Goede gegevensvastlegging voor een betrouwbare HSMR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Goede gegevensvastlegging voor een betrouwbare HSMR"

Transcriptie

1 Goede gegevensvastlegging voor een betrouwbare HSMR Een betrouwbare HSMR berekening is alleen mogelijk als ziekenhuizen volgens dezelfde regels, dus op uniforme wijze hun opnamen in de LMR (en diens opvolger de LBZ) registreren. Tevens gaan we in op het belang van brondocumenten voor een goede registratie. LMR definities Hieronder geven we een toelichting op een aantal belangrijke LMR items in het kader van de HSMR. Hoofddiagnose Onder hoofddiagnose wordt in de LMR verstaan de diagnose die achteraf (dus bij ontslag) wordt beschouwd als de belangrijkste reden van de opname in het ziekenhuis. De hoofddiagnose hoeft dus niet de zwaarste diagnose te zijn. Het kan zijn dat een patiënt gedurende de ziekenhuisopname een nieuwe aandoening krijgt, die ernstiger is dan de aandoening waarvoor de patiënt is opgenomen. Deze nieuwe diagnose wordt dan als nevendiagnose geregistreerd, met de aanduiding C van complicatie. Als een patiënt in het ziekenhuis overlijdt, dan gaat het bij de hoofddiagnose niet om de doodsoorzaak. Ook bij overlijden wordt als hoofddiagnose de diagnose geregistreerd die achteraf wordt beschouwd als de oorzaak van de opname in het ziekenhuis. Hoofddiagnose bij gebruik van de ICD-0 in de LMR Ook als u de ICD-0 gebruikt voor de diagnoseregistratie is bovenstaande definitie van toepassing! Met deze definitie wordt dus afgeweken van de richtlijnen ICD-0, waarin als hoofddiagnose wordt gehanteerd de diagnose die aan het eind van het zorgmoment wordt gesteld voor de aandoening die hoofdzakelijk verantwoordelijk is voor de behoefte van de patiënt aan behandeling of onderzoek. In het kader van de LBZ wordt vooralsnog dezelfde definitie gehanteerd voor hoofddiagnose als in het kader van de LMR. Voor de langere termijn (vanaf januari 204) zal in overleg met betrokken partijen worden nagegaan of en op welke wijze wordt aangesloten op de internationaal geldende definitie (conform richtlijnen ICD-0).

2 Nevendiagnosen Per verantwoordelijkheidsperiode is het mogelijk om maximaal 0 nevendiagnosen te registreren. Voor de HSMR is het van belang dat alle nevendiagnosen die binnen de betreffende verantwoordelijkheidsperiode zijn gesteld en/of behandeld worden geregistreerd, zodat de co-morbiditeit van patiënten voldoende meeweegt in de berekening van sterftekansen. Complicaties Aandoeningen die zich tijdens het verblijf in het ziekenhuis voor het eerst manifesteren worden, ongeacht de oorzaak, aangegeven met een C-code. Een specialist zal bij complicaties vooral denken aan verwikkelingen die optreden in het ziektebeeld, spontaan of als gevolg van de behandeling. De definitie van complicatie binnen de LMR is ruimer: bijvoorbeeld een tijdens de opnameperiode optredend hartinfarct dat geen verband houdt met de aandoening waarvoor de patiënt werd opgenomen of met de behandeling, wordt ook als complicatie beschouwd. Tot voor kort kon bij gebruik van de ICD-0 in de LMR de de C-code niet meer apart geregistreerd worden, zoals wel mogelijk was bij gebruik van de ICD-. Om de complicatieregistratie weer mogelijk te maken, is de huidige ICD-0 lijst zoals gebruikt in de LMR uitgebreid door het toevoegen van alle diagnosen voorafgegaan met een C (met uitzondering van het morfologiehoofdstuk). Zie hiervoor het bericht van Tieto dat als bijlage is bijgesloten, welk eveneens door Tieto aan de contactpersonen LMR wordt verzonden. Opname urgentie Onder een acute opname wordt verstaan een niet (voor dát moment) geplande opname, die niet uitgesteld kan worden, omdat onmiddellijke hulpverlening (observatie, onderzoek of behandeling) noodzakelijk is. De opname urgentie wordt meestal direct bij de opname vastgelegd. Daarom is het van belang dat de medewerkers van de opnameregistratie goed bekend zijn met de LMR-definitie. We vragen u dan ook deze brief tevens onder de aandacht te brengen bij deze medewerkers. In de bijlage vindt u voorbeelden. Kwaliteit en beschikbaarheid van brondocumenten Ook de kwaliteit en tijdige aanlevering van de brondocumenten (ontslagbrieven en dossiers) voor de codering is van wezenlijk belang voor een goede registratie. Een brondocument wordt gebruikt voor het coderen van de hoofddiagnose en de nevendiagnosen. Codeervariaties blijken vooral voort te komen uit interpretatieverschillen bij het coderen en verschillen in codeercapaciteit, de kwaliteit van ontslagbrieven en dossiers, en de beschikbaarheid van de dossiers. Als brondocumenten niet tijdig beschikbaar zijn of als de hoofddiagnose en de nevendiagnosen niet duidelijk vermeld staan adviseren we contact op te nemen met de betreffende specialist(en) en het belang van een duidelijke en tijdige vastlegging onder de aandacht te brengen. 2

3 Code advies Ook als de brondocumenten van goede kwaliteit zijn, kan het voorkomen dat termen of begrippen die gecodeerd moeten worden niet duidelijk in de classificatie te zijn onderbrengen. U kunt dan beroep doen op de code advisering. Voorheen verzorgde Prismant codeadviezen, maar sinds het voorjaar 202 coördineert DHD de code advisering. Gebruik hiervoor het volgende adres: Juli 202 3

4 Bijlage Gebruik Complicatie code in ICD0 t.b.v. LMR Inleiding Met ingang van 20 is het mogelijk om als ziekenhuis als diagnoseclassificatie de ICD0 te gebruiken in plaats van de ICD. Gezien de op dat moment bekend zijnde planning (eind 200) ten aanzien van de invoering ICD0 en invoering LBZ is er voor gekozen om in Hospital View en in de centrale verwerkingsprogrammatuur zo min mogelijk aanpassingen te doen. Echter, ander voortschrijdend inzicht leert dat het van belang is om ook bij de ICD0 de complicatie aan te kunnen geven. Hierna wordt beschreven op welke wijze aan de LMR de C code aangeleverd kan worden. Onderstaande is een samenvatting uit de nieuwe versie van het Overzicht wijzigingen LMR per registratie 20 Aanvullend op de gebruikershandleiding LMR. Definitie: Complicatie Aandoening die zich tijdens het verblijf in het ziekenhuis voor het eerst heeft gemanifesteerd, ongeacht de oorzaak. C-code behorende bij een nevendiagnose De C-code geeft aan dat de diagnose als complicatie tijdens het verblijf in het ziekenhuis is opgetreden. C-code behorende bij een primaire diagnose In geval van een C-code bij een primaire diagnose geldt, dat de primaire diagnose van deze verantwoordelijkheidsperiode een complicatie is geweest. Deze rubriek mag niet ingevuld zijn indien de primaire diagnose tevens de hoofddiagnose is. 4

5 Implementatie ICD0 lijst LMR Voor HV deelnemers geldt dat de ICD0 lijst zoals in LMR en HV wordt gebruikt, uitgebreid wordt met diagnosecodes startend met een C. De LMR-lijst kent daarmee drie categorieën: - ICD0 codes op het meest gedetailleerde niveau o Onderdeel huidige lijst - Morfologie codes welke starten met M o Onderdeel huidige lijst (bv MM8000) - Complicatiecodes welke starten met een C o Toevoeging aan de lijst, alle diagnosecodes behalve de morfologie worden herkend waarbij de eerste extra letter een C is als aanduiding complicatie (bv CA00). Deze lijst wordt aan de HV deelnemers verstuurd via de reguliere update landelijke tabellen. Implementatie in LMR extractie Voor niet HV deelnemers betekent het aanleveren van de C codes dat het verantwoordelijkheidsperiode record een nadere detaillering kent binnen de diagnosen ICD0, waarbij nu onderscheid gemaakt wordt tussen de eerste positie welke het MC veld is en de volgende posities welke de ICD0 diagnosecode bevatten. De indicatie MC kan leeg gelaten worden. De nadere detaillering in het verantwoordelijkheidsperiode record wordt hierna weergegeven. Voor een compleet overzicht verwijzen wij u naar de website van Tieto. 5

6 Verantwoordelijkheidsperioderecord (vervolg) Veldnaam Startpositie Lengte Primaire Diagnose ICD-0 - MC indicatie ICD0 () Neven-Diagnose () ICD-0 Neven-Diagnose () ICD-0 - MC indicatie ICD0 () - Neven-Diagnose () ICD-0 Neven-Diagnose (2) ICD-0 - MC indicatie ICD0 () - Neven-Diagnose () ICD-0 Neven-Diagnose (3) ICD-0 - MC indicatie ICD0 () - Neven-Diagnose () ICD-0 Neven-Diagnose (4) ICD-0 - MC indicatie ICD0 () - Neven-Diagnose () ICD-0 Neven-Diagnose (5) ICD-0 - MC indicatie ICD0 () - Neven-Diagnose () ICD-0 Neven-Diagnose (6) ICD-0 - MC indicatie ICD0 () - Neven-Diagnose () ICD-0 Neven-Diagnose (7) ICD-0 - MC indicatie ICD0 () - Neven-Diagnose () ICD-0 Neven-Diagnose (8) ICD-0 - MC indicatie ICD0 () - Neven-Diagnose () ICD-0 Neven-Diagnose () ICD-0 - MC indicatie ICD0 () - Neven-Diagnose () ICD-0 Neven-Diagnose (0) ICD-0 - MC indicatie ICD0 () - Neven-Diagnose () ICD-0 Filler

7 Bijlage Registratie opname-urgentie in de LMR met voorbeelden Definitie: opname-urgentie Aanduiding over de urgentie van de opname. Een acute opname is een niet (voor dat moment) geplande opname, die niet kan worden uitgesteld, omdat onmiddellijke hulpverlening (observatie, onderzoek of behandeling) noodzakelijk is. voorbeeld : Een patiënt komt op de afdeling EHBO waar wordt geconstateerd dat de patiënt onmiddellijk moet worden opgenomen. - Coderen: acuut. voorbeeld 2: De patiënt wordt door de huisarts met spoed naar het poliklinisch spreekuur verwezen. Telefonisch wordt een afspraak gemaakt voor dezelfde dag. Tijdens het spreekuur blijkt opname noodzakelijk te zijn. De patiënt gaat nog wel naar huis om nachtkleding op te halen. - Coderen: acuut. voorbeeld 3: Idem als boven, maar de patiënt komt de volgende dag voor opname. - Coderen: niet acuut voorbeeld 4: Een patiënte bevalt in het ziekenhuis van een gezonde baby. De afspraak om te bevallen in het ziekenhuis is al enige tijd geleden gemaakt. Midden in de nacht wordt de vrouw opgenomen. - Coderen moeder: niet acuut. - Coderen kind : niet acuut. voorbeeld 5: Tijdens een bevalling thuis is onmiddellijke opname van de vrouw in een ziekenhuis noodzakelijk. Het kind wordt in het ziekenhuis geboren. - Coderen moeder: acuut. - Coderen kind : niet acuut. voorbeeld 6: Een kind moet onmiddellijk worden opgenomen. De moeder blijft bij het kind om de voeding te verzorgen. - Coderen moeder: niet acuut (gastverblijf = nooit acuut). - Coderen kind : acuut. voorbeeld 7: Een patiënt is in ziekenhuis A opgenomen en wordt doorverwezen voor acute behandeling naar ziekenhuis B. - Coderen ziekenhuis A: acuut. - Coderen ziekenhuis B: acuut. 7

HSMR: doorontwikkeling en interpretatie. Agnes de Bruin (CBS), 11 oktober 2016 Themabijeenkomst Van getal naar patiëntveiligheid DHD, Utrecht

HSMR: doorontwikkeling en interpretatie. Agnes de Bruin (CBS), 11 oktober 2016 Themabijeenkomst Van getal naar patiëntveiligheid DHD, Utrecht HSMR: doorontwikkeling en interpretatie Agnes de Bruin (CBS), 11 oktober 2016 Themabijeenkomst Van getal naar patiëntveiligheid DHD, Utrecht Inhoud presentatie Wat is de HSMR? Doorontwikkeling HSMR tot

Nadere informatie

HSMR: doorontwikkeling en interpretatie. Agnes de Bruin (CBS), 11 oktober 2016 Themabijeenkomst Van getal naar patiëntveiligheid DHD, Utrecht

HSMR: doorontwikkeling en interpretatie. Agnes de Bruin (CBS), 11 oktober 2016 Themabijeenkomst Van getal naar patiëntveiligheid DHD, Utrecht HSMR: doorontwikkeling en interpretatie Agnes de Bruin (CBS), 11 oktober 2016 Themabijeenkomst Van getal naar patiëntveiligheid DHD, Utrecht Inhoud presentatie Wat is de HSMR? Doorontwikkeling HSMR tot

Nadere informatie

Microdataservices. Documentatierapport Diagnosen behorend bij ziekenhuisopnamen Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg (LBZDIAGNOSENTAB)

Microdataservices. Documentatierapport Diagnosen behorend bij ziekenhuisopnamen Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg (LBZDIAGNOSENTAB) Documentatierapport Diagnosen behorend bij ziekenhuisopnamen Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg (LBZDIAGNOSENTAB) Datum:3 mei 2017 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling

Nadere informatie

Klik op één van de vragen hieronder om het antwoord te zien. U kunt in dit document ook met Ctrl-F naar trefwoorden zoeken.

Klik op één van de vragen hieronder om het antwoord te zien. U kunt in dit document ook met Ctrl-F naar trefwoorden zoeken. FAQs LBZ Dit document bevat een aantal veel gestelde vragen (FAQs, frequently asked questions) betreffende de LBZ. Deze vragenlijst wordt regelmatig bijgewerkt. Als u dit document bewaard heeft raden we

Nadere informatie

Parallelsessie 1: Curatieve zorg registraties

Parallelsessie 1: Curatieve zorg registraties Parallelsessie 1: Curatieve zorg registraties Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg Janneke v.d. Akker DBC Medisch Specialistische Zorg Bart Klijs DBC s in de Geestelijke Gezondheidszorg Floor van

Nadere informatie

NR/CU-267. Regeling verplichte publicatie sterftecijfers instellingen voor medisch specialistische zorg

NR/CU-267. Regeling verplichte publicatie sterftecijfers instellingen voor medisch specialistische zorg Regeling verplichte publicatie sterftecijfers instellingen voor medisch specialistische zorg : Ingevolge artikel 38, vierde juncto zevende lid, en artikel 62, eerste lid, juncto artikel 68 van de Wet marktordening

Nadere informatie

HSMR en SMR s per diagnosegroep Cijfers eerste helft 2014 Ziekenhuisgroep Twente

HSMR en SMR s per diagnosegroep Cijfers eerste helft 2014 Ziekenhuisgroep Twente HSMR en SMR s per diagnosegroep Cijfers eerste helft 2014 Ziekenhuisgroep Twente 20 maart 2015 Ziekenhuisgroep Twente T.a.v. mw. Eggert en dhr. Gorgels Postbus 7600 7600 SZ Almelo Introductie In deze rapportage

Nadere informatie

Lean verbeteringen in de zorgadministratie: een kijkje achter de schermen van de zorg

Lean verbeteringen in de zorgadministratie: een kijkje achter de schermen van de zorg Lean verbeteringen in de zorgadministratie: een kijkje achter de schermen van de zorg 28-03-2013 In Nederlandse ziekenhuizen sterven jaarlijks 2000 mensen onnodig, omdat veel ziekenhuizen hun sterftecijfers

Nadere informatie

Alles over: Starten met de LBZ

Alles over: Starten met de LBZ Alles over: Starten met de LBZ IN VOGELVLUCHT De LBZ (Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg) is de vervanger van de LMR (Landelijke Medische Registratie) en de LAZR (Landelijke Ambulante Zorg Registratie).

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg (LBZ)

Gebruikershandleiding Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg (LBZ) Gebruikershandleiding Landelijke Basisregistratie Zienhuiszorg (LBZ) Versie 0.8 behorende bij datamodel LBZ versie 5.5 en 5.5b Ingangsdatum: 1 januari 2014 Publicatiedatum: 1 juni 2014 Auteur: Dutch Hospital

Nadere informatie

Bijkomende informatie bij het bestand 'geboortegegevens pasgeborene' (PATBIRTH)

Bijkomende informatie bij het bestand 'geboortegegevens pasgeborene' (PATBIRTH) BESTUUR VAN DE GEZONDHEIDSZORGEN DIRECTIE GEZONDHEIDSZORGBELEID M.K.G.-cel Contactpersoon: dr. C Hauzeur Geneesheer-inspecteur - diensthoofd : (02) 210.47.81 : (02) 210.47.91 : christiane.hauzeur@health.fgov.be

Nadere informatie

Bijkomende informatie voor de registratie van de doodsoorzaak

Bijkomende informatie voor de registratie van de doodsoorzaak Bijkomende informatie voor de registratie van de doodsoorzaak 1. Veld 31: A2_CODE_DIAG_CAUSE_DEATH Veld 31 A2_CODE_DIAG_CAUSE_DEATH behoort tot het bestand STAYHOSP in domein 3 van de administratieve gegevens.

Nadere informatie

HSMR en SMRs per diagnosegroep Cijfers 2015 IJsselmeerziekenhuizen

HSMR en SMRs per diagnosegroep Cijfers 2015 IJsselmeerziekenhuizen en SMRs per diagnosegroep Cijfers 2015 IJsselmeerziekenhuizen De Praktijk Index Rembrandtlaan 31 3723 BG Bilthoven 030-244 0326 www.depraktijkindex.nl maart 2016 Introductie In deze rapportage worden de

Nadere informatie

Bijkomende informatie over de diagnosen en de grouper

Bijkomende informatie over de diagnosen en de grouper Bijkomende informatie over de diagnosen en de grouper Inhoud 1. e hoofddiagnose van een specialisme... 1 1.1. Algemene regel... 1 1.2. Uitzonderingen... 1 2. e geverifieerde opnamediagnose... 2 2.1. Algemene

Nadere informatie

PHARMO Datanetwerk. PHARMO Datanetwerk. Databanken beschrijving en codeboek

PHARMO Datanetwerk. PHARMO Datanetwerk. Databanken beschrijving en codeboek PHARMO Datanetwerk PHARMO Datanetwerk Databanken beschrijving en codeboek September 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Het PHARMO Datanetwerk... 3 2.1 Openbare Apotheek Databank... 4 2.2 Huisartsen

Nadere informatie

Domein 5 Medische gegevens

Domein 5 Medische gegevens Medische gegevens Domein 5 Medische gegevens Medische gegevens. Het bestand Gegevens over de diagnoses 1. Het bestand Gegevens over de diagnoses 1.1. NAAM XXX-Z-VERS-M-DIAGNOSE-YYYY-PP.TXT Voorbeeld: 001-Z-1.0-M-DIAGNOSE-2007-01.TXT

Nadere informatie

Handleiding. Zorgregelbestanden

Handleiding. Zorgregelbestanden Handleiding Zorgregelbestanden Inleiding Wij stellen periodiek een zorgregelbestand beschikbaar aan de gemeenten. Met het zorgregelbestand is het voor u mogelijk om de facturen, die ingediend zijn door

Nadere informatie

SAMENVATTING Een arts is, als professional, geïnteresseerd in de kwaliteit van zijn werk en in manieren om deze verder te verbeteren. Systematische, retrospectieve beoordeling van de eigen dagelijkse medische

Nadere informatie

Wijzigingen in UREG-richtlijnen versie oktober 2016 ten opzichte van versie mei 2016

Wijzigingen in UREG-richtlijnen versie oktober 2016 ten opzichte van versie mei 2016 Wijzigingen in UREG-richtlijnen versie oktober 2016 ten opzichte van versie mei 2016 Verwijzing Versie mei 2016 Versie oktober 2016 De codes 300, 310, 320 en 330 kunnen enkel gebruikt worden voor niet-belgen.

Nadere informatie

De ontwikkeling van een heropnamemodel. Corine Penning, Jan van der Laan, Agnes de Bruin (CBS) Landelijke Themabijeenkomst Heropnamen DHD

De ontwikkeling van een heropnamemodel. Corine Penning, Jan van der Laan, Agnes de Bruin (CBS) Landelijke Themabijeenkomst Heropnamen DHD De ontwikkeling van een heropnamemodel Corine Penning, Jan van der Laan, Agnes de Bruin (CBS) Landelijke Themabijeenkomst Heropnamen DHD Aanleiding Heropname kan een indicator zijn voor sub-optimale zorg

Nadere informatie

Publicatie sterftecijfers 2015 Albert Schweitzer ziekenhuis Dordrecht

Publicatie sterftecijfers 2015 Albert Schweitzer ziekenhuis Dordrecht Toelichting bij - Publicatie sterftecijfers 2015 Albert Schweitzer ziekenhuis Dordrecht W.J. Jansen & F. van den Elsen Februari 2017 Toelichting publicatie HSMR 2015 - Albert Schweitzer ziekenhuis februari

Nadere informatie

HSMR-rapport 2010-2012 met verdieping naar diagnosegroepen en patiëntencategorieën. BovenIJ Ziekenhuis Amsterdam. WCC-nr: 261

HSMR-rapport 2010-2012 met verdieping naar diagnosegroepen en patiëntencategorieën. BovenIJ Ziekenhuis Amsterdam. WCC-nr: 261 HSMR-rapport 2010-2012 met verdieping naar diagnosegroepen en patiëntencategorieën BovenIJ Ziekenhuis Amsterdam WCC-nr: 261 oktober 2013 Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft in opdracht van

Nadere informatie

12 Ziekenhuissterfte, dossieronderzoek en onverwacht lange opnameduur

12 Ziekenhuissterfte, dossieronderzoek en onverwacht lange opnameduur 12 Ziekenhuissterfte, dossieronderzoek en onverwacht lange opnameduur De Hospital Standardized Mortality Ratio (HSMR) is een deels gecorrigeerde maat voor ziekenhuissterfte bij 50 diagnosegroepen (de zogenoemde

Nadere informatie

HSMR-rapport met verdieping naar diagnosegroepen en patiëntencategorieën Elkerliek Ziekenhuis Helmond

HSMR-rapport met verdieping naar diagnosegroepen en patiëntencategorieën Elkerliek Ziekenhuis Helmond HSMR-rapport met verdieping naar diagnosegroepen en patiëntencategorieën Elkerliek Ziekenhuis Helmond WCC-nr: HERZIENE VERSIE, oktober Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft in opdracht van

Nadere informatie

HSMR-rapport met verdieping naar diagnosegroepen en patiëntencategorieën

HSMR-rapport met verdieping naar diagnosegroepen en patiëntencategorieën HSMR-rapport 2014-2016 met verdieping naar diagnosegroepen en patiëntencategorieën Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ) Nijmegen AGB-nr: 06010518 Oktober 2017 Totstandkoming HSMR-rapport Het Centraal Bureau

Nadere informatie

HSMR-rapport 2012 met verdieping naar diagnosegroepen en patiëntencategorieën. Universitair Medisch Centrum St. Radboud Nijmegen.

HSMR-rapport 2012 met verdieping naar diagnosegroepen en patiëntencategorieën. Universitair Medisch Centrum St. Radboud Nijmegen. HSMR-rapport 2012 met verdieping naar diagnosegroepen en patiëntencategorieën Universitair Medisch Centrum St. Radboud Nijmegen WCC-nr: 377 oktober 2013 Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft

Nadere informatie

Gegevensrichtlijn uitkomst t.b.v. Peridos

Gegevensrichtlijn uitkomst t.b.v. Peridos DEFINITIEF Gegevensrichtlijn uitkomst t.b.v. Peridos Dit document is het resultaat van samenwerking tussen: Het RIVM-Centrum voor Bevolkingsonderzoek (CvB) www.rivm.nl Nictiz, het expertisecentrum voor

Nadere informatie

Toelichting op de Elektronische Typeringslijst v Ingangsdatum tabel 1 januari 2012

Toelichting op de Elektronische Typeringslijst v Ingangsdatum tabel 1 januari 2012 Toelichting op de Elektronische Typeringslijst v20111115 Ingangsdatum tabel 1 januari 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Voor wie is dit document bedoeld... 3 1.2 Samenhang simuleren, schaduwdraaien

Nadere informatie

Handboek Nederlandse Hart Registratie 2018 Addendum Acuut Coronair Syndroom. Definitief / 20 februari 2019 / versie

Handboek Nederlandse Hart Registratie 2018 Addendum Acuut Coronair Syndroom. Definitief / 20 februari 2019 / versie Handboek Nederlandse Hart Registratie 2018 Addendum Acuut Coronair Syndroom f / 20 februari 2019 / versie 2018.2.0 Versie: 2018.2.0 Datum: 20 februari 2019 Voor informatie neem contact op met: Nederlandse

Nadere informatie

Handleiding Morfologiecodering in de LBZ Publicatie februari 2014

Handleiding Morfologiecodering in de LBZ Publicatie februari 2014 Handleiding Morfologiecodering in de LBZ Publicatie februari 2014 Codeerinstructie morfologie in de LBZ Met ingang van het registratiejaar 2014 vindt de morfologiecodering binnen de LBZ plaats aan de hand

Nadere informatie

Patiënteninformatie. Ontwikkelingspolikliniek. Informatie over wat we doen op de

Patiënteninformatie. Ontwikkelingspolikliniek. Informatie over wat we doen op de Patiënteninformatie Ontwikkelingspolikliniek Informatie over wat we doen op de Ontwikkelingspolikliniek Ontwikkelingspolikliniek Informatie over wat we doen op de Ontwikkelingspolikliniek Aan de ouders

Nadere informatie

Microdataservices. Documentatierapport Ziekenhuisopnamen Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg (LBZBASISTAB)

Microdataservices. Documentatierapport Ziekenhuisopnamen Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg (LBZBASISTAB) Documentatierapport Ziekenhuisopnamen Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg (LBZBASISTAB) Datum:3 mei 2017 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling of de opdrachtgever

Nadere informatie

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu Directoraat-generaal Organisatie gezondheidszorgvoorzieningen RAC Vesaliusgebouw Pachecolaan 19/5 1010 Brussel uw brief van uw kenmerk

Nadere informatie

Maxi feedback Subacute ziekenhuizen. FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

Maxi feedback Subacute ziekenhuizen. FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu Maxi feedback 2015 Subacute ziekenhuizen FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu >> Selectie van de verblijven Registratiejaar 2015 - subacute ziekenhuizen Zijn

Nadere informatie

HSMR-rapport - met verdieping naar diagnosegroepen en patiëntencategorieën

HSMR-rapport - met verdieping naar diagnosegroepen en patiëntencategorieën HSMR-rapport - met verdieping naar diagnosegroepen en patiëntencategorieën Antonius Ziekenhuis Sneek WCC-nr: HERZIENE VERSIE, oktober Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft in opdracht van

Nadere informatie

Standard Mortality Ratio s (SMR) en de Hospital Standardized Sterftecijfers (HSMR) per specifieke diagnosegroep

Standard Mortality Ratio s (SMR) en de Hospital Standardized Sterftecijfers (HSMR) per specifieke diagnosegroep Standard Mortality Ratio s (SMR) en de Hospital Standardized Sterftecijfers (HSMR) per specifieke diagnosegroep SMR s per specifieke diagnosegroep 2015-2017 De Standard Mortality Ratio s (SMR) geeft per

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU Verrichtingenlijst ten behoeve van DBC s

BELEIDSREGEL BR/CU Verrichtingenlijst ten behoeve van DBC s BELEIDSREGEL BR/CU-2020 Verrichtingenlijst ten behoeve van DBC s Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Plan van aanpak ICD-10

Plan van aanpak ICD-10 Plan van aanpak ICD-10 december 2013 Inhoud 1. Waarom ICD-10? 4 2. Doelstelling 5 3. Aanpak 6 3.1 Voorfase 6 3.2 Fase 1: Informatieverplichting ICD-10 diagnose per 2015 6 3.3 Fase 2: Integratie in productstructuur

Nadere informatie

Procedure Van DSM-IV naar DSM-5 v1. Hoofdstuk 1 Inleiding

Procedure Van DSM-IV naar DSM-5 v1. Hoofdstuk 1 Inleiding Hoofdstuk 1 Inleiding De GGZ moet behandelseries, die op of na 01-01-2017 beginnen, volgens de DSM-5 standaard administreren. Hiervoor heeft de NZa nieuwe tabellen beschikbaar gesteld. Er is een bijgewerkte

Nadere informatie

HSMR-rapport 2012-2014 met verdieping naar diagnosegroepen en patiëntencategorieën

HSMR-rapport 2012-2014 met verdieping naar diagnosegroepen en patiëntencategorieën HSMR-rapport 2012-2014 met verdieping naar diagnosegroepen en patiëntencategorieën Antonius Ziekenhuis Sneek AGB-code: 6010209 Oktober 2015 Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft in opdracht van

Nadere informatie

Bijkomende informatie voor de registratie van nietbeëindigde verblijven waarvoor reeds verpleegkundige gegevens doorgestuurd moeten worden

Bijkomende informatie voor de registratie van nietbeëindigde verblijven waarvoor reeds verpleegkundige gegevens doorgestuurd moeten worden Bijkomende informatie voor de registratie van nietbeëindigde verblijven waarvoor reeds verpleegkundige gegevens doorgestuurd moeten worden 1. Over welke verblijven gaat het? Alle verblijven: - die op het

Nadere informatie

Carrouselbijeenkomst 2016 Samenwerkingsafspraken Karin Jansen, relatiemanager huisartsen

Carrouselbijeenkomst 2016 Samenwerkingsafspraken Karin Jansen, relatiemanager huisartsen Carrouselbijeenkomst 2016 Samenwerkingsafspraken Karin Jansen, relatiemanager huisartsen Agenda samenwerkingsafspraken Doel en totstandkoming Waar te vinden? Waar gaat het over? Specifieke afspraken toegelicht

Nadere informatie

Publicatie sterftecijfers 2014 Albert Schweitzer ziekenhuis Dordrecht

Publicatie sterftecijfers 2014 Albert Schweitzer ziekenhuis Dordrecht Toelichting bij - Publicatie sterftecijfers 2014 Albert Schweitzer ziekenhuis Dordrecht W.J. Jansen & F. van den Elsen November 2015 Toelichting publicatie HSMR 2014 - Albert Schweitzer ziekenhuis november

Nadere informatie

Domein, bestand, locatie Versie maart 2017 Domein 2: Personeelsgegevens P1 EMPLOPER, 1.2 Inhoud, nieuwe regels vanaf MZG 2017.

Domein, bestand, locatie Versie maart 2017 Domein 2: Personeelsgegevens P1 EMPLOPER, 1.2 Inhoud, nieuwe regels vanaf MZG 2017. Wijzigingen in MZG richtlijnen versie december 2017 ten opzicht van maart 2017 Domein 2: Personeelsgegevens P1 EMPLOPER, 1.2 Inhoud, nieuwe regels vanaf MZG 2017. / Op verschillende plaatsten: vanaf MZG

Nadere informatie

Omzendbrief aan - de algemeen directeur - de MZG-verantwoordelijke - de hoofdgeneesheer - het hoofd van het verpleegkundig departement

Omzendbrief aan - de algemeen directeur - de MZG-verantwoordelijke - de hoofdgeneesheer - het hoofd van het verpleegkundig departement Directoraat-generaal Organisatie Gezondheidszorvoorzieningen Dienst Datamanagement UW BRIEF VAN UW REF. ONZE REF. DM/MZG_RHM/n.58_08 DATUM 12/12/2008 BIJLAGE(N) 1 Omzendbrief aan - de algemeen directeur

Nadere informatie

Zorgregelbestanden Handleiding

Zorgregelbestanden Handleiding Zorgregelbestanden Handleiding Voor: Gemeenten Datum: 31/01/2017 Versie: 1 www.hetcak.nl PAGINA 2 VAN 7 Inleiding Het CAK stelt periodiek een zorgregelbestand beschikbaar aan de gemeenten. Met het zorgregelbestand

Nadere informatie

Bijkomende informatie voor de registratie van daghospitalisatie die omgezet wordt in klassieke hospitalisatie

Bijkomende informatie voor de registratie van daghospitalisatie die omgezet wordt in klassieke hospitalisatie Bijkomende informatie voor de registratie van daghospitalisatie die omgezet wordt in klassieke hospitalisatie De volgende regel is steeds van toepassing geweest voor alle verblijven (met uitzondering van

Nadere informatie

Microdataservices. Documentatierapport Landelijke Medische Registratie (LMR) 2012

Microdataservices. Documentatierapport Landelijke Medische Registratie (LMR) 2012 Documentatierapport Landelijke Medische Registratie (LMR) 2012 Datum: 12 februari 2016 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling of de opdrachtgever op eigen titel.

Nadere informatie

Hoofdstuk 5:... 50 Het patientendossier als referentiedocument... 50 1. Inleiding... 51 2. Inhoud van het patientendossier... 52

Hoofdstuk 5:... 50 Het patientendossier als referentiedocument... 50 1. Inleiding... 51 2. Inhoud van het patientendossier... 52 Hoofdstuk 5:... 50 Het patientendossier als referentiedocument... 50 1. Inleiding... 51 2. Inhoud van het patientendossier... 52 Officiële versie 2015 - Hoofdstuk 5 49 Hoofdstuk 5: Het patientendossier

Nadere informatie

nazorg-poli neonatale intensive care unit

nazorg-poli neonatale intensive care unit nazorg-poli neonatale intensive care unit inleiding Door vroeggeboorte en/of problemen voorafgaand aan, of rondom de bevalling, verbleef uw kind op de Neonatale Intensive Care Unit (NICU) van ons ziekenhuis.

Nadere informatie

Specialismespecifieke Toelichting op de Registratieregels Oogheelkunde. v

Specialismespecifieke Toelichting op de Registratieregels Oogheelkunde. v Specialismespecifieke Toelichting op de Registratieregels Oogheelkunde v20110701 Ingangsdatum 1 januari 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Uitzonderingen op de algemene registratieregels... 4 2.1 Sluiten

Nadere informatie

Sterftecijfers (HSMR & SMR) 2012 Albert Schweitzer ziekenhuis Dordrecht

Sterftecijfers (HSMR & SMR) 2012 Albert Schweitzer ziekenhuis Dordrecht Sterftecijfers (HSMR & SMR) 2012 Albert Schweitzer ziekenhuis Dordrecht Sterftecijfers Het sterftecijfer (ook wel de mortaliteit genoemd) is één van de middelen (of indicatoren) om onderlinge verschillen

Nadere informatie

Internet Bankieren. De voorwaarden voor een correct BTL91 bestand.

Internet Bankieren. De voorwaarden voor een correct BTL91 bestand. Internet Bankieren De voorwaarden voor een correct BTL91 bestand. Deze formaatspecificatie is uitsluitend bedoeld voor de verwerking van buitenlandse betaalopdrachten in ABN AMRO Internet Bankieren. 1.

Nadere informatie

Verantwoordingsdocument voor gebruikte criteria: Blaaskanker

Verantwoordingsdocument voor gebruikte criteria: Blaaskanker Verantwoordingsdocument voor gebruikte criteria: Blaaskanker Verslagjaar 2015, augustus 2016 Verantwoording over de getoonde informatie: In de patiëntenwijzer worden alleen ziekenhuizen en zelfstandige

Nadere informatie

Overleg netwerkcoördinatoren en teamleiders -

Overleg netwerkcoördinatoren en teamleiders - Overleg netwerkcoördinatoren en teamleiders - 23 oktober 14 - VRAAGSTELLING: TEMPLATE MOBIELE EQUIPES 2014 1. Rubriek aanmeldingen, intake en inclusie Nood aan goede definities: aanmelding-intake-inclusie

Nadere informatie

Variatie in codering patiëntengegevens beïnvloedt gestandaardiseerd ziekenhuissterftecijfer (HSMR)

Variatie in codering patiëntengegevens beïnvloedt gestandaardiseerd ziekenhuissterftecijfer (HSMR) Postprint Version 1.0 Journal website http://www.ntvg.nl/ Pubmed link http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20178667 DOI Variatie in codering patiëntengegevens beïnvloedt gestandaardiseerd ziekenhuissterftecijfer

Nadere informatie

Instructie DBC-registratie Klinische genetica v ingangsdatum instructie 1 januari 2012

Instructie DBC-registratie Klinische genetica v ingangsdatum instructie 1 januari 2012 Instructie DBC-registratie Klinische genetica v20110701 ingangsdatum instructie 1 januari 2012 Deze instructie bevat de regels die gelden voor alle DBC s die geopend zijn vanaf 1 januari 2011 en eventueel

Nadere informatie

APR-DRG (versie 15.0)

APR-DRG (versie 15.0) APR-DRG (versie 15.0) Met de AP-DRG s (All Patient Diagnosis Related Groups) kan de ernst van de aandoening, zoals gedefinieerd door de artsen (de ernst van de pathologie, de prognose, het risico op overlijden,

Nadere informatie

Bevallen in het ziekenhuis. Zowel poliklinische als een klinische opname

Bevallen in het ziekenhuis. Zowel poliklinische als een klinische opname Bevallen in het ziekenhuis Zowel poliklinische als een klinische opname Poliklinische bevalling Een normale bevalling in het ziekenhuis, onder leiding van een verloskundige of een huisarts. Klinische bevalling

Nadere informatie

Factsheet Indicatoren Geïnstrumenteerde Lage Rug Chirurgie (DSSR) 2016

Factsheet Indicatoren Geïnstrumenteerde Lage Rug Chirurgie (DSSR) 2016 Factsheet en Geïnstrumenteerde Lage Rug Chirurgie (DSSR) 2016 Registratie gestart: 2014 Inclusie en exclusie criteria Inclusie Alle patienten met een degeneratieve lumbale wervelkolomaandoening die een

Nadere informatie

Instructie Intensive Care v (ingangsdatum instructie )

Instructie Intensive Care v (ingangsdatum instructie ) Instructie Intensive Care v20081001 (ingangsdatum instructie 1-1-2009) Contactgegevens Stichting DBC-Onderhoud Telefoon: 030-2739685 Fax: 030-2739553 E-mail Helpdesk: info@dbconderhoud.nl Internetadres:

Nadere informatie

Oplegger indicatorenset Aneurysma Aortis Abdominalis (DSAA) verslagjaar 2017

Oplegger indicatorenset Aneurysma Aortis Abdominalis (DSAA) verslagjaar 2017 Zorginstituut Nederland Kwaliteitsinstituut Eekholt 4 1112 XH Diemen Postbus 320 1110 AH Diemen www.zorginstituutnederland.nl T +31 (0)20 797 89 20 Transparantiekalender@zinl.nl Oplegger indicatorenset

Nadere informatie

In samenwerking met de Expertgroep BCM

In samenwerking met de Expertgroep BCM Vraag en antwoord categorie 04 Nationaliteit Versie 1.1 Datum 12 november 2018 Status Definitief In samenwerking met de Expertgroep BCM Toelichting In de vraag en antwoord wordt vaak verwezen naar een

Nadere informatie

Domein 5 Medische gegevens

Domein 5 Medische gegevens Medische gegevens Domein 5 Medische gegevens Inhoud 0. LINKEN TUSSEN DE BESTANDEN VAN DE MEDISCHE GEGEVENS... 1 1. DIAGNOSE (M1): GEGEVENS OVER DE DIAGNOSES... 4 1.1. NAAM... 4 1.2. INHOUD... 4 1.3. INDELING...

Nadere informatie

Rapport Maastricht UMC+ HSMR 2016

Rapport Maastricht UMC+ HSMR 2016 Rapport Maastricht UMC+ HSMR 2016 februari 2018 Inleiding Dit rapport is het verslag van het onderzoek van het Maastricht UMC+ naar aanleiding van de HSMR-cijfers in 2016. Deze HSMR-cijfers gaan over de

Nadere informatie

Wijzigingen in de gebruikershandleiding MUGREG versie december 2015 naar versie mei 2016.

Wijzigingen in de gebruikershandleiding MUGREG versie december 2015 naar versie mei 2016. Wijzigingen in de gebruikershandleiding MUGREG versie december 2015 naar versie mei 2016. Locatie Versie december 2015 Versie mei 2016 7. Spin-offs MUGREG Wijziging van de structuur van het hoofdstuk 7.

Nadere informatie

BIJKOMENDE INFORMATIE VOOR DE REGISTRATIE VAN INHOUD DAGHOSPITALISATIES

BIJKOMENDE INFORMATIE VOOR DE REGISTRATIE VAN INHOUD DAGHOSPITALISATIES BIJKOMENDE INFORMATIE VOOR DE REGISTRATIE VAN DAGHOSPITALISATIES INHOUD INHOUD...1 1. Domein MEDISCHE GEGEVENS en FACTURATIEGEGEVENS...3 1.1 Daghospitalisaties op verpleegeenheden specifiek voor daghospitalisatie...3

Nadere informatie

Toelichting op de uitzondering op de Registratieregels voor Medicinale oncologische behandeling. Versie

Toelichting op de uitzondering op de Registratieregels voor Medicinale oncologische behandeling. Versie Toelichting op de uitzondering op de Registratieregels voor Medicinale oncologische behandeling Versie 20120329 1 mei 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Uitzonderingen op de Algemene Registratieregels...

Nadere informatie

BESCHRIJVING ROLSTOELEN STANDAARD

BESCHRIJVING ROLSTOELEN STANDAARD BESCHRIJVING ROLSTOELEN STANDAARD Naam afdeling of projectteam: Relatiebeheer Datum laatste wijziging: December 2010 Initialen laatste auteur: Versie: 1.0 INHOUDSOPGAVE 1 Algemeen...3 2 Bestandsopmaak...3

Nadere informatie

Regeling verplichte publicatie sterftecijfers instellingen voor medisch specialistische zorg Kenmerk NR/CU-244

Regeling verplichte publicatie sterftecijfers instellingen voor medisch specialistische zorg Kenmerk NR/CU-244 NADERE REGEL Regeling verplichte publicatie sterftecijfers instellingen voor medisch specialistische zorg Ingevolge artikel 38, vierde juncto zevende lid, en artikel 62, eerste lid, juncto artikel 68 van

Nadere informatie

Zelfreflectie door dossieronderzoek

Zelfreflectie door dossieronderzoek dr.h.p.muller Utrecht 11-10-2016 Zelfreflectie door dossieronderzoek doe dossieronderzoek WIE BENT U Adviseur K&V 35 Arts 10 Codeur/Registratie 25 Staf 10 Hoe het begon HSMR betrouwbaar? UITEINDELIJK

Nadere informatie

Domein 3 Administratieve gegevens

Domein 3 Administratieve gegevens Administratieve gegevens Domein 3 Administratieve gegevens Administratieve gegevens. Het bestand Gegevens over de patiënt 1. Het bestand Gegevens over de patiënt 1.1. NAAM XXX-Z-VERS-A-PATHOSPI-YYYYP-P.TXT.

Nadere informatie

WAARDERINGSKAMER NOTITIE. Betreft: Stuf-TAX versie 4. Datum: 1 juli 2006 Bijlage(n): 3

WAARDERINGSKAMER NOTITIE. Betreft: Stuf-TAX versie 4. Datum: 1 juli 2006 Bijlage(n): 3 WAARDERINGSKAMER NOTITIE Betreft: Stuf-TAX versie 4 Datum: 1 juli 2006 Bijlage(n): 3 1. Inleiding Met ingang van 1 januari 2006 zijn er een aantal wijzigingen doorgevoerd in de definitie van het uitwisselingsformaat

Nadere informatie

Daarnaast moeten vanaf 1 juli 2007 de forfaits chronische pijn als daghospitalisatie geregistreerd worden (artikel 4, 8).

Daarnaast moeten vanaf 1 juli 2007 de forfaits chronische pijn als daghospitalisatie geregistreerd worden (artikel 4, 8). Directoraat-generaal Organisatie Gezondheidszorvoorzieningen Dienst Datamanagement UW BRIEF VAN UW REF. ONZE REF. DM/RCM-MKG/n.48_07 DATUM 09/11/2007 Ter attentie van de Algemeen Directeur de Hoofdgeneesheer

Nadere informatie

Maatschap Urologie. Orchidopexie bij kinderen

Maatschap Urologie. Orchidopexie bij kinderen Maatschap Urologie Orchidopexie bij kinderen Datum en tijd U wordt met uw kind (dag), (datum) om uur verwacht. Plaats U meldt zich bij de receptie (hoofdingang). Hier wijst men u de weg naar de kinderafdeling

Nadere informatie

Data, informatie, verklaringen, beslissingen

Data, informatie, verklaringen, beslissingen Bazaar informatievoorziening zorg Data, informatie, verklaringen, beslissingen 28 januari 2014 Koninklijk Instituut Van Ingenieurs KIVI NIRIA Agenda 1. Introductie DHD 2. TTP-functie Landelijke Basisregistratie

Nadere informatie

In samenwerking met de Expertgroep BCM

In samenwerking met de Expertgroep BCM Vraag en antwoord categorie 04 Nationaliteit Versie 1.2 Datum 20 februari 2019 Status Definitief In samenwerking met de Expertgroep BCM Toelichting In de vraag en antwoord wordt vaak verwezen naar een

Nadere informatie

p a t i ë n t e n i n f o r m a t i e 2

p a t i ë n t e n i n f o r m a t i e 2 Eerste Hart Hulp Welkom Wij willen uw verblijf hier zo prettig mogelijk laten verlopen. In deze brochure vindt u informatie over de dagelijkse gang van zaken op onze afdeling. Afdeling Eerste Hart Hulp

Nadere informatie

Variatie in codering patiëntengegevens beïnvloedt gestandaardiseerd ziekenhuissterftecijfer (HSMR)

Variatie in codering patiëntengegevens beïnvloedt gestandaardiseerd ziekenhuissterftecijfer (HSMR) Onderzoek Variatie in codering patiëntengegevens beïnvloedt gestandaardiseerd ziekenhuissterftecijfer (HSMR) Wim F. van den Bosch, Joseph Silberbusch, Klaas J. Roozendaal, Cordula Wagner Doel Opzet Methode

Nadere informatie

Ongewenste uitkomsten van zorg

Ongewenste uitkomsten van zorg Ongewenste uitkomsten van zorg De belangrijkste vragen op een rij Juni 2016 Drie vormen van ongewenste uitkomsten van zorg 1. Calamiteit 2. Incident 3. Complicatie Wat zijn de verschillen en hoe kunnen

Nadere informatie

Factsheet indicatoren IGZ Transparantieportaal Zorg 2017

Factsheet indicatoren IGZ Transparantieportaal Zorg 2017 Factsheet indicatoren IGZ Transparantieportaal Zorg 2017 Uitvraag Bron Nr. over (jaar) hoofdstuk 1. Deelname aan Dutch Spine Surgergy Registry (DSSR) 2017 DSSR 1.4.3 2. Wachttijd tussen diagnose en aanvang

Nadere informatie

Serotiniteit BEHANDELING

Serotiniteit BEHANDELING Serotiniteit BEHANDELING Serotiniteit In deze folder lees je meer over serotiniteit. Dit is de medische term voor overdragenheid. Dit wil zeggen dat een zwangerschap langer duurt dan 42 weken. In deze

Nadere informatie

Oplegger indicatorenset Slokdarm- en maagcarcinoom (DUCA) verslagjaar 2017

Oplegger indicatorenset Slokdarm- en maagcarcinoom (DUCA) verslagjaar 2017 Zorginstituut Nederland Kwaliteitsinstituut Eekholt 4 1112 XH Diemen Postbus 320 1110 AH Diemen www.zorginstituutnederland.nl T +31 (0)20 797 89 20 Transparantiekalender@zinl.nl Oplegger indicatorenset

Nadere informatie