Arnold Maassen Holding BV. Verslag energieaudit. Verslag over het jaar G.R.M. Maassen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Arnold Maassen Holding BV. Verslag energieaudit. Verslag over het jaar 2014. G.R.M. Maassen"

Transcriptie

1 Arnold Maassen Holding BV Verslag energieaudit Verslag over het jaar 2014 G.R.M. Maassen

2 Inhoud 1 Inleiding Inventarisatie van energieverbruik en emissiebronnen Energieverbruik en CO 2 Footprint Energie Management Actie Plan Besparingsmogelijkheden en -maatregelen Beleid en doelstellingen Rapportages CO 2 Footprint en Energie- en emissierapportage Sector en keteninitiatieven Website Conclusies... 6 Bijlage 1 Aandachtspunten vanuit energie-audit... 7 Pagina 2 van 7 Datum: 25 februari 2015

3 1 Inleiding Als onderdeel van het Energie Management Actie Plan dat in het kader van het certificatietraject is opgesteld, wordt er jaarlijks een energie audit uitgevoerd. Doel van deze audit is om vast te stellen of een organisatie erin slaagt om te voldoen aan de eigen doelstellingen en de eisen vanuit de CO2 Prestatieladder. Vanuit deze (interne) energie audit worden conclusies getrokken en verbeterpunten geformuleerd om te komen tot (continue) verbetering van de prestaties van de organisatie. In dit verslag zijn de belangrijkste items van het Energie Management Actie Plan van Arnold Maassen Holding BV beoordeeld. Waar deze beoordeling heeft geleid tot afwijkingen of non-conformities, is dit aangeven door middel van ( x) en samengevat in bijlage 1, Aandachtspunten. De energie audit is uitgevoerd door het voeren van gesprek met betrokkenen en het controleren van documenten vanuit de portfolio en onderliggende cijfermateriaal. 2 Inventarisatie van energieverbruik en emissiebronnen De Arnold Maassen Groep bestaat uit een 4-tal ondernemingen (Cargofoor, E&C, Handelsmaatschappij en Ceco). Voor het referentiejaar 2012 is voor al deze bedrijven binnen de holding een (gezamenlijke) inventarisatie opgesteld van relevante energieverbruikers en bronnen van CO2 emissies. De footprint van het jaar 2014 is opgesteld aan de hand van het verzamelde cijfermateriaal. De conclusie is dat de het verzamelde cijfermateriaal voldoet aan de gestelde eisen om de footprint over 2014 op te stellen. Ook is de footprint van 2013 herberekend met het juiste cijfermateriaal. 3 Energieverbruik en CO2 Footprint Op basis van de Emissie inventaris zijn de respectievelijke harde data verzameld en omgerekend naar CO2 uitstoot. De CO2 Footprint voor het jaar 2014 komt dan uit op een totaal van 3679,2 ton. Dit is een lichte stijging tov 2013 toen deze uitkwam op een totaal van 3560,3 ton. De footprint 2013 is herberekend. De cijfers van scope 1 waren niet volledig. De grondslagen van de te hanteren emissiefactoren zijn overgenomen vanuit de vigerende versie van de CO2 prestatieladder, handboek versie 2.2 van 4 april Pagina 3 van 7 Datum: 25 februari 2015

4 Het onderliggend verbruik aan gas, elektriciteit en brandstof en kilometers van het wagenpark bedragen respectievelijk: - Aardgas : m3 - Elektriciteit: kwh. - Diesel: liter - Propaan: liter - LPG: 332 liter - Zakelijk vliegverkeer: 0 km De onderliggende data zijn voor wat betreft gas- en elektriciteitsverbruik afkomstig maandelijkse opnames van verbruikmeters. De gegevens met betrekking tot het brandstofverbruik van het wagenpark worden aangeleverd door maandelijkse dieselstaten van de thuispomp, DKV, Shell en fleetvisor. Deze gegevens worden verwerkt in een exel-spreadsheet. Vanuit de CO2 Footprint 2014 komt als belangrijkste bron van emissies het verbruik door het wagenpark t.b.v. goederenvervoer ( 92 %) naar voren. Het restant komt vanuit projecten (4 %), gasverbruik stoomketel (3%) en electricteitsverbruik (1%). Deze verdeling is afgelopen jaren nagenoeg niet gewijzigd. De analyse van deze (meest materiële) emissiebronnen heeft inzicht gegeven in de (on) mogelijkheden om tot besparingen te komen. Zowel de maatregelen en acties om te komen tot reductie als de potentiële besparingen, zijn opgenomen in het Energie Management Actie Plan. 4 Energie Management Actie Plan Het Energie Management Actie Plan (EMAP) is opgesteld en ingevoerd om te kunnen waarborgen dat binnen bovengenoemde bedrijven voldaan kan worden aan de eisen vanuit de CO2 Prestatieladder. Dit EMAP heeft in het kader van het advies- en certificatie traject, nader inhoud en vorm gekregen. Er zijn 6 doelstellingen geformuleerd en gecommuniceerd. De resultaten zijn geëvalueerd in de halfjaarlijkse evaluatieverslagen van Besparingsmogelijkheden en -maatregelen Vanuit de inventarisatie van de aanwezige energie- en emissiebronnen zijn voor de verschillende bronnen, potentiële besparingsmogelijkheden in kaart gebracht. Deze mogelijkheden zijn als maatregel vastgelegd en beschreven in het Energie Management Actie Plan. Enkele van deze maatregelen zijn al in gang gezet cq. zijn onderdeel van het lopende proces. Pagina 4 van 7 Datum: 25 februari 2015

5 Effecten van de beschreven maatregelen zijn zover mogelijk vastgelegd in de halfjaarlijkse evaluatieverslagen. 6 Beleid en doelstellingen Het beleid van Arnold Maassen Groep m.b.t. CO2 reductie en vermindering van verbruik brandstoffen is onderdeel van het bredere (milieu) beleid zoals dit binnen de organisatie is opgesteld. Het specifieke beleid m.b.t. reductie van energieverbruik en uitstoot van CO2, is in een specifiek beleidsdocument, aanvullend hierop vastgelegd. Op basis van het geïnventariseerde energieverbruik en de berekende CO2 Footprint, zijn reductiedoelstellingen geformuleerd voor de te onderscheiden emissies voor de periode De doelstellingen bestrijken zowel het toepassen van alternatieve brandstoffen en/of groene stroom als ook concrete reductiedoelstellingen in de vorm van kengetallen (CO2 uitstoot per gereden km, CO2 uitstoot per m2 gebouwoppervlak, CO2 uitstoot per verbruikte kwh). De geformuleerde reductiedoelstellingen lijken op grond van de CO2 Footprint van 2014 en de (technische) (on) mogelijkheden niet realistisch en te ambitieus. De doelstellingen zullen opnieuw bekeken moeten worden in de loop van Het voortgang van de reductiedoelstellingen zijn afgelopen jaar regelmatig ter sprake gebracht binnen het directieoverleg en personeelsoverleg van BV Arnold Maassen Holding en de direct betrokkenen. 7 Rapportages 7.1 CO2 Footprint en Energie- en emissierapportage Ten tijde van de uitvoering van de energieaudit was de CO2 Footprint over de periode 2012 tot 2014 op de website gepubliceerd. Ook de evaluatieverslagen over het jaar 2014 zijn gepubliceerd. Op de personeelsbijeenkomst van 19 Januari 2015 is ingegaan op de resultaten van de CO2 Footprint. 7.2 Sector en keteninitiatieven In het gesprek met de directie zijn diverse (mogelijke) sector- en keteninitiatieven aan de orde geweest waarbij de organisatie in meer of mindere mate betrokken kan zijn. BV Arnold Maassen Holding was afgelopen jaar niet of nauwelijks betrokken bij een van deze initiatieven. Pagina 5 van 7 Datum: 25 februari 2015

6 7.3 Website De website is ingericht voor het publiceren van de verschillende documenten en rapportages zoals die vereist worden vanuit de CO2 Prestatieladder. Voor alle werkmaatschappijen zijn daarop aanwezig de CO2 Footprint, het EMAP, een beschrijving van de initiatieven en het communicatieplan. 8 Conclusies De conclusie van deze energie-audit is dat de relevante energiestromen en emissiebronnen van de Arnold Maassen Groep voor het jaar 2014 voldoende in kaart gebracht zijn, relevant zijn voor de organisatie en actueel zijn. Ook de feitelijke gegevens op basis waarvan de emissies berekend kunnen worden zijn voldoende inzichtelijk en geven de gewenste mate van betrouwbaarheid. De doelstellingen en maatregelen om tot reductie van energieverbruik en vermindering van CO2 uitstoot te komen zijn niet realistisch en haalbaar. Deze zullen komend jaar bijgestuurd moeten worden. De belangrijkste genomen maatregel met de grootste (milieu) winst is het overschakelen van grijze stroom naar een vorm van groene stroom (zelf opgewekt). Deze maatregel is uitgevoerd eind De verwachtte reductiedoelstelling is ruimschoots gehaald. De effectiviteit van het Energie Management Actie Plan heeft zich afgelopen jaar al bewezen. Andere besparingsmaatregelen zullen in de loop van het jaar 2015 verder onderzocht moeten worden of zij de verwachtte effecten waar kunnen maken. Maastricht, 25 Februari Ing. G.R.M. Maassen. Verantwoordelijke BV Arnold Maassen Holding CO2- prestatieladder Pagina 6 van 7 Datum: 25 februari 2015

7 Bijlage 1 Aandachtspunten vanuit energie-audit Itemnr Beschrijving Actie/ maatregel 1 Doelstellingen EMAP evalueren op Het Energie Management Actie Plan haalbaarheid. aanpassen en in lijn brengen. Pagina 7 van 7 Datum: 25 februari 2015

3.B.2 Energie Management Actieplan

3.B.2 Energie Management Actieplan Inleiding B.V. is in 2012 gecertificeerd voor niveau 3 van de CO 2 -prestatieladder. Op basis van de uitkomsten uit de interne audits van 2012 en de vragen vanuit de markt, is een vervolgtraject gestart

Nadere informatie

Energie Management Actie Plan Swietelsky Rail Benelux B.V.

Energie Management Actie Plan Swietelsky Rail Benelux B.V. Energie Management Actie Plan Swietelsky Rail Benelux B.V. Opgesteld door: Kader B.V. Versie: 1.0 Datum: 1 juni 2013 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Plan-Do-Check-Act... 3 2.1 Plan (Doelstellingen)... 3 2.2

Nadere informatie

Energie Management ACTIE Plan

Energie Management ACTIE Plan 1. Inleiding Het Energie Management ACTIE Plan (EMAP) geeft weer hoe binnen A-GARDEN.V. de zogenaamde stuurcyclus (Plan-Do-Check-Act) wordt ingevuld om de prestaties en doelstellingen van het energiemanagement

Nadere informatie

Energie Management ACTIE Plan 2015

Energie Management ACTIE Plan 2015 1. Inleiding Het Energie Management ACTIE Plan (EMAP) geeft weer hoe binnen Arnold Maassen Holding de zogenaamde stuurcyclus (Plan-Do-Check-Act) wordt ingevuld om de prestaties en doelstellingen van het

Nadere informatie

Energie Management ACTIE Plan

Energie Management ACTIE Plan 1. Inleiding Het Energie Management ACTIE Plan (EMAP) geeft weer hoe binnen Schulte en Lestraden B.V. de zogenaamde stuurcyclus (Plan-Do-Check-Act) wordt ingevuld om de prestaties en doelstellingen van

Nadere informatie

Inhoudsopgave: 1. Inleiding 3. 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Algemeen 2.2 Per scope

Inhoudsopgave: 1. Inleiding 3. 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Algemeen 2.2 Per scope Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 CO 2 -prestatieladder Niveau 3 Auteur(s): F. Reijm () A.T. Zweers (A.T.

Nadere informatie

Arnold Maassen Holding BV. Voortgangsrapportage scope 1 en 2 1e halfjaar 2014

Arnold Maassen Holding BV. Voortgangsrapportage scope 1 en 2 1e halfjaar 2014 Arnold Maassen Holding BV Voortgangsrapportage scope 1 en 2 1e halfjaar 2014 G.R.M. Maassen 24-10-2014 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Scope 1 en 2... 3 2.1 Voortgang in relatie tot reductiedoelstellingen....

Nadere informatie

Jade Beheer B.V. 3.B.2 Energiemanagement Programma & 4.A.2 Kwaliteitsmanagementplan

Jade Beheer B.V. 3.B.2 Energiemanagement Programma & 4.A.2 Kwaliteitsmanagementplan Jade Beheer B.V. 3.B.2 Energiemanagement Programma & 4.A.2 Kwaliteitsmanagementplan Inhoud INLEIDING... 3 NORMEN EN WAARDEN... 3 OPZET VAN HET ENERGIEMANAGEMENT PROGRAMMA... 4 RICHTLIJNEN VOLGENS DE EN

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Rey beheer ID 3B

Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Rey beheer ID 3B Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Rey beheer ID 3B Amsterdam 1 juli 2015 Rene Rutte Jeroen de Ruiter Akkoord namens directie Datum: Handtekening: 0. Inhoud 0. Inhoud... 2 1. Inleiding... 3 2. Onderdelen

Nadere informatie

VOF Van der Heijden & Zn

VOF Van der Heijden & Zn Energie Audit Verslag 2013 Conform 2.A.3 Mei 2014 VOF Van der Heijden & Zn VOF Van der Heijden & Zn Roodakker 4 4016 DB Kapel-Avezaath INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 2 BEDRIJFSBESCHRIJVING... 4 2.1 Activiteiten...

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan Aannemingsbedrijf van der Meer B.V. Benthuizen 19 september 2013 J. Jeninga. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0 Inleiding 2.0

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Indaver Nederland B.V. ID 3.B.2 Nieuwdorp, December 2014 Auteur: G.J.M. Goverde 1 Inhoudsopgave 0. Inhoud 2 1. Inleiding 3 2. Onderdelen van het energiemanagement

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan Gebr. Griekspoor BV Innovatief Proactief Duurzaam Betrokken Nieuw-Vennep 9 oktober 2014 Dilia van der Want. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie.

Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie. Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie. Graag informeren wij u over de uitkomsten van onze Carbon Footprint en de derde CO 2 Emissie-inventarisatie, dit alles over 2014. Hierin zijn de hoeveelheden

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan M. van der Spek Hoveniers BV Benthuizen 11 april 2014 Hendrik-Jan Konijn Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0 Inleiding 2.0 Onderdelen van

Nadere informatie

Wieringen Prins Hoveniers en Pius Floris Boomverzorging Amsterdam

Wieringen Prins Hoveniers en Pius Floris Boomverzorging Amsterdam Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Wieringen Prins Hoveniers en Pius Floris Boomverzorging Amsterdam ID 3B Amsterdam 24 juni 2014 Marcel Kersten Peggy de Rijk Akkoord directie: Datum: Handtekening:

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan 2014-2016

Energiemanagement actieplan 2014-2016 Energiemanagement actieplan 2014-2016 Auteurs: Frans van de Put, Jacqueline van Gelderen Verharen, Gerda de Raad en Geert Jan Prins Versienummer: 1 Versie datum: 16 september 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

CO₂ Prestatieladder Energiemanagement actieplan

CO₂ Prestatieladder Energiemanagement actieplan 2015 CO₂ Prestatieladder Energiemanagement actieplan Goedgekeurd door: H. van Wijk Auteurs: Y. van der Vlies & L. van Wijk Bedrijf: H. van Wijk transport- en Handtekening: aannemersbedrijf & H. van Wijk

Nadere informatie

Energie audit verslag Certificering op CO 2 -prestatieladdder

Energie audit verslag Certificering op CO 2 -prestatieladdder Energie audit verslag Certificering op CO 2 -prestatieladdder CO 2 -prestatieladder Niek Konijn Holding B.V. Niveau 3 Auteur(s): J.N. Bruinsma (Niek Konijn Holding B.V.) M. de Lange (Nedcon Organisatieadvies

Nadere informatie

Kraaijvanger Urbis. CO 2 Voortgangsrapportage 2010. Akkoord Directie: 10 februari 2011 V3

Kraaijvanger Urbis. CO 2 Voortgangsrapportage 2010. Akkoord Directie: 10 februari 2011 V3 Kraaijvanger Urbis CO 2 Voortgangsrapportage 2010 Akkoord Directie: 10 februari 2011 V3 Inhoud voortgangsrapportage 2010 1. Directieverklaring 2. Organisatie a. Rapporterende organisatie b. Verantwoordelijke

Nadere informatie

CO 2 Prestatieladder. Kwaliteitsmanagement en Energiemanagement. Aspect(en): 4.A.2, 3.B.2, 2.C.2

CO 2 Prestatieladder. Kwaliteitsmanagement en Energiemanagement. Aspect(en): 4.A.2, 3.B.2, 2.C.2 CO 2 Prestatieladder Kwaliteitsmanagement en Energiemanagement Auteur: Dhr. A.J. van Doornmalen Aspect(en): 4.A.2, 3.B.2, 2.C.2 Vrijgegeven: Dhr. A.J. van der Heul Datum: 11 juni 2014 Inhoudsopgave 1.0

Nadere informatie

VOF Van der Heijden & Zn

VOF Van der Heijden & Zn Energie Management Actieplan 2014-2024 Conform 3.B.1 & 3.B.2 en ISO 50001 April 2014 VOF Van der Heijden & Zn VOF Van der Heijden & Zn. Roodakker 4 4016 DB Kapel-Avezaath Managementverklaring Terugdringen

Nadere informatie

Energie management actieplan. Abbink Boekelo Wegenbouw B.V. Enschede, 27 maart 2015. C. Slotman. Afdeling KAM. Akkoord directie: Datum: Handtekening:

Energie management actieplan. Abbink Boekelo Wegenbouw B.V. Enschede, 27 maart 2015. C. Slotman. Afdeling KAM. Akkoord directie: Datum: Handtekening: Energie management actieplan Abbink Boekelo Wegenbouw B.V. Enschede, 27 maart 2015 C. Slotman. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0 Inleiding 2.0 Onderdelen

Nadere informatie

Bureau Waardenburg B.V. Energiemanagement actieplan CO 2 -Prestatieladder

Bureau Waardenburg B.V. Energiemanagement actieplan CO 2 -Prestatieladder Bureau Waardenburg B.V. Energiemanagement actieplan CO 2 -Prestatieladder CULEMBORG, APRIL 2015, VERSIE 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 1.1 De CO 2-Prestatieladder 4 1.2 Doel van dit rapport 4 1.3 Opbouw

Nadere informatie

Interne Audit 10-04-2015. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2

Interne Audit 10-04-2015. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2 Interne Audit 10-04-2015 Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Invalshoek A: Inzicht 4 2.1. Footprintberekening 4 2.2. Kwaliteitsmanagement (ISO 14064-1 hoofdstuk

Nadere informatie

Jaarplan en rapportage doelstellingen CO 2 beleid 2014

Jaarplan en rapportage doelstellingen CO 2 beleid 2014 Jaarplan en rapportage doelstellingen CO 2 beleid 2014 Datum: 30-6-2015 Betreft: Statusoverzicht jaarplan en doelstellingen CO 2 2014 (3.B. - 3.C - 4.B.- 5.B. 5.C.) Opstelling: Noud Hekkens en Frans de

Nadere informatie

Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2015 18 maart 2015 versie definitief

Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2015 18 maart 2015 versie definitief Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2015 18 maart 2015 versie definitief Energie Audit Verslag 2014/Energie Management Actieplan 2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 3.

Nadere informatie

Klaas Bijlsma B.V. Energie management actieplan CO 2 -Prestatieladder

Klaas Bijlsma B.V. Energie management actieplan CO 2 -Prestatieladder Klaas Bijlsma B.V. Energie management actieplan CO 2 -Prestatieladder ZWOLLE, SEPTEMBER 2013, VERSIE 1.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 1.1 De CO 2-Prestatieladder 4 1.2 Doel van dit rapport 4 1.3 Opbouw

Nadere informatie

Energie management actieplan

Energie management actieplan BRUCO ZEGVELD B.V. HEIFRA B.V. Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Bruco Zegveld B.V. Ouwejan & F. de Bruijn

Nadere informatie

ENERGIEMANAGEMENT ACTIEPLAN. 3 oktober 2013

ENERGIEMANAGEMENT ACTIEPLAN. 3 oktober 2013 ENERGIEMANAGEMENT ACTIEPLAN code: B1308 3 oktober 2013 datum: 3 oktober 2013 referentie: lak code: B1308 blad: 3/8 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Onderdelen van het energiemanagement actieplan 5 2.1

Nadere informatie