ICT Contract 2015 Glossarium ICT-contract 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ICT Contract 2015 Glossarium ICT-contract 2015"

Transcriptie

1 Glossarium ICT-contract /16 -

2 Inhoudstafel 1 DOEL VAN HET DOCUMENT GLOSSARIUM /16 -

3 1 Doel van het document In dit document wordt een definitie gegeven voor alle termen die in het Bestek en/of de Overeenkomst gebruikt worden met een specifieke betekenis en die in de contractuele documenten met een hoofdletter worden geschreven. 2 Glossarium AAV ACD-centrale Applicatiebeheerder (van de Klant) Auditor Availability management BAFO Basiscontract Beheer van de Service Portfolio en de Service Catalogus Beleidsdomein Beperkte Kantooruren Bestek De bijlage tot bepaling van de Algemene Aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en voor de concessies voor openbare werken bij het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken De Automatic Call Distribution centrale, de instaat voor de verdeling van de inkomende telefoonoproepen over de verschillende medewerkers van de Service desk. De Applicatiebeheerder neemt langs de kant van de Klant het dagelijks beheer waar van een bestaande toepassing. Een door e-ib aangestelde natuurlijke of rechtspersoon belast met de door e-ib bepaalde controleopdracht bij de ICT-Dienstverlener of op diens ICT-Dienstverlening. Het betreft hier het proces Availability management zoals beschreven in ITIL V3 Service Design, aangevuld met wat over dit Best and Final Offer: offerte van de inschrijvers op basis van het finale Bestek. Het contractuele document dat de algemene voorwaarden beschrijft volgens welke de ICT-Dienstverlener ICT-Diensten zal leveren. Het is een combinatie van de processen Service Portfolio management en Service catalogue management zoals beschreven in ITIL V3 Service Design, aangevuld met wat over dit proces beschreven is in de Vereisten ondersteunende processen. een Beleidsdomein is een organisatorische onderverdeling van de Vlaamse overheidsadministratie die belast is met één van de 13 homogene beleidsmateries van de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest. De zijn de normale openingsuren van de Service desk: van 8:00 u tot 17:00 u op Werkdagen. Het Bestek is het geheel van documenten dat door het Bestuur ter beschikking wordt gesteld van de geselecteerde kandidaten om hun offerte te maken. - 3/16 -

4 Bestuur Het bestaat uit een hoofddocument waarin o.a. de bepalingen m.b.t. de procedure zijn opgenomen (o.a. de gunningscriteria) en een hele reeks bijlagen waarvan er een aantal nadien ook deel zullen uitmaken van de Overeenkomst. De aanbestedende overheid die de Overeenkomst sluit, inzonderheid de Vlaamse Gemeenschap vertegenwoordigd door de Vlaamse Regering in de persoon van de Geert Bourgeois, Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand De Vlaamse Gemeenschap treedt hierbij op: 1. enerzijds voor zichzelf en dus voor de Klanten die tot de rechtspersoon Vlaamse Gemeenschap behoren; 2. anderzijds ook als aankoop/opdrachtencentrale in de zin van artikel 2, 4 van de Wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten voor de Klanten van andere aanbestedende overheden welke krachtens artikel 15 van de voormelde Wet van 15 juni 2006, bij afname vrijgesteld zijn van de verplichting om zelf een gunningsprocedure te volgen. De entiteiten bedoeld in punt 1 en de aanbestedende overheden bedoeld in punt 2 worden uitgebreid gedefinieerd in het Basiscontract (onder het punt Klantenbereik ) Bestshore De ICT-manager, hoofd van de entiteit e-government en ICT-Beheer of een door hem aangeduid personeelslid, treedt op als vertegenwoordiger van het Bestuur in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst. Bestshoring betreft een strategie waarbij activiteiten gebeuren op de meest geschikte locatie, hetzij lokaal - bij of in de buurt van de Klant (de VO) -, hetzij "near-shore" (in één van de omringende landen) hetzij "offshore" (op grote afstand, elders in de wereld). Daarbij wordt de "best shore" locatie voor een bepaalde activiteit gekozen op basis van diverse criteria. Met de toevoeging van "Bestshore" aan een profielnaam in de Profielencatalogus, wordt bedoeld dat de in te zetten personen niet noodzakelijk lokaal aanwezig of lokaal inzetbaar hoeven te zijn en niet per se vlot Nederlandstalig (Europees CEFR niveau C2) moeten zijn.. Omgekeerd, voor Profielen waarvan in de profielnaam "Bestshore" niet expliciet wordt vermeld moeten de in te zetten personen wel lokaal op VO locaties inzetbaar en Nederlandstalig zijn om o.a. gesprekken en correspondentie in klantcontacten vlot in het Nederlands te kunnen voeren. Voorbeelden van activiteiten of rollen waarvoor "lokale" profielen ingezet moeten worden: projectleiding, functionele/business analyse. Voor "Bestshore" profielen is de keuze van de locatie dus in principe vrij en niet per se lokaal. De "Bestshore" keuze van locatie voor uitvoeren van bepaalde activiteiten, moet evenwel in elke geval weloverwogen wordt gemaakt, rekening houdend met nationale en - 4/16 -

5 Europese regelgeving o.a. op vlak van privacy en vertrouwelijkheid. Zo mogen persoonsgegevens niet buiten de EU verwerkt noch opgeslagen worden. Beveiligingsbeheer Capacity management Change management Bestshore is ook wel gekend als of verwant aan "Smart sourcing", of "Rightshoring", en ook wel mixed shore. Het betreft hier het proces Information security management zoals beschreven in ITIL V3 Service Design, aangevuld met wat over dit Het betreft hier het proces Capacity management zoals beschreven in ITIL V3 Service Design, aangevuld met wat over dit proces beschreven is in de Vereisten ondersteunende processen. Dit betreft het ITIL V3 Change Management-proces zoals beschreven in ITIL V3 Service Transition, aangevuld met wat over dit proces beschreven is in de Vereisten ondersteunende processen. CMMI-DEV CMMI for Development, Version 1.3 CMMI-SVC CMMI for Services, Version 1.3 Configuratiebeheer Configuratiedatabank Continu verbeteren en innovatie Continuity management Contractbeheerder Contractjaar Correctieve actie DDC/DMS DDC/DWH Het betreft hier het proces Service asset and configuration management zoals beschreven in ITIL V3 Service Transition, aangevuld met wat over dit proces beschreven is in de Vereisten ondersteunende processen. Logische databank die alle gegevens bevat met betrekking tot de onder Configuratiebeheer geplaatste elementen. Het betreft hier het proces Continual Service Improvement zoals beschreven in ITIL V3, aangevuld met wat over dit proces beschreven is in de Vereisten ondersteunende processen. Het betreft hier het proces IT Service continuity management zoals beschreven in ITIL V3 Service Design, aangevuld met wat over dit Personeelslid van de entiteit e-government en ICT-Beheer, dat als rol heeft het opvolgen en bijsturen van de Overeenkomst Een periode van 12 maanden gedurende dewelke de ICT- Dienstverlener effectief verantwoordelijk is voor de ICT- Dienstverlening en waarbij het eerste Contractjaar een aanvang neemt op 1 februari Nemen van maatregelen door de Kernorganisatie of de Uitvoerende teams van de ICT-Dienstverlener die enkel een beperkte impact hebben op één dienstenproces of één ondersteunend proces. Bedrijfstoepassing van het Bestuur, gebaseerd op het Documentumplatform, die door de ICT-Dienstverlener en het Bestuur gemeenschappelijk gebruikt wordt om documentaire inventariselementen, afspraken, notulen, in op te slaan Bedrijfstoepassing van het Bestuur, gebaseerd op een aantal Cognosplatformen, die door de ICT-Dienstverlener en het Bestuur gemeenschappelijk gebruikt wordt voor zowel voorgedefinieerde rapporten, ad hoc rapporten als voor de publicatie van scorecards met metrieken en indicatoren - 5/16 -

6 Deelgenoot Derde(n) Derden Intellectuele Eigendom Dienst Een lid van de combinatie van vennootschappen die optreedt als ICT- Dienstverlener Elke andere rechtspersoon dan de Partijen, de Klanten en de Gebruikers Alle: software, en bijhorende documentatie (zoals ontwerp en analyse) waarvan de intellectuele rechten toebehoren aan een Derde en die gebruikt wordt in het kader van de ICT- Dienstverlening; methodes, procedures en processen, en bijhorende documentatie waarvan de intellectuele rechten toebehoren aan een Derde, en die gebruikt worden in het kader van de ICT-Dienstverlening Een Dienst is een door een Klant bestelde concrete instantie van een Dienstenpakket. Dit is bv een individuele Werkaanvraag of de Exploitatie van een specifieke bedrijfstoepassing.. Dienstenpakket Directe kosten Distributieserver DML Eenheidsprijs Eenvoudige Werkaanvraag Effectieve Aanvangsdatum Dit is een groepering van een aantal categorieën van Diensten die als één geheel aangeboden worden aan de Klanten. Dit komt overeen met het begrip service package in ITIL v3. In het kader van de kostenmodellen worden een onderscheid gemaakt tussen Directe kosten en Indirecte kosten. Hierbij omvatten de Directe kosten alle kosten die rechtstreeks toewijsbaar zijn aan een specifieke Eenheidsprijs. Dit is een server-omgeving van waar door de Klant/Gebruiker software op een gecontroleerde manier kan afgehaald worden. De DML ( definitive media library ) omvat een of meer locaties waar de definitieve en geautoriseerde versies van alle softwareconfiguratieitems (zowel aangekochte software als zelf ontwikkelde software) veilig zijn opgeslagen. De DML kan ook geassocieerde configuratieitems zoals licenties en documentatie bevatten. De DML is een enkele logische opslagplek zelfs al zijn er meer locaties. (cfr ITILv3) Voor elk onderdeel van de ICT-Dienstverlening wordt in de Service Portfolio bepaald op basis van welke Eenheidsprijzen de Dienst zal geleverd worden. De Eenheidsprijs vermenigvuldigd met het aantal geleverde eenheden geeft de uiteindelijk door de Klant te betalen prijs. Kleine wijzigingen aan de bestaande ICT-omgeving, die frequent aangevraagd worden en een laag risico inhouden voor de ICT- Dienstverlening en waarvoor het mogelijk is om ze uit te voeren binnen het voor Exploitatie van de betrokken Dienst voorziene budget of waarvoor de prijs louter gebaseerd is op de in de Prijslijst afgesproken prijzen. De datum waarop de ICT-Dienstverlener effectief de verantwoordelijkheid draagt voor de ICT-Dienstverlening; m.a.w. dit is 1 februari Tussen de datum waarop de Overeenkomst wordt gesloten (dit is de - 6/16 -

7 e-ib Entiteit e-government en ICT-Beheer ETL EVA Event Event management Exit Exploitatie Gebruiker Gebruikersinfrastructuur Gemeenschappelijke Ondersteunende Systemen ICT-componenten ICT-Contactpersoon datum waarop de goedkeuring van zijn offerte werd betekend aan de ICT-Dienstverlener) en de Effectieve Aanvangsdatum, zal de ICT- Dienstverlener alle nodige maatregelen nemen om de gemeenschappelijke ICT-dienstverlening over te nemen van de Vorige ICT-dienstverlener Afkorting voor de Entiteit e-government en ICT-Beheer De entiteit van het Vlaams ministerie van Bestuurszaken die onder meer belast is met de controle op de uitvoering van deze Overeenkomst en die ook een Klant-rol vervult voor een aantal gemeenschappelijke ICT-omgevingen.. Extraction, Transformation and Loading: het extraheren van heterogene brondata, het transformeren en het laden van de data in een data warehouse. Een Extern Verzelfstandigd Agentschap. Dit is een organisatorische onderverdeling van een Beleidsdomein met eigen rechtspersoonlijkheid Een Event is een onverwachte wijziging van de status van een hard- of software-infrastructuur of een ICT-dienst waardoor er een afwijking ontstaat van de normale of verwachte werking. Het betreft hier het proces Event managementproces zoals beschreven in ITIL V3 Service Operation, aangevuld met wat over dit Dit is het geheel van acties en maatregelen die genomen moeten worden op het einde van de Overeenkomst teneinde een goede overdracht naar een Toekomstige ICT-Dienstverlener mogelijk te maken. Het geheel van activiteiten voor het beschikbaar houden van de ICTomgeving overeenkomstig de overeengekomen SLA (zie Service Portfolio ) en de vereisten in het Basiscontract en document Vereisten ondersteunende processen. Iedere persoon die gebruik maakt van de Diensten opgenomen in deze Overeenkomst. Dit begrip komt overeen met het begrip User in ITIL. De Gebruikersinfrastructuur bestaat uit een aantal categorieën van standaard hardware-componenten (met bijbehorende softwarecomponenten) die gebruikt worden door Gebruikers op de locatie van hun werkplekken: desktop, laptops, smartphones, tablet pc s en perifere infrastructuur zoals printers, scanners, plotters, faxen, externe storage, Dit zijn Ondersteunende Systemen die door het Bestuur ingezet worden om op het niveau van de Vlaamse Overheid een geïntegreerde ICT-Dienstverlening mogelijk te maken. De ICT-Dienstverlener dient deze Gemeenschappelijke Ondersteunende Systemen te gebruiken. Dit is een hardware- of software-component (incl. bedrijfstoepassingen) dat deel uitmaakt van de ICT-omgeving. Een personeelslid van een Klant die als contactpersoon wordt opgegeven voor de meer operationele communicatie m.b.t. de ICT- - 7/16 -

8 ICT-contract 2015 ICT-contracten ICT-Dienstverlener ICT-Dienstverlener Intellectuele Eigendom Dienstverlening. Deze ICT-Contactpersoon wordt o.a. geïnformeerd bij belangrijke Incidenten. De raamovereenkomsten Exploitatiegebonden ICT-diensten, Ontwikkelingsprojecten, Technische ondersteuning door ICTprofielen en Aankoop van diverse IT-producten vormen samen het gemeenschappelijke ICT-dienstverleningsaanbod ten behoeve van de Vlaamse administratie, na het aflopen op 1 februari 2015 van het huidig ICT-contract 2008 met de tijdelijke handelsvennootschap HP- Belgacom. Deze raamovereenkomsten samen worden het ICT contract 2015 genoemd. De contracten door een Klant of door de Vorige ICT-Dienstverlener afgesloten met betrekking tot één van de Diensten en die op 31 januari 2015 niet waren beëindigd. De vennootschap/combinatie van vennootschappen met wie het Bestuur een Overeenkomst sluit en die instaat voor de in de Overeenkomst beschreven ICT-Dienstverlening. Alle: Software gebruikt in het kader van de ICT-Dienstverlening, waarvan de ICT-Dienstverlener de intellectuele rechten had verworven vóór de sluiting van de Overeenkomst en de bijhorende documentatie (zoals ontwerp en analyse); Software gebruikt in het kader van de ICT-Dienstverlening, die na de sluiting van de Overeenkomst ontwikkeld is door én voor rekening van de ICT-Dienstverlener, en die noch Bestuur Intellectuele Eigendom noch Bestuur Nieuwe Intellectuele Eigendom is, en de bijhorende documentatie (zoals ontwerp en analyse); Databanken, gebruikt in het kader van de ICT- Dienstverlening, waarvan de ICT-Dienstverlener de intellectuele rechten had verworven vóór de sluiting van de Overeenkomst en de bijhorende documentatie; Databanken gebruikt in het kader van de ICT-Dienstverlening, die na de sluiting van de Overeenkomst ontwikkeld is door én voor rekening van de ICT-Dienstverlener, en die noch Bestuur Intellectuele Eigendom noch Bestuur Nieuwe Intellectuele Eigendom is, en de bijhorende documentatie; Methodes, procedures en processen gebruikt in het kader van de ICT-Dienstverlening na voorafgaandelijk akkoord van het Bestuur, waarvan de ICT-Dienstverlener de intellectuele rechten heeft en de bijhorende documentatie. ICT-Dienstverlening ICT-manager ICT-omgeving Incident Het geheel van de Diensten die in het kader van de Overeenkomst door de ICT-Dienstverlener geleverd worden. De leidinggevende persoon van e-ib Is het geheel van hardware- en software-componenten (inclusief de bedrijfstoepassingen) die door de ICT-Dienstverlener beheerd worden ten behoeve van de Klanten. Iedere verstoring in ICT-Dienstverlening of iedere onverwachte situatie die het niveau van de ICT-Dienstverlening verlaagt of zou - 8/16 -

9 Incident management Inventaris(sen) ITIL IVA Kantooruren Kernorganisatie Klacht Klant Klanten Intellectuele Eigendom kunnen verlagen. Dit komt overeen met het begrip Incident in IT Service CMM en is een subset van wat in ITIL als incident gedefinieerd wordt. Het betreft hier het proces Incident managementproces zoals beschreven in ITIL V3 Service operation, aangevuld met wat over dit De verzamelnaam voor alle relevante gegevens met betrekking tot de ICT-Dienstverlening (software, hardware, licenties, Projecten, procesbeschrijvingen, ) die onder configuratiebeheer geplaatst zijn. IT Infrastructure Library. Dit is een verzameling van goede praktijken ( best practices ) in het domein van de ICT-dienstverlening. Intern Verzelfstandigd Agentschap; dit is een organisatorische onderverdeling van een Beleidsdomein al dan niet met eigen rechtspersoonlijkheid De werkuren waarbinnen de meeste Diensten, tenzij expliciet anders vermeld, moeten geleverd worden door de ICT-Dienstverlener. Dit is van 8:00 tot 18:00 op Werkdagen. relatief vaste kern van personeelsleden van de ICT-Dienstverlener die er voor zorgt dat de ICT-dienstverlening zoals beschreven in Basiscontract en Service Portfolio steeds kan geleverd worden op een kwaliteitsvolle manier aangepast aan de evoluerende ICT-dienstverleningsnoden van de Klanten op een samenhangende manier, onafhankelijk van de uitvoerder op een steeds verbeterende, klantgerichte wijze De Kernorganisatie moet zich onafhankelijk kunnen op stellen t.o.v. de Uitvoerende teams Expliciete melding van een structureel niet naar wens verlopende Dienstverlening. De organisatorische eenheid - of de persoon die bevoegd is een organisatorische eenheid te verbinden - die een Dienst bestelt en betaalt ten behoeve van één of meer Gebruikers Dit begrip komt overeen met het begrip Customer zoals gebruikt in ITIL Alle: Software gebruikt in het kader van de ICT-Dienstverlening, waarvan een Klant op datum van de sluiting van de Overeenkomst de intellectuele rechten had verworven, en bijhorende documentatie met onder meer, ontwerp en analyse; Upgrades en Updates aan Klanten Intellectuele Eigendom, waarvan een Klant de intellectuele rechten zal verwerven na de sluiting van de Overeenkomst, en bijhorende documentatie met onder meer, ontwerp en analyse; Databanken gebruikt in het kader van de ICT-Dienstverlening waarvan een Klant op datum van de sluiting van de Overeenkomst de intellectuele rechten had verworven; Methodes, procedures en processen gebruikt in het kader van de ICT-Dienstverlening, waarvan één van de rechtspersonen die deel uitmaakt van het Bestuur de intellectuele rechten heeft en de - 9/16 -

10 bijhorende documentatie. Klanten Nieuwe Intellectuele Eigendom Kostenmodel Leverancier Managementteam Mark-up Mensdag Metriekenomgeving Onderaannemer Ondersteunende processen Alle : Software en om het even welke andere literaire werken en/of document (opgeslagen op bestendige wijze of in machinetaal) ontwikkeld in het kader van de ICT-Dienstverlening door de ICT- Dienstverlener of één van zijn werknemers, aangestelden of Onderaannemers, op (al dan niet expliciet) verzoek en voor rekening van een Klant, en de bijhorende documentatie met onder meer ontwerp en analyse; Databanken ontwikkeld in het kader van de ICT-Dienstverlening door de ICT-Dienstverlener of één van zijn werknemers, aangestelden of Onderaannemers, op (al dan niet expliciet) verzoek en voor rekening van een Klant, en de bijhorende documentatie; Methodes, procedures en processen ontwikkeld in het kader van de ICT-Dienstverlening door de ICT-Dienstverlener of één van zijn werknemers, aangestelden of Onderaannemers, op verzoek en voor rekening van een Klant. Een model met bijhorende inputparameters (kostencomponenten en de objectief meetbare factoren waardoor ze beïnvloed worden), berekeningen en regels, dat de (eenheids-)kost bepaalt in het kader van een te verlenen dienst die moet uitgevoerd worden door de ICT- Dienstverlener. De leverancier van goederen met wie de ICT-Dienstverlener afspraken heeft gemaakt binnen het voorwerp van deze Overeenkomst. Overlegforum waarin het management van de ICT-Dienstverlener en van e-ib vertegenwoordigd is en dat beslissingsbevoegdheid heeft met betrekking tot alle afspraken in het kader van de Overeenkomst, alsook voor alle wijzigingen ervan. de vergoeding (winstmarge) die de ICT-Dienstverlener ontvangt om zijn bedrijfseconomische doelstellingen te behalen Het presteren van 8 werkuren ongeacht of ze op eenzelfde kalenderdag worden gepresteerd of niet Onderdeel van DDC-DWH dat gebruikt wordt voor de publicatie van scorecards met metrieken en indicatoren De Onderaannemer met wie de ICT-Dienstverlener afspraken heeft gemaakt voor de levering van Diensten binnen het voorwerp van deze Overeenkomst. Dit zijn processen die nodig zijn om de diensten in de Service Portfolio kwalitatief goed en efficiënt te leveren. Dit komt overeen met het begrip supporting services of enabling services in ITILv /16 -

11 Ondersteunende Systemen Opleveren (Oplevering) Opleveringdatum Organisatie Overeenkomst Overhead Partij Partijen Prijscorrecties Prijslijst Probleem Problem management Proces Verbaal (PV) Productcatalogus Dit zijn toepassingen (meestal gebaseerd op pakketsoftware van Derden) die gebruikt worden om de ICT-Dienstverlening op een effectieve, efficiënte en samenhangende wijze te kunnen leveren. Het formeel en uitdrukkelijk aanvaarden door de Klant van de geleverde Dienst(en). De door de Klant opgegeven datum waarop hij de geleverde Dienst als opgeleverd beschouwt. Dit is het geheel van de organisatorische teams die de ICT- Dienstverlener inzet om de gevraagde Diensten te kunnen leveren. De beschrijving van de Organisatie omvat: - Een overzicht van de rechtspersonen die deel uit maken van de ICT-Dienstverlener (voor het geval het over een combinatie van rechtspersonen gaat), van de rechtspersonen waar de ICT-Dienstverlener een beroep op doet als Ondersteunende entiteit en eventueel van andere rechtspersonen waar een beroep op gedaan wordt - de wijze waarop het door de ICT-Dienstverlener ingezette personeel organisatorisch wordt ingedeeld in teams en subteams (organogram) met aanduiding van de rechtspersoon waar ze toe behoren, - de lijst van de sleutelfuncties met vermelding van hun kerncompetenties en de wijze waarop het risico op eventuele onbeschikbaarheid wordt opgevangen - de lijst van de overige ingezette personeelsleden met hun functie in het kader van de ICT-Dienstverlening en de per ingezet personeelslid voorziene competenties Het geheel van contractuele documenten zoals opgesomd in het Basiscontract kosten die noodzakelijk zijn voor het goed functioneren van de dienstverlening, maar die niet toegewezen kunnen worden aan een of meerdere specifieke Eenheidsprijzen. Hetzij de ICT-Dienstverlener hetzij het Bestuur Enerzijds de ICT-Dienstverlener en anderzijds het Bestuur Afgesproken inhoudingen op de facturen wegens het niet respecteren van de afgesproken kwalitatieve vereisten, zoals weergegeven in een SLA. De Prijslijst is een lijst met Eenheidsprijzen voor het leveren van de Diensten zoals beschreven in de Service Portfolio. Onbekende onderliggende oorzaak van één of meer Incidenten. Dit begrip komt overeen met het begrip Problem in ITIL. Het betreft hier het proces Problem managementproces zoals beschreven in ITIL V3 Service operation, aangevuld met wat over dit Formeel document van de Klant Catalogus van de bestelbare Producten met bijhorende Eenheidsprijzen. - 11/16 -

12 Producten Productmanager Profiel Profieldagprijzen Profielencatalogus Programma Dit is een Hardware- of Software-component (inclusief bedrijfstoepassing) dat door de ICT-Dienstverlener kan geleverd en/of beheerd worden in het kader van een Dienst. Dit is een rol binnen e-ib die verantwoordelijk is voor het ontwikkelen, opvolgen en bijsturen van een Dienstenpakket tijdens de volledige levenscyclus. Samen vervullen de Productmanagers de leidende rol m.b.t. het beheer van de Service Portfolio. Zij zijn ook het eerste aanspreekpunt voor de Service Delivery Managers van de ICT-Dienstverlener. Deze rol komt grotendeels overeen met de rol van service owner in ITIL V Beschrijving van de persoonlijke en technische vaardigheden en van de ervaring die men mag verwachten van een personeelslid van de ICT-Dienstverlener die aan de overeenstemmende Profieldagprijs wordt verrekend. Prijs voor de door een persoon met een bepaald Profiel uit te voeren prestaties gedurende de Kantooruren van een Werkdag. Catalogus met de voorgedefinieerde Profielen met hun bijhorende Profieldagprijzen die ingezet worden of kunnen worden in het kader van de ICT-Dienstverlening. Een Programma is een geheel van samen horende Projecten. Programma Optimalisatie Exploitatie Programma Applicatiemodernisering Project Projectvoorstel Referentiebibliotheek Dit is een door de ICT-Dienstverlener uitgevoerd meerjarig Programma. Dit Programma bestaat enerzijds uit de nodige Projecten om de in de BAFO gegarandeerde verlagingen van de Eenheidsprijzen voor Exploitatie te kunnen realiseren en anderzijds uit andere Projecten die de kwaliteit/prijs-verhouding van de Exploitatie kunnen verbeteren. De financiering van deze Projecten is verrekend in de Eenheidsprijzen voor Exploitatie. Dit is een Programma dat alle Projecten omvat die nodig zijn om de bedrijfstoepassingen die in beheer zijn van de ICT-Dienstverlener te moderniseren en te migreren naar een optimale door de ICT- Dienstverlener ter beschikking gestelde en beheerde omgeving. Een gecoördineerd geheel van activiteiten voor het realiseren van een duidelijk eindresultaat en dit binnen een bepaalde doorlooptijd en een bepaald budget. In een Project kunnen verschillende aspecten aan bod komen zoals analyse, software-ontwikkeling, infrastructuur, aanpassing van de Diensten,. De prijs voor de uitvoering van een Project wordt bepaald op basis van een voorafgaande offerte. Een professioneel voorstel (offerte) door de ICT-Dienstverlener opgemaakt, voor het leveren van projectmatige prestaties conform de door de Klant geformuleerde behoeften. De bibliotheek met alle in het kader van de gunningprocedure en ter voorbereiding van de Transitie relevante en beschikbare informatie. Een belangrijk onderdeel hiervan zijn de Inventarissen met betrekking tot de bestaande ICT-omgeving. - 12/16 -

13 Refresh Het vervangen van een bestaande ICT-component door een nieuwe Relatiebeheer Relatiebeheerder Release management Service afspraken Service catalogus Service Delivery Manager (SDM) Service desk Service Indicator Service Level Het betreft hier het proces Business relationship management zoals beschreven in ITIL V3 Service Strategy, aangevuld met wat over dit Rol die verantwoordelijk is voor het onderhouden van de relatie met een of meer klanten. Hij detecteert de behoeften aan nieuwe of bijgestuurde Dienstenpakketten. Deze rol komt overeen met de rol van business relationship manager uit ITIL v Het betreft hier het proces Release and Deployment management zoals beschreven in ITIL V3 Service Transition, aangevuld met wat over dit proces beschreven is in de Vereisten ondersteunende processen. Op het ogenblik van de bestelling van een concrete Dienst, dienen alle afspraken (onder andere SLA en prijs) met betrekking tot die concrete Dienst vastgelegd te zijn. Het geheel van afspraken met betrekking tot het leveren van een specifieke Dienst aan een specifieke Klant, worden de Service afspraken genoemd. Dit komt overeen met het begrip Service Agreement in CMMI-SVC en met de term service contract in ITILv3. De Service catalogus is de verzameling van alle informatie van de operationele Dienstenpakketten die in de Service Portfolio zijn opgenomen. De Service catalogus is opgebouwd uit een combinatie van informatie over de Diensten die over verschillende tools, documentaire configuratie items, database kunnen verspreid zijn. Zo kan een gedeelte van de gegevens onderdeel uitmaken van het webbestelsysteem en kan een ander deel in een spreadsheet bijgehouden worden. Dit is een rol bij de ICT-Dienstverlener die end-to-end verantwoordelijk is voor het leveren van een Dienstenpakket en voor het nemen van initiatieven om dit Dienstenpakket voortdurend verder te verbeteren en optimaliseren. Hij is het eerste aanspreekpunt voor de Productmanager en biedt hem ook de nodige ondersteuning. Een uniek contactpunt bij de ICT-Dienstverlener voor het opvolgen, registreren, analyseren en oplossen van alle Incidenten en Werkaanvragen De SLA voor een bepaald Dienstentype wordt geconcretiseerd via een aantal concreet meetbare indicatoren en bijbehorende streefwaarden, Service Indicatoren genoemd. Dit is de streefwaarde die moet bereikt worden voor een specifieke Service Indicator. - 13/16 -

14 Service level management Het betreft hier het proces Service level management zoals beschreven in ITIL V3 Service Design, aangevuld met wat over dit Service Portfolio Het geheel van de Dienstenpakketten dat wordt aangeboden aan de Klanten in het kader van deze Overeenkomst. Op de Effectieve Aanvangsdatum zal de Service Portfolio enkel bestelbare Dienstenpakketten bevatten, maar tijdens de looptijd van de Overeenkomst zullen hier ook nieuwe Dienstenpakketten kunnen bijkomen of kunnen er Dienstenpakketten uit gaan. Dit komt grotendeels overeen met het begrip Service Portfolio uit ITIL v3 Serviceorganisatie Het contractuele document (of set van documenten), met zijn bijlagen (eventueel gedeeltelijk opgeslagen in databanken of toepassingen), dat de beschrijving bevat van de wijze waarop de ICT-Dienstverlener de ICT-Diensten zal leveren, de organisatie,, het personeel, de processen, tools, enz. De Serviceorganisatie wordt bepaald door de ICT-Dienstverlener, maar moet blijven voldoen aan de vereisten van de Overeenkomst en moet afgestemd blijven op de te leveren ICT-Diensten Site Een Site betreft een locatie die op de Vo-WAN (Wide Area Netwerk) is aangesloten. Dit kan een gebouw of verdieping binnen een gebouw zijn of een plaats met een concentratie van netwerkinfrastructuur. Site Verantwoordelijke Personeelslid van het Bestuur dat instaat voor het ondersteunen en opvolgen van aangelegenheden inzake de IT-infrastructuur van een site, alsook voor end-usercomputing op deze infrastructuur SLA Service Level Agreement. Dit is de verzameling van Service Indicatoren (met bijhorende Service Levels) voor een bepaald Dienstenpakket. SLA-beheerder Medewerker van e-ib, die als rol heeft het opvolgen en bijsturen van de Service Portfolio alsook de overkoepelende kwaliteitscontrole op de geleverde ICT-Dienstverlening. Strategiebeheer Het betreft hier het proces Strategy management for IT services zoals beschreven in ITIL V3 Service Strategy, aangevuld met wat over dit Subcontractmanagement Het betreft hier het proces Supplier management zoals beschreven in ITIL V3 Service Design, aangevuld met wat over dit proces beschreven is in de Vereisten ondersteunende processen. Toegangsbeheer Het betreft hier het proces Access managementproces zoals beschreven in ITIL V3 Service operation, aangevuld met wat over dit Toekomstige ICT- De rechtspersoon die zal instaan voor de levering van ICT-Diensten Dienstverlener aan de Klanten na het einde van deze Overeenkomst. Toepassingsmanager De verantwoordelijke langs de kant van de ICT-Dienstverlener betreffende een in onderhoud zijnde bedrijfstoepassing. Toepassingsmanager is een rol en geen functie. Eén persoon kan dus Toepassingsmanager zijn voor meerdere bedrijfstoepassingen. Transitieproject Het Project dat als doel heeft van de op de Effectieve Aanvangsdatum bestaande toestand van ICT-Dienstverlening te evolueren naar de toestand zoals beschreven in de Overeenkomst. Uitgebreide Kantooruren Dit zijn de uiterste werkuren voor de personeelsleden van het Bestuur, overeenkomstig het reglement op de variabele werktijd. Dit is van - 14/16 -

15 Uitvoerende teams Update Upgrade Verbetervoorstel Vereisten Ondersteunende processen 7:30 u tot 19:00 u op Werkdagen. De Uitvoerende teams zijn die delen van de organisatie van de ICT- Dienstverlener die in staan voor de eigenlijke uitvoering van de Diensten overeenkomstig de bepalingen van de Service Portfolio. De Uitvoerende teams kunnen zowel teams zijn die behoren tot de ICT-Dienstverlener zelf (of tot een van zijn Deelgenoten) als teams die behoren tot een Onderaannemer. Nieuwe versie en/of aanvulling van een softwarepakket dat slechts een beperkt aantal nieuwe functionaliteiten toevoegt Nieuwe versie en/of aanvulling van een softwarepakket dat belangrijke nieuwe functionaliteiten toevoegt Een voorstel tot wijziging van de wijze waarop de ICT-Dienstverlener de ICT-Dienstverlening wordt geleverd en/of aan de bestaande ICTomgeving teneinde het dienstenaanbod te laten mee evolueren met zowel de wijzigende noden van het Bestuur als met de evolutie op de markt. Dit is het contractuele document dat een aantal minimumvereisten bevat m.b.t. een aantal Ondersteunende processen. Verificatiebeheer Het betreft hier het proces Service Validation and Testing zoals beschreven in ITIL V3 Service Transition, aangevuld met wat over dit Vlaams ministerie Een organisatorische onderverdeling van een Beleidsdomein, bestaande uit het Departement en de IVA s (zonder eigen rechtspersoonlijkheid) Vlaamse administratie Alle entiteiten die vallen binnen één van de 13 beleidsdomeinen van de Vlaamse overheid, zoals gedefinieerd in het Kaderdecreet Bestuurlijk Beleid. Inzonderheid gaat het om: de 13 Vlaamse ministeries (departementen en IVA s zonder rechtspersoonlijkheid); Extern of Intern Verzelfstandigde Agentschappen met rechtspersoonlijkheid en Strategische Adviesraden; Vlaamse overheid Het geheel van diensten, agentschappen en instellingen dat ressorteert onder de bevoegdheid van de Vlaamse Gemeenschap en /of het Vlaams Gewest Inzonderheid gaat het om: alle entiteiten die deel uitmaken van de rechtspersoon Vlaamse Gemeenschap en/of Vlaamse Gewest: dit zijn de 13 Vlaamse ministeries (departementen en IVA s zonder rechtspersoonlijkheid), de kabinetten van de Vlaamse ministers en het Vlaams Parlement; alle entiteiten die onder één van de 13 beleidsdomeinen van de Vlaamse administratie vallen doch een van de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest onderscheiden - 15/16 -

16 rechtspersoonlijkheid hebben (Extern of Intern Verzelfstandigde Agentschappen, Strategische Adviesraden); alle Vlaamse openbare instellingen (VOI s): dit zijn entiteiten met eigen rechtspersoonlijkheid die niet onder één van de 13 beleidsdomeinen van de Vlaamse administratie vallen maar krachtens oprichtingsdecreet /- besluit hetzij werden ingedeeld in één van de categorieën bedoeld in de Wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut (VOI type A of VOI type B) hetzij onder een andere vorm van controle of beheer van de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest vallen (VOI type suï generis); VOI Vlaamse openbare instelling Voorakkoord Document waarin aan het Managementteam voor te leggen voorstellen tot wijziging aan contractuele documenten worden opgenomen, samen met de motivering voor de voorgestelde wijzigingen. Voorakkoorden worden goedgekeurd door het Managementteam. Vorige ICT-Dienstverlener De rechtspersoon die verantwoordelijk was voor de ICTdienstverlening vóór de overdracht van de verantwoordelijkheid voor de betrokken Diensten aan de nieuwe ICT-Dienstverlener. Vorige Overeenkomst VO-WAN VTE Werkaanvraag Werkdagen Werkproduct De overeenkomst met de Vorige ICT-Dienstverlener De VO-WAN is het gemeenschappelijk Wide area netwerk (WAN) van de Vlaamse Overheid (VO). Het is gebaseerd op MPLS technologie gebaseerde backbone infrastructuur en verbindt de verschillende Sites van de Vlaamse overheid. Voltijds Equivalent (Full Time Equivalent). Voor een VTE worden in principe 200 Werkdagen per jaar gerekend. De term Werkaanvraag is een generieke omschrijving van verschillende types van vragen die Klanten kunnen stellen voor het uitvoeren van bepaalde activiteiten en eventueel het leveren van bepaalde Producten in het kader van een bepaalde Dienst die geen betrekking heeft op een falen van de door de ICT-Dienstverlener beheerde ICT-omgeving. Dit begrip komt overeen met het begrip Service Request en in ITIL V3. De weekdagen van maandag tot vrijdag, met uitzondering van de wettelijke en decretale feestdagen en de collectieve verlofdagen waarvan de lijst jaarlijks door de e-ib aan de ICT-Dienstverlener zal bezorgd worden. Elk resultaat van de activiteiten binnen een Werkaanvraag. Het betreft enerzijds de eindresultaten van de Werkaanvraag (bijvoorbeeld een nieuwe of gewijzigde toepassing) en anderzijds alle tussentijdse resultaten (bijvoorbeeld een analyse-dossier) en de resultaten van coördinatie en/of projectmanagement (bijvoorbeeld een projectplan of een voortgangsrapport) - 16/16 -

ICT Contract 2015 Raamovereenkomst voor aankoop van diverse ICT-producten Glossarium ICT-contract 2015 - Aankoop ICT-Producten

ICT Contract 2015 Raamovereenkomst voor aankoop van diverse ICT-producten Glossarium ICT-contract 2015 - Aankoop ICT-Producten Glossarium ICT-contract 2015 - Aankoop ICT-Producten - 1/10 - Inhoudstafel ICT Contract 2015 1 DOEL VAN HET DOCUMENT... 3 2 GLOSSARIUM... 3-2/10 - 1 Doel van het document In dit document wordt een definitie

Nadere informatie

ICT Contract 2015 Raamovereenkomst voor Technische ondersteuning door ICT-Profielen Glossarium ICT-contract 2015 - Technische ondersteuning

ICT Contract 2015 Raamovereenkomst voor Technische ondersteuning door ICT-Profielen Glossarium ICT-contract 2015 - Technische ondersteuning Glossarium ICT-contract 2015 - Technische ondersteuning - 1/10 - Inhoudstafel ICT Contract 2015 1 DOEL VAN HET DOCUMENT... 3 2 GLOSSARIUM... 3-2/10 - 1 Doel van het document In dit document wordt een definitie

Nadere informatie

ICT Contract 2015 Raamovereenkomst voor Ontwikkelingsprojecten Glossarium ICT-contract 2015 - Ontwikkelingsprojecten

ICT Contract 2015 Raamovereenkomst voor Ontwikkelingsprojecten Glossarium ICT-contract 2015 - Ontwikkelingsprojecten Glossarium ICT-contract 2015 - Ontwikkelingsprojecten - 1/12 - Inhoudstafel 1 DOEL VAN HET DOCUMENT... 3 2 GLOSSARIUM... 3-2/12 - 1 Doel van het document In dit document wordt een definitie gegeven voor

Nadere informatie

ICT Contract 2008 Glossarium ICT-contract 2008

ICT Contract 2008 Glossarium ICT-contract 2008 Glossarium ICT-contract 2008-1/15 - Inhoudstafel 1 DOEL VAN HET DOCUMENT... 3 2 GLOSSARIUM... 3-2/15 - 1 Doel van het document In dit document wordt een definitie gegeven voor alle termen die in het kader

Nadere informatie

12.4.1 Te vervullen taken... 59 12.4.2 Kosten van de overdracht... 59

12.4.1 Te vervullen taken... 59 12.4.2 Kosten van de overdracht... 59 Basiscontract Exploitatiegebonden ICT-diensten Zoals gewijzigd bij: Voorakkoord C2015-Exploitatie-14_ Aanbod netwerkdiensten openstellen naar lokale en provinciale besturen (1) Pagina 1 van 59 Inhoud 1

Nadere informatie

1. Begroting 2. Dienstverlening 3. Integratie en connectie. 17 maart 2014 Dirk Vergauwen e-ib. Movi-netwerksessie staatshervorming

1. Begroting 2. Dienstverlening 3. Integratie en connectie. 17 maart 2014 Dirk Vergauwen e-ib. Movi-netwerksessie staatshervorming Movi-netwerksessie staatshervorming ICT en informatiebeheer 17 maart 2014 Dirk Vergauwen e-ib 1 1. Begroting 2. Dienstverlening 3. Integratie en connectie 2 1 1. Begroting: uitgangspunt Budgettaire last

Nadere informatie

TITEL I OPRICHTING VAN EEN INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP "INTERNE AUDIT VAN DE VLAAMSE ADMINISTRATIE"

TITEL I OPRICHTING VAN EEN INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP INTERNE AUDIT VAN DE VLAAMSE ADMINISTRATIE Besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap Interne Audit van de Vlaamse Administratie en tot omvorming van het auditcomité van de Vlaamse Gemeenschap tot het

Nadere informatie

4.3 Overzicht van de dienstverlening m.b.t. Projecten

4.3 Overzicht van de dienstverlening m.b.t. Projecten 4 Projecten 4.1 Omschrijving van de Projecten Scope en doel Grotere wijzigingen aan de dienstverlening (netwerkdiensten, werkplekdiensten, datacenterdiensten) of aan de hiervoor gebruikte omgevingen dienen

Nadere informatie

$% "& "'#( $ "# + $ %& -"2 +. ' %( 3.

$% & '#( $ # + $ %& -2 +. ' %( 3. ! " " #!"#$ $% "& "'#( $ )% "&#*'#(+ +,"##-, $./"# 01#' $ "# + $ %& -"2 +. ' %( 3. $"*. )#'# 0 +%*' 0 Beheersovereenkomst AFM 2007 2010 2 )" *.4 "2#-, 0-"2'#-,*"## # '*#'# "2 +, - % 5 6 $- # 7 $ 8"# ).

Nadere informatie

Service Portfolio. Technische ondersteuning door ICT-Profielen

Service Portfolio. Technische ondersteuning door ICT-Profielen Technische ondersteuning door ICT-Profielen Pagina 1 van 6 1 Scope en doel Via dit dienstenaanbod kan de Klant op een flexibele manier en aan marktconforme voorwaarden ICTgerelateerde opdrachten in middelenverbintenis

Nadere informatie

Basiscontract tussen de Vlaamse overheid en de tijdelijke handelsvennootschap HP-Belgacom voor het leveren van ICT-Diensten

Basiscontract tussen de Vlaamse overheid en de tijdelijke handelsvennootschap HP-Belgacom voor het leveren van ICT-Diensten Basiscontract tussen de Vlaamse overheid en de tijdelijke handelsvennootschap HP-Belgacom voor het leveren van ICT-Diensten zoals gewijzigd bij de volgende voorakkoorden: (1) (2) (3) (4) (5) (6) 2008-14

Nadere informatie

Basiscontract Technische ondersteuning door ICT-profielen

Basiscontract Technische ondersteuning door ICT-profielen Technische ondersteuning door ICT-profielen Pagina 1 van 35 Inhoud 1 Voorwerp en doelstellingen... 5 2 Toepasselijke wettelijke bepalingen en contractuele documenten... 7 2.1 Structuur van de Overeenkomst...

Nadere informatie

RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 23 november 2016

RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 23 november 2016 Aanwezig: RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 23 november 2016 Jos Cauwberghs - voorzitter Godelieve Meulemans, Lochie Julie, Jos Steenwinckels, Conny Gevens, Joachim Lelièvre-Damit, Freddy Mannaerts,

Nadere informatie

Infosessie Groepsaankopen

Infosessie Groepsaankopen Infosessie Groepsaankopen 5 september 2014 05/09/2014 ICT-Diensten voor de Vlaamse overheid en de lokale/provinciale besturen Objectieven van deze infosessie Introductie tot de dienst Groepsaankopen binnen

Nadere informatie

notities Versie: versie datum Onderwerp Interne Leveringsvoorwaarden van het ICT Servicecentrum, RU Nijmegen Aan HaWo

notities Versie: versie datum Onderwerp Interne Leveringsvoorwaarden van het ICT Servicecentrum, RU Nijmegen Aan HaWo notities Versie: versie datum Onderwerp Aan CC Van Hans Wolters 29 januari 2016 c-n-hawo-0004-20160129 HaWo 1. Leveringsvoorwaarden 1.1. Algemene gegevens ISC Het ICT Servicecentrum (ISC) is voor de Radboud

Nadere informatie

Welke van onderstaande factoren bepaalt mede de prioriteit van een incident?

Welke van onderstaande factoren bepaalt mede de prioriteit van een incident? VRAAG 1 Bij welk van onderstaande alternatieven vind je een beschrijving van een afdeling in plaats van een proces? A Change Management B Incident Management D Service Desk VRAAG 2 Welke van onderstaande

Nadere informatie

SERVICE LEVEL AGREEMENT

SERVICE LEVEL AGREEMENT SERVICE LEVEL AGREEMENT MijnASP Versie 04-01-2008 Pagina:1 1 DEFINITIES Beschikbaarheid CPE Gepland onderhoud Responstijd Elipstijd Kantooruren Klant apparatuur Non-performance penalty Onderhoudsvenster

Nadere informatie

BIJLAGE 8.1 Referentiebibliotheek

BIJLAGE 8.1 Referentiebibliotheek BIJLAGE 8.1 Referentiebibliotheek Op basis van de bij de potentiële klanten uitgevoerde behoeftebevraging zijn er geen indicaties dat de afgenomen volumes significant lager zouden liggen dan de volumes

Nadere informatie

ICT Contract 2015 Raamovereenkomst voor aankoop van diverse ICT-producten. Vlaams ministerie van Bestuurszaken entiteit e-government en ICT-Beheer

ICT Contract 2015 Raamovereenkomst voor aankoop van diverse ICT-producten. Vlaams ministerie van Bestuurszaken entiteit e-government en ICT-Beheer Vlaams ministerie van Bestuurszaken entiteit e-government en ICT-Beheer Beperkte Offerteaanvraag Bestek nr. e-ib 2013-086 inzake Raamovereenkomst voor aankoop diverse ICT-producten ten behoeve van de Vlaamse

Nadere informatie

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol SAMENVATTING ITIL ITIL is nog steeds dé standaard voor het inrichten van beheerspocessen binnen een IT-organisatie. En dekt zowel applicatie- als infrastructuur beheer af. Indien gewenst kan ITIL worden

Nadere informatie

Naast de Nederland ICT Voorwaarden, die van toepassing zijn op de overeenkomst, zijn de onderstaande bepalingen eveneens van toepassing.

Naast de Nederland ICT Voorwaarden, die van toepassing zijn op de overeenkomst, zijn de onderstaande bepalingen eveneens van toepassing. notities Versie: versie datum Onderwerp Aan CC Van Hans Wolters 29 januari 2016 c-n-hawo-0005-20160129 HaWo 1. Leveringsvoorwaarden 1.1. Algemene gegevens ISC Het ICT Servicecentrum (ISC) is voor de Radboud

Nadere informatie

Bijlage 9. UNI 120621.9 REB GD. Releasebeleid

Bijlage 9. UNI 120621.9 REB GD. Releasebeleid Releasebeleid Ondanks alle aan de samenstelling van de tekst bestede zorg, kan Newway Retail Solutions bv (Newway) géén enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele directe en/of indirecte schade,

Nadere informatie

HOOFDSTUK 5. De ITIL-servicelevenscyclus. 5.1 Introductie. MS Office. ITIL V3 een kennismaking ITIL =

HOOFDSTUK 5. De ITIL-servicelevenscyclus. 5.1 Introductie. MS Office. ITIL V3 een kennismaking ITIL = HOOFDSTUK 5 5.1 Introductie een kennismaking ITIL = Information Technology Aan het eind van de vorige eeuw groeide informatievoorziening snel. Het werd nodig dat die informatievoorziening goed beheerd

Nadere informatie

1 Dienstbeschrijving all-in beheer

1 Dienstbeschrijving all-in beheer 1 Dienstbeschrijving all-in beheer De all-in beheer overeenkomst van Lancom is modulair opgebouwd. U kunt bij Lancom terecht voor deelgebieden zoals helpdesk ondersteuning of backup, maar ook voor totale

Nadere informatie

Seize the cloud?! Seminar Aviodrome, Lelystad 23 maart 2011

Seize the cloud?! Seminar Aviodrome, Lelystad 23 maart 2011 Seize the cloud?! Seminar Aviodrome, Lelystad 23 maart 2011 Cloud computing Waar begin je aan? Piloot Martin van den Berg, Sogeti NL 3 Agenda 4 Kijkje achter de wolken Yes, het werken in de cloud heeft

Nadere informatie

Lange cursus beschrijving van de cursus: ITIL basics

Lange cursus beschrijving van de cursus: ITIL basics Lange cursus beschrijving van de cursus: ITIL basics ALGEMEEN Het inrichten van een ICT Beheerorganisatie is een complexe en tijdrovende aangelegenheid. Het resultaat is afhankelijk van veel aspecten.

Nadere informatie

Leones. Business Case Service Management Tool

Leones. Business Case Service Management Tool Leones Business Case Service Management Tool Inhoudsopgave 1. AFBAKENING... 3 1.1 DOEL... 3 1.2 AANNAMES... 3 1.3 HUIDIGE SITUATIE... 3 1.4 PROBLEEMSTELLING... 3 1.5 WAT ALS ER NIETS GEBEURT?... 3 2. OPTIES...

Nadere informatie

Sociale Verzekeringsbank Document Afspraken en Procedures (DAP) Bijlage N, behorend bij het Beschrijvend document

Sociale Verzekeringsbank Document Afspraken en Procedures (DAP) Bijlage N, behorend bij het Beschrijvend document Sociale Verzekeringsbank Document Afspraken en Procedures (DAP) Bijlage N, behorend bij het Beschrijvend document Europese aanbestedingsprocedure LAN en WLAN: Onderhoudsdiensten, levering van apparatuur

Nadere informatie

KEUZECERTIFICERING ITILF Versie 3 (m.i.v. 2008-2009)

KEUZECERTIFICERING ITILF Versie 3 (m.i.v. 2008-2009) EXAMEN ITIL VOORBLAD ALGEMENE INFORMATIE Soort Examen: EXAMEN ITIL Foundation Samenstellers Examen: Ruud Janssen / Piet van Steen Surveillant: Ruud Janssen Nakijker: Ruud Janssen Doelgroep: ICT-Beheerder

Nadere informatie

Advies Service Management

Advies Service Management Advies Service Management Service Management binnen Cronus op basis van ITIL Auteurs: Anton Post en Dennis Westhuis Klas: M2B SLB groep: 10PSH Datum: 03-03-07 Vak: ISERPU Revisie Inleverdatum 1 12-03-07

Nadere informatie

Versie-/Releasebeleid

Versie-/Releasebeleid Versie-/Releasebeleid Ondanks alle aan de samenstelling van de tekst bestede zorg, kan Newway Retail Solutions bv (Newway) géén enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele directe en/of indirecte

Nadere informatie

Meer en beter doen, met minder! ICT-dienstverleningscontracten (ook) voor lokale overheden

Meer en beter doen, met minder! ICT-dienstverleningscontracten (ook) voor lokale overheden Meer en beter doen, met minder! ICT-dienstverleningscontracten (ook) voor lokale overheden Nr.: 1 Samenwerking, schaalvoordelen en standaardisatie in goed evenwicht met de eigen contextgebonden realiteit.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN FEDICT DIENSTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN FEDICT DIENSTEN ALGEMENE VOORWAARDEN FEDICT DIENSTEN Doel van het document: De algemene voorwaarden voor Fedict diensten bevatten de standaardvoorwaarden voor het gebruik van alle Fedict diensten. Ze worden aangevuld

Nadere informatie

1 Service Delivery Manager:

1 Service Delivery Manager: /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Voor het Informatie Vlaanderen is Vlaanderen connect op zoek naar een: 1 Service Delivery Manager: 1 SDM MAGDA

Nadere informatie

24/7. Support. smart fms

24/7. Support. smart fms 24/7 Support Smart FMS vindt het van het grootste belang dat haar klanten helder inzicht hebben in de voorwaarden, zekerheid over gemaakte afspraken en het vertrouwen in haar als softwareaanbieder. Het

Nadere informatie

Masterclass. Uitbesteden / Outsourcing

Masterclass. Uitbesteden / Outsourcing Masterclass Uitbesteden / Outsourcing Agenda Hoe is het begonnen en waar staat outsourcing nu Praktische oefeningen om outsourcing te ervaren Uiteenzetting van de verschillende typen uitbesteding Hulp

Nadere informatie

ITIL versie 3. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

ITIL versie 3. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. ITIL versie 3 Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 11 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER... 3 2 BASISBEGRIPPEN

Nadere informatie

Conceptnota. ERP-MIS afdeling Documentbeheer stad Gent CDG000925

Conceptnota. ERP-MIS afdeling Documentbeheer stad Gent CDG000925 Conceptnota ERP-MIS afdeling Documentbeheer stad Gent CDG000925 Pagina 1 van 6 Inhoudsopgave 1 Doelstelling conceptnota... 3 1.1 De opdracht... 3 1.2 Digipolis... 3 2 Opdrachtgevend bestuur, wijze van

Nadere informatie

Basiscontract Ontwikkelingsprojecten

Basiscontract Ontwikkelingsprojecten Pagina 1 van 36 Inhoud 1 Voorwerp en Doelstellingen... 5 2 Meerjarige raamovereenkomst met meerdere ICT-Dienstverleners... 6 3 Toepasselijke wettelijke bepalingen en contractuele documenten... 7 3.1 Structuur

Nadere informatie

A-1: Zijn de procedures omtrent het beheer van de IT infrastructuur vastgelegd?

A-1: Zijn de procedures omtrent het beheer van de IT infrastructuur vastgelegd? ITIL CHECKLIST: Algemeen A-1: Zijn de procedures omtrent het beheer van de IT infrastructuur vastgelegd? A-2: Wordt gebruik gemaakt van een geautomatiseerd administratie systeem waar alle gegevens in kunnen

Nadere informatie

PQR Lifecycle Services. Het begint pas als het project klaar is

PQR Lifecycle Services. Het begint pas als het project klaar is PQR Lifecycle Services Het begint pas als het project klaar is IT wordt een steeds crucialer onderdeel van de dagelijkse bedrijfsvoering. Waar u ook bent, het moet altijd beschikbaar en binnen bereik zijn.

Nadere informatie

Cursus informatie ITIL Foundation

Cursus informatie ITIL Foundation Cursus informatie ITIL Foundation Training Code ITILF-DT Gesproken Taal Nederlands Taal Materiaal Engels Cursus dagen 3 Startdatum 25 januari 2017 Kosten 1424,-- excl. BTW Examen Ja Taal Examen Nederlands

Nadere informatie

Proefexamen ITIL Foundation

Proefexamen ITIL Foundation Proefexamen ITIL Foundation 1. Van welk proces is risicoanalyse een essentieel onderdeel? a. IT Service Continuity Management b. Service Level Management c. Capacity Management d. Financial Management

Nadere informatie

ISO/IEC 20000, van standaardkwaliteit naar kwaliteitsstandaard. NGI Limburg 30 mei 2007

ISO/IEC 20000, van standaardkwaliteit naar kwaliteitsstandaard. NGI Limburg 30 mei 2007 ISO/IEC 20000, van standaardkwaliteit naar kwaliteitsstandaard NGI Limburg 30 mei 2007 1 Tijdlijn 80-er jaren: ITIL versie 1 2000: BS 15000 2001: ITIL versie 2 2002: Aangepaste versie BS 15000 2005: BS

Nadere informatie

Kunnen freelancers ook toetreden? de Vlaamse overheid kunnen er afnemen van het door hen afgesloten raamcontract?

Kunnen freelancers ook toetreden? de Vlaamse overheid kunnen er afnemen van het door hen afgesloten raamcontract? Topic Vraag Antwoord Overeenkomst leverancier - PS Wat zijn leveranciers? Iedereen die een btw-nummer heeft wordt als leverancier beschouwd. Overeenkomst leverancier - PS Communicatie klant Kunnen freelancers

Nadere informatie

DE VLAAMSE MINISTER VAN BESTUURSZAKEN, BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, TOERISME EN VLAAMSE RAND,

DE VLAAMSE MINISTER VAN BESTUURSZAKEN, BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, TOERISME EN VLAAMSE RAND, Vlaamse Re&ehg Ministerieel besluit tot invoering van de maaltijdcheque in elektronische vorm en tot vaststelling van de personeelscategorieën en diensten van de Vlaamse overheid die voor de berekening

Nadere informatie

Best practice verzameling voor het managen van alle aspecten van beheer van ICT-infrastructuur.

Best practice verzameling voor het managen van alle aspecten van beheer van ICT-infrastructuur. ITIL Wat is ITIL? Best practice verzameling voor het managen van alle aspecten van beheer van ICT-infrastructuur. Begrippen Rol Functie Proces Proceseigenaar Procesmanager Product Dienst Problem Problem

Nadere informatie

Het Modellenbos. Machteld Meijer. Getronics PinkRoccade 10 november 2005

Het Modellenbos. Machteld Meijer. Getronics PinkRoccade 10 november 2005 Het Modellenbos Machteld Meijer Getronics PinkRoccade 10 november 2005 CMMI BiSL BiSL DSDM Prince2 Prince2 ITServiceCMM CMM Cobit RUP ASL ASL ITIL 6 sigma BiSL Het modellenbos De modellen ASL INK MSF BiSL

Nadere informatie

Fedict/2013/M934/Webanalytics tools ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG WEBANALYTICS TOOLS Q & A

Fedict/2013/M934/Webanalytics tools ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG WEBANALYTICS TOOLS Q & A Q & A 1. Onderaan pagina 17 van dit bestek staat dat wij op simpele aanvraag toegang kunnen krijgen tot een gereserveerde ruimte waar de te migreren rapporten kunnen worden geconsulteerd. Welke procedure

Nadere informatie

Identificatie van de inschrijver

Identificatie van de inschrijver OFFERTEFORMULIER PORTFOLIO MANAGEMENT TOOL Dit biljet is verplicht te gebruiken bij de inschrijving OPENING: dinsdag 2 juni 2015 om 14.30 uur Voorwerp van de opdracht PORTFOLIO MANAGEMENT TOOL Identificatie

Nadere informatie

Q3 Concept BV Tel: +31 (0)413 331 331

Q3 Concept BV Tel: +31 (0)413 331 331 Algemeen Deze Service Level Agreement (SLA) beschrijft de dienstverlening van Q3 Concept BV op het gebied van het beheer van de Q3 applicatie zoals Q3 Concept BV deze aanbiedt aan opdrachtgever en de service

Nadere informatie

Practitioner s Certificate in IT Service Management: Release & Control (based on ITIL )

Practitioner s Certificate in IT Service Management: Release & Control (based on ITIL ) Exameneisen Practitioner s Certificate in IT Service Management: Release & Control (based on ITIL ) Publicatiedatum 1-1-2008 Startdatum 1-3-2007 Doelgroep IT Service Management Practitioner: Release &

Nadere informatie

Het ITIL Foundation Examen

Het ITIL Foundation Examen Het ITIL Foundation Examen Proefexamen A, versie 5.2 Meerkeuzevragen Instructies 1. Alle 40 vragen moeten worden ingevuld. 2. Alle antwoorden moeten op het bijgeleverde antwoordformulier worden ingevuld.

Nadere informatie

ICT Contract Vlaams ministerie van Bestuurszaken entiteit e-government en ICT-Beheer. Beperkte Offerteaanvraag Bestek nr. e-ib

ICT Contract Vlaams ministerie van Bestuurszaken entiteit e-government en ICT-Beheer. Beperkte Offerteaanvraag Bestek nr. e-ib Vlaams ministerie van Bestuurszaken entiteit e-government en ICT-Beheer Beperkte Offerteaanvraag Bestek nr. e-ib 2013-085 inzake Raamovereenkomst voor Technische ondersteuning door ICT-profielen ten behoeve

Nadere informatie

Service management stuurt de verandering

Service management stuurt de verandering Service management stuurt de verandering Presentator: Nick Bakker Business consultant Auteur Gebruiker van cloud computing Trackrecord Service Manager Service ontwerp en transitie Publicaties, reviews

Nadere informatie

Europese Aanbesteding Levering ICT Diensten. Kavel A: Housing en WAN-Netwerk

Europese Aanbesteding Levering ICT Diensten. Kavel A: Housing en WAN-Netwerk Europese Aanbesteding Levering ICT Diensten Kavel A: Housing en WAN-Netwerk Bijlage 2 Service Level Agreement Datum: 12 april 2013 Versie: 1.0 Inhoudsopgave 1 ALGEMEEN... 3 1.1 PARTIJEN... 3 1.2 DOEL VAN

Nadere informatie

ICT Contract 2015 Exploitatiegebonden ICT-diensten. Vlaams ministerie van Bestuurszaken entiteit e-government en ICT-Beheer

ICT Contract 2015 Exploitatiegebonden ICT-diensten. Vlaams ministerie van Bestuurszaken entiteit e-government en ICT-Beheer Vlaams ministerie van Bestuurszaken entiteit e-government en ICT-Beheer Onderhandelingsprocedure met bekendmaking Bestek nr. e-ib 2012-05 inzake ten behoeve van de Vlaamse overheid en de lokale/provinciale

Nadere informatie

HET GAAT OM INFORMATIE

HET GAAT OM INFORMATIE Aan leiding C OB IT HET GAAT OM INFORMATIE Informatie is belangrijk voor het functioneren van een organisatie Informatie wordt gegenereerd, gebruikt, bewaard, ontsloten, verwijderd Informatietechnologie

Nadere informatie

Voorwaarden en definities supportovereenkomst

Voorwaarden en definities supportovereenkomst Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Definities 2 2.1 Remote support 2 2.2 Spoedeisend correctief onderhoud 2 2.3 Bereikbaarheid 2 2.4 Updates 2 2.5 Lay-outs aanpassen 3 2.6 Rapportage 3 2.7 Consult online

Nadere informatie

Request for Information (RFI)

Request for Information (RFI) Vlaamse Gemeenschapscommissie Request for Information (RFI) HR-software Vlaamse Gemeenschapscommissie van operationeel naar strategisch human resources management VH 30-5-2016 blz 0 van 5 Inhoudstabel

Nadere informatie

Bijlage 2 Newway Definities UNI 121126.2 DEF v3. Newway-Definities. Venlo, november 2012, directie. Pagina 1 van 5

Bijlage 2 Newway Definities UNI 121126.2 DEF v3. Newway-Definities. Venlo, november 2012, directie. Pagina 1 van 5 Bijlage 2 Newway Definities UNI 121126.2 DEF v3 Newway-Definities Venlo, november 2012, directie Pagina 1 van 5 Definities In de documenten van Newway wordt onder de gehanteerde begrippen het volgende

Nadere informatie

Memorie van toelichting

Memorie van toelichting [Voorontwerp van] decreet houdende wijziging van het decreet van 21 december 2001 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2002 en het decreet van 30 april 2009 betreffende de organisatie en

Nadere informatie

Bijlage 1 aan collegenota DRP test

Bijlage 1 aan collegenota DRP test Bijlage 1 aan collegenota DRP test 1. de noodzaak van een DRP test in de context van een professionele dienstverlening en risicobeheersing De werking van Stads- en OCMW diensten is de voorbije jaren in

Nadere informatie

2016/HFB/OO/ Leveren van groentenfruit. aardappelproducten. Opening 21/12/2016 9u45

2016/HFB/OO/ Leveren van groentenfruit. aardappelproducten. Opening 21/12/2016 9u45 2016/HFB/OO/33001 Leveren van groentenfruit en aardappelproducten Opening 21/12/2016 9u45 DISCLAIMER : de huidige slides zijn enkel een samenvatting van de voornaamste clausules van het bestek met referentie

Nadere informatie

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:248568-2011:text:nl:html B-Brussel: Diensten voor voortgezette opleiding van personeel 2011/S 149-248568 AANKONDIGING VAN

Nadere informatie

nr. 444 van MARTINE TAELMAN datum: 5 februari 2015 aan LIESBETH HOMANS Vlaamse overheid - Arbeidsongevallen

nr. 444 van MARTINE TAELMAN datum: 5 februari 2015 aan LIESBETH HOMANS Vlaamse overheid - Arbeidsongevallen SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 444 van MARTINE TAELMAN datum: 5 februari 2015 aan LIESBETH HOMANS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE

Nadere informatie

Service Level Agreement (SLA)

Service Level Agreement (SLA) Service Level Agreement (SLA) Telefoon: 088 773 0 773 Email: Support@adoptiq.com Website: www.adoptiq.com Adres: Johan Huizingalaan 763a 1066 VH Amsterdam KvK nr: 61820725 BTW nr: NL.854503183.B01 IBAN

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN AANNEMING VAN VERTAALWERK EN TOLKEN

OVEREENKOMST VAN AANNEMING VAN VERTAALWERK EN TOLKEN 2 6 JA NUA RI 201 7 OVEREENKOMST VAN AANNEMING VAN VERTAALWERK EN TOLKEN OVEREENKOMST TUSSEN : het AGENTSCHAP INTEGRATIE & INBURGERING, waarvan de zetel gevestigd is te 1000 Brussel, Havenlaan 86C Bus

Nadere informatie

protocol nr Over

protocol nr Over Agentschap voor overheidspersoneel SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST protocol nr. 259.841 PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 7 APRIL 2008 DIE GEVOERD WERDEN

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader Doel van de functiefamilie Leiden van een geheel van activiteiten en medewerkers en input geven naar het beleid teneinde een kwaliteitsvolle, klantgerichte dienstverlening te verzekeren en zodoende bij

Nadere informatie

Brochure Service Transition

Brochure Service Transition Brochure Service Transition Over Pink Elephant Bedrijfshistorie Pink Elephant is een Nederlandse IT onderneming die rond 1980 is ontstaan als bijverdienste van een drietal studenten aan de Technische Universiteit

Nadere informatie

AuditchArter VAn het AGentSchAp Audit VLAAnderen 1 / 9

AuditchArter VAn het AGentSchAp Audit VLAAnderen 1 / 9 Auditcharter Van HET AGENTSChap AUDIT VLAANDEREN 1 / 9 Inhoudsopgave MISSIE VAN HET AGENTSCHAP AUDIT VLAANDEREN... 3 ONAFHANKELIJKHEID... 4 OBJECTIVITEIT EN BEKWAAMHEID... 5 KWALITEIT VAN DE AUDITWERKZAAMHEDEN...

Nadere informatie

Proces handboek ICT-werkplek

Proces handboek ICT-werkplek Proces handboek ICT-werkplek Datum 15 september 2015 Naam Versie 1.0 Status Concept Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Aanleiding... 4 Procesoverzicht... 5 Procesbeschrijvingen... 6 Business Relationship

Nadere informatie

ITIL v3 en ASL, een Latrelatie

ITIL v3 en ASL, een Latrelatie dossier SOA- en applicatiebeheer ITIL v3 en ASL, een Latrelatie Verwantschap is groot, maar filosofieën erachter verschillen In de nieuwe versie van ITIL is vrij veel veranderd. Aspecten van applicatiebeheer

Nadere informatie

Brussel, 10 september _AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen. Advies. Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen

Brussel, 10 september _AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen. Advies. Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen Brussel, 10 september 2003 091003_AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen Advies Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen Inhoud Inhoud... 2 1. Inleiding...3 2. Krachtlijnen van het advies... 3 3. Advies...4 3.1.

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken.

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken. FUNCTIEBESCHRIJVING Functie Graadnaam: AFDELINGSHOOFD Afdeling TECHNISCHE ZAKEN Functienaam: AFDELINGSHOOFD Dienst TECHNISCHE ZAKEN Functionele loopbaan: A4a A4b Omschrijving van de afdeling en dienst

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 20 februari 2009 betreffende de Geografische Data- Infrastructuur Vlaanderen, artikel 22, laatste lid;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 20 februari 2009 betreffende de Geografische Data- Infrastructuur Vlaanderen, artikel 22, laatste lid; Besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009 houdende de uitvoering van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet

Nadere informatie

Thema-audit Wagenparkbeheer. Robby Verbeeck

Thema-audit Wagenparkbeheer. Robby Verbeeck Thema-audit Wagenparkbeheer Robby Verbeeck 2 rapporten mbt thema-audit Wagenparkbeheer @ Het Facilitair Bedrijf Aansluitingstraject facilitaire end-to-end dienstverlening voor het wagenparkbeheer bij Het

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Deskundige Milieu (m/v)

Functiebeschrijving: Deskundige Milieu (m/v) Functiebeschrijving: Deskundige Milieu (m/v) Graad Deskundige (m/v) Functietitel Deskundige Milieu (m/v) Doelstelling van de functie Als Deskundige Milieu adviseert u de milieuvergunningen die op het grondgebied

Nadere informatie

TUSSEN: Het Autonoom Gemeentebedrijf Vastgoed en Stadsprojecten Antwerpen, Generaal Lemanstraat 55, 2018 Antwerpen, hierbij vertegenwoordigd door

TUSSEN: Het Autonoom Gemeentebedrijf Vastgoed en Stadsprojecten Antwerpen, Generaal Lemanstraat 55, 2018 Antwerpen, hierbij vertegenwoordigd door RAAMCONTRACT GROENONDERHOUD TUSSEN: Het Autonoom Gemeentebedrijf Vastgoed en Stadsprojecten Antwerpen, Generaal Lemanstraat 55, 2018 Antwerpen, hierbij vertegenwoordigd door hierna genoemd AG Vespa EN:,

Nadere informatie

A. ALGEMENE BEGINSELEN IN ZAKE OVERHEIDSOPDRACHTEN

A. ALGEMENE BEGINSELEN IN ZAKE OVERHEIDSOPDRACHTEN Hoofdstuk V GOEDEREN INLEIDING OVERHEIDSOPDRACHTEN BEHEER EN BESCHIKKING VAN GOEDEREN WERKEN AAN GEBOUWEN PREMIES EN SUBSIEDIES SCHENKINGEN, LEGATEN EN STICHTINGEN 2. OVERHEIDSOPDRACHTEN 504. De kerkfabriek

Nadere informatie

ONLINE-BACKUP Dienstbeschrijving en SLA. versie 2.0

ONLINE-BACKUP Dienstbeschrijving en SLA. versie 2.0 ONLINE-BACKUP Dienstbeschrijving en SLA versie 2.0 Gilze, februari 2014 Definities Algemene Voorwaarden Beschikbaarheid Customer Support Dienst FIFO Kantooruren Opdrachtgever Klantapparatuur Maximale Hersteltijd

Nadere informatie

Conceptnota. Cloud Integratie - presentatielaag CD000496

Conceptnota. Cloud Integratie - presentatielaag CD000496 Conceptnota Cloud Integratie - presentatielaag CD000496 Pagina 1 van 8 Inhoudsopgave 1 Doelstelling conceptnota... 3 1.1 De opdracht... 3 1.2 Digipolis... 3 2 Opdrachtgevend bestuur, wijze van gunning,

Nadere informatie

Vlaamse overheid Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Afdeling Strategie en Coördinatie Koning Albert II-laan 35, bus 10 1030 Brussel

Vlaamse overheid Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Afdeling Strategie en Coördinatie Koning Albert II-laan 35, bus 10 1030 Brussel Evaluatie van beleid en beleidsinstrumenten Protocol tussen de entiteit 1 verantwoordelijk voor de (aansturing van de) evaluatie en (de instelling verantwoordelijk voor) het beleidsinstrument Vlaamse overheid

Nadere informatie

Samenwerkingsprotocol voor het e- procurementprogramma tussen de Belgische Staat en de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest

Samenwerkingsprotocol voor het e- procurementprogramma tussen de Belgische Staat en de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest Samenwerkingsprotocol voor het e- procurementprogramma tussen de Belgische Staat en de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest Tussen: De Belgische Staat, vertegenwoordigd door de Federale Regering in

Nadere informatie

Graag een jaarlijks overzicht per beleidsdomein (zowel ministeries als rechtspersonen).

Graag een jaarlijks overzicht per beleidsdomein (zowel ministeries als rechtspersonen). VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN FINANCIËN, BEGROTING, WERK, RUIMTELIJKE ORDENING EN SPORT Vraag nr. 463 van 21 februari 2014 van LODE VEREECK Vlaamse overheid

Nadere informatie

ITIL komt van Mars, Agile van Venus

ITIL komt van Mars, Agile van Venus ITIL komt van Mars, Agile van Venus Frederick Winslow Taylor 2 Scientific Management 3 Werknemers zijn... 4 Denkwerk overlaten aan... 5 Dus Tayloriaans = Standaardisatie van zoveel mogelijk activiteiten

Nadere informatie

DAGORDE PUBLIEK VERGADERING GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE DIEPENBEEK VAN MAANDAG 21 MAART 2016 OM UUR

DAGORDE PUBLIEK VERGADERING GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE DIEPENBEEK VAN MAANDAG 21 MAART 2016 OM UUR DAGORDE PUBLIEK VERGADERING GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE DIEPENBEEK VAN MAANDAG 21 MAART 2016 OM 20.00 UUR ALGEMEEN 001. KOFFIESTOP EN JAARBRIEF WERKGROEP NOORD-ZUID - KENNISNAME Werkgroep Noord-Zuid organiseert

Nadere informatie

Service Level Agreement Organisatie G en de Shared Services Organisatie

Service Level Agreement Organisatie G en de Shared Services Organisatie Service Level Agreement 2005 Service Level Agreement Organisatie G en de Shared Services Organisatie Afspraken tussen opdrachtgever en opdrachtnemer over de te leveren diensten en producten in jaar 20045

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Directeur audit

Functiebeschrijving: Directeur audit Functiebeschrijving: Directeur audit Functiefamilie Controle en audit functies Voor akkoord Naam leidinggevende Datum + handtekening Naam functiehouder Datum + Handtekening 1. Context van de functie 1.1.

Nadere informatie

Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit

Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit Beheer kan efficiënter en met hogere kwaliteit Leveranciers van beheertools en organisaties die IT-beheer uitvoeren prijzen

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994;

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994; collegebesluit nr. 01/505 20 december 2001 Besluit houdende een overeenkomst bij onderhandelingsprocedure betreffende de dienstverlening door het Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid vzw

Nadere informatie

Een centrale Operations bridge met Service Level Management

Een centrale Operations bridge met Service Level Management HP Software: Apps meet Ops 2015 Een centrale Operations bridge met Service Level Management Marcel de Wit/ March 31 st, 2015 HP Software: Apps meet Ops 2015 Operations Bridge "A physical location where

Nadere informatie

België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:204388-2015:text:nl:html België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388 Aankondiging van een opdracht

Nadere informatie

Raamcontract Financieel economische ondersteuning

Raamcontract Financieel economische ondersteuning Vlaamse Overheid Departement Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid Stafdienst voor de Vlaamse Regering Kenniscentrum Publiek Private Samenwerking... Algemene offerteaanvraag Bestek nr. PPS/2008/008

Nadere informatie

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:283963-2015:text:nl:html België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963 Aankondiging van een opdracht Leveringen

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Staat aan het hoofd van de organisatie en geeft op basis hiervan leiding aan alle medewerkers van de organisatie

Functiebeschrijving. Staat aan het hoofd van de organisatie en geeft op basis hiervan leiding aan alle medewerkers van de organisatie Functie Graadnaam: secretaris Functienaam: secretaris Functiefamilie: Afdeling: Dienst: Subdienst: Functionele loopbaan: decretale graad Code: Doel van de entiteit De stad probeert een zo optimaal mogelijke

Nadere informatie

protocol nr Over

protocol nr Over Agentschap voor overheidspersoneel SECTORCOMITE XVII I VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST protocol nr. 268.871 PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 15 DECEMBER 2008 DIE GEVOERD

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk bijlagen ABBFP-10-1241 Bijlage met antwoorden

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk bijlagen ABBFP-10-1241 Bijlage met antwoorden Aan de heer Theo Janssens Voorzitter VVSG (afdeling OCMW s) Paviljoenstraat 9 1030 BRUSSEL Agentschap voor Binnenlands Bestuur Afdeling Lokale en Provinciale Besturen - Financien en Personeel Boudewijnlaan

Nadere informatie

1. Work Breakdown Structure en WBS Dictionary

1. Work Breakdown Structure en WBS Dictionary 1. Work Breakdown Structure en WBS Dictionary CUSTOMER migratie Management Technische Transitie Meetings Status Reporting Administratie Technisch Upgegrade Systemen (3-tier) Delta Analyse & Functioneel

Nadere informatie