Methodebeschrijving van tijdreeks diagnose statistieken op basis van de LMR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Methodebeschrijving van tijdreeks diagnose statistieken op basis van de LMR 1981 2005"

Transcriptie

1 0s08 08 Methodebeschrijving van tijdreeks diagnose statistieken op basis van de LMR R.H.M. van der Stegen en J. Ploemacher Publicatiedatum CBS-website: 30 januari 2009 Den Haag/Heerlen, 2009

2 Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim = nihil = (indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met 0 (0,0) = het getal is kleiner dan de helft van de gekozen eenheid niets (blank) = een cijfer kan op logische gronden niet voorkomen = 2005 tot en met /2006 = het gemiddelde over de jaren 2005 tot en met / 06 = oogstjaar, boekjaar, schooljaar enz., beginnend in 2005 en eindigend in / / 06 = oogstjaar, boekjaar enz., 2003/ 04 tot en met 2005/ 06 In geval van afronding kan het voorkomen dat het weergegeven totaal niet overeenstemt met de som van de getallen. Colofon Uitgever Centraal Bureau voor de Statistiek Henri Faasdreef JP Den Haag Prepress Centraal Bureau voor de Statistiek - Facilitair bedrijf Omslag TelDesign, Rotterdam Inlichtingen Tel. (088) Fax (070) Via contactformulier: Bestellingen Fax (045) Internet Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen, Verveelvoudiging is toegestaan, mits het CBS als bron wordt vermeld.

3 1. Gebruikte afkortingen Beldozo: BELangrijke DoodsOorzaken toegepast op ZiekenhuisOpnamen DHD: Stichting Dutch Hospital Data EIG: Enquête Intramurale Gezondheidszorg GBA: Gemeentelijke BasisAdministratie ICD: International Classification of Diseases ISHMT: International Shortlist for Hospital Morbidity Tabulation LMR: Landelijke Medische Registratie NZI: Nederlands Ziekenhuis Instituut RIVM: RijksInstituut voor Volksgezondheid en Milieu SMR: Stichting Medische Registratie VTV: Volksgezondheid Toekomst Verkenning (van het RIVM) 2. Samenvatting Door het beschikbaar komen van de gegevens uit de Landelijke Medische Registratie (LMR) van ziekenhuisopnamen (bron: DHD/Prismant, Utrecht) over de periode 1981 t/m 2005 is het mogelijk geworden over deze jaren een overzicht te geven van het aantal ziekenhuisopnamen in de Nederlandse ziekenhuizen uitgesplitst naar diagnose. Ook gegevens over het aantal klinische verpleegdagen, de gemiddelde verpleegduur per klinische opname en het aantal overledenen in het ziekenhuis zijn hierdoor beschikbaar gekomen. Deze nieuwe statistiek onderscheidt zich ten opzichte van andere CBS-statistieken gebaseerd op de LMR vanwege de mogelijkheid een langere periode te bestuderen. Huidige statistieken betreffen de periode , nu is het mogelijk cijfers vanaf 1981 te publiceren. In deze notitie wordt de methode beschreven die gevolgd is om tot deze nieuwe cijfers te komen. 3. Inleiding Begin 2007 zijn de bestanden van de LMR door Prismant (Utrecht) aan het CBS beschikbaar gesteld. Deze zijn gecontroleerd, vergeleken met andere bronnen en zo nodig bewerkt om de data vervolgens te publiceren. 3.1 Overzicht van de belangrijkste kenmerken van de statistiek Met de nieuwe statistiek op basis van de LMR wordt een overzicht gegeven van het aantal ziekenhuisopnamen tussen 1981 en Dit aantal ziekenhuisopnamen wordt apart weergegeven voor dagopnamen en klinische opnamen en het totaal hiervan. Gegevens over de dagopnamen en dus ook over het totale aantal ziekenhuisopnamen zijn beschikbaar vanaf Van de klinische opnamen wordt het bijbehorend aantal verpleegdagen en de gemiddelde verpleegduur per klinische opname weergegeven. Daarbij worden ook het aantal overledenen tijdens een klinische opname weergegeven met bijbehorend aantal verpleegdagen en de gemiddelde verpleegduur. Al deze gegevens worden zowel absoluut als per personen in de bevolking weergegeven. De gegevens zijn uitgesplitst naar geslacht, leeftijdsklasse, regio en diagnose-indeling. De gebruikte diagnose-indelingen zijn de volgende: ISHMT (International Shortlist for Hospital Morbidity Tabulation), gebruikt door Eurostat, OECD en WHO VTV (lijst gebruikt in de Volksgezondheid Toekomst Verkenning van het RIVM) ICD9-CM (International Classification of Diseases, 9th revision, Clinical Modification), ingedeeld volgens de eerste drie cijfers van het diagnosenummer Beldozo (CBS-lijst van BELangrijke DoodsOorzaken toegepast op Ziekenhuis- Opnamen) 3

4 Voor de uitsplitsing naar regio worden de gegevens weergegeven naar de 4 grote gemeenten samen en de overige gemeenten; naar provincie en naar landsdelen. Naast de totalen voor leeftijd zijn gestandaardiseerde totalen naar leeftijd gegeven. Hierbij zijn de cijfers gestandaardiseerd naar de gemiddelde bevolkingsomvang in Gebruikte bronnen Voor de ontwikkeling van de nieuwe cijfers zijn drie bronnen gebruikt, namelijk de LMR, de Enquête Intramurale Gezondheidszorg (EIG) en de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA). De LMR dient als basis, de EIG is gebruikt om de randtotalen van de LMR te controleren en wordt zo nodig als basis van de bij te schatten gegevens gebruikt. De GBA is gebruikt om de gemiddelde bevolking te bepalen LMR De LMR is een registratie van ziekenhuisopnamen en bevat gegevens over uit het ziekenhuis ontslagen patiënten. De LMR is ontwikkeld door de Stichting Medische Registratie (SMR) en is sinds 1963 in gebruik ( Tot en met verslagjaar 2007 was Prismant (en zijn voorlopers) de bewerker van de registratie. Het houderschap van de registratie is sinds 2008 in handen van de stichting DHD (Utrecht). Door de deelnemende ziekenhuizen worden gegevens verstrekt op basis van uniforme classificatieen codesystemen. Daardoor zijn de gegevens onderling vergelijkbaar. Bijna alle academische en algemene ziekenhuizen registreren in de LMR, evenals een aantal categorale ziekenhuizen. In de LMR worden gegevens van zowel dagopnamen als klinische opnamen geregistreerd. Van elke opgenomen patiënt worden ten eerste gegevens van de patiënt en de opname vastgelegd en ten tweede worden medische gegevens met betrekking tot diagnosen en verrichtingen vastgelegd. Deze gegevens worden verzameld door de administratie van een ziekenhuis bij elke opname. Bij ontslag worden de medische gegevens door of namens de specialist ingevuld op het ontslagformulier. Deze gegevens worden door de medische administraties van de ziekenhuizen gecodeerd en vastgelegd. De diagnosen worden geregistreerd volgens de Classificatie van Ziekten (Stichting Medische Registratie, 1980), welke gebaseerd is op de International Classification of Diseases, 9th revision, Clinical Modification (ICD9-CM), en de hierop door de SMR en zijn opvolgers aangebrachte aanvullingen en wijzigingen in latere jaren. De gegevens worden vervolgens naar de bewerker van de LMR gezonden, die een aantal controles hierop uitvoert. De resultaten hiervan worden teruggekoppeld naar de ziekenhuizen, waarna eventueel correctie plaatsvindt. Hierna worden de gegevens aan het CBS verstrekt Enquête intramurale gezondheidszorg De EIG presenteert uitkomsten over de resultatenrekening, het personeel, de productie en de capaciteit van ziekenhuizen, uitgesplitst naar academische ziekenhuizen, algemene ziekenhuizen, categorale ziekenhuizen en revalidatie-instellingen. Binnen dit onderzoek is gebruik gemaakt van de productie- en capaciteitsgegevens van de ziekenhuizen Gemeentelijke basisadministratie De GBA bevat informatie over alle in Nederland ingeschreven personen. Het gaat daarbij om demografische gegevens zoals geslacht, geboortedatum, postcode, geboorteland en overlijdensdatum. 3.3 Definities De volgende definities worden gehanteerd: Dagopnamen en klinische opnamen: dagopnamen zijn opnamen voor geplande ingrepen, behandelingen of onderzoeken die binnen één dag kunnen worden afgerond. Klinische opnamen betreffen de overige ziekenhuisopnamen en duren meestal langer dan één dag. 4

5 Overleden patiënt: een patiënt die tijdens een klinische opname overlijdt, waarbij als ontslagreden uit het ziekenhuis overleden staat. Overlijden tijdens een dagopname komt nauwelijks voor en is niet meegeteld. Leeftijd: leeftijd op opnamedatum in het ziekenhuis. 4. Methodebeschrijving Het voorbewerken van de bestanden tot cijfers die klaar zijn voor publicatie valt uiteen in drie fasen: 1. In de eerste fase, de macrofase, worden de macrototalen van de LMR vergeleken met de data uit de EIG om te bepalen of er ziekenhuizen in de LMR ontbreken. Vervolgens worden deze ontbrekende ziekenhuizen bijgeschat en worden enkele categorale instellingen uit de LMR verwijderd. 2. In de tweede fase, de microfase, worden de ziekenhuisopnamen afgebakend. Daarnaast worden diagnose-indelingen en de indeling naar regio afgeleid. 3. In de laatste fase, de publicatie fase, worden de bestanden bewerkt tot cijfers voor publicatie. Deze fasen worden in de volgende paragrafen uitgebreid beschreven. 4.1 Fase 1: macrofase De LMR is in de jaren zestig begonnen met een deelname van slechts enkele ziekenhuizen. Deze deelname is langzaam maar zeker gestegen tot een niveau dat vanaf 1981 acceptabel was om een landelijk dekkende statistiek van te maken (zie voor de dekking vanaf 1981 paragraaf 4.1.4). Ook wordt vanaf 1981 gebruik gemaakt van de ICD9 bij het coderen van de diagnosen, in plaats van de ICD8 in voorgaande jaren. Om een zo consistent mogelijke tijdreeks te maken, is daarom gekozen om deze te starten in In de macrofase zijn de randvoorwaarden voor het maken van de nieuwe statistiek onderzocht. Om een zo volledig mogelijke statistiek van het aantal ziekenhuisopnamen naar diagnose te kunnen publiceren is het nodig de dekkingsgraad van de LMR te onderzoeken. Hiervoor worden eerst de macrototalen van het aantal ziekenhuisopnamen en het totale aantal verpleegdagen per ziekenhuis vergeleken met de aantallen opnamen en verpleegdagen in de EIG. Dit geeft inzicht in welke ziekenhuizen ontbreken in de registratie van de LMR. Aan de hand van deze vergelijking worden gegevens van ontbrekende ziekenhuizen bijgeschat. Ook worden enkele categorale instellingen verwijderd Vergelijking per ziekenhuis voor klinische ziekenhuisopnamen De LMR-bestanden worden vanaf 1981 per instelling vergeleken met gegevens uit de EIG. Er wordt een vergelijking gemaakt op basis van het aantal klinische opnamen en het aantal verpleegdagen per instelling. Uit deze vergelijking blijkt dat in verschillende jaren enkele ziekenhuizen geen gegevens in de LMR geregistreerd hebben. Gegevens voor deze ziekenhuizen moeten voor de periode bijgeschat worden. Na 1995 heeft Prismant deze ontbrekende gegevens al bijgeschat. Deze gegevens zijn gebruikt Vergelijking per ziekenhuis voor dagopnamen Vanaf 1989 zijn gegevens over dagopnamen beschikbaar in de LMR. Omdat voor de jaren 1989 en 1990 geen koppeling gemaakt kon worden tussen deze gegevens in de LMR en de EIG en de dekkingsgraad dus niet te controleren is, is besloten deze jaren wat betreft het aantal dagopnamen buiten beschouwing te laten. Vanaf 1991 zijn voor het aantal dagopnamen de volgende parameters bekeken voor de algemene en de academische ziekenhuizen: Het aantal ziekenhuizen dat geen dagopnamen heeft geregistreerd in de LMR. Het aantal dagopnamen in de LMR Het aantal dagopnamen in de EIG In de beginjaren, 1991 en 1992, registreren relatief veel ziekenhuizen nog geen dagopnamen in de LMR. Echter door de grote groei van het aantal dagopnamen in deze 5

6 jaren alsmede door het grote aantal instellingen dat geen dagopnamen registreert, is het niet goed mogelijk om op een betrouwbare manier de ontbrekende dagopnamen bij te schatten. In 1992 is 86 procent van de dagopnamen geregistreerd, in 1993 bijna 100 procent. Besloten is gegevens over dagopnamen en dus ook over het totale aantal ziekenhuisopnamen vanaf 1993 te publiceren. Na 1995 zijn er geen verschillen gevonden in het aantal dagopnamen tussen de EIG en de LMR Afbakening instellingen Enkele categorale instellingen (instellingen met slechts één of enkele specialismen) die gegevens in de LMR registreren hebben een duidelijk long-stay karakter en passen om die reden minder goed bij de algemene en academische ziekenhuizen waar patiënten relatief kort verblijven. Bovendien bevat de LMR geen gegevens van een relatief grote groep long-stay instellingen, de revalidatie instellingen. Daarom wordt besloten om de long-stay ziekenhuizen buiten beschouwing te laten en de populatie van instellingen af te bakenen tot alle academische en algemene ziekenhuizen en categorale ziekenhuizen met uitzondering van de revalidatie-, epilepsie- en astmacentra. Daarnaast zijn de volgende criteria gebruikt: 1. Enkele categorale instellingen zijn in de loop van de jaren opgegaan in academische ziekenhuizen. Echter ze zijn zo klein dat ze niet te herleiden zijn uit deze ziekenhuizen. Deze instellingen zijn in de jaren dat ze zelfstandig bestonden niet opgenomen in de LMR maar zijn ze wel opgenomen in de gegevens van een academisch ziekenhuis vanaf het moment dat ze hiermee samengevoegd zijn. Aangezien het hier om kleine instellingen gaat, leidt het niet meenemen van deze instellingen in de beginjaren tot een verwaarloosbaar kleine fout. 2. De volgende categorale ziekenhuizen worden aangemerkt als short-stay instellingen en zijn wel opgenomen in de tijdreeks: Kraamklinieken Kinderziekenhuizen Kankerziekenhuizen Oogziekenhuizen KNO kliniek Antroposofisch ziekenhuis Ophoogmethodiek voor ontbrekende instellingen De ophoogmethodiek voor de ontbrekende instellingen valt uiteen in twee delen, als eerste wordt beschreven welke bron voor de ophoging van de verschillende ziekenhuizen is gebruikt. Daarna wordt beschreven welke bewerkingen uitgevoerd zijn om tot de definitieve ophoging te komen. De methode voor het bijschatten van de ontbrekende instellingen kan worden verdeeld in twee perioden, na 1995 en voor Vanaf 1995 zijn gegevens van alle ziekenhuizen in de LMR opgenomen. Dit betekent niet dat elk ziekenhuis altijd alle opnamen op microniveau geregistreerd heeft. Als er gegevens ontbreken, dan betreft dit soms een deel van de opnamen van een ziekenhuis, soms ontbreken alle opnamen van een ziekenhuis. Het percentage van missende ziekenhuisopnamen varieert per jaar. In 1995 ontbreekt van 1,5 procent van de ziekenhuisopnamen microgegevens, dit daalt tot 0,47 procent in 2002 en stijgt tot 3,3 procent in Van de ontbrekende opnamen is wel het aantal per ziekenhuis aan Prismant verstrekt, evenals de verdeling naar soort opname (klinisch of dag), behandelend specialisme en postcode van de patiënt. Op basis van deze gegevens zijn de microgegevens van de ontbrekende opnamen (waaronder diagnose en leeftijd van de patiënt) door Prismant bijgeschat uit de gegevens van vergelijkbare ziekenhuizen die wel microgegevens hebben aangeleverd. Deze door Prismant bijgeschatte gegevens van een ontbrekend (deel van een) ziekenhuis, worden door het CBS overgenomen. 2. Omdat Prismant voor 1995 geen gegevens van ontbrekende ziekenhuisopnamen bijgeschat heeft, is hiervoor een eigen methode ontwikkeld. Ook hier geldt dat soms een deel van de ziekenhuisopnamen van een ziekenhuis ontbreekt, terwijl er ook ziekenhuizen zijn waar alle opnamen ontbreken. De gegevens van de ziekenhuizen waar een deel van de ziekenhuisopnamen ontbreekt zijn naast de gegevens uit de EIG gelegd. In sommige gevallen was het aantal verpleegdagen wel correct geregistreerd. Omdat de 6

7 verschillen in het aantal ziekenhuisopnamen van de gedeeltelijk ontbrekende ziekenhuizen tussen de LMR en de EIG niet groot waren, de totalen nauwelijks beïnvloedden en in enkele gevallen onduidelijk was welke bron nu het juiste aantal ziekenhuisopnamen bevatte, is besloten hier geen correctie op uit te voeren. Voor ziekenhuizen die in het geheel niet geregistreerd hebben is het doel van de ophoging om het aantal opgenomen patiënten en verpleegdagen overeen te laten komen met de aantallen in de EIG. Ook hier varieert het aantal missende ziekenhuisopnamen per jaar. Dit gaat alleen om de missende gegevens van ziekenhuizen die geheel ontbreken en opgehoogd zijn. In 1981 ontbrak 6,5 procent van de ziekenhuisopnamen, dit percentage daalt tot 0,7 procent in 1988, waarna het jarenlang rond de 1 procent ligt. Voor het bijschatten van de volledig ontbrekende ziekenhuisopnamen zijn de volgende bronrecords gebruikt: Als een ziekenhuis ontbreekt dan wordt eerst gekeken of het in 1, 2 of eventueel 3 jaar daarvoor of daarna wel gerapporteerd heeft in de LMR. Als dit het geval is worden deze gegevens gebruikt en proportioneel opgehoogd naar het aantal ontslagen, overledenen en verpleegdagen zoals beschikbaar in de EIG. Uitzondering hierop is één algemeen ziekenhuis dat voor de periode 1981 t/m 1985 (dus voor 5 jaren) is afgeleid uit gegevens uit Ontbrekende oogziekenhuizen en kankerklinieken worden gegenereerd uit het betreffende specialisme in de academische ziekenhuizen van dat jaar omdat gegevens van deze instellingen vaak voor een langere periode achter elkaar ontbreken. Het meest dichtstbijzijnde jaar van registratie in de LMR wordt in deze gevallen niet representatief geacht voor de gehele ontbrekende periode. Gegevens worden proportioneel opgehoogd naar het aantal ontslagen, overledenen en verpleegdagen zoals beschikbaar in de EIG. Voor de ophoging van de oogziekenhuizen worden alleen bronrecords met de ICD9-CM codes 250, 366 tot 380, V456 en V584 gebruikt. Voor de ophoging van de kankerklinieken worden bronrecords met de ICD9-CM codes 153 tot 240 gebruikt. Ontbrekende kraamklinieken worden uit andere kraamklinieken binnen hetzelfde jaar afgeleid. Hierna worden nog elke bewerkingen gedaan op de bijgeschatte ziekenhuisopnamen. Als het ziekenhuis waaruit het ontbrekende ziekenhuis is bijgeschat niet in dezelfde plaats staat als het ontbrekende ziekenhuis, dan moet de woonplaats van de patiënten worden aangepast. Hierbij wordt gelet op een juiste provincieverdeling bij ziekenhuizen met een regio-functie. De gemeentecode wordt voor ontbrekende ziekenhuizen dan ingevuld op basis van de gemeentecodes in het ziekenhuis in een voorgaand of later jaar. Bij de kankerklinieken en oogziekenhuizen is de regioverdeling van hetzelfde ziekenhuis gebruikt uit het meest dichtstbijzijnde verslagjaar met gegevens in de LMR. Hiermee is fase 1 afgesloten, de LMR is gecorrigeerd voor ontbrekende ziekenhuizen en de populatie van instellingen is afgebakend. In de tweede fase vindt nog een afbakening plaats op niveau van de opnamen (zie paragraaf 4.2.3). 4.2 Fase 2: Microfase In deze fase worden de bestanden bekeken op plausibiliteit. Voor publicatie is nodig dat een paar afgeleide variabelen aan de bestanden worden toegevoegd. Daarnaast worden een aantal records uit de bestanden verwijderd die vallen buiten de gekozen afbakening van ziekenhuisopnamen. De resulterende bestanden zijn de bestanden op basis waarvan de gepubliceerde cijfers zijn afgeleid Bestaande variabelen De volgende variabelen worden bewerkt in de LMR bestanden: Er zijn geen noemenswaardige classificatie-technische trendbreuken in de ICD9-CM in de periode , behalve de introductie van AIDS. Dus er zijn geen aanpassingen van de diagnose-indeling noodzakelijk. Verpleegduren langer dan 365 dagen worden begrensd op 365 dagen. Dit gaat in de beginjaren om gemiddeld 200 ziekenhuisopnamen per jaar, in de meest recente jaren ligt dit aantal rond de 40 ziekenhuisopnamen. Hoewel een verpleegduur van meer dan 7

8 365 dagen mogelijk is en incidenteel voorkomt, zou deze in cellen met weinig waarnemingen teveel domineren Nieuwe variabelen De volgende variabelen worden aan de bestanden toegevoegd: Bij het maken van de cijfers is gebruik gemaakt van de hoofddiagnose die bij de ziekenhuisopname geregistreerd is. De hoofddiagnose is de diagnose die bij ontslag wordt geschouwd als de voornaamste reden voor opname in het ziekenhuis. Indien in het bestand waarin alle diagnosen zijn opgenomen een uitwendige ( externe ) oorzaak voor letsel en vergiftiging is geregistreerd als nevendiagnose wordt deze ook aan het bestand toegevoegd. Er wordt dus gepubliceerd naar hoofddiagnose en (indien van toepassing) naar externe oorzaak. De opnamen met een externe oorzaak tellen dus twee keer mee: één keer bij de geregistreerde hoofddiagnose (vaak een ongevalsletsel; voorbeeld: heupfractuur) en één keer bij de betreffende externe oorzaak (voorbeeld: accidentele val). De gemeentecode of postcode in de bestanden is de in dat jaar geldende gemeentecode of postcode. Om de cijfers beter vergelijkbaar te maken wordt aan de bestanden toegevoegd in welke provincie de betreffende gemeentecode of postcode ligt in Ook wordt toegevoegd of de gemeentecode of postcode in 2001 in één van de vier grote steden (Amsterdam, Den Haag, Utrecht (en Vleuten-de Meern), Rotterdam (en Portugaal)) ligt of niet. Hierdoor worden regionale indelingen gecorrigeerd voor gemeentelijke herindelingen in de tijd en zijn de gegevens beter vergelijkbaar in de tijd. De ICD9-CM diagnose wordt ingedeeld volgens de diagnose-indeling van de ISHMT, de VTV en de Beldozo. Ook wordt een indeling van de ICD9-CM code op 3 teken niveau gemaakt Verwijderde records (afbakening op niveau van de opnamen) De volgende records worden uit de bestanden verwijderd: Ziekenhuisopnamen van personen waarbij geen geslacht is geregistreerd worden verwijderd, het gaat hierbij om hooguit enkele ziekenhuisopnamen per jaar. Tussen 1991 en 1995 zijn er per jaar gemiddeld 200 opnamen per jaar waarbij de leeftijd van de patiënt ouder dan 115 jaar is. Deze opnamen zijn verwijderd. Omdat de beoogde statistieken alleen ziekenhuisopnamen van de Nederlandse bevolking betreffen, worden ziekenhuisopnamen van buitenlanders en personen met een onbekende herkomst (meestal patiënten in academische ziekenhuizen of in ziekenhuizen in de grensstreek) verwijderd uit de bestanden. In de bestanden vanaf 1991 zijn ook enkele ziekenhuisopnamen opgenomen waarbij de postcode niet ingevuld is en de nationaliteit NL is. Bij deze ziekenhuisopnamen wordt de postcode van het ziekenhuis ingevuld. Gegevens met betrekking tot dagopnamen worden vanaf 1981 tot en met 1992 verwijderd. In de bestanden komen ziekenhuisopnamen voor met behandelingen die volgens de regels van de registratie niet in de LMR geregistreerd hadden moeten worden. Deze ziekenhuisopnamen worden verwijderd. Het gaat hierbij om: Poliklinische bevallingen: Geïdentificeerd op basis van de combinatie van het zorgtype dagverpleging en de diagnose poliklinische bevalling (ICD9-CM code: 650) Psychiatrische deeltijdbehandelingen: Geïdentificeerd op basis van de combinatie van het zorgtype dagverpleging en behandelend specialisme psychiatrie. Revalidatie behandelingsuren: Geïdentificeerd op basis van het zorgtype dagverpleging en behandelend specialisme revalidatie. Met deze bewerkingen zijn de bestanden klaar om de Statlinetabellen af te leiden voor publicatie. 4.3 Fase 3: Publicatiefase De soort gegevens en indelingen daarvan die in de Statline tabellen worden gepresenteerd zijn mede tot stand gekomen na consultatie van externe gebruikers. De wensen 8

9 van deze gebruikers zijn zoveel mogelijk meegenomen in de keuze van de tabellen. In de tabellen worden ook relatieve cijfers gegeven (per inwoners) en voor leeftijd en geslacht gestandaardiseerde cijfers. In paragraaf wordt uitgelegd hoe deze zijn berekend. Sommige gegevens zijn in de Statline tabellen niet weergegeven vanwege onvoldoende betrouwbaarheid of omdat de betreffende combinatie op logische gronden niet voor kan komen (zie paragraaf 4.3.2). Ten slotte worden nog enkele opmerkingen gemaakt over de kwaliteit van de gegevens (paragraaf 4.3.3) Standaardisatiemethode en berekening gemiddelde bevolking In deze paragraaf wordt ingegaan op de gebruikte standaardisatiemethode en de berekening van de gemiddelde bevolking. Deze laatste is nodig voor zowel de berekening van de relatieve cijfers als voor de berekening van de gestandaardiseerde cijfers Standaardisatie methode Het aantal ziekenhuisopnamen en het al dan niet overlijden tijdens een ziekenhuisopname hangt af van het geslacht en de leeftijd van een persoon. Omdat de leeftijdsverdeling van de bevolking door de jaren heen niet hetzelfde is en er verschillen in leeftijdsopbouw tussen de verschillende regio s kunnen bestaan, zijn naast de ongestandaardiseerde totaalcijfers ook per regio voor leeftijd en geslacht gestandaardiseerde totalen gegeven. Door middel van standaardiseren wordt rekening gehouden met verschillen in leeftijdsopbouw van de bevolking in de tijd en tussen verschillende regio s. Hierdoor kunnen de jaren onderling beter worden vergeleken. Er is gestandaardiseerd via de methode van directe standaardisatie, met de leeftijdsverdeling van de gemiddelde mannelijke, respectievelijk vrouwelijke bevolking van 2000 als standaard. Voor het totaal is gestandaardiseerd voor de combinatie van leeftijd en geslacht. Om gebruikers met andere wensen de mogelijkheid te geven om zelf te standaardiseren wordt de gemiddelde bevolking, naar leeftijd en geslacht, voor alle jaren in een kerncijfertabel gegeven. Hiermee kan de gebruiker zelf standaardisaties uitvoeren. De volgende formules worden gebruikt voor het standaardiseren: Y(g,r) = Σ(X(g,l,r)*N2000(g,l)/Nt(g,l,r)) waarbij Y(g,r) = gestandaardiseerd aantal (bijvoorbeeld ziekenhuisopnamen/verpleegdagen) per geslacht en regio X(g,l,r) = aantal per geslacht, leeftijd, regio N2000(g,l) = gemiddelde bevolking per geslacht en leeftijd in 2000 Nt(g,l,r) = gemiddelde bevolking per geslacht, leeftijd en regio in het betreffende jaar Om deze gestandaardiseerde aantallen per 10 duizend in de bevolking te berekenen wordt het gestandaardiseerde aantal vermenigvuldigd met 10 duizend en gedeeld door de gemiddelde bevolking per geslacht en regio in Berekening gemiddelde bevolking De gemiddelde bevolking per geslacht, leeftijd en regio is nodig om de cijfers te standaardiseren en om het relatieve aantal ziekenhuisopnamen te berekenen. Er zijn verschillende manieren om de gemiddelde bevolking te berekenen. De ziekenhuisopnamen vinden namelijk door het hele jaar plaats terwijl cijfers over de bevolking alleen beschikbaar zijn op 1 januari. Er is voor gekozen om de gemiddelde bevolking vanaf de leeftijd van 1 jaar (L) in jaar t te berekenen volgens de formule: ((Aantal met leeftijd (L) op 1 januari jaar t) + (aantal met leeftijd (L) op 1 januari jaar t+1)) / 2. Het gemiddeld aantal 0-jarigen in jaar t is als volgt berekend: (levendgeborenen in jaar t)+(0-jarigen op 1 januari jaar t+1)/2. 9

10 4.3.2 Niet weergegeven gegevens in de Statline tabellen Een overzicht van de inhoud van de Statline tabellen is te vinden in paragraaf 3.1. Bij de interpretatie van verschillen in het aantal ziekenhuisopnamen en het aantal overleden personen tijdens een ziekenhuisopname moet rekening gehouden worden met marges rond de cijfers. Door toevalsfluctuaties hebben de uitkomsten namelijk enige spreiding. Om die reden wordt de inhoud van cellen met minder dan 5 ziekenhuisopnamen of overledenen (zowel bij dagopnamen als bij klinische opnamen en het totale aantal opnamen) vanwege onvoldoende betrouwbaarheid niet getoond in de tabel. Als dit het geval is bij klinische opnamen zijn ook het bijbehorend aantal verpleegdagen en de gemiddelde verpleegduur onderdrukt. Dit wordt weergegeven door een punt (.). Als er cijfers onderdrukt zijn, zullen de verschillende groepen niet optellen tot de bijbehorende totalen. Ten slotte is gecontroleerd of de kruising tussen diagnosegroepen, leeftijd en geslacht geen onmogelijke combinaties oplevert (bijvoorbeeld zwangerschapscomplicaties bij een man of prostaatkanker bij een vrouw). Indien hier onmogelijke combinaties voorkwamen (slechts bij een verwaarloosbaar aantal ziekenhuisopnamen), zijn deze onderdrukt in de tabel en weergegeven door een blanco cel Kwaliteit van de gegevens In 2001 heeft Prismant in samenwerking met een groot aantal ziekenhuizen onderzoek gedaan naar de betrouwbaarheid van de LMR door de informatie in de LMR te vergelijken met de gegevens zoals vastgelegd in de patiëntendossiers. Hieruit is naar voren gekomen dat de betrouwbaarheid in het algemeen goed is: de administratieve persoonsgegevens en opname- en ontslaggegevens stemden in 99 procent van de gevallen overeen, bij de hoofddiagnosen was de overeenstemming 84 procent en bij de nevendiagnosen 87 procent. Zoals beschreven in paragraaf ontbreken in elk jaar van enkele ziekenhuizen microgegevens van ziekenhuisopnamen. Dit betreft onder meer de gegevens van twee kankerklinieken die een groot aantal jaren geen gegevens geregistreerd hebben in de LMR. Bij de ene instelling werden alleen in de beginjaren gegevens geregistreerd en vanaf 1991 niet meer; bij de andere instelling werd tot en met 1997 niet geregistreerd en daarna wel. Omdat voor de ontbrekende jaren is bijgeschat uit gegevens van andere (academische) ziekenhuizen en deze niet helemaal vergelijkbaar waren qua verdeling van kankerdiagnosen, zijn er een paar trendbreuken zichtbaar. Tussen 1990 en 1991 is er een trendbreuk in het aantal ziekenhuisopnamen voor borstkanker, deze trendbreuk is vooral waarneembaar bij het aantal opnamen voor borstkanker in de provincie Noord-Holland. De andere trendbreuk betreft het aantal ziekenhuisopnamen voor totaal nieuwvormingen (kanker) tussen 1997 en 1998 in met name de provincie Zuid-Holland. Verder blijkt uit de data dat vanaf eind jaren negentig het aantal ziekenhuisopnamen dat geregistreerd is onder overige of slecht omschreven diagnosen flink toegenomen is. Zo is het coderen van diagnosen onder ICD9-CM code overige slecht omschreven aandoeningen sterk gestegen. Deze ICD9-CM code is bij de diagnose-indeling ISHMT ingedeeld in groep 18.4 Overige symptomen, afwijkende klinische bevindingen en laboratoriumuitslagen en bij de diagnose-indeling VTV in groep 16.2 Overige symptomen en onvolledig omschreven ziektebeelden. Het coderen van steeds meer diagnosen onder overige of vage diagnosegroepen kan een gevolg zijn van een dalende kwaliteit in de codering van diagnosen. Bij de interpretatie van de cijfers dient hier rekening mee gehouden te worden. Gevolg hiervan kan zijn dat een stijging binnen deze groep een zeer lichte daling bij de andere diagnosegroepen met zich mee brengt. 5. Referenties Intramurale gezondheidszorg, CBS publicatie, 1981 t/m Instellingen van intramurale gezondheidszorg, basisgegevens; Nederlands Ziekenhuis Instituut (NZI); Utrecht; 1981 t/m 1984, Korte onderzoeksbeschrijving Ziekenhuisopnamen Korte onderzoeksbeschrijving EIG Korte onderzoeksbeschrijving Bevolkingsstatistiek 10

1999 2004 van de COROP-gebieden Achterhoek en Arnhem/Nijmegen

1999 2004 van de COROP-gebieden Achterhoek en Arnhem/Nijmegen 08 Regionaal consistente 0o stente tijdreeksen 1999 2004 van de COROP-gebieden Achterhoek en Arnhem/Nijmegen Publicatiedatum CBS-website: 3 februari 2009 Den Haag/Heerlen, 2009 Verklaring van tekens. =

Nadere informatie

Arbeidsparticipatie icipatie Almere 2006

Arbeidsparticipatie icipatie Almere 2006 0i08 08 Arbeidsparticipatie icipatie Almere 2006 Maaike Hersevoort en Nicol Sluiter Centrum voor Beleidsstatistiek (maatwerk) Den Haag/Heerlen, 2009 Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig

Nadere informatie

Verschillen in cijfers over huisartscontacten. en de statistiek tiek Geregistreerde contacten met de huisarts

Verschillen in cijfers over huisartscontacten. en de statistiek tiek Geregistreerde contacten met de huisarts m0 Verschillen in cijfers over huisartscontacten tussen 0u sen POLS-Gezondheid en de statistiek tiek Geregistreerde contacten met de huisarts Publicatiedatum CBS-website: november 2009 Den Haag/Heerlen

Nadere informatie

Prijsindexcijfers 0f Reclamediensten

Prijsindexcijfers 0f Reclamediensten 07 Prijsindexcijfers 0f Reclamediensten Michel van Veen Publicatiedatum CBS-website: 20 november 2008 Den Haag/Heerlen, 2008 Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim

Nadere informatie

Uitstroom uit de WW binnen twee jaar na instroom

Uitstroom uit de WW binnen twee jaar na instroom 08 Uitstroom uit de WW binnen twee jaar na instroom 08 Henk van Maanen, Mathilda Copinga-Roest en Marleen Geerdinck Centrum voor Beleidsstatistiek (maatwerk) Den Haag/Heerlen 2009 Verklaring van tekens.

Nadere informatie

Verhuizingen 0n n van personen tussen Twentse gemeenten, 2007

Verhuizingen 0n n van personen tussen Twentse gemeenten, 2007 08 Verhuizingen 0n n van personen tussen Twentse gemeenten, 2007 Harold Kroeze en Ivo Gorissen Centrum voor Beleidsstatistiek Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig

Nadere informatie

Voorpublicatie Diversiteit in cijfers 2005

Voorpublicatie Diversiteit in cijfers 2005 08 07 Voorpublicatie Diversiteit in cijfers 2005 Karin Hagoort, Kathleen Geertjes en Osman Baydar Centrum voor Beleidsstatistiek (maatwerk) Voorburg/Heerlen, 2008 Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken

Nadere informatie

Microdataservices. Documentatierapport Landelijke Medische Registratie (LMR) 2012

Microdataservices. Documentatierapport Landelijke Medische Registratie (LMR) 2012 Documentatierapport Landelijke Medische Registratie (LMR) 2012 Datum: 12 februari 2016 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling of de opdrachtgever op eigen titel.

Nadere informatie

Verschillenanalyse methodewijziging Eigendom woningen

Verschillenanalyse methodewijziging Eigendom woningen Paper Verschillenanalyse methodewijziging Eigendom woningen Januari 217 CBS Centraal Bureau voor de Statistiek Verschillenanalyse methodewijziging Eigendom woningen, 1 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Belangrijkste

Nadere informatie

Pensioenfondsen ndsen en hun deelnemers,

Pensioenfondsen ndsen en hun deelnemers, Pensioenfondsen ndsen en hun deelnemers, 17 Eddy van de Pol Publicatiedatum CBS-website: 1 april 9 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim = nihil =

Nadere informatie

Jongeren met een tijdelijk contract in 2009 en 2010

Jongeren met een tijdelijk contract in 2009 en 2010 Jongeren met een tijdelijk contract in 2009 en 2010 11 Martine de Mooij Vinodh Lalta Sita Tan Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer ** = nader

Nadere informatie

Voortijdig schoolverlaten 0c het voortgezet et onderwijs in

Voortijdig schoolverlaten 0c het voortgezet et onderwijs in e088 Voortijdig schoolverlaten 0c olverlaten vanuit het voortgezet et onderwijs in Nederland en 21 gemeenten naar herkomstgroepering en geslacht Antilianen- Toelichting bij geleverde everde maatwerktabellen

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 72 2016 20 20 mei 2016 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Werkloosheid daalt licht 3 Werkloze beroepsbevolking (17) 4 Verklaring van tekens 5 Colofon 5 Meer recente gegevens

Nadere informatie

Bevolkingstrends 2013. Bevolkingsgroei in grote steden vooral dankzij Vinex-wijken

Bevolkingstrends 2013. Bevolkingsgroei in grote steden vooral dankzij Vinex-wijken Bevolkingstrends 2013 Bevolkingsgroei in grote steden vooral dankzij Vinex-wijken Frank Bloot november 2013 Van de vier grootste gemeenten in ons land is het aantal inwoners in Utrecht de afgelopen tien

Nadere informatie

Beleggingen institutionele beleggers 1,5 biljoen euro in 2010

Beleggingen institutionele beleggers 1,5 biljoen euro in 2010 11 Beleggingen institutionele beleggers 1,5 biljoen euro in John Gebraad Publicatiedatum CBS-website: 3-11-211 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer ** = nader

Nadere informatie

Einde in zicht voor de VUT

Einde in zicht voor de VUT Einde in zicht voor de VUT 11 0 Drs. J.L. Gebraad en mw. T.R. Pfaff Publicatiedatum CBS-website: 1 september 2011 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer ** =

Nadere informatie

Voortijdig schoolverlaters 0c van misdrijf in Nederland, naar woongemeente ente (G4) en schoolsoort

Voortijdig schoolverlaters 0c van misdrijf in Nederland, naar woongemeente ente (G4) en schoolsoort 08 Voortijdig schoolverlaters 0c olverlaters verdacht van misdrijf in Nederland, naar woongemeente ente (G4) en schoolsoort Toelichting bij geleverde everde maatwerktabellen De maatwerktabel bevat gegevens

Nadere informatie

Ziekteverzuim naar leeftijd en geslacht, 2002 2005

Ziekteverzuim naar leeftijd en geslacht, 2002 2005 0i07 07 Ziekteverzuim naar leeftijd en geslacht, 2002 2005 Frank van der Linden en Anouk de Rijk Centrum voor Beleidsstatistiek (maatwerk) Voorburg/Heerlen, 2008 Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken

Nadere informatie

binnen Rotterdam

binnen Rotterdam 07 Inkomens en 0n verhuizingen binnen Rotterdam 1999 2005 Karin Hagoort en Nicol Sluiter Centrum voor Beleidsstatistiek (paper 08012) Den Haag/Heerlen, 2008 Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken

Nadere informatie

Breuk in de tijdreeks internationale ale handel in diensten0t

Breuk in de tijdreeks internationale ale handel in diensten0t 07 Breuk in de tijdreeks internationale ale handel in diensten0t Publicatiedatum CBS-website: 24 november 2008 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim

Nadere informatie

Werkloosheid Redenen om niet actief te

Werkloosheid Redenen om niet actief te Sociaal Economische Trends 2013 Sociaaleconomische trends Werkloosheid Redenen 2004-2011 om niet actief te zijn Stromen op en duren de arbeidsmarkt Werkloosheidsduren op basis van de Enquête beroepsbevolking

Nadere informatie

Tijdreeks CAO-lonen

Tijdreeks CAO-lonen Tijdreeks CAO-lonen 1972 2014 B.J.H. Lodder R.H.M. van der Stegen 18-08-2014 gepubliceerd op cbs.nl CBS Tijdreeks CAO-lonen 1972-2014 1 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Databronnen 3 3. Methode van onderzoek 4

Nadere informatie

Prijsindexcijfers Zee- en kustvaart

Prijsindexcijfers Zee- en kustvaart 0f07 07 Prijsindexcijfers Zee- en kustvaart Marc Woudstra en Nicol Sluiter Publicatiedatum CBS-website: 15 april 2008 Voorburg/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x

Nadere informatie

Opkomende e groeimarkten voor Nederland steeds belangrijker

Opkomende e groeimarkten voor Nederland steeds belangrijker 7 Opkomende e groeimarkten voor Nederland steeds belangrijker Marjolijn Jaarsma Publicatiedatum CBS-website: 9 april 28 Voorburg/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer

Nadere informatie

Rendementen en CO -emissie van elektriciteitsproductie in Nederland, update 2012

Rendementen en CO -emissie van elektriciteitsproductie in Nederland, update 2012 Webartikel 2014 Rendementen en CO -emissie van 2 elektriciteitsproductie in Nederland, update 2012 Reinoud Segers 31-03-2014 gepubliceerd op cbs.nl CBS Rendementen en CO2-emissie elektriciteitsproductie

Nadere informatie

Annex bij het methoderapport

Annex bij het methoderapport Paper Annex bij het methoderapport Woningmarktontwikkeling rondom het Groningenveld Oktober 2016 CBS Kwaliteits- en riscomanagementpaper 1 1.1 Inleiding Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) voert

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 35

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 35 Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 35 27 augustus 2015 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Werkloosheid verder gedaald 3 Werkloze beroepsbevolking 4 2. Inkomen en bestedingen 5 Consumenten zijn

Nadere informatie

Parallelsessie 1: Curatieve zorg registraties

Parallelsessie 1: Curatieve zorg registraties Parallelsessie 1: Curatieve zorg registraties Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg Janneke v.d. Akker DBC Medisch Specialistische Zorg Bart Klijs DBC s in de Geestelijke Gezondheidszorg Floor van

Nadere informatie

27 september Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek

27 september Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek 27 september 2012 Statistisch Bulletin 12 39 no. Jaargang 68 Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. gegevens ontbreken * voorlopig cijfer ** nader voorlopig cijfer x geheim nihil (indien

Nadere informatie

VUT-fondsen op weg naar het einde

VUT-fondsen op weg naar het einde Webartikel 2014 VUT-fondsen op weg naar het einde Drs. J.L. Gebraad mw. T.R. Pfaff 05-03-2013 gepubliceerd op cbs.nl CBS VUT-fondsen op weg naar het einde 3 Inhoud 1. Minder VUT-fondsen in 2012 5 2. Kortlopende

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 72 2016 51 22 december 2016 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Iets minder dan een half miljoen werklozen 3 Werkloze beroepsbevolking 1) (21) 4 Verklaring van tekens

Nadere informatie

Vernieuwde StatLine-tabel over onderwijsuitgaven

Vernieuwde StatLine-tabel over onderwijsuitgaven 19 Vernieuwde StatLine-tabel over onderwijsuitgaven Daniëlle Andarabi-van Klaveren Publicatiedatum CBS-website: 18 juni 21 Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken

Nadere informatie

Feiten en cijfers. Beroerte. Aantal nieuwe patiënten met een beroerte. Definitie. Uitgave van de Nederlandse Hartstichting.

Feiten en cijfers. Beroerte. Aantal nieuwe patiënten met een beroerte. Definitie. Uitgave van de Nederlandse Hartstichting. Feiten en cijfers Uitgave van de Nederlandse Hartstichting November 211 Beroerte Definitie Beroerte (in het Engels Stroke ), ook wel aangeduid met cerebrovasculaire aandoeningen/accidenten/ziekte (CVA),

Nadere informatie

De Conjunctuurklok; 0t patronen in de Nederlandse e conjunctuur

De Conjunctuurklok; 0t patronen in de Nederlandse e conjunctuur 08 De Conjunctuurklok; 0t patronen in de Nederlandse e conjunctuur Floris van Ruth Publicatiedatum CBS-website: 4 december 2009 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig

Nadere informatie

De onzekere toekomst van de pensioengerechtigde leeftijd

De onzekere toekomst van de pensioengerechtigde leeftijd 11 0 De onzekere toekomst van de pensioengerechtigde leeftijd Coen van Duin Publicatiedatum CBS-website: 2 september 2011 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer

Nadere informatie

VUT-fondsen kalven af

VUT-fondsen kalven af 132 VUT-fondsen kalven af Drs. J.L. Gebraad en mw. T.R. Paff Publicatiedatum CBS-website: 03-07-2013 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. gegevens ontbreken * voorlopig cijfer ** nader voorlopig cijfer

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 17

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 17 Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 17 23 april 2015 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 CBS: Meer mensen aan het werk, vooral jongeren 3 Werkloze beroepsbevolking 4 2. Inkomen en bestedingen 5 Vertrouwen

Nadere informatie

HSMR: doorontwikkeling en interpretatie. Agnes de Bruin (CBS), 11 oktober 2016 Themabijeenkomst Van getal naar patiëntveiligheid DHD, Utrecht

HSMR: doorontwikkeling en interpretatie. Agnes de Bruin (CBS), 11 oktober 2016 Themabijeenkomst Van getal naar patiëntveiligheid DHD, Utrecht HSMR: doorontwikkeling en interpretatie Agnes de Bruin (CBS), 11 oktober 2016 Themabijeenkomst Van getal naar patiëntveiligheid DHD, Utrecht Inhoud presentatie Wat is de HSMR? Doorontwikkeling HSMR tot

Nadere informatie

Gemeenten voegen 2,3 miljard euro toe aan eigen vermogen

Gemeenten voegen 2,3 miljard euro toe aan eigen vermogen 0n07 07 Gemeenten voegen 2,3 miljard euro toe aan eigen vermogen Florianne Matser en Wouter Jonkers Publicatiedatum CBS-website: 14 juli 2008 Voorburg/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken

Nadere informatie

Microdataservices. Documentatierapport Diagnosen behorend bij ziekenhuisopnamen Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg (LBZDIAGNOSENTAB)

Microdataservices. Documentatierapport Diagnosen behorend bij ziekenhuisopnamen Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg (LBZDIAGNOSENTAB) Documentatierapport Diagnosen behorend bij ziekenhuisopnamen Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg (LBZDIAGNOSENTAB) Datum:3 mei 2017 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling

Nadere informatie

Locatie van banen, opleiding van niet werkend werkzoekenden, in- en uitstroom van uitkeringen

Locatie van banen, opleiding van niet werkend werkzoekenden, in- en uitstroom van uitkeringen Locatie van banen, opleiding van niet werkend werkzoekenden, in- en uitstroom van uitkeringen Gemeente Enschede 2002-2006 Centrum voor Beleidsstatistiek Frank van der Linden, Mariëtte Goedhuys-van der

Nadere informatie

De vergrijzing komt, de VUT gaat

De vergrijzing komt, de VUT gaat 0n08 08 De vergrijzing komt, de VUT gaat John Gebraad en Feny Pfaff Publicatiedatum CBS-website 28 augustus 2009 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim

Nadere informatie

beleggingen n van institutionele beleggers in 2008

beleggingen n van institutionele beleggers in 2008 8 Financiële crisis r slaat gat in de beleggingen n van institutionele beleggers in 28 drs. J.L. Gebraad Publicatiedatum CBS-website: 27 oktober 29 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 13

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 13 Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 13 26 maart 2015 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 CBS: Werkloosheid gedaald door afname beroepsbevolking 3 Werkloze beroepsbevolking 1) 5 2. Inkomen en bestedingen

Nadere informatie

HSMR: doorontwikkeling en interpretatie. Agnes de Bruin (CBS), 11 oktober 2016 Themabijeenkomst Van getal naar patiëntveiligheid DHD, Utrecht

HSMR: doorontwikkeling en interpretatie. Agnes de Bruin (CBS), 11 oktober 2016 Themabijeenkomst Van getal naar patiëntveiligheid DHD, Utrecht HSMR: doorontwikkeling en interpretatie Agnes de Bruin (CBS), 11 oktober 2016 Themabijeenkomst Van getal naar patiëntveiligheid DHD, Utrecht Inhoud presentatie Wat is de HSMR? Doorontwikkeling HSMR tot

Nadere informatie

Niet-werkende werkzoekenden en uitkeringsgerechtigden

Niet-werkende werkzoekenden en uitkeringsgerechtigden Niet-werkende werkzoekenden en uitkeringsgerechtigden Gemeente Enschede 2002-2006 Centrum voor Beleidsstatistiek Frank van der Linden, Daniëlle ter Haar Centraal Bureau voor de Statistiek Voorburg/Heerlen,

Nadere informatie

Goede gegevensvastlegging voor een betrouwbare HSMR

Goede gegevensvastlegging voor een betrouwbare HSMR Goede gegevensvastlegging voor een betrouwbare HSMR Een betrouwbare HSMR berekening is alleen mogelijk als ziekenhuizen volgens dezelfde regels, dus op uniforme wijze hun opnamen in de LMR (en diens opvolger

Nadere informatie

Bijdrage aan en impact op de inflatie

Bijdrage aan en impact op de inflatie Paper Bijdrage aan en impact op de inflatie Jan Walschots Februari 2016 CBS 2014 Scientific Paper 1 Inhoud 1. Inleiding 3 2. De CBS methode om bijdragen te berekenen 3 3. De Eurostat methode om impacts

Nadere informatie

Niet-werkende werkzoekenden en uitkeringsgerechtigden

Niet-werkende werkzoekenden en uitkeringsgerechtigden Niet-werkende werkzoekenden en uitkeringsgerechtigden Gemeente Amersfoort 2002-2006 Centrum voor Beleidsstatistiek Frank van der Linden, Daniëlle ter Haar Centraal Bureau voor de Statistiek Voorburg/Heerlen,

Nadere informatie

Nulmeting 60%-doelstelling Uitstroom naar ar werk (voorlopige cijfers)06

Nulmeting 60%-doelstelling Uitstroom naar ar werk (voorlopige cijfers)06 07 Nulmeting 60%-doelstelling Uitstroom naar ar werk (voorlopige cijfers)06 Maaike Hersevoort, Daniëlle ter Haar en Luuk Schreven Centrum voor Beleidsstatistiek (paper 08010) Den Haag/Heerlen Verklaring

Nadere informatie

Binnensteden en hun bewoners

Binnensteden en hun bewoners Binnensteden en hun bewoners 11 Bert Raets Publicatiedatum CBS-website: 23 september 211 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer ** = nader voorlopig cijfer x

Nadere informatie

Obligatiemarkt arkt Amsterdam heeft last van crisis

Obligatiemarkt arkt Amsterdam heeft last van crisis 7 Obligatiemarkt arkt Amsterdam heeft last van crisis Jos van Heiningen Publicatiedatum CBS-website: 12 december 28 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x =

Nadere informatie

Toelichting op de revisie van de onderwijsuitgaven

Toelichting op de revisie van de onderwijsuitgaven 0o07 07 Toelichting op de revisie van de onderwijsuitgaven Broos Brouwers Publicatiedatum CBS-website: 4 december 2008 Den Haag/Heerlen, 2008 Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 70 2014 47

Statistisch Bulletin. Jaargang 70 2014 47 Statistisch Bulletin Jaargang 70 2014 47 20 november 2014 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Iets meer banen en vacatures in het derde kwartaal 3 Werkloze beroepsbevolking 4 2. Macro-economie 5 Koerswaarde

Nadere informatie

Vrijwillige inzet 2008

Vrijwillige inzet 2008 08 Vrijwillige inzet 2008 Marieke van Herten Publicatiedatum CBS-website: 29 april 2009 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim = nihil = (indien voorkomend

Nadere informatie

Stroomschema financiering zorg 2007 Publicatiedatum CBS-website: 3 september 2012

Stroomschema financiering zorg 2007 Publicatiedatum CBS-website: 3 september 2012 Stroomschema financiering zorg 2007 121 Publicatiedatum CBS-website: 3 september 2012 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. gegevens ontbreken * voorlopig cijfer ** nader voorlopig cijfer x geheim nihil

Nadere informatie

Woningmarkt bloeit langzaam op

Woningmarkt bloeit langzaam op Webartikel Woningmarkt bloeit langzaam op Toelichting op de cijfers Bijlage bij het artikel Woningmarkt bloeit langzaam op Oktober 2015 CBS Webartikel, oktober 2015 1 Inhoud 1. Algemeen 3 2. Prijsindex

Nadere informatie

Koppeling van LMR- en GBA-gegevens: methode, resultaten en kwaliteitsonderzoek

Koppeling van LMR- en GBA-gegevens: methode, resultaten en kwaliteitsonderzoek Koppeling van LMR- en GBA-gegevens: methode, resultaten en kwaliteitsonderzoek Projectgroep ontwikkeling GezondheidsStatistisch Bestand Auteurs: A. de Bruin E.I. de Bruin A. Gast J.W.P.F. Kardaun M. van

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 72 2016 13 31 maart 2016 Inhoud 1. Bevolking 3 I. Bevolking, stand en dynamiek (9) 3 II. Levendgeborenen naar legitimiteit en rangnummer (uit de moeder) (9) 4 III. Overledenen

Nadere informatie

Rijksbelastingen 0n verdubbeld en vergroend

Rijksbelastingen 0n verdubbeld en vergroend 08 Rijksbelastingen 0n verdubbeld en vergroend Laurens Cazander Publicatiedatum CBS-website: 3 februari 2009 Den Haag/Heerlen, 2009 Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x =

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 72 2016 25

Statistisch Bulletin. Jaargang 72 2016 25 Statistisch Bulletin Jaargang 72 2016 25 23 juni 2016 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Werkloosheid daalt verder 3 Werkloze beroepsbevolking (20) 4 2. Inkomen en bestedingen 5 Consument een stuk

Nadere informatie

Stroomschema financiering zorg 2006 Publicatiedatum CBS-website: 3 september 2012

Stroomschema financiering zorg 2006 Publicatiedatum CBS-website: 3 september 2012 Stroomschema financiering zorg 2006 121 Publicatiedatum CBS-website: 3 september 2012 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. gegevens ontbreken * voorlopig cijfer ** nader voorlopig cijfer x geheim nihil

Nadere informatie

VUT wordt vervangen door langer werken. Drs. J.L. Gebraad en mw. T.R. Pfaff

VUT wordt vervangen door langer werken. Drs. J.L. Gebraad en mw. T.R. Pfaff 109 VUT wordt vervangen door langer werken Drs. J.L. Gebraad en mw. T.R. Pfaff Publicatiedatum CBS-website: 5 augustus 2010 Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer ** = nader voorlopig

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 72 2016 04 28 januari 2016 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Werkloosheid opnieuw gedaald 3 Werkloze beroepsbevolking 4 2. Inkomen en bestedingen 5 CBS: Consumenten

Nadere informatie

Beleggingen institutionele beleggers stijgen naar 1,7 biljoen euro halverwege 2012

Beleggingen institutionele beleggers stijgen naar 1,7 biljoen euro halverwege 2012 11 Beleggingen institutionele beleggers stijgen naar 1,7 biljoen euro halverwege 212 J.L. Gebraad Publicatiedatum CBS-website: 16-11-211 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * =

Nadere informatie

Prijsindexcijfers Uitzend- en uitleendiensten

Prijsindexcijfers Uitzend- en uitleendiensten 08 07 Prijsindexcijfers Uitzend- en uitleendiensten Michel van Veen Publicatiedatum CBS-website: 20 maart 2008 Voorburg/Heerlen, 2008 Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x

Nadere informatie

Kenmerken van wanbetalers zorgverzekeringswet

Kenmerken van wanbetalers zorgverzekeringswet Publicatiedatum CBS-website: 22 augustus 2007 Kenmerken van wanbetalers zorgverzekeringswet Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring der tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim

Nadere informatie

Notitie consultatiebijeenkomst 20 april 2011 honorarium medische specialisten DOT 2012

Notitie consultatiebijeenkomst 20 april 2011 honorarium medische specialisten DOT 2012 Notitie consultatiebijeenkomst 20 april 2011 honorarium medische specialisten DOT 2012 Achtergrond DHD enquête 1. Inleiding Tijdens de klankbordgroepbijeenkomst van 14 maart 2011 is de NZa verzocht om

Nadere informatie

Stroomschema ma financiering zorg 2007

Stroomschema ma financiering zorg 2007 0m08 08 Stroomschema ma financiering zorg 2007 Publicatiedatum CBS-website: 26 november 2009 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim = nihil = (indien

Nadere informatie

9 10B. Poelman en C. van Duin

9 10B. Poelman en C. van Duin 9 10B. Poelman en C. van Duin Bevolkingsprognose 2009 2060 Publicatiedatum CBSwebsite: 12 maart 2010 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer ** = nader voorlopig

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 72 2016 17 28 april 2016 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Werkloosheid daalt 3 Werkloze beroepsbevolking 1) (12) 4 2. Inkomen en bestedingen 5 Consumentenvertrouwen

Nadere informatie

Obligatiemarkt arkt Amsterdam ruimschoots s verdubbeld sinds eeuwwisseling

Obligatiemarkt arkt Amsterdam ruimschoots s verdubbeld sinds eeuwwisseling 7 Obligatiemarkt arkt Amsterdam ruimschoots s verdubbeld sinds eeuwwisseling ing Jos van Heiningen Publicatiedatum CBS-website: 27 maart 28 Voorburg/Heerlen, 28 Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken

Nadere informatie

Vergelijking huishoudenspositie op basis van AOW-registratie en Basisregistratie Personen, 2016 en Wouter van Andel en Thomas Slager

Vergelijking huishoudenspositie op basis van AOW-registratie en Basisregistratie Personen, 2016 en Wouter van Andel en Thomas Slager Vergelijking huishoudenspositie op basis van AOW-registratie en Basisregistratie Personen, 2016 en 2017 Wouter van Andel en Thomas Slager CBS, Centrum voor Beleidsstatistiek Januari 2019 Inhoud Tabel 1

Nadere informatie

De ontwikkeling van een heropnamemodel. Corine Penning, Jan van der Laan, Agnes de Bruin (CBS) Landelijke Themabijeenkomst Heropnamen DHD

De ontwikkeling van een heropnamemodel. Corine Penning, Jan van der Laan, Agnes de Bruin (CBS) Landelijke Themabijeenkomst Heropnamen DHD De ontwikkeling van een heropnamemodel Corine Penning, Jan van der Laan, Agnes de Bruin (CBS) Landelijke Themabijeenkomst Heropnamen DHD Aanleiding Heropname kan een indicator zijn voor sub-optimale zorg

Nadere informatie

De Nederlandse landbouwexport De publicatie is tot stand gekomen in samenwerking met: De Nederlandse landbouwexport 2017

De Nederlandse landbouwexport De publicatie is tot stand gekomen in samenwerking met: De Nederlandse landbouwexport 2017 De Nederlandse landbouwexport 2017 De publicatie is tot stand gekomen in samenwerking met: De Nederlandse landbouwexport 2017 Uitgave 2018 Verklaring van tekens. Gegevens ontbreken * Voorlopig cijfer **

Nadere informatie

Groot vertrouwen onder hoger opgeleiden. Hans Schmeets en Bart Huynen

Groot vertrouwen onder hoger opgeleiden. Hans Schmeets en Bart Huynen 109 Groot vertrouwen onder hoger opgeleiden Hans Schmeets en Bart Huynen Publicatiedatum CBS-website: 27 juli 2010 Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer ** = nader voorlopig

Nadere informatie

Stroomschema financiering zorg 1998 Publicatiedatum CBS-website: 3 september 2012

Stroomschema financiering zorg 1998 Publicatiedatum CBS-website: 3 september 2012 Stroomschema financiering zorg 1998 121 Publicatiedatum CBS-website: 3 september 2012 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. gegevens ontbreken * voorlopig cijfer ** nader voorlopig cijfer x geheim nihil

Nadere informatie

veiligheid en economische zaken, minder voor bijstand en onderwijs

veiligheid en economische zaken, minder voor bijstand en onderwijs 07 s07 Meer gemeentegeld 0e entegeld voor veiligheid en economische zaken, minder voor bijstand en onderwijs Wouter Jonkers Publicatiedatum CBS-website: 7 april 2008 Voorburg/Heerlen Verklaring van tekens.

Nadere informatie

Banen en zelfstandigen

Banen en zelfstandigen 07 Banen en zelfstandigen Maatwerktabellen E,til0n E,til Anouk de Rijk en Harold Kroeze Centrum voor Beleidsstatistiek (maatwerk) Den Haag/Heerlen, 2008 Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * =

Nadere informatie

Buitenlandse vrachtwagens op de Nederlandse wegen

Buitenlandse vrachtwagens op de Nederlandse wegen Publicatiedatum CBS-website: 24 juli 2007 Buitenlandse vrachtwagens op de Nederlandse wegen Wegsstromen in relatie tot Nederlands grondgebied voor 2005 Pascal Ramaekers, Mathijs Jacobs en Marcel Seip Centraal

Nadere informatie

Helft van de gemeentelijke uitgaven in 2005 door top-25

Helft van de gemeentelijke uitgaven in 2005 door top-25 Publicatiedatum CBS-website: 21 juli 2007 Helft van de gemeentelijke uitgaven in 2005 door top-25 G. Batenburg, P.N.J. Tesselaar Centraal Bureau voor de Statistiek Voorburg/Heerlen 2007 Verklaring der

Nadere informatie

02 mei Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek

02 mei Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek 02 mei 2013 Statistisch Bulletin 13 18 no. Jaargang 69 Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. gegevens ontbreken * voorlopig cijfer ** nader voorlopig cijfer x geheim nihil (indien voorkomend

Nadere informatie

Stroomschema financiering zorg 2002 Publicatiedatum CBS-website: 3 september 2012

Stroomschema financiering zorg 2002 Publicatiedatum CBS-website: 3 september 2012 Stroomschema financiering zorg 2002 121 Publicatiedatum CBS-website: 3 september 2012 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. gegevens ontbreken * voorlopig cijfer ** nader voorlopig cijfer x geheim nihil

Nadere informatie

Uitstroom uit het mbo schooljaar 2006/ 07

Uitstroom uit het mbo schooljaar 2006/ 07 08 Uitstroom uit het mbo schooljaar 2006/ 07 06/ 07 Daniëlle ter Haar, Frank van der Linden, Alderina Dill-Fokkema Centrum voor Beleidsstatistiek Den Haag/Heerlen, 2009 Verklaring van tekens. = gegevens

Nadere informatie

PBK bericht 2 e kwartaal 2016

PBK bericht 2 e kwartaal 2016 Webartikel PBK bericht 2 e kwartaal 2016 Toelichting op de cijfers Bijlage bij het artikel PBK bericht 2 e kwartaal 2016 Juli 2016 CBS Webartikel, juli 2016 1 Inhoud 1. Algemeen 3 2. Prijsindex Bestaande

Nadere informatie

Stroomschema financiering zorg 2005 Publicatiedatum CBS-website: 3 september 2012

Stroomschema financiering zorg 2005 Publicatiedatum CBS-website: 3 september 2012 Stroomschema financiering zorg 2005 121 Publicatiedatum CBS-website: 3 september 2012 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. gegevens ontbreken * voorlopig cijfer ** nader voorlopig cijfer x geheim nihil

Nadere informatie

Onzekerheidsmarges rond regionale bevolkings- en huishoudensprognose

Onzekerheidsmarges rond regionale bevolkings- en huishoudensprognose Statistische Trends Onzekerheidsmarges rond regionale bevolkings- en huishoudensprognose In samenwerking met Coen van Duin (CBS) Andries de Jong (PBL) December 2017 CBS Statistische Trends, 1 Inhoud 1.

Nadere informatie

Toerisme in Caribisch Nederland 2016

Toerisme in Caribisch Nederland 2016 Paper Toerisme in Caribisch Nederland 216 Juli 217 CBS Centraal Bureau voor de Statistiek Losse elektronische publicatie, 1 Inhoud 1. Bonaire 3 1.1 Samenvatting 216 3 1.2 Toeristen per vliegtuig 4 1.3

Nadere informatie

12 Ziekenhuissterfte, dossieronderzoek en onverwacht lange opnameduur

12 Ziekenhuissterfte, dossieronderzoek en onverwacht lange opnameduur 12 Ziekenhuissterfte, dossieronderzoek en onverwacht lange opnameduur De Hospital Standardized Mortality Ratio (HSMR) is een deels gecorrigeerde maat voor ziekenhuissterfte bij 50 diagnosegroepen (de zogenoemde

Nadere informatie

Aan het werk met re-integratieondersteuning

Aan het werk met re-integratieondersteuning Aan het werk met re-integratieondersteuning Zesmeting, fase 3 21-11-2014 gepubliceerd op cbs.nl CBS Centraal Bureau voor de Statistiek Sociaal Economische Trends, januari 2014, 01 1 Inhoud Inleiding 4

Nadere informatie

Prijsindexcijfers Laad-, los- en overslagdiensten

Prijsindexcijfers Laad-, los- en overslagdiensten Publicatiedatum CBS-website: 22 oktober 2007 Prijsindexcijfers Laad-, los- en overslagdiensten Koen Link Centraal Bureau voor de Statistiek Voorburg/Heerlen 2007 Verklaring der tekens. = gegevens ontbreken

Nadere informatie

Nieuwe vacatureindicatoren

Nieuwe vacatureindicatoren Nieuwe vacatureindicatoren Doel, achtergrond en samenstelling11 Floris van Ruth en Roberto Wekker Publicatiedatum CBS-website: 21 maart 211 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 72 2016 47 24 november 2016 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Werkloosheid blijft dalen 3 Werkloze beroepsbevolking(43) 4 2. Inkomen en bestedingen 5 Vertrouwen consument

Nadere informatie

Warmteleveringen in de CBS Energiebalans

Warmteleveringen in de CBS Energiebalans Paper Warmteleveringen in de CBS Energiebalans Oktober 2015 CBS Centraal Bureau voor de Statistiek Losse elektronische publicatie, 1 1. Inleiding Momenteel is er een toenemende belangstelling voor warmteleveringen

Nadere informatie

Bestedingspakket gepensioneerden erden meest in prijs gestegen

Bestedingspakket gepensioneerden erden meest in prijs gestegen 08 Bestedingspakket et gepensioneerden erden meest in prijs gestegen Karlijn Bakker Publicatiedatum CBS-website: 17 april 2009 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig

Nadere informatie

Landelijke Jeugdmonitor. Rapportage 2e kwartaal 2007

Landelijke Jeugdmonitor. Rapportage 2e kwartaal 2007 Landelijke Jeugdmonitor Rapportage 2e kwartaal 2007 Centraal Bureau voor de Statistiek Voorburg/Heerlen, 2007 Verklaring der tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim = nihil = (indien

Nadere informatie

Sterfte aan hart- vaatziekten in dertig jaar gehalveerd Minder sterfte vooral door betere diagnostiek en behandeling

Sterfte aan hart- vaatziekten in dertig jaar gehalveerd Minder sterfte vooral door betere diagnostiek en behandeling Forse daling sterfte Trends in sterfte en ziekenhuisopnamen Meer ziekenhuisopnamen Sterfte neemt af 12 Meer kankerpatiënten Meer nieuwe gevallen, minder sterfte Grootste sterfte door longkanker Sterke

Nadere informatie

Kernprognose : tijdelijk minder geboorten

Kernprognose : tijdelijk minder geboorten Bevolkingstrends 214 Kernprognose 213 : tijdelijk minder geboorten Dit artikel verscheen eerder, op 16-12-213, als thema-artikel en webartikel op de website. Coen van Duin Lenny Stoeldraijer januari 214

Nadere informatie

rapport Vallen 65 jaar en ouder Ongevalscijfers

rapport Vallen 65 jaar en ouder Ongevalscijfers rapport Vallen 65 jaar en ouder Ongevalscijfers Disclaimer Bij de samenstelling van deze publicatie is de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. VeiligheidNL aanvaardt echter geen verantwoordelijkheid

Nadere informatie

rapport Vallen 65 jaar en ouder Ongevalscijfers

rapport Vallen 65 jaar en ouder Ongevalscijfers rapport Vallen 65 jaar en ouder Ongevalscijfers Disclaimer Bij de samenstelling van deze publicatie is de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. VeiligheidNL aanvaardt echter geen verantwoordelijkheid

Nadere informatie