Groen. Inhoud IN ZWIJNDRECHT. 1 Conclusies. Het oordeel over groen. Wat is belangrijk aan groen en op welke plekken

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Groen. Inhoud IN ZWIJNDRECHT. 1 Conclusies. Het oordeel over groen. Wat is belangrijk aan groen en op welke plekken"

Transcriptie

1 Groen IN ZWIJNDRECHT Inhoud 1. Conclusies 2. Figuren en tabellen De gemeente werkt in 2018 aan het maken van een Groenvisie en uitvoeringsprogramma. In de Groenvisie legt de gemeente Zwijndrecht de ambitie en de uitgangspunten voor (het belang van) het groen vast, met afwegingen, die duidelijk én uitlegbaar zijn. Het college van B&W van Zwijndrecht is van mening dat er via integraal groenbeleid een verbeterslag in het groen van Zwijndrecht gemaakt kan worden. Daarom is gestart met de bestuursopdracht Groenvisie. De gemeente heeft behoefte aan inzicht in hoe de inwoners van Zwijndrecht het groen ervaren en waarderen. Wat vindt de inwoner van het groen in Zwijndrecht? En wat vinden ze van de functies van groen? Wat vinden bewoners belangrijke plekken waar groen goed zichtbaar moet zijn? Wat mist men aan groen op dit moment? Deze vragen hebben we in december voorgelegd aan de 927 deelnemers aan het Bewonerspanel Zwijndrecht. Van hen hebben 392 deelnemers de vragenlijst ingevuld, een respons van 42%. 1 Conclusies Het oordeel over groen Zes op de tien deelnemers aan het Bewonerspanel Zwijndrecht vindt dat er in Zwijndrecht voldoende groen aanwezig is, een vijfde is het daar niet mee eens. Men denkt verschillend over de stellingen dat het groen in Zwijndrecht goed onderhouden is en dat de gemeente voldoende prioriteit geeft aan groen: een derde is het er (zeer) mee eens, een derde staat er neutraal tegenover en een derde is het er (zeer) mee oneens. Acht op de tien inwoners vinden dat er voldoende groen is in Heerjansdam en het buitengebied. Over de kwaliteit daarvan zijn zeven op de tien tevreden. Een vijfde vindt dat het bebouwd deel van Zwijndrecht onvoldoende groen heeft en een derde vindt dat van onvoldoende/slechte kwaliteit. 1 Zwijndrecht krijgt het rapportcijfer 6,6 als groene stad. Drie kwart vindt de stad zeker of een beetje groen. Bijzondere plekken voor het groen in de stad zijn vooral het hele Develgebied en het Noordpark. Een vijfde geeft een onvoldoende. De resultaten van dit onderzoek worden door de gemeente gebruikt om de prioriteiten voor de groenvisie af te stemmen op de voorkeuren van de inwoners. Wat is belangrijk aan groen en op welke plekken Bijna iedereen vindt veel groen in de woonbuurt en heel Zwijndrecht (erg) belangrijk. Een derde vindt zelfs hoe, hoe beter. Zes op de tien is van mening dat groen zeker belangrijk is, maar andere zaken als voldoende ruimte voor woningen, winkels, wegen, fietspaden, parkeerplaatsen en voorzieningen ook. De top drie van de belangrijkste aspecten van groen is: (1) dat het er goed uitziet (); (2) dat het natuurlijk groen is met veldbloemen, insecten en vlinders (1); (3) dat kinderen in het groen kunnen spelen (12%). Er is niemand die groen niet belangrijk vindt. Groen is vooral belangrijk om in te ontspannen, te wandelen of te fietsen (68x genoemd) of voor de frisse lucht (44x), groen is goed voor alle dieren en groen is gewoon mooi en belangrijk (beide 39x). 1 In de bebouwde kom van Zwijndrecht bevindt zich m2 openbaar groen, zoals gras, bosplantsoen, hagen, heesters en overige beplanting. Dit is 106 m2 per woning. Is dat veel, gemiddeld of weinig? Het is niet weinig als je het vergelijkt met de 31 grote gemeenten. 26 van de 31 gemeenten hebben (aanzienlijk) minder openbaar groen per woning. In het IBOR is het vergeleken met 3 kleinere gemeenten en daar is het areaal groen 15% groter. (Integraal Beheerplan Openbare Ruimte , gemeente Zwijndrecht 2017, p16). Het aantal bomen in Zwijndrecht is gemiddeld (ongeveer 1 per woning)

2 De algemene indruk is dat er voldoende groen is in het park in de buurt (7), de buurt zelf 2 (68%) en bij flats en vijvers (67%). Zes op de tien vinden de kwaliteit in het park en bij de flats en vijvers ook voldoende. Vier op de tien vinden dat er onvoldoende groen is bij het winkelcentrum in de buurt en een derde vindt daar de kwaliteit ook onvoldoende. In de buurt moet het groen worden (45%), alsook bij de flats en vijvers (). Er hoeft volgens veranderd te worden in het openbaar groen bij de hoofdwegen, het park in de buurt (27%) en het groen bij op- en afritten en het groen in het buitengebied (beide 34%). Bij het winkelcentrum in de buurt mag wel komen (36%) en bij openbare gebouwen (). Zeven op de tien inwoners vinden het groen in de buurt de belangrijkste groene plek in Zwijndrecht, de helft vindt ook het park in de buurt wel belangrijk. Het minst belangrijk vindt men het groen bij de op- en afritten. De prioriteit bij de inrichting van de openbare ruimte hoort meer te liggen bij groen (61%) en speelvoorzieningen (40%) dan bij kantoren en bedrijven (4%). Men wil het liefst het openbaar groen verbeteren in de parken (43x genoemd), door de hele gemeente (38x) en bij winkelcentra (18x). De verbetering zou dan moeten bestaan uit beter onderhoud (68x), meer bloemen (57x) en meer bomen (52x). Vragen over inzet voor groen en communicatie Zes op de tien deelnemers aan het bewonerspanel leest weleens of regelmatig iets over openbaar groen in Zwijndrecht. Men zou het liefst geïnformeerd worden via het Gemeentenieuws in het huis-aan-huisblad of in de krant (55%). Bijna iedereen is het meest geïnteresseerd in alles wat met veranderingen in de eigen buurt te maken heeft (91%), de helft vindt ook het groen in de eigen buurt interessant. Ruim een derde van de deelnemers aan het Bewonerspanel wil (af en toe) een bijdrage leveren aan het openbaar groen in de buurt, bijvoorbeeld door mee te doen in een klankbordgroep, schouwronde of eenmalige actie. Een aantal mensen doet dat al (16x genoemd), sommigen kunnen vanwege leeftijd of gezondheid niet meer (5x) en anderen hebben geen tijd vanwege (vrijwilligers)werk (2x). Een derde van de inwoners vindt dat inwoners een rol zouden moeten krijgen in het beheer van openbaar groen. Een kwart wil zich wel inzetten om van Zwijndrecht een groenere gemeente te maken. Vier op de tien deelnemers vinden dat de groene kwaliteit van Zwijndrecht alleen de verantwoordelijkheid is van de gemeente. Als tip geven de inwoners mee dat het onderhoud beter moet gebeuren, dat wil zeggen netjes maaien en niet de grond kapot trekken en traditioneel snoeien en niet met de grond gelijk maken (20x genoemd). 2 Ter vergelijking: gemiddeld vindt 8 van de inwoners in Nederland dat er voldoende groen in de buurt is (bron: 2

3 2 Figuren en tabellen Het oordeel over groen Figuur 1 In hoeverre bent u het eens met de volgende stellingen? In heel Zwijndrecht is voldoende groen. 61% 19% De kwaliteit van het groen in heel Zwijndrecht is goed. 40% 34% Het groen in Zwijndrecht is goed onderhouden. 34% 29% 37% De gemeente geeft voldoende prioriteit aan het groen. 37% (zeer) mee eens niet mee eens, niet mee oneens (zeer) mee oneens Figuur 2 Wat is uw algemene indruk van de hoeveelheid groen op verschillende plekken van Zwijndrecht? Heerjansdam* 8 9% 8% het buitengebied 80% 10% 10% het bebouwd deel van Zwijndrecht 58% 22% Toelichting: * het percentage 'weet niet' is hier 49% goed/voldoende neutraal onvoldoende/slecht Figuur 3 Wat is uw algemene indruk van de kwaliteit van het groen op verschillende plekken in Zwijndrecht? het buitengebied 7 11% Heerjansdam* 69% 19% 12% het bebouwd deel van Zwijndrecht 52% goed/voldoende neutraal onvoldoende/slecht Toelichting: * het percentage 'weet niet' is hier 54% 3

4 Figuur 4 Welk rapportcijfer geeft u voor het groen in heel Zwijndrecht? 6, % Figuur 5 Vindt u Zwijndrecht een groene gemeente? ja, zeker ja, een beetje nee, niet echt 24% 32% 44% Tabel 1 Welke plek in Zwijndrecht zou een plek van bijzondere groene waarde moeten blijven of worden? aantal keer genoemd Develpark/bos/gebied 142 Noordpark 62 Munnikepark 23 Oude Maas 18 alle parken 17 Hooge Nesse 10 Walburg 9 Weetpunt 9 Arboretum 8 Wat is belangrijk aan groen en op welke plekken Figuur 6 Vindt u het belangrijk of onbelangrijk dat er veel groen is in uw woonbuurt en in heel Zwijndrecht? heel Zwijndrecht 96% mijn woonbuurt 95% 2% 80% 100% (erg) belangrijk niet belangrijk niet onbelangrijk (erg) onbelangrijk 4

5 Figuur 7 Hoe denkt u over groen in uw buurt? hoe, hoe beter 1% 0% 4% groen is belangrijk, maar andere zaken ook groen is minder belangrijk dan andere zaken van groen heb je meer last dan plezier geen van bovenstaande 62% Figuur 8 Wat vindt u het belangrijkste als het gaat om het groen in Zwijndrecht? dat het groen in de omgeving er verzorgd uitziet dat kinderen in het groen kunnen spelen dat er natuurlijk groen is met veldbloemen, insecten en vlinders dat er aantrekkelijke groene wandel- en fietsroutes zijn dat de parken goed toegankelijk zijn en gebruikt kunnen worden dat er groen is om in te ontspannen/recreëren dat er bomen zijn langs de wegen dat bewoners groen in de eigen tuin hebben dat er veel variatie in het groen is dat groen zorgt voor minder wateroverlast of hitte dat er een bos in de buurt is dat er veel bloemen zijn dat er moestuinen, pluktuinen en fruitnotenbomen zijn groen vind ik niet zo belangrijk 27% 19% 17% 8% 4% 0% 5% Toelichting: men mocht maximaal drie categorieën aankruisen Figuur 9 Welke van deze vindt u het belangrijkste? Top 3 dat het groen er verzorgd uitziet dat er natuurlijk groen is 1 dat kinderen in het groen kunnen spelen 12% 5

6 Tabel 2 Wat maakt het belangrijk voor u? aantal keer genoemd om te wandelen, fietsen, ontspannen 68 frisse licht, zuurstof, gezond 44 goed voor insecten, vogels en andere dieren 39 groenbeleving, groen is mooi, groen is belangrijk 39 kinderen, buitenspelen 37 prettig, aangenaam, goed gevoel 17 Figuur 10 Wat is uw algemene indruk van de hoeveelheid openbaar groen op verschillende plekken van Zwijndrecht? het park in de buurt 7 11% de buurt 69% 15% het groen bij flats en vijvers 67% 21% 12% de hoofdwegen in de buurt 62% 1 het groen bij op-en afritten 5 29% het groen bij openbare gebouwen 48% 29% 2 het winkelcentrum in de buurt 31% goed/voldoende neutraal onvoldoende/slecht Figuur 11 Wat is uw algemene indruk van de kwaliteit van openbaar groen op verschillende plekken van Zwijndrecht? het park in de buurt 64% het groen bij flats en vijvers 61% het groen bij openbare gebouwen 55% 27% de hoofdwegen in de buurt 54% 1 de buurt 51% 19% het groen bij op- en afritten van toegangswegen 50% 17% het winkelcentrum in de buurt 37% 31% 32% goed/voldoende neutraal onvoldoende/slecht 6

7 Figuur 12 Wat zou u willen veranderen aan het openbaar groen op deze plekken van Zwijndrecht? Leesvoorbeeld: van alle mensen die geantwoord hebben, vindt dat er veranderd hoeft te worden in de buurt, van de overige mensen vindt bijna de helft dat de buurt moet worden en bijna een derde dat er moet komen. in de buurt het winkelcentrum in de buurt 45% 36% 31% 24% 17% 8% 7% 2% 4% 1% de hoofdwegen het groen bij flats en vijvers 21% 15% 1% 5% 1% 1% het park in de buurt het groen bij op-en afritten 27% 34% 21% 2 19% 12% 10% 1% 2% het groen bij openbare gebouwen het groen in het buitengebied 34% 29% 15% 17% 6% 2% 7

8 Figuur 13 Welke groene plekken zijn naar uw idee- het meest van belang voor Zwijndrecht? het groen in de buurt 69% het park in de buurt het groen in het buitengebied 47% 52% het groen bij flats en vijvers het groen langs de hoofdwegen het groen bij het winkelcentrum in de buurt het groen bij openbare gebouwen het groen bij op- en afritten 28% 27% 22% 21% 11% Tabel 3 Wat stelt u voor om in het openbaar groen in Zwijndrecht te verbeteren? waar is dan belangrijk (locatie)? aantal keer genoemd park 43 overal 38 winkelcentra 18 wegen, rotondes 16 waar is dan belangrijk (wijk)? Walburg 18 Centrum 11 HOA 9 Kort Ambacht 6 Heerjansdam 6 Nederhoven 4 wat is dan belangrijk? beter onderhoud 68 meer bloemen 57 meer bomen meer variatie 26 struiken 24 Figuur 14 Hieronder staan een aantal mogelijkheden voor de inrichting van de openbare ruimte. Kunt u aangeven welke hiervan minder, gemiddeld of meer prioriteit moeten krijgen? groen 61% 36% 4% speelvoorzieningen 40% 52% 8% verkeerssituatie en bereikbaarheid 36% 59% 5% parkeermogelijkheden 35% 58% 7% winkels en culturele voorzieningen 2 64% 1 woningen 58% sociale voorzieningen 76% 10% kantoren en bedrijven 4% 40% 56% meer gemiddeld minder 8

9 Vragen over inzet voor groen en communicatie Figuur 15 Leest u weleens iets over het openbaar groen in uw buurt of in heel Zwijndrecht? ja, regelmatig 37% ja, af en toe nee (bijna) nooit 45% Figuur 16 Op welke wijze zou u geïnformeerd willen worden over beleid of veranderingen in het openbaar groen in uw buurt of heel Zwijndrecht? via Gemeentenieuws in huis-aan-huisblad of krant 55% via een brief via via website van de wijk of van de gemeente via Facebook geen informatie gewenst via en informatiebijeenkomst via Twitter 24% 2 17% 12% 10% 2% Figuur 17 Welke onderwerpen hebben uw belangstelling? alles wat met veranderingen in mijn buurt te maken heeft 91% het groen in mijn buurt alles wat met veranderingen in heel Zwijndrecht te maken heeft ingrepen in het groen groen en duurzaamheidsbeleid 50% 45% 44% activiteiten vergunningen om bomen te kappen 9

10 Figuur 18 Zou u overwegen een actieve bijdrage aan het openbaar groen in uw buurt te willen leveren? ja misschien 31% 36% nee Tabel 4 Zo ja, op welke manier? % meedenken in klankbordgroep 7 deelname aan schouwronde 6 deelname aan eenmalige actie 6 zorgen voor een fleurige buurt 6 deelname aan moestuin 2 (doe het al, wel gedaan, maar kan door leeftijd/gezondheid niet meer) 9 Figuur 19 In hoeverre bent u het eens met de volgende stellingen? Ik wil me inzetten om van Zwijndrecht een groenere gemeente te maken. 27% 49% 24% In het beheer van openbaar groen zouden inwoners een rol moeten krijgen. 28% De groene kwaliteit van Zwijndrecht is alleen de verantwoordelijkheid van de gemeente. 31% (zeer) mee eens niet mee eens, niet mee oneens (zeer) mee oneens Tabel 5 Tips/opmerkingen aantal keer genoemd beter onderhoud, netjes maaien en snoeien i.p.v. hakken 20 hondenoverlast 7 Het OCD streeft naar hoge kwaliteit van de informatie in deze factsheet. Heeft u nog suggesties of aanvullingen, laat het ons dan weten. Representativiteit De vragenlijst is onder 927 deelnemers aan het Bewonerspanel Zwijndrecht uitgezet en leverde in totaal 392 ingevulde vragenlijsten op. Een respons van 42%. De resultaten van de gesloten vragen zijn gewogen naar leeftijd en wijk zodat alle wijken en leeftijdsgroepen evenredig in het onderzoek vertegenwoordigd zijn. Dit is voldoende om betrouwbare uitspraken te doen over de ervaringen van de totale bevolking van Zwijndrecht. De antwoorden van toelichtende open vragen zijn niet gewogen. Wanda van den Boogaard & drs. Jan Schalk januari 2018 Postbus AP Dordrecht (078) ocd@drechtsteden.nl 10

Bomen in HI-Ambacht. Inhoud MENING, ERVARINGEN EN TEVREDENHEID VAN INWONERS. 1 Conclusies

Bomen in HI-Ambacht. Inhoud MENING, ERVARINGEN EN TEVREDENHEID VAN INWONERS. 1 Conclusies Bomen in HI-Ambacht MENING, ERVARINGEN EN TEVREDENHEID VAN INWONERS Inhoud De gemeente Hendrik-Ido-Ambacht gaat het bomenbeleid actualiseren. Om hier ook de mening van de inwoners bij te betrekken, heeft

Nadere informatie

Bekendheid duurzaamheid

Bekendheid duurzaamheid Bekendheid duurzaamheid PAPENDRECHT Inhoud 1. Conclusies 2. Figuren en tabellen De gemeente Papendrecht heeft de ambitie om de gemeente duurzaam te ontwikkelen en de kwaliteit van de omgeving te verbeteren.

Nadere informatie

Interesse in geldbesteding gemeente

Interesse in geldbesteding gemeente Interesse in geldbesteding gemeente BEWONERSPANEL DORDRECHT Inhoud 1. Conclusies 2. Figuren en tabellen De Rekenkamercommissie controleert o.a. of de gemeente haar geld goed besteedt. De Rekenkamercommissie

Nadere informatie

Groen en blauw. 1 Conclusies. Bewonerspanel over het groen en water in Papendrecht

Groen en blauw. 1 Conclusies. Bewonerspanel over het groen en water in Papendrecht Groen en blauw Bewonerspanel over het groen en water in Papendrecht Papendrecht verandert van een groeigemeente in een dynamische beheergemeente. Belangrijk voor de gemeente is hierbij om het groen-blauwe

Nadere informatie

Burgerjaarverslag Papendrecht

Burgerjaarverslag Papendrecht Burgerjaarverslag Papendrecht Bereik en waardering onder het Bewonerspanel Papendrecht Inhoud: 1. Conclusies 2. Figuren en tabellen De gemeente Papendrecht (in de onafhankelijke persoon van de burgemeester)

Nadere informatie

Meedoen in Zwijndrecht PARTICIPATIEBEREIDHEID BEHEER EN ONDERHOUD

Meedoen in Zwijndrecht PARTICIPATIEBEREIDHEID BEHEER EN ONDERHOUD Meedoen in Zwijndrecht PARTICIPATIEBEREIDHEID BEHEER EN ONDERHOUD Inhoud 1. Conclusies 2. Figuren en tabellen Om invulling te geven aan de participatiemaatschappij is de gemeente Zwijndrecht op zoek naar

Nadere informatie

Gebiedsontwikkeling. Inhoud ROL EN INZET GEMEENTE. 1 Conclusies

Gebiedsontwikkeling. Inhoud ROL EN INZET GEMEENTE. 1 Conclusies Gebiedsontwikkeling ROL EN INZET GEMEENTE Inhoud 1. Conclusies 2. Figuren en tabellen De kracht van de samenleving wordt steeds belangrijker. De gemeente Dordrecht is overtuigd van die kracht en zoekt

Nadere informatie

Communicatiemiddelen. Inhoud. 1 Conclusies ONDERZOEK ONDER HET BEWONERSPANEL HENDRIK-IDO-AMBACHT

Communicatiemiddelen. Inhoud. 1 Conclusies ONDERZOEK ONDER HET BEWONERSPANEL HENDRIK-IDO-AMBACHT Communicatiemiddelen ONDERZOEK ONDER HET BEWONERSPANEL HENDRIK-IDO-AMBACHT Inhoud 1. Conclusies 2. Figuren en tabellen De afdeling Communicatie van de Hendrik-Ido-Ambacht bezint zich op de toekomst. Hoe

Nadere informatie

Samenwerking Bewonerspanel Papendrecht over intergemeentelijke samenwerking

Samenwerking Bewonerspanel Papendrecht over intergemeentelijke samenwerking Samenwerking Bewonerspanel Papendrecht over intergemeentelijke samenwerking Inhoud: 1. Conclusies 2. Grafieken en tabellen De gemeente Papendrecht denkt na over haar toekomst. Als de gemeente haar doelen

Nadere informatie

Groen Sliedrecht BEWONERS AAN HET WOORD OVER HET GROEN(ONDERHOUD)

Groen Sliedrecht BEWONERS AAN HET WOORD OVER HET GROEN(ONDERHOUD) Groen Sliedrecht BEWONERS AAN HET WOORD OVER HET GROEN(ONDERHOUD) Inhoud 1. Conclusies 2. Figuren en tabellen De gemeente Sliedrecht is bezig om het groenbeleidsplan te actualiseren. Hierbij betrekt de

Nadere informatie

Luchtkwaliteit. Inhoud ALBLASSERDAM. 1 Conclusies

Luchtkwaliteit. Inhoud ALBLASSERDAM. 1 Conclusies Luchtkwaliteit ALBLASSERDAM Inhoud 1. Conclusies 2. Figuren en tabellen Verbeteren van de luchtkwaliteit is een belangrijk doel van de gemeente Alblasserdam. Er is daarom een 'Actieprogramma Luchtkwaliteit

Nadere informatie

Welzijn Nieuwe Stijl Nieuw Krispijn

Welzijn Nieuwe Stijl Nieuw Krispijn Welzijn Nieuwe Stijl Nieuw Krispijn Oordeel organisaties en inwoners Inhoud:. Conclusies. Oordeel over communicatie. Hoe ging de samenwerking?. Oordeel over verloop en resultaat 5. Oordeel over nieuwe

Nadere informatie

Pilot Stadspolder. 1 Conclusies. 0-meting Burgertevredenheid openbare ruimte Stadspolder

Pilot Stadspolder. 1 Conclusies. 0-meting Burgertevredenheid openbare ruimte Stadspolder Pilot Stadspolder 0-meting Burgertevredenheid openbare ruimte Stadspolder In mei en juni 2011 hebben wij het Onderzoekcentrum Drechtsteden 1.000 inwoners van de buurt Stadspolder enkele vragen voorgelegd

Nadere informatie

Stedenbanden Inhoud. 1 Conclusies ENQUETE INWONERS OVER BEKENDHEID, INRICHTING EN ERVAREN BELANG

Stedenbanden Inhoud. 1 Conclusies ENQUETE INWONERS OVER BEKENDHEID, INRICHTING EN ERVAREN BELANG Stedenbanden 2018 ENQUETE INWONERS OVER BEKENDHEID, INRICHTING EN ERVAREN BELANG Inhoud heeft al een aantal jaar stedenbanden met vijf steden in het buitenland. Het betreft (in Kameroen), (in Zuid-Afrika),

Nadere informatie

Toutenburg. Inhoud BUURTBEWONERS OVER DE HERINRICHTING VAN HUN STRAAT. 1 Conclusies

Toutenburg. Inhoud BUURTBEWONERS OVER DE HERINRICHTING VAN HUN STRAAT. 1 Conclusies Toutenburg BUURTBEWONERS OVER DE HERINRICHTING VAN HUN STRAAT Inhoud Stadsbeheer van de gemeente Dordrecht is verantwoordelijk voor een goede uitvoering van rioolvervanging en herinrichtingsprojecten.

Nadere informatie

Evaluatie hondenbeleid Zwijndrecht 2017

Evaluatie hondenbeleid Zwijndrecht 2017 Evaluatie hondenbeleid Zwijndrecht 2017 Inhoud 1. Conclusies en verbetersuggesties 2. Schoonhouden 3. Veiligheid en handhaving 4. Communicatie 5. Tevredenheid honden uitlaatvoorzieningen 6. Voorlichtingscampagne

Nadere informatie

Recreëren in Alblasserdam

Recreëren in Alblasserdam Recreëren in Alblasserdam Uitkomsten Bewonerspanel Alblasserdam Inhoud Deze factsheet biedt ten eerste inzicht in het gebruik en de waardering van recreatiemogelijkheden en voorzieningen in Alblasserdam

Nadere informatie

Wijkwensen Centrum Oordeel deelnemers en indieners

Wijkwensen Centrum Oordeel deelnemers en indieners Wijkwensen Centrum Oordeel deelnemers en indieners Inhoud:. Conclusies. Oordeel over communicatie. Hoe ging de samenwerking?. Oordeel over verloop en resultaat 5. Oordeel over nieuwe participatie werkwijze

Nadere informatie

Mogelijkheden windenergie

Mogelijkheden windenergie Mogelijkheden windenergie Draagvlak onder de inwoners De gemeenteraad heeft half 2013 ingestemd met het uitwerken van de mogelijkheden voor windenergie in Dordrecht in een Uitvoeringsplan Windenergie.

Nadere informatie

Openbare ruimte Dordrecht

Openbare ruimte Dordrecht Openbare ruimte Dordrecht BEWONERSPANEL OVER PRIORITEITEN IN DE OPENBARE RUIMTE Inhoud 1. Conclusies 2. Figuren en tabellen De kracht van de samenleving wordt steeds belangrijker. De gemeente Dordrecht

Nadere informatie

Digitaal platform voor hulp

Digitaal platform voor hulp Digitaal platform voor hulp HET BEWONERSPANEL OVER NUT, NOODZAAK EN VERWACHT GEBRUIK Inhoud 1. Conclusies 2. Figuren en tabellen Elkaar helpen is de fundering van de participatiemaatschappij. Wanr iemand

Nadere informatie

Vuurwerk. Inhoud. 1 Conclusies BEWONERSPANEL DORDRECHT OVER VUURWERKOVERLAST

Vuurwerk. Inhoud. 1 Conclusies BEWONERSPANEL DORDRECHT OVER VUURWERKOVERLAST Vuurwerk BEWONERSPANEL DORDRECHT OVER VUURWERKOVERLAST Inhoud 1. Conclusies 2. Figuren en tabellen De traditie van vuurwerk afsteken met Oud- en Nieuw zorgt niet alleen voor spektakel om middernacht, maar

Nadere informatie

Rekenkameronderzoek Veiligheid

Rekenkameronderzoek Veiligheid Rekenkameronderzoek Veiligheid ONDERZOEK ONDER HET BEWONERSPANEL ALBLASSERDAM Inhoud 1. Conclusies 2. Figuren en tabellen Weten bewoners van Alblasserdam wat ze moeten doen als de sirene op een ongebruikelijk

Nadere informatie

Parkeren Johanna Naber-erf

Parkeren Johanna Naber-erf Parkeren Johanna Naber-erf Oordeel deelnemers en bewoners In 200 vroegen bewoners van het Johanna Naber-erf aandacht voor de als schaars ervaren parkeerruimte. Zij zijn zelf aan de slag gegaan en deden

Nadere informatie

Opinie over informatie verkiezingen en stembureaus 2018 Sliedrecht

Opinie over informatie verkiezingen en stembureaus 2018 Sliedrecht Opinie over informatie verkiezingen en stembureaus 2018 Sliedrecht Inhoud 1. Conclusies 2. Informatie over verkiezingen 3. De keuze om te gaan stemmen 4. Oordeel over de stembureaus 5. Informatie voor

Nadere informatie

Opinie project riolering Lijnbaan

Opinie project riolering Lijnbaan Opinie project riolering Lijnbaan Inhoud: 1. Conclusies 2. Figuren en tabellen Stadsbeheer van de gemeente Dordrecht is verantwoordelijk voor een goede uitvoering van rioolvervanging en herinrichtingsprojecten.

Nadere informatie

Opinie over informatie verkiezingen en stembureaus 2018 Alblasserdam

Opinie over informatie verkiezingen en stembureaus 2018 Alblasserdam Opinie over informatie verkiezingen en stembureaus 2018 Alblasserdam Inhoud 1. Conclusies 2. Informatie over verkiezingen 3. De keuze om te gaan stemmen 4. Oordeel over de stembureaus 5. Informatie voor

Nadere informatie

Website Zwijndrecht. Inhoud ONDER DE LOEP GENOMEN DOOR HET BEWONERSPANEL. 1 Conclusies

Website Zwijndrecht. Inhoud ONDER DE LOEP GENOMEN DOOR HET BEWONERSPANEL. 1 Conclusies Website Zwijndrecht ONDER DE LOEP GENOMEN DOOR HET BEWONERSPANEL Inhoud 1. Conclusies 2. Figuren en tabellen De nieuwe website van de gemeente Zwijndrecht is sinds juli dit jaar (2015) online. De website

Nadere informatie

Wijkactiviteiten Papendrecht BEKENDHEID, DEELNAME, VRIJWILLIGERSWERK & EIGEN INITIATIEVEN

Wijkactiviteiten Papendrecht BEKENDHEID, DEELNAME, VRIJWILLIGERSWERK & EIGEN INITIATIEVEN Wijkactiviteiten Papendrecht BEKENDHEID, DEELNAME, VRIJWILLIGERSWERK & EIGEN INITIATIEVEN Inhoud 1. Conclusies 2. Wijkactiviteiten 3. Vrijwilligerswerk bij activiteiten 4. Eigen initiatief voor activiteiten

Nadere informatie

Afvalscheiding in Sliedrecht

Afvalscheiding in Sliedrecht Afvalscheiding in Sliedrecht Bewonerspanel Sliedrecht Inhoud: 1. Conclusies 2. Figuren en tabellen De gemeente Sliedrecht is bezig met het opstellen van een afvalbeleidsplan. Een belangrijk aspect daarbij

Nadere informatie

Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn

Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn Klanten van Careyn over het consultatiebureau Inhoud: 1. Conclusies 2. Algemene dienstverlening 3. Het inloopspreekuur 4. Telefonische dienstverlening 5. Persoonlijk

Nadere informatie

Dordtse Parken Bezoek en waardering

Dordtse Parken Bezoek en waardering Dordtse Parken Bezoek en waardering Bezoeken Dordtse inwoners hun parken? Dordrecht heeft een aantal mooie parken en de gemeente wil graag de bekendheid, en daarmee ook het gebruik, vergroten. Om input

Nadere informatie

Meedoen in Kinderdijk

Meedoen in Kinderdijk Meedoen in Kinderdijk Belangstelling voor activiteiten en diensten Inhoud: 1. Conclusies 2. Belangstelling in beeld Sinds 2011 heeft Kinderdijk een eigen wijkcentrum, het Multifunctioneel Centrum (MFC)

Nadere informatie

Toezichthouders in de wijk

Toezichthouders in de wijk Toezichthouders in de wijk Hoe ervaren inwoners uit Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht de aanwezigheid van Toezichthouders? Inhoud: 1 Conclusies 2 Bekendheid 3 Effect 4 Waardering taken Hondengerelateerde

Nadere informatie

Monitor Communicatie en Bestuur PAPENDRECHT 2017

Monitor Communicatie en Bestuur PAPENDRECHT 2017 Monitor Communicatie en Bestuur PAPENDRECHT Inhoud 1. Conclusies 2. Aanleiding 3. Communicatie 4. Bestuur Bijlagen De zes gemeenten in de vinden het belangrijk om de opinie van hun inwoners over communicatie

Nadere informatie

10% 23% 40% 20% 7% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Figuur 2 Bent u bekend met het werk van de gemeenteraad van Zeewolde? (n=547) in grote lijnen.

10% 23% 40% 20% 7% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Figuur 2 Bent u bekend met het werk van de gemeenteraad van Zeewolde? (n=547) in grote lijnen. Burgerpanel Zeewolde Resultaten peiling 6: gemeenteraad juni 2013 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 6 e peiling met het burgerpanel van Zeewolde. De vragen gingen deze keer over

Nadere informatie

Zondagopenstelling winkels Zwijndrecht

Zondagopenstelling winkels Zwijndrecht Zondagopenstelling winkels Zwijndrecht Mening bewoners en ondernemers Sinds 1 juli 2013 is de nieuwe Winkeltijdenwet in werking. Dit betekent dat gemeenten de mogelijkheid hebben om vrijstelling te verlenen

Nadere informatie

Opinie ondersteuning stembureauleden 2018 Hendrik-Ido-Ambacht

Opinie ondersteuning stembureauleden 2018 Hendrik-Ido-Ambacht Opinie ondersteuning stembureauleden 2018 Hendrik-Ido-Ambacht Inhoud 1. Conclusies 2. Stembureaus 3. Werkomstandigheden 4. Informatie Op 21 maart 2018 vonden verkiezingen plaats voor de Gemeenteraad. Tegelijkertijd

Nadere informatie

Panelonderzoek inwoners en openbaar groen

Panelonderzoek inwoners en openbaar groen Panelonderzoek inwoners en openbaar groen Gemeente Amersfoort Marlies Visser 2 juni 2015 De meeste panelleden zijn positief over het burgerinitiatief tot het opstellen van een Groenvisie. Men vindt over

Nadere informatie

Drechtstedendinsdag 2015

Drechtstedendinsdag 2015 Drechtstedendinsdag 2015 UITKOMSTEN ENQUÊTE INRICHTING EN FUNCTIONEREN Inhoud 1. Conclusies 2. Drechtstedendinsdag in het algemeen 3. Themabijeenkomsten 4. Gezamenlijke maaltijd 5. Regionaal fractieoverleg

Nadere informatie

Energie Energiebesparing en duurzame energie in Zwijndrecht

Energie Energiebesparing en duurzame energie in Zwijndrecht Energie Energiebesparing en duurzame energie in Zwijndrecht De gemeenten in de regio Drechtsteden werken samen aan klimaat- en energiebeleid. Ingezet wordt op energiebesparing en toename van gebruik van

Nadere informatie

Rekenkameronderzoek Veiligheid

Rekenkameronderzoek Veiligheid Rekenkameronderzoek Veiligheid ONDERZOEK ONDER HET BEWONERSPANEL DORDRECHT Inhoud In hoeverre zijn de bewoners op de hoogte van de voorlichting van de gemeente Dordrecht? Wat weten ze van de veiligheidsrisico

Nadere informatie

Het groen in Oud-West

Het groen in Oud-West Het groen in Oud-West Van 18 tot en met 24 september 2008 kon het bewonerspanel van Oud-West vragen beantwoorden over het groen in Oud-West. Van de 1.106 panelleden hebben er 496 meegedaan. Dit komt neer

Nadere informatie

Evaluatie hondenbeleid Zwijndrecht

Evaluatie hondenbeleid Zwijndrecht Evaluatie hondenbeleid Zwijndrecht Inhoud 1. Conclusies en verbetersuggesties 2. Schoonhouden 3. Veiligheid en handhaving 4. Communicatie 5. Tevredenheid honden uitlaatvoorzieningen 6. Develpark en Noordpark

Nadere informatie

Bewonersparticipatie. 1 Conclusies. Hoe denkt het Bewonerspanel Sliedrecht hierover?

Bewonersparticipatie. 1 Conclusies. Hoe denkt het Bewonerspanel Sliedrecht hierover? Bewonersparticipatie Hoe denkt het Bewonerspanel Sliedrecht hierover? Om bewonersparticipatie zoveel mogelijk te bevorderen, stimuleren en faciliteren werkt de gemeente Sliedrecht aan een herziening van

Nadere informatie

Energie. 1 Conclusies. Energiebesparing en duurzame energie in de Drechtsteden

Energie. 1 Conclusies. Energiebesparing en duurzame energie in de Drechtsteden Energie Energiebesparing en duurzame energie in de Drechtsteden De gemeenten in de regio Drechtsteden werken samen aan klimaat- en energiebeleid. Ingezet wordt op energiebesparing en toename van gebruik

Nadere informatie

Openbare Ruimte Stadspolder

Openbare Ruimte Stadspolder Openbare Ruimte Stadspolder Tevredenheid bewoners Inhoud: 1. Conclusies 2. Algemene indruk 3. Oordeel over onderhoud 4. Communicatie Deze herhalingsmeting onder inwoners van de buurt Stadspolder geeft

Nadere informatie

Stadspanelonderzoek naar de communicatie over het groenonderhoud

Stadspanelonderzoek naar de communicatie over het groenonderhoud Stadspanelonderzoek naar de communicatie over het groenonderhoud Wat is het Stadspanel? De gemeente Assen heeft een digitaal stadspanel, waar iedere inwoner aan kan deelnemen. Momenteel telt het panel

Nadere informatie

Vuurwerkvrije binnenstad

Vuurwerkvrije binnenstad Vuurwerkvrije binnenstad Draagvlak onder de inwoners Inhoud: 1. Conclusies 2. Figuren en tabellen De Historische Binnenstad van Dordrecht telt veel kwetsbare gebouwen en monumenten. Vuurwerk met oudjaar

Nadere informatie

Bewonerspanel Opvang asielzoekers

Bewonerspanel Opvang asielzoekers Interne Bedrijven, Gemeente Utrecht onderzoek@utrecht.nl / 030 286 1350 www.utrecht.nl/onderzoek Bewonerspanel Opvang asielzoekers 80% van de panelleden voor opvang asielzoekers in Utrecht Vier op de vijf

Nadere informatie

Opinie over informatie verkiezingen en stembureaus 2018 Hendrik-Ido-Ambacht

Opinie over informatie verkiezingen en stembureaus 2018 Hendrik-Ido-Ambacht Opinie over informatie verkiezingen en stembureaus 2018 Hendrik-Ido-Ambacht Inhoud 1. Conclusies 2. Informatie over verkiezingen 3. De keuze om te gaan stemmen 4. Oordeel over de stembureaus 5. Informatie

Nadere informatie

Kort Ambacht Monitoring Wijkprogramma s

Kort Ambacht Monitoring Wijkprogramma s Kort Ambacht Monitoring Wijkprogramma s Inhoud: 1. Herinrichting Karel Doormanlaan en Admiraal de Ruyterweg 2. Renovatie Kapiteinflats 3. MFA 4. Jaarlijkse Wijkschouw 5. Speelvoorzieningen 6. Wijkplatform

Nadere informatie

Energie. 1 Conclusies. Energiebesparing en duurzame energie in Alblasserdam

Energie. 1 Conclusies. Energiebesparing en duurzame energie in Alblasserdam Energie Energiebesparing en duurzame energie in Alblasserdam De gemeenten in de regio Drechtsteden werken samen aan klimaat- en energiebeleid. Ingezet wordt op energiebesparing en toename van gebruik van

Nadere informatie

Monitor Communicatie en Bestuur ZWIJNDRECHT 2017

Monitor Communicatie en Bestuur ZWIJNDRECHT 2017 Monitor Communicatie en Bestuur ZWIJNDRECHT 2017 Inhoud 1. Conclusies 2. Aanleiding 3. Communicatie 4. Bestuur 5. Per gemeente De zes gemeenten in de Drechtsteden vinden het belangrijk om de opinie van

Nadere informatie

Sportpanel Sportservice Overijssel

Sportpanel Sportservice Overijssel Sportpanel Sportservice Overijssel Hoe beweegvriendelijk is uw wijk? Een beweegvriendelijke wijk is een wijk die de bewoners faciliteert, stimuleert en uitdaagt om te spelen, te bewegen en te sporten.

Nadere informatie

Tevreden over Weerdestein

Tevreden over Weerdestein Tevreden over Weerdestein Stadsbeheer van de gemeente Dordrecht is verantwoordelijk voor een goede uitvoering van rioolvervanging en herinrichtingsprojecten. Het gaat hierbij niet alleen om technische

Nadere informatie

Gemeentegids. 1 Conclusies. Burgers informeren

Gemeentegids. 1 Conclusies. Burgers informeren Gemeentegids Burgers informeren De gemeente Papendrecht brengt net als vele andere gemeenten elk jaar een gemeentegids uit. Deze staat als digitale versie op de website van de gemeente Papendrecht en wordt

Nadere informatie

Dienstverlening Zwijndrecht KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2017

Dienstverlening Zwijndrecht KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2017 Dienstverlening Zwijndrecht KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Inhoud 1. Conclusies De gemeente Zwijndrecht doet haar best om de inwoners van Zwijndrecht zo goed mogelijk van dienst te zijn. Maar hoe waarderen

Nadere informatie

Monitor Communicatie en Bestuur ALBLASSERDAM 2017

Monitor Communicatie en Bestuur ALBLASSERDAM 2017 Monitor Communicatie en Bestuur ALBLASSERDAM Inhoud 1. Conclusies 2. Aanleiding 3. Communicatie 4. Bestuur De zes gemeenten in de Drechtsteden vinden het belangrijk om de opinie van hun inwoners over communicatie

Nadere informatie

Opinie ondersteuning stembureauleden 2018 Alblasserdam

Opinie ondersteuning stembureauleden 2018 Alblasserdam Opinie ondersteuning stembureauleden 2018 Alblasserdam Inhoud 1. Conclusies 2. Stembureaus 3. Werkomstandigheden 4. Informatie Op 21 maart 2018 vonden verkiezingen plaats voor de Gemeenteraad. Tegelijkertijd

Nadere informatie

Informatiebehoefte Dordt DE BIBLIOTHEEK ALS INFORMATIESPECIALIST

Informatiebehoefte Dordt DE BIBLIOTHEEK ALS INFORMATIESPECIALIST Informatiebehoefte Dordt DE BIBLIOTHEEK ALS INFORMATIESPECIALIST Inhoud 1. Conclusies 2. Figuren en tabellen De Dordtse samenleving verandert, en de bibliotheek verandert mee. Samen met de gemeente heeft

Nadere informatie

Monitor Communicatie en Bestuur DORDRECHT 2017

Monitor Communicatie en Bestuur DORDRECHT 2017 Monitor Communicatie en Bestuur DORDRECHT Inhoud 1. Conclusies 2. Aanleiding 3. Communicatie 4. Bestuur Bijlagen De zes gemeenten in de Drechtsteden vinden het belangrijk om de opinie van hun inwoners

Nadere informatie

Nieuwe website Papendrecht

Nieuwe website Papendrecht Nieuwe website Papendrecht GETEST DOOR BEWONERSPANEL Inhoud 1. Conclusies 2. Figuren en tabellen bewonerspanel De gemeente Papendrecht heeft haar website vernieuwd met als doel het gebruiksvriendelijker

Nadere informatie

Wijkschouw Helmerhoek Zuid

Wijkschouw Helmerhoek Zuid Wijkschouw Helmerhoek Zuid Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede

Nadere informatie

Tevredenheid bewoners

Tevredenheid bewoners Tevredenheid bewoners EEN VERGELIJKING VAN VIJF PROJECTEN Inhoud 1 Conclusies. Aanbevelingen 3. Figuren en tabellen Stadsbeheer van de gemeente Dordrecht is verantwoordelijk voor een goede uitvoering van

Nadere informatie

BURGERPANEL LANSINGERLAND

BURGERPANEL LANSINGERLAND BURGERPANEL LANSINGERLAND Evaluatie deelname burgerpanel November 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2015 / 164 Datum November 2015

Nadere informatie

HET LEIDERDORPPANEL OVER...

HET LEIDERDORPPANEL OVER... HET LEIDERDORPPANEL OVER... Resultaten peiling 13: Meedenken en meedoen in de openbare ruimte april 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 13 e peiling met het burgerpanel van

Nadere informatie

Noord. Monitoring Wijkprogramma s. 1 Herinrichting Burgemeester Jansenlaan

Noord. Monitoring Wijkprogramma s. 1 Herinrichting Burgemeester Jansenlaan Noord Monitoring Wijkprogramma s Inhoud: 1. Herinrichting Burgemeester Jansenlaan 2. Zomerfeest 3. Beheerplan LOC@ 4. Jaarlijkse wijkschouw 5. Speelvoorzieningen 6. Wijkplatform In de Wijkprogramma s 2010-2014

Nadere informatie

Bewonerspanel Maartpeiling Gezonde woonomgeving. Utrecht.nl/onderzoek

Bewonerspanel Maartpeiling Gezonde woonomgeving. Utrecht.nl/onderzoek Bewonerspanel Maartpeiling Gezonde woonomgeving Utrecht.nl/onderzoek Inleiding Samenvatting De gemeente Utrecht streeft naar een gezonde leefomgeving voor alle Utrechters. Dit gaat onder andere over de

Nadere informatie

RTV Papendrecht. 1 Conclusies. Bereik en waardering onder het Bewonerspanel Papendrecht

RTV Papendrecht. 1 Conclusies. Bereik en waardering onder het Bewonerspanel Papendrecht RTV Papendrecht Bereik en waardering onder het Bewonerspanel Papendrecht Inhoud: RTV Papendrecht is de lokale radio- en televisiezender van Papendrecht. Het aanbod bestaat uit radio-uitzendingen op Papendrecht

Nadere informatie

Wijkschouw Helmerhoek-Noord

Wijkschouw Helmerhoek-Noord Wijkschouw Helmerhoek-Noord Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede

Nadere informatie

Nederhoven. Monitoring Wijkprogramma s

Nederhoven. Monitoring Wijkprogramma s Nederhoven Monitoring Wijkprogramma s In de Wijkprogramma s 2010-2014 heeft de gemeente Zwijndrecht voor elke wijk aangegeven welke maatregelen er genomen gaan worden ter bevordering van de leefbaarheid.

Nadere informatie

Klanttevredenheid Gemeentewinkel Zwijndrecht 2014

Klanttevredenheid Gemeentewinkel Zwijndrecht 2014 Klanttevredenheid Gemeentewinkel Zwijndrecht 2014 Inhoud 1. Conclusies en aanbevelingen 2. Dienstverlening Gemeentewinkel 3. Contact met de gemeente 4. Wensen en behoeften De gemeente Zwijndrecht heeft

Nadere informatie

Duurzaamheid en afvalinzameling

Duurzaamheid en afvalinzameling Duurzaamheid en afvalinzameling in Hendrik-Ido-Ambacht De gemeente Hendrik-Ido-Ambacht gaat een campagne opzetten om inwoners te stimuleren om meer te doen aan energiebesparing en afvalscheiding. Om de

Nadere informatie

Tevredenheid met de dienstverlening van de gemeente Dalfsen in 2018

Tevredenheid met de dienstverlening van de gemeente Dalfsen in 2018 verbind Advies en Faciliteiten AF Stadskantoor Lübeckplein Postbus 538 8000 AM Zwolle Telefoon (038) 498 2383 www.zwolle.nl Tevredenheid met de dienstverlening van de gemeente Dalfsen in 2018 Resultaten

Nadere informatie

Onderzoek speelruimte Zwijndrecht

Onderzoek speelruimte Zwijndrecht Onderzoek speelruimte Zwijndrecht Inhoud 1. Conclusies 2. Opzet van het onderzoek 3. Voorkeur voor toekomst 4. Ervaringen in de praktijk 5. Betrokkenheid en communicatie Bijlage Het Speelruimteplan van

Nadere informatie

Interactief bestuur. Omnibus 2009

Interactief bestuur. Omnibus 2009 Interactief bestuur Omnibus 2009 O&S Januari 2010 2 Kort samengevat Najaar 2009 is door de afdeling Onderzoek & Statistiek een omnibusonderzoek gehouden. In dit onderzoek is de bewoners van de gemeente

Nadere informatie

De toekomstige aanblik van Fryslân

De toekomstige aanblik van Fryslân PF Omgevingswet V000 De toekomstige aanblik van Fryslân Fijn dat u mee wilt doen aan het onderzoek De toekomstige aanblik van Fryslân Met uw bijdrage brengen we deze keer in beeld hoe u denkt over de toekomstige

Nadere informatie

Rapport Onderzoek Evenementenbeleid Kampen 2015

Rapport Onderzoek Evenementenbeleid Kampen 2015 Rapport Onderzoek Evenementenbeleid Kampen 2015 Colofon Rapport Onderzoek Evenementenbeleid Kampen 2015 December 2015 Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de gemeente Kampen. Uitvoering: Onderzoek

Nadere informatie

Dordtenaren over mobiliteit

Dordtenaren over mobiliteit Dordtenaren over mobiliteit Uitkomsten Omnibusonderzoek 2016 Inhoud De gemeente Dordrecht gaat een nieuw mobiliteitsplan opstellen. In dat verband wil de gemeente graag weten wat er onder de bevolking

Nadere informatie

Bewonerspanel Communicatie

Bewonerspanel Communicatie Interne Bedrijven, Gemeente Utrecht onderzoek@utrecht.nl / 030 286 1350 www.utrecht.nl/onderzoek Bewonerspanel Communicatie Context Van 16 tot 30 november 2015 heeft IB Onderzoek een peiling gehouden onder

Nadere informatie

Kort Ambacht. 1 Herinrichting Karel Doormanlaan en Admiraal de Ruyterweg. 2 Renovatie Kapiteinflats. Monitoring Wijkprogramma s

Kort Ambacht. 1 Herinrichting Karel Doormanlaan en Admiraal de Ruyterweg. 2 Renovatie Kapiteinflats. Monitoring Wijkprogramma s Kort Ambacht Monitoring Wijkprogramma s Inhoud: 1. Herinrichting Karel Doormanlaan en Admiraal de Ruyterweg 2. Renovatie Kapiteinflats 3. MFA 4. Jaarlijkse Wijkschouw 5. Speelvoorzieningen 6. Wijkplatform

Nadere informatie

Bewonerspanel Novemberpeiling 2018 Wensen en gebruik openbare ruimte. Utrecht.nl/onderzoek

Bewonerspanel Novemberpeiling 2018 Wensen en gebruik openbare ruimte. Utrecht.nl/onderzoek Bewonerspanel Novemberpeiling 2018 Wensen en gebruik openbare ruimte Utrecht.nl/onderzoek Inleiding Samenvatting Wensen en gebruik openbare ruimte Met de groei van de stad wordt de vraag hoe we de openbare

Nadere informatie

Speerpunten college. 1 Conclusies. Wat vinden bewoners van de speerpuntmaatregelen?

Speerpunten college. 1 Conclusies. Wat vinden bewoners van de speerpuntmaatregelen? Speerpunten college Wat vinden bewoners van de speerpuntmaatregelen? Aan het begin van de collegeperiode 2010-2014 heeft het College zich een aantal prioriteiten gesteld, onder anderen op het gebied van

Nadere informatie

Woningbouw, groen en water

Woningbouw, groen en water Woningbouw, groen en water In de periode van 21 mei tot en met 20 juni 2008 zijn de 338 leden van het internetpanel Zuidoost benaderd met een vragenlijst over woningbouw in het stadsdeel en de Groen- en

Nadere informatie

Centrum Monitoring Wijkprogramma s

Centrum Monitoring Wijkprogramma s Centrum Monitoring Wijkprogramma s Inhoud: 1. Onze buren in voormalig Badhuis 2. Evenementen Raadhuisplein 3. Verlichting park Willem van Oranjelaan 4. Jaarlijkse wijkschouw 5. Speelvoorzieningen 6. Wijkplatform

Nadere informatie

Straten in Groningen

Straten in Groningen Straten in Groningen Laura de Jong Januari 2017 Marjolein Kolstein www.os-groningen.nl Inhoud Inhoud... 1 Samenvatting... 2 1. Inleiding... 3 2. Resultaten... 4 2.1 Verschillende groepen... 4 2.2 Tevredenheid

Nadere informatie

Coffeeshop in de buurt

Coffeeshop in de buurt Coffeeshop in de buurt De herhalingsmeting: ervaringen van direct omwonenden in 2013 Dordrecht telt van oudsher acht coffeeshops gelegen in de Binnenstad. De gemeente Dordrecht zet zich in om overlast

Nadere informatie

Bewonerspanel. Wijkgericht werken

Bewonerspanel. Wijkgericht werken Afdeling Bestuursinformatie, Gemeente Utrecht onderzoek@utrecht.nl / 030 286 1350 www.utrecht.nl/onderzoek Bewonerspanel Oktoberpeiling eiling 2011 wijkgericht werken In de Oktoberpeiling van het Bewonerspanel

Nadere informatie

Coffeeshop in de buurt Ervaringen van direct omwonenden

Coffeeshop in de buurt Ervaringen van direct omwonenden Coffeeshop in de buurt Ervaringen van direct omwonenden De gemeente Dordrecht zet zich in om overlast in het algemeen, en van coffeeshops in het bijzonder, te verminderen. Dordrecht telt in totaal acht

Nadere informatie

Buurtenquête Walhof, Roessingh, t Sander

Buurtenquête Walhof, Roessingh, t Sander Buurtenquête Walhof, Roessingh, t Sander Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten

Nadere informatie

Enquête groenbeleidsplan (zomer 2013)

Enquête groenbeleidsplan (zomer 2013) Enquête groenbeleidsplan (zomer 2013) De gemeente Heemstede betrekt u, als inwoner van de gemeente, graag bij de inrichting van het groen in de gemeente. Met de algemene term groen worden de planten, de

Nadere informatie

HengeloPanel. Gemeentelijke communicatie. Peiling

HengeloPanel. Gemeentelijke communicatie. Peiling HengeloPanel Gemeentelijke communicatie Peiling 2 2016 Inleiding Onderzoek gemeentelijke communicatie Hoe kan de gemeente Hengelo u het best bereiken? En hoe wilt u zelf graag communiceren met de gemeente?

Nadere informatie

Uitkomsten vragenlijst nulmeting Statenverkiezingen 2015

Uitkomsten vragenlijst nulmeting Statenverkiezingen 2015 Uitkomsten vragenlijst nulmeting Statenverkiezingen 2015 Respons Eind augustus 2014 zijn 3500 vragenlijsten naar willekeurige adressen gestuurd met het verzoek mee te werken aan het onderzoek. In totaal

Nadere informatie

KTO Publiekzaken Sliedrecht

KTO Publiekzaken Sliedrecht KTO Publiekzaken Sliedrecht BALIEDIENSTVERLENING PUBLIEKZAKEN SLIEDRECHT Inhoud 1. Conclusies en aanbevelingen 2. Dienstverlening Publiekszaken 3. Wensen en behoeften De gemeente Sliedrecht vindt het belangrijk

Nadere informatie

Infomarkt Krispijn. 1 Beschrijving. Bekendheid en waardering

Infomarkt Krispijn. 1 Beschrijving. Bekendheid en waardering Infomarkt Krispijn Bekendheid en waardering Op donderdag 15 maart 2012 organiseerde de gemeente Dordrecht voor het eerst in de wijken Oud-Krispijn en Nieuw-Krispijn een Infomarkt, om de wijkbewoners te

Nadere informatie

Heerjansdam Monitoring Wijkprogramma s

Heerjansdam Monitoring Wijkprogramma s Heerjansdam Monitoring Wijkprogramma s Inhoud: 1. Jeugdactiviteiten in het Jeugdhonk 2. Dogstations 3. Herriolering en nieuw ontwerp De Manning e.o. 4. Jaarlijkse dorpsschouw 5. Speelvoorzieningen 6. Dorpsraad

Nadere informatie

Stadswerven Zuid 2014 Een jaar na opening van het Energiehuis

Stadswerven Zuid 2014 Een jaar na opening van het Energiehuis Stadswerven Zuid Een jaar na opening van het Energiehuis Stadswerven Zuid is het tol van verschillende ontwikkelingen, met een gerenoveerd Energiehuis en de komst van een bioscoop met parkeergarage. In

Nadere informatie

Bewonerspanel Maartpeiling 2018 Reclamefolders. Utrecht.nl/onderzoek

Bewonerspanel Maartpeiling 2018 Reclamefolders. Utrecht.nl/onderzoek Bewonerspanel Maartpeiling 2018 Reclamefolders Utrecht.nl/onderzoek Inleiding Samenvatting Reclamefolders Een reclamefolder is ongeadresseerd reclamedrukwerk met aanbiedingen van winkels of bedrijven.

Nadere informatie

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2015 DE GROENE CORRIDOR

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2015 DE GROENE CORRIDOR BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2015 DE GROENE CORRIDOR Gemeente Oirschot Maart 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie