postadres Postbus 26, 3400 AA IJsselstein Postbus 26 t AA IJSSELSTEIN f

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "postadres Postbus 26, 3400 AA IJsselstein Postbus 26 t AA IJSSELSTEIN f"

Transcriptie

1 Gemeente IJsselstein postadres Postbus 26, 3400 AA IJsselstein Gemeenteraad IJsselstein bezoekadres Overtoom BK IJsselstein Postbus 26 t AA IJSSELSTEIN f e info@ijsselstein.nl betreft Inwonerspanel Toegankelijkheid fietspaden en stoepen en Groenonderhoud uw kenmerk zaaknummer uw brief van blad 1 van 6 behandeld door D.A. Draaisma bijlagen 1 Geachte raadsleden, In november/december 2016 is een onderzoek uitgevoerd onder de leden van het Inwonerspanel met de onderwerpen Toegankelijkheid fietspaden/stoepen en Groenonderhoud. In totaal hebben 641 inwoners de enquête ingevuld (een respons van 51%) en geldt als representatief voor heel IJsselstein. De gemeenteraad heeft vanuit de Kadernota 2016 gevraagd om via het inwonerspanel onderzoek te doen naar de tevredenheid van inwoners over de toegankelijkheid van fietspaden en stoepen (alsmede plantsoenen en speelplaatsen). Ten behoeve van de Evaluatie Groenonderhoud zijn er in de enquête ook vragen gesteld over het onderhoud van het openbaar groen. De Evaluatie Groenonderhoud wordt naar verwachting uiterlijk in het derde kwartaal van 2017 aan u voorgelegd. Op de vragen kon vaak toelichting gegeven worden door de inwoners. Zo is inzicht gekregen waar knelpunten of belemmeringen worden ervaren door inwoners (plaatsbepaling). Daarnaast kunnen we de uitkomsten afzetten tegen de buurten (ten minste de buurten waaruit voldoende respons is gekomen). Zo wordt beter inzicht gekregen waar de knelpunten zich bevinden en wat inwoners in die buurt belangrijk vinden. Voorafgaand aan het onderzoek over de toegankelijkheid van fietspaden/stoepen is overleg geweest met Plaatselijk Overleg Gehandicapten (POG) IJsselstein. Over het Groenonderhoud is Groen Platform IJsselstein (GPU) betrokken. Als onderdeel van deze brief hebben we per gevraagd onderwerp een korte samenvatting opgesteld. De onderwerpen over toegankelijkheid fietspaden/stoepen (Civiele Techniek) bespreken we intern en daar zal nader advies over volgen. De resultaten worden besproken met Plaatselijk Overleg Gehandicapten IJsselstein en de resultaten worden, waar mogelijk, gebruikt bij de Fietsvisie die momenteel wordt voorbereid. Uw raad heeft in de Kadernota 2016 besloten eenmalig beschikbaar te stellen uit de algemene reserve. Keuzes die gemaakt worden m.b.t. uit te voeren werkzaamheden zullen we in tijd zetten en waarbij duidelijk wordt welke kosten daarmee gemoeid zijn. Naast belangrijke input voor de Evaluatie Groenonderhoud worden de resultaten mbt groenonderhoud ook besproken met Groen Platform IJsselstein en daarnaast worden in maart 2017 bewonersavonden over groenonderhoud georganiseerd. Sommige resultaten betreffen onderwerpen die RMN aangaat: het onderhoudsniveau in relatie tot overhangend groen op bestrating de inzet van type materieel bij het groenonderhoud het onderhoud van speeltoestellen en speelplekken op basis van heel, schoon en veilig zwerfvuil en bladruimen Over deze punten zijn we al met RMN in gesprek. De gemeente IJsselstein gebruikt uw persoonsgegevens uitsluitend voor het doel waarvoor zij zijn verstrekt. Bankrelatie BNG Voor meer informatie daarover kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar van onze gemeente. NL79BNGH

2 blad 2 van 6 Ook het gegeven oordeel van inwoners over snelheid en oplossing van, bij de gemeente binnengekomen, meldingen over de buitenruimte (een onvoldoende) wordt gedeeld en besproken met het KCC. We willen de ontevredenheid hierover nader onderzoeken en vervolgens verbeteringen realiseren. U wordt hierover nader geïnformeerd. Hoogachtend,

3 Samenvatting Resultaten Toegankelijkheid fietspaden/stoepen e.d. Breedte fietspaden en stoepen: ca 80% van de deelnemers vindt zowel de fietspaden als de stoepen breed genoeg; zo n 17% vindt dat niet het geval. Belemmeringen gebruik oo- en afrit van stoepen en juiste plek aanleg: bijna de helft van de deelnemers ervaart geen belemmering; 15% ervaart wel belemmeringen bij de op- en afritten van stoepen. 42% vindt dat de op- en afritten op de juiste plekken van de stoepen zijn aangelegd. 12% vindt dat dat niet het geval is. Zicht bochten fietspaden en stoepen: Ruim de helft van de inwoners ervaart voldoende zicht in de bochten van fietspaden en stoepen voor kinderen, rolstelers en fietsers. Ruim een kwart (27%) vindt het zicht onvoldoende. Een aanzienlijk percentage die het zicht onvoldoende vindt. Bestrating wegen: 45% van de inwoners is tevreden met de bestrating van wegen; hier is overigens wel 30% ontevreden over de bestrating. Rapportcijfers divers onderhoud: Op 4 aspecten konden de inwoners rapportcijfers geven. Onderhoud wegen 7,1 Onderhoud fietspaden 7,0 - Onderhoud speelplaatsen 6,3 Onderhoud stoepen 6,3 Ervaring divers onderhoud/kwaliteit in de afgelopen 2 iaar: Inwoners staan met name kritisch tegenover de verandering tav de volgende aspecten: Kwaliteit stoepen: 26% ziet een verslechtering Kwaliteit afvalverwijdering: 24% ziet een verslechtering Onderhoud vijvers en sloten: 18% ziet een verslechtering Resultaten Groenonderhoud Ervaring divers onderhoud/kwaliteit in de afgelopen 2 iaar: - Straatvegen, legen prullenbakken e.d. 6,5 Onderhoud vijvers en sloten 6,5 Onderhoud van het groen 6,2 blad 3 van 6 Melding onderhoud buitenruimte Een derde van de inwoners heeft het afgelopen jaar een melding gedaan over het onderhoud van de buitenruimte. De meerderheid doet de melding bij de gemeente IJsselstein. 67% heeft geen melding gedaan 18% deed de melding bij de gemeente 10% deed de melding bij RMN 5% deed de melding bij City Tec 0% deed de melding bij Pulse of wijkteam We hebben de deelnemers die een melding hebben gedaan ook gevraagd om een oordeel te geven over de snelheid van de reactie (snel antwoord op de melding) en over het resultaat van de melding (is melding adequaat opgelost). De inwoners geven zowel RMN als City Tec een voldoende (rond de 7 en 7,5) op beide onderdelen (snelheid en oplossing); Inwoners geven de gemeente op beide onderdelen een onvoldoende (een 5). Belangrijkste aspecten van groen Op drie aspecten van groen hebben we aan inwoners gevraagd hoe belangrijk ze dit vinden. Op een schaal van 1 (zeer onbelangrijk) t/m 7 (zeer belangrijk). Overigens vinden inwoners alle aspecten (zeer) belangrijk. Diversiteit van het groen (diverse beplanting, vogels, insecten) en de beleving van het groen (ziet het er mooi uit) vinden inwoners de twee meest belangrijke onderdelenaspect: 89% vinden deze (zeer) belangrijk.

4 blad 4 van 6 Resultaten herbeolantina Om de achterstand in het onderhoud van het groen op orde te brengen zijn er in IJsselstein een fors aantal bomen en heesters gekapt en of vervangen. Daarvoor is herbeplanting in plaats gekomen. We vroegen of de inwoner daar tevreden over zijn. Een derde deel is tevreden over de herbeplanting, ruim een derde staat er neutraal tegenover en 25% is er ontevreden over. Per wijk uitgesplitst zijn de volgende wijken tevreden over de herbeplanting: Kasteelkwartier (48%) Europakwartier (36%) - Achterveld (35%) - De Wereldsteden (35%) De Rivieren (32%) Ontevreden wijken over herbeplanting zijn: - De Hoven/De Boomgaard (33%) - IJsselveld West (36%) Hazenveld/Overwaard (35%) Europakwartier (39%) Niveau groenonderhoud In de vragenlijst hebben we uitgelegd dat we eerder, op basis van het beschikbare budget, keuzes hebben gemaakt over het kwaliteitsniveau van onderhoud en het beheer van het openbaar groen. We hebben inwoners gevraagd of ze tevreden zijn met de kwaliteit van het groenonderhoud en/of dat er eventueel bereidheid is om een hogere bijdrage te betalen voor een hoger onderhoudsniveau. Men mocht uitgaan van een hoger bedrag van 50 per huishouden. Zo n 40% is tevreden met de huidige kwaliteit en wil geen hogere bijdrage betalen Rond 20% is ontevreden met de kwaliteit maar wil geen hogere bijdrage betalen Rond 15% is bereid een hogere bijdrage te betalen voor een hoger onderhoudsniveau Zo n 20% heeft geen mening/weet niet aangegeven of niets ingevuld. Omdat per wijk is uitgesplitst hoe men het groenonderhoud scoort valt ook hier aan te geven in welke buurten de meeste onvrede zit: - Het Staatse (30%) - IJsselveld West (28%) Europakwartier (25%) Hazenveld/Overwaard (25%) De Tuinen (23%) - Achterveld (22%) Bekendheid bewonersinitiatief Tot slot hadden we in de vragenlijst aangegeven dat de gemeente ruimte geeft aan bewoners om eventueel zelf een stukje groen in zelfbeheer te nemen. We wilden weten of bewoners weten dat deze mogelijkheden bestaan. De bekendheid valt enigszins tegen. Iets minder dan de helft van de inwoners (45%) is op de hoogte van deze mogelijkheden. Omdat per wijk is uitgesplitst of men ai dan niet op de hoogte is van deze mogelijkheid kan hierop gericht actie worden ondernomen zoals extra communicatie. De inwoners van de wijken die het vaakst hebben aangegeven niet op de hoogte te zijn betreffen: Oranjekwartier (79%) IJsselveld Oost (74%) De Rivieren (68%) De Tuinen (67%) Europakwartier (67%) Kasteelkwartier (58%)

5 Beknopte samenvatting opmerkingen behorende bij de resultaten Inwonerspanel januari 2017: Rapportage Onderzoek Toegankelijkheid en Onderhoud Openbare Ruimte Te smalle fietsstroken en fietspaden: Lagebiezen Duizendblad zijn de fietsstroken te smal De fietsstroken op de Heemradenlaan zijn te smal Fietspaden langs de Hollandse IJssel zijn te smal Jaagpad langs het Cals College richting Nieuwegein is gevaarlijk smal, zeker gezien de hoeveelheid scholieren Fietspad langs de Beneluxweg is smal. - vooral brug over de IJssel wordt genoemd De nieuwe fietspaden op de Touwlaan worden ook als smal ervaren door een groot aantal mensen. Zeker als je in moet halen moet je vaak de rijbaan op. Door het hoogteverschil is dit niet heel prettig. Aan de andere kant zijn er ook weer mensen die deze inrichting heel prettig vinden Fietspad langs Utrechtseweg ervaart men als smal Slecht zicht op fietspaden: Kruising Achtersloot - Kaasmakerlaan heeft zeer slecht zicht voor alle verkeersdeelnemers Rondom winkelcentrum Achterveld, bij de verschillende oversteekpunten aan de Heemradenlaan hebben de oversteekpunten slecht zicht. Dit komt mede door de s-bocht die de Heemradenlaan maakt op dat punt en de fietsers deze Heemradenlaan moeten oversteken omdat aan de andere kant het fietspad ligt Kruising Paardenlaan - Hogebiezen, dit kruispunt is onoverzichtelijk. Dit komt vooral door de begroeiing, maar ook door de inrichting. Ook na de kruising, richting het Zenderpark, zit een onoverzichtelijk bocht die vaak genoemd wordt Bij winkelcentrum de Clinkhoeff zitten veel onoverzichtelijke oversteekplaatsen. Zeker over De Baan, hier komen auto s met 50 km/uur aanvliegen en is het zicht slecht Robijnpad - Edelstenenbaan is een kruising met slecht zicht Kruising Dissel - Achtersloot is problematisch wat betreft zicht blad 5 van 6 Jaagpad langs de IJssel. Vooral bij het viaduct van de Beneluxweg staat een pilaar. Dit is ook een punt met zeer slecht zicht. Zeker gezien de vele schoolkinderen en ook voetgangers op dit pad Algemene opmerking gezien deze onderwerpen, de achterstand in onderhoud van het openbare groen heeft veel nadelige invloed op de breedte van de fietspaden en het zicht in bochten op de fietspaden. Belemmeringen gebruik op- en afrit van stoepen en of ze op juiste plekken zijn aangelegd: Hellingbaantjes vaak te hoog en te stijl en sluiten niet goed aan op de weg; route Ewoud naar de binnenstad is slecht Rond Ewoud en brandweer

6 Helling niet goed rondom Pandora (wijk IJsselveld West) (rollatorgebruiker paar keer gevallen) Route sluit niet altijd aan zoals oversteek Heemradenlaan vanaf het winkelcentrum (wijk Achterveld) Hellingbaantjes net achter een gevaarlijke kruising (Planetenbaan/Zomerdijk) (wijk IJsseloevers) Geen aparte stoep om over te steken aan de kant van het Sagittapad (wijk IJsseloevers) Op de Zomerdijk aan één kant van de stoep wel een helling maar niet aan de andere kant van de stoep Langs het park in Zenderpark afritten in de bocht waardoor het aankomend verkeer je niet ziet Afrit Schepensingel naar Johannes Blaeustraat heeft teveel speling naar de straat om hem te gebruiken met een buggy - Afritjes te hoog boven de weg bij kruispunt Zomerdijk/Oranje Nassaulaan (kant stadsvijver) en kruising Gastor/Planetenbaan (kant boerderij) Vaak terugkerende opmerkingen: Hellingbaantjes vaak te hoog en te stijl en sluiten niet goed aan op de weg; Bestrating wegen Vaak worden de Dissel en Haanderik genoemd (Achterveld) - Stoepen op Schonauwen, met name tussen de nummers vanaf 49 tot 89 (Achterveld) De Voorstraat (Binnenstad); slecht en krom Statensingel (klinkers ver uit elkaar) Wegdek Panoven blad 6 van 6

Onderzoek Toegankelijkheid en Onderhoud Openbare Ruimte

Onderzoek Toegankelijkheid en Onderhoud Openbare Ruimte Rapportage Onderzoek Toegankelijkheid en Onderhoud Openbare Ruimte In opdracht van: Contactpersoon: Gemeente IJsselstein Djoko Draaisma Utrecht, januari 2017 DUO Market Research Drs. Aart van Grootheest

Nadere informatie

Uitkomsten Fietstour Fietsen met inwoners dinsdag 11 april, IJsselstein Midden.

Uitkomsten Fietstour Fietsen met inwoners dinsdag 11 april, IJsselstein Midden. Uitkomsten Fietstour Fietsen met inwoners dinsdag 11 april, IJsselstein Midden. Op dinsdagavond 11 april zijn we door de wijk IJsselstein midden gefietst met een aantal inwoners. Opvallend was het grote

Nadere informatie

Resultaten Fietsen met Inwoners woensdagavond 5 april, IJsselstein West

Resultaten Fietsen met Inwoners woensdagavond 5 april, IJsselstein West Resultaten Fietsen met Inwoners woensdagavond 5 april, IJsselstein West Op woensdagavond 5 april zijn we door de wijk Ijsselstein West: Achterveld en Groenvliet gefietst met een aantal inwoners. Opvallend

Nadere informatie

postadres Postbus 26, 3400 AA IJsselstein uw kenmerk zaaknummer datum uw brief van blad 1 van 5 behandeld door P. Budding

postadres Postbus 26, 3400 AA IJsselstein uw kenmerk zaaknummer datum uw brief van blad 1 van 5 behandeld door P. Budding postadres Postbus 26, 3400 AA IJsselstein Gemeenteraad IJsselstein Postbus 26 3400 AA IJsselstein bezoekadres Overtoom 1 3401 BK IJsselstein t 14 030 f 030 6884350 e info@ijsselstein.nl betreft Artikel

Nadere informatie

postadres Postbus 26, 3400 AA IJsselstein

postadres Postbus 26, 3400 AA IJsselstein Gemeente IJsselstein postadres Postbus 26, 3400 AA IJsselstein Gemeenteraad IJsselstein Postbus 26 3400 AA IJSSELSTEIN bezoekadres Overtoom 1 3401 BK IJsselstein t 14 030 f 030 6884350 e info@ijsselstein.nl

Nadere informatie

Resultaten Fietsen met Inwoners dinsdag avond 18 april, Zenderpark

Resultaten Fietsen met Inwoners dinsdag avond 18 april, Zenderpark Resultaten Fietsen met Inwoners dinsdag avond 18 april, Zenderpark Op dinsdagavond 18 april zijn we door het Zenderpark gefietst met een klein groepje inwoners. Hoewel het groepje klein was, zijn er veel

Nadere informatie

Stadspanelonderzoek naar de communicatie over het groenonderhoud

Stadspanelonderzoek naar de communicatie over het groenonderhoud Stadspanelonderzoek naar de communicatie over het groenonderhoud Wat is het Stadspanel? De gemeente Assen heeft een digitaal stadspanel, waar iedere inwoner aan kan deelnemen. Momenteel telt het panel

Nadere informatie

Resultaten Fietsen met Inwoners Woensdagavond 12 april, IJsselstein Noord

Resultaten Fietsen met Inwoners Woensdagavond 12 april, IJsselstein Noord Resultaten Fietsen met Inwoners Woensdagavond 12 april, IJsselstein Noord Met een grote groep inwoners zijn we op een regenachtige woensdagavond 12 april door de wijk IJsselstein Noord gaan fietsen. Mede

Nadere informatie

Voortgang: De eerste winkels zijn opgeleverd. Deze winkels worden momenteel afgebouwd cq ingericht door de winkeliers.

Voortgang: De eerste winkels zijn opgeleverd. Deze winkels worden momenteel afgebouwd cq ingericht door de winkeliers. postadres Postbus 26, 3400 AA IJsselstein Gemeenteraad en Commissie Ruimte Postbus 26 3400 AA IJSSELSTEIN bezoekadres Overtoom 1 3401 BK IJsselstein t 14 030 f 030 6884350 e info@ijsselstein.nl betreft

Nadere informatie

In onderstaand overzicht zijn de groene en gele voorstellen opgenomen die kunnen worden gedekt uit de reserve onderhoud openbare ruimte.

In onderstaand overzicht zijn de groene en gele voorstellen opgenomen die kunnen worden gedekt uit de reserve onderhoud openbare ruimte. ^ Gemeente 17 C lil C C fl L c IJsselstein postadres Postbus 26, 3400 AA IJsselstein Gemeenteraad IJsselstein Postbus 26 3400 AA IJSSELSTEIN bezoekadres Overtoom 1 3401 BK IJsselstein t 14 030 f 030 6884350

Nadere informatie

Inventarisatie van verkeersknelpunten en oplossingen in de omgeving van Buytewech-Noord Verslag 25 april p 1

Inventarisatie van verkeersknelpunten en oplossingen in de omgeving van Buytewech-Noord Verslag 25 april p 1 Inventarisatie van verkeersknelpunten en oplossingen in de omgeving van Buytewech-Noord Verslag 25 april 2018 p 1 Tijdens participatiebijeenkomsten is een aantal keren aangegeven dat niet alleen gekeken

Nadere informatie

Leerlingenstromen basisonderwijs 2017

Leerlingenstromen basisonderwijs 2017 Leerlingenstromen basisonderwijs 2017 Gemeente IJsselstein In opdracht van de gemeente IJsselstein, augustus 2017 2017 Pronexus - Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen,

Nadere informatie

Bewonerspanel Novemberpeiling 2018 Wensen en gebruik openbare ruimte. Utrecht.nl/onderzoek

Bewonerspanel Novemberpeiling 2018 Wensen en gebruik openbare ruimte. Utrecht.nl/onderzoek Bewonerspanel Novemberpeiling 2018 Wensen en gebruik openbare ruimte Utrecht.nl/onderzoek Inleiding Samenvatting Wensen en gebruik openbare ruimte Met de groei van de stad wordt de vraag hoe we de openbare

Nadere informatie

Leden Gemeenteraad Postbus AA IJSSELSTEIN. Geachte raadsleden,

Leden Gemeenteraad Postbus AA IJSSELSTEIN. Geachte raadsleden, postadres Postbus 26, 3400 AA IJsselstein Leden Gemeenteraad Postbus 26 3400 AA IJSSELSTEIN bezoekadres Overtoom 1 3401 BK IJsselstein t 14 030 f 030 6884350 e info@ijsselstein.nl Betreft Monitor Veiligheid

Nadere informatie

3401 BK IJsselstein Postbus AA IJSSELSTEIN t f e

3401 BK IJsselstein Postbus AA IJSSELSTEIN t f e Gemeente IJsselstein postadres Postbus 26, 3400 AA IJsselstein bezoekadres Overtoom 1 Gemeenteraad IJsselstein 3401 BK IJsselstein Postbus 26 3400 AA IJSSELSTEIN t 14 030 f 030 6884350 e info@ijsselstein.nl

Nadere informatie

IJsselstein. Geachte raadsleden,

IJsselstein. Geachte raadsleden, ^ Gemeente U C ill K K II L tz IJsselstein postadres Postbus 26, 3400 AA IJsselstein bezoekadres Overtoom 1 3401 BK IJsselstein Gemeenteraad IJsselstein Postbus 26 t 14 030 3400 AA IJSSELSTEIN f 030 6884350

Nadere informatie

Buurtenquête De Posten - Oosterveld

Buurtenquête De Posten - Oosterveld Buurtenquête De Posten - Oosterveld Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in

Nadere informatie

RAPPORT BURGERPANEL WIJDEMEREN PEILING OPENBARE RUIMTE & SPEELPLAATSEN GEMEENTE WIJDEMEREN SEPTEMBER 2013

RAPPORT BURGERPANEL WIJDEMEREN PEILING OPENBARE RUIMTE & SPEELPLAATSEN GEMEENTE WIJDEMEREN SEPTEMBER 2013 RAPPORT BURGERPANEL WIJDEMEREN PEILING 1 2013 OPENBARE RUIMTE & SPEELPLAATSEN GEMEENTE WIJDEMEREN SEPTEMBER 2013 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623

Nadere informatie

Resultaten evaluatie uitgebreide analyse

Resultaten evaluatie uitgebreide analyse Resultaten evaluatie uitgebreide analyse In juli 2016 is de reconstructie van de Touwlaan afgerond. Door de raad is een evaluatie gevraagd. Algemene evaluatie Doel In de programmabegroting staat dat de

Nadere informatie

Parkeren en Verkeersveiligheid

Parkeren en Verkeersveiligheid Parkeren en Verkeersveiligheid Leden van Wijkcomité Oost Carin Bökkerink en Anita Hol-Bubeck Betaald Parkeren Burgemeester & Wethouders hebben in de Parkeervisie 2004 hun beleid over betaald parkeren vastgelegd

Nadere informatie

ELSTEIN, eester. mr. M.N. Kallen-Morren

ELSTEIN, eester. mr. M.N. Kallen-Morren ^ Gemeente Usselstein postadres Postbus 26, 3400 AA Usselstein Leden Cluster Ruimte en Gemeenteraad Usselstein Postbus 26 3400 AA IJSSELSTEIN bezoekadres Overtoom 1 3401 BK Usselstein t 14 030 f 030 6884350

Nadere informatie

Meedhuizen Verwerking vragenlijst op de Droomavond 19 juni

Meedhuizen Verwerking vragenlijst op de Droomavond 19 juni Meedhuizen Verwerking vragenlijst op de Droomavond 19 juni 29-06-2018 Vragenlijsten Veiligheid - voetganger pag. 6 - fietser - automobilist Parkeren pag. 12 Groen pag. 16 Routes en Toegankelijkheid pag.

Nadere informatie

Het gevolgde traject loopt van de Oostlaan (bij het spoorwegviaduct) in Pijnacker tot de Burgemeester Crezeelaan in De Lier.

Het gevolgde traject loopt van de Oostlaan (bij het spoorwegviaduct) in Pijnacker tot de Burgemeester Crezeelaan in De Lier. Zoefroute 2011 Het begon moeilijk: zoeken naar de Zoefroute via de fietsrouteplanner van de Fietsersbond. Je krijgt na het ingeven van de tussenpunten in Delft een rare lus bij de Achterom-straat. Uiteindelijk

Nadere informatie

Doel Met de antwoorden kan de gemeente Wageningen een algemeen beeld formuleren van de groenbeleving door de bewoners van Wageningen Hoog.

Doel Met de antwoorden kan de gemeente Wageningen een algemeen beeld formuleren van de groenbeleving door de bewoners van Wageningen Hoog. Enquête Wageningen Hoog. U vindt hier het overzicht van de resultaten uit de bewonersenquête voor de wijk Wageningen Hoog. De enquête kon zowel digitaal als schriftelijk worden ingevuld tot 9 december

Nadere informatie

Beantwoording schriftelijke vragen op grond van artikel 35 over schuldhulpverlening

Beantwoording schriftelijke vragen op grond van artikel 35 over schuldhulpverlening Gemeente IJsselstein postadres Postbus 26, 3400 AA IJsselstein Gemeenteraad IJsselstein Postbus 26 3400 AA IJSSELSTEIN bezoekadres Overtoom 1 3401 BK IJsselstein t 14 030 f 030 6884350 e info@ijsselstein.nl

Nadere informatie

Verslag en resultaten. Burgerschouw wijk 1 Paauwenburg

Verslag en resultaten. Burgerschouw wijk 1 Paauwenburg Verslag en resultaten Burgerschouw wijk 1 Paauwenburg 6-9-2017 Inleiding Op 6 september 2017 heeft de 2e burgerschouw 2017 in de wijk Paauwenburg plaatsgevonden. In overleg met de deelnemers is besloten

Nadere informatie

Groen. Inhoud IN ZWIJNDRECHT. 1 Conclusies. Het oordeel over groen. Wat is belangrijk aan groen en op welke plekken

Groen. Inhoud IN ZWIJNDRECHT. 1 Conclusies. Het oordeel over groen. Wat is belangrijk aan groen en op welke plekken Groen IN ZWIJNDRECHT Inhoud 1. Conclusies 2. Figuren en tabellen De gemeente werkt in 2018 aan het maken van een Groenvisie en uitvoeringsprogramma. In de Groenvisie legt de gemeente Zwijndrecht de ambitie

Nadere informatie

IJsselstein: een fietsvriendelijke stad

IJsselstein: een fietsvriendelijke stad Uitvoeringsprogramma Fietsvisie IJsselstein fase 1 IJsselstein: een fietsvriendelijke stad 1 1. Inleiding Fietsvisie Op 14 december 2017 heeft de gemeenteraad van IJsselstein de Fietsvisie IJsselstein

Nadere informatie

Kansen voor inrichting van Julianastraat e.o. Bijeenkomst 25 mei 2016

Kansen voor inrichting van Julianastraat e.o. Bijeenkomst 25 mei 2016 Kansen voor inrichting van Julianastraat e.o. Bijeenkomst 25 mei 2016 Ontwerpsessie Eerste Emmastraat en Tempeliersstraat Indrukken van de buurt - Fijne leefomgeving - Karakteristieke/monumentale panden

Nadere informatie

Burgerschouw wijk 4 Oost-Souburg en Ritthem

Burgerschouw wijk 4 Oost-Souburg en Ritthem Burgerschouw wijk 4 Oost-Souburg en Ritthem 29-3-2017 Inleiding Op 29 maart 2017 heeft de 1e burgerschouw 2017 in de wijk Oost-Souburg en Ritthem plaatsgevonden. In overleg met de deelnemers is besloten

Nadere informatie

Openbare ruimte Dordrecht

Openbare ruimte Dordrecht Openbare ruimte Dordrecht BEWONERSPANEL OVER PRIORITEITEN IN DE OPENBARE RUIMTE Inhoud 1. Conclusies 2. Figuren en tabellen De kracht van de samenleving wordt steeds belangrijker. De gemeente Dordrecht

Nadere informatie

Notitie Bereikbaarheid en ontsluiting van de Hoogenhof in Malden

Notitie Bereikbaarheid en ontsluiting van de Hoogenhof in Malden Wijkplatform Hoogenhof Malden, gemeente Heumen Notitie Bereikbaarheid en ontsluiting van de Hoogenhof in Malden Waarom deze notitie De ontsluiting en bereikbaarheid van nagenoeg alle panden in de Hoogenhof

Nadere informatie

Hoofdstuk 22. Bekendheid werkzaamheden gemeente in wijk

Hoofdstuk 22. Bekendheid werkzaamheden gemeente in wijk Hoofdstuk 22. Bekendheid werkzaamheden gemeente in wijk Samenvatting Evenals in 2002 gebruiken Leidenaren met name de Stadskrant, bewonersbrieven en huisaan-huisfolders als informatiebronnen voor werkzaamheden

Nadere informatie

Wijkschouw Bothoven deel C

Wijkschouw Bothoven deel C Wijkschouw Bothoven deel C Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede

Nadere informatie

Reactie op advies Platform Samenleving IJsselstein op ceo Jeugd over zaaknummer augustus 2018 blad 1 van D.A.

Reactie op advies Platform Samenleving IJsselstein op ceo Jeugd over zaaknummer augustus 2018 blad 1 van D.A. Gemeente IJsselstein postadres Postbus 26, 3400 AA IJsselstein bezoekadres Overtoom 1 3401 BK IJsselstein Platform Samenleving IJsselstein t 14 030 f 030 6884350 e info@ijsselstein.nl betreft uw kenmerk

Nadere informatie

Stadsmonitor. -thema Openbare Ruimte-

Stadsmonitor. -thema Openbare Ruimte- Stadsmonitor -thema Openbare Ruimte- Modules Samenvatting 1 Beeldkwaliteit stad 2 Beeld van openbare ruimte in buurt 4 Onderhoud openbare ruimte 10 Bronnen 19 Datum: februari 2016 Gemeente Nijmegen Onderzoek

Nadere informatie

Bewoners van Zwanenveld over hun buurt

Bewoners van Zwanenveld over hun buurt Bewoners van Zwanenveld over hun buurt Enquête-resultaten IBOR-pilot Zwanenveld Gemeente Nijmegen maart 2002 Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 1.1 Achtergrond en doel bewonersenquête...3 1.2 Vraagstellingen

Nadere informatie

Buurtenquête Walhof, Roessingh, t Sander

Buurtenquête Walhof, Roessingh, t Sander Buurtenquête Walhof, Roessingh, t Sander Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten

Nadere informatie

Dordtse Parken Bezoek en waardering

Dordtse Parken Bezoek en waardering Dordtse Parken Bezoek en waardering Bezoeken Dordtse inwoners hun parken? Dordrecht heeft een aantal mooie parken en de gemeente wil graag de bekendheid, en daarmee ook het gebruik, vergroten. Om input

Nadere informatie

Buurtenquête De Laares

Buurtenquête De Laares Buurtenquête De Laares Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede een

Nadere informatie

Verslag en resultaten. Burgerschouw wijk 4 Souburg en Ritthem

Verslag en resultaten. Burgerschouw wijk 4 Souburg en Ritthem Verslag en resultaten Burgerschouw wijk 4 Souburg en Ritthem 21-3-2018 Inleiding Op 21 maart 2018 heeft de eerste burgerschouw van 2018 in de wijk Souburg en Ritthem plaatsgevonden. In overleg met de deelnemers

Nadere informatie

Onderzoeksrapport. gemeente Barneveld

Onderzoeksrapport. gemeente Barneveld Onderzoeksrapport ) Inleiding De heeft ons, de leerlingen van 3GTx van de Meerwaarde gevraagd uit te zoeken wat onveilige situaties zijn rondom onze school. Twee medewerkers van de van afdeling Verkeer

Nadere informatie

Wijkschouw Stokhorst / Park Stokhorst

Wijkschouw Stokhorst / Park Stokhorst Wijkschouw Stokhorst / Park Stokhorst Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten

Nadere informatie

Gemeenteraad IJsselstein Postbus AA IJSSELSTEIN. Mantelzorgers in IJsselstein. Geachte raadsleden,

Gemeenteraad IJsselstein Postbus AA IJSSELSTEIN. Mantelzorgers in IJsselstein. Geachte raadsleden, postadres Postbus 26, 3400 AA IJsselstein Gemeenteraad IJsselstein Postbus 26 3400 AA IJSSELSTEIN bezoekadres Overtoom 1 3401 BK IJsselstein t 14 030 f 030 6884350 e info@ijsselstein.nl betreft Mantelzorgers

Nadere informatie

Resultaten peiling openbare ruimte Rijssen-Holten Panel. November 2016

Resultaten peiling openbare ruimte Rijssen-Holten Panel. November 2016 Resultaten peiling openbare ruimte Rijssen-Holten Panel November 2016 Algemene indruk, vergelijking omliggende gemeenten en groenadoptie Peiling openbare ruimte De betrokkenheid van de panelleden bij deze

Nadere informatie

Cluster Inmiddels is gesproken met alle actieve (bewoners)groepen en met de meeste professionals.

Cluster Inmiddels is gesproken met alle actieve (bewoners)groepen en met de meeste professionals. ^ Gemeente +Z} IJsselstein postadres Postbus 26, 3400 AA IJsselstein Gemeenteraad en cluster Samenleving Postbus 26 3400 AA IJSSELSTEIN Bezoekadres Overtoom 1 3401 BK IJsselstein t 14 030 f 030 6884350

Nadere informatie

Burgerschouw wijk 5 Middengebied (donderdag-ploeg)

Burgerschouw wijk 5 Middengebied (donderdag-ploeg) Burgerschouw wijk 5 Middengebied (donderdag-ploeg) 18-5-2017 Inleiding Op 18 mei 2017 heeft de 1e burgerschouw van 2017 in de wijk Middengebied (Westelijk gedeelte) plaatsgevonden. In overleg met de deelnemers

Nadere informatie

Groen Sliedrecht BEWONERS AAN HET WOORD OVER HET GROEN(ONDERHOUD)

Groen Sliedrecht BEWONERS AAN HET WOORD OVER HET GROEN(ONDERHOUD) Groen Sliedrecht BEWONERS AAN HET WOORD OVER HET GROEN(ONDERHOUD) Inhoud 1. Conclusies 2. Figuren en tabellen De gemeente Sliedrecht is bezig om het groenbeleidsplan te actualiseren. Hierbij betrekt de

Nadere informatie

Gebruik en waardering van het open water in Leiden. Uitkomsten peiling LeidenPanel

Gebruik en waardering van het open water in Leiden. Uitkomsten peiling LeidenPanel Gebruik en waardering van het open water in Leiden Uitkomsten peiling LeidenPanel Colofon Serie Statistiek 2012 / 11 Gemeente Leiden Afdeling Strategie en Onderzoek, Beleidsonderzoek en Analyse (BOA) Postbus

Nadere informatie

Fysieke leefomgeving I.B EELDKWALITEIT VAN DE STAD

Fysieke leefomgeving I.B EELDKWALITEIT VAN DE STAD Nijmegen is volgens veel Nijmegenaren een mooie en groene stad. Tweederde vindt Nijmegen bovendien een schone stad. Ook van buitenaf is er een gunstige indruk. Al enkele jaren oordelen bezoekers positief

Nadere informatie

Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte

Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte Gemeente Hollands Kroon Mei 2014 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl

Nadere informatie

Buurtenquête Stroinkslanden Noord-West

Buurtenquête Stroinkslanden Noord-West Buurtenquête Stroinkslanden Noord-West Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten

Nadere informatie

Wijkschouw Helmerhoek Zuid

Wijkschouw Helmerhoek Zuid Wijkschouw Helmerhoek Zuid Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede

Nadere informatie

2013, peiling 4 december 2013

2013, peiling 4 december 2013 resultaten 2013, peiling 4 december 2013 Van 25 november tot en met 8 december 2013 is een peiling onder het HengeloPanel gehouden. Van de 2.685 panelleden die waren uitgenodigd, hebben 1.701 leden de

Nadere informatie

Buurtenquête Cascade en WoWaLo

Buurtenquête Cascade en WoWaLo Buurtenquête Cascade en WoWaLo Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede

Nadere informatie

Burgerpanel Zeewolde. Resultaten peiling 2: beeldkwaliteitsplan. mei 2012

Burgerpanel Zeewolde. Resultaten peiling 2: beeldkwaliteitsplan. mei 2012 Burgerpanel Zeewolde Resultaten peiling 2: beeldkwaliteitsplan mei 2012 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 2e peiling met het nieuwe burgerpanel van Zeewolde. De peiling ging over

Nadere informatie

Buurtenquête Eilermarke, Beekveld en Oikos

Buurtenquête Eilermarke, Beekveld en Oikos Buurtenquête Eilermarke, Beekveld en Oikos Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten

Nadere informatie

Buurtenquête Stroinkslanden Noord-Oost

Buurtenquête Stroinkslanden Noord-Oost Buurtenquête Stroinkslanden Noord-Oost Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten

Nadere informatie

IJsselstein. Gemeenteraad IJsselstein Postbus AA IJSSELSTEIN. Geachte raadsleden,

IJsselstein. Gemeenteraad IJsselstein Postbus AA IJSSELSTEIN. Geachte raadsleden, Gemeente IJsselstein postadres Postbus 26, 3400 AA IJsselstein Gemeenteraad IJsselstein Postbus 26 3400 AA IJSSELSTEIN bezoekadres Overtoom 1 3401 BK IJsselstein t 14 030 f 030 688430 e info@ijsselstein.nl

Nadere informatie

Buurtenquête Getfert-Perik

Buurtenquête Getfert-Perik Buurtenquête Getfert-Perik Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede

Nadere informatie

Wijkschouw Hogeland-Noord

Wijkschouw Hogeland-Noord Wijkschouw Hogeland-Noord Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede

Nadere informatie

Openbare ruimte. Beleidsonderzoek & Analyse BOA LeidenPanel draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming. September 2015.

Openbare ruimte. Beleidsonderzoek & Analyse BOA LeidenPanel draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming. September 2015. Beleidsonderzoek & Analyse BOA LeidenPanel draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming Openbare ruimte September 2015 De gemeente werkt momenteel aan een nieuwe visie op de openbare ruimte.

Nadere informatie

Bewonerspanel Verkeersveiligheid

Bewonerspanel Verkeersveiligheid Interne Bedrijven, Gemeente Utrecht onderzoek@utrecht.nl / 030 286 1350 www.utrecht.nl/onderzoek Bewonerspanel Verkeersveiligheid Februaripeiling 2015: Verkeersveiligheid De gemeente Utrecht wil graag

Nadere informatie

Verslag en resultaten Burgerschouw wijk 5 Middengebied (woensdag-ploeg)

Verslag en resultaten Burgerschouw wijk 5 Middengebied (woensdag-ploeg) Verslag en resultaten Burgerschouw wijk 5 Middengebied (woensdag-ploeg) 27-9-2017 Inleiding Op 27 september 2017 heeft de 2e burgerschouw in de wijk Middengebied (Oostelijk gedeelte) plaatsgevonden. Er

Nadere informatie

Bijlage bij de raadsbrief Fietsveiligheid Sleeuwijksedijk (september 2012)

Bijlage bij de raadsbrief Fietsveiligheid Sleeuwijksedijk (september 2012) gemeente werkendam Memo Datum 19 september 2012 Aan Gemeenteraad Werkendam C.c. Van Arne Schouten Onderwerp Afweging varianten fietsvoorziening Bijlage bij de raadsbrief Fietsveiligheid Sleeuwijksedijk

Nadere informatie

Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte

Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte Gemeente Hollands Kroon Mei 2012 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl

Nadere informatie

Wijkschouw Stadsveld Zuid

Wijkschouw Stadsveld Zuid Wijkschouw Stadsveld Zuid Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede

Nadere informatie

Wijkschouw Helmerhoek-Noord

Wijkschouw Helmerhoek-Noord Wijkschouw Helmerhoek-Noord Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede

Nadere informatie

Advies inzake de herinrichting van de Middelweg MDT (zuidoost)

Advies inzake de herinrichting van de Middelweg MDT (zuidoost) Maart 2016 Geachte gemeente, Na onze adviezen over het noord-west gedeelte van de Middelweg leest u hier ons advies over het laatste gedeelte van de Middelweg in Moordrecht. Het gaat om het gedeelte van

Nadere informatie

oplossing parkeeroverlast Mondriaanpark Vlijmen

oplossing parkeeroverlast Mondriaanpark Vlijmen Samenvatting: Inleiding: Regelmatig raakt het verkeer in De Klok, ter hoogte van het appartementencomplex gestremd. Weggebruikers, zoals bijvoorbeeld fietsers, komen in de knel tussen de geparkeerde en

Nadere informatie

Bewonerspanel Utrecht peiling januari 2011. wonerspanel. Sporters in het Bewoners. Stellingen over sport

Bewonerspanel Utrecht peiling januari 2011. wonerspanel. Sporters in het Bewoners. Stellingen over sport Bewonerspanel Utrecht peiling januari 2011 Van 24 januari t/m 6 februari 2011 heeft Bestuursinformatie een peiling gehouden onder de leden van het Bewonerspanel Utrecht. De peiling ging over sportgedrag,

Nadere informatie

Ook dit jaar is, samen met Montfoort, het Cliëntervaringsonderzoek Wmo uitgevoerd door onderzoeksbureau Companen.

Ook dit jaar is, samen met Montfoort, het Cliëntervaringsonderzoek Wmo uitgevoerd door onderzoeksbureau Companen. Gemeente IJsselstein postadres Postbus 26, 3400 AA IJsselstein Gemeenteraad IJsselstein Postbus 26 3400 AA IJsselstein bezoekadres Overtoom 1 3401 BK IJsselstein t 14 030 f 030 6884350 e info@ijsselstein.nl

Nadere informatie

Straten in Groningen

Straten in Groningen Straten in Groningen Laura de Jong Januari 2017 Marjolein Kolstein www.os-groningen.nl Inhoud Inhoud... 1 Samenvatting... 2 1. Inleiding... 3 2. Resultaten... 4 2.1 Verschillende groepen... 4 2.2 Tevredenheid

Nadere informatie

Vragen aan en reacties van bewoners door René van den Berg

Vragen aan en reacties van bewoners door René van den Berg Vragen aan en reacties van bewoners door René van den Berg Vragen Vraag 1a Welke plek in Theresia en Spoorzone vindt u voor de fietser qua verkeer het gevaarlijkst. Kunt u ook aangeven waarom? Vraag 1b

Nadere informatie

Buurtenquête Glanerbrug-Zuid

Buurtenquête Glanerbrug-Zuid Buurtenquête Glanerbrug-Zuid Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede

Nadere informatie

Pilot Stadspolder. 1 Conclusies. 0-meting Burgertevredenheid openbare ruimte Stadspolder

Pilot Stadspolder. 1 Conclusies. 0-meting Burgertevredenheid openbare ruimte Stadspolder Pilot Stadspolder 0-meting Burgertevredenheid openbare ruimte Stadspolder In mei en juni 2011 hebben wij het Onderzoekcentrum Drechtsteden 1.000 inwoners van de buurt Stadspolder enkele vragen voorgelegd

Nadere informatie

Informatie over het project Buiten Gewoon kunt u volgen via / Wonen, veiligheid & verkeer / Buiten Gewoon

Informatie over het project Buiten Gewoon kunt u volgen via  / Wonen, veiligheid & verkeer / Buiten Gewoon Hieronder leest u een korte samenvatting van de tweede bijeenkomst Buiten Gewoon in Molenbuurt I op donderdag 3 oktober 2013. Aanwezig: 60 belanghebbenden, gespreksleider, wethouder, ambtenaren en 4 raadsleden,

Nadere informatie

Aan de ouders / verzorgers van de toekomstige leerlingen van Basisschool Schinveld

Aan de ouders / verzorgers van de toekomstige leerlingen van Basisschool Schinveld Aan de ouders / verzorgers van de toekomstige leerlingen van Basisschool Schinveld Geachte ouders/verzorgers, In de bijlage treft uw een vragenlijst aan omtrent de verkeersveiligheid in de nabijheid van

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang. Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang Lekstroom. Uitgave nr.

Raadsinformatiebrief Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang. Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang Lekstroom. Uitgave nr. Gemeente IJsselstein postadres Postbus 26, 3400 AA IJsselstein De raad van gemeente IJsselstein Postbus 26 3400 AA IJsselstein bezoekadres Overtoom 1 3401 BK IJsselstein t 14 030 f 030 6884350 e info@ijsselstein.nl

Nadere informatie

Monitor ervaren verkeersveiligheid 2015

Monitor ervaren verkeersveiligheid 2015 Monitor ervaren verkeersveiligheid 2015 In opdracht van: Verkeer en Openbare Ruimte Projectnummer: 15086 Merijn Heijnen Willem Bosveld Bezoekadres: Oudezijds Voorburgwal 300 Telefoon 020 251 0481 Postbus

Nadere informatie

De vragen zullen gewaardeerd worden op een schaal van 1 tot 10, waarbij 1 zeer slecht en 10 uitstekend is.

De vragen zullen gewaardeerd worden op een schaal van 1 tot 10, waarbij 1 zeer slecht en 10 uitstekend is. Enquête Kort Haarlem In totaal hebben 151 mensen de enquête teruggestuurd, dit is een goede respons voor deze steekproef. Deze mensen zijn ingedeeld in vier gebieden binnen de wijk Kort Haarlem: - Witte

Nadere informatie

Gescheiden gft inzameling Nesselande

Gescheiden gft inzameling Nesselande rotterdam.nl/onderzoek Gescheiden gft inzameling Nesselande Onderzoek en Business Intelligence Gescheiden gft inzameling Nesselande Een evaluatie M. van Rhee Onderzoek en Business Intelligence (OBI) 13

Nadere informatie

Postbus AA IJSSELSTEIN t f

Postbus AA IJSSELSTEIN t f ^ U Gemeente K lil K C II L C +fj IJssel stein S^A Beleid en Strategie postadres Postbus 26, 3400AA IJsselstein bezoekadres r Overtoom 1 Leden Gemeenteraad 3401 BK IJsselstein Postbus 26 3400AA IJSSELSTEIN

Nadere informatie

Hoe veilig is Leiden?

Hoe veilig is Leiden? Hoe veilig is? Veiligheidsmonitor gemeente Tabellenrapport April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/015 Datum April 2014 Opdrachtgever Auteurs

Nadere informatie

Informatie over het project Buiten Gewoon kunt u volgen via / Wonen, veiligheid & verkeer / Buiten Gewoon

Informatie over het project Buiten Gewoon kunt u volgen via  / Wonen, veiligheid & verkeer / Buiten Gewoon Hieronder leest u een korte samenvatting van de tweede bijeenkomst Buiten Gewoon in Molenbuurt I op donderdag 3 oktober 2013. Aanwezig: 60 belanghebbenden, gespreksleider, wethouder, ambtenaren en 4 raadsleden,

Nadere informatie

Wijkschouw Bothoven deel D

Wijkschouw Bothoven deel D Wijkschouw Bothoven deel D Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede

Nadere informatie

ADVIES FIETSROUTE NIEUW NAMEN - HULST

ADVIES FIETSROUTE NIEUW NAMEN - HULST ADVIES FIETSROUTE NIEUW NAMEN - HULST ADVIES FIETSROUTE NIEUW NAMEN HULST Vertrek: voor de kerk Volg de Hulsterloostraat richting Clinge, tot het eind. Hier kom je bij de zogenaamde rare kronkel. Kijk

Nadere informatie

Inwoners van Enschede beoordelen bereikbaarheid centrum

Inwoners van Enschede beoordelen bereikbaarheid centrum Inwoners van Enschede beoordelen bereikbaarheid centrum De gemeente Enschede hecht veel belang aan de mening van inwoners. Daarom is het opgericht. Via dit panel kunnen inwoners van Enschede gedurende

Nadere informatie

Buurtenquête Stevenfenne

Buurtenquête Stevenfenne Buurtenquête Stevenfenne Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede een

Nadere informatie

Verslag en resultaten. Burgerschouw wijk 5 Middengebied

Verslag en resultaten. Burgerschouw wijk 5 Middengebied Verslag en resultaten Burgerschouw wijk 5 Middengebied 04-10-2018 Inleiding Op donderdag 4 oktober 2018 heeft de tweede burgerschouw van 2018 in de wijk Middengebied tussen de Willem Klooslaan en de President

Nadere informatie

Onderzoek woonservicegebieden

Onderzoek woonservicegebieden Gemeente Dalfsen Onderzoek woonservicegebieden Kern: Lemelerveld Onderzoek uitgevoerd en opgesteld: - Lemelerveld: Stichting Welzijn Ouderen Lemelerveld - Dalfsen: Landstede Welzijn Ouderen Dalfsen - Nieuwleusen:

Nadere informatie

Aanvraagformulier wijkbudget 2015

Aanvraagformulier wijkbudget 2015 Aanvraagformulier wijkbudget 2015 Het wijkbudget is bedoeld om sociale initiatieven in de wijk financieel te ondersteunen. Voorbeelden voor besteding van het wijkbudget zijn: terugkerende buurtactiviteiten,

Nadere informatie

Basisscholen-verkeersenquête 2006: een duidelijk signaal

Basisscholen-verkeersenquête 2006: een duidelijk signaal Basisscholen-verkeersenquête 2006: een duidelijk signaal Resultaten van een uitgebreide en representatieve verkeersenquête over verkeersveiligheid rond scholen en schoolroutes in de Bovenbuurt van Wageningen,

Nadere informatie

Vragen artikel 61 Rvo van F. van der Lee (Heusden Transparant) over voetgangers- en fietsoversteekplaats Statenlaan

Vragen artikel 61 Rvo van F. van der Lee (Heusden Transparant) over voetgangers- en fietsoversteekplaats Statenlaan Zaaknummer 00500522 Onderwerp Vragen artikel 61 Rvo van F. van der Lee (Heusden Transparant) over voetgangers- en fietsoversteekplaats Statenlaan Collegevoorstel Aanleiding / voorgeschiedenis In de brief

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Woolde Augustus 2010

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Woolde Augustus 2010 Veiligheidsmonitor Wijkrapport Augustus 2010 Wijkrapport Augustus 2010 Hoe leefbaar en veilig is Integrale Veiligheidsmonitor Inleiding Eind heeft de gemeente voor het eerst deelgenomen aan de Integrale

Nadere informatie

i n t e r n e t p a n e l o v e r b e z u i n i g i n g e n

i n t e r n e t p a n e l o v e r b e z u i n i g i n g e n i n t e r n e t p a n e l o v e r b e z u i n i g i n g e n Mening internetpanel over bezuinigingen In opdracht van: College van burgemeester en wethouders gemeente Purmerend Uitgevoerd door: Team Beleidsonderzoek

Nadere informatie

Verslag en resultaten Burgerschouw wijk 5 Middengebied (donderdag-ploeg)

Verslag en resultaten Burgerschouw wijk 5 Middengebied (donderdag-ploeg) Verslag en resultaten Burgerschouw wijk 5 Middengebied (donderdag-ploeg) 5-4-2018 Inleiding Op 5 april 2018 heeft de 1e burgerschouw van 2018 in de wijk Middengebied (Westelijk gedeelte) plaatsgevonden.

Nadere informatie

12 februari Bijeenkomst Project Couwenhoven

12 februari Bijeenkomst Project Couwenhoven 12 februari 2019 Bijeenkomst Project Couwenhoven projectgebied proces tot nu toe Buurtgesprekken Webpagina Couwenhoven Beleid van de gemeente Technische randvoorwaarden Veldbezoek en analyse Samen input

Nadere informatie

Notitie Omvorming Openbare Ruimte (nov. 2011)

Notitie Omvorming Openbare Ruimte (nov. 2011) Notitie Omvorming Openbare Ruimte (nov. 2011) Foto: hotel Epping Inhoudsopgave: 1. Inleiding 2. Omvormen 2.1. Huidige situatie 2.2. Wat is omvormen? 2.3. Omvormingsopgave 2.4. De klankbordgroep 3. Wat

Nadere informatie

IJsselstein. Gemeenteraad en cluster Ruimte Postbus AA IJSSELSTEIN. Clusterbrief Ruimte t.b.v. mei cyclus

IJsselstein. Gemeenteraad en cluster Ruimte Postbus AA IJSSELSTEIN. Clusterbrief Ruimte t.b.v. mei cyclus ^ Gemeente IJsselstein postadres Postbus 26, 3400 AA IJsselstein Gemeenteraad en cluster Ruimte Postbus 26 3400 AA IJSSELSTEIN bezoekadres Overtoom 1 3401 BK IJsselstein t 14 030 f 030 688430 e info@ijsselstein.nl

Nadere informatie