Uitdagingen van de komende gemeentelijke legislatuur, trends en hervormingen die het lokale fin. beleid zullen bepalen Frank Lierman

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uitdagingen van de komende gemeentelijke legislatuur, trends en hervormingen die het lokale fin. beleid zullen bepalen Frank Lierman"

Transcriptie

1 tijd nemen om te bouwen Uitdagingen van de komende gemeentelijke legislatuur, trends en hervormingen die het lokale fin. beleid zullen bepalen Frank Lierman Chief Economist, Dexia Bank Arnaud Dessoy Verantw. studies Public Finance, Dexia Bank

2 Inhoud Omgevingsfactoren die de algemene werking van de gemeenten beïnvloeden Belangrijke evoluties met impact op ontvangsten Belangrijke evoluties met impact op uitgaven 70

3 Waarom deze publicatie? In samenwerking met VVSG en UVCW Publicatie : maart 2007 Structuur fiche : Omschrijving problematiek? Regelgevend kader Timing Financiële impact Andere impact Verwante dossiers Bijkomende informatie 71

4 3 groepen (16 thema's) Omgevingsfactoren Impact op ontvangsten 16 thema's met financiële aspecten Impact op uitgaven 72

5 Omgevingsfactoren Impact op ontvangsten Groep 1 (thema 1 tot 4) Macro-economische context Gemeentehervorming E-government Vergrijzing van de bevolking Impact op uitgaven 73

6 Omgevingsfactoren Internationaal globalisering Bedreiging : tewerkstelling Kansen : - koopkracht -uitvoer - lage inflatie - lage rente Risico's : - VS-tekorten - geopolitieke schokken 1 Economische vooruitzichten Macro-economische context 74

7 Omgevingsfactoren 1 Economische vooruitzichten Macro-economische context België % jaarlijkse groei BBP Gezinsbesteding. Bedrijfsinvesteringen Woningbouw Uitvoer Invoer Inflatie Lopende rek.* Begrotingssaldo* Schuld* 2000 / ,9 1,6 2,8 2,0 3,7 3,7 2,4 3,9 0,1 100, / ,2 1,8 2,8 1,3 5,4 5,3 1,9 2,6-0,7 84,6 75 In % van het BBP / Bron : Federaal Planbureau en Dexia Bank Research

8 Omgevingsfactoren Overheidsfinanciën in keurslijf Macro-economische context Ambitie : 1,5 % overschot in 2013 Ontvangsten bedreigd door o.a. - personenbelastingverlaging - lagere sociale lasten - daling onroerende voorheffing,... Compensatie door : - hogere roerende voorheffing - betere bestrijding fiscale fraude,... Uitgaven stijgen door : - duurdere gezondheidszorg - meer pensioenen + profiteren van : - tragere loonstijgingen - minder kinderbijslagen 1 76

9 Omgevingsfactoren Financiële lokale besturen : evenwichtsoefening Inkomsten bedreigd door :- lagere federale personenbelasting - lagere energiedividenden - uitdoving Eliataks (Vlaanderen) 1 Macro-economische context Uitgaven lopen op door : - sociale akkoorden en pensioenen ambtenaren - vergrijzing en ouderenzorg - Politiezone, brandweerzones 77

10 Omgevingsfactoren Financiële lokale besturen : evenwichtsoefening Compensatie door : - belastingverhogingen (APB, OV, Lokale) - tariefverhogingen - besparingen - bijkomende gewest- en/of federale middelen - actief vastgoedbeheer - minder investeringen - lagere rentelast 1 Macro-economische context 78

11 Omgevingsfactoren 2 Gemeentehervorming Problematiek Vlaanderen Gemeentedecreet Ambitie : modern, democratisch & efficiënt management 3 pijlers : de regulering & afstemming regels meer gemeentelijke autonomie & ruimte voor lokaal maatwerk vereenvoudiging 79 Wallonië Code de la démocratie locale et de la décentralisation Ambitie : meer democratie, duidelijkheid & efficiëntie, alsook groter gewicht keuze kiezer 4 doelstellingen : versterking directe democratie aanwezigheid beide geslachten inkrimping termijn tussen verkiezingen & functieopneming synergie OCMW & gemeenten

12 80 Omgevingsfactoren 2 Gemeentehervorming Financiële impact Vlaanderen Meerjarenplanning legislatuur - strategische nota - financiële Jaarlijks budget - beleidsnota - financiële nota (exploitatie, investering, liquiditeiten) Financieel beheerder - voorafgaande krediet- en wetmatigheidscontrole - ontvangsten - betaling - debiteurenbeheer Gewestelijke externe auditcomissie Dubbele boekhouding

13 Omgevingsfactoren 2 Gemeentehervorming Financiële impact Wallonië Grotere synergie tussen gemeenten & OCMW om werkingskosten te beperken Controle lokale financiën versterking toezicht hervorming boekhouding : - meerjarenbegrotingstraject - investeringen - analytisch systeem betere interne controle geconsolideerde benadering en externe controle paragemeentelijke instellingen inspectiedienst 81

14 Omgevingsfactoren 3 E-government Problematiek : - gebruikt informatie- en communicatietechnologie om administratieve processen & overheidsstructuren te optimaliseren - ambitie : verhoging bereikbaarheid en verkorting wachttijden via diensten voor burgers, bedrijven en overheid onderling 82

15 Omgevingsfactoren 3 E-government 83 Iniatieven op lokaal vlak - interne reorganisatie -e-loketten - websites met alle info en met dienstverlening - elektronische identiteitskaart Dexia Bank aanbod - gecodeerde dagafschriften - elektronische rekeningafschriften (PaPyRuS) - Dexia Pay Button Financiële impact - draagwijdte en wijze van implementatie - kostenbesparing op termijn

16 Omgevingsfactoren 4 Vergrijzing Problematiek % personen 65 jaar op 01/01/2004 < 13,30 13,30-14,40 14,41-15,19 15,20-15,79 15,80-16,33 16,34-16,86 16,87-17,45 17,46-18,23 18,24-19,29 > 19,29 84

17 Kerngegevens Omgevingsfactoren 4 Vergrijzing Demografische verouderingsindicatoren België Vlaanderen Wallonië Brussel # actieven / ,5 2,4 2,6 2, ,1 2,0 2,1 2,7 veroudering actieven ,1 111,9 109,3 84, ,3 116,4 107,7 87,9 veroudering ouderen ,2 19,1 21,1 24, ,7 21,7 22,9 23,4 gemiddelde leeftijd ,1 40,7 39,5 38, ,6 42,5 40,8 39,0 85 Bron : NIS

18 Omgevingsfactoren 4 Vergrijzing Financiële impact 86 Daling gemeenteontvangsten uit aanvullende personenbelasting Stijgende uitgaven : Woonbeleid (sociale huisvesting, premies, kwaliteit) Zorgvoorzieningen ouderen à bijkomende bedden (nu : ) à 40 % thuisverpleging - kwaliteit - actief ouderenbeleid Hoe financieren? Verhoging belastingen (APB, OV, Lokale) Verlaging dienstverlening aan ouderen Verhoogde tarifering Herbekijken van uitgavenstructuur Nieuwe leningen PPS, onroerende leasing,...

19 Groep 2 (thema 5 tot 8) Omgevingsfactoren Impact op ontvangsten Impact op uitgaven Hervorming van personenbelasting Fiscaal pact & gewestelijke belastinghervormingen Hervorming van het Gemeentefonds Vrijmaking van energiemarkt 87

20 Impact op ontvangsten 5 Problematiek Hervorming van personenbelasting Federale hervorming doet belastingdruk personenbelasting dalen, impact voor burgers gespreid van 2002 tot 2005 = belastinggrondslag voor aanvullende personenbelasting gemeenten Groei aanvullende belasting gemeenten fors geremd in 2005 & 2006 Zowat 3,5 mia EUR verlaging (belastinggrondslag) Relatief belang APB in gemeenteontvangsten (Vlaanderen 19,2 %, Wallonië 14,7%, Brussel 10,1 % in 2005) 88

21 Impact op ontvangsten 5 Financiële impact Hervorming van personenbelasting Hoe compenseren? - andere belastingen verhogen - diensten meer tariferen - uitgavenbesparing 7,80 7,50 7,20 6,90 6,60 6, Wallonië : aanbevolen maximumaanslagvoet 8,8 % voor gemeenten

22 Impact op ontvangsten 6 Problematiek Fiscaal pact & gewestelijke belastinghervormingen Fiscale autonomie gemeenten versus politiek (fiscaal pact) Doel toekomstig fiscaal pact in Vlaanderen en Brussel : zekerheid creëren voor economische ontwikkeling, bedrijfsleven en gemeenten Relatief belang fiscale ontvangsten in totaal ontvangen (Vlaanderen : 49,0 %, Wallonië : 39,6 %, Brussel : 45,5 % in 2005) Wallonië : paix fiscale wallonne (1997)vernietigd door Raad van State hervormingen van 2003 tot 2005 : beperkte vrijstelling van OVH en bevriezen indexering van KI uit materieel en outillage 2006 : Marshallplan 'Actions prioritaires pour l'avenir wallon' volledige afschaffing OVH voor nieuwe investeringen in materieel en outillage en afschaffing gemeentebelasting op drijfkracht 90

23 Impact op ontvangsten 6 Financiële impact Fiscaal pact & gewestelijke belastinghervormingen Compensatie door Waals gewest : indexering gemeentefonds sinds 1998 jaarlijkse financiële compensatie voor gemeenten voor 1 ste reeks hervormingen belasting op leegstand aan gemeenten gegeven (in 2005) lokale belasting op onbewoonde opgerichte gebouwen ingevoerd financieel verlies van belasting op drijfkracht wordt volledig gecompenseerd (compensatie beschouwd als belastingontvangsten) mogelijkheid aanslagvoet opcentiemen onroerende voorheffing te verhogen Opm.: - OVH afwentelen op gezinnen - aanslagvoeten reeds dicht bij maximum (2600 opc) 91

24 Impact op ontvangsten Compensatie door Vlaams gewest? aanpassing herverdelingscriteria Gemeentefonds meerjarenbegroting : compensatie voorzien (in 2008 en 2009 resp. 50 en 100 mio EUR) andere belastingen verhogen diensten meer tariferen uitgavenbesparing 6 Financiële impact Fiscaal pact & gewestelijke belastinghervormingen 92

25 Impact op ontvangsten 7 Problematiek Hervorming van het Gemeentefonds Algemene financiering (niet geaffecteerd) financiële autonomie Omslag en verdelingscriteria bepaald door de Gewesten (+ Duitse Gemeenschap) 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% belastingen Belastingen Fondsen fondsen Ontwikkeling : van + 30 % v/d inkomsten naar minder dan 20 % in 2004, maar stabilisering, zelfs lichte stijging tijdens laatste legislatuur 93

26 Impact op ontvangsten 7 Financiële impact Hervorming van het Gemeentefonds Vlaanderen 284 EUR per inw. / 22,7 % gewone ontvangsten (B2006) Wallonië 275 EUR per inw. / 21,1 % gewone ontvangsten (B2006) Brussel-stad 338 EUR par inw. / 18,8 % gewone ontvangsten (B2006) inc. bijzonder dotatie Bxl-stad Hervorming in 2003 Fusie diverse fondsen uitbreiding vrij beschikbaar kapitaal met ± 300 mio EUR Jaarlijkse aanpassing in reële termen 94 Voorstel van hervorming Overgangsherfinanciering via 'Tonusplan' (lijn 1 = 40 mio EUR) Jaarlijkse indexering (sinds 'fiscale vrede') Hervorming in Compensatiefonds - Lombardakkoorden -Link met gesubsidieerde werken Jaarlijkse indexering (min 2%)

27 Impact op ontvangsten Scheiding van businesslines (productie, transport, netwerkbeheerder, levering) 7 Problematiek Vrijmaking van energiemarkt Vermindering van dividenden van energie-intercommunales Data van volledige liberalisering : - Vlaanderen : juli Wallonië & Brussel : januari 2007 in mio EUR Gas Elektricit.

28 96 Impact op ontvangsten Vlaanderen Compensatie : 'Elia' heffing mio EUR , , , , ,3 Schrapping vanaf 2008? Quid compensatie? 8 Financiële impact Vrijmaking van energiemarkt Wallonië & Brussel Heffing wegennet : ± 35 mio EUR Wallonië ± 27 mio EUR Brussel Andere gevolgen : Aankoopvoorwaarden Beheer en kost van openbare verlichting Geografische verschillen van energiekost

29 Groep 3 (thema 9 tot 16) Omgevingsfactoren Impact op ontvangsten Impact op uitgaven Sectorale akkoorden voor personeel Pensioenen lokale ambtenaren Hervorming brandweer Hervorming v/d finaniering PolitieZone Ouderenzorg & OCMW-rusthuizen Gemeentetoelage openbare ziekenh. Waterzuivering & riolering Afvalbeheer 97

30 Impact op uitgaven Problematiek Sectorale akkoorden voor personeel Referentiestatuut voor personeel lokale overheden Nood aan meer en vooral geschoold & gespecialiseerd personeel Contractuelen versus statutairen Hogere eindejaarspremie, meer maaltijdcheques, hoger loon,... Loonsverhoging gemeentesecretaris, financieel beheerder 9 98

31 Impact op uitgaven Financiële impact Sectorale akkoorden voor personeel Personeelskosten : 40,7 % gemeentebegroting (2006) in Vlaanderen 47,8 % in Wallonië 51,6 % in Brussel Gemiddeld + 4,3 % tussen (4,8 % in Vlaanderen), maar slechts + 2,1 % qua inflatie 9 99

32 Impact op uitgaven 10 Problematiek Pensioenen lokale ambtenaren Statuut Contractuelen Statutairen in % ,7 55, ,3 48,7 100

33 101 Impact op uitgaven 10 Pensioenregimes Pensioenen lokale ambtenaren Statutaire ambtenaren Contractuele ambtenaren / Statuut Uitgesteld loon Individueel werknemers privésector Wettelijk pensioen Individueel & gezin (+ 25 %) Indexering Ja Ja Welvaartsvast Ja, perequatie Discretionair Volledige loopbaan 45 jaar (incl. studiejaren, 45 jaar legerd., deeltijds = voltijds) Pensioenleeftijd Officieel : 65 jaar Vervroegd : 60 jaar, mits 5 dienstjaren Uitz. pol., milit., onderw. Officieel : 65 jaar Vervroegd : 60 jaar, mits 35 dienstjaren

34 Impact op uitgaven 10 Pensioenregimes Pensioenen lokale ambtenaren Statutaire ambtenaren Contractuele ambtenaren / Niveau 3/4 van loon van laatste 5 jaar Alleenstaande = gezin werknemers privésector Brutoloon ganse carrière Alleenstaande : 60 % Gezin: 75 % Bedrag ± euro M. ± EUR Vr. ± 725 EUR 2de pensioenpijler Nee Ja, voor zowat 50 % werkn. 102

35 Impact op uitgaven 10 Financiële impact Pensioenen lokale ambtenaren mio EUR Pool 1 Egalisatiefonds Pool 4 Pool Statutairen : Repartitie, solidariteit, onherroepelijk Bijdragen : 27,5 % (pool 1 & 5), 34,5 % (pool 2) Contractuelen : Regularisatie? 2de pijler?

36 Impact op uitgaven 11 Hervorming brandweer Problematiek Personeel Interventiemateriaal Aard van de problemen Structureel tekort Verschillende statuten & bezoldigingen, premies & vergoedingen Te weinig beroepsstatuut Statuut van vrijwillig brandweerman onvoldoende aantrekkelijk Onvoldoende opleiding & psychologische follow-up Onvoldoende uitrusting & verouderd materiaal Uitrustingsnormen niet aangepast aan realiteit & huidige risico's 104

37 Impact op uitgaven 11 Hervorming brandweer Problematiek Organistatie / territo riale indeling Aard van de problemen Grondgebied & risico's slecht op elkaar afgestemd Sterke versnippering brandweerdiensten Brandweerdiensten geen rechtspersoonlijkheid Onvoldoende overleg met Volksgezondheid over dringende medische hulp Financiering Onvoldoende financiële steun Verdeling kosten tussen gemeenten weinig doorzichtig Grote verschillen in kosten die gemeenten dragen 105

38 106 Impact op uitgaven 11 Hervorming brandweer Financiële impact Vlaanderen Wallonië Centrumtype mio EUR EUR / inw. mio EUR EUR / inw. X 76,5 111,1 36,5 94,2 Y 51,8 54,3 35,2 71,8 Z 39,1 25,4 22,1 29,4 C 18,4 16,3 4,3 19,7 Beschermde gemeent. 34,9 41,0 45,2 29,2 Totaal 220,7 42,7 143,3 42,2 Bijdrage van gemeenten tot financiering 90 % (10 % federaal) Sterke verschillen tussen gemeenten Stijging van lasten > inflatie

39 Financiële impact / compensatie Impact op uitgaven 11 Hervorming brandweer Hervormingspistes (Commissie Paulus) : zo snel mogelijk hulp 12 à 15 min. harmonisering verhouding 'beveiliging < >kost' schaalvergroting gemeentelijke autoriteiten blijken betrokken partij Implicaties : optimalisering v/d organisatie (brandw.) & dekking grondgebied herziening v/d financieringsregels (intergemeenten) uitbreiding / professionalisering van personeelskader & harmonisering statuut herinvestering (wagens, gebouw.) 107 Financiering? verdeelsleutel gemeenten / federaal 90/10 50/50 verzekeringsmaatschappijen deelneming van risicogeneratoren

40 108 Problematiek Impact op uitgaven 12 Hervorming v/d finaniering Politiezone Gem. jaarl. Gem. jaarl. # inw. / gemeente groei '95-'00 groei '00-'04 < ,7 % 11,1 % ,1 % 10,2 % ,7 % 8,2 % ,6 % 4,9 % ,4 % 6,1 % ,3 % 5,0 % ,1 % 4,2 % > ,0 % 3,3 % Gemiddeld ,7 % 5,1 % Stijging inflatie (in voobije 10 jaar) Periode : vertraagde stijging in functie van grootte van gemeenten Zeer beperkte stijging in 2005 & 2006 (bevriezing financieringswet)

41 Impact op uitgaven 12 Financiële impact Hervorming v/d finaniering PolitieZone Hervormingspistes : goedkeuring van een wet ( koninklijk besluit) progressie implementatie behoud van 'erfenis' v/h verleden (interzonale solidariteitsmechanisme) huidige budgettaire middelen federale dotatie per gemeente (en niet per Politiezone) Harmonisering van dotaties? Verhoogde lasten voor kleinste entiteiten? Implementatiedatum & fasering? 109

42 Impact op uitgaven 13 Problematiek Ouderenzorg & OCMW-rusthuizen Ouderenzorg : materiële en/of financiële bijstand opvang en huisvesting (rusthuizen, RVT, dienstencentra, serviceflats,...) Vergrijzing bevolking : meer bedden verbreding dienstenaanbod financiële steun Nieuwe architecturale RVT-normen Kwaliteitsbeleid Herziening barema's, anciënniteit personeel, akkoord federale gezondheidssectoren 110

43 Impact op uitgaven 13 Investeringen : modernisering meer bedden - Vlaanderen : 180 à 250 mio EUR - Wallonië : 175 mio EUR - Brussel : 90 à 100 mio EUR Subsidies VIPA, Cocom (Br.), Waalse regering Mogelijke denkpistes : meer gewestmiddelen preferentieel BTW-tarief federale tegemoetkoming betere financiering personeelskosten Financiële impact Ouderenzorg & OCMW-rusthuizen 111

44 Impact op uitgaven 40 % v/d 109 algemene ziekenhuizen zijn openbaar goed voor 40 % v/d bedden (± ) Vlaanderen : vooral OCMW's Wallonië : intercom Brussel : IRIS-koepel 14 Problematiek Gemeentetoelage openbare ziekenh. Uniform budget van financiële middelen (BFM) Exploitatietekort aan te zuiveren door OCMW of gemeente 112

45 Openbare - versus privéziekenhuizen Impact op uitgaven 14 Gemeentetoelage openbare ziekenh. Financiële kwetsbaarheid (zelfs na verbetering) Balanstotaal Omzet Cashflow Bedrijfskapitaal Solvabiliteit Financiële schuldgraad Resultaat (als % van omzet) Ouderdomsindicator (2005) Openbaar ,1 22,5 44,0 0,1 43,5 Privé ,5 40,3 24,5 2,4 44,4 mio EUR mio EUR mio EUR % % % % % 113

46 Impact op uitgaven 14 Financiële impact Gemeentetoelage openbare ziekenh. Financiële gezondheid onder druk door : specifieke opdrachten openbare dienstverlening zwakke financiële structuur (onderkapitalisatie) speciaal personeelsstatuut sociaal profiel van patiënt impact sociale akkoorden (vakantiegeld, eindeloopbaan, aantrekkingspremie, werkgelegenheid,...) veroudering infrastructuur ( VIPA, CRAC) Positieve ontwikkelingen : nieuwe financieringssysteem (BMF) versnelde uitbetaling achterstallen plan 'Tonus hospitalier' (Wallonië) 114

47 Impact op uitgaven 15 Waterzuivering & riolering Problematiek Europese Kaderrichtlijn Water Integrale waterprijs omvat : productie & levering zuiver drinkwater opvang afvalwater via rioleringen transport naar afvalwaterzuivering Waterzuivering is gemeentelijke taak Vlaanderen Wallonië Saneringsplicht waterbedr. contract met gemeenten Subsidies voor riolering (50 %) toegekend door VMM 115 SPGE sluit contracten met zuiveringsintercomm. Subsidies volg. Initiatiefnem. LT Onroer. leasing techn. Brussel Kaderordonnantie voor de waterpolitiek BMWB

48 Impact op uitgaven 15 Financiële impact Waterzuivering & riolering 2004 Rioolbelastingen (% lokale belastingen) Afvalwater ontvangsten uitgaven Investeringen afvalwater in mio EUR in % totale invest. Programmatie subsidies '07 - '11 (VMM) investering '05 - '09 (SPGE) 116 Vlaanderen Wallonië 3,1 4,1 3,5 9,7 mio EUR 25,7 36,6 mio EUR 166,0 16,0 mio EUR 12,0 3,5 % 761,0 - mio EUR - 913,0 mio EUR %

49 Impact op uitgaven 16 Afvalbeheer Problematiek Europese richtlijn i.v.m. afvalstoffenbeleid Gewestdecreten zetten richtlijnen om in beleid & taken Gemeenten zijn bevoegd voor beheer huishoudelijke afvalstoffen Intercommunales helpen kosten te beheren 117

50 Impact op uitgaven 16 Afvalbeheer Financiële impact 2004 Gemeentebelasting (% lokale belastingen) Ontsmetting, reiniging, huisv. ontvangsten uitgaven Regionale subsidies investeringen afvalvoorkoming Vlaanderen Wallonië 29,8 41,6 75,2 15,1 mio EUR 432,5 199,3 mio EUR 50,0 45,0 à 85,0 % 70,0 70,0 % % 'Vervuiler betaalt' (gedifferentieerde tarifering) Huisvuilbelasting 118

51 Besluit De financiële uitdagingen voor nieuwe gemeentebesturen Er is nood aan : correcte financiering door federale en/of gewestregeringen compensaties voor federale en/of gewestbeslissingen (fiscaal pact, energie, belastinghervorming, pensioenen,...) aangepaste subsidiëring investeringen door overkoepelende organisaties (VIPA, CRAC, VMM, SPGE, gewestregeringen,...) selectieve investeringsprogrammatie door gemeenten (afval, water, brandweer, PZ, rusthuisen,...) strikt begrotingsbeleid door gemeenten 119

uitdaging gemeente De financiële uitdagingen voor de nieuwe gemeentebesturen

uitdaging gemeente De financiële uitdagingen voor de nieuwe gemeentebesturen 2007 Deze studie werd gerealiseerd in december 2006 (met de tot dan beschikbare informatie) door de Researchafdeling van Dexia Bank in samenwerking met de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG)

Nadere informatie

De financiën van de lokale overheden in

De financiën van de lokale overheden in De financiën van de lokale overheden in 2003 I N H O U D 3 MACRO-ECONOMISCHE OMGEVING VAN DE LOKALE SECTOR 11 DE GEWONE VERRICHTINGEN 13 De gemeenten 14 Kader van de studie 14 De uitgaven 21 De ontvangsten

Nadere informatie

Verandering Voor Vooruitgang. Plan V

Verandering Voor Vooruitgang. Plan V Verandering Voor Vooruitgang Plan V Plan V Verandering voor Vooruitgang Laat het ons gewoon zeggen zoals het is: ons huidig systeem draait vierkant. Al wie werkt en onderneemt moet immens veel belastingen

Nadere informatie

Lokale financiën. OCMW s en politiezones

Lokale financiën. OCMW s en politiezones Lokale financiën OCMW s en politiezones 214 Inhoud De financiële situatie van de Vlaamse OCMW s BBC-Meerjarenplan 214-219 8 BBC: nieuwe definitie van financieel evenwicht 11 Rekening 27-212 13 Balans 212

Nadere informatie

LISSABON STRATEGIE Nationaal Hervormingsprogramma 2005-2008. België Meer groei en meer werk... Vooruitgangsrapport 2006

LISSABON STRATEGIE Nationaal Hervormingsprogramma 2005-2008. België Meer groei en meer werk... Vooruitgangsrapport 2006 LISSABON STRATEGIE Nationaal Hervormingsprogramma 2005-2008 België Meer groei en meer werk... Vooruitgangsrapport 2006 Inhoudstafel Inleiding 1 1. België vandaag 1 2. Zes sporen voor meer groei en werk

Nadere informatie

EDITO. Herpositionering. N 2015/01- februari/maart 2015

EDITO. Herpositionering. N 2015/01- februari/maart 2015 EDITO Ver. Uitg. Corinne François - N 7317 N 2015/01- februari/maart 2015 Herpositionering Ik wens van deze rubriek gebruik maken om enkele ideeën met u te delen. Sinds mijn indiensttreding ben ik, als

Nadere informatie

Lokale financiën. Lokale overheidsbedrijven. Inhoud. Editoriaal. Mei 2011. Lokale overheidsbedrijven op heel wat domeinen

Lokale financiën. Lokale overheidsbedrijven. Inhoud. Editoriaal. Mei 2011. Lokale overheidsbedrijven op heel wat domeinen Mei 2011 Lokale financiën Lokale overheidsbedrijven Editoriaal Inhoud Lokale overheidsbedrijven 3 Kenmerken van de lokale overheidsbedrijven 3 Kader van de financiële analyse 3 Financiële analyse van de

Nadere informatie

Verandering Voor Vooruitgang

Verandering Voor Vooruitgang Verandering Voor Vooruitgang Verkiezingsprogramma Vlaamse, federale en Europese verkiezingen 25 mei 2014 Verandering Voor Vooruitgang Kiezen voor Verandering voor Vooruitgang Op 25 mei 2014 kiest u tussen

Nadere informatie

De financie le toestand van de Vlaamse gemeenten: analyse van de meerjarenplannen 2014-2019

De financie le toestand van de Vlaamse gemeenten: analyse van de meerjarenplannen 2014-2019 De financie le toestand van de Vlaamse gemeenten: analyse van de meerjarenplannen 2014-2019 1. BBC of de beleids- en beheerscyclus Sinds het boekjaar 2014 werken de lokale besturen (gemeenten, OCMW s,

Nadere informatie

HERVORMING VAN PRODUCTEN-, DIENSTEN- EN KAPITAALMARKTEN

HERVORMING VAN PRODUCTEN-, DIENSTEN- EN KAPITAALMARKTEN Belgian Progress Report HERVORMING VAN PRODUCTEN-, DIENSTEN- EN KAPITAALMARKTEN BELGISCH VERSLAG VOOR DE EUROPESE UNIE NOVEMBER 2000 Belgian Progress Report 1 Belgian Progress Report 2 Op de Cardiff-vergadering

Nadere informatie

Regeerakkoord gesloten door de onderhandelaars van CD&V, MR, PS, Open Vld en cdh

Regeerakkoord gesloten door de onderhandelaars van CD&V, MR, PS, Open Vld en cdh Regeerakkoord gesloten door de onderhandelaars van CD&V, MR, PS, Open Vld en cdh Conform de federale regeringsverklaring van 21 december 2007 en de afspraken die toen werden gemaakt, wil de regering de

Nadere informatie

PB-Iedereen aan de slag (2004-06-08)

PB-Iedereen aan de slag (2004-06-08) PB-Iedereen aan de slag (2004-06-08) Een nota van Guy Verhofstadt en Bart Somers een coherent project voor meer jobs Inleiding Tegen 2010 moet volgens de Lissabondoelstellingen Europa de meest competitieve

Nadere informatie

Beleidsnota. Financiën en Begroting 2014-2019. 150 (2014-2015) Nr. 1 27 oktober 2014 (2014-2015) stuk ingediend op

Beleidsnota. Financiën en Begroting 2014-2019. 150 (2014-2015) Nr. 1 27 oktober 2014 (2014-2015) stuk ingediend op stuk ingediend op 150 (2014-2015) Nr. 1 27 oktober 2014 (2014-2015) Beleidsnota Financiën en Begroting 2014-2019 ingediend door mevrouw Annemie Turtelboom, viceminister-president van de Vlaamse Regering,

Nadere informatie

Dienst Financiële Planning

Dienst Financiële Planning BO Boek 4 Dienst Financiële Planning MEERJARENPLAN 2014-2019 Toelichting: bijkomende financiële informatie ERRATUM bij de toelichting van het meerjarenplan 2014-2019 bij BO 2014 In de toelichting bij

Nadere informatie

Dienst Financiële Planning

Dienst Financiële Planning BO Boek 4 Dienst Financiële Planning MEERJARENPLAN 2014-2019 Toelichting: bijkomende financiële informatie Inhoudstafel Overzicht rubricering meerjarenplan en globale toelichting...3 Toelichting bij de

Nadere informatie

VLAAMS VERKIEZINGSPROGRAMMA CD & V

VLAAMS VERKIEZINGSPROGRAMMA CD & V VLAAMS VERKIEZINGSPROGRAMMA CD & V 13 JUNI 2004 INHOUDSTAFEL 1. WONEN... 6 BETAALBAAR... 6 RUIMER AANBOD... 7 KWALITEIT... 8 2. WERKEN, INVESTEREN, ONDERNEMEN, INNOVEREN... 11 ONDERNEMERSCHAP ONDERSTEUNEN...

Nadere informatie

15. Wijziging personeelsformatie gemeentepersoneel. 16. Gemeentepersoneel: feestdagen - aanvullende dienstvrijstellingen 2015.

15. Wijziging personeelsformatie gemeentepersoneel. 16. Gemeentepersoneel: feestdagen - aanvullende dienstvrijstellingen 2015. 261 Tegenwoordig: Jacques VANNESTE, voorzitter Luc DEFRAYE, Jan SEYNHAEVE, Arnold SEYNNAEVE, Hendrik VANHAVERBEKE, Marnix VANSTEENKISTE, Mathieu DESMET, Francies DEBELS, Geert BREUGHE, Lobke MAES, Bernard

Nadere informatie

Memorandum aan de nieuwe Vlaamse regering

Memorandum aan de nieuwe Vlaamse regering Memorandum aan de nieuwe Vlaamse regering ACLVB, Vlaamse Regionale Omdat niet alles kan verwacht worden van een nieuwe regering Omdat prioriteiten moeten gesteld worden Omdat het overhevelingsproces onze

Nadere informatie

Er zit meer. in vlaanderen

Er zit meer. in vlaanderen Er zit meer in vlaanderen Ontwerp verkiezingsprogramma Vlaamse verkiezingen 7 juni 2009 Hoofdstuk 1 Een sterke, vernieuwende economie _04 Hoofdstuk 2 Een moderne arbeidsmarkt die zorgt voor jobs _11 Hoofdstuk

Nadere informatie

FINANCIËN EN BEGROTING

FINANCIËN EN BEGROTING Beleidsnota 2009-2014 FINANCIËN EN BEGROTING Oot-Moedig begroten Philippe Muyters Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport Inhoud Lijst afkortingen...5 Managementsamenvatting...6

Nadere informatie

I. Sociale welvaart. Kortom: wij engageren ons voor sociale welvaart.

I. Sociale welvaart. Kortom: wij engageren ons voor sociale welvaart. I. Sociale welvaart Met ons programma voor 25 mei trekken we voluit de kaart van welvaart. Welvaart waar iedereen aan meewerkt en waar iedereen in deelt. Welvaart die niet alleen op de beurs te vinden

Nadere informatie

ECHO ABVV INHOUD. Controle over de energieprijzen moet inflatie drukken. Aan de index raken is geen optie!

ECHO ABVV INHOUD. Controle over de energieprijzen moet inflatie drukken. Aan de index raken is geen optie! Nummer 01, januari 2011 verschijnt niet in juli en augustus. V.U.: Luc Voets Hoogstraat 42 1000 BRUSSEL Afgiftekantoor: Brussel X De nieuwsbrief van de Federale en Intergewestelijke studiediensten van

Nadere informatie

OKRA-memorandum VLAAMSE, FEDERALE EN EUROPESE VERKIEZINGEN 25 MEI 2014

OKRA-memorandum VLAAMSE, FEDERALE EN EUROPESE VERKIEZINGEN 25 MEI 2014 OKRA-memorandum VLAAMSE, FEDERALE EN EUROPESE VERKIEZINGEN 25 MEI 2014 GOEDGEKEURD DOOR HET OKRA-CONGRES OP 18 FEBRUARI 2014 Naar aanleiding van de Vlaamse, federale en Europese verkiezingen van 25 mei

Nadere informatie

Lokale overheidsbedrijven

Lokale overheidsbedrijven Mei 2008 Lokale overheidsbedrijven Inhoud Concept en activiteitskader van de lokale overheidsbedrijven in België 3 Het begrip lokaal overheidsbedrijf 3 Een sector in volle ontwikkeling 4 Draagwijdte van

Nadere informatie

Open Vld. Programmacongres. Vlaanderen vleugels geven.

Open Vld. Programmacongres. Vlaanderen vleugels geven. Open Vld Programmacongres Vlaanderen vleugels geven. Zoals goedgekeurd op het Programmacongres van 12-13 april 2014 Open Vld Programma verkiezingen 25 mei 2014 p. 2/56 Voorwoord Het is tijd om opnieuw

Nadere informatie

FEDERAAL MEMORANDUM 2014 VAN DE OCMW S

FEDERAAL MEMORANDUM 2014 VAN DE OCMW S Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Afdeling OCMW Association de la Ville et des Communes de la Région de Bruxelles-Capitale Section CPAS AFDELING OCMW S EEN MENSWAARDIG

Nadere informatie

'De uitbouw van een openbaar ziekenhuisnetwerk in Brussel - Strategische en operationele doelstellingen.' Op weg naar een financiële gezondmaking?

'De uitbouw van een openbaar ziekenhuisnetwerk in Brussel - Strategische en operationele doelstellingen.' Op weg naar een financiële gezondmaking? Vrije Universiteit Brussel Faculteit van de Economische, Sociale en Politieke Wetenschappen en Managementschool Solvay 'De uitbouw van een openbaar ziekenhuisnetwerk in Brussel - Strategische en operationele

Nadere informatie

De toekomst van de gezondheidszorg: Diagnose en remedies

De toekomst van de gezondheidszorg: Diagnose en remedies François Daue David Crainich De toekomst van de gezondheidszorg: Diagnose en remedies gezondheid www.itinerainstitute.org De toekomst van de gezondheidszorg: Diagnose en remedies De toekomst van de gezondheidszorg:

Nadere informatie

We moeten weer vooruit. Goedgekeurd verkiezingsprogramma

We moeten weer vooruit. Goedgekeurd verkiezingsprogramma We moeten weer vooruit Goedgekeurd verkiezingsprogramma 9 mei 2010 We moeten weer vooruit Hans Bonte Brussel-Halle-Vilvoorde renaat landuyt West-Vlaanderen ingrid lieten Limburg johan vande lanotte Senaat

Nadere informatie

Beleidsprioriteiten 2013-2014

Beleidsprioriteiten 2013-2014 stuk ingediend op 2228 (2013-2014) Nr. 1 21 oktober 2013 (2013-2014) Beleidsbrief Binnenlands Bestuur Beleidsprioriteiten 2013-2014 ingediend door de heer Geert Bourgeois, viceminister-president van de

Nadere informatie