Uitgevoerde onderzoeken

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uitgevoerde onderzoeken"

Transcriptie

1 Uitgevoerde Samenvattingen Alexander de Vries, Projectleider Marcel Ludema, Lector Logistics

2 Inhoudsopgave

3 bedrijfs Bouw logistiek met een groene rand Barend de Wit Muziekpaleis Utrecht Heijmans N.V./P.Viseé HR/J.P.M. Bisschop IBB Logistiek en Technische Vervoerskunde Afbouwfase; Bouwlogistiek; Binnenstedelijk; Logistiekmodel; Bouw logistiek centrum Interne Logistiek op Hoog niveau van Marinus Meinster! Resultaten vervolg Er is geen opslag op de bouwplaats, in afbouwfase veel transportbewegingen, in een drukke stad (Utrecht) en daardoor vertraging van de aanvoer en vervuiling van de omgeving Vervuiling van de stad en kostenverhoging van het bouwproces Aanbeveling voor het verbeteren logistieke keten tot aan de bouwplaats, opslag zo dicht mogelijk bij bouwplaats en goed informatiesysteem. Hierdoor uitstoot beperken en? Door het gebruik van interview, workshop en observatie ter plaatse vraag beantwoord. De huidige situatie, gewenste situatie, de besparingen, risico s. Beschrijving van de huidige situatie (diverse indicatoren) en de gewenste situatie a.d.h. logistiek concept. Ook duurzaamheid en risico s zijn beschreven, een Ontwikkeling Bouw Logistiek Model (BLM) en meetbaar maken van duurzaamheid van het bouwtransport. In dit rapport is de onderbouwing onvoldoende, de ideeën zijn wel het waard. Het BLM verder ontwikkelen en theoretisch en empirische onderbouwen!

4 bedrijfs Transport naar bouwplaats verbeteren (beladingsgraad) door samenwerken/ Het verbeteren van de beladingsgraad El Sayed Yusuf Aboutalaal EVO/ Laurie d Hont HR, project Logistiek in de Bouw/ Alexander de Vries&Roel Holdermans IBB Logistiek en Economie Bouwplaatstransport; Beladingsgraad; Communicatie; Consolidatie? De beladingsgraad van het transport naar de bouwplaats is laag (35-40%). Veroorzaakt door gebrekkige communicatie en samenwerking en standaardisatie. Consolidatie is te laag, daardoor veel onnodige voertuigkilometers per product Is niet beschreven. (Te duur, vertraging, overlast,.???) Te lage Resultaten vervolg consolidatie? Explorerend kwalitatief, een survey, met interview dataverzamelingsmethode met bouwgerelateerde bedrijven, van aannemers, toeleveranciers, transporteurs en producten. Eerst stap is huidige situatie van de verpakking, de samenwerking en de communicatie. Daarna advies om beladingsgraad te verbeteren Alleen beschrijving (interview) van huidige situatie van de verpakkingseenheden, communicatie, relatie en samenwerking vanuit de vier bouwpartners (aannemer/transporteur/toeleveranciers/producten). Alles in kleine aantallen, dus moeilijk te generaliseren, geeft wel een beeld en aanknopingen voor verder. De vergelijking is onvoldoende en ook de aanbevelingen missen onderbouwing. Het standaardiseren van verpakking is niet haalbaar is niet overtuigend aangetoond! Het is een onderwerp dat nader vraagt. Het geeft aan dat er verschillen zijn in belangen, behoeften en afspraken die een efficiënt transport in de weg staan. In de brainstormsessie afgesproken om de belangen, behoeften en afspraken af te stemmen van vraag en aanbod van de transport naar de bouwplaats te standaardiseren. Hiervoor het zogenaamde Bouwticket gebruiken. In nader de kansen en de beperkingen van het Bouwticket vaststellen. Standaardiseren van verpakking?

5 bedrijfs Transport van, naar en op de bouwplaats zelf doen of uitbesteden, centraal of decentraal/ Interne Logistiek op Hoog niveau Marinus Meinster Muziekpaleis Utrecht Heijmans N.V./ P. Visseé HR/H. Bisschop IBB Logistiek Technische Vervoerskunde Logistiekcentrum; Hoogbouw; Intern logistiekproces;afbouwfase Bouw logistiek met een groene rand van Barend de Wit Resultaten vervolg Er is te beperkte ruimte voor opslag en weinig transport mogelijkheden waardoor de bevoorrading stagneert Het creert overlast voor omgeving (verkeer, veiligheid) en zorgt de omgeving voor hinder naar het bouwverkeer (vertraging). De bouwweg moet gedeeld worden met andere project en is smaller dan gepland. Zorgt voor hinder in aan- en afvoer naar de bouwplaats en daarmee voor het bouwproces. Hoe kan het interne logistiek proces ingericht worden op de bouwplaats waardoor het bouwproces efficiënt en duurzaam gewerkt kan worden? Een voorstel van procesverbetering met indicatoren om de verbetering meetbaar te maken. Literatuur studie en interview van medewerkers binnen Heijmans om de huidige situatie vastleggen t.a.v. proces (goederen, retour- en afvalstroom en knelpunten) en een gewenste situatie te formuleren (doelstelling, indicatoren en procesverbetering). Beschrijven van de huidige situatie (goederen, retour, afval en knelpunten). De gewenste situatie (nw logistiek concept) is ook beschreven in doelstelling, grondvorm, besturingsysteem, informatiesysteem, organisatie, KPI s, risico s, financieel vanuit de literatuur en gebaseerd op de huidige situatie. De oplossing is een oa in te schakelen voor het logistiek proces, gekoppeld aan een logistiek centrum. Beperking tijdens het t.a.v. beschikbare gegevens, afwachtende houding daardoor het niet overtuigend bewezen. De financiële onderbouwing (hele rapport) is hierdoor onvoldoende en erg gericht op de kosten, de baten zijn geschat en onvoldoende/niet onderbouwd. De voorgestelde verbetering verdienen nader om deze theoretisch te onderbouwen, vooral financieel. Ook de mogelijkheid om een implementatie traject te monitoren om het theoretisch proces te testen.

6 bedrijfs Knelpunten bouwproces/ Optimalisatie van het bouwlogistieke proces Hanno van der Wilt Heddes Bouw & Ontwikkeling P. Beemster Hogeschool Rotterdam A.M.R. de Vries Logistiek en Economie, stage Bouwlogistieke processen; quotes; samenwerking; toeleveranciers; opbouw transportkosten Eindrapport randvoorwaarden voor het implementeren van een transportcoördinator, Sven van der Voorn Heddes heeft onvoldoende inzicht in de eigen logistieke processen en die van de toeleveranciers en onderaannemers. Het is daarom onduidelijk in hoeverre het eigen personeel invloed kan uitoefenen op het verloop van de processen. Heddes realiseert zich dat er inefficienties zijn in de goederenbewegingen op en rondom de bouwplaats. Het is niet duidelijk of een inefficientie die optreedt een teken is van een structureel knelpunt of een eenmalig is. Inefficente processen leiden tot hoge (-re) operationele kosten en langere doorlooptijden. Aan de hand van interviews wordt middels het logistiek concept het bouwproces van goederen van vier referentie bouwprojecten beschreven. Resultaten - Bruikbare externe interviews - Illustraties per fase in het bouwproces op basis van de referentieprojecten - Illustraties per fase in het bouwproces op basis van interviews, los van de referentieprojecten - Inzicht in bepaling transportkosten in tarieven toeleveranciers (6-15% van de inkoopprijs; extra tarief voor niet overeengekomen deelleveringen) - Overzicht van knelpunten op basis van de interviews vervolg - Opbouw transportkosten in (inkoop) prijs - Inkoopcontracten en bepaling afleverhoeveelheden en transportkosten aandeel in inkoopprijs - Soorten van samenwerking. Hoe toeleveranciers en onderaannemers nog voor aanbesteding betrekken

7 bedrijfs Productcategorieën/ Eindrapport randvooraarden voor het implementeren van een transportcoördinator Sven van der Voorn Heddes Bouw & Ontwikkeling P. Beemster Hogeschool Rotterdam A.M.R. de Vries Logistiek en Economie, stage Transportcoördinator; distributiestructuren; besturing; logistiek concept; productcategorieën; zware prefab; lichte prefab; betonmortel; bulkartikelen Optimalisatie van het bouwlogistieke proces, Hanno van der Wilt In een eerder is een aanname gemaakt, dat 85% van het retourtransport per jaar leeg gereden wordt. Dit is kilometer en kost per jaar. Het voorgaande was gericht op het optimaliseren van de transportplanning door middel van een transportcoördinator, waar door het aantal lege kilometers afneemt. Het voorstel was nog niet in detail uitgewerkt, het mist nog een aantal voorwaarden om het toepasbaar te maken. De kosten van het leeg rijden door de leveranciers worden direct of indirect door berekend aan Heddes, waardoor voor Heddes het aandeel transportkosten in de huidige inkoopprijzen hoog is. Door vier productcategorieën, namelijk zware prefab, lichte prefab, betonmortel en bulkartikelen te beschrijven middels het logistiek concept wordt inzicht gegeven in de verschillende logistieke processen van de productcategorieën. Op basis hiervan worden mogelijkheden, kosten en baten voor het toepassen van de transportcoördinator beschreven. Resultaten - Indeling naar de vier belangrijkste en meest afwijkende productgroepen en een (summiere) beschrijving van de processen rondom deze productgroepen. - Basisidee voor het toepassen van een transportcoördinator voor anlevering van goederen op de bouwplaats - Summiere beschrijving processen bij toepassen logistiek coördinator vervolg - (logistieke) KPI s in de bouw - best passende distributiestructuren bouwmaterialen (voorraadhoudend, transportefficiency, handlingminimalisatie) - Randvoorwaarden logistiek coördinator

8 bedrijfs Besparing op transport in de bouw/ Hoe kunnen we in de bouw zowel financieel als ook op het milieu besparen op het transport Matthew Ketel en Marten Verhaar Gebr Verschoor en Gebr de Langen Hogeschool Rotterdam Trans Urban/ Alexander de Vries Bouwkunde Transport; Bouwplaats; Groot onderhoud; inventarisatie Geen Resultaten vervolg De transporten worden veelal door leveranciers en onderaannemers zelf georganiseerd en niet onderling afgestemd. De hoofdaannemer versterkt de opdracht aan iedereen individueel en denkt niet na over afstemmingen onderling. Er zijn mogelijk besparingen mogelijk in de onderlinge afstemming dit is belangrijk zeker in tijden van crisis. Een analyse van de huidige situatie van twee vergelijkbare projecten bij verschillende aannemers en wat zijn de verbetering t.a.v. het transport van en naar de bouwplaats. De marges van de bouwbedrijven, leveranciers en onderaannemers staan onder druk. De maatschappij vraagt om duurzaam gebruik van onze grondstoffen, middelen. Hierdoor ook bouwbedrijven gedwongen om mee te doen of definitief af te haken. Een beschrijving opstellen van de onderzochte projecten. Een inventarisatie van de aan- en afvoer op de bouwplaatsen gemaakt, hierbij ook in kaart gebracht welke leveranciers/onderaannemers aan de bouwplaats leveren en hoe zij dat doen. Hoe is hier in de werkvoorbereiding van het project rekening meegehouden. Op basis van de analyse van de informatie komen tot aanbevelingen om het transport te verbeteren. Een schema met daarin de activiteiten op de bouwplaats, in dit geval voor projecten die groot onderhoud uitvoeren. Aan deze activiteiten zijn de gevolgen voor het transport van en naar de bouwplaats beschreven. Waarna per activiteit een advies wordt gegeven. Dit is allemaal erg summier en niet doordacht. De inventarisatie is wel bruikbaar, maar de adviezen en analyse is veel te ondoordacht! Dit is erg specifiek voor groot onderhoud, uitbreiding wenselijk naar andere projecten. Hiervoor eerst een goede manier van analyseren opstellen. Dit is nog onvoldoende uitgewerkt in dit. Dus hoe kun je het transport van en naar de bouwplaats goed in kaart brengen.

9 bedrijfs Bouwteam Huis van Portaal/ Suzanne Hegeman en Tomas Guit VBK groep Hoorn/ Van Emmerik Hogeschool Rotterdam/ Alexander de Vries en Jaap van der Weide Bouwkunde Contractvormen: Bouwteam: Traditioneel; Voordelen; Nadelen Onderzoek contractvormen Jan Pieter van den Dool Resultaten vervolg VBK doet mee aan het SIA Raak en is begonnen aan een project waarin ontwerp en uitvoering parallel lopen. De opdrachtgever heeft de wens om dit in BIM en met LEAN uit te voeren. Daarbij is de ontwikkel en bouwtijd erg krap. Dit vraagt om een speciale afwijkende aanpak. De samenwerkingsvorm Bouwteam+ monitoren om de leerpunten vast te leggen en de successen een volgende keer te kunnen gebruiken Dat er niet op een traditionele manier ontwikkeld en uitgevoerd kan worden. De fases van ontwikkelen en bouwen moeten samen lopen om de einddatum te halen. Hierdoor een samenwerkingsvormen kiezen die een oplossing mogelijk maakt. De gekozen samenwerkingsvorm Bouwteam+ vergelijken met de theorie en de traditionele manier van samenwerken. Dit wordt gedaan door de theorie vanuit de literatuur te beschrijven en de werkelijk door twee projecten te monitoren. Het monitoren wordt gedaan door observaties en enquêtes. Vooral het Bouwteam wordt intensief geobserveerd door het bijwonen van vergaderingen, het analyseren van correspondentie et cetera. De nadruk ligt op het samenwerken en communicatie. Een goede inventarisatie van de theorie over de traditionele en bouwteam samenwerkingsvormen. Een duidelijke inventarisatie van de voor en nadelen van deze contractvormen. Daarnaast een overzicht van de praktijk gebaseerd op de twee projecten van VBK van de contractvormen traditioneel en bouwteam. Ook deze zijn vergelijken met de theorie en levert voor- en nadelen op die ondersteunt worden door de theorie. Ook zijn er aanbeveling aan VBK om een Bouwteam+ samenwerking een volgende keer weer succesvol te laten zijn. Hiervoor de voor- nadelen, maar ook de risico en kansen inzichtelijk gemaakt. De bevindingen breder toetsen en ook uitvoeren op andere contractvormen. Hiervoor eerst een gedegen literatuurstudie uitvoeren. Daarna de praktijk toetsen dmv enquêtes en ook observaties.

10 bedrijfs Keuzemodel aan- en afvoer bouwmaterialen / Eindrapportage PIproject Robbert Clerx, Salih Dural, Gerwin de Jong, Maik den Ouden, Remy van der Voort Connekt / Coen Faber Hogeschool Rotterdam / Alexander de Vries Logistiek Keuzemodel Resultaten vervolg Geen inzicht in duurzaamheid transportstromen en er is geen generiek keuzemodel. Opstellen van een generiek keuzemodel om bedrijven inzicht te geven in CO2 uitstoot vanuit een nulsituatie Blijvende onduidelijkheid in CO2 uitstoot vanuit een nulsituatie Modelvergelijking van JuBi, Heijmans en Gemeentewerken. Modelwerking en opbouw onderzocht door bedrijfsbezoek bij Gemeentewerken. Bouwen eigen model op basis van andere modellen. Eigen model met veel mogelijkheden: - Instellen van paramaters m.b.t. transport van goederen - Input van directe stroom goederen met gekoppelde output en resultaten - Input, output en resultaat van het proces in een situatie zonder en met DC - Totaal overzicht op basis van CO2 uitstoot Een model dat goed inzicht geeft in de verschillen in CO2 in verschillende situaties met eigen gegevens. Model mist weergave van kosten in verschillende situaties met specifieke gegevens. Ontwikkeling van model dat ook de kosten meeneemt is benodigd.

11 Pi Rapportage / Inventarisatie best practises bouwlogistiek Myron Feldmann, Vincent Stok, Bauke den Hartogh, Michel Berkelouw N.V.T. bedrijfs Hogeschool Rotterdam / Alexander de Vries Logistiek en Economie (2) en Bouwkunde (2) Best practises, BLC, grachttransport, voorkeursnet, bundelen, outsourcen, Afbouwbox, pendeldienst, ontkoppelen Resultaten vervolg Geen kennis van huidige best practises in bouwlogistiek Inventariseren best practises ten einde een rapport te maken waarin bedrijven deze best practises kunnen opzoeken en meten met eigen methoden Het wiel moet steeds opnieuw worden uitgevonden op het gebied van bouwlogistieke practises Inventarisatie door interviews, best practises uit interviews gehaald en uitgewerkt naar categorie: duurzaam, kostenbesparend, efficiënte samenwerking, tijdbesparend. Meerdere best practises: - Vracht door gracht (Mokum Mariteam) - Pendeldienst personeel (Gemeente Amsterdam) - Ontkoppelen binnenstedelijk transport (TLN/GOVERA) - Voorkeursnet bouwverkeer in de stad (GOVERA) - Bundelen in consolidatiecentrum (JuBi B.V.) - Innovatief bouwen (Strukton) - Outsourcen bouwlogistiek activiteiten (Strukton) - Afbouwbox (Brink Transport) Potentiële bes practises: - Building Information Modeling Uitgebreide toetsing best practises door vergelijking met huidige situatie

12 bedrijfs Binnenstedelijke Bouwlogistiek van de Amstel Campus in Amsterdam / Het optimaliseren van bouwlogistiek van binnenstedelijke bouwprojecten Thiemo Boender Combex Transportbedrijf BV / Freerk Lautenbag Hogeschool Rotterdam / Alexander de Vries Logistiek en Economie Logistieke inrichting bouwplaats, Logistiek concept, HUB, JIT, logistiek dienstverlener Interne logistiek op hoog niveau van Marinus Meinster en Logistiek met een groene rand van Barend de Wit Resultaten vervolg Logistiek in bouwsector is niet geoptimaliseerd en loopt daarmee achter op andere sectoren. Het geven van aanbevelingen voor het optimaliseren van bouwlogistieke processen op binnenstedelijke bouwproject op het gebied van effectiviteit, efficiency en duurzaamheid. Processen die niet effectief, niet efficient en niet duurzaam zijn op binnenstedelijke bouwprojecten Inventariseren van logistieke aspecten bouwplaats, huidige situatie in kaart brengen d.m.v. logistiek concept, knelpunten en mogelijkheden benoemen, oplossingen formuleren, oplossing kiezen en toelichten. BLC is goed bruikbaar en zorgt voor reductie van 1,9% op transportkosten in ruwbouwfase. In afbouwfase grote reductie verwacht. Pilot project uitvoeren met gebruik BLC Onderzoek naar verdeling van verantwoordelijkheden en kosten bij gebruik BLC

13 bedrijfs Bouw & Transport / Een model voor transportbewegingen in de bouwsector M. van Loon Heddes Bouw & Ontwikkeling / P. Beemster Hogeschool van Amsterdam / A. van den Berg-Jacobs Bedrijfswiskunde Transportbewegingen, Excel-model, Statistische voorspelling, kengetallen bouwmaterialen Resultaten vervolg Gebrekkig inzicht in bouwtransporten m.b.t. gemaakte kilometers en kosten Ontwikkelen van een berekeningsmodule in Excel waarmee bouwtransporten in kaart kunnen worden gebracht om zo inzicht te verkrijgen in verdere mogelijkheden tot optimalisatie binnen transporten in de bouw Gebrek aan inzicht in mogelijke optimalisaties m.b.t. bouwtransporten D.m.v. interviews en deskresearch van huidige situatie, dataverzameling uit administratie, maken van een voorspellingsmodel met Excel VBA en creëren van statistische vergelijkingen met Mann-Whitney U-toets en SPSS Model geeft weergave van de te verwachte vervoersbewegingen in km, getoetst met de realiteit komt de voorspeling 4 van de 6 keer uit (67%). Tweede functie kan bijhouden transporten zijn door handmatige invoer Derde functie is berekenen van transportkosten en/of milieu belastingen Model schiet tekort in welke optimalisaties er mogelijk zijn met deze gegevens Verder naar: - kengetallen voor meer dan 9 onderzochte producten - opsplitsing van model in transportkosten en milieubelasting - mogelijke optimalisatie door gebruik van dit model

14 bedrijfs De logistieke kostenverdeling binnen de bouw / De allocatie van kostenreductie binnen de bouwketen bij het gebruik van een logistiek hub. S.A.J.P. Derikx N.V.T. TU Delft / P.W.G. Bots Faculteit Techniek, Bestuur en Management Logistieke HUB, logistieke kosten, binnenstedelijk bouwen, Excelmodel, kostenreductie, Resultaten Onduidelijkheid in logistieke kostenverdeling Inzicht verschaffen in logistieke kostenverdeling in huidige en alternatieve situatie ten einde duidelijk te krijgen welke besparingen er te behalen zijn Geen aantoonbare bewijs om de keuze te motiveren voor een alternatieve logistieke methode Conceptualiseren, specificeren, verifiëren en valideren, Uitvoering en resultaten Bouwlogistiek model dat d.m.v. input gegevens uit Bouwplanning, Bouwopgave, Voertuiggegevens, kosten per km, afstand logistieke hub tot snelweg en locatie bouwproject resultaten genereert m.b.t. beladingsgraad, kosten per actor, totale kosten en totaal afgelegde afstand (allen met en zonder logistieke hub). Logistiek model bevat veel assumpties, belangrijkste daarvan: - Personeelsstromen buiten beschouwing - Kilometers over snelweg buiten beschouwing - Synergie effect niet meegenomen (1 vrachtwagen doet 1 project aan) - Op- en overslagkosten buiten beschouwing - Afname faalkosten niet meegenomen - Fouten zijn uitgesloten (geen naleveringen) - Kostenbesparing door tijdsreductie niet meegerekend vervolg Model kan basis indicatie aangeven voor besparing in kilometers en kosten per actor en in totaal voor vervoer vanaf snelweg. Maar schiet tekort in berekenen besparing op faalkosten, transport op snelweg, personeelsstromen en opslagkosten Onderzoek naar: - besparingen op faalkosten bij gebruik logistiek hulp - besparingen op transport voor personeel - extra kosten voor betalen opslag bij HUB

15 bedrijfs Het bouwbedrijf en de duurzaamheid van succes/afstudeerscriptie waalbouw Rick Mulder Waal Bouw Vlaardingen/Dhr. J. (Joris) Raaijmaakers Hogeschool Rotterdam/Dhr. C.E. (Charles) Dezentjé Vastgoed & Makelaardij Keteninnovatie, bouwproces, communicatie, ketensamenwerking, faalkosten, preffered suppliers, risicoparticipatie, Resultaten Door instorten van de huizen- en nieuwbouwprojectenmarkt merken bouwbedrijven een omslag in verandering van gedrag. Deze verandering van gedrag, van aanbod- naar een vraag gestuurde markt, moet worden opgepakt worden door de keten. In kaart brengen van ontwikkeling van de klantvraag de komende jaren Teruglopende winstgevendheid en werkvoorraden Externe omgevingsanalyse bestaande uit: literatuur, van publicaties en artikelen en het houden van interviews. Interne analyse bestaande uit: strategie, visie en doelstelling analyse van Waal Bouw. Comperatieve Analyse waarin literatuur wordt vergeleken met de praktijk van Waal Bouw. Verbeterpotentieel zit in vermogen bouwbedrijven om te luisteren, kennis en ervaring te delen en mee te denken in kwaliteit en risico s. Ketenintegratie en innovatie moet in visie van opdrachtgevers starten aan achterkant bouwproces (bouwbedrijf en bouwpartners). vervolg Verandering van innovatie op product- en procesniveau naar systeeminnovatie en ketenintegratie zijn een zware opgave in huidige marktproblematiek Onderzoek naar ketenintegratie aan achterkant bouwproces; bij bouwbedrijven en toeleveranciers en onderaannemers.

16 bedrijfs Een beschrijving van aantal contractvormen in de B&U bouw met een keuzematrix/ Contractvormen voor- en nadelen Jan Pieter van de Dool De Vries & Verburg te Stolwijk/ N.v.t. Smart Solutions/Alexander de Vries IBB-Bouwkunde Contractvormen; B&U-bouw; Samenwerkingsvormen; In het afstuderen van afgelopen jaren zijn er minimaal 2 geweest over kiezen van een juist contract. (Paula Palstra en?&vanvoorden) Resultaten vervolg Wat is de huidige situatie van de organisatie/samenwerking/contractvormen in de B&U bouw. Het traditionele contract bestaat nog steeds, maar andere contractvormen zijn in opkomst. Wat zijn de andere contractvormen zijn, wat de voor- en nadelen t.o.v. het traditionele contract en hoe is de huidige praktijk? Hoe worden keuzes voor contractvormen gemaakt en op basis waarvan worden de keuzes gemaakt? Wat zijn de invloeden van de huidige innovatie ontwikkeling op het contracteren? Je kan dan denken aan BIM, duurzaamheid, Total Cost of Ownership (TCO), klant centraal, goedkoper&beter&sneller. Onbekend maakt onbemind, doen wat we altijd al gedaan hebben. Dus contract is geen bewuste keuze. De opdrachtgevers zijn onbewust onbekwaam! Beperkte literatuur studie voor de beschrijving van de contracten, enkele interviews binnen het bedrijf en een analyse van de werkwijze bij het bedrijf voor de huidige situatie. Een afstemming van contractvormen die voor zowel opdrachtgever als opdrachtnemer in elke fase van het project het beste resultaat oplevert. Een summiere omschrijving van de contractvormen met voor en nadelen en een huidige situatie beschrijving van dv&v. Het mist de onderbouwing van indicatoren die gebruikt zijn om contractvormen te beschrijven en huidige situatie. De situatie voor de bouwwereld in de breedte uitvoeren. Hierbij gebruik maken van de aanwezige literatuur en deze verdiepen en verbreden naar waarom kiezen en hoe kiezen? Welke innovatieve ontwikkeling van dit moment voor invloed gaan hebben of al hebben op de manier van samenwerken? (workshop onderwerp!)hierbij ook vast stellen welke indicatoren belangrijk/noodzakelijk zijn om de huidige situatie in kaart te brengen. Dit zou moeten leiden tot een beschrijving van de huidige situatie en een overzichtelijke vergelijking van de verschillende contracten en een tool die een keuze van een contract verantwoord!

17 bedrijfs Tellijst Verkeer/Keuzevak Logistiek in de Bouw Verschillende studenten keuzevak HR/Alexander de Vries HR-breed Verkeersstromen; Bouwgerelateerd; Rotterdam; aandeel bouwverkeer N.v.t. Geschat wordt dat ongeveer 1/3 e van het vrachtverkeer bouwgerelateerd is. De onderbouwing van dit ervaringsgetal mist. Hoe is de verdeling in Rotterdam? Er heerst een algemeen idee dat de meeste aanlevering aan de bouwplaats s ochtends vroeg is. Ook dit ervaringsgetal mist onderbouwing. Hoe is de verdeling gedurende de dag in Rotterdam? Resultaten Drukte, congestie, vervuiling, wachttijden, piekbelasting Doordat exacte cijfers missen kan weinig verteld worden over de huidige situatie. Hiermee is het ook lastig verbeterrichtingen aan te duiden. Studenten zijn in groepen (totaal 10) van (veelal) 4 studenten verkeerstellingen gaan houden op verschillende locaties in Rotterdam (belangrijkste toegangswegen) waar twee dingen zijn geïnventariseerd: - # busjes (wel/niet bouwgerelateerd/onbekend) - # vrachtwagen (wel/niet bouwgerelateerd/onbekend) Tellingen zijn verricht op meerdere dagen in verschillende tijdsvensters (7:00 10:00 uur; 10:00 13:00 uur; 13:00 16:00 uur; 16:00 19:00 uur) Hiermee is het verkeer op de belangrijke invalswegen van Rotterdam gedurende twee dagen geteld. Resultaten zijn opgenomen in Excel format en gecombineerd om een conclusie te vormen, om betrouwbaarheid te vergroten zijn er twee groepen per locatie aan de slag gegaan. Een globaal idee krijgen hoe de bouwgerelateerde verkeersstromenstromen in Rotterdam zich uiten Gemiddeld genomen over alle geïnventariseerde locaties beslaat bouwgerelateerd vervoer (vrachtwagens + busjes) tenminste 37% van het totale verkeer. Een grote groep voertuigen werd echter geteld als onbekend, wellicht ligt het percentage dus hoger. Bouwgerelateerd transport met busjes vindt voor 49% plaats tussen uur en uur en voor vrachtwagens 41% tussen uur en uur. Het overige bouwgerelateerde verkeer vindt redelijk gelijk verspreid over de dag plaats, met uitzondering van busjes waar nog 26% tussen uur en uur rijdt.

18 vervolg Deze resultaten bewijzen in deze beperkte steekproef dat de schatting van 1/3 bouwgerelateerd verkeer in Rotterdam klopt en dan het grootste gedeelte van dit vervoer plaatsvindt in het eerste tijdvak (tussen uur en uur). Om een betrouwbaar beeld te krijgen dienen de tellingen verder uitgebreid te worden door goed geïnstrueerde tellers.

19 bedrijfs Resultaten PI-P_bouw_en_afleverplanning/ Afstemming tussen bouw- en afleverplanning - Van bouwplaatsen in de binnenstad Jeffrey Verbeek, David van Rooden, Rob van der Loo, Sander Bolleboom, Anne Jan Eversdijk TLN Paul van der Linde HRO PI- project: Praktijk Integratie Project bouwplanning, afleverplanning, LEAN, waardeketen, bouwplanninglogistiek, bouwplaats afleveringen, interviews, Porter vijfkrachtenmodel, voor, aflevering op bouwplaatsen, leveranciers, (onder)aannemers, MRP- schema, just-in-time. Geen optimale afstemming tussen aflever- en de bouwplanning tussen verschillende betrokken partijen. Onnodige logistieke kosten(faalkosten), wachttijden, lage beladingsgraden. Onderzoek doen naar hoe op dit moment de afstemming tussen de bouw- en afleverplanning is van logistiek, handel en bouw. Er is gebruik gemaakt van de bevindingen uit het voor(literatuurstudie), door de conclusies hiervan te benoemen. Er is een procesanalyse en een concurrentieanalyse(vijfkrachtenmodel van Porter) gemaakt. Ook is er een MRP- schema gebruikt om de logistieke keten te analyseren op basis van antwoorden op het interview van zowel de bouw- als transportbedrijven. Veel praktijkinformatie uit de afgenomen interviews, waaronder problemen en oplossingen. Interviews zijn afgelegd met de volgende instellingen: Boele & Van Eesteren bv(bouw) Bouwcombinatie Nieuwbouw Erasmus MC(Bouw) Waal Bouw(Bouw) Bouwcombinatie JuBi v.o.f. (Bouw) De Wilde(Bouw) Winder Limmen bv(transport) Combex bv(transport) Transportbedrijf SNEL(Transport) Nu Bouwen(Leverancier) Gerritse(Leverancier) vervolg Inzicht in het planningsproces van heel het logistieke proces. Krachtenanalyse(Porter) gemaakt van de logistieke keten. Economic tradeoff tussen DC en winst aflevering, Logistiek dienstverlener als overall procesbeheerder

20 bedrijfs Resultaten vervolg SCOR Eindrapportage VBK 1.0/Project Alexanderstraat Leiden Angela Boers, Gerwin de Jong, Bart van der Pijl, Meeuwis Veldhoen. VBK. Jos Kunst J.D. de Nijs Minor SCM SCOR- model, interviews, bouwbedrijf VBK, LEAN, registratie, meetpunten, procesmetingen, kwaliteitsnormen. Het is niet duidelijk of het SCOR- model toepasbaar is voor bouwlogistieke processen. Het inzichtelijk maken van de processen van VKB aan de hand van het SCOR- model en het opstellen van KPI s Inzicht in prestaties. Het doel is om de processen overzichtelijk in kaart te brengen voor VBK en op basis hiervan te komen tot een overzicht in de Supply Chain processen van VBK. Daarnaast worden er ook KPI s opgesteld, zodat er zichtbaarheid in de prestaties wordt gecreëerd. Deskresearch, bedrijfsbezoeken Alexanderstraat, interviews en vergaderingen met docent- s. Geregistreerde prestaties worden niet besproken. Het toepassen van LEAN heeft als resultaat een kostenefficiëntere afstemming van de processen. Interviews medewerkers VKB: Dhr. M. van Woerkom Dhr. R van Emmerik Dhr. D. Winkel Een beperking van het SCOR- model is dat de aanlevering van het materieel niet gemodelleerd kan worden, omdat het SCOR- model om voortbrengingsprocessen gaat.

21 bedrijfs Resultaten SCOR & WAAL Marten Griffioen, Wesley Maan, Tom van Stenis, Zekiye Yilmaz, Robin Zuidgeest Dhr. D. van Norel Dhr. A.M.R. de Vries Logistiek & Economie SCOR, Waal, bouwproject, leveranciers, Plan, Source, Make, Deliver, Return, KPI s, Best Practices, keten, bouwproject, processen. Het is niet duidelijk of het SCOR- model toepasbaar is voor bouwlogistieke processen. Het inzichtelijk maken van de processen van WAAL aan de hand van het SCOR- model. Vervolgens het aangeven van best practices. Het doel is om bouwlogistieke processen van Waal te beschrijven en op basis hiervan te komen tot inzicht in de Supply Chain processen van Waal. In het rapport verduidelijken de studenten aanleverprocessen aan de bouwplaats door te refereren aan een bouwproject, genaamd Nieuwe Buren. Het toetsen van de bedrijfsprocessen aan het SCOR- model. Gesprekken met toeleveranciers en met personeelsleden van WAAL. Gesprekken met toeleveranciers: - Dhr. S. Pieters van Glasdesign (Glas leverancier) - Dhr. C. Schiebaan van Spaansen (Casco producent en bouwer) - Dhr. D. de Leeuw van Kievit (Installateur) Gesprekken met WAAL: - Dhr. D. van Norel (Lean Manager) - Dhr. J. Raaijmaakers - Projectleider Modellering van het bouwprocessen volgens het SCOR- model. vervolg Het advies voor WAAL is om aan de huidige KPI s nog meer KPI s toe te voegen. Dit zorgt ervoor dat de bedrijfsprestaties beter kunnen worden gemeten en gecontroleerd. Beschreven Best Practices: het invoeren van een informatiesysteem, Lean en het rekening houden met duurzaamheid, belangrijk voor WAAL. Het herhalen van het mappen van bouwlogistieke processen middel het SCOR- model om een volledig beeld te krijgen van de logistieke processen.

- het idee van standaardiseren van verpakkingen lijkt niet mogelijk te zijn

- het idee van standaardiseren van verpakkingen lijkt niet mogelijk te zijn soort project naam project # Status Kennisontwikkeling Meerwaarde beroepspraktijk Meerwaarde onderwijs Meerwaarde onderzoek Stage effciente logistiek 1 afgerond - zeer bruikbare externe interviews - Opbouw

Nadere informatie

Samenvatting en eindconclusie

Samenvatting en eindconclusie HAS KennisTransfer Onderwijsboulevard 221 Postbus 90108 5200 MA s-hertogenbosch Telefoon: (073) 692 36 37 Documenttitel: Agrologistiek in het MKB Status: Definitief Opdrachtgever: Contactpersoon: Platform

Nadere informatie

Ketensamenwerking in de woningbouw, voorwaarden voor een succesvolle start met ketensamenwerking.

Ketensamenwerking in de woningbouw, voorwaarden voor een succesvolle start met ketensamenwerking. , voorwaarden voor een succesvolle start met ketensamenwerking. Auteur Begeleider ASRE Ir B.M. Jonker Prof. dr. E.F. Nozeman Amsterdam School of Real Estate MRE scriptie jaargang 2008-2010 31 maart 2011

Nadere informatie

Business Intelligence in de Sierteeltsector

Business Intelligence in de Sierteeltsector Business Intelligence in de Sierteeltsector Analyse, generieke aanpak en praktijk voorbeeld Adrie J.M. Beulens (*) Jacqueline M. Bloemhof-Ruwaard (*) Joost C.M.A. Snels (**) Maart 2010 (*) Wageningen UR,

Nadere informatie

Kosten-batenwebtool voor investeringen in e-dienstverlening

Kosten-batenwebtool voor investeringen in e-dienstverlening Kosten-batenwebtool voor investeringen in e-dienstverlening Auteur: KING Datum: 2010 Versie: 0.9 Datum: 21 december 2010 2 Inhoud 1. E-overheid: de kosten en de baten Nieuwegein: Meer grip op ict-investeringen

Nadere informatie

Benchmark op risicomanagement

Benchmark op risicomanagement Dura Vermeer Beton- en Waterbouw Benchmark op risicomanagement Colofon Opdrachtgever Dura Vermeer Dura Vermeer Beton- en Waterbouw J.C.P. (Joost) van Bezooijen Schoenaker 8 6640 AB, Beuningen M: 06 51

Nadere informatie

Bigger BIM P2-rapport

Bigger BIM P2-rapport Bigger BIM Onderzoek naar hoe het gedachtegoed van lean en ketenintegratie kan bijdragen aan de toepassing van BIM als informatiedrager tussen verschillende partijen P2-rapport Three stone cutters were

Nadere informatie

Timmerfabriek Peter van Duijnhoven te Venray

Timmerfabriek Peter van Duijnhoven te Venray Verbeteren leverbetrouwbaarheid bij Timmerfabriek Peter van Duijnhoven te Venray Verbetering efficiency intern proces Opdrachtgever: Timmerfabriek Peter van Duijnhoven, Hans Hendriks M3 project groep S2:

Nadere informatie

Systems Engineering, waarom zou je nog anders werken?

Systems Engineering, waarom zou je nog anders werken? Systems Engineering, waarom zou je nog anders werken? Systems Engineering, waarom zou je nog anders werken? Werkplaats Systems Engineering 2 Inhoudsopgave Woord vooraf 5 1. Pioneering 7 2. Systems Engineering

Nadere informatie

Life-cycle costing en infrastructuur

Life-cycle costing en infrastructuur Life-cycle costing en infrastructuur Een verkenning van de implementatie van life-cycle costing in aanbestedingstrajecten van infrastructurele objecten bij Siemens Nederland. Foto: HSL-Zuid Siemens Nederland

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Slim Samenwerken aan ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht

Nadere informatie

Risicobeheersing bij IT Splitsing & Integratie

Risicobeheersing bij IT Splitsing & Integratie Risicobeheersing bij IT Splitsing & Integratie Deze scriptie is opgesteld door: PuYi Lin & Robert Brockhoff Voorwoord Voorwoord Binnen de publieke sector zien we de laatste jaren de trend waarbij steeds

Nadere informatie

Logistieke Kengetallen Transparant Weergegeven Onderzoek naar een op te zetten informatievoorziening

Logistieke Kengetallen Transparant Weergegeven Onderzoek naar een op te zetten informatievoorziening Logistieke Kengetallen Transparant Weergegeven Onderzoek naar een op te zetten informatievoorziening Bacheloropdracht Technische Bedrijfskunde Bauke Maarse Juli 2010 Logistieke Kengetallen Transparant

Nadere informatie

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven Praktische handleiding -Prestatieladder voor bedrijven 2 2 inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 6 2 De -Prestatieladder 10 3 Inschrijven met -gunningvoordeel en niveaukeuze 18 4 Implementatie van de -Prestatieladder

Nadere informatie

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven Praktische handleiding -Prestatieladder voor bedrijven 2 inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 6 2 De -Prestatieladder 10 3 Inschrijven met -gunningvoordeel en niveaukeuze 18 4 Implementatie van de -Prestatieladder

Nadere informatie

Eindrapportage Evaluatie Pilots van de Veiligheidsprestatieindicatoren in het beroepsgoederenvervoer

Eindrapportage Evaluatie Pilots van de Veiligheidsprestatieindicatoren in het beroepsgoederenvervoer TNO Arbeid TNO-rapport 018.17275\14546Gor.vre Eindrapportage Evaluatie Pilots van de Veiligheidsprestatieindicatoren in het beroepsgoederenvervoer Datum 19 september 2003 Auteurs drs J. Gort ir. D. Henstra

Nadere informatie

Pilot assetmanagement

Pilot assetmanagement Resultatenrapport PILOT assetmanagement Partnerprogramma Infrastructuur Management (PIM) Pilot assetmanagement Uitgegeven door: Partnerprogramma Infrastructuur Management (PIM) Informatie: Drs. M.J.W.

Nadere informatie

GEOTECHNIEK IN BEWEGING

GEOTECHNIEK IN BEWEGING GEOTECHNIEK IN BEWEGING Opgedragen aan iedereen, die vanuit de geotechniek een bijdrage wil leveren aan het succesvol realiseren van bouw- en infrastructuurprojecten. GEOTECHNIEK IN BEWEGING Praktijkgids

Nadere informatie

Uitvoerders onder druk. Oktober 2013

Uitvoerders onder druk. Oktober 2013 Uitvoerders onder druk Oktober 2013 Arbouw is hét kennis- en service-instituut op het gebied van arbeidsomstandigheden in de bouwnijverheid. Arbouw biedt praktische informatie, instrumenten en richtlijnen

Nadere informatie

Ketensamenwerking in de bouw. Een leidraad voor ondernemers die ketensamenwerking willen implementeren.

Ketensamenwerking in de bouw. Een leidraad voor ondernemers die ketensamenwerking willen implementeren. R R B O U W R A P P O R T 139 Ketensamenwerking in de bouw Een leidraad voor ondernemers die ketensamenwerking willen implementeren. R R B O U W R A P P O R T 139 Een aan de praktijk getoetst kader voor

Nadere informatie

Levertijd reductie. Bachelor thesis S. Fontijn

Levertijd reductie. Bachelor thesis S. Fontijn Levertijd reductie Bachelor thesis S. Fontijn Onderzoek naar het verkorten van de levertijd van onderdelen voor Product A bij leveranciers van Thales Nederland Bachelor thesis Universiteit Twente Bachelor:

Nadere informatie

Op weg naar werken met BIM

Op weg naar werken met BIM Op weg naar werken met BIM Versie 2.1, april 2012 Auteurs: Kenmerk: Ir. H.J. Fikkers, Van de Bunt Adviseurs Ing. L.R. Nieuwenhuizen, CUR Bouw & Infra Drs. J.P.J. Nijssen, Nijssen Management & Advies Ir.

Nadere informatie

Working Paper #14 INFORMATIEMANAGEMENT: EEN REDUCTIE IN DE ONTWERPKOSTEN VAN INFRASTRUCTUUR. M. van den Berg n.vandenberg-3@student.utwente.

Working Paper #14 INFORMATIEMANAGEMENT: EEN REDUCTIE IN DE ONTWERPKOSTEN VAN INFRASTRUCTUUR. M. van den Berg n.vandenberg-3@student.utwente. Working Paper #14 INFORMATIEMANAGEMENT: EEN REDUCTIE IN DE ONTWERPKOSTEN VAN INFRASTRUCTUUR M. van den Berg n.vandenberg-3@student.utwente.nl COPYRIGHT 2012 VISICO Center, University of Twente visico@utwente.nl

Nadere informatie

Service Oriented Architecture & Logistieke Dienstverleners

Service Oriented Architecture & Logistieke Dienstverleners Service Oriented Architecture & Logistieke Dienstverleners De mogelijkheden van SOA voor logistieke dienstverleners Master thesis Informatica Variant Management & Toepassing (MT) Radboud Universiteit Nijmegen

Nadere informatie

Project Portfolio Management

Project Portfolio Management Project Portfolio Management Een verkennende studie naar de mogelijkheden die het Ingenieursbureau Amsterdam heeft om te sturen in het werkpakket. Auteur: Mohamed Aajoud Amsterdam, 19 mei 2009 Colofon

Nadere informatie

van verkenning tot implementatie

van verkenning tot implementatie van verkenning tot implementatie Naam: V.A.A. Oude Luttikhuis Studentnummer: 0011983 Universiteit: Opleiding: Stroming: Universiteit Twente Technische Bedrijfskunde Financieel Bedrijf: Bouwbedrijf Bosch

Nadere informatie

BETER BEHEER MET BIM

BETER BEHEER MET BIM KENNISCENTRUM TECHNIEK BETER BEHEER MET BIM van informatiemodel naar informatiemanagement Willem Verbaan Léander van der Voet Jelle de Boer Erik Visser Diederik de Koe 04 Introductie publicatiereeks HvA

Nadere informatie

Aan de slag met samen werking in de logistiek. Mogelijkheden voor groothandelaren om samen te werken in de logistiek

Aan de slag met samen werking in de logistiek. Mogelijkheden voor groothandelaren om samen te werken in de logistiek Aan de slag met samen werking in de logistiek Mogelijkheden voor groothandelaren om samen te werken in de logistiek Auteurs TNO G.R. Janssen MSc. Dr. W. Ploos van Amstel Dr. H.J Quak Ir. S.A. van Merrienboër

Nadere informatie

Het inrichten van intern incidentenbeheer op een servicedesk

Het inrichten van intern incidentenbeheer op een servicedesk Het inrichten van intern incidentenbeheer op een servicedesk Laura van der Stouwe Opleiding Facility Management Het inrichten van intern incidentenbeheer op een servicedesk Auteur: Laura van der Stouwe

Nadere informatie

Inkoop en contractmanagement

Inkoop en contractmanagement Inkoop en contractmanagement Gratis rapport met waardevolle vakinformatie voor facility managers facilitaire inkoop, duurzaam inkopen - pag. 1/26 Contractmanagement is een essentieel onderdeel van de bedrijfsvoering,

Nadere informatie