NiEuwsbriEf. JEUgD EN ONDERWIJS

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NiEuwsbriEf. JEUgD EN ONDERWIJS"

Transcriptie

1 NiEuwsbriEf JEUgD EN ONDERWIJS jaargang 5, nummer 6, december 2012 Voor u ligt de nieuwsbrief jeugd en onderwijs van de stuurgroep jeugd-onderwijs. In deze nieuwsbrief leest u meer over: Nieuws uit de LEA werkgroepen met onder andere het onderwijsachterstandenplan 2013 en de erkenning van 3 brede scholen Terugkoppeling conferentie 5 jaar LEA Moerdijk De jongerengemeenteraad De ontwikkeling van de gebiedsplannen Het succes van de combinatiefuncties sport en cultuur Energie bewust besparen verbind jong en oud tot een betere toekomst Een advies bij beroepskeuze: de fietstechnicus Nieuws vanuit de LEA werkgroepen Er zijn vier werkgroepen actief om uitvoering te geven aan de activiteiten uit de lokaal educatieve agenda Dit zijn de werkgroepen: 1. Doorgaande lijnen: aansluiting voorschoolse ` voorzieningen en basisscholen; 2. Doorgaande lijnen: aansluiting basisscholen en voorgezet onderwijs; 3. Zorg; 4. Brede school. In deze nieuwsbrief wordt u bijgepraat over de activiteiten van de werkgroepen. De werkgroep aansluiting voorschoolse voorzieningen en basisscholen Deze werkgroep heeft een actieplan onderwijsachterstanden 2013, gericht op voor- en vroegschoolse educatie, aangeboden aan de stuurgroep jeugd en onderwijs. Jaarlijks vindt er verplicht overleg plaats over de inzet van onderwijsachterstandenmiddelen binnen deze stuurgroep. Op 6 december jl. heeft de stuurgroep ingestemd met het actieplan. Concreet betekent dit dat alle jonge kinderen die deelnemen aan voorschoolse voorzieningen (kindercentra, peuterspeelzalen en voorschoolgroepen) leesbevordering aangeboden krijgen, worden gevolgd in hun ontwikkeling en worden overgedragen aan de basisscholen. Tevens wordt aan jonge kinderen met een ontwikkelingsachterstand voldoende kwalitatieve plaatsen met voorschoolse educatie aangeboden. Rondom deze groep is extra zorg georganiseerd. In 2013 wordt ingezet op een goede doorgaande lijn naar de vroegschoolse educatie in groep 1 en 2. Wat betreft de doorgaande lijn van voorschoolse voorziening naar vroegschoolse educatie in groep 1 en 2 is het voorstel een coördinator te benoemen. Daarnaast wordt ingezet op een programmeringsvoorstel. Zo wordt getracht aan de wettelijke taak om resultaatgerichte afspraken met schoolbesturen te maken vorm te gaan geven. Concreet gaat het om een aanvulling op het veel gebruikte schatkist, dat met bijscholing past bij het voorschoolse programma Uk en Puk, dat alle zalen en centra hanteren. Begin 2013 starten we om het draagvlak bij scholen te toetsen. De werkgroep aansluiting basisscholen en voortgezet onderwijs Dit jaar zijn 250 leerlingen aangemeld bij het Markland College Zevenbergen. Al deze leerlingen besproken c.q. warm overgedragen met de basisschool van herkomst. Bij negen leerlingen is afgewezen van het schooladvies bij de uiteindelijke plaatsing. Op 15 november heeft de relatiemiddag po vo plaatsgevonden op het Markland College. De opkomst was deze middag erg goed. Er is veel gesproken over de schoolprofielen en aanmeldprocedure, maar ook de invoering van de referentieniveaus taal- en rekenen had de aandacht. De werkgroep zorg Vanuit deze werkgroep wordt de ontwikkeling van passend onderwijs en de transitie jeugdzorg gevolgd. De werkgroep brede school De stuurgroep jeugd en onderwijs heeft naar aanleiding van het advies van de werkgroep de monitor brede scholen Moerdijk 2012 vastgesteld. Hierdoor zijn drie scholen aangewezen als brede school. Het gaat hier om de volgende scholen: OBS De Boemerang in Zevenbergen, St. Jozefschool in Noordhoek en De Aventurijn in Standdaarbuiten. Op 25 januari as. krijgen deze scholen een certificaat uitgereikt en wordt een bordje met een nieuw logo brede school Moerdijk op de gevels aangebracht. De erkenning van deze eerste brede scholen is een eerste grote stap om de eerder door de gemeenteraad uitgesproken ambitie te bereiken, namelijk realisatie van twaalf brede scholen eind Terugkoppeling conferentie 5 jaar LEA Moerdijk 14 november heeft de bovengenoemde conferentie plaatsgevonden. Dankzij de inzet van enkele leden van de stuurgroep kunnen we terugkijken op een productieve bijeenkomst.

2 De ontwikkeling van gebiedsplannen De gemeente Moerdijk is dit najaar samen met inwoners, ondernemers en partners aan de slag gegaan met de gebiedsplannen. De op zichzelf staande dorpsplannen zijn hiermee verleden tijd. Voor elke kern één plan dat ervoor moet zorgen dat het ook in de toekomst prettig is om er te vertoeven. Bij de gebiedsplannen werkt de gemeente samen met maatschappelijke partners, zoals woningbouwvereniging Brabantse Waard en Bernardus Wonen, zorg- en welzijsorganisaties Surplus en groenhuysen en de politie. En natuurlijk inwoners en bedrijven. Op deze wijze worden de kernen vanuit een breed perspectief benaderd en krijgen alle opgaven een plek in één document. Uiteindelijk worden 12 gebiedsplannen opgesteld voor de 11 kernen en één voor het buitengebied. De opkomst was 60 personen. Er zijn vier werkshops aangeboden, te weten: LEA voor beginners Brede schoolontwikkeling Passend onderwijs en transitie jeugdzorg Het hoofd bieden aan de krimp De resultaten zijn naar de aanwezigen toegezonden. wat heeft de conferentie opgeleverd? De resultaten zijn besproken in de LEA werkgroepen. Zij hebben de stuurgroep laten weten graag de thema s verder uit te willen werken. De stuurgroep heeft besloten hen, met de informatie uit de conferentie in de hand en op basis van de ervaring binnen de LEA, in 2013 zelf de speerpunten benoemen van de toekomstige LEA Daarnaast wordt het thema krimp een apart agendapunt op de strategische agenda van de stuurgroep. Wilt u meer weten over de lokaal educatieve agenda? Dan kunt u contact opnemen met Monique van Zantvliet, via het adres De jongerengemeenteraad Op donderdag 10 januari komen de zo n 80 vierdeklassers van het Markland College in Zevenbergen naar het gemeentehuis. Zij komen voor het project Jongerengemeenteraad. In dat project zien jongeren hoe beleid tot stand komt gebaseerd op het principe leren door ervaren. Voor één dat vervullen de jongeren de rol van gemeenteraadslid en gaan op het gemeentehuis aan het werk om concrete plannen te maken die in de gemeente uitgevoerd kunnen worden. Dit is de derde keer dat dit project wordt uitgevoerd in de gemeente Moerdijk. Het thema voor het project in 2013 is Vrijwilligerswerk. Voor de uitvoering van het winnende project is geld beschikbaar. Tussen uur en uur is er een openbare jeugdgemeenteraad. U bent van harte welkom om daar bij aanwezig te zijn. Twee kernen zijn als pilot aangewezen. Dit zijn de kernen Klundert en Fijnaart. Deze eerste gebiedsplannen moeten in het voorjaar 2013 klaar zijn. Elk gebiedsplan bestaat uiteindelijk bestaan uit drie delen: 1. een beschrijving van het dorp, de sociale structuur, de trends en de ontwikkelingen die belangrijk zijn voor de kern 2. een visie op de toekomst van de kern 3. een agenda met afspraken over het uitvoeren van initiatieven (door gemeente, één van de partners of de kern zelf) Voor de partners op gebied van jeugd en onderwijs is het van belang om deze kerngerichte aanpak te volgen. Belangrijke vragen zijn bijvoorbeeld: Benoemen inwoners in de kernen thema s die het jeugd- en onderwijsbeleid raken? en Welke oplossingen dragen zij aan om het hoofd te bieden aan de ontgroening van hun kern?. Informatie over het verloop van de twee pilots die gestart zijn, is terug te vinden op de volgende websites: en Via Facebook: en Combinatiefuncties sport en cultuur succesvol De combinatiefunctionarissen hebben een netwerk opgezet tussen aanbieders van cultuur, sport, het onderwijs en de buitenschoolse opvang. Hierdoor komen kinderen in aanraking met sport- en culturele activiteiten, zodat zij zich beter kunnen ontwikkelen. Meer info: Moniek van der Slikke, adviseur jeugd gemeente Moerdijk

3 bereik van het netwerk Het streven om zoveel mogelijk scholen, kinderen en verenigingen te bereiken is gehaald. Uit de evaluatie komt naar voren dat: Alle 23 basisscholen in de gemeente Moerdijk hebben gebruik gemaakt van de combinatiefuncties sport en/of cultuur (streven was: 20 scholen). Er zijn kinderen bereikt met sportactiviteiten en 830 kinderen met culturele activiteiten (streven was: kinderen). In totaal hebben 15 sportverenigingen (30%) en 25 culturele verenigingen (24%) bijgedragen aan het netwerk (streven: ¼ van alle verenigingen). Bij het verschil in het bereik tussen sport en cultuur moet er rekening worden gehouden dat de coördinator sport 1fte is en de coördinator cultuur 0,4fte. Het bereik van het netwerk is afhankelijk van de medewerking van basisscholen (prioriteiten van de school) en verenigingen (op basis van vrijwillige inzet). brede schoolontwikkeling De combinatiefuncties hebben een belangrijke rol in het ontwikkelen van brede scholen. Eén van de doelstellingen voor brede schoolontwikkeling is het aanbieden van bredeschool activiteiten. Hiervoor kunnen de scholen gebruik maken van onder andere het aanbod van sport en culturele activiteiten van de beide combinatiefunctionarissen. sport en cultuur en bezuinigingen Cultuur- en sporteducatie blijven belangrijke uitgangspunten van de gemeente ondanks de bezuinigingen. Door als gemeente te investeren in sport en cultuur wordt ook extra geld binnen gehaald door middel van cofinanciering. Door als gemeente te investeren wordt een bedrag van per jaar binnen gehaald bij de provincie Noord-Brabant en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). De gemeente betaalt dus maar een deel van de feitelijke inzet van de functionarissen. Dit is een kans om in tijden van bezuinigingen toch invulling te blijven geven aan gemeentelijke ambities en doelstellingen op het gebied van onder andere sport, cultuur, jeugd, gezondheid en leefbaarheid. Voortzetting combinatiefunctie sport Het ministerie van VWS is gestart met de regeling Sport en Bewegen in de Buurt. Door middel van een uitkering in het gemeentefonds ontstaat de mogelijkheid om extra te investeren in sport en bewegen. Dit is belangrijk voor de gezondheidsdoelstellingen en de leefbaarheid van de kernen. In mei 2012 is besloten om deze middelen te investeren in extra sportfunctionarissen. De coördinator sport is daarin al meegenomen. Het programma Sport en Bewegen in de Buurt kan goed gebruik maken van het netwerk dat door de sportcoördinator is opgebouwd. De activiteiten kunnen worden voortgezet en uitgebreid naar andere doelgroepen, zoals gezinssport en ouderensport. Voortzetting combinatiefunctie cultuur Scholen in de gemeente krijgen een belangrijke rol in de kennismaking met kunst en cultuur. Door bezuinigingen op CvK Amadeus zijn nu de scholen aan zet. De gemeente neemt een ondersteunende en stimulerende rol op zich. De schooldirecties hebben aangegeven dat zij hiermee aan de slag willen, maar dat ondersteuning van de Marktplaats Cultuureducatie een belangrijke voorwaarde is. Door de combinatiefunctie cultuur structureel in te gaan zetten voor de Marktplaats Cultuureducatie kunnen scholen ondersteund worden bij het vormgeven van cultuureducatie. besluitvorming Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor om de inzet van de combinatiefuncties sport en cultuur ook na 2013 voort te zetten. Het collegevoorstel over de voortzetting van de combinatiefuncties sport en cultuur komt volgens planning in de commissievergadering Sociale Infrastructuur op 9 januari 2013 en in de raadsvergadering van 31 januari 2013 aan bod. Energie bewust, thuis besparen" verbindt jong en oud tot een betere toekomst. De informatiemarkt Energie bewust, thuis besparen, georganiseerd door gemeente Moerdijk, woningcorporatie Brabantse Waard en Werkgroep Energiek Moerdijk, is goed bezocht. Vanuit de woningcorporatie werd uitleg gegeven over maatregelen die uitgevoerd worden of uitgevoerd zijn in de huurwoningen van de woonkernen Helwijk, Oude Molen, Willemstad en Zwingelspaan. De particuliere woningeigenaren werden door plaatselijke en regionale installateurs geïnformeerd over energiebesparende maatregelen, zoals BSI, Coro-zonnepanelen, Bouwend Nederland, Energie Prestatie Advies Brabant, Atriensis BV, Wg Makelaars B.V en Mampaey installatiebedrijven. Op de markt waren ook energiebesparende materialen te bekijken, zoals spaar- en ledlampen, zonnepanelen, warmtepompen, HVR-ketels, en isolatiemateriaal en waterbesparende douchekoppen. Kluswijs Klundert /DOE- LAND heeft uitleg gegeven over energiebesparende verlichting. Stadsraad Vereniging Hart voor Willemstad/Helwijk, Kindercentra De Roef, Huurdersvereniging Moerdijkse Waard en Peinder Bike Service ondersteunden bij de doeactiviteiten die op de markt stonden. Met bijna 250 bezoekers mag de energiemarkt een succes genoemd worden.

4 De tien tips Op de energiemarkt konden bezoekers hun beste energietip opschrijven. Stadsraad Vereniging Hart voor Willemstad/Helwijk heeft de beste tien tips uitgekozen en beloond met een spaarlamp. 1. Doe overdag het licht uit (Merel Nelemans) 2. Meer kaarsen 's avonds en lichten uit (Demi vd Berg) 3. goed isoleren en ramen dicht als je verwarming aan doet. Verwarming uit als je weg gaat (Jette Moerland) 4. Meer buitenspelen en minder computer en TV (Laurens Rooze) 5. Beter isoleren (Cynthia Valke) 6. Licht uit doen als je ergens weggaat (Selyna Boer) 7. Alle drogers de deur uit. De was buiten aan de lijn (Ad grootenboer) 8. Op huurwoningen zonnepanelen aanbrengen (Piet Oosters) 9. Productie van goederen kost veel energie, dus doe langer met je spullen (Chris vd Hooven) 10. Dubbele ramen, extra isolatie, licht uit als je weg gaat (Celine Rooze) De basisscholen Willem de Zwijger, de Singel en de Ruigenhil deden mee met het scholenproject Braintrigger. groep 8 van bs. de Singel won met hun Waterschoep het beste idee! in de spotlight: De fietstechnicus In deze rubriek wordt een beroep beschreven waar in de huidige en de toekomstige arbeidsmarkt voldoende instroommogelijkheden voor zijn. Dit keer wordt het vak van Fietstechnicus beschreven. De fiets, scooter en bromfiets worden veel gebruikt voor woon-werkverkeer. Bedrijven bieden hun werknemers tegenwoordig zelfs een fiets van de zaak aan. Daarnaast is de fiets belangrijk voor recreatie. Nederland kent dan ook een heel aantal tweewielerwinkels. Bij BOVAg, de organisatie van ondernemers in de mobiliteitsbranche, zijn tweewielerbedrijven aangesloten. Fietsen, bromfietsen en scooters krijgen steeds meer technische snufjes. Als Fietstechnicus of Bromfietstechnicus (niveau 2) moet je daar alles van weten. Jouw taak is het onderhouden, repareren en afleveringsklaarmaken van de tweewielers. Dit doe je in de werkplaats. Ook kun je gevraagd worden om te assisteren in de winkel. Je hebt dan contact met klanten die advies en informatie wensen over de accessoires die in de winkel te koop zijn, zoals onderdelen, gereedschappen, kleding. Als Fietstechnicus of Bromfietstechnicus is je werk dus behoorlijk veelzijdig. Je moet technische vakkennis hebben, maar ook klantgericht zijn en producten kunnen verkopen. De fietstechniek ontwikkelt zich snel, met bijvoorbeeld nieuwe veersystemen, elektromotoren en elektronische trapondersteuning. Ook wordt het aanbod van fietsen steeds uitgebreider. Naast de gewone fiets heb je de racefiets, ATB (voor alle terreinen), city- en mountainbikes, diverse vouwfietsen en ga zo maar door. Als Fietstechnicus kun je je op één van die gebieden specialiseren. Om onderhoud en reparaties goed te kunnen uitvoeren, moet je handig en zelfstandig zijn. Je krijgt een opdracht of werkorder waar op staat wat je moet doen. Je haalt of bestelt de benodigde onderdelen en je controleert je eigen werk. Je leidinggevende is eindverantwoordelijk. Als een reparatie meer tijd kost dan gepland, overleg je met je leidinggevende of de klant. Hiervoor moet je klantvriendelijk zijn. Dit heb je ook nodig als je in de winkel omgaat met klanten. Daarnaast let een goede Fietstechnicus op de kosten en is hij collegiaal. Zeker in een klein bedrijf moet je goed kunnen samenwerken. Je hebt dus een baan met veel zelfstandigheid, waarvoor je sociaal en communicatief vaardig moet zijn. In de regio wordt de opleiding Fietstechnicus via de beroepsbegeleidende leerweg op niveau 2 aangeboden op het Markiezaat College in Bergen op Zoom.

5 Met één van onderstaande diploma s mag je deze opleiding gaan doen: VMBO-diploma sector techniek, basisberoepsgerichte leerweg VMBO-diploma andere sector, basisberoepsgerichte leerweg met wiskunde of natuur/scheikunde 1 diploma Assistent Mobiliteitsbranche (MBO-niveau 1) Colofon Dit is een nieuwsbrief van de stuurgroep jeugd-onderwijs. Deze stuurgroep bestaat uit vertegenwoordigers van:: Stichting De Waarden Stichting Openbaar Onderwijs West-Brabant Borgesiusstichting Stichting Markland College Kindercentra De Roef B.V. ggd West-Brabant Thebe Jeugdgezondheidszorg B.V. Stichting Thuiszorg West-Brabant Stichting Surplus Welzijn Bureau Jeugdzorg West-Brabant ggz Breburg MEE West-Brabant Juzt gemeente Moerdijk Redactie: RMO, team advies, gemeente Moerdijk december 2012 De redactie van de nieuwsbrief Jeugd en Onderwijs wilt u bij deze een zeer voorspoedig 2013 toewensen!

Energie besparen doe je samen met Brabantse Waard!

Energie besparen doe je samen met Brabantse Waard! Nummer 1 > 2015 Magazine van Brabantse Waard Energie besparen doe je samen met Brabantse Waard! In dit nummer o.a. Comfortabel wonen Duurzame keuzes bij woningrenovatie en nieuwbouw Energiek Moerdijk Betaalbare

Nadere informatie

Een handreiking voor gemeenten. Kansen van. jonge kinderen vergroten. met een. de ouders! samenhangend VVE-ouderbeleid

Een handreiking voor gemeenten. Kansen van. jonge kinderen vergroten. met een. de ouders! samenhangend VVE-ouderbeleid Een handreiking voor gemeenten Kansen van jonge kinderen vergroten met een samenhangend VVE-ouderbeleid En nu de ouders! Kansen van jonge kinderen vergroten met een samenhangend VVE-ouderbeleid En nu de

Nadere informatie

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Inleiding 5 Collegeprogramma 2014-2018 6 Beter contact 7 Faciliterende gemeente 8 Programma's 9 Programma Bestuur en veiligheid 11 Programma Dienstverlening 17 Programma Sport

Nadere informatie

Onderzoek Inwonerspanel: Duurzaamheidsagenda Nieuwegein

Onderzoek Inwonerspanel: Duurzaamheidsagenda Nieuwegein 1 (33) Onderzoek Inwonerspanel: Auteur Tineke Brouwers Respons onderzoek Op 18 december kregen de panelleden van 19 jaar en ouder (1.081 personen) een e-mail met de vraag of zij digitaal een vragenlijst

Nadere informatie

Visienotitie Beste Brede School West Beter, breder, best

Visienotitie Beste Brede School West Beter, breder, best Visienotitie Beste Brede School West Beter, breder, best Stadsdeel West Directie Strategie en Beleidsrealisatie Afdeling Talentontwikkeling November 2010-1 - Voorwoord In het coalitieakkoord West maakt

Nadere informatie

PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING

PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING INHOUD 1. INTRODUCTIE 3 2. AANLEIDING BASIS PROGRAMMA 4 2.1 Inspelen op ontwikkelingen 6 2.2 Wat wil de gemeen(te)schap 7 2.3 Wat is er al besloten? 8 3. DOEL VAN DIT PROGRAMMA

Nadere informatie

Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt

Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt Vastgesteld door Ledenvergadering PvdA De Bilt op 27 november 2013 1 Inhoudsopgave Voorwoord PvdA, weten wat er speelt en doen

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

Stad om op te groeien Kadernota Integraal Jeugdbeleid Groningen 2011-2014

Stad om op te groeien Kadernota Integraal Jeugdbeleid Groningen 2011-2014 Stad om op te groeien Kadernota Integraal Jeugdbeleid Groningen 2011-2014 Stad om op te groeien Kadernota Integraal Jeugdbeleid Groningen 2011-2014 Dienst Onderwijs Cultuur Sport en Welzijn, gemeente Groningen

Nadere informatie

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Samen Leven in Bronckhorst Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018 Inhoud Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Van grenzen naar ruimte: minder regels en meer mogelijkheden

Nadere informatie

Handreiking. De verbinding Passend onderwijs en zorg voor jeugd

Handreiking. De verbinding Passend onderwijs en zorg voor jeugd Handreiking De verbinding Passend onderwijs en zorg voor jeugd De verbinding Passend onderwijs en zorg voor jeugd 3 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Introductie 5 Stappenplan en checklist 7 Bouwsteen 1 - Tijdpad

Nadere informatie

Begroting 2015. Deel 1

Begroting 2015. Deel 1 Begroting 2015 Deel 1 Inhoudsopgave inhoud Inleiding en leeswijzer 3 1 2015 in vogelvlucht 6 2 Programma s 9 1. Programma Openbare orde en veiligheid 10 2 Programma Burgerrelaties 15 3. Programma Fysieke

Nadere informatie

Vermeerzaal 1.03. PvdA: Verkeer binnenstad Peiling

Vermeerzaal 1.03. PvdA: Verkeer binnenstad Peiling OVERZICHT De Raad 27-03-2007 Aanvang: 18:00 Tijd Het Plein 18:00 Creative Job voor (en door) jongeren Verslag ledenvergaderingen Omroep Amersfoort 19:00 Tijd Raadzaal 1.02 Molendijkzaal 0.01 Vermeerzaal

Nadere informatie

Evaluatie huisbezoeken Innovatietraject Wijkgerichte Inburgering Gemeente Roermond

Evaluatie huisbezoeken Innovatietraject Wijkgerichte Inburgering Gemeente Roermond Evaluatie huisbezoeken Innovatietraject Wijkgerichte Inburgering Gemeente Roermond November 2010 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 4 2. ACHTERGROND... 5 2.1. De wijk als vindplaats... 5 2.2. Roermondse wijkgerichte

Nadere informatie

concept DORPSVISIE DIEPENVEEN

concept DORPSVISIE DIEPENVEEN concept DORPSVISIE DIEPENVEEN Oktober 2013 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Andere rol gemeente... 3 1.2 Verantwoording Themakeuzes... 4 1.3 Leeswijzer... 4 2. Karakterisering dorp Diepenveen... 5 2.1 Historie...

Nadere informatie

Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd

Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd Uitgebracht aan: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Nadere informatie

Nota Ouders zijn partners Ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie in onderwijs

Nota Ouders zijn partners Ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie in onderwijs Tussenevaluatie Nota Ouders zijn partners Ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie in onderwijs "Betrokkenheid is bereidheid je een beetje in elkaar te verdiepen. Dat is eigenlijk alles" Uitspraak van een

Nadere informatie

Stadjers van A tot Z. Aanvalsplan laaggeletterdheid 2010-2014 Gemeente Groningen

Stadjers van A tot Z. Aanvalsplan laaggeletterdheid 2010-2014 Gemeente Groningen Stadjers van A tot Z Aanvalsplan laaggeletterdheid 2010-2014 Gemeente Groningen De strijd tegen laaggeletterdheid is het effectiefst wanneer hij op lokaal niveau wordt gevoerd. Daarom is in het Aanvalsplan

Nadere informatie

De kracht van buurtsportcoaches

De kracht van buurtsportcoaches De kracht van buurtsportcoaches en combinatiefunctionarissen Hoe je met hun inzet de sport- en beweegdeelname van mensen met een beperking een impuls geeft Een sportieve samenleving Inhoud 3 Een sportieve

Nadere informatie

Vroegschoolse educatie, ook iets voor ons?! Keuzewijzer voor vroegschoolse educatie

Vroegschoolse educatie, ook iets voor ons?! Keuzewijzer voor vroegschoolse educatie Oberon-Focus-KeuzeprocesVE 17-11-09 12:14 Pagina 1 Vroegschoolse educatie, ook iets voor ons?! Keuzewijzer voor vroegschoolse educatie Kinderen moeten alle kansen krijgen om zich te ontwikkelen. De school

Nadere informatie

Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018

Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018 Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018 Mei 2014 Voorwoord Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor alle ondersteuning, hulp en zorg aan kinderen en gezinnen bij opgroei en opvoedproblemen. De

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Een woord vooraf. Beste ouders/verzorgers,

Een woord vooraf. Beste ouders/verzorgers, 1 Een woord vooraf Beste ouders/verzorgers, Deze schoolgids is bestemd voor alle ouders / verzorgers van (toekomstige) leerlingen van Basisschool Het Mozaïek. We informeren u hiermee over allerlei zaken

Nadere informatie

Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018

Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018 Bestuursakkoord Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018 Emmen, mei 2014 2 Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018 Preambule Wakker Emmen, de PvdA en het CDA hebben elkaar gevonden in de vorming

Nadere informatie

Voorwoord. Separaat aan de jaarrekening 2014 bieden wij u een voorstel aan voor de resultaatbestemming. Baarle-Nassau, mei 2015

Voorwoord. Separaat aan de jaarrekening 2014 bieden wij u een voorstel aan voor de resultaatbestemming. Baarle-Nassau, mei 2015 Jaarstukken 2014 Voorwoord Voor u liggen de jaarstukken 2014. In jaarstukken kijken we terug op wat we het afgelopen jaar hebben gerealiseerd en wat de financiële impact hiervan was. De jaarstukken sluiten

Nadere informatie

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo L Jaarverslag 2012 CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo Inhoudsopgave Voorwoord 5 Verslag Raad van Toezicht 7 Organisatie 11 Christelijke identiteit 19 Onderwijs en

Nadere informatie

Jong Nieuw-West. Uitvoering actielijnen Jeugd en Onderwijs in Nieuw-West 2013-2015

Jong Nieuw-West. Uitvoering actielijnen Jeugd en Onderwijs in Nieuw-West 2013-2015 Jong Nieuw-West Uitvoering actielijnen Jeugd en Onderwijs in Nieuw-West 2013-2015 Samenvatting Stadsdeel Nieuw-West kent relatief veel kwetsbare gezinnen en risicojongeren. Het stadsdeel treft de komende

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Haarlem 2014-2018. Inhoudsopgave

Verkiezingsprogramma D66 Haarlem 2014-2018. Inhoudsopgave Nu vooruit Haarlem Inhoudsopgave VOORWOORD ALEXANDER PECHTOLD, PARTIJLEIDER... 3 VOORWOORD MAAIKE PIPPEL, LIJSTTREKKER D66 HAARLEM... 4 1.1 VERTROUWEN EN BOUWEN OP HAARLEMMERS... 6 1.2 WERKEN AAN EEN DUURZAAM

Nadere informatie

BETER MINDER, MAAR BETER. Een onderzoek naar de meerwaarde van cultuurcoaches op brede scholen

BETER MINDER, MAAR BETER. Een onderzoek naar de meerwaarde van cultuurcoaches op brede scholen BETER MINDER, MAAR BETER Een onderzoek naar de meerwaarde van cultuurcoaches op brede scholen Beter minder, maar beter Een onderzoek naar de meerwaarde van cultuurcoaches op brede scholen Opdrachtgever:

Nadere informatie

Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen

Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen Jaarverslag 2011 0 Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen Voorwoord Pagina 1. Inleiding 3 2. De CJG ontwikkeling in breder perspectief 4 2.1. Landelijke ontwikkelingen 4 2.2.

Nadere informatie