Resultaat Toetsing TNO Lean and Green Awards

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Resultaat Toetsing TNO Lean and Green Awards"

Transcriptie

1 ID Naam Koploper Datum toetsing 174 M. Van Happen Transport BV Toetsingscriteria 1. Inhoud en breedte besparingen 2. Nulmeting en meetmethode 3. Haalbaarheid minimaal 20% CO2-besparing na 5 jaar t.o.v. nulmeting 4. Monitoringsmethodiek en KPI's Totaal aantal behaalde Behaalde Het Lean and Green Plan van Aanpak is door TNO beoordeeld als Oordeel Goed - De Lean and Green Award zal worden toegekend. Belangrijkste verbeter Lean and Green Award Printdatum: Pagina 1

2 1. Inhoud en breedte besparingen Te behalen Toegekende 1-4 maatregelen 1.1 Aantal besparingsmaatregelen 5 maatregelen Er worden 7 maatregelen beschreven. De maatregelen personenmobiliteit en duurzaam inkopen vallen buiten de scope van het programma Duurzame Logistiek. De genomen maatregelen zijn kwalitatief omschreven Omschrijving besparingsmaatregelen Nadere omschrijving van het implementatieproces 1 0 De stappen die genomen gaan worden om 20% reductie door biobrandstof te realiseren zijn niet beschreven. Er wordt aangegeven dat onderzoek nog steeds loopt en dat er kritische zijn. Tegelijkertijd worden er zeer hoge verwachtingen aan de maatregel verbonden. --> De te nemen stappen zijn beschreven, maar een verdere beschrijving van het implementatieproces (incl. wie en wanneer) ontbreekt. 1.3 Scope besparingsmaatregelen Besparingsmaatregelen voor het primaire logistieke proces gedefinieerd. Besparingsmaatregelen in meer categorieën beschreven. 2 2 Keuze voor scope is duidelijk aangegeven en onderbouwd. 1.4 Scopekeuze Scope is substantieel deel van het totaal (>50% op totale logistieke CO2- uitstoot). Subtotaal: Inhoud en breedte besparingsmaatregelen Nulmeting en meetmethode Te behalen Toegekende 2.1 Nulmeting Nulmeting is uitgevoerd. 2 2 Lean and Green Award Printdatum: Pagina 2

3 Basisjaar is aangegeven. 2.2 Keuze basisjaar en onderbouwing Redenatie voor het gekozen basisjaar is aangeven. De keuze voor het basisjaar is gegeven, maar de uitwerking is niet correct. De gegevens van 2010 worden gebruikt voor 2011, omdat er in 2011 verhuisactiviteiten hebben plaatsgevonden. Dit is alleen correct indien de rest van de situatie in 2011 exact hetzelfde is geweest als de situatie van Het is onduidelijk in hoeverre de nieuwe locatie de transportafstanden beinvloed. --> Keuze voor nuljaar en berekening zijn nader onderbouwd. Berekening van de nulmeting is toegelicht. 2 2 De nulmeting is gebaseerd op de CO2 Prestatieladder. De berekeningen zijn na te gaan in de calculatiesheet. 2.3 Documentatie en berekening nulmeting Kengetallen en omrekenfactoren zijn aangegeven en correct gehanteerd. 2 2 De bronnen van de data zijn aangegeven. De emissiefactoren (incl. bron) zijn aangegeven in de calculatiesheet. Een verwijzing hiernaar ontbreekt. De onderliggende aannames zijn aangeven. Er is geen toelichting gegeven over de onderliggende aannames. --> Aanames voor de groei van de absolute CO2 uitstoot en de verhuizing zijn aangegeven. 2.4 Absolute CO2 uitstoot en onderbouwing Absolute CO2 uitstoot is aangegeven (incl. onderbouwing). Een toelichting op de berekening van de absolute uitstoot voor 2011 ontbreekt. De absolute uitstoot uit de nulmeting (p.6) komt niet overeen met de cijfers in het dashboard voor Dat er gecorrigeerd wordt voor het goederenvolume wordt niet duidelijk in H5. --> Toelichting op de berekening en redenatie toegevoegd. 2.5 Relatieve CO2 uitstoot en onderbouwing Relatieve CO2 uitstoot gerelateerd aan volume-eenheden (incl. onderbouwing). 2 2 Een toelichting op de berekening van de relatieve uitstoot voor 2011 ontbreekt. --> Berekening voor de relatieve uitstoot is na te gaan, vanuit absolute uitstoot en vermelding van volume eenheden. 2.6 Procentuele verdeling uitstoot over (primaire) bedrijfsprocessen Vanuit de nulmeting wordt duidelijk hoe de diverse bedrijfsprocessen (procentueel) bijdragen aan de totale CO2-emissies. 2.7 Match nulmeting met gekozen scope De in de nulmeting meegenomen emissies dekken de verschillende onderdelen van de scope zoals gedefinieerd in '1.4 Scopekeuze'. In de nulmeting is het onderdeel "Inkoop" opgenomen. Dit onderdeel wordt echter niet toegelicht in de scopekeuze. --> Gecorrigeerd. Inkoop niet langer opgenomen in de nulmeting. Subtotaal: Nulmeting en meetmethode Lean and Green Award Printdatum: Pagina 3

4 3. Haalbaarheid minimaal 20% CO2-besparing na 5 jaar t.o.v. nulmeting Te behalen Toegekende 3.1 Totaal besparingspercentage Totaaltelling besparingspercentages 20 %. Indien de maatregel personenmobiliteit niet mee telt voor het resultaat komt de totale besparing nog net uit op >20%. De haalbaarheid van de verwachte reductie door de inzet van biobrandstof wordt echter sterk in twijfel getrokken. Totaaltelling besparingspercentage 30% Overzicht besparingspercentages per maatregel per jaar Besparingspercentage per maatregel aangegeven. 2 2 Besparingspercentage per maatregel per jaar aangegeven. 3.3 Dashboard Duurzame Logistiek 3.4a Berekening besparingspercentages per maatregel In het dashboard zijn voor alle goederenstromen het goederenvolume, de absolute en de relatieve CO2 uitstoot per jaar correct ingevuld en onderbouwd. In het dashboard is duidelijk onderscheid gemaakt tussen reeds gerealiseerde en nog verwachte besparingen. De berekening van de geprognosticeerde percentages voor besparingsmaatregelen is kwantitatief goed onderbouwd. 3 3 Criteria 3.5a t/m 3.5b zijn alleen van toepassing indien basisjaar nulmeting < 1 jaar geleden is --- (indien basisjaar > 1 jaar geleden, hanteer 3.6) 3 3 De groeiprognose van het goederenvolume wordt niet onderbouwd. Evenals de berekening van de verwachte absolute CO2 uitstoot. --> Toegevoegd. Per maatregel is een kwantitatieve onderbouwing gegeven voor de geprognosticeerde percentages, rekening houdend met de impact van de maatregel op de totale scope. Het is onduidelijk hoe de 5% CO2 besparing door het verhogen van ritefficiency berekend is. --> Besparing m.b.t. ritefficiency toegelicht. 3.4b Onderbouwing berekening besparingspercentages per maatregel De bronnen en onderliggende aannames van de berekening zijn toegelicht. 2 2 Het onderzoek naar het toepassen van biobrandstof loopt nog. Echter wordt al gerekend met de zeer hoge verwachting van 20% besparing op CO2 uitstoot. De haalbaarheid hiervan wordt sterk in twijfel getrokken. De vermelding van een onafhankelijke bron, die dit percentage ondersteund, ontbreekt. --> TNO onderzoeksrapport toegevoegd. Positieve effecten treden op elders in de keten (WTT). Criteria 3.6a t/m 3.6d zijn alleen van toepassing indien basisjaar nulmeting > 1 jaar geleden is --- (indien basisjaar < 1 jaar geleden, hanteer 3.5) 3.5a Berekening besparingspercentages per maatregel De berekening van de geprognosticeerde percentages voor besparingsmaatregelen is kwantitatief goed onderbouwd b Onderbouwing berekening besparingspercentages per maatregel De bronnen en onderliggende aannames van de berekening zijn toegelicht c Gerealiseerde resultaten ten opzichte van nulmeting Kwantitatieve onderbouwing van de gerealiseerde reductie van de relatieve CO2 uitstoot ten opzichte van de nulmeting. 1 Lean and Green Award Printdatum: Pagina 4

5 3.5d Toelichting op de gerealiseerde resultaten Verklaring van het verloop van de resultaten en eventuele bijsturing. 1 Subtotaal: Haalbaarheid 20% besparing CO2-besparing na 5 jaar ten opzichte van nulmeting Monitoringsmethodiek en KPI's 4.1 Monitoringsmethodiek integraal opgenomen in bedrijfsproces De wijze waarop de monitoring in het bedrijfsproces is verankerd is beschreven. Te behalen Toegekende Monitoring van de resultaten vindt minimaal 1 keer per half jaar plaats. Wijze waarop de verantwoordelijkheden voor monitoring zijn belegd. 4.2 Relatieve CO2 KPI's zijn gedefinieerd De totale CO2 is uitgedrukt per relatieve eenheid (of eenheden) per goederenstroom. Kg CO2 is uitgedrukt per ton vervoerd product en per gereden km. 4.3 Absolute KPI's gedefinieerd per relevante besparingsmaatregel Per besparingsmaatregel is een aparte KPI, uitgedrukt per absolute eenheid, vastgesteld om implementatie van de maatregel te monitoren. 4.4 Relatieve KPI's gedefinieerd per relevante besparingsmaatregel Per besparingsmaatregel is een aparte KPI, uitgedrukt in een relatieve eenheid (gerelateerd aan volume-eenheid), vastgesteld om implementatie van de maatregel te monitoren. Verbeteren van ritefficiency is gerelateerd aan ton afval. 4.5 Streefwaarden per KPI's vastgesteld per tijdseenheid Streefwaarden per aparte KPI voor de besparingsmaatregelen zijn vastgelegd in het dashboard per tijdseenheid. 4.6 Databronnen zijn aangegeven Geef de bronnen aan op basis waarvan de datacollectie voor monitoring gaat plaatsvinden. 4.7 Afhankelijkheid van derden in monitoring Afhankelijkheid van derden in uitvoering maatregelen wordt beschreven. De wijze waarop de monitoring van derden plaatsvindt is beschreven. Subtotaal: Monitoringsmethodiek en KPI's Lean and Green Award Printdatum: Pagina 5

6 Uitleg scoringsmethodiek Plan van aanpak Lean and Green Procesverloop Assesment procedure Lean and Green Award Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 Stap 5 Plan van aanpak wordt ingediend bij projectleider Lean and Green voor deadline. Projectleider dient projectplan (na review) in bij TNO. TNO beoordeelt plan op basis van assessmentformulier (zie toelichting #1). Afhankelijk van het aantal behaalde volgt de score "Groen" (toelichting #2 en #3), "Oranje" (zie toelichting #4) of "Rood" (zie toelichting #5). Na behalen van "Groen" volgt toekenning van de Award; bij het behalen van "Oranje" volgt een herkansing. Bij score "Rood" kan het bedrijf het plan opnieuw indienen ter toetsing per 1ste van het opvolgende kwartaal. Puntentoekenning assessmentformulier Lean and Green #1 Per onderdeel verschilt het totaal te behalen aantal (zie noot) min max Onderdeel Inhoud en breedte besparingen Nulmeting en meetmethode Haalbaarheid minimaal 20% CO2-besparing na 5 jaar ten opzichte van nulmeting Monitoringsmethodiek en PI's 0 50 Totaal #2 Voor score "Groen" moeten in ieder geval alle vereiste per onderdeel worden behaald Vereist Onderdeel = 5 pnt 1. Inhoud en breedte besparingen = 10 pnt 2. Nulmeting en meetmethode = 10 pnt 3. Haalbaarheid minimaal 20% CO2-besparing na 5 jaar ten opzichte van nulmeting = 5 pnt 4. Monitoringsmethodiek en PI's Programma Duurzame Logistiek Versie 16 januari 2012 Pagina 6

7 Uitleg scoringsmethodiek Plan van aanpak Lean and Green #3 Daarnaast moeten voor score "Groen" in totaal minimaal 35 worden behaald Punten Onderdeel 5 pnt 1. Inhoud en breedte besparingen 10 pnt 2. Nulmeting en meetmethode 10 pnt 3. Haalbaarheid minimaal 20% CO2-besparing na 5 jaar ten opzichte van nulmeting 5 pnt 4. Monitoringsmethodiek en PI's 35 pnt Totaalscore #4 Voor score "Oranje" moet bij de eerste toetsing in totaal minimaal 30 worden behaald Punten Onderdeel 30 pnt Totaalscore #5 Bij een score kleiner dan 30 bij de eerste toetsing scoort het plan "Rood" Punten Onderdeel < 30 pnt Totaalscore Noot Uitsluiting onderdelen plan van aanpak bij beoordeling Bij de beoordeling van het plan tellen in de volgende gevallen maatregelen niet mee in het resultaat: 1. De onderbouwing van een of meer maatregelen is onvoldoende, maar de totale besparing van de resterende maatregelen is groter of gelijk aan 20% 2. De maatregel valt buiten scope van de doelstelling van het programma (bijvoorbeeld personenmobiliteit of CO2-compensatie). Programma Duurzame Logistiek Versie 16 januari 2012 Pagina 7

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Indaver Nederland B.V. ID 3.B.2 Nieuwdorp, December 2014 Auteur: G.J.M. Goverde 1 Inhoudsopgave 0. Inhoud 2 1. Inleiding 3 2. Onderdelen van het energiemanagement

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Rey beheer ID 3B

Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Rey beheer ID 3B Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Rey beheer ID 3B Amsterdam 1 juli 2015 Rene Rutte Jeroen de Ruiter Akkoord namens directie Datum: Handtekening: 0. Inhoud 0. Inhoud... 2 1. Inleiding... 3 2. Onderdelen

Nadere informatie

Scope 3 emissie inventarisatie V&M Elektrotechniek B.V.

Scope 3 emissie inventarisatie V&M Elektrotechniek B.V. Scope 3 emissie inventarisatie V&M Elektrotechniek B.V. Documentnr.: 14.R.0605 /Uitgiftedatum 24-06- 2014 Pagina 1 van 19 Inhoud Samenvatting inventarisatie scope 3 emissies V&M Elektrotechniek 3 1. Inleiding

Nadere informatie

Energie management actieplan. Abbink Boekelo Wegenbouw B.V. Enschede, 27 maart 2015. C. Slotman. Afdeling KAM. Akkoord directie: Datum: Handtekening:

Energie management actieplan. Abbink Boekelo Wegenbouw B.V. Enschede, 27 maart 2015. C. Slotman. Afdeling KAM. Akkoord directie: Datum: Handtekening: Energie management actieplan Abbink Boekelo Wegenbouw B.V. Enschede, 27 maart 2015 C. Slotman. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0 Inleiding 2.0 Onderdelen

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan Aannemingsbedrijf van der Meer B.V. Benthuizen 19 september 2013 J. Jeninga. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0 Inleiding 2.0

Nadere informatie

Wieringen Prins Hoveniers en Pius Floris Boomverzorging Amsterdam

Wieringen Prins Hoveniers en Pius Floris Boomverzorging Amsterdam Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Wieringen Prins Hoveniers en Pius Floris Boomverzorging Amsterdam ID 3B Amsterdam 24 juni 2014 Marcel Kersten Peggy de Rijk Akkoord directie: Datum: Handtekening:

Nadere informatie

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven Praktische handleiding -Prestatieladder voor bedrijven 2 2 inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 6 2 De -Prestatieladder 10 3 Inschrijven met -gunningvoordeel en niveaukeuze 18 4 Implementatie van de -Prestatieladder

Nadere informatie

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven Praktische handleiding -Prestatieladder voor bedrijven 2 inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 6 2 De -Prestatieladder 10 3 Inschrijven met -gunningvoordeel en niveaukeuze 18 4 Implementatie van de -Prestatieladder

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan M. van der Spek Hoveniers BV Benthuizen 11 april 2014 Hendrik-Jan Konijn Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0 Inleiding 2.0 Onderdelen van

Nadere informatie

CO2 Footprint Rapportage

CO2 Footprint Rapportage CO2 Footprint Rapportage 2013 Steller: CO2 manager Naam Paraaf Datum A. Kneepkens, Mei 2014 TPA Nederland AGK Blad 1 van 21 bladen 11-7-2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Afbakening... 4 2.1 Organisatiegrenzen...

Nadere informatie

VOF Van der Heijden & Zn

VOF Van der Heijden & Zn Energie Management Actieplan 2014-2024 Conform 3.B.1 & 3.B.2 en ISO 50001 April 2014 VOF Van der Heijden & Zn VOF Van der Heijden & Zn. Roodakker 4 4016 DB Kapel-Avezaath Managementverklaring Terugdringen

Nadere informatie

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Keiser Verkeerstechniek B.V. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Keiser Verkeerstechniek B.V. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Communicatieplan Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2 Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Keiser Verkeerstechniek B.V. Auteur(s): Marko Keiser (Directeur Keiser Verkeerstechniek B.V.)

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan Gebr. Griekspoor BV Innovatief Proactief Duurzaam Betrokken Nieuw-Vennep 9 oktober 2014 Dilia van der Want. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. PUK Benelux B.V. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. PUK Benelux B.V. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Communicatieplan Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2 Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van PUK Benelux B.V. Auteur(s): Mevr. Giezen-van Laarhoven, CO 2-functionaris Dhr. D. Slothouber,

Nadere informatie

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Communicatieplan Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2 Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Aannemingsbedrijf H. de Boer Muiderberg B.V. Auteur(s): Jeroen de Beer, CO 2-functionaris, Aannemingsbedrijf

Nadere informatie

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Zwatra B.V. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Zwatra B.V. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Communicatieplan Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2 Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Zwatra B.V. Auteur(s): R. Egas, directie & CO 2-functionaris, Zwatra B.V. M. de Lange, extern

Nadere informatie

Onderzoek kosten van beleggingsdienstverlening. Bevindingen en aanbevelingen

Onderzoek kosten van beleggingsdienstverlening. Bevindingen en aanbevelingen Onderzoek kosten van beleggingsdienstverlening Bevindingen en aanbevelingen Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

Verhoef Groep Langerak B.V. Mei 2015 Definitief. Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.

Verhoef Groep Langerak B.V. Mei 2015 Definitief. Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. Verhoef Groep Langerak B.V. Mei 2015 Definitief versie : definitief Verhoef Groep Langerak B.V. Mei 2015 Definitief Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Afbakening... 4 2.1 Organisatiegrenzen... 4 2.2 Operationele

Nadere informatie

Energiemanagement Strukton Groep

Energiemanagement Strukton Groep Energiemanagement Strukton Groep Krispijn Beek Strukton Bouw, Civiel & Worksphere 24 mei 2012 Versie 1.2 1 Energiemanagement Strukton Groep Inhoud 2 Energiemanagement Strukton Groep 3 Energiemanagement

Nadere informatie

Energie management actieplan 2014 Certificering CO 2-Prestatieladder - Invalshoek B: Reductie

Energie management actieplan 2014 Certificering CO 2-Prestatieladder - Invalshoek B: Reductie Energie management actieplan 2014 Certificering CO 2-Prestatieladder - Invalshoek B: Reductie Verantwoording Titel Energie management actieplan 2014 Invalshoek B: Reductie Revisie 1.0 (definitief) Datum

Nadere informatie

D2: Kwaliteitsraamwerk voor standaarden

D2: Kwaliteitsraamwerk voor standaarden Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek / Netherlands Organisation for Applied Scientific Research Colosseum 27 7521 PV Enschede TNO-rapport www.tno.nl T +31 53 483 52 00

Nadere informatie

Green Order voor (potentiële) Lean & Green Awardwinnaars. Beschrijving & case

Green Order voor (potentiële) Lean & Green Awardwinnaars. Beschrijving & case voor (potentiële) Lean & Green Awardwinnaars Beschrijving & case 18 mei 2011 Inhoud Inhoud beschrijving Kern van de tool Aanpak Mensen & middelen Resultaat Case beschrijving / best practice Toepassing

Nadere informatie

Eindrapport (2 e versie) VERTROUWELIJK

Eindrapport (2 e versie) VERTROUWELIJK LCA COMPOSIETBRUG Eindrapport (2 e versie) VERTROUWELIJK Betrokkenen: Ben Drogt Koos van Baarzel Henk Bosch Simon de Jong Jan Peeters Diana de Graaf (projectleider) Lieke van Rossum Mireille Reijme Jacqueline

Nadere informatie

Energieprijsvergelijkers 2010

Energieprijsvergelijkers 2010 Energieprijsvergelijkers 2010 Onderzoek naar de kwaliteit van vergelijkingssites voor elektriciteit en gas Den Haag, INHOUDSOPGAVE 1. SAMENVATTING...2 1.1. Aanpak...2 1.2. Resultaten onderzoek...2 1.3.

Nadere informatie

Energie meetplan CO2 reductiesysteem 2017-2020

Energie meetplan CO2 reductiesysteem 2017-2020 Transportbedrijf R.Vels & Zn. B.V. Energie meetplan CO2 reductiesysteem 2017-2020 Conform niveau op de CO2 prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 1 Inleiding... 3 2 Doelstellingen... 4 3 Planning meetmomenten...

Nadere informatie

SYNDUS GROUP CARBON FOOTPRINT 2014

SYNDUS GROUP CARBON FOOTPRINT 2014 SYNDUS GROUP CARBON FOOTPRINT 2014 P. Rademakers 29-5-2015 Inhoud 1. Inleiding... 4 1.1. Methodiek... 4 2. Klimaatneutraal... 5 3. Scope definities... 7 Scope 1:... 7 Scope 2:... 7 Scope 3:... 7 4. Carbon

Nadere informatie

MILON. Carbon Footprint 2014 Verantwoording over 2014

MILON. Carbon Footprint 2014 Verantwoording over 2014 MILON Carbon Footprint 2014 Verantwoording over 2014 Versie 1; 26 juni 2015 Inleiding MILON onderneemt maatschappelijk verantwoord. Dat is een doel, maar zit eveneens opgesloten in het DNA van het bedrijf.

Nadere informatie

Europcar wil concreet en aantoonbaar maken dat we ons inspannen om CO 2 te reduceren. Daarvoor hebben wij dit reductiebeleid opgesteld.

Europcar wil concreet en aantoonbaar maken dat we ons inspannen om CO 2 te reduceren. Daarvoor hebben wij dit reductiebeleid opgesteld. CO 2 Reductiebeleid 1. Inleiding Europcar wil concreet en aantoonbaar maken dat we ons inspannen om CO 2 te reduceren. Daarvoor hebben wij dit reductiebeleid opgesteld. 2. Het CO 2 reductiebeleid van Europcar

Nadere informatie

Eis 3.B.1 CO2 Reductiebeleid

Eis 3.B.1 CO2 Reductiebeleid CO2 Reductiebeleid 1 INLEIDING Ons bedrijf wil concreet en aantoonbaar maken dat we ons inspannen om CO 2 te reduceren. Daarvoor hebben wij dit reductiebeleid opgesteld. 2 HET CO 2 REDUCTIE BELEID VAN

Nadere informatie

Scope 3 emissie inventarisatie Siemens Nederland N.V.

Scope 3 emissie inventarisatie Siemens Nederland N.V. Scope 3 emissie inventarisatie Siemens Nederland N.V. Uitgiftedatum 06-09- 2013 Vertrouwelijk - 1 / 21 - Inhoud Beleidsverklaring... 3 Samenvatting inventarisatie scope 3 emissies Siemens Nederland...

Nadere informatie