NiEuwsbriEf. JEUgD EN ONDERWIJS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NiEuwsbriEf. JEUgD EN ONDERWIJS"

Transcriptie

1 NiEuwsbriEf JEUgD EN ONDERWIJS jaargang 5, nummer 6, december 2012 Voor u ligt de nieuwsbrief jeugd en onderwijs van de stuurgroep jeugd-onderwijs. In deze nieuwsbrief leest u meer over: Nieuws uit de LEA werkgroepen met onder andere het onderwijsachterstandenplan 2013 en de erkenning van 3 brede scholen Terugkoppeling conferentie 5 jaar LEA Moerdijk De jongerengemeenteraad De ontwikkeling van de gebiedsplannen Het succes van de combinatiefuncties sport en cultuur Energie bewust besparen verbind jong en oud tot een betere toekomst Een advies bij beroepskeuze: de fietstechnicus Nieuws vanuit de LEA werkgroepen Er zijn vier werkgroepen actief om uitvoering te geven aan de activiteiten uit de lokaal educatieve agenda Dit zijn de werkgroepen: 1. Doorgaande lijnen: aansluiting voorschoolse ` voorzieningen en basisscholen; 2. Doorgaande lijnen: aansluiting basisscholen en voorgezet onderwijs; 3. Zorg; 4. Brede school. In deze nieuwsbrief wordt u bijgepraat over de activiteiten van de werkgroepen. De werkgroep aansluiting voorschoolse voorzieningen en basisscholen Deze werkgroep heeft een actieplan onderwijsachterstanden 2013, gericht op voor- en vroegschoolse educatie, aangeboden aan de stuurgroep jeugd en onderwijs. Jaarlijks vindt er verplicht overleg plaats over de inzet van onderwijsachterstandenmiddelen binnen deze stuurgroep. Op 6 december jl. heeft de stuurgroep ingestemd met het actieplan. Concreet betekent dit dat alle jonge kinderen die deelnemen aan voorschoolse voorzieningen (kindercentra, peuterspeelzalen en voorschoolgroepen) leesbevordering aangeboden krijgen, worden gevolgd in hun ontwikkeling en worden overgedragen aan de basisscholen. Tevens wordt aan jonge kinderen met een ontwikkelingsachterstand voldoende kwalitatieve plaatsen met voorschoolse educatie aangeboden. Rondom deze groep is extra zorg georganiseerd. In 2013 wordt ingezet op een goede doorgaande lijn naar de vroegschoolse educatie in groep 1 en 2. Wat betreft de doorgaande lijn van voorschoolse voorziening naar vroegschoolse educatie in groep 1 en 2 is het voorstel een coördinator te benoemen. Daarnaast wordt ingezet op een programmeringsvoorstel. Zo wordt getracht aan de wettelijke taak om resultaatgerichte afspraken met schoolbesturen te maken vorm te gaan geven. Concreet gaat het om een aanvulling op het veel gebruikte schatkist, dat met bijscholing past bij het voorschoolse programma Uk en Puk, dat alle zalen en centra hanteren. Begin 2013 starten we om het draagvlak bij scholen te toetsen. De werkgroep aansluiting basisscholen en voortgezet onderwijs Dit jaar zijn 250 leerlingen aangemeld bij het Markland College Zevenbergen. Al deze leerlingen besproken c.q. warm overgedragen met de basisschool van herkomst. Bij negen leerlingen is afgewezen van het schooladvies bij de uiteindelijke plaatsing. Op 15 november heeft de relatiemiddag po vo plaatsgevonden op het Markland College. De opkomst was deze middag erg goed. Er is veel gesproken over de schoolprofielen en aanmeldprocedure, maar ook de invoering van de referentieniveaus taal- en rekenen had de aandacht. De werkgroep zorg Vanuit deze werkgroep wordt de ontwikkeling van passend onderwijs en de transitie jeugdzorg gevolgd. De werkgroep brede school De stuurgroep jeugd en onderwijs heeft naar aanleiding van het advies van de werkgroep de monitor brede scholen Moerdijk 2012 vastgesteld. Hierdoor zijn drie scholen aangewezen als brede school. Het gaat hier om de volgende scholen: OBS De Boemerang in Zevenbergen, St. Jozefschool in Noordhoek en De Aventurijn in Standdaarbuiten. Op 25 januari as. krijgen deze scholen een certificaat uitgereikt en wordt een bordje met een nieuw logo brede school Moerdijk op de gevels aangebracht. De erkenning van deze eerste brede scholen is een eerste grote stap om de eerder door de gemeenteraad uitgesproken ambitie te bereiken, namelijk realisatie van twaalf brede scholen eind Terugkoppeling conferentie 5 jaar LEA Moerdijk 14 november heeft de bovengenoemde conferentie plaatsgevonden. Dankzij de inzet van enkele leden van de stuurgroep kunnen we terugkijken op een productieve bijeenkomst.

2 De ontwikkeling van gebiedsplannen De gemeente Moerdijk is dit najaar samen met inwoners, ondernemers en partners aan de slag gegaan met de gebiedsplannen. De op zichzelf staande dorpsplannen zijn hiermee verleden tijd. Voor elke kern één plan dat ervoor moet zorgen dat het ook in de toekomst prettig is om er te vertoeven. Bij de gebiedsplannen werkt de gemeente samen met maatschappelijke partners, zoals woningbouwvereniging Brabantse Waard en Bernardus Wonen, zorg- en welzijsorganisaties Surplus en groenhuysen en de politie. En natuurlijk inwoners en bedrijven. Op deze wijze worden de kernen vanuit een breed perspectief benaderd en krijgen alle opgaven een plek in één document. Uiteindelijk worden 12 gebiedsplannen opgesteld voor de 11 kernen en één voor het buitengebied. De opkomst was 60 personen. Er zijn vier werkshops aangeboden, te weten: LEA voor beginners Brede schoolontwikkeling Passend onderwijs en transitie jeugdzorg Het hoofd bieden aan de krimp De resultaten zijn naar de aanwezigen toegezonden. wat heeft de conferentie opgeleverd? De resultaten zijn besproken in de LEA werkgroepen. Zij hebben de stuurgroep laten weten graag de thema s verder uit te willen werken. De stuurgroep heeft besloten hen, met de informatie uit de conferentie in de hand en op basis van de ervaring binnen de LEA, in 2013 zelf de speerpunten benoemen van de toekomstige LEA Daarnaast wordt het thema krimp een apart agendapunt op de strategische agenda van de stuurgroep. Wilt u meer weten over de lokaal educatieve agenda? Dan kunt u contact opnemen met Monique van Zantvliet, via het adres De jongerengemeenteraad Op donderdag 10 januari komen de zo n 80 vierdeklassers van het Markland College in Zevenbergen naar het gemeentehuis. Zij komen voor het project Jongerengemeenteraad. In dat project zien jongeren hoe beleid tot stand komt gebaseerd op het principe leren door ervaren. Voor één dat vervullen de jongeren de rol van gemeenteraadslid en gaan op het gemeentehuis aan het werk om concrete plannen te maken die in de gemeente uitgevoerd kunnen worden. Dit is de derde keer dat dit project wordt uitgevoerd in de gemeente Moerdijk. Het thema voor het project in 2013 is Vrijwilligerswerk. Voor de uitvoering van het winnende project is geld beschikbaar. Tussen uur en uur is er een openbare jeugdgemeenteraad. U bent van harte welkom om daar bij aanwezig te zijn. Twee kernen zijn als pilot aangewezen. Dit zijn de kernen Klundert en Fijnaart. Deze eerste gebiedsplannen moeten in het voorjaar 2013 klaar zijn. Elk gebiedsplan bestaat uiteindelijk bestaan uit drie delen: 1. een beschrijving van het dorp, de sociale structuur, de trends en de ontwikkelingen die belangrijk zijn voor de kern 2. een visie op de toekomst van de kern 3. een agenda met afspraken over het uitvoeren van initiatieven (door gemeente, één van de partners of de kern zelf) Voor de partners op gebied van jeugd en onderwijs is het van belang om deze kerngerichte aanpak te volgen. Belangrijke vragen zijn bijvoorbeeld: Benoemen inwoners in de kernen thema s die het jeugd- en onderwijsbeleid raken? en Welke oplossingen dragen zij aan om het hoofd te bieden aan de ontgroening van hun kern?. Informatie over het verloop van de twee pilots die gestart zijn, is terug te vinden op de volgende websites: en Via Facebook: en Combinatiefuncties sport en cultuur succesvol De combinatiefunctionarissen hebben een netwerk opgezet tussen aanbieders van cultuur, sport, het onderwijs en de buitenschoolse opvang. Hierdoor komen kinderen in aanraking met sport- en culturele activiteiten, zodat zij zich beter kunnen ontwikkelen. Meer info: Moniek van der Slikke, adviseur jeugd gemeente Moerdijk

3 bereik van het netwerk Het streven om zoveel mogelijk scholen, kinderen en verenigingen te bereiken is gehaald. Uit de evaluatie komt naar voren dat: Alle 23 basisscholen in de gemeente Moerdijk hebben gebruik gemaakt van de combinatiefuncties sport en/of cultuur (streven was: 20 scholen). Er zijn kinderen bereikt met sportactiviteiten en 830 kinderen met culturele activiteiten (streven was: kinderen). In totaal hebben 15 sportverenigingen (30%) en 25 culturele verenigingen (24%) bijgedragen aan het netwerk (streven: ¼ van alle verenigingen). Bij het verschil in het bereik tussen sport en cultuur moet er rekening worden gehouden dat de coördinator sport 1fte is en de coördinator cultuur 0,4fte. Het bereik van het netwerk is afhankelijk van de medewerking van basisscholen (prioriteiten van de school) en verenigingen (op basis van vrijwillige inzet). brede schoolontwikkeling De combinatiefuncties hebben een belangrijke rol in het ontwikkelen van brede scholen. Eén van de doelstellingen voor brede schoolontwikkeling is het aanbieden van bredeschool activiteiten. Hiervoor kunnen de scholen gebruik maken van onder andere het aanbod van sport en culturele activiteiten van de beide combinatiefunctionarissen. sport en cultuur en bezuinigingen Cultuur- en sporteducatie blijven belangrijke uitgangspunten van de gemeente ondanks de bezuinigingen. Door als gemeente te investeren in sport en cultuur wordt ook extra geld binnen gehaald door middel van cofinanciering. Door als gemeente te investeren wordt een bedrag van per jaar binnen gehaald bij de provincie Noord-Brabant en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). De gemeente betaalt dus maar een deel van de feitelijke inzet van de functionarissen. Dit is een kans om in tijden van bezuinigingen toch invulling te blijven geven aan gemeentelijke ambities en doelstellingen op het gebied van onder andere sport, cultuur, jeugd, gezondheid en leefbaarheid. Voortzetting combinatiefunctie sport Het ministerie van VWS is gestart met de regeling Sport en Bewegen in de Buurt. Door middel van een uitkering in het gemeentefonds ontstaat de mogelijkheid om extra te investeren in sport en bewegen. Dit is belangrijk voor de gezondheidsdoelstellingen en de leefbaarheid van de kernen. In mei 2012 is besloten om deze middelen te investeren in extra sportfunctionarissen. De coördinator sport is daarin al meegenomen. Het programma Sport en Bewegen in de Buurt kan goed gebruik maken van het netwerk dat door de sportcoördinator is opgebouwd. De activiteiten kunnen worden voortgezet en uitgebreid naar andere doelgroepen, zoals gezinssport en ouderensport. Voortzetting combinatiefunctie cultuur Scholen in de gemeente krijgen een belangrijke rol in de kennismaking met kunst en cultuur. Door bezuinigingen op CvK Amadeus zijn nu de scholen aan zet. De gemeente neemt een ondersteunende en stimulerende rol op zich. De schooldirecties hebben aangegeven dat zij hiermee aan de slag willen, maar dat ondersteuning van de Marktplaats Cultuureducatie een belangrijke voorwaarde is. Door de combinatiefunctie cultuur structureel in te gaan zetten voor de Marktplaats Cultuureducatie kunnen scholen ondersteund worden bij het vormgeven van cultuureducatie. besluitvorming Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor om de inzet van de combinatiefuncties sport en cultuur ook na 2013 voort te zetten. Het collegevoorstel over de voortzetting van de combinatiefuncties sport en cultuur komt volgens planning in de commissievergadering Sociale Infrastructuur op 9 januari 2013 en in de raadsvergadering van 31 januari 2013 aan bod. Energie bewust, thuis besparen" verbindt jong en oud tot een betere toekomst. De informatiemarkt Energie bewust, thuis besparen, georganiseerd door gemeente Moerdijk, woningcorporatie Brabantse Waard en Werkgroep Energiek Moerdijk, is goed bezocht. Vanuit de woningcorporatie werd uitleg gegeven over maatregelen die uitgevoerd worden of uitgevoerd zijn in de huurwoningen van de woonkernen Helwijk, Oude Molen, Willemstad en Zwingelspaan. De particuliere woningeigenaren werden door plaatselijke en regionale installateurs geïnformeerd over energiebesparende maatregelen, zoals BSI, Coro-zonnepanelen, Bouwend Nederland, Energie Prestatie Advies Brabant, Atriensis BV, Wg Makelaars B.V en Mampaey installatiebedrijven. Op de markt waren ook energiebesparende materialen te bekijken, zoals spaar- en ledlampen, zonnepanelen, warmtepompen, HVR-ketels, en isolatiemateriaal en waterbesparende douchekoppen. Kluswijs Klundert /DOE- LAND heeft uitleg gegeven over energiebesparende verlichting. Stadsraad Vereniging Hart voor Willemstad/Helwijk, Kindercentra De Roef, Huurdersvereniging Moerdijkse Waard en Peinder Bike Service ondersteunden bij de doeactiviteiten die op de markt stonden. Met bijna 250 bezoekers mag de energiemarkt een succes genoemd worden.

4 De tien tips Op de energiemarkt konden bezoekers hun beste energietip opschrijven. Stadsraad Vereniging Hart voor Willemstad/Helwijk heeft de beste tien tips uitgekozen en beloond met een spaarlamp. 1. Doe overdag het licht uit (Merel Nelemans) 2. Meer kaarsen 's avonds en lichten uit (Demi vd Berg) 3. goed isoleren en ramen dicht als je verwarming aan doet. Verwarming uit als je weg gaat (Jette Moerland) 4. Meer buitenspelen en minder computer en TV (Laurens Rooze) 5. Beter isoleren (Cynthia Valke) 6. Licht uit doen als je ergens weggaat (Selyna Boer) 7. Alle drogers de deur uit. De was buiten aan de lijn (Ad grootenboer) 8. Op huurwoningen zonnepanelen aanbrengen (Piet Oosters) 9. Productie van goederen kost veel energie, dus doe langer met je spullen (Chris vd Hooven) 10. Dubbele ramen, extra isolatie, licht uit als je weg gaat (Celine Rooze) De basisscholen Willem de Zwijger, de Singel en de Ruigenhil deden mee met het scholenproject Braintrigger. groep 8 van bs. de Singel won met hun Waterschoep het beste idee! in de spotlight: De fietstechnicus In deze rubriek wordt een beroep beschreven waar in de huidige en de toekomstige arbeidsmarkt voldoende instroommogelijkheden voor zijn. Dit keer wordt het vak van Fietstechnicus beschreven. De fiets, scooter en bromfiets worden veel gebruikt voor woon-werkverkeer. Bedrijven bieden hun werknemers tegenwoordig zelfs een fiets van de zaak aan. Daarnaast is de fiets belangrijk voor recreatie. Nederland kent dan ook een heel aantal tweewielerwinkels. Bij BOVAg, de organisatie van ondernemers in de mobiliteitsbranche, zijn tweewielerbedrijven aangesloten. Fietsen, bromfietsen en scooters krijgen steeds meer technische snufjes. Als Fietstechnicus of Bromfietstechnicus (niveau 2) moet je daar alles van weten. Jouw taak is het onderhouden, repareren en afleveringsklaarmaken van de tweewielers. Dit doe je in de werkplaats. Ook kun je gevraagd worden om te assisteren in de winkel. Je hebt dan contact met klanten die advies en informatie wensen over de accessoires die in de winkel te koop zijn, zoals onderdelen, gereedschappen, kleding. Als Fietstechnicus of Bromfietstechnicus is je werk dus behoorlijk veelzijdig. Je moet technische vakkennis hebben, maar ook klantgericht zijn en producten kunnen verkopen. De fietstechniek ontwikkelt zich snel, met bijvoorbeeld nieuwe veersystemen, elektromotoren en elektronische trapondersteuning. Ook wordt het aanbod van fietsen steeds uitgebreider. Naast de gewone fiets heb je de racefiets, ATB (voor alle terreinen), city- en mountainbikes, diverse vouwfietsen en ga zo maar door. Als Fietstechnicus kun je je op één van die gebieden specialiseren. Om onderhoud en reparaties goed te kunnen uitvoeren, moet je handig en zelfstandig zijn. Je krijgt een opdracht of werkorder waar op staat wat je moet doen. Je haalt of bestelt de benodigde onderdelen en je controleert je eigen werk. Je leidinggevende is eindverantwoordelijk. Als een reparatie meer tijd kost dan gepland, overleg je met je leidinggevende of de klant. Hiervoor moet je klantvriendelijk zijn. Dit heb je ook nodig als je in de winkel omgaat met klanten. Daarnaast let een goede Fietstechnicus op de kosten en is hij collegiaal. Zeker in een klein bedrijf moet je goed kunnen samenwerken. Je hebt dus een baan met veel zelfstandigheid, waarvoor je sociaal en communicatief vaardig moet zijn. In de regio wordt de opleiding Fietstechnicus via de beroepsbegeleidende leerweg op niveau 2 aangeboden op het Markiezaat College in Bergen op Zoom.

5 Met één van onderstaande diploma s mag je deze opleiding gaan doen: VMBO-diploma sector techniek, basisberoepsgerichte leerweg VMBO-diploma andere sector, basisberoepsgerichte leerweg met wiskunde of natuur/scheikunde 1 diploma Assistent Mobiliteitsbranche (MBO-niveau 1) Colofon Dit is een nieuwsbrief van de stuurgroep jeugd-onderwijs. Deze stuurgroep bestaat uit vertegenwoordigers van:: Stichting De Waarden Stichting Openbaar Onderwijs West-Brabant Borgesiusstichting Stichting Markland College Kindercentra De Roef B.V. ggd West-Brabant Thebe Jeugdgezondheidszorg B.V. Stichting Thuiszorg West-Brabant Stichting Surplus Welzijn Bureau Jeugdzorg West-Brabant ggz Breburg MEE West-Brabant Juzt gemeente Moerdijk Redactie: RMO, team advies, gemeente Moerdijk december 2012 De redactie van de nieuwsbrief Jeugd en Onderwijs wilt u bij deze een zeer voorspoedig 2013 toewensen!

RAADSVOORSTEL Agendanummer 8.2. Onderwerp: Visie Centrum Jeugd en Gezin in de Gemeente Moerdijk

RAADSVOORSTEL Agendanummer 8.2. Onderwerp: Visie Centrum Jeugd en Gezin in de Gemeente Moerdijk RAADSVOORSTEL Agendanummer 8.2 Raadsvergadering van 11 juni 2009 Onderwerp: Visie Centrum Jeugd en Gezin in de Gemeente Moerdijk Verantwoordelijke portefeuillehouder: A. Grootenboer-Dubbelman SAMENVATTING

Nadere informatie

nieuwsbrief jeugd EN ONDErWIjS

nieuwsbrief jeugd EN ONDErWIjS nieuwsbrief jeugd EN ONDErWIjS jaargang 6, nummer 2 april 2013 Voor u ligt de nieuwsbrief jeugd en onderwijs van de stuurgroep jeugd-onderwijs. In deze nieuwsbrief leest u meer over: VVE traject van start

Nadere informatie

LOKAAL EDUCATIEVE AGENDA 2010-2014 gemeente Moerdijk

LOKAAL EDUCATIEVE AGENDA 2010-2014 gemeente Moerdijk LOKAAL EDUCATIEVE AGENDA 2010-2014 gemeente Moerdijk H:\RMO\Advies (nieuw)\onderwijs\adviesnota en raadvoorstellen\monique van Zantvliet\100722-mzan-LEA 2010-2014.doc Hoofdstuk 1: Inleiding De aanleiding

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: Raadsvergadering van 19 april 2012 Agendanummer: Onderwerp: Toekomst peuterwerk gemeente Moerdijk

RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: Raadsvergadering van 19 april 2012 Agendanummer: Onderwerp: Toekomst peuterwerk gemeente Moerdijk RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 335115 Raadsvergadering van 19 april 2012 Agendanummer: 10.2 Onderwerp: Toekomst peuterwerk gemeente Moerdijk Verantwoordelijk portefeuillehouder: A. Grootenboer - Dubbelman

Nadere informatie

Jeugd en onderwijs Jaargang 2, nummer 1 Februari 2009

Jeugd en onderwijs Jaargang 2, nummer 1 Februari 2009 Jeugd en onderwijs Jaargang 2, nummer 1 Februari 2009 Voor u ligt de eerste uitgave van de nieuwsbrief jeugd en onderwijs van de stuurgroep jeugd-onderwijs in de gemeente Moerdijk in 2009. In deze nieuwsbrief

Nadere informatie

1. Brede scholen in Moerdijk

1. Brede scholen in Moerdijk 1. Brede scholen in Moerdijk De ambitie De gemeente Moerdijk en de drie schoolbesturen die in de gemeente actief zijn; Stichting De Waarden, Stichting Het Barlake (in 2012 hernoemd als Borgesiusstichting)

Nadere informatie

gemeente Steenbergen

gemeente Steenbergen gemeente Steenbergen De Heen Dinteloord Kruisland Nieuw-Vossemeer Steenbergen - Welberg Raadsvergadering 27 oktober 2011 Agendanummer 11 Onderwerp: Combinatiefuncties Steenbergen, 20 september 2011 Aan

Nadere informatie

Raadsvergadering van 28 juni 2012 Agendanummer: 8.1. Onderwerp: 166. Gebiedsplannen. Plan van aanpak, Intentieverklaring en startkrediet

Raadsvergadering van 28 juni 2012 Agendanummer: 8.1. Onderwerp: 166. Gebiedsplannen. Plan van aanpak, Intentieverklaring en startkrediet RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 344445 Raadsvergadering van 28 juni 2012 Agendanummer: 8.1 Onderwerp: 166. Gebiedsplannen. Plan van aanpak, Intentieverklaring en startkrediet Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Nadere informatie

Monitor Impuls brede school, sport en cultuur, rapportage 1-meting. Stand per en verwachting per Samenvatting

Monitor Impuls brede school, sport en cultuur, rapportage 1-meting. Stand per en verwachting per Samenvatting Monitor Impuls brede school, sport en cultuur, rapportage 1-meting Stand per 1-10-2008 en verwachting per 1-1-2009 Samenvatting Monitor Impuls brede school, sport en cultuur, rapportage 1-meting Stand

Nadere informatie

Lokaal Educatieve Agenda Breda samenvatting

Lokaal Educatieve Agenda Breda samenvatting Lokaal Educatieve Agenda Breda samenvatting LEA en partners LEA staat symbool voor de Bredase jeugd van 0 tot 23 jaar die alle kansen krijgt om een goede schoolloopbaan te doorlopen: een kind van 0 tot

Nadere informatie

Impuls Brede scholen, sport en cultuur (24 september 2009)

Impuls Brede scholen, sport en cultuur (24 september 2009) (24 september 2009) Dennis Winne (Sport) en Jan Wieringa (onderwijs) www.middelburg.nl www.combinatiefuncties.nl Het kabinet wil samen met gemeenten, onderwijssector, sportsector en cultuursector tenminste

Nadere informatie

1. Met toepassing van artikel 169, tweede lid, van de Gemeentewet delen wij u het volgende mede.

1. Met toepassing van artikel 169, tweede lid, van de Gemeentewet delen wij u het volgende mede. ^^^H Datum - 3 JULI 2008 Nr. Van Aan Kopie aan Het college van B&W De raads- en duoburgerleden Contactpersoon: Theeuw Ambagts Email: M.A.A.M.Ambagts@bergenopzoom.nl Tel: 0164-277305 Onderwerp Maatschappelijke

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE RAAD. Inzet Combinatiefuncties c.q. buurtsportcoaches Volgnr Portefeuillehouder wethouder R. Bergsma

VOORSTEL AAN DE RAAD. Inzet Combinatiefuncties c.q. buurtsportcoaches Volgnr Portefeuillehouder wethouder R. Bergsma Onderwerp Inzet Combinatiefuncties c.q. buurtsportcoaches Volgnr. 2013-006 Portefeuillehouder wethouder R. Bergsma Ambtenaar Gerty Vonk Afdeling Samenleving Datum voorstel 18 december 2012 Opiniërende

Nadere informatie

gemeente Tilburg 090113-11-BO bwbinternet Impuls Brede school, Sport en Cultuur 1. Inleiding

gemeente Tilburg 090113-11-BO bwbinternet Impuls Brede school, Sport en Cultuur 1. Inleiding 090113-11-BO bwbinternet Impuls Brede school, Sport en Cultuur 1. Inleiding Op 10 december 2007 is de landelijke kaderstellende overeenkomst "Bestuurlijke Afspraken Impuls Brede scholen, sport en cultuur"

Nadere informatie

Notitie Onderwijs en LEA 2011

Notitie Onderwijs en LEA 2011 BESPREEKNOTITIE TEN BEHOEVE VAN DE VOORBEREIDENDE RAADSVERGADERING Datum : 24 augustus 2011 Datum vergadering : 6 september 2011 Onderwerp : Notitie Onderwijs en LEA 2011 Geachte raad, Binnen de eerder

Nadere informatie

Gemeente Den Haag Kinderen doen mee!

Gemeente Den Haag Kinderen doen mee! Kinderen doen mee! Ilona Ligtvoet, gemeente Den Haag DSZW Richard van der Zand, ministerie van SZW 1 Achtergrond Kinderen moeten gelijke kansen krijgen om hun talenten te ontplooien, ongeacht het inkomen

Nadere informatie

Voorgesteld wordt om met voorliggende overeenkomst in te stemmen en deze door de gemeente en de Stichting Combibrug te laten ondertekenen.

Voorgesteld wordt om met voorliggende overeenkomst in te stemmen en deze door de gemeente en de Stichting Combibrug te laten ondertekenen. VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van 24 november 2015 Besluit nummer: 2015_BW_00888 Onderwerp: Overeenkomst Stichting Combibrug 2016-2018 - Besluitvormend Beknopte samenvatting: Op 30 april 2015 is in de

Nadere informatie

24-12-2013 adresbest.

24-12-2013 adresbest. Bestuur schoolnaam Bezoekadres woonplaats postcode +Woonplaats medegebruik 2013-2014 (t.b.v. onderwijs, educatie, culturele, maatschappelijke of recreatieve doeleinden) (commerciële) verhuur 2013-2014

Nadere informatie

Bezuinigingen muziekonderwijs

Bezuinigingen muziekonderwijs Muziek en cultuur bezuinigingen & nieuw beleid 7 november 2012 Bezuinigingen muziekonderwijs Begrotingsbehandeling november 2011: Afschaffen subsidie muziekschool Muziekles t/m 18 jaar tegen gereduceerd

Nadere informatie

nieuwsbrief JEuGD EN ONDErWIJS

nieuwsbrief JEuGD EN ONDErWIJS nieuwsbrief JEuGD EN ONDErWIJS jaargang 6, nummer 1 februari 2013 Voor u ligt de nieuwsbrief jeugd en onderwijs van de stuurgroep jeugd-onderwijs. In deze nieuwsbrief leest u meer over: Terugblik uitreiking

Nadere informatie

Impuls brede scholen, sport en cultuur Gemeente Hilvarenbeek

Impuls brede scholen, sport en cultuur Gemeente Hilvarenbeek Impuls brede scholen, sport en cultuur Gemeente Hilvarenbeek December 2011 1 1. Inleiding Op 14 december 2010 heeft het college de intentieverklaring ondertekend waarmee gemeente Hilvarenbeek per 2011

Nadere informatie

Lokaal Educatieve Agenda

Lokaal Educatieve Agenda Lokaal Educatieve Agenda 2010-2014 Auteur P. Vollebregt Versienummer Versie 1.0 Auteur Status P. Vollebregt Concept Editiedatum 23 mei 2011 Format 11-1-2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Visie: Een leven

Nadere informatie

Onderwijs- en jeugdbeleid 24 september Terug naar eerste pagina

Onderwijs- en jeugdbeleid 24 september Terug naar eerste pagina Onderwijs- en jeugdbeleid 24 september 2009 Programma 1. Opening door wethouder Everink 2. Toelichting op gemeentelijk onderwijs- en jeugdbeleid Locale Educatieve Agenda (LEA) Centrum voor Jeugd en Gezin

Nadere informatie

A1j. / ja nee NOORDENVELD. Paraaf secretaris. Paraaf direct leidinggevende. Datum. 6 juni Afdeling R&S. Noël Weisenbach. Opsteller.

A1j. / ja nee NOORDENVELD. Paraaf secretaris. Paraaf direct leidinggevende. Datum. 6 juni Afdeling R&S. Noël Weisenbach. Opsteller. G E M E E N T E t NOORDENVELD Paraaf secretaris Paraaf direct leidinggevende Datum 6 juni 2013 Afdeling R&S ADVIES AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Opsteller Telefoon Registratie Noël Weisenbach 461 BW13.0611

Nadere informatie

De toekomst van Brede school Moerdijk

De toekomst van Brede school Moerdijk De toekomst van Brede school Moerdijk 10 maart 2016, 8.45 uur Gemeentehuis in Zevenbergen, Moerdijkzaal Aan de netwerkpartners Brede school Moerdijk, bestuursleden van de schoolbesturen, commissie SI van

Nadere informatie

Convenant Impuls brede scholen, sport en cultuur Nijmegen

Convenant Impuls brede scholen, sport en cultuur Nijmegen Convenant Impuls brede scholen, sport en cultuur Nijmegen De gemeente Nijmegen, ten deze krachtens artikel 171 van de Gemeentewet vertegenwoordigd door haar wethouders P.F.G. Depla en J.G. Kunst daartoe

Nadere informatie

Raadsvergadering van 14 maart 2013 Agendanummer: 9.1. Onderwerp: Inrichting stelsel Zorg voor jeugd (transitie jeugdzorg)

Raadsvergadering van 14 maart 2013 Agendanummer: 9.1. Onderwerp: Inrichting stelsel Zorg voor jeugd (transitie jeugdzorg) RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 386736 Raadsvergadering van 14 maart 2013 Agendanummer: 9.1 Onderwerp: Inrichting stelsel Zorg voor jeugd (transitie jeugdzorg) Verantwoordelijk portefeuillehouder: A. Grootenboer-Dubbelman

Nadere informatie

Brede School Boemerang

Brede School Boemerang Visiedocument Werkplan 2013 / 2014 Brede School Boemerang Inhoud. Voorwoord Brede school? Visie Wat doen we? Werkplan Diversen Voorwoord De gemeente Moerdijk is zeer ambitieus als het om brede scholen

Nadere informatie

Conceptvisie Brede Scholen in Sliedrecht Samenwerken & verbinden voor de jeugd

Conceptvisie Brede Scholen in Sliedrecht Samenwerken & verbinden voor de jeugd Conceptvisie Brede Scholen in Sliedrecht Samenwerken & verbinden voor de jeugd Opdrachtgever: Hans Tanis, Wethouder Onderwijs Auteurs: Hans Erkens en Diana Vonk Datum: 9 oktober 2013 Inleiding 1.1. Aanleiding

Nadere informatie

Combinatiefuncties en NASB

Combinatiefuncties en NASB Combinatiefuncties en NASB Aanpak en ervaringen 13-09-2010 Arjan van den Beld Marjolein Zevenbergen Korte terugblik BSI en Bos Eerste sportnota sport, doen en beleven in 2002 vastgesteld. Start BSI in

Nadere informatie

ADVIESNOTA BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

ADVIESNOTA BURGEMEESTER EN WETHOUDERS ADVIESNOTA BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Verantwoordelijke portefeuillehouder(s) : Mr. A. Grootenboer - Dubbelman Team/ Opsteller : Team Advies (RMO) / J. Schoenmakers - Simons Mede-opsteller : M. van der

Nadere informatie

VOORBLAD RAADSVOORSTEL

VOORBLAD RAADSVOORSTEL VOORBLAD RAADSVOORSTEL ONDERWERP Huisvesting samenwerkingsschool en peuterspeelzaal Froubuurt VOORSTEL 1. In te stemmen met de huisvestingsaanvraag van Fier om het gebouw van de Hânwizer technisch en onderwijskundig

Nadere informatie

Visie toekomst scholen 2016-2026 en de benodigde onderwijshuisvesting/schoolgebouwen.

Visie toekomst scholen 2016-2026 en de benodigde onderwijshuisvesting/schoolgebouwen. 1 Visie toekomst scholen 2016-2026 en de benodigde onderwijshuisvesting/schoolgebouwen. 1. Inleiding. Scholen Schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor de instandhouding van scholen. Van belang is derhalve

Nadere informatie

voor- en vroegschoolse educatie Convenant uitvoering Boxtels model

voor- en vroegschoolse educatie Convenant uitvoering Boxtels model Convenant uitvoering Boxtels model Impuls kwaliteit VVE beleid Boxtel 6 juli 2011 Aanleiding en doelstelling bestuurlijk convenant Met ingang van de Wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie krijgt

Nadere informatie

Uitbreiding deelname Programma Sport en Bewegen in de Buurt

Uitbreiding deelname Programma Sport en Bewegen in de Buurt gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W Onderwerp Portefeuillehouder drs. M.J. Bezuijen Collegevergadering 4 december 2012 Inlichtingen Maurits van Tubergen Lotgering (023 5676632 ) Registratienummer 2012.0068182

Nadere informatie

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID.

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID. MIDDEN TUSSEN DE MENSEN De uitgangspunten van het CDA Koggenland zijn helder: je wilt werken voor je brood, je ziet om naar elkaar en je laat de wereld knap achter voor je kinderen. Het CDA staat voor

Nadere informatie

X X X B. en W. d.d. 25 oktober 2016 Nr. 11B Onderwerp: Onderwijsachterstandenbeleid

X X X B. en W. d.d. 25 oktober 2016 Nr. 11B Onderwerp: Onderwijsachterstandenbeleid BURGEMEESTER EN WETHOUDERS-ADVIES Zaaknr.: 052316520 Par. coördinator: Par. afdelingshfd: Par. PH : Documentnr.: 052355650 Van afdeling: BOO Opgesteld door: J. Quartel Datum: 17 oktober 2016 Overleg gepleegd

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 24-11-2015 Nummer voorstel: 2015/93

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 24-11-2015 Nummer voorstel: 2015/93 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 24-11-2015 Nummer voorstel: 2015/93 Voor raadsvergadering d.d.: 08-12-2015 Agendapunt: Onderwerp:

Nadere informatie

Zet u straks ook een combinaris in?

Zet u straks ook een combinaris in? Zet u straks ook een combinaris in? Visiedocument Combinatiefuncties in provincie Groningen juni 2008 Huis voor de Sport Groningen Visiedocument Combinatiefuncties in provincie Groningen Inhoudsopgave

Nadere informatie

KRACHT VANUIT DE BASIS

KRACHT VANUIT DE BASIS ikc het leeuwarder model_ikc het leeuwarder model 24-11-13 14:26 Pagina 1 IKC's in Leeuwarden: KRACHT VANUIT DE BASIS ikc het leeuwarder model_ikc het leeuwarder model 24-11-13 14:26 Pagina 3 ikc het leeuwarder

Nadere informatie

Kadernotitie Voor- en Vroegschoolse Educatie, Een stap vooruit, 2014-2017

Kadernotitie Voor- en Vroegschoolse Educatie, Een stap vooruit, 2014-2017 Kadernotitie Voor- en Vroegschoolse Educatie, Een stap vooruit, 2014-2017 1. Inleiding Op 15 december 2011 heeft de gemeenteraad besloten om de Beleidsnotitie Voorschoolse educatie, Bundelen van Krachten

Nadere informatie

Prestatie-overeenkomst subsidie 2014: Brede Scholen Boxtel

Prestatie-overeenkomst subsidie 2014: Brede Scholen Boxtel Prestatieovereenkomst subsidie 014: Brede Scholen Boxtel Activiteit: Stellers: Conny van Aarle Akkoord: gemeente Boxtel, afd. Maatschappelijke Ontwikkeling G.Schönfeld Ghislaine de Brouwer Akkoord: voorzitter

Nadere informatie

Even voorstellen Gemeente De Ronde Venen 1-1- 11

Even voorstellen Gemeente De Ronde Venen 1-1- 11 Even voorstellen Gemeente De Ronde Venen 1-1- 11 Kernen: Ligging: Aantal inwoners: 43.163 Aantal basisscholen: Abcoude, Amstelhoek, Baambrugge, De Hoef, Mijdrecht, Vinkeveen, Wilnis, Waverveen NW Utrecht,

Nadere informatie

Informatiekaart VN-verdrag Handicap voor gemeenten

Informatiekaart VN-verdrag Handicap voor gemeenten Informatiekaart VN-verdrag Handicap voor gemeenten 1. Inleiding Deze informatiekaart geeft informatie over de betekenis van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (verder: het Verdrag)

Nadere informatie

Jeugdbeleid en de lokale educatieve agenda

Jeugdbeleid en de lokale educatieve agenda Jeugdbeleid en de lokale educatieve agenda Workshop verzorgd door: Rob Gilsing (SCP) Hans Migchielsen (Jeugd en Onderwijs) Opzet: inhoudelijke karakterisering lokaal educatieve agenda: Landelijk (relatie

Nadere informatie

Brede School Boemerang

Brede School Boemerang Visiedocument Werkplan 2014 / 2015 Brede School Boemerang Inhoud. Voorwoord Brede school? Visie Wat doen we? Werkplan Diversen Voorwoord De gemeente Moerdijk is zeer ambitieus als het om brede scholen

Nadere informatie

Raadsvergadering van 7 februari 2013 Agendanummer: 10.3

Raadsvergadering van 7 februari 2013 Agendanummer: 10.3 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 376695 Raadsvergadering van 7 februari 2013 Agendanummer: 10.3 Onderwerp: Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Raad van Toezicht Openbaar Basisonderwijs West-Brabant (OBO

Nadere informatie

Ideaalplaatje. Wijk beweegteam samengesteld uit onderwijs en sport

Ideaalplaatje. Wijk beweegteam samengesteld uit onderwijs en sport Ideaalplaatje Wijk beweegteam samengesteld uit onderwijs en sport Kracht: Vakleerkracht (niveau 5) neemt kennis mee en werkt vanuit onderwijs Sportwijkwerker (niveau 4)neemt kennis mee en werkt vanuit

Nadere informatie

Gebiedsplan Willemstad. Eerste stadsavond 2 februari 2016

Gebiedsplan Willemstad. Eerste stadsavond 2 februari 2016 Gebiedsplan Willemstad Eerste stadsavond 2 februari 2016 1 Programma 1. Welkom 2. Toelichting aanpak 3. Trots op Willemstad! 4. Feiten en cijfers 5. Uitdagingen (werkgroepjes) 6. Terugkoppelen aan elkaar

Nadere informatie

Leren en Leven. Wat omvat het programma?

Leren en Leven. Wat omvat het programma? Wat omvat het programma? Het programma "" omvat de beleidsvelden: - Basis- en voortgezet onderwijs; - Lokaal onderwijs (achterstanden) beleid, Wet Oké. - Voorschoolse activiteiten (o.a. harmonisatie peuterspeelzaalwerk-kinderopvang);

Nadere informatie

Impuls brede scholen, sport en cultuur

Impuls brede scholen, sport en cultuur Impuls brede scholen, sport en cultuur Sport Koepel Edam Volendam, combineert de hele dag! Sport Koepel is de organisatie voor Edamse en Volendamse sportverenigingen, scholen, sportieve Edammers en Volendammers

Nadere informatie

Meer lezen? Kijk op www.decontreie.nl, en ga naar Archeologie > Nieuws

Meer lezen? Kijk op www.decontreie.nl, en ga naar Archeologie > Nieuws Uit de bodem van de Contreie Prehistorische graven Het archeologisch onderzoek in de Contreie is nog in volle gang. Ten oosten van de Herweg zijn de afgelopen weken vooral sporen gevonden van het prehistorisch

Nadere informatie

Kinderen/jeugdigen hebben hun plek in de openbare ruimte/de samenleving. Een sterk jeugd- en jongerenwerk gebaseerd op Welzijn Nieuwe Stijl

Kinderen/jeugdigen hebben hun plek in de openbare ruimte/de samenleving. Een sterk jeugd- en jongerenwerk gebaseerd op Welzijn Nieuwe Stijl Vrije Tijd 2012- Optimale ontmoetings- en De jeugd faciliteren om elkaar te ontwikkelingsmogelijkheden voor ontmoeten in de eigen omgeving kinderen en jeugdigen zodat zij hun sociale netwerken opbouwen

Nadere informatie

1. Opening 14.00 uur. 2. Mededelingen/ stukken ter kennisname 14.05 uur. 3. Conceptverslag d.d. 22 november 2012 14.10 uur

1. Opening 14.00 uur. 2. Mededelingen/ stukken ter kennisname 14.05 uur. 3. Conceptverslag d.d. 22 november 2012 14.10 uur Agenda Aan Bestuurders GGA Breda Mobiliteit Betreft Bestuurlijk overleg GGA Breda Datum Woensdag 17 april 2013 Locatie Vergaderzaal gemeente Etten-Leur Markt 1, kamer 1.09 Tijdstip 14.00 t/m 15.15 uur

Nadere informatie

De combinatiefunctionaris in Zwartewaterland: niet alleen de verbindende factor, vooral ook een verbindende actor!

De combinatiefunctionaris in Zwartewaterland: niet alleen de verbindende factor, vooral ook een verbindende actor! De combinatiefunctionaris in Zwartewaterland: niet alleen de verbindende factor, vooral ook een verbindende actor! Verbindingen leggen en onderhouden. Dat is de belangrijkste taak van de combinatiefunctionaris.

Nadere informatie

Doel resultaat - Opbrengsten passend bij landelijk gemiddelde en analyseren opbrengsten

Doel resultaat - Opbrengsten passend bij landelijk gemiddelde en analyseren opbrengsten Speerpunt 3 Doorgaande leerlijn 2016 2017 1. Waarom Het didactisch handelen van leerkrachten is erop gericht dat kinderen een ononderbroken ontwikkeling kunnen doormaken. Voor die ontwikkeling is een rijke

Nadere informatie

WIE BESTUURT DE GEMEENTE?

WIE BESTUURT DE GEMEENTE? WIE BESTUURT DE GEMEENTE? De gemeente dichtbij Dagelijks heeft u met de gemeente te maken. Zo zorgt de gemeente ervoor dat uw vuilnis wordt opgehaald en dat er wegen en fietspaden worden aangelegd. Bij

Nadere informatie

Prestatie-overeenkomst subsidie peuterspeelzaal Lennisheuvel en WE- doelgroepkinderen in 2016: H. SchujjŗmşíP-^''^

Prestatie-overeenkomst subsidie peuterspeelzaal Lennisheuvel en WE- doelgroepkinderen in 2016: H. SchujjŗmşíP-^''^ Prestatie-overeenkomst subsidie peuterspeelzaal Lennisheuvel en WE- doelgroepkinderen in 2016: Activiteit; Stellers: Conny van Aarle Akkoord: Gemeente Boxtel, afd. Maatschappelijke Ontwikkeling H. Schuurman;

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel:

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: Voor raadsvergadering d.d.: 02-05-2017 Agendapunt: Onderwerp: Aan de raad van

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Olst-Wijhe. Raadsvergadering d.d. Agendapunt Opiniërend besproken d.d. Portefeuillehouder

Aan de raad van de gemeente Olst-Wijhe. Raadsvergadering d.d. Agendapunt Opiniërend besproken d.d. Portefeuillehouder Aan de raad van de gemeente Olst-Wijhe. Raadsvergadering d.d. Agendapunt Opiniërend besproken d.d. Portefeuillehouder 10 juli 2017 9 n.v.t. wethouder M. Blind Kenmerk 17.003559 *17.003559* Datum B&W-besluit

Nadere informatie

Ontwikkeling van Brede Scholen in de gemeente Moerdijk

Ontwikkeling van Brede Scholen in de gemeente Moerdijk Ontwikkeling van Brede Scholen in de gemeente Moerdijk Verslag 2011 Bevindingen en vooruitblik 2012 Jos Wielders, procescoordinator brede school Moerdijk, in samenwerking met - Merle Dekker, opbouwwerk

Nadere informatie

ZDIiM^ 2 2 iüi 20V; J Sc. Onderwerp: Evaluatie naschoolse activiteiten/combinatiefunctionaris. Aan burgemeester en wethouders - 1 / jui m

ZDIiM^ 2 2 iüi 20V; J Sc. Onderwerp: Evaluatie naschoolse activiteiten/combinatiefunctionaris. Aan burgemeester en wethouders - 1 / jui m m GEMEENTE Aan burgemeester en wethouders - 1 / jui m atum: Sector/stafafdeling: Portefeuillehouder: Ontworpen door: 1 juli 2014 SLZ/Beleid Wethouder Borgonjen. Bosmans par.: N ingekomen: reg.nr.: A k

Nadere informatie

Organisatiestructuur jeugdbeleid: De jeugd en haar toekomst

Organisatiestructuur jeugdbeleid: De jeugd en haar toekomst Organisatiestructuur jeugdbeleid: De jeugd en haar toekomst Inleiding Op de slotbijeenkomst is in de workshop Organisatiestructuur naar voren gekomen dat de taken en de verantwoordelijkheden van de deelnemers

Nadere informatie

Raadsvoorstel Reg. nr : Ag nr. : Datum :

Raadsvoorstel Reg. nr : Ag nr. : Datum : Ag nr. : Datum :29-03-07 Onderwerp Lokaal Educatieve Agenda 2007-2010 Voorstel Voorstel tot het vaststellen van de kaders voor de Lokaal Educatieve Agenda 2007-2010 Inleiding In 2006 hebben drie conferenties

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.1

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.1 RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.1 Raadsvergadering van 13 november 2008 Onderwerp: Beleidsplan Maatschappij Verantwoordelijke portefeuillehouder: W.J.M. Vissers SAMENVATTING In het najaar van 2007 heeft het

Nadere informatie

Wij zijn Brabantse Waard

Wij zijn Brabantse Waard Wij zijn Brabantse Waard Gastvrij wonen Inhoudsopgave 3 Wie is Brabantse Waard 4 Een organisatie met een transparante structuur 5 Onze missie en visie 5 Doelstellingen waarin de gast centraal staat 6 Onze

Nadere informatie

: invoering Participatiewet in Oost-Groningen

: invoering Participatiewet in Oost-Groningen Voor het kiezen van de datum voor de raadsvergadering --> Klik op het knopje ernaast om een raadsvergaderdatum te selecteren.onderstaande velden worden door tekstverwerking ingevuld!!!stuur DIT RAADSVOORSTEL

Nadere informatie

Onderwerp: Verlengen nota Lokaal gezondheidsbeleid Wijk bij Duurstede 2008-2011

Onderwerp: Verlengen nota Lokaal gezondheidsbeleid Wijk bij Duurstede 2008-2011 Raadsvergadering, 31 januari 2012 Voorstel aan de Raad Onderwerp: Verlengen nota Lokaal gezondheidsbeleid Wijk bij Duurstede 2008-2011 Nr.: 483 Agendapunt: 11 Datum: 31 januari 2012 Onderdeel raadsprogramma:

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Maatschappelijke Stage. Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein

Samenwerkingsovereenkomst Maatschappelijke Stage. Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein Raad VOORBLAD Onderwerp Samenwerkingsovereenkomst Maatschappelijke Stage Agendering Commissie Bestuurlijk Domein x Gemeenteraad Commissie Ruimtelijk Domein Lijst ingekomen stukken x Commissie Sociaal en

Nadere informatie

Kunstgebouw Beleidsplan 2013-2016

Kunstgebouw Beleidsplan 2013-2016 Kunstgebouw Beleidsplan 2013-2016 Kunstgebouw Broekmolenweg 16 2289 BE Rijswijk www.kunstgebouw.nl B e l e i d s p l a n 2 0 1 3-2 0 1 6 Z I C H T B A AR M AK E N W AT E R I S, S T I M U L E R E N W AT

Nadere informatie

1. Onderwerp Regionaal educatieprogramma 2015 en aanpak Rol van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland

1. Onderwerp Regionaal educatieprogramma 2015 en aanpak Rol van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude

Nadere informatie

Communicatieplan gemeentelijke herindeling. Bij Hoog en Laag

Communicatieplan gemeentelijke herindeling. Bij Hoog en Laag plan gemeentelijke herindeling Bij Hoog en Laag Inleiding Op dit moment onderzoekt de provincie Gelderland in samenwerking met de gemeenten op verzoek van de raden wat de financiële gevolgen zijn van een

Nadere informatie

Nieuwe koers brede school

Nieuwe koers brede school bijlage bij beleidsvoorstel Brede Talentontwikkeling in de Kindcentra 28 mei 2013 Nieuwe koers brede school (november 2012) 1. Waarom een nieuwe koers? De gemeente Enschede wil investeren in de jeugd.

Nadere informatie

Openbaar. Rijk van Nijmegen Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel.

Openbaar. Rijk van Nijmegen Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel. Openbaar Onderwerp Rijk van Nijmegen 2025 Programma Economie & Werk BW-nummer Portefeuillehouder H.M.F. Bruls / T. Tankir Samenvatting De Rabobank Rijk van Nijmegen heeft in 2015 het initiatief genomen

Nadere informatie

Nieuwsbrief Jeugd en Onderwijs

Nieuwsbrief Jeugd en Onderwijs Nieuwsbrief Jeugd en Onderwijs Gemeente Moerdijk jaargang 7, nummer 1 februari 2014 Voor u ligt de nieuwsbrief jeugd en onderwijs van de stuurgroep jeugd-onderwijs. In deze nieuwsbrief leest u meer over:

Nadere informatie

Raadsnota. Raadsvergadering d.d.: 30 juni 2008 Agenda nr: Onderwerp: Beleidsplan Bibliotheekwerk Heuvelland Gemeenten Aan de gemeenteraad,

Raadsnota. Raadsvergadering d.d.: 30 juni 2008 Agenda nr: Onderwerp: Beleidsplan Bibliotheekwerk Heuvelland Gemeenten Aan de gemeenteraad, Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 30 juni 2008 Agenda nr: Onderwerp: Beleidsplan Bibliotheekwerk Heuvelland Gemeenten 2008-2011 Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting en Advies van het raadsvoorstel

Nadere informatie

Regeling Combinatiefunctie

Regeling Combinatiefunctie Regeling Combinatiefunctie Impuls Onderwijs, Sport en Cultuur Chantal Dirkes & Jasper Varwijk 3D-carré 14 april 2016 Opzet Wat is de Regeling Combinatiefuncties? De Zaanse invulling: Impuls Onderwijs,

Nadere informatie

Raadsvergadering d.d. : 28 en 30 juni 2016 Agendanr.:

Raadsvergadering d.d. : 28 en 30 juni 2016 Agendanr.: Raadsvergadering d.d. : 28 en 30 juni 2016 Agendanr.: Afdeling : Beleid en Ontwikkeling Portefeuillehouder : Wethouder F.L.J. van der Meijden Onderwerp : Haalbaarheidsonderzoek Integraal Kind Centrum (IKC)

Nadere informatie

: Voorstel inzake kaderstellende discussie Zorgloket

: Voorstel inzake kaderstellende discussie Zorgloket Raad : 10 december 2002 Agendanr. : 5 Doc.nr : B200217584 Afdeling: : Educatie en Welzijn RAADSVOORSTEL Onderwerp : Voorstel inzake kaderstellende discussie Zorgloket Voorgeschiedenis De realisatie van

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Nr.: 09-65 Onderwerp: Tijdelijke huisvesting Brede School Plantage de Sniep. Diemen, 21 juli 2009

RAADSVOORSTEL. Nr.: 09-65 Onderwerp: Tijdelijke huisvesting Brede School Plantage de Sniep. Diemen, 21 juli 2009 RAADSVOORSTEL Nr.: 09-65 Onderwerp: Tijdelijke huisvesting Brede School Plantage de Sniep Diemen, 21 juli 2009 Aan de gemeenteraad 1. Gevraagd raadsbesluit 1. Kennis te nemen van de uitkomsten van de enquête

Nadere informatie

De lokale educatieve Agenda. Hoe ver zijn we? Joke ten Berge

De lokale educatieve Agenda. Hoe ver zijn we? Joke ten Berge De lokale educatieve Agenda. Hoe ver zijn we? Joke Kruiter Joke ten Berge Oberon VNG Deze presentatie Kennismaken Stand van zaken LEA Voorbeelden LEA in een plattelandsgemeente LEA in de G4 VVE in de LEA

Nadere informatie

In deze Nieuwsflits: Paasviering

In deze Nieuwsflits: Paasviering schooljaar 2014-2015 aflevering 14 In deze Nieuwsflits: Paasviering Goede Vrijdag en Tweede Paasdag Studiemiddag dinsdag 21 april 2015 Koningsspelen Moestuinproject kleuters MR/Kwaliteitsgroep zoekt versterking

Nadere informatie

Afdeling Sociaal Beleid Participatie en Onderwijs. Aan de leden van de gemeenteraad. Onderwerp: Afronding project economische crisis

Afdeling Sociaal Beleid Participatie en Onderwijs. Aan de leden van de gemeenteraad. Onderwerp: Afronding project economische crisis Aan de leden van de gemeenteraad ambtenaar : Hr. Jan Willem Steeman uw brief d.d. : doorkiesnr : 0180 451 362 uw kenmerk : fax : ons kenmerk : RU11/00946/SPO/jws email : J.W.Steeman@ridderkerk.nl bijlage(n)

Nadere informatie

Onderwerp: evaluatie Stuurgroep Toerisme en Recreatie en planvorming 2009

Onderwerp: evaluatie Stuurgroep Toerisme en Recreatie en planvorming 2009 Agendapunt : Voorstelnummer : Raadsvergadering : 25 november 2008 Naam opsteller : Thea Olivier Informatie op te vragen bij : Thea Olivier Portefeuillehouders : Jan Mesu Onderwerp: evaluatie Stuurgroep

Nadere informatie

Gemeentelijke zwembaden Moerdijk

Gemeentelijke zwembaden Moerdijk Gemeentelijke zwembaden Moerdijk Raadsbijeenkomst, 30 januari 2013 Wethouder Louis Koevoets Martijn van Randwijk Doel en programma Doel - informeren over kosten en gebruik van de gemeentelijke zwembaden.

Nadere informatie

Beter leven voor minder mensen

Beter leven voor minder mensen 1 Beter leven voor minder mensen Om te kijken hoe de regio Eemsdelta zich ontwikkelt en te monitoren op het gebied van demografie, leefbaarheid, de woningmarkt en bijvoorbeeld woon-, zorg en andere voorzieningen

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Oplegvel Raad svoorstel inzake combinatiefuncties gecombineerd

gemeente Eindhoven Oplegvel Raad svoorstel inzake combinatiefuncties gecombineerd gemeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke Ontmikkeling Raadsnummer O8. RZg8Z. OOZ Inboeknummer o8bstoor86 Beslisdatum B&W ra februari 2008 Dossiernummer 8oy.aSa Oplegvel Raad svoorstel inzake combinatiefuncties

Nadere informatie

Jaarplan 2016. Adviesraad Sociaal Domein 1 Maart 2016. Jaarplan 2016

Jaarplan 2016. Adviesraad Sociaal Domein 1 Maart 2016. Jaarplan 2016 Adviesraad Sociaal Domein 1 Maart 2016 Inhoudsopgave Inleiding 1. Adviesraad Sociaal Domein 1.1 Doelstelling 1.2 Leden 1.3 Organisatie 1.4 Aandachtsgebieden 2. 2.1 Interne organisatie 2.2 Externe contacten

Nadere informatie

= = Besluitvormende raadsvergadering d.d. 28 mei 2013 Agendanr. 7.

= = Besluitvormende raadsvergadering d.d. 28 mei 2013 Agendanr. 7. *ZE946A470E0* = = Besluitvormende raadsvergadering d.d. 28 mei 2013 Agendanr. 7. Aan de Raad No.ZA.13-22432/DV.13-190, afdeling Ruimte. Sellingen, 16 mei 2013 Onderwerp: Beleidsvisie Wonen en Leven Inleiding

Nadere informatie

Startnotitie (oriënterend)

Startnotitie (oriënterend) Startnotitie (oriënterend) Datum vergadering Voorbereidende gemeenteraad Voorstelnummer Agendapunt 13 maart 2012 RV/12/00145 6 Oriënterende notitie ingebracht door Begrotingsprogramma Portefeuillehouder

Nadere informatie

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar [ ]Besloten --

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar [ ]Besloten -- Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Plan van aanpak leerplicht 1- Notagegevens Notanummer 2016-000393 Datum 15-03-2016 Programma: 09 Jeugd en onderwijs Portefeuillehouder Weth. Hartogh Heys

Nadere informatie

Een gemeentelijke aanpak om burgers aan te zetten tot een gezonde, actieve leefstijl

Een gemeentelijke aanpak om burgers aan te zetten tot een gezonde, actieve leefstijl Een gemeentelijke aanpak om burgers aan te zetten tot een gezonde, actieve leefstijl Lokaal Actief Samenbrengen van verschillende organisaties uit diverse werkvelden Zorg Sport en recreatie Onderwijs Sociaal

Nadere informatie

Actieplan Veilige School 2015-2018

Actieplan Veilige School 2015-2018 Actieplan Veilige School 2015-2018 Inleiding De actieplannen Veilige School 1 van de afgelopen jaren hebben er voor gezorgd dat het onderwerp veiligheid goed op de kaart van het Haagse onderwijs staat.

Nadere informatie

*Z001F59E44 9* Leiderdorp, 16 september 2014. Afdeling: Concernzaken OOV en Rampen Onderwerp: Beleidsplan Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018

*Z001F59E44 9* Leiderdorp, 16 september 2014. Afdeling: Concernzaken OOV en Rampen Onderwerp: Beleidsplan Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018 Afdeling: Concernzaken OOV en Rampen Onderwerp: Beleidsplan Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018 Pagina 1 van 5 Versie Nr.1 Leiderdorp, 16 september 2014 Aan de raad. Beslispunten 1. Akkoord gaan met

Nadere informatie

Column Rein Munniksma Lokaal Educatieve Agenda (LEA), Beilen, 24 mei Dames en heren,

Column Rein Munniksma Lokaal Educatieve Agenda (LEA), Beilen, 24 mei Dames en heren, Column Rein Munniksma Lokaal Educatieve Agenda (LEA), Beilen, 24 mei 2011 Dames en heren, Vijf jaar LEA: Lokale samenwerking om tot een samenhangende aanpak te komen om het jeugd- en onderwijsbeleid goed

Nadere informatie

Agendapunt 011015 BO GGDRU Vergadering Datum Onderwerp Bijlage Doel agendering Toelichting

Agendapunt 011015 BO GGDRU Vergadering Datum Onderwerp Bijlage Doel agendering Toelichting Agendapunt Mededelingen 011015 BO GGDRU Vergadering : BO Adviescommissie GGDrU Datum : 15 oktober 2015 Onderwerp : Voortgang gezondheidscommunicatie, alcoholpreventie en convenant jeugd Bijlage : Evaluatie

Nadere informatie

DATUM: 24 juni 2016 (extra Globe) U kunt uw ideeen melden bij juf Tessa! Veel plezier! Beschuit met muisjes. Schoolreisje

DATUM: 24 juni 2016 (extra Globe) U kunt uw ideeen melden bij juf Tessa! Veel plezier! Beschuit met muisjes. Schoolreisje Om de vrijdag krijgen onze leerlingen de Globe (nieuwsbrief) mee. Hierin leest u informatie over de activiteiten die plaatsvinden of al hebben plaatsgevonden. De Globe wordt in kleur aan uw kind meegegeven.

Nadere informatie

Onderwerp: Voortzetting project Zichtbare Schakel Leiden - 'De wijkverpleegkundige voor een gezonde buurt'

Onderwerp: Voortzetting project Zichtbare Schakel Leiden - 'De wijkverpleegkundige voor een gezonde buurt' RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: Naam programma: Welzijn en zorg Onderwerp: Voortzetting project Zichtbare Schakel Leiden - 'De wijkverpleegkundige voor een gezonde buurt'

Nadere informatie

Kadernotitie professionalisering

Kadernotitie professionalisering Kadernotitie professionalisering 2015-2020 Colofon Uitgave : ZAAM interconfessioneel voortgezet onderwijs Voorgenomen besluit College van Bestuur : 31 maart 2015 Instemming GMR : 24 april 2015 Vastgesteld

Nadere informatie

VVE-pilot Spraak Makend in Oost-Groningen

VVE-pilot Spraak Makend in Oost-Groningen VVE-pilot Spraak Makend in Oost-Groningen 1. Doel Het doel van de VVE-pilot is het taalniveau van doelgroepkinderen zoals omschreven in de notitie Spraak Makend te verbeteren. Dit betekent dat de deelnemende

Nadere informatie