III: III II. / ^SnDERVWERR ' ^ \ [ "-V^'ii'^p-' r ;!lcl: Y,-,; J Investering NOOR D E N V E L D. ParaaS secretaris ^ffloi/^x

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "III: III II. / ^SnDERVWERR ' ^ \ [ "-V^'ii'^p-' r ;!lcl: Y,-,; J Investering 501.975 NOOR D E N V E L D. ParaaS secretaris ^ffloi/^x"

Transcriptie

1 G E M E E N T E NOOR D E N V E L D ParaaS secretaris ^ffloi/^x Paraaf direct leidinggev 2na^y3ïlfNA t jadvies VAN $ 0 / 2 Datum Afdeling 30 november 2012 R&S/OW&A III: III II Opsteller Telefoon 279/329 TriemstraA/an Wijhe ADVIES AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Registratie BW / ^SnDERVWERR ' ^ \ [ "-V^'ii'^p-' ' VOORSTEL Projectvoorstel "Bespaar met de zon" / EERDERE BESLUITVORMING ''tx'''' :: ( 'C\ Nee ' 1 OPENBAAR y/ ja y/ actief passief nee INFORMEREN BETROKKENEN ja nee / {BIJLAGEN INFORMATIE RAAD ACTIEF Initiatiefvoorstel van de Christenunie; Solar QuickScan, een financiële en technische haalbaarheidsstudie van Fudura, raadsvoorstel RV ja nee / 'VOORGESTELBJ3ESLUIT 1. Kennisnemen van het Initiatiefvoorstel van de fractie Christenunie; 2. Kennisnemen van de Solar Quickscan, haalbaarheidsstudie van Fudura; 3. Instemmen met selectie van 7 gemeentelijke gebouwen voor zonnepanelen; 4. Instemmen met zelf investeren voor plaatsing van de zonnepanelen; 5. Instemmen met geen uitbreiding projectvoorstel voor collectieve inkoop zonnepanelen voor particulieren; 6. Instemmen met uitvoering projectvoorstel "Bespaar met de zon" en deze voor akkoord aan de Raad voorleggen; 7. Voor de investering ad een krediet aanvragen bij de Raad; 8. Raad voorstellen om afschrijvingstermijn in afwijking van Verordening art. 212 vast te stellen op 25 jaar; 9. Raad voorstellen de jaarlijkse kapitaallasten ad ten laste van de post "nieuw beleid 2013" te brengen. nee MlpDELENINffiT ; r ;!lcl: Y,-,; J Investering Jaarlast Dekking Post nieuw beleid 2013 BEHANDELING IN Vergadering B&W d.d. 11 december 2012 / ; BESLUIT B&W 1 Raadscommissie d.d. 16 januari 2013 Raad d.d. 30januari 2013 PARAFEN B&W Besluit d.d. Conform Bespreken Burgemeester J. Dam O.L. Keizer G. Alssema O. Huisman ARCHIEF Paraaf verzending Verzonden Aangekomen d.d. d.d.

2 /. OVERWEGINGEN ; «.-_. "... - Aanleiding De aanleiding voor dit voorstel is het Initiatiefvoorstel van de fractie van de Christenunie van 29 februari In dat initiatiefvoorstel stelt de fractie van de Christenunie voor uw College van B&W opdracht te geven een aanbesteding uit te laten werken voor de plaatsing van zonnepanelen op het dak van de gemeentelijke gebouwen. Verder is de Raad voorgesteld te besluiten over de wijze waarop het initiatiefvoorstel plaatsing zonnepanelen wordt behandeld. Het Raadsbesluit op 7 maart luidde: "de Raad vraagt het College om zo snel mogelijk te komen met een advies over dit initiatiefvoorstel, dat vervolgens samen met het initiatiefvoorstel in de raadscommissie wordt behandeld." Naar aanleiding van genoemd initiatiefvoorstel zijn de ambtenaren, die belast zijn met dit thema, aan de slag gegaan om een voorstel uit te werken. Voorliggend projectvoorstel betreft in financieel opzicht een separaat voorstel. Centrale vraag: Wilt u instemmen met het projectvoorstel "Bespaar met de Zon" voor het plaatsen van zonnepanelen op daken van gemeentelijke gebouwen en hiervoor de Raad voorstellen krediet beschikbaar te stellen? Doelstelling De kern van het initiatief is: zonnepanelen op het dak van gemeentelijke gebouwen. Hiervoor wordt uw Collegr kortheidshalve naar het initiatiefvoorstel van de Christenunie verwezen (bijlage 1). Dit initiatief dient als resultaat op te leveren: het behalen van financiële voordelen (o.a. prijs) en maatschappelijke voordelen (o.a. Co2-reductie, imago, educatie). De gemeente Noordenveld heeft voor de realisatie hiervan meerdere opties tot haar beschikking: zelf investeren, de installatie huren of leasen, concessie verlenen en stroom afnemen of alleen concessie verlenen in combinatie met een lease-fee. Huidig beleid In het Bestuursprogramma voor de periode staat dat de gemeente Noordenveld zich in al haar beslissingen wil laten leiden door het principe dat wij deze aarde in bruikleen hebben. Dit betekent, dat de gemeente steeds zal kijken of oplossingen duurzaam en mens-, dier- en milieuvriendelijk zijn. Dit alles met het streven de gemeente Noordenveld uiterlijk in 2040 klimaatneutraal te laten zijn. Om daartoe te komen dient er, conform de Trias Energetica, eerst energie te worden bespaard. Voor de resterende behoefte wordt er zoveel mogelijk duurzame energie ingezet en als duurzame energie niet volstaat, dan maken we zuinig en efficiënt gebruik van fossiele bronnen. De gemeente Noordenveld wil energie besparen door te investeren in energiebesparende maatregelen, die haalbaar en betaalbaar zijn, waarbij voldoende rendement wordt behaald, opdat we als gemeente een verantwoorde investering plegen, die zichzelf weer terugverdient. Bij de aanbesteding van de "Inkoop elektriciteit " is de energiebesparinggarantie een belangrijk onderdee geweest. Deze garantie is afgegeven voor het terugdringen van het elektriciteitsverbruik van de grootverbruikers. De huidige energieleverancier, Nuon, heeft bij de inschrijving de garantie afgegeven om kwh over de contractperiode te kunnen besparen als de door haar voorgestelde maatregelen zouden worden uitgevoerd. De nulmeting ofwel referentiegebruik hiervoor is gebaseerd op het verbruik in het kalenderjaar De afgesproken maatregelen hiertoe zijn inmiddels door de gemeente uitgevoerd. Voordat er zonnepanelen zullen worden geplaatst, zal de gemeente met Nuon afspraken moeten maken ten aanzien van bijkomende besparingen door middel van Zon PV panelen. De opgewekte elektriciteit mag niet meetellen voor de besparingsgarantie (zie kanttekening)! Hoe bereiken we het doel? Met Zon PV (Photo Voltaïsche) panelen kan met het (zon)licht rechtstreeks elektriciteit worden opgewekt. Zon PV wordt beschouwd als een belangrijke toekomstige speler in het veld van de duurzame energie in energieproductie. Voor het opwekken van deze vorm van duurzame energie is veel (dak)oppervlakte benodigd. Er moet dus gekeken worden naar gemeentelijke gebouwen met veel dakoppervlak, die geschikt zijn voor plaatsing van zonnepanelen. Vraag: Welke gemeentelijke gebouwen komen in aanmerking voor plaatsing van zonnepanelen? Hiervoor is de lijst met alle gemeentelijke gebouwen geraadpleegd. Daarbij is gelet op de eigendomssituatie in combinatie met de rest levensduur van de gebouwen, de kwaliteit/status (schil) van de gebouwen en de kwaliteit van de daken. Van belang bij de plaatsing van panelen is uiteraard ook de zonligging van de daken van de gebouwen. Verder dienen de gebouwen herkenbaar te zijn als gemeentelijke gebouwen, zodat in die zin de voorbeeldfunctie van de gemeente het beste wordt uitgeoefend. Antwoord: Bovenstaande inventarisatie heeft geleid tot een selectie van een aantal gemeentelijke gebouwen, die voldoen aan de voorwaarden, zoals hiervoor zijn aangegeven.

3 Als gevolg van die selectie komen onderstaande gemeentelijke gebouwen in aanmerking: Gemeentehuis in Roden Sporthal in Peize Sportcentrum de Hullen in Roden Brandweerkazerne in Veenhuizen Ontmoetingscentrum de Brinkhof in Norg Nieuwe brandweerkazerne in Roden Sportzaal in Veenhuizen Toelichting op de selectie Bovengenoemde gebouwen staan verspreid in de grotere dorpen in de gemeente. De gebouwen verkeren in goede staat van onderhoud en kunnen met het plaatsen van zonnepanelen de voorbeeldfunctie goed vervullen. De daken van de geselecteerde gebouwen zijn verder goed geïsoleerd en voorzien van dakbedekking van recente datum, waardoor er een gunstige uitgangspositie wordt geschapen voor het plaatsen van zonnepanelen. Daarnaast zijn er voor een deel van de geschikte gebouwen Ecoscans c.q. Energiescans opgesteld. Hieruit blijkt ook dat de wanden en de daken van de gebouwen goed zijn geïsoleerd. Hier en daar dient nog wat enkel glas te worden vervangen door dubbel glas. Tot nu toe werden deze ruiten strategisch vervangen. In het Gebouwenbeheerplan bestaat de mogelijkheid om dit iets naar voren te trekken. Binnenkort wordt het nog aanwezige enkel glas geïnventariseerd en zonodig vervangen door dubbel glas (HR++). In de scans wordt ook aangegeven dat de installaties op een strategisch juist moment moeten worden vervangen door energiezuiniger technieken. Hier wordt al zoveel mogelijk met het Gebouwenbeheerplan op ingespeeld. Zo zijn er bij vervanging van installaties al zonneboilers geplaatst op de Sportzaal in Veenhuizen en de Sporthal in Peize. Voorts zullen in 2013 de "slimme meters" zijn geplaatst. Deze actie zal leiden tot een beter energiemanagement. Het verbruik van de elektriciteit en de opwekking van zonne-energie zal zichtbaar moeten worden gemaakt en uitgedragen moeten worden via een beeldscherm of display in de centrale hal op de gewenste locaties. Dit kan gekoppeld worden aan de actie rond de "slimme meters". In het Gebouwenbeheerplan is hiervoor ruimte beschikbaar binnen het budget van de "slimme meters", zodat ook aan dit aspect is gedacht. Dit met het oog op imago, educatie. Voorstel: Gelet op de inventarisatie en selectie wordt derhalve voorgesteld zonnepanelen te plaatsen op het gemeentehuis in Roden, de sporthal in Peize, het sportcentrum de Hullen in Roden, de brandweerkazerne in Veenhuizen, het Ontmoetingscentrum de Brinkhof in Norg, de nieuwe brandweerkazerne in Roden en de sportzaal in Veenhuizen. Advies: Instemmen met de selectie van 7 gemeentelijke gebouwen voor plaatsing zonnepanelen. Haalbaarheidsonderzoek Fudura In aansluiting op de selectie is Fudura (neutraal, onafhankelijk en deskundig onderdeel van netbeheerder Enexis) gevraagd een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren. Dit betreft een Solar QuickScan om de technische en financiële haalbaarheid tot plaatsing van zonnepanelen op het gemeentehuis, sporthallen en brandweerkazernes te verkennen. Hiertoe zijn de accommodaties bezocht en de benodigde technische gegevens aangeleverd. Voor de berekening van de dakbelasting zijn per locatie bouwtekeningen en aanvullende detailinformatie aangeleverd en gebruikt. Fudura heeft op grond hiervan haar rapport over de haalbaarheidsstudie begin november 2012 opgeleverd. Hiervoor wordt uw College kortheidshalve naar bijgevoegde bijlage verwezen (bijlage 2). Op basis van de technische gegevens en berekeningen geeft Fudura een positief advies over plaatsing van zonnepanelen op de locaties met schuine daken. Fudura adviseert ook positief ten aanzien van de platte daken, maar hier dient bij het maken van de definitieve keuzes nog wel een vervolgonderzoek plaats te vinden. Vanuit de aangeleverde informatie is een berekening gemaakt voor het aantal mogelijke panelen dat per locatie kan worden geplaatst. Bij elkaar lijken de locaties geschikt voor gezamenlijk minimaal 1455 zonnepanelen, verdeeld over zeven gebouwen. De geschatte jaaropbrengst van de installaties bedraagt daarmee kilowattuur. Het huidige jaarlijkse stroomverbruik van genoemde 7 gebouwen bedraagt in totaal kilowattuur. Hieruit blijkt dat circa een kwart van de totale elektriciteitsbehoefte van genoemde 7 gebouwen met zonne-energie wordt afgedekt. De zonnepanelen hebben doorgaans een vermogensopbrengst tot 25 jaar en een verwachte levensduur van 30 tot 40 jaar. Voor alle rekenmodellen in de haalbaarheidsstudie van Fudura is een looptijd van maximaal 25 jaar gehanteerd.

4 Zelflevering: salderen of terugleveren? Gebruikers van elektriciteit, die zelf ook energie opwekken, verbruiken een deel van deze opgewekte energie direct. Het overgebleven deel wordt aan het net teruggegeven. Afhankelijk van de soort aansluiting is er sprake van salderen of terugleveren. Salderen in het kader van energieleverantie in Nederland betekent dat de teruggeleverde energie door de energieleverancier wordt afgetrokken van het verbruik van de opwekker. Hierdoor ontvangt de opwekker dezelfde prijs (inclusief belastingen en transportkosten) voor de teruggeleverde energie als wat hij betaalt voor de energie die hij op een ander tijdstip van de energieleverancier afneemt. Wettelijk is de energieleverancier verplicht om de gebruiker, met een aansluiting van maximaal 3x80 Ampère (kleinverbruik), tot minimaal kwh te salderen. Boven deze grens mag er worden gesaldeerd op initiatief van de energieleverancier. De brandweerkazernes en de sportzaal in Veenhuizen vallen onder de categorie kleinverbruik met meer dan kwh verbruik. Met de energieleverancier zal onderhandeld moeten worden voor het salderen boven de kwh. Terugleveren is van toepassing voor gebruikers met een aansluiting groter dan 3x80 Ampère (grootverbruik). Van de zeven geselecteerde gebouwen zijn het gemeentehuis, de Brinkhof, de Hullen en de sporthal in Peize grootverbruikers. De gebruiker spreekt hierbij op individuele basis met de energieleverancier af welke vergoeding wordt geboden voor het terugleveren. Wettelijk is de energieleverancier verplicht een redelijke terugleververgoeding te bieden met een minimum van 0,05 per kwh. Sommige energieleveranciers bieden een terugleververgoeding die gelijk is aan de prijs van de geleverde energie. In het rapport van Fudura is er vanuit gegaan dat de gemeente een gelijkwaardig teruglevertarief aan het verkooptarief ( 0,07) heeft uitonderhandeld. Indien de gemeente Noordenveld! niet uit de onderhandeling komt, dan loopt de gemeente een risico van 0,02 voor een periode van 1 jaar. Het contract met Nuon voor levering van elektriciteit loopt tot en met Na 2014 kan de gemeente Noordenveld de nieuwe situatie zonder meer in de aanbestedingsdocumenten voor de nieuwe inkoopperiode verwerken. Maatschappelijk draagvlak Dit voorstel komt voort uit één van de raadsfracties van de gemeenteraad en vertegenwoordigt derhalve een deel van onze samenleving. Voorts betreft het hier een wezenlijk onderdeel uit het bestuursakkoord van de gemeente Noordenveld, waarmee uw College ingestemd heeft. In die zin heeft dit projectvoorstel maatschappelijk draagvlak. Opties voor realisatie: zelf investeren, huren of leasen? Bij dit projectvoorstel is zelf investeren de meest aantrekkelijke optie. Andere opties in deze situatie zijn niet wenselijk. Andere genoemde opties zoals huren of leasen, concessie verlenen en stroom afnemen of alleen concessie verlenen in combinatie met een lease-fee komen erop neer, dat de gemeente voor een lange periode (15 jaar) een afnameverplichting moet aangaan, dat wil zeggen dat de gemeente voor de opgewekte energie moet betalen. Dit geschiedt tegen een soortgelijk tarief als voor de afname van grijze energie. Derde partijen investeren namelijk alleen in zonne-energie als hier inkomsten tegenover staan. Dit wordt bij huur/lease over een kortere periode (<25 jaar) waarover een hoger effectief rendement (>5%) moet worden behaald door een marktpartii onaantrekkelijk. Daar staat tegenover dat de gemeente geen directe investering hoeft te doen, maar hier wordt del gemeente ook niets beter van. Het financiële voordeel valt daardoor weg. Voor de realisatie van het project is deze situatie in die zin uitzonderlijk, want de gemeente Noordenveld heeft hiervoor zelf budget beschikbaar. Als de gemeente dit kan financieren door zelf te investeren, dan is er geen reden om te huren of te leasen. Bovendien geniet de gemeente nu direct vanaf het begin zelf van het voordeel. In aanvulling hierop geldt dat bij zelf investeren alle tussenliggende schakels eruit zijn gehaald. Dat werkt dus effectief en efficiënt. Voorstel: Voorgesteld wordt het projectvoorstel te realiseren door zelf te investeren. Advies: Instemmen met zelf investeren. Eventuele uitbreiding projectvoorstel met collectieve inkoop zonnepanelen voor particulieren In de raadsvergadering van oktober 2012 is door de fractie van de PvdA de mogelijkheid gesuggereerd om het projectvoorstel eventueel uit te breiden met collectieve inkoop van zonnepanelen voor particulieren. Deze suggestie levert een aantal knelpunten op met betrekking tot capaciteit, organisatie, procedurele zaken en vergt veel tijd. Vanwege de benodigde ambtelijke capaciteit, die beperkt is, en vanwege complexe procedurele zaken als aanbestedingsrecht, garantie, aansprakelijkheid e.d. is het niet efficiënt aan te bevelen om als gemeente een collectieve inkoopactie van zonnepanelen voor particulieren te organiseren. Hiervoor zijn voldoende marktpartijen, burgerinitiatieven en belangenorganisaties reeds actief. Ter illustratie kan verwezen worden naar het collectief aanbieden van zonnecollectoren voor particulieren in de dorpen Roderesch, Alteveer en Steenbergen (RAS) of de Energiecoöperatie NoordseVeld. Voorstel: Voorgesteld wordt het projectvoorstel niet uit te breiden met collectieve inkoop voor particulieren Advies: Instemmen met geen uitbreiding van collectieve inkoop zonnepanelen voor particulieren

5 Rendement Voor investeringen hanteert de gemeente een rekenrente van 5%. Dit is een benadering van het gemiddelde rentepercentage, dat de gemeente betaalt voor opgenomen vaste geldleningen. Voor de voorgenomen investering is het voor de rendementsberekening niet reëel om uit te gaan van een percentage van 5%. Het rendement (dus niet de kapitaallasten) dient te worden afgestemd op een actueel rentepercentage van nieuwe geldleningen. De gemeente kan momenteel vaste geldleningen afsluiten tegen een rentepercentage van 3,5% (afgerond). Dit tarief is gehanteerd voor de netto contante waarde berekening van het Zon PV-project in de Solar QuickScan van Fudura. Uit de financiële analyse blijkt dat voor elke locatie geldt, dat over de gehele rekenlevensduur van de installatie bezien, economisch voordeel te behalen valt door lokaal stroom op te wekken. De netto contante waarde van dit totale voordeel is berekend op ,-. Het lokaal opwekken van elektriciteit via zonnepanelen levert bovendien jaarlijks een Co2-reductie op van in totaal kilogram. Voor nadere informatie wordt uw College verwezen naar bijgevoegde Solar QuickScan van Fudura (zie bijlage 2: bladzijde 5, 6 en 51). Advies Drentse Energie Organisatie (DEO) over haalbaarheidsstudie Fudura De Drentse Energie Organisatie (DEO) is een financiering- en investeringsmaatschappij die de energietransitie in Drenthe wil versnellen. De DEO helpt bedrijven en instanties bij het zoeken naar financiële oplossingen om projecten van de grond te krijgen. Projecten die nog een steuntje in de rug nodig hebben, kunnen bijvoorbeeld worden geholpen met deelfinanciering. Met een slimme inzet van haar financiële instrumenten en kennis en kunde zet de DEO in op duurzame economische ontwikkeling in Drenthe. De gemeente Noordenveld heeft de DEO gevraagd het rapport van Fudura door te nemen en waar nodig te voorzien van commentaar. Daarnaast heeft de gemeente Noordenveld de DEO ook gevraagd naar de beste wijze van financiering. De DEO is hierbij ook van mening dat zelf investeren de beste optie is vanwege dezelfde redenen als de gemeente Noordenveld heeft aangegeven. Naar aanleiding van de haalbaarheidsstudie van Fudura geeft de DEO een positief advies. De DEO is van mening dat het rapport overzichtelijk is opgesteld en een goed inzicht geeft in de technische en financiële haalbaarheid van zonne-energie op de door de gemeente aangewezen locaties. Voor iedere locatie is de technische potentie op basis van het beschikbare dakoppervlak berekend, tevens is er een globaal legplan van de zonnepanelen opgesteld. De financiële uitwerking op basis van de investering, exploitatiekosten en energiebesparingen is per locatie helder uiteengezet in een exploitatiemodel. De gehanteerde uitgangspunten in het rekenmodel zijn acceptabel en gelijk aan aannames uit andere vergelijkbare rapportages. Kanttekeningen (risico's) Bij de berekeningen wordt ervan uitgegaan dat de levensduur van de geselecteerde gebouwen waarop de panelen kunnen worden geplaatst minimaal 25 jaar bedraagt; Er is geen rekening gehouden met mogelijke wijzigingen in de eigendomsverhouding van de gebouwen; Vanuit technisch perspectief moet nog wel aanvullende actie en vervolgonderzoek plaatsvinden. Dit om met voldoende zekerheid te kunnen vaststellen dat plaatsing de maximale dakbelasting niet zal overtreffen; In het rapport van Fudura is de aangenomen jaarlijkse energieprijsstijging 5,6% op basis van historische gegevens. Er is vooralsnog geen aanwijsbare reden om bij voorspellingen af te wijken van de prijsontwikkeling over de afgelopen 20 jaar; In het rapport van Fudura wordt er van uitgegaan dat de gemeente een gelijkwaardig teruglevertarief aan het verkooptarief heeft bedongen. Dit dient nog uitonderhandeld te worden met Nuon. Voor 2014 loopt Noordenveld een risico van 0,02. De contractperiode voor de levering van elektriciteit loopt tot en met 2014; Er moet op gelet worden dat bijkomende energiebesparingen, die buiten de besparingsgarantie doorgevoerd worden, niet meegenomen worden bij de afrekening hieromtrent. Dit dient nog afgestemd te worden met Nuon; Bij de nieuwe aanbesteding voor de inkoop van energie vanaf 2014 dient als voorwaarde te worden opgenomen dat de terugleververgoeding gelijk is aan de prijs van geleverde energie; Het zichtbaar maken en uitdragen van de verbruikte elektriciteit evenals de opgewekte zonne-energie verdient aandacht. Dit valt te realiseren met een beeldscherm c.q. display in de centrale hal op de gewenste locaties door dit aspect mee te nemen bij de actie rond de plaatsing van "slimme meters". Kosten en dekking Investering: De investering bedraagt in totaal

6 Investering per locatie: Gemeentehuis Roden 245 panelen Sporthal Peize 162 panelen Sportcentrum de Hullen 596 panelen Brandweerkazerne Veenhuizen 59 panelen De Brinkhof 200 panelen Brandweerkazerne Roden 128 panelen Sporthal Veenhuizen 65 panelen Dekking: De jaarlijkse kapitaallasten op basis van 5% rente en een afschrijving van 25 jaar bedragen De in financiële verordening ex artikel 212 van de Gemeentewet opgenomen afschrijvingstermijnen voor activa voorziet niet in een looptijd die gehanteerd wordt voor zonnepanelen. Gelet op de technische levensduur willen wij de afschrijving vooralsnog stellen op 25 jaar. De kapitaallasten van de investeringen (rente 5%, afschrijving 25 jaar) kunnen ten laste worden gebracht van de (structurele) post "nieuw beleid 2013". De energielasten voor de 7 gemeentelijke gebouwen zullen dalen. Hierdoor wordt energie en dus ook geld bespaard. We verrekenen dit niet met de jaarlijkse kapitaallast, omdat dit niet past binnen de boekhoudkundige systematiek. Voorstel: Voor de investering van het projectvoorstel ad een krediet aan te vragen bij de Raad. De Raad voorstellen om de afschrijvingstermijn in afwijking van de Verordening artikel 212 vast te stellen op 25 jaar. De jaarlijkse kapitaallasten ad (5% rente, 25 jaar afschrijving) te dekken op de post "nieuw beleid 2013". Advies: Instemmen met het voorstel. Standpunt De gemeente Noordenveld kan instemmen met uitvoering te geven aan het projectvoorstel "Bespaar met de Zon". Hiervoor verzoekt uw College de Raad een krediet ad beschikbaar te stellen. Argumentatie De gemeente Noordenveld heeft als ambitie om in 2040 klimaatneutraal te zijn. Hierin heeft de gemeente een voorbeeldfunctie te vervullen. Deze functie kan worden uitgedragen door in 2013, uitgeroepen als het jaar van de duurzaamheid, een start te maken met een integraal duurzaamheidbeleid. Hiervoor is een Nota Duurzaamheid in voorbereiding. Binnen dit beleid kan duurzaamheid herkenbaar en zichtbaar worden gemaakt door middel van het plaatsen van zonnepanelen op de daken van de gemeentelijke gebouwen. Dit voorstel vormt daarmee één van de projecten, waarvoor in de Nota Duurzaamheid meerdere projecten zullen worden opgenomen, om de ambitie waar te kunnen maken. Dit projectvoorstel heeft in die zin een stimulansfunctie. Gezien de energieprijsontwikkelingen (gemiddelde prijsstijging van 5,6%) wordt er door aanbesteding en uitvoering te geven aan dit projectvoorstel "Bespaar met de zon" financieel voordeel (netto contante waarde ) er maatschappelijk voordeel ( kg Co2) behaald door lokaal zonnestroom ( kilowattuur) op te wekken. Daarmee wordt een stap in de goede richting gezet om de ambitie in het bestuursakkoord (klimaatneutraal in 2040) waar te kunnen maken. Gelet op die ambitie en het beleid van de gemeente Noordenveld ligt er nu goede kans. Voor de gemeente Noordenveld is het derhalve nuttig, haalbaar en betaalbaar om uitvoering te geven aan dit projectvoorstel. Actie In navolging van het bovenstaande dient de gemeente de volgende acties te ondernemen: de bestekken gereedmaken, aanbesteden, gunnen en uitvoeren. Tijdpad De zonnepanelen zullen, nadat uw College en de Raad met dit voorstel hebben ingestemd en nadat de aanbestedingsprocedure hiervoor heeft plaatsgevonden, in 2013 worden aangebracht op het dak van de gemeentelijke gebouwen. Oktober, november 2012: Voorbereiding voorstellen aan College en Raad December 2012: Besluitvorming door College B&W Januari 2013: Besluitvorming door Raadscommissie en Raad Februari, maart 2013: Bestekken gereedmaken April, mei, juni, juli 2013: Aanbestedingsprocedure Augustus 2013: Beoordeling en gunning September, oktober, november 2013: Uitvoering project

7 Communicatie Dit initiatief dient met enige publiciteit gepaard te gaan, opdat het als voorbeeld gaat fungeren voor nog meer duurzame initiatieven in Noordenveld. Voor passende communicatie wordt de vakgroep Communicatie ingeschakeld. Portefeuillehouderoverleg Milieu Dit voorstel is besproken in het Portefeuillehouderoverleg Milieu van 3 december 2012 met wethouder Huisman en heeft diens instemming. Advies Gelet op het bovenstaande wordt uw College geadviseerd: 1) Kennisnemen van het Initiatiefvoorstel van de fractie van de Christenunie "Bespaar met de zon" 2) Kennisnemen van de Solar QuickScan, de financiële en technische haalbaarheidsstudie van Fudura 3) Instemmen met de selectie van 7 gemeentelijke gebouwen voor plaatsing van zonnepanelen 4) Instemmen met het zelf investeren voor plaatsing van zonnepanelen op 7 gemeentelijke gebouwen 5) Instemmen met géén uitbreiding projectvoorstel voor collectieve aankoop zonnepanelen voor particulieren 6) Instemmen met uitvoering projectvoorstel "Bespaar met de zon" op 7 gemeentelijke gebouwen en deze voor akkoord aan de Raad voorleggen; 7) Voor de investering van het projectvoorstel ad een krediet aan te vragen bij de Raad. 8) De Raad voorstellen om de afschrijvingstermijn in afwijking van Verordening artikel 212 vast te stellen op 25 jaar 9) De Raad voorstellen de jaarlijkse kapitaallasten ad ten laste te brengen van de post "nieuw beleid 2013"

8 BEGELEIDINGSFORMULIER KREDIETVOTERING Kredietaanvraag t.b.v.: Uitvoering projectvoorstel "Bespaar met de zon Budgethouder: Theo Rijnbeek Deelbudgethouder: Wim van Wijhe Projectverantwoordelijke: Wim van Wijhe Benodigd krediet: Opbouw krediet: A. Interne kosten 0 B. Externe kosten Toelichting ad A: Niet van toepassing Toelichting ad B: Aanschaf en montage van 1455 stuks zonnepanelen (Photo Voltaïsch) aan te brengen op 7 gemeentelijke gebouwen Dekking krediet: Post "nieuw beleid 2013" Jaarlijkse lasten: Afschrijving 25 jaar Rente 5% Totaal Planning uitvoering: Aanvang Einde Tussentijdse rapportage m.i.v. Voorjaar 2013 Najaar 2013 N.v.t.

'lllllllll IÜIIIIIII ülllllll. Raadd.d.3oMia. NOOR D E N V E L D Besluit: Agendapunt: 6.1/30012013 Documentor.: RV12.0799 / _ J. Aan de gemeenteraad

'lllllllll IÜIIIIIII ülllllll. Raadd.d.3oMia. NOOR D E N V E L D Besluit: Agendapunt: 6.1/30012013 Documentor.: RV12.0799 / _ J. Aan de gemeenteraad Aan de gemeenteraad Roden, 23 januari 2013 G E M E E N T E t Raadd.d.3oMia NOOR D E N V E L D Besluit: Agendapunt: 6.1/30012013 Documentor.: RV12.0799 / _ J Onderwerp Uitvoering projectvoorstel "Bespaar

Nadere informatie

Onderwerp: Verstrekken krediet voor het aanschaffen van zonnepanelen

Onderwerp: Verstrekken krediet voor het aanschaffen van zonnepanelen Raadsvergadering, 10 december 2013 Voorstel aan de Raad Nr.: 20131210 8 RV Agendapunt: 8 Datum: 19 november 2013 Onderwerp: Verstrekken krediet voor het aanschaffen van zonnepanelen Onderdeel raadsprogramma:

Nadere informatie

Steller :S. Wind Telefoonnummer ; 0229-252200 Afdeling : Middelen en Beheer - VG Email : s.wind@hoorn.nl Document retour: Nee

Steller :S. Wind Telefoonnummer ; 0229-252200 Afdeling : Middelen en Beheer - VG Email : s.wind@hoorn.nl Document retour: Nee 1 van 5 W- "W" OEMEENTE J ^ Q Q J *! ^ t Zaaknummer MOOISBS Behoort bii opleqqer: 1001958 nr. : Programmabegroting^g R u m e j k e Ordening en Volkshuisvesting Telefoonnummer ; 0229-252200 : Middelen en

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Voorgestelde beslispunten: 1 Samenvatting van het voorstel. 2 Aanleiding. Openbaar

Raadsvoorstel. Voorgestelde beslispunten: 1 Samenvatting van het voorstel. 2 Aanleiding. Openbaar Raadsvoorstel Openbaar Voorstelnummer : 13RV000052 Onderwerp : Zonnepanelen op het dak van het gemeentehuis Besluit in de raad : 25 september 2013 Portefeuillehouder : Drs. J. Baerends Naam steller : I.I.

Nadere informatie

1.1/2.1 De zonne-energieinstallaties dragen bij aan het halen van de doelstellingen uit de Klimaatvisie Kempengemeenten.

1.1/2.1 De zonne-energieinstallaties dragen bij aan het halen van de doelstellingen uit de Klimaatvisie Kempengemeenten. Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 25 oktober 2011 Registratienummer: 2011/66 Agendapunt nummer: 7 Onderwerp Besparing met zonne-energie Inleiding/aanleiding

Nadere informatie

Zonnestroomprojecten Gemeente Amsterdam. ProjectManagement Bureau Joost de Valk

Zonnestroomprojecten Gemeente Amsterdam. ProjectManagement Bureau Joost de Valk Zonnestroomprojecten Gemeente Amsterdam ProjectManagement Bureau Joost de Valk Noodzaak en ambitie Klimaatbeleid Amsterdam: forse CO 2 reductie 40% in 2025 en klimaatneutraal bouwen en gemeentegebouwen

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel BESPAAR MET DE ZON

Initiatiefvoorstel BESPAAR MET DE ZON Initiatiefvoorstel BESPAAR MET DE ZON Noordenveld Voorstel 1. Het college opdracht te geven een aanbesteding uit te laten werken voor de plaatsing van zonnepanelen op de (daarvoor geschikte) gemeentelijke

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel:

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: Voor raadsvergadering d.d.: 28-02-2017 Agendapunt: Onderwerp: Zon(nepanelen)

Nadere informatie

iiuiiiiiiiffiiiiiiiniioii

iiuiiiiiiiffiiiiiiiniioii GEMEENTE t NOORDENVELD Paraaf secretaris Paraaf afdelingshoofd ADVIES VAN Datum ^> P 1 Mb/3.03 4 november 2008 Afdeling CC iiuiiiiiiiffiiiiiiiniioii ADVIES AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Opsteller Telefoon

Nadere informatie

Agendanummer: Begrotingswijz.:

Agendanummer: Begrotingswijz.: Agendanummer: Begrotingswijz.: CR5 Onderwerp : PV-project Den Bolder Aan de raad van de gemeente Waalwijk Waalwijk, 12 oktober 2010 0. Samenvatting De gemeente Waalwijk heeft een ambitieuze energie/klimaatdoelstelling,

Nadere informatie

\ Raadsvoorstel Zaak 38565

\ Raadsvoorstel Zaak 38565 \ Raadsvoorstel Zaak 38565 Onderwerp: Openbaarheid: zonnepanelen op dak gemeentehuis Voerendaal Openbaar Portefeuillehouder: Wethouder Brauers Datum Raad: 06-07-2017 Nummer: \ Samenvatting Tijdens de raadsvergadering

Nadere informatie

ALGEMENE INFORMATIE SALDEREN SOLAR2020. Uw Specialist in Zonnepaneelsystemen.NL

ALGEMENE INFORMATIE SALDEREN SOLAR2020. Uw Specialist in Zonnepaneelsystemen.NL ALGEMENE INFORMATIE SALDEREN SOLAR2020 Salderingsoverzicht Particulieren Door zelf zonne-energie op te wekken bespaart u op uw energierekening. Uw stroomtarief is opgebouwd uit een kaal leveringstarief,

Nadere informatie

ENERGIE IN EIGEN HAND

ENERGIE IN EIGEN HAND Zonne-energie voor bedrijven? ENERGIE IN EIGEN HAND De Stichting Beheer Bedrijvenpark Merm, heeft een onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor bedrijven om d.m.v. aanbrengen van zonnepanelen op het

Nadere informatie

Steller : S. Wind Aan : P. Westenberg Telefoon : 0229-252200 Afdeling - Bureau : Middelen en Beheer - Vastgoed Status : Versie 4

Steller : S. Wind Aan : P. Westenberg Telefoon : 0229-252200 Afdeling - Bureau : Middelen en Beheer - Vastgoed Status : Versie 4 ** 1 van 6 Onderwerp: Onderzoek initiatiefvoorstel zonnepanelen gemeentelijke Zaaknummer : 1001958 Datum : 25 september 2013 Steller : S. Wind Aan : P. Westenberg Telefoon : 0229-252200 Afdeling - Bureau

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Nieuw tarieven- en subsidiestelsel sport. Aan de raad, Onderwerp Nieuw tarieven- en subsidiestelsel sport

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Nieuw tarieven- en subsidiestelsel sport. Aan de raad, Onderwerp Nieuw tarieven- en subsidiestelsel sport RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 23-06-2011 11-063 Onderwerp Nieuw tarieven- en subsidiestelsel sport Aan de raad, Onderwerp Nieuw tarieven- en subsidiestelsel sport Gevraagde beslissing 1. Instemmen

Nadere informatie

A.S. Wedzinga

A.S. Wedzinga Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email A.S. Wedzinga 040-2083573 swe@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp 14raad00066 Toepassing zonnepanelen op gemeentelijke

Nadere informatie

Onderwerp : Dekking afwikkeling Meerplein

Onderwerp : Dekking afwikkeling Meerplein Raadsvoorstel *Z02CFE5B97C* Aan de raad Documentnummer : INT-16-27003 Afdeling : Bedrijfsvoering Onderwerp : Dekking afwikkeling Meerplein Inleiding Op 17 april 2009 heeft de gemeente met de VoF Meerplein,

Nadere informatie

Haal meer rendement uit uw zonnepanelen

Haal meer rendement uit uw zonnepanelen Haal meer rendement uit uw zonnepanelen 1. Vergoeding voor teruggeleverde zonnestroom nu voor iedereen bereikbaar: Stroom van zonnepanelen is één van de meest schone vormen van energie. Om deze reden wil

Nadere informatie

Beoogd effect Informeren van de raad over de financiële situatie van de gemeentelijke huisvesting en correcte invulling van het budgetrecht.

Beoogd effect Informeren van de raad over de financiële situatie van de gemeentelijke huisvesting en correcte invulling van het budgetrecht. Raadsvoorstel Agendanummer: Datum raadsvergadering: 2 oktober 2014 Onderwerp: Financiën huisvesting Gevraagde Beslissing: Te besluiten om: 1. In te stemmen met de aanpassingen in de financiële kaders voor

Nadere informatie

B-stuk. Besluit van burgemeester en wethouders. Datum B&W-vergadering 19 november 2013 Behandelend ambtenaar Jelger Takken

B-stuk. Besluit van burgemeester en wethouders. Datum B&W-vergadering 19 november 2013 Behandelend ambtenaar Jelger Takken Besluit van burgemeester en wethouders Datum B&W-vergadering 19 november 2013 Behandelend ambtenaar Jelger Takken Afdeling Dienstverlening Portefeuillehouder Robbert Peek Paraaf afdelingshoofd Rapportnummer

Nadere informatie

Duurzame accommodaties. Jaap Veld

Duurzame accommodaties. Jaap Veld Duurzame accommodaties Jaap Veld Zelziuz Zelziuz Advies Zon Thuis Zon Bedrijf Zon Agri Zon Thuis voor huurders Zonnestroom van Wp naar kwh Vermogen zonnestroominstallatie gespecificeerd in Watt peak (Wp)

Nadere informatie

Onderwerp Uitgeest, 1 maart 2013 Kredietaanvraag vervangen dakbedekking basisschool Binnenmeer. Aan de gemeenteraad

Onderwerp Uitgeest, 1 maart 2013 Kredietaanvraag vervangen dakbedekking basisschool Binnenmeer. Aan de gemeenteraad Raadsvoorstel no. R2013.0026 Agendapunt no. Onderwerp Uitgeest, 1 maart 2013 Kredietaanvraag vervangen dakbedekking basisschool Binnenmeer Aan de gemeenteraad Het schoolbestuur Stichting Tabijn heeft in

Nadere informatie

B. Cornelis 06 134 699 37 Ben.Cornelis@valkenswaard.nl. 39431/39439 9 juni 2016

B. Cornelis 06 134 699 37 Ben.Cornelis@valkenswaard.nl. 39431/39439 9 juni 2016 Agendapunt commissie: 5.4 steller telefoonnummer email B. Cornelis 06 134 699 37 Ben.Cornelis@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering portefeuillehouder M. Bax onderwerp Toepassing zonnepanelen

Nadere informatie

AAN DE AGENDACOMMISSIE

AAN DE AGENDACOMMISSIE AAN DE AGENDACOMMISSIE Agenda: 20-4-2017 Franeker, 21-3-2017 Onderwerp Huisvesting Waadhoeke Portefeuillehouder Burgemeester E. van Zuijlen Doel Passende duurzaamheidsmaatregelen te organiseren en realiseren

Nadere informatie

organisatie. wethouder Schreurs Van: M. Fransen Tel,nr,: 8833 Nummer: 14A.00414 Datum: 19 mei 2014

organisatie. wethouder Schreurs Van: M. Fransen Tel,nr,: 8833 Nummer: 14A.00414 Datum: 19 mei 2014 VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Van: M. Fransen Tel,nr,: 8833 Nummer: 14A.00414 Datum: 19 mei 2014 Team: Vastgoed Tekenstukken: Ja Persoverleg: Nee Bijlagen: 2 Afschrift aan: N.a.v. (evt. briefnrs.):

Nadere informatie

2015-20 0. STiKCT TEH VERVAHGWe. Gemeenteraad. 1 Onderwerp. Zonnepanelen op sportgebouwen. 2 Gevraagd besluit

2015-20 0. STiKCT TEH VERVAHGWe. Gemeenteraad. 1 Onderwerp. Zonnepanelen op sportgebouwen. 2 Gevraagd besluit STiKCT TEH VERVAHGWe 2015-20 0 Gemeenteraad Onderwerp Zonnepanel in op sportgebouwen Datum 21 april 2015 RaadSVOOrStel Afdeling Ruimtelijk Domein Portefeuillehouder mr. j n g Peter W.M. Snoeren 1 Onderwerp

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Verduurzamen gemeentelijke sportaccommodaties. Aan de raad,

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Verduurzamen gemeentelijke sportaccommodaties. Aan de raad, RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 24 november 2016 16-078 Onderwerp Verduurzamen gemeentelijke sportaccommodaties Aan de raad, Onderwerp Verduurzamen gemeentelijke sportaccommodaties Gevraagde beslissing

Nadere informatie

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL 11G200479 420138 / 420138. J.W. Hofman T.H. Timmers. Lease kantoorgebouw Hazenweg (stadskantoor). 08 Inwoners en bestuur

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL 11G200479 420138 / 420138. J.W. Hofman T.H. Timmers. Lease kantoorgebouw Hazenweg (stadskantoor). 08 Inwoners en bestuur SAMENVATTING RAADSVOORSTEL CASENUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 11G200479 420138 / 420138 J.W. Hofman T.H. Timmers PF Mu ONDERWERP AGENDANUMMER Lease kantoorgebouw Hazenweg (stadskantoor).

Nadere informatie

Salderingsoverzicht 18-12-2012

Salderingsoverzicht 18-12-2012 Salderingsoverzicht 18-12-2012 Salderingsoverzicht Particulieren Door zelf zonne-energie op te wekken bespaart u op uw energierekening. Uw stroomtarief is opgebouwd uit een kaal leveringstarief, energiebelasting

Nadere informatie

Fiscale zakelijke regelingen & subsidies

Fiscale zakelijke regelingen & subsidies Fiscale zakelijke regelingen & subsidies 6 fiscale regelingen en subsidies voor bedrijven om te besparen op zonnepanelen. Het zelf opwekken van stroom door bedrijven via zonnepanelen is hot. Dat heeft

Nadere informatie

Businesscases zonne-energie: waar kan het, en wat levert het op?

Businesscases zonne-energie: waar kan het, en wat levert het op? Businesscases zonne-energie: waar kan het, en wat levert het op? Door: Ronald Franken en Maarten Corpeleijn (r.franken@atrive.nl / m.corpeleijn@atrive.nl) 3 september 2013 Ten geleide Met het nieuwe energie-akkoord

Nadere informatie

documentnr.: INT/G/16/26104 zaaknr.: Z/G/16/33325 Raadsinformatiebrief

documentnr.: INT/G/16/26104 zaaknr.: Z/G/16/33325 Raadsinformatiebrief *Z0177559055* documentnr.: INT/G/16/26104 zaaknr.: Z/G/16/33325 Raadsinformatiebrief Onderwerp : Zonnepanelen op gemeentelijke daken Aard : Motie raad Portefeuillehouder : H.A.W.M. Daandels Datum college

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad, Vergadering: 3 september 2013 Agendanummer: 2

Aan de gemeenteraad, Vergadering: 3 september 2013 Agendanummer: 2 Vergadering: 3 september 2013 Agendanummer: 2 Status: Informerend Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar A. Das, 0595-447795 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. A.Das) Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

Beeldvormende Bijeenkomst

Beeldvormende Bijeenkomst Beeldvormende Bijeenkomst Verduurzamen gemeentelijke vastgoedvoorraad (op basis EPA-U maatwerkadviezen) 22 maart 2016 Inleiding / doel van deze presentatie Uw raad te informeren en meenemen in de systematiek

Nadere informatie

Zonne-energie financieel

Zonne-energie financieel Zijtak OZ 39 7833 AN Nieuw Amsterdam Tel: 0591 532347 E mail: info@zon-panelen.nl Zonne-energie financieel Deze handleiding geeft een overzicht van het financiële plaatje van zonnestroom voor particulieren,

Nadere informatie

ECO Oostermoer in oprichting

ECO Oostermoer in oprichting Samen sterk voor een leefbaar en duurzaam platteland ECO Oostermoer in oprichting Nieuwsbrief 18 juni 2012 Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van ECO Oostermoer, waarin wij u nader informeren over de stand

Nadere informatie

Raymond Roeffel Directeur Trineco. Regelgeving, Organisatie en beheermodellen rondom Zonne

Raymond Roeffel Directeur Trineco. Regelgeving, Organisatie en beheermodellen rondom Zonne Raymond Roeffel Directeur Trineco Regelgeving, Organisatie en beheermodellen rondom Zonne Agenda Waarom zonnestroom? Wet en regelgeving rondom zonnesystemen Salderingstarieven De meest voorkomende situaties

Nadere informatie

De zon als energiebron!

De zon als energiebron! De zon als energiebron! Zelf elektriciteit opwekken met de zon? Door middel van (diverse) subsidie(s) is het zéér rendabel! Met zonnepanelen verlaagt u uw energiekosten. Deze besparing wordt alleen maar

Nadere informatie

Nummer : 2012/36 Datum : 9 mei 2012 Onderwerp : Tijdelijke subsidieverordening stimulering aanschaf zonnepanelen bij particuliere woningen

Nummer : 2012/36 Datum : 9 mei 2012 Onderwerp : Tijdelijke subsidieverordening stimulering aanschaf zonnepanelen bij particuliere woningen Voorbereidende raadsvergadering: 12 juni 2012 Besluitvormende raadsvergadering: 26 juni 2012 Portefeuillehouder: E. Damen AAN DE GEMEENTERAAD Nummer : 2012/36 Datum : 9 mei 2012 Onderwerp : Tijdelijke

Nadere informatie

Experiment toepassen zonne-energie Castellum in Oudheusden

Experiment toepassen zonne-energie Castellum in Oudheusden College Onderwerp Experiment toepassen zonne-energie Castellum in Oudheusden OORJV004 Collegevoorstel Inleiding In Oudheusden ontwikkelt Woonveste samen met de gemeente Heusden het plan Castellum. Er worden

Nadere informatie

Eemstroom ZonneBerg - Licht op het dak

Eemstroom ZonneBerg - Licht op het dak Eemstroom ZonneBerg - Licht op het dak Globaal denken, lokaal handelen Zonlicht voorziet de aarde van enorm veel energie: duurzame energie. De hoeveelheid zoninstraling en de daaruit te halen energie is

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 575 431 Agendapunt: 12 ONDERWERP

Doorkiesnummer : (0495) 575 431 Agendapunt: 12 ONDERWERP Hofland, Barry PUZA S2 RAD: RAD130130 2013-01-30T00:00:00+01:00 BW: BW121218 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 30 januari 2013 Portefeuillehouder : A.A.M.M. Heijmans Behandelend

Nadere informatie

dhr. J. Ophoff - Financiën 1. Bestuur

dhr. J. Ophoff - Financiën 1. Bestuur RAADSVOORSTEL status: B Agendapunt: 14 Onderwerp: Wavin-gelden Commissie: 30-1-, nr. 5 Raadsvoorstel: 7-2-, nr. 132 Portefeuillehouder : Beleidsterrein: Programma: dhr. J. Ophoff - Financiën 1. Bestuur

Nadere informatie

Korte inhoud voorstel

Korte inhoud voorstel 62 Gemeente Bloemendaal Aan de Gemeenteraad. Raadsvergadering : 27 september 2007 Nummer : 62 Commissie : Commissie Grondgebied Portefeuillehouder : wethouder drs. Th.H.M. Wolf mpa Afdeling : II-Bouwen

Nadere informatie

Agendapunt: 6.2/17042013 Documentor.: RV12.0825 Raad d.d. I. Aan de gemeenteraad. Roden, 10 april 2013. Bask*

Agendapunt: 6.2/17042013 Documentor.: RV12.0825 Raad d.d. I. Aan de gemeenteraad. Roden, 10 april 2013. Bask* Aan de gemeenteraad Roden, 10 april 2013 G E M E E N T E t N O O R D E N V E L D Agendapunt: 6.2/17042013 Documentor.: RV12.0825 Raad d.d. I Bask* Onderwerp Experiment "Met de post Peize naar de brandweer

Nadere informatie

01 / AANLEIDING 02 / ZON OP BEDRIJFSDAKEN 03 / PROJECTAANPAK 04 / VOORWAARDEN PRESENTATIE 05 / VERVOLGSTAPPEN. Zon op Bedrijfsdaken 06 / VRAGEN

01 / AANLEIDING 02 / ZON OP BEDRIJFSDAKEN 03 / PROJECTAANPAK 04 / VOORWAARDEN PRESENTATIE 05 / VERVOLGSTAPPEN. Zon op Bedrijfsdaken 06 / VRAGEN 01 / AANLEIDING 02 / ZON OP BEDRIJFSDAKEN 03 / PROJECTAANPAK PRESENTATIE Zon op Bedrijfsdaken 04 / VOORWAARDEN 05 / VERVOLGSTAPPEN 06 / VRAGEN AANLEIDING Ambitie Capelle aan den IJssel Energieneutraal

Nadere informatie

Salderingsoverzicht 18-12-2012

Salderingsoverzicht 18-12-2012 Salderingsoverzicht 18-12-2012 Salderingsoverzicht Particulieren Door zelf zonne-energie op te wekken bespaart u op uw energierekening. Uw stroomtarief is opgebouwd uit een kaal leveringstarief, energiebelasting

Nadere informatie

VOORSTEL akkoord gaan met het voorstel tot uitvoering van het amendement revolverend fonds en kennis te nemen van de roadmap. Aan de Gemeenteraad

VOORSTEL akkoord gaan met het voorstel tot uitvoering van het amendement revolverend fonds en kennis te nemen van de roadmap. Aan de Gemeenteraad VERGADERING GEMEENTERAAD d.d. 19 januari 2015 AGENDA NR. 4, Cie S&M 05-01-2015 VOORSTEL akkoord gaan met het voorstel tot uitvoering van het amendement revolverend fonds en kennis te nemen van de roadmap.

Nadere informatie

De gemeente Maastricht investeert in zonnepanelen op vijf van haar panden: Ankerkade

De gemeente Maastricht investeert in zonnepanelen op vijf van haar panden: Ankerkade Samenvatting De gemeente Maastricht investeert 1.674.550 in zonnepanelen op vijf van haar panden: Ankerkade 275, Mosae Forum 10, Randwycksingel 22, Herbenusstraat 89 en Vrijthof 46-47. Jaarlijks leveren

Nadere informatie

Gewijzigd Voorstel aan de raad

Gewijzigd Voorstel aan de raad Gewijzigd Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 12 december 2007 Nummer voorstel: 2007/130 Voor raadsvergadering d.d.: 18-12-2007 Agendapunt:

Nadere informatie

ZONNEPANELEN PROJECT. RADIJSSTRAAT 2 t/m 82 te Groningen

ZONNEPANELEN PROJECT. RADIJSSTRAAT 2 t/m 82 te Groningen ZONNEPANELEN PROJECT RADIJSSTRAAT 2 t/m 82 te Groningen Waarom dit project? De ambitie van de gemeente Groningen is om in 2035 energieneutraal te zijn. De Gemeente Groningen ondersteund dit project met

Nadere informatie

gfedcb Besluitenlijst d.d. d.d. gfedcb gem.secr.

gfedcb Besluitenlijst d.d. d.d. gfedcb gem.secr. Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Eenheid/Cluster/Team PC Financiering nieuwbouw stadhuiskwartier 1- Notagegevens Notanummer 632051 Datum 21-9-2011 Programma: Portefeuillehouder Weth. Ahne

Nadere informatie

Datum: 02 juli 2013 Portefeuillehouder: De heer R. Windhouwer

Datum: 02 juli 2013 Portefeuillehouder: De heer R. Windhouwer Raadsvoorstel Raadsnummer: 2013-057 Registratiekenmerk: Onderwerp: Haalbaarheidsonderzoek Voorzieningen Nijkerkerveen - fase 2 Korte inhoud: De gemeente heeft een haalbaarheidsonderzoek laten uitvoeren

Nadere informatie

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET)

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) BOB 14/001 BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) Aan de raad, Voorgeschiedenis / aanleiding Per 1 januari 2015 worden de volgende taken vanuit het rijk naar de gemeenten gedecentraliseerd:

Nadere informatie

Voorstelnummer RAAD/ Directeur : drs. M.H.J. van Kruijsbergen Postreg.nr. Behandelend ambtenaar B. Hoenen. Tel.nr

Voorstelnummer RAAD/ Directeur : drs. M.H.J. van Kruijsbergen Postreg.nr. Behandelend ambtenaar B. Hoenen. Tel.nr Voorstel voor de gemeenteraad Voorstelnummer RAAD/11-00405 Directeur : drs. M.H.J. van Kruijsbergen Postreg.nr. Behandelend ambtenaar B. Hoenen Datum: 25 oktober 2011 Afdeling Tel.nr Ruimtelijke en Maatschappelijke

Nadere informatie

Duurzame dienstverlening Rekenen aan rendement

Duurzame dienstverlening Rekenen aan rendement Duurzame dienstverlening Rekenen aan rendement Rekenen aan rendement zonnepanelen Monique van der Meij Energie-adviseur Monique.vanderMeij@flynth.nl mobiel: 06 53 26 19 68 LTO Noord Programma Ondernemer

Nadere informatie

: 15 december 2004. : aankoop stadskantoor

: 15 december 2004. : aankoop stadskantoor Gemeente jj Eergen op Zoom d.d. RAADSVERGADERING Beslissing:. O2OO Datum raadsvergadering Nummer Onderwerp : 15 december 24 : SM/4/8 : aankoop stadskantoor Aan de gemeenteraad, Voorstel - een krediet beschikbaar

Nadere informatie

ì Å' ľieh NbąiŃéjNi? : Paraaf secretaris

ì Å' ľieh NbąiŃéjNi? : Paraaf secretaris G E M E E N T E î N O O R D E N V E L D Paraaf secretaris Paraaf direct leidinggevende Ąt)V ^^^in'-«^^j^ \"3L.-.ï. r ;:.'' '.ŵáĩilē ĪJ'k JŜSêrMÈà tíìfifl 11 november 2013 Datum l8ll\ Afdeling R&S Opsteller

Nadere informatie

Informatiebrochure. Besparen met zonnepanelen. Quality solar solutions

Informatiebrochure. Besparen met zonnepanelen. Quality solar solutions Informatiebrochure Besparen met zonnepanelen Quality solar solutions Er is steeds meer vraag naar zonnepanelen. Zonnepanelen hebben veel voordelen. Een zonnepanelen-installatie levert duurzame elektrische

Nadere informatie

De zon als energiebron

De zon als energiebron De zon als energiebron Voor bedrijven nog aantrekkelijker! Panelen die elektra opwekken worden ook wel zonnepanelen of PV (in Engels photo voltaic) panelen genoemd. De panelen worden aangesloten op één

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2017/14

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2017/14 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 17-01-2017 Nummer voorstel: 2017/14 Voor raadsvergadering d.d.: 28-02-2017 Agendapunt: 8 Onderwerp:

Nadere informatie

*Z075167D42B* Gemeenteraad van Goeree-Overflakkee Postbus AA MIDDELHARNIS. Geachte raad,

*Z075167D42B* Gemeenteraad van Goeree-Overflakkee Postbus AA MIDDELHARNIS. Geachte raad, Gemeenteraad van Goeree-Overflakkee Postbus 1 3240 AA MIDDELHARNIS *Z075167D42B* Geachte raad, Registratienummer : Z -16-69161 / 8211 Agendanummer : 11 Portefeuillehouder : Wethouder Van der Vlugt Raadsvergadering

Nadere informatie

Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek

Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek Raadsvergadering, 22 april 2008 Voorstel aan de Raad Nr: 228 Agendapunt: 6 Datum: 9 april 2008 Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek Onderdeel raadsprogramma:

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering : 22 januari 2013 Agendanummer : 15 Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : H.J.M. Schrijver : Beleid en Projecten : Schutten Voorstel aan de raad Onderwerp : Nota Langedijk

Nadere informatie

gemeente Bunnik INFORMATIENOTA De gemeenteraad Het college van burgemeester en wethouders Datum: 7 maart 2017

gemeente Bunnik INFORMATIENOTA De gemeenteraad Het college van burgemeester en wethouders Datum: 7 maart 2017 gemeente Bunnik INFORMATIENOTA Aan: Van: De gemeenteraad Het college van burgemeester en wethouders Datum: 7 maart 2017 Onderwerp: Tussentijdse evaluatie Bunnik Duurzaam In december 2014 heeft de gemeenteraad

Nadere informatie

Auteurs: Martin Liebregts en Haico van Nunen

Auteurs: Martin Liebregts en Haico van Nunen 1 Auteurs: Martin Liebregts en Haico van Nunen V A N L E V E N S D U U R D E N K E N N A A R M I L I E U W A A R D E N A N A L Y S E ( M I W A ) Bij duurzaamheid gaat het om doen of laten. De praktijk

Nadere informatie

PROJECTPLAN METERS MAKEN IN DE ESHOF

PROJECTPLAN METERS MAKEN IN DE ESHOF PROJECTPLAN METERS MAKEN IN DE ESHOF De Eshof op weg naar energie neutraal! = woningen Eshof naar nul op de meter = Inhoud 1. Ambitie: naar meest duurzame wijk van Elst? 2. Meten is weten: per wijk per

Nadere informatie

Recapitulatie voortgang woning Nul73

Recapitulatie voortgang woning Nul73 Daviottenweg 30 5222 BH s-hertogenbosch (Nederland) Telefoon nr. (+31) 73 623 00 33 ww.in2cmove.com info@in2cmove.com KvK nr. 16025664 s-hertogenbosch BTW nr. NL 0036.66.402 ING 107.75.75 ABN AMRO 53.86.56.204

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Olst-Wijhe. Raadsvergadering d.d. Agendapunt Opiniërend besproken d.d. Portefeuillehouder

Aan de raad van de gemeente Olst-Wijhe. Raadsvergadering d.d. Agendapunt Opiniërend besproken d.d. Portefeuillehouder Aan de raad van de gemeente Olst-Wijhe. Raadsvergadering d.d. Agendapunt Opiniërend besproken d.d. Portefeuillehouder 10 juli 2017 9 n.v.t. wethouder M. Blind Kenmerk 17.003559 *17.003559* Datum B&W-besluit

Nadere informatie

R A A D S V O O R S T E L E N O N T W E R P B E S L U I T

R A A D S V O O R S T E L E N O N T W E R P B E S L U I T R A A D S V O O R S T E L E N O N T W E R P B E S L U I T Registratienummer raad 1108973 Datum: Behandeld door: 3 December 2013 griffie Afdeling/Team: Griffie / Onderwerp: digitalisering raad Samenvatting:

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: 24 februari 2009 B&W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: 24 februari 2009 B&W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 09.0016 Rv. nr.: 09.0016 B&W-besluit d.d.: 24 februari 2009 B&W-besluit nr.: 09.0136 Naam programma +onderdeel: Onderwerp: Het verlenen van het benodigde krediet voor het saneren van deelgebied

Nadere informatie

A1j. / ja nee NOORDENVELD. Paraaf secretaris. Paraaf direct leidinggevende. Datum. 6 juni Afdeling R&S. Noël Weisenbach. Opsteller.

A1j. / ja nee NOORDENVELD. Paraaf secretaris. Paraaf direct leidinggevende. Datum. 6 juni Afdeling R&S. Noël Weisenbach. Opsteller. G E M E E N T E t NOORDENVELD Paraaf secretaris Paraaf direct leidinggevende Datum 6 juni 2013 Afdeling R&S ADVIES AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Opsteller Telefoon Registratie Noël Weisenbach 461 BW13.0611

Nadere informatie

ûjlhlu. Raadd.d.\s l2.iľ? Aan de gemeenteraad Agendapunt: 6.2/18122013 Documentnr.: RV13.1005 Roden, 11 december 2013

ûjlhlu. Raadd.d.\s l2.iľ? Aan de gemeenteraad Agendapunt: 6.2/18122013 Documentnr.: RV13.1005 Roden, 11 december 2013 Raadd.d.\s l2.iľ? Aan de gemeenteraad î Agendapunt: 6.2/18122013 Documentnr.: RV13.1005 BesSuit: ûjlhlu. Roden, 11 december 2013 Onderwerp Privatisering Dörpshuus NijRoon Onderdeel programmabegroting:

Nadere informatie

Onderwerp: Beleidsplan Openbare Verlichting

Onderwerp: Beleidsplan Openbare Verlichting Vergadering gemeenteraad d.d. 2 november 2017 Agenda nummer 6 Portefeuillehouder: wethouder de heer IJ.J. Rijzebol Onderwerp: Beleidsplan Openbare Verlichting 2016-2025 Korte inhoud: De raad wordt voorgesteld

Nadere informatie

Zonnestroom in Enspijk

Zonnestroom in Enspijk Zonnestroom in Enspijk Waarom zonnestroom? Wat is zonnestroom? Wat levert zonnestroom op? Hoe begin ik er aan? De zon straalt in 1 uur evenveel energie op aarde als het jaarlijkse wereldwijde energieverbruik

Nadere informatie

Bijlage A. Contractvoorwaarden 1 of 3 jaar vast tarief Vandebron

Bijlage A. Contractvoorwaarden 1 of 3 jaar vast tarief Vandebron Bijlage A Contractvoorwaarden 1 of 3 jaar vast tarief Vandebron 1 januari 2016 Artikel 1 Energielevering 1.1 Definities Afgenomen Elektriciteit Het aantal eenheden elektriciteit in kwh dat van het netwerk

Nadere informatie

Samenwerking met Greenchoice

Samenwerking met Greenchoice Samenwerking met Greenchoice Dit document is onderdeel van de Buurten met Energie toolbox, een project van Nudge. Deze toolbox is samengesteld om initiatiefnemers te ondersteunen bij het starten van een

Nadere informatie

*RV09.0027* Documentnr.: RV09.0027. Roden, * Onderwerp Grondexploitatie De Lange Streeken fase 2. Onderdeel programmabegroting: Nee

*RV09.0027* Documentnr.: RV09.0027. Roden, * Onderwerp Grondexploitatie De Lange Streeken fase 2. Onderdeel programmabegroting: Nee Aan de gemeenteraad Agendapunt Documentnr.: RV09.0027 Roden, * Onderwerp Grondexploitatie De Lange Streeken fase 2 Onderdeel programmabegroting: Nee Voorstel Conform bijgaand raadsvoorstel en raadsbesluit

Nadere informatie

agendanummer afdeling Simpelveld VII- 19 april 2016

agendanummer afdeling Simpelveld VII- 19 april 2016 Aan de raad agendanummer afdeling Simpelveld VII- 19 april 2016 onderwerp PV-project gemeentelijke gebouwen: plaatsen van zonnepanelen op het gemeentehuis, de sporthal/gymzaal Bocholtz en de gemeentewerf

Nadere informatie

gfedcb Raad gfedc OR gfedc Besluitenlijst d.d. d.d.

gfedcb Raad gfedc OR gfedc Besluitenlijst d.d. d.d. Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Eenheid/Cluster/Team BV/PJ/JZ Inkoop van Energie 1- Notagegevens Notanummer 2007.06684 Opsteller Meiling G.J. Telefoon 3063 Datum 19-4-2007 Portefeuillehouder

Nadere informatie

Raadsvoorstel (Gewijzigd) 26 mei 2011 AB11.00400 RV2011.045

Raadsvoorstel (Gewijzigd) 26 mei 2011 AB11.00400 RV2011.045 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel (Gewijzigd) 26 mei 2011 AB11.00400 RV2011.045 Gemeente Bussum Aanleggen kunstgrasvelden ten behoeve van BFC Brinklaan 35 Postbus 6000

Nadere informatie

BEHANDELINGSFORMULIER AB

BEHANDELINGSFORMULIER AB BEHANDELINGSFORMULIER AB Onderwerp Portefeuillehouder Beleidstaak Voorgesteld besluit Afkoop besluit Woninggebonden subsidies De heer ir. B. Emmens Vergadering 24-11-2010 Agendapunt 8 Wonen Instemmen met

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr. + dossiernr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr. + dossiernr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 08.0049 Rv. nr. + dossiernr.: 08.0049 B&W-besluit d.d.: 20-05-2008 B&W-besluit nr.: 08.0408 Naam programma +onderdeel: Omgevingskwaliteit/Bereikbaarheid Onderwerp: Kredietaanvraag voor vervanging

Nadere informatie

Salderingsoverzicht 2012 Inventarisatie van het beleid omtrent salderen en terugleveren van zonnestroom in de Nederlandse energiemarkt

Salderingsoverzicht 2012 Inventarisatie van het beleid omtrent salderen en terugleveren van zonnestroom in de Nederlandse energiemarkt Salderingsoverzicht 2012 Inventarisatie van het beleid omtrent salderen en terugleveren van zonnestroom in de Nederlandse energiemarkt Stichting Zonne-energie Wageningen Rogier Coenraads Frank Zegers Juli

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Agendanummer: Datum raadsvergadering: Registratienummer: Onderwerp: Besluitvorming Huisvestingsfinanciën herontwikkeling raadhuis.

Raadsvoorstel. Agendanummer: Datum raadsvergadering: Registratienummer: Onderwerp: Besluitvorming Huisvestingsfinanciën herontwikkeling raadhuis. Raadsvoorstel Agendanummer: Datum raadsvergadering: Registratienummer: Onderwerp: Besluitvorming Huisvestingsfinanciën herontwikkeling raadhuis. Gevraagde Beslissing: Te besluiten om: De reserve raadhuis

Nadere informatie

Notitie energiebesparing en duurzame energie

Notitie energiebesparing en duurzame energie Notitie energiebesparing en duurzame energie Zaltbommel, 5 juni 2012 Gemeente Zaltbommel Notitie energiebesparing en duurzame energie 1 1. Inleiding Gelet op de ambities in het milieuprogramma 2012-2015

Nadere informatie

De tweede fase bestaat uit het vervangen van waterbouwkundige onderdelen, zoals de deuren, steigers en remmingwerken en bijkomende werken.

De tweede fase bestaat uit het vervangen van waterbouwkundige onderdelen, zoals de deuren, steigers en remmingwerken en bijkomende werken. RAADSVOORSTEL Onderwerp : Aanvullend krediet renovatie Prins Bernhardsluiscomplex fase 1 Raadsvergadering : 21 oktober 2009 Politieke markt d.d.: - Agendapunt : 7 Portef.houder : wethouder Berkelder Voorstelnummer

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp kredietaanvraag realisatie tijdelijke ligplaatsen

Nota van B&W. Onderwerp kredietaanvraag realisatie tijdelijke ligplaatsen Onderwerp kredietaanvraag realisatie tijdelijke ligplaatsen Nota van B&W Portefeuille M. Divendal Auteur A.M. Schneider Telefoon 5113691 E-mail: a.schneider@haarlem.nl WZ/OGV Reg.nr. 2008/38395 Bijlage

Nadere informatie

VERENIGING BEWONERS HANZELAND ZWOLLE

VERENIGING BEWONERS HANZELAND ZWOLLE Nieuwe samenstelling bestuur Nieuwsbrief juli 2012 Vanaf juni 2012 heeft het bestuur van de vereniging een andere samenstelling. Graag willen wij ons aan u voorstellen. Van links naar rechts: Albert Brouwer

Nadere informatie

Informatie over het project

Informatie over het project Informatie over het project Op de sporthal Mondriaan in Oss legt Energiecoöperatie Oss een installatie voor het opwekken van elektriciteit uit zonlicht (PV-panelen). Deelnemers kopen er delen van en worden

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: 8 september 2009 B&W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: 8 september 2009 B&W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 09.0094 Rv. nr.: 09.0094 B&W-besluit d.d.: 8 september 2009 B&W-besluit nr.: 09.0979 Naam programma +onderdeel: Bestuur en Dienstverlening Onderwerp: Voorbereidingskrediet verbouwing Stadsbouwhuis

Nadere informatie

Richtlijn begrotingswijzigingen

Richtlijn begrotingswijzigingen Richtlijn begrotingswijzigingen Richtlijn begrotingswijzigingen... 1 Inleiding... 1 Wanneer vindt een aanpassing van de programmabegroting plaats... 1 Procesgang begrotingswijziging... 1 Procesbeschrijving

Nadere informatie

Bijlage A. Contractvoorwaarden 1 of 3 jaar vast tarief Vandebron

Bijlage A. Contractvoorwaarden 1 of 3 jaar vast tarief Vandebron Bijlage A Contractvoorwaarden 1 of 3 jaar vast tarief Vandebron 1 januari 2015 Artikel 1 Energielevering 1.1 Definities Afgenomen Elektriciteit Het aantal eenheden elektriciteit in kwh dat van het netwerk

Nadere informatie

Datum: 5 november 2013 Portefeuillehouder: De Graaf

Datum: 5 november 2013 Portefeuillehouder: De Graaf Raadsvoorstel Raadsnummer: 2013-068 Registratiekenmerk: Onderwerp: raadsvoorstel haalbaarheidsstudie realisatie nieuw zwembad Korte inhoud: U heeft besloten om de haalbaarheid te onderzoeken voor de realisatie

Nadere informatie

De zon als energiebron voor bedrijven

De zon als energiebron voor bedrijven De zon als energiebron voor bedrijven Panelen die elektra opwekken worden ook wel zonnepanelen of PV (Engels: Photo Voltaic) genoemd. De panelen worden aangesloten op één of meerdere stroomomvormers (inverters)

Nadere informatie

Welkom bij. Transitie Roermond

Welkom bij. Transitie Roermond 1 Welkom bij Transitie Roermond Transition Towns De kracht van de lokale gemeenschap Transition Towns zijn lokale gemeenschappen (steden, wijken, dorpen, buurten) die zelf aan de slag gaan om hun leven

Nadere informatie

Lijst Lammers. Papendrecht 21 januari 2013

Lijst Lammers. Papendrecht 21 januari 2013 Lijst Lammers Papendrecht 21 januari 2013 Aan de voorzitter van de gemeenteraad van de gemeente Papendrecht, de heer C.J.M. de Bruin Markt 22 3351 PB Papendrecht Betreft: gemeente Papendrecht aansluiten

Nadere informatie

Mogelijkheden voor energie coöperaties. Jeroen Leclercq jeroen.leclercq@wijkenergie.coop 06-53544195

Mogelijkheden voor energie coöperaties. Jeroen Leclercq jeroen.leclercq@wijkenergie.coop 06-53544195 Mogelijkheden voor energie coöperaties Jeroen Leclercq jeroen.leclercq@wijkenergie.coop 06-53544195 Inhoud Samen sterker Belang van gezamenlijke projecten Variant 1: alles achter de meter Variant 2: korting

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR UITGEEST

GEMEENTEBESTUUR UITGEEST lb GEMEENTEBESTUUR UITGEEST Nota / advies van: Heico van Brakel Behandelende afdeling: Publiekszaken Datum: 21-02-2013 TITEL: Kredietaanvraag vervangen dakbedekking basisschool Binnenmeer KORTE PROBLEEMSTELLING/ONDERWERP:

Nadere informatie