wij nog op dat het wetsontwerp voorziet in een specifieke bijdrage aan het Sluitingsfonds wanneer een werkgever overgaat tot het ontslag van een bediende met een bruto jaarloon van meer dan EUR 8. De bijdrage is gelijk aan 3% van het "ontslagbedrag". Het is voorlopig niet duidelijk wat verstaan wordt onder het begrip "ontslagbedrag". Het begrip zal echter nog gedefinieerd worden bij Koninklijk Besluit. Hetzelfde geldt voor modaliteiten en termijnen van betaling van de bijdrage en de inwerkingtreding van de regeling (ten vroegste op 1 januari 2012). 5 Met een minimum van 3 maanden opzeg per begonnen periode van 5 jaar anciënniteit. 6 Dit is het bedrag dat geldt voor Dit bedrag is 7 Dit is het bedrag dat geldt voor Dit bedrag is 8 Dit is het bedrag dat geldt voor Dit bedrag is

8 Brussel Vorstlaan Brussel Tel.: Fax: Luik boulevard Frère Orban Luik Tel.: Fax: Antwerpen Commodity House Generaal Lemanstraat Antwerpen Tel.: Fax: Gent Ferdinand Lousbergkaai 103 bus Gent Tel.: Fax: Kortrijk Ring Bedrijvenpark Brugsesteenweg Kortrijk Tel.: Fax: Hasselt Luikersteenweg Hasselt Tel.: Fax: Onze newsletters zijn bestemd om u regelmatig algemene informatie mee te delen met betrekking tot onderwerpen uit de actualiteit en bepaalde ontwikkelingen van wetgeving of rechtspraak. Vanzelfsprekend waken wij over de betrouwbaarheid van deze informatie. Onze newsletters bevatten echter geen enkele juridische analyse en kunnen ons in geen geval verantwoordelijk stellen. Aarzelt u niet om contact op te nemen met onze advocaten voor elke bijkomende vraag..

NIEUWE OPZEGTERMIJNEN VANAF 2012. 1. Toepassing in de tijd van de nieuwe reglementering

NIEUWE OPZEGTERMIJNEN VANAF 2012. 1. Toepassing in de tijd van de nieuwe reglementering 1 NIEUWE OPZEGTERMIJNEN VANAF 2012 1. Toepassing in de tijd van de nieuwe reglementering De nieuwe reglementering is van toepassing op de arbeidsovereenkomsten waarvan de uitvoering is ingegaan vanaf 1

Nadere informatie

Nieuwe ontslagregels 2012

Nieuwe ontslagregels 2012 Nieuwe ontslagregels 2012 De IPA wet 2011-2012 voorziet in een eerste stap naar de harmonisering tussen arbeiders en bedienden. Hiervoor worden de ontslagregels vanaf 1 januari 2012 voor beide statuten

Nadere informatie

Out Sim. Handleiding te lezen voor gebruik

Out Sim. Handleiding te lezen voor gebruik Out Sim Handleiding te lezen voor gebruik Om tot een eenvormig statuut voor arbeiders en bedienden te komen, moeten er vanaf 1 januari 2014 nieuwe regels worden toegepast ingeval van beëindiging van een

Nadere informatie

BIJLAGE. Nieuwe regeling opzeggingstermijnen voor werknemers vanaf 2014

BIJLAGE. Nieuwe regeling opzeggingstermijnen voor werknemers vanaf 2014 BIJLAGE. Nieuwe regeling opzeggingstermijnen voor werknemers vanaf 2014 Algemeen Er is een nieuwe regeling ter bepaling van de opzeggingstermijnen uitgewerkt die in werking treedt op 1 januari 2014. De

Nadere informatie

Nieuwe regels voor uitzendarbeid

Nieuwe regels voor uitzendarbeid Nieuwe regels voor uitzendarbeid N E W S L E T T E R, 1 7 J U L I 2 0 1 3 I N H O U D : Nieuw motief: instroom Opeenvolgende dagcontracten Uitgebreider informeren van de Geleidelijke afschaffing van de

Nadere informatie

Het eenheidsstatuut: opzeggingstermijnen voor werknemers al in dienst vóór 1 januari 2014

Het eenheidsstatuut: opzeggingstermijnen voor werknemers al in dienst vóór 1 januari 2014 Blijf met ons aan de spits van het sociaal recht 50 2013 6 t.e.m. 12 december Het eenheidsstatuut: opzeggingstermijnen voor werknemers al in dienst vóór 1 januari 2014 Wetsontwerp betreffende de invoering

Nadere informatie

We zetten hieronder even de regels voor arbeiders en bedienden verder uiteen:

We zetten hieronder even de regels voor arbeiders en bedienden verder uiteen: Nieuwe ontslagregels vanaf 1 januari 2012 In het kader van de eenmaking van het ontslagstatuut van arbeiders en bedienden, heeft de wetgever een nieuwe stap gezet. Vanaf 1 januari 2012 zullen de ontslagregels

Nadere informatie

Nieuwe ontslagregeling voor arbeiders en bedienden vanaf 01 januari 2012.

Nieuwe ontslagregeling voor arbeiders en bedienden vanaf 01 januari 2012. Nieuwe ontslagregeling voor arbeiders en bedienden vanaf 01 januari 2012. 1. In het Belgisch Staatsblad van 28 april 2011 verscheen de Wet houdende aanpassing van de wet van 01 februari 2011 houdende verlenging

Nadere informatie

A. Ontslag door werkgever. B. Ontslag door werknemer

A. Ontslag door werkgever. B. Ontslag door werknemer Afgelopen zomer bereikten de sociale partners en minister van werk De Coninck een compromisvoorstel over het eenheidsstatuut voor arbeiders en bedienden. Dit compromis moest echter nog verder in detail

Nadere informatie

Finaal compromisvoorstel van de Minister van Werk

Finaal compromisvoorstel van de Minister van Werk Finaal compromisvoorstel van de Minister van Werk N E W S L E T T E R, 1 1 J U L I 2 0 1 3 I N H O U D : Finaal compromisvoorstel Enkele juridische bedenkingen 2 7 In een arrest van 8 juli 1993 liet het

Nadere informatie

3 maanden 6 maanden 9 maanden 12 maanden 15 maanden 18 maanden 21 maanden 24 maanden 27 maanden

3 maanden 6 maanden 9 maanden 12 maanden 15 maanden 18 maanden 21 maanden 24 maanden 27 maanden BIJLAGE ARBEIDSREGLEMENT BEEINDIGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST Art. 23 : Opzegging De opzegging gebeurt op straf van nietigheid op één van de hiernavolgende wijzen : Indien de opzegging uitgaat van de

Nadere informatie

3 maanden 6 maanden 9 maanden 12 maanden 15 maanden 18 maanden 21 maanden 24 maanden 27 maanden

3 maanden 6 maanden 9 maanden 12 maanden 15 maanden 18 maanden 21 maanden 24 maanden 27 maanden BIJLAGE ARBEIDSREGLEMENT BEEINDIGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST Art. 23 : Opzegging De opzegging gebeurt op straf van nietigheid op één van de hiernavolgende wijzen : Indien de opzegging uitgaat van de

Nadere informatie

CAO nr. 109: De ontslagmotiveringsplicht en het kennelijk onredelijk ontslag

CAO nr. 109: De ontslagmotiveringsplicht en het kennelijk onredelijk ontslag CAO nr. 109: De ontslagmotiveringsplicht en het kennelijk onredelijk ontslag NEWSLETTER, MAART 2014 Meer info: www.claeysengels.be info@claeysengels.be Inhoudstafel 1 Huidige regeling... 2 2 Op wie is

Nadere informatie

Nieuwe ontslagregels vanaf 2014

Nieuwe ontslagregels vanaf 2014 Nieuwe ontslagregels vanaf 2014 1. Opzeg door de werkgever: klik hier 2. Opzeg door de werknemer: klik hier Nieuwe ontslagregels vanaf 2014 - opzeg door de werkgever Nieuwe opzeggingstermijnen Vanaf 1

Nadere informatie

Einde van de overeenkomst

Einde van de overeenkomst je rechten op zak Einde van de overeenkomst Een arbeidsovereenkomst kan niet zomaar van vandaag op morgen worden verbroken. Dit kan alleen als er een wederzijds akkoord is, in geval van overmacht of om

Nadere informatie

[2013-07-10] WERKGEVERS EN VAKBONDEN BEREIKEN EEN AKKOORD OVER HET EENHEIDSSTATUUT

[2013-07-10] WERKGEVERS EN VAKBONDEN BEREIKEN EEN AKKOORD OVER HET EENHEIDSSTATUUT [2013-07-10] WERKGEVERS EN VAKBONDEN BEREIKEN EEN AKKOORD OVER HET EENHEIDSSTATUUT Na een marathonvergadering van 27 uur hebben de sociale partners afgelopen vrijdag op de valreep een akkoord bereikt over

Nadere informatie

KNIPPERLICHTEN Arbeidsrecht

KNIPPERLICHTEN Arbeidsrecht KNIPPERLICHTEN Arbeidsrecht Guido Lamal Advocaat-Vennoot Curia 1. RSZ op beëindigingsvergoedingen 2. Wet Eenheidsstatuut 3. CAO nr. 109 4. Opzeggingsvergoeding in geval van vermindering van arbeidsprestaties

Nadere informatie

Tabel 4: geharmoniseerde opzegtermijnen in het afwijkend stelsel (cao nr. 75 van de NAR)

Tabel 4: geharmoniseerde opzegtermijnen in het afwijkend stelsel (cao nr. 75 van de NAR) 01.08.2013 V.1. Welke opzeggingstermijnen moeten we hanteren in geval van ontslag in de loop van de volgende weken (vóór 31 december 2013)? De nieuwe regels inzake ontslag en opzegtermijnen zullen pas

Nadere informatie

Invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden - inzake de opzeggingstermijnen en proefperioden

Invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden - inzake de opzeggingstermijnen en proefperioden Invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden - inzake de opzeggingstermijnen en proefperioden Als U het misschien al weet verscheen op 26 december 2013 de nieuwe wet betreffende de invoering

Nadere informatie

2070000 Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid

2070000 Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid 2070000 Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid Opeenvolgende arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juli 2007 (84.936)... 2 Minimumwedde

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR ARBEIDER - DEELTIJDS

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR ARBEIDER - DEELTIJDS ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR ARBEIDER - DEELTIJDS Tussen. vertegenwoordigd door... verder genoemd de werkgever, enerzijds en. verder genoemd de werknemer, anderzijds wordt overeengekomen wat volgt : Aanvang

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST - DIENSTENCHEQUES

ARBEIDSOVEREENKOMST - DIENSTENCHEQUES ARBEIDSOVEREENKOMST - DIENSTENCHEQUES Artikel 1 T4HR S.A.... straat... nr.... gemeente... postnr.... erkenningsnummer van de werkgever toegekend door de Adviescommissie erkenningen dienstencheques... werft

Nadere informatie

OPZEGTERMIJNEN VANAF 1/1/2014

OPZEGTERMIJNEN VANAF 1/1/2014 OPZEGTERMIJNEN VANAF 1/1/2014 Zowel werkgever als werknemer kunnen een einde maken aan de arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur. De beëindiging van een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur kan echter

Nadere informatie

DE VERSCHILLENDE REGELINGEN INZAKE OUTPLACEMENT VANAF 1 JANUARI 2014

DE VERSCHILLENDE REGELINGEN INZAKE OUTPLACEMENT VANAF 1 JANUARI 2014 1 april 2014 DE VERSCHILLENDE REGELINGEN INZAKE OUTPLACEMENT VANAF 1 JANUARI 2014 De wet van 26 december 2013 betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR ONBEPAALDE DUUR

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR ONBEPAALDE DUUR ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR ONBEPAALDE DUUR EENZIJDIGE BEËINDIGING MET OPZEGGING Algemeen - Anciënniteit - Aanvang van de opzeggingstermijn en berekening in weken - Sollicitatieverlof Berekening van de opzeggingstermijn:

Nadere informatie

WERK = WERK. naar een werknemersstatuut voor arbeiders en bedienden

WERK = WERK. naar een werknemersstatuut voor arbeiders en bedienden WERK = WERK naar een werknemersstatuut voor arbeiders en bedienden Arbeider vs Bediende Zoek de vele oneerlijke verschillen Zoek de vele oneerlijke verschillen De verschillen tussen het statuut van arbeider

Nadere informatie

BEMIDDELINGSVOORSTEL IPA 2011 2012 EN HAAR UITVOERING

BEMIDDELINGSVOORSTEL IPA 2011 2012 EN HAAR UITVOERING BEMIDDELINGSVOORSTEL IPA 2011 2012 EN HAAR UITVOERING Vier luiken: I. Loonvorming II. Welvaartsvastheid sociale uitkeringen III. Verlenging bestaande afspraken IV. Eenheidsstatuut arbeiders/bedienden I.

Nadere informatie

DE CRISISPREMIE VOOR ONTSLAGEN ARBEIDERS

DE CRISISPREMIE VOOR ONTSLAGEN ARBEIDERS DE CRISISPREMIE VOOR ONTSLAGEN ARBEIDERS Sinds het begin van 2010 kan het ontslag van een arbeider tot betaling van een crisispremie aanleiding geven, die voor de onderneming tot een bijkomende kost kan

Nadere informatie

De nieuwe ontslagregels vanaf 2014

De nieuwe ontslagregels vanaf 2014 De nieuwe ontslagregels vanaf 2014 N E W S L E T T E R, 2 0 D E C E M B E R 2 0 1 3 I N H O U D : Wat met de arbeidsovereenkomst die ingaat op of na 1 januari 2014? voor Wat met de opzeggingstermijn arbeidsovereenkomsten

Nadere informatie

Het nieuwe statuut en de regels rond opzeg

Het nieuwe statuut en de regels rond opzeg Het nieuwe statuut en de regels rond opzeg 1. Een nieuwe ontslagregeling met nieuwe opzegtermijnen. Er wordt voortaan voor elke werknemer een vaste opzegtermijn bepaald, ongeacht het statuut van arbeider

Nadere informatie

DE NIEUWE OPZEGGINGSTERMIJNEN EN DE AFSCHAFFING VAN DE CARENZDAG KRIJGEN EEN WETTELIJKE BASIS

DE NIEUWE OPZEGGINGSTERMIJNEN EN DE AFSCHAFFING VAN DE CARENZDAG KRIJGEN EEN WETTELIJKE BASIS DE NIEUWE OPZEGGINGSTERMIJNEN EN DE AFSCHAFFING VAN DE CARENZDAG KRIJGEN EEN WETTELIJKE BASIS Op 5 juli 2013, net voor het verstrijken van het ultimatum gesteld door het Grondwettelijk Hof, bereikte een

Nadere informatie

Brugpensioen : hoofdelijke bijdragen en sociale inhoudingen. Belangrijke wijzigingen vanaf 1 april 2010

Brugpensioen : hoofdelijke bijdragen en sociale inhoudingen. Belangrijke wijzigingen vanaf 1 april 2010 Inhoudstafel Nieuwe hoofdelijke bijdragen inzake brugpensioen... 2 Nieuwe hoofdelijke bijdragen inzake pseudobrugpensioen (Canada Dry private sector)... 4 Vrijstelling van de werkgeversbijdrage en de sociale

Nadere informatie

[2010-03-12] CRISISPREMIE VOOR ONTSLAGEN ARBEIDERS KAN TOT EEN BIJKOMENDE KOST VAN 1.666 EUR LEIDEN

[2010-03-12] CRISISPREMIE VOOR ONTSLAGEN ARBEIDERS KAN TOT EEN BIJKOMENDE KOST VAN 1.666 EUR LEIDEN [2010-03-12] CRISISPREMIE VOOR ONTSLAGEN ARBEIDERS KAN TOT EEN BIJKOMENDE KOST VAN 1.666 EUR LEIDEN Indien u tussen 1 januari 2010 en 30 juni 2010 een arbeider ontslaat, kan dit tot een bijkomende kost

Nadere informatie

Wie betaalt het outplacement? Dat is de werkgever. Welke de minimum- en maximumkost is voor dat outplacement wordt niet gezegd in de wet.

Wie betaalt het outplacement? Dat is de werkgever. Welke de minimum- en maximumkost is voor dat outplacement wordt niet gezegd in de wet. je rechten op zak Outplacement Outplacement is een begeleiding die je bij je ontslag aangeboden wordt door een gespecialiseerde dienstverlener- een outplacementkantoor- op kosten van je werkgever. Het

Nadere informatie

Industriële en commerciële sectoren. Fonds sluiting ondernemingen

Industriële en commerciële sectoren. Fonds sluiting ondernemingen Industriële en commerciële sectoren Fonds sluiting ondernemingen Na 1 april 2007 Fonds sluiting ondernemingen (FSO) Het FSO is een publieke instelling die vergoedingen uit betaalt aan slachtoffers van

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst van 18 januari 2016 betreffende de veralgemening van het sectorstelsel voor beroepsherinschakeling

Collectieve arbeidsovereenkomst van 18 januari 2016 betreffende de veralgemening van het sectorstelsel voor beroepsherinschakeling PARITAIR COMITÉ VOOR HET VERZEKERINGSWEZEN (PC 306) Collectieve arbeidsovereenkomst van 18 januari 2016 betreffende de veralgemening van het sectorstelsel voor beroepsherinschakeling Inleiding Gezien de

Nadere informatie

Voor bepaalde werknemers is er echter al recht op tijdskrediet voor oudere werknemers vanaf 50 jaar. Het gaat hier meer bepaald om werknemers:

Voor bepaalde werknemers is er echter al recht op tijdskrediet voor oudere werknemers vanaf 50 jaar. Het gaat hier meer bepaald om werknemers: Eerder werden reeds de wijzigingen van het tijdskrediet zonder motief en van het tijdskrediet met motief besproken. Deze keer bekijken we welke wijzigingen er komen in het tijdskrediet voor oudere werknemers,

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 17 TRICIES -----------------------------------------------------------------------------------

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 17 TRICIES ----------------------------------------------------------------------------------- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 17 TRICIES ----------------------------------------------------------------------------------- Zitting van dinsdag 19 december 2006 ----------------------------------------------------

Nadere informatie

Eenheidsstatuut arbeiders-bedienden; van lijdensweg naar definitieve oplossing? door David Joly, Fedelec

Eenheidsstatuut arbeiders-bedienden; van lijdensweg naar definitieve oplossing? door David Joly, Fedelec 10u 10h15 Verwelkoming Eenheidsstatuut arbeiders-bedienden; van door David Joly, Fedelec Bent u goed verzekerd? Specifieke risico s voor een technische bedrijfsinstallatie. door Alex Pire, Federale Verzekeringen

Nadere informatie

Oude opzeggingstermijnen vóór 1 januari 2014

Oude opzeggingstermijnen vóór 1 januari 2014 26 Deze in de praktijk gekende regels werden behouden door de Wet Eenheidsstatuut. 14. De uitwerking van de betekening van de opzegging is eveneens ongewijzigd gebleven. Tijdens de opzeggingstermijn blijft

Nadere informatie

Industriële en commerciële sectoren. Fonds sluiting ondernemingen

Industriële en commerciële sectoren. Fonds sluiting ondernemingen Industriële en commerciële sectoren Fonds sluiting ondernemingen Na 1 april 2007 Fonds sluiting ondernemingen (FSO) Het FSO is een publieke instelling die vergoedingen uit betaalt aan slachtoffers van

Nadere informatie

Na de eenheidswet : De opzegtermijnen

Na de eenheidswet : De opzegtermijnen Na de eenheidswet : Met de eenheidswet 1 wordt gestreefd naar een gelijkschakeling van het statuut van arbeiders en bedienden. Naast andere maatregelen werden de opzegtermijnen van arbeiders en bedienden

Nadere informatie

Instelling voor bedrijfspensioenvoorziening (IBP)

Instelling voor bedrijfspensioenvoorziening (IBP) CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 Pensioenfonds info@claeysengels.be www.claeysengels.be Instelling voor bedrijfspensioenvoorziening (IBP) www.iuslaboris.com

Nadere informatie

EEN STAP DICHTER BIJ DE HARMONISATIE

EEN STAP DICHTER BIJ DE HARMONISATIE arbeider bediende EEN STAP DICHTER BIJ DE HARMONISATIE De nieuwe opzegtermijnen en andere elementen www.aclvb.be V.U.: Jan Vercamst Koning Albertlaan 95, 9000 Gent 02.2014 D/1831/2014/3/43000 Voorwoord

Nadere informatie

PC Advocaten Nieuwsbrief. Gelijkschakeling opzeggingstermijnen Arbeiders - Bedienden? Contact. ZZDe IPA-wet: nieuwe opzeggingstermijnen

PC Advocaten Nieuwsbrief. Gelijkschakeling opzeggingstermijnen Arbeiders - Bedienden? Contact. ZZDe IPA-wet: nieuwe opzeggingstermijnen Gelijkschakeling opzeggingstermijnen Arbeiders - Bedienden? Voor wie personeel tewerkstelt staan er veranderingen op til betreffende de opzeggingstermijnen van zowel arbeiders als bedienden. Deze nieuwsbrief

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF ABANTE VZW NOVEMBER 2012

NIEUWSBRIEF ABANTE VZW NOVEMBER 2012 NIEUWSBRIEF ABANTE VZW NOVEMBER 2012 Geachte heer Geachte mevrouw Het einde van het jaar nadert maar dat wil niet zeggen dat er geen sociale actualiteit is, zo wordt traditioneel in november de nieuwe

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.891 ------------------------------ Zitting van woensdag 12 februari 2014 --------------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.891 ------------------------------ Zitting van woensdag 12 februari 2014 -------------------------------------------------- A D V I E S Nr. 1.891 ------------------------------ Zitting van woensdag 12 februari 2014 -------------------------------------------------- Harmonisering van het statuut arbeider/bediende Motivering

Nadere informatie

COMPROMISVOORSTEL MINISTER VAN WERK INZAKE OPZEGTERMIJNEN EN CARENZDAG I.F.V. DE EENMAKING VAN HET STATUUT ARBEIDERS EN BEDIENDEN

COMPROMISVOORSTEL MINISTER VAN WERK INZAKE OPZEGTERMIJNEN EN CARENZDAG I.F.V. DE EENMAKING VAN HET STATUUT ARBEIDERS EN BEDIENDEN 11-7-2013 nota-bis COMPROMISVOORSTEL MINISTER VAN WERK INZAKE OPZEGTERMIJNEN EN CARENZDAG I.F.V. DE EENMAKING VAN HET STATUUT ARBEIDERS EN BEDIENDEN Op de valreep bereikte de tripartite (Regering en sociale

Nadere informatie

Geschenken, geschenkcheques en premies

Geschenken, geschenkcheques en premies CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 Geschenken, geschenkcheques en premies info@claeysengels.be www.claeysengels.be www.iuslaboris.com De werkgever

Nadere informatie

Fonds voor sluiting van ondernemingen: een portret

Fonds voor sluiting van ondernemingen: een portret Fonds voor sluiting van ondernemingen: een portret Het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers werd opgericht bij de RVA en wordt op dezelfde manier beheerd

Nadere informatie

Als we geen rekening houden met de overgangsmaatregelen, dan zijn we niet langer het tweede duurste, maar slechts het zevende duurste land.

Als we geen rekening houden met de overgangsmaatregelen, dan zijn we niet langer het tweede duurste, maar slechts het zevende duurste land. EENHEIDSSTATUUT Jarenlang was het voor een werkgever nergens zo duur als in België om een bediende te ontslaan - Met de wet op het eenheidsstatuut, die gisteren van kracht werd, komt daar verandering in.

Nadere informatie

AANVULLENDE VAKANTIE AAN HET BEGIN OF BIJ DE HERVATTING VAN DE ACTIVITEIT

AANVULLENDE VAKANTIE AAN HET BEGIN OF BIJ DE HERVATTING VAN DE ACTIVITEIT AANVULLENDE VAKANTIE AAN HET BEGIN OF BIJ DE HERVATTING VAN DE ACTIVITEIT In België werd het recht op dagen tot voor kort volledig bepaald op basis van de prestaties die de werknemer in het jaar ervoor

Nadere informatie

Modernisering van de uitzendwetgeving

Modernisering van de uitzendwetgeving Modernisering van de uitzendwetgeving De sociale partners van de interim-sector hebben lang onderhandeld m.b.t. de regelgeving rond de modernisering van de uitzendarbeid. Ze zijn tot een volledig akkoord

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 35 VAN 27 FEBRUARI 1981 BETREFFENDE SOMMIGE BEPALINGEN VAN HET ARBEIDSRECHT TEN AANZIEN VAN DE

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 35 VAN 27 FEBRUARI 1981 BETREFFENDE SOMMIGE BEPALINGEN VAN HET ARBEIDSRECHT TEN AANZIEN VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 35 VAN 27 FEBRUARI 1981 BETREFFENDE SOMMIGE BEPALINGEN VAN HET ARBEIDSRECHT TEN AANZIEN VAN DE DEELTIJDSE ARBEID, GEWIJZIGD DOOR COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR.

Nadere informatie

Sector van de vlasbereiding

Sector van de vlasbereiding Sector van de vlasbereiding 2014 Dit document is gebaseerd op de reglementering en de bedragen die op 15 oktober 2013 van toepassing waren. 1 De meeste zaken die in de textielagenda staan, zijn ook voor

Nadere informatie

Eenheidsstatuut? Een geslaagd g huwelijk?

Eenheidsstatuut? Een geslaagd g huwelijk? Eenheidsstatuut? Een geslaagd g huwelijk? 13 februari 2014 Emilie Dequeker +32 479 66 04 66 emilie.dequeker@securex.be Guy Verbrugghe +32 477 79 50 43 guy.verbrugghe@securex.be Frederik Librecht +32 479

Nadere informatie

--------------------------

-------------------------- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 107 VAN 28 MAART 2013 BETREFFENDE HET KLIKSYSTEEM VOOR HET BEHOUD VAN DE AANVULLENDE VERGOEDING IN HET KADER VAN BEPAALDE STELSELS VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG

Nadere informatie

De individuele pensioentoezegging

De individuele pensioentoezegging CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 De individuele pensioentoezegging info@claeysengels.be www.claeysengels.be www.iuslaboris.com I WAT IS EEN INDIVIDUELE

Nadere informatie

Nr. 209 26 november 2015

Nr. 209 26 november 2015 Nr. 209 26 november 2015 Informatief Uiterste datum inzake betaling van de bedrijfsvoorheffing Wij willen u nogmaals in herinnering brengen dat de bedrijfsvoorheffing die gefactureerd wordt over de periode

Nadere informatie

expresso Arbeiders- en bediendestatuten Wat zijn de grote veranderingen? Welke gevolgen heeft dit voor jou in de praktijk?

expresso Arbeiders- en bediendestatuten Wat zijn de grote veranderingen? Welke gevolgen heeft dit voor jou in de praktijk? expresso Arbeiders- en bediendestatuten Wat zijn de grote veranderingen? Welke gevolgen heeft dit voor jou in de praktijk? Arbeider of bediende: het speelt een grote rol. Naargelang van je statuut zijn

Nadere informatie

12. Einde van de arbeidsovereenkomst

12. Einde van de arbeidsovereenkomst 12. Einde van de arbeidsovereenkomst Gezien zijn hogere loon heeft een kaderlid over het algemeen recht op een langere opzeggingsperiode dan een bediende. We geven hieronder een kort overzicht van de reglementering

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR HET RIJDEND PERSONEEL INGEZET IN DE ONDERNEMINGEN DIE ONGEREGELDE DIENSTEN UITBATEN

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR HET RIJDEND PERSONEEL INGEZET IN DE ONDERNEMINGEN DIE ONGEREGELDE DIENSTEN UITBATEN ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR HET RIJDEND PERSONEEL INGEZET IN DE ONDERNEMINGEN DIE ONGEREGELDE DIENSTEN UITBATEN TUSSEN De onderneming waarvan de sociale zetel gelegen is te........, vertegenwoordigd door

Nadere informatie

Rechten en plichten werkgevers en werknemers Onderneming in Nederland

Rechten en plichten werkgevers en werknemers Onderneming in Nederland Rechten en plichten werkgevers en werknemers Onderneming in Nederland Inhoud Van welk land is het arbeidsrecht van toepassing? 2 Waar moet u rekening mee houden? 3 Ontslagrecht 3 Concurrentiebeding 6 Minimumloon

Nadere informatie

Farmaceutisch-technisch assistent (bepaalde duur)

Farmaceutisch-technisch assistent (bepaalde duur) Farmaceutisch-technisch assistent (bepaalde duur) Tussen: de heer/mevrouw... wonende... en de heer/mevrouw.... wonende... farmaceutisch-technisch assistent, werd overeengekomen wat volgt : Art. 1. - De

Nadere informatie

BETREFT: BRUGPENSIOEN BIJZONDERE WERKGEVERSBIJDRAGEN EN INHOUDINGEN RSZ VANAF 01/04/2010

BETREFT: BRUGPENSIOEN BIJZONDERE WERKGEVERSBIJDRAGEN EN INHOUDINGEN RSZ VANAF 01/04/2010 ONDERRICHTING AAN DE WERKGEVERS 2010-2 BETREFT: BRUGPENSIOEN BIJZONDERE WERKGEVERSBIJDRAGEN EN INHOUDINGEN RSZ VANAF 01/04/2010 Ingevolge het K.B. van 29/03/2010 B.S. 31/03/2010 tot uitvoering van het

Nadere informatie

Opzegging van de arbeidsovereenkomst

Opzegging van de arbeidsovereenkomst Opzegging van de arbeidsovereenkomst Didier VOTQUENNE Advocaat-Vennoot bij de Advocatenassociatie Taquet, Clesse & Van Eeckhoutte te Brussel a Wotters Kluwer business Inhoudstafel Hoofdstuk 1. Opzegging

Nadere informatie

Het eenheidsstatuut kritisch benaderd

Het eenheidsstatuut kritisch benaderd Het eenheidsstatuut kritisch benaderd Het eenheidsstatuut is inmiddels van kracht. De wet eenheidsstatuut (26 december 2013) heeft het verschil tussen arbeiders en bedienden voor wat betreft de opzeggingstermijnen

Nadere informatie

Het eenheidsstatuut wetsontwerp...1. Algemeen...6. 1 Wetsontwerp...6. 2 Wegwerken van de andere verschilpunten...6

Het eenheidsstatuut wetsontwerp...1. Algemeen...6. 1 Wetsontwerp...6. 2 Wegwerken van de andere verschilpunten...6 Inhoud Het eenheidsstatuut wetsontwerp...1 Algemeen...6 1 Wetsontwerp...6 2 Wegwerken van de andere verschilpunten...6 Deel 1: De nieuwe ontslagregeling...7 1 Opzeggingstermijnen...7 1.1 Algemeen...7 1.2

Nadere informatie

A. Context van de goedkeuring van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 82 bis

A. Context van de goedkeuring van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 82 bis 1 december 2007. De collectieve arbeidsovereenkomst nr. 82 bis van 17 juli 2007 tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 82 van 10 juli 2002 betreffende het recht op outplacement voor werknemers

Nadere informatie

De maaltijdcheques zijn onderworpen aan een bijzondere regeling zowel op fiscaal vlak als op het vlak van sociale zekerheid.

De maaltijdcheques zijn onderworpen aan een bijzondere regeling zowel op fiscaal vlak als op het vlak van sociale zekerheid. CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 Maaltijdcheques info@claeysengels.be www.claeysengels.be www.iuslaboris.com Niet alle ondernemingen kunnen hun

Nadere informatie

1250200 Zagerijen en aanverwante nijverheden

1250200 Zagerijen en aanverwante nijverheden Paritair Comité voor de houtnijverheid 1250200 Zagerijen en aanverwante nijverheden Anciënniteitspremie... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2009(94.284)... 2 Ploegenarbeid... 3 Collectieve

Nadere informatie

OPZEGGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST

OPZEGGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST OPZEGGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST ISBN 978-90-4653-621-6 D/2011/2664/488 BP/R_P-BI11063 Verantwoordelijke uitgever : Hans Suijkerbuijk Ragheno Business Park Motstraat 30 B-2800 Mechelen Telefoon: 0800-14500

Nadere informatie

Model van toetredingsakte en toekenningsplan tot invoering van niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen

Model van toetredingsakte en toekenningsplan tot invoering van niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen Model van toetredingsakte en toekenningsplan tot invoering van niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen Terug te sturen aan de griffie van de algemene directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen van de

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding... 1

Inhoud. Inleiding... 1 Inhoud Inleiding... 1 1. Algemene (civielrechtelijke) wijzen van beëindiging... 3 1.1. Wederzijdse toestemming... 3 1.2. Overmacht... 5 1.2.1. Wat is beëindigende overmacht?... 5 1.2.2. Bedrijfsbranden

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 21 - SOCIAAL SECRETARIAAT DIENSTBETOON

NIEUWSBRIEF 21 - SOCIAAL SECRETARIAAT DIENSTBETOON NIEUWSBRIEF 21 - SOCIAAL SECRETARIAAT DIENSTBETOON HOOFDELIJKE AANSPRAKELIJKHEID LONEN: BEREKENING SOCIALE BIJDRAGEN De Programmawet van 29 maart 2012 voerde het principe van de hoofdelijke aansprakelijkheid

Nadere informatie

TAX SHIFT SOCIAAL LUIK

TAX SHIFT SOCIAAL LUIK 1.500,00 1.700,00 1.900,00 2.100,00 2.300,00 2.500,00 2.700,00 2.900,00 3.100,00 3.300,00 3.500,00 3.700,00 3.900,00 4.100,00 4.300,00 4.500,00 4.700,00 4.900,00 5.100,00 5.300,00 5.500,00 5.700,00 5.900,00

Nadere informatie

Newsletter. Sociale actualiteit van Mei. SAP solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van Mei. SAP solutions for Human Resources.

Newsletter. Sociale actualiteit van Mei. SAP solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van Mei. SAP solutions for Human Resources. 2010 SAP solutions for Human Resources. Newsletter PERSOLIS Résidence de la Lyre, 19 1300 Wavre Tel : +32 (0)10 43 98 83 www.persolis.be «De Persolis nieuwsbrief wordt verdeeld in samenwerking met Groep

Nadere informatie

Juridisch dossier Het eenheidsstatuut De Wet

Juridisch dossier Het eenheidsstatuut De Wet Juridisch dossier Het eenheidsstatuut De Wet Het eenheidsstatuut De wet Het onderscheid tussen arbeiders en bedienden bestaat al meer dan 100 jaar. Decennialang werden er al voorstellen gedaan om dit onderscheid

Nadere informatie

Informatienota. Het nieuwe eenheidsstatuut voor arbeiders en bedienden 8 juli 2013. Meer informatie: 078 15 90 23 of legalconsulting@sdworx.

Informatienota. Het nieuwe eenheidsstatuut voor arbeiders en bedienden 8 juli 2013. Meer informatie: 078 15 90 23 of legalconsulting@sdworx. Informatienota Het nieuwe eenheidsstatuut voor arbeiders en bedienden 8 juli 2013 Meer informatie: 078 15 90 23 of legalconsulting@sdworx.com Informatienota: het nieuwe eenheidsstatuut voor arbeiders en

Nadere informatie

Sectoraal werkgeversoverleg. Milieu en mobiliteit

Sectoraal werkgeversoverleg. Milieu en mobiliteit Sectoraal werkgeversoverleg Milieu en mobiliteit 1 Reprografie Reprobel en Reprocopy 2 Reprobel Kopieën auteursrechterlijke beschermde werken voor private, didactische of wetenschappelijke doeleinden vergoeding

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 55 VAN 13 JULI 1993 TOT INSTELLING VAN EEN REGELING VAN AANVULLENDE VERGOEDING

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 55 VAN 13 JULI 1993 TOT INSTELLING VAN EEN REGELING VAN AANVULLENDE VERGOEDING COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 55 VAN 13 JULI 1993 TOT INSTELLING VAN EEN REGELING VAN AANVULLENDE VERGOEDING VOOR SOMMIGE OUDERE WERKNEMERS, IN GEVAL VAN HAL- VERING VAN DE ARBEIDSPRESTATIES, GEWIJZIGD

Nadere informatie

Persbericht. Anti-crisismaatregelen: goedkeuring van een tweede pakket maatregelen van de minister van Werk om ontslagen te vermijden

Persbericht. Anti-crisismaatregelen: goedkeuring van een tweede pakket maatregelen van de minister van Werk om ontslagen te vermijden Brussel, 30 april 2009 Persbericht Anti-crisismaatregelen: goedkeuring van een tweede pakket maatregelen van de minister van Werk om ontslagen te vermijden Vice-Eerste minister en minister van werk, Joëlle

Nadere informatie

UITGELICHT: Nieuwe wet over nieuwe opzeggingstermijnen en afschaffing van de carenzdag 1

UITGELICHT: Nieuwe wet over nieuwe opzeggingstermijnen en afschaffing van de carenzdag 1 UITGELICHT: Nieuwe wet over nieuwe opzeggingstermijnen en afschaffing van de carenzdag 1 Op 5 juli 2013, net voor het verstrijken van het ultimatum gesteld door het Grondwettelijk Hof, bereikte een bijzondere

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.938 ------------------------------- Zitting van maandag 27 april 2015 ------------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.938 ------------------------------- Zitting van maandag 27 april 2015 ------------------------------------------------ A D V I E S Nr. 1.938 ------------------------------- Zitting van maandag 27 april 2015 ------------------------------------------------ Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 118 van 27 april 2015 tot vaststelling

Nadere informatie

Arbeidsovereenkomst voor voltijdse werknemers tewerkgesteld in de ambassades en diplomatieke missies

Arbeidsovereenkomst voor voltijdse werknemers tewerkgesteld in de ambassades en diplomatieke missies Arbeidsovereenkomst voor voltijdse werknemers tewerkgesteld in de ambassades en diplomatieke missies Tussen de Staat (naam van het land), vertegenwoordigd door de heer XXXX, Ambassadeur van xxxxxxx te

Nadere informatie

Newsletter. Sociale actualiteit van April. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van April. Solutions for Human Resources.

Newsletter. Sociale actualiteit van April. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van April. Solutions for Human Resources. 2011 Solutions for Human Resources. Newsletter PERSOLIS Résidence de la Lyre, 19 1300 Wavre Tel : +32 (0)10 43 98 83 www.persolis.be «De Persolis nieuwsbrief wordt verdeeld in samenwerking met Groep S

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 42 VAN 2 JUNI 1987 BETREF- FENDE DE INVOERING VAN NIEUWE ARBEIDSREGELINGEN IN DE

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 42 VAN 2 JUNI 1987 BETREF- FENDE DE INVOERING VAN NIEUWE ARBEIDSREGELINGEN IN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 42 VAN 2 JUNI 1987 BETREF- FENDE DE INVOERING VAN NIEUWE ARBEIDSREGELINGEN IN DE ONDERNEMINGEN, GEWIJZIGD DOOR DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 42 BIS VAN 10 NOVEMBER

Nadere informatie

Outplacement. 09.05.2014 Juridische dienst info@salar.be

Outplacement. 09.05.2014 Juridische dienst info@salar.be Outplacement 09.05.2014 Juridische dienst info@salar.be De redactie en uitgever streven naar optimale betrouwbaarheid en volledigheid van de verstrekte informatie, waarvoor ze echter niet aansprakelijk

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2012

NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2012 NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2012 EXTRA WERKGEVERSBIJDRAGE VOOR SECTOREN MET ONVOLDOENDE OPLEIDINGSINSPANNINGEN IN 2010 De lijst van sectoren die voor het jaar 2010 onvoldoende opleidingsinspanningen geleverd

Nadere informatie

Infoblad - werknemers De ontslagcompensatievergoeding

Infoblad - werknemers De ontslagcompensatievergoeding Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Infoblad - werknemers De ontslagcompensatievergoeding In welk geval is dit infoblad voor u bestemd? U bent als arbeider voor uw huidige werkgever beginnen werken vóór

Nadere informatie

6. Deeltijds werken. Inhoudstafel UW RECHTEN

6. Deeltijds werken. Inhoudstafel UW RECHTEN 6. Deeltijds werken Sinds het einde van de jaren 70 nam deeltijds werken vooral bij vrouwen sterk toe. De wetgeving voorziet in speciale regels om te voorkomen dat deeltijdse werknemers worden benadeeld.

Nadere informatie

Knipperlichten Sociaal Recht

Knipperlichten Sociaal Recht Knipperlichten Sociaal Recht 25 februari 2010 Edward Carlier Advocaat www.reliancelaw.be Overzicht nieuwigheden 2009 1. Recht op individuele voortzetting collectieve ziekteverzekering; 2. Verhoogde ontslagkost

Nadere informatie

Het nieuwe ontslagrecht

Het nieuwe ontslagrecht Het nieuwe ontslagrecht Philippe Stienon, Marleen Porré en Marc Junius Het nieuwe ontslagrecht Verantwoordelijke uitgever: Robert de Mûelenaere Redactie: Philippe Stienon met de medewerking van Marleen

Nadere informatie

Newsletter. Sociale actualiteit van April. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van April. Solutions for Human Resources.

Newsletter. Sociale actualiteit van April. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van April. Solutions for Human Resources. 2012 Solutions for Human Resources. Newsletter PERSOLIS Résidence de la Lyre, 19 1300 Wavre Tel : +32 (0)10 43 98 83 www.persolis.be «De Persolis nieuwsbrief wordt verdeeld in samenwerking met Groep S

Nadere informatie

Juridisch dossier Het eenheidsstatuut De Wet

Juridisch dossier Het eenheidsstatuut De Wet Juridisch dossier Het eenheidsstatuut De Wet Het eenheidsstatuut De wet Het onderscheid tussen arbeiders en bedienden bestaat al meer dan 100 jaar. Decennialang werden er al voorstellen gedaan om dit onderscheid

Nadere informatie

Nieuwe regels inzake outplacement en sollicitatieverlof

Nieuwe regels inzake outplacement en sollicitatieverlof Nieuwe regels inzake outplacement en sollicitatieverlof Met de invoering van het nieuwe eenheidsstatuut voor arbeiders en bedienden, werd ook de regeling van outplacement volledig hervormd. Onder outplacementbegeleiding

Nadere informatie

Wetswijzigingen als gevolg van de Wet Werk en Zekerheid

Wetswijzigingen als gevolg van de Wet Werk en Zekerheid Wetswijzigingen als gevolg van de Wet Werk en Zekerheid Kennisontbijt 17 september 2014 Welkom! Maud Murrer RRA Advocaten N.V. RRA Advocaten Kerkstraat 4 6367 JE Ubachsberg 045-5620540 www.rra.nl RRA Advocaten

Nadere informatie

Juridisch dossier Het eenheidsstatuut De Wet

Juridisch dossier Het eenheidsstatuut De Wet Juridisch dossier Het eenheidsstatuut De Wet Het eenheidsstatuut De wet Het onderscheid tussen arbeiders en bedienden bestaat al meer dan 100 jaar. Decennialang werden er al voorstellen gedaan om dit onderscheid

Nadere informatie

Pensioenplan voor de arbeiders van de baksteensector

Pensioenplan voor de arbeiders van de baksteensector Pensioenplan voor de arbeiders van de baksteensector www.federale.be www.baksteen.be Voorwoord Eind 2011 werd een sectoraal pensioenplan ingevoerd voor de arbeiders van de baksteensector. Met dit sectorpensioenplan

Nadere informatie