Evaluatie van de website van het Centrum voor Jeugd en Gezin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Evaluatie van de website van het Centrum voor Jeugd en Gezin"

Transcriptie

1 Evaluatie van de website van het Centrum voor Jeugd en Gezin Een onderzoek naar het bereik van de doelgroep, het beantwoorden aan de behoeften van de gebruiker en het bereik van de beoogde effecten van de opdrachtgever. Ilse Deurman S Maart 2010 Masterscriptie voor Communication Studies Faculteit Gedragswetenschappen Universiteit Twente te Enschede Afstudeercommissie: Dr. C.H.C. Drossaert Dr. H. Boer Opdrachtgever: GGD Flevoland Extern begeleiders: C. van Eijden M. Valkhof

2 Voorwoord Bij mijn zoektocht naar een geschikte afstudeeropdracht, passend bij mijn wensen en de richtlijnen van Communication Studies, kwam ik terecht bij de afdeling Beleid en Onderzoek (B&O) van de GGD Flevoland. Zij waren benieuwd wat het bereik en de reacties van ouders waren op de website van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Het antwoord op deze vragen is te vinden in de scriptie die voor u ligt. Meerdere personen hebben meegewerkt aan het tot stand komen van de resultaten en aan de fijne sfeer waarin ik mijn onderzoek heb mogen doen. Een aantal van hen wil ik hier graag bedanken. Om te beginnen denk ik hierbij aan Claartje van Eijden mijn begeleider vanuit B&O, zonder haar tijd, goede ideeën en intensieve support tijdens mijn afstuderen was dit niet mogelijk geweest. De afdeling B&O bedank ik voor hun enthousiasme en interesse in het onderzoek. Daarnaast gaat mijn dank uit naar Ellen, Nienke en Willeke voor hun feedback. Een bijzonder bedankje komt toe aan Miranda Valkhof en Inge van het CJG, voor hun betrokkenheid, enthousiasme en gezelligheid. Natuurlijk gaat mijn dank ook uit naar bij begeleiders van de Universiteit Twente. Dr. Stans Drossaert en dr. Henk Boer, streng maar rechtvaardig hebben zij mij geholpen het onderzoek en de scriptie naar een hoger plan te tillen. Als laatste maar zeker niet onbelangrijk wil ik de mensen bedanken die direct of indirect een rol hebben gespeeld bij mijn afstuderen. Hierbij denk ik in het bijzonder aan mijn familie en Jeroen, bedankt voor jullie onvoorwaardelijke support. Ook mijn vrienden wil ik bedanken voor hun feedback, aanwezigheid en luisterend oor. Daarnaast wil ik de directeur van de school en de medewerkers van het kinderdagverblijf en consultatiebureau bedanken omdat het uitvoeren van het onderzoek zonder hun goedkeuring niet plaats had gevonden. Tot slot wil ik alle participanten bedanken voor hun medewerking. Zonder deze mensen was mijn onderzoek niet mogelijk geweest. Zwolle, 15 maart 2010 Ilse Deurman 2

3 Inhoud Samenvatting 5 Summary 7 1 Inleiding Opvoedingsproblematiek Opvoedingsondersteuning Het centrum voor Jeugd en Gezin Opvoedingsondersteuning via internet De website van het Centrum voor jeugd en gezin Inhoud van de website van het CJG Het gebruik van de website van het CJG Bezoeken en herbezoeken (opvoedings)website Evaluatie onderzoek 21 2 Onderzoeksmethode Onderzoeksopzet Werving Procedures Meetinstrument Pretest Demografische kenmerken Vragen over de opvoeding Algemene vragen over het CJG en de website van het CJG Vragen over het uiterlijk van de website van het CJG Zoektaken /usabilitytest Vragen over de inhoud van de website van het CJG Vragen over effectiviteit Analyse van het interview en de taken 28 3 Resultaten Demografische gegevens van de participanten Het beeld van ouders over de opvoeding Zoeken van opvoedinformatie Bekendheid en associaties met het CJG Bekendheid met en het gebruik van de website van het CJG Beoordeling van de website Inhoud Vorm Navigatie Effect op kennis, vaardigheden en drempelverlaging Intentie om de website van het CJG te gaan bezoeken 44 4 Conclusie/discussie Bekendheid van het CJG en de website van het CJG Bezoeken en herbezoeken website Beoordeling van de website Inhoud Vorm 49 3

4 4.3.3 Navigatie Heeft de website het beoogde effect op (kennis), vaardigheden en drempelverlaging? Beperkingen van de methode Onbekendheid met de website van het CJG Participanten Opvoedingssituatie van de participanten Generaliseerbaarheid van de resultaten Betekenis resultaten 53 5 Literatuur 56 6 Bijlagen Bijlage 1 Brief aan ouders Basisschool de Regenboog 60 Bijlage 2 Brief aan deelnemers van de Pubercursus 61 Bijlage 3 Usability onderzoek 62 Bijlage 4 Zoektaken 67 Bijlage 5 Planning 69 Bijlage 6 Onderwerpen waar de interesse van de ouders naar uit gaat 71 4

5 Samenvatting Het onderzoek dat in deze scriptie wordt beschreven is uitgevoerd in opdracht van de GGD Flevoland. De afdeling Beleid en Onderzoek (B&O) van de GGD Flevoland heeft in samenwerking met andere organisaties de website van het CJG ontwikkeld. In september 2008 opende gemeente Lelystad een (fysiek) Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) in Lelystad. Op hetzelfde moment is een pilot van het virtueel Centrum voor Jeugd en Gezin (vcjg) gestart in de Lelystadse Atol en Zuiderzeewijk. Het vcjg is een website die hoort bij het fysieke CJG. Het CJG richt zich op de vijf WMO functies; informatie en advies, (licht) pedagogische ondersteuning, toeleiding naar hulp, signalering en coördinatie van zorg. De website van het CJG sluit aan bij de functies van het fysieke CJG, maar dient tevens om eventuele drempels die mensen hebben om naar het fysieke CJG te gaan te verlagen en het bereik van het CJG te verhogen. De volgende onderzoeksvraag is opgesteld; Bereikt de website van het CJG de (juiste) doelgroep, beantwoordt het aan de behoeften van de gebruiker en bereikt het de beoogde effecten van de opdrachtgever? Om antwoord op deze vraag te vinden hebben interviews met zoektaken plaatsgevonden onder de doelgroep van de website. Deze doelgroep bestaat uit aanstaande ouders en ouders met kinderen in de leeftijd van 0 tot 23 jaar. De zoektaken zijn gebruikt om te bekijken of de geïnterviewden hun weg op de website konden vinden. De ouders kregen tijdens het interview vragen over achtergrondkenmerken en hun opvoedingssituatie. Daarnaast werd hen gevraagd naar de bekendheid en het gebruik van de website van het CJG. Ten slotte werd de participanten gevraagd de inhoud en effectiviteit van de website te waarderen. Het interview en de taken zijn gebaseerd op het Technology Acceptance Model (TAM) en wetenschappelijke literatuur. Uiteindelijk hebben 23 ouders aan het onderzoek meegewerkt, waarvan er acht in de Atol of de Zuiderzeewijk woonden. Het blijkt dat ouders over het algemeen positief zijn over de website van het CJG en de website in de toekomst willen gebruiken. Dat de website nu nog niet wordt gebruikt, lijkt 5

6 te komen doordat deze niet goed bekend is. Een goed pr- en communicatieplan en een aantal aanpassingen aan de website, op basis van aanbevelingen van de participanten en wetenschappelijke literatuur, is hier op zijn plaats. 6

7 Summary This research has been conducted under supervision of a community health center in Flevoland (the Netherlands). This community health center developed a website for the Center for Youth and Family (CYF) in Lelystad, in cooperation with other organizations. The CYF in Lelystad opened in September At the same time a pilot of the website was developed for two districts in Lelystad. The CYF has five functions; information and advice, pedagogic support, referring to help, signaling problems, and coordination of care. The website of the CYF adapts to these functions, but has two extra functions: to minimize the fear people have to visit the CYF and higher visits to the CYF. The following research question is presented; Does the website of the CYF attain the right user, does it answer to the needs of the user, and does it reach the goals of the sponsor? Interviews took place to answer these questions. The desired group of this interview were parents to be and parents with children in the age of zero to twenty-three. In the interviews, search tasks were used to find out how users evaluate the usability of the website. The participants had to answer questions about demographic features, their parenting situation, familiarity with and use of the website of the CYF and their thoughts about the content and efficiency of the website. The interview and tasks were based on the Technology Acceptance Model and scientific literature. Twenty-three parents participated, eight of which were from the district the pilot took place in. On the whole parents were positive about the website of the CYF and they indicated they wanted to start using it in the future. The fact that the website hasn t been visited by these parents, seems to be due to a lack of P.R. and Communication. 7

8 The present research led to the following recommendations: add some adjustments to the website, and develop a P.R. and Communications plan, based on the recommendations of the participants and literature. 8

9 1 Inleiding In deze scriptie zal worden ingegaan op een evaluatie die is uitgevoerd in samenwerking met GGD Flevoland en het Centrum voor Jeugd en Gezin Lelystad. In dit hoofdstuk zal een beschrijving worden gegeven van de opvoedingsproblematiek en opvoedingsondersteuning. Daarnaast zal het Centrum voor Jeugd en Gezin aan bod komen met vervolgens de opvoedingsondersteuning op het internet en de website van het Centrum voor Jeugd en Gezin. 1.1 Opvoedingsproblematiek De Jongh & Vlek (2009) hebben in opdracht van het Ministerie voor Jeugd en Gezin onderzoek gedaan naar de opvoeding. Uit hun onderzoek blijkt dat, hoewel 90 procent van de ouders zijn eigen opvoedingskwaliteiten goed vindt, 70 procent wel eens een moment heeft tijdens de opvoeding dat hij zich geen raad meer weet. Ook uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (2007) blijkt dat 11 procent van de ouders de opvoeding niet aan kan. Daarnaast blijkt dat 36 procent van de ouders zich zorgen maakt over de opvoeding van hun kinderen en 61 procent hulp wil bij de opvoeding (Centraal Bureau voor de Statistiek, 2007). Op de momenten dat de ouder zich zorgen maakt of geen raad meer weet kunnen opvoedingsvragen ontstaan en de vraag naar middelen om bij de opvoeding te ondersteunen. Vragen die ouders hebben gaan het meest over de opvoeding in het algemeen, de emotionele ontwikkeling van kinderen, schoolprestaties en motivatie van schoolgaande kinderen (Van Weert & Zeijl, 2008). Volgens Kousemaker (1997) zijn er vijf opvoedsituaties waar een gezin in terecht kan komen; de goede en gewone opvoedsituatie, de pedagogische risicosituatie, de licht problematische opvoedingssituatie, de matig problematische opvoedsituatie en de ernstig problematische opvoedsituatie. Deze opvoedingssituaties hebben te maken met in hoeverre het wensbeeld dat de ouders hebben over hun opvoeding, naar hun mening, overeenkomt met de werkelijke situatie. Daarnaast zijn er nog drie dingen van invloed op deze opvoedingssituaties, namelijk; de tevredenheid over de opvoeding en ontwikkeling van de kind(eren), hoe toereikendheid en acceptabel de middelen zijn die ouders kunnen gebruiken bij de opvoeding en de mate waarin ouders het gevoel hebben de opvoedingsvragen die zij hebben aan te kunnen (Kousemaker, 1997). 9

10 De gedachte achter deze opvoedsituaties van Kousemaker (1997) is, dat een ouder meer tevreden is en minder problemen heeft met de opvoeding als hij antwoorden heeft op zijn opvoedingsvragen en voldoende middelen heeft om bij de opvoeding te gebruiken. De afgelopen jaren is de draagkracht van de steunstructuren rond ouders (zoals familie, vrienden en kennissen) afgenomen. Dit zorgt ervoor dat ouders de steun waar ze behoefte aan hebben rondom de opvoeding van hun kinderen, mogelijk mislopen (Bakker, Bakker, van Dijke & Terpstra, 1998). Als dit gebeurt, kan bij ouders het gevoel van eenzaamheid, onzekerheid of incompetentie ontstaan, waardoor de opvoedingssituatie van ouders verslechterd (Bakker, Bakker, van Dijke & Terpstra, 1998; Kousemaker, 1997). Opvoedingsondersteuning aan opvoeders is daarom erg belangrijk (Moran, Ghate & Van der Merwe, 2004). 1.2 Opvoedingsondersteuning Om opvoeders zo goed mogelijk te voorzien van middelen om vragen en problemen tijdens de opvoeding en ontwikkeling van de kinderen op te kunnen lossen, kunnen zij gebruik maken van opvoedingsondersteuning. Opvoed- en opgroeiondersteuning heeft volgens de wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) vijf functies, namelijk; informatie en advies, licht pedagogische ondersteuning, toeleiding naar hulp, signalering en coördinatie van zorg (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 2004). Volgens Hoek (2008) heeft opvoedingsondersteuning verschillende definities, maar hebben deze allemaal hetzelfde doel voor ogen namelijk; de opvoedingspositie van ouders versterken. Er hoeft dus geen probleem te zijn om gebruik te maken van opvoedingsondersteuning, maar het is wel een belangrijke strategie in het voorkomen van (ernstige) gezinsproblematiek en het is een belangrijk middel om een optimale ontwikkeling van kinderen te bevorderen (Urban & van Eijden, 2008). Over de effectiviteit van opvoedondersteuning in zijn geheel bestaat nog geen eenduidigheid. Dit blijkt ondermeer uit een review van Moran, Ghate & Van der Merwe (2004). Op een aantal punten vinden zij echter wel eenduidigheid over wat werkt bij het geven van opvoedondersteuning. Deze punten komen, voor zover deze betrekking hebben op het huidige onderzoek, later aan bod. 10

11 1.3 Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Om ouders en verzorgers zo goed mogelijk te voorzien van up-to-date en betrouwbare opvoedings- en opgroei-informatie en/of te kunnen doorverwijzen naar een professional, is het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) in het leven geroepen. Het Ministerie Jeugd en Gezin heeft besloten dat in 2011, in elke gemeente van Nederland minstens één CJG operationeel moet zijn. Het CJG richt zich op de vijf eerdergenoemde WMO functies (Programmaministerie Jeugd en Gezin, 2007). De functie van het CJG is enerzijds dat een ouder met een opvoedingsvraag zó bij het CJG naar binnen moet kunnen lopen en daar geholpen worden, of doorverwezen worden naar een professional. Anderzijds is het bedoeld voor zorgverleners om vragen en problemen van ouders te signaleren en coördineren. Het CJG is een overkoepelende organisatie die lokale functies en taken met betrekking tot gezondheid, opgroeien en opvoeden bundelt. Het coördineert jeugdbeleid en de doorverwijzing naar gezondheidszorg en jeugdzorg (Programmaministerie Jeugd en Gezin, 2008). Het CJG functioneert dus als een overkoepelend orgaan waaronder verschillende gezondheids- en jeugdzorginstellingen (zoals het Consultatiebureau en Bureau Jeugdzorg) vallen. De doelgroep van het CJG bestaat uit kinderen, jongeren, aanstaande ouders en ouders van kinderen in de leeftijd van 0 tot 23 jaar (Programmaministerie Jeugd en Gezin, 2008). Hoewel de CJG s zijn opgericht om laagdrempelige hulp en ondersteuning te bieden, blijkt uit onderzoek van De Jongh & Vlek (2009) dat slechts 1% van de ondervraagde ouders wel eens met een medewerker van het CJG over de opvoeding heeft gepraat. Dit is vrij weinig en kan komen doordat de drempel, om met iemand van het CJG te praten, te hoog ligt. Uit onderzoek van Stichting Alexander (2008) onder Zwolse jongeren, ouders en professionals over het CJG bleek, dat er een zestal drempels bestaan voordat men de stap neemt naar informatie, advies en hulp. Deze drempels zijn; de schaamte voor problemen ten opzichte van omstanders en professionals, de angst dat problemen worden doorverteld, verschillen in taal en cultuur, de angst dat kinderen worden weggenomen en de angst voor een onbekende plek met onbekende mensen. Daarnaast zoeken (allochtone) vaders minder snel hulp (Stichting Alexander, 2008). 11

12 1.4 Opvoedondersteuning via internet Door opvoedingsondersteuning via het internet aan te bieden worden drempels die het verkrijgen van deze ondersteuning verhinderen, mogelijk weggenomen en kan daarnaast de bereikbaarheid van de informatie worden verhoogd. Een groot voordeel van opvoedingsinformatie via internet is de anonimiteit. Men kan op het internet terecht met allerlei vragen zonder dat iemands sociale netwerk hier vanaf weet. Dit biedt een omgeving waar ouders/opvoeders met vragen over de opvoeding, niet worden veroordeeld (O Connor & Madge 2004; LaPerriére, Edwards, Romeder & Maxwell- Young 1998). Deze omgeving kan ervoor zorgen dat verschillende drempels die uit het onderzoek van Stichting Alexander (2008) naar voren kwamen, worden weggenomen. Steeds meer mensen zijn in het bezit van een internetaansluiting. Waar in 2002 nog ruim zes van de tien mensen toegang tot het internet hadden, hadden in 2008 zes van de zeven huishoudens internettoegang (Centraal Bureau voor de Statistiek, 2003, 2008). Het internet wordt steeds vaker gebruikt om opvoedingsinformatie op te zoeken. Uit onderzoek van Bernhardt & Felter (2004) blijkt dat de meerderheid van de ouders het internet gebruikt als bron van informatie over hun kinderen. Jonge moeders gebruiken het internet vaak als eerste bron van informatie, waar oudere moeders het internet pas gebruiken na een dokter en boeken te hebben geraadpleegd. Ook blijkt dat ouders van kinderen tot drie jaar het internet vaker gebruiken dan ouders met oudere kinderen (Khoo, Bolt, Babl, Jury & Goldman, 2008; Bernhardt & Felter, 2004). Daarnaast blijkt het internet, ook voor ouders in wording, een belangrijke bron van informatie. Uit onderzoek van Yahoo! is gebleken dat bij ouders in wording, 86 procent gebruik maakt van het internet om informatie te zoeken over de zwangerschap (Yahoo!, 2005). Uit onderzoek van Khoo et al. (2008) onder ouders van patiënten in een kinderziekenhuis, blijkt dat in de zes maanden voorafgaand aan het onderzoek, nagenoeg iedereen (98 procent) ten minste één bron van opvoedingsinformatie heeft geraadpleegd. Als het gaat om specifiek zoeken naar opvoedinformatie, blijkt uit onderzoek van Sarkadi & Bremberg (2005) dat vooral vrouwen gebruik maken van het internet voor opvoedingsinformatie. De gemiddelde leeftijd van de vrouwen, die het internet voor opvoedingsinformatie gebruiken, is 35 jaar. Daarnaast hebben moeders, zonder partner en met een laag 12

13 inkomen, meer behoefte aan support bij de opvoeding via het internet (Sarkadi & Bremberg, 2005). In eerder onderzoek is niet alleen geanalyseerd of mensen zoeken naar opvoedingsinformatie op het internet, maar ook hoe ze zoeken. Deze onderzoeken lieten zien dat opvoedingsgerelateerde informatie veelal gezocht wordt via zoekmachines als Google, advies van vrienden of advertenties in tijdschriften (Khoo et al., 2008; Cotten & Gupta, 2004). Veel ouders, en vooral ouders van hun eerste kind, zijn positief over de informatie die ze op het internet vinden. Vergeleken bij de informatie die ze krijgen van gezondheidsprofessionals vinden ze de informatie op het internet toegankelijker en meer up-to-date (O Connor & Madge, 2004). De meeste ouders vinden het internet een goede bron om kennis en begrip te verbeteren (Beall, Golladay, Greenfield, Hensinger & Biermann, 2002; Semere, Karamanoukian, Levitt et al., 2003; Ikemba, Kozinets, Feltes et al., 2002; Tuffrey & Finley, 2002; Wainstein, Sterling-Levis, Baker, Taitz & Brydon, 2006). Ouders geven aan dat de opvoedinformatie invloed heeft op hoe men met een situatie omgaat. In het onderzoek van Yahoo! gaf meer dan de helft van de ouders in wording aan dat dit hun levens heeft beïnvloed en vergemakkelijkt (Yahoo!, 2005). Uit een onderzoek in Sydney bleek dat medische informatie, gevonden op het internet, veranderingen te weeg brengt in hoe ouders met een vraag of probleem omgaan (Wainstein et al., 2006). Helaas kan informatie op het internet misleidend zijn en vaak is het zelfs foutief (Pandolfini, Impicciatore & Bonati, 2000; Eysenbach, Powell, Kuss & Sa, 2002). De kwaliteit van informatie op internet is een groot probleem (Eysenbach et al., 2002). Ook Adelhard & Obst (1999) geven aan dat meer dan de helft van de websites op het internet onbetrouwbare informatie weergeeft. Daarnaast zeggen analisten dat er een gezondheidsinformatie overload is op het internet en mensen dus niet goed meer weten waar ze moeten zoeken (LaPerriére et al., 1998). Samenvattend blijkt dat veel ouders te maken hebben met vragen of problemen met betrekking tot de opvoeding. Het CJG biedt hulp bij opvoedingsproblemen. Echter, slechts weinig ouders weten hun weg naar het CJG te vinden of ervaren drempels hierbij. Wel blijkt uit onderzoek dat (jonge) ouders, met vragen over de opvoeding, vaak op 13

14 internet zoeken en hier baat bij hebben. Een probleem is dat informatie op het internet onbetrouwbaar kan zijn of dat ouders niet in staat zijn relevante informatie te vinden in de grote hoeveelheid informatie die wordt aangeboden. Een website van het CJG kan een oplossing bieden. 1.5 De website van het Centrum voor Jeugd en Gezin in Lelystad De website van het CJG Lelystad is een interactieve en informatieve website van het fysieke CJG dat opgroei en opvoedingsondersteuning biedt aan ouders/verzorgers (Urban & Van Eijden, 2008). Omdat steeds meer ouders internet hebben en hier ook vaak gebruik van maken bij het zoeken naar informatie over de opvoeding en ontwikkeling van kinderen, wordt verwacht dat de website van het CJG goed aansluit bij de levenswijze van ouders/opvoeders. De informatie op deze website richt zich op ouders en opvoeders die vragen en/of problemen hebben met betrekking tot de opvoeding van hun kind(eren). Door uit te gaan van vragen van de ouders en wat goed gaat in de opvoeding kunnen de sterke kanten van ouders worden verbeterd en wordt de (des)kundigheid van ouders gerespecteerd (Urban & van Eijden, 2008). De website sluit aan bij de vijf WMO functies van het fysieke CJG. De functies die worden ingezet door de website zijn vooral informatie en advies, pedagogische ondersteuning en toeleiding naar hulp. Als extra functie heeft de website de functie de drempel te verlagen om naar het fysieke CJG te gaan De inhoud van de website van het CJG De website van het CJG biedt opvoedondersteuning aan ouders/opvoeders om opvoedvragen zo goed mogelijk te beantwoorden. Deze ondersteuning bestaat uit informatie over opvoeden en opgroeien, doorverwijzingmogelijkheid via links naar andere websites en hulpverlenende instanties, extra ondersteunende middelen als boeken en cursussen en de mogelijkheid tot e-consult en persoonlijk contact (zie tabel 1). De bedoeling is dat ouders op de website van het CJG het antwoord vinden op hun opvoedingsvraag en/of worden doorverwezen naar professionals. Hierdoor kan ook de zorgverlening beter op de zorgvraag worden afgestemd (Urban & van Eijden, 2008). De 14

15 informatie die op de website te vinden is bestaat over het algemeen uit doelgerichte informatie. Hiermee wordt bedoeld het geven van informatie naar leeftijd van het kind gecombineerd met lokaalspecifieke componenten voor informatievoorziening zoals organisaties en cursussen in Lelystad en mediatips in de lokale bibliotheek. Uit onderzoek van Moran, Ghate & Van der Merwe (2004) blijkt dat doelgerichte informatie meer complexe problemen van ouders kan behandelen. De informatie op de website is tot stand gekomen met de hulp van professionals, een bestaand groeiboekje van het consultatiebureau en vragen vanuit de praktijk. Hierdoor is het waarschijnlijk dat de informatie voldoet aan de vraag van de ouder/verzorger. Moran, Ghate & Van der Merwe (2004) hebben gevonden dat het geven van korte, laagdrempelige en feitelijke informatie aan ouders, de kennis op het gebied van de ontwikkeling van het kind vermeerderd en ouders aanzet om simpele gedragingen te veranderen. Daarnaast hebben Moran, Ghate & Van der Merwe (2004) gevonden dat het de gedachten, attitudes en zelfperceptie van de ouders beïnvloed. Op de website wordt voor 80 procent landelijke, en voor 20 procent lokale informatie aangeboden. Deze informatie is gekoppeld aan onder andere het landelijke sociale kaart systeem (Socard) van de GGD en waarin adressen van gezondheidsinstanties te vinden zijn (Urban & van Eijden 2008). In tabel 1 wordt een overzicht gegeven van de inhoud van de website van het CJG. De figuren 1 tot en met 4 geven een impressie van de website. Tabel 1 inhoud van de website van het CJG Inhoud Functie Home Inleiding geven op wat er op de website te vinden is - CJG is er voor jou Aangegeven wordt voor wie het bedoeld is en met wat voor vragen men zoal op de site terecht kan - Even voorstellen De kernpartners van het CJG worden voorgesteld. De indruk wordt gewekt dat de website betrouwbaar is. Zwanger Baby,,,, Peuter,,,, Schoolgaand kind,,,, Puber,,,, Jongvolwassene,,,, Stel je vraag Informatievoorziening om kennis en vaardigheden te verbeteren en bij te dragen aan de zelfredzaamheid van de ouder. Pedagogische ondersteuning door vragen van ouders te beantwoorden en daarmee kennis en vaardigheden te verbeteren, bij te dragen aan de zelfredzaamheid van de ouder en de ouders te begeleiden. Toeleiding naar hulp door, indien nodig, ouders door te verwijzen naar een hulpverlenende instantie. 15

16 Agenda Cursussen Nieuws Zoekmachine Instanties voor gezondheidszorg (sociale kaart) Mediatips Een overzicht bieden van alle cursussen en activiteiten voor ouders en kinderen in en om Lelystad. Om ouders op de hoogte te stellen van de mogelijkheden. Een overzicht bieden van het totale cursusaanbod voor ouders en kinderen. Om ouders toe te leiden naar meer informatie, de mogelijkheid om vaardigheden uit te breiden en begeleiding van professionals te ontvangen. Nieuws omtrent opvoeden en opgroeien weergeven zodat ouders hier kennis van kunnen nemen. De steeds vernieuwende nieuwsitems laten zien dat de website up-to-date is. Zoekwoorden intypen om informatie te vinden omtrent opvoeding en ontwikkeling. Toeleiding naar hulp door te informeren bij welke instellingen ouders terecht kunnen voor meer informatie of hulpverlening. Boeken die in de lokale bibliotheek gevonden kunnen worden om verder geïnformeerd te worden over bepaalde onderwerpen. Figuur 1; Homepage. 16

17 Figuur 2; tabblad met informatie over peuter. Figuur 3; Cursusoverzicht. 17

18 Figuur 4; Socard kolom Hulp bij SOA s aan rechterkant. De website van het CJG Lelystad is ontstaan uit een samenwerkingsverband van de gemeente Lelystad, Icare, de GGD, jeugdgezondheidszorg, MDF, Bureau Jeugdzorg, MEE, Welzijnlelystad, IJsselgroep, buurtcentra, peuterspeelzalen en basisscholen. Op deze manier kan alle informatie over opgroeien en opvoeden worden gebundeld (Urban & van Eijden, 2008). De opgroei- en opvoedinformatie wordt door het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) gevalideerd. Doordat de informatie die zich op deze website bevindt is samengesteld door verschillende professionals op het gebied van opgroeien en opvoeding, is de kans verkleind dat er zich op deze website foutieve informatie bevindt. Ook wordt de website bijgehouden. Elke dag worden er nieuws items toegevoegd en verouderde informatie wordt verwijderd of vervangen(urban & Van Eijden, 2008). Dit zorgt er voor dat de informatie die wordt weergegeven relevant blijft. Uit onderzoek van Crutzen (2009) blijkt dat het up-to-date houden van de informatie er voor zorgt dat ouders de website vaker bezoeken. Ook is de leesbaarheid van de informatie geoptimaliseerd door de teksten te schrijven op B1 niveau (Urban & Van Eijden, 2008). Volgens Bohnenn, Jansen, Kuijpers, Thijssen, Schot & Stockmann (2007) zijn dit teksten met een duidelijke opbouw en een frequent 18

19 woordgebruik. Mensen die B1 niveau hebben kunnen goed geformuleerde teksten van de opleiding, het werk of uit het dagelijks leven lezen met een redelijke mate van begrip (Bohnenn et al., 2007). Voor de website van het CJG is voor het formuleren van de tekst op B1 niveau gekozen om zo veel mogelijk mensen aan te spreken. Uit onderzoek van Calabro, Taylor & Kapadia (1996) blijkt dat het belangrijk is dat het niveau van de taal van voorlichtingsmateriaal laag blijft om effectief te zijn. 1.6 Het gebruik van de website van het CJG In september 2008 opende de gemeente Lelystad een (fysiek) Centrum voor Jeugd en Gezin en op hetzelfde moment is een pilot van de website van het Centrum voor Jeugd en Gezin gelanceerd in de Atol- en Zuiderzeewijk. Deze lancering ging gepaard met promotie tijdens de opening van het fysieke CJG. Daarnaast werd het CJG en de website in de pilotwijken gepromoot door buurtvoorlichters. Om te bekijken wat het werkelijke (landelijke) gebruik is van de website van het CJG en wat de route van de gebruikers op de website is, is over een periode van 1 augustus 2008 tot 1 september 2009 gekeken naar de gegevens van Google Analytics. Dit is een programma dat bezoekers van de website registreert. Het gemiddeld aantal bezoeken van de website van het CJG is 52 per dag. Hiervan kijken 23 bezoekers verder op de website dan de eerste pagina. Te zien is dat sinds de lancering van het CJG het aantal (unieke) bezoekers per maand daalt. Van de bezoekers gebruikt het gros de website voor de eerste keer (83 procent) en 17 procent is een terugkerende bezoeker. Als een bezoeker vaker komt (herbezoek) is dat meestal dezelfde dag nog. De meeste bezoekers komen op de website via een zoekmachine (73,7 procent) 17,5 procent komt via direct verkeer (zonder tussenkomst van verwijzingen via websites of zoekmachines) en ongeveer negen procent via verwijzende sites. Als zoekmachine wordt Google het meeste gebruikt. Bij de zoekopdrachten zijn onder alle bezoekers 8853 verschillende zoekwoorden gebruikt. Hoeveel zoekwoorden er binnen de site werden gebruikt in de zoekmachine kan niet worden achterhaald, omdat deze functie niet is ingesteld. 19

20 1.7 Bezoeken en herbezoeken (opvoedings)website Om te onderzoeken of een website zal worden bezocht en/of herbezocht en hoe de gebruikers de website ervaren, kan gebruik worden gemaakt van het Technology Acceptance Model (TAM) van Davis (1989). Het TAM is ontwikkeld op basis van Theory of Reasoned Action (TRA) een model dat menselijk gedrag verklaart. Om dit model toepasbaar te maken op het gebruik van computers heeft Davis in 1985 TAM ontwikkeld (zie figuur 5). Het model is ontwikkeld om de acceptatie van nieuwe technologieën door gebruikers te begrijpen en om een theoretische achtergrond te bieden voor een succesvol design en implementatie van de technologie. Ook kan de waarschijnlijkheid dat een nieuwe technologie (zoals een website) gebruikt wordt theoretisch worden onderbouwd (Davis, 1985). Uit verschillende onderzoeken blijkt dat TAM een goed model is om te onderzoeken of websites bezocht en herbezocht worden(chuan-chuan Lin & Hsipeng Lu, 2000; Lederer, Maupin, Sena & Zhuang, 2000; Van der Heijden, 2002; Klopping & McKinney, 2004). Bij TAM wordt gekeken naar de ervaren bruikbaarheid (perceived usefulness) en het ervaren gemak van het gebruik (perceived ease of use). De ervaren bruikbaarheid wordt door Davis (1985) uitgelegd als de mate waarin een individu gelooft dat het gebruik van de technologie zijn of haar werkperformance zal verbeteren. Toegepast op opvoedingsondersteuning zal de (des)kundigheid van de ouder/opvoeder moeten worden verbeterd. Het ervaren gemak van het gebruik wordt door Davis (1985) uitgelegd als de mate waarin een individu gelooft dat het gebruik van de technologie zonder lichamelijke en mentale moeite gaat. De ervaren bruikbaarheid en het ervaren gemak beïnvloeden elkaar. Ze voorspellen samen de attitude tegenover het gebruik van de technologie wat op haar beurt de intentie om de technologie te gebruiken en het werkelijke gebruik voorspelt. Externe variabelen bepalen de ervaren bruikbaarheid en/of het ervaren gemak van gebruik. Ook de ervaren visuele aantrekkelijkheid van de website heeft invloed op de bruikbaarheid en het ervaren gebruiksgemak (Van der Heijden, 2002). Uiteindelijk kan met al deze variabelen worden voorspelt waarom een technologie zoals een website met opvoedingsinformatie wel of niet gebruikt wordt. 20

Ouders op (be)zoek. Feedback van ouders op de online aangeboden informatie van Opvoeden.nl. december 2011. door: in opdracht van:

Ouders op (be)zoek. Feedback van ouders op de online aangeboden informatie van Opvoeden.nl. december 2011. door: in opdracht van: Ouders op (be)zoek Feedback van ouders op de online aangeboden informatie van Opvoeden.nl december 2011 door: in opdracht van: Inhoudsopgave Voorwoord blz. 3 1. Onderzoeksgroep blz. 4 2. Simulaties blz.

Nadere informatie

Van de 459 respondenten was het merendeel vrouwelijk (75 procent).

Van de 459 respondenten was het merendeel vrouwelijk (75 procent). Bijlage 1 Enquête Opvoeden en opgroeien in Oisterwijk Januari 2015 1. Waarom deze enquête? De gemeente vindt het belangrijk dat kinderen zich goed kunnen ontwikkelen en gezond en veilig opgroeien. Kinderen

Nadere informatie

Publiciteit en werving OSA

Publiciteit en werving OSA Publiciteit en werving OSA Bereik de ouders persoonlijk Het is belangrijk om veel aandacht aan werving en publiciteit te besteden. In het bijzonder als u met open inschrijving werkt. Denkt u hierbij aan

Nadere informatie

Het Verband Tussen Persoonlijkheid, Stress en Coping. The Relation Between Personality, Stress and Coping

Het Verband Tussen Persoonlijkheid, Stress en Coping. The Relation Between Personality, Stress and Coping Het Verband Tussen Persoonlijkheid, Stress en Coping The Relation Between Personality, Stress and Coping J.R.M. de Vos Oktober 2009 1e begeleider: Mw. Dr. T. Houtmans 2e begeleider: Mw. Dr. K. Proost Faculteit

Nadere informatie

Het geheel moet meer worden dan de som der delen

Het geheel moet meer worden dan de som der delen Bijlage 2. Het geheel moet meer worden dan de som der delen 26-08-09 1 Inleiding 3 Werkwijze 4 Resultaten ouders 5 De steekproef Uitkomsten gesloten vragen ouders Uitkomsten open vragen ouders Resultaten

Nadere informatie

doordat er op dat moment geen leeftijdsgenootjes aanwezig zijn. Als ze iets mochten veranderen gaven ze aan dat de meeste kinderen iets aan de

doordat er op dat moment geen leeftijdsgenootjes aanwezig zijn. Als ze iets mochten veranderen gaven ze aan dat de meeste kinderen iets aan de SAMENVATTING Er is onderzoek gedaan naar de manier waarop kinderen van 6 8 jaar het best kunnen worden geïnterviewd over hun mening van de buitenschoolse opvang (BSO). Om hier antwoord op te kunnen geven,

Nadere informatie

Google Glass, wat ging er mis? Over technology acceptance

Google Glass, wat ging er mis? Over technology acceptance Google Glass, wat ging er mis? Over technology acceptance maart 2015 FONTYS ACI expertiseweek 3: FUTURE PROOF Gastles door Marijke Bergman Fontys HRM en Psychologie 1 Wat is er toch gebeurd met Google

Nadere informatie

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers nderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Goirle DIMENSUS beleidsonderzoek April 2012 Projectnummer 488 Het onderzoek De gemeente Goirle is eind april 2010

Nadere informatie

Sociale Cognitie bij Psychisch Gezonde Volwassenen

Sociale Cognitie bij Psychisch Gezonde Volwassenen Sociale Cognitie bij Psychisch Gezonde Volwassenen Onderzoek met het Virtuele Lab Social Cognition in Psychologically Healthy Adults Research with the Virtual Laboratory Anja I. Rebber Studentnummer: 838902147

Nadere informatie

amersfoort Hoe bereik ik CJG Amersfoort?

amersfoort Hoe bereik ik CJG Amersfoort? amersfoort Folder voor ouders van 0-8 jarigen Bezoekadres Heiligenbergerweg 36, 3816 AK Amersfoort T 033 47 94 000, E info@cjgamersfoort.nl I www.cjgamersfoort.nl carta U kunt binnenlopen bij CJG Amersfoort.

Nadere informatie

Management Summary. Auteur Tessa Puijk. Organisatie Van Diemen Communicatiemakelaars

Management Summary. Auteur Tessa Puijk. Organisatie Van Diemen Communicatiemakelaars Management Summary Wat voor een effect heeft de vorm van een bericht op de waardering van de lezer en is de interesse in nieuws een moderator voor dit effect? Auteur Tessa Puijk Organisatie Van Diemen

Nadere informatie

Centrum voor Jeugd en Gezin

Centrum voor Jeugd en Gezin Centrum voor Jeugd en Gezin N o v e m b e r 2 0 1 2 J a a r g an g 1, n u m m e r 2 Week van de Opvoeding voor veel ouders eerste kennismaking met het CJG Inhoud Week van de Opvoeding, terugblik Bereikbaarheid

Nadere informatie

Vragenlijst Ervaringen met het preventieve gezondheidsonderzoek 1

Vragenlijst Ervaringen met het preventieve gezondheidsonderzoek 1 Vragenlijst Ervaringen met het preventieve gezondheidsonderzoek 1 Het basisontwerp van de CQI meetinstrumenten is ontwikkeld door het NIVEL, in samenwerking met de afdeling Sociale Geneeskunde van het

Nadere informatie

voor al uw vragen over opgroeien en opvoeden en voor gezondheidsonderzoeken

voor al uw vragen over opgroeien en opvoeden en voor gezondheidsonderzoeken voor al uw vragen over opgroeien en opvoeden en voor gezondheidsonderzoeken Het Centrum voor Jeugd en Gezin is er voor iedereen Kinderen zijn voortdurend in ontwikkeling. Zowel lichamelijk, geestelijk

Nadere informatie

1-meting NEDERLANDERS EN DE DECENTRALISATIES IN HET SOCIALE DOMEIN. I&O Research

1-meting NEDERLANDERS EN DE DECENTRALISATIES IN HET SOCIALE DOMEIN. I&O Research NEDERLANDERS EN DE DECENTRALISATIES IN HET SOCIALE DOMEIN I&O Research Peter Kanne en Rachel Beerepoot Congres Transformatie in het sociaal domein Jaarbeurs Utrecht, 18 juni 2015 1-meting 1-meting De decentralisaties

Nadere informatie

Digitale opvoedondersteuning voor aanstaande ouders

Digitale opvoedondersteuning voor aanstaande ouders Bijvoorbeeld over: borst- en flesvoeding; ouderschap; verzorging van je kind; balans tussen kind en relatie. Ouders die deelnemen aan deze thema- of voorlichtingsbijeenkomst hebben (nieuwe) kennis en informatie

Nadere informatie

Verzamelen gegevens: december 2013

Verzamelen gegevens: december 2013 Verzamelen gegevens: december 2013 Interpretatie gegevens: april/mei 2014 Organisatiebeschrijving Inzowijs richt zich op de begeleiding van kinderen en jongeren in de leeftijd van 2 t/m 23 jaar. De problematiek

Nadere informatie

Running head: INVLOED MBSR-TRAINING OP STRESS EN ENERGIE 1. De Invloed van MBSR-training op Mindfulness, Ervaren Stress. en Energie bij Moeders

Running head: INVLOED MBSR-TRAINING OP STRESS EN ENERGIE 1. De Invloed van MBSR-training op Mindfulness, Ervaren Stress. en Energie bij Moeders Running head: INVLOED MBSR-TRAINING OP STRESS EN ENERGIE 1 De Invloed van MBSR-training op Mindfulness, Ervaren Stress en Energie bij Moeders The Effect of MBSR-training on Mindfulness, Perceived Stress

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek onder klanten van het Centrum voor Jeugd en Gezin

Tevredenheidsonderzoek onder klanten van het Centrum voor Jeugd en Gezin Tevredenheidsonderzoek onder klanten van het Centrum voor Jeugd en Gezin Tevredenheidsonderzoek onder klanten van het Centrum voor Jeugd en Gezin Gemeente Zuidplas Juli 2013 COLOFON Samenstelling Julia

Nadere informatie

Aantal deelnemers. Pedagoog. Jeugdverpleegkundige.

Aantal deelnemers. Pedagoog. Jeugdverpleegkundige. Een online cursus waarin per les informatie wordt gegeven over een specifiek onderwerp. Bijvoorbeeld over: borst- en flesvoeding; ouderschap; verzorging van je kind; balans tussen kind en relatie. De lessen

Nadere informatie

Effecten van een op MBSR gebaseerde training van. hospicemedewerkers op burnout, compassionele vermoeidheid en

Effecten van een op MBSR gebaseerde training van. hospicemedewerkers op burnout, compassionele vermoeidheid en Effecten van een op MBSR gebaseerde training van hospicemedewerkers op burnout, compassionele vermoeidheid en compassionele tevredenheid. Een pilot Effects of a MBSR based training program of hospice caregivers

Nadere informatie

Bijlage A: Aanbevelingen

Bijlage A: Aanbevelingen Bijlage A: Aanbevelingen Reeds goede bekendheid en status Het CJG is goed bekend onder Apeldoornse professionals. Daarnaast is het deel van de professionals die al eens hebben doorverwezen naar het CJG,

Nadere informatie

Evaluatie bewonerspanel Oud-West

Evaluatie bewonerspanel Oud-West Evaluatie bewonerspanel Oud-West Van 18 oktober tot en met 24 oktober 2007 is het bewonerspanel van Oud-West vragen voorgelegd over het bewonerspanel zelf: wat vinden de panelleden van de onderwerpen waar

Nadere informatie

Gezondheidsbeleid 2013. Onderzoek onder gemeentepanel Venlo

Gezondheidsbeleid 2013. Onderzoek onder gemeentepanel Venlo Gezondheidsbeleid 2013 Onderzoek onder gemeentepanel Venlo Afdeling Bedrijfsvoering Team informatievoorziening Onderzoek en Statistiek Venlo, mei 2013 2 Samenvatting Inleiding In mei 2011 is de landelijke

Nadere informatie

Rapport 833 Derriks, M., & Kat, E. de. (2020). Jeugdmonitor Zeeland Amsterdam: Kohnstamm Instituut.

Rapport 833 Derriks, M., & Kat, E. de. (2020). Jeugdmonitor Zeeland Amsterdam: Kohnstamm Instituut. Samenvatting Rapport 833 Derriks, M., & Kat, E. de. (2020). Jeugdmonitor Zeeland Amsterdam: Kohnstamm Instituut. De Jeugdmonitor Zeeland De Jeugdmonitor Zeeland is een plek waar allerlei informatie bij

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN Klanttevredenheidsonderzoek Schoonmaakdienst gemeente Haren Colofon Opdrachtgever Gemeente Haren Datum December 2016 Auteurs Tessa Schoot Uiterkamp

Nadere informatie

Oudervragenlijst 2013-2014

Oudervragenlijst 2013-2014 Oudervragenlijst 2013-2014 ICBS De Trimaran Marsdiepstraat 278 1784 AW Den Helder Uitleg voor het beantwoorden van de vragenlijst 2013-2014 Eens in de vier jaar houden alle Sarkonscholen onder de ouders

Nadere informatie

Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten.

Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten. Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten. The Effect of Difference in Peer and Parent Social Influences on Adolescent Alcohol Use. Nadine

Nadere informatie

Hoofdstuk 20. Gezondheid en informatie

Hoofdstuk 20. Gezondheid en informatie Hoofdstuk 20. Gezondheid en informatie Samenvatting Bijna de helft van de Leidenaren heeft in de afgelopen 12 maanden wel eens informatie gezocht over gezondheid. Het meest wordt informatie gezocht over

Nadere informatie

Internetpanel Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Resultaten peiling 30: Communicatie nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Internetpanel Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Resultaten peiling 30: Communicatie nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Internetpanel Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Resultaten peiling 30: Communicatie nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 1. Inleiding Vanaf 2015 verandert het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (vanaf

Nadere informatie

Meten van mediawijsheid. Bijlage 6. Interview. terug naar meten van mediawijsheid

Meten van mediawijsheid. Bijlage 6. Interview. terug naar meten van mediawijsheid Meten van mediawijsheid Bijlage 6 Interview terug naar meten van mediawijsheid Bijlage 6: Het interview Individueel interview Uitleg interview Ik zal je uitleggen wat de bedoeling is vandaag. Ik ben heel

Nadere informatie

Mother and Father for the First time Greve, Denemarken

Mother and Father for the First time Greve, Denemarken Mother and Father for the First time Greve, Denemarken Het programma Mother and Father for the First time wordt aangeboden in Greve, een gemeente in Denemarken van ongeveer 48.000 inwoners. Denemarken

Nadere informatie

Resultaten interviews met patiënten Vervolgens wordt een korte samenvatting gegeven van de belangrijkste resultaten uit de gelabelde interviews.

Resultaten interviews met patiënten Vervolgens wordt een korte samenvatting gegeven van de belangrijkste resultaten uit de gelabelde interviews. Onderzoek nazorg afdeling gynaecologie UMCG (samenvatting) Jacelyn de Boer, Anniek Dik & Karin Knol Studenten HBO-Verpleegkunde aan de Hanze Hogeschool Groningen Jaar 2011/2012 Resultaten Literatuuronderzoek

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017 Gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 26 juni 2017 DATUM 26 juni 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl (076) 515

Nadere informatie

Geheugenstrategieën, Leerstrategieën en Geheugenprestaties. Grace Ghafoer. Memory strategies, learning styles and memory achievement

Geheugenstrategieën, Leerstrategieën en Geheugenprestaties. Grace Ghafoer. Memory strategies, learning styles and memory achievement Geheugenstrategieën, Leerstrategieën en Geheugenprestaties Grace Ghafoer Memory strategies, learning styles and memory achievement Eerste begeleider: dr. W. Waterink Tweede begeleider: dr. S. van Hooren

Nadere informatie

How to present online information to older cancer patients N. Bol

How to present online information to older cancer patients N. Bol How to present online information to older cancer patients N. Bol Dutch summary (Nederlandse samenvatting) Dutch summary (Nederlandse samenvatting) Goede informatievoorziening is essentieel voor effectieve

Nadere informatie

4.3. Aanbod voor (ouders van) basisschoolkinderen

4.3. Aanbod voor (ouders van) basisschoolkinderen Alle ouders met kinderen tot 4 jaar die in ons werkgebied wonen. Pedagoog. 4.3. Aanbod voor (ouders van) basisschoolkinderen Dit aanbod is gericht op kinderen die naar de basisschool gaan en hun ouders.

Nadere informatie

Brochure voor ouders/verzorgers en begeleiders van kinderen met het Foetaal Alcohol Syndroom (FAS).

Brochure voor ouders/verzorgers en begeleiders van kinderen met het Foetaal Alcohol Syndroom (FAS). Brochure voor ouders/verzorgers en begeleiders van kinderen met het Foetaal Alcohol Syndroom (FAS). Deze brochure richt zich op kinderen met FAS tussen de 4 en 14 jaar. Hierin worden vooral de begeleidingsbehoeften

Nadere informatie

Werkinstructie benaderen intermediairs Sense

Werkinstructie benaderen intermediairs Sense Werkinstructie benaderen intermediairs Sense BIJLAGE 7 Voorbeeld van de opzet van de presentatie in PowerPoint BIJLAGE 7 VOORBEELD VAN DE OPZET VAN DE PRESENTATIE IN POWERPOINT] 1 WERKINSTRUCTIE BENADEREN

Nadere informatie

Het Inleveren van Goederen bij Kringloopbedrijf De Beurs: Gedragsdeterminantenonderzoek en Klanttevredenheidsonderzoek.

Het Inleveren van Goederen bij Kringloopbedrijf De Beurs: Gedragsdeterminantenonderzoek en Klanttevredenheidsonderzoek. Het Inleveren van Goederen bij Kringloopbedrijf De Beurs: Gedragsdeterminantenonderzoek en Klanttevredenheidsonderzoek. Bacheloronderzoek Communicatiewetenschap M. L. Kampman Het Inleveren van Goederen

Nadere informatie

Gebruiksgemak website gemeente Teylingen

Gebruiksgemak website gemeente Teylingen Gebruiksgemak website gemeente Teylingen Rekenkamercommissie Teylingen Datum: 26 april 2017 1 Gebruiksgemak website gemeente Teylingen Inleiding De rekenkamercommissie Teylingen heeft onderzoek gedaan

Nadere informatie

Samenvatting uit het Tevredenheidsonderzoek 2012 / 2013

Samenvatting uit het Tevredenheidsonderzoek 2012 / 2013 Samenvatting uit het Tevredenheidsonderzoek 2012 / 2013 Onderzoek is uitgevoerd en gerapporteerd door Panteia in opdracht van Loopbaankamer Tilburg Bronvermelding van hieronder vermeldde gegevens: Panteia,

Nadere informatie

Alcohol(voorlichting): een ander verhaal!

Alcohol(voorlichting): een ander verhaal! Alcohol(voorlichting): een ander verhaal! Resultaten van het evaluatieonderzoek in 2008/2009 Achtergrond De negen gemeenten van West-Friesland, de gemeente Schagen, organisaties in de preventieve gezondheidszorg,

Nadere informatie

K I N D E R E N O N D E R Z O E K : J A A R

K I N D E R E N O N D E R Z O E K : J A A R THUISSITUATIE, KINDEROPVANG EN OPVOEDING K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R Jeugd 2010 2 Kinderenonderzoek 2010 Om inzicht te krijgen in de gezondheid van de inwoners in haar werkgebied,

Nadere informatie

Inhoudsopgave Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

Inhoudsopgave Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Validatie van het EHF meetinstrument tijdens de Jonge Volwassenheid en meer specifiek in relatie tot ADHD Validation of the EHF assessment instrument during Emerging Adulthood, and more specific in relation

Nadere informatie

Analyse van de cursus De Kunst van het Zorgen en Loslaten. G.E. Wessels

Analyse van de cursus De Kunst van het Zorgen en Loslaten. G.E. Wessels Analyse van de cursus De Kunst van het Zorgen en Loslaten G.E. Wessels Datum: 16 augustus 2013 In opdracht van: Stichting Informele Zorg Twente 1. Inleiding Het belang van mantelzorg wordt in Nederland

Nadere informatie

Een prenataal traject bestaande uit één tot vier huisbezoeken voor een selectieve groep zwangere vrouwen. Aantal uitgevoerde huisbezoeken.

Een prenataal traject bestaande uit één tot vier huisbezoeken voor een selectieve groep zwangere vrouwen. Aantal uitgevoerde huisbezoeken. 4.1. Aanbod voor aanstaande ouders Onze producten gericht op de prenatale periode bieden aanstaande ouders begeleiding en ondersteuning die start tijdens de zwangerschap. Het is ter voorbereiding op de

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek De Meentschool - Afdeling SO In opdracht van Contactpersoon De Meentschool - Afdeling SO de heer A. Bosscher Utrecht, juni 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent

Nadere informatie

The relationship between social support and loneliness and depressive symptoms in Turkish elderly: the mediating role of the ability to cope

The relationship between social support and loneliness and depressive symptoms in Turkish elderly: the mediating role of the ability to cope The relationship between social support and loneliness and depressive symptoms in Turkish elderly: the mediating role of the ability to cope Een onderzoek naar de relatie tussen sociale steun en depressieve-

Nadere informatie

De lessen kunnen op elk gewenst tijdstip bekeken worden. Aantal deelnemers. Pedagoog. Jeugdverpleegkundige.

De lessen kunnen op elk gewenst tijdstip bekeken worden. Aantal deelnemers. Pedagoog. Jeugdverpleegkundige. 4.2.12. Digitale opvoedondersteuning voor ouders van het jonge kind Ondersteuning in de vorm van een aantal online lessen voor ouders met kinderen tot 4 jaar, om ze voor te bereiden op de (toekomstige)

Nadere informatie

Monitor Klik & Tik de Bibliotheek [voorbeeld] september 2014 augustus 2015

Monitor Klik & Tik de Bibliotheek [voorbeeld] september 2014 augustus 2015 Monitor Klik & Tik de Bibliotheek [voorbeeld] september 2014 augustus 2015 Inhoud 1. Inleiding... 1 2. Dienstverlening en deelnemers in de Bibliotheek [voorbeeld]... 2 2.1 Dienstverlening... 2 2.2 Deelnemers...

Nadere informatie

Pesten onder Leerlingen met Autisme Spectrum Stoornissen op de Middelbare School: de Participantrollen en het Verband met de Theory of Mind.

Pesten onder Leerlingen met Autisme Spectrum Stoornissen op de Middelbare School: de Participantrollen en het Verband met de Theory of Mind. Pesten onder Leerlingen met Autisme Spectrum Stoornissen op de Middelbare School: de Participantrollen en het Verband met de Theory of Mind. Bullying among Students with Autism Spectrum Disorders in Secondary

Nadere informatie

Usability & Interface Design

Usability & Interface Design Usability & Interface Design Marco Corrò Usability & Interface Design Interface Design = de vormgeving van de grafische gebruikersinterface van een website Usability = Extent to which a product can be

Nadere informatie

Voorspellers van Leerbaarheid en Herstel bij Cognitieve Revalidatie van Patiënten met Niet-aangeboren Hersenletsel

Voorspellers van Leerbaarheid en Herstel bij Cognitieve Revalidatie van Patiënten met Niet-aangeboren Hersenletsel Voorspellers van Leerbaarheid en Herstel bij Cognitieve Revalidatie van Patiënten met Niet-aangeboren Hersenletsel Een onderzoek naar de invloed van cognitieve stijl, ziekte-inzicht, motivatie, IQ, opleiding,

Nadere informatie

Vakantiewerkonderzoek 2014 FNV Jong

Vakantiewerkonderzoek 2014 FNV Jong Vakantiewerkonderzoek 2014 FNV Jong Leon Pouwels 11 juni 2014 Achtergrond Achtergrond 2 Achtergrond - onderzoeksopzet Doelstelling Steekproef Methode De doelstelling van dit onderzoek is het verkrijgen

Nadere informatie

DOORDRINKEN DOORDRINGEN. Effectevaluatie Halt-straf Alcohol Samenvatting. Jos Kuppens Henk Ferwerda

DOORDRINKEN DOORDRINGEN. Effectevaluatie Halt-straf Alcohol Samenvatting. Jos Kuppens Henk Ferwerda DOORDRINGEN of Effectevaluatie Halt-straf Alcohol Samenvatting DOORDRINKEN Jos Kuppens Henk Ferwerda In opdracht van Ministerie van Veiligheid en Justitie, Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum,

Nadere informatie

Samenvatting, conclusies en discussie

Samenvatting, conclusies en discussie Hoofdstuk 6 Samenvatting, conclusies en discussie Inleiding Het doel van het onderzoek is vast te stellen hoe de kinderen (10 14 jaar) met coeliakie functioneren in het dagelijks leven en wat hun kwaliteit

Nadere informatie

Onderzoek Je wordt 18 jaar en dan? De gevolgen voor je geldzaken

Onderzoek Je wordt 18 jaar en dan? De gevolgen voor je geldzaken Onderzoek Je wordt 18 jaar en dan? De gevolgen voor je geldzaken Rapportage Juli 2013 Meer informatie: info@wijzeringeldzaken.nl Samenvatting (1/3) 1. Veel 17-jarigen maken de indruk verstandig om te gaan

Nadere informatie

Jouw bedrijf in 3 stappen bovenin Google Whitepaper online vindbaarheid versie augustus 2012

Jouw bedrijf in 3 stappen bovenin Google Whitepaper online vindbaarheid versie augustus 2012 Jouw bedrijf in 3 stappen bovenin Google Whitepaper online vindbaarheid versie augustus 2012 Whitepaper Online vindbaarheid Allebedrijvenin augustus 2012 Pagina 1 Een woord vooraf Je hebt een prachtige

Nadere informatie

Internetpanel Dienst Regelingen

Internetpanel Dienst Regelingen Internetpanel Dienst Regelingen Resultaten peiling 2: Ervaringen E met de aanvraag van SNL 203 April 203. Inleiding In januari en februari 203 is een peiling georganiseerd over de ervaringen met de aanvraag

Nadere informatie

De Relatie tussen Angst en Psychologische Inflexibiliteit. The Relationship between Anxiety and Psychological Inflexibility.

De Relatie tussen Angst en Psychologische Inflexibiliteit. The Relationship between Anxiety and Psychological Inflexibility. RELATIE ANGST EN PSYCHOLOGISCHE INFLEXIBILITEIT 1 De Relatie tussen Angst en Psychologische Inflexibiliteit The Relationship between Anxiety and Psychological Inflexibility Jos Kooy Eerste begeleider Tweede

Nadere informatie

Ouders over kindcentra

Ouders over kindcentra Ouders over kindcentra Oberon, september 2015 Wat vinden ouders eigenlijk van kindcentra? Kennen zij de gedachte achter Kindcentra2020? We besloten om het maar eens aan ze te vragen. Onderzoeksbureau Oberon

Nadere informatie

Stadjers over het CJG Groningen

Stadjers over het CJG Groningen Stadjers over het CJG Groningen Een Stadspanelonderzoek 2013 Onderzoek en Statistiek Groningen heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling voor en uitvoering van beleidsgericht onderzoek, het toegankelijk

Nadere informatie

OpGroeieN. OpGroeieN. DaT doen We in Best SaMen! Beste Betsy geeft antwoord op al je vragen over opvoeden en opgroeien

OpGroeieN. OpGroeieN. DaT doen We in Best SaMen! Beste Betsy geeft antwoord op al je vragen over opvoeden en opgroeien OpGroeieN OpGroeieN DaT doen We in Best SaMen! DaT doen We in Best SaMen! Beste Betsy geeft antwoord op al je vragen over opvoeden en opgroeien Beste Betsy is het Centrum voor Jeugd en Gezin in Best. Niet

Nadere informatie

De GroeiGids implementatie-checklist: hulp bij implementatie

De GroeiGids implementatie-checklist: hulp bij implementatie De GroeiGids implementatie-checklist: hulp bij implementatie Uw organisatie wil graag overstappen op de GroeiGids: een mooie stap naar eenduidige voorlichting. Maar hoe zorgt u ervoor dat iedereen in de

Nadere informatie

Onderzoek in het kader van de 100 ste editie van de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen. Nienke Lammertink en Koen Breedveld

Onderzoek in het kader van de 100 ste editie van de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen. Nienke Lammertink en Koen Breedveld NEDERLANDERS OVER DE VIERDAAGSE Onderzoek in het kader van de 100 ste editie van de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen Nienke Lammertink en Koen Breedveld Mei 2016 1 Nederlanders over de

Nadere informatie

K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R

K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R PSYCHOSOCIALE GEZONDHEID Jeugd 2010 4 K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R Kinderenonderzoek 2010 Om inzicht te krijgen in de gezondheid van de inwoners in haar werkgebied, heeft de GGD Zuid-Holland

Nadere informatie

de jeugd is onze toekomst

de jeugd is onze toekomst de jeugd is onze toekomst vereniging van groninger gemeenten Bestuursakkoord Jeugd 2008-2012 In veel Groninger gemeenten zijn er kinderen met problemen. En daarvan krijgen er te veel op dit moment niet

Nadere informatie

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Projectnummer: 10203 In opdracht van: Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer drs. Merijn Heijnen dr. Willem Bosveld Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

Master thesis. Connected: Het Centrum voor Jeugd en Gezin Hoeksche Waard aan de social media!

Master thesis. Connected: Het Centrum voor Jeugd en Gezin Hoeksche Waard aan de social media! Master thesis Connected: Het Centrum voor Jeugd en Gezin Hoeksche Waard aan de social media! Gegevens student Naam : Alicia Krijgsman Studentnummer : 3792064 Afstudeerrichting : Master MOV Datum : 28 juni

Nadere informatie

SMART- Leerdoel Mathijs de Bok Emotion - RMM42

SMART- Leerdoel Mathijs de Bok Emotion - RMM42 SMART- Leerdoel Mathijs de Bok Emotion - RMM42 Inhoudsopgave 1.0 Inhoudsopgave 1 1.0 Inleiding 2 1.1 Algemeen 2 1.2 Mijn leerdoelen 2 2.0 Beschrijving leerdoel 2 3 2.1 Responsive 3 2.2 Up- to- date HTML&CSS

Nadere informatie

Zorg voor Jeugd in Vlaardingen

Zorg voor Jeugd in Vlaardingen Zorg voor Jeugd in Vlaardingen Inge Parlevliet CJG Rijnmond 1 Alles onder 1 dak Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is het centrale punt waar jongeren (0-23) ouders/verzorgers, aanstaande ouders en professionals

Nadere informatie

Openingstijden Stadswinkels 2008

Openingstijden Stadswinkels 2008 Openingstijden Stadswinkels 2008 Openingstijden Stadswinkels 2008 René van Duin & Maaike Dujardin Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) december 2008 In opdracht van Publiekszaken afdeling Beleid

Nadere informatie

Hoofdstuk 23 Discriminatie

Hoofdstuk 23 Discriminatie Hoofdstuk 23 Discriminatie Samenvatting Van de zes voorgelegde vormen van discriminatie komt volgens Leidenaren discriminatie op basis van afkomst het meest voor en discriminatie op basis van sekse het

Nadere informatie

Geslacht, Emotionele Ontrouw en Seksdrive. Gender, Emotional Infidelity and Sex Drive

Geslacht, Emotionele Ontrouw en Seksdrive. Gender, Emotional Infidelity and Sex Drive 1 Geslacht, Emotionele Ontrouw en Seksdrive Gender, Emotional Infidelity and Sex Drive Femke Boom Open Universiteit Naam student: Femke Boom Studentnummer: 850762029 Cursusnaam: Empirisch afstudeeronderzoek:

Nadere informatie

Klantenpanel RVO.nl Resultaten peiling 36: Koopsubsidie Januari 2016

Klantenpanel RVO.nl Resultaten peiling 36: Koopsubsidie Januari 2016 Klantenpanel RVO.nl Resultaten peiling 36: Koopsubsidie Januari 2016 1. Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de gebruikerspeiling over de regeling Koopsubsidie. Meer specifiek gaat het

Nadere informatie

Invloed van Mindfulness Training op Ouderlijke Stress, Emotionele Self-Efficacy. Beliefs, Aandacht en Bewustzijn bij Moeders

Invloed van Mindfulness Training op Ouderlijke Stress, Emotionele Self-Efficacy. Beliefs, Aandacht en Bewustzijn bij Moeders Invloed van Mindfulness Training op Ouderlijke Stress, Emotionele Self-Efficacy Beliefs, Aandacht en Bewustzijn bij Moeders Influence of Mindfulness Training on Parental Stress, Emotional Self-Efficacy

Nadere informatie

Adviesrapport Decentralisatie Jeugdzorg Wageningen 2013

Adviesrapport Decentralisatie Jeugdzorg Wageningen 2013 Adviesrapport Decentralisatie Jeugdzorg Wageningen 2013 Jongerenraad Wageningen Adviesnr. : 1 Datum : 29-05-2013 Colofon De Jongerenraad, een adviesorgaan van de gemeente Wageningen, is geïnstalleerd in

Nadere informatie

1 NIVEL, 2 Nictiz. Wat is een e-consult? zorgverleners gaf in % van de onderzoek, een eerder consult of een controle-afspraak.

1 NIVEL, 2 Nictiz. Wat is een e-consult? zorgverleners gaf in % van de onderzoek, een eerder consult of een controle-afspraak. Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL en Nictiz, behorend bij de ehealth-monitor 2017. De gegevens mogen met bronvermelding worden gebruikt (Anne Brabers, Ilse Swinkels, Britt van Lettow en Judith

Nadere informatie

Positionering en idee ontwikkeling. zondag 2 december 12

Positionering en idee ontwikkeling. zondag 2 december 12 Positionering en idee ontwikkeling Agenda Review presentaties Customer Journey Positionering Van Cover Story naar Ideeën HKJ s Forced-Fit Huiswerk Customer Journey Vragen? Hoe was het bezoek? Customer

Nadere informatie

Ervaringen met de zorg van de huisarts

Ervaringen met de zorg van de huisarts Ervaringen met de zorg van de huisarts Huisartsenpraktijk Rivierenbuurt - Huisarts Achterhuis te Amsterdam Rapportage patiëntervaringen mei 2017 ARGO BV, mei 2017 2 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1. INLEIDING...

Nadere informatie

Imago-onderzoek 2014 Centrum voor Jeugd en Gezin Gemeente Apeldoorn

Imago-onderzoek 2014 Centrum voor Jeugd en Gezin Gemeente Apeldoorn Imago-onderzoek 1 Centrum voor Jeugd en Gezin Gemeente Apeldoorn 1 Inhoudsopgave Pagina Samenvatting 3 Resultaten ouders Algemene beschrijving ouders 1. Hoeveel ouders hebben van het CJG gehoord? 6. Waar

Nadere informatie

Relatie tussen Cyberpesten en Opvoeding. Relation between Cyberbullying and Parenting. D.J.A. Steggink. Eerste begeleider: Dr. F.

Relatie tussen Cyberpesten en Opvoeding. Relation between Cyberbullying and Parenting. D.J.A. Steggink. Eerste begeleider: Dr. F. Relatie tussen Cyberpesten en Opvoeding Relation between Cyberbullying and Parenting D.J.A. Steggink Eerste begeleider: Dr. F. Dehue Tweede begeleider: Drs. I. Stevelmans April, 2011 Faculteit Psychologie

Nadere informatie

De Invloed van Familie op

De Invloed van Familie op De Invloed van Familie op Depressie- en Angstklachten van Verpleeghuisbewoners met Dementie The Influence of Family on Depression and Anxiety of Nursing Home Residents with Dementia Elina Hoogendoorn Eerste

Nadere informatie

De Kindertelefoon. Facts & Figures

De Kindertelefoon. Facts & Figures Facts & Figures HOEVEEL HOEVEEL Facts & Figures De komende jaren verandert er veel in de wereld van de jeugdzorg in Nederland. Aan de vooravond van de transitie van de jeugdzorg van het landelijke niveau

Nadere informatie

Samenwerken in de jeugdketen Een instrument voor gegevensuitwisseling

Samenwerken in de jeugdketen Een instrument voor gegevensuitwisseling Samenwerken in de jeugdketen Een instrument voor gegevensuitwisseling Uitgave van het Centrum voor Jeugd en Gezin Opsterland. Bij het samenstellen van deze uitgave is gebruik gemaakt van Samenwerken in

Nadere informatie

Hoofdstuk 12. Financiële dienstverlening

Hoofdstuk 12. Financiële dienstverlening Hoofdstuk 12. Financiële dienstverlening Samenvatting Dit hoofdstuk behandelt de bekendheid en het gebruik van vijf Leidse inkomensondersteunende regelingen onder respondenten met een netto huishoudinkomen

Nadere informatie

SAMENVATTING. Samenvatting

SAMENVATTING. Samenvatting Samenvatting In deze studie is de relatie tussen gezinsfunctioneren en probleemgedrag van kinderen onderzocht. Er is veelvuldig onderzoek gedaan naar het ontstaan van probleem-gedrag van kinderen in de

Nadere informatie

Vragenlijst. Ervaringen met hulpverlening na een schokkende gebeurtenis

Vragenlijst. Ervaringen met hulpverlening na een schokkende gebeurtenis Vragenlijst Ervaringen met hulpverlening na een schokkende gebeurtenis Voor u ligt de vragenlijst Ervaringen met hulpverlening na een schokkende gebeurtenis. Deze vragenlijst wordt u aangeboden door [instantie].

Nadere informatie

4.2.2. Shantala babymassage (individuele begeleiding)

4.2.2. Shantala babymassage (individuele begeleiding) 4.2. Aanbod voor ouders van het jonge kind Dit aanbod is veelal gericht op ouders met kinderen tot 4 jaar. Een aantal producten zijn inzetbaar voor een bredere doelgroep. De producten Home-Start, Vroegtijdige

Nadere informatie

Grafiek 26.1a Het vóórkomen van verschillende vormen van discriminatie in Leiden volgens Leidenaren, in procenten 50% 18% 19% 17% 29%

Grafiek 26.1a Het vóórkomen van verschillende vormen van discriminatie in Leiden volgens Leidenaren, in procenten 50% 18% 19% 17% 29% 26 DISCRIMINATIE In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het vóórkomen en melden van discriminatie in Leiden en de bekendheid van en het contact met het Bureau Discriminatiezaken. Daarnaast komt aan de orde

Nadere informatie

Beïnvloedt Gentle Teaching Vaardigheden van Begeleiders en Companionship en Angst bij Verstandelijk Beperkte Cliënten?

Beïnvloedt Gentle Teaching Vaardigheden van Begeleiders en Companionship en Angst bij Verstandelijk Beperkte Cliënten? Beïnvloedt Gentle Teaching Vaardigheden van Begeleiders en Companionship en Angst bij Verstandelijk Beperkte Cliënten? Does Gentle Teaching have Effect on Skills of Caregivers and Companionship and Anxiety

Nadere informatie

Hoofdstuk 6. Bezoek burgerzaken

Hoofdstuk 6. Bezoek burgerzaken Hoofdstuk 6. Bezoek burgerzaken Samenvatting Burgerzaken is op werkdagen dagelijks open van 8.30 tot 16.00 uur, donderdag doorlopend van 8.30 tot 20.00 uur en op zaterdagochtend. Voor de bezoekuren in

Nadere informatie

Cliëntenaudit Bureau ABC

Cliëntenaudit Bureau ABC Cliëntenaudit Bureau ABC 2014 Zoetermeer 17 april 2015 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of ondersteuning in artikelen, scripties

Nadere informatie

Aangepast sporten in de Haarlemmermeer Uitkomsten van de WVG/WMO enquête

Aangepast sporten in de Haarlemmermeer Uitkomsten van de WVG/WMO enquête Aangepast sporten in de Haarlemmermeer Uitkomsten van de WVG/WMO enquête Sportservice Noord Holland Gemeente Haarlemmermeer Belangengroep Gehandicapten Haarlemmermeer Door: Wikke van Stam Sportservice

Nadere informatie

Ervaringen en trainingsbehoefte professionals jeugdzorg

Ervaringen en trainingsbehoefte professionals jeugdzorg Ervaringen en trainingsbehoefte professionals jeugdzorg transformatie jeugdzorg FoodValley INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 2 1.1. Aanleiding... 2 1.2. Doel- en probleemstelling... 2 1.3. Methode... 2 1.4.

Nadere informatie

Fysieke Activiteit bij 50-plussers. The Relationship between Self-efficacy, Intrinsic Motivation and. Physical Activity among Adults Aged over 50

Fysieke Activiteit bij 50-plussers. The Relationship between Self-efficacy, Intrinsic Motivation and. Physical Activity among Adults Aged over 50 De relatie tussen eigen-effectiviteit 1 De Relatie tussen Eigen-effectiviteit, Intrinsieke Motivatie en Fysieke Activiteit bij 50-plussers The Relationship between Self-efficacy, Intrinsic Motivation and

Nadere informatie

Gemeente Zeist. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014. 8 juli 2015

Gemeente Zeist. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014. 8 juli 2015 Gemeente Zeist Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 8 juli 2015 DATUM 8 juli 2015 TITEL Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Gemeente Zeist Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem

Nadere informatie

De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim

De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim The Relationship between Work Pressure, Mobbing at Work, Health Complaints and Absenteeism Agnes van der Schuur Eerste begeleider:

Nadere informatie

het virtueel Centrum voor Jeugd en Gezin

het virtueel Centrum voor Jeugd en Gezin virtueel centrum voor jeugd en gezin het virtueel Centrum voor Jeugd en Gezin dé informatieve en interactieve website voor ouders en opvoeders Slimme combinatie In alle gemeenten komen Centra voor Jeugd

Nadere informatie