l i llülllllini illl III II NOORDENVELD Agendapunt: 5.2/ Documentnr.: RV s Raad 'd"d v»o' 1 2- f Aan de gemeenteraad

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "l i llülllllini illl III II NOORDENVELD Agendapunt: 5.2/19122012 Documentnr.: RV12.0715 s Raad 'd"d v»o' 1 2- f Aan de gemeenteraad"

Transcriptie

1 Aan de gemeenteraad Roden, 12 december 2012 G E M E E N T E t NOORDENVELD Agendapunt: 5.2/ Documentnr.: RV s Raad 'd"d v»o' 1 2- f Besluit/ Onderwerp Initiatiefvoorstel financiële ondersteuning duurzaam energiegebruik Onderdeel programmabegroting: Nee Voorstel 1. Geen gemeentelijk duurzaamheidfonds instellen, maar de burgers actief wijzen op de mogelijkheden welke het Noordelijk Stimuleringsfonds Energiebesparing Bestaande Bouw tot het afsluiten van een duurzaamheidlening biedt. 2. Met betrekking tot andere projecten de financiële mogelijkheden in het kader van de Nota duurzaamheid en de begrotingen voor de komende jaren onderzoeken. Inleiding In de raadsvergadering van 28 maart 2012 heeft u naar aanleiding van het door de fracties van de PvdA en de Lijst Groen Noordenveld ingediende 'Initiatiefvoorstel financiële ondersteuning duurzaam energiegebruik' (duurzaamheidfonds), besloten ons te verzoeken een advies uit te brengen op het voorstel en dat in een vergadering van de raadscommissie te behandelen. Doelstelling/probleemstelling De doelstelling van het beoogde Duurzaamheidfonds is het ondersteunen van duurzame investeringen van de burgers van de gemeente Noordenveld door het verstrekken van een lening met een lage rente. Hierbij denkt u aan een rentepercentage dat 3% lager ligt dan marktrente, met een minimum rentepercentage van 0,5%. Verder dient de afsluitprovisie 2% over de hoofdsom van de lening te bedragen en moet vervroegde aflossing te allen tijde mogelijk zijn. De som van de lening zou minimaal 2.500,- en maximaal ,- moeten bedragen. De looptijd moet maximaal 15 jaar zijn. Verder moet het duurzaamheidfonds mogelijkheden bieden voor nieuwe en uitdagende projecten en duurzaamheidinitiatieven met aantoonbare milieuwinst, die zonder bijdrage niet tot stand zouden komen. Nieuwe ideeën, concepten en technieken moeten door gebruik te kunnen maken van het duurzaamheidfonds een extra steuntje in de rug krijgen. Een stimulans voor projecten die een innovatief karakter hebben en verder gaan dan de huidige RV l i llülllllini illl III II

2 voorschriften en normen met betrekking tot duurzaamheid. Probleemstelling Om het duurzaamheidfonds mogelijk te maken vragen de fracties een reservering van ,-. Deze gelden zouden onttrokken moeten worden aan de Essentgelden, omdat deze gelden aan de burger toebehoren. Met name omdat het Nutsgeld is dat door de burger is opgebracht. Het fonds zou moeten worden ingesteld naar het model van de gemeente Dalfsen. Met betrekking tot, met de name de financiële aspecten, hebben wij bij de gemeente Dalfsen nadere informatie ingewonnen. De gemeente Dalfsen heeft het duurzaamheidfonds ondergebracht bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVN) te Hoevelaken. De SVN komt voort uit het voormalige Bouwfonds Nederlandse Gemeenten. Naast het gegeven dat een bedrag van , in het duurzaamheidfonds moet worden gestort, zal de gemeente ook nog geconfronteerd worden met enkele andere kostenaspecten. Deze kosten vloeien voort uit de werkzaamheden door SVN en de gemeente en het betreft de volgende kostencomponenten: - De SVN verzorgt de krediettoetsing, de financiële administratie en eventueel de invorderingsprocedures. De kosten daarvan bedragen 0,5% van de aan het eind van een dienstjaar uitstaande hoofdsom. - De gemeentelijke activiteiten beperken zich tot de aanvraagtoets op basis van door de gemeenteraad vastgesteld beleid en een materiële controle naar aanleiding van de uitgevoerde werkzaamheden (factuurcontrole). De gemeente Dalfsen heeft met betrekking tot deze werkzaamheden een energieloket ingesteld. - De leningen worden verstrekt op 3% onder de marktrente. SVN hanteert standaard regelingen i.v.m. uniformiteit en garantie. Gemeenten kunnen hiervan afwijken, maar SVN adviseert dit niet te doen. De lening wordt met de rente in zijn geheel afgelost en is dus weer beschikbaar voor nieuwe aanvragen (revolverend). Het verschil tussen de geoffreerde rente van de lening en het rentepercentage dat de gemeente hanteert voor haar eigen financieringsmiddelen is eveneens een kostenpost voor de gemeente. Aangezien de kostencomponenten afhankelijk zijn van verschillende factoren, is het niet mogelijk een concreet bedrag te noemen. Verder moet rekening worden gehouden met personele inzet als gevolg van de volgende activiteiten: opstellen beleid en subsidieregeling, toetsen aanvragen, factuurcontroles, opstellen communicatieplan, instellen energieloket enz. Aan de hand van een op te stellen projectvoorstel zullen de concrete cijfers en de betrokken vakgroepen c.q. afdelingen in beeld moeten worden gebracht. Voordat hier toe kan/moet worden overgegaan is het van belang inzicht te hebben in de mogelijkheid om de Essentgelden voor het duurzaamheidfonds aan te wenden. Deze Essentgelden zijn vastgezet en de renteopbrengsten zijn verwerkt in onze begroting. Ze zijn onderdeel van de Algemene reserve en er is geen aparte entiteit binnen de reserves en voorzieningen. Aanwending van de Algemene reserve betekent een rentenadeel op de gewone dienst. Hiervoor moeten dekkingsmiddelen worden gevonden. Daarnaast zal het resterende eigen vermogen nog verder onder het minimum weerstandsvermogen dalen. De Algemene reserve is momenteel reeds zodanig laag dat het minimum risicoprofiel niet meer

3 gedekt is. Het instellen van een duurzaarrta :nds zal ingrijpende consequenties hebben voor de begroting. Verder zullen de conse< lies (personele inzet) voor de organisatie nader moeten worden uitgezocht. Oplossing Vanuit het noordelijk T Stimuleringsfonds Energiebesparing Bestaande Bouw is, medio oktober, een leningenfaciliteit voor particuliere woningeigenaren gestart. Deze 'duurzaamheidlening' is in alle drie noordelijke provincies gelijktijdig van start gegaan en bevat in totaal ,- en loopt van oktober 2012 tot en met december Particuliere woningeigenaren en eigenaren van een appartement kunnen aanspraak maken op een lening en een rentekorting. De duurzaamheidleningen zijn beschikbaar in de vorm van een revolverend fonds en zijn bedoeld als innovatieve impuls. Het energiezuinig maken van de woning levert voor woningeigenaren veel op. De kosten kunnen echter een drempel zijn. De provincies willen met het instellen van dit fonds inzicht zien te krijgen of deze wijze van financiering het woningeigenaren daadwerkelijk makkelijker maakt c.q. stimuleert om energiebesparende maatregelen te nemen. De duurzaamheidlening kent ongeveer de volgende condities: - De hoogte van de lening is minimaal 2.500,- en maximaal ,. - Eerste drie jaar aflossingsvrij, daarna aflossing o.b.v. annuïteit. - Looptijd van 10 jaar tot een bedrag van 7.500, en een looptijd van 15 jaar voor grotere bedragen. - Rentekorting van 3% op het 10 of 15-jaars rentetarief van SVN. - De lening wordt onderhands verstrekt. - De lening wordt alleen verstrekt na een positieve financiële krediettoets. Dit initiatief is zoals gezegd onderdeel van het noordelijk project Stimuleringsfonds energiebesparing Bestaande Bouw (SEBB) en valt onder het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (OP-EFRO). De uitvoeringsorganisatie van Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) zal de regeling duurzaamheidleningen voor de particuliere bestaande woningen uitvoeren in de vorm van een online loket. De bancaire rol wordt vervuld door het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVN). De rol van de gemeente is beperkt tot het informeren van inwoners, via persoonlijke contacten, de website en de gemeentepagina. De provincie zal bij het van start gaan, zelf via diverse kanalen een grote publiciteitscampagne opzetten. Met betrekking tot de nieuwe en uitdagende projecten en duurzaamheidinitiatieven met aantoonbare milieuwinst zal moeten worden gekeken naar andere financieringsmogelijkheden. In feite is dit een aandachtspunt, omdat steeds wordt gekeken of bij lopende projecten kan worden aangehaakt. Echter voor eigen nieuwe projecten van een grootschalige omvang zal ons inziens de besluitvorming in het kader van de Nota duurzaamheid en binnen de begrotingen voor de komende jaren moeten plaatsvinden.

4 Maatschappelijk draagvlak Er is geen contact geweest met maatschappelijke verenigingen. Kosten/tijdpad Dit voorstel brengt vooralsnog geen directe kosten met zich mee. Wel zullen er met betrekking tot actieve informatie in 2012/2013 uren gestoken moeten worden in de voorlichtingscampagne. Deze uren zijn beschikbaar. De financiële en personele consequenties met betrekking tot eventuele nieuwe en uitdagende projecten en duurzaamheidinitiatieven zullen, voor zover mogelijk, separaat of in het kader van de Nota duurzaamheid in 2012/2013 inzichtelijk worden gemaakt. Ter inzage liggende stukken - Het Initiatiefvoorstel en het besluit d.d. 28 maart Het advies en het besluit van het College van Burgemeester en Wethouders d.d. 16 oktober Met vriendelijke groet, Burgemeester en Wethouders van de gemeente Noordenveld, J.H. van der Laan, burgemeester A.H. Doornbos, secretaris Overleg Raadscommissie Dit voorstel is besproken in de vergadering van de Raadscommissie van 28 november De wethouder geeft aan veel publicatie te willen geven aan het SNN-fonds en in het eerste kwartaal van 2013 met een voorstel te komen hoe de exploitatielasten van over te dragen verenigingsaccommodaties met behulp van duurzaamheidsmaatregelen te verlagen en het Platform Duurzaamheid een verbindende rol te willen geven. De raadscommissie kan zich vinden in dit nadere voorstel van het college. Het voor de commissie geagendeerde voorstel als niet bespreken agenderen voor de raad van 19 december M. Brink - Veerman, voorzitter W.F.C. Damman, griffier

5 No: 5.2/ Onderwerp: Initiatiefvoorstel financiële onderstgy/iing duurzaam energiegebruik. De Raad van de gemeente Noordenveld, t gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 8 oktober 2012; gelet op de bepalingen van de Gemeentewet; BESLUIT - Geen gemeentelijk duurzaamheidfonds instellen, maar de burgers actief wijzen op de mogelijkheden welke het Noordelijk Stimuleringsfonds Energiebesparing Bestaande Bouw tot het afsluiten van een duurzaamheidlening biedt. Met betrekking tot andere projecten de financiële mogelijkheden in het kader van de Nota duurzaamheid en de begrotingen voor de komende jaren onderzoeken. Roden, 19 december 2012 /

Raadsvergadering : 24 oktober 2011 Agendanr. 16

Raadsvergadering : 24 oktober 2011 Agendanr. 16 Raadsvergadering : 24 oktober 2011 Agendanr. 16 Voorstelnr. : R 6849 Onderwerp : Verordening Duurzaamheidslening Stadskanaal 2012 Stadskanaal, 7 oktober 2011 Beslispunten 1. Vaststellen van de Verordening

Nadere informatie

Openbaar. Herziening financieringsconstructies energiebesparing. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad

Openbaar. Herziening financieringsconstructies energiebesparing. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad Openbaar Onderwerp Herziening financieringsconstructies energiebesparing Programma Duurzaamheid BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting In het coalitieakkoord is de wens opgenomen om financieringsconstructies

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 779 Oprichting stichting Nationaal Energiebespaarfonds (NEF) Nr. 2 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 15 november 2013 De algemene commissie

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Nota Garanties en leningen Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Mevr. M Mol Telefoon 0235113053 E-mail: MMol@haarlem.nl CS/Concerncontrol Reg.nr. 2013/34361 Te kopiëren: B & W-vergadering

Nadere informatie

Raadsvergadering van 25 april 2013 Agendanummer: 10.3

Raadsvergadering van 25 april 2013 Agendanummer: 10.3 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 397623 Raadsvergadering van 25 april 2013 Agendanummer: 10.3 Onderwerp: Verordening Moerdijks Restauratie Fonds. Verantwoordelijk portefeuillehouder: L. Koevoets GEVRAAGD

Nadere informatie

Beleidsplan Zutphen Energieneutraal 2047. - Een nieuwe uitdaging vraagt om een nieuw antwoord -

Beleidsplan Zutphen Energieneutraal 2047. - Een nieuwe uitdaging vraagt om een nieuw antwoord - Beleidsplan Zutphen Energieneutraal 2047 - Een nieuwe uitdaging vraagt om een nieuw antwoord - S.R. van Galen-Avegaart Gemeente Zutphen, afdeling Klantcontact, team Omgeving december 2010 Beleidsplan Zutphen

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel. Beschikbaar stellen startersleningen

Initiatiefvoorstel. Beschikbaar stellen startersleningen Initiatiefvoorstel Beschikbaar stellen startersleningen Datum: 13 mei 2013 Betreft: Bereikbaarheid woningmarkt van Albrandswaard vergroten voor jongeren, door introduceren van startersleningen. 1. Aanleiding

Nadere informatie

III: III II. / ^SnDERVWERR ' ^ \ [ "-V^'ii'^p-' r ;!lcl: Y,-,; J Investering 501.975 NOOR D E N V E L D. ParaaS secretaris ^ffloi/^x

III: III II. / ^SnDERVWERR ' ^ \ [ -V^'ii'^p-' r ;!lcl: Y,-,; J Investering 501.975 NOOR D E N V E L D. ParaaS secretaris ^ffloi/^x G E M E E N T E NOOR D E N V E L D ParaaS secretaris ^ffloi/^x Paraaf direct leidinggev 2na^y3ïlfNA t jadvies VAN $ 0 / 2 Datum Afdeling 30 november 2012 R&S/OW&A III: III II Opsteller Telefoon 279/329

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel aan Provinciale Staten HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

Initiatiefvoorstel aan Provinciale Staten HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Initiatiefvoorstel aan Provinciale Staten PS2009-997 HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Duurzaamheidsfonds Gelderland HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

Nadere informatie

TOETSINGSKADERS GEMEENTEGARANTIES EN GELDLENINGEN

TOETSINGSKADERS GEMEENTEGARANTIES EN GELDLENINGEN TOETSINGSKADERS GEMEENTEGARANTIES EN GELDLENINGEN Besluit college d.d.: 01-06-2007 Raadsmededeling d.d. 08-06-2007 Presidium d.d: 15-08-2007 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Wettelijk kader en bevoegdheden

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR UITGEEST

GEMEENTEBESTUUR UITGEEST GEMEENTEBESTUUR UITGEEST Nota I advies van: S.I. Engelhart I E. Stolp Behandelende afdeling: Ruimte I Financiën NR. Datum: 18-05-2015 TITEL: Startersleningen Uitgeest KORTE PROBLEEMSTELLING/ONDERWERP:

Nadere informatie

SVn NIEUWS. SVn is aangewezen als uitvoeringsorganisatie

SVn NIEUWS. SVn is aangewezen als uitvoeringsorganisatie SVn NIEUWS 01 2014 2 Column Stef Blok 2 Energiebespaar 5 Inzet Duurzaam lening heidslening Slim investeren met de Energiebespaarlening 6 ED en FRED Vervolg Pluslening Info Starterslening 8 PWV Informatiemap

Nadere informatie

VERORDENING Starterslening Zuidplas

VERORDENING Starterslening Zuidplas VERORDENING Starterslening Zuidplas De raad van de gemeente Zuidplas; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 22-08-2013; gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet; b e s l u

Nadere informatie

Gemeente Noordoostpolder. Nota geldleningen en garantstellingen. Emmeloord, 1 juli 2014 No.

Gemeente Noordoostpolder. Nota geldleningen en garantstellingen. Emmeloord, 1 juli 2014 No. Gemeente Noordoostpolder Nota geldleningen en garantstellingen Emmeloord, 1 juli 2014 No. 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Huidige situatie... 3 1.3 Landelijke ontwikkelingen...

Nadere informatie

De Starterslening. Een steuntje in de rug voor woningkopers

De Starterslening. Een steuntje in de rug voor woningkopers De Starterslening Een steuntje in de rug voor woningkopers en...baarn...barendrecht...barneveld...beemster...bergen...bergen op Zoom...Berkelland...Bernheze...Bernisse...Best...Beverwijk...Binnenmaas...Blaricum...

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Agendapunt 6.10/260603

Aan de gemeenteraad Agendapunt 6.10/260603 Aan de gemeenteraad Agendapunt 6.10/260603 Roden, 19 juni 2003 Onderwerp verkoop garageboxen aan Stichting VOR Voorstel overgaan tot verkoop voor 5.000,00; aankoopbedrag volledig subsidieren; verbouwkosten

Nadere informatie

gfedcb gfedc OR Besluitenlijst d.d. d.d. gfedcb gem.secr.

gfedcb gfedc OR Besluitenlijst d.d. d.d. gfedcb gem.secr. Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Eenheid/Cluster/Team BV_PC Financiering Circulus 1- Notagegevens Notanummer 362030 Datum 23-6-2010 Programma: 05. Milieu Portefeuillehouder Weth. Ahne Weth.

Nadere informatie

Stimuleringslening Duurzame Particuliere Woningverbetering in Vlagtwedde

Stimuleringslening Duurzame Particuliere Woningverbetering in Vlagtwedde Stimuleringslening Duurzame Particuliere Woningverbetering in Vlagtwedde 1 Inhoudsopgave Waarom renoveren Voor wie? Renovatiemogelijkheden Deelnemen Welke aannemer en/of installateur? Vergunning aanvragen

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 5. Doetinchem, 22 juni 2012 GEWIJZIGD VASTGESTELD 28 JUNI 2012. Achterhoekse gemeenschappelijke energie maatschappij (AGEM)

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 5. Doetinchem, 22 juni 2012 GEWIJZIGD VASTGESTELD 28 JUNI 2012. Achterhoekse gemeenschappelijke energie maatschappij (AGEM) Aan de raad AGENDAPUNT NR. 5 GEWIJZIGD VASTGESTELD 28 JUNI 2012 Achterhoekse gemeenschappelijke energie maatschappij (AGEM) Voorstel: 1. Instemmen met de inhoudelijke lijn van de AGEM. 2. Instemmen met

Nadere informatie

RAAD MET RESERVES. Onderzoek naar Reserves en Voorzieningen REKENKAMERCOMMISSIE HEERENVEEN

RAAD MET RESERVES. Onderzoek naar Reserves en Voorzieningen REKENKAMERCOMMISSIE HEERENVEEN RAAD MET RESERVES Onderzoek naar Reserves en Voorzieningen REKENKAMERCOMMISSIE HEERENVEEN Colofon De rekenkamercommissie van Heerenveen bestaat uit twee raadsleden en drie externe leden en wordt ondersteund

Nadere informatie

Programmabegroting 2015

Programmabegroting 2015 Programmabegroting 2015 GEMEENTE LANDERD Adres: Kerkstraat 39, 5411 EA Zeeland Postadres: Postbus 35, 5410 AA Zeeland Telefoon: 0486-458111 Fax: 0486-458222 e-mail: info@landerd.nl Internet: www.landerd.nl

Nadere informatie

Zaakkenmerk: 729535 Datum college 1 april 2014 Documentkenmerk: 729546

Zaakkenmerk: 729535 Datum college 1 april 2014 Documentkenmerk: 729546 Gemeente 1^ Hardenberg Collegevoorstel Zaakkenmerk: 729535 Datum college 1 april 2014 Documentkenmerk: 729546 Behandeld door: dhr. L.M. Willering E-mail: Maarten.Willering@ommen-hardenberg.nl Onderwerp:

Nadere informatie

Nota Reserves (en Voorzieningen) 2015-2018. Gemeente Dinkelland

Nota Reserves (en Voorzieningen) 2015-2018. Gemeente Dinkelland Nota Reserves (en Voorzieningen) 2015-2018 Gemeente Dinkelland Nota Reserves (en Voorzieningen) 2015-2018 gemeente Dinkelland Raad 21 april 2015 pagina 1 1 Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Doel van de nota...

Nadere informatie

De Starterslening. van woningcorporaties. Een steuntje in de rug voor woningkopers

De Starterslening. van woningcorporaties. Een steuntje in de rug voor woningkopers De Starterslening van woningcorporaties Een steuntje in de rug voor woningkopers n...baarn...barendrecht...barneveld...beemster...bergen...bergen op Zoom...Berkelland...Bernheze...Bernisse...Best...Beverwijk...Binnenmaas...Blaricum...

Nadere informatie

Energiesubsidiewijzer. www.energiesubsidiewijzer.nl

Energiesubsidiewijzer. www.energiesubsidiewijzer.nl Energiesubsidiewijzer www.energiesubsidiewijzer.nl Mei 2014 Inhoud 1. Subsidie... 3 Zomerdeals Friese energiepremie... 3 Stimuleringsregeling Energieprestatie Huursector (STEP)... 4 2. Lening... 5 Energiebespaarlening...

Nadere informatie

STADSREGIO ARNHEM NIJMEGEN

STADSREGIO ARNHEM NIJMEGEN uw kenmerk ons kenmerk Behandelaar nummer betreň 15.0001673 Gemma Vink 1101.000.099 Aanbiedingsbrief liquidatieplan Stadsregio Arnhem Nijmegen STADSREGIO ARNHEM NIJMEGEN bijlage(n) 1 Aan de Colleges van

Nadere informatie

Raadsvoorstel. gemeente DenHelder. Registratienummer: BI09.00854. Van afdeling: Behandelend ambtenaar: Telefoonnummer: E-mail adres:

Raadsvoorstel. gemeente DenHelder. Registratienummer: BI09.00854. Van afdeling: Behandelend ambtenaar: Telefoonnummer: E-mail adres: gemeente DenHelder Registratienummer: BI09.00854 Portefeuillehouder: B. Fritzsche Raadsvoorstel Van afdeling: Behandelend ambtenaar: Telefoonnummer: E-mail adres: Onderwerp: CS H Posthuma 67 81 55 hposthuma@denhelder.n

Nadere informatie

Statenvoorstel 42/13 A

Statenvoorstel 42/13 A Statenvoorstel 42/13 A Voorgestelde behandeling Statencommissie : Commissie voor Economische Zaken en Bestuur, 31 mei 2013 (Innovatiefonds, Energiefonds en Breedbandfonds) Commissie Ecologie en Ruimte,

Nadere informatie

Convenant Energiebesparing bestaande gebouwen ( Meer met Minder )

Convenant Energiebesparing bestaande gebouwen ( Meer met Minder ) Convenant Energiebesparing bestaande gebouwen ( Meer met Minder ) Partijen: 1. De Minister voor Wonen, Wijken en Integratie, mevrouw drs. Ella Vogelaar, te dezen handelend als bestuursorgaan; 2. De Minister

Nadere informatie

Raadsvoorstel. : Strategische Verkenning Breedbandinfrastructuur

Raadsvoorstel. : Strategische Verkenning Breedbandinfrastructuur Raadsvoorstel Steller : Sedee Tel. : (073) 615 56 67 Portefeuille : Hoskam/Van Olden Agenda nr. : E-mail : l.sedee@shertogenbosch.nl B&W : 24 september 2013 Reg.nr. : 3178310 Openbaar : Commissie : FES

Nadere informatie