STiKCT TEH VERVAHGWe. Gemeenteraad. 1 Onderwerp. Zonnepanelen op sportgebouwen. 2 Gevraagd besluit

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2015-20 0. STiKCT TEH VERVAHGWe. Gemeenteraad. 1 Onderwerp. Zonnepanelen op sportgebouwen. 2 Gevraagd besluit"

Transcriptie

1 STiKCT TEH VERVAHGWe Gemeenteraad Onderwerp Zonnepanel in op sportgebouwen Datum 21 april 2015 RaadSVOOrStel Afdeling Ruimtelijk Domein Portefeuillehouder mr. j n g Peter W.M. Snoeren 1 Onderwerp Zonnepanelen op sportgebouwen 2 Gevraagd besluit 1. In te stemmen om zonnepanelensystemen bij twee gemeentelijke sportgebouwen te realiseren en hiertoe een investeringskrediet a beschikbaar te stellen (temgverdlentijd 11 jaar en netto winst van gedurende de levensduur van de panelen (>25 jaar)). 2. In te stemmen om de financiële consequenties van deze investering in de begroting te verwerken door vaststelling van de 9 e wijziging van de Programmabegroting 2 L5. 3. In te stemmen om het voordelige resultaat ten gunste te brengen van de bezuinigingstaakstelling Vastgoed. 4. In te stemmen om aan de vastgestelde tabel vermeld in het afschrijvingsbeleid toe te voegen de afschrijvingstermijn op zonnepanelen van 25 jaar. 3 Aanleiding en probleembeschrijving Nieuwegein wil in 2 0 een klimaatneutrale stad zijn (zie hierna bij 5). Dit vergt een enorme inspanning, waarbij wordt ingezet op vergaande energiebesparing en duurzame opwekking. Recente resultaten zijn: Windpark Nieuwegein (2014) en de energiezuinige nieuwbouw van de Brede school LBHZ (2013) en de Gemeentewerf (2015). Door prijsdalingen is investeren in zonnepanelensystemen (afgekort zon-pv; van het Engelse photovoltaic) nu rendabel en daarmee aantrekkelijk voor velen. Gemeente kan, ook vanuit haar voorbeeldrol, bij haar eigen vastgoed investeren in zon-pv. Nieuwegein heeft bij 71 gemeentelijke panden onderzocht of investeren in zon-pv rendabel en aantrekkelijk is. Naast de vier panden die al zon-pv hebben, zijn nu aanvullend Sporthal Galecop en Sportzaal De Waterlelie aantrekkelijk gebleken om hierin te investeren. De investering kan niet worden gedekt uit de huidige voorziening onderhoud van deze sportgebouwen. U kunt als raad krediet ter beschikking stellen om (rendabele en duurzame) zon-pv te realiseren op deze gemeentelijke sportgebouwen. Mogelijk kan later dit jaar een investeringsvoorstel volgen over plaatsing van zon-pv bij vier andere gemeentelijke sportzalen (thans onderdeel van doorlichting beheer).

2 4 Gewenst maatschappelijk effect Met zon-pv kan per jaar circa 65% van het elektriciteitsverbruik van deze twee gemeentelijke sportgebouwen duurzaam en lokaal worden opgewekt. Daarbij wordt in totaal jaarlijks bijna 40 ton C0 2 -uitstoot vermeden. Door zelf op eigen gemeentelijk vastgoed te investeren in zon-pv geeft gemeente het voorbeeld aan anderen om hetzelfde te doen. Daardoor komt een klimaatneutraal Niei iein in 2040 dicl 'bij. 5 Bestaand beleidskader In 2013 werd het landelijke SER-Energieakkoord gesloten, dat streeft naar een klimaatneutrale gebouwde omgeving in Hierin staat onder andere dat het Rijk en gemeenten projecten aanjagen voor verduurzamen van de energievoorziening in maatschappelijk vastgoed, In Programmabegrotingen vanaf 2011 en in het Coalitieakkoord staat dat Nieuwegein in 2040 een klimaatneutre e stad wil zijn. In dit laatste document is ook aangegeven dat de gemeentelijke organisatie het gebruik van fossiele brandstoffen beperkt en daarmee inwoners en bedrijven stimuleert dit voorbeeld te volgen. Ook is aangegeven dat de gemeente haar bijdrage levert door de bedrijfsvoering te baseren op de principes van maatschappelijk verantwoord ondernemen en daar waar mogelijk het energie abruik terug te dringen en gemeentelijke gebouwen in te zetten voor het opwekken van duurzame energie. 6 Voorgestelde oplossing De haalbaarheid van zon-pv is bij 71 gemeentepanden onderzocht. Op basis van verschillende criteria zijn panden ingedeeld in vijf categoriën (zie bijlage 2): A. zon-pv kansrijk (2 panden), gemeente betaalt energierekening en beheer blijft bij gemeente, voorstel: investeren; B. zon-pv kansrijk (4 panden), gemeente betaalt energierekening maar toekomstig beheer bij gemeente is onzeker, besluit wordt uitgesteld; C. zon-pv mogelijk kansrijk (22 panden), gemeente betaalt de energierekening niet of deels, gebouwgebruikers worden gestimuleerd zelf initiatief te nemen; D. zon-pv niet k msrijl >anden), geen verdere actie nu. E. zon-pv al gerealiseerd (4 panden), geen verdere actie nu. Investeren in zon-pv is bij twee gemeentelijke sportaccommodaties rendabel en levert de gemeente netto financieel voordeel op (zie bijlage 1). Door te in\ teren in zon-pv kan de gemeente het duurzame voorbeeld zijn voor anderen. Wij stellen de raad vo )r om een investeringskrediet a beschikbaar te stellen voor de realisatie v. ien o irtzaal De Waterlelie (categorie A). En daarbij het voordelig results als geve g van deze investering (hogere kapitaalslasten en lagere energielasten) ten gunste te brengen van de bezuinigstaakstelling Vastgoed. Bij instemming dienen de financië e consequenties met betrekking tot de kosten voor de realisatie van de zon-pv systemen in de begroting te worden verwerkt via de 9e wijziging van de Programmabegroting 2015 (zie bijlage 3).

3 Na uw instemming met dit voorstel wordt de volgende aanpak gevolgd: 1. Bij de Sporthal Galecop en wordt eerst de dakbedekking van het hoge dak vervangen. De huidige dakbedekking is al afgeschreven en dit groot onderhoud was gepland in Voordeel van naar voren halen is, dat de conditie van dit dak weer optimaal is met weinig risico op lekkages. 2. Parallel aan het voorgaande wordt de aanbesteding voorbereid en tevens een communicatietraject (om publiciteit te genereren bij oplevering). 3. Na aanbesteding worden de zon-pv systemen gerealiseerd op de twee gemeentelijke sportgebouwen. 7 Alternatieven 1. De investering in zon-pv op de sportzalen uitbesteden aan een ESCO. Gemeente kan haar daken aanbieden en een contract sluiten met een ESCO [Energy Service Company), die de zon-pv systemen realiseert. Voordelen: gemeente hoeft niet te financieren en beheren. Nadeel: minder financieel voordeel voor de gemeente. 2. De daken van sportzalen aanbieden aan inwoners/verenigingen/coöperaties. Als 2, maar dan om een collectief zon-pv systeem te realiseren. Voordelen: gemeente hoeft niet te financieren en beheren. Nadelen: relatief veel ambtelijke capaciteit nodig voor organisatie en coördinatie en de slaagkans is ongewis. 8 Financiële aspecten Bij twee gemeentelijke binnen sportaccommodaties is investeren in zon-pv rendabel en op dit moment aantrekkelijk. Voor de initiële investering (inclusief planvoorbereiding) is in totaal een krediet nodig van Dit verdient zich in 11 jaar terug door de besparingen op de inkoop van elektriciteit. Daarna kan gedurende de levensduur van de panelen (minimaal 25 jaar) geprofiteerd worden van bijna gratis zonnestroom. De netto winst bedraagt in 25 jaar, ofwel gemiddeld g 1,030 per jaar. Deze investering is financieel voordelig. Voorstel aan u is om een investeringskrediet van beschikbaar te stellen voor de realisatie van zon-pv systemen. En daarbij het voordelig resultaat als gevolg van deze investering (hogere kapitaalslasten en lagere energielasten) ten gunste te brengen van de bezuinigstaakstelling Vastgoed. Bij instemming dienen de financiële consequenties met betrekking tot de kosten voor de realisatie van de zon-pv systemen in de begroting te worden verwerkt via de 9e wijziging van de Programmabegroting 2015 (zie bijlage 3). Bij Sporthal Galecop wordt het in komende jaren geplande dakonderhoud deels vervroegd. Dit leidt niet tot een hogere jaardotatie aan de onderhoudsvoorziening. Wel wordt de terugverdientijd iets verlengd (0,7 jaar langer). De investering in zon-pv blijft daarmee zeer rendabel. Rekening is gehouden met vervangingskosten van de stroomomvormer na elke 10 jaar (dit apparaat zet de opgewekte gelijkstroom om in wisselstroom). Ook is rekening gehouden met herstelkosten (gedeeltelijk demonteren, verplaatsen en terugplaatsen) van zonnepanelen bij dakonderhoud (NB: deze herstelkosten na circa 12 jaar zijn niet

4 van toepassing bij Sporthal Galecop, zie alinea hierboven). Deze vervangings- en herstelkosten worden snel terugverdiend en worden opgenomen in de MOP's (Meerjaren Onderhouds Plannen) van deze panden. Rekening is gehouden met de wettelijke regels omtrent saldering van zonnestroom, dat wil zeggen verrekening van het elektriciteitsoverschot dat aan het net wordt teruggeleverd en dat dus niet direct zelf is gebruikt. Alleen bij Sporthal De Waterlelie mag dit overschot volledig (kale stroomprijs inclusief energiebelasting) gesaldeerd worden. Bij Sporthal Galecop heeft de aar het net t =verde zonnestroom alleen de waarde van de kale stroomprijs (zonder energiebelasting). In de meest ongunstige situatie waarbij alle opgewekte zonnestroom bij Sporthal Galecop aan het net wordt teruggeleverd, bedraagt de nettowinst in de periode van 25 jaar Realistisch is bij Sporthal Galecop een aandeel aan het net teruggeleverde zonnestroom van 75%, hetgeen resulteert in een nett< nst van in 25 jaar. Meer details staan in het 'Financieel overzicht zonnepane en op 2 gemeentelijke sportaccommodaties' (zie bijlage 1) en in het'haalbaarheidsonderzoek zonnepanelen op gemeentelijke panden' (zie bijlage 2). 9 Communicatie aspecten Na instemming met dit voorstel wordt een persbericht verstuurd (zie bijlage 4). Ook wordt in afstemming met de afdeling CJP een communicatietraject ontwikkeld om bij de latere oplevering van de zon-pv systemen publiciteit te genereren. 10 Juridische aspecten Na positieve besluitvorming door de raad wordt de realisatie van de zon-pv systemen aanbesteed conform de gemeentelijke inkoopvoorwaarden. Gezien de hoogte van de opdrachtsom is geen EU-aanbestedingsprocedure nodig, 11 f isico's De investeringskosten kunnen hoger uitvallen, maar in diverse projecten in Nieuwegein (zoals rioolgemaal) en elders in Nederland zijn ze al lager gebleken; De levensduur van de panelen (25 jaar) en stroomomvormer (10 jaar) kan korter zijn, maar zal waarschijnlijk langer zijn omdat fabrikanten garanties geven voor de hier genoemde termijnen; De zonopbrengst in kilowatturen kan tegenvallen, maar de ervaring is dat de opbrengstfactor vaak hoger is dan de nu gehanteerde 0,9 k /h/wattpiek;» De financiële zonopbrengst kan tegenvallen wanneer het elektriciteitstarief inclusief belastingen minder sterk stijgt, maar dat ligt niet voor de hand. Het in de berekening gehanteerde huidige elektriciteitstarief van 2D15 (zonder belastingen) is uiterst laag en verdere daling is niet aannemelijk. Het is wel aannemelijk dat dit tarief stijgt zodra de wereldeconomie aantrekt. Ook is aannemelijk dat energiebelastingen blijven stijgen. Ter indicatie: de trendmatige totale prijsstijging afgelopen 15 jaar bij kleinverbruikers was 5,25% per jaar. De financiële zonopbrengst kan daarom heel goed hoger zijn dan nu berekend is (met een totale elektriciteitstariefstijging van 3% per jaar); Er kan tussentijds daklekkage optreden, maar in de berekening is rekening gehouden met de staat van onderhoud van daken en met éénmalige

5 herstelkosten van zon-pv systemen bij eventueel tussentijds dakonderhoud; De zonnepanelen kunnen gestolen worden of beschadigen door vandalisme, maar de gevoeligheid hiervoor is beperkt door plaatsing op (>6m) hoge daken; De investeringskosten zijn mogelijk nog niet volledig terugverdiend indien in de toekomst een besluit genomen wordt over gehele- of gedeeltelijke overdracht van beheer van één of beide sportaccommodaties vanuit de gemeente naar derden (bijvoorbeeld een vastgoedbedrijf of sportverenigingen). Het financiële risico hiervan kan worden beperkt of weggenomen door de financiële- en bedrijfsvoeringsaspecten van de investering in zon-pv mee te wegen in die besluitvorming. Mocht het in dat geval onmogelijk blijken te zijn om met derden goede afspraken te maken omtrent overname van de zon-pv installatie, dan kan de installatie altijd worden gedemonteerd en herplaatst op andere accommodaties. 12 Bijlagen 1. Financieel overzicht zonnepanelen op 2 gemeentelijke sportaccommodaties 2. Haalbaarheidsonderzoek zonnepanelen op gemeentelijke panden 3. De 9 e wijziging van de Programmabegroting Concept-persbericht burgemeester en wethouders, drs. P.C.M, van Elteren secretaris F.T.J.M. Backhuijs burgemeester

6

7 Nieuwegein J M «***"* Raadsbesluit De raad van de gemeente Nieuwegein; gelezen het voorstel van burgemeesteren wethouders d.d. 21 april 2015; gelet op de Programmabegrotingen vanaf en het Coalitieakkoord , waarin staat dat Nieuwegein in 2040 een klimaatneutrale stad wil zijn, dat de gemeentelijke organisatie het gebruik van fossiele brandstoffen beperkt (voorbeeldfunctie naar inwoners en bedrijven) en dat de gemeente haar bijdrage levert door de bedrijfsvoering te baseren op de principes van maatschappelijk verantwoord ondernemen en daar waar mogelijk het energiegebruik terug te dringen en gemeentelijke gebouwen in te zetten voor het opwekken van duurzame energie; besluit: 1. In te stemmen om zonnepanelensystemen bij twee gemeentelijke sportgebouwen te realiseren en hiertoe een investeringskrediet a beschikbaar te stellen (terugverdientijd 11 jaar en netto winst van gedurende de levensduur van de panelen (>25 jaar)) 2. In te stemmen om de financiële consequenties van deze investering in de begroting te verwerken door vaststelling van de 9 e wijziging van de Programmabegroting In te stemmen om het voordelige resultaat ten gunste te brengen van de bezuinigingstaakstelling Vastgoed. 4. In te stemmen om aan de vastgestelde tabel vermeld in het afschrijvingsbeleid toe te voegen de afschrijvingstermijn op zonnepanelen van 25 jaar. Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 28 mei 2015 de griffier, de voorzitter,

8

III: III II. / ^SnDERVWERR ' ^ \ [ "-V^'ii'^p-' r ;!lcl: Y,-,; J Investering 501.975 NOOR D E N V E L D. ParaaS secretaris ^ffloi/^x

III: III II. / ^SnDERVWERR ' ^ \ [ -V^'ii'^p-' r ;!lcl: Y,-,; J Investering 501.975 NOOR D E N V E L D. ParaaS secretaris ^ffloi/^x G E M E E N T E NOOR D E N V E L D ParaaS secretaris ^ffloi/^x Paraaf direct leidinggev 2na^y3ïlfNA t jadvies VAN $ 0 / 2 Datum Afdeling 30 november 2012 R&S/OW&A III: III II Opsteller Telefoon 279/329

Nadere informatie

'lllllllll IÜIIIIIII ülllllll. Raadd.d.3oMia. NOOR D E N V E L D Besluit: Agendapunt: 6.1/30012013 Documentor.: RV12.0799 / _ J. Aan de gemeenteraad

'lllllllll IÜIIIIIII ülllllll. Raadd.d.3oMia. NOOR D E N V E L D Besluit: Agendapunt: 6.1/30012013 Documentor.: RV12.0799 / _ J. Aan de gemeenteraad Aan de gemeenteraad Roden, 23 januari 2013 G E M E E N T E t Raadd.d.3oMia NOOR D E N V E L D Besluit: Agendapunt: 6.1/30012013 Documentor.: RV12.0799 / _ J Onderwerp Uitvoering projectvoorstel "Bespaar

Nadere informatie

Masterplan Zon-PV. Rendabele exploitatie van zonnepanelen

Masterplan Zon-PV. Rendabele exploitatie van zonnepanelen Masterplan Zon-PV Rendabele exploitatie van zonnepanelen 2 1. Inhoud 1. Inhoud 3 8. Particuliere woningeigenaren 49 2. Inleiding 5 8.1 Voorbeeld-business-case 49 3. Investering en exploitatie 9 8.2 Hindernissen

Nadere informatie

Zonnepanelen voor ondernemers

Zonnepanelen voor ondernemers Zonnepanelen voor ondernemers Achtergrondinformatie en voorbeeldberekeningen van zonnepanelen bij bedrijven Dit document beschrijft de situatie eind 2011 Prijzen voor zonnepanelen zijn de afgelopen jaren

Nadere informatie

Bijlage nota gs: 64720/64720. 3.4 Speerpunt zonne-energie. Achtergrond en leeswijzer

Bijlage nota gs: 64720/64720. 3.4 Speerpunt zonne-energie. Achtergrond en leeswijzer Bijlage nota gs: 64720/64720 3.4 Speerpunt zonne-energie Achtergrond en leeswijzer Provinciale Staten hebben via amendement A 9-5 besloten om zonne-energie als vierde speerpunt aan het koersdocument Duurzame

Nadere informatie

Steller : S. Wind Aan : P. Westenberg Telefoon : 0229-252200 Afdeling - Bureau : Middelen en Beheer - Vastgoed Status : Versie 4

Steller : S. Wind Aan : P. Westenberg Telefoon : 0229-252200 Afdeling - Bureau : Middelen en Beheer - Vastgoed Status : Versie 4 ** 1 van 6 Onderwerp: Onderzoek initiatiefvoorstel zonnepanelen gemeentelijke Zaaknummer : 1001958 Datum : 25 september 2013 Steller : S. Wind Aan : P. Westenberg Telefoon : 0229-252200 Afdeling - Bureau

Nadere informatie

Zonnepanelen in opmars bij agrariërs?

Zonnepanelen in opmars bij agrariërs? Zonnepanelen in opmars bij agrariërs? Prijzen voor zonnepanelen zijn de afgelopen jaren flink gedaald. Het laatste jaar met wel 40%. Dat maakt ze een stuk interessanter. Daarnaast kunnen fiscale voordelen

Nadere informatie

Raadsvoorstel 24 mei 2012 AB12.00428 RV2012.038

Raadsvoorstel 24 mei 2012 AB12.00428 RV2012.038 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 24 mei 2012 AB12.00428 RV2012.038 Gemeente Bussum Wijzigen meerjaren afspraken tussen N.V. Sportfondsen Bussum en gemeente Bussum en het

Nadere informatie

Programmaplan Energie werkt!

Programmaplan Energie werkt! Programmaplan Energie werkt! WARMTE Status : Concept Datum : Donderdag 26 maart 2015 Opgesteld door : Team ROM gemeente Almere E-mail : wmkwekkeboom@almere.nl Mobiel : 06 52783719 INHOUD 2 SAMENVATTING

Nadere informatie

Openbaar. Herziening financieringsconstructies energiebesparing. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad

Openbaar. Herziening financieringsconstructies energiebesparing. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad Openbaar Onderwerp Herziening financieringsconstructies energiebesparing Programma Duurzaamheid BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting In het coalitieakkoord is de wens opgenomen om financieringsconstructies

Nadere informatie

Collectieve ziektekostenverzekering voor minima 2015-2017

Collectieve ziektekostenverzekering voor minima 2015-2017 2 0 14-3 4 /. 9 Nieuwegein Gemeenteraad Onderwerp Collectieve ziektekostenverzekering voor minima 2015-2017 Datum 26 september 2014 Raadsvoorstel Afdeling Strategie Maatschappelijke Ontwikkeling Portefeuillehouder

Nadere informatie

Duurzame scholen, een goede prestatie

Duurzame scholen, een goede prestatie Duurzame scholen, een goede prestatie December 2011 Samenvatting Het is zowel noodzakelijk als wenselijk dat nieuw te bouwen schoolgebouwen duurzaam zijn. In deze notitie geven we hiervoor de onderbouwing

Nadere informatie

Crowdfunding van duurzame-energieprojecten op gemeentelijk vastgoed

Crowdfunding van duurzame-energieprojecten op gemeentelijk vastgoed Crowdfunding van duurzame-energieprojecten op gemeentelijk vastgoed Enkele succesvolle voorbeelden ter inspiratie voor zowel de wethouder duurzaamheid als de wethouder financiën Juli 2015 Voorwoord Mening

Nadere informatie

Gemeente Langedijk CO 2 -neutraal

Gemeente Langedijk CO 2 -neutraal Gemeente Langedijk CO 2 -neutraal Nulmeting CO 2 -emissie en scenarioanalyse CO 2 -reductie Datum: 14 november 2012 Projectnummer: 11808 Status: Definitief Opdrachtgever: Gemeente Langedijk Contactambtenaar:

Nadere informatie

Zonnepanelen die invoeden op de eigen meter hebben als voordeel dat er meer vermeden kosten zijn dan alleen de inkoop van de energie.

Zonnepanelen die invoeden op de eigen meter hebben als voordeel dat er meer vermeden kosten zijn dan alleen de inkoop van de energie. Voorwoord Mening (financieel) directeur is nog steeds in de veronderstelling dat investeren in zonnepanelen voor haar of zijn organisatie niet rendabel is. Uiteraard is dit afhankelijk van het antwoord

Nadere informatie

Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving

Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving 1 I Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving 2 I Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving Geachte lezer, Naar aanleiding van

Nadere informatie

Steller :S. Wind Telefoonnummer ; 0229-252200 Afdeling : Middelen en Beheer - VG Email : s.wind@hoorn.nl Document retour: Nee

Steller :S. Wind Telefoonnummer ; 0229-252200 Afdeling : Middelen en Beheer - VG Email : s.wind@hoorn.nl Document retour: Nee 1 van 5 W- "W" OEMEENTE J ^ Q Q J *! ^ t Zaaknummer MOOISBS Behoort bii opleqqer: 1001958 nr. : Programmabegroting^g R u m e j k e Ordening en Volkshuisvesting Telefoonnummer ; 0229-252200 : Middelen en

Nadere informatie

Financieringsmogelijkheden. Zonnepanelen op De Achtbaan, De Regenboog en Prins Willem-Alexander school in Tiel

Financieringsmogelijkheden. Zonnepanelen op De Achtbaan, De Regenboog en Prins Willem-Alexander school in Tiel Financieringsmogelijkheden Zonnepanelen op De Achtbaan, De Regenboog en Prins Willem-Alexander school in Tiel Samenvatting De gemeente Tiel heeft Green Spread gevraagd een aantal financieringsvormen uit

Nadere informatie

EnergieLokaal Wij krijgen Kippen Business modellen en fiscale toepassingen

EnergieLokaal Wij krijgen Kippen Business modellen en fiscale toepassingen Organisatie: Datum: Locatie: Gastsprekers: 6 februari 2014 Oldschool, Gaasterlandstraat 5. Vincent Smeele (Greenspread), Bram Faber (Schuiteman) Tijdens het voorstelrondje worden ook prangende vragen genoteerd

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Zonnepaneel scan Jachthaven HavenLand BV

Inhoudsopgave. Zonnepaneel scan Jachthaven HavenLand BV Inhoudsopgave 1 Doel.... 3 2 Analyse van de situatie.... 3 2.1 Algemene gegevens... 3 2.2 Uw elektriciteitsgebruik.... 5 2.3 Uw dak.... 7 2.4 Productie.... 8 2.5 Conclusie... 8 3 Financiële berekening

Nadere informatie

Agendapunt: Meppel, Onderwerp: Crisisaanpak Nieuwveense Landen

Agendapunt: Meppel, Onderwerp: Crisisaanpak Nieuwveense Landen Agendapunt: Meppel, Aan de Gemeenteraad. Raadsvoorstel nr. Onderwerp: Crisisaanpak Nieuwveense Landen Voorgesteld besluit 1. In te stemmen met de gewijzigde programmering voor Nieuwveense Landen fase 1

Nadere informatie

Paragraaf 1 Inleiding

Paragraaf 1 Inleiding Bijlage 1 Plaatsen ZonPV op gemeentelijke daken door derden 10 september 2014 Paragraaf 1 Inleiding In het nieuwe collegeakkoord 2014-2018 staat dat het college in 2020 10% van de Utrechtse daken met geïnstalleerd

Nadere informatie

Brochure voor de uitgifte van Zondelen in de Zonnecentrale Fablohal, Energiecoöperatie DE Ramplaan

Brochure voor de uitgifte van Zondelen in de Zonnecentrale Fablohal, Energiecoöperatie DE Ramplaan Brochure voor de uitgifte van Zondelen in de Zonnecentrale Fablohal, Energiecoöperatie DE Ramplaan Alle cijfers en berekeningen in deze brochure moeten nog definitief worden vastgesteld aan de hand van

Nadere informatie

Statenvoorstel nr. PS/2009/1135

Statenvoorstel nr. PS/2009/1135 Statenvoorstel nr. PS/2009/1135 Ontwikkeling aardwarmte Koekoekspolder Datum GS-kenmerk Inlichtingen bij 8 december 2009 2009/0191348 dhr. M.A.C. Potze, telefoon 038 499 75 66 e-mail mac.potze@overijssel.nl

Nadere informatie

STREKT TER VERVANGING. Vaststellen van de nota investerings- en afschrijvingsbeleid 2015.

STREKT TER VERVANGING. Vaststellen van de nota investerings- en afschrijvingsbeleid 2015. Nieuwegein STREKT TER VERVANGING Gemeenteraad L y 4 40 nderwerp Nota investering en afschrijvingsbeleid Datum 19 januari 2015 Raadsvoorstel Afdeling Financiën Portefeuillehouder mr. j.a.n. Gadella 1 Onderwerp

Nadere informatie

GEMEENTE ZEEVANG. Duurzame Energieagenda 2012-2016. Gemeente Zeevang

GEMEENTE ZEEVANG. Duurzame Energieagenda 2012-2016. Gemeente Zeevang GEMEENTE ZEEVANG Duurzame Energieagenda 2012-2016 Gemeente Zeevang Mei 2013 - 3 - Inleiding Klimaat Met het aflopen van de Stimulering Lokale Klimaatinitiatieven (SLOK) eind 2012 is een einde gekomen aan

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp Beleidsplan Openbare Verlichting 2012-2015

Raadsvoorstel. Onderwerp Beleidsplan Openbare Verlichting 2012-2015 Raadsvoorstel Agendapunt: 08 Onderwerp Beleidsplan Openbare Verlichting 2012-2015 Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 30 december 2011 31 januari 2012 Beleidsplan Openbare Verlichting

Nadere informatie

Gelet op het besluit van het Algemeen Bestuur van 5 juni voor verder onderzoek naar de mogelijkheden voor het overschot van biogas op rwzi Nieuwegein.

Gelet op het besluit van het Algemeen Bestuur van 5 juni voor verder onderzoek naar de mogelijkheden voor het overschot van biogas op rwzi Nieuwegein. VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 10 Onderwerp: Overtollig biogas rwzi Nieuwegein Nummer: 648242 In D&H: 30-07-2013 Steller: JCP de Wit In Cie: BMZ 03-09-2013 Telefoonnummer: +31 6 15 06 84

Nadere informatie

ZONNEPANELEN VOOR SKPO- BASISSCHOLEN IN EINDHOVEN EINDRAPPORT 24 AUGUSTUS 2012

ZONNEPANELEN VOOR SKPO- BASISSCHOLEN IN EINDHOVEN EINDRAPPORT 24 AUGUSTUS 2012 ZONNEPANELEN VOOR SKPO- BASISSCHOLEN IN EINDHOVEN EINDRAPPORT 24 AUGUSTUS 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doel en aanpak 4 3 Financiële aspecten 5 3.1 Prijsontwikkeling zonnepanelen 5 3.2 Aanbod RoofTop

Nadere informatie

Breda gaat voor een beter klimaat. Uitvoeringsprogramma Klimaat 2009-2012

Breda gaat voor een beter klimaat. Uitvoeringsprogramma Klimaat 2009-2012 Breda gaat voor een beter klimaat Breda gaat voor een beter klimaat Uitvoeringsprogramma Klimaat 009-01 Mei 009 > Inhoudsopgave 1 Inleiding... 5 Projecten... 7.1 Duurzame overheid (DO)... 7. Duurzame

Nadere informatie