Uitkomsten vragenlijst nulmeting Statenverkiezingen 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uitkomsten vragenlijst nulmeting Statenverkiezingen 2015"

Transcriptie

1 Uitkomsten vragenlijst nulmeting Statenverkiezingen 2015 Respons Eind augustus 2014 zijn 3500 vragenlijsten naar willekeurige adressen gestuurd met het verzoek mee te werken aan het onderzoek. In totaal zijn er 483 goed ingevulde vragenlijsten geretourneerd. Een respons van 13,7. Representativiteit en betrouwbaarheid De relatief lage respons van 13,7 geeft aan dat het onderwerp van de vragenlijst niet heel breed aanslaat. Gehoopt was een respons van minimaal 20 te behalen. In de steekproef zijn ouderen oververtegenwoordigd. Om de steekproefresultaten representatief te laten zijn met de Friese bevolking (van 18 jaar en ouder) is er een weegfactor toegepast op basis van de leeftijdsgroep. De uitkomsten geven hierdoor een redelijke afspiegeling van de Friese bevolking. Wel moet bedacht worden dat mede gezien de lage respons de kans reëel is dat de in de (provinciale) politiek geïnteresseerden een grotere bereidheid hebben gehad om mee te werken. De respons is voldoende om voor de de Friese samenleving betrouwbare uitspraken van 95 te kunnen doen. Voor het doen van betrouwbare uitspraken tussen verschillende deelgroepen (zoals opleidingsniveau of leeftijd) is de respons te laag. Gezien de lage respons is het advies de onderstaande uitkomsten enigszins als indicatief (richtinggevend) te interpreteren.

2 Resultaten Welke van onderstaande informatiebronnen leest/gebruikt u wel eens? Huis aan huis bladen Leeuwarder Courant / Friesch Dagblad / Dagblad van het Noorden Internet via vaste pc/laptop Omrop Fryslân TV Internet via mobiele telefoon/tablet Sociale media (app, facebook, twitter e.d.) Omrop Fryslân Radio Uitingen in de leefomgeving (posters/bilboards e.d.) Anders, namelijk Huis aan huis bladen zijn de meest gebruikte informatiebronnen; 7 van de 10 respondenten geeft aan deze wel eens te lezen. De regionale dagbladen en Omrop Fryslân TV hebben een bereik bij bijna 60 van de respondenten. Internet via een vaste pc/laptop wordt tevens door 60 als informatiebron gebruikt. Mobiel internet wordt door 46 van de respondenten gebruikt. Sociale media wordt door 42 van de respondenten gebruikt. Omrop Fryslân radio bereikt 36 van de respondenten. Via welke media hoort of leest u wel eens over Provinciale Staten? Ik hoor of lees nooit iets over Provinciale Staten Leeuwarder Courant/ Friesch Dagblad / Dagblad van het Noorden Omrop Fryslân TV Omrop Fryslân Radio Sociale media (app, facebook, twitter e.d.) Anders, namelijk Website provincie Fryslân Websites politieke partijen

3 Een kwart van de respondenten zegt nooit iets via de media te horen of te lezen over Provinciale Staten. De helft van de respondenten hoort of leest wel eens over Provinciale Staten via de regionale dagbladen en Omrop Fryslân TV. Ruim 30 geeft aan via Omrop Fryslân radio wel eens informatie over Provinciale Staten te krijgen. Sociale media, de provinciale website en de websites van de politieke partijen worden door minder dan 10 genoemd. In hoeverre bekend met het beleid/werkzaamheden van de provincie m.b.t. de onderwerpen: Onderwijs Leefbaarheid Infrastructuur Economie Natuurbeheer Zorg en welzijn Recreatie en toerisme Veiligheid Milieu Taal Cultuur Landbouw niet bekend enigszins bekend (redelijk)bekend Gevraagd is aan te geven in hoeverre de respondent, op basis van wat men heeft gezien of heeft gelezen, bekend is met het beleid/de werkzaamheden van de provincie. Gesteld kan worden dat een kwart van de respondenten over het algemeen redelijk bekend tot bekend is met de onderwerpen waar de provincie zich mee bezighoudt. De verschillen tussen de onderwerpen zijn niet heel groot. Infrastructuur, Recreatie & Toerisme, milieu en taal kennen relatief de meeste bekendheid. Kunt u aangeven welke politieke partijen op dit moment het bestuur van de provincie Fryslân (Gedeputeerde Staten) vormen? ja 34 nee 66 Een derde van de respondenten geeft aan te weten welke politieke partijen het huidige bestuur vormen. Deze groep is vervolgens gevraagd de juiste partijen uit een lijst met alle par-

4 tijen aan te kruisen. Minder dan de helft (44) weet de juiste drie partijen aan te geven. Opgeteld komt het er op neer dat slechts 15 van de respondenten weet welke partijen het bestuur vormen. 70 Hebt u gestemd bij de vorige verkiezingen van Provinciale Staten in 2011? Ja Weet ik niet meer Nee Bent u van plan in maart 2015 te gaan stemmen bij de verkiezing van de Provinciale Staten? ja weet ik nog niet nee Van de respondenten zegt 65 gestemd te hebben bij de vorige verkiezingen van Provinciale Staten in Een op de vijf zegt niet gestemd te hebben. De overige respondenten weet dit niet meer. Ruim twee derde geeft aan in maart 2015 te gaan stemmen. Een kwart geeft aan dit nog niet te weten en 7 is niet van plan zijn of haar stem uit te brengen.

5 Wat is voor u de reden/zou de reden zijn om niet te gaan stemmen? (meerdere antwoorden mogelijk) ik weet te weinig van provinciale politiek/partijen stemmen heeft geen zin, de politiek luistert toch niet ik ken geen geschikte kandidaat ik voel me niet betrokken bij de provincie uit protest, onvrede over gevoerde beleid/gang van zaken ik heb geen belangstelling voor provinciale politiek ik vind provinciale verkiezingen onbelangrijk ik stem nooit De respondenten die aangeven niet te gaan stemmen of dit nog niet te weten is gevraagd aan te geven wat de reden(en) zijn om dit niet te gaan doen. De meest genoemde reden is dat men te weinig weet van de provinciale politiek/partijen. Bijna een kwart van de nietstemmers is van mening dat stemmen geen zin heeft omdat de politiek tocht niet luistert. Betrokkenheid bij- en belangstelling voor de provinciale politiek is voor slechts 10 een reden om niet te gaan stemmen Stel dat u (nog) beter op de hoogte zou zijn van wat de Provinciale Staten doen, zou u dan wel gaan stemmen? 0 ja misschien nee, ik ben al voldoende op de hoogte nee, ik ga hoe dan ook niet stemmen Ruim 30 van de niet stemmers/nog niet wetende stemmers geeft aan wel te gaan stemmen indien men beter op de hoogte zou zijn van wat Provinciale Staten doet. Voor 58 van deze groep geldt dat ze dan misschien gaat stemmen.

6 Waarover zou u geïnformeerd willen worden als het gaat om de verkiezingen van Provinciale Staten van 18 maart 2015? Ik wil niet geïnformeerd worden Achteraf over de uitslagen Vooraf bij het online gaan van stemhulpen (zoals stemwijzer/kieskompas) Achteraf over de coalitieonderhandelingen Vooraf over de gang van zaken (informatie over data, debatten, etc.) Vooraf over de datum (als geheugensteuntje bijvoorbeeld) Anders, namelijk Op de vraag waarover men geïnformeerd wil worden geeft slechts 12 van de respondenten aan helemaal niet geïnformeerd te willen worden. De mees genoemde informatiebehoefte is achteraf over de uitslagen en vooraf bij het online gaan van stemhulpen. Bijna een kwart geeft aan vooraf geïnformeerd te willen worden over de gang van zaken en de datum (geheugensteuntje). Achteraf wil een kwart geïnformeerd worden over de coalitieonderhandelingen. De helft van de respondenten geeft aan geïnformeerd te willen worden met behulp van de regionale dagbladen. Rond de 40 geeft (daarnaast) aan geïnformeerd te willen worden door huis aan huis bladen en Omrop Fryslân TV. Sociale media wordt door slechts 17 als informatiebron genoemd. Uitingen in de leefomgeving is de minst genoemden informatiebron. Via welke informatiebronnen zou u het liefst geïnformeerd willen worden over de verkiezingen van Provinciale Staten van 18 maart 2015? Ik wil niet geïnformeerd worden Leeuwarder Courant / Friesch Dagblad / Dagblad Huis aan huis bladen Omrop Fryslân TV Internet via vaste pc/laptop Stemhulpen (zoals stemwijzer/kieskompas) Omrop Fryslân Radio Folders/flyers Internet via mobiele telefoon/tablet Sociale media (app, facebook, twitter e.d.) Uitingen in de leefomgeving (posters/bilboards e.d.) Anders, namelijk

7 In hoeverre bent u het eens met de stellingen: Ik baseer mijn stemkeuze op basis van mijn landelijke partijvoorkeur Ik baseer mijn stemkeuze op basis van de inhoud van de provinciale partijprogramma s Ik baseer mijn stemkeuze op basis van de uitkomst van stemhulpen(stemwijzer/kieskompas) Ik kies gericht op een naam van een kandidaat op de stemlijst. Ik ben geïnteresseerd in de provinciale politiek Ik zou graag meer geïnformeerd willen worden over onderwerpen waar Provinciale Staten zich mee Ik zou meer betrokken willen worden bij de besluitvorming van de Provinciale Staten (helemaal) mee oneens neutraal (helemaal) mee eens Uit de voorgelegde stellingen blijkt dat: De inhoud van de provinciale partijprogramma s zijn voor 60 van de respondenten van invloed op de stemkeuze. Men kan zich afvragen in hoeverre de respondenten zich verdiepen in de provinciale partijprogramma s of zich toch laten inspireren door de landelijke partijprogramma s. De landelijke stemvoorkeur is voor de helft van de respondenten van invloed op de keuze. De uitkomst van een stemhulp is voor 30 van de respondenten van invloed op de keuze. 38,5 van de respondenten geeft aan gericht op een naam van een kandidaat te kiezen. Dit hoeft niet gebaseerd te zijn op een eenduidig keuzeproces. Het is goed denkbaar dat een kiezer een kandidaat bij naam kent en vooraf besloten heeft om op deze kandidaat te gaan stemmen. Het kan ook zijn dat de kiezer in het stemhokje een bekende naam tegenkomt en daar zijn/haar stem op uitbrengt. Bijna een derde van de respondenten is geïnteresseerd in de provinciale politiek en ruim de helft zou graag meer geïnformeerd willen worden over onderwerpen waar Provinciale Staten zich mee bezighoudt. Een kwart zou meer betrokken willen worden bij de besluitvorming van Provinciale Staten.

8 Hoe zou u bij het provinciebestuur betrokken willen worden? Ik vind het niet nodig betrokken te zijn/wil niet betrokken zijn Ik zou geïnformeerd willen worden Ik zou willen meedenken of meepraten Ik zou willen meebeslissen Ik zou willen meewerken aan het uitvoeren van plannen Op de vraag hoe men bij het provinciebestuur betrokken wil worden geeft 36 aan niet betrokken te willen zijn. Geïnformeerd worden is voor ruim de helft van de respondenten een gewenste betrokkenheid. Meedenken, meepraten en meebeslissen wordt door een kleine groep genoemd als gewenste betrokkenheid. Welke vormen van burgerinspraak in de politiek spreken u aan? Geen van allen Gaan stemmen Deelnemen aan referendum Meedoen aan informatie of inspraakavonden Deelnemen aan een burgerpanel dat de politiek adviseert Lid zijn van een politieke partij Het hebben van persoonlijke contacten met politici Meedoen aan internetdiscussies Meedoen aan protestacties, demonstreren Het stemrecht is de meest aansprekende vorm van burgerinspraak. Het deelnemen aan een referendum is voor 36 van de respondenten een goede vorm van burgerinspraak. Dan zijn er nog drie vormen van burgerinspraak die enige belangstelling genieten: Informatie of inspraakavonden (17.9); Deelname aan een burgerpanel (14.7);

9 Lid zijn van een politieke partij (12.9).

Onderzoek lokale media 0-meting

Onderzoek lokale media 0-meting rotterdam.nl/onderzoek Onderzoek lokale media 0-meting Onderzoek en Business Intelligence Onderzoek Lokale Media Rapportage 0-meting Margriet Heessels en Chris de Vries Onderzoek en Business Intelligence

Nadere informatie

Onderzoek Stemmen vanaf je 16e?

Onderzoek Stemmen vanaf je 16e? Onderzoek Stemmen vanaf je 16e? 07-06-2012 Over het onderzoek Aan dit online onderzoek, gehouden van 29 mei tot 7 juni 2012, deden 2452 jongeren mee. Hiervan zijn 520 jongeren 16 of 17 jaar. De uitslag

Nadere informatie

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Tilburg DIMENSUS beleidsonderzoek December 2012 Projectnummer 507 Inhoudsopgave Samenvatting

Nadere informatie

Resultaten peiling 7 en 8. Inleiding. 11 december 2009

Resultaten peiling 7 en 8. Inleiding. 11 december 2009 GeldersPanel over het Gelderland Journaal Resultaten peiling 7 en 8 11 december 2009 Inleiding In de zevende en achtste peiling onder het GeldersPanel zijn de panelleden vragen over het Gelderland Journaal

Nadere informatie

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Later pensioen, wat nu Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Inhoudsopgave Samenvatting... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Doel en relevantie...

Nadere informatie

gemeente Onderzoek en Statistiek Januari 2013 Onderzoek&Statistiek Onderzoek&Statistiek Onderzoek&Statistiek

gemeente Onderzoek en Statistiek Januari 2013 Onderzoek&Statistiek Onderzoek&Statistiek Onderzoek&Statistiek Uw Uw raad raad laat laat (niet) (niet) naar naar LelyStadsGeLUIDEN zich raden zich raden De mening van de inwoners gepeild De raad in beeld Raad van Lelystad Raadvan vanlelystad Lelystad Raad gemeente

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor Najaar 2011 Pensioen. December 2011

AFM Consumentenmonitor Najaar 2011 Pensioen. December 2011 AFM Consumentenmonitor Najaar 2011 Pensioen December 2011 1 Inhoudsopgave 2 1 2 Management Summary Onderzoeksresultaten in detail 2a Pensioen algemeen 2b Pensioencommunicatie 2c Pensioenregeling 3 Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Meting september 2013

Meting september 2013 Meting september 2013 Het Nederlandse Donateurspanel van WWAV wordt mede mogelijk gemaakt door het CBF en is uitgevoerd door Peil.nl Donateursvertrouwen daalt in tegenstelling tot consumentenvertrouwen

Nadere informatie

Monitor Communicatie en Bestuur

Monitor Communicatie en Bestuur Monitor Communicatie en Bestuur Onderzoekcentrum drs. J.M.A. Schalk G. van Rije, MSc. oktober Colofon Opdrachtgever Tekst Drukwerk Informatie GR Onderzoekcentrum Impuls Publiciteit, Sliedrecht GR Onderzoekcentrum

Nadere informatie

2013, peiling 2 juli 2013

2013, peiling 2 juli 2013 resultaten 2013, peiling 2 juli 2013 Van 14 mei tot en met 26 mei 2013 is een peiling onder het HengeloPanel gehouden. Van de 2.715 panelleden die waren uitgenodigd, hebben 1.615 leden de vragenlijst ingevuld.

Nadere informatie

Onderzoek Externe Communicatie Gemeente Houten. December 2006

Onderzoek Externe Communicatie Gemeente Houten. December 2006 Onderzoek Externe Communicatie December 2006 Onderzoek Externe Communicatie December 2006 Auteurs: drs. Aart van Grootheest en drs. Joyce van der Laan Publicatiedatum: 18 december 2006 Trendview Radioweg

Nadere informatie

Onderzoek Je wordt 18 jaar en dan? De gevolgen voor je geldzaken

Onderzoek Je wordt 18 jaar en dan? De gevolgen voor je geldzaken Onderzoek Je wordt 18 jaar en dan? De gevolgen voor je geldzaken Rapportage Juli 2013 Meer informatie: info@wijzeringeldzaken.nl Samenvatting (1/3) 1. Veel 17-jarigen maken de indruk verstandig om te gaan

Nadere informatie

Onderzoek Digipanel: Vrijwillige Brandweer

Onderzoek Digipanel: Vrijwillige Brandweer Versie definitief Datum 25 november 2008 1 (7) Onderzoek Digipanel: Vrijwillige Brandweer Auteur Tineke Brouwers Het achtste onderzoek Op 12 september 2008 kregen alle panelleden van dat moment (749 personen)

Nadere informatie

Onderzoek: Sociaal leenstelsel

Onderzoek: Sociaal leenstelsel Onderzoek: Sociaal leenstelsel Publicatiedatum: 14-11-2014 Over dit onderzoek Het 1V Jongerenpanel, onderdeel van EenVandaag, bestaat uit 3000 jongeren van 12 t/m 24 jaar. Aan dit online onderzoek, gehouden

Nadere informatie

Gemaakt door: Lysanne Wolbers Menno Akkerman Tessa Heijerman

Gemaakt door: Lysanne Wolbers Menno Akkerman Tessa Heijerman Gemaakt door: Lysanne Wolbers Menno Akkerman Tessa Heijerman FSU Oktober 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Verantwoording...4 Conclusies...5 De cijfers op een rij.9 Knelpunten/oplossingen 15 Positieve punten.16

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2012 Pensioenen

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2012 Pensioenen AFM Consumentenmonitor voorjaar 2012 Pensioenen Juni 2012 GfK 2012 AFM Consumentenmonitor Juni 2012 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten in detail Pensioen algemeen Financiële

Nadere informatie

Bekendheid van de plannen voor het hoger onderwijs (nulmeting)

Bekendheid van de plannen voor het hoger onderwijs (nulmeting) Bekendheid van de plannen voor het hoger onderwijs (nulmeting) Een online onderzoek onder leerlingen en ouders in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Uitgevoerd door: Intomart

Nadere informatie

Resultaten internetpanel Dienst Regelingen

Resultaten internetpanel Dienst Regelingen Resultaten internetpanel Dienst Regelingen Resultaten peiling 15: gebruik social media juli 2012 1. Inleiding Tussen 1 juni en 10 juni konden panelleden van het internetpanel Dienst Regelingen een peiling

Nadere informatie

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf September 2014 Jongeren & geld De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen Anna van der Schors Minou van der Werf SAMENVATTING EN CONCLUSIE... 5 De financiële situatie en de beleving

Nadere informatie

Stadjers over energie en energiebesparing. Een Stadspanelonderzoek

Stadjers over energie en energiebesparing. Een Stadspanelonderzoek B A S I S V O O R B E L E I D Stadjers over energie en energiebesparing Een Stadspanelonderzoek Onderzoek en Statistiek Groningen heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling voor en uitvoering van

Nadere informatie

Wegwijs in onderzoek. Onderzoekswijzer

Wegwijs in onderzoek. Onderzoekswijzer Wegwijs in onderzoek Onderzoekswijzer december 2013 3 Deze onderzoekswijzer helpt je op weg bij het zelf uitvoeren, dan wel het begeleiden van een onderzoek. Als je zelf een onderzoek uitvoert, wil je

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Gemeente Bloemendaal 27 juni 2014 Kees-Jan van de Werfhorst Projectnummer: 107560 INHOUD INLEIDING SAMENVATTING 1 3 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN ACHTERGRONDGEGEVENS

Nadere informatie

Monitor voorbereiding passend onderwijs

Monitor voorbereiding passend onderwijs Monitor voorbereiding passend onderwijs Rapportage over meting 2 Uitgevoerd door Ecorys en Panteia in opdracht van: Schoolinfo; het ministerie van OCW; PO-Raad; VO-Raad; AVS; Ieder(in); onderwijsvakbonden

Nadere informatie

Analyse vragenlijst vooronderzoek SURF

Analyse vragenlijst vooronderzoek SURF Analyse vragenlijst vooronderzoek SURF Lector Dr. Mark Gellevij Onderzoekers Simone van der Donk MSc Jolise t Mannetje MSc Contact: Saxion - Kenniscentrum Onderwijsinnovatie Lectoraat Innovatief en Effectief

Nadere informatie

Bibliotheek Hilversum

Bibliotheek Hilversum Onderzoek 1-2014 Tarieven en leenvoorwaarden Bibliotheek Hilversum Een onderzoek onder klanten over het lidmaatschap van de bibliotheek Inhoud Samenvatting 2 Aanbevelingen en overwegingen 6 1. Lidmaatschap

Nadere informatie

Rapportage. Onderzoek: mediawijsheid onder ouders en kinderen

Rapportage. Onderzoek: mediawijsheid onder ouders en kinderen Rapportage Onderzoek: mediawijsheid onder ouders en kinderen In opdracht van: Mediawijzer.net Datum: 22 november 2013 Auteurs: Marieke Gaus & Marvin Brandon Index Achtergrond van het onderzoek 3 Conclusies

Nadere informatie

Centrum Monitoring Wijkprogramma s

Centrum Monitoring Wijkprogramma s Centrum Monitoring Wijkprogramma s Inhoud: 1. Onze buren in voormalig Badhuis 2. Evenementen Raadhuisplein 3. Verlichting park Willem van Oranjelaan 4. Jaarlijkse wijkschouw 5. Speelvoorzieningen 6. Wijkplatform

Nadere informatie

Wijkaanpak. bekendheid, betrokkenheid en communicatie

Wijkaanpak. bekendheid, betrokkenheid en communicatie Afdeling Onderzoek & Statistiek Gemeente Deventer Karen Teunissen April 2006 Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Bekendheid en betrokkenheid 4 Samenvatting 8 Hoofdstuk 2 Communicatie 9 Samenvatting 12

Nadere informatie

Resultaten Pensioenforum 26 juni en 3 juli

Resultaten Pensioenforum 26 juni en 3 juli Resultaten Pensioenforum 26 juni en 3 juli De weg naar het nieuwe pensioencontract Stichting Pensioenfonds OWASE 18 juli 2013 1/10/2014 Inhoud Samenvatting Conclusies Aanbevelingen Resultaten - per vraag

Nadere informatie

Communicatiemonitor 2012. Wensen van inwoners ten aanzien van gemeentelijke communicatiemiddelen

Communicatiemonitor 2012. Wensen van inwoners ten aanzien van gemeentelijke communicatiemiddelen Communicatiemonitor 2012 Wensen van inwoners ten aanzien van gemeentelijke communicatiemiddelen Afdeling Bedrijfsvoering Team informatievoorziening Onderzoek en Statistiek Venlo, januari 2013 1 2 Samenvatting

Nadere informatie