Alphera Financial Services Kredietprospectus. De consumptieve kredieten vallend onder de Wet financieel toezicht

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Alphera Financial Services Kredietprospectus. De consumptieve kredieten vallend onder de Wet financieel toezicht"

Transcriptie

1 Alphera Financial Services Kredietprospectus De consumptieve kredieten vallend onder de Wet financieel toezicht April 2008

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Subaru Private Lease Over Subaru Private Lease Manier van financieren Aflossing Termijnfacturatie en overzichten Kosten bij vervroegde aflossing Maximale looptijd en waardeverloop Tariefsinformatie 5 3. Algemeen Adreswijziging Betaling Te late betaling 6 4. Zekerheidsrechten Vestigen en eindigen Verzekering en verzekeringsuitkering Uitwinnen 7 5. Aanvraag van een lening De aanvraag Afwikkeling en uitbetaling 8 6. Tarieven 9 7. Privacy 9 8. Bureau Krediet Registratie (BKR) 9 9. Klachtenprocedure 9 2

3 1. Inleiding Subaru Financial Services wordt verzorgd door Alphera Financial Services. Alphera Financial Services is een lease- en financierings maatschappij die een uitgebreid pakket financiële diensten aanbiedt. Een belangrijk deel van dit pakket bestaat uit kredietvormen bestemd voor particulieren. In deze prospectus worden de belangrijkste voorwaarden beschreven waar onder Alphera Financial Services haar kredieten, vallend onder de Wet financieel toezicht, verstrekt. Alphera Financial Services is een bij de AFM geregistreerde kredietaanbieder onder nummer , ingeschreven bij de KvK onder nr , Laan van Vredenoord 5, 2289 DA Rijswijk. In deze prospectus wordt Subaru Private Lease toegelicht. 3

4 2. Subaru Private Lease 2.1 Over Subaru Private Lease Subaru Private Lease is een overeenkomst waarbij u een bedrag (de kredietsom) leent, dat verhoogd met de overeengekomen rente (de kredietvergoeding) moet worden terugbetaald in een aantal vooraf overeengekomen termijnen. De eerste termijn vervalt een maand na aflevering van uw auto. Elke volgende termijn vervalt telkens een maand later. 2.2 Manier van financieren Subaru Private Lease is een objectfinanciering, waarbij de aan te schaffen auto door middel van verpanding wordt meeverbonden. Bedragen vanaf 2.500,- kunnen gefinancierd worden, waarbij de hoogte van de maandtermijn elke maand gelijk is. 2.3 Aflossing De aflossing vindt plaats in maximaal 60 maanden. 2.4 Termijnfacturatie en overzichten Maandelijks vervalt een termijn zoals vermeld in de overeenkomst. De eerste termijn vervalt en wordt geïncasseerd één maand na de dag van aflevering van de auto. Betaling van de verschuldigde termijnen vindt plaats via automatische incasso. Voor de maandelijkse termijnen ontvangt u geen overzichten of facturen. Op verzoek verstrekt Alphera Financial Services u een aflossingsoverzicht. 2.5 Kosten bij vervroegde aflossing U bent steeds bevoegd tot gedeeltelijke of algehele aflossing. Bij vervroegde aflossing bent u kosten verschuldigd, die berekend worden over de kredietsom en waarvan de hoogte afhankelijk is van de verstreken looptijd volgens onderstaand schema. Een voorbeeld Als u een Subaru Private Lease overeenkomst heeft afgesloten met een oorspronkelijke kredietsom van ,- en een oorspronkelijke looptijd van 36 maanden en u wilt na 18 maanden volledig inlossen, dan zijn de kosten 2% van de totale kredietsom, oftewel 200,- (2% over ,-). Lost u na 24 maanden geheel vervroegd af, dan zijn de kosten 0% van de totale kredietsom en betaalt u geen kosten. De hoogte van de vergoeding hangt af van het tijdstip waarop u aflost. Kosten bij vervroegde aflossing Verstreken looptijd Kosten Tot en met 1/5 deel Een evenredig deel van 5% van de kredietsom Meer dan 1/5 deel, maar niet meer dan 2/5 deel Een evenredig deel van 3% van de kredietsom Meer dan 2/5 deel, maar niet meer dan 3/5 deel Een evenredig deel van 2% van de kredietsom Meer dan 3/5 deel Geen 4

5 2.6 Maximale looptijd en waardeverloop De looptijd van de Subaru Private Lease overeenkomst is onder andere afhankelijk van de economische levensduur van de meeverbonden zaak. Zo geldt voor auto s een maximale looptijd van 60 maanden. Bij Subaru Private Lease heeft u de keuze om af te lossen naar 0,- of naar een vooraf vastgestelde slotsom. Bij deze laatste mogelijkheid wordt rekening gehouden met de geschatte waarde van de auto aan het einde van de looptijd. In dat geval wordt tijdens de contractueel overeengekomen looptijd alleen het verschil tussen de kredietsom en de vooraf overeengekomen slotsom afgelost. Aan het einde van de looptijd moet de slotsom gelijktijdig met de laatste termijn worden voldaan. 2.7 Tariefsinformatie Hieronder enkele voorbeelden van Subaru Private Lease zonder slottermijn. Vermeld worden de kredietsom, de krediet ver goeding, de betalingsregeling en de effectieve rente op jaarbasis*. Tarieven Subaru Private Lease Krediet- Krediet- Betalings- Effectieve rente som vergoeding regeling op jaarbasis* 7.500,- 785,52 24 mnd à 345,23 10,20% , ,80 36 mnd à 479,05 9,70% , ,20 48 mnd à 620,15 9,20% , ,40 60 mnd à 767,04 8,70% Berekening van de kredietvergoeding Kredietsom ,00 Looptijd 48 maanden Termijn bedrag 620,15 Bij Subaru Private Lease is de kredietsom gelijk aan de contantprijs (minus de eventuele aanbetaling) en is de betalingsregeling gebaseerd op de totale aflossing zonder dat er sprake is van een slottermijn. Berekeningswijze: 48 maanden à 620, ,20 Af: Kredietsom ,00 Kredietvergoeding 4.767,20 Effectieve rente op jaarbasis* 9,20% Krediet- Krediet- Betalings- Slot- Effectieve rente som vergoeding regeling termijn op jaarbasis* 7.500, ,28 24 mnd à 250, ,- 10,20% , ,24 36 mnd à 358, ,- 9,70% , ,88 48 mnd à 489, ,- 9,20% , ,60 60 mnd à 665, ,- 8,70% Berekening van de kredietvergoeding Kredietsom ,00 Slottermijn 5.000,00 Looptijd 36 maanden In termijnen af te lossen ,00 Rente en aflossing over ,00 36 mnd à 317, ,24 Rente over 5.000,00 36 mnd à 40, ,00 Totaal te betalen ,24 Af: kredietsom ,00 Kredietvergoeding 2.891,24 Effectieve rente op jaarbasis* 9,70% * De effectieve rente op jaarbasis is een prijsaanduiding voor het krediet. Hierin komen alle kosten van het krediet tot uitdrukking. 5

6 3. Algemeen 3.1 Adreswijziging Als u gedurende de looptijd van de overeenkomst van adres verandert, dan dient u dit binnen drie dagen schriftelijk aan Alphera Financial Services te melden: Alphera Financial Services, Postbus 5810, 2280 HV Rijswijk. 3.2 Betaling De maandelijkse termijnbedragen worden aan Alphera Financial Services betaald via een machtiging tot automatische incasso ten laste van uw bank- of girorekening. U heeft altijd het recht een ten onrechte automatisch afgeschreven bedrag terug te laten boeken door binnen een periode van 30 kalender dagen na afschrijving hiervoor opdracht te geven aan uw bank- of girokantoor. De machtiging vervalt automatisch als u aan al uw betalingsverplichtingen heeft voldaan Te late betaling Indien u in verzuim verkeert, bent u aan Alphera Financial Services op dagbasis vertragingsrente verschuldigd die gelijk is aan het effectieve kredietvergoedingspercentage op jaarbasis van de overeenkomst. U verkeert in verzuim zodra u uw verplichtingen, na daartoe te zijn aangemaand en in gebreke gesteld, niet nakomt. Deze vertragingsrente wordt in rekening gebracht na het verstrijken van de in de ingebreke stelling genoemde termijn voor nakoming. Een voorbeeld U diende op 1 februari en op 1 maart 500,- te hebben betaald. U heeft al een ingebrekestelling ontvangen waarin vermeld staat dat het totaalbedrag op 1 april ontvangen moet zijn. Als het bedrag niet op 1 april is ontvangen, dan wordt vanaf dat moment vertragingsrente berekend. Bij een rente van 9,5% effectief op jaarbasis is dit in dit voorbeeld 7,50 voor de maand hierna volgend. 6

7 4. Zekerheidsrechten De hieronder genoemde zekerheidsrechten en de toelichting daarop zijn voor alle producten welke in deze prospectus genoemd worden van toepassing. 4.1 Vestigen en eindigen Alphera Financial Services vestigt tot zekerheid van nakoming van de krediettransactie alleen een pandrecht, als bedoeld in artikel 237, boek 3 van het Burgerlijk Wetboek, op een zaak, indien de zaak door u met het geleende geld wordt aangeschaft. Het pandrecht eindigt van rechtswege, zodra u aflossingen heeft gedaan ter grootte van de contantprijs van de zaak, eventueel verminderd met het bedrag van de aanbetaling. 4.2 Verzekering en de verzekeringsuitkering De auto dient door u deugdelijk conform de algemene voorwaarden, behorend bij de verschillende producten van Alphera Financial Services, op WA casco basis verzekerd te worden bij een gerespecteerde verzekeringsmaatschappij. Alphera Financial Services heeft een pandrecht op de verzekeringsuitkeringen, hetgeen betekent dat Alphera Financial Services het recht heeft de verzekeringsuitkering te ontvangen bij het geheel verloren gaan van de auto door total loss schade of diefstal. Melding hiervan dient binnen 24 uur aan Alphera Financial Services plaats te vinden: telefoon (070) Alphera Financial Services informeert u hierover schriftelijk als zij gebruik maakt van dit recht. Dit recht vervalt als u driekwart van de kredietsom heeft afgelost. De verzekeraar dient in dit geval de verzekeringspenningen aan u te betalen. 4.3 Uitwinnen Alphera Financial Services maakt u altijd attent op een achterstallige betaling. Als u twee of meer maanden achterstallig bent in de betaling van een termijnbedrag, stelt Alphera Financial Services u met een aangetekend schrijven in gebreke. Als u hierna tekort blijft komen in nakoming van de betalingsverplichtingen, wordt de overeenkomst op basis van de overeengekomen bepalingen van opeisbaarheid ontbonden. Het totale door u verschuldigde bedrag, inclusief eventuele vertragings vergoeding, is vervroegd opeisbaar in het geval: u overlijdt; u in staat van faillissement bent gesteld of onderwerp wordt van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen; u naar het buitenland verhuist of plannen heeft binnen enkele maanden naar het buitenland te verhuizen; u veroordeeld wordt tot gevangenisstraf of in voorlopige hechtenis wordt genomen; beslag gelegd wordt op de auto of de auto wordt gevorderd van de zijde van de overheid; concrete aanwijzingen zijn dat u de maandelijkse termijnen niet meer kunt betalen; de auto wordt verduisterd; de auto niet meer is verzekerd wegens opzegging van de assuradeur. Tot slot is het door u verschuldigde bedrag inclusief eventuele vertragingsvergoeding vervroegd opeisbaar als u bewust onjuiste of onvolledige inlichtingen heeft verstrekt op basis waarvan Alphera Financial Services de overeenkomst niet of niet onder dezelfde voorwaarden zou zijn aan gegaan als de juiste en volledige informatie bij Alphera Financial Services bekend was geweest. 7

8 5. Aanvraag van een lening 5.1 De aanvraag Iedereen die meerderjarig is, kan een lening aanvragen bij Alphera Financial Services. Alphera Financial Services werkt daartoe samen met Subaru dealers. U moet een aantoonbaar vast inkomen hebben en in Nederland woonachtig zijn. Daarnaast spelen nog enkele andere zaken een rol. Deze hebben met name betrekking op: uw inkomen en de duur van het dienstverband; vaste maandelijkse lasten, zoals woonlasten en dergelijke; eventueel elders lopende leningen; burgerlijke staat en gezinssamenstelling; het doel van de lening. Het inkomen moet worden aangetoond aan de hand van een recente, originele salarisstrook (niet ouder dan drie maanden). Bij de ondertekening van de overeenkomst worden de persoonlijke gegevens altijd gecontroleerd aan de hand van een geldig legitimatiebewijs. Alphera Financial Services verstrekt u bij het niet inwilligen van een kredietaanvraag, op uw verzoek, schriftelijk opgave van de redenen. Bij goedkeuring wordt de overeenkomst direct opgemaakt. De verdere afhandeling kan dan vlot door uw Subaru dealer worden verzorgd. 5.2 Afwikkeling en uitbetaling Als de aanvraag wordt geaccepteerd, wordt de overeenkomst naar uw Subaru dealer verzonden. U dient bij ondertekening van de overeenkomst een geldig legitimatiebewijs te kunnen tonen. Uw Subaru dealer maakt daarvan een kopie voor het dossier van Alphera Financial Services. Bij alle aanvragen wordt ook naar een recent inkomstenbewijs (zoals een salarisstrook) gevraagd. Hiervan wordt ook een kopie opgenomen in het dossier van Alphera Financial Services. Daarna kan via uw Subaru dealer tot uitbetaling van het kredietbedrag worden overgegaan. De aflossingscapaciteit is afhankelijk van de hiervoor genoemde elementen. Voorbeelden van hoe deze aflossingscapaciteit kan zijn: Voorbeeld 1 Netto maandsalaris 1.700,- Huur 385,- Kosten levensonderhoud 765,- Aflossingscapaciteit 550,- Voorbeeld 2 Netto maandsalaris 2.800,- Hypotheek (netto) 500,- Alimentatie 450,- Kosten levensonderhoud 1.260,- Aflossingscapaciteit 590,- 8

9 6. Tarieven De kredietvergoeding, de betalingsregeling, het effectieve kredietvergoedingspercentage alsmede de (theoretische) looptijd staan vermeld in de tariefsinformatietabellen, welke weergegeven staan onder de desbetreffende producten. De rentetarieven kunnen wijzigingen ondergaan. Daarom raden wij u aan om altijd te informeren welke tariefbijlage actueel is. 7. Privacy De bij de kredietaanvraag verstrekte persoonsgegevens en de eventueel andere te overleggen persoonsgegevens kunnen worden opgenomen in de door Alphera Financial Services gevoerde persoonsregistratie. Deze persoonsregistratie is bij het College Bescherming Persoonsgegevens aangemeld. Een kopie van aanmelding wordt op verzoek door Alphera Financial Services verstrekt. De verstrekte gegevens worden verwerkt ten behoeve van het aangaan en uitvoeren van de overeenkomsten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip van de voorkoming en bestrijding van fraude en het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand. Meer informatie? Voor meer informatie kunt u zich wenden tot uw Subaru dealer of ALPHERA Financial Services Postadres: Postbus HV Rijswijk Bezoekadres: Laan van Vredenoord DA Rijswijk Tel. (070) Fax (070) KvK AFM Bureau Krediet Registratie (BKR) Alphera Financial Services is aangesloten bij het Bureau Kredietregistratie (BKR) te Tiel. Het BKR heeft ten doel het bevorderen van een maatschappelijk verantwoorde dienstverlening op financieel gebied. Alphera Financial Services is verplicht kredieten aan natuurlijke personen van meer dan EUR 500 met een looptijd van tenminste 3 maanden aan te melden. Daarbij worden de gegevens van het verleende krediet bij de totstandkoming van de overeenkomst geregistreerd bij het BKR. Als u een betalingsachterstand heeft, is Alphera Financial Services verplicht dit te melden bij het BKR. Daaraan voorafgaand zal Alphera Financial Services u waarschuwen dat de achterstand bij het BKR wordt gemeld als u langer wacht met betalen. Alphera Financial Services is tevens wettelijk verplicht gebruik te maken van de bij het BKR geregistreerde gegevens. De toetsing heeft betrekking op bestaande leningen en het aflossingsbedrag. De geregistreerde gegevens zijn te raadplegen door de betrokken persoon of personen en voor het bij BKR aangesloten instellingen. Voor meer informatie wordt u verwezen naar 9. Klachtenprocedure Bij klachten kan contact worden opgenomen met Alphera Financial Services. Alphera Financial Services werkt met een interne klachtenprocedure en klachtenreglement, welke u kunt opvragen. Wij verzoeken u uw klacht schriftelijk in te dienen. U kunt uw brief sturen naar Alphera Financial Services, Postbus 5810, 2280 HV Rijswijk. Indien uw klacht niet naar tevredenheid is opgelost, kunt u uw klacht indienen bij de Geschillencommissie KiFiD via internet (www.kifid) of per telefoon (0900-FKLACHT ofwel ). 9

Prospectus EN OVERIGE PRODUCTINFORMATIE NVF VOORSCHOTBANK Persoonlijke Lening

Prospectus EN OVERIGE PRODUCTINFORMATIE NVF VOORSCHOTBANK Persoonlijke Lening VOORSCHOTBANK Entrada 600 1096 ET Amsterdam Postbus 20585 1001 NN Amsterdam E-mail: info@nvfvoorschotbank.nl Prospectus EN OVERIGE PRODUCTINFORMATIE NVF VOORSCHOTBANK Persoonlijke Lening Bij een NVF adviseur

Nadere informatie

Entrada 600. Postbus 20585. P ro s p ectus. EN OVERIGE PRODUCTINFORMATIE NVF VOORSCHOTBANK Persoonl i j k e Lenin g

Entrada 600. Postbus 20585. P ro s p ectus. EN OVERIGE PRODUCTINFORMATIE NVF VOORSCHOTBANK Persoonl i j k e Lenin g VOORSCHOTBANK Entrada 600 1096 ET Amsterdam Postbus 20585 1001 NN Amsterdam E-mail: info@nvfvoorschotbank.nl P ro s p ectus EN OVERIGE PRODUCTINFORMATIE NVF VOORSCHOTBANK Persoonl i j k e Lenin g Bij een

Nadere informatie

36-7514-424 A/0506. Prospectus en overige productinformatie Huurkoop en Particuliere Lease

36-7514-424 A/0506. Prospectus en overige productinformatie Huurkoop en Particuliere Lease 36-7514-424 A/0506 Prospectus en overige productinformatie Huurkoop en Particuliere Lease Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening 3 InterBank op internet 4 Uw adviseur 4 PROSPECTUS

Nadere informatie

36-7514-426 C/0507. Prospectus en overige productinformatie Persoonlijke Lening

36-7514-426 C/0507. Prospectus en overige productinformatie Persoonlijke Lening 36-7514-426 C/0507 Prospectus en overige productinformatie Persoonlijke Lening Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening 3 InterBank op internet 4 Uw adviseur 4 PROSPECTUS 5 Prospectus

Nadere informatie

36-7514-424 B/1006. Prospectus en overige productinformatie Huurkoop en Particuliere Lease

36-7514-424 B/1006. Prospectus en overige productinformatie Huurkoop en Particuliere Lease 36-7514-424 B/1006 Prospectus en overige productinformatie Huurkoop en Particuliere Lease Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening 3 InterBank op internet 4 Uw adviseur 4 PROSPECTUS

Nadere informatie

36-7514-426 B/1006. Prospectus en overige productinformatie Persoonlijke Lening

36-7514-426 B/1006. Prospectus en overige productinformatie Persoonlijke Lening 36-7514-426 B/1006 Prospectus en overige productinformatie Persoonlijke Lening Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening 3 InterBank op internet 4 Uw adviseur 4 PROSPECTUS 5 Prospectus

Nadere informatie

Prospectus en overige productinformatie Huurkoop en Particuliere Lease

Prospectus en overige productinformatie Huurkoop en Particuliere Lease Prospectus en overige productinformatie Huurkoop en Particuliere Lease Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening 3 InterBank op internet 4 Uw adviseur 4 PROSPECTUS 5 Prospectus Huurkoop

Nadere informatie

Santander Consumer Finance Benelux B.V. Prospectus Persoonlijke Lening

Santander Consumer Finance Benelux B.V. Prospectus Persoonlijke Lening B.V. Prospectus Persoonlijke Lening Wie zijn wij? B.V. is een onafhankelijke financieringsmaatschappij die u een uitgebreid pakket aan diensten biedt rond financiering en leasing, gespecialiseerd in het

Nadere informatie

Prospectus en overige productinformatie Persoonlijke Lening

Prospectus en overige productinformatie Persoonlijke Lening Prospectus en overige productinformatie Persoonlijke Lening Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening 3 InterBank op internet 4 Uw adviseur 4 PROSPECTUS 5 Prospectus Persoonlijke Lening

Nadere informatie

PROSPECTUS PERSOONLIJKE LENING

PROSPECTUS PERSOONLIJKE LENING PROSPECTUS PERSOONLIJKE LENING INHOUDSOPGAVE PAG. 1 Waarom deze prospectus? 2 2 Verantwoord lenen bij InterBank 2 2.1 InterBank op internet 3 2.2 Uw adviseur 3 3 De persoonlijke lening 4 3.1 Belangrijkste

Nadere informatie

PROSPECTUS HUURKOOP EN PARTICULIERE LEASE

PROSPECTUS HUURKOOP EN PARTICULIERE LEASE PROSPECTUS HUURKOOP EN PARTICULIERE LEASE INHOUDSOPGAVE PAG. 1 Waarom deze prospectus? 2 2 Verantwoord lenen bij InterBank 2 2.1 InterBank op internet 3 2.2 Uw adviseur 3 3 Prospectus huurkoop consumptief

Nadere informatie

Santander Consumer Finance Benelux B.V. Prospectus Doorlopend Krediet

Santander Consumer Finance Benelux B.V. Prospectus Doorlopend Krediet B.V. Prospectus Doorlopend Krediet Wie zijn wij? B.V. is een onafhankelijke financieringsmaatschappij die u een uitgebreid pakket aan diensten biedt rond financiering en leasing, gespecialiseerd in het

Nadere informatie

Prospectus Persoonlijke Lening

Prospectus Persoonlijke Lening Prospectus Persoonlijke Lening Inhoudsopgave Pagina Op verantwoorde wijze lenen 1 Wat is een persoonlijke lening? 1 Aanvraagprocedure 1 Bepaling kredietwaardigheid en wijze van risicobeoordeling 2 Twee

Nadere informatie

Prospectus Doorlopend Krediet Niet-doorlopend Krediet versie 241108

Prospectus Doorlopend Krediet Niet-doorlopend Krediet versie 241108 Prospectus Doorlopend Krediet Niet-doorlopend Krediet versie 241108 Versie 241108 Prospectus Inhoudsopgave 1. Algemene inleiding 2. Aflopend Krediet 2.1. De financieringsaanvraag 2.2. De afwikkeling 2.3.

Nadere informatie

Prospectus. Entrada 600. 1096 ET Amsterdam. Postbus 20585. 1001 NN Amsterdam. E-mail: info@nvfvoorschotbank.nl

Prospectus. Entrada 600. 1096 ET Amsterdam. Postbus 20585. 1001 NN Amsterdam. E-mail: info@nvfvoorschotbank.nl VOORSCHOTBANK PROFIJTLENEN KREDIETBANK Entrada 600 1096 ET Amsterdam Postbus 20585 1001 NN Amsterdam E-mail: info@nvfvoorschotbank.nl Prospectus Bij een NVF adviseur is het vertrouwd geld lenen NVF Voorschotbank,

Nadere informatie

Prospectus EN OVERIGE PRODUCTINFORMATIE NVF VOORSCHOTBANK Doorlopend Krediet

Prospectus EN OVERIGE PRODUCTINFORMATIE NVF VOORSCHOTBANK Doorlopend Krediet VOORSCHOTBANK Entrada 600 1096 ET Amsterdam Postbus 20585 1001 NN Amsterdam E-mail: info@nvfvoorschotbank.nl Prospectus EN OVERIGE PRODUCTINFORMATIE NVF VOORSCHOTBANK Doorlopend Krediet Bij een NVF adviseur

Nadere informatie

Prospectus EN OVERIGE PRODUCTINFORMATIE NVF VOORSCHOTBANK Doorlopend Krediet

Prospectus EN OVERIGE PRODUCTINFORMATIE NVF VOORSCHOTBANK Doorlopend Krediet VOORSCHOTBANK PROFIJTLENEN Entrada 600 1096 ET Amsterdam Postbus 20585 1001 NN Amsterdam E-mail: info@nvfvoorschotbank.nl Prospectus EN OVERIGE PRODUCTINFORMATIE NVF VOORSCHOTBANK Doorlopend Krediet Bij

Nadere informatie

Prospectus Doorlopend Krediet

Prospectus Doorlopend Krediet Prospectus Doorlopend Krediet Inhoudsopgave Op verantwoorde wijze lenen 1 Wat is een doorlopend krediet? 1 Aanvraagprocedure 1 Bepaling kredietwaardigheid en wijze van risicobeoordeling 2 Twee voorbeelden

Nadere informatie

Prospectus EN OVERIGE PRODUCTINFORMATIE NVF VOORSCHOTBANK Doorlopend Krediet

Prospectus EN OVERIGE PRODUCTINFORMATIE NVF VOORSCHOTBANK Doorlopend Krediet VOORSCHOTBANK Entrada 600 1096 ET Amsterdam Postbus 20585 1001 NN Amsterdam E-mail: info@nvfvoorschotbank.nl Prospectus EN OVERIGE PRODUCTINFORMATIE NVF VOORSCHOTBANK Doorlopend Krediet Bij een NVF adviseur

Nadere informatie

E n t r a d a 6 0 0. P o s t b u s 2 0 5 8 5. P ro s p e c t u s

E n t r a d a 6 0 0. P o s t b u s 2 0 5 8 5. P ro s p e c t u s V O O R S C H O T B A N K E n t r a d a 6 0 0 1 0 9 6 E T A m s t e rd a m P o s t b u s 2 0 5 8 5 1 0 0 1 N N A m s t e rd a m E - m a i l : i n f o @ n v f v o o r s c h o t b a n k. n l P ro s p e c

Nadere informatie

Prospectus. Consumptief Krediet. Persoonlijke oplossingen voor uw levensstijl

Prospectus. Consumptief Krediet. Persoonlijke oplossingen voor uw levensstijl Prospectus Consumptief Krediet Persoonlijke oplossingen voor uw levensstijl GMAC Nederland N.V. is een financieringsmaatschappij, die haar financiële diensten voornamelijk via de Opel en Chevrolet dealers

Nadere informatie

Prospectus Doorlopend Krediet

Prospectus Doorlopend Krediet Prospectus Doorlopend Krediet Inhoudsopgave Pagina Op verantwoorde wijze lenen 1 Wat is een doorlopend krediet? 1 Aanvraagprocedure 1 Bepaling kredietwaardigheid en wijze van risicobeoordeling 2 Drie voorbeelden

Nadere informatie

Stationair Krediet Toer Krediet de voorwaarden

Stationair Krediet Toer Krediet de voorwaarden Stationair Krediet Toer Krediet de voorwaarden Prettig geregeld. Doel en inhoud van deze prospectus Omdat niet alleen de technische aspecten, maar ook de financiële kanten een belangrijke rol spelen bij

Nadere informatie

Inhoudsopgave. IDM maakt het mogelijk. Algemeen. Lenen op maat doet u bij IDM Bank. Contractvoorwaarden. Hoeveel kunt u lenen?

Inhoudsopgave. IDM maakt het mogelijk. Algemeen. Lenen op maat doet u bij IDM Bank. Contractvoorwaarden. Hoeveel kunt u lenen? Inhoudsopgave IDM maakt het mogelijk Waarom deze folder? IDM op internet Lenen op maat doet u bij IDM Bank 1. Doorlopend Krediet Doorlopend Hypotheek Krediet IDM BankPas 2. Persoonlijke Lening 3. Huurkoop

Nadere informatie

36-7514-430 B/0507. Prospectus en overige productinformatie PlusKrediet

36-7514-430 B/0507. Prospectus en overige productinformatie PlusKrediet 36-7514-430 B/0507 Prospectus en overige productinformatie PlusKrediet Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening 3 Uw adviseur 4 PROSPECTUS 4 Prospectus PlusKrediet 5 Belangrijkste kenmerken

Nadere informatie

Prospectus. Consumptief Krediet. April 2011. De Nederlandse Voorschotbank B.V. Postbus 855 1000 AW Amsterdam Entrada 600 1096 ET Amsterdam

Prospectus. Consumptief Krediet. April 2011. De Nederlandse Voorschotbank B.V. Postbus 855 1000 AW Amsterdam Entrada 600 1096 ET Amsterdam De Nederlandse Voorschotbank B.V. Postbus 855 1000 AW Amsterdam Entrada 600 1096 ET Amsterdam t. 020 312 52 00 f. 020 312 54 11 e. info@denederlandsevoorschotbank.nl i. www.denederlandsevoorschotbank.nl

Nadere informatie

Inhoudsopgave. InterBank, de juiste keuze voor uw lening! 2. Waarom deze brochure 3. InterBank BetaalGarantie 9. Zakelijk Krediet 12

Inhoudsopgave. InterBank, de juiste keuze voor uw lening! 2. Waarom deze brochure 3. InterBank BetaalGarantie 9. Zakelijk Krediet 12 Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening! 2 Waarom deze brochure 3 Doorlopend Krediet 4 Persoonlijke Lening 7 Huurkoop 7 Particuliere Lease 8 Seniorenlening 8 InterBank BetaalGarantie

Nadere informatie

Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening! Waarom deze prospectus Uw adviseur Tarieven Effectieve rente op jaarbasis

Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening! Waarom deze prospectus Uw adviseur Tarieven Effectieve rente op jaarbasis Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening! 2 Waarom deze prospectus 3 Uw adviseur 3 Tarieven 3 Effectieve rente op jaarbasis 3 Lenen op maat 3 Overzicht van de bij InterBank beschikbare

Nadere informatie

36-7514-428 C/0507. Prospectus en overige productinformatie Doorlopend Krediet

36-7514-428 C/0507. Prospectus en overige productinformatie Doorlopend Krediet 36-7514-428 C/0507 Prospectus en overige productinformatie Doorlopend Krediet Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening 3 InterBank op internet 4 Uw adviseur 4 PROSPECTUS 5 Prospectus

Nadere informatie

36-7514-428 B/1006. Prospectus en overige productinformatie Doorlopend Krediet

36-7514-428 B/1006. Prospectus en overige productinformatie Doorlopend Krediet 36-7514-428 B/1006 Prospectus en overige productinformatie Doorlopend Krediet Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening 3 InterBank op internet 4 Uw adviseur 4 PROSPECTUS 5 Prospectus

Nadere informatie