RAAK TUSSENRAPPORTAGE 1

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "RAAK TUSSENRAPPORTAGE 1"

Transcriptie

1 RAAK TUSSENRAPPORTAGE 1 Projecttitel : Duurzame ketensamenwerking bij binnenstedelijke bouwprojecten Projectnummer : M Penvoerder : Hogeschool Rotterdam Raak subsidieperiode : september 2011 september 2013 Rapportageperiode : september 2011 september 2012 Rapportagedatum : oktober 2012 Inleiding Deze tussentijdse rapportage geeft een indruk van de activiteiten welke zijn uitgevoerd in de periode van 1 september 2011 tot 1 september 2012 voor het project Duurzame ketensamenwerking bij binnenstedelijke bouwplaatsen (Verder DKBB). Bij ieder onderdeel wordt aangegeven hoe de gestelde vraag is geïnterpreteerd en hoe daarvoor een antwoord op wordt gegeven. Hierbij wordt de volgende volgorde aangehouden: (1) uitgangssituatie, zoals gesteld in de aanvraag voor het project DKBB, (2) het proces dat is uitgevoerd op dat onderdeel toegelicht met mogelijke afwijkingen ten opzichte van de aanvraag, (3) de resultaten uit het proces. Om de onderdelen waarop gereflecteerd wordt verder te onderbouwen zijn bijlagen bijgevoegd. In de tekst zal naar deze bijlagen verwezen worden. Twee bijlagen zijn hierbij extra van belang - Activiteiten en bijdragen aan projectonderdelen (Excel bestand): Hierin zijn de activiteiten opgenomen die een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan tenminste één van de projectonderdelen waarop hieronder gereflecteerd wordt. In kolom A staat aangegeven welke activiteit is uitgevoerd, in de kolommen E t.e.m. N staat een korte reflectie op basis van de onderdelen van het project weergegeven. Deze reflectie wordt per onderdeel (indien meer dan gemiddeld relevant) hieronder beschreven. - Overzicht uitgevoerde onderzoeken (PDF bestand): Hierin staan de door studenten uitgevoerde onderzoeken aangeven (kolom 1 t.e.m. 5), waarna de status van het onderzoek wordt aangegeven (kolom 6). In de kolommen 7, 8, 9 en 10 staat de kennisontwikkeling, de meerwaarde voor de beroepspraktijk, onderzoek en onderwijs aangegeven per onderzoek. Op andere onderdelen van het project wordt niet apart per onderzoek gereflecteerd omdat dit ofwel niet relevant is ofwel vanzelfsprekend. Per onderdeel van het project waarop hieronder wordt gereflecteerd worden niet alle onderzoeken of activiteiten behandeld. De belangrijkste activiteiten en/of onderzoeken voor dat onderdeel worden uitgelicht. 1 Daar waar sprake is van internationale componenten (zoals bij RAAK-internationaal projecten) dienen deze beschreven te worden bij elk hiervoor relevant onderwerp.

2 1. Vraagarticulatie en vraagsturing In uw projectvoorstel heeft u aangegeven wat de huidige situatie/problematiek is in de beroepspraktijk en waarom innovaties gewenst en noodzakelijk zijn. Van daaruit is de onderzoeksvraag voor het project geformuleerd waarbij is aangegeven hoe tijdens het onderzoek vanuit de beroepspraktijk kan worden (bij)gestuurd. Wilt u in het onderstaande aangeven (over de periode na definitieve vaststelling van het projectvoorstel): of nadere vraagarticulatie heeft plaatsgevonden en zo ja, tot welke eventuele aanscherpingen dit heeft geleid?; of en zo ja welke eventuele activiteiten zijn verricht om de sturing vanuit het werkveld te optimaliseren?; in hoeverre daarbij is afgeweken van het projectvoorstel en of wezenlijke onderdelen (doelen, activiteiten, resultaten, etc) van het voorstel moeten worden bijgesteld? Bij het inzicht geven in de vraagarticulatie en de vraagsturing wordt ingegaan op de vragen van de MKB bedrijven die aanleiding hebben gegeven voor de start van dit project (a), waarna de manier waarop vraagsturing vanuit het werkveld heeft plaatsgevonden en in hoeverre dit overeenkomt met het projectvoorstel (b). Ten slotte wordt ingegaan op de nadere vragen die door de bedrijven zijn gesteld in het afgelopen jaar (c). De belangrijkste vragen die gesteld zijn door bedrijven als inbreng in het project zijn naar voren gekomen tijdens de startbijeenkomst in juni 2011, het symposium in maart 2012 en de expertgroep bijeenkomsten van juni Het proces van vraagsturing en de resultaten hieruit worden op basis van deze bijeenkomsten beschreven. Ook op andere momenten zijn echter vragen van bedrijven naar voren gekomen, namelijk naar aanleiding van uitgevoerde onderzoeken, overige bijeenkomsten en individuele gesprekken 3. a, de vraag van de bedrijven bij aanvang van het project In de aanvraag voor het project DKBB is door de bedrijven de hier samengevatte vraag gesteld: Er is een verschuiving van bouwactiviteiten van nieuwbouw naar binnenstedelijke nieuwbouw en vernieuwbouw. Bedrijven in de bouwketen ondervinden problemen door de manier waarop de bouwketen functioneert. Toeleveranciers ervaren onvoorspelbaarheid in de bevoorrading doordat er onvoldoende gedetailleerd wordt gepland. Als gevolg van last-minute plannen is afstemmen van productie en voorraad op de bouwvraag moeilijk. Het grootste probleem voor transporteurs is de lage beladingsgraad, mede veroorzaakt door last-minute of, dedicated leveringen aan verschillende bouwplaatsen. Daarnaast ondervinden transporteurs onduidelijkheden in de aanlevereisen, de beperkte toegankelijkheid van bouwterreinen en de ongestructureerde communicatie met uitvoerder. De concurrentie is zeer hoog in de bouwsector, waardoor er weinig marges overblijven en steeds meer bedrijven failliet gaan. Daarnaast is geldt in algemeenheid voor alle bedrijven in de bouwketen dat de bedrijven niet weten hoe zij om moeten gaan met eisen die gesteld worden ten aanzien van duurzaamheid. Het oplossen van deze problematiek lijkt uitgesloten zonder een afdoende coördinatie van de bouwprocessen, of zonder een goede onderlinge afstemming of samenwerking. Daarom is het van belang om in binnenstedelijke bouwketens doeltreffende, doelmatige en duurzame oplossingen aan te dragen. B, Proces van vraagsturing vanuit het werkveld en overeenkomsten met het projectvoorstel In de aanvraag voor het project DKBB is aangegeven dat de vraagsturing zal plaatsvinden door het organiseren van expertgroep bijeenkomsten waarbij een hypothetische casus centraal zal staan. Deelnemende bedrijven brachten tijdens de expertgroep bijeenkomsten en symposia de vragen in en bepaalden daarmee de meest belangrijke aandachtspunten bij nadere invulling van de vervolgstappen van het onderzoek. Hiernaast werd onderzoek uitgevoerd bij de deelnemende MKB-bedrijven dat leidde tot verdere scherpstelling van de vragen. 2 Zie bijlage, Samenvattingen bijeenkomsten. 3 Zie bijlage, Activiteiten en bijdragen aan projectonderdelen, kolom E

3 Tijdens de startbijeenkomst is de vraag vanuit de bedrijven directe input geweest voor de start van het project DKBB 4. Maart 2012 is een multi-sectoraal symposium georganiseerd bij Bouwend Nederland 5, waarin met name het project DKBB centraal stond. Aan dit symposium namen 140 professionals uit de bouwlogistieke keten deel, waaronder veel van de bedrijven die deelnemen aan het project DKBB. Bedrijven hebben door middel van deelsessies feedback gegeven op onderzoeken van studenten en middels werksessies (gericht op de bouwlogistieke hub, beslissingondersteunend rekenmodel, GWW en white paper sessie) zijn vragen geïnventariseerd. Op basis van de uitkomsten van het symposium is een vervolgbijeenkomst gehouden in juni 2012 bij TLN 6. Deze expertgroep bijeenkomst is gevormd naar de onderdelen die tijdens het symposium het sterkst naar voren kwamen als manieren om (een gedeelte van) de bouwlogistieke problematiek op te lossen. Zo zijn drie deelsessies georganiseerd met de onderwerpen: bouwlogistieke hub, bouwticket en contractvorming. De samenstelling van de groepen bij de verschillende deelsessies was wisselend. In opvolging van het symposium en de expertgroep bijeenkomsten zijn verschillende individuele gesprekken gevoerd met bedrijven voor verdere vraagarticulatie. De bijeenkomsten en de individuele gesprekken hebben geleid tot verder onderzoek door studenten vanaf september Afwijkend in dit proces ten opzichte van de aanvraag is dat tijdens expertgroep bijeenkomsten nog niet is gewerkt met een hypothetische casus. Deze casus en het bijbehorend beslissingsondersteunend rekenmodel bleken echter niet eenvoudig op te stellen. Een eerste poging voor het tot stand brengen van discussie op basis van een casus verzande in algemeenheden. In februari 2013 wordt een volgende expertgroep bijeenkomst georganiseerd op basis van bouwlogistieke ketens. Hierin wordt een hypothetische casus voorgelegd met een beslissingsondersteunend rekenmodel. Verschillende bouwlogistieke oplossingen kunnen op deze manier door ketenpartners worden geanalyseerd. Op basis van de uitkomst van deze expertgroep bijeenkomsten worden vervolgbijeenkomsten georganiseerd. Naar schatting zullen daarna nog twee of drie expertgroep bijeenkomsten nodig zijn om het gewenste inzicht te verkrijgen. C, nadere vragen die door bedrijven gesteld zijn in de loop van het afgelopen jaar Door middel van de startbijeenkomst zijn de vragen van bedrijven geïnventariseerd waarmee onderzoek is gestart vanaf september In de bijlage waarin deze startbijeenkomst is beschreven zijn de vragen van de bedrijven in de vorm van opdrachten geformuleerd. Hieronder wordt een samenvatting van de praktische onderzoeksvragen per deelnemer weergegeven 7 : - Gemeentewerken Rotterdam: Er is onvoldoende inzicht op welke wijze relaties in de bouwketen de onderlinge afstemming om problemen op te lossen wordt geregeld. - Heddes Bouw en Ontwikkeling: Hoe kan in het transport van bouwprojecten (teveel) gereden kilometers worden gereduceerd? Het lijkt er op dat dit slimmer kan en met meer coördinatie waardoor veel kosten kunnen worden bespaard? - Heddes Bouw en Ontwikkeling: Er zijn te veel knelpunten in het bouwlogistieke proces. Er vinden te veel afstemmingsproblemen plaats tussen de aannemer, de vervoerder en/of de leverancier. Hoe kan het bouwlogistieke proces worden geoptimaliseerd? - Combex transportbedrijf bv: De bereikbaarheid van bouwprojecten is slecht en de afstemming van wat wordt verwerkt en vervoerd is niet geoptimaliseerd op het vlak van de bouwlogistiek. - Stoel milieu bv: De logistiek van het verwerken en transporteren van bouw en restafval van de bouwplaats naar inzamellocaties is slecht ontwikkeld en wordt als gevolg van allerlei regels beleverd. - LeGrand Nederland: Hoe kan een betere planning in de bouwketen tot stand komen zodat er meer rust ontstaat, dus minder kosten? Maar ook minder problemen voor installateurs in bijvoorbeeld montageprojecten. - Hoek transport/ Cargohopper: Hoek Transport stelt zich de vraag welk effect op de kosten het heeft als er meer bouwprojecten betrokken worden bij het BLCU (bouwlogistiek centrum Utrecht). Tevens wil men weten hoe leveranciers betrokken kunnen worden in het project zonder de leveranciers te verplichten van het BCLU gebruik te maken. 4 Zie bijlage, Samenvattingen bijeenkomsten, startbijeenkomst 5 Zie bijlage, Samenvattingen bijeenkomsten, symposium 6 Zie bijlage, Samenvattingen bijeenkomsten, inspiratiesessie juni Zie bijlage, Activiteiten en bijdrage aan projectonderdelen, kolom E

4 - EVO: Wat zijn de mogelijkheden voor het standaardiseren van verpakkingseenheden van bouwmaterialen? - EVO: Wat zijn de mogelijkheden en beperkingen voor toepassen van binnenvaart in de bouwketen en aangeven van de oplossingen voor de beperkingen? - Clockwork BPM: Informatie van verschillende partijen in de bouwketen moet gedeeld worden. Hoe kan informatie tijdig beschikbaar gemaakt worden in de bouwketen? - Brink Twente: Waaraan moeten ICT pakketten voor de planning van bouwmaterialen leveranties voldoen en software leveranciers bieden mogelijkheden? - Brink Twente: Wat is de meest efficiënte, effectieve en duurzame distributiewijze bouwmaterialen en wat zijn mogelijkheden hierbij voor bouwmaterialen DC s? Het symposium heeft in het teken gestaan van de eerste resultaten uit onderzoeken. Vraagsturing heeft decentraal plaatsgevonden in de vorm van feedback op lopende projecten van studenten. De vragen en opmerkingen van de bedrijven op basis van deze presentaties zijn meegenomen door de studenten. De werksessies hebben concreet de volgende vragen opgeleverd: - Hoe kan een beslissingsondersteunend rekenmodel worden opgezet zonder te verzanden in teveel details? - Welke mogelijkheden zijn er op het gebied van samenwerking en contractvorming? - Heeft een bouwlogistieke uitvoerder als centrale regisseur een toegevoegde waarde? - Wat is het programma van eisen dat gesteld moet worden aan een bouwlogistieke hub? - Heeft het aanstellen van een logistiek manager vanaf de aanbestedingsfase nut? - Hoe kan afstemming tussen leveranciers en de bouwplaats georganiseerd worden? Naar aanleiding van deze vragen is in juni 2012 een vervolgsessie georganiseerd in de vorm van een expertgroep bijeenkomst waarin de onderwerpen bouwlogistieke hub, bouwticket en contractvorming centraal stonden. Deze bijeenkomst heeft concreet de volgende vragen opgeleverd: - Gekeken moet worden of toepassing van een bouwticket overal zinvol is. Belangrijk bij het toepassen van het bouwticket is ook hoe om te gaan met urgente leveringen. - Om het bouwticket verder te verspreiden is het belangrijk om een standaard bouwticket te ontwikkelen. - Geloof dat het bouwticket een oplossing kan bieden voor afleverings-, communicatie- en afstemmingsproblemen moet ontwikkeld worden. Door een standaard te ontwikkelen en pilots waaruit resultaten zichtbaar worden zal verder vertrouwen in het gebruik van een bouwticket in de bouwlogistieke keten toenemen. - Er moet een partij zijn die het bouwticket als aanpak en methode willen dragen zodat onderzoek kan plaatsvinden en er pilot projecten gestart kunnen worden. - Workx heeft de specifieke vraag hoe het aantal ad-hoc leveringen gereduceerd kunnen worden (via een systematischer aanpak). Dit is nodig om het bouwticket bruikbaar te maken. - De voordelen van de bouwlogistieke hub wordt ingezien, maar gezien de cultuur en de huidige werkwijze zullen partijen in de bouwketen verder overtuigd moeten worden. Dit kan door monitoring van (succesvolle) pilotprojecten, doorrekening van de effecten en het om tafel brengen van betrokkenen - Bedrijven hebben behoefte aan nader inzicht in de werking van bouwlogistieke hubs en stellen daarom voor een bezoek aan bouwlogistieke hubs in Londen voor kennisuitwisseling te organiseren. - DHL Supply Chain heeft aangegeven dat zij input wil leveren voor verder onderzoek op basis van hun ervaring met bouwlogistieke hubs in Londen. Zij willen ook graag een onderzoek naar de mogelijkheid om een dergelijke hub op te starten in Nederland. - Partijen geven aan dat meer onderzoek nodig is om de aanbestedingsprocedures en de rol van inkoop bij gemeentes, aannemers en toeleveranciers te onderzoeken.

5 2. Netwerkvorming In het projectvoorstel heeft u aangegeven binnen welk netwerk het project zou gaan plaatsvinden en welke belangen elk van de partners binnen het netwerk heeft. Ook zou de duurzaamheid van de netwerkvorming worden geborgd. Wilt u in onderstaande aangeven welke activiteiten in dit verband (tot nu toe) zijn verricht en waartoe dat in termen van de beoogde netwerkvorming heeft geleid? Wilt u ook aangeven in hoeverre daarbij is afgeweken van het projectvoorstel en of wezenlijke onderdelen (doelen, activiteiten, resultaten, etc) van het voorstel moeten worden bijgesteld? Bij het inzicht geven in de netwerkvorming wordt ingegaan op het netwerk in de aanvraag voor dit project is aangegeven (a), waarna wordt aangegeven hoe netwerkvorming is georganiseerd in het afgelopen jaar (b). Ten slotte wordt aangegeven wat het huidige netwerk van bedrijven en instellingen is dat betrokken is bij het project DKBB (c). De belangrijkste activiteiten die zijn uitgevoerd om het netwerk voor het project te vergroten zijn het symposium in maart 2012 en de expertgroep bijeenkomsten van juni geweest. De manier van het organiseren van de netwerkvorming en de resultaten hieruit worden dan ook op basis van deze bijeenkomsten beschreven. Ook op andere momenten zijn echter partijen toegevoegd aan het netwerk, namelijk naar aanleiding van uitgevoerde onderzoeken, overige bijeenkomsten en individuele gesprekken 9. A, het netwerk bij aanvang van het project De aanvraag is ontwikkeld in samenwerking met TLN, EVO, Bouwend Nederland, Programma Duurzame Logistiek/Connekt, HIBIN, TNO en de TU-Delft. De consortiumpartners vormen het platform Logistiek in de bouw. De deelnemende MKB-bedrijven zijn voorgesteld door de brancheverenigingen die in het platform zetelen om hun betrokkenheid bij innovaties in de bouwketen en/ of om hun grote interesse om innovaties in de bouwketen tot stand te brengen. De MKB-bedrijven die deelnemen aan dit onderzoek, vertegenwoordigen hiermee de gehele bouwketen: van toeleverancier (HIBIN), aanvoer bouwmaterialen (TLN en EVO) tot het daadwerkelijke bouwen (Bouwend Nederland). B, proces van netwerkvorming en overeenkomsten met het projectvoorstel In de aanvraag voor het project DKBB is aangegeven dat het project past in de structuur die beoogd wordt in het platform Logistiek in de Bouw. Dit platform wordt breed ondersteund door de participerende leden en zal tijdens het onderzoek maar ook na het onderzoek er zorg voor dragen dat de kennis op de juiste wijze wordt ontwikkeld en een afdoende kwaliteit heeft wordt gecirculeerd naar de achterban van de leden. Vanuit het platform worden bedrijven, verenigingen en kennisinstellingen betrokken bij het toepassingsgericht onderzoek. Door de inzet van de deelnemende bedrijven en de het platform Logistiek in de Bouw is de bouwlogistieke keten geactiveerd om deel te nemen aan het symposium, maart 2012 en de expertgroep bijeenkomsten, juni Tijdens deze bijeenkomsten zijn rondetafels en een afsluitende borrel georganiseerd waardoor bedrijven met elkaar en met de consortiumpartners van het project DKBB in contact zijn gekomen. In het komende jaar zullen de opgebouwde relaties verder versterkt worden door rondom specifieke bedrijven in bouwketens expertgroep bijeenkomsten te organiseren. Door middel van het afsluitende symposium wordt verwacht dat aanvullende bedrijven enthousiast worden voor het onderwerp en duurzaam betrokken worden bij verdere ontwikkeling van bouwlogistieke ketens. C, het huidige netwerk van bedrijven en instellingen die betrokken zijn Bij het symposium waren in totaal 140 professionals uit de bouwlogistieke keten aanwezig. Tijdens de daaropvolgende expertgroep bijeenkomst van juni 2012 zijn 29 professionals uit de bouwlogistieke keten aanwezig geweest. In totaal zijn na het symposium en deze expertgroep bijeenkomst 36 8 Zie bijlage, Samenvattingen bijeenkomsten. 9 Zie bijlage, Activiteiten en bijdragen aan projectonderdelen, kolom F

6 bedrijven aangemeld als RAAK deelnemer (waarvan 29 MKB bedrijven) en zijn 160 bedrijven en instellingen betrokken bij het project DKBB 10. De bedrijven die actief deel hebben genomen aan het project DKBB zijn nagenoeg allen bedrijven die een rol vervullen in de bouwlogistieke keten. De publieke instellingen die zijn betrokken, zijn opdrachtgevers en regelgevers, zoals gemeentes en Rijkswaterstaat. Zij bepalen voor een belangrijk deel de randvoorwaarden waarbinnen de bouwprocessen worden vormgegeven. Hiernaast zijn, mede door de extra impuls die is verkregen door het project DKBB aan het onderwerp bouwlogistiek twee partijen aangehaakt bij het platform Logistiek in de bouw, namelijk Hogeschool van Amsterdam en Rijkswaterstaat. 10 Zie bijlage, Overzicht deelnemende bedrijven

7 3. Kenniscirculatie In het projectvoorstel is aangegeven hoe de kennis tussen de verschillende partijen zou moeten 'stromen' en wat de inbreng en rol van de verschillende partners zou zijn. Ook is aangegeven hoe het project de duurzaamheid van de kenniscirculatie zou borgen. Daarnaast is ingegaan op de disseminatie naar stakeholders buiten het consortium. Wilt u in onderstaande aangeven welke activiteiten in dit verband (tot nu toe) zijn verricht en welke resultaten zijn behaald. Wilt u ook aangeven in hoeverre daarbij is afgeweken van het projectvoorstel en of wezenlijke onderdelen (doelen, activiteiten, resultaten, etc) van het voorstel moeten worden bijgesteld? Bij het inzicht geven in de kenniscirculatie wordt ingegaan op kenniscirculatie zoals dit in de aanvraag voor dit project is aangegeven (a), waarna wordt aangegeven hoe kenniscirculatie is georganiseerd in het afgelopen jaar (b). A, kenniscirculatie zoals dit in de aanvraag is aangegeven In de aanvraag voor het project DKBB is aangegeven dat dit project een onderdeel is van het platform Logistiek in de bouw. Dit platform geeft in de opzet een duurzame vorm aan het ontwikkelen en delen van kennis en innovatie rondom de gestelde problematiek. De expertgroep bespreekt en onderzoekt de opgestelde casus tijdens een expertgroep bijeenkomst, waarin de problemen worden verhelderd. Tevens zal er bij (MKB-) bedrijven toegepast onderzoek worden gedaan. De bevindingen uit het onderzoek worden gepresenteerd tijdens een symposium dat twee maal (één per jaar) wordt georganiseerd en tijdens expertgroep bijeenkomsten. De oplossingen, bijeenkomsten en symposia kunnen vervolgens weer verdere onderzoeksvragen oproepen. Hiermee is een continu proces van kennisontwikkeling en kennisdeling gewaarborgd. Buiten de aanpak en de instrumenten die zijn gekozen wordt de kenniscirculatie ook gevoed doordat de lectoren van Sustainable Solutions, en de vertegenwoordigers van Bouwend Nederland, EVO, TLN, HIBIN, TNO en de TU- Delft hun uitgebreide netwerk aanspreken. Hiermee worden verdere vragen uit de praktijk binnen het project gebracht en kennis vanuit het project gedeeld met hun netwerk. Resultaten die behaald worden uit de expertgroep bijeenkomsten en onderzoeken worden gepubliceerd op de website Logistiek in de bouw welke bij de start van het onderzoek gelanceerd zal worden. Daarnaast worden notulen van de bijeenkomsten en de symposia naar de deelnemers aan de bijeenkomsten en symposia gestuurd. B, de vormgeving van kenniscirculatie in het project Belangrijke activiteiten die zijn uitgevoerd om kenniscirculatie te organiseren is het symposium in maart 2012 en de expertgroep bijeenkomsten van juni geweest. Ook is de opzet van communicatie rondom het project DKBB en het platform Logistiek in de bouw 12 van belang voor de kenniscirculatie. De kenniscirculatie wordt dan ook op basis van het symposium, de expertgroep bijeenkomst in juni 2012 en de communicatie beschreven. Op alle andere manieren heeft echter ook kenniscirculatie plaatsgevonden, bijvoorbeeld tijdens de uitvoering van onderzoeken, individuele gesprekken en andere bijeenkomsten 13. De bijdrage die het symposium van maart 2012 heeft geleverd aan de kenniscirculatie is: - Er is een schets gegeven aan alle deelnemers door het platform logistiek in de bouw, met als hoofdspreker Age Vermeer over het belang van bouwlogistiek. - 5 presentaties zijn gegeven door studenten over onderzoek in het kader van het project. Dit waren presentaties met betrekking tot het BLCU, SCOR ketenanalyse, Planning van infrastructurele werken en twee presentaties ten aanzien van het bouwlogistieke rekenmodel waren presentaties met betrekking tot het BLCU, SCOR ketenanalyse, Planning van infrastructurele werken en twee presentaties ten aanzien van het bouwlogistieke rekenmodel - Lopende onderzoeken hebben sturing gekregen van bedrijven door directe feedback op de presentatie of naar aanleiding van de daaropvolgende parallelle sessies. 11 Zie bijlage, Samenvattingen bijeenkomsten en bijlage, Activiteiten en bijdragen aan projectonderdelen 12 Zie bijlage, Activiteiten en bijdragen aan projectonderdelen 13 Zie bijlage, Activiteiten en bijdragen aan projectonderdelen, kolom G

8 - Vier parallelle sessies met expertgroep bijeenkomsten zijn georganiseerd waarbij de deelnemers kennis hebben genomen over de onderwerpen bouwlogistieke hub, planning infrastructurele werken, white paper sessie en het bouwlogistiek rekenmodel. Op basis hiervan hebben deelnemers gediscussieerd. Het eindresultaat is een mindmap geweest. Verder inzicht is verkregen in de problematiek op deze gebieden. - Er is een plenaire een afsluiting gehouden met terugkoppeling uit de expertgroep bijeenkomsten. - Er is uitgebreid de ruimte geboden voor borrelen. Dit heeft een belangrijke meerwaarde gebracht voor ongedwongen het uitwisselen van kennis. - De resultaten van de het symposium zijn gedeeld met de deelnemers middels het versturen van verslagen van de bijeenkomsten. - Ook zijn deze verslagen geplaatst op de site logistiek in de bouw. Updates op deze site worden gedeeld via De bijdrage die de expertgroep bijeenkomst van juni 2012 heeft geleverd aan de kenniscirculatie is: - Studenten hebben een introductie van het onderwerp gegeven op basis van hun onderzoeken. Dit ter inleiding van de onderwerpen Bouwlogistieke hub, bouwticket en contractvorming - Drie sessies zijn georganiseerd waarbij de deelnemers kennis hebben genomen over de onderwerpen bouwlogistieke hub, bouwticket en samenwerking/ contractvorming. Op basis hiervan hebben deelnemers gediscussieerd. Verder inzicht is verkregen in de mogelijkheden en de problematiek van het invoeren van de aangedragen best-practices. - Er is uitgebreid de ruimte geboden voor napraten. Dit heeft een belangrijke meerwaarde gebracht voor ongedwongen het uitwisselen van kennis. - De resultaten van deze expertgroep bijeenkomst zijn gedeeld met de deelnemers middels het versturen van verslagen van de bijeenkomsten. - Ook zijn deze verslagen geplaatst op de site logistiek in de bouw. Updates op deze site worden gedeeld via De bijdrage die de communicatie levert aan de kenniscirculatie is - dat kennis wordt ontsloten naar stakeholder binnen en buiten het project DKB middels de website Logistiek in de bouw14, de LinkedIn groep Logistiek in de bouw en het - Consortiumpartners hun uitgebreide netwerk aanspreken om verdere vragen uit de praktijk binnen het project te brengen en kennis vanuit het project te delen met hun netwerk. - Dat consortiumpartners kennis delen door publicaties in nieuwsbrieven en vakbladen te plaatsen In het afgelopen jaar is het maken van de website en de oplevering hiervan moeilijk gebleken. Om de ontsluiting van kennis via dit kanaal tijdelijk mogelijk te maken is in maart 2012, vóór het symposium een tijdelijke site gecreëerd. Deze tijdelijke site wordt per september 2012 meer structureel onderhouden en gevoed. Een professionele site is in ontwikkeling en wordt voor 2013 opgeleverd en in gebruik genomen. Een Wiki is hiermee ook niet in gebruik al hoewel de tijdelijke website ruimte biedt voor het plaatsen van best-practices. Hierbij moet ook aangemerkt worden dat van de bekende best-practices er nog te weinig diepgaand inzicht is om de best-practice te delen op de website. In het komende jaar zal de website nader ingevuld worden en verplaatst worden naar een professioneel ingerichte omgeving. Tevens zal de website en de LinkedIn discussiegroep worden gebruikt om kennis te verzamelen, te verwerken en te delen. Kenniscirculatie zal ook tot stand worden gebracht door een werkbezoek samen met enkele MKB ondernemers aan een bouwlogistieke hub in Londen, door twee á drie expertgroep bijeenkomsten rondom de hypothetische casus en door een symposium. 14

9 4. Kennisontwikkeling In het projectvoorstel is aangegeven hoe het project aansluit bij state-of-the-art kennis op het onderzoeksthema en op landelijk aanwezige kennis. Het voorstel bevatte een onderzoeksopzet met fasering en deelactiviteiten en benoemde de methodes van onderzoek die ingezet worden voor het beantwoorden van de onderzoeksvraag. Wilt u in onderstaande aangeven in hoeverre het onderzoek reeds heeft geleid tot nieuwe kennis en inzichten en welke (onderzoeks)activiteiten in dit verband (tot nu toe) zijn verricht en welke resultaten zijn behaald. Wilt u ook aangeven in hoeverre daarbij is afgeweken van het projectvoorstel en of wezenlijke onderdelen (doelen, activiteiten, resultaten, etc) van het voorstel moeten worden bijgesteld? Bij het inzicht geven in de kennisontwikkeling wordt ingegaan op de fasering en deelactiviteiten die in de aanvraag voor dit project zijn aangegeven (a), waarna wordt aangegeven hoe het onderzoek heeft plaatsgevonden in het afgelopen jaar en de mogelijke afwijkingen hierbij ten opzichte van de aanvraag (b). Ten slotte wordt aangegeven wat de resultaten uit het onderzoek binnen het project DKBB zijn (c). De belangrijkste activiteiten die zijn uitgevoerd met betrekking tot het onderzoek zijn de onderzoeken welke zijn uitgevoerd door de studenten. De manier waarop het onderzoek heeft plaatsgevonden alsook de resultaten hieruit worden beschreven. Ook met andere activiteiten is echter onderzoek uitgevoerd, onder andere tijdens expertgroep bijeenkomsten, het symposium en andere activiteiten 15. A, de fasering en deelactiviteiten die in de aanvraag zijn aangegeven Om uiteindelijk te komen tot oplossingen voor geconstateerde problemen in binnenstedelijke bouwlogistieke ketens zijn 4 centrale vragen opgesteld. Deze centrale vragen vormen ook grofweg de projectfasering. De centrale vragen en de fasering hierbij zijn: - Jaar 1 (fase 1 en 2), inventarisatie: Welke belangrijke problemen op het gebied van samenwerking, coördinatie en afstemming tussen MKB-bedrijven in bouwketens zijn te onderkennen en op welke wijze hebben zij invloed op de effectiviteit, efficiency en duurzaamheid van bouwlogistieke processen van binnenstedelijke bouwprojecten? - Jaar 2 (fase 3), analyse: Welke oplossingen op het gebied van samenwerking, coördinatie en afstemming tussen MKB-bedrijven in bouwketens kunnen worden ontwikkeld en op welke wijze hebben zij invloed op de effectiviteit, efficiency en duurzaamheid van bouwlogistieke processen van binnenstedelijke bouwprojecten? - Jaar 2 (fase 3), synthese: Hoe kan het effect van de voorgestelde oplossingen op het gebied van samenwerking, coördinatie en afstemming tussen MKB-bedrijven in bouwketens met betrekking tot de effectiviteit, efficiency en duurzaamheid van bouwlogistieke processen van binnenstedelijke bouwprojecten worden bepaald en hoe scoren de opgestelde oplossingen? - Jaar 2 (fase 4), evaluatie: Hoe kunnen de voorgestelde oplossingen op het gebied van samenwerking, effectiviteit, efficiency en duurzaamheid, worden geïmplementeerd bij de (deelnemende) MKB-bedrijven en in de bouwlogistieke processen van binnenstedelijke bouwprojecten? B, proces van onderzoek en de overeenkomsten met het projectvoorstel In het afgelopen jaar heeft de nadruk in het onderzoek gelegen in het beantwoorden van de eerste centrale vraag waarin inventarisatie van de problematiek centraal staat. Om het onderzoek direct vanaf september 2011 op te starten is vanaf juni 2011 geworven voor het invullen van de stage opdrachten die bedrijven beschikbaar hebben gesteld tijdens de startbijeenkomst (zie punt 1, vraagarticulatie en vraagsturing). Hiermee zijn direct per september 2011 zeven studenten gestart met de (inventarisatie) opdrachten bij verschillende bedrijven. In het afgelopen jaar zijn de volgende onderzoeken gestart 16 : - Heddes, efficiënte logistiek; - Heddes, transportcoördinator; - Heddes, model voorspelling en afstemming bouwtransporten; - EVO, verhogen beladingsgraad; 15 Zie bijlage, Activiteiten en bijdragen aan projectonderdelen, kolom H 16 Zie bijlage, Overzicht uitgevoerde onderzoeken

- het idee van standaardiseren van verpakkingen lijkt niet mogelijk te zijn

- het idee van standaardiseren van verpakkingen lijkt niet mogelijk te zijn soort project naam project # Status Kennisontwikkeling Meerwaarde beroepspraktijk Meerwaarde onderwijs Meerwaarde onderzoek Stage effciente logistiek 1 afgerond - zeer bruikbare externe interviews - Opbouw

Nadere informatie

Uitgevoerde onderzoeken

Uitgevoerde onderzoeken Uitgevoerde Samenvattingen Alexander de Vries, Projectleider Marcel Ludema, Lector Logistics Inhoudsopgave bedrijfs Bouw logistiek met een groene rand Barend de Wit Muziekpaleis Utrecht Heijmans N.V./P.Viseé

Nadere informatie

KENNISDISSEMINATIE BIJ LECTOREN IN HET KENNISDOMEIN BUILT ENVIRONMENT Een inventarisatie en vooruitblik

KENNISDISSEMINATIE BIJ LECTOREN IN HET KENNISDOMEIN BUILT ENVIRONMENT Een inventarisatie en vooruitblik KENNISDISSEMINATIE BIJ LECTOREN IN HET KENNISDOMEIN BUILT ENVIRONMENT Een inventarisatie en vooruitblik Ellie Roetgerink MPM Dr. Gerard Evers September 2012 Inhoudsopgave 1. Aanleiding, probleemstelling,

Nadere informatie

Samenvatting en eindconclusie

Samenvatting en eindconclusie HAS KennisTransfer Onderwijsboulevard 221 Postbus 90108 5200 MA s-hertogenbosch Telefoon: (073) 692 36 37 Documenttitel: Agrologistiek in het MKB Status: Definitief Opdrachtgever: Contactpersoon: Platform

Nadere informatie

Eindrapport UNETO-VNI/Webinars

Eindrapport UNETO-VNI/Webinars Ongerubriceerd Kampweg 5 Postbus 23 3769 ZG Soesterberg TNO-rapport TNO-DV 2009 C271 Eindrapport UNETO-VNI/Webinars www.tno.nl T +31 34 635 62 11 F +31 34 635 39 77 info-denv@tno.nl Datum juli 2009 Auteur(s)

Nadere informatie

Tussenevaluatie programma BeteRZO. Opdrachtgever Ministerie van VROM

Tussenevaluatie programma BeteRZO. Opdrachtgever Ministerie van VROM Referentie Rapport Van Postbus 60055, 6800 JB Arnhem Velperplein 8, 6811 AG Arnhem Telefoon (026) 355 13 55 Fax (026) 355 13 99 info@kplusv.nl www.kplusv.nl Tussenevaluatie programma BeteRZO Opdrachtgever

Nadere informatie

Projectplan. Bewoners maken hun wijk gewoon leefbaar

Projectplan. Bewoners maken hun wijk gewoon leefbaar Projectplan Bewoners maken hun wijk gewoon leefbaar Behorende bij de aanvraag om subsidie uit hoofde van de Subsidieregeling leefbaarheid@brabant Noord-Brabant Samenwerkingsverband NHTV (penvoerder) Wijkraad

Nadere informatie

Digitalisering in strafrechtketens: Ervaringen in Denemarken, Engeland, Oostenrijk en Estland vanuit een supply chain perspectief

Digitalisering in strafrechtketens: Ervaringen in Denemarken, Engeland, Oostenrijk en Estland vanuit een supply chain perspectief 14032-OPERA Digitalisering in strafrechtketens: Ervaringen in Denemarken, Engeland, Oostenrijk en Estland vanuit een supply chain perspectief Carolien de Blok Aline Seepma Inge Roukema Dirk Pieter van

Nadere informatie

HET LAST PLANNER SYSTEEM

HET LAST PLANNER SYSTEEM HET LAST PLANNER SYSTEEM Toepassingsmogelijkheden voor het Last Planner Systeem binnen de ontwerpfase van bouwprojecten bij een groot ingenieursbureau: randvoorwaarden & obstakels Thomas Schonk 12 mei

Nadere informatie

Risicobeheersing bij IT Splitsing & Integratie

Risicobeheersing bij IT Splitsing & Integratie Risicobeheersing bij IT Splitsing & Integratie Deze scriptie is opgesteld door: PuYi Lin & Robert Brockhoff Voorwoord Voorwoord Binnen de publieke sector zien we de laatste jaren de trend waarbij steeds

Nadere informatie

Kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten

Kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten Kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten Conclusies en aanbevelingen Rekenkamer Weert Oktober 2008 Voorwoord Voor u liggen de resultaten van het rekenkameronderzoek met als centrale vraagstelling

Nadere informatie

PV in de Bouw. Onderzoeksrapport. Hiaten in kennis, misvattingen en kansen voor samenwerking. SMZ2012006 Utrecht, december 2012

PV in de Bouw. Onderzoeksrapport. Hiaten in kennis, misvattingen en kansen voor samenwerking. SMZ2012006 Utrecht, december 2012 PV in de Bouw Hiaten in kennis, misvattingen en kansen voor samenwerking Onderzoeksrapport SMZ2012006 Utrecht, december 2012 Stichting Monitoring Zonnestroom PV in de Bouw (concept) 1 Projecttitel Onderzoeksrapport

Nadere informatie

Verslag Kennis Integratie Sessie Effectievere werkprocessen. 7 en 8 juni 2005

Verslag Kennis Integratie Sessie Effectievere werkprocessen. 7 en 8 juni 2005 Verslag Kennis Integratie Sessie Effectievere werkprocessen 7 en 8 juni 2005 Verantwoording Titel Opdrachtgever Verslaglegging Projectnummer 4400758 Verslag Kennis Integratie Sessie Effectievere werkprocessen

Nadere informatie

VERWERVINGSPLAN. Initiatief gemeentelijke Telecommunicatie (GT) Collectieve inkoop van generieke telecommunicatiediensten voor gemeenten

VERWERVINGSPLAN. Initiatief gemeentelijke Telecommunicatie (GT) Collectieve inkoop van generieke telecommunicatiediensten voor gemeenten VERWERVINGSPLAN Initiatief gemeentelijke Telecommunicatie (GT) Collectieve inkoop van generieke telecommunicatiediensten voor gemeenten Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Algemeen 3 1.2 Aanleiding 3 1.3 Opzet

Nadere informatie

Eindrapportage Impactanalyse ICT-beveiligingsassessment DigiD

Eindrapportage Impactanalyse ICT-beveiligingsassessment DigiD Eindrapportage Impactanalyse ICT-beveiligingsassessment DigiD Impact- en risicoanalyse van de ICTbeveiligingsassessments webapplicaties gemeenten met een DigiD-koppeling [Geef tekst op] 2 Dit document

Nadere informatie

Every picture tells a story

Every picture tells a story 5 Every picture tells a story Communicatie door gebruik van innovatieve datavisualisatie Aanvraag RAAK-MKB Hogeschool Utrecht Faculteit Communicatie & Journalistiek Lectoraat Crossmediale Kwaliteitsjournalistiek

Nadere informatie

Benchmark op risicomanagement

Benchmark op risicomanagement Dura Vermeer Beton- en Waterbouw Benchmark op risicomanagement Colofon Opdrachtgever Dura Vermeer Dura Vermeer Beton- en Waterbouw J.C.P. (Joost) van Bezooijen Schoenaker 8 6640 AB, Beuningen M: 06 51

Nadere informatie

Versiebeheer. Jaarverslag 2013 2

Versiebeheer. Jaarverslag 2013 2 Jaarverslag 2013 Versiebeheer Versie Datum Opmerkingen 0.1 07-2-2014 Eerste concept 0.2 10-2-2014 Wijzigingen in tekst door medewerkers sambo-ict 0.9 14-2-2014 Concept ter bespreking bestuursvergadering

Nadere informatie

De cliënt centraal. Programmarapportage Dienstverlenende overheid

De cliënt centraal. Programmarapportage Dienstverlenende overheid De cliënt centraal Programmarapportage Dienstverlenende overheid De cliënt centraal Programmarapportage Dienstverlenende overheid Colofon Programma Dienstverlenende overheid Nummer R 11/09 Datum december

Nadere informatie

Afstudeerscriptie: Computer-assisted audit techniques (CAATs)

Afstudeerscriptie: Computer-assisted audit techniques (CAATs) Afstudeerscriptie: Computer-assisted audit techniques (CAATs) Afstudeerscriptie Definitieve versie 5 juni 2008 Hugo de Vries, hugo@hugodevries.eu; Studentnummer: 9981236 Teamnummer: 831 Vrije Universiteit

Nadere informatie

BETER BEHEER MET BIM

BETER BEHEER MET BIM KENNISCENTRUM TECHNIEK BETER BEHEER MET BIM van informatiemodel naar informatiemanagement Willem Verbaan Léander van der Voet Jelle de Boer Erik Visser Diederik de Koe 04 Introductie publicatiereeks HvA

Nadere informatie

Eindevaluatie van het project Leer je Rijk

Eindevaluatie van het project Leer je Rijk Eindevaluatie van het project Leer je Rijk Karin Jettinghoff Miranda Grootscholte CAOP Augustus 2010 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Doel-/vraagstelling... 4 1.3 Onderzoeksopzet...

Nadere informatie

Business en ICT Alignment in Ketens

Business en ICT Alignment in Ketens Business en ICT Alignment in Ketens Drs. A.N.M. Bensink CISA 1 voor allen en allen voor 1 Business en ICT Alignment in Ketens 1 voor allen en allen voor 1 Referaat postinitiële masteropleiding IT-Auditing

Nadere informatie

Bigger BIM P2-rapport

Bigger BIM P2-rapport Bigger BIM Onderzoek naar hoe het gedachtegoed van lean en ketenintegratie kan bijdragen aan de toepassing van BIM als informatiedrager tussen verschillende partijen P2-rapport Three stone cutters were

Nadere informatie

Grootschalige inkoopacties

Grootschalige inkoopacties Grootschalige inkoopacties Ervaringen en leerpunten Onderzoeksrapport SMZ2013001 Utrecht, 22 februari 2013 Stichting Monitoring Zonnestroom Grootschalige inkoopacties 1 Projecttitel Onderzoeksrapport Grootschalige

Nadere informatie

Projectplan Centraal Asbest Informatiepunt

Projectplan Centraal Asbest Informatiepunt Projectplan Centraal Asbest Informatiepunt Dit geanonimiseerde document is in licentie gegeven op basis van een Creative Commons Licentie. INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding... 3 1.1 Achtergrond... 3 1.2 Aanleiding...

Nadere informatie

Slim Geregeld, Goed Verbonden

Slim Geregeld, Goed Verbonden Slim Geregeld, Goed Verbonden Programmaplan Ministerie van Economische Zaken DG Energie & Telecom Datum: 1 september 2008 Inhoudsopgave Management samenvatting 4 1 Inleiding 8 2 Doelstellingen en programmadefinitie

Nadere informatie

Versie def. 26-1-2015. Jaarplan 2015 Topsector Logistiek

Versie def. 26-1-2015. Jaarplan 2015 Topsector Logistiek Jaarplan 2015 Topsector Logistiek 1 Inhoudsopgave Managementsamenvatting... 3 1. Inleiding... 5 1.1 Positionering... 5 1.2 Ambitie en KPI s op programmaniveau... 5 1.3 Governance... 9 2 Acties... 11 2.1

Nadere informatie

Jaarplan 2014 Kenniscentra RDM Sustainable Solutions Mainport Innovation

Jaarplan 2014 Kenniscentra RDM Sustainable Solutions Mainport Innovation Jaarplan 2014 Kenniscentra RDM Sustainable Solutions Mainport Innovation Hogeschool Rotterdam Kenniscentra RDM Sustainable Solutions Mainport Innovation Kees Joosten (directeur), Ria van Oosterhout (programmamanager),

Nadere informatie

Van meten naar inzicht?

Van meten naar inzicht? Van meten naar inzicht? Onderzoek naar een evaluatiemethode ter bevordering van het inzicht in digitale dienstverlening binnen de gemeente Delft Anouk Davidse Sectie Systeemkunde Faculteit Techniek, Bestuur

Nadere informatie