Gebruik en waardering van de lokale media en de rol van internet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gebruik en waardering van de lokale media en de rol van internet"

Transcriptie

1 Gebruik en waardering van de lokale media en de rol van internet gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal september Samenvatting Het internetgebruik onder Amersfoorters blijft nog steeds stijgen: circa 80% zit vrijwel dagelijks op het web en ook de sociale media (met name Facebook) zijn voor velen een belangrijke informatiebron. Toch maken inwoners vooral gebruik van de papieren media, zoals de huis-aan-huisbladen, als men op de hoogte wil zijn van het lokale nieuws. De gemeente Amersfoort verstrekt informatie via onder andere lokale kranten (Stadsberichten), Twitter en nieuwsbrieven. De Stadsberichten hebben veruit het grootste bereik. Nog maar weinig Amersfoorters kiezen voor Twitter, de wekelijkse e- mailbrief of de videoboodschappen voor hun informatievoorziening. De gemeentelijke website ( is wel favoriet als men zélf op zoek is naar informatie van de gemeente. Twee derde van de bewoners vindt dat de informatie die de gemeente verstrekt duidelijk is en dat zowel de website als de lokale kranten daarin goed voorzien. Toch geven sinds 2009 meer mensen aan dat men onvoldoende geïnformeerd wordt door de gemeente of dat meer informatie welkom is. Daarvoor geeft men uiteenlopende verklaringen. Men mist bijvoorbeeld bepaalde informatie, men heeft kritiek op de feedback die de gemeente geeft op klachten en vragen of op de rol die burgers hebben in de besluitvorming. Aanleiding tot het onderzoek De gemeente communiceert met de inwoners via verschillende media. De laatste jaren zijn daar nieuwe manieren bijgekomen zoals de digitale nieuwsbrief, twitter en de weekvideo. De afdeling Communicatie moet opnieuw afwegen op welke mix van communicatiemiddelen men wil inzetten. Om deze afweging te maken wil men de ontwikkeling volgen van het gebruik van de verschillende communicatiekanalen. De gemeente gaat steeds meer informatie digitaal aanbieden. In dat kader wil de afdeling communicatie graag weten hoe het internetgebruik onder Amersfoorters zich ontwikkelt en hoe zij informatie zoeken. Tot slot wil de afdeling Cultuur graag weten wat het bereik is van de door de gemeente gefinancierde media. Hiervoor heeft O&S onderzoek uitgevoerd in mei. Onderzoeksopzet Voor het onderzoek is een aselecte steekproef getrokken uit de Amersfoortse bevolking van 18 jaar en ouder. Aan het onderzoek hebben uiteindelijk 627 mensen meegedaan, een respons van circa 45%. De respondenten zijn gewogen naar leeftijd en wijk, waardoor de uitkomsten een betere afspiegeling vormen van de mening van de totale populatie. Doordat sommige vragen eerder zijn gesteld, kunnen trends worden geschetst.

2 Internet en sociale media Gebruik van internet blijft stijgen In de afgelopen vier jaar is het aandeel Amersfoorters dat toegang heeft tot internet verder gestegen. Had in 2009 nog 14% geen toegang tot internet, in geldt dit nog voor 4% van de volwassen bevolking. Omgerekend gaat het om naar schatting ruim Amersfoorters. Zelfs van de 65-plussers heeft driekwart toegang tot het internet. Ook de intensiteit van het gebruik neemt toe. Anno maakt vier op de vijf inwoners vrijwel dagelijks gebruik van internet. Dat was in 2009 nog maar drie op de vijf. Figuur 1. Hoe vaak zit u doorgaans op internet? geen toegang tot internet minder dan 1 keer per week ongeveer een keer per week een paar keer per week dagelijks 2009 bron: O&S, Stadspeiling 2009, Sociale media: vooral Facebook in trek Dit jaar is in het onderzoek voor het eerst ook gevraagd van welke sociale media bewoners gebruik maken. Iets meer dan de helft van de volwassen Amersfoorters blijkt een account op Facebook te hebben. Van Google+ en LinkedIn heeft iets minder dan de helft een account. Hyves en Twitter volgen met ruim 20% en Pinterest kent relatief weinig gebruikers. Figuur 2. Gebruik van sociale media in Facebook Google+ LinkedIn Twitter Hyves Pinterest Youtube heeft geen account vrijwel niet paar keer per maand wekelijks of dagelijks bron: O&S, Stadspeiling 2 Gebruik en waardering van de lokale media

3 Gebruik sociale media vooral leeftijdgebonden Vooral jongeren zijn actief met sociale media: onder 18 tot 30-jarigen worden met name Facebook en YouTube vaak gebruikt. Twitter en LinkedIn bereiken in de regel een bredere leeftijdsgroep: Linkedln wordt relatief het meest gebruikt door veertigers. Boven de 65 jaar is het gebruik van sociale media (nog) zeer beperkt. Lokaal nieuws Huis-aan-huiskranten blijven belangrijk voor lokaal nieuws Via kranten, tv, radio en internet kunnen Amersfoortse burgers te weten komen wat er speelt in de stad en in de regio. Van welke media maken onze inwoners vooral gebruik om aan informatie te komen? Uit onderstaande overzichten blijkt dat de papieren informatie en vooral de huis-aan-huiskranten het meeste worden benut om op de hoogte te blijven van lokaal nieuws. Wel daalt het aandeel inwoners dat hiervoor het AD vaak leest. Figuur 3. Geraadpleegde kranten voor lokaal- en regionaal nieuws huis-aan-huiskrant De Stad Amersfoort 2011 huis-aan-huiskrant Amersfoort Nu 2011 AD / Amersfoortse Courant 2011 ken ik niet nooit soms vaak bron: O&S, Stadspeiling 2011, 3 Gebruik en waardering van de lokale media

4 Lokale radio en tv: ouder publiek Het aandeel inwoners dat uitzendingen op de lokale tv of radio volgt is zeer beperkt. Alleen RTV Utrecht weet nog altijd een relatief groot aantal kijkers te trekken, hoewel dat aandeel wel terugloopt. Naarmate het publiek ouder is, neemt de kijk- en luisterdichtheid toe. Figuur 4. Geraadpleegde tv- en radiozenders voor lokaal- en regionaal nieuws 1 RTV Utrecht (televisie) 2011 Lokale televisie Mediagroep EVA Internet-TV (bv. AmersfoortGezien) Lokale radio Mediagroep EVA Radio M 2011 Bingo FM 2011 Golfbreker Radio / QFM 2011 ken ik niet nooit soms vaak bron: O&S, Stadspeiling 2011, Websites van kranten en omroepen weinig bekeken Een relatief kleine groep Amersfoorters volgt het lokale en regionale nieuws op websites van kranten en omroepen, zoals of De websites blijken in de afgelopen jaren wel iets meer in trek te zijn gekomen. 2 1 De vragen over Omroep EVA zijn in 2011 niet gesteld, omdat deze omroep ten tijde van het onderzoek nog niet actief was in Amersfoort. De toenmalige zendgemachtigde Omroep Amersfoort was toen uit de lucht vanwege faillissement en hierover zijn daarom ook geen vragen gesteld. In 2009 zijn er wel vragen over Omroep Amersfoort gesteld, maar deze uitkomsten zijn in verband met een veranderde vraagstelling niet vergelijkbaar. 2 Een andere indicatie voor het bereik van de nieuwsbrieven is door te kijken naar het aantal digitale abonnees van bijvoorbeeld De Stad Amersfoort en RTV-Utrecht. Dit is hier niet nader onderzocht. 4 Gebruik en waardering van de lokale media

5 Figuur 5. Geraadpleegde informatie via websites van lokale en regionale media ken ik niet nooit soms vaak Bron: O&S, Stadspeiling 2011, Gemeentelijke informatie Stadsberichten blijven belangrijkste bron voor informatie van de gemeente De gemeente probeert haar inwoners op verschillende manieren actief te informeren over haar beleid. De informatie op papier, de Stadsberichten die elke woensdag verschijnen in Amersfoort Nu, blijven het meest benutte medium: 36% leest ze vaak en 41% soms. Sinds 2011 worden ze zelfs iets vaker gelezen. Dit is opvallend, gezien het feit dat Amersfoort Nu als krant eerder minder lijkt te worden gelezen (zie figuur 3). Ook de website van de gemeente ( wordt door veel Amersfoorters wel eens geraadpleegd en het gebruik is eveneens licht toegenomen. Andere kanalen, zoals de wekelijkse nieuwsbrief AmersfoortMail, de videoboodschap van de burgemeester en het Twitteraccount van de gemeente worden maar door een zeer beperkt deel gelezen. Maar ook bij deze media is sprake van een licht toenemende bekendheid (zie figuur 6). Figuur 6. Van welke media maakt u gebruik als u informatie wilt over de gemeente? Stadsberichten in Amersfoort Nu AmersfoortMail 2011 videoboodschappen als van de burgemeester 2011 twitter 2011 ken ik niet (bijna) nooit soms vaak bron: O&S, Stadspeiling 2011, 5 Gebruik en waardering van de lokale media

6 Op zoek naar informatie: internet veruit favoriet Als Amersfoorters gericht op zoek zijn naar informatie over hun gemeente, hoe zoeken zij dan? Eén op de tien belt daarvoor bij voorkeur met het stadhuis. Iets minder, zo n 8%, komt liever zelf naar het stadhuis. Veruit het grootste deel zoekt de gewenste informatie op internet en daarbij wordt de gemeentelijke website het meest bezocht. Senioren vormen een uitzondering op dit beeld: van de 65-plussers kiest een kwart voor een bezoek aan het stadhuis en 30% gaat het liefst bellen. Figuur 7. Als u informatie zoekt van de gemeente, hoe zoekt u dan meestal? 8% 10% 62% 20% bezoek balie op het stadhuis bellen met het stadhuis via een zoekmachine op internet via bron: O&S, Stadspeiling Meerderheid van de Amersfoorters positief over kwaliteit van gemeentelijke informatie Via vier stellingen konden burgers zich uitspreken over de kwaliteit van de informatie die de gemeente aanbiedt. Circa twee derde van de inwoners is positief over de informatie op de website en de duidelijkheid en vindbaarheid van de informatie die wordt aangeboden. Het oordeel over de gemeentelijke website wordt iets minder positief beoordeeld dan twee jaar geleden. Ook is men in van mening dat men iets moeilijker aan informatie kan komen. 6 Gebruik en waardering van de lokale media

7 Tabel 1. Wat vindt u van de gemeentelijke informatie? 2011 de gemeente geeft in het algemeen duidelijke informatie (helemaal) eens 68% 66% neutraal 25% 24% (helemaal) oneens 7% 10% ik kan gemakkelijk aan gemeentelijke informatie komen (helemaal) eens 72% 69% neutraal 20% 23% (helemaal) oneens 8% 8% de gemeentelijke informatie via de lokale kranten is goed (helemaal) eens 71% 71% neutraal 23% 22% (helemaal) oneens 6% 7% de informatie op de gemeentelijke website is goed (helemaal) eens 70% 65% neutraal 22% 27% (helemaal) oneens 8% 8% De tabel geeft weer welk percentage het (helemaal) eens of oneens is met de genoemde stellingen op het totaal van de antwoorden, exclusief weet niet/geen mening. bron: O&S, Stadspeiling 2011, Behoefte aan informatie van de gemeente neemt toe Sinds 2009 blijken Amersfoortse burgers meer behoefte aan informatie te hebben (een toename van 17% in 2009 naar 32% in ). Ook zijn er sinds 2009 meer mensen van mening dat ze onvoldoende geïnformeerd worden (een toename van 6% naar 10%). Mogelijk dat dit samenhangt met de afname van het aantal folders, flyers en Stadsberichten Extra. Tabel 2 Vindt u dat de gemeente u voldoende informeert? ik word voldoende geïnformeerd 75% 63% 57% meer informatie is welkom 17% 26% 32% ik word onvoldoende geïnformeerd 6% 9% 10% ik krijg te veel informatie 2% 2% 0% De percentages geven de antwoorden weer op het totaal van de antwoorden, exclusief weet niet/geen mening. bron: O&S, Stadspeiling Wat mist men aan de informatievoorziening door de gemeente? Uit de vorige tabellen bleek dat Amersfoorters kritischer zijn geworden over de hoeveelheid aangeboden informatie en over het gemak om aan de juiste informatie te komen. In een open vraag konden de inwoners van Amersfoort in de vragenlijst toelichten wat men mist aan de informatievoorziening van de gemeente of wat men er juist goed aan vindt. Dit leverde ruim 200 reacties op en het maakt duidelijk waarom men soms kritisch is over de communicatie of waarom men vindt dat men behoefte heeft aan meer informatie. Positief over de informatievoorziening Ongeveer een kwart van alle reacties is overwegend positief. Deze burgers zijn vooral lovend over de website van de gemeente, maar ook de krant, de Stadsberichten krijgt lof toegezwaaid. Informatie aan nieuwe inwoners of de persoonlijke aandacht bij problemen Goede website en informatie in lokale huisaan-huisbladen is gemakkelijk te vinden. 7 Gebruik en waardering van de lokale media

8 (zoals destijds bij de jongerenoverlast in Hoogland) worden gewaardeerd. Het taalgebruik is toegankelijk. Men krijgt onvoldoende informatie Een deel van de mensen mist specifieke informatie, zoals een jaarkalender van evenementen, informatie over de boerenmarkt op vrijdag, beweegredenen voor politieke besluiten of voor vertraging in plannen. Ook de vindbaarheid kan beter: er wordt wel veel informatie aangeboden, maar de informatie die men zoekt kan men niet vinden. "Ik mis informatie over kinderdagverblijven en open dagen van brandweer en politie op de site." Kritiek op de aard van de informatievoorziening Opmerkingen in deze categorie zijn van velerlei aard: men zou meer informatie digitaal willen ontvangen, de zoekfunctie van de website kan beter, men zou vaker gerichte mailings willen ontvangen, stukken zijn te ambtelijk geschreven ( degelijk, maar saai ), Ideetje: plaats een elektronisch gevelbord met 'lopende' informatie over onderwerpen & besluiten van de politiek ( ). de live uitzendingen van de raad zijn van slechte kwaliteit. Sommigen betreuren het dat de Stadsberichten in het reclameblad Amersfoort NU staan en niet in de informatieve Stad Amersfoort. Meerdere mensen hebben behoefte aan informatie op wijkniveau. Al enkele jaren klaag ik over ernstige hondepoep-overlast bij de afd. Handhaving. Er worden geen oplossingen voorgedragen en uitgevoerd. Ik krijg wel mails dat de boel is afgehandeld. Er is niets afgehandeld ( ). Informatie wordt slecht teruggekoppeld Een deel van de bewoners klaagt over het feit dat men niet geïnformeerd wordt over het vervolg of de voortgang van een bepaald project of over hoe de besluitvorming tot stand komt. Ook vinden sommige bewoners dat men geen reactie krijgt op ingediende klachten of ideeën. De burger wordt niet serieus genomen Reacties in deze categorie liggen vaak in het besluitvorming. Dat is een gemiste kans. verlengde van de hiervoor genoemde opmerkingen. Deze burgers vinden dat de gemeente wel veel informatie geeft, maar achteraf ( ). weinig doet met de informatie die burgers geven en dat er slecht geluisterd wordt. Uit sommige reacties blijkt dat men de informatievoorziening van de gemeente niet vertrouwt, omdat deze te veel sturend zou zijn, de berichtgeving is volgens hen te partijdig, suggestief of positief. Informatiebijeenkomsten zijn vaak al na de Bolsius' weekbrief is leuk, maar ook allemaal Overige opmerkingen De overige reacties die betrekking hebben op de communicatie variëren van opmerkingen als teveel informatie, informatie te versnipperd, juiste ambtenaren zijn niet bereikbaar tot informatie is onjuist. Een aantal reacties betreft het beleid zelf: de bezuinigingen op buurthuizen en dergelijke. 8 Gebruik en waardering van de lokale media

9 Bijlage 1. Vragenlijst met scores in procenten B1 Wat vindt u van de gemeentelijke informatie? Kunt u aangeven in hoeverre u het eens of oneens bent met de hier genoemde stellingen? De gemeente geeft in het algemeen duidelijke in informatie Ik kan gemakkelijk aan gemeentelijke informatie komen De gemeentelijke informatie via de lokale kranten is goed De informatie op de gemeentelijke website is ggoed helemaal mee eens mee eens neutraal niet mee eens helemaal niet mee eens weet niet / geen mening 3% 59% 23% 9% 0% 6% 7% 58% 21% 7% 1% 6% 5% 58% 20% 5% 1% 11% 6% 49% 22% 6% 1% 16% B2 Vindt u dat de gemeente u voldoende informeert over haar activiteiten en beslissingen? 0% ik krijg te veel informatie 47% ik word voldoende geïnformeerd 26% meer informatie is welkom 8% ik word onvoldoende geïnformeerd 19% dat weet ik niet / geen mening ga naar vraag B4 B3 Wat mist u in de informatievoorziening door de gemeente of wat vindt u er juist goed aan? B4 De gemeente informeert bewoners op verschillende manieren. Van welke onderstaande media maakt u gebruik en hoe vaak? ken ik niet (bijna) nooit soms vaak Stadsberichten (de informatiepagina s op woensdag in Amersfoort Nu) 10% 13% 41% 36% De wekelijkse nieuwsbrief van de gemeente (AmersfoortMail) 65% 25% 6% 4% De gemeentelijke website 11% 36% 47% 6% Videoboodschappen zoals die van de burgemeester 64% 28% 7% 1% Twitter 55% 39% 4% 2% B5 Via kranten, tv, radio en internet kunnen bewoners weten wat er speelt in de stad en de regio. Van welke onderstaande media maakt u gebruik en hoe vaak? ken ik niet nooit soms vaak huis-aan-huiskrant De Stad Amersfoort (woensdag) 4% 11% 35% 50% huis-aan-huiskrant Amersfoort Nu (woensdag) 4% 12% 38% 46% AD / Amersfoortse Courant (elke dag) 5% 59% 18% 18% RTV Utrecht (televisie) 2% 51% 37% 10% Lokale televisie Mediagroep EVA 18% 62% 18% 2% Internet-TV (zoals AmersfoortGezien of Kei TV) 23% 64% 12% 1% Lokale radio Mediagroep EVA 23% 69% 7% 1% Radio M 19% 69% 9% 3% Bingo FM 21% 74% 5% 0% Golfbreker Radio / QFM 22% 74% 4% 0% website 11% 52% 33% 4% website 12% 70% 13% 5% website 14% 65% 19% 2% website www. mediagroep-eva.nl 21% 75% 3% 1% 9 Gebruik en waardering van de lokale media

10 B6 Als u informatie zoekt van de gemeente Amersfoort, hoe zoekt u dan meestal? 8% dan ga ik het liefst naar een balie op het stadhuis 10% dan pak ik de telefoon en bel ik met het stadhuis 62% ik kijk op internet, op de website van de gemeente ( 20% ik kijk op internet en zoek dan via een zoekmachine zoals google B7 Heeft u toegang tot internet en via welke manier? Meerdere antwoorden zijn mogelijk. 4% nee, ik heb geen toegang tot internet ga naar blok C 3% ja, via buren of familie 34% ja, op mijn werk of op school 92% ja, thuis via laptop of computer 34% ja, ik heb toegang tot internet via tablet 45% ja, ik heb toegang tot internet via smartphone B8 Hoe vaak zit u doorgaans op internet? Het gaat hierbij om al het internetgebruik, dus , facebook, twitter, websites, google etc. 84% dagelijks 11% een paar keer per week 3% ongeveer een keer per week 1% één of een paar keer per maand 2% (vrijwel) nooit B9 Bent u actief op sociale media? nee, ik heb geen ja, maar ik gebruik ja, gebruik ik af en toe ja, gebruik ik vaak account he het (vrijwel) niet (paar keer per maand) (w(wekelijks of dagelijks) Facebook 43% 9% 11% 37% Twitter 73% 13% 5% 9% LinkedIn 58% 10% 17% 15% Hyves 78% 19% 2% 1% Google+ 55% 16% 10% 20% Pinterest 93% 4% 2% 1% Youtube 43% 16% 24% 17% Bijlage 2. Kengetal voor de begroting Communicatie 2011 % inwoners dat vindt dat de gemeente over het algemeen duidelijke informatie geeft 68% 3 66% 4 3 In het vorige rapport was nog een percentage voor 2011 genoemd van 70%. Dit kwam doordat toen is gewerkt met een weging, die voor de Burgerpeiling destijds was voorgeschreven. Dit is nu losgelaten. O&S heeft voor gekozen voor een meer nauwkeurige weging. Het percentage voor 2011 komt daardoor iets lager uit. 4 Dit is exclusief weet niet / geen mening. De rest van de inwoners die hier wel een mening over heeft is hier neutraal over (24%) of vindt de informatie over het algemeen niet duidelijk (10%). 10 Gebruik en waardering van de lokale media

Communicatie, lokale media en samenwerking 2015

Communicatie, lokale media en samenwerking 2015 Communicatie, lokale media en samenwerking 2015 Gemeente Amersfoort Dymphna Meijneken April 2016 De Stadsberichten, een aantal pagina s in het lokale blad Amersfoort Nu, is al jaren de meest benutte bron

Nadere informatie

Lokale media en informatie van de gemeente

Lokale media en informatie van de gemeente Lokale media en informatie van de gemeente Stadspeiling 2011 Gemeente Amersfoort Sector Dienstverlening, Informatie en Advies (DIA) Onderzoek en Statistiek Zwaantina van der Veen Uitgave en rapportage

Nadere informatie

Kübra Ozisik. Marjolein Kolstein. Mei

Kübra Ozisik. Marjolein Kolstein. Mei Kübra Ozisik Mei 2017 Marjolein Kolstein www.os-groningen.nl @basisvoorbeleid BASIS VOOR BELEID Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Samenvatting 2 1. Inleiding 4 2. Resultaten 5 2.1 Respons 5 2.2 Bekendheid

Nadere informatie

Wat vinden kijkers en luisteraars van de Omroep Organisatie Groningen?

Wat vinden kijkers en luisteraars van de Omroep Organisatie Groningen? Wat vinden kijkers en luisteraars van de Omroep Organisatie Groningen? Marjolein Kolstein Juli 2017 www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID Inhoud Samenvatting 2 1. Inleiding 3 1.1 Aanleiding van het onderzoek

Nadere informatie

Stad en raad Een Stadspanelonderzoek

Stad en raad Een Stadspanelonderzoek Stad en raad Een Stadspanelonderzoek Kübra Ozisik 13 Juni 2016 Laura de Jong www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Inleiding... 2 2. Resultaten... 3 2.1 Respons... 3

Nadere informatie

OOG TV en Radio. Marjolein Kolstein. Mei 2016. Laura de Jong. Kübra Ozisik. www.os-groningen.nl

OOG TV en Radio. Marjolein Kolstein. Mei 2016. Laura de Jong. Kübra Ozisik. www.os-groningen.nl OOG TV en Radio Marjolein Kolstein Laura de Jong Mei 2016 Kübra Ozisik www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID Inhoud Inhoud 1 Samenvatting 3 1. Inleiding 5 1.1 Aanleiding van het onderzoek 5 1.2 Doel van

Nadere informatie

RESULTATEN Hieronder volgt de samenvatting van de resultaten.

RESULTATEN Hieronder volgt de samenvatting van de resultaten. Lezersonderzoek 2015 Het lezersonderzoek is gehouden in het Delft Internet Panel (DIP). Daarnaast is er een steekproef getrokken voor respondenten met achtergrondgegevens, die minder vaak in het DIP voorkomen.

Nadere informatie

10% 23% 40% 20% 7% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Figuur 2 Bent u bekend met het werk van de gemeenteraad van Zeewolde? (n=547) in grote lijnen.

10% 23% 40% 20% 7% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Figuur 2 Bent u bekend met het werk van de gemeenteraad van Zeewolde? (n=547) in grote lijnen. Burgerpanel Zeewolde Resultaten peiling 6: gemeenteraad juni 2013 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 6 e peiling met het burgerpanel van Zeewolde. De vragen gingen deze keer over

Nadere informatie

Dienstverlening Amsterdam-Noord

Dienstverlening Amsterdam-Noord Dienstverlening Amsterdam-Noord tweede meting bewonerspanel Projectnummer: 9151 In opdracht van stadsdeel Amsterdam-Noord Rogier van der Groep Esther Jakobs Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk. Gemeente Amersfoort Dorien de Bruijn, Ben van de Burgwal 14 juli 2014

Vrijwilligerswerk. Gemeente Amersfoort Dorien de Bruijn, Ben van de Burgwal 14 juli 2014 Vrijwilligerswerk Gemeente Amersfoort Dorien de Bruijn, Ben van de Burgwal 14 juli 2014 Een op de drie Amersfoorters was in de afgelopen 12 maanden actief als vrijwilliger. Hoe vaak zij vrijwilligerswerk

Nadere informatie

Bewonerspanel Communicatie

Bewonerspanel Communicatie Interne Bedrijven, Gemeente Utrecht onderzoek@utrecht.nl / 030 286 1350 www.utrecht.nl/onderzoek Bewonerspanel Communicatie Context Van 16 tot 30 november 2015 heeft IB Onderzoek een peiling gehouden onder

Nadere informatie

Digitaal burgerpanel gemeente Noordwijkerhout

Digitaal burgerpanel gemeente Noordwijkerhout Digitaal burgerpanel gemeente Noordwijkerhout 0-meting burgerparticipatie en communicatie De gemeente Noordwijkerhout heeft een nieuw communicatiebeleidsplan dat uitgaat van meer omgevingsbewust werken

Nadere informatie

Reactienota naar aanleiding van het Inwonerpanel

Reactienota naar aanleiding van het Inwonerpanel Reactienota naar aanleiding van het Inwonerpanel In juni dit jaar zijn aan het Inwonerpanel vragen gesteld over de gemeentelijke informatievoorziening in het algemeen, de wekelijkse informatiepagina in

Nadere informatie

Nieuwsbrief burgerpanel Overschie

Nieuwsbrief burgerpanel Overschie Nieuwsbrief burgerpanel Overschie Resultaten 3 e peiling: communicatiemiddelen 3 februari 2014 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de derde peiling met het burgerpanel Overschie. De

Nadere informatie

Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok

Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok Veel gemeenten zijn inmiddels actief op sociale media kanalen, zoals ook blijkt uit het onderzoek dat is beschreven in hoofdstuk 1. Maar

Nadere informatie

Gemiddeld gebruik van internet via verschillende media, in procenten (meer antwoorden mogelijk) 52% 37% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

Gemiddeld gebruik van internet via verschillende media, in procenten (meer antwoorden mogelijk) 52% 37% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 6 GEBRUIK VAN INTERNET EN SOCIAL MEDIA De gemeente is benieuwd of alle bewoners beschikking hebben over en gebruik maken van internet en van social media en of men belemmerd wordt als het gaat om informatie

Nadere informatie

Maar wat wil die burger nou?

Maar wat wil die burger nou? Maar wat wil die burger nou? David Kok Dit boek gaat grotendeels over hoe gemeenten sociale media (kunnen) inzetten. En dat is belangrijk, want onderzoek laat zien dat gemeenten daar nog grote stappen

Nadere informatie

Communicatievisie 2015

Communicatievisie 2015 Communicatievisie 2015 Inleiding Communicatievisie gemeente Enschede De gemeente Enschede werkt aan een nieuwe Communicatievisie: hoe en op welke manier gaat de gemeente in de toekomst met haar inwoners

Nadere informatie

Onderzoek website 2015

Onderzoek website 2015 Onderzoek website 2015 Februari 2015 O n d e r z o e k w e b s i t e 2 0 1 5 P a g i n a 2 Inleiding In opdracht van het Webteam is begin 2015 een onderzoek uitgevoerd naar de bekendheid en het gebruik

Nadere informatie

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2014 COMMUNICATIE

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2014 COMMUNICATIE BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2014 COMMUNICATIE Gemeente Oirschot November/December 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Sociale media in Nederland Door: Newcom Research & Consultancy

Sociale media in Nederland Door: Newcom Research & Consultancy Sociale media in Nederland Door: Newcom Research & Consultancy Sociale media hebben in onze samenleving een belangrijke rol verworven. Het gebruik van sociale media is groot en dynamisch. Voor de vierde

Nadere informatie

Onderzoek Communicatie

Onderzoek Communicatie Onderzoek Communicatie Dalfsen 2015 Colofon Onderzoek Communicatie, Dalfsen 2015 December 2015 Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de gemeente Dalfsen. Uitvoering: Onderzoek & Informatie, gemeente

Nadere informatie

Internetpanel over de lokale media

Internetpanel over de lokale media Internetpanel over de lokale media In opdracht van: Afdeling Communicatie Rapportage door: Team Beleidsonderzoek & Informatiemanagement Gemeente Purmerend J. van Poorten november 2008 Verkrijgbaar bij:

Nadere informatie

Kijk- en luisteronderzoek 2013b

Kijk- en luisteronderzoek 2013b Kijk- en luisteronderzoek 2013b eindrapport januari 2014 OWP research Wethouder van Caldenborghlaan 76-6226 BV - Maastricht - www.owp.nl Inhoud Samenvatting 3 1 Inleiding 6 1.1 Aanleiding onderzoek 6 1.2

Nadere informatie

Inleiding. RESULTATEN ENQUÊTE ONLINE COMMUNICATIE Gemeente Staphorst. Juli 2015

Inleiding. RESULTATEN ENQUÊTE ONLINE COMMUNICATIE Gemeente Staphorst. Juli 2015 Pagina 1 van 5 Inleiding Van 2 t/m 13 april hebben inwoners de gelegenheid gekregen hun mening te geven over de online communicatie van de gemeente Staphorst. In deze enquête werd gevraagd hoe tevreden

Nadere informatie

HET BURGERPANEL WESTVOORNE OVER COMMUNICATIE

HET BURGERPANEL WESTVOORNE OVER COMMUNICATIE HET BURGERPANEL WESTVOORNE OVER COMMUNICATIE Resultaten tweede peiling Juni 2015 1.1 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 2 e peiling van het burgerpanel van gemeente Westvoorne.

Nadere informatie

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Tilburg DIMENSUS beleidsonderzoek December 2012 Projectnummer 507 Inhoudsopgave Samenvatting

Nadere informatie

Jongerenparticipatie in Amersfoort

Jongerenparticipatie in Amersfoort Jongerenparticipatie in Amersfoort gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal november 2013 Samenvatting De gemeente wil Amersfoortse jongeren meer betrekken bij zaken die hen aangaan. We hebben via digitaal

Nadere informatie

De dienstverlening van Westerpark

De dienstverlening van Westerpark De dienstverlening van Westerpark Vanaf eind mei 2009 konden bewoners en ondernemers van Westerpark zich aanmelden bij het nieuw opgerichte digitale bewonerspanel. In deze rapportage wordt verslag gedaan

Nadere informatie

Peiling gemeentelijke communicatie. Gemeente Drechterland Juni 2012

Peiling gemeentelijke communicatie. Gemeente Drechterland Juni 2012 Peiling gemeentelijke communicatie Gemeente Drechterland Juni 2012 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2012-1876 Datum

Nadere informatie

Kiezersonderzoek 2017 Onderzoek naar stemgedrag van gemeentepanelleden

Kiezersonderzoek 2017 Onderzoek naar stemgedrag van gemeentepanelleden Kiezersonderzoek 2017 Onderzoek naar stemgedrag van gemeentepanelleden Bestuursstaf Advies en ondersteuning Venlo, juli 2017 Onderzoek & Statistiek 2 Samenvatting In maart 2018 vinden er in Venlo gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

Hoofdstuk 6. Gemeentelijke informatievoorziening en Stadskrant

Hoofdstuk 6. Gemeentelijke informatievoorziening en Stadskrant Hoofdstuk 6. Gemeentelijke informatievoorziening en Stadskrant Samenvatting Vergelijkbaar met voorgaande jaren vindt ruim acht op de tien Leidenaren dat de gemeente hen voldoende op de hoogte houdt van

Nadere informatie

Mediamix 2012 Peiling onder de Deventer bevolking. Februari 2013

Mediamix 2012 Peiling onder de Deventer bevolking. Februari 2013 Mediamix 2012 Peiling onder de Deventer bevolking Februari 2013 Uitgave : Team Kennis en Verkenning Naam : M. Nuus Telefoonnummer : 3401 Mail : mg.nuus@deventer.nl Gemeente Deventer 1 Inhoud Samenvatting

Nadere informatie

Resultaten internetpanel Dienst Regelingen

Resultaten internetpanel Dienst Regelingen Resultaten internetpanel Dienst Regelingen Resultaten peiling 15: gebruik social media juli 2012 1. Inleiding Tussen 1 juni en 10 juni konden panelleden van het internetpanel Dienst Regelingen een peiling

Nadere informatie

Rapportage onderzoek communicatie en informatie. communicatiemiddelen en informatievoorziening van bibliotheken. de Bibliotheek Deventer

Rapportage onderzoek communicatie en informatie. communicatiemiddelen en informatievoorziening van bibliotheken. de Bibliotheek Deventer voor bibliotheken Rapportage onderzoek communicatie en informatie De mening van klanten over de communicatiemiddelen en informatievoorziening van bibliotheken de Bibliotheek Deventer Inhoud Beschrijving

Nadere informatie

Onderzoek Inwonerspanel: Geinbeat (Cityplaza) Festival

Onderzoek Inwonerspanel: Geinbeat (Cityplaza) Festival 1 (12) Onderzoek Inwonerspanel: Auteur Tineke Brouwers Respons onderzoek Op 26 maart kregen de panelleden van 18 jaar en ouder (1.155 personen) een e-mail met de vraag of zij digitaal een vragenlijst over

Nadere informatie

Wijkaanpak. bekendheid, betrokkenheid en communicatie

Wijkaanpak. bekendheid, betrokkenheid en communicatie Afdeling Onderzoek & Statistiek Gemeente Deventer Karen Teunissen April 2006 Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Bekendheid en betrokkenheid 4 Samenvatting 8 Hoofdstuk 2 Communicatie 9 Samenvatting 12

Nadere informatie

Onderzoek mediagebruik Maastricht mei 2017

Onderzoek mediagebruik Maastricht mei 2017 Onderzoek mediagebruik Maastricht 2016 mei 2017 1 Publicatiedatum donderdag 4 mei 2017 Contact Gemeente Maastricht Team Communicatie (043) 350 42 00 communicatie@maastricht.nl pagina 2 Onderzoek Mediagebruik

Nadere informatie

Rekenkameronderzoek Veiligheid

Rekenkameronderzoek Veiligheid Rekenkameronderzoek Veiligheid ONDERZOEK ONDER HET BEWONERSPANEL DORDRECHT Inhoud In hoeverre zijn de bewoners op de hoogte van de voorlichting van de gemeente Dordrecht? Wat weten ze van de veiligheidsrisico

Nadere informatie

Trends in Digitale Media december 2014. SPOT publicatie GfK onderzoek in samenwerking met KVB SMB, PMA, RAB, en SPOT

Trends in Digitale Media december 2014. SPOT publicatie GfK onderzoek in samenwerking met KVB SMB, PMA, RAB, en SPOT Trends in Digitale Media december 2014 SPOT publicatie GfK onderzoek in samenwerking met KVB SMB, PMA, RAB, en SPOT TV kijken via smartphone 75% gegroeid Vorig jaar december concludeerde SPOT dat TV kijken

Nadere informatie

PEILING 65-PLUSSERS. Gemeente Enkhuizen januari 2015. www.ioresearch.nl

PEILING 65-PLUSSERS. Gemeente Enkhuizen januari 2015. www.ioresearch.nl PEILING 65-PLUSSERS Gemeente Enkhuizen januari 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Telnr. : 0229-282555 Rapportnummer 2015-2080 Datum januari 2015 Opdrachtgever

Nadere informatie

Gemeente Velsen Onderzoek Communicatie. juli 2011

Gemeente Velsen Onderzoek Communicatie. juli 2011 Onderzoek Communicatie juli 2011 Gemeente Velsen Onderzoek Communicatie Trendview is onderdeel van DUO Market Research Postbus 681, 3500 AR Utrecht Tel. (030) 2631085 E-mail: trendview@duomarketresearch.nl

Nadere informatie

HOF VAN TWENTE PANEL. 1. Inleiding. Resultaten peiling 22 over gemeentepagina en communicatie. September 2015

HOF VAN TWENTE PANEL. 1. Inleiding. Resultaten peiling 22 over gemeentepagina en communicatie. September 2015 HOF VAN TWENTE PANEL Resultaten peiling 22 over gemeentepagina en communicatie September 2015 1. Inleiding 1.1 Over de peiling De peiling onder leden van het Hofpanel liep van 27 augustus tot en met 6

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Almere. Rapportage Almere in de Peiling 2014. Geachte raad,

Aan de raad van de gemeente Almere. Rapportage Almere in de Peiling 2014. Geachte raad, Stafdienst Bestuurszaken en Control A.Kets Tel: (036) 5399547 Stadhuisplein 1 Postbus 200 1300 AE Almere Telefoon 14 036 Fax (036) 5399912 Email info@almere.nl www.almere.nl Aan de raad van de gemeente

Nadere informatie

Almere in de Peiling 2014

Almere in de Peiling 2014 Almere in de Peiling 2014 Voorwoord In 2014 werd de stadsenquête Almere in de Peiling alweer voor de achtste keer uitgevoerd. Elke twee jaar wordt een grote groep Almeerders van 18 jaar en ouder uitgenodigd

Nadere informatie

Gemeente Houten: Communicatie. Den Dolder, 30 juni 2011 Rianne van Beek Msc. Ir. Martine van Doornmalen

Gemeente Houten: Communicatie. Den Dolder, 30 juni 2011 Rianne van Beek Msc. Ir. Martine van Doornmalen Gemeente Houten: Communicatie Den Dolder, 30 juni 2011 Rianne van Beek Msc. Ir. Martine van Doornmalen 2 Het auteursrecht op dit rapport berust bij ADV Market Research (ADV). De opdrachtgever mag deze

Nadere informatie

Interactief bestuur. Omnibus 2015

Interactief bestuur. Omnibus 2015 Interactief bestuur Omnibus 2015 O&S April 2016 Samenvatting In september/oktober 2015 is door de afdeling Onderzoek & Statistiek van de gemeente s- Hertogenbosch een omnibusonderzoek gehouden. In dit

Nadere informatie

Elektronische dienstverlening

Elektronische dienstverlening Hoofdstuk 4 Elektronische dienstverlening Samenvatting Bewoners kunnen voor steeds meer diensten gebruik maken van de website van de gemeente. De beschikbaarheid van internet mag hierbij vrijwel geen beperkingen

Nadere informatie

Hoe actief zijn gemeenten op sociale media Door: David Kok

Hoe actief zijn gemeenten op sociale media Door: David Kok Hoe actief zijn gemeenten op sociale media Door: David Kok In dit hoofdstuk worden de resultaten beschreven van het tweede onderzoek naar het gebruik van sociale media door gemeenten in Nederland. Dit

Nadere informatie

ONDERZOEK IBP COMMUNICATIE VERKEER

ONDERZOEK IBP COMMUNICATIE VERKEER ONDERZOEK IBP COMMUNICATIE VERKEER GEMEENTE HILVERSUM MAART/APRIL 2011 20110114.01 Maart/April 2011 1 Inhoudsopgave Onderzoeksopzet en -verantwoording Blz. 3 2 Resultaten Blz. 6 2.1 Deelname aan het verkeer

Nadere informatie

Onderzoek naar de effectiviteit van gemeentelijke communicatie

Onderzoek naar de effectiviteit van gemeentelijke communicatie Onderzoek naar de effectiviteit van gemeentelijke communicatie Er wordt via diverse kanalen en partijen over de gemeente en over actuele gemeentelijke onderwerpen gecommuniceerd. Over de communicatie door

Nadere informatie

Onderzoek communicatie gemeente Amstelveen

Onderzoek communicatie gemeente Amstelveen Onderzoek communicatie gemeente Amstelveen maart 2013 Respons In februari is er onder ruim 500 digipanelleden een onderzoek gehouden met als onderwerp communicatie. Hiervan heeft 55% daadwerkelijk gehoor

Nadere informatie

RTV Papendrecht. 1 Conclusies. Bereik en waardering onder het Bewonerspanel Papendrecht

RTV Papendrecht. 1 Conclusies. Bereik en waardering onder het Bewonerspanel Papendrecht RTV Papendrecht Bereik en waardering onder het Bewonerspanel Papendrecht Inhoud: RTV Papendrecht is de lokale radio- en televisiezender van Papendrecht. Het aanbod bestaat uit radio-uitzendingen op Papendrecht

Nadere informatie

Peiling gemeentelijke communicatie en dienstverlening. Gemeente Enkhuizen Juni 2012

Peiling gemeentelijke communicatie en dienstverlening. Gemeente Enkhuizen Juni 2012 Gemeente Enkhuizen Juni 2012 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2012-1871 Datum : Juni 2012 Opdrachtgever : Gemeente

Nadere informatie

Gemeentelijke Dienstverlening. Omnibus 2009

Gemeentelijke Dienstverlening. Omnibus 2009 Gemeentelijke Dienstverlening Omnibus 2009 Afdeling O&S Februari 2009 2 Samenvatting Inwoners vinden dat de gemeente haar dienstverlening heeft verbeterd De inwoners van s-hertogenbosch beoordelen de gemeentelijke

Nadere informatie

Burgers twitteren niet met de gemeente

Burgers twitteren niet met de gemeente Burgers twitteren niet met de gemeente Peter Joosten Het Twitter-account van de gemeente Bellingwedde, het YouTube-kanaal van de gemeente Den Haag, het Pinterest-account van de gemeente Goes of de Slideshare

Nadere informatie

Informatiebehoefte en mediagebruik. Gemeente Schagen April 2014

Informatiebehoefte en mediagebruik. Gemeente Schagen April 2014 Gemeente Schagen April 2014 Inleiding Achtergrond van het onderzoek De gemeente Schagen hecht veel waarde aan de kwaliteit van haar dienstverlening en aan een goede informatievoorziening richting haar

Nadere informatie

Trends in Digitale Media; nieuwe opportunities voor TV

Trends in Digitale Media; nieuwe opportunities voor TV Trends in Digitale Media; nieuwe opportunities voor TV Second screen breekt definitief door Het aantal bezitters van ipads en andere tablets is per december 2011 gestegen tot 1.7 miljoen Nederlanders (14%

Nadere informatie

Uitkomsten vragenlijst nulmeting Statenverkiezingen 2015

Uitkomsten vragenlijst nulmeting Statenverkiezingen 2015 Uitkomsten vragenlijst nulmeting Statenverkiezingen 2015 Respons Eind augustus 2014 zijn 3500 vragenlijsten naar willekeurige adressen gestuurd met het verzoek mee te werken aan het onderzoek. In totaal

Nadere informatie

BEHOEFTEONDERZOEK COMMUNICATIEMIDDELEN

BEHOEFTEONDERZOEK COMMUNICATIEMIDDELEN BEHOEFTEONDERZOEK COMMUNICATIEMIDDELEN Gemeente Katwijk Mei 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2017/ 066 Datum Mei 2017 Opdrachtgever

Nadere informatie

Internetpanel Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Resultaten peiling 30: Communicatie nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Internetpanel Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Resultaten peiling 30: Communicatie nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Internetpanel Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Resultaten peiling 30: Communicatie nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 1. Inleiding Vanaf 2015 verandert het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (vanaf

Nadere informatie

Mening inwoners over energiebesparing en duurzame energie Omnibusonderzoek 2011. Gemeente s-hertogenbosch

Mening inwoners over energiebesparing en duurzame energie Omnibusonderzoek 2011. Gemeente s-hertogenbosch Mening inwoners over energiebesparing en duurzame energie Omnibusonderzoek 2011 Gemeente s-hertogenbosch Afdeling Onderzoek&Statistiek Januari 2012 Samenvatting In het Omnibusonderzoek van 2011 onder bewoners

Nadere informatie

ONDERZOEK WEBSITE. Gemeente Hulst. GfK Panel Services I mei 2013. GfK 2013 Onderzoek website gemeente Hulst 31 mei 2013 1

ONDERZOEK WEBSITE. Gemeente Hulst. GfK Panel Services I mei 2013. GfK 2013 Onderzoek website gemeente Hulst 31 mei 2013 1 ONDERZOEK WEBSITE Gemeente Hulst GfK Panel Services I mei 2013 GfK 2013 Onderzoek website gemeente Hulst 31 mei 2013 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten Gebruik website Zoekmachine

Nadere informatie

Communicatie gepeild. Onderzoek naar de effectiviteit van gemeentelijke communicatiemiddelen

Communicatie gepeild. Onderzoek naar de effectiviteit van gemeentelijke communicatiemiddelen Communicatie gepeild Onderzoek naar de effectiviteit van gemeentelijke communicatiemiddelen Onderzoek uitgevoerd door Team Bestuur Gemeente Terneuzen, november 2014 Inhoudsopgave 1 Aanleiding... 4 1.1

Nadere informatie

HET LEIDERDORPPANEL OVER...

HET LEIDERDORPPANEL OVER... HET LEIDERDORPPANEL OVER... Resultaten peiling 13: Meedenken en meedoen in de openbare ruimte april 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 13 e peiling met het burgerpanel van

Nadere informatie

(R)TV Dordrecht anno 2016

(R)TV Dordrecht anno 2016 (R)TV Dordrecht anno 2016 BEKENDHEID, GEBRUIK, BEREIK EN WAARDERING Inhoud In het kader van de agenda voor de stad heeft de gemeente Dordrecht behoefte aan een nieuwe meting van het bereik en de waardering

Nadere informatie

Tradities en gebruiken in de Groningse cultuur

Tradities en gebruiken in de Groningse cultuur Tradities en gebruiken in de Groningse cultuur Groningen kent verschillende tradities en gebruiken. Denk hierbij aan de Groningse streektaal, de vlag en het Groningse volkslied. Maar het gaat ook om het

Nadere informatie

Rekenkameronderzoek Veiligheid

Rekenkameronderzoek Veiligheid Rekenkameronderzoek Veiligheid ONDERZOEK ONDER HET BEWONERSPANEL ALBLASSERDAM Inhoud 1. Conclusies 2. Figuren en tabellen Weten bewoners van Alblasserdam wat ze moeten doen als de sirene op een ongebruikelijk

Nadere informatie

Onderzoek informatie via Soester Courant en website

Onderzoek informatie via Soester Courant en website Onderzoek informatie via Soester Courant en website ONDERZOEK INWONERPANEL SOEST GFK, DECEMBER 2016 1 Inhoudsopgave 1 Onderzoeksresultaten 2 Onderzoeksverantwoording 3 Steekproefspecificatie 4 Contact

Nadere informatie

Gemeente Houten Communicatie onderzoek

Gemeente Houten Communicatie onderzoek Gemeente Houten Communicatie onderzoek Resultaten onderzoek 2013 In opdracht van de gemeente Houten Januari 2014 Rianne van Beek MSc Laurette Haas Totta Research N.V. Burgemeester Stramanweg 105F 1101

Nadere informatie

Grootste longitudinale studie

Grootste longitudinale studie Grootste longitudinale studie SOCIAL MEDIA IN NEDERLAND 2013 2 / 48 Bijlagen Resultaten de Woningstichting Uitgelicht: 3 doelgroepen Uitgelicht: vertrouwen en social media Uitgelicht: Facebook en Twitter

Nadere informatie

Nog even en de agrariër is 24/7 online

Nog even en de agrariër is 24/7 online Uren online per week 1 8 6 8% 4 tot 3 uur 3 tot 6 uur > 6 uur Stelling: rol internet neemt toe 1 8 6 9% 4 Nog even en de agrariër is 24/7 online Internet heeft grote invloed op het informatiegedrag van

Nadere informatie

Onderzoek lokale media 0-meting

Onderzoek lokale media 0-meting rotterdam.nl/onderzoek Onderzoek lokale media 0-meting Onderzoek en Business Intelligence Onderzoek Lokale Media Rapportage 0-meting Margriet Heessels en Chris de Vries Onderzoek en Business Intelligence

Nadere informatie

Nationale Social Media Onderzoek 2014

Nationale Social Media Onderzoek 2014 Nationale Social Media Onderzoek 2014 Het grootste trendonderzoek van Nederland naar het gebruik en verwachting van social media #NSMO Uitgevoerd door: Auteurs: Newcom Research & Consultancy B.V. drs.

Nadere informatie

Nieuws en informatie over de gemeente

Nieuws en informatie over de gemeente Re a ge re n Conc e rnsta f Fe brua ri 2013 o.e n.s@ha a rle m.nl Afde ling Onde rzoe k e n S ta tistie k Grote ma rkt 2 2011 Ha a rle m Gemeente Haarlem, afdeling Onderzoek en Statistiek Digipanel Haarlem

Nadere informatie

AA EN HUNZE PANEL. Juli 2015

AA EN HUNZE PANEL. Juli 2015 AA EN HUNZE PANEL Resultaten peiling 4: Communicatie Juli 2015 1.1 Inleiding De vierde peiling van het Aa en Hunze panel had als onderwerp communicatie. De gemeente Aa en Hunze wil graag weten hoe inwoners

Nadere informatie

Onderzoek behoefte gemeentelijke informatie

Onderzoek behoefte gemeentelijke informatie Onderzoek behoefte gemeentelijke informatie Gemeente Amersfoort Marlies Visser Juli 2014 De afdeling Communicatie wil de manier waarop informatie over gemeentelijke zaken wordt aangeboden beter laten aansluiten

Nadere informatie

Bereik en waardering RTV Dordrecht

Bereik en waardering RTV Dordrecht Bereik en waardering RTV Dordrecht METING 2014 Inhoud 1. Conclusies 2. Bereik en waardering TV Dordrecht algemeen 3. Bekendheid, bereik en waardering programma s 4. Kijkerswensen 5. Drechtstad FM 6. Website

Nadere informatie

Communicatiemiddelen. Inhoud. 1 Conclusies ONDERZOEK ONDER HET BEWONERSPANEL HENDRIK-IDO-AMBACHT

Communicatiemiddelen. Inhoud. 1 Conclusies ONDERZOEK ONDER HET BEWONERSPANEL HENDRIK-IDO-AMBACHT Communicatiemiddelen ONDERZOEK ONDER HET BEWONERSPANEL HENDRIK-IDO-AMBACHT Inhoud 1. Conclusies 2. Figuren en tabellen De afdeling Communicatie van de Hendrik-Ido-Ambacht bezint zich op de toekomst. Hoe

Nadere informatie

Het Leiderdorppanel over

Het Leiderdorppanel over Het Leiderdorppanel over Informatie & betrokkenheid April 2011 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 1e peiling met het nieuwe burgerpanel van Leiderdorp. Deze eerste peiling ging

Nadere informatie

Enschede-panel over informatievoorziening

Enschede-panel over informatievoorziening Enschede-panel over informatievoorziening Driekwart van de panelleden leest Enschede Centraal. De infopagina s in Huis aan Huis zijn de vaakst gebruikte gemeentelijke informatiebron. Kabelkrant en digitale

Nadere informatie

Zorg investeert in social media, maar durf ontbreekt. #gezondcommuniceren2014 - onderzoek social media bij zorg- en welzijnsorganisaties in Nederland

Zorg investeert in social media, maar durf ontbreekt. #gezondcommuniceren2014 - onderzoek social media bij zorg- en welzijnsorganisaties in Nederland Zorg investeert in social media, maar durf ontbreekt #gezondcommuniceren2014 - onderzoek social media bij zorg- en welzijnsorganisaties in Nederland Room8 Transmissie Gorinchem, 12 februari 2014 Voorzichtige

Nadere informatie

de Bibliotheek aan den IJssel

de Bibliotheek aan den IJssel Onderzoek 3-2014 Digitale dienstverlening de Bibliotheek aan den IJssel Een onderzoek onder klanten over de digitale dienstverlening van de bibliotheek Samenvatting - onepager Website De website van de

Nadere informatie

Hoofdstuk 23 Discriminatie

Hoofdstuk 23 Discriminatie Hoofdstuk 23 Discriminatie Samenvatting Van de zes voorgelegde vormen van discriminatie komt volgens Leidenaren discriminatie op basis van afkomst het meest voor en discriminatie op basis van sekse het

Nadere informatie

Raadsnieuws, Purmerend Totaal en wijkkranten LEZERSONDERZOEK GEMEENTELIJK NIEUWS EN WIJKNIEUWS

Raadsnieuws, Purmerend Totaal en wijkkranten LEZERSONDERZOEK GEMEENTELIJK NIEUWS EN WIJKNIEUWS Raadsnieuws, Purmerend Totaal en wijkkranten LEZERSONDERZOEK GEMEENTELIJK NIEUWS EN WIJKNIEUWS LEZERSONDERZOEK GEMEENTELIJK NIEUWS EN WIJKNIEUWS Raadsnieuws, Purmerend Totaal en wijkkranten 1 Colofon In

Nadere informatie

Nederlanders aan het woord

Nederlanders aan het woord Nederlanders aan het woord Veteranen en de Nederlandse Veteranendag 2014 Trends, Onderzoek en Statistiek (TOS) Directie Communicatie Documentnummer: TOS-14-066a Belangrijkste inzichten Nederlander hecht

Nadere informatie

Deel 1: communicatiekanalen gemeenteraad

Deel 1: communicatiekanalen gemeenteraad Uitkomsten onderzoek naar communicatiekanalen van de gemeenteraad Van 26 juni tot en met 10 juli 2017 is een vragenlijst uitgezet onder het raadspanel en bewoners van Almere (open link) met vragen omtrent

Nadere informatie

Meting Burgerpanel Onderzoek Kanaalsturing en website. April 2011

Meting Burgerpanel Onderzoek Kanaalsturing en website. April 2011 Meting Burgerpanel Onderzoek Kanaalsturing en website April 2011 Meting Burgerpanel Onderzoek Kanaalsturing en website Trendview is onderdeel van DUO Market Research Postbus 681, 3500 AR Utrecht Tel. (030)

Nadere informatie

Onderzoek afhandeling bezwaarschriften Juridische Zaken Dymphna Meijneken, Ben van de Burgwal afd. Onderzoek en Statistiek Juni 2011

Onderzoek afhandeling bezwaarschriften Juridische Zaken Dymphna Meijneken, Ben van de Burgwal afd. Onderzoek en Statistiek Juni 2011 Onderzoek afhandeling bezwaarschriften Juridische Zaken Dymphna Meijneken, Ben van de Burgwal afd. Onderzoek en Statistiek Juni 2011 Samenvatting De afdeling Juridische Zaken (JZ) wil een vinger aan de

Nadere informatie

Inbraakpreventie in Westfriesland

Inbraakpreventie in Westfriesland Inbraakpreventie in Westfriesland uitkomsten van een peiling onder inwoners Westfriese gemeenten Juni 2014 Belangrijkste uitkomsten Risico-perceptie De zes gemeenten die deel uit maken van het politiedistrict

Nadere informatie

MOERDIJKPANEL OVER COMMUNICATIE

MOERDIJKPANEL OVER COMMUNICATIE MOERDIJKPANEL OVER COMMUNICATIE Gemeente Moerdijk Juni 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2017/concept Datum Juni 2017 Opdrachtgever

Nadere informatie

BURGERPANEL CAPELLE OVER EENZAAMHEID

BURGERPANEL CAPELLE OVER EENZAAMHEID BURGERPANEL CAPELLE OVER EENZAAMHEID Gemeente Capelle aan den IJssel November 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016 / 190

Nadere informatie

Lokaal mediabeleid Rotterdam

Lokaal mediabeleid Rotterdam Lokaal mediabeleid Rotterdam Lokaal mediabeleid Rotterdam G.H. van der Wilt en A.L. Roode Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) november 2011 In opdracht van de raadscommissie JOCS van de gemeente

Nadere informatie

[ENQUETE COMMUNICATIE]

[ENQUETE COMMUNICATIE] 13 [ENQUETE COMMUNICATIE] Enquête communicatie Brederode Wonen Inleiding Brederode Wonen zet zich in voor optimale communicatie met haar huurders en goede informatievoorziening voor een ieder die daar

Nadere informatie

Hoofdstuk 7. Elektronische dienstverlening en website

Hoofdstuk 7. Elektronische dienstverlening en website Hoofdstuk 7. Elektronische dienstverlening en website Samenvatting Van de Leidenaren heeft inmiddels 95% de beschikking over internet. Ruwweg betekent dit dat vrijwel alle Leidenaren tot 65 jaar over internet

Nadere informatie

Monitor Communicatie en Bestuur ZWIJNDRECHT 2017

Monitor Communicatie en Bestuur ZWIJNDRECHT 2017 Monitor Communicatie en Bestuur ZWIJNDRECHT 2017 Inhoud 1. Conclusies 2. Aanleiding 3. Communicatie 4. Bestuur 5. Per gemeente De zes gemeenten in de Drechtsteden vinden het belangrijk om de opinie van

Nadere informatie

Hoofdstuk 25. Burgemeestersreferendum

Hoofdstuk 25. Burgemeestersreferendum Hoofdstuk 25. Burgemeestersreferendum Samenvatting Van de Leidenaren heeft 52% in 2003 bij de verkiezingen van de Provinciale en 48% bij het burgemeestersreferendum. Hoger opgeleiden, 50-plussers en respondenten

Nadere informatie

Olon onderzoek lokale media landelijk. 2 april 2014 Sandra van Laar en Dirk Pieterse

Olon onderzoek lokale media landelijk. 2 april 2014 Sandra van Laar en Dirk Pieterse Olon onderzoek lokale media landelijk 2 april 2014 Sandra van Laar en Dirk Pieterse Inhoud Inleiding & Definities Samenvatting Achtergrond Lokale nieuwsvoorziening & Informatiebehoefte Bekendheid (van

Nadere informatie

De Stand van Brabant Thema Cultuur

De Stand van Brabant Thema Cultuur De Stand van Brabant Thema Cultuur Opinieonderzoek naar de mening van Brabanders over actuele onderwerpen: Thema Cultuur Tangram Advies & Onderzoek Willem van Leerdam Jantina van Sloten 26 augustus 2011

Nadere informatie

De nieuwe gemeentelijke website

De nieuwe gemeentelijke website Reag eren Afd elin g On d erzoek en m ei 2015 o.en.s @haarlem.nl S tatis tiek Grote Markt 2 2011 RD Haarlem Gemeente Haarlem, afdeling Onderzoek en Statistiek Digipanel Haarlem De nieuwe gemeentelijke

Nadere informatie