'lllllllll IÜIIIIIII ülllllll. Raadd.d.3oMia. NOOR D E N V E L D Besluit: Agendapunt: 6.1/ Documentor.: RV / _ J. Aan de gemeenteraad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "'lllllllll IÜIIIIIII ülllllll. Raadd.d.3oMia. NOOR D E N V E L D Besluit: Agendapunt: 6.1/30012013 Documentor.: RV12.0799 / _ J. Aan de gemeenteraad"

Transcriptie

1 Aan de gemeenteraad Roden, 23 januari 2013 G E M E E N T E t Raadd.d.3oMia NOOR D E N V E L D Besluit: Agendapunt: 6.1/ Documentor.: RV / _ J Onderwerp Uitvoering projectvoorstel "Bespaar met de zon" Onderdeel programmabegroting: Nee Voorstel 1) Instemmen met projectvoorstel "Bespaar met de zon" voor het plaatsen van zonnepanelen op het dak van een zevental gemeentelijke gebouwen; 2) Beschikbaar stellen van een krediet ad voor uitvoering van het projectvoorstel "Bespaar met de zon"; 3) Afschrijvingstermijn in afwijking van Verordening artikel 212 vaststellen op 25 jaar; 4) De jaarlijkse kapitaallasten ad ten laste van de post "nieuw beleid 2013" te brengen. Inleiding De aanleiding voor dit voorstel is het initiatiefvoorstel van de fractie van de Christen Unie van 29 februari In dit initiatiefvoorstel stelt de fractie van de Christen Unie voor om het college van Burgemeester en wethouders opdracht te geven een aanbesteding uit te laten werken voor de plaatsing van zonnepanelen op het dak van de gemeentelijke gebouwen. Verder is de Raad voorgesteld te besluiten over de wijze waarop het initiatiefvoorstel plaatsing zonnepanelen wordt behandeld. Naar aanleiding hiervan zijn we aan de slag gegaan om een voorstel uit te werken. Doelstelling De kern van het initiatief is: zonnepanelen op het dak van daarvoor geschikte gemeentelijke gebouwen. Hiervoor wordt de Raad kortheidshalve naar het initiatiefvoorstel van de Christenunie verwezen. Dit initiatief dient als resultaat op te leveren: het behalen van financiële voordelen (o.a. prijs) en maatschappelijke voordelen (o.a. Co2-reductie, imago, educatie). De gemeente Noordenveld heeft voor de realisatie hiervan meerdere opties tot haar beschikking: zelf investeren, de installatie huren of leasen, concessie verlenen en stroom afnemen of alleen concessie verlenen in combinatie met een lease-fee. Huidig beleid In het Bestuursprogramma voor de periode staat dat de gemeente Noordenveld zich in al haar beslissingen wil laten leiden door het principe dat wij deze aarde in bruikleen hebben. Dit betekent, dat de gemeente steeds zal kijken of oplossingen duurzaam en mens-, dier- en milieuvriendelijk zijn. Dit alles met het streven de gemeente Noordenveld uiterlijk in 2040 klimaatneutraal te laten zijn. Om daartoe te komen dient er, conform de Trias Energetica eerst energie te worden bespaard. Voor de resterende behoefte wordt er zoveel mogelijk duurzame energie ingezet en als duurzame energie niet RV 'lllllllll IÜIIIIIII ülllllll

2 volstaat, dan maken we zuinig en efficiënt gebruik van fossiele bronnen. De gemeente Noordenveld wil energie besparen door te investeren in energiebesparende maatregelen, die haalbaar en betaalbaar zijn, waarbij voldoende rendement wordt behaald, opdat we als gemeente een verantwoorde investering plegen, die zichzelf weer terugverdient. Bij de aanbesteding van de "Inkoop elektriciteit " is de energiebesparinggarantie een belangrijk onderdeel geweest. Deze garantie is afgegeven voor het terugdringen van het elektriciteitsverbruik van de grootverbruikers. De huidige leverancier, Nuon, heeft bij haar inschrijving de garantie afgegeven kwh over de gehele contractperiode te kunnen besparen als de door haar voorgestelde maatregelen zouden worden uitgevoerd. De nulmeting ofwel referentiegebruik hiervoor is gebaseerd op het verbruik in het kalenderjaar De afgesproken maatregelen hiertoe zijn inmiddels door de gemeente uitgevoerd. Voordat er zonnepanelen zullen worden geplaatst, zal de gemeente met Nuon afspraken moeten maken ten aanzien van bijkomende besparingen door middel van Zon PV panelen. De opgewekte elektriciteit mag niet meetellen voor de besparingsgarantie (zie kanttekening). Hoe bereiken we het doel? Met Zon PV (Photo Voltaïsche) panelen kan met het (zon)licht rechtstreeks elektriciteit worden opgewekt. Zon PV wordt beschouwd als een belangrijke toekomstige speler in het veld van de duurzame energie in energieproductie. Voor het opwekken van deze vorm van duurzame energie is veel (dak)oppervlakte benodigd. Er moet dus gekeken worden naar gemeentelijke gebouwen met veel dakoppervlak, die geschikt zijn voor plaatsing van zonnepanelen. Selectie van gemeentelijke gebouwen Welke gemeentelijke gebouwen komen in aanmerking voor plaatsing van zonnepanelen? Hiervoor is de lijst met alle gemeentelijke gebouwen geraadpleegd. Daarbij is gelet op de eigendomssituatie in combinatie met de rest levensduur van de gebouwen, de kwaliteit/ status (schil) van de gebouwen en de kwaliteit van de daken van de gebouwen. Verder dienen de gebouwen herkenbaar te zijn als gemeentelijke gebouwen, zodat in die zin de voorbeeldfunctie van de gemeente het beste kan worden uitgeoefend. Bovenstaande inventarisatie heeft geleid tot een selectie van een aantal gemeentelijke gebouwen, die voldoen aan de voorwaarden, zoals hiervoor zijn aangegeven. Als gevolg van die selectie zijn wij van mening dat onderstaande gemeentelijke gebouwen in aanmerking komen voor het projectvoorstel: Gemeentehuis in Roden Sporthal in Peize Sportcentrum de Hullen in Roden Brandweerkazerne in Veenhuizen Ontmoetingscentrum de Brinkhof in Norg (nieuwe) Brandweerkazerne in Roden Sportzaal in Veenhuizen Toelichting op de selectie Bovengenoemde gebouwen staan verspreid in de grotere dorpen van onze gemeente. De gebouwen verkeren in goede staat van onderhoud en kunnen met het plaatsen van zonnepanelen de voorbeeldfunctie prima vervullen. De daken van de geselecteerde gebouwen zijn voorts goed

3 geïsoleerd en voorzien van dakbedekking van recettejlatum, waardoor er een gunstige uitgangspositie wordt geschapen voor de plaatsing van zonnepanelen. Daarnaast zijn er voor een deel van de daarvoor geschikte gebouwen Ecoscans c.q. Energiescans opgesteld. Hieruit blijkt ook dat de wanden en de daken van de geselecteerde gebouwen goed zijn geïsoleerd: Hier en daar dient nog wat enkel glas te! worden vervangen door dubbel glas. Tot nu toe werden deze ruiten strategisch vervangen. In het Gebouwen-beheerplan bestaat de mogelijkheid om dit iets naar voren te trekken. Binnenkort wordt het nog aanwezige enkel glas geïnventariseerd en zonodig vervangen door dubbel glas (HR++). Voorts zullen er in 2013 "slimme meters" worden geplaatst. Deze actie zal leiden tot een beter energiemanagement. Het verbruik van de elektriciteit en de opwekking van zonne-energie zal zichtbaar moeten worden gemaakt en uitgedragen moeten worden via een beeldscherm of display in de centrale hal op de gewenste locaties. Dit kan gekoppeld worden aan de actie rond de plaatsing van "slimme meters". In het Gebouwenbeheerplan is hiervoor ruimte beschikbaar binnen het budget voor deze "slimme meters", zodat ook aan dit aspect is gedacht. Dit met het oog op imago en educatie. Haalbaarheidsonderzoek Fudura In aansluiting op de selectie is Fudura (neutraal, onafhankelijk en deskundig onderdeel van Enexis) gevraagd een haalbaarheidsonderzoek (Solar QuickScan) uit te voeren. Dit betreft een onderzoek om de technische en financiële haalbaarheid tot plaatsing van zonnepanelen op gemeentehuis, sporthallen en brandweerkazernes te verkennen. Hiertoe zijn de accommodaties bezocht en de benodigde technische gegevens aangeleverd. Voor de berekening van de dakbelasting zijn per locatie bouwtekeningen en aanvullende detailinformatie aangeleverd en gebruikt. Fudura heeft op grond hiervan haar rapport over de haalbaarheidsstudie begin november 2012 opgeleverd. Hiervoor wordt de Raad kortheidshalve naar het rapport van Fudura, de Solar QuickScan, verwezen (bijlage). Op basis van de technische gegevens en berekeningen geeft Fudura een positief advies over plaatsing van zonnepanelen op de locaties met schuine daken. Fudura adviseert ook positief ten aanzien van de platte daken, maar hier dient bij het maken van de definitieve keuzes nog wel een vervolgonderzoek plaats te vinden. Vanuit de aangeleverde informatie is een berekening gemaakt voor het aantal mogelijke panelen dat per locatie kan worden geplaatst. Bij elkaar lijken de geselecteerde gebouwen geschikt voor gezamenlijk minimaal 1455 zonnepanelen, verdeeld over 7 locaties. De geschatte jaaropbrengst van de installaties bedraagt daarmee totaal kilowattuur. Het huidige jaarlijkse stroomverbruik van genoemde aangegeven 7 locaties bedraagt in totaal kilowattuur. Hieruit blijkt dat circa een kwart van de totale elektriciteitsbehoefte van genoemde 7 locaties met zonne-energie wordt afgedekt. De zonnepanelen hebben doorgaans een vermogensopbrengst tot 25 jaar en een verwachte levensduur van 30 tot 40 jaar. Voor alle rekenmodellen in de haalbaarheidsstudie van Fudura is een looptijd van maximaal 25 jaar gehanteerd. Zelflevering: salderen of terugleveren? Gebruikers van energie, die zelf ook energie opwekken, verbruiken een deel van deze opgewekte energie direct. Het overgebleven deel wordt aan het net teruggegeven. Afhankelijk van de soort aansluiting is er sprake van salderen of terugleveren. Salderen in het kader van energieleverantie in Nederland betekent dat de teruggeleverde energie door de energieleverancier wordt afgetrokken van het verbruik van de opwekker. Hierdoor ontvangt de

4 opwekker dezelfde prijs (incl. belastingen en transportkosten) voor de teruggeleverde energie als wat hij betaalt voor de energie die hij op een ander tijdstip van de energieleverancier afneemt. Wettelijk is de energieleverancier verplicht om de gebruiker, met een aansluiting van maximaal 3x80 Ampère (kleinverbruik), tot minimaal kwh te salderen. Boven deze grens mag er worden gesaldeerd op initiatief van de energieleverancier. De brandweerkazernes en de sportzaal in Veenhuizen vallen onder de categorie kleinverbruik met meer dan kwh verbruik. Met de energieleverancier zullen we moeten onderhandelen voor het salderen boven de kwh. Terugleveren is van toepassing voor gebruikers met een aansluiting groter dan 3x80 Ampère (grootverbruik). Van de 7 geselecteerde gebouwen zijn het gemeentehuis, de Brinkhof, de Hullen en de sporthal in Peize grootverbruikers. De gebruiker spreekt hierbij op individuele basis met de energieleverancier af welke vergoeding wordt geboden voor het terugleveren. Wettelijk is de energieleverancier verplicht een redelijke terugleververgoeding te bieden met een minimum van 0,05 per kwh. Sommige energieleveranciers bieden een terugleververgoeding die gelijk is aan de prijs van de geleverde energie. In het rapport van Fudura is er vanuit gegaan dat de gemeente een gelijkwaardig teruglevertarief aan het verkooptarief ( 0,07) heeft uitonderhandeld. Indien de gemeente Noordenveld niet uit de onderhandeling komt, dan loopt de gemeente een risico van 0,02 per teruggeleverde kwh voor een periode van 1 jaar. Het contract met Nuon loopt tot en met Na 2014 kan de gemeente de nieuwe situatie zonder meer in de aanbestedingsdocumenten voor de nieuwe inkoopperiode verwerken. Maatschappelijk draagvlak Dit voorstel komt voort uit één van de raadsfracties van de gemeenteraad en vertegenwoordigt dus een deel van onze samenleving. Voorts betreft het hier een wezenlijk onderdeel uit het bestuursakkoord. In die zin heeft dit voorstel maatschappelijk draagvlak. Opties voor realisatie: zelf investeren, huren of leasen? Bij dit projectvoorstel zijn wij van mening dat zelf investeren de meest aantrekkelijke optie is. Andere opties zijn in deze situatie niet wenselijk. De andere opties zoals huren of leasen, concessie verlenen en stroom afnemen of alleen concessie verlenen in combinatie met een lease-fee komen erop neer, dat de gemeente voor een lange periode (15 jaar) een afnameverplichting moet aangaan, dat wil zeggen dat de gemeente voor de opgewekte energie moet betalen. Dit geschiedt tegen een soortgelijk tarief als voor de afname van grijze energie. Derde partijen investeren namelijk alleen in zonne-energie als hier inkomsten tegenover staan. Dit wordt bij huur/lease over een kortere periode (<25jaar) waarover een hoger effectief rendement (>5%) moet worden behaald door een marktpartij onaantrekkelijk. Daar staat tegenover dat de gemeente geen directe investering hoeft te plegen, maar hiervan wordt de gemeente ook niets beter. Het financiële voordeel valt daardoor weg. Voor de realisatie van het project is de situatie in die zin uitzonderlijk, want de gemeente heeft hiervoor zelf budget beschikbaar. Als de gemeente dit kan financieren door zelf te investeren, dan is er geen reden om te huren of te leasen. Bovendien geniet de gemeente nu direct vanaf het begin zelf van het voordeel. In aanvulling hierop geldt dat bij zelf investeren alle tussenliggende schakels eruit zijn gehaald. Dat werkt dus effectief en efficiënt. Eventuele uitbreiding projectvoorstel met collectieve inkoop zonnepanelen voor particulieren? In de raadsvergadering van oktober 2012 is door de fractie van de PvdA de mogelijkheid gesuggereerd om het projectvoorstel eventueel uit te breiden met collectieve inkoop van zonnepanelen voor particulieren. Deze suggestie levert een aantal knelpunten op met betrekking tot capaciteit, organisatie, procedurele zaken en vergt bovendien veel tijd.

5 Vanwege de benodigde ambtelijke capacr^fflljdie beperkt is, en complexe zaken als aanbestedingsrecht, garantie, aansprakelijkheid vjriclen wij het niet efficiënt om als gemeente een collectieve inkoopactie van zonnepanelen voor particulieren te organiseren. Hiervoor zijn voldoende marktpartijen, burgerinitiatieven en belangenorganisaties reeds actief. Ter illustratie kan verwezen worden naar het collectief aanbieden van zonnecollectoren voor particulieren in de dorpen Roderesch, Alteveer en Steenbergen (RAS) of de Energiecoöperatie NoordseVeld te verwijzen. Rendement Voor investeringen hanteert de gemeente een rekenrente van 5%. Dit is een benadering van het gemiddelde rentepercentage, dat de gemeente betaalt voor opgenomen vaste geldleningen. Voor de voorgenomen investering is het voor de rendementsberekening niet reëel om uit te gaan van een percentage van 5%. Het rendement (dus niet de kapitaallasten) dient te worden afgestemd op een actueel rentepercentage van nieuwe geldleningen. Wij kunnen momenteel vaste geldleningen afsluiten tegen een rentepercentage van 3,5% (afgerond). Dit tarief is gehanteerd voor de netto contante waarde berekening van het Zon PV-project in de Solar QuickScan van Fudura. Uit de financiële analyse blijkt dat voor elke locatie geldt, dat over de gehele rekenlevensduur van de installatie bezien, economisch voordeel te behalen valt door lokaal stroom op te wekken. De netto contante waarde van dit totale voordeel is berekend op Het lokaal opwekken van elektriciteit via zonnepanelen levert bovendien jaarlijks een Co2-reductie op van in totaal kilogram. Voor nadere informatie verwijzen wij u kortheidshalve naar de bijgevoegde financiële en technische haalbaarheidsstudie van Fudura (zie bijlage haalbaarheidsstudie). Advies Drentse Energie Organisatie (DEO) De Drentse Energie Organisatie (DEO) is een financiering- en investeringsmaatschappij die de energietransitie in Drenthe wil versnellen. Met een slimme inzet van haar financiële instrumenten en kennis en kunde zet deze organisatie in op duurzame economische ontwikkeling in Drenthe. De DEO helpt bedrijven en instanties bij het zoeken naar financiële oplossingen om projecten van de grond te krijgen door deelfinanciering bijvoorbeeld. De gemeente Noordenveld heeft de DEO gevraagd het rapport van Fudura door te nemen en waar nodig te voorzien van commentaar. Daarnaast heeft de gemeente Noordenveld de DEO ook gevraagd naar de beste wijze van financiering. De DEO is hierbij ook van mening dat zelf investeren de beste optie is vanwege dezelfde redenen als de gemeente Noordenveld heeft aangedragen. Naar aanleiding van de haalbaarheidsstudie van Fudura geeft de DEO een positief advies. De DEO is van mening dat het rapport overzichtelijk is opgesteld en een goed inzicht geeft in de technische en financiële haalbaarheid van zonne-energie op de door de gemeente aangewezen locaties. Voor iedere locatie is de technische potentie op basis van het beschikbare dakoppervlak berekend, tevens is er een globaal legplan van zonnepanelen opgesteld. De financiële uitwerking op basis van de investering, exploitatiekosten en energiebesparingen is per locatie helder uiteengezet in een exploitatiemodel. De gehanteerde uitgangspunten in het rekenmodel zijn acceptabel en gelijk aan aannames uit andere vergelijkbare rapportages. Kanttekeningen (risico's) Bij de berekeningen wordt ervan uitgegaan dat de levensduur van de geselecteerde gebouwen waarop de panelen kunnen worden geplaatst minimaal 25 jaar bedraagt; Er is geen rekening gehouden met mogelijke wijzigingen in de eigendomssituatie van de gebouwen;

6 Vanuit technisch perspectief moet nog wel aanvullende actie en vervolgonderzoek plaatsvinden. Dit om met voldoende zekerheid te kunnen vaststellen dat plaatsing van zonnepanelen de maximale dakbelasting niet zal overtreffen; In het rapport van Fudura is de aangenomen jaarlijkse energieprijsstijging 5,6% op basis van historische gegevens. Er is vooralsnog geen aanwijsbare reden om bij de voorspellingen af te wijken van de prijsontwikkeling over de afgelopen 20 jaar; In het rapport van Fudura wordt ervan uitgegaan dat de gemeente een gelijkwaardig teruglevertarief aan het verkooptarief heeft bedongen. Dit dient nog uitonderhandeld te worden met Nuon. Voor 2014 loopt Noordenveld een risico van 0,02. De contractperiode voor de levering van elektriciteit loopt tot en met 2014; Er moet op gelet worden dat bijkomende energiebesparingen, die buiten de besparinggarantie doorgevoerd worden, niet meegerekend worden bij de afrekening hieromtrent. Dit moet nog afgestemd worden met Nuon; Bij de nieuwe aanbesteding voor de inkoop van energie vanaf 2014 dient als voorwaarde te worden opgenomen dat de terugleververgoeding gelijk is aan de prijs van geleverde energie; Het zichtbaar maken en uitdragen van de verbruikte elektriciteit evenals de opgewekte zonneenergie verdient aandacht. Dit valt te realiseren met behulp van een display of beeldscherm in de centrale hal op de gewenste locaties door dit aspect mee te nemen bij de actie rond de plaatsing van de "slimme meters". Kosten en dekking Investering: De investering bedraagt in totaal Investering per locatie: Gemeentehuis Roden Sporthal Peize Sportcentrum de Hullen Brandweerkazerne Veenhuizen Ontmoetingscentrum de Brinkhof Brandweerkazerne Roden Sporthal Veenhuizen 245 panelen 162 panelen 596 panelen 59 panelen 200 panelen 128 panelen 65 panelen Dekking: De jaarlijkse kapitaallasten op basis van 5% rente en een afschrijving in 25 jaar bedragen De in financiële verordening ex artikel 212 van de Gemeentewet opgenomen afschrijvingstermijnen voor activa voorziet niet in een looptijd die gehanteerd wordt voor zonnepanelen. Gelet op de technische levensduur willen wij de afschrijving vooralsnog stellen op 25 jaar. De kapitaallasten van de investeringen (rente 5%, afschrijving 25 jaar) kunnen ten laste worden gebracht van de (structurele) post "nieuw beleid 2013". De energielasten voor de 7 gemeentelijke gebouwen zullen dalen. Er wordt energie en daarmee ook geld bespaard. De verwachting is dat er in 2013 minimaal wordt bespaard, omdat de uitvoering en oplevering is gepland in september, oktober, november. Voor 2014 is de besparing geraamd op ,08. Bij de samenstelling van de begroting voor 2014 zullen de besparingen hierin per locatie worden verwerkt. De energiebesparing zal in de jaren na 2014 steeds verder toenemen. Bij de ramingen voor energie na 2014 zal daar uiteraard ook rekening mee worden gehouden.

7 Tijdpad De zonnepanelen zullen, nadat de Raad met dit voaretel heeft ingestemd en nadat de aanbestedingsprocedure hiervoor heeft plaatsgevonden, in 2013 worden aangebracht op het dak van de 7 geselecteerde gemeentelijke gebouwen. I De planning ziet er uit als volgt: Oktober, november 2012: Voorbereiding voorstellen December 2012: Besluitvorming College Januari 2013 Besluitvorming Raadscie/Raad Februari, maart 2013: Bestekken gereedmaken April, mei, juni, juli 2013: Aanbestedingsprocedure Augustus 2013: Beoordeling en gunning September, oktober, november 2013: Uitvoering projectvoorstel Ter inzage liggende stukken -Collegevoorstel Bespaar met de Zon (BW ); -Initiatiefvoorstel Bespaar met de Zon van de Christenunie Noordenveld (RV ); -Solar QuickScan van Fudura, een financiële en technische haalbaarheidsstudie. Met vriendelijke groet, Burgemeester en Wethouders van de gemeente Noordenveld, J.H. van der Laan, burgemeester A.H. Doornbos, secretaris

8 Overleg Raadscommissie Dit voorstel is besproken in de vergadering van de Raadscommissie op 16 januari De Commissie vraagt: - het College lokale aanbieders te betrekken bij de aanbesteding - naar de gevolgen voor dit project in het geval van een eventuele verzelfstandiging van De Hullen - naar de reden voor een afschrijvingstermijn van 25 jaar - naar de kosten en de baten en de verwerking van de baten in de begroting - naar de mogelijkheden van participatie De wethouder: - zegt een kosten- en batenplaatje toe - zegt toe lokale aanbieders te willen betrekken bij het project - legt uit dat voor een afschrijvingstermijn van 25 jaar is gekozen om zo goedkoop mogelijk uit te zijn. Dit onderwerp agenderen als een te bespreken punt voor de raadsvergadering 30 januari 2013 M. Brink - Veerman, voorzitter W.F.C. Damman, griffier

9 No: 6.1/ Onderwerp: Projectvoorstel "Bespaar met de zon" t De Raad van de gemeente Noordenveld, gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 30 november 2012; gelet op de bepalingen van de Gemeentewet; BESLUIT 1) Instemmen met projectvoorstel "Bespaar met de zon" voor het plaatsen van zonnepanelen op het dak van een zevental gemeentelijke gebouwen; 2) Krediet beschikbaar te stellen van voor uitvoering van het projectvoorstel "Bespaar met de zon"; 3) Afschrijvingstermijn in afwijking van Verordening artikel 212 vast te stellen op 25 jaar; 4) De jaarlijkse kapitaallasten ad ten laste van de post "nieuw beleid 2013" te brengen. Voorzitfe ir, grinier

III: III II. / ^SnDERVWERR ' ^ \ [ "-V^'ii'^p-' r ;!lcl: Y,-,; J Investering 501.975 NOOR D E N V E L D. ParaaS secretaris ^ffloi/^x

III: III II. / ^SnDERVWERR ' ^ \ [ -V^'ii'^p-' r ;!lcl: Y,-,; J Investering 501.975 NOOR D E N V E L D. ParaaS secretaris ^ffloi/^x G E M E E N T E NOOR D E N V E L D ParaaS secretaris ^ffloi/^x Paraaf direct leidinggev 2na^y3ïlfNA t jadvies VAN $ 0 / 2 Datum Afdeling 30 november 2012 R&S/OW&A III: III II Opsteller Telefoon 279/329

Nadere informatie

Agendapunt: 6.2/17042013 Documentor.: RV12.0825 Raad d.d. I. Aan de gemeenteraad. Roden, 10 april 2013. Bask*

Agendapunt: 6.2/17042013 Documentor.: RV12.0825 Raad d.d. I. Aan de gemeenteraad. Roden, 10 april 2013. Bask* Aan de gemeenteraad Roden, 10 april 2013 G E M E E N T E t N O O R D E N V E L D Agendapunt: 6.2/17042013 Documentor.: RV12.0825 Raad d.d. I Bask* Onderwerp Experiment "Met de post Peize naar de brandweer

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel:

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: Voor raadsvergadering d.d.: 28-02-2017 Agendapunt: Onderwerp: Zon(nepanelen)

Nadere informatie

Onderwerp: Verstrekken krediet voor het aanschaffen van zonnepanelen

Onderwerp: Verstrekken krediet voor het aanschaffen van zonnepanelen Raadsvergadering, 10 december 2013 Voorstel aan de Raad Nr.: 20131210 8 RV Agendapunt: 8 Datum: 19 november 2013 Onderwerp: Verstrekken krediet voor het aanschaffen van zonnepanelen Onderdeel raadsprogramma:

Nadere informatie

ûjlhlu. Raadd.d.\s l2.iľ? Aan de gemeenteraad Agendapunt: 6.2/18122013 Documentnr.: RV13.1005 Roden, 11 december 2013

ûjlhlu. Raadd.d.\s l2.iľ? Aan de gemeenteraad Agendapunt: 6.2/18122013 Documentnr.: RV13.1005 Roden, 11 december 2013 Raadd.d.\s l2.iľ? Aan de gemeenteraad î Agendapunt: 6.2/18122013 Documentnr.: RV13.1005 BesSuit: ûjlhlu. Roden, 11 december 2013 Onderwerp Privatisering Dörpshuus NijRoon Onderdeel programmabegroting:

Nadere informatie

Steller :S. Wind Telefoonnummer ; 0229-252200 Afdeling : Middelen en Beheer - VG Email : s.wind@hoorn.nl Document retour: Nee

Steller :S. Wind Telefoonnummer ; 0229-252200 Afdeling : Middelen en Beheer - VG Email : s.wind@hoorn.nl Document retour: Nee 1 van 5 W- "W" OEMEENTE J ^ Q Q J *! ^ t Zaaknummer MOOISBS Behoort bii opleqqer: 1001958 nr. : Programmabegroting^g R u m e j k e Ordening en Volkshuisvesting Telefoonnummer ; 0229-252200 : Middelen en

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Voorgestelde beslispunten: 1 Samenvatting van het voorstel. 2 Aanleiding. Openbaar

Raadsvoorstel. Voorgestelde beslispunten: 1 Samenvatting van het voorstel. 2 Aanleiding. Openbaar Raadsvoorstel Openbaar Voorstelnummer : 13RV000052 Onderwerp : Zonnepanelen op het dak van het gemeentehuis Besluit in de raad : 25 september 2013 Portefeuillehouder : Drs. J. Baerends Naam steller : I.I.

Nadere informatie

Roden, Onderwerp Begraafplaatsen Noordenveld

Roden, Onderwerp Begraafplaatsen Noordenveld Aan de gemeenteraad Agendapunt Roden, Onderwerp Begraafplaatsen Noordenveld Voorstel 1. Kiezen voor planning A. Planning A : Alle voorzieningen op elke begraafplaats hetzelfde. Planning B : Huidige voorzieningen

Nadere informatie

llllllllllblllilllllllllllllllllllllllll NOORDENVELD Aan de gemeenteraad Agendapunt: 6.1/14062012 Documentor.: RV12.0156 Roden, 6 juni 2012 Onderwerp

llllllllllblllilllllllllllllllllllllllll NOORDENVELD Aan de gemeenteraad Agendapunt: 6.1/14062012 Documentor.: RV12.0156 Roden, 6 juni 2012 Onderwerp Aan de gemeenteraad Roden, 6 juni 2012 G E M E E N T E T Raad d.cuml^) NOORDENVELD Besluit^ Agendapunt: 6.1/14062012 Documentor.: RV12.0156 Onderwerp Papierloos vergaderen Onderdeel programmabegroting:

Nadere informatie

l i llülllllini illl III II NOORDENVELD Agendapunt: 5.2/19122012 Documentnr.: RV12.0715 s Raad 'd"d v»o' 1 2- f Aan de gemeenteraad

l i llülllllini illl III II NOORDENVELD Agendapunt: 5.2/19122012 Documentnr.: RV12.0715 s Raad 'dd v»o' 1 2- f Aan de gemeenteraad Aan de gemeenteraad Roden, 12 december 2012 G E M E E N T E t NOORDENVELD Agendapunt: 5.2/19122012 Documentnr.: RV12.0715 s Raad 'd"d v»o' 1 2- f Besluit/ Onderwerp Initiatiefvoorstel financiële ondersteuning

Nadere informatie

1.1/2.1 De zonne-energieinstallaties dragen bij aan het halen van de doelstellingen uit de Klimaatvisie Kempengemeenten.

1.1/2.1 De zonne-energieinstallaties dragen bij aan het halen van de doelstellingen uit de Klimaatvisie Kempengemeenten. Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 25 oktober 2011 Registratienummer: 2011/66 Agendapunt nummer: 7 Onderwerp Besparing met zonne-energie Inleiding/aanleiding

Nadere informatie

Aan de Gemeenteraad Agendapunt : 5.2/ Documentnr.: RV

Aan de Gemeenteraad Agendapunt : 5.2/ Documentnr.: RV Aan de Gemeenteraad Agendapunt : 5.2/290109 Documentnr.: RV08.0389 Roden, 21 januari 2009 Onderwerp Nieuwe Verordening voorzieningen huisvesting Onderwijs gemeente Noordenveld Onderdeel programmabegroting:

Nadere informatie

Voorstel Het programma voorzieningen huisvesting onderwijs 2007 vast te stellen zoals beschreven in bijgaand ontwerpbesluit

Voorstel Het programma voorzieningen huisvesting onderwijs 2007 vast te stellen zoals beschreven in bijgaand ontwerpbesluit Aan de gemeenteraad Agendapunt Roden, Onderwerp Programma voorzieningen huisvesting onderwijs 2007 Voorstel Het programma voorzieningen huisvesting onderwijs 2007 vast te stellen zoals beschreven in bijgaand

Nadere informatie

Visie De bibliotheek Noordenveld is er voor iedereen! Zij is laagdrempelig, toegankelijk en biedt literatuur, informatie, inspiratie en interactie.

Visie De bibliotheek Noordenveld is er voor iedereen! Zij is laagdrempelig, toegankelijk en biedt literatuur, informatie, inspiratie en interactie. Aan de gemeenteraad Roden, 12 juni 2013 G E M E E N T E T N O O R D E N V E L D Agendapunt: 6.5/19062013 Documentnr.: RV13.0062 : : Raadd.d.1 Onderwerp Beleidskader Bibliotheekwerk 2013-2016 Onderdeel

Nadere informatie

ALGEMENE INFORMATIE SALDEREN SOLAR2020. Uw Specialist in Zonnepaneelsystemen.NL

ALGEMENE INFORMATIE SALDEREN SOLAR2020. Uw Specialist in Zonnepaneelsystemen.NL ALGEMENE INFORMATIE SALDEREN SOLAR2020 Salderingsoverzicht Particulieren Door zelf zonne-energie op te wekken bespaart u op uw energierekening. Uw stroomtarief is opgebouwd uit een kaal leveringstarief,

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel BESPAAR MET DE ZON

Initiatiefvoorstel BESPAAR MET DE ZON Initiatiefvoorstel BESPAAR MET DE ZON Noordenveld Voorstel 1. Het college opdracht te geven een aanbesteding uit te laten werken voor de plaatsing van zonnepanelen op de (daarvoor geschikte) gemeentelijke

Nadere informatie

B. Cornelis 06 134 699 37 Ben.Cornelis@valkenswaard.nl. 39431/39439 9 juni 2016

B. Cornelis 06 134 699 37 Ben.Cornelis@valkenswaard.nl. 39431/39439 9 juni 2016 Agendapunt commissie: 5.4 steller telefoonnummer email B. Cornelis 06 134 699 37 Ben.Cornelis@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering portefeuillehouder M. Bax onderwerp Toepassing zonnepanelen

Nadere informatie

Agendanummer: Begrotingswijz.:

Agendanummer: Begrotingswijz.: Agendanummer: Begrotingswijz.: CR5 Onderwerp : PV-project Den Bolder Aan de raad van de gemeente Waalwijk Waalwijk, 12 oktober 2010 0. Samenvatting De gemeente Waalwijk heeft een ambitieuze energie/klimaatdoelstelling,

Nadere informatie

RV14.0076 Hill III ĨIIM II Iľlllll II. Aan de gemeenteraad. Agendapunt: 6.1/12032014 Documentnr: RV14.0076. Roden, 5 maart 2014

RV14.0076 Hill III ĨIIM II Iľlllll II. Aan de gemeenteraad. Agendapunt: 6.1/12032014 Documentnr: RV14.0076. Roden, 5 maart 2014 i rìaad d.d.v^''^ G E M E E N T E N O O R D E N V E L Beskirt: Aan de gemeenteraad î Agendapunt: 6.1/12032014 Documentnr: RV14.0076 Roden, 5 maart 2014 Onderwerp Privatisering clubgebouw Korfbalvereniging

Nadere informatie

inr r i ii in i i ii M I in li GEMEENTE V\l A N O O R D E N V E L D î Documentnr: RV13.0613 Raad dxmbl Roden, 9 oktober 2013

inr r i ii in i i ii M I in li GEMEENTE V\l A N O O R D E N V E L D î Documentnr: RV13.0613 Raad dxmbl Roden, 9 oktober 2013 GEMEENTE V\l A N O O R D E N V E L D Aan de gemeenteraad î Agendapunt: 6.3/16102013 Documentnr: RV13.0613 Raad dxmbl Roden, 9 oktober 2013 Onderwerp Verkoop gymzaal Klimop Roden Onderdeel programmabegroting:

Nadere informatie

ENERGIE IN EIGEN HAND

ENERGIE IN EIGEN HAND Zonne-energie voor bedrijven? ENERGIE IN EIGEN HAND De Stichting Beheer Bedrijvenpark Merm, heeft een onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor bedrijven om d.m.v. aanbrengen van zonnepanelen op het

Nadere informatie

Zonnestroomprojecten Gemeente Amsterdam. ProjectManagement Bureau Joost de Valk

Zonnestroomprojecten Gemeente Amsterdam. ProjectManagement Bureau Joost de Valk Zonnestroomprojecten Gemeente Amsterdam ProjectManagement Bureau Joost de Valk Noodzaak en ambitie Klimaatbeleid Amsterdam: forse CO 2 reductie 40% in 2025 en klimaatneutraal bouwen en gemeentegebouwen

Nadere informatie

Salderingsoverzicht 18-12-2012

Salderingsoverzicht 18-12-2012 Salderingsoverzicht 18-12-2012 Salderingsoverzicht Particulieren Door zelf zonne-energie op te wekken bespaart u op uw energierekening. Uw stroomtarief is opgebouwd uit een kaal leveringstarief, energiebelasting

Nadere informatie

*RV09.0027* Documentnr.: RV09.0027. Roden, * Onderwerp Grondexploitatie De Lange Streeken fase 2. Onderdeel programmabegroting: Nee

*RV09.0027* Documentnr.: RV09.0027. Roden, * Onderwerp Grondexploitatie De Lange Streeken fase 2. Onderdeel programmabegroting: Nee Aan de gemeenteraad Agendapunt Documentnr.: RV09.0027 Roden, * Onderwerp Grondexploitatie De Lange Streeken fase 2 Onderdeel programmabegroting: Nee Voorstel Conform bijgaand raadsvoorstel en raadsbesluit

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Nieuw tarieven- en subsidiestelsel sport. Aan de raad, Onderwerp Nieuw tarieven- en subsidiestelsel sport

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Nieuw tarieven- en subsidiestelsel sport. Aan de raad, Onderwerp Nieuw tarieven- en subsidiestelsel sport RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 23-06-2011 11-063 Onderwerp Nieuw tarieven- en subsidiestelsel sport Aan de raad, Onderwerp Nieuw tarieven- en subsidiestelsel sport Gevraagde beslissing 1. Instemmen

Nadere informatie

*RV10.0013* Documentnr.: RV10.0013. Roden, 27 januari 2010. Onderwerp Noordenveld Millenniumgemeente. Onderdeel programmabegroting: nee.

*RV10.0013* Documentnr.: RV10.0013. Roden, 27 januari 2010. Onderwerp Noordenveld Millenniumgemeente. Onderdeel programmabegroting: nee. Aan de gemeenteraad Agendapunt Documentnr.: RV10.0013 Roden, 27 januari 2010 Onderwerp Noordenveld Millenniumgemeente Onderdeel programmabegroting: nee Voorstel Besluiten: - dat de gemeente Noordenveld

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad endapunt: 6.2/ Documentnr.: RV

Aan de gemeenteraad endapunt: 6.2/ Documentnr.: RV RaaïïddTmŝĩ G E M E E N T E N O O R D E N V E L D Beduit: î Aan de gemeenteraad endapunt: 6.2/12032014 Documentnr.: RV14.0079 3 6\ Roden, 5 maart 2014 Onderwerp Privatisering clubgebouw Voetbalvereniging

Nadere informatie

A.S. Wedzinga

A.S. Wedzinga Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email A.S. Wedzinga 040-2083573 swe@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp 14raad00066 Toepassing zonnepanelen op gemeentelijke

Nadere informatie

iiuiiiiiiiffiiiiiiiniioii

iiuiiiiiiiffiiiiiiiniioii GEMEENTE t NOORDENVELD Paraaf secretaris Paraaf afdelingshoofd ADVIES VAN Datum ^> P 1 Mb/3.03 4 november 2008 Afdeling CC iiuiiiiiiiffiiiiiiiniioii ADVIES AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Opsteller Telefoon

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Agendapunt 6.8/240305. Onderwerp Evaluatie proefexperiment tweemaal gratis brengen snoeiafval in 2004

Aan de gemeenteraad Agendapunt 6.8/240305. Onderwerp Evaluatie proefexperiment tweemaal gratis brengen snoeiafval in 2004 Aan de gemeenteraad Agendapunt 6.8/240305 Roden, 17 maart 2005 Onderwerp Evaluatie proefexperiment tweemaal gratis brengen snoeiafval in 2004 Voorstel Proefexperiment tweemaal gratis brengen snoeiafval

Nadere informatie

Onderwerp Kredietaanvraag ten behoeve van het traject bestuurlijke bedrijfsvoering gemeente Noordenveld

Onderwerp Kredietaanvraag ten behoeve van het traject bestuurlijke bedrijfsvoering gemeente Noordenveld Raadd.d.2*l^' l Aan de gemeenteraad Roden, 15 december 2010 G E M E E N T E t N OORDENVELD Agendapunt: 6.3/22122010 Documentnr.: RV10.0505 BesWt: Onderwerp Kredietaanvraag ten behoeve van het traject bestuurlijke

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Agendapunt: 6.3/25052011

Aan de gemeenteraad Agendapunt: 6.3/25052011 t Aan de gemeenteraad Agendapunt: 6.3/25052011 G E M E E N T E NOORDENVEL RaacTdZSsv^/ü D L^*. Bululk Documentnr.: RV11.0167 Roden, 20 mei 2011 Onderwerp GGD Drenthe: jaarrekening 2010 en concept beleidsbegroting

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Agendapunt *

Aan de gemeenteraad Agendapunt * Aan de gemeenteraad Agendapunt * Documentnr.: RV13.0020 Roden, Onderwerp Eenmalige bijdrage voor Filmhuis De Winsinghhof Onderdeel programmabegroting: Nee Voorstel 1. Een eenmalige bijdrage van 47.500

Nadere informatie

Steller : S. Wind Aan : P. Westenberg Telefoon : 0229-252200 Afdeling - Bureau : Middelen en Beheer - Vastgoed Status : Versie 4

Steller : S. Wind Aan : P. Westenberg Telefoon : 0229-252200 Afdeling - Bureau : Middelen en Beheer - Vastgoed Status : Versie 4 ** 1 van 6 Onderwerp: Onderzoek initiatiefvoorstel zonnepanelen gemeentelijke Zaaknummer : 1001958 Datum : 25 september 2013 Steller : S. Wind Aan : P. Westenberg Telefoon : 0229-252200 Afdeling - Bureau

Nadere informatie

Salderingsoverzicht 18-12-2012

Salderingsoverzicht 18-12-2012 Salderingsoverzicht 18-12-2012 Salderingsoverzicht Particulieren Door zelf zonne-energie op te wekken bespaart u op uw energierekening. Uw stroomtarief is opgebouwd uit een kaal leveringstarief, energiebelasting

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2017/14

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2017/14 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 17-01-2017 Nummer voorstel: 2017/14 Voor raadsvergadering d.d.: 28-02-2017 Agendapunt: 8 Onderwerp:

Nadere informatie

Businesscases zonne-energie: waar kan het, en wat levert het op?

Businesscases zonne-energie: waar kan het, en wat levert het op? Businesscases zonne-energie: waar kan het, en wat levert het op? Door: Ronald Franken en Maarten Corpeleijn (r.franken@atrive.nl / m.corpeleijn@atrive.nl) 3 september 2013 Ten geleide Met het nieuwe energie-akkoord

Nadere informatie

AAN DE AGENDACOMMISSIE

AAN DE AGENDACOMMISSIE AAN DE AGENDACOMMISSIE Agenda: 20-4-2017 Franeker, 21-3-2017 Onderwerp Huisvesting Waadhoeke Portefeuillehouder Burgemeester E. van Zuijlen Doel Passende duurzaamheidsmaatregelen te organiseren en realiseren

Nadere informatie

G E M E E N T E \\ ) N O O R D E N V E L D '7 Raad d.d.

G E M E E N T E \\ ) N O O R D E N V E L D '7 Raad d.d. G E M E E N T E \\ ) N O O R D E N V E L D '7 Raad d.d. Aan de gemeenteraad T Agendapunt: Agen< 5.1/06072011] Docut imentnr.: RV11.0239 Be: Roden, 29 juni 2011 Onderwerp Programmabegroting ISD Noordenkwartier

Nadere informatie

2015-20 0. STiKCT TEH VERVAHGWe. Gemeenteraad. 1 Onderwerp. Zonnepanelen op sportgebouwen. 2 Gevraagd besluit

2015-20 0. STiKCT TEH VERVAHGWe. Gemeenteraad. 1 Onderwerp. Zonnepanelen op sportgebouwen. 2 Gevraagd besluit STiKCT TEH VERVAHGWe 2015-20 0 Gemeenteraad Onderwerp Zonnepanel in op sportgebouwen Datum 21 april 2015 RaadSVOOrStel Afdeling Ruimtelijk Domein Portefeuillehouder mr. j n g Peter W.M. Snoeren 1 Onderwerp

Nadere informatie

Experiment toepassen zonne-energie Castellum in Oudheusden

Experiment toepassen zonne-energie Castellum in Oudheusden College Onderwerp Experiment toepassen zonne-energie Castellum in Oudheusden OORJV004 Collegevoorstel Inleiding In Oudheusden ontwikkelt Woonveste samen met de gemeente Heusden het plan Castellum. Er worden

Nadere informatie

Onderwerp Aanvraag om bouwvergunning voor het oprichten (vervangende nieuwbouw) van twee mestsilo's op het perceel Peesterweg 8 te Zuidvelde.

Onderwerp Aanvraag om bouwvergunning voor het oprichten (vervangende nieuwbouw) van twee mestsilo's op het perceel Peesterweg 8 te Zuidvelde. Aan de gemeenteraad Agendapunt Documentnr.: RV10.0167 Roden, 11 mei 2010 Onderwerp Aanvraag om bouwvergunning voor het oprichten (vervangende nieuwbouw) van twee mestsilo's op het perceel Peesterweg 8

Nadere informatie

dhr. J. Ophoff - Financiën 1. Bestuur

dhr. J. Ophoff - Financiën 1. Bestuur RAADSVOORSTEL status: B Agendapunt: 14 Onderwerp: Wavin-gelden Commissie: 30-1-, nr. 5 Raadsvoorstel: 7-2-, nr. 132 Portefeuillehouder : Beleidsterrein: Programma: dhr. J. Ophoff - Financiën 1. Bestuur

Nadere informatie

*Z075167D42B* Gemeenteraad van Goeree-Overflakkee Postbus AA MIDDELHARNIS. Geachte raad,

*Z075167D42B* Gemeenteraad van Goeree-Overflakkee Postbus AA MIDDELHARNIS. Geachte raad, Gemeenteraad van Goeree-Overflakkee Postbus 1 3240 AA MIDDELHARNIS *Z075167D42B* Geachte raad, Registratienummer : Z -16-69161 / 8211 Agendanummer : 11 Portefeuillehouder : Wethouder Van der Vlugt Raadsvergadering

Nadere informatie

\ Raadsvoorstel Zaak 38565

\ Raadsvoorstel Zaak 38565 \ Raadsvoorstel Zaak 38565 Onderwerp: Openbaarheid: zonnepanelen op dak gemeentehuis Voerendaal Openbaar Portefeuillehouder: Wethouder Brauers Datum Raad: 06-07-2017 Nummer: \ Samenvatting Tijdens de raadsvergadering

Nadere informatie

1. In te stemmen met het voorliggende "Beheerplan Gemeentelijke Gebouwen ;

1. In te stemmen met het voorliggende Beheerplan Gemeentelijke Gebouwen ; Aan de gemeenteraad Roden, 10 oktober 2012 G E M E E N T E t N OORDENVELD Agendapunt : 6.1/17102012 d.djtpïöliz R a a d Documentnr.: RV12.0351 A^^.j2^tu^v4 Onderwerp Gebouwenbeheerplan 2012-2014 Onderdeel

Nadere informatie

Duurzame accommodaties. Jaap Veld

Duurzame accommodaties. Jaap Veld Duurzame accommodaties Jaap Veld Zelziuz Zelziuz Advies Zon Thuis Zon Bedrijf Zon Agri Zon Thuis voor huurders Zonnestroom van Wp naar kwh Vermogen zonnestroominstallatie gespecificeerd in Watt peak (Wp)

Nadere informatie

Haal meer rendement uit uw zonnepanelen

Haal meer rendement uit uw zonnepanelen Haal meer rendement uit uw zonnepanelen 1. Vergoeding voor teruggeleverde zonnestroom nu voor iedereen bereikbaar: Stroom van zonnepanelen is één van de meest schone vormen van energie. Om deze reden wil

Nadere informatie

Zonne-energie financieel

Zonne-energie financieel Zijtak OZ 39 7833 AN Nieuw Amsterdam Tel: 0591 532347 E mail: info@zon-panelen.nl Zonne-energie financieel Deze handleiding geeft een overzicht van het financiële plaatje van zonnestroom voor particulieren,

Nadere informatie

De zon als energiebron!

De zon als energiebron! De zon als energiebron! Zelf elektriciteit opwekken met de zon? Door middel van (diverse) subsidie(s) is het zéér rendabel! Met zonnepanelen verlaagt u uw energiekosten. Deze besparing wordt alleen maar

Nadere informatie

Fiscale zakelijke regelingen & subsidies

Fiscale zakelijke regelingen & subsidies Fiscale zakelijke regelingen & subsidies 6 fiscale regelingen en subsidies voor bedrijven om te besparen op zonnepanelen. Het zelf opwekken van stroom door bedrijven via zonnepanelen is hot. Dat heeft

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Verduurzamen gemeentelijke sportaccommodaties. Aan de raad,

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Verduurzamen gemeentelijke sportaccommodaties. Aan de raad, RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 24 november 2016 16-078 Onderwerp Verduurzamen gemeentelijke sportaccommodaties Aan de raad, Onderwerp Verduurzamen gemeentelijke sportaccommodaties Gevraagde beslissing

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad, Vergadering: 3 september 2013 Agendanummer: 2

Aan de gemeenteraad, Vergadering: 3 september 2013 Agendanummer: 2 Vergadering: 3 september 2013 Agendanummer: 2 Status: Informerend Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar A. Das, 0595-447795 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. A.Das) Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

Roden, 24 januari 2006. Onderwerp gezamenlijk woningmarktonderzoek Leek / Noordenveld

Roden, 24 januari 2006. Onderwerp gezamenlijk woningmarktonderzoek Leek / Noordenveld Aan de gemeenteraad Agendapunt Roden, 24 januari 2006 Onderwerp gezamenlijk woningmarktonderzoek Leek / Noordenveld Voorstel - De opdracht voor het woningmarktonderzoek Leek-Noordenveld verlenen aan Arcadis.

Nadere informatie

ECO Oostermoer in oprichting

ECO Oostermoer in oprichting Samen sterk voor een leefbaar en duurzaam platteland ECO Oostermoer in oprichting Nieuwsbrief 18 juni 2012 Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van ECO Oostermoer, waarin wij u nader informeren over de stand

Nadere informatie

Duurzame dienstverlening Rekenen aan rendement

Duurzame dienstverlening Rekenen aan rendement Duurzame dienstverlening Rekenen aan rendement Rekenen aan rendement zonnepanelen Monique van der Meij Energie-adviseur Monique.vanderMeij@flynth.nl mobiel: 06 53 26 19 68 LTO Noord Programma Ondernemer

Nadere informatie

Informatiebrochure. Besparen met zonnepanelen. Quality solar solutions

Informatiebrochure. Besparen met zonnepanelen. Quality solar solutions Informatiebrochure Besparen met zonnepanelen Quality solar solutions Er is steeds meer vraag naar zonnepanelen. Zonnepanelen hebben veel voordelen. Een zonnepanelen-installatie levert duurzame elektrische

Nadere informatie

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL 11G200479 420138 / 420138. J.W. Hofman T.H. Timmers. Lease kantoorgebouw Hazenweg (stadskantoor). 08 Inwoners en bestuur

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL 11G200479 420138 / 420138. J.W. Hofman T.H. Timmers. Lease kantoorgebouw Hazenweg (stadskantoor). 08 Inwoners en bestuur SAMENVATTING RAADSVOORSTEL CASENUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 11G200479 420138 / 420138 J.W. Hofman T.H. Timmers PF Mu ONDERWERP AGENDANUMMER Lease kantoorgebouw Hazenweg (stadskantoor).

Nadere informatie

mi in HI ui in iii iii nu i Raad d.d.\u <( l^> Aan de gemeenteraad Agendapunt: 6.1/16012013 Documentnr.: RV12.0628 Roden, 9 januari 2013 Onderwerp

mi in HI ui in iii iii nu i Raad d.d.\u <( l^> Aan de gemeenteraad Agendapunt: 6.1/16012013 Documentnr.: RV12.0628 Roden, 9 januari 2013 Onderwerp G E M E E N T E N O O R D E N V E L i Raad d.d.\u Aan de gemeenteraad Roden, 9 januari 2013 T Agendapunt: 6.1/16012013 Documentnr.: RV12.0628 Onderwerp Definitief vaststellen regionale Nota bodembeheer

Nadere informatie

Eemstroom ZonneBerg - Licht op het dak

Eemstroom ZonneBerg - Licht op het dak Eemstroom ZonneBerg - Licht op het dak Globaal denken, lokaal handelen Zonlicht voorziet de aarde van enorm veel energie: duurzame energie. De hoeveelheid zoninstraling en de daaruit te halen energie is

Nadere informatie

Onderwerp Uitgeest, 1 maart 2013 Kredietaanvraag vervangen dakbedekking basisschool Binnenmeer. Aan de gemeenteraad

Onderwerp Uitgeest, 1 maart 2013 Kredietaanvraag vervangen dakbedekking basisschool Binnenmeer. Aan de gemeenteraad Raadsvoorstel no. R2013.0026 Agendapunt no. Onderwerp Uitgeest, 1 maart 2013 Kredietaanvraag vervangen dakbedekking basisschool Binnenmeer Aan de gemeenteraad Het schoolbestuur Stichting Tabijn heeft in

Nadere informatie

Uw zienswijze kenbaar te maken over de gewijzigde begroting 2011 van Novatec.

Uw zienswijze kenbaar te maken over de gewijzigde begroting 2011 van Novatec. Raad d.d. s( VI G E M E E N T E NOORDENVELD Bedufc Aan de gemeenteraad Agendapunt: 6.2/25052011 t Roden, 20 mei 2011 Documentor.: RV11.0161 Onderwerp Gewijzigde begroting 2011 Novatec Onderdeel programmabegroting:

Nadere informatie

ZONNEPANELEN PROJECT. RADIJSSTRAAT 2 t/m 82 te Groningen

ZONNEPANELEN PROJECT. RADIJSSTRAAT 2 t/m 82 te Groningen ZONNEPANELEN PROJECT RADIJSSTRAAT 2 t/m 82 te Groningen Waarom dit project? De ambitie van de gemeente Groningen is om in 2035 energieneutraal te zijn. De Gemeente Groningen ondersteund dit project met

Nadere informatie

Nummer : 2012/36 Datum : 9 mei 2012 Onderwerp : Tijdelijke subsidieverordening stimulering aanschaf zonnepanelen bij particuliere woningen

Nummer : 2012/36 Datum : 9 mei 2012 Onderwerp : Tijdelijke subsidieverordening stimulering aanschaf zonnepanelen bij particuliere woningen Voorbereidende raadsvergadering: 12 juni 2012 Besluitvormende raadsvergadering: 26 juni 2012 Portefeuillehouder: E. Damen AAN DE GEMEENTERAAD Nummer : 2012/36 Datum : 9 mei 2012 Onderwerp : Tijdelijke

Nadere informatie

Salderingsoverzicht 2012 Inventarisatie van het beleid omtrent salderen en terugleveren van zonnestroom in de Nederlandse energiemarkt

Salderingsoverzicht 2012 Inventarisatie van het beleid omtrent salderen en terugleveren van zonnestroom in de Nederlandse energiemarkt Salderingsoverzicht 2012 Inventarisatie van het beleid omtrent salderen en terugleveren van zonnestroom in de Nederlandse energiemarkt Stichting Zonne-energie Wageningen Rogier Coenraads Frank Zegers Juli

Nadere informatie

De tweede fase bestaat uit het vervangen van waterbouwkundige onderdelen, zoals de deuren, steigers en remmingwerken en bijkomende werken.

De tweede fase bestaat uit het vervangen van waterbouwkundige onderdelen, zoals de deuren, steigers en remmingwerken en bijkomende werken. RAADSVOORSTEL Onderwerp : Aanvullend krediet renovatie Prins Bernhardsluiscomplex fase 1 Raadsvergadering : 21 oktober 2009 Politieke markt d.d.: - Agendapunt : 7 Portef.houder : wethouder Berkelder Voorstelnummer

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad, Op grond van het hiernavolgende stellen wij u voor het volgende besluit te nemen:

Aan de gemeenteraad, Op grond van het hiernavolgende stellen wij u voor het volgende besluit te nemen: Agendapunt: 8 (c) Raadsvoordracht Elke dag een ZONdag - energiemaatregelen Noordwijkse scholen Aan de gemeenteraad, Op grond van het hiernavolgende stellen wij u voor het volgende besluit te nemen: De

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Agendapunt 7.4/220905

Aan de gemeenteraad Agendapunt 7.4/220905 Aan de gemeenteraad Agendapunt 7.4/220905 Roden, 15 september 2005 Onderwerp Privatisering opstallen sportcomplex Schapendrift te Norg. Voorstel 1. Opstallen sportpark Schapendrift in eigendom overdragen

Nadere informatie

Zon-PV op maatschappelijk vastgoed

Zon-PV op maatschappelijk vastgoed Zon-PV op maatschappelijk vastgoed Financiering en subsidie (SDE+) 9 juni 2016 Sander Huitink Agenda Over Greenspread Financiering zon-pv-projecten Salderen Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie

Nadere informatie

Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek

Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek Raadsvergadering, 22 april 2008 Voorstel aan de Raad Nr: 228 Agendapunt: 6 Datum: 9 april 2008 Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek Onderdeel raadsprogramma:

Nadere informatie

Mogelijkheden voor energie coöperaties. Jeroen Leclercq jeroen.leclercq@wijkenergie.coop 06-53544195

Mogelijkheden voor energie coöperaties. Jeroen Leclercq jeroen.leclercq@wijkenergie.coop 06-53544195 Mogelijkheden voor energie coöperaties Jeroen Leclercq jeroen.leclercq@wijkenergie.coop 06-53544195 Inhoud Samen sterker Belang van gezamenlijke projecten Variant 1: alles achter de meter Variant 2: korting

Nadere informatie

Zonnestroom in Enspijk

Zonnestroom in Enspijk Zonnestroom in Enspijk Waarom zonnestroom? Wat is zonnestroom? Wat levert zonnestroom op? Hoe begin ik er aan? De zon straalt in 1 uur evenveel energie op aarde als het jaarlijkse wereldwijde energieverbruik

Nadere informatie

Beoogd effect Informeren van de raad over de financiële situatie van de gemeentelijke huisvesting en correcte invulling van het budgetrecht.

Beoogd effect Informeren van de raad over de financiële situatie van de gemeentelijke huisvesting en correcte invulling van het budgetrecht. Raadsvoorstel Agendanummer: Datum raadsvergadering: 2 oktober 2014 Onderwerp: Financiën huisvesting Gevraagde Beslissing: Te besluiten om: 1. In te stemmen met de aanpassingen in de financiële kaders voor

Nadere informatie

Informatie over het project

Informatie over het project Informatie over het project Op de sporthal Mondriaan in Oss legt Energiecoöperatie Oss een installatie voor het opwekken van elektriciteit uit zonlicht (PV-panelen). Deelnemers kopen er delen van en worden

Nadere informatie

01 / AANLEIDING 02 / ZON OP BEDRIJFSDAKEN 03 / PROJECTAANPAK 04 / VOORWAARDEN PRESENTATIE 05 / VERVOLGSTAPPEN. Zon op Bedrijfsdaken 06 / VRAGEN

01 / AANLEIDING 02 / ZON OP BEDRIJFSDAKEN 03 / PROJECTAANPAK 04 / VOORWAARDEN PRESENTATIE 05 / VERVOLGSTAPPEN. Zon op Bedrijfsdaken 06 / VRAGEN 01 / AANLEIDING 02 / ZON OP BEDRIJFSDAKEN 03 / PROJECTAANPAK PRESENTATIE Zon op Bedrijfsdaken 04 / VOORWAARDEN 05 / VERVOLGSTAPPEN 06 / VRAGEN AANLEIDING Ambitie Capelle aan den IJssel Energieneutraal

Nadere informatie

Bijlagen 1 Voorjaarsnota

Bijlagen 1 Voorjaarsnota Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Voorjaarsnota 2012 Datum voorstel 10 april 2012 Datum raadsvergadering 15 mei 2012 Bijlagen 1 Voorjaarsnota Ter inzage Aan de gemeenteraad, 0. Samenvatting De voorjaarsnota

Nadere informatie

: 15 december 2004. : aankoop stadskantoor

: 15 december 2004. : aankoop stadskantoor Gemeente jj Eergen op Zoom d.d. RAADSVERGADERING Beslissing:. O2OO Datum raadsvergadering Nummer Onderwerp : 15 december 24 : SM/4/8 : aankoop stadskantoor Aan de gemeenteraad, Voorstel - een krediet beschikbaar

Nadere informatie

Samenwerking met Greenchoice

Samenwerking met Greenchoice Samenwerking met Greenchoice Dit document is onderdeel van de Buurten met Energie toolbox, een project van Nudge. Deze toolbox is samengesteld om initiatiefnemers te ondersteunen bij het starten van een

Nadere informatie

De zon als energiebron

De zon als energiebron De zon als energiebron Voor bedrijven nog aantrekkelijker! Panelen die elektra opwekken worden ook wel zonnepanelen of PV (in Engels photo voltaic) panelen genoemd. De panelen worden aangesloten op één

Nadere informatie

*RV09.0182* Documentnr.: RV09.0182. Roden, 31 maart 2009. Onderwerp Beheerplan gemeentelijke gebouwen 2009-2011. Onderdeel programmabegroting: Ja

*RV09.0182* Documentnr.: RV09.0182. Roden, 31 maart 2009. Onderwerp Beheerplan gemeentelijke gebouwen 2009-2011. Onderdeel programmabegroting: Ja Aan de gemeenteraad Agendapunt Documentnr.: RV09.0182 Roden, 31 maart 2009 Onderwerp Beheerplan gemeentelijke gebouwen 2009-2011 Onderdeel programmabegroting: Ja Voorstel - Instemmen met het Beheerplan

Nadere informatie

Projectplan Zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen in de Drechtsteden

Projectplan Zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen in de Drechtsteden Projectplan Zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen in de Drechtsteden Auteur J.P. Groffen-Hopmans Intern Bedrijf Gemeente Papendrecht Onderwerp Zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen in de Drechtsteden

Nadere informatie

Datum vergadering gemeenteraad Voorstelnummer Agendapunt

Datum vergadering gemeenteraad Voorstelnummer Agendapunt Datum vergadering gemeenteraad Voorstelnummer Agendapunt 15 december 2015 RV/15/00633 19 Voorstel ingebracht door Portefeuillehouder Begrotingsprogramma Beheerproduct Onderwerp J.W. Schipper, fractie VVD

Nadere informatie

VERHUUR JE DAK AAN GREENCROWD

VERHUUR JE DAK AAN GREENCROWD VERHUUR JE DAK AAN GREENCROWD Over Greencrowd Greencrowd structureert en financiert duurzame-energie-projecten. Greencrowd richt zich hierbij op projecten waarbij lokale, duurzame energieproductie wordt

Nadere informatie

Raadsvergadering. Onderwerp Verbouwen brandweerkazerne Werkhoven en vernieuwen brandweerkazerne Bunnik

Raadsvergadering. Onderwerp Verbouwen brandweerkazerne Werkhoven en vernieuwen brandweerkazerne Bunnik RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 8 mei 2014 14-035 Onderwerp Verbouwen brandweerkazerne Werkhoven en vernieuwen brandweerkazerne Bunnik Aan de raad, Onderwerp Verbouwen brandweerkazerne Werkhoven

Nadere informatie

VERENIGING BEWONERS HANZELAND ZWOLLE

VERENIGING BEWONERS HANZELAND ZWOLLE Nieuwe samenstelling bestuur Nieuwsbrief juli 2012 Vanaf juni 2012 heeft het bestuur van de vereniging een andere samenstelling. Graag willen wij ons aan u voorstellen. Van links naar rechts: Albert Brouwer

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Olst-Wijhe. Raadsvergadering d.d. Agendapunt Opiniërend besproken d.d. Portefeuillehouder

Aan de raad van de gemeente Olst-Wijhe. Raadsvergadering d.d. Agendapunt Opiniërend besproken d.d. Portefeuillehouder Aan de raad van de gemeente Olst-Wijhe. Raadsvergadering d.d. Agendapunt Opiniërend besproken d.d. Portefeuillehouder 10 juli 2017 9 n.v.t. wethouder M. Blind Kenmerk 17.003559 *17.003559* Datum B&W-besluit

Nadere informatie

R A A D S V O O R S T E L E N O N T W E R P B E S L U I T

R A A D S V O O R S T E L E N O N T W E R P B E S L U I T R A A D S V O O R S T E L E N O N T W E R P B E S L U I T Registratienummer raad 1108973 Datum: Behandeld door: 3 December 2013 griffie Afdeling/Team: Griffie / Onderwerp: digitalisering raad Samenvatting:

Nadere informatie

B-stuk. Besluit van burgemeester en wethouders. Datum B&W-vergadering 19 november 2013 Behandelend ambtenaar Jelger Takken

B-stuk. Besluit van burgemeester en wethouders. Datum B&W-vergadering 19 november 2013 Behandelend ambtenaar Jelger Takken Besluit van burgemeester en wethouders Datum B&W-vergadering 19 november 2013 Behandelend ambtenaar Jelger Takken Afdeling Dienstverlening Portefeuillehouder Robbert Peek Paraaf afdelingshoofd Rapportnummer

Nadere informatie

Raymond Roeffel Directeur Trineco. Regelgeving, Organisatie en beheermodellen rondom Zonne

Raymond Roeffel Directeur Trineco. Regelgeving, Organisatie en beheermodellen rondom Zonne Raymond Roeffel Directeur Trineco Regelgeving, Organisatie en beheermodellen rondom Zonne Agenda Waarom zonnestroom? Wet en regelgeving rondom zonnesystemen Salderingstarieven De meest voorkomende situaties

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad, Vergadering: 30 juni 2009. Agendanummer: 8

Aan de gemeenteraad, Vergadering: 30 juni 2009. Agendanummer: 8 Vergadering: 30 juni 2009 Agendanummer: 8 Status: Bespreekstuk Portefeuillehouder: N.R. Werkman Behandelend ambtenaar J.G. Komduur, 0595-447792 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. H. Komduur) Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

M. Snoek wethouder jeugd, onderwijs & sport

M. Snoek wethouder jeugd, onderwijs & sport Gemeente Haarlem M. Snoek wethouder jeugd, onderwijs & sport Retouradres Postbus 511 2003 PB Haarlem Aan de leden van de commissie Samenleving en Ontwikkeling Datum Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer

Nadere informatie

Gewijzigd Voorstel aan de raad

Gewijzigd Voorstel aan de raad Gewijzigd Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 12 december 2007 Nummer voorstel: 2007/130 Voor raadsvergadering d.d.: 18-12-2007 Agendapunt:

Nadere informatie

Voorstel Een verordening vast te stellen tot wijziging van de verordening leerlingenvervoer gemeente Noordenveld 2009.

Voorstel Een verordening vast te stellen tot wijziging van de verordening leerlingenvervoer gemeente Noordenveld 2009. Aan de gemeenteraad Roden, 4 april 2012 G E M E E N T E t N OORDENVEL Agendapunt: 6.2/1104201 Documentor.: RV12.0222 RaaJdduM \2_ Beaktit: Onderwerp aanpassing verordening leerlingenvervoer gemeente Noordenveld

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Vergaderdatum: 23 februari 2010 Registratienummer: 2010/22 Agendapunt nummer: 17

Raadsvoorstel. Vergaderdatum: 23 februari 2010 Registratienummer: 2010/22 Agendapunt nummer: 17 Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 23 februari 2010 Registratienummer: 2010/22 Agendapunt nummer: 17 Onderwerp Samenwerking SKOBOS-Korein in de Antoniusschool

Nadere informatie

Raadsvergadering. Onderwerp Gemeentelijke bijdrage kunstgrasveld en gedeeltelijke privatisering Bunnik 73

Raadsvergadering. Onderwerp Gemeentelijke bijdrage kunstgrasveld en gedeeltelijke privatisering Bunnik 73 RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 09-10-2014 14-090 Onderwerp Gemeentelijke bijdrage kunstgrasveld en gedeeltelijke privatisering Bunnik 73 Aan de raad, Onderwerp Gemeentelijke bijdrage kunstgrasveld

Nadere informatie

Korte inhoud voorstel

Korte inhoud voorstel 62 Gemeente Bloemendaal Aan de Gemeenteraad. Raadsvergadering : 27 september 2007 Nummer : 62 Commissie : Commissie Grondgebied Portefeuillehouder : wethouder drs. Th.H.M. Wolf mpa Afdeling : II-Bouwen

Nadere informatie

Optie B: Alle maatregelen (A tot en met E) worden in één werkgang uitgevoerd. Verhoging van de investering is nodig.

Optie B: Alle maatregelen (A tot en met E) worden in één werkgang uitgevoerd. Verhoging van de investering is nodig. College Aan Betreft Raad Aanvulling op Raadsvoorstel Verbetering Klimaatinstallatie gemeentehuis ten behoeve van de raadsvergadering van 10 april 2012, agendapunt 06 Aanleiding Bij de behandeling van het

Nadere informatie

Notitie energiebesparing en duurzame energie

Notitie energiebesparing en duurzame energie Notitie energiebesparing en duurzame energie Zaltbommel, 5 juni 2012 Gemeente Zaltbommel Notitie energiebesparing en duurzame energie 1 1. Inleiding Gelet op de ambities in het milieuprogramma 2012-2015

Nadere informatie

Informatiebrochure. Besparen met zonnepanelen. Quality solar solutions

Informatiebrochure. Besparen met zonnepanelen. Quality solar solutions Informatiebrochure Besparen met zonnepanelen Quality solar solutions Er is steeds meer vraag naar zonnepanelen. Zonnepanelen hebben veel voordelen. Een zonnepaneleninstallatie levert duurzame elektrische

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Agendapunt 5.7/271103

Aan de gemeenteraad Agendapunt 5.7/271103 Aan de gemeenteraad Agendapunt 5.7/271103 Roden, 20 november 2003 Onderwerp Renovatie voormalig korfbalveld complex VV Peize Voorstel A. Een krediet van 94.700,00 (excl. BTW) beschikbaar stellen voor:

Nadere informatie