Stationair Krediet Toer Krediet de voorwaarden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stationair Krediet Toer Krediet de voorwaarden"

Transcriptie

1 Stationair Krediet Toer Krediet de voorwaarden Prettig geregeld.

2 Doel en inhoud van deze prospectus Omdat niet alleen de technische aspecten, maar ook de financiële kanten een belangrijke rol spelen bij de aanschaf van een nieuwe of een gebruikte auto, wilt u graag zakendoen met een financier die zicht heeft op alle kanten van de aanschaf. Financieren bij ons is daarom een goede optie. U kunt door onze ervaring in de auto en in de financiële branche rekenen op een professioneel financieringsadvies. 2 In deze prospectus vertellen wij u meer over onze financiële producten voor de particulier, de effectieve rente op jaarbasis, de financieringsaanvraag en de Algemene Voorwaarden. Aan de hand van duidelijke rekenvoorbeelden lichten wij het AutoCash Stationair Krediet en het AutoCash Toer Krediet toe. De in deze prospectus vermelde voorwaarden hebben betrekking op financieringsovereenkomsten die zijn afgesloten na 1 januari De prospectus is vervaardigd door Volkswagen Bank, hierna te noemen de kredietgever. 3 AutoCash voorziet voor de particuliere automobilist in een tweetal financieringsproducten, elk afgestemd op de wensen van de verschillende klanten. Het AutoCash Stationair Krediet Het AutoCash Toer Krediet

3 Uw dealer is volledig op de hoogte van deze het krediet. Hierin komen alle kosten van het krediet producten en kan een financiering op maat voor u tot uitdrukking. De effectieve rente op jaarbasis wordt verzorgen.vraag hem gerust om een geheel vrijblijvend door alle kredietgevers op dezelfde manier berekend. financieringsvoorstel. DE FINANCIERINGSAANVRAAG KREDIETVORM Hoe werkt uw financieringsaanvraag in Het AutoCash Stationair Krediet is een zogenaamd de praktijk? aflopend krediet. De kredietgever betaalt de kredietsom Bij de aanschaf van uw auto zal de manier waarop u die dit kan zijn de gehele aanschafprijs of een gedeelte betaalt een aandachtspunt zijn. Uw dealer bespreekt daarvan rechtstreeks aan uw dealer. Het door u met u graag de verschillende financieringsmogelijk- geleende bedrag vermeerderd met rente betaalt u in heden. U kiest zelf de financiering, die het best bij u 4 van te voren vastgestelde maandtermijnen terug aan de kredietgever. Het AutoCash Toer Krediet is een door- past. Daarna kunt u, samen met uw dealer, het aanvraagformulier invullen.wij beoordelen uw aanvraag 5 lopend krediet waarbij u maandelijks een minimale vast- persoonlijk, vertrouwelijk en deskundig. gesteld percentage aan aflossing en rente betaalt. Lopende financieringen kunnen wij eventueel overnemen. Indien u een lopende financiering bij de krediet- DE RENTE gever of bij een andere instelling heeft, die betrekking heeft op het object dat u wilt inruilen, kunnen wij deze Het rentepercentage wordt bij een aflopend krediet financiering eveneens overnemen. U kunt er ook voor aan het begin van het contract vastgesteld en blijft kiezen deze financiering af te lossen. ongewijzigd gedurende de looptijd van de financiering. De beoordeling EFFECTIEVE RENTE OP JAARBASIS U komt in beginsel voor een financiering bij de De effectieve rente op jaarbasis, zoals vermeld in de financieringsovereenkomst, is een prijsaanduiding voor kredietgever in aanmerking, indien u: beschikt over vaste of regelmatige inkomsten; minimaal de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt, doch niet ouder bent dan 72 jaar;

4 Nederlands ingezetene bent of beschikt over een permanente verblijfsvergunning; in het bezit bent van een geldig Nederlands rijbewijs. Ook houden wij bij de beoordeling rekening met: de looptijd van de financiering in verhouding tot de leeftijd van de auto. De looptijd van een financiering van een nieuwe auto zal in het algemeen langer Om de aanvraag zo snel en verantwoord mogelijk te kunnen zijn dan de looptijd van een financiering op behandelen, moeten wij enig inzicht hebben in uw financiële gegevens.wij kunnen u bijvoorbeeld vragen het volgende te overleggen: geldige legitimatie of verblijfsvergunning; een bewijs van uw inkomsten (bijvoorbeeld een recente originele loonstrook en/of bankafschrift). een gebruikte auto; uw leeftijd; of u werkzaam bent in een vast dienstverband en de duur van het dienstverband; de uitkomst van een BKR-toetsing in verband met het betalingsverleden (zie pag. 16). 6 Inkomsten en lasten Een belangrijk onderdeel bij de beoordeling is de Voorts adviseren wij u in het algemeen de looptijd van het krediet in overeenstemming te brengen met 7 zogenaamde inkomsten/lasten-verhouding. de economische levensduur (gebruiksduur) van het Deze verhouding houdt in dat de door u te betalen bestedingsdoel. maandelijkse lasten een niet te zware stempel gaan drukken op uw inkomen. Daarom zullen wij rekening houden met de volgende aspecten: de hoogte van de inkomsten van u en/of uw partner; de hoogte van uw woonlasten (zoals hypotheekof huurlasten), inclusief de lasten voor gas, water Praktijkvoorbeeld 1 van het AutoCash Stationair Krediet U bent 29 jaar, ongehuwd en werkzaam als Account Manager. Uw inkomen bedraagt 1.500,- netto per maand. U heeft uw oog laten vallen op een occasion en licht; uw overige financiële maandelijkse verplichtingen; uw eventuele lopende financieringen. van 2 jaar oud. De koopsom is 8.000,-. U heeft al 2.500,- gespaard. Dit bedrag wilt u gebruiken als aanbetaling. Blijft over een te financieren bedrag van 5.500,-. Bij een looptijd van 3 jaar en een slottermijn van 2.400,- komt dit neer op een maandtermijn van 115,05 (bij een effectieve rente op jaarbasis van 8,9%).

5 Zo berekenen wij uw afloscapaciteit per maand Zo berekenen wij uw afloscapaciteit per maand Netto inkomen * 1.500,00 Netto inkomen* 2.200,00 Af: - Huur 225,00 Af: - Huur 400,00 - Gas, licht en water 100,00 - Gas, licht en water 100,00 - Levensonderhoud 450,00 - Levensonderhoud 650,00 Totaal uitgaven 775,00 Totaal uitgaven 1.150,00 Kredietruimte 725,00 Kredietruimte 1.050,00 Af: - Stationair Krediet 115,05 Af: - Stationair Krediet 200,43 Resteert: 609,95 Resteert: 849,57 * inkomen exclusief vakantiegeld en toeslagen. * inkomen exclusief vakantiegeld, kinderbijslag en toeslagen. 8 Praktijkvoorbeeld 2 van het AutoCash Stationair Krediet Overzicht rekenvoorbeelden Contant prijs 8.000, ,00 9 U bent 38 jaar, gehuwd, heeft 2 kinderen en u hebt Aanbetaling/Inruil 2.500, ,00 een vast inkomen uit een dienstverband. Uw inkomen Kredietsom 5.500, ,00 bedraagt 2.200,- netto per maand. U wilt uw Looptijd in mnd huidige auto inruilen en een nieuwe aanschaffen. Maandtermijn 115,05 200,43 Voor de oude auto krijgt u een inruilprijs van Slottermijn 2.400, , ,-, wat u gebruikt als aanbetaling. De koopsom Kredietvergoeding 1.041, ,48 van de nieuwe auto is ,-. Het te financieren Eff. rente per jaar 8,9% 8,9% bedrag is ,-. U kiest voor een looptijd van Prijs bij verkoop 3 jaar, hetgeen neerkomt op een maandtermijn van op afbetaling 9.041, ,48 200,43 (bij een effectieve rente op jaarbasis van 8,9% en een slottermijn van 9.500,-).

6 De afwikkeling Voor meer informatie over de klachtenprocedure Na goedkeuring van uw aanvraag wordt de financie- kunt u raadplegen. ringsovereenkomst opgemaakt. Na aanvaarding en ondertekening van de overeenkomst door alle par- Kredietvergoeding tijen, betalen wij de kredietsom uit.tevens ontvangt u Hoe berekent u de kredietvergoeding? Voor de aan- van de kredietgever een kopie van de overeenkomst. schaf van de in voorbeeld 1 vermelde auto wilt u een U ondertekent een incassomachtiging die de krediet- bedrag lenen van 5.500,- dat u terug wilt betalen in gever het recht geeft de vervallen termijnen 36 maandtermijnen van 115,05. periodiek van uw rekening af te schrijven. U behoeft voor de betaling geen verdere actie te ondernemen. Om de kredietvergoeding te berekenen, vermenig- Via uw bank- of giro-afschriften behoudt u een goed vuldigt u het maandbedrag met het aantal termijnen overzicht op het betalingsverloop. plus de slottermijn. Daar trekt u vervolgens de door 10 Afwijzing Indien u bij de kredietgever wordt afgewezen voor u gewenste kredietsom weer van af. Berekening 36 maandtermijnen 11 een financiering, dan geven wij u op uw verzoek de redenen van de afwijzing. Deze redenen ontvangt u 36 x 115,05 (maandtermijn) + schriftelijk van ons ,- (slottermijn) 6.541,80 Af: (kredietsom) 5.500,00 Klachtenprocedure Kredietvergoeding 1.041,80 Indien u het niet eens bent met het definitieve (effectieve rente op jaarbasis in dit voorbeeld is 8,9%) antwoord van de financieringsmaatschappij, kunt u een brief schrijven aan: De Commissie van Toezicht van de VFN Postbus AH Amsterdam

7 Andere voorbeelden Berekening 36 maandtermijnen is afhankelijk van de verstreken looptijd. De kosten worden berekend volgens onderstaand schema: Kredietsom 2.500, ,00 Looptijd (maanden) Vervroegde aflossing Maandtermijn 113,70 236,95 Kredietvergoeding 228, ,20 eff.rente op jaarbasis 8,9% 8,9% Kredietsom , ,00 Verstreken looptijd: t/m 1/5 deel van 1/5 tot 2/5 deel van 2/5 tot 3/5 deel meer dan 3/5 deel Kosten 5% van de totale kredietsom 3% van de totale kredietsom 2% van de totale kredietsom geen kosten Looptijd (maanden) Maandtermijn 308,43 410,87 Voorbeeld 12 Kredietvergoeding 2.304, ,20 eff.rente op jaarbasis 8,9% 8,9% Als de oorspronkelijke kredietsom ,- is, de oorspronkelijke looptijd 36 maanden bedraagt en er 13 wordt na 18 maanden volledig vervroegd afgelost, dan zijn de kosten 2% van de totale kredietsom, ALGEMENE VOORWAARDEN oftewel een bedrag van 200,- (2% over ,-). Lost u na 24 maanden geheel vervroegd af, dan zijn Op de overeenkomst, die u sluit met de kredietgever, deze kosten 0% van de totale kredietsom, dus u zijn de Algemene Voorwaarden van Volkswagen Bank betaalt geen kosten. De hoogte van de vergoeding van toepassing. Deze Algemene Voorwaarden hebben hangt dus af van het tijdstip waarop u aflost. onder andere betrekking op de volgende onderwerpen: 2. Bij een gedeeltelijke vervroegde aflossing worden a.vervroegde aflossing geen kosten in rekening gebracht en zal aan het eind 1. Bij een algehele vervroegde aflossing worden kosten van de looptijd een herberekening van de krediet- in rekening gebracht. Deze kosten worden berekend vergoeding plaatsvinden. Dit zou kunnen betekenen dat over de totale kredietsom. De omvang van deze kosten u nog recht heeft op een bedrag aan renterestitutie.

8 b. Betalingsachterstand 4. De kredietnemer is in staat van faillissement komen Indien in het betalingverloop een achterstand is opge- te verkeren. treden, wordt u door ons in gebreke gesteld. 5. De kredietnemer heeft het tot zekerheid verbonden Wij zullen u, indien u nalatig blijft in de verplichting tot object verduisterd. betaling, vanaf het tijdstip van verstrijken van de in de 6. De kredietnemer heeft aan de kredietgever, met het ingebrekestelling genoemde termijn voor nakoming, ver- oog op het aangaan van de overeenkomst, bewust tragingsrente berekenen. Deze vertragingsrente wordt onjuiste inlichtingen verstrekt, van dien aard, dat de op dagbasis berekend en is gebaseerd op de effectieve kredietgever de overeenkomst niet, of niet onder rente op jaarbasis zoals vermeld in de overeenkomst. dezelfde voorwaarden zou hebben aangegaan. c.vervroegde opeisbaarheid d. Kwijtschelding bij overlijden De kredietgever zal niet eerder tot vervroegde Indien u voor het bereiken van de 70-jarige leeftijd 14 opeising van het door de kredietnemer verschuldigde overgaan dan zich één van de hierna genoemde komt te overlijden en u alle betalingen op tijd verricht heeft, dan wordt het resterende saldo, dat u 15 gebeurtenissen heeft voorgedaan. uit hoofde van de overeenkomst verschuldigd bent, tot een maximum van ,- kwijtgescholden. 1. De kredietnemer is tenminste twee maanden achter- De kwijtschelding betreft alleen de eerste contractant. stallig met betaling van een vervallen termijnbedrag en blijft na ingebreke te zijn gesteld nalatig in de e.adreswijziging nakoming van zijn verplichtingen. Eventuele adreswijzigingen dient u zo spoedig 2. De kredietnemer heeft Nederland metterwoon mogelijk aan de kredietgever door te geven. verlaten, dan wel men kan redelijkerwijs aannemen dat kredietnemer binnen enkele maanden Nederland f.verzekering metterwoon zal verlaten. U bent verplicht bij het gebruik van de auto een 3. De kredietnemer is overleden en kredietgever heeft goede verzekering af te sluiten.wij kunnen bij de gegronde redenen om aan te nemen dat de financiering van een nieuwe of bijna nieuwe auto als verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet voorwaarde stellen, dat deze verzekering een nagekomen zullen worden. zogenaamde all-risk verzekering is. U bent evenwel

9 vrij in de keuze bij welke verzekeringsmaatschappij gevestigd te Tiel. Het doel van het BKR is ervoor te u deze all-risk verzekering en eventuele andere zorgen, dat u als kredietnemer een niet te zware verzekeringen wenst af te sluiten. schuldenlast op u neemt. Daarnaast draagt het BKR er toe bij het risico van wanbetaling voor de krediet- g. Zekerheden gevers zoveel mogelijk te beperken. Dit doel wordt Het eigendom van de auto blijft gedurende de looptijd nagestreefd door het verzamelen, vastleggen en van de financiering bij de kredietgever. Na volledige ordenen van gegevens van alle personen die een betaling van hetgeen u aan de kredietgever verschuldigd financiering zijn aangegaan. bent, gaat het volledige eigendom automatisch op u De kredietgeverzal iedere aanvraag van een financie- over. In geval van vervroegde opeisbaarheid heeft een ring toetsen bij het BKR.Tevens is Volkswagen Bank kredietgever de mogelijkheid afgifte van het gefinan- als bank verplicht iedere met onze maatschappij cierde object te vorderen, tenzij inmiddels meer dan afgesloten financieringsovereenkomst bij het BKR te 16 75% van de kredietsom is afgelost. Bij afgifte van het object wordt de overeenkomst ontbonden. Indien de melden en van eventuele achterstanden, groter dan twee maanden, opgave te doen. 17 kredietnemer binnen 14 dagen nadat hij de zaak heeft afgegeven, het achterstallige bedrag inclusief de DOORLOPEND KREDIET vertragingsvergoeding voldoet, wordt het object aan de kredietnemer teruggegeven en de ontbinding van Het AutoCash Toer Krediet is een doorlopend geld- de overeenkomst ongedaan gemaakt. Bij herhaalde krediet waarbij u als kredietnemer op verschillende afgifte wordt het object alleen teruggegeven bij tijdstippen geldbedragen bij ons kunt opnemen, voor algehele aflossing door kredietnemer. zover het uitstaande saldo een bepaald bedrag (de met u afgesproken kredietlimiet) niet overschrijdt. BKR Na opname gaat u een maandelijks overeengekomen bedrag betalen voor rente en aflossing. De Volkswagen Bank is als deelnemer aangesloten bij De rente bij een doorlopend krediet is variabel en de Stichting Bureau Krediet Registratie (het BKR), wordt berekend over het opgenomen bedrag.

10 Theoretische looptijd Twee praktijkvoorbeelden: Bij de berekening van de theoretische looptijd wordt er van uitgegaan dat: 1. Berekening afloscapaciteit de krediettransactie overeenkomstig de bij het aangaan van de krediettransactie vastgestelde Netto inkomen * 1.500,00 betalingsregeling wordt afgewikkeld. Af: - Huur 230,00 geen wijzigingen optreden in de kredietvergoeding, - Gas, licht en water 100,00 tenzij het wijzigingen betreft waarvan de omvang bij - Levensonderhoud (stelpost) 450,00 het aangaan van de krediettransactie is vastgesteld. Over voor overige financiële het uitstaand saldo op het tijdstip waarop door de verplichtingen, incl. de kredietgever een geldsom ter beschikking wordt nieuwe maandtermijn 720,00 gesteld onderscheidenlijk met het verschaffen van 18 het genot van een zaak of het verlenen van een dienst een aanvang wordt gemaakt, gelijk is aan de * inkomen exclusief vakantiegeld en toeslagen. 19 kredietlimiet, en 2. Berekening afloscapaciteit het uitstaand saldo niet toeneemt anders dan uit hoofde van het in rekening brengen van krediet- Netto inkomen * 2.200,00 vergoeding. Af: - Huur 450,00 - Gas, licht en water 100,00 DE FINANCIERINGSAANVRAAG EN DE VOORWAARDEN - Levensonderhoud (stelpost) 650,00 Over voor overige financiële verplichtingen, incl. de De aanvraag- en beoordelingsprocedure zijn hetzelfde nieuwe maandtermijn 1.000,00 als bij een aflopend krediet. * inkomen exclusief vakantiegeld en toeslagen.

11 Voorbeelden van betalingsregelingen Volkswagen Bank GmbH filiaal Nederland te Amersfoort. kredietlimiet 4.000, ,00 maandtermijn ALGEMENE VOORWAARDEN o.b.v. 2% 80,00 150,00 eff. rente per jaar 8,9% 8,9% rente per maand 0,7130% 0,7130% looptijd in maanden Op de overeenkomst, die u met ons sluit, zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden hebben onder andere betrekking op de volgende onderwerpen: kredietlimiet , ,00 maandtermijn a.vervroegde opeisbaarheid o.b.v. 2% 240,00 500,00 Het opgenomen krediet kan door de kredietgever 20 eff. rente per jaar 8,9% 8,9% rente per maand 0,7130% 0,7130% worden opgeëist, indien u: tenminste twee maanden achterstallig bent met 21 looptijd in maanden betaling van een vervallen termijnbedrag en (na het verstrijken van de termijn) nalatig blijft in De afwikkeling de nakoming van uw verplichting; Na goedkeuring van uw aanvraag wordt de overeen- Nederland metterwoon heeft verlaten, dan wel kan komst opgemaakt. Indien u akkoord gaat met deze worden aangenomen dat u Nederland binnen enkele overeenkomst en u een legitimatie- en inkomensbewijs maanden metterwoon zult verlaten; heeft overlegd, kunt u na ondertekening van het bent overleden en wij gegronde redenen hebben om contract over het krediet beschikken. U ontvangt dan aan te nemen dat de verplichtingen uit hoofde van een kopie van het contract. de overeenkomst niet nagekomen zullen worden; in staat van faillissement bent komen te verkeren, Administratie en beheer danwel de wet schuldsanering natuurlijke personen Zodra het krediet beschikbaar is gesteld, wordt op u van toepassing is verklaard; de administratie en het beheer overgenomen door met het oog op het aangaan van de overeenkomst

12 bewust onjuiste inlichtingen heeft verstrekt, van dien aard, dat wij de overeenkomst niet, of niet onder dezelfde voorwaarden zouden hebben aangegaan. Voor meer informatie verwijzen wij naar onze privacy coördinator op telefoonnummer: b.vervroegde aflossing Extra aflossingen kunnen altijd zonder kosten gedaan worden. 22 c.vertragingsvergoeding Deze vergoeding wordt verschuldigd indien u bij een uitstaand saldo hoger dan de kredietlimiet, na ingebrekestelling, nalatig blijft in uw verplichting tot betaling. Deze vertragingsrente wordt gebaseerd op de effectieve rente op jaarbasis zoals deze op dat moment op uw kredietovereenkomst van toepassing is en geschiedt in dagen nauwkeurig.tevens gelden verder dezelfde voorwaarden als bij het AutoCash Stationair Krediet. Wet Bescherming Persoonsgegevens Bij de aanvraag van een financiële dienst vragen wij om uw persoonsgegevens. Deze gegevens gebruikt de kredietgever voor het in behandeling nemen van een aanvraag, het accepteren ervan, voor het uitvoeren van een overeenkomst en ten behoeve van het voorkomen en bestrijden van fraude. Ook kunnen wij uw gegevens gebruiken om u te informeren over onze producten en diensten. AutoCash Postbus BC Amersfoort Tel.: Fax: Openingstijden: Dagelijks: uur Zaterdag: uur Volkswagen Bank GmbH filiaal Nederland is ingeschreven in het Handelsregister Eemland Wijzigingen voorbehouden. 23

Prospectus Doorlopend Krediet Niet-doorlopend Krediet versie 241108

Prospectus Doorlopend Krediet Niet-doorlopend Krediet versie 241108 Prospectus Doorlopend Krediet Niet-doorlopend Krediet versie 241108 Versie 241108 Prospectus Inhoudsopgave 1. Algemene inleiding 2. Aflopend Krediet 2.1. De financieringsaanvraag 2.2. De afwikkeling 2.3.

Nadere informatie

Kredietprospectus. Doorlopend Krediet Niet-doorlopend Krediet

Kredietprospectus. Doorlopend Krediet Niet-doorlopend Krediet Kredietprospectus Doorlopend Krediet Niet-doorlopend Krediet versie 01072010 Versie 241108 Prospectus Inhoudsopgave 1. Algemene inleiding 2. Aflopend Krediet (niet doorlopend krediet) 2.1. De financieringsaanvraag

Nadere informatie

Prospectus. Consumptief Krediet. April 2011. De Nederlandse Voorschotbank B.V. Postbus 855 1000 AW Amsterdam Entrada 600 1096 ET Amsterdam

Prospectus. Consumptief Krediet. April 2011. De Nederlandse Voorschotbank B.V. Postbus 855 1000 AW Amsterdam Entrada 600 1096 ET Amsterdam De Nederlandse Voorschotbank B.V. Postbus 855 1000 AW Amsterdam Entrada 600 1096 ET Amsterdam t. 020 312 52 00 f. 020 312 54 11 e. info@denederlandsevoorschotbank.nl i. www.denederlandsevoorschotbank.nl

Nadere informatie

Prospectus Consumptief Krediet

Prospectus Consumptief Krediet April 2011 Prospectus Consumptief Krediet Inhoud Doel van deze prospectus 3 1. De financieringsvormen van 4 De Nederlandse Voorschotbank 2. De aanvraagprocedure 5 Beoordeling van de aanvraag 5 Inkomsten

Nadere informatie

Santander Consumer Finance Benelux B.V. Prospectus Doorlopend Krediet

Santander Consumer Finance Benelux B.V. Prospectus Doorlopend Krediet B.V. Prospectus Doorlopend Krediet Wie zijn wij? B.V. is een onafhankelijke financieringsmaatschappij die u een uitgebreid pakket aan diensten biedt rond financiering en leasing, gespecialiseerd in het

Nadere informatie

Wat kunt u van ons verwachten?

Wat kunt u van ons verwachten? Advieswijzer Financiering en Verzekering Doel en inhoud Volkswagen Bank is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In die werkwijze staat u als klant

Nadere informatie

36-7514-424 B/1006. Prospectus en overige productinformatie Huurkoop en Particuliere Lease

36-7514-424 B/1006. Prospectus en overige productinformatie Huurkoop en Particuliere Lease 36-7514-424 B/1006 Prospectus en overige productinformatie Huurkoop en Particuliere Lease Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening 3 InterBank op internet 4 Uw adviseur 4 PROSPECTUS

Nadere informatie

Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 18.00 uur

Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 18.00 uur Kuifmees 50, 3435 RG Nieuwegein Postbus 417, 3430 AK Nieuwegein Tel.: (030) 607 37 07 Fax: (030) 607 37 87 info@denederlandsevoorschotbank.nl www.denederlandsevoorschotbank.nl Openingstijden: maandag t/m

Nadere informatie

36-7514-426 B/1006. Prospectus en overige productinformatie Persoonlijke Lening

36-7514-426 B/1006. Prospectus en overige productinformatie Persoonlijke Lening 36-7514-426 B/1006 Prospectus en overige productinformatie Persoonlijke Lening Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening 3 InterBank op internet 4 Uw adviseur 4 PROSPECTUS 5 Prospectus

Nadere informatie

Prospectus en overige productinformatie Huurkoop en Particuliere Lease

Prospectus en overige productinformatie Huurkoop en Particuliere Lease Prospectus en overige productinformatie Huurkoop en Particuliere Lease Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening 3 InterBank op internet 4 Uw adviseur 4 PROSPECTUS 5 Prospectus Huurkoop

Nadere informatie

36-7514-428 B/1006. Prospectus en overige productinformatie Doorlopend Krediet

36-7514-428 B/1006. Prospectus en overige productinformatie Doorlopend Krediet 36-7514-428 B/1006 Prospectus en overige productinformatie Doorlopend Krediet Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening 3 InterBank op internet 4 Uw adviseur 4 PROSPECTUS 5 Prospectus

Nadere informatie

Prospectus. Entrada 600. 1096 ET Amsterdam. Postbus 20585. 1001 NN Amsterdam. E-mail: info@nvfvoorschotbank.nl

Prospectus. Entrada 600. 1096 ET Amsterdam. Postbus 20585. 1001 NN Amsterdam. E-mail: info@nvfvoorschotbank.nl VOORSCHOTBANK PROFIJTLENEN KREDIETBANK Entrada 600 1096 ET Amsterdam Postbus 20585 1001 NN Amsterdam E-mail: info@nvfvoorschotbank.nl Prospectus Bij een NVF adviseur is het vertrouwd geld lenen NVF Voorschotbank,

Nadere informatie

36-7514-430 B/0507. Prospectus en overige productinformatie PlusKrediet

36-7514-430 B/0507. Prospectus en overige productinformatie PlusKrediet 36-7514-430 B/0507 Prospectus en overige productinformatie PlusKrediet Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening 3 Uw adviseur 4 PROSPECTUS 4 Prospectus PlusKrediet 5 Belangrijkste kenmerken

Nadere informatie

Prospectus EN OVERIGE PRODUCTINFORMATIE NVF VOORSCHOTBANK Persoonlijke Lening

Prospectus EN OVERIGE PRODUCTINFORMATIE NVF VOORSCHOTBANK Persoonlijke Lening VOORSCHOTBANK Entrada 600 1096 ET Amsterdam Postbus 20585 1001 NN Amsterdam E-mail: info@nvfvoorschotbank.nl Prospectus EN OVERIGE PRODUCTINFORMATIE NVF VOORSCHOTBANK Persoonlijke Lening Bij een NVF adviseur

Nadere informatie

PROSPECTUS HUURKOOP EN PARTICULIERE LEASE

PROSPECTUS HUURKOOP EN PARTICULIERE LEASE PROSPECTUS HUURKOOP EN PARTICULIERE LEASE INHOUDSOPGAVE PAG. 1 Waarom deze prospectus? 2 2 Verantwoord lenen bij InterBank 2 2.1 InterBank op internet 3 2.2 Uw adviseur 3 3 Prospectus huurkoop consumptief

Nadere informatie

Geld lenen. DEFAM. Uw heldere keuze.

Geld lenen. DEFAM. Uw heldere keuze. Geld lenen DEFAM. Uw heldere keuze. Het juiste krediet voor al uw wensen Uw droomauto gevonden, een nieuwe keuken aanschaffen, het huis verbouwen, de wasmachine vervangen, een wereldreis maken. Bijna

Nadere informatie

Prospectus en overige productinformatie Persoonlijke Lening

Prospectus en overige productinformatie Persoonlijke Lening Prospectus en overige productinformatie Persoonlijke Lening Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening 3 InterBank op internet 4 Uw adviseur 4 PROSPECTUS 5 Prospectus Persoonlijke Lening

Nadere informatie

Prospectus ABN AMRO Doorlopend Krediet

Prospectus ABN AMRO Doorlopend Krediet Prospectus ABN AMRO Doorlopend Krediet De flexibele leenoplossing van ABN AMRO Consumer Finance Waarom deze prospectus ABN AMRO Consumer Finance N.V. hierna te noemen ABN AMRO Consumer Finance is een financiële

Nadere informatie

Prospectus EN OVERIGE PRODUCTINFORMATIE NVF VOORSCHOTBANK Doorlopend Krediet

Prospectus EN OVERIGE PRODUCTINFORMATIE NVF VOORSCHOTBANK Doorlopend Krediet VOORSCHOTBANK PROFIJTLENEN Entrada 600 1096 ET Amsterdam Postbus 20585 1001 NN Amsterdam E-mail: info@nvfvoorschotbank.nl Prospectus EN OVERIGE PRODUCTINFORMATIE NVF VOORSCHOTBANK Doorlopend Krediet Bij

Nadere informatie

Entrada 600. Postbus 20585. P ro s p ectus. EN OVERIGE PRODUCTINFORMATIE NVF VOORSCHOTBANK Persoonl i j k e Lenin g

Entrada 600. Postbus 20585. P ro s p ectus. EN OVERIGE PRODUCTINFORMATIE NVF VOORSCHOTBANK Persoonl i j k e Lenin g VOORSCHOTBANK Entrada 600 1096 ET Amsterdam Postbus 20585 1001 NN Amsterdam E-mail: info@nvfvoorschotbank.nl P ro s p ectus EN OVERIGE PRODUCTINFORMATIE NVF VOORSCHOTBANK Persoonl i j k e Lenin g Bij een

Nadere informatie

Prospectus Doorlopend Krediet

Prospectus Doorlopend Krediet Prospectus Doorlopend Krediet Inhoudsopgave Op verantwoorde wijze lenen 1 Wat is een doorlopend krediet? 1 Aanvraagprocedure 1 Bepaling kredietwaardigheid en wijze van risicobeoordeling 2 Twee voorbeelden

Nadere informatie

PROSPECTUS PERSOONLIJKE LENING

PROSPECTUS PERSOONLIJKE LENING PROSPECTUS PERSOONLIJKE LENING INHOUDSOPGAVE PAG. 1 Waarom deze prospectus? 2 2 Verantwoord lenen bij InterBank 2 2.1 InterBank op internet 3 2.2 Uw adviseur 3 3 De persoonlijke lening 4 3.1 Belangrijkste

Nadere informatie

Prospectus EN OVERIGE PRODUCTINFORMATIE NVF VOORSCHOTBANK Doorlopend Krediet

Prospectus EN OVERIGE PRODUCTINFORMATIE NVF VOORSCHOTBANK Doorlopend Krediet VOORSCHOTBANK Entrada 600 1096 ET Amsterdam Postbus 20585 1001 NN Amsterdam E-mail: info@nvfvoorschotbank.nl Prospectus EN OVERIGE PRODUCTINFORMATIE NVF VOORSCHOTBANK Doorlopend Krediet Bij een NVF adviseur

Nadere informatie

Geld lenen. Postbus 178 3980 CD Bunnik. T (030) 659 66 00 F (030) 659 66 60 E info@defam.nl. www.defam.nl

Geld lenen. Postbus 178 3980 CD Bunnik. T (030) 659 66 00 F (030) 659 66 60 E info@defam.nl. www.defam.nl Geld lenen F L E X Postbus 178 3980 CD Bunnik T (030) 659 66 00 F (030) 659 66 60 E info@defam.nl www.defam.nl Het juiste krediet voor al uw wensen Uw droomauto gevonden, een nieuwe keuken aanschaffen,

Nadere informatie

36-7514-423 A/0506. Prospectus en overige productinformatie Doorlopend Hypotheek Krediet

36-7514-423 A/0506. Prospectus en overige productinformatie Doorlopend Hypotheek Krediet 36-7514-423 A/0506 Prospectus en overige productinformatie Doorlopend Hypotheek Krediet Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening 3 InterBank op internet 4 Uw adviseur 4 PROSPECTUS 5

Nadere informatie

Uw auto financieren? Dat doet u bij Alpha Credit Nederland

Uw auto financieren? Dat doet u bij Alpha Credit Nederland Uw auto financieren? Dat doet u bij Alpha Credit Nederland Huurkoop 2 Persoonlijke lening 4 Doorlopend krediet 6 Financieren van a tot z 8 Zeg maar wat u wilt weten 10 Goed om te weten 12 We brengen uw

Nadere informatie

PROSPECTUS PLUSKREDIET

PROSPECTUS PLUSKREDIET PROSPECTUS PLUSKREDIET INHOUDSOPGAVE PAG. 1 Waarom deze prospectus? 2 2 Verantwoord lenen bij InterBank 2 2.1 InterBank op internet 3 2.2 Uw adviseur 3 3 Het Pluskrediet 4 3.1 Belangrijkste kenmerken van

Nadere informatie

36-7514-423 B/1006. Prospectus en overige productinformatie Doorlopend Hypotheek Krediet

36-7514-423 B/1006. Prospectus en overige productinformatie Doorlopend Hypotheek Krediet 36-7514-423 B/1006 Prospectus en overige productinformatie Doorlopend Hypotheek Krediet Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening 3 InterBank op internet 4 Uw adviseur 4 PROSPECTUS 5

Nadere informatie

Inhoudsopgave. IDM maakt het mogelijk. Algemeen. Lenen op maat doet u bij IDM Bank. Contractvoorwaarden. Hoeveel kunt u lenen?

Inhoudsopgave. IDM maakt het mogelijk. Algemeen. Lenen op maat doet u bij IDM Bank. Contractvoorwaarden. Hoeveel kunt u lenen? Inhoudsopgave IDM maakt het mogelijk Waarom deze folder? IDM op internet Lenen op maat doet u bij IDM Bank 1. Doorlopend Krediet Doorlopend Hypotheek Krediet IDM BankPas 2. Persoonlijke Lening 3. Huurkoop

Nadere informatie

Inhoudsopgave. InterBank, de juiste keuze voor uw lening! 2. Waarom deze brochure 3. InterBank BetaalGarantie 9. Zakelijk Krediet 12

Inhoudsopgave. InterBank, de juiste keuze voor uw lening! 2. Waarom deze brochure 3. InterBank BetaalGarantie 9. Zakelijk Krediet 12 Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening! 2 Waarom deze brochure 3 Doorlopend Krediet 4 Persoonlijke Lening 7 Huurkoop 7 Particuliere Lease 8 Seniorenlening 8 InterBank BetaalGarantie

Nadere informatie