III: III II. / ^SnDERVWERR ' ^ \ [ "-V^'ii'^p-' r ;!lcl: Y,-,; J Investering NOOR D E N V E L D. ParaaS secretaris ^ffloi/^x

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "III: III II. / ^SnDERVWERR ' ^ \ [ "-V^'ii'^p-' r ;!lcl: Y,-,; J Investering 501.975 NOOR D E N V E L D. ParaaS secretaris ^ffloi/^x"

Transcriptie

1 G E M E E N T E NOOR D E N V E L D ParaaS secretaris ^ffloi/^x Paraaf direct leidinggev 2na^y3ïlfNA t jadvies VAN $ 0 / 2 Datum Afdeling 30 november 2012 R&S/OW&A III: III II Opsteller Telefoon 279/329 TriemstraA/an Wijhe ADVIES AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Registratie BW / ^SnDERVWERR ' ^ \ [ "-V^'ii'^p-' ' VOORSTEL Projectvoorstel "Bespaar met de zon" / EERDERE BESLUITVORMING ''tx'''' :: ( 'C\ Nee ' 1 OPENBAAR y/ ja y/ actief passief nee INFORMEREN BETROKKENEN ja nee / {BIJLAGEN INFORMATIE RAAD ACTIEF Initiatiefvoorstel van de Christenunie; Solar QuickScan, een financiële en technische haalbaarheidsstudie van Fudura, raadsvoorstel RV ja nee / 'VOORGESTELBJ3ESLUIT 1. Kennisnemen van het Initiatiefvoorstel van de fractie Christenunie; 2. Kennisnemen van de Solar Quickscan, haalbaarheidsstudie van Fudura; 3. Instemmen met selectie van 7 gemeentelijke gebouwen voor zonnepanelen; 4. Instemmen met zelf investeren voor plaatsing van de zonnepanelen; 5. Instemmen met geen uitbreiding projectvoorstel voor collectieve inkoop zonnepanelen voor particulieren; 6. Instemmen met uitvoering projectvoorstel "Bespaar met de zon" en deze voor akkoord aan de Raad voorleggen; 7. Voor de investering ad een krediet aanvragen bij de Raad; 8. Raad voorstellen om afschrijvingstermijn in afwijking van Verordening art. 212 vast te stellen op 25 jaar; 9. Raad voorstellen de jaarlijkse kapitaallasten ad ten laste van de post "nieuw beleid 2013" te brengen. nee MlpDELENINffiT ; r ;!lcl: Y,-,; J Investering Jaarlast Dekking Post nieuw beleid 2013 BEHANDELING IN Vergadering B&W d.d. 11 december 2012 / ; BESLUIT B&W 1 Raadscommissie d.d. 16 januari 2013 Raad d.d. 30januari 2013 PARAFEN B&W Besluit d.d. Conform Bespreken Burgemeester J. Dam O.L. Keizer G. Alssema O. Huisman ARCHIEF Paraaf verzending Verzonden Aangekomen d.d. d.d.

2 /. OVERWEGINGEN ; «.-_. "... - Aanleiding De aanleiding voor dit voorstel is het Initiatiefvoorstel van de fractie van de Christenunie van 29 februari In dat initiatiefvoorstel stelt de fractie van de Christenunie voor uw College van B&W opdracht te geven een aanbesteding uit te laten werken voor de plaatsing van zonnepanelen op het dak van de gemeentelijke gebouwen. Verder is de Raad voorgesteld te besluiten over de wijze waarop het initiatiefvoorstel plaatsing zonnepanelen wordt behandeld. Het Raadsbesluit op 7 maart luidde: "de Raad vraagt het College om zo snel mogelijk te komen met een advies over dit initiatiefvoorstel, dat vervolgens samen met het initiatiefvoorstel in de raadscommissie wordt behandeld." Naar aanleiding van genoemd initiatiefvoorstel zijn de ambtenaren, die belast zijn met dit thema, aan de slag gegaan om een voorstel uit te werken. Voorliggend projectvoorstel betreft in financieel opzicht een separaat voorstel. Centrale vraag: Wilt u instemmen met het projectvoorstel "Bespaar met de Zon" voor het plaatsen van zonnepanelen op daken van gemeentelijke gebouwen en hiervoor de Raad voorstellen krediet beschikbaar te stellen? Doelstelling De kern van het initiatief is: zonnepanelen op het dak van gemeentelijke gebouwen. Hiervoor wordt uw Collegr kortheidshalve naar het initiatiefvoorstel van de Christenunie verwezen (bijlage 1). Dit initiatief dient als resultaat op te leveren: het behalen van financiële voordelen (o.a. prijs) en maatschappelijke voordelen (o.a. Co2-reductie, imago, educatie). De gemeente Noordenveld heeft voor de realisatie hiervan meerdere opties tot haar beschikking: zelf investeren, de installatie huren of leasen, concessie verlenen en stroom afnemen of alleen concessie verlenen in combinatie met een lease-fee. Huidig beleid In het Bestuursprogramma voor de periode staat dat de gemeente Noordenveld zich in al haar beslissingen wil laten leiden door het principe dat wij deze aarde in bruikleen hebben. Dit betekent, dat de gemeente steeds zal kijken of oplossingen duurzaam en mens-, dier- en milieuvriendelijk zijn. Dit alles met het streven de gemeente Noordenveld uiterlijk in 2040 klimaatneutraal te laten zijn. Om daartoe te komen dient er, conform de Trias Energetica, eerst energie te worden bespaard. Voor de resterende behoefte wordt er zoveel mogelijk duurzame energie ingezet en als duurzame energie niet volstaat, dan maken we zuinig en efficiënt gebruik van fossiele bronnen. De gemeente Noordenveld wil energie besparen door te investeren in energiebesparende maatregelen, die haalbaar en betaalbaar zijn, waarbij voldoende rendement wordt behaald, opdat we als gemeente een verantwoorde investering plegen, die zichzelf weer terugverdient. Bij de aanbesteding van de "Inkoop elektriciteit " is de energiebesparinggarantie een belangrijk onderdee geweest. Deze garantie is afgegeven voor het terugdringen van het elektriciteitsverbruik van de grootverbruikers. De huidige energieleverancier, Nuon, heeft bij de inschrijving de garantie afgegeven om kwh over de contractperiode te kunnen besparen als de door haar voorgestelde maatregelen zouden worden uitgevoerd. De nulmeting ofwel referentiegebruik hiervoor is gebaseerd op het verbruik in het kalenderjaar De afgesproken maatregelen hiertoe zijn inmiddels door de gemeente uitgevoerd. Voordat er zonnepanelen zullen worden geplaatst, zal de gemeente met Nuon afspraken moeten maken ten aanzien van bijkomende besparingen door middel van Zon PV panelen. De opgewekte elektriciteit mag niet meetellen voor de besparingsgarantie (zie kanttekening)! Hoe bereiken we het doel? Met Zon PV (Photo Voltaïsche) panelen kan met het (zon)licht rechtstreeks elektriciteit worden opgewekt. Zon PV wordt beschouwd als een belangrijke toekomstige speler in het veld van de duurzame energie in energieproductie. Voor het opwekken van deze vorm van duurzame energie is veel (dak)oppervlakte benodigd. Er moet dus gekeken worden naar gemeentelijke gebouwen met veel dakoppervlak, die geschikt zijn voor plaatsing van zonnepanelen. Vraag: Welke gemeentelijke gebouwen komen in aanmerking voor plaatsing van zonnepanelen? Hiervoor is de lijst met alle gemeentelijke gebouwen geraadpleegd. Daarbij is gelet op de eigendomssituatie in combinatie met de rest levensduur van de gebouwen, de kwaliteit/status (schil) van de gebouwen en de kwaliteit van de daken. Van belang bij de plaatsing van panelen is uiteraard ook de zonligging van de daken van de gebouwen. Verder dienen de gebouwen herkenbaar te zijn als gemeentelijke gebouwen, zodat in die zin de voorbeeldfunctie van de gemeente het beste wordt uitgeoefend. Antwoord: Bovenstaande inventarisatie heeft geleid tot een selectie van een aantal gemeentelijke gebouwen, die voldoen aan de voorwaarden, zoals hiervoor zijn aangegeven.

3 Als gevolg van die selectie komen onderstaande gemeentelijke gebouwen in aanmerking: Gemeentehuis in Roden Sporthal in Peize Sportcentrum de Hullen in Roden Brandweerkazerne in Veenhuizen Ontmoetingscentrum de Brinkhof in Norg Nieuwe brandweerkazerne in Roden Sportzaal in Veenhuizen Toelichting op de selectie Bovengenoemde gebouwen staan verspreid in de grotere dorpen in de gemeente. De gebouwen verkeren in goede staat van onderhoud en kunnen met het plaatsen van zonnepanelen de voorbeeldfunctie goed vervullen. De daken van de geselecteerde gebouwen zijn verder goed geïsoleerd en voorzien van dakbedekking van recente datum, waardoor er een gunstige uitgangspositie wordt geschapen voor het plaatsen van zonnepanelen. Daarnaast zijn er voor een deel van de geschikte gebouwen Ecoscans c.q. Energiescans opgesteld. Hieruit blijkt ook dat de wanden en de daken van de gebouwen goed zijn geïsoleerd. Hier en daar dient nog wat enkel glas te worden vervangen door dubbel glas. Tot nu toe werden deze ruiten strategisch vervangen. In het Gebouwenbeheerplan bestaat de mogelijkheid om dit iets naar voren te trekken. Binnenkort wordt het nog aanwezige enkel glas geïnventariseerd en zonodig vervangen door dubbel glas (HR++). In de scans wordt ook aangegeven dat de installaties op een strategisch juist moment moeten worden vervangen door energiezuiniger technieken. Hier wordt al zoveel mogelijk met het Gebouwenbeheerplan op ingespeeld. Zo zijn er bij vervanging van installaties al zonneboilers geplaatst op de Sportzaal in Veenhuizen en de Sporthal in Peize. Voorts zullen in 2013 de "slimme meters" zijn geplaatst. Deze actie zal leiden tot een beter energiemanagement. Het verbruik van de elektriciteit en de opwekking van zonne-energie zal zichtbaar moeten worden gemaakt en uitgedragen moeten worden via een beeldscherm of display in de centrale hal op de gewenste locaties. Dit kan gekoppeld worden aan de actie rond de "slimme meters". In het Gebouwenbeheerplan is hiervoor ruimte beschikbaar binnen het budget van de "slimme meters", zodat ook aan dit aspect is gedacht. Dit met het oog op imago, educatie. Voorstel: Gelet op de inventarisatie en selectie wordt derhalve voorgesteld zonnepanelen te plaatsen op het gemeentehuis in Roden, de sporthal in Peize, het sportcentrum de Hullen in Roden, de brandweerkazerne in Veenhuizen, het Ontmoetingscentrum de Brinkhof in Norg, de nieuwe brandweerkazerne in Roden en de sportzaal in Veenhuizen. Advies: Instemmen met de selectie van 7 gemeentelijke gebouwen voor plaatsing zonnepanelen. Haalbaarheidsonderzoek Fudura In aansluiting op de selectie is Fudura (neutraal, onafhankelijk en deskundig onderdeel van netbeheerder Enexis) gevraagd een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren. Dit betreft een Solar QuickScan om de technische en financiële haalbaarheid tot plaatsing van zonnepanelen op het gemeentehuis, sporthallen en brandweerkazernes te verkennen. Hiertoe zijn de accommodaties bezocht en de benodigde technische gegevens aangeleverd. Voor de berekening van de dakbelasting zijn per locatie bouwtekeningen en aanvullende detailinformatie aangeleverd en gebruikt. Fudura heeft op grond hiervan haar rapport over de haalbaarheidsstudie begin november 2012 opgeleverd. Hiervoor wordt uw College kortheidshalve naar bijgevoegde bijlage verwezen (bijlage 2). Op basis van de technische gegevens en berekeningen geeft Fudura een positief advies over plaatsing van zonnepanelen op de locaties met schuine daken. Fudura adviseert ook positief ten aanzien van de platte daken, maar hier dient bij het maken van de definitieve keuzes nog wel een vervolgonderzoek plaats te vinden. Vanuit de aangeleverde informatie is een berekening gemaakt voor het aantal mogelijke panelen dat per locatie kan worden geplaatst. Bij elkaar lijken de locaties geschikt voor gezamenlijk minimaal 1455 zonnepanelen, verdeeld over zeven gebouwen. De geschatte jaaropbrengst van de installaties bedraagt daarmee kilowattuur. Het huidige jaarlijkse stroomverbruik van genoemde 7 gebouwen bedraagt in totaal kilowattuur. Hieruit blijkt dat circa een kwart van de totale elektriciteitsbehoefte van genoemde 7 gebouwen met zonne-energie wordt afgedekt. De zonnepanelen hebben doorgaans een vermogensopbrengst tot 25 jaar en een verwachte levensduur van 30 tot 40 jaar. Voor alle rekenmodellen in de haalbaarheidsstudie van Fudura is een looptijd van maximaal 25 jaar gehanteerd.

4 Zelflevering: salderen of terugleveren? Gebruikers van elektriciteit, die zelf ook energie opwekken, verbruiken een deel van deze opgewekte energie direct. Het overgebleven deel wordt aan het net teruggegeven. Afhankelijk van de soort aansluiting is er sprake van salderen of terugleveren. Salderen in het kader van energieleverantie in Nederland betekent dat de teruggeleverde energie door de energieleverancier wordt afgetrokken van het verbruik van de opwekker. Hierdoor ontvangt de opwekker dezelfde prijs (inclusief belastingen en transportkosten) voor de teruggeleverde energie als wat hij betaalt voor de energie die hij op een ander tijdstip van de energieleverancier afneemt. Wettelijk is de energieleverancier verplicht om de gebruiker, met een aansluiting van maximaal 3x80 Ampère (kleinverbruik), tot minimaal kwh te salderen. Boven deze grens mag er worden gesaldeerd op initiatief van de energieleverancier. De brandweerkazernes en de sportzaal in Veenhuizen vallen onder de categorie kleinverbruik met meer dan kwh verbruik. Met de energieleverancier zal onderhandeld moeten worden voor het salderen boven de kwh. Terugleveren is van toepassing voor gebruikers met een aansluiting groter dan 3x80 Ampère (grootverbruik). Van de zeven geselecteerde gebouwen zijn het gemeentehuis, de Brinkhof, de Hullen en de sporthal in Peize grootverbruikers. De gebruiker spreekt hierbij op individuele basis met de energieleverancier af welke vergoeding wordt geboden voor het terugleveren. Wettelijk is de energieleverancier verplicht een redelijke terugleververgoeding te bieden met een minimum van 0,05 per kwh. Sommige energieleveranciers bieden een terugleververgoeding die gelijk is aan de prijs van de geleverde energie. In het rapport van Fudura is er vanuit gegaan dat de gemeente een gelijkwaardig teruglevertarief aan het verkooptarief ( 0,07) heeft uitonderhandeld. Indien de gemeente Noordenveld! niet uit de onderhandeling komt, dan loopt de gemeente een risico van 0,02 voor een periode van 1 jaar. Het contract met Nuon voor levering van elektriciteit loopt tot en met Na 2014 kan de gemeente Noordenveld de nieuwe situatie zonder meer in de aanbestedingsdocumenten voor de nieuwe inkoopperiode verwerken. Maatschappelijk draagvlak Dit voorstel komt voort uit één van de raadsfracties van de gemeenteraad en vertegenwoordigt derhalve een deel van onze samenleving. Voorts betreft het hier een wezenlijk onderdeel uit het bestuursakkoord van de gemeente Noordenveld, waarmee uw College ingestemd heeft. In die zin heeft dit projectvoorstel maatschappelijk draagvlak. Opties voor realisatie: zelf investeren, huren of leasen? Bij dit projectvoorstel is zelf investeren de meest aantrekkelijke optie. Andere opties in deze situatie zijn niet wenselijk. Andere genoemde opties zoals huren of leasen, concessie verlenen en stroom afnemen of alleen concessie verlenen in combinatie met een lease-fee komen erop neer, dat de gemeente voor een lange periode (15 jaar) een afnameverplichting moet aangaan, dat wil zeggen dat de gemeente voor de opgewekte energie moet betalen. Dit geschiedt tegen een soortgelijk tarief als voor de afname van grijze energie. Derde partijen investeren namelijk alleen in zonne-energie als hier inkomsten tegenover staan. Dit wordt bij huur/lease over een kortere periode (<25 jaar) waarover een hoger effectief rendement (>5%) moet worden behaald door een marktpartii onaantrekkelijk. Daar staat tegenover dat de gemeente geen directe investering hoeft te doen, maar hier wordt del gemeente ook niets beter van. Het financiële voordeel valt daardoor weg. Voor de realisatie van het project is deze situatie in die zin uitzonderlijk, want de gemeente Noordenveld heeft hiervoor zelf budget beschikbaar. Als de gemeente dit kan financieren door zelf te investeren, dan is er geen reden om te huren of te leasen. Bovendien geniet de gemeente nu direct vanaf het begin zelf van het voordeel. In aanvulling hierop geldt dat bij zelf investeren alle tussenliggende schakels eruit zijn gehaald. Dat werkt dus effectief en efficiënt. Voorstel: Voorgesteld wordt het projectvoorstel te realiseren door zelf te investeren. Advies: Instemmen met zelf investeren. Eventuele uitbreiding projectvoorstel met collectieve inkoop zonnepanelen voor particulieren In de raadsvergadering van oktober 2012 is door de fractie van de PvdA de mogelijkheid gesuggereerd om het projectvoorstel eventueel uit te breiden met collectieve inkoop van zonnepanelen voor particulieren. Deze suggestie levert een aantal knelpunten op met betrekking tot capaciteit, organisatie, procedurele zaken en vergt veel tijd. Vanwege de benodigde ambtelijke capaciteit, die beperkt is, en vanwege complexe procedurele zaken als aanbestedingsrecht, garantie, aansprakelijkheid e.d. is het niet efficiënt aan te bevelen om als gemeente een collectieve inkoopactie van zonnepanelen voor particulieren te organiseren. Hiervoor zijn voldoende marktpartijen, burgerinitiatieven en belangenorganisaties reeds actief. Ter illustratie kan verwezen worden naar het collectief aanbieden van zonnecollectoren voor particulieren in de dorpen Roderesch, Alteveer en Steenbergen (RAS) of de Energiecoöperatie NoordseVeld. Voorstel: Voorgesteld wordt het projectvoorstel niet uit te breiden met collectieve inkoop voor particulieren Advies: Instemmen met geen uitbreiding van collectieve inkoop zonnepanelen voor particulieren

5 Rendement Voor investeringen hanteert de gemeente een rekenrente van 5%. Dit is een benadering van het gemiddelde rentepercentage, dat de gemeente betaalt voor opgenomen vaste geldleningen. Voor de voorgenomen investering is het voor de rendementsberekening niet reëel om uit te gaan van een percentage van 5%. Het rendement (dus niet de kapitaallasten) dient te worden afgestemd op een actueel rentepercentage van nieuwe geldleningen. De gemeente kan momenteel vaste geldleningen afsluiten tegen een rentepercentage van 3,5% (afgerond). Dit tarief is gehanteerd voor de netto contante waarde berekening van het Zon PV-project in de Solar QuickScan van Fudura. Uit de financiële analyse blijkt dat voor elke locatie geldt, dat over de gehele rekenlevensduur van de installatie bezien, economisch voordeel te behalen valt door lokaal stroom op te wekken. De netto contante waarde van dit totale voordeel is berekend op ,-. Het lokaal opwekken van elektriciteit via zonnepanelen levert bovendien jaarlijks een Co2-reductie op van in totaal kilogram. Voor nadere informatie wordt uw College verwezen naar bijgevoegde Solar QuickScan van Fudura (zie bijlage 2: bladzijde 5, 6 en 51). Advies Drentse Energie Organisatie (DEO) over haalbaarheidsstudie Fudura De Drentse Energie Organisatie (DEO) is een financiering- en investeringsmaatschappij die de energietransitie in Drenthe wil versnellen. De DEO helpt bedrijven en instanties bij het zoeken naar financiële oplossingen om projecten van de grond te krijgen. Projecten die nog een steuntje in de rug nodig hebben, kunnen bijvoorbeeld worden geholpen met deelfinanciering. Met een slimme inzet van haar financiële instrumenten en kennis en kunde zet de DEO in op duurzame economische ontwikkeling in Drenthe. De gemeente Noordenveld heeft de DEO gevraagd het rapport van Fudura door te nemen en waar nodig te voorzien van commentaar. Daarnaast heeft de gemeente Noordenveld de DEO ook gevraagd naar de beste wijze van financiering. De DEO is hierbij ook van mening dat zelf investeren de beste optie is vanwege dezelfde redenen als de gemeente Noordenveld heeft aangegeven. Naar aanleiding van de haalbaarheidsstudie van Fudura geeft de DEO een positief advies. De DEO is van mening dat het rapport overzichtelijk is opgesteld en een goed inzicht geeft in de technische en financiële haalbaarheid van zonne-energie op de door de gemeente aangewezen locaties. Voor iedere locatie is de technische potentie op basis van het beschikbare dakoppervlak berekend, tevens is er een globaal legplan van de zonnepanelen opgesteld. De financiële uitwerking op basis van de investering, exploitatiekosten en energiebesparingen is per locatie helder uiteengezet in een exploitatiemodel. De gehanteerde uitgangspunten in het rekenmodel zijn acceptabel en gelijk aan aannames uit andere vergelijkbare rapportages. Kanttekeningen (risico's) Bij de berekeningen wordt ervan uitgegaan dat de levensduur van de geselecteerde gebouwen waarop de panelen kunnen worden geplaatst minimaal 25 jaar bedraagt; Er is geen rekening gehouden met mogelijke wijzigingen in de eigendomsverhouding van de gebouwen; Vanuit technisch perspectief moet nog wel aanvullende actie en vervolgonderzoek plaatsvinden. Dit om met voldoende zekerheid te kunnen vaststellen dat plaatsing de maximale dakbelasting niet zal overtreffen; In het rapport van Fudura is de aangenomen jaarlijkse energieprijsstijging 5,6% op basis van historische gegevens. Er is vooralsnog geen aanwijsbare reden om bij voorspellingen af te wijken van de prijsontwikkeling over de afgelopen 20 jaar; In het rapport van Fudura wordt er van uitgegaan dat de gemeente een gelijkwaardig teruglevertarief aan het verkooptarief heeft bedongen. Dit dient nog uitonderhandeld te worden met Nuon. Voor 2014 loopt Noordenveld een risico van 0,02. De contractperiode voor de levering van elektriciteit loopt tot en met 2014; Er moet op gelet worden dat bijkomende energiebesparingen, die buiten de besparingsgarantie doorgevoerd worden, niet meegenomen worden bij de afrekening hieromtrent. Dit dient nog afgestemd te worden met Nuon; Bij de nieuwe aanbesteding voor de inkoop van energie vanaf 2014 dient als voorwaarde te worden opgenomen dat de terugleververgoeding gelijk is aan de prijs van geleverde energie; Het zichtbaar maken en uitdragen van de verbruikte elektriciteit evenals de opgewekte zonne-energie verdient aandacht. Dit valt te realiseren met een beeldscherm c.q. display in de centrale hal op de gewenste locaties door dit aspect mee te nemen bij de actie rond de plaatsing van "slimme meters". Kosten en dekking Investering: De investering bedraagt in totaal

6 Investering per locatie: Gemeentehuis Roden 245 panelen Sporthal Peize 162 panelen Sportcentrum de Hullen 596 panelen Brandweerkazerne Veenhuizen 59 panelen De Brinkhof 200 panelen Brandweerkazerne Roden 128 panelen Sporthal Veenhuizen 65 panelen Dekking: De jaarlijkse kapitaallasten op basis van 5% rente en een afschrijving van 25 jaar bedragen De in financiële verordening ex artikel 212 van de Gemeentewet opgenomen afschrijvingstermijnen voor activa voorziet niet in een looptijd die gehanteerd wordt voor zonnepanelen. Gelet op de technische levensduur willen wij de afschrijving vooralsnog stellen op 25 jaar. De kapitaallasten van de investeringen (rente 5%, afschrijving 25 jaar) kunnen ten laste worden gebracht van de (structurele) post "nieuw beleid 2013". De energielasten voor de 7 gemeentelijke gebouwen zullen dalen. Hierdoor wordt energie en dus ook geld bespaard. We verrekenen dit niet met de jaarlijkse kapitaallast, omdat dit niet past binnen de boekhoudkundige systematiek. Voorstel: Voor de investering van het projectvoorstel ad een krediet aan te vragen bij de Raad. De Raad voorstellen om de afschrijvingstermijn in afwijking van de Verordening artikel 212 vast te stellen op 25 jaar. De jaarlijkse kapitaallasten ad (5% rente, 25 jaar afschrijving) te dekken op de post "nieuw beleid 2013". Advies: Instemmen met het voorstel. Standpunt De gemeente Noordenveld kan instemmen met uitvoering te geven aan het projectvoorstel "Bespaar met de Zon". Hiervoor verzoekt uw College de Raad een krediet ad beschikbaar te stellen. Argumentatie De gemeente Noordenveld heeft als ambitie om in 2040 klimaatneutraal te zijn. Hierin heeft de gemeente een voorbeeldfunctie te vervullen. Deze functie kan worden uitgedragen door in 2013, uitgeroepen als het jaar van de duurzaamheid, een start te maken met een integraal duurzaamheidbeleid. Hiervoor is een Nota Duurzaamheid in voorbereiding. Binnen dit beleid kan duurzaamheid herkenbaar en zichtbaar worden gemaakt door middel van het plaatsen van zonnepanelen op de daken van de gemeentelijke gebouwen. Dit voorstel vormt daarmee één van de projecten, waarvoor in de Nota Duurzaamheid meerdere projecten zullen worden opgenomen, om de ambitie waar te kunnen maken. Dit projectvoorstel heeft in die zin een stimulansfunctie. Gezien de energieprijsontwikkelingen (gemiddelde prijsstijging van 5,6%) wordt er door aanbesteding en uitvoering te geven aan dit projectvoorstel "Bespaar met de zon" financieel voordeel (netto contante waarde ) er maatschappelijk voordeel ( kg Co2) behaald door lokaal zonnestroom ( kilowattuur) op te wekken. Daarmee wordt een stap in de goede richting gezet om de ambitie in het bestuursakkoord (klimaatneutraal in 2040) waar te kunnen maken. Gelet op die ambitie en het beleid van de gemeente Noordenveld ligt er nu goede kans. Voor de gemeente Noordenveld is het derhalve nuttig, haalbaar en betaalbaar om uitvoering te geven aan dit projectvoorstel. Actie In navolging van het bovenstaande dient de gemeente de volgende acties te ondernemen: de bestekken gereedmaken, aanbesteden, gunnen en uitvoeren. Tijdpad De zonnepanelen zullen, nadat uw College en de Raad met dit voorstel hebben ingestemd en nadat de aanbestedingsprocedure hiervoor heeft plaatsgevonden, in 2013 worden aangebracht op het dak van de gemeentelijke gebouwen. Oktober, november 2012: Voorbereiding voorstellen aan College en Raad December 2012: Besluitvorming door College B&W Januari 2013: Besluitvorming door Raadscommissie en Raad Februari, maart 2013: Bestekken gereedmaken April, mei, juni, juli 2013: Aanbestedingsprocedure Augustus 2013: Beoordeling en gunning September, oktober, november 2013: Uitvoering project

7 Communicatie Dit initiatief dient met enige publiciteit gepaard te gaan, opdat het als voorbeeld gaat fungeren voor nog meer duurzame initiatieven in Noordenveld. Voor passende communicatie wordt de vakgroep Communicatie ingeschakeld. Portefeuillehouderoverleg Milieu Dit voorstel is besproken in het Portefeuillehouderoverleg Milieu van 3 december 2012 met wethouder Huisman en heeft diens instemming. Advies Gelet op het bovenstaande wordt uw College geadviseerd: 1) Kennisnemen van het Initiatiefvoorstel van de fractie van de Christenunie "Bespaar met de zon" 2) Kennisnemen van de Solar QuickScan, de financiële en technische haalbaarheidsstudie van Fudura 3) Instemmen met de selectie van 7 gemeentelijke gebouwen voor plaatsing van zonnepanelen 4) Instemmen met het zelf investeren voor plaatsing van zonnepanelen op 7 gemeentelijke gebouwen 5) Instemmen met géén uitbreiding projectvoorstel voor collectieve aankoop zonnepanelen voor particulieren 6) Instemmen met uitvoering projectvoorstel "Bespaar met de zon" op 7 gemeentelijke gebouwen en deze voor akkoord aan de Raad voorleggen; 7) Voor de investering van het projectvoorstel ad een krediet aan te vragen bij de Raad. 8) De Raad voorstellen om de afschrijvingstermijn in afwijking van Verordening artikel 212 vast te stellen op 25 jaar 9) De Raad voorstellen de jaarlijkse kapitaallasten ad ten laste te brengen van de post "nieuw beleid 2013"

8 BEGELEIDINGSFORMULIER KREDIETVOTERING Kredietaanvraag t.b.v.: Uitvoering projectvoorstel "Bespaar met de zon Budgethouder: Theo Rijnbeek Deelbudgethouder: Wim van Wijhe Projectverantwoordelijke: Wim van Wijhe Benodigd krediet: Opbouw krediet: A. Interne kosten 0 B. Externe kosten Toelichting ad A: Niet van toepassing Toelichting ad B: Aanschaf en montage van 1455 stuks zonnepanelen (Photo Voltaïsch) aan te brengen op 7 gemeentelijke gebouwen Dekking krediet: Post "nieuw beleid 2013" Jaarlijkse lasten: Afschrijving 25 jaar Rente 5% Totaal Planning uitvoering: Aanvang Einde Tussentijdse rapportage m.i.v. Voorjaar 2013 Najaar 2013 N.v.t.

Inhoudsopgave. Zonnepaneel scan Jachthaven HavenLand BV

Inhoudsopgave. Zonnepaneel scan Jachthaven HavenLand BV Inhoudsopgave 1 Doel.... 3 2 Analyse van de situatie.... 3 2.1 Algemene gegevens... 3 2.2 Uw elektriciteitsgebruik.... 5 2.3 Uw dak.... 7 2.4 Productie.... 8 2.5 Conclusie... 8 3 Financiële berekening

Nadere informatie

Masterplan Zon-PV. Rendabele exploitatie van zonnepanelen

Masterplan Zon-PV. Rendabele exploitatie van zonnepanelen Masterplan Zon-PV Rendabele exploitatie van zonnepanelen 2 1. Inhoud 1. Inhoud 3 8. Particuliere woningeigenaren 49 2. Inleiding 5 8.1 Voorbeeld-business-case 49 3. Investering en exploitatie 9 8.2 Hindernissen

Nadere informatie

Gemeente Zoekt Zon. Datum: april 2015 Auteurs: Wilma Berends, Peter de Jong, Majid Himi Uitgave: Natuur & Milieu

Gemeente Zoekt Zon. Datum: april 2015 Auteurs: Wilma Berends, Peter de Jong, Majid Himi Uitgave: Natuur & Milieu Gemeente Zoekt Zon Gemeente Zoekt Zon Datum: april 2015 Auteurs: Wilma Berends, Peter de Jong, Majid Himi Uitgave: Natuur & Milieu 1 Voorwoord... 3 1. Strategische doelen en -keuzes... 4 1.1 De gemeente

Nadere informatie

Nieuwe organisatievormen en financieringsconstructies in de Nederlandse zonnestroommarkt

Nieuwe organisatievormen en financieringsconstructies in de Nederlandse zonnestroommarkt Inventarisatie van Nieuwe organisatievormen en financieringsconstructies in de Nederlandse zonnestroommarkt Inventarisatie door ARCADIS in opdracht van Agentschap NL 1 INLEIDING Hoewel de prijzen van zonnepanelen

Nadere informatie

Projectplan Start van de Boer-Burger Energie coöperatie. Perspectieven, kansen en bedreigingen

Projectplan Start van de Boer-Burger Energie coöperatie. Perspectieven, kansen en bedreigingen Projectplan Start van de Boer-Burger Energie coöperatie Perspectieven, kansen en bedreigingen Geert van Kempen Maurice Wolters Arvalis 2014 Inhoudsopgave Algemene gegevens... 3 1. Achtergrond projectplan...

Nadere informatie

Succesvolle PV-exploitaties via de Regeling Verlaagd Tarief. Handboek voor energie-initiatieven

Succesvolle PV-exploitaties via de Regeling Verlaagd Tarief. Handboek voor energie-initiatieven Succesvolle PV-exploitaties via de Regeling Verlaagd Tarief Handboek voor energie-initiatieven Voorwoord In Groningen ontstaan steeds meer initiatieven van bewonersgroepen op het gebied van energiebesparing

Nadere informatie

Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving

Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving 1 I Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving 2 I Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving Geachte lezer, Naar aanleiding van

Nadere informatie

Zonne-energie: overheid laat kans voor nieuw streekproduct liggen Melkveehouders belemmerd in verbreding van de landbouw

Zonne-energie: overheid laat kans voor nieuw streekproduct liggen Melkveehouders belemmerd in verbreding van de landbouw Zonne-energie: overheid laat kans voor nieuw streekproduct liggen Melkveehouders belemmerd in verbreding van de landbouw Verslag van project MijnDakJouwDak Is mede mogelijk gemaakt met financiering door:

Nadere informatie

Programmaplan Energie werkt!

Programmaplan Energie werkt! Programmaplan Energie werkt! WARMTE Status : Concept Datum : Donderdag 26 maart 2015 Opgesteld door : Team ROM gemeente Almere E-mail : wmkwekkeboom@almere.nl Mobiel : 06 52783719 INHOUD 2 SAMENVATTING

Nadere informatie

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Meerjaren Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2014 2017 (MUD 2014 2017) 2 Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam

Nadere informatie

Energievisie bedrijventerrein t Zevenhuis te Hoorn

Energievisie bedrijventerrein t Zevenhuis te Hoorn Energievisie bedrijventerrein t Zevenhuis te Hoorn Datum: 8 februari 2012 Projectnummer: 12124 Status: Definitief Opdrachtgever: Milieudienst Westfriesland Nieuwe Steen 2 B401 1625 HV HOORN Postbus 2095

Nadere informatie

Advies. ICT-Samenwerkingsverband. Noord en Midden Limburg. Juni 2012. Definitief

Advies. ICT-Samenwerkingsverband. Noord en Midden Limburg. Juni 2012. Definitief Advies ICT-Samenwerkingsverband Noord en Midden Limburg Juni 2012 1 Voorwoord Voor u ligt een advies met betrekking tot het oprichten van het ICT-samenwerkingsverband Noord en Midden Limburg voor in eerste

Nadere informatie

Levering Elektriciteit & Gas

Levering Elektriciteit & Gas Offerteleidraad Levering Elektriciteit & Gas Aanbestedingsprocedure met als kenmerk: EG 2011/S 238-384297 Opdrachtgever/Aanbestedende dienst: gemeente Zaanstad Aanbestedingsplatform: www.commerce-hub.com

Nadere informatie

Programmabegroting 2010

Programmabegroting 2010 Programmabegroting 2010 Gemeente Bussum Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Telefoon (035) 692 88 88 Fax (035) 692 85 00 Internet E-mail www.bussum.nl info@bussum.nl 2 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 De gemeente

Nadere informatie

DUURZAAM ENERGIE BEDRIJF DRENTHE

DUURZAAM ENERGIE BEDRIJF DRENTHE 8/6/2009 PVDA STATENFRACTIE DRENTHE DUURZAAM ENERGIE BEDRIJF DRENTHE werkgroep energie:albert Huizing, Michel Berends, Hans Hornstra, Ruud Fokkens Inhoudsopgave 1 De vuursteen -4-1.1 De steen in de vijver

Nadere informatie

Evalueren om te leren

Evalueren om te leren Evalueren om te leren Voorwoord Voor u ligt het rapport van de Rekenkamercommissie Leiden naar de effectiviteit van subsidieverlening door de gemeente Leiden. De Rekenkamercommissie wil met dit onderzoek

Nadere informatie

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA).

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA). 1 V E R S L A G * * * * * ** * * * van de meningsvormende vergadering van de raad van de gemeente Vlagtwedde, gehouden op dinsdag 9 april 2013 om 20.00 uur in het gemeentehuis in Sellingen. Voorzitter:

Nadere informatie

Energiebedrijf Rundedal

Energiebedrijf Rundedal RIS.5757 Energiebedrijf Rundedal Een gemeentelijke deelneming Onderzoek en Rapportage: J. Hulsegge en F. Nicolai Uitgave: Rekenkamercommissie gemeente Emmen Datum: Oktober 2012 Auteursrecht voorbehouden

Nadere informatie

Opdrachtgever: Stuurgroep Doordecentralisatie Onderwijshuisvesting PO/SO Breda

Opdrachtgever: Stuurgroep Doordecentralisatie Onderwijshuisvesting PO/SO Breda Ruimte om te Leren Doordecentralisatie Onderwijshuisvesting Primair en Speciaal Onderwijs Breda Opdrachtgever: Stuurgroep Doordecentralisatie Onderwijshuisvesting PO/SO Breda Breda, 2 december 2013 Status

Nadere informatie

Nota van B&W. Inleiding

Nota van B&W. Inleiding Nota van B&W Onderwerp Fiber to the home: vervolg aanleg glasvezel naar alle woningen in Haarlemmermeer Portefeuillehouder mr. A.Th.H. van Dijk l S. Bak Collegevergadering 10 juli 201 2 Inlichtingen Ron

Nadere informatie

De wereld verandert Stappenplan Duurzame Energie Achter de Meter (DEAM) in opdracht van

De wereld verandert Stappenplan Duurzame Energie Achter de Meter (DEAM) in opdracht van De wereld verandert Stappenplan Duurzame Energie Achter de Meter (DEAM) in opdracht van 18 juni 2003 Wegwijzer (klik op de gekleurde teksten) Inleiding Als projectontwikkelaar wilt U op een locatie gaan

Nadere informatie

Zicht op Leids vastgoed

Zicht op Leids vastgoed Zicht op Leids vastgoed Voorwoord Voor u ligt het rapport 'Zicht op Leids vastgoed' dat in opdracht van de Rekenkamercommissie Leiden is opgesteld. De Rekenkamercommissie hoopt met dit onderzoek de raad

Nadere informatie

Prospectus Windpark Houten

Prospectus Windpark Houten Prospectus Windpark Houten Inhoudsopgave 1 Samenvatting 5 2 Risicofactoren 9 3 Windpark Houten 13 3.1 Kerninformatie 3.2 Locatie 3.3 Achtergrond Windpark 4 Beschrijving van de aanbieding 15 4.1 De aanbieding

Nadere informatie

PERSPECTIEFNOTA 2013 2016: Voorstellen voor Toekomstbestendig Bronckhorst

PERSPECTIEFNOTA 2013 2016: Voorstellen voor Toekomstbestendig Bronckhorst PERSPECTIEFNOTA 2013 2016: Voorstellen voor Toekomstbestendig Bronckhorst Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1 Leeswijzer 3 1.2.Toekomstbestendig Bronckhorst 3 1.3 Begrotingsbeeld 2013 2016 4 1.4 Behandeling

Nadere informatie

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 We houden contact Burgerparticipatie in Velsen Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 College van Burgemeester en wethouders van Velsen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding...

Nadere informatie

Afwezig met kennisgeving: Gemeentebelangen: mevrouw A. Jansen; mevrouw T.A. Nijnuis; J.A.F. Coenen; J. Posthumus

Afwezig met kennisgeving: Gemeentebelangen: mevrouw A. Jansen; mevrouw T.A. Nijnuis; J.A.F. Coenen; J. Posthumus Notulen van de vergadering van de Raadscommissie van de gemeente Noordenveld, gehouden op woensdag 6 december 2006 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Aanwezig: Gemeentebelangen: de heren,

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel?

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Een onderzoek naar het subsidieproces van de gemeente Soest 25 September 2006. Inhoudsopgave 1. Inleiding en achtergronden...2 2. Probleemstelling...3 3.

Nadere informatie

Raadsvergadering van 28 april 2011 Agendanummer: 10.1

Raadsvergadering van 28 april 2011 Agendanummer: 10.1 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 278484 Raadsvergadering van 28 april 2011 Agendanummer: 10.1 Onderwerp: Verkoop aandelen Intergas Verantwoordelijk portefeuillehouder: L.M. Koevoets SAMENVATTING De afgelopen

Nadere informatie

Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders. Rapportage

Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders. Rapportage Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders Rapportage Amsterdam, september 2012 Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders Rapportage Amsterdam, september 2012 Woonbond Kennis- en Adviescentrum Nieuwe Achtergracht

Nadere informatie

Gerry Grooten Henri Naaijer Wilmer Porte Christian van Urk. Voor een energieneutraal Eexterveenschekanaal ADVIESRAPPORT DUURZAAM EEXTERVEENSCHEKANAAL

Gerry Grooten Henri Naaijer Wilmer Porte Christian van Urk. Voor een energieneutraal Eexterveenschekanaal ADVIESRAPPORT DUURZAAM EEXTERVEENSCHEKANAAL Gerry Grooten Henri Naaijer Wilmer Porte Christian van Urk Voor een energieneutraal Eexterveenschekanaal ADVIESRAPPORT DUURZAAM EEXTERVEENSCHEKANAAL Voor een energieneutraal Eexterveenschekanaal Auteurs:

Nadere informatie