Brede School Boemerang

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Brede School Boemerang"

Transcriptie

1 Visiedocument Werkplan 2013 / 2014 Brede School Boemerang Inhoud. Voorwoord Brede school? Visie Wat doen we? Werkplan Diversen Voorwoord De gemeente Moerdijk is zeer ambitieus als het om brede scholen gaat. Het doel is om van alle basisscholen brede scholen te maken. De basisschool De Boemerang en partners om haar heen hebben deze uitdaging direct opgepakt. Met hulp van het schoolbestuur en de gemeente hebben we een brede school opgericht. We gaan er samen voor zorgen dat Brede School De Boemerang een sprankelende, leerzame, veilige en actieve stip op de kaart wordt. Ons programma kent voor- en naschoolse opvang, een peuteropvang, volwassenonderwijs en een huiswerkklas. Maar ook sport, cultuur en het jongerenwerk krijgt een plaats. Schooljaar 2013 / 2014 wordt een mooi jaar! Partners van Brede School De Boemerang: - Basisschool De Boemerang - Kindercentra De Roef - Surplus Welzijn - Combinatiefunctionarissen Sport en Cultuur - CJG: Centrum Jeugd en Gezin Moerdijk Wat is een brede school? Er is geen discussie over onze focus: het kind staat centraal In Moerdijk heeft de Stuurgroep Jeugd en Onderwijs voor een omschrijving (definitie) voor De Brede School Moerdijk gezorgd. Een brede school in Moerdijk: heeft als doel de ontwikkeling van kinderen te stimuleren; met hulp van activiteiten op het gebied van zorg, opvang en verrijking; heeft aanvullend als doel leefbaarheid in kernen en wijken te stimuleren; met als uitgangspunt een gestructureerde samenwerking op basis van een visiedocument en werkplan; waarbij ouderbetrokkenheid en ook betrokkenheid vanuit kern en wijk is gerealiseerd; en waarbij wordt deelgenomen aan het lokaal Overleg Brede Scholen Moerdijk.

2 Pagina 2 Visiedocument / werkplan Brede School de Boemerang Onze visie, onze overtuiging Alle kinderen zijn de moeite waard. De brede school richt zich op optimale ontwikkelingskansen voor alle kinderen. We zetten ons in om al onze kinderen en hun ouders te bereiken en voeren hiervoor zo nodig tijdelijk een specifiek doelgroepen- en/ of achterstandenbeleid. Bindingen zijn essentieel. Kinderen binnen de brede school worden uitgedaagd om deel te nemen aan activiteiten, waardoor zij hun eigen plaats leren vinden in relatie met anderen (socialisering). Risicosituaties worden gezamenlijk aangepakt De brede school richt zich op het verminderen risicofactoren en tegelijk wil zij beschermende factoren vergroten. Ouders zijn partner Ouders zijn eerst verantwoordelijk ten aanzien van de ontwikkeling en opvoeding van hun kind(eren). De brede school biedt ouders (op verzoek) aanvullende begeleiding en te ondersteuning aan. Ook worden ouders bij de brede school organisatie betrokken. Wat doen we? Wat mag u van ons verwachten? Waar gaan we voor? We hebben drie resultaatgebieden: Samen op de djembé: leuk en leerzaam Activiteiten er worden activiteiten georganiseerd voor kinderen en hun ouders/ verzorgers; de activiteiten zijn erop gericht om de ontwikkelingskansen van kinderen te vergroten en hun ontwikkeling te verrijken; Samenwerking en doorlopende leerlijnen de brede school staat voor samenwerking tussen de basisschool en aanverwante instellingen zoals kinderopvang, peuterspeelzaalwerk, bibliotheek, welzijnswerk, sport en cultuur. doorlopende leerlijnen en warme overdracht tussen peuteropvang en groepen 1 en 2. Betrokkenheid en draagvlak ouderbetrokkenheid leidt tot betere leerresultaten bij de kinderen. De brede school is mede daarom gericht op draagvlak en betrokkenheid bij ouders/verzorgers (mee denken mee doen); de brede school is gericht op het stimuleren van leefbaarheid in kernen en wijken; jong en oud samen, mensen uit diverse culturen samen.

3 Werkplan 2013 / 2014 Huiswerkbegeleiding Inhoud: De ervaring leert dat kinderen tegenwoordig steeds minder begeleiding krijgen bij het maken van huiswerk vanuit de ouders. Leerkrachten zien dat kinderen vaak het huiswerk niet gemaakt hebben, vergeten zijn of geen tijd hadden. De huiswerkklas heeft als doel om kinderen te assisteren bij het maken van huiswerk en daarmee hun schoolresultaten te verhogen. Dit is goed voor de kinderen (en hun ouders) en uiteindelijk ook voor de school. Een huiswerkklas is tevens positief vanuit het perspectief van de leefbaarheid van de wijk. De huiswerkbegeleiders komen uit de wijk. Voor wie: groepen 7 en 8 van Boemerang, ook voor de BSO kinderen Door wie: vrijwilligers uit Zevenbergen met aantoonbare kwalificaties, Surplus Welzijn en basisschool De Boemerang Hoe vaak: één maal per week, maandagmiddag van tot uur, we starten eerste blok half september, daarna nog twee blokken Kosten: 1,- per keer Huiswerk: niet altijd leuk, wel heel belangrijk! Doorlopende leerlijnen: warme overdracht Inhoud: Binnen de brede school werkt de basisschool de Boemerang nauw samen met De Roef Kindercentra en in het bijzonder met kinderdagverblijf De Blokkendoos. Op de Brede school is een ruimte voor de VVE-peuteropvang De Boemeltjes (Vroeg- en Voorschoolse Educatie) en de buitenschoolse opvang De Kanga s. Samen met de peuteropvang gaan de leerkrachten van groep 1-2 een thema uitwerken, om tot nog betere afstemming te komen. De medewerkers van de Roef zorgen voor een warme overdracht naar de leraren. Dit waarborgt de doorgaande pedagogische lijn. Op de buitenschoolse opvang staat buiten spelen en beweging centraal. Beide zijn belangrijk voor een gezonde ontwikkeling van het kind. Kanjerschool: Basisschool de Boemerang is sinds het voorjaar van 2013 officieel een Kanjerschool. Voor het volgen van de sociaalemotionele ontwikkeling van de kinderen en het voorkomen en aanpakken van pestgedrag wordt de Kanjermethode gebruikt. Om te zorgen voor een eenduidige aanpak zullen ook de overblijfouders en de leidsters van de Roef Kindercentra de Kanjertraining gaan volgen. Early Bird: Basisschool de Boemerang heeft in 2013 het Early Bird certificaat ontvangen. De school geeft Engels vanaf de kleuterklas. De komende schooljaren wordt gestreefd dit in samenwerking met de Roef verder uit te breiden.

4 Pagina 4 Visiedocument / werkplan Brede School de Boemerang Werkplan 2013 / Samenwerking Jongerenwerk Tune en De Boemerang Inhoud: Voor wie: Door wie: Hoe vaak: Informatievoorziening en ondersteuning vanuit het Jongerenwerk naar de basisschool. Het doel is om zoveel mogelijk kinderen te bereiken die anders misschien tussen wal en schip dreigen te vallen. Door activiteiten en straatwerk wordt vrijetijdsbesteding van jongeren ingevuld. alle kinderen van groep 4-8 van de Boemerang Jongerenwerk Tune, Surplus Welzijn Zie: Jongerenwerkactiviteiten worden in de nieuwsbrief van de school geplaatst, die elke twee weken verschijnt. Daarnaast komt de jongerenwerker één keer per jaar naar groep 8 om deze groep te voorzien van informatie. Samenwerking met Centrum voor Jeugd en Gezin Inhoud: Voor wie: Door wie: informatie en advies over opvoeden en opgroeien, zowel voor kleine als grote vragen voor (aanstaande) ouders/verzorgers, kinderen, jongeren en ieder die met deze groep te maken heeft, zowel in werk (onderwijs bijvoorbeeld) als vrijwillig (bijvoorbeeld de voetbaltrainer) medewerkers van Thebe, TWB, Surplus Welzijn, GGD, Juzt en MEE Contact: dagelijks telefonisch , per en op vaste inlooptijden op vaste locaties gepubliceerd op de website en op afspraak op diverse locaties in overleg met de medewerkers.

5 Naschoolse activiteiten Kunst & Cultuur In het kader van de verlengde schooldag wordt op een aantal donderdagen de onderstaande activiteiten georganiseerd in vier blokken van zes weken. De organisatie is in handen van de combinatiefunctionaris Kunst en Cultuur van de gemeente Moerdijk. Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4 Je eigen popmuziek voor groep 5, 6, 7 en 8 van 29 aug. t/m 3 okt. Je leert om je eigen popsong te maken, zowel de tekst als de muziek. Ter afsluiting is er een optreden voor ouders en/of leerlingen. Schilderen voor groep 6, 7 en 8 van 24 okt. t/m 28 nov. Met schilderen kan ieder kind uit de voeten. Het accent ligt op waarnemen en weergeven. Circus voor groep 1, 2, 3 en 4 van 9 jan. t/m 13 febr. Op passende muziek beelden de kinderen dieren en figuren van het circus uit. Technopolis voor groep 3, 4, 5 en 6 van 13 mrt. t/m 17 apr. In technopolis is alles High Tech, maar hoe zit dat eigenlijk als je er een brug wilt bouwen? Natuur en techniek worden worden op een manier onderzocht. De brede school De Boemerang is een open school Medegebruik door anderen van ruimte en faciliteiten van de brede school: Praatgroep Stichting grass organiseert oudercontactavonden bedoeld voor ouders en verzorgers van kinderen met ASS, zoals bijv. syndroom van Asperger of PDD-NOS en een normale begaafdheid. De Stichting maakt op maandagavonden gebruik van de ruimte in de Brede school. Dit vindt een keer per zes weken plaats. Muziek Het Ruimteorkest repeteert op zondag in de grote hal. Het Koor uit Zevenbergen repeteert op maandag in de hal. Cursussen Het Kellebeek college verzorgt cursussen voor volwassenen: Nederlands verbeteren, NT2/Alfa, Engels voor beginners, computerlessen, Knoppencursus: omgaan met mobieltjes, afstandsbediening.

6 Pagina 6 Visiedocument / werkplan Brede School de Boemerang Brede school: de schakel in de wijk Een brede school richt zich (ook) op het stimuleren van de leefbaarheid. De inzet is het vergroten van maatschappelijke participatie en sociale cohesie. We zien de brede school als een schakel; een vitaal draaipunt in de wijk of kern. Vooral in de kleine kernen waar steeds meer voorzieningen wegtrekken kan een brede schoolinitiatief veel betekenen voor de omgeving. Denk aan betrokkenheid van buurtverenigingen; denk aan doe-activiteiten voor kinderen en ouders; denk aan sport, cultuur en educatie. Een brede school is dé plek waar wat te halen en brengen valt (vooral) óók na schooltijd. De school is een natuurlijke sociale voorziening die kan dienen als katalysator op wijkniveau. Een school is de plek waar mensen aansluiting met anderen vinden. Een school kan ruimte faciliteren of buurtbewoners betrekken bij een schoolse activiteit. Bewoners en bewoners groepen worden gestimuleerd om zelf activiteiten te ontplooien. Onderzoek toont aan, dat mensen met name bereid zijn om te participeren en zelf verantwoordelijkheden te dragen indien hun directe woonomgeving in het geding is.. Schoon, heel en veilig zijn daarbij vaak de trefwoorden: het schoonhouden van de buurt, het samenwerken aan een veilige buurt, het creëren van goede speelplekken voor kinderen of het opstellen van straatregels om het leefklimaat te verbeteren. De brede school als voorziening; als schakel in de wijk biedt volop kansen om hierop in te spelen. Het brede school opbouwwerk wordt verzorgd door Merle Dekker van Surplus Welzijn.

7 Lekker sporten, veel bewegen; altijd goed Sinds 2011 is in de gemeente Moerdijk Jeroen Strootman als sportcoördinator actief. Zo ook op Brede school De Boemerang. Jeroen heeft als hoofdtaak het maken van verbindingen tussen sportverenigingen, de buitenschoolse opvang (BSO) en het basisonderwijs. Anders gezegd: op gebied van sport en beweging vraag en aanbod dichter bij Elkaar brengen. Het einddoel is er voor te zorgen dat de jeugd meer in aanraking komt met sport waardoor ze zich beter kan ontwikkelen. Denk hierbij aan het vergroten van het maatschappelijk rendement van sport; hst bevorderen van een gezonde leefstijl (voeding en bewegen); de preventie en bestrijding van overgewicht. Daarnaast wordt geprobeerd om de kinderen naar de sportvereniging te brengen. Tegelijk is er speciale aandacht voor het integreren van mensen met een beperking binnen de sportvereniging. Met de nieuwsbrief zal de directie u op de hoogte brengen van wat er precies wordt georganiseerd. Maak ruimte voor talent!

8 Pagina 8 Visiedocument / werkplan Brede School de Boemerang Braziliaans Slagwerk: Erg leuk, zegt Marijn Contact Brede school De Boemerang De Meeren 1 Postbus AA Zevenbergen Contactpersoon Mariette Landzaat (0168) Redactie Jos Wielders, Procescoordinator Brede school Moerdijk ALP Zevenbergen Voorjaar 2012 is de Brede School Boemerang gestart met twee blokken cultuureducatie van vier weken op de verlengde schooldag. Blok 1 was Braziliaans slagwerk en blok 2 het KinderKunst-Atelier. Marijn uit groep 6 heeft het blok Braziliaans slagwerk gevolgd. Hij gaat op donderdagmiddag naar de BSO. Zijn moeder had in de nieuwsbrief gelezen dat er een activiteit op donderdag na schooltijd plaats zou starten. Samen met nog vijf andere kinderen uit groep 4, 5 en 6 heeft hij deze workshop gevolgd. Na afloop van de workshop ging hij weer naar de BSO. Doordat de BSO bij het schoolgebouw is, was het voor hem erg makkelijk om er naar toe te gaan. Voor Marijn was het slagwerk en een leuke afwisseling, omdat hij muziek maken erg leuk vindt. De docent, Joost Verbraak, had verschillende trommels bij zich, drie grote trommels, een aantal kleinere en snaartrommels. Iedere week werd op dezelfde trommels gespeeld. Er werden verschillende ritmes aangeleerd, zoals een samba en een 1 e en 2 e break. De laatste workshop kwamen de ouders en enkele leerkrachten kijken. Op de vraag of hij bij een volgende activiteit weer mee zou doen, was hij heel duidelijk: als het iets is wat ik thuis niet kan doen dan zeker, want ik vond het erg leuk. Het zou ook langer dan vier weken mogen duren. Samba Brasilia Productie De productie van dit visieplan is mogelijk gemaakt door de gemeente Moerdijk

Deel 3: productenboek Voorwaarden

Deel 3: productenboek Voorwaarden Deel 3: productenboek Voorwaarden Dit deel bevat voorbeelden van instrumenten en methoden die in de Zuid-Hollandse praktijk zijn gebruikt om brede scholen te ontwikkelen. Tevens zijn er voorbeelden opgenomen

Nadere informatie

Jong Nieuw-West. Uitvoering actielijnen Jeugd en Onderwijs in Nieuw-West 2013-2015

Jong Nieuw-West. Uitvoering actielijnen Jeugd en Onderwijs in Nieuw-West 2013-2015 Jong Nieuw-West Uitvoering actielijnen Jeugd en Onderwijs in Nieuw-West 2013-2015 Samenvatting Stadsdeel Nieuw-West kent relatief veel kwetsbare gezinnen en risicojongeren. Het stadsdeel treft de komende

Nadere informatie

In verbinding naar de toekomst. Beleidsplan Stichting Akkoord!-po 2011-2015

In verbinding naar de toekomst. Beleidsplan Stichting Akkoord!-po 2011-2015 In verbinding naar de toekomst Beleidsplan Stichting Akkoord!-po 2011-2015 Voorwoord Primair onderwijs bereidt kinderen voor op hun toekomst, ouders hebben de keuze uit openbaar of bijzonder onderwijs.

Nadere informatie

Schoolgids 2015/2016. Meester Bosmanshof 1 5953DM Reuver 077-4748216 info@bosdael.kerobei.nl

Schoolgids 2015/2016. Meester Bosmanshof 1 5953DM Reuver 077-4748216 info@bosdael.kerobei.nl Schoolgids 2015/2016 Meester Bosmanshof 1 5953DM Reuver 077-4748216 info@bosdael.kerobei.nl VOORWOORD Dit is de schoolgids van Basisschool Bösdael in Reuver. Met peuterspeelzaal Pinkeltje en kindercentrum

Nadere informatie

Toekomstbeelden Vensterschool Koorenspoor. Annelies Kassenberg & Tonny van den Berg

Toekomstbeelden Vensterschool Koorenspoor. Annelies Kassenberg & Tonny van den Berg Toekomstbeelden Vensterschool Koorenspoor Annelies Kassenberg & Tonny van den Berg INHOUD Voorwoord 4 De Vensterschool in een veranderende samenleving 7 Dit project is mede mogelijk gemaakt door subsidies

Nadere informatie

Schoolgids openbare basisschool De Schakel

Schoolgids openbare basisschool De Schakel Schoolgids openbare basisschool De Schakel Schooljaar 2013-2014 1 1.Voorwoord Geachte ouders, Het doet ons genoegen u een uitgave van de schoolgids te kunnen aanbieden. Scholen verschillen in sfeer, in

Nadere informatie

Kadernota. Zorg voor Jeugd

Kadernota. Zorg voor Jeugd Kadernota Zorg voor Jeugd Juli 2013 1 Voorwoord Voor u ligt de Kadernota Zorg voor Jeugd. Deze nota gaat, in beleidstaal, over de 'transformatie Zorg voor Jeugd'. In gewone mensentaal gaat zij over de

Nadere informatie

Visienotitie Beste Brede School West Beter, breder, best

Visienotitie Beste Brede School West Beter, breder, best Visienotitie Beste Brede School West Beter, breder, best Stadsdeel West Directie Strategie en Beleidsrealisatie Afdeling Talentontwikkeling November 2010-1 - Voorwoord In het coalitieakkoord West maakt

Nadere informatie

Samenwerken met de omgeving. Hoofdstuk 18

Samenwerken met de omgeving. Hoofdstuk 18 234 Samenwerken met de omgeving De moeder van Astrid (6) is bloemist. In de kersttijd komt zij een woensdagmiddag naar de buitenschoolse opvang om samen met de kinderen kerststukjes te maken. Ze heeft

Nadere informatie

jaarverslag 2013 Nodig èn beschikbaar!

jaarverslag 2013 Nodig èn beschikbaar! jaarverslag 2013 Nodig èn beschikbaar! Voorwoord jaarverslag 2013 Geachte lezer, Mede namens het bestuur, de medewerkers en de vrijwilligers nodig ik u van harte uit om kennis te nemen van ons jaarverslag

Nadere informatie

met filmpjes Rotterdam Children s Zone Geef kinderen een succesvolle toekomst

met filmpjes Rotterdam Children s Zone Geef kinderen een succesvolle toekomst met filmpjes Rotterdam Children s Zone Geef kinderen een succesvolle toekomst Rotterdam Child Geef kinderen een succesvolle toekomst Wanneer je werkt of woont in een van de zeven oude stadswijken op Rotterdam

Nadere informatie

Jaarwerkplan 2015 Stichting SHINE

Jaarwerkplan 2015 Stichting SHINE Jaarwerkplan 2015 Stichting SHINE Mirjam van der Leer SHINE Houten De Slinger 2 3995 DE Houten www.shinehouten.nl Inhoudsopgave Missie en Visie Jaarwerkplan 2015: p. 3 p. 6 1. Doelstellingen en uitgangspunten

Nadere informatie

Vlaanderenstraat 56 4826 AH Breda. 076-5871177 kbsdewisselaar_info@inos.nl

Vlaanderenstraat 56 4826 AH Breda. 076-5871177 kbsdewisselaar_info@inos.nl Vlaanderenstraat 56 4826 AH Breda 076-5871177 kbsdewisselaar_info@inos.nl Beste Ouders Dit is de schoolgids en kalender van Kbs de Wisselaar. Hierin vindt u informatie over onze school: over hoe wij werken

Nadere informatie

Groningen ademt onderwijs

Groningen ademt onderwijs Groningen ademt onderwijs Voorwoord Groningen ademt onderwijs. Dat ervaar en voel je elk moment dat je door onze stad loopt. Samen met onze onderwijspartners steken we dan ook veel energie in het creëren

Nadere informatie

1 e halfjaarverslag 2014

1 e halfjaarverslag 2014 1 e halfjaarverslag 2014 Januari - juni 2014 SCw Leiderdorp INHOUDSOPGAVE Pagina 2 1. Inleiding Pagina 3 2. Trends en samenvatting Pagina 6. 3. Kinderwerk Pagina 9. 4. Jongerenwerk 16- Pagina 14. 5. Accommodatie

Nadere informatie

BASISSCHOOL DE KLIMROOS

BASISSCHOOL DE KLIMROOS SCHOOLGIDS BASISSCHOOL DE KLIMROOS 27CM SCHOOLJAAR 2015-2016 1 Welkom! U en uw kind en zijn van harte welkom op de OBS de Klimroos. OBS de Klimroos biedt goed onderwijs voor alle leerlingen. De kwaliteit

Nadere informatie

Werkplan Jongerenwerk. Krimpen a/d IJssel. Oktober 2012

Werkplan Jongerenwerk. Krimpen a/d IJssel. Oktober 2012 Werkplan Jongerenwerk 2013 Krimpen a/d IJssel In dit werkplan worden de werkzaamheden van het Moderne Jongerenwerk beschreven voor het jaar 2013 op basis van signalen en bevindingen van het voorgaande

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 INHOUDSOPGAVE Pagina Schoolondersteuningsprofiel 18 Hoogbegaafdheid Dyslexie diagnose en behandeling Inhoudsopgave 1 Externe deskundigheid 20 Voorwoord 2 Jeugdgezondheidszorg De school

Nadere informatie

EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!<<

EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!<< EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!> INTERACTIEF EN BETROKKEN!

Nadere informatie

Wensen en behoeften aan kinderopvang van ouders van kinderen met een ondersteuningsvraag Floor Kaspers

Wensen en behoeften aan kinderopvang van ouders van kinderen met een ondersteuningsvraag Floor Kaspers Ken mijn kind... Wensen en behoeften aan kinderopvang van ouders van kinderen met een ondersteuningsvraag Floor Kaspers Ouders willen altijd het beste voor hun kind! Het Kinderopvangfonds hecht aan de

Nadere informatie

Stad om op te groeien Kadernota Integraal Jeugdbeleid Groningen 2011-2014

Stad om op te groeien Kadernota Integraal Jeugdbeleid Groningen 2011-2014 Stad om op te groeien Kadernota Integraal Jeugdbeleid Groningen 2011-2014 Stad om op te groeien Kadernota Integraal Jeugdbeleid Groningen 2011-2014 Dienst Onderwijs Cultuur Sport en Welzijn, gemeente Groningen

Nadere informatie

Samen investeren in de basis

Samen investeren in de basis Samen investeren in de basis Voorwoord Colofon Met deze brochure wil Rabobank Amsterdam andere bedrijven inspireren om een langdurig samenwerkingsverband met een basisschool in Amsterdam aan te gaan. Wij

Nadere informatie

Jeugdbeleid 2014-2017

Jeugdbeleid 2014-2017 Jeugdbeleid 2014-2017 een kubus vol kansen I nleiding Gezondhe id & Opvoedin g Ontspanning & Vr ije Tijd Onder wij s & Educatie I ntegr aal jeugdbele id Par ticipat ie & Over last 1 Inhoud Voorwoord 4

Nadere informatie

Basisscholen. in De Baarsjes. Kom eens kijken op mijn school!

Basisscholen. in De Baarsjes. Kom eens kijken op mijn school! Basisscholen in De Baarsjes Kom eens kijken op mijn school! A10 De Baarsjes Erasmuspark PIETER V. D. 7 1 JAN VAN GALENSTRAAT REINIER GEUZEN CLAESZEN PLEIN KADE S105 DR. J. VAN BREEMEN STRAAT JAN VAN GALENSTRAAT

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool Tweelingen

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool Tweelingen SCHOOLGIDS 2014-2015 Basisschool Tweelingen EEN WOORD VOORAF Geachte ouders/verzorgers, Dit is de schoolgids van basisschool Tweelingen voor het schooljaar 2014-2015. Samen met de kalender geeft de schoolgids

Nadere informatie

Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018

Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018 Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018 Mei 2014 Voorwoord Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor alle ondersteuning, hulp en zorg aan kinderen en gezinnen bij opgroei en opvoedproblemen. De

Nadere informatie

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs.

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. Auteurs: Maartje Reitsma Aleid Schipper praktijkvoorbeeld * uitgelicht * succesfactor * regelgeving Deze handreiking, gebaseerd op de resultaten

Nadere informatie

Stadsdeel Osdorp. Jong in Osdorp 2007-2010. Jong in Osdorp. Programma Jeugd 2007 2010 tussenrapportage maart 2008

Stadsdeel Osdorp. Jong in Osdorp 2007-2010. Jong in Osdorp. Programma Jeugd 2007 2010 tussenrapportage maart 2008 april 2008 Jong in Osdorp Programma Jeugd 2007 2010 tussenrapportage maart 2008 1 april 2008 Voorwoord Op 27 april 2007 is in de raadsvergadering het programma jeugd 2007-2010 vastgesteld onder de titel

Nadere informatie

Schoolgids 2013-2014 2014-2015

Schoolgids 2013-2014 2014-2015 Schoolgids 2013-2014 2014-2015 1 Inhoud OBS Kompas Schoolgids 2013-2014 en 2014-2015 Voorwoord 1 Onze school 2 De organisatie van ons onderwijs 3 School in ontwikkeling 4 Zorg voor de kinderen 5 Resultaten

Nadere informatie

HET SCHRIJVERKE SCHOOLGIDS 2014-2015

HET SCHRIJVERKE SCHOOLGIDS 2014-2015 HET SCHRIJVERKE SCHOOLGIDS 2014-2015 1 INHOUDSOPGAVE. 2 Inhoudsopgave blz. 2 Woord vooraf blz. 5 Stichting Uniek blz. 6 1. De school blz. 9 1.2 directie blz. 9 1.3 managementteam blz. 9 1.4 namen teamleden

Nadere informatie