Energie Management ACTIE Plan 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Energie Management ACTIE Plan 2015"

Transcriptie

1 1. Inleiding Het Energie Management ACTIE Plan (EMAP) geeft weer hoe binnen Arnold Maassen Holding de zogenaamde stuurcyclus (Plan-Do-Check-Act) wordt ingevuld om de prestaties en doelstellingen van het energiemanagement systeem te kunnen bewaken en waar mogelijk bij te sturen. In November 2013 is een eerste actieplan opgesteld door de verantwoordelijke manager. Deze manager is plotseling vertrokken op 01 Juli Het energieactieplan is nu herzien. V Arnold Maassen Holding wilt de CO2 uitstoot met 10 % verminderen tov van het jaar Dit moet gerealiseerd zijn in Deze reductie is geldt niet voor scope 1 GOEDERENVERVOER. Ook is deze doelstelling gerelateerd aan het aantal FTE binnen V Arnold Maassen Expl Mij in Deze was in 2013 namelijk 11 FTE. In hoofdstuk 2 worden deze doelstellingen toegelicht. De doelstellingen zijn opgesteld in overleg met en goedkeuring van het management. 2. Plan-Do-Check-Act 2.1 Plan-Do De directie van Arnold Maassen Holding heeft in haar beleidsverklaring opgenomen dat gestreefd wordt, waar mogelijk, naar reductie van het energieverbruik en stimuleren van gebruik van alternatieve brandstoffen e/o groene stroom. Dit beleid is vertaald naar doelen en doelstellingen; om deze te kunnen realiseren zijn vanuit het management, de nodige tijd en middelen beschikbaar gesteld. Aan de hand van de emissie-inventaris is inzichtelijk gemaakt wat de belangrijkste bronnen van energieverbruik en emissie van broeikasgassen (CO 2 ) zijn. Op basis van deze inventarisatie en gegevens van gerealiseerd daadwerkelijk, berekend of geschat verbruik, is de CO 2 Footprint bepaald over de gekozen referentieperiode. Deze CO 2 Footprint geeft aan wat voor Arnold Maassen Holding de belangrijkste bronnen van energieverbruik en emissie zijn; voor de onderscheiden scopes zijn reductiedoelstellingen vastgesteld en maatregelen bepaald om de gestelde doelen te kunnen realiseren. De (reductie)doelstellingen zijn geformuleerd ten opzichte van het referentiejaar 2013 en moeten binnen 3 tot 5 jaar, uiterlijk eind 2018, zijn gerealiseerd. De vastgestelde doelstellingen zijn: 1. Toepassing van groene stroom Maatregel(s): Aankoop grijze stroom vervangen door groene stroom. (scope 2). Verantwoordelijke: Directie Streefdatum: Gewenst resultaat: 30 % minder CO2 uitstoot per verbruikte kw Pagina 1 van 7 32 Energie Management Actie Plan versie 1.0 november 2013

2 Inkoop De inkoop van de huidige leverantie ligt vast tot eind Ergens in 2016 zal het contract wel of niet verlengd worden afhankelijk van de condities. Afhankelijk van het prijsverschil zal bij de inkoop hiermee rekening worden gehouden. Per contractduur in overleg met directie. 2. Opwekken energie in eigen beheer Maatregel(s): Verminderen van het grijze stroomverbruik door opwekking van groene stroom door zonne-energie (Scope 2). Verantwoordelijke: Directie Streefdatum: Gewenst resultaat: 50 % minder CO2 uitstoot per verbruikte kwh Opgenomen als registratie in managementreview; per halfjaar t.b.v de. De leverantie van de stroom is gewijzigd. Inmiddels zijn in 2013 zonnecollectoren geplaatst. De registratie van de opgewekte vermogen groene stroom in kilowatt is gestart in Sept 2013 en dient nog vergeleken worden met het referentiejaar. De 50 % minder CO2 uitstoot is gebaseerd op een uitgangspositie van 60% opwekking zonneenergie en 40% verbruik grijze stroom tov het toptal verbruik grijze stroom in Maandelijkse registratiemeterstanden.. 3. ewustwording van energiegebruik stationair draaien motoren Maatregel(s): Verhogen van bewustwording m.b.t. het verbruik van brandstof (scope 1) Middelen ter ondersteuning zijn: 1. eperken van onnodig stationair draaien van motoren. Verantwoordelijke: Directie Streefdatum: Gewenst resultaat: 0,1 % minder verbruik diesel Opgenomen als registratie in managementreview De software van het huidige motormanagementsysteem laat het toe om dit te beperken tot een max van 5 minuten. Na 5 minuten slaat motor automatisch af. Dit is alleen mogelijk voor de EURO-5 motoren. Registratie per maand van dieselverbruiken wagenpark V Cargofoor; jaarlijkse energieaudit; per halfjaar t.b.v. de berekening van de footprint Pagina 2 van 7 32 Energie Management Actie Plan versie 1.0 november 2013

3 4. Inkoopcriteria CO 2 voor aanschaf bedrijfsvoertuigen V Cargofoor Maatregel(s): ij aankoop van bedrijfsvoertuigen CO 2 -uitstoot meenemen als criterium (scope 1). Een en ander volgens vervangingsplan voor bedrijfsmiddelen. Nader onderzoek zal uit moeten wijzen welke besparing gehaald kan worden. Vooralsnog wordt uitgegaan van 1,5 % CO 2 reductie Verantwoordelijke: Directie Streefdatum: Gewenst resultaat: 1,0 % per liter brandstof/gereden km s Opgenomen als registratie in managementreview; per halfjaar t.b.v. de Aanschaf van voertuigen met zuiniger label is nu inkoopvereiste. Echter de EURO 6 motor zal in 2014 en 2015 naar inschatting meer verbruiken dan de huidige EURO5 motor en dus leiden tot een verhoging van de CO 2 uitstoot. Vervanging vanaf Maandelijkse registratie, jaarlijkse energieaudit, per halfjaar t.b.v. de 5. Inkoopcriteria CO 2 voor aanschaf bedrijfsvoertuigen V Arnold Maassen Maatregel(s): ij aankoop van bedrijfsvoertuigen CO 2 -uitstoot meenemen als criterium (scope 1). Een en ander volgens vervangingsplan voor bedrijfsmiddelen. Nader onderzoek zal uit moeten wijzen welke besparing gehaald kan worden. Vooralsnog wordt uitgegaan van 1,5 % CO 2 reductie Verantwoordelijke: Directie Streefdatum: Gewenst resultaat: 1,0 % per liter brandstof/gereden km s Opgenomen als registratie in managementreview; per halfjaar t.b.v. de Aanschaf van voertuigen met zuiniger label is nu inkoopvereiste. Gedacht wordt aan hybride voertuigen voor V Arnold Maassen en hybride bussen voor V Arnold Maassen E&C Vervanging vanaf jaarlijkse energieaudit, per halfjaar t.b.v. de 6. Inkoopcriteria CO 2 voor aanschaf bedrijfsvoertuigen V Cargofoor Maatregel(s): ij aankoop van bedrijfsvoertuigen CO 2 -uitstoot meenemen als criterium (scope 1). De nieuwe trekkers zullen voorzien worden van een adaptive cruisecontrol gecombineerd met een predictive cruise control systeem. Nader onderzoek zal uit moeten wijzen welke besparing gehaald kan worden. Vooralsnog wordt uitgegaan van 1,0 % CO 2 reductie Verantwoordelijke: Directie Streefdatum: Van tot 2020 Gewenst resultaat: 1 % energiebesparing t.o.v. huidige machinepark Opgenomen als registratie in managementreview Deze cruise controlsysteem zorgt voor het juist afstand houden tov voorligger gecombineerd met het houden van een constante snelheid. De aanschafkosten per voertuig zijn 5.300,00. Het eerste voertuig zal geleverd worden in week Er zijn geen praktijkcijfers bekend hoeveel besparing dit oplevert voor de CO2. Pagina 3 van 7 32 Energie Management Actie Plan versie 1.0 november 2013

4 Maandelijkse registratie; jaarlijkse energieaudit, per halfjaar t.b.v. de 7. Inkoopcriteria CO 2 voor aanschaf bedrijfsvoertuigen V Cargofoor Maatregel(s): ij aankoop van bedrijfsvoertuigen CO 2 -uitstoot meenemen als criterium (scope 1). De nieuwe trekkers zullen voorzien worden van een nieuwe generatie boordcomputer die tegelijkertijd het rijgedrag analyseert. Het susteem heet DRIVER LINC. De verwachtte maximale besparing is 8 % op brandstofverbruik. Aanschafprijs is 1.800,00 per eenheid. Nader praktijkonderzoek zal uit moeten wijzen welke besparing daadwerkelijk gehaald kan worden. Verantwoordelijke: Directie Streefdatum: Van tot 2020 Gewenst resultaat: Max 8 % energiebesparing t.o.v. huidige machinepark Opgenomen als registratie in managementreview Deze cruise controlsysteem zorgt voor het juist afstand houden tov voorligger gecombineerd met het houden van een constante snelheid. De aanschafkosten per voertuig zijn 5.300,00. Het eerste voertuig zal geleverd worden in week Er zijn geen praktijkcijfers bekend hoeveel besparing dit oplevert voor de CO2. Maandelijkse registratie; jaarlijkse energieaudit, per halfjaar t.b.v. de 8. ewustwording van energiegebruik Maatregel(s): Verhogen van bewustwording m.b.t. het verbruik van gas (scope 1) en elektra (scope 2). Middelen ter ondersteuning zijn: 1. De heaters in de opslagloods zijn uitgezet. 2. De werkdruk van de stoomketel is omlaag gedraaid van 7 bar naar 4 bar. Dit is als idee ingevoerd door het onderhoudsbedrijf van de stoomketel. Actie is uitgevoerd in Juli Verantwoordelijke: Directie Streefdatum: Gewenst resultaat: 2 % mindergasverbruik op jaarbasis tov referentiejaar 2013 Opgenomen als registratie in managementreview In vergaderingen dient het energieverbruik met enig regelmaat aan bod te komen. Publicaties ter bevordering van de bewustwording dienen nog per kwartaal opgehangen te worden. Registratie per kwartaal; jaarlijkse energieaudit; per halfjaar t.b.v. de Per halfjaar in directieoverleg en jaarlijks in managementreview 9. Initiatieven Maatregel(s): Deelname aan diverse initiatieven ter beperking van CO 2 uitstoot. Nog onbekend wel potentiële besparingsmogelijkheden. Ook voor leveranciers liggen hier Pagina 4 van 7 32 Energie Management Actie Plan versie 1.0 november 2013

5 mogelijke besparingen. Verantwoordelijke: Directie Streefdatum: 2016 Gewenst resultaat: Nog niet vastgesteld, vastgestelde budget uren van ca. 8 uur per maand. Opgenomen als registratie in managementreview Maandelijkse registratie; jaarlijkse energieaudit; Pagina 5 van 7 32 Energie Management Actie Plan versie 1.0 november 2013

6 2.2 DO Specifieke bijdrage per maatregel Iedere maatregel die is of wordt ingesteld, heeft een eigen effect op de hoeveelheid energie die wordt verbruikt en/of de CO 2 uitstoot die wordt gerealiseerd. Alle maatregelen tezamen moeten ervoor zorgen dat de reductiedoelstellingen worden gerealiseerd. De specifieke bijdrage per afzonderlijke maatregel aan het behalen van de doelstelling is indicatief weergegeven als gewenst resultaat in bovenstaande tabellen 2.3 Check Monitoren van effecten van reductiemaatregelen Om te kunnen bepalen wat het uiteindelijke resultaat is van de toegepaste reductiemaatregelen en eventueel tussentijds te kunnen bijsturen, is het noodzakelijk om de effecten van de maatregelen (tijdig) inzichtelijk te hebben. De voortgang en effecten van de reductiemaatregelen worden vastgesteld tijdens de monitoring en daar waar beschreven is, worden deze besproken in het directieoverleg (1x per halfjaar). Monitoren van het Energie Management Actieplan Door middel van het uitvoeren van een jaarlijkse interne (energie) audit worden de actualiteit en accuratesse van de emissie-inventaris en de toepassing van het energie management systeem, getoetst. Via de jaarlijkse directiebeoordeling worden o.a. de resultaten van de maatregelen en acties tegen het licht gehouden en de geformuleerde doelstellingen beoordeeld. 2.4 Act Op basis van de uitkomsten van de interne (energie) audit, de externe audit, de directiebeoordeling en de voortgangsrapportage en eventuele andere input, wordt gezocht naar mogelijke oorzaken van het niet realiseren van doelstellingen of niet functioneren van (management) processen om zodoende, waar mogelijk, aanvullende maatregelen te treffen. Het geformuleerde beleid,de reductiedoelstellingen en maatregelen en documenten uit de Portfolio, kunnen op grond van deze analyses, aangepast worden. 3. Middelen 3.1 udget Voor het realiseren van de doelstellingen uit dit Energie Management Actieplan wordt jaarlijks een budget vastgesteld en worden de benodigde (personele) middelen vrijgemaakt om de acties en maatregelen, te kunnen uitvoeren. Pagina 6 van 7 32 Energie Management Actie Plan versie 1.0 november 2013

7 directie bedrijfsbureau Extern deskundiige Medewerkers Cargo Mederwerkers weg Medewerkers handel Energie Management ACTIE Plan Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden In onderstaande tabel is nader gespecificeerd welke relevante taken in het kader van het Energie Management Actieplan door de diverse functionarissen binnen Arnold Maassen Holding worden uitgevoerd. Functie Item/ taken eleid en (reductie) doelstellingen vaststellen en evalueren V/ Opstellen en evalueren van de emissie inventaris (jaarlijks) V Opstellen van CO 2 Footprint en voortgangsrapportage V (2x/jaar) Inventariseren van sector-en keten initiatieven en V/ reductiemogelijkheden Invoeren en monitoren van maatregelen en acties t.b.v. het behalen van de reductiedoelstellingen V/ (Laten) uitvoeren van (energie) audits V Onderhouden van contacten met stakeholders (belangstellenden en belanghebbenden) en initiëren van initiatieven Informeren medewerkers over beleid, reductiedoelstellingen en maatregelen V/ Uitvoeren van maatregelen en opvolgen van instructies V Actualiseren van documenten uit de (CO 2 ) portfolio (jaarlijks) V eheren van website en publiceren van relevante (CO 2 ) documenten V V/ V= verantwoordelijk = bevoegd tot handelen/ uitvoeren 4. Referentietabel In onderstaande tabel de koppeling tussen de relevante paragrafen vanuit EN en de paragrafen binnen het Energie Management Actie Plan waarin deze normeisen zijn opgenomen. EN50001 Titel EMAP Uitvoeren van een energie-review Opstellen van een referentie-kader Vastleggen van prestatie-indicatoren voor monitoring Doelstellingen, taakstellingen en management-actieplan m.b.t. energie , meten en analyseren Afwijkingen, correcties en corrigerende en preventieve maatregelen Pagina 7 van 7 32 Energie Management Actie Plan versie 1.0 november 2013

Energie Management ACTIE Plan

Energie Management ACTIE Plan 1. Inleiding Het Energie Management ACTIE Plan (EMAP) geeft weer hoe binnen Schulte en Lestraden B.V. de zogenaamde stuurcyclus (Plan-Do-Check-Act) wordt ingevuld om de prestaties en doelstellingen van

Nadere informatie

3.B.2 Energie Management Actieplan

3.B.2 Energie Management Actieplan Inleiding B.V. is in 2012 gecertificeerd voor niveau 3 van de CO 2 -prestatieladder. Op basis van de uitkomsten uit de interne audits van 2012 en de vragen vanuit de markt, is een vervolgtraject gestart

Nadere informatie

Energie management actieplan

Energie management actieplan Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Aannemings- en wegenbouwbedrijf Verdam B.V. Auteur(s): Dhr. S. van Dam,

Nadere informatie

Energie management actieplan

Energie management actieplan BRUCO ZEGVELD B.V. HEIFRA B.V. Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Bruco Zegveld B.V. Ouwejan & F. de Bruijn

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan. CO2 prestatieladder

Energiemanagement actieplan. CO2 prestatieladder Energiemanagement actieplan 2014 CO2 prestatieladder Opgesteld door : J. Braas / C. Admiraal / B. Rodenburg Datum : 05 mei 2014 Goedgekeurd door : J. Braas Handtekening:... Inhoud Inleiding... 3 1. Algemene

Nadere informatie

Energie management actieplan

Energie management actieplan Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Gebr. Algra B.V. Auteur(s): De heer K. Algra (Directie en CO2-functionaris

Nadere informatie

Energie management actieplan

Energie management actieplan Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Zwatra B.V. Auteur(s): R. Egas, directie & CO2-functionaris, Zwatra B.V.

Nadere informatie

Energie management actieplan

Energie management actieplan Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Keiser Verkeerstechniek B.V. Auteur(s): M. Keiser, directeur, Keiser

Nadere informatie

Energie management actieplan

Energie management actieplan Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Aannemingsbedrijf H. de Boer Muiderberg B.V. Auteur(s): J. de Beer, CO2-functionaris,

Nadere informatie

Inhoudsopgave: 1. Inleiding 3. 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Algemeen 2.2 Per scope

Inhoudsopgave: 1. Inleiding 3. 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Algemeen 2.2 Per scope Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 CO 2 -prestatieladder Niveau 3 Auteur(s): F. Reijm () A.T. Zweers (A.T.

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan M. van der Spek Hoveniers BV Benthuizen 11 april 2014 Hendrik-Jan Konijn Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0 Inleiding 2.0 Onderdelen van

Nadere informatie

Energie management actieplan

Energie management actieplan Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Firma W. Zwaan en Zonen Auteur(s): Gerard Zwaan, directie & CO2-functionaris

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan Gebr. Griekspoor BV Innovatief Proactief Duurzaam Betrokken Nieuw-Vennep 9 oktober 2014 Dilia van der Want. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan Aannemingsbedrijf van der Meer B.V. Benthuizen 19 september 2013 J. Jeninga. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0 Inleiding 2.0

Nadere informatie

Energie management actieplan. Abbink Boekelo Wegenbouw B.V. Enschede, 27 maart 2015. C. Slotman. Afdeling KAM. Akkoord directie: Datum: Handtekening:

Energie management actieplan. Abbink Boekelo Wegenbouw B.V. Enschede, 27 maart 2015. C. Slotman. Afdeling KAM. Akkoord directie: Datum: Handtekening: Energie management actieplan Abbink Boekelo Wegenbouw B.V. Enschede, 27 maart 2015 C. Slotman. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0 Inleiding 2.0 Onderdelen

Nadere informatie

Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2015 18 maart 2015 versie definitief

Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2015 18 maart 2015 versie definitief Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2015 18 maart 2015 versie definitief Energie Audit Verslag 2014/Energie Management Actieplan 2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 3.

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Rey beheer ID 3B

Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Rey beheer ID 3B Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Rey beheer ID 3B Amsterdam 1 juli 2015 Rene Rutte Jeroen de Ruiter Akkoord namens directie Datum: Handtekening: 0. Inhoud 0. Inhoud... 2 1. Inleiding... 3 2. Onderdelen

Nadere informatie

Energie management actieplan 2014 Certificering CO 2-Prestatieladder - Invalshoek B: Reductie

Energie management actieplan 2014 Certificering CO 2-Prestatieladder - Invalshoek B: Reductie Energie management actieplan 2014 Certificering CO 2-Prestatieladder - Invalshoek B: Reductie Verantwoording Titel Energie management actieplan 2014 Invalshoek B: Reductie Revisie 1.0 (definitief) Datum

Nadere informatie

Energie management actieplan

Energie management actieplan Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 PUK Benelux. B.V. Auteur(s): Dhr. H. Heeffer, Managing director algemeen

Nadere informatie

Jade Beheer B.V. 3.B.2 Energiemanagement Programma & 4.A.2 Kwaliteitsmanagementplan

Jade Beheer B.V. 3.B.2 Energiemanagement Programma & 4.A.2 Kwaliteitsmanagementplan Jade Beheer B.V. 3.B.2 Energiemanagement Programma & 4.A.2 Kwaliteitsmanagementplan Inhoud INLEIDING... 3 NORMEN EN WAARDEN... 3 OPZET VAN HET ENERGIEMANAGEMENT PROGRAMMA... 4 RICHTLIJNEN VOLGENS DE EN

Nadere informatie

Energie management actieplan Certificering CO 2-Prestatieladder - Invalshoek B: Reductie

Energie management actieplan Certificering CO 2-Prestatieladder - Invalshoek B: Reductie Energie management actieplan Certificering CO 2-Prestatieladder - Invalshoek B: Reductie Verantwoording Titel Energie management actieplan Invalshoek B: Reductie Revisie 1.0 (definitief) Datum van uitgave

Nadere informatie

Energie en CO2: Energiemanagement programma

Energie en CO2: Energiemanagement programma TBI Infra B.V. Landdrostlaan 49 7327 GM Apeldoorn Postbus 20175 7302 HD Apeldoorn Telefoon +31 55-538 22 22 Fax +31 55-538 22 44 Energie en CO2: Energiemanagement programma Het structureel verbeteren van

Nadere informatie

Energiemanagement Actieplan. Conform NEN-ISO 50001. 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4. CO2-Prestatieladder eis: 3.B.2. Vario Grass B.V.

Energiemanagement Actieplan. Conform NEN-ISO 50001. 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4. CO2-Prestatieladder eis: 3.B.2. Vario Grass B.V. Energiemanagement Actieplan Conform NEN-ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 CO2-Prestatieladder eis: 3.B.2 Vario Grass Masters in Green Organisatie: Adres: Opgesteld door: Vario Grass

Nadere informatie

Wieringen Prins Hoveniers en Pius Floris Boomverzorging Amsterdam

Wieringen Prins Hoveniers en Pius Floris Boomverzorging Amsterdam Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Wieringen Prins Hoveniers en Pius Floris Boomverzorging Amsterdam ID 3B Amsterdam 24 juni 2014 Marcel Kersten Peggy de Rijk Akkoord directie: Datum: Handtekening:

Nadere informatie

Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2015. N.C. Zwart Verhuur BV

Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2015. N.C. Zwart Verhuur BV Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2015 N.C. Zwart Verhuur BV met de werkmaatschappijen: - Zwart Infracare BV - N.C. Zwart BV - Handelsonderneming De Pijp BV Wervershoof, januari 2015

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Indaver Nederland B.V. ID 3.B.2 Nieuwdorp, December 2014 Auteur: G.J.M. Goverde 1 Inhoudsopgave 0. Inhoud 2 1. Inleiding 3 2. Onderdelen van het energiemanagement

Nadere informatie

Versie 1.0 d.d. 01-05-2014

Versie 1.0 d.d. 01-05-2014 Versie 1.0 d.d. 01-05-2014 Pagina 2 Voorwoord Voor u ligt het energiemanagement actieplan van Martens en Van Oord, hierna te noemen MvO. Het energiemanagement actieplan is onderdeel van het CO 2 -beleid

Nadere informatie

Scope 1 doelstelling Scope 2 doelstelling Scope 1 en 2 gecombineerd 5% CO 2- reductie. 30% CO 2- reductie in 2016 6% CO 2 -reductie in 2016 ten

Scope 1 doelstelling Scope 2 doelstelling Scope 1 en 2 gecombineerd 5% CO 2- reductie. 30% CO 2- reductie in 2016 6% CO 2 -reductie in 2016 ten B. Kwantitatieve doelstellingen & beleid 1 INLEIDING Verhoef wil concreet en aantoonbaar maken dat we ons inspannen om CO 2 te reduceren. Daarvoor hebben wij dit reductiebeleid opgesteld. 2 HET CO 2 REDUCTIE

Nadere informatie

~~Ç KrceFi; 1.B.1. Energiemanagementprogramma Kreeft 2013. Auteur Ve rsien u mm er: Versie datum: Jan ten Cate en Gerda de Raad 3 19 september 2013

~~Ç KrceFi; 1.B.1. Energiemanagementprogramma Kreeft 2013. Auteur Ve rsien u mm er: Versie datum: Jan ten Cate en Gerda de Raad 3 19 september 2013 ~~Ç KrceFi; 1.B.1. Energiemanagementprogramma Kreeft 2013 er T e - 4 bf/ S-.; WE 1 Auteur Ve rsien u mm er: Versie datum: Jan ten Cate en Gerda de Raad 3 19 september 2013 Inhoudsopgave : - 1.. ~1 ~..

Nadere informatie

Energie Management Systeem Handboek energiemanagement. CO 2 -Prestatieladder

Energie Management Systeem Handboek energiemanagement. CO 2 -Prestatieladder Energie Management Systeem Handboek energiemanagement CO 2 -Prestatieladder mei 2015 Inhoudsopgave 1. Doel, inhoud, structuur energiemanagement... 3 2. Termen en definities... 4 3. De organisatie... 5

Nadere informatie