Service Portfolio. Technische ondersteuning door ICT-Profielen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Service Portfolio. Technische ondersteuning door ICT-Profielen"

Transcriptie

1 Technische ondersteuning door ICT-Profielen Pagina 1 van 6

2 1 Scope en doel Via dit dienstenaanbod kan de Klant op een flexibele manier en aan marktconforme voorwaarden ICTgerelateerde opdrachten in middelenverbintenis laten uitvoeren door gespecialiseerde ICT-Profielen (ICT-business analisten, ICT-architecten, ICT-projectleiders, programmeurs, systeembeheerders, ). De ICT-Dienstverlener voert de opdracht uit volgens vooraf gedefinieerde efficiënte processen, ondersteund door een web-gebaseerde software ( Vendor Management Software (VMS) zodat het volledige proces transparant kan opgevolgd worden zowel door de Klant, het Bestuur en de betrokken Onderaannemers. Het proces moet een snelle en administratief eenvoudige werking toelaten. 2 Geconcretiseerd door De Werkaanvraag van de Klant voor het uitvoeren van een of meerdere opdrachten in middelenverbintenis door gespecialiseerde ICT-Profielen bevat minimaal volgende informatie: De identificatie van de Klant; Een omschrijving van de opdracht(en) ; Een omschrijving van de competenties (ICT-Profielen) die nodig zijn om de hierboven vermelde opdrachten uit te voeren; Per ICT-Profiel een vermoedelijke hoeveelheid van het aantal uren dat nodig is om de opgegeven opdracht(en) uit te voeren; Een opgave van periode gedurende welke verwacht wordt dat de prestaties zullen geleverd worden (duur, begin- en einddatum); Een opgave van de locatie waar de prestaties zullen gepresteerd worden (in principe op de locatie van de Klant); 3 Uitvoeringsmodaliteiten De ICT-Dienstverlener stelt een elektronische interface ter beschikking op basis waarvan de Klant zijn Werkaanvraag met de vereisten (zie rubriek geconcretiseerd door hierboven) kan doorsturen naar de ICT-Dienstverlener. De Klant omschrijft in zijn Werkaanvraag de opdrachten die moeten worden uitgevoerd en geeft een indicatie van de hiervoor vereiste ICT-Profielen, het vermoedelijk aantal mensdagen en de verwachte uitvoeringsperiode. (zie punt 2 Geconcretiseerd door ) De ICT-Dienstverlener controleert de informatie in de Werkaanvraag, kijkt na of de informatie kwalitatief voldoet om met de uitvoering van de Werkaanvraag te kunnen starten en of de afgesproken goedkeuringsprocedures langs de kant van de Klant voor het indienen van een Werkaanvraag werden gerespecteerd. Indien de Werkaanvraag onvoldoende informatie bevat zal de ICT-Dienstverlener de Klant contacteren via om de informatie in de Werkaanvraag te concretiseren. Vervolgens zorgt de ICT-Dienstverlener voor het selecteren van ICT-Medewerker(s) met het / de geschikte ICT-Profiel(en) voor het uitvoeren van de Werkaanvraag van de Klant en hanteert hierbij het principe van de beste prijs/kwaliteit verhouding. In hoofdlijnen bestaat dit proces uit volgende onderdelen: het in overleg met de Klant bepalen van de vereiste competenties (de juiste kennis, ervaring, technische en persoonlijke competenties,.) om de door de Klant in zijn Werkaanvraag gevraagde opdracht(en) optimaal te kunnen uitvoeren; Het op basis van de vereiste competenties (ICT-Profiel(en)) uitvoeren van een efficiënte, effectieve en transparante bevraging van de hiervoor in aanmerking komende ondernemingen ( Onderaannemers ). Hierbij moet de ICT-Dienstverlener zich volledig neutraal opstellen ( vendor neutral ). Dit houdt o.a. in dat de ICT-Dienstverlener geen eigen werknemers mag inzetten. Bij de bevraging moeten zowel kleine (o.a. eenmansbedrijven) als grote Pagina 2 van 6

3 ondernemingen aan bod komen en op gelijke voet behandeld worden. Hierbij worden er minimaal 5 partijen aangeschreven tenzij aantoonbaar gemaakt kan worden dat dit aantal partijen niet in de markt beschikbaar is.. Er wordt geen maximum gesteld aan het aantal partijen dat moet worden aangeschreven. De Onderaannemers die over ICT-Medewerkers met het geschikte ICT-Profiel beschikken kunnen hun interesse onmiddellijk invoeren in de software die de ICT-Dienstverlener gebruikt ter ondersteuning van dit proces. Na het sluiten van de reactietermijn (gelijk voor alle Onderaannemers) maakt de ICT- Dienstverlener een voorselectie (koude match) op basis van de respons vanuit de markt. Een koude match is op basis van vaststaande gegevens zoals de opleiding, de ervaring,. De koude match kan eventueel automatisch gebeuren door de ingegeven matchcriteria waarbij de ondersteunende software een automatische rangschikking voorstelt. In dit stadium worden ook aanbiedingen waarbij de door de ICT-Dienstverlener per ICT-Profiel gegarandeerde maximale uurprijs overschreden wordt, geweerd, tenzij het een specifiek Profiel betreft waarvoor nog geen maximale uurprijs werd afgesproken. Indien er hierdoor te weinig geschikte ICT-Medewerkers zouden over blijven, dient een nieuwe en meer uitgebreide bevraging uitgevoerd te worden. De ICT-Dienstverlener dient immers een voldoende aanbod van geschikte ICT-medewerkers te kunnen garanderen met uurpijzen die beneden het afgesproken maximum liggen. Op basis van deze rangschikking zal de ICT-Dienstverlener een warme match uitvoeren met de meest geschikte ICT-Medewerker(s). Onder een warme match wordt verstaan een persoonlijke interactie tussen de voorgestelde ICT-Medewerkers en de ICT-Dienstverlener waarin de competenties worden ingeschat. Op basis van deze koude en warme match wordt een voorselectie gedaan. Het is wenselijk dat deze voorselectie uit een drietal kandidaten bestaat. Bij de voorselectie wordt rekening gehouden met de wijze waarop de kandidaat matcht t.o.v. de vereisten en de prijs. De Klant kan dan op basis van de door de ICT-Dienstverlener gemaakte voorselectie de voorgestelde kandidaten evalueren en aan de ICT-Dienstverlener laten weten of en met welke voorgestelde ICT-Medewerker(s) hij interviews wenst af te nemen. De ICT-Dienstverlener organiseert de interviews en nodigt de Klant hierop uit. De Klant selecteert uit de door de ICT-Dienstverlener voorgestelde kandidaten de ICT- Medewerker die volgens hem het meest geschikt (kwaliteit/prijs) is om de opdracht(en) uit te voeren. Indien niet voor de voorgestelde ICT-Medewerker met de laagste uurprijs gekozen wordt, dient de Klant de motivatie hiervoor op te geven. Dit gebeurt bij voorkeur via de software van de ICT-Dienstverlener. Met de selectiebeslissing wordt de bestelling definitief. Hiermee ligt nu ook vast welke ICT-Medewerkers de opdrachten zullen uitvoeren en wat de hiervoor de Profieluurprijzen zijn. De ICT-Dienstverlener licht de betrokken Onderaannemers in van selectie en afwijzing alsook van de motivatie hiervoor. De ICT-Dienstverlener zorgt voor het administratief proces om de gekozen ICT- Medewerker(s) te laten starten met de uitvoering van de afgesproken Opdracht(en) (onboarding). Gedurende de verdere uitvoering van de Werkaanvraag is de ICT-Dienstverlener verantwoordelijk voor: Het stellen van de borgtocht: De ICT-Dienstverlener zal tot zekerheid van de nakoming van zijn verplichtingen. De borgtocht dient per Werkaanvraag gesteld te worden en het bedrag van de borgsom wordt forfaitair bepaald op 5 % van het geraamde bedrag van de Werkaanvraag. Voor Werkaanvragen waarvoor het bedrag lager is dan euro (excl. BTW) of waarvan de uitvoeringstermijn minder dan 45 kalenderdagen bedraagt, is geen borgtocht vereist. Zie Basiscontract voor meer informatie m.b.t. de modaliteiten. De opvolging van de uitvoering van de ICT-opdrachten door de ICT-Medewerkers (o.a. een regelmatig overleg met de Klant teneinde de voortgang van de opdrachten te bewaken). De Klanten mogen geen instructies geven aan de ICT-Medewerkers, met uitzondering van deze die betrekking hebben inzake het welzijn op het werk. Bij eventuele opmerkingen, een gebrekkige uitvoering van de overeenkomst en/of telkens bijsturing noodzakelijk zou zijn, zal Pagina 3 van 6

4 de Klant contact opnemen met de ICT-Dienstverlener. Indien een ICT-Medewerker tijdens de uitvoering van de Werkaanvraag niet functioneert op het niveau van zijn ICT-Profiel, zal de Klant dit melden en dient de ICT-Dienstverlener in overleg met de Klant voor een vervanging te zorgen. Indien er binnen de 10 Werkdagen na de melding geen geschikte vervanger is aangeduid, kan de Klant de uitvoering van de Werkaanvraag stopzetten en een straf toepassen overeenkomstig Art van de AAV. Het organiseren en opvolgen van een correcte tijdsregistratie van de gepresteerde uren. Alle ICT-Medewerkers die ingezet worden voor opdrachten in het kader van de ICT- Dienstverlening boeken hun prestaties minstens wekelijks in een databank van de ICT- Dienstverlener. De ICT-Dienstverlener zorgt ervoor dat deze data in een met het Bestuur afgesproken formaat aangeleverd kan worden aan het Bestuur zodat ze kunnen worden ingeladen in het DDC-DWH voor rapporteringsdoeleinden. Het voorleggen van prestatiestaten aan de Klant m.b.t. de geleverde prestaties. De prestatiestaten worden bij voorkeur wekelijks, maar minstens maandelijks ter goedkeuring voorgelegd aan de Klant. De Klant keurt de in de betrokken maand uitgevoerde prestaties goed door aanvaarding van de voorgelegde prestatiestaten. Dit proces gebeurt bij voorkeur volledig elektronisch. Niet aanvaarde prestaties kunnen niet worden gefactureerd De facturatie en het afhandelen van eventuele facturatiegeschillen. De facturatie gebeurt bij voorkeur via elektronische weg, maar elke Klant moet de keuze hebben om te opteren voor facturen op papier. Het afsluiten van de Werkaanvraag. Dit kan zijn: o wanneer alle opdrachten die door de Klant werden vooropgesteld in de Werkaanvraag zijn uitgevoerd. De Klant wordt via gecontacteerd met de vraag om de uitvoering van de Werkaanvraag te bevestigen en dus tot Oplevering van de betrokken Werkaanvraag over te gaan; o wanneer de Klant meldt aan de ICT-Dienstverlener dat hij de uitvoering van de Werkaanvraag wil stopzetten. De Klant moet hierbij een opzegtermijn van minstens 1 week respecteren en moet dan ook een Oplevering doen van de reeds uitgevoerde opdrachten. Naast de vergoeding van de tot 1 week na zijn melding uitgevoerde prestaties, zijn er geen andere vormen van schadevergoeding mogelijk; o wanneer het in de Werkaanvraag afgesproken budget opgebruikt is en er geen verlenging meer mogelijk is van de in de Werkaanvraag opgenomen vermoedelijke hoeveelheden. Ook in dit geval wordt De Klant gecontacteerd met de vraag om tot oplevering van de betrokken Werkaanvraag over te gaan. Opmerking: Een overschrijding van de in de Werkaanvraag opgenomen vermoedelijke hoeveelheden is enkel mogelijk indien het louter om de verdere afwerking van de in de Werkaanvraag vermelde opdracht(en) en met een maximum van 20 % van de in de Werkaanvraag opgenomen vermoedelijke hoeveelheden per ICT-Profiel. De Klant moet voorafgaand zijn akkoord geven voor de verhoogde hoeveelheden. Het verzoek van de ICT-Dienstverlener om tot oplevering van de betrokken Werkaanvraag over te gaan, geldt als aanvraag tot volledige vrijgave van de borgtocht van de betrokken Werkaanvraag. De ICT-Medewerkers dienen te beschikken over hun eigen werkmateriaal zoals GSM, laptop, kantoorsoftware,. Daarnaast kan de Klant ook bijkomende middelen ter beschikking stellen indien dit nodig is voor het uitvoeren van de opdracht (bv toegang tot bepaalde bedrijfstoepassingen). 4 SLA 4.1 Termijn voor het voorstellen van valabele kandidaten Beschrijving en definitie De termijn voor het voorstellen van een aantal valabele kandidaten start op het moment dat de Klant een Werkaanvraag indient bij de ICT-Dienstverlener en stopt op het moment dat er een voorselectie Pagina 4 van 6

5 van kandidaten wordt voorgesteld aan de Klant. Van de ICT-Dienstverlener wordt verwacht dat hij binnen de 10 Werkdagen reageert op de aanvragen van de Klanten. Dit wil zeggen dat er binnen de 10 Werkdagen een voorstel wordt gedaan aan de Klant van een voorselectie van kandidaten op basis van een koude en warme match. Deze voorselectie bevat minimaal één geschikte kandidaat en bij voorkeur drie geschikte kandidaten. Service Level 10 Werkdagen. Randvoorwaarden, assumpties en uitzonderingen De uitvoering van dit Dienstenpakket gebeurt tijdens de Kantooruren. In de Werkaanvraag moet voldoende informatie opgenomen zijn om een goede offerte te kunnen maken. De eventueel vereiste doorlooptijd voor het contacteren van de Klant, het opvragen en ontvangen van ontbrekende informatie, kan uitgefilterd worden voor wat betreft de berekening van de SLA termijn. Meetelementen en -methode Indien een Werkaanvraag wordt ingediend gedurende de normale Kantooruren dan geldt de timestamp van de Werkaanvraag als begintijdstip voor het starten van de SLA termijn. Indien een Werkaanvraag wordt ingediend buiten de normale Kantooruren start de klok voor het bepalen van de SLA termijn op de eerstvolgende Werkdag. 5 Prijsmechanisme De door de Klanten betaalde prijs voor een Werkaanvraag wordt bepaald op basis van de Profieluurprijs per ICT-Medewerker, die tot stand gekomen is op basis van de door de ICT-Dienstverlener uitgevoerde marktbevraging de MSP-vergoeding het werkelijk gepresteerde en door de Klant goedgekeurde aantal uren per ICT-Medewerker optioneel: de eenheidsprijs voor een facturatie op papier. De Profieluurprijs mag de door de ICT-Dienstverlener per ICT-Profiel bij het tot stand komen van deze Overeenkomst gegarandeerde maximale uurprijs niet overschrijven, tenzij het een specifiek Profiel betreft waarvoor nog geen maximale uurprijs door de ICT-Dienstverlener werd afgesproken, De MSP-vergoeding is de forfaitaire eenheidsprijs die per uur dat wordt gepresteerd door de ICT- Medewerkers wordt aangerekend bovenop de Profieluurprijs en die als vergoeding geldt voor alle door de ICT-Dienstverlener als hoofdaannemer (MSP) uitgevoerde prestaties en voor de hierbij ingezette hulpmiddelen (o.a. VMS) 6 Facturatie De facturen worden maandelijks bezorgt aan de Klanten die de bestellingen geplaatst hebben. De maandelijkse facturen hebben betrekking op de in de voorbije maand per Werkaanvraag werkelijk gepresteerde en door de Klant aanvaarde uren per ICT-Medewerker. 7 Rapportering De Klant heeft toegang tot het softwaresysteem dat de ICT-Dienstverlener gebruikt om de selectie van de ICT-Profielen te ondersteunen. Verder krijgt de Klant een transparant overzicht per maand van de werkelijk gepresteerde uren door de ICT-Medewerkers voor het uitvoeren van de opdracht(en) voor de betrokken Klant. Dit overzicht Pagina 5 van 6

6 bevat minimaal volgende elementen: Unieke identificatie van de Werkaanvraag; Naam van de ICT-Medewerker(s); Betrokken ICT-Profiel; Aantal gepresteerde uren; Beschrijving van de uitgevoerde prestaties in voldoende mate van detail. Verder wordt er per Klant een rapport opgesteld van de in de betrokken maand ingediende aanvragen voor diensten mbt technische ondersteuning door ICT-Profielen met vermelding van de werkelijke snelheid (in aantal Werkdagen) waarmee valabele ICT-Profielen werden aangeboden en vermelding van de vooropgestelde SLA (in aantal Werkdagen). Pagina 6 van 6

BESTEK DIENSTEN EXPLOITATIE & ADMINISTRATIE WINDOWS SERVERPARK OPEN OFFERTEAANVRAAG. FOD Binnenlandse Zaken

BESTEK DIENSTEN EXPLOITATIE & ADMINISTRATIE WINDOWS SERVERPARK OPEN OFFERTEAANVRAAG. FOD Binnenlandse Zaken BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP EXPLOITATIE & ADMINISTRATIE WINDOWS SERVERPARK OPEN OFFERTEAANVRAAG Opdrachtgevend bestuur FOD Binnenlandse Zaken Ontwerper FOD Binnenlandse

Nadere informatie

CSC n 6 Formation informatique : trajets Cobol-Java 2. Questions et Réponses ABIS

CSC n 6 Formation informatique : trajets Cobol-Java 2. Questions et Réponses ABIS CSC n 6 Formation informatique : trajets Cobol-Java 2 Questions et Réponses ABIS Deel A 1 Voorwerp en aard van de opdracht (p6/64) en Deel A 10.4 Inhoud van de offerte (p12/64) U geeft aan dat cursussen

Nadere informatie

AANBESTEDENDE OVERHEID: Provincie Antwerpen

AANBESTEDENDE OVERHEID: Provincie Antwerpen Bestek AANBESTEDENDE OVERHEID: Provincie Antwerpen Koningin Elisabethlei 22 2018 Antwerpen GUNNINGSWIJZE: Onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking SOORT OPDRACHT: Overheidsopdracht voor aanneming

Nadere informatie

Een dienstverlener van de kmo-portefeuille word je niet zomaar!

Een dienstverlener van de kmo-portefeuille word je niet zomaar! Een dienstverlener van de kmo-portefeuille word je niet zomaar! Inhoud 1. Waarom een nieuwe erkenningsmethodiek? 3 2. Wat houdt de nieuwe erkenningsmethode in? 3 3. Hoe een erkenning aanvragen? 4 4. Hoeveel

Nadere informatie

Bestek nummer G000004

Bestek nummer G000004 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Bestek nummer G000004 Voor het

Nadere informatie

Deze algemene voorwaarden zijn opgebouwd uit de volgende Modules:

Deze algemene voorwaarden zijn opgebouwd uit de volgende Modules: ALGEMENE VOORWAARDEN REDANT BV, UTRECHT In dit document staan onze algemene voorwaarden overzichtelijk bij elkaar. Vanzelfsprekend kunt u altijd contact met ons opnemen voor meer informatie. Deze algemene

Nadere informatie

Bestek nummer GAC/2014/2775

Bestek nummer GAC/2014/2775 Gemeenschappelijke aankoopcentrale Stad Antwerpen OCMW Antwerpen Francis Wellesplein 1 B 2018 Antwerpen Bestek nummer GAC/2014/2775 Voor het toewijzen van een overheidsopdracht voor de aanneming van diensten

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1464 VAN 22/07/2013

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1464 VAN 22/07/2013 BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1464 VAN 22/07/2013 OPDRACHT VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN "PRINCE2-OPLEIDING VOOR HET BTC- PERSONEEL" 151 HRM INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 1 ALGEMENE BEPALINGEN... 4 1.1 AANBESTEDENDE

Nadere informatie

BESTEK nr. MP-OO/FIDO/2015/7 AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS.

BESTEK nr. MP-OO/FIDO/2015/7 AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS. Onderhandelingsprocedures met bekendmaking/bladzijde 1/35 van het bestek Federaal Instituut voor duurzame ontwikkeling Hertogstraat 4, 1000 Brussel Contact: Hamida.Idrissi@IFDD.fed.be BESTEK nr. MP-OO/FIDO/2015/7

Nadere informatie

Advies 159. 1.3. In par. 1.2 ( Doel en Achtergrond Project Externe Inhuur ICT ) is op blz. 4-5 van het marktconsultatiedocument bepaald:

Advies 159. 1.3. In par. 1.2 ( Doel en Achtergrond Project Externe Inhuur ICT ) is op blz. 4-5 van het marktconsultatiedocument bepaald: Advies 159 1. Feiten 1.1. Beklaagde heeft op 17 maart 2014 namens een aantal aanbestedende diensten een vooraankondiging voor een marktconsultatie Externe inhuur ICT gepubliceerd. 1.2. Die marktconsultatie

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BEELDSCHERM ADVERTEREN

ALGEMENE VOORWAARDEN BEELDSCHERM ADVERTEREN Versie 1.0-12 mei 2014 ALGEMENE VOORWAARDEN BEELDSCHERM ADVERTEREN Inhoudsopgave Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van NLSS Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod Artikel 5 - De

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Elektronische bestelling, aanbod en aanvaarding

Algemene Voorwaarden. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Elektronische bestelling, aanbod en aanvaarding Artikel 1. Definities 1. Serveo: gevestigd te Utrecht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 30212937. 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Serveo een Overeenkomst

Nadere informatie

REGLEMENT BETREFFENDE DE TOEGANG TOT HET DISTRIBUTIENET VOOR ELEKTRICITEIT

REGLEMENT BETREFFENDE DE TOEGANG TOT HET DISTRIBUTIENET VOOR ELEKTRICITEIT REGLEMENT BETREFFENDE DE TOEGANG TOT HET DISTRIBUTIENET VOOR ELEKTRICITEIT Goedgekeurd door de Raad van Bestuur van AGEM op 18 oktober 2007 Artikel 1 Terminologie Voor de betekenis van de in dit Toegangsreglement

Nadere informatie

Laatste versie: Januari 2014-01-27

Laatste versie: Januari 2014-01-27 Laatste versie: Januari 2014-01-27 Deze algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen Perfex Design en haar klanten en prospects. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in verschillende modules,

Nadere informatie

2. De toepasselijkheid van eventuele door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2. De toepasselijkheid van eventuele door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Artikel 1: Algemeen 1. Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten, waaronder ook de Service Level Agreements, die door CODE14 VOF (hierna CODE14 ) en opdrachtgever

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk ARTIKEL 1 Definities ARTIKEL 2 - Identiteit van de ondernemer

Algemene Voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk ARTIKEL 1 Definities ARTIKEL 2 - Identiteit van de ondernemer Algemene Voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk Deze Algemene Voorwaarden zullen worden gebruikt door alle leden van de Stichting Webshop Keurmerk met uitzondering van financiële diensten als bedoeld in

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Vyrex Solutions

Algemene Voorwaarden Vyrex Solutions Algemene Voorwaarden Vyrex Solutions Artikel 1. Definities 1.1. Leverancier: Vyrex Solutions gevestigd te Houten en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 59320532, tevens handelend

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Versie 30 juni 2015

Algemene Voorwaarden. Versie 30 juni 2015 Algemene Voorwaarden Versie 30 juni 2015 Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen MediaCT en haar klanten en prospects. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in verschillende modules,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden HostingXS B.V.

Algemene Voorwaarden HostingXS B.V. Algemene Voorwaarden HostingXS B.V. Versie: 1.1 - januari 2012 2 Artikel 1 Definities 1.1 HostingXS: HostingXS B.V. gevestigd te Nijmegen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ICTWaarborg bij consumentenkoop

Algemene voorwaarden ICTWaarborg bij consumentenkoop Algemene voorwaarden ICTWaarborg hanteert consumentvriendelijke algemene voorwaarden. Dit wil zeggen dat ze zo duidelijk en begrijpelijk mogelijk zijn geschreven en de rechten van de consument op geen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden HostLogic

Algemene Voorwaarden HostLogic Algemene Voorwaarden HostLogic Versie: 1 Datum: 28 november 2011 Artikel 1. Definities 1. HostLogic: HostLogic gevestigd te 's- Hertogenbosch en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden. Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden isense General Staffing B.V. isense Den Haag B.V. isense Eindhoven B.V. isense Rotterdam B.V. isense Amsterdam B.V. isense Utrecht B.V. isense Contractbeheer B.V. isense Consulting

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel Algemene Voorwaarden Thuiswinkel Deze Algemene Voorwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie (hierna: Thuiswinkel.org) zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Jouwhost

Algemene Voorwaarden Jouwhost Algemene Voorwaarden Jouwhost Artikel 1 Definities 1.1. Jouwhost: Jouwhost gevestigd te Den Burg en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 52328295 1.2. Opdrachtgever: de natuurlijke

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden DirectVPS B.V.

Algemene Voorwaarden DirectVPS B.V. Algemene Voorwaarden DirectVPS B.V. Versie: 1.2 Datum: 1 december 2013 Artikel 1. Definities 1. DirectVPS: DirectVPS B.V. gevestigd aan de Pieter Zeemanweg 47, te Dordrecht en ingeschreven bij de Kamer

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: Zinger Kozijnen Tjalkstraat 21 1443 JH Purmerend. Inschrijfnummer K.v.K. voor Noordwest-Holland: 536677860000 (AS 100-12 14)

Algemene voorwaarden van: Zinger Kozijnen Tjalkstraat 21 1443 JH Purmerend. Inschrijfnummer K.v.K. voor Noordwest-Holland: 536677860000 (AS 100-12 14) Algemene voorwaarden van: Zinger Kozijnen Tjalkstraat 21 1443 JH Purmerend (AS 100-12 14) Artikel 1: Toepasselijkheid, definities Inschrijfnummer K.v.K. voor Noordwest-Holland: 536677860000 1. Deze voorwaarden

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK. Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 19 september 2011 om 10 u.

BIJZONDER BESTEK. Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 19 september 2011 om 10 u. BIJZONDER BESTEK Consultancy op de volgende domeinen : risk, audit, compliance, information & communication technology, security, privacy forencics &security en juridische aspecten Datum van de zitting

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Aanvullende overeenkomst Bedenktijd Consument Dag Digitale inhoud Duurovereenkomst

Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Aanvullende overeenkomst Bedenktijd Consument Dag Digitale inhoud Duurovereenkomst Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod Artikel 5 - De overeenkomst Artikel 6 - Herroepingsrecht

Nadere informatie

AVW Algemene voorwaarden 2Mpact

AVW Algemene voorwaarden 2Mpact AVW Algemene voorwaarden 2Mpact v5.0 (2013) --- 1/7 AVW Algemene voorwaarden 2Mpact Copyright 2Mpact nv, Kortrijksesteenweg 1007, 9000 Gent, BELGIE, tel. 09 233 48 66, fax 09 233 51 19, e-mail: info@2mpact.be

Nadere informatie