De Provinciale Statenverkiezingen van 2011

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Provinciale Statenverkiezingen van 2011"

Transcriptie

1 De Provinciale Statenverkiezingen van 2011 Resultaten van peiling 12 met het GeldersPanel 31 januari 2011 Over deze peiling De leden van het GeldersPanel zijn vragen voorgelegd over de aanstaande Provinciale Statenverkiezingen, die op 2 maart 2011 worden gehouden. Er is onder meer gevraagd naar kennis van en interesse in provinciale politiek, stemgedrag en het gebruik van digitale stemadviezen en enkele communicatieuitingen van de provincie rondom deze verkiezingen, zoals een speciale verkiezingskrant. Met name de kennisvragen zijn ook in de allereerste peiling onder het GeldersPanel (in november 2008) aan de panelleden voorgelegd. Waar mogelijk zullen deze resultaten met elkaar worden vergeleken. De peiling kon worden ingevuld tussen 18 en 28 november. In totaal hebben 690 panelleden aan deze peiling deelgenomen. Het Gelders Panel telt op dit moment in totaal deelnemers. De respons op deze 12 de peiling bedraagt daarmee 27 procent. De respons per vraag is tenzij anders vermeld de totale respons op deze peiling (n=690). Het is aan te nemen dat de leden van het GeldersPanel meer interesse in en kennis van de provinciale politiek hebben dan de gemiddelde inwoner van Gelderland. Hierdoor kunnen vragen over bijvoorbeeld stemgedrag afwijken van de werkelijke stempercentages bij bijvoorbeeld de laatste Provinciale Statenverkiezingen. In een separate bijlage zijn de antwoorden op de open vragen opgenomen. Beleving van provinciale politiek Om te beginnen is de panelleden gevraagd of zij één of meerdere van de in totaal 53 Gelderse Statenleden bij naam kunnen noemen. Een minderheid (20 procent) geeft aan dit te kunnen. Hierbij is het opvallend dat de namen van drie Gedeputeerden (Harry Keereweer, Theo Peters en Marijke van Haaren) het vaakst worden genoemd. Jan Hutten (CDA) en Jan Markink (VVD) zijn de meest genoemde Statenleden. Verder valt op dat men weinig namen van fractievoorzitters van de verschillende Statenpartijen kan noemen. De volledige namenlijst is te vinden in de bijlage van deze rapportage. Figuur 1 Kunt u Gelderse Statenleden bij naam noemen? ja 2 nee 8 1

2 Zoals figuur 2 laat zien is de interesse van de panelleden in provinciale politiek afgenomen. Tweevijfde (41 procent) is (zeer) geïnteresseerd in provinciale politiek. In 2008 was dit nog ongeveer de helft (51 procent) van de panelleden. Figuur 2 In hoeverre bent u geïnteresseerd in provinciale politiek? 10 6% 6% 5 43% 52% Helemaal niet geinteresseerd Niet zo geinteresseerd Tamelijk geinteresseerd Zeer geinteresseerd 46% 38% 5% 3% peiling 1 peiling 12 De panelleden vinden in vergelijking met de eerste peiling iets minder vaak dat er voldoende mogelijkheden zijn om invloed uit te oefenen op belangrijke besluiten van de provincie. Bij de laatste peiling beoordeelt 16 procent deze als voldoende, in 2008 was dit nog 20 procent. Figuur 3 In welke mate vindt u dat de provincie de burgers voldoende mogelijkheden geeft om invloed uit te oefenen op belangrijke besluiten % 26% 5 1% 1% 52% 57% Weet niet Te veel Te weinig Voldoende 2 16% peiling 1 peiling 12 2

3 Drievijfde (61 procent) van de panelleden is van mening dat de provincie helemaal geen of weinig rekening houdt met wat gewone mensen denken. Een op de zeven (13 procent) denkt dat de provincie dit juist wel (veel doet). Ruim een kwart (27 procent) weet het niet (figuur 4). Men kon de gegeven antwoorden toelichten. Panelleden die vinden dat de provincie weinig of helemaal geen rekening houden met wat gewone mensen denken, geven onder meer aan dat de provincie niet zichtbaar is: men heeft geen idee wat de provincie doet en hoort hier ook weinig over. De provincie is in de ogen van deze panelleden onzichtbaar. Men vindt ook dat mensen weinig worden betrokken bij het beleid, bijvoorbeeld via referenda. Er worden ook meerdere concrete voorbeelden gegeven door deze groep: een enkeling vindt de provinciale lasten te hoog, het beleid rondom permanente bewoning van recreatiewoningen wordt niet goed gevonden door enkele anderen. Panelleden die vinden dat de provincie (tamelijk) veel rekening houdt met wat gewone mensen denken, geven aan dat de provincie probeert om mensen bij het beleid te betrekken, bijvoorbeeld via burgerinitiatieven en inspraak. Ook het GeldersPanel wordt een aantal keer genoemd als een manier waarop de provincie rekening probeert te houden met de inwoners. Een andere reden waarom mensen positief hierover zijn is dat ze veel zien, lezen of horen over de provincie. Bijvoorbeeld via de huis-aanhuisbladen, kranten of TV Gelderland. Degenen die weet niet aangaven zeggen vooral dat ze geen idee hebben over wat de provincie doet om rekening te houden met wat gewone mensen denken en dus ook geen oordeel hierover kunnen geven. Figuur 4 Hoeveel houdt de provincie volgens u in het algemeen rekening met wat mensen zoals u denken? % 7% Helemaal niet Weinig 12% Tamelijk veel 1% Veel 27% Weet niet Een klein deel (7 procent) van de panelleden is naar eigen zeggen goed op de hoogte van de gebeurtenissen in de Gelderse provinciale politiek. Bijna tweederde (63 procent) is enigszins op de hoogte. Ruim een kwart (28 procent) helemaal niet (figuur 5). Van zeven op de tien kan dus worden gezegd dat zij de provinciale politiek op zijn minst globaal volgen. 3

4 Figuur 5 Hoe goed bent u naar uw eigen idee- op de hoogte van wat er in de provinciale politiek gebeurt? 10 63% 5 28% 7% 2% Goed Enigszins Helemaal niet Weet niet Opkomst bij PS-verkiezingen Allereerst is in dit blok gevraagd of de panelleden gestemd hebben bij de laatste PS-verkiezingen van Bijna negen op de tien (87 procent) hebben naar eigen zeggen gestemd, een op de tien heeft dat zeker niet en de resterende 3 procent weet dit niet meer. Bij de eerstvolgende verkiezingen voor PS van 2 maart 2011 is viervijfde (81 procent) zeker van plan om te gaan stemmen. Nog eens een op de zeven (14 procent) overweegt om te gaan stemmen. Slechts 2 procent van de panelleden is zeker niet van plan om bij de PS-verkiezingen van maart 2011 te gaan stemmen. Deze hier gerapporteerde opkomstcijfers wijken sterk af van de werkelijke opkomst bij de Statenverkiezingen. Dit duidt erop dat de panelleden meer dan gemiddeld betrokken zijn bij de provinciale politiek. Dit is bij digitale burgerpanels en klantenpanels een normaal gegeven. Figuur 6 Bent u van plan om te gaan stemmen bij de volgende verkiezingen op 2 maart 2011? 10 81% 5 14% 2% 2% Ja, zeker wel Misschien Nee, zeker niet Weet niet Wat zijn de opkomstmotieven van de panelleden? Bijna tweederde (62 procent) gaat altijd stemmen omdat men dit als een soort van (burger)plicht ziet. Een groot deel (37 procent) beschouwt het stemrecht als een belangrijk recht en vindt mede daarom dat mensen die niet stemmen geen kritiek mogen hebben (33 procent). Drie op de tien (30 procent) stemmen om op deze manier invloed uit te oefenen op 4

5 de eigen leefomgeving en een kwart (25 procent) stemt om (via de gekozen Statenleden) invloed te hebben op de samenstelling van de Eerste Kamer. Verder valt op dat slechts 9 procent aangeeft te gaan stemmen omdat men zich betrokken voelt bij de provincie of Provinciale Staten als een belangrijk orgaan ziet (7 procent). Onder anders (2 procent) zeggen panelleden onder meer dat ze kandidaten van een zekere politieke kleur willen steunen of meer in het algemeen een signaal willen afgeven. Tabel 1 Waarom gaat u stemmen voor de PS-verkiezingen? (meerdere antwoorden mogelijk, n=673) ik ga altijd stemmen, ik zie het als mijn (burger)plicht 62% het stemrecht is een belangrijk recht 37% als je niet stemt, mag je geen kritiek hebben 33% ik vind het belangrijk om invloed uit te kunnen oefenen op mijn leefomgeving 3 ik wil invloed uitoefenen op de samenstelling van de Eerste Kamer ik wil de partij of kandidaat van mijn voorkeur steunen 23% ik ben maatschappelijk betrokken en daarom ga ik stemmen 21% ik denk niet dat het veel uitmaakt om te gaan stemmen maar het kiesrecht is volgens mij een van de weinige wegen om tot verandering te komen 2 ik voel me betrokken bij de provincie 9% provinciale staten zijn belangrijk 7% andere reden 2% Waarom zouden mensen niet gaan stemmen? Tabel 2 geeft het antwoord. De voornaamste reden ligt in de sfeer van onbekendheid met het werk en de taken van de provincie (bijvoorbeeld: PS dat 40 procent van de panelleden niets zegt), of te weinig informatie over het nut en de noodzaak van de provincie (34 procent) of de kandidaten voor de Staten (33 procent). Een meer algemene reden om niet te stemmen is de politiek doet toch waar ze zelf zin in heeft : eenderde van de niet-stemmers is deze mening toegedaan. Onder anders wordt onder meer genoemd dat men weinig vertrouwen in de politiek heeft. Tabel 2 Om welke reden(en) zou u niet gaan stemmen? (meerdere antwoorden mogelijk, n=133) Provinciale Staten zeggen me niets/weinig 4 te weinig informatie over nut en noodzaak van de provincie 34% stemmen heeft geen zin/nut, de politiek doet toch waar ze zelf zin in heeft 33% te weinig informatie over de partijen, kandidaten 33% ik weet niet wat de provincie doet dus ga ik niet stemmen 15% Geen interesse in politiek 13% Niet in staat om te stemmen 3% andere reden 7% 5

6 Stemgedrag bij PS-verkiezingen Hoe zou PS zijn samengesteld als het Gelders Panel het voor het zeggen zou hebben? Aan de panelleden is gevraagd op welke partij men wil gaan stemmen bij de komende Statenverkiezingen (tabel 3). In 2007 was het CDA de grootste partij, met 15 van de 53 zetels, gevolgd door de PvdA met 10. Deze partijen zouden met het GeldersPanel als electoraat flink moeten inleveren. Het CDA zou meer dan halveren en uitkomen op 7 zetels en de PvdA zou dalen van 10 naar 6. De VVD en de SP blijven gelijk op respectievelijk 9 en 6 zetels. Grote winnaars volgens deze peiling zijn Groen Links, dat stijgt van 3 naar 8 zetels en daarmee de tweede partij van Gelderland zou worden en D66, dat het aantal zetels van 1 naar 5 ziet stijgen. De PVV zou in Gelderland 8 procent van de stemmen krijgen, goed voor 4 zetels. De Groep van Bergen raakt de ene zetel die ze nu hebben kwijt en keert niet meer terug in de Provinciale Staten van Gelderland. Tabel 3 Stemkeuze voor PS-verkiezingen 2011 vergeleken met huidige stemmen- en zetelverdeling in Provinciale Staten (n=466) % stemmen zetels % stemmen zetels CDA 28% 15 13% 7 PvdA 19% 10 12% 6 VVD 17% 9 17% 9 SP 11% 6 11% 6 Christenunie 8% 4 8% 4 GroenLinks 6% 3 15% 8 SGP 6% 3 4% 2 D66 2% 1 9% 5 Partij voor de Dieren 2% 1 1% 1 DPS/Groep Van Bergen 2% 1 0 PVV 0 8% 4 Gelderse Centrumdemocraten 0 0 totaal Ook is gekeken naar overeenkomst tussen de stemkeuze tijdens de laatste Tweede Kamerverkiezingen (van 2010) en de stemkeuze bij de PS-verkiezingen in 2011 (zie tabel 4). Een leesvoorbeeld: van de panelleden die bij de Tweede Kamerverkiezingen VVD heeft gestemd is 63 procent van plan dit ook bij de aanstaande Provinciale Statenverkiezingen VVD te gaan stemmen. Uit deze analyse blijkt dat van de acht grootste partijen GroenLinks-stemmers het meest honkvast zijn. Van de panelleden die bij de Tweede Kamerverkiezingen GroenLinks heeft gestemd zegt 81 procent dit bij de PS-verkiezingen van maart 2011 weer te gaan doen. GroenLinks heeft ook de minste zwevende kiezers volgens deze analyse (11 procent). SGP-stemmers zijn nog honkvaster: 89 procent gaat ook bij de eerstvolgende PS-verkiezingen op de SGP stemmen (niet in de tabel weergegeven i.v.m. geringe aantallen). Het CDA en de PvdA lijken de meeste stemmen te gaan kwijtraken. Voor beide partijen geldt dat een krappe meerderheid (53 procent) van de eerdere kiezers zeker van plan is om weer op deze partij te gaan stemmen. Beide partijen hebben een hoog percentage zwevende kiezers (31 procent) en verliezen stemmers (het CDA met name aan de Christenunie en de PvdA aan GroenLinks en D66). 6

7 Tabel 4 Partijkeuze bij Tweede Kamerverkiezingen en aanstaande Provinciale Statenverkiezingen (n=673) Stemkeuze bij PS Stemkeuze bij Tweede Kamerverkiezingen VVD PvdA PVV CDA SP D66 GroenLinks CDA 1% 53% 6% PvdA 53% 6% 1% VVD 63% 1% 3% 1% 2% SP 2% 4% 72% Christenunie 9% 1% 1% GroenLinks 1% 9% 4% 81% SGP D66 2% 8% 2% 52% Partij voor de Dieren 1% DPS/Groep Van Bergen 1% PVV 5% 66% 1% 1% 6% Zwevend, weet nog niet 24% 31% 32% 19% 26% 11% Wil niet zeggen 2% 3% 4% 4% Totaal PS en de Eerste Kamer Leden van Provinciale Staten kiezen na hun beëdiging de leden van de Eerste Kamer. Een ruime meerderheid (81 procent) van de panelleden is bekend met deze regel. Zeven van de tien panelleden (68 procent) weten dat de Eerste Kamer wetsvoorstellen van de Tweede Kamer moet goed- of afkeuren. Ongeveer een kwart (22 procent) denkt ten onrechte dat Eerste Kamerleden een controlefunctie uitoefenen op de Tweede Kamer. Kleine percentages panelleden denken (eveneens onjuist) dat Eerste Kamerleden zelf wetsvoorstellen indienen, de provincies controleren of leden voor de Tweede Kamer aandragen (figuur 7). Figuur 7 Wat doet de Eerste Kamer volgens u? Wetsvoorstellen uit de Tweede Kamer goed- of afkeuren 68% Controleren van de Tweede Kamer 22% Wetsvoorstellen indienen De provincies controleren Leden voor de Tweede Kamer aandragen Iets anders Geen idee 3% 2% 1% 1% 3%

8 Informatie rondom stemmen Welke informatie willen de panelleden om te kunnen gaan stemmen op 2 maart 2011? Men wil vooral meer weten over de verschillende politieke partijen (64 procent) en over de activiteiten van de provincie in hun woonomgeving (63 procent). Aan informatie over de kandidaat-leden voor de Staten en de organisatiestructuur van de provincie is beduidend minder behoefte (in beide gevallen door 29 procent genoemd). Onder overige informatie (door 4 procent genoemd) heeft men het vooral over wat de provincie doet voor de burgers. Figuur 8 Welke informatie heeft u nodig om te gaan stemmen? de verschillende politieke partijen activiteiten van de provincie in mijn leefomgeving 64% 63% de kandidaats-statenleden 29% de organisatie van de provincie 29% overige informatie 4% weet niet 6% 5 10 Ook is gevraagd hoe de panelleden verkiezingsinformatie willen ontvangen. De website van de provincie (55 procent), een speciale krant of folder rondom de verkiezingen (49 procent) of een regionale krant (42 procent) vormen de meest genoemde informatiebronnen. Over een speciale verkiezingskrant verderop in deze nieuwsbrief meer. Eenderde (33 procent) van de panelleden noemt stemhulp op internet. Een kwart wil deze informatie via een zoekmachine. Regionale en lokale televisie en radio worden door eenderde van de panelleden als voornaamste informatiebronnen genoemd. Folders bij gemeenten en kennis- en informatiecentra (zoals bibliotheken) zijn volgens 14 procent van de panelleden een goede manier om aan informatie over de verkiezingen te komen. Bij de interpretatie van de antwoorden op de vraag hoe de panelleden geïnformeerd willen worden over de komende Statenverkiezingen, moet er rekening mee worden gehouden dat de sterke voorkeur voor informatie via internet (website, stemhulp op internet en via een zoekmachine) waarschijnlijk samenhangt met het feit dat de vragen aan een internetpanel zijn gesteld. De panelleden zijn meer dan gemiddeld actief op internet en dat beïnvloedt ook hun voorkeuren voor de wijze waarop zij door de provincie Gelderland geïnformeerd willen worden. 8

9 Figuur 9 Op welke wijze(n) zou u deze informatie willen ontvangen? (meerdere antwoorden mogelijk) via een speciale verkiezingskrant of -folder via de (regionale) krant stemhulp op het internet zoekmachine via (regionale) tv 55% 49% 42% 33% 23% via (regionale) radio folders bij gemeente via info- en kenniscentra sociale netwerken informatieborden langs de weg folder bij provinciehuis in Arnhem bellen met de provincie informatielijn andere manier 1 8% 6% 3% 3% 1% 5% 5 10 Stemhulp via internet Stemwijzers zoals stemwijzer.nl of kieskompas.nl worden al jaren aangeboden voor eigenlijk alle belangrijke verkiezingen die in Nederland worden gehouden. Deze stemwijzers worden veel gebruikt. De helft van de panelleden maakt gebruik van dergelijke online stemadviezen en eenderde (34 procent) zou eerder gaan stemmen als er een stemadvies via internet beschikbaar zou zijn. Figuur 10 Gebruik stemhulp en stemwijzers % 5 Maakt u gebruik van stemadviezen? 34% Zou u eerder gaan stemmen met een stemadvies via internet? ja nee 9

10 Invloed stemwijzers groot Hoe groot is de daadwerkelijke invloed van een stemwijzer op de partijkeuze? Volgens figuur 11 laat ruim tweevijfde (44 procent) van de panelleden zijn of haar keuze enigszins afhangen van de uitkomst van stemadviezen. Meer dan de helft (54 procent) doet dit niet en de resterende 2 procent weet het niet. Figuur 11 In welke mate hangt uw partijkeuze af van een dergelijk stemadvies? % 54% 2% veel enigszins niet weet niet 2% Ook voor de Provinciale Statenverkiezingen van 2011 komt er een stemadvies, dat is te raadplegen via kieskompas. Vanaf 2 februari kan hiervan gebruik worden gemaakt. Zeven op de tien panelleden (70 procent) zeggen ook van plan te zijn dit stemadvies te raadplegen. Figuur 12 Bent u van plan het stemadvies van Kieskompas voor de PS-verkiezingen te gaan raadplegen? nee 3 ja 7 10

11 Informatiemiddelen en de verkiezingen Ook is nagegaan of de panelleden in verband met de komende statenverkiezingen belangstelling hebben voor twee specifieke communicatiemiddelen. Dit zijn een speciale webpagina over de verkiezingen en een verkiezingskrant die wordt uitgebracht door de provincie Gelderland. Op de website van de provincie komt een speciale webpagina over de Provinciale Statenverkiezingen. Drievijfde (60 procent) van de panelleden is naar eigen zeggen van plan om deze website te bezoeken voor extra informatie, 5 procent is dit zeker niet van plan en eenderde (34 procent) weet dit nog niet. Waarom bezoekt men deze pagina niet: vooral omdat panelleden geen behoefte hebben aan extra informatie (37 procent). Figuur 13 Bent u van plan om deze webpagina te gaan bezoeken voor extra informatie? weet ik nog niet 34% nee 5% ja 6 Bereik verkiezingskrant hoger dan verkiezingssite Half februari brengt de provincie Gelderland een speciale verkiezingskrant uit. Bijna negen op de tien panelleden (89 procent) zijn van plan een huis-aan-huis verspreide verkiezingskrant te gaan lezen. Figuur 14 Zou u een huis-aan-huis verspreide verkiezingskrant lezen? nee 11% ja 89% 11

12 In tabel 5 staat aangegeven welke informatie de panelleden op de verkiezingspagina en in de verkiezingskrant verwachten aan te treffen. Doorgaans liggen deze verwachtingen niet ver uit elkaar. Zo wil viervijfde (80 procent) informatie over toekomstige plannen en projecten in Gelderland op de verkiezingspagina. In de verkiezingskrant is dit met ruim driekwart (77 procent) nauwelijks lager. In de krant wordt iets meer informatie over Provinciale Staten verwacht dan op de webpagina (45 om 39 procent) en over het belang van PS-verkiezingen (36 om 28 procent). Tabel 5 Welke informatie verwacht u op de verkiezingssite/in de verkiezingskrant aan te treffen? (meerdere antwoorden mogelijk) verkiezingspagina verkiezingskrant toekomstige plannen en projecten in de provincie 8 77% informatie over de politieke partijen en hun standpunten 76% 78% taak- en beleidsvelden waar de provincie zich mee bezig houdt 61% 64% resultaten die de afgelopen vier jaar geboekt zijn 54% 6 de financiële toestand van de provincie 42% 44% uitleg over Provinciale Staten 39% 45% het belang van de provinciale statenverkiezingen 28% 36% locaties waar ik kan stemmen 8% 13% anders 4% 5% 12

Resultaten 3e peiling Provinciale Statenverkiezingen februari 2011

Resultaten 3e peiling Provinciale Statenverkiezingen februari 2011 Resultaten 3e Provinciale Statenverkiezingen 2011 28 februari 2011 Opdrachtgever: RTV Oost maart 2011 Derde Provinciale Statenverkiezingen 2011 28 februari 2011 Bent u ervan op de hoogte dat er begin maart

Nadere informatie

Gelderland Dichtbij. Resultaten peiling 11 GeldersPanel. Over deze peiling. Informatievoorziening door de provincie.

Gelderland Dichtbij. Resultaten peiling 11 GeldersPanel. Over deze peiling. Informatievoorziening door de provincie. Gelderland Dichtbij Resultaten peiling 11 GeldersPanel 28 oktober 2010 Over deze peiling In deze nieuwsbrief worden de resultaten beschreven van de peiling onder het GeldersPanel over de informatievoorziening

Nadere informatie

StemWijzer in de provincie

StemWijzer in de provincie StemWijzer in de provincie Verslag van een enquête onder gebruikers van de provinciale StemWijzers bij de Provinciale Statenverkiezingen van 7 maart 2007. April 2007 Dr. M. Boogers TILBURGSE SCHOOL VOOR

Nadere informatie

Resultaten 1e peiling Provinciale Statenverkiezingen jan

Resultaten 1e peiling Provinciale Statenverkiezingen jan Resultaten 1e peiling Provinciale Statenverkiezingen 2011-31 jan. 2011- Resultaten 1e peiling Provinciale Statenverkiezingen 2011 31 januari 2011 Soort onderzoek : Opiniepeiling Uitgevoerd door : Right

Nadere informatie

Verkiezingsuitslagen. Drechtsteden

Verkiezingsuitslagen. Drechtsteden Verkiezingsuitslagen Provinciale Staten, 2 maart Inhoud: 1. Opkomst 2. Winnaars en verliezers 3. Zetelverdeling Provinciale Staten 4. Verschil tussen gemeenten Bijlage 1 De VVD heeft bij deze verkiezingen

Nadere informatie

Resultaten 2e peiling Provinciale Statenverkiezingen februari 2011

Resultaten 2e peiling Provinciale Statenverkiezingen februari 2011 Resultaten 2e peiling Provinciale Statenverkiezingen 2011 14 februari 2011 Resultaten 2e peiling Provinciale Statenverkiezingen 2011 14 februari 2011 Soort onderzoek : Opiniepeiling Uitgevoerd door : Right

Nadere informatie

Wat zegt de Tilburgse kiezer?

Wat zegt de Tilburgse kiezer? Wat zegt de Tilburgse kiezer? De resultaten van de exitpoll van de Tilburgse gemeenteraadsverkiezing 2014 DEMOS Centrum voor Beter Bestuur en Burgerschap Julien van Ostaaijen, Koen van der Krieken, Sabine

Nadere informatie

De Gelderse Regiodag. Resultaten 5 e peiling GeldersPanel. Inleiding. Bezoek aan de Regiodag. 2 juli 2009

De Gelderse Regiodag. Resultaten 5 e peiling GeldersPanel. Inleiding. Bezoek aan de Regiodag. 2 juli 2009 De Gelderse Regiodag Resultaten 5 e peiling GeldersPanel 2 juli 2009 Inleiding Op 20 juni vond de eerste Gelderse Regiodag plaats op de Veluwe. Op ruim veertig plekken konden de bezoekers meemaken waarmee

Nadere informatie

De Stemming van 25 mei 2014 en EP2014

De Stemming van 25 mei 2014 en EP2014 De Stemming van 25 mei 2014 en EP2014 Op dit moment is de officiele Nederlandse uitslag van de verkiezing voor het Europees Parlement nog niet bekend. Ipsos is gekomen met een exitpoll, GeenStijl met de

Nadere informatie

19 maart Onderzoek: Day after Provinciale Statenverkiezingen

19 maart Onderzoek: Day after Provinciale Statenverkiezingen 19 maart 2015 Onderzoek: Day after Provinciale Statenverkiezingen Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 45.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van

Nadere informatie

Hoofdstuk 25. Burgemeestersreferendum

Hoofdstuk 25. Burgemeestersreferendum Hoofdstuk 25. Burgemeestersreferendum Samenvatting Van de Leidenaren heeft 52% in 2003 bij de verkiezingen van de Provinciale en 48% bij het burgemeestersreferendum. Hoger opgeleiden, 50-plussers en respondenten

Nadere informatie

De Politieke Barometer Onderwijs 2011

De Politieke Barometer Onderwijs 2011 De Politieke Barometer Onderwijs (meting september 2011) Utrecht, september 2011 DUO ONDERWIJSONDERZOEK drs. Vincent van Grinsven drs. Marjan den Ouden Cécile Mutgeert MEd Postbus 6813 500 AR Utrecht telefoon:

Nadere informatie

Evaluatie Duurzaam Amsterdam 2010

Evaluatie Duurzaam Amsterdam 2010 Evaluatie Duurzaam Amsterdam 2010 In 2010 heeft O+S net als in voorgaande jaren de bezoekersdag (19 september 2010) en de bedrijvendag (17 september 2010) in het kader van Amsterdam Duurzaam geëvalueerd.

Nadere informatie

Kiezersvoorkeuren in Amsterdam

Kiezersvoorkeuren in Amsterdam Kiezersvoorkeuren in Amsterdam In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van maart peilt OIS in opdracht AT de politieke voorkeur van Amsterdammers. Vooruitlopend daarop is een eerste verkennend onderzoek

Nadere informatie

Diversiteit in de Provinciale Staten

Diversiteit in de Provinciale Staten Onderzoek Diversiteit in de Provinciale Staten Het Huis voor democratie en rechtsstaat heeft na de verkiezingen van 2 maart 2011 de diversiteit in de nieuwe Provinciale Staten (PS) onderzocht. Het gaat

Nadere informatie

Uitkomsten vragenlijst nulmeting Statenverkiezingen 2015

Uitkomsten vragenlijst nulmeting Statenverkiezingen 2015 Uitkomsten vragenlijst nulmeting Statenverkiezingen 2015 Respons Eind augustus 2014 zijn 3500 vragenlijsten naar willekeurige adressen gestuurd met het verzoek mee te werken aan het onderzoek. In totaal

Nadere informatie

PROVINCIALE STATENVERKIEZINGEN

PROVINCIALE STATENVERKIEZINGEN PROVINCIALE STATENVERKIEZINGEN Kiezers lijken voor stabiliteit te kiezen 6 maart 2015 Coalitie en constructieve oppositie groeien licht Kiezers zien kabinet niet graag vallen Meerderheid coalitie en C3

Nadere informatie

Oordeel over de positie van ouderen in Nederland in 2013

Oordeel over de positie van ouderen in Nederland in 2013 Oordeel over de positie van ouderen in Nederland in 2013 Tekstrapport Peil.nl/Maurice de Hond 1 Doelstelling en opzet van het onderzoek Het wetenschappelijk instituut van 50PLUS heeft ons de opdracht gegeven

Nadere informatie

Opkomstgedrag en opkomstmotieven van Nieuwe Nederlanders bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2012

Opkomstgedrag en opkomstmotieven van Nieuwe Nederlanders bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2012 bezoekadres Marnixkade 109 1015 ZL Amsterdam postadres Postbus 15262 1001 MG Amsterdam E moti@motivaction.nl T +31 (0)20 589 83 83 F +31 (0)20 589 83 00 W www.motivaction.nl Opkomstgedrag en opkomstmotieven

Nadere informatie

Provincie Gelderland: mooi maar onbekend. Resultaten eerste peiling GeldersPanel. Inleiding. Samenvatting. 14 januari 2009

Provincie Gelderland: mooi maar onbekend. Resultaten eerste peiling GeldersPanel. Inleiding. Samenvatting. 14 januari 2009 Provincie Gelderland: mooi maar onbekend Resultaten eerste peiling GeldersPanel 14 januari 2009 Inleiding De provincie Gelderland wil meer zicht op wat er leeft onder de in totaal 1,9 miljoen inwoners

Nadere informatie

Peiling Tweede Kamerverkiezingen 2017 stemgedrag en stemmotieven van Nederlanders met een migratie-achtergrond

Peiling Tweede Kamerverkiezingen 2017 stemgedrag en stemmotieven van Nederlanders met een migratie-achtergrond Peiling Tweede Kamerverkiezingen 2017 stemgedrag en stemmotieven van Nederlanders met een migratie-achtergrond Rotterdam, Februari 2017 Versie: 2017-01 Het auteursrecht op dit rapport ligt bij de opdrachtgever.

Nadere informatie

Slotpeiling PS: vijf partijen zeer dicht bij elkaar

Slotpeiling PS: vijf partijen zeer dicht bij elkaar Rapport Slotpeiling PS: vijf partijen zeer dicht bij elkaar Slechts zwakke stijging opkomstintentie, meerderheid VVD, PvdA en C3 ver weg De spanning voor de Provinciale Statenverkiezingen van woensdag

Nadere informatie

TILBURG HEEFT IETS TE KIEZEN

TILBURG HEEFT IETS TE KIEZEN TILBURG HEEFT IETS TE KIEZEN Verslag van een exit poll bij de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010 in de gemeente Tilburg April 2010 Dr. M. Boogers L. Slagter Drs. J. van Ostaaijen Tilburgse School

Nadere informatie

Stemmotieven bij de gemeenteraadsverkiezingen

Stemmotieven bij de gemeenteraadsverkiezingen Stemmotieven bij de gemeenteraadsverkiezingen Voor: NPS/NOVA Hugo van der Parre Datum: 28 januari 2009 Project: 91804 Copyright: 2010. Synovate Ltd. Alle rechten voorbehouden. De concepten en ideeën die

Nadere informatie

Diversiteit in Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en Eerste Kamer in 2011

Diversiteit in Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en Eerste Kamer in 2011 Onderzoek Diversiteit in Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en Eerste Kamer in 2011 Het Huis voor democratie en rechtsstaat heeft na de verkiezingen van 2 maart 2011 de diversiteit in de nieuwe Provinciale

Nadere informatie

Verkiezingsuitslagen Drechtsteden

Verkiezingsuitslagen Drechtsteden Verkiezingsuitslagen PROVINCIALE STATEN 18 MAART Inhoud Hoe hebben inwoners van de regio bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten gestemd? Wat zou in de regio de grootste partij zijn en wie is de

Nadere informatie

NEDERLANDERS WILLEN GEEN NEXIT

NEDERLANDERS WILLEN GEEN NEXIT Ondanks euroscepsis: NEDERLANDERS WILLEN GEEN NEXIT Persbericht I&O Research 14 maart 2016 VVD en PVV grootste partijen Op dit moment zou de VVD 27 zetels halen, op de voet gevolgd door de PVV (25 zetels).

Nadere informatie

POLITIEKE PEILING I&O RESEARCH

POLITIEKE PEILING I&O RESEARCH POLITIEKE PEILING I&O RESEARCH Persbericht 1 februari 2016 PVV en VVD gaan virtueel aan kop Op dit moment zou de PVV 27 zetels halen, op de voet gevolgd door de VVD (26 zetels). Rekening houdend met statistische

Nadere informatie

Verkiezingsuitslagen Drechtsteden

Verkiezingsuitslagen Drechtsteden Verkiezingsuitslagen Tweede Kamer, 13 september De verkiezingen voor de Tweede Kamer van 13 september waren tot het eind toe spannend. De VVD en PvdA zijn de grootste winnaars. Ten koste van PVV, CDA en

Nadere informatie

Internetpanel Dienst Regelingen

Internetpanel Dienst Regelingen Internetpanel Dienst Regelingen Resultaten peiling 9: Aanvraag West-subsidies September 2011 Inleiding In samenwerking met Dienst Regelingen (DR) heeft I&O Research een internetpanel opgezet voor relaties

Nadere informatie

Puzzel: De stem van de Statenleden

Puzzel: De stem van de Statenleden Puzzel: De stem van de Statenleden Korte omschrijving werkvorm De verkiezingen voor de Provinciale Staten zijn geweest, de uitslag is bekend en de volgende verkiezingen staan alweer voor de deur: die van

Nadere informatie

Internetpanel Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Resultaten peiling 30: Communicatie nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Internetpanel Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Resultaten peiling 30: Communicatie nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Internetpanel Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Resultaten peiling 30: Communicatie nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 1. Inleiding Vanaf 2015 verandert het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (vanaf

Nadere informatie

RAPPORTAGE ONDERZOEK PARTIJPOLITIEKE BENOEMINGEN

RAPPORTAGE ONDERZOEK PARTIJPOLITIEKE BENOEMINGEN RAPPORTAGE ONDERZOEK PARTIJPOLITIEKE BENOEMINGEN Meer Democratie Mei 2015 Rapportage onderzoek Partijpolitieke benoemingen Meer Democratie 1 Persbericht NEDERLANDERS: PUBLIEKE FUNCTIES OPEN VOOR IEDEREEN

Nadere informatie

Verkiezingsuitslagen Drechtsteden

Verkiezingsuitslagen Drechtsteden Verkiezingsuitslagen Verkiezingen Europees Parlement Hoe stemden de inwoners van de bij de verkiezingen voor het Europees Parlement? Wijkt hun stemgedrag af van de landelijke uitslag? En, welke en werden

Nadere informatie

Verkiezingen Gemeenteraad 19 maart 2014

Verkiezingen Gemeenteraad 19 maart 2014 Verkiezingen Gemeenteraad 19 maart 2014 Deze publicatie is uitgegeven door Onderzoek en Statistiek Groningen, op basis van gegevens van Bureau Verkiezingen. Meer statistische informatie kunt u aanvragen

Nadere informatie

Politieke Barometer Onderwijs

Politieke Barometer Onderwijs Rapportage Politieke Barometer Onderwijs directeuren voortgezet onderwijs Utrecht, 28 juni 2016 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Liesbeth van der Woud Postbus 681 3500 AR Utrecht telefoon:

Nadere informatie

National Elections for the House of Representatives 2010

National Elections for the House of Representatives 2010 National Elections for the House of Representatives 2010 Vragenlijst afgenomen in het LISS panel Versie 1.0 Datum december 2010 Auteur(s) Maarten Streefkerk T: +31 13 466 2149 E: M.IJ.C.Streefkerk@uvt.nl

Nadere informatie

De Stemming van 18 december 2016

De Stemming van 18 december 2016 De Stemming van 18 december 2016 Hoewel er wel belangwekkende gebeurtenissen waren op het politieke vlak, zoals de aanvullende verklaring inzake het verdrag met Oekraine en de positieve prognose van het

Nadere informatie

Nog allerminst zeker dat PS-verkiezingen referendum worden. Regering en C3 halen in landelijke én PS-peiling ongeveer helft stemmen

Nog allerminst zeker dat PS-verkiezingen referendum worden. Regering en C3 halen in landelijke én PS-peiling ongeveer helft stemmen Nog allerminst zeker dat PS-verkiezingen referendum worden Regering en C3 halen in landelijke én PS-peiling ongeveer helft stemmen Het in Rutte II is onveranderd laag: slechts 16% zegt te hebben. Het aandeel

Nadere informatie

D66 leidt in aanloop naar Europese verkiezingen dankzij vastberaden eurofielen

D66 leidt in aanloop naar Europese verkiezingen dankzij vastberaden eurofielen D66 leidt in aanloop naar Europese verkiezingen dankzij vastberaden eurofielen Gegroeid optimisme over toekomst Europa vertaalt zich niet in afname euroscepsis 15 mei Een week voor de verkiezingen voor

Nadere informatie

VERKIEZINGSUITSLAG 2017

VERKIEZINGSUITSLAG 2017 VERKIEZINGSUITSLAG 2017 MAART 2017 AAN DE SLAG MET #1 DE WERKVORM IN HET KORT De leerlingen krijgen twee werkbladen. Ze verdiepen zich eerst in de zetelverdeling voor de verkiezingen. Daarna bekijken ze

Nadere informatie

Het oordeel over de politieke partijen in Woordenwolk

Het oordeel over de politieke partijen in Woordenwolk Het oordeel over de politieke partijen in Woordenwolk Naast kwantitatieve methoden in het onderzoek -een vraag stellen met antwoorden waaruit men kan kiezen en de resultaten in percentages worden uitgedrukt-

Nadere informatie

Het openbaar vervoer in Gelderland

Het openbaar vervoer in Gelderland Het openbaar vervoer in Gelderland Resultaten derde peiling GeldersPanel 3 april 2009 Inleiding Dit jaar wordt het streekvervoer in Gelderland opnieuw aanbesteed door de provincie. Het gaat dan met name

Nadere informatie

De verkiezing van Trump en wat dit betekent voor TK2017

De verkiezing van Trump en wat dit betekent voor TK2017 De verkiezing van Trump en wat dit betekent voor TK2017 Al lange tijd wijs ik op de twee parallelle werelden, die zowel in Nederland als in andere landen, te zien is onder het electoraat. Er is een groep,

Nadere informatie

ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING

ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING nieuwsbrief Februari 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de peiling met het. Deze peiling ging over de zondagsopenstelling. De gemeenteraad

Nadere informatie

Verkiezingsuitslagen Drechtsteden

Verkiezingsuitslagen Drechtsteden Verkiezingsuitslagen Gemeenteraadsverkiezingen 19 maart Zet de daling in opkomst zich door? En is er in de regio ook winst voor de lokale partijen en D66 te zien? Het Onderzoekcentrum zet in deze factsheet

Nadere informatie

JONGEREN & DEMOCRATIE

JONGEREN & DEMOCRATIE Rapport JONGEREN & DEMOCRATIE Onderzoek i.o.v. Vrij Nederland Januari 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2017/012 Datum Januari

Nadere informatie

Politieke Barometer Onderwijs

Politieke Barometer Onderwijs Rapportage Politieke Barometer Onderwijs directeuren en leerkrachten basisonderwijs Utrecht, 25 juni 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Henk Westerik Postbus 681 3500 AR Utrecht telefoon:

Nadere informatie

16 januari Onderzoek: Partijen uitsluiten bij formatie?

16 januari Onderzoek: Partijen uitsluiten bij formatie? 16 januari 2017 Onderzoek: Partijen uitsluiten bij formatie? Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online

Nadere informatie

De week waarin alles anders werd (of niet?)

De week waarin alles anders werd (of niet?) De week waarin alles anders werd (of niet?) Er is waarschijnlijk geen week geweest in de Nederlandse politieke geschiedenis waar in een korte tijd zoveel veranderde als de afgelopen 7 dagen. In die periode

Nadere informatie

#EXITPOLL BRABANT. Verslag van een exit poll bij de Provinciale Statenverkiezingen van 2 maart 2011 in de provincie Noord-Brabant.

#EXITPOLL BRABANT. Verslag van een exit poll bij de Provinciale Statenverkiezingen van 2 maart 2011 in de provincie Noord-Brabant. #EXITPOLL BRABANT Verslag van een exit poll bij de Provinciale Statenverkiezingen van 2 maart 2011 in de provincie Noord-Brabant. Mei 2011 Koen van der Krieken BA Dr. Marcel Boogers Dr. Julien van Ostaaijen

Nadere informatie

De Stemming van 26 juni 2016

De Stemming van 26 juni 2016 De Stemming van 26 juni 2016 Ook deze week zijn er geen verschuivingen in politieke voorkeur. Maar de uitslag van het Britse Referendum en de onderzoeken over een mogelijk Nederlands Referendum over een

Nadere informatie

Diversiteit in Provinciale Staten

Diversiteit in Provinciale Staten Diversiteit in Provinciale Staten In aanloop naar de verkiezingen van 2 maart inventariseerde E-Quality, hét kenniscentrum voor emancipatie, gezin en diversiteit, de kandidatenlijsten (zie werkwijze) van

Nadere informatie

De Tweede Kamerverkiezingen van 12 september 2012

De Tweede Kamerverkiezingen van 12 september 2012 De Tweede Kamerverkiezingen van 12 september 2012 In plaats van een nieuwe peiling enkele dagen na de verkiezingen komen we vandaag met een analyse van de verkiezingsuitslag van 12 september. Op de dag

Nadere informatie

Resultaten peiling 7 en 8. Inleiding. 11 december 2009

Resultaten peiling 7 en 8. Inleiding. 11 december 2009 GeldersPanel over het Gelderland Journaal Resultaten peiling 7 en 8 11 december 2009 Inleiding In de zevende en achtste peiling onder het GeldersPanel zijn de panelleden vragen over het Gelderland Journaal

Nadere informatie

Ontwikkeling politieke voorkeur in 2015

Ontwikkeling politieke voorkeur in 2015 Een politiek systeem in ontbinding De peiling van vandaag laat zien in welke bijzondere electorale situatie Nederland eind 2015 is beland. Deze resultaten kunnen geplaatst worden in het verlengde van het

Nadere informatie

BESTUURLIJKE VERNIEUWING?

BESTUURLIJKE VERNIEUWING? BESTUURLIJKE VERNIEUWING? De rol van de provincie en de Eerste Kamer 11 maart 2015 Nederlanders willen leden Eerste Kamer direct kunnen kiezen 1 I&O Research vroeg in haar laatste peiling 2 naar een aantal

Nadere informatie

Resultaten internetpanel Dienst Regelingen

Resultaten internetpanel Dienst Regelingen Resultaten internetpanel Dienst Regelingen Resultaten peiling 15: gebruik social media juli 2012 1. Inleiding Tussen 1 juni en 10 juni konden panelleden van het internetpanel Dienst Regelingen een peiling

Nadere informatie

Opiniepeiling naar stemgedrag en stemmotieven van Nieuwe Nederlanders voor de 2e Kamerverkiezingen van 2012

Opiniepeiling naar stemgedrag en stemmotieven van Nieuwe Nederlanders voor de 2e Kamerverkiezingen van 2012 Opiniepeiling naar stemgedrag en stemmotieven van Nieuwe Nederlanders voor de 2e Kamerverkiezingen van 2012 Opdrachtgever Uitvoering veldwerk Etnicon Het Opiniehuis Rotterdam, September 2012 Het auteursrecht

Nadere informatie

CDA en GroenLinks aanhang ontevreden The day after de Tweede Kamerverkiezingen 2012

CDA en GroenLinks aanhang ontevreden The day after de Tweede Kamerverkiezingen 2012 CDA en GroenLinks aanhang ontevreden The day after de Tweede Kamerverkiezingen 2012 Bestuurlijk Nederland blikt terug en kijkt vooruit Bijna 2600 benoemde en gekozen bestuurders van het Europees Parlement,

Nadere informatie

Belastingontwijking en brievenbusfirma s

Belastingontwijking en brievenbusfirma s Belastingontwijking en brievenbusfirma s Een onderzoek onder het Nederlands publiek Rapportage Auteurs: Femke Konings en Bram van der Lelij Project Z8590 29-12-2016 Conclusies Achtergrond van het onderzoek

Nadere informatie

Website Benchmark. Provinciale Statenverkiezingen 18 maart 2015 BENCHMARK ONDERZOEK

Website Benchmark. Provinciale Statenverkiezingen 18 maart 2015 BENCHMARK ONDERZOEK Website Benchmark Provinciale Statenverkiezingen 18 maart 2015 BENCHMARK ONDERZOEK Provinciale Statenverkiezingen 2015 Provinciale Statenverkiezingen betekent: campagnes. Uiteraard van politieke partijen,

Nadere informatie

HET LEIDERDORPPANEL OVER...

HET LEIDERDORPPANEL OVER... HET LEIDERDORPPANEL OVER... Resultaten peiling 13: Meedenken en meedoen in de openbare ruimte april 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 13 e peiling met het burgerpanel van

Nadere informatie

25 februari 2016. Onderzoek: Het Oekraïne-referendum

25 februari 2016. Onderzoek: Het Oekraïne-referendum 25 februari 2016 Onderzoek: Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag van de

Nadere informatie

De PVV in het land en in de peiling

De PVV in het land en in de peiling De PVV in het land en in de peiling Zowel in als in is de PVV in de laatste peilingen van Peil.nl lager uitgekomen dan bij de verkiezingen zelf. Een analyse naar de reden hiervan geeft een beter beeld

Nadere informatie

Persoonlijke gegevens raadsleden

Persoonlijke gegevens raadsleden Persoonlijke gegevens raadsleden Dit document bevat de volgende gegevens van raadsleden: Aantal raadsleden naar gemeentegrootte 1998-2016. Aantal raadsleden naar politieke partij 1998-2016. Aandeel vrouwelijke

Nadere informatie

Politiek en Sociaal vertrouwen & Internationale Samenwerking

Politiek en Sociaal vertrouwen & Internationale Samenwerking Politiek en Sociaal vertrouwen & Internationale Samenwerking NCDO heeft in de Barometer 2011 1 een aantal vragen opgenomen over sociaal en politiek vertrouwen. Het vermoeden bestaat dat er een relatie

Nadere informatie

Nieuwsbrief burgerpanel Overschie

Nieuwsbrief burgerpanel Overschie Nieuwsbrief burgerpanel Overschie Resultaten 3 e peiling: communicatiemiddelen 3 februari 2014 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de derde peiling met het burgerpanel Overschie. De

Nadere informatie

Onderzoek. Diversiteit in de Tweede Kamer 2012

Onderzoek. Diversiteit in de Tweede Kamer 2012 Onderzoek Diversiteit in de Tweede Kamer 2012 Nederland heeft een stelsel met evenredige vertegenwoordiging. Op 12 september 2012 waren er vervroegde verkiezingen voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal:

Nadere informatie

16 mei Onderzoek: Formatie is vastgelopen: wat nu?

16 mei Onderzoek: Formatie is vastgelopen: wat nu? 16 mei 2017 Onderzoek: Formatie is vastgelopen: wat nu? Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online

Nadere informatie

Stemmen op 3 maart 2010 Vragen aan het Purmerends internetpanel

Stemmen op 3 maart 2010 Vragen aan het Purmerends internetpanel Stemmen op 3 maart 2010 Vragen aan het Purmerends internetpanel Stemintenties Purmerends Internetpanel 1 Gemeente Purmerend, Team B&I Rapportage door: Team Beleidsonderzoek & Informatiemanagement Gemeente

Nadere informatie

minder dan 5 jaar tussen de 5 en de 10 jaar tussen de 10 en de 15 jaar langer dan 15 jaar

minder dan 5 jaar tussen de 5 en de 10 jaar tussen de 10 en de 15 jaar langer dan 15 jaar Burgerpanel Zeewolde Resultaten peiling 3: Wmo-nota juli 2012 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 3 e peiling met het burgerpanel van Zeewolde. De peiling ging over de sociale netwerken

Nadere informatie

Vrouwen in. de Provinciale Staten. Onderzoeksrapport

Vrouwen in. de Provinciale Staten. Onderzoeksrapport Vrouwen in de Provinciale Staten Onderzoeksrapport April 2015 Hoeveel vrouwen zijn er in maart 2015 in de Provinciale Staten gekozen? Op 18 maart waren er in Nederland verkiezingen voor de Provinciale

Nadere informatie

2016 / Maurice de Hond

2016  / Maurice de Hond De NOS heeft aangekondigd zich ten aanzien van de weergave van de peilingen vooral te beperken tot de Peilingwijzer. O.a. met als argument dat pas na het bekend worden van 3 a 4 verschillende peilingen

Nadere informatie

NAMETING TWEEDE KAMERVERKIEZINGEN 2017

NAMETING TWEEDE KAMERVERKIEZINGEN 2017 Rapport NAMETING TWEEDE KAMERVERKIEZINGEN 20 Een analyse van de I&O slotpeiling en beweegredenen van kiezers bij het stemgedrag op 15 maart 20 April 20 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet

Nadere informatie

Gemeentelijk huishoudboekje 2011 en de begrotingskrant

Gemeentelijk huishoudboekje 2011 en de begrotingskrant Gemeentelijk huishoudboekje 2011 en de begrotingskrant Nieuwsbrief EnschedePanel Maart 2011 Over de peiling Tussen 7 en 18 januari 2011 zijn alle online panelleden van 16 jaar en ouder gepeild over de

Nadere informatie

OZB peiling

OZB peiling OZB peiling 2013-2014 Februari 2014 Inleiding De onroerendezaakbelasting (OZB) is een belasting die huiseigenaren jaarlijks aan de gemeente betalen. Gemeenten zijn vrij in het vaststellen van het OZB-tarief,

Nadere informatie

28 oktober Onderzoek: Twee jaar kabinet Rutte II

28 oktober Onderzoek: Twee jaar kabinet Rutte II 28 oktober 2014 Onderzoek: Twee jaar kabinet Rutte II Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 40.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek.

Nadere informatie

It s the economy stupid

It s the economy stupid It s the economy stupid De achtergrond van sterke stijging van SP en daling van PVV in de afgelopen maand De peiling van deze week is een voortzetting van het patroon dat zich aandient sinds half december.

Nadere informatie

Onderzoek stemgedrag jongeren Door NCRV Rondom 10 en Netwerk 28 mei 2010

Onderzoek stemgedrag jongeren Door NCRV Rondom 10 en Netwerk 28 mei 2010 Onderzoek stemgedrag jongeren Door NCRV Rondom 10 en Netwerk 28 mei 2010 Ben je van plan om op 9 juni te gaan stemmen? Ja 698 83,1 Nee 39 4,6 Ik weet het nog niet 103 12,3 Stemgedrag PVV/ Wilders PvdA

Nadere informatie

Enschede-panel over informatievoorziening

Enschede-panel over informatievoorziening Enschede-panel over informatievoorziening Driekwart van de panelleden leest Enschede Centraal. De infopagina s in Huis aan Huis zijn de vaakst gebruikte gemeentelijke informatiebron. Kabelkrant en digitale

Nadere informatie

Politieke participatie

Politieke participatie 12 Politieke participatie In dit hoofdstuk komen de interesse en participatie van Amsterdammers in de politiek aan bod. 2014 was in dat opzicht een boeiend jaar, met drie verkiezingen en belangrijke verschuivingen

Nadere informatie

Kiezers en potentiële kiezers van 50PLUS

Kiezers en potentiële kiezers van 50PLUS Kiezers en potentiële kiezers van 50PLUS Versie 2013-2014 Tekstrapport Peil.nl/Maurice de Hond 1 Doelstelling en opzet van het onderzoek Het Wetenschappelijk Instituut van 50PLUS heeft ons in december

Nadere informatie

Het EnschedePanel over duurzaamheid

Het EnschedePanel over duurzaamheid Het EnschedePanel over duurzaamheid Resultaten peiling EnschedePanel 7 april 2010 Over dit onderzoek De leden van het EnschedePanel zijn enkele vragen voorgelegd over het stimuleren van duurzaam gedrag.

Nadere informatie

Aan: Leden en duo-commissieleden van de Provinciale Staten van Noord-Holland Leden van de Tweede Kamer

Aan: Leden en duo-commissieleden van de Provinciale Staten van Noord-Holland Leden van de Tweede Kamer 14 september 2015 www.ouderenpartij-nh.nl Aan: Leden en duo-commissieleden van de Provinciale Staten van Noord-Holland Leden van de Tweede Kamer Onderwerp: De integriteit van de restzetelverdeling bij

Nadere informatie

Wijkschouw Helmerhoek Zuid

Wijkschouw Helmerhoek Zuid Wijkschouw Helmerhoek Zuid Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede

Nadere informatie

Culturele activiteiten in Noord

Culturele activiteiten in Noord Culturele activiteiten in Noord Samenvatting Wat vinden de inwoners van Amsterdam-Noord van het aanbod van culturele voorzieningen in hun stadsdeel? Deze vraag is gesteld aan het bewonerspanel van het

Nadere informatie

Inbraakpreventie in Westfriesland

Inbraakpreventie in Westfriesland Inbraakpreventie in Westfriesland uitkomsten van een peiling onder inwoners Westfriese gemeenten Juni 2014 Belangrijkste uitkomsten Risico-perceptie De zes gemeenten die deel uit maken van het politiedistrict

Nadere informatie

Tracking & Tracing. Resultaten peiling 7 Internetpanel Dienst Regelingen. 4 december 2009

Tracking & Tracing. Resultaten peiling 7 Internetpanel Dienst Regelingen. 4 december 2009 Tracking & Tracing Resultaten peiling 7 Internetpanel Dienst Regelingen 4 december 2009 In samenwerking met Dienst Regelingen heeft I&O Research een internetpanel opgezet voor relaties van Dienst Regelingen.

Nadere informatie

23 november Onderzoek: Proces Wilders

23 november Onderzoek: Proces Wilders 23 november 2016 Onderzoek: Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag van de

Nadere informatie

24 augustus 2015. Onderzoek: Veiligheidsgevoel na Thalys

24 augustus 2015. Onderzoek: Veiligheidsgevoel na Thalys 24 augustus 2015 Onderzoek: Veiligheidsgevoel na Thalys Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 45.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online

Nadere informatie

Glazen Huis peiling Leids JongerenPanel. Colofon. Serie Statistiek 2011 / 08

Glazen Huis peiling Leids JongerenPanel. Colofon. Serie Statistiek 2011 / 08 Glazen Huis 2011 peiling Leids JongerenPanel Colofon Serie Statistiek 2011 / 08 Gemeente Leiden Afdeling Strategie en Onderzoek, BOA Postbus 9100, 2300 PC Leiden E-mail: boa@leiden.nl Website: www.leiden.nl/jongerenpanel

Nadere informatie

20 feb Onderzoek: 10 Jaar PVV

20 feb Onderzoek: 10 Jaar PVV 20 feb 2016 Onderzoek: Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag van de peilingen

Nadere informatie

Verkiezingen. 1. Politieke voorkeur

Verkiezingen. 1. Politieke voorkeur Verkiezingen Voor vijftigplussers staat er de komende jaren veel op het spel. De betaalbaarheid van de zorg staat ter discussie en het niveau van pensioenen en AOW dreigt te worden aangetast. Daarnaast

Nadere informatie

In dit document worden de resultaten voor Nederland bij elke vraag afzonderlijk weergegeven en vergeleken met het Europees gemiddelde.

In dit document worden de resultaten voor Nederland bij elke vraag afzonderlijk weergegeven en vergeleken met het Europees gemiddelde. Directoraat-generaal communicatie Directoraat C - Betrekkingen met de burgers EENHEID OPVOLGING PUBLIEKE OPINIE 30/09/2009 EB71.3 EUROPESE VERKIEZINGEN 2009 Postelectoraal onderzoek Landprofiel: Europees

Nadere informatie

Begrip voor acties vakbonden, één op zeven zelf bereid tot actie

Begrip voor acties vakbonden, één op zeven zelf bereid tot actie Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Begrip voor acties vakbonden, één op zeven zelf bereid

Nadere informatie

Buurtenquête Getfert-Perik

Buurtenquête Getfert-Perik Buurtenquête Getfert-Perik Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede

Nadere informatie

TWEE OP DRIE NEDERLANDERS: ZWARTE PIET MOET BLIJVEN

TWEE OP DRIE NEDERLANDERS: ZWARTE PIET MOET BLIJVEN TWEE OP DRIE NEDERLANDERS: ZWARTE PIET MOET BLIJVEN Opleiding wederom splijtzwam Ouders kunnen veranderende Zwarte Piet prima uitleggen aan hun kinderen 1 december 2016 Meerderheid vindt maatschappelijke

Nadere informatie

Internetpanel Dienst Regelingen

Internetpanel Dienst Regelingen Internetpanel Dienst Regelingen Resultaten peiling 16: Gecombirde opgave Juli 2012 1. Inleiding Tussen 27 juni en 8 juli is een peiling uitgezet over de Gecombirde opgave 2012 (GO2012). Dienst Regelingen

Nadere informatie

9 december 2014. Onderzoek: Erkenning Palestijnse staat

9 december 2014. Onderzoek: Erkenning Palestijnse staat 9 december 2014 Onderzoek: Erkenning Palestijnse staat Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 40.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online

Nadere informatie