Plan van aanpak ICD-10

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Plan van aanpak ICD-10"

Transcriptie

1 Plan van aanpak ICD-10 december 2013

2

3 Inhoud 1. Waarom ICD-10? 4 2. Doelstelling 5 3. Aanpak Voorfase Fase 1: Informatieverplichting ICD-10 diagnose per Fase 2: Integratie in productstructuur 7 4. Rollen en verantwoordelijkheden 9 3

4 1. Waarom ICD-10? De International Classification of Diseases (ICD) is het internationaal gestandaardiseerde classificatiesysteem van diagnosen waarmee ziekenhuizen alle ziektebeelden en diagnosen van patiënten eenduidig kunnen registreren. De ICD-10 is de nieuwste versie van het classificatiesysteem van diagnosen. De classificatie wordt voor Nederland beheerd door het WHO- FIC CC (ondergebracht bij het RIVM) en internationaal door de World Health Organization (WHO). Met ICD-10 kunnen ziekenhuizen alle ziektebeelden en diagnosen van patiënten eenduidig registreren. De ICD-10 is volledig up-to-date en bevat de nieuwste ziektebeelden en diagnosen. Tot voor kort registreerde Nederland uitsluitend in ICD-9. Dit is 33 jaar oud en wordt niet meer onderhouden. Volgens partijen zijn de voordelen van ICD-10 de betere internationale vergelijkbaarheid, betere mogelijkheden tot het berekenen van sterftecijfers, verbeteren informatievoorziening over zorguitgaven, bestrijden/opsporen fraude, het meten van kwaliteit, het bepalen van zorgzwaarte en mogelijkheid voor meer specialisme-overstijgendheid van de productstructuur. 4

5 2. Doelstelling Tot en met 2012 heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) de invoering van ICD-10 gecoördineerd. De invoering van ICD-10 had tot dat moment vooral betrekking op de Landelijke Medische Registratie (LMR). VWS heeft in dit traject 2 fases doorlopen: - In de eerste fase van het traject lag de nadruk op het creëren van draagvlak en de randvoorwaarden om de ICD-10 te kunnen registeren. - De tweede fase was gericht op de transitie van ziekenhuizen om daadwerkelijk de stap naar registratie van de ICD-10 te zetten in de LMR. De NVZ en NFU hebben met hun leden afgesproken dat per 2013 alle ziekenhuizen in ICD-10 zullen coderen. De meeste ziekenhuizen waren ultimo 2013 in hun LMR over op ICD-10. Belangrijke kanttekening daarbij is dat binnen de LMR alleen de dag- en klinische opnamen geregistreerd worden (dus niet de poliklinische patiënten). VWS wilde dit traject op een hoger plan brengen en heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) in april 2013 de opdracht gegeven ICD-10 te koppelen aan de bekostiging. In het kort komt de opdracht van VWS neer op het volgende: - Breng in kaart hoe de invoering van ICD-10 bij ziekenhuizen en ZBC s momenteel verloopt en wat de stand van zaken is. - Breng in kaart wat de mogelijkheden en belemmeringen zijn van het gebruik van ICD-10 bij ziekenhuizen en ZBC's om daadwerkelijk een eenmalige vastlegging aan de bron en vermindering van administratieve lasten te realiseren. - Bepaal de impact voor ziekenhuizen, ZBC s, artsen, verzekeraars en andere stakeholders en gebruik de resultaten uit de impactanalyse om ICD-1O in het DOT-systeem te integreren. Geef richting ziekenhuizen en ZBC s aan hoe vastlegging van de ICD-10-diagnoses moet plaatsvinden. - Pas de regelgeving aan zodat vastlegging van de ICD-10- diagnose voor DOT verplicht wordt. - Maak een overall planning die erop gericht is dat per 2014 ICD- 10 gebruikt kan worden voor de vastlegging in DOT en waarbij per 1 januari 2015 ICD-10 in DOT verplicht geregistreerd wordt. Door de ICD-10 classificatie te koppelen aan de bekostiging wordt de invoering en het gebruik van de ICD-10 bevorderd. Hiermee wordt bereikt dat door eenmalige vastlegging aan de bron voor meervoudig gebruik de administratieve lasten sterk worden teruggebracht. Concreet betekent dit dat registratie ten behoeve medisch doeleinden gekoppeld is aan de registratie ten behoeve van de bekostiging. 5

6 3. Aanpak 3.1 Voorfase De NZa heeft, in overleg met veldpartijen, in 2013 ingezet op de diagnose-thesaurus als hulpmiddel om de (eenmalige) registratie aan de bron (voor meervoudig gebruik) te stimuleren. Door Dutch Hospital Data (DHD) is de zogenaamde diagnose-thesaurus ontwikkeld. Deze thesaurus werkt met medische termen zoals medisch specialisten die gebruiken (de zogenaamde referentietermen) en geeft op basis van deze termen een suggestie voor zowel een DBC-diagnose als een ICD-10 diagnose. DBC-Onderhoud voert momenteel een autorisatie van de koppeling van referentietermen naar DBC-diagnose uit. Recent hebben we moeten concluderen dat gezien de huidige stand van zaken (aantal geautoriseerde specialismen) dit hulpmiddel in 2014 geen formeel karakter kan hebben. 3.2 Fase 1: Informatieverplichting ICD-10 diagnose per 2015 De NZa is van mening dat per 2015 fundamentele stappen op het gebied van ICD-10 moet worden gezet. De NZa heeft geconstateerd dat de meeste ziekenhuizen voor de LMR ultimo 2013 wel de ICD-10 registratie hanteren. Enkele ziekenhuizen registreren nog op basis van ICD-9. Vastlegging van ICD-10 ten behoeve van uitsluitend de LMR is echter niet voldoende om de volgende redenen: - De LMR is niet gekoppeld aan de declaratiestroom en daarom niet breed beschikbaar; - LMR vindt alleen plaats bij dagopname en klinische patiënten; - Het is in bijna alle ziekenhuizen een achteraf registratie (op basis van het medisch dossier) door medisch codeurs, waardoor eenmalige vastlegging aan de bron niet plaats vindt. Om deze registratie op een hoger plan te krijgen wil de NZa per 2015 de ICD-10 registratie koppelen aan het declaratieverkeer. Er komt een informatieverplichting om per 2015 ICD-10 diagnoses te registeren én te vermelden op de nota. Deze informatieverplichting wordt opgenomen in de Nader Regel Medisch Specialistische Zorg. Door het vermelden van deze ICD-10 diagnose op de nota wordt registratie aan de bron gestimuleerd. Immers moet voordat een declaratie wordt uitgestuurd de ICD-10-diagnose zijn vastgelegd. Voor een instelling ligt het dan voor de hand om niet alleen de DBC-diagnose registratie, maar ook de ICD-10 diagnose registratie al aan de bron te laten plaatsvinden (i.p.v. een achterafregistratie). Een hulpmiddel voor deze registratie aan de bron is de diagnose-thesaurus van DHD. Met het vastleggen in referentietermen wordt ook de relatie tussen DBCdiagnose en ICD-10 diagnose inzichtelijk. Deze koppelingen kunnen ook input leveren voor het vervangen van de DBC-diagnose door de ICD-10 diagnose in de productstructuur (zie ook fase 2 hieronder). 6

7 Om de informatieverplichting per 2015 mogelijk te maken zal de NZa de volgende acties oppakken: 1. Met de vaststelling van dit Plan van Aanpak neemt de NZa een voorgenomen besluit over de verplichte vermelding van ICD-10 op de nota. Zo weten partijen eind 2013 dat deze informatieverlichting van kracht gaat per De concrete uitwerking in de regelgeving volgt uiterlijk 1 juli De NZa zal samen met DBC-Onderhoud doorgaan met de autorisatie van de diagnosethesaurus. Deze thesaurus is eind 2013 gereed voor 15 specialismen en de eerste specialismen worden momenteel geauditeerd door DBC-Onderhoud (in afstemming met de wetenschappelijke verenigingen). De NZa heeft met DBC-Onderhoud afgesproken dat ook de andere specialismen in 2014 geauditeerd zullen worden. 3. De NZa wil in overleg met partijen ook nadrukkelijk kijken naar slimme methoden om bestaande registraties aan elkaar te koppelen zodat ICD-10 informatie met de nota meegestuurd kan worden. Hier ligt echter primair een verantwoordelijkheid van veldpartijen. 4. De NZa wil in 2014 een regierol vervullen op dit dossier, maar heeft daar wel de volle medewerking van andere partijen bij nodig. Verder liggen er voor 2014 een aantal belangrijke acties bij veldpartijen: De diagnosethesaurus is (nog) niet dekkend voor alle DBCdiagnoses en ICD-10 termen. Een groot aantal specialismen missen nog. Aangezien de NVZ en NFU verantwoordelijk zijn voor DHD is het aan deze partijen om ervoor te zorgen dat er uiterlijk 1 juli 2014 voor alle specialismen tabellen beschikbaar zijn. Alleen in deze situatie kan DBC-Onderhoud ervoor zorgen dat alle tabellen ook zijn geauditeerd voor 1 januari Betrokkenheid van wetenschappelijke verenigingen is cruciaal. DBC-Onderhoud legt in het autorisatieproces de geautoriseerde tabellen voor aan de Orde zodat zij de benodigde afstemming kunnen faciliteren. De procedure rond deze autorisatie wordt in overleg met partijen verder verduidelijkt. De diagnose-thesaurus is nog niet in alle ziekenhuizen goed ingebed in de ZIS-systemen. Het is aan de ziekenhuizen om met de ZIS-leveranciers en DHD hier oplossingen voor te vinden. Het autoriseren van de koppeling tussen referentietermen en ICD-10 is de verantwoordelijkheid van het RIVM. Zorgverzekeraars moeten ervoor zorgen dat hun EI-standaard deze gegevens kan ontvangen van zorgaanbieders. Het declaratieverkeer mag geen hinder ondervinden. Volgens ZN zijn er al velden opgenomen op de nieuwe declaratiestandaard (ZH308). 3.3 Fase 2: Integratie in productstructuur De huidige productstructuur is grotendeels ingedeeld op basis van de ICD-10 hoofdstukken (ook wel ICD-10 mapping genoemd). Voor een aantal (deel)specialismen is een uitzondering gemaakt: de pre-mdc s (pre-major Diagnostic Category). Hierbij kan gedacht worden aan de productgroepen voor plastische chirurgie, klinische geriatrie, revalidatiegeneeskunde en kindergeneeskunde. Per 2016 wil de NZa de DBC-diagnoses vervangen door ICD-10 diagnoses. 7

8 Op deze manier wordt ICD-10 geïntegreerd in de productstructuur en wordt dubbele diagnoseregistratie voorkomen. Mogelijk leidt dit tot aanpassingen in de productstructuur. De NZa wil samen met DBC-Onderhoud hiervoor de volgende stappen ondernemen: - Inventariseren welke productstructuren mogelijk aanpassing behoeven ten behoeve van de integratie van ICD-10 in de productstructuur. - Uitvoeren van een impactanalyse voor integratie van productgroepen in ICD-10. Deze analyse houdt in dat allereerst de DBC-diagnoses worden gekoppeld aan ICD-10 diagnoses. Vervolgens wordt geanalyseerd hoe de afleiding plaats zou vinden op basis van deze ICD-10 diagnoses. Tot slot worden de relevante ICD-10 zorgproducten geïdentificeerd bij de ICD-10 diagnoses en worden de benodigde aanpassingen in de productstructuur benoemd. - Bepalen of en welke pre-mdc s kunnen worden opgenomen in de reguliere ICD-10 structuur op basis van de impactanalyse. De criteria uit het toetsingskader zijn hierbij leidend: hanteerbaarheid, medische herkenbaarheid, kostenhomogeniteit, volledigheid, stabiliteit en administratieve lasten. Daarnaast is het bevorderen van specialisme overstijgendheid in dit kader een belangrijk criterium. Er dient onderscheid gemaakt te worden tussen productgroepen die opgenomen kunnen worden in de reguliere ICD-10 structuur en productgroepen waarbij, vanwege ongewenste effecten, de huidige structuur beter passend is. - Beschikbaar stellen van een conversietabel om het veld te faciliteren. Veldpartijen zullen actief betrokken worden bij deze doorontwikkeling. 8

9 4. Rollen en verantwoordelijkheden In onderstaande kaders worden de rollen en verantwoordelijkheden van partijen weergegeven. VWS (beleid) Rol: Heldere visie geven op rol ICD-10 binnen bekostiging en financiering en informeren politiek. Opdrachtgever NZa. NZa (regie en beleid) Rol: Begeleiden van het (bestuurlijke) traject waarin bepaald wordt op welke manier ICD-10 wordt gekoppeld aan de bekostiging. Verantwoordelijkheid: zorgen voor een overall planning en tijdige agendering en het bewaken van de voortgang. Rol: Het tijdig bekendmaken van komende veranderingen in de beleidsregels en nadere regels en het doorlopen van een zorgvuldige proces tot en met vaststelling. DBC-Onderhoud (autorisatie en impactanalyse) Rol: Het autoriseren van de koppeling van referentieterm naar DBCdiagnose. Verantwoordelijkheid: Tijdige autorisatie van volledige thesaurus inclusief afstemming met WV-en. Rol: Het bepalen van de impact van het inbouwen van ICD-10 diagnoses in de productstructuur (i.p.v. de DBC-diagnoses). Verantwoordelijkheid: Het tijdig opleveren van een volledige impactanalyse voor elk van de stakeholders. Dutch Hospital Data (ontwikkeling en onderhoud diagnose thesaurus) Rol: Ontwikkeling en onderhoud thesaurus. Verantwoordelijkheid: tijdige oplevering van de tabellen aan DBC- Onderhoud. Up-to-date houden van thesaurus op basis van contact en input vanuit ziekenhuizen en wetenschappelijke verenigingen. Het ontwikkelen en bijhouden van een conversielijst / conversiebestand waarin de relatie tussen referentieterm en diagnosetypering wordt gelegd. Ook leveren zij een conversielijst op in fysieke en/of elektronische vorm die door gebruikers te hanteren is. Orde van medisch specialisten/wetenschappelijke Verenigingen (beoordelen autorisatie) Rol: Input leveren aan autorisatietraject van DBC-Onderhoud. Verantwoordelijkheid: Tijdige terugkoppeling aan DBC-Onderhoud. RIVM (Beheer en koppeling referentieterm met ICD-10) Rol: Beheer ICD-10 standaard in Nederland. Verantwoordelijkheid: WHO-FIC CC (Collaborating Centre), is ondergebracht bij het RIVM en is het uitvoeringsorgaan van de overheid 9

10 op het gebied van codegebruik. Deze organisatie is licentiehouder van ICD-10. Rol: Het ontwikkelen en bijhouden van een conversielijst / conversiebestand waarin de relatie tussen referentieterm en ICD-10 wordt gelegd. Verantwoordelijkheid: Opleveren van een conversielijst in fysieke en/of elektronische vorm die door gebruikers te hanteren is. ZN (declaratiestandaard) Rol: Tijdig gereed maken van de EI-standaard zodat ziekenhuizen de ICD10-informatie per 2015 kunnen meesturen met de elektronische declaratiestroom. Verantwoordelijkheid: Tijdige oplevering van de EI-standaard. Zorgaanbieders (administratieve organisatie) Rol: Inrichten administratieve organisatie. Verantwoordelijkheid: Zorgen dat ICD10 informatie zo wordt geregistreerd, dat het per 2015 mee kan worden gestuurd met de declaraties. 10

Rapport. Risico s voor ongepast en oneigenlijk gebruik Generalistische basis GGZ

Rapport. Risico s voor ongepast en oneigenlijk gebruik Generalistische basis GGZ Rapport Risico s voor ongepast en oneigenlijk gebruik Generalistische basis GGZ november 2013 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting 7 1. Inleiding 11 1.1 Aanleiding 11 1.2 Doelstelling 11 1.3 Definitie

Nadere informatie

Consultatiedocument Invoering prestatiebekostiging medisch specialistische zorg

Consultatiedocument Invoering prestatiebekostiging medisch specialistische zorg Consultatiedocument Invoering prestatiebekostiging medisch specialistische zorg Uitwerking van implementatie per 2012 mei 2011 Inhoud Vooraf 7 Managementsamenvatting 9 1. Inleiding 15 1.1 Aanleiding en

Nadere informatie

Acht is meer dan duizend

Acht is meer dan duizend Acht is meer dan duizend Datum: 17 mei 2013 Plan van aanpak voor de implementatie van jeugdhulp bij de samenwerkende gemeenten in de regio Rotterdam-Rijnmond per 1 januari 2015 Status: definitief INHOUD

Nadere informatie

Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg

Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg Voorbehouden Dit document is met zorg samengesteld. Echter op het moment van publicatie van het document stonden nog een aantal belangrijke

Nadere informatie

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Handen en voeten aan beoordelen handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Inleiding In de cao voor het Hoger Beroepsonderwijs hebben cao partijen afspraken vastgelegd over de invoering van

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

STUURGROEP BIJLAGE 5D. Impactanalyse Binnengemeentelijk Gebruik - Keten BAG-GBA-WOZ-WABO

STUURGROEP BIJLAGE 5D. Impactanalyse Binnengemeentelijk Gebruik - Keten BAG-GBA-WOZ-WABO STUURGROEP BIJLAGE 5D Impactanalyse Binnengemeentelijk Gebruik - Keten BAG-GBA-WOZ-WABO Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 1.1. Aanleiding en doelstelling... 3 1.2. Doel en kaders impactanalyse...

Nadere informatie

2014-2017. rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. e standaard in registers. Het CIBG zet de standaard in regis

2014-2017. rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. e standaard in registers. Het CIBG zet de standaard in regis 2014-2017 Het CIBG zet de standaard in registers. Strategisch Business Plan CIBG Het CIBG zet de standaa rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. G zet de standaard in registers. e standaard

Nadere informatie

Programma. Goed Gebruik Geneesmiddelen

Programma. Goed Gebruik Geneesmiddelen Programma Goed Gebruik Geneesmiddelen Programma Goed Gebruik Geneesmiddelen Colofon ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie Vooruitgang vraagt om onderzoek en ontwikkeling. ZonMw financiert

Nadere informatie

Financiën en de 3 decentralisaties

Financiën en de 3 decentralisaties Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Handreiking Financiën en de 3 decentralisaties bouwstenen voor uw financiële aanpak Handreiking Financiën en de 3 decentralisaties bouwstenen voor

Nadere informatie

Signalering van kindermishandeling op de huisartsenposten is verbeterd, maar nog niet voldoende

Signalering van kindermishandeling op de huisartsenposten is verbeterd, maar nog niet voldoende Signalering van kindermishandeling op de huisartsenposten is verbeterd, maar nog niet voldoende Vervolgonderzoek naar de signalering van kindermishandeling op huisartsenposten Utrecht, december 2012 Signalering

Nadere informatie

SAMEN AAN DE SLAG. Bestuursakkoord rijk en gemeenten

SAMEN AAN DE SLAG. Bestuursakkoord rijk en gemeenten SAMEN AAN DE SLAG Bestuursakkoord rijk en gemeenten 4 juni 2007 SAMEN AAN DE SLAG Vertrouwen ligt aan de basis van een goed functionerende samenleving: vertrouwen van burgers in elkaar, vertrouwen van

Nadere informatie

Zorgketen voor kankerpatiënten moet verbeteren

Zorgketen voor kankerpatiënten moet verbeteren Zorgketen voor kankerpatiënten moet verbeteren Onderzoek naar de kwaliteit van de oncologische zorgketen voor patiënten die worden behandeld met radiotherapie Den Haag, maart 2009 Aan de minister van

Nadere informatie

Ziekenhuisrekeningen: op weg naar transparantie?

Ziekenhuisrekeningen: op weg naar transparantie? RappoRt Ziekenhuisrekeningen: op weg naar transparantie? EEn onderzoek naar inzicht in kosten van medische behandelingen Datum: 23 januari 2015 Rapportnummer: 2015/009 Ziekenhuisrekeningen: op weg naar

Nadere informatie

Evalueren om te leren

Evalueren om te leren Evalueren om te leren Voorwoord Voor u ligt het rapport van de Rekenkamercommissie Leiden naar de effectiviteit van subsidieverlening door de gemeente Leiden. De Rekenkamercommissie wil met dit onderzoek

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

Argus. Registratie van vrijheidsbeperkende interventies in de geestelijke gezondheidszorg. Dwang en drang

Argus. Registratie van vrijheidsbeperkende interventies in de geestelijke gezondheidszorg. Dwang en drang Argus Registratie van vrijheidsbeperkende interventies in de geestelijke gezondheidszorg Colofon Deze handleiding is opgesteld in opdracht van het patiëntveiligheidsprogramma ggz Veilige zorg, ieders zorg.

Nadere informatie

Registratie aan de bron. Visie op documentatie en gebruik van zorggegevens 2013-2020

Registratie aan de bron. Visie op documentatie en gebruik van zorggegevens 2013-2020 Registratie aan de bron Visie op documentatie en gebruik van zorggegevens 2013-2020 Registratie aan de bron Visie op documentatie en gebruik van zorggegevens 2013-2020 4 NFU Voorwoord Het op orde brengen

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg

kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg 1 kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg 2 kwaliteitskader

Nadere informatie

Het Vraagprofiel Instrument VPI

Het Vraagprofiel Instrument VPI Het Vraagprofiel Instrument VPI Ontwikkeling van een handelingsgericht toewijzingsinstrument Eindrapportage Het VPI is ontwikkeld door de Pi7 partners: PI Leiden, PI Den Haag en RENN 4 Groningen Ondersteuning:

Nadere informatie

WERK IN UITVOERING. De doorwerking van de drie decentralisaties op de arbeidsorganisatie en het personeel van gemeenten

WERK IN UITVOERING. De doorwerking van de drie decentralisaties op de arbeidsorganisatie en het personeel van gemeenten WERK IN UITVOERING De doorwerking van de drie decentralisaties op de arbeidsorganisatie en het personeel van gemeenten WERK IN UITVOERING De doorwerking van de drie decentralisaties op de arbeidsorganisatie

Nadere informatie

Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams

Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams Utrecht, april 2015 Over Samenwerkend Toezicht Jeugd In Samenwerkend Toezicht Jeugd

Nadere informatie

Gemeenten aan zet. Twee wegen naar ggz voor zorggezinnen

Gemeenten aan zet. Twee wegen naar ggz voor zorggezinnen Gemeenten aan zet Twee wegen naar ggz voor zorggezinnen Drs. M.P. (Marcel) van Gastel ABD TOP consultant Oktober 2012 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 Welk probleem willen we oplossen?...4 Opdracht...4

Nadere informatie

Roadmap SBR op weg naar 2020

Roadmap SBR op weg naar 2020 Bewaken toepassen NTA en NPA Roadmap op weg naar 2020 Definitieve versie d.d. 2 juli 2014 Figuur Roadmap 2020 1 Continue 2014 2015-2016 2017-2019 2020 Afsprakenstelsel Assurance oplossing Private extensies

Nadere informatie

Visiedocument Zicht op toezicht

Visiedocument Zicht op toezicht Visiedocument Zicht op toezicht Uitgangspunten van effectief toezicht Visiedocument Zicht op toezicht Uitgangspunten van effectief toezicht maart 2009 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting 7 1. Inleiding

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

Uitkomstbekostiging in de zorg:

Uitkomstbekostiging in de zorg: Uitkomstbekostiging in de zorg: een (on)begaanbare weg? Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van AmCham en is gepresenteerd tijdens het 15de Clingendael European Health Forum op 25 maart 2015. Dr. Frank

Nadere informatie