ITIL versie 3. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ITIL versie 3. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V."

Transcriptie

1 ITIL versie 3 Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

2 Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 11 Inhoudsopgave 1 INLEIDING ALGEMEEN VERSIEBEHEER BASISBEGRIPPEN EN ACTIVITEITEN PER SERVICELEVENSCYCLUS SERVICE STRATEGY SERVICE DESIGN SERVICE TRANSITION SERVICE OPERATION BASISBEGRIPPEN EN ACTIVITEITEN PER SERVICELEVENSCYCLUS PROCESSEN BINNEN SERVICE STRATEGY PROCESSEN BINNEN SERVICE DESIGN PROCESSEN BINNEN SERVICE TRANSITION PROCESSEN BINNEN SERVICE OPERATION LITERATUURVERWIJZINGEN... 11

3 Organisatie SYSQA B.V. Pagina 3 van 11 1 Inleiding 1.1 Algemeen ITIL stamt uit het eind van de jaren tachtig; het destijds geldende wantrouwen in IT-beheer van overheidsbedrijven en leger heeft de Britse Overheid ertoe gebracht om in samenwerking met de Central Computing and Telecom Agency (CCTA) ITIL te ontwikkelen en te gebruiken als richtlijn bij reorganisaties. Buiten Engeland sloeg ITIL vooral in Nederland aan als beheermethodiek. Maar ook in andere landen heeft de ITIL aan populariteit gewonnen. Wereldwijd kan het nu gezien worden als standaard voor Management. ITILv3 is een logische stap op datgene wat in eerdere versies van ITIL al is gestart: het volwassen worden van de IT-industrie. Waar de eerste versies van ITIL vooral geschreven zijn in een tijd dat de IT-afdelingen nog erg op technologie zijn gericht, is deze versie vooral geschreven vanuit het basisidee dat de IT-organisatie de business moet ondersteunen. ITIL geeft de volgende definitie van servicemanagement: het geheel van vaardigheden (capabilities) waarmee een organisatie met haar IT-diensten waarde levert aan de klant. Implementatie van ITIL betekent in de praktijk: eenduidig referentiekader voor de onderlinge communicatie tussen IT-organisatie en de klanten van IT-diensten; tevreden klanten doordat IT-diensten voldoen aan hun beloften; procesgerichtheid van de IT-organisatie maakt betere sturing mogelijk; hogere productiviteit door optimaal gebruik van vaardigheden en ervaring van medewerkers binnen de IT-organisatie; meetbare afspraken over kwaliteit van de IT-dienstverlening. De vorige versie van ITIL bestond uit 7 kernboeken. ITILv3 omvat vijf kernboeken, waarin de vijf fasen van de servicelevenscyclus zijn vastgelegd. Ondanks de reductie van het aantal kernboeken is de materie van ITILv3 is niet alleen complexer maar ook veel breder dan die van ITILv2. Zo bestaat de kern van ITILv3 nu uit 25 processen en 4 functies tegen voorheen 11 processen en 1 functie in ITILv2. ITILv3 combineert een aantal good practices, zonder tot echte integratie te zijn gekomen. De methoden en technieken die nu worden toegevoegd, zijn maar deels specifiek voor ICT. De complexiteit van ITILv3 kan voor sommige organisaties de drempel voor implementatie van de nieuwe versie verhogen. Het advies is dat organisaties het goede uit ITILv2 moeten behouden en die zaken uit ITILv3 kiezen waarmee de bedrijfsdoelstellingen nog beter worden ondersteund. Hou het simpel en pragmatisch en maak de implementatie niet nodeloos ingewikkeld. De kans daarop is groot gezien de complexiteit en breedte van het nieuwe ITIL. Het resultaat telt, niet de ITIL-methode. In hoofdstuk 2 van deze intro zijn de vijf levenscyclusfasen beschreven. In hoofdstuk 3 staan de processen per levenscyclusfase toegelicht. 1.2 Versiebeheer Versie Status Datum Auteur Opmerkingen 0.1 Concept 29 mei 2008 SYSQA Eerste concept 0.2 Concept 3 juni 2008 SYSQA Reviewcommentaar verwerkt 0.3 Concept 4 juni 2008 SYSQA Laatste aanpassingen, versie ter beoordeling docenten Beheer cursus. 1.0 Definitief 4 september 2008 SYSQA Definitieve versie 1.1 Definitief 6 april 2011 SYSQA Aanpassen opmaak

4 Organisatie SYSQA B.V. Pagina 4 van 11 2 Basisbegrippen en activiteiten per servicelevenscyclus Onderstaand figuur geeft de fasen weer die nu te vinden zijn in ITILv3. Deze fasen zijn vastgelegd in de vijf kernboeken van ITILv3. Strategy vormt de as van de levenscyclus die alle andere fasen doet draaien : het is de fase van beleidsvorming en doelstellingen. De fasen Design, Transition en Operation implementeren deze strategie, zij staan voortdurend in het teken van wijziging en verandering. De fase Continual Improvement staat voor leren en verbetering en omarmt alle fasen van de levenscyclus. Deze fase start verbeterprogramma s en projecten en kent hier een prioriteit aan toe op basis van de strategische doelstellingen van de organisatie. 2.1 Strategy Het doel van Strategy is het kunnen beantwoorden van vragen als: Welke IT-diensten zouden we moeten leveren en aan wie? Hoe onderscheiden we ons van de concurrentie? Hoe creëren we waarde voor onze klanten en voor onze stakeholders? Hoe verantwoorden we strategische investeringen? Hoe kunnen we met Financial management zorgen voor inzicht en controle over de waardecreatie? Basisbegrippen binnen Strategy zijn:

5 Organisatie SYSQA B.V. Pagina 5 van Waardecreatie: dit is de combinatie van de effecten van utility (het positieve effect voor klanten, de bruikbaarheid van de service) en warranty (de zekerheid dat dit positieve effect wordt bereikt); 2. service assets: dit bestaat uit capabilities (management, organisatie, processen en kennis) resources (kapitaal, infrastructuur, applicaties en informatie) en mensen; 3. typen van IT-dienstverleners: interne IT dienstverlener, shared service unit of een externe IT dienstverlener; 4. waardenetwerk: een web van relaties die tastbare en niet-tastbare waarde genereren door complexe en dynamische uitwisseling tussen twee of meer organisaties; 5. de fundamenten van service strategy, bestaande uit marktfocus (weten wat de klant wil en hoe de concurrentie voor te blijven), onderscheidend vermogen (capabilities opbouwen die niet na te maken zijn door concurrenten) en performance anatomy (zit het in de genen van de IT-dienstverlener om de IT diensten als een strategische asset te zien); 6. de vier P s van strategie: Perspectief (een duidelijke visie en richting hebben), Positie (een duidelijk gedefinieerd standpunt innemen), Plan (duidelijkheid hebben hoe de organisatie zich moet ontwikkelen) Patroon (consistent zijn in beslissingen en acties). 2.2 Design Design zorgt voor het ontwerp van nieuwe en te wijzigen services. De benadering die hierbij moet worden gevolgd is dat alle aspecten van ontwerp in nauwe samenhang worden uitgevoerd. Onder andere de volgende doelen zijn hiervan afgeleid: Ontwerp services om bedrijfsdoelstellingen van de klant te kunnen halen Ontwerp efficiënte en effectieve processen voor ontwerp, transitie, beheer en verbeteren van kwalitatieve services. Identificeer en beheer risico s zodat deze kunnen worden weggenomen en verminderd voor de services worden uitgerold Ontwerp beveiligde en veerkrachtige IT-infrastructuren Ontwerp meetmethoden en metrieken voor het evalueren van het succes van Design Zet IT-plannen, processen, policy s, architecturen, frameworks en documenten voor het ontwerp op en onderhoud deze Ontwikkel de vaardigheden van mensen binnen de IT-serviceorganisatie Basisbegrippen binnen Design 1. Gebalanceerd ontwerp 2. Onderkennen van de vereisten voor de dienstverlening 3. Identificeren en vastleggen van vereisten en wat klanten drijft 4. ontwerpactiviteiten 2.3 Transition Bij Transition gaat het om die activiteiten die nodig zijn om veranderingen in het (en het opleveren van nieuwe) IT-diensten te kunnen realiseren zodat klanten krijgen wat zij nodig hebben voor hun verbeterde, gewijzigde of nieuwe bedrijfsprocessen of services. Het omvat: de ITdiensten, de servicemanagementprocessen, de technologie en de mensen. Transition wordt ondersteund door onderliggende principes die direct voorvloeien uit overwegingen binnen Strategy. Binnen Transition zullen deze tasbaar gemaakt worden. Hierbij gaat het met name om: Definiëren van een dienst. De waarde voor de klant moet tot uitdrukking komen in de wijze waarop de dienst gedefinieerd wordt.

6 Organisatie SYSQA B.V. Pagina 6 van 11 -utility s en warranty s. De concrete opbrengsten voor de klant worden hierin vastgesteld. 2.4 Operation Bij Operation gaat het om die activiteiten die nodig zijn om IT-diensten te kunnen leveren en ondersteunen. Het omvat: De IT-diensten, de servicemanagementprocessen, de technologie en de mensen. Het doel van Operation is het coördineren en uitvoeren van activiteiten en processen die nodig zijn om IT-diensten op een bepaald afgesproken niveau te leveren aan klanten en tevens voor hen te beheren. Bovendien is Operation ook verantwoordelijk voor het beheer van die componenten waaruit de IT-diensten bestaan. Basisbegrippen binnen Operation zijn: 1. Evenwicht in Operation 2. Stabiliteit versus flexibiliteit 3. Kwaliteit versus de kosten van een IT-dienst 4. Reactief versus proactief 5. : utility en warranty 6. Betrek operationele medewerkers bij de ontwerp- en transitie-fase 7. Operationele gezondheid 8. Communicatie 9. Documentatie

7 Organisatie SYSQA B.V. Pagina 7 van 11 3 Functies en processen In dit hoofdstuk worden de processen kort toegelicht. In onderstaand overzicht staan de processen van ITILv3 gerelateerd aan de vijf fasen. Strategy Design Serv.catal. mgt Supplier mgt Transition Trns.planning & support Valid. & testing Evaluation Change mgt Operation Event mgt Incident mgt asset & configuration mgt Release & deployment mgt Request fullf. Problem mgt Access mgt Continual Improvement 7-step Improvement process measurement reporting Availability mgt Demand mgt Info security mgt Serv. portf. mgt level mgt level mgt Financial mgt IT continuity mgt Capacity mgt 3.1 Processen binnen strategy Binnen strategy zijn de volgende processen actief 1. Financial Management 2. Portfolio Management (SPM) 3. Demand management Financial Management: De doelen van Financial management zijn: - het zowel voor de business als voor IT in financiële termen aangeven wat de waarde van de IT-dienst is. - Het identificeren van de waarde van de assets die aan die IT-diensten ten grondslag liggen. - Demandmodellering en management mogelijk maken Financial management geeft antwoord op organisatievraagstukken zoals: - Resulteert onze onderscheidende strategie in hogere winst, hogere inkomsten, lagere kosten, of een groter bereik - Welke IT-diensten kosten ons het meest en waarom - Waar zitten inefficiënties

8 Organisatie SYSQA B.V. Pagina 8 van 11 Portfolio Management (SPM): De doelstelling van SPM is maximale waardecreatie te realiseren terwijl tegelijkertijd de risico s en kosten goed beheerd worden. De productmanager speelt hierin een belangrijke rol en is onder andere verantwoordelijk voor het managen van IT-diensten als een product gedurende de gehele levenscyclus. Productmanagers brengen coördinatie en focus in de organisatie en zijn eigenaar van de service catalogus. In essentie is SPM een methode voor governance. Demand Management: Demand Management heeft tot doel om de vraag van IT-diensten zo goed mogelijk te voorspellen, en zelfs te reguleren. 3.2 Processen binnen Design Binnen Design worden de volgende processen behandeld. 1. Level Management 2. Catalogue Management 3. Supplier Management 4. Capacity Management 5. Availability Management 6. IT Continuity Management 7. Information Security Management Level Management Het algemene doel van het proces Level Management is zorg dragen dat het afgesproken niveau van IT-dienstverlening wordt bereikt, onderhouden en waar mogelijk verbeterd volgens afgesproken en haalbare servicelevels. Catalogue Management Het doel van SCM is om zeker te stellen dat er een IT-dienstencatalogus wordt samengesteld en onderhouden met accurate informatie over alle diensten die worden geleverd en die gereed worden gemaakt om geleverd te worden. Een afgeleide doelstelling is te zorgen dat de informatie in de Catalogue up-to-date wordt gehouden. Supplier Management Supplier Management is om leveranciers en de diensten die zij bieden te beheren en om een naadloze integratie met de eigen IT-diensten te realiseren zodat de kwaliteit van de IT-diensten gewaarborgd is. Capacity Management Capacity Management is het centrale punt in de IT-servicemanagementorganisatie dat zich bezighoudt met alle aan IT gerelateerde perfomance- en capaciteitszaken. Uitvoerende zaken kunnen in Operation belegd worden bij bijvoorbeeld netwerk- of serverbeheerders. Alle technologische componenten en omgevingen vallen in het domein van dit proces. Availability Management Het doel van Availability Management is zeker te stellen dat het niveau van de dienstverlening voor alle IT-diensten overeenkomt met de huidige afgesproken en toekomstig benodigde eisen en wensen, en dit op een efficiënte manier invult.

9 Organisatie SYSQA B.V. Pagina 9 van 11 IT Continuity Management (ITSCM) Het doel van ITSCM is om het proces Business Continuity Management te ondersteunen door te zorgen dat de vereiste technologische en servicefaciliteiten kunnen worden hersteld binnen de vereiste en afgesproken tijd. Information Security Management (ISM) Het doel van het ISM-proces is om IT-security te richten op businesssecurity en zorg te dragen dat informatiesecurity effectief gemanaged wordt in alle IT-diensten en alle beheeractiviteiten. Effectief beheer van informatiesecurity betekent hier het beschermen van de belangen van hen die de informatie gebruiken en te zorgen dat informatie beschikbaar, vertrouwelijk, integer, authentiek en onweerlegbaar is. 3.3 Processen binnen Transition Binnen Transition worden de volgende processen gebruikt: 1. Transition Planning & Support (STPS) 2. Change Management 3. Asset & Configuration Management (SACM) 4. Release & Deployment Management (RDM) 5. Validition & Testing 6. Evaluation 7. Knowledge Management Transition Planning & Support (STPS) Het doel van STPS is het zorgen voor plannen en coördineren van de middelen in Transition. Zo kunnen de vereisten van Strategy vastgelegd in het ontwerp binnen Design gerealiseerd worden in Operation. Tevens kan men zo binnen de voorspelde kosten en tijdslijnen blijven. Change Management De centrale doelstelling van Change Management is te reageren op veranderende businessvereisten van de klant. Tegelijkertijd wordt de waarde van de te wijzigen services gemaximaliseerd en het aantal incidenten en de noodzaak werk over te doen, gereduceerd. Hiertoe zullen gestandaardiseerde methodes en procedures moeten worden toegepast. Asset & Configuration Management (SACM) Het doel van SACM is om vast te stellen wat de componenten van services en infrastructuren zijn en om deze informatie te beheersen zodat inzage kan worden gegeven in de vroegere, huidige en geplande status van services en infrastructuur. Release & Deployment Management (RDM) Het doel van RDM is om releases in een productieomgeving te kunnen invoeren en te zorgen dat er effectief gebruik van kan worden gemaakt en de overdracht aan de eigen beheerorganisatie kan worden gerealiseerd. Validation & Testing (SVT) Het uitgangspunt van SVT is Quality Assurance en draagt er zorg voor dat Design en Release & Deployment Management een nieuwe of gewijzigde service opleveren die zowel bruikbaar (fit for use) als doeltreffend (fit for purpose) is.

10 Organisatie SYSQA B.V. Pagina 10 van 11 Evaluation Het doel van Evaluation is om de verwachtingen van belanghebbenden van een change te bepalen en te beïnvloeden als deze niet realistisch zijn. Daarnaast voorziet het Change Management van de juiste informatie zodat changes die de dienstverlening negatief beïnvloeden, niet ongecontroleerd kunnen passeren. Knowledge Management Het doel van Knowledge Management is om organisaties de kans te geven om de kwaliteit van de besluitvorming te verbeteren. Dit wordt gedaan door betrouwbare informatie en data beschikbaar te stellen aan allen actief in de servicecyclus. Het proces Reporting zal dit doen voor de externe belanghebbenden, met name klanten. 3.4 Processen binnen Operation Binnen Operations worden de volgende processen behandeld Event Management Request Fulfilment Incident Management Problem Management Access Management Event management Doelstelling van Event Management is het opsporen van Events, het analyseren en beoordelen en het nemen van de juiste (management) actie. Daarnaast is het de basis om andere routinematige Operation -processen en activiteiten te automatiseren, bijvoorbeeld het uitvoeren van scripts op remote devices. Request Fulfilment Request Fulfilment verwerkt Requests van de gebruikers. De doelen van het Request Fulfilment-proces zijn: - Gebruikers een kanaal bieden waar ze standaard IT-diensten kunnen aanvragen en ontvangen; - Informatie bieden aan gebruikers en klanten over de beschikbaarheid van IT-diensten en de procedure om ze te verkrijgen; - Het leveren van de componenten van standaard IT-diensten (bijvoorbeeld licenties, software, een werkplek, opslagmedia enz); - Helpen met algemene informatie, assisteren bij klachten of opmerkingen. Incident Management Het doel van Incident Management is het zo snel mogelijk herstellen van de normale ITdienstverlening en minimaal houden van de negatieve impact van incidenten op de bedrijfsprocessen. Problem Management Problem Management is verantwoordelijk voor het beheren van de levenscyclus van alle problems. De primaire doelstelling van Problem Management is het voorkomen van problems en de daaruit voortvloeiende incidenten, het elimineren van zich herhalende incidenten en het minimaliseren van de impact van incidenten die niet voorkomen kunnen worden. Access Management Het doel van Acces Management is om gebruikers het recht te geven gebruik te maken van een of meer IT-diensten. Het voert het beleid uit zoals dat is gedefinieerd in Information Security Management en Availability Management.

11 Organisatie SYSQA B.V. Pagina 11 van 11 Operation Het doel van de servicedesk is het in de breedste zin toezien en sturen op een zo spoedig mogelijk herstel van de normale IT-dienstverlening met zo min mogelijk impact op de business IT Operations Management Het doel IT Operations Management is een stabiele dagelijkse IT-infrastructuur onderhouden (status quo), verbeteringen aanbrengen op de IT-diensten tegen lagere kosten maar met behoud van een stabiele IT-infrastructuur en diagnose en snel oplossen van fouten in de dagelijkse operaties. 4 Literatuurverwijzingen - L. Peters, M. Bordewijk, J. Ermers, QA-team o.l.v. P. Leenards - De kleine ITILv itsmf IT-servicemanagement op basis van ITILv3 Een Pocketguide S. Koppens en B. Meyberg Operationeel beheer van informatiesystemen D. Bladengroen et al Planning en beheersing van IT-dienstverlening M. Looijen Beheer van informatiesystemen Support, best practice for, CCTA, TSO, Delivery, best practice for, OGC, TSO, Voor ITIL-boeken, -examens en certificaten: - Voor beheertools:

SAMENVATTING ITIL V3 FOUNDATION

SAMENVATTING ITIL V3 FOUNDATION V3 Sa me nva t t i ng Service Management Servicemanagement is het geheel van gespecialiseerde capabilities waarmee een organisatie waarde levert aan de klant in de vorm van services. (capabilities = resources,

Nadere informatie

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen A C A D E M Y Facilitators van eigen verantwoordelijkheid Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen ACADEMY Inhoudsopgave ITSM workshops ITSM en ITIL Awareness 7 ISO/IEC 20000 Awareness 7 Management

Nadere informatie

ITIL, meerwaarde in de praktijk?

ITIL, meerwaarde in de praktijk? VLAAMSE INGENIEURS KAMER KATHOLIEKE HOGESCHOOL KEMPEN ITIL, meerwaarde in de praktijk? Editie 10 - jaargang 2002-2003 Barry Nauta Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 IT beheer 5 2.1 Ontwikkeling in de IT......................

Nadere informatie

IT Management Group. Samenvatting ITIL Processen (ITILF)

IT Management Group. Samenvatting ITIL Processen (ITILF) IT Management Group Samenvatting ITIL Processen (ITILF) ITIL is a Registered Trade Mark of the Office of Government Commerce in the United Kingdom and other countries. ITIL Trainingen bij de IT Management

Nadere informatie

Risicomanagement krijgt vaste plaats in ITIL 3

Risicomanagement krijgt vaste plaats in ITIL 3 dossier security management Risicomanagement krijgt vaste plaats in ITIL 3 ICT-risico- en -securitymanagement ontwikkelt zich van specialisme tot normaal beheerst proces In de afgelopen vijf jaar is het

Nadere informatie

Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering?

Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering? Change Management Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart Tijd voor een verandering? Pagina 1 van 79 Tijd voor een verandering? Pagina 2 van 79 Voorwoord Na het goede verloop

Nadere informatie

Onderzoek ITIL versus ASL

Onderzoek ITIL versus ASL Onderzoek ITIL versus ASL Datum: 6 april 2011 Status: definitief Opgesteld door: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 1 van 20 Inhoudsopgave. 1. samenvatting.... 2 2. Inleiding.... 3 3. Wat is ASL?...

Nadere informatie

Samenvatting ITIL Service Management

Samenvatting ITIL Service Management Samenvatting ITIL Service Management Anton Rusbach V1.3 23 mei 2006 Inhoudsopgave Inleiding 3 ITIL Procesinrichting 5 Servicedesk 9 Configuratie Management 11 Incident management 14 Problem management

Nadere informatie

Voorbeeldexamen. ITIL voorbeeldexamen ITIL Foundation ITIL Foundation Certificate in IT Service Management uitgave mei 2005

Voorbeeldexamen. ITIL voorbeeldexamen ITIL Foundation ITIL Foundation Certificate in IT Service Management uitgave mei 2005 Voorbeeldexamen ITIL Foundation ITIL voorbeeldexamen ITIL Foundation ITIL Foundation Certificate in IT Service Management uitgave mei 2005 inhoud 3 inleiding 4 voorbeeldexamen 14 antwoordindicatie 35 beoordeling

Nadere informatie

Uitwerkingen van de opdrachten bij IT-servicemanagement volgens ITIL 3e editie Peter Janssen Pearson Education Benelux ISBN 978-90-430-1323-9

Uitwerkingen van de opdrachten bij IT-servicemanagement volgens ITIL 3e editie Peter Janssen Pearson Education Benelux ISBN 978-90-430-1323-9 Uitwerkingen van de opdrachten bij IT-servicemanagement volgens ITIL 3e editie Peter Janssen Pearson Education Benelux ISBN 978-90-430-1323-9 Inhoudsopgave: Toelichting op de antwoorden... 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Principes voor Workspace Management Services

Principes voor Workspace Management Services Scriptie IT Audit VU 2006-2007 Principes voor Workspace Management Services opgesteld door Scriptie team 714 Versie 1.1 AUTEURS : H.J. Hopman; J.M.A. Conquet DATUM : 24 Mei 2007 Principes voor Workspace

Nadere informatie

Toetsingskader voor business intelligence systemen

Toetsingskader voor business intelligence systemen Toetsingskader voor business intelligence systemen - IT auditor versus BI omgevingen - postgraduate IT-opleiding Vrije Universiteit Amsterdam Gaston Stassen Niels Kappert Assen, maart 2009 Colofon Toetsingskader

Nadere informatie

Nederlandse vertaling Glossary of Terms en Definitions

Nederlandse vertaling Glossary of Terms en Definitions e vertaling Glossary of Terms en Definitions ITIL V3 Glossary, NLv02, 4 December 2008 Dankwoord Wij willen graag de volgende personen bedanken voor hun bijdrage en steun bij de ontwikkeling van deze glossary:

Nadere informatie

ITIL 2 Processen - Definities / Samenvatting

ITIL 2 Processen - Definities / Samenvatting Achtergrond IT Service Dienstverlening en kwaliteit IT dienstverlening Dienstverleningsproces Ervaring van de klant, klantvragen Kwaliteit (ISO-402) Service model Kwaliteitszorg Kwaliteitsborging Kwaliteitssysteem

Nadere informatie

Beroepskwalificaties voor ITIL PRACTICES VOOR SERVICEMANAGEMENT. Het ITIL Foundation Certificaat in IT-service management SYLLABUS

Beroepskwalificaties voor ITIL PRACTICES VOOR SERVICEMANAGEMENT. Het ITIL Foundation Certificaat in IT-service management SYLLABUS Beroepskwalificaties voor ITIL PRACTICES VOOR SERVICEMANAGEMENT Het ITIL Foundation Certificaat in IT-service management SYLLABUS Pagina 1 of 11 HET ITIL FOUNDATION CERTIFICAAT IN IT-SERVICEMANAGEMENT

Nadere informatie

Whitepaper. Evolutionaire SOA Governance Raimond Brookman

Whitepaper. Evolutionaire SOA Governance Raimond Brookman Whitepaper Evolutionaire SOA Governance Raimond Brookman Hoofdkantoor Kruisboog 42 3905 TG Veenendaal Tel. 31(0)318-55 20 20 Fax 31(0)318-55 23 55 Kenniscentrum De Smalle Zijde 39 3903 LM Veenendaal Tel.

Nadere informatie

Auteurs: Michiel Heijmans & Jeroen de Vooght - Mansystems B.V.

Auteurs: Michiel Heijmans & Jeroen de Vooght - Mansystems B.V. Supply: uitvoeren van IT-dienstverlening door leverancier De selfservicedesk 4.2 De Selfservicedesk M ijn klanten worden steeds veeleisender, ze willen meer, kwalitatief hoogwaardiger en snellere service

Nadere informatie

Producten en Diensten Portfolio Pijler 2

Producten en Diensten Portfolio Pijler 2 Producten en Diensten Portfolio Pijler 2 Voorwoord Beste lezer, U heeft het producten en diensten portfolio van SSC ICT Haaglanden, Pijler 2 in handen. Het portfolio is bedoeld voor klanten/relaties en

Nadere informatie

ICT portfoliomanagement De status in Nederland in 2010 Kenniskring portfolio management

ICT portfoliomanagement De status in Nederland in 2010 Kenniskring portfolio management ICT portfoliomanagement De status in Nederland in 2010 Kenniskring portfolio management ICT portfoliomanagement 1 ICT portfoliomanagement Kenniskring portfolio management Lectoraat ICT governance, Fontys

Nadere informatie

De impact van servervirtualisatie op de ITIL-beheerprocessen

De impact van servervirtualisatie op de ITIL-beheerprocessen De impact van servervirtualisatie op de ITIL-beheerprocessen Jurriaan Kamer, 7 december 2010 Studentnummer 838513819 2 The impact of server virtualization on ITIL processes Afstudeerverslag Colofon auteur:

Nadere informatie

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen.

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen. Over de ITSM Library De uitgaven in deze reeks behandelen de belangrijkste best practices op het gebied van IT Management. De auteurs zijn toonaangevende specialisten in hun vakgebied. In deze reeks zijn

Nadere informatie

SLIm SAmeNWerKeN AAN ICT. Applicatiesanering en contract management: De basis op orde

SLIm SAmeNWerKeN AAN ICT. Applicatiesanering en contract management: De basis op orde SLIm SAmeNWerKeN AAN ICT Applicatiesanering en contract management: De basis op orde Slim Samenwerken aan ICT Applicatiesanering en contractmanagement: De basis op orde Colofon Samenstelling Uitgebracht

Nadere informatie

IT-governance en de IT-portfolio

IT-governance en de IT-portfolio IT-governance en de IT-portfolio Versie: 1.00 Datum: 17 augustus 2012 Gérard de Smaele Open Universiteit Nederland, Faculteit Managementwetenschappen Masteropleiding Business Process Management and IT

Nadere informatie

In Service Operation is de manier van

In Service Operation is de manier van servicemanagement Cruciaal onderdeel ontb Vergeet het Task schedule proces n In het boek Service Operation, onderdeel van ITIL versie 3, wordt Service Operation de fabriek van de IT genoemd. Maar een fabriek

Nadere informatie

Methodieken Ervaringen in de praktijk met het Microsoft Operations Framework. Ervaringen in de praktijk met het Microsoft Operations Framework

Methodieken Ervaringen in de praktijk met het Microsoft Operations Framework. Ervaringen in de praktijk met het Microsoft Operations Framework .2 Ervaringen in de praktijk met het Microsoft Operations Framework Er is reden voor een feestje: het Microsoft s Operations Framework (MOF) mag naar de basisschool, want het is onlangs jaar oud geworden.

Nadere informatie

Effectiviteit van GRC -Tools

Effectiviteit van GRC -Tools - Ali Çolak & Hasib Haq Post Graduate IT-Audit Opleiding VU Team 945 VU Coach: Rob Christiaanse Bedrijfscoach Guillaume Speear RE CISA Alex van Doorn RE RA Auteurs: Ali Çolak Hasib Haq Student Nr: 1689908

Nadere informatie

TWB Deel II Hoofdstuk 08 ICT Standaarden

TWB Deel II Hoofdstuk 08 ICT Standaarden Auteur: ReTiBo Projectteam Datum Uitgifte: 16/03/2011 Versie: 03.00 TWB Deel II Hoofdstuk 08 ICT Standaarden Dit document vervangt integraal Deel II Hoofdstuk 08 ICT Standaarden 1. Inleiding 1.1. Samenvatting

Nadere informatie

Efficiencyverbetering binnen IT heeft baat bij Lean

Efficiencyverbetering binnen IT heeft baat bij Lean 18 Efficiencyverbetering binnen IT heeft baat bij Lean Rudolf Liefers MIM en drs. Coen Huesmann R.J. Liefers MIM is als senior manager bij KPMG EquaTerra veelvuldig betrokken bij projecten die verbeteren

Nadere informatie

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen.

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen. Risicomanagement op basis van M_o_R en NEN/ISO 31000 Management Guide Andere uitgaven bij Van Haren Publishing Van Haren Publishing (VHP) is gespecialiseerd in uitgaven over Best Practices, methodes en

Nadere informatie

Business Intelligence (BI) ontwikkel. een intelligente enterprise. Your business technologists. Powering progress

Business Intelligence (BI) ontwikkel. een intelligente enterprise. Your business technologists. Powering progress Business Intelligence (BI) ontwikkel een intelligente enterprise Your business technologists. Powering progress Ontwikkel een intelligente enterprise Informatie wordt gegenereerd door elke activiteit,

Nadere informatie