Prospectus ABN AMRO Doorlopend Krediet

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Prospectus ABN AMRO Doorlopend Krediet"

Transcriptie

1 Prospectus ABN AMRO Doorlopend Krediet De flexibele leenoplossing van ABN AMRO Consumer Finance Waarom deze prospectus ABN AMRO Consumer Finance N.V. hierna te noemen ABN AMRO Consumer Finance is een financiële dienstverlener die actief is als aanbieder van het ABN AMRO Doorlopend Krediet. Op basis van de wetgeving voor financiële dienstverleners zijn aanbieders van kredieten verplicht een prospectus op internet beschikbaar te houden en op verzoek van de consument onmiddellijk en kosteloos te verstrekken. In het prospectus wordt informatie gegeven over een aantal in de wet bepaalde onderwerpen. Deze informatie treft u op de volgende bladzijden aan.

2 ABN AMRO Doorlopend Krediet ABN AMRO Consumer Finance N.V. ABN AMRO Consumer Finance N.V. is onderdeel van ABN AMRO Bank N.V. en is gevestigd in Amsterdam. ABN AMRO Consumer Finance N.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Amsterdam onder nummer Het registratienummer van de AFM is Voor meer informatie over het ABN AMRO Doorlopend Krediet kunt u contract opnemen met (gratis). 2

3 Procedure kredietaanvraag Hoe vraagt u het ABN AMRO Doorlopend Krediet aan? U vraagt een ABN AMRO Doorlopend Krediet telefonisch aan via een van onze medewerkers op het telefoonnummer (gratis). Met deze medewerker bespreekt u uw kredietaanvraag en wordt uw aanvraagformulier ingevuld, waarna u direct uitsluitsel krijgt of uw kredietaanvraag verstrekt kan worden. Dit uitsluitsel is dan gebaseerd op de door u gegeven informatie tijdens het telefoongesprek. Uiteraard kunt u de aanvraag ook via het internet doen door middel van het aanvraagformulier op consumerfinance. Aan de hand van de door u verstrekte gegevens wordt de kredietovereenkomst opgemaakt en kunt u deze per post of indien gewenst per tegemoet zien. Als het gevraagde bedrag niet haalbaar is dan krijgt u van de medewerker te horen welk bedrag u wél bij ABN AMRO Consumer Finance kunt lenen. Het ABN AMRO Doorlopend Krediet wordt niet verstrekt bij een van de bankshops van ABN AMRO Bank N.V. Naar welke gegevens vraagt ABN AMRO Consumer Finance? Voor de beoordeling van uw kredietaanvraag hebben wij inzicht nodig in uw netto maandinkomen, uw woonlasten en overige verplichtingen als mede maandlasten op lopende leningen. Ook moet u een geldig legitimatiebewijs en sofinummer kunnen tonen. Na goedkeuring van uw kredietaanvraag door ABN AMRO Consumer Finance ontvangt u de kredietovereenkomst. Deze kredietovereenkomst stuurt u ondertekend en aangevuld met uw meest recente salarisstrook, meest recent origineel bankafschrift (waar uw woonlast, salaris en overige verplichtingen uit af te leiden zijn) en kopie van uw geldig legitimatiebewijs retour. Nadat wij de documenten positief hebben beoordeeld ontvangt u van ons de getekende kredietovereenkomst voor uw eigen administratie retour waarna u over het ABN AMRO Doorlopend Krediet kunt beschikken. Wie kan een krediet aanvragen? In Nederland woonachtige meerderjarige natuurlijke personen (Nederlands ingezetenen met een EU-nationaliteit dan wel een permanente verblijfsvergunning) met een regelmatig inkomen kunnen een ABN AMRO Doorlopend Krediet aanvragen. 3

4 Criteria beoordeling kredietwaardigheid Verantwoord lenen De hoogte van het bedrag dat u maximaal kunt lenen is afhankelijk van de hoogte van uw inkomen, van uw vaste lasten en van uw persoonlijke omstandigheden. Hoe gaat de beoordeling? Aan de hand van duidelijke richtlijnen wordt samen met u beoordeeld welk bedrag u maximaal kunt lenen. Bij de beoordeling van uw kredietwaardigheid wordt door ABN AMRO Consumer Finance een geautomatiseerd systeem als hulpmiddel gebruikt. Er wordt zowel gekeken naar de inkomsten van u en uw partner als naar uw vaste en variabele uitgaven. Behalve uw huurof hypotheeklasten en uw kosten voor levensonderhoud worden ook eventuele lopende leningen en overige vaste verplichtingen, bijvoorbeeld alimentatie, meegenomen in uw persoonlijk financieel overzicht. Staan alle gegevens duidelijk op een rij, dan wordt bepaald wat uw bestedingsruimte is, welk kredietbedrag en welke looptijd het beste bij uw situatie past. Bij het bepalen of u voor het krediet in aanmerking komt, worden de volgende aspecten betrokken. Inkomsten per maand Onder uw totale inkomsten bedoelen wij uw vaste netto-inkomsten (exclusief vergoedingen als 13 e maand, overwerk, vakantiegeld, auto- en reiskosten) per maand. Indien zowel u als uw partner partij zijn bij de kredietovereenkomst kunt u het vaste netto-inkomen van uw partner (eveneens zonder de hiervoor genoemde vergoedingen) volledig opnemen. Woonlasten Onder woonlasten bedoelen wij uw kosten voor huur (excl. gas, water, licht) of de rente en aflossing van de hypotheek. Voor de hypotheeklasten dienen de bruto lasten te worden vermeld. Overige verplichtingen Onder overige verplichtingen verstaan wij de vaste verplichtingen voor alimentatie, premie (levens)verzekering en/of maandbetalingen op leningen die al lopen (tenzij deze leningen door het ABN AMRO Doorlopend Krediet worden ingelost). Kosten voor levensonderhoud Voor het bepalen van de kosten voor levensonderhoud werkt ABN AMRO Consumer Finance met normbedragen die worden berekend op basis van een percentage van het inkomen. Deze percentages zijn afhankelijk van de gezinssamenstelling alsmede de hoogte van het inkomen. Bureau Krediet Registratie Daarnaast maakt een toetsing bij de Stichting Bureau Krediet Registratie (BKR), in verband met uw eventuele betalingsverleden, deel uit van de beoordeling van een kredietaanvraag. Berekening Uw maandelijkse uitgaven zoals hierboven genoemd worden in mindering gebracht op uw maandelijkse inkomsten. Het resterende bedrag is het bedrag dat u maandelijks maximaal op uw krediet zou kunnen betalen (afloscapaciteit). Vermenigvuldigt u dit bedrag met de factor 50, dan heeft u een goede indicatie van het bedrag dat u verantwoord kunt lenen. Er wordt voor de berekening uitgegaan dat u in staat moet zijn om uw maandelijkse vaste lasten te betalen en 2% van de kredietlimiet. 4

5 Criteria beoordeling kredietwaardigheid Hieronder treft u twee voorbeelden aan van een beoordeling van een aanvraag van het ABN AMRO Doorlopend Krediet in een bepaalde individuele situatie. Voorbeeld berekening 1 U wilt een nieuwe auto kopen voor in totaal EUR ,-. Het inkomen per maand van u en uw partner is als volgt opgebouwd: Netto inkomen per maand EUR 2.500,- Maandlasten: Huur EUR 300,- Levensonderhoud* EUR 1.000,- Totaal EUR 1.300,- - EUR 1.300,- Netto besteedbaar bedrag per maand EUR 1.200,- * 40% van het netto inkomen met een minimum van EUR 990,- voor gehuwde/samenwonende. De BKR-toets is positief. De afloscapaciteit (EUR 1.200,-) in dit voorbeeld is voldoende om een ABN AMRO Doorlopend Krediet met een limiet van EUR ,- af te sluiten. Voorbeeld berekening 2 U wilt een nieuwe zithoek kopen van EUR 2.500,-. Het inkomen per maand van u is als volgt opgebouwd: Netto inkomen per maand EUR 1.800,- Maandlasten: Hypotheek EUR 400,- Levensonderhoud* EUR 810,- Totaal EUR 1.210,- - EUR 1.210,- Netto besteedbaar bedrag per maand EUR 590,- * 45% van het netto inkomen met een minimum van EUR 635,- voor alleenstaande zonder kinderen. De BKR-toets is positief. De afloscapaciteit (EUR 590,-) in dit voorbeeld is voldoende om een ABN AMRO Doorlopend Krediet met een limiet van EUR 2.500,- af te sluiten. Deze voorbeelden dienen om u inzicht te geven in de wijze van toepassing van de kredietbeoordelingscriteria. Aan deze voorbeelden kunt u in uw persoonlijke situatie geen rechten ontlenen. 5

6 Criteria beoordeling kredietwaardigheid Bureau Krediet Registratie ABN AMRO Consumer Finance N.V. is aangesloten bij de Stichting Bureau Krediet Registratie (BKR) te Tiel. Alle kredietaanvragen worden door ABN AMRO Consumer Finance getoetst bij het BKR. Dit om zoveel mogelijk te voorkomen dat er financiële verplichtingen worden aangegaan die uw draagkracht te boven gaan. De toetsing heeft betrekking op bestaande en afgeloste leningen en het aflossingsgedrag. ABN AMRO Consumer Finance meldt de afgesloten kredietovereenkomst bij het BKR. Het BKR verwerkt deze gegevens in het Centraal Krediet Informatiesysteem ten behoeve van het voorkomen en beperken van krediet- en betaalrisico s voor kredietgevers en het voorkomen en beperken van overkreditering van afnemers alsmede ten behoeve van het leveren van een bijdrage aan het voorkomen van problematische schuldsituaties. Deze gegevens worden in het kader van de eerder genoemde doelstellingen door het BKR ter beschikking gesteld aan de aangesloten instellingen, hetgeen mogelijk is in feitelijke en statistisch bewerkte vorm. Naast het aanmelden van de overeenkomst heeft ABN AMRO Consumer Finance verder de verplichting op zich genomen een achterstand in de nakoming van de betalingsverplichtingen uit hoofde van de kredietovereenkomst van meer dan zeventig (70) dagen te melden bij het BKR, dat deze gegevens registreert. Dit kan gevolgen hebben voor iedere eventuele volgende financieringsaanvraag. Een uitgebreide folder over het BKR kunt u bij ABN AMRO Consumer Finance verkrijgen. Beschrijving van het product Het ABN AMRO Doorlopend Krediet is een doorlopend krediet waarmee u over de overeengekomen kredietlimiet kunt beschikken. De kredietlimiet is minimaal EUR 2.500,- en maximaal EUR ,-. Daarbij zijn verschillende aflossingsvormen mogelijk. Het krediet wordt verstrekt tot wederopzegging. 6

7 Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Voordat u de kredietovereenkomst afsluit ontvangt u een exemplaar van de Voorwaarden ABN AMRO Doorlopend Krediet en de Algemene Voorwaarden ABN AMRO Bank N.V.. Indien u een exemplaar wenst te ontvangen dan kunt u deze via een van onze mede werkers op het telefoonnummer (gratis) opvragen. Lees deze algemene voorwaarden voor dat u de kredietovereenkomst afsluit. Belangrijke bepalingen uit de kredietovereenkomst en de voorwaarden zijn: Looptijd en kwijtschelding bij overlijden Het ABN AMRO Doorlopend Krediet heeft een maximale looptijd tot uw 68ste jaar en moet dan volledig zijn afgelost. De afbouw van uw kredietlimiet start vanaf uw 60ste jaar. Bij overlijden voor uw 68ste jaar wordt de restantschuld, onder de voorwaarden dat er tot het tijdstip van overlijden altijd correct betaald is en dat de eerste kredietnemer een goede gezondheid genoot ten tijde van het afsluiten van de kredietovereenkomst, tot maximaal EUR ,- kwijtgescholden. Opname Gedurende de looptijd van de kredietovereenkomst kunt u tot de overeengekomen kredietlimiet geld opnemen. Het geld dat u hebt afgelost, kunt u weer tot maximaal de overeengekomen kredietlimiet opnemen middels gebruik te maken van de bij de maandafschriften bijgevoegde coupons, een telefonische overboeking of met de bij behorende ABN AMRO Bankpas. Aflossing en rente (maandlast) U betaalt maandelijks een variabele vergoeding. Gebruikelijk is 2% van de kredietlimiet. Andere maandlasten zijn eventueel mogelijk. ABN AMRO Consumer Finance beoordeelt of u hiervoor in aanmerking kunt komen. Bij een aflossingsvrije lening betaalt u maandelijks alleen de verschuldigde rente over het opgenomen krediet. De maandelijkse betalingen van de maandlast dienen per automatische incasso te worden voldaan. Afbouw en vervroegde aflossing Uiterlijk start de afbouw van uw krediet vanaf uw 60ste jaar. Maar vanzelfsprekend kunt u ook eerder met aflossen beginnen, bijvoorbeeld door uw maandlast te verhogen of door periodiek een bedrag over te schrijven. Vervroegd aflossen, volledig of gedeeltelijk, is altijd toegestaan zonder dat daar kosten voor worden berekend. 7

8 Algemene voorwaarden Vervroegde opeisbaarheid Als de noodzaak zich voordoet, kan het voorkomen dat ABN AMRO Consumer Finance het totale uitstaande saldo terugvordert. Dit kan ABN AMRO Consumer Finance doen in de volgende gevallen: 1. Als u tenminste twee maanden achter bent in de betaling van een vervallen maandlast en na in gebreke te zijn gesteld, nalatig blijft in de nakoming van uw verplichting tot betaling van maandlasten. 2. Als u uit Nederland vertrekt om u definitief in het buitenland te vestigen, danwel als ABN AMRO Consumer Finance redelijkerwijs mag aannemen dat u binnen enkele maanden permanent naar het buitenland zult vertrekken. 3. Als u in staat van faillissement komt te verkeren of als op u de schuldsanering natuurlijke personen van toepassing is verklaard. 4. Als u bij de aanvraag van het krediet bewust zodanig onjuiste inlichtingen heeft verstrekt, dat ABN AMRO Consumer Finance u het krediet niet of niet meer onder dezelfde voorwaarden zou hebben verstrekt. 5. Als u overlijdt en ABN AMRO Consumer Finance gegronde redenen heeft om aan te nemen dat uw verplichtingen uit de overeenkomst niet zullen worden nagekomen. Uiteraard geldt dit slechts voor zover er geen (volledige) kwijtschelding heeft plaatsgevonden op grond van de overlijdensrisicodekking. Rente De rente is variabel. Op de maandelijkse afschriften die u van ABN AMRO Consumer Finance ontvangt informeren wij u over eventuele rentewijzigingen. Zekerheden Voor het ABN AMRO Doorlopend Krediet is geen onderpand nodig. Betalingsachterstand Bij een Doorlopend Krediet is met u overeengekomen dat een variabele rente over het uitstaande saldo in rekening zal worden gebracht, die maandelijks aan het uitstaande saldo wordt toegevoegd. Indien u achter bent met betalen, heeft dit tot gevolg dat het uitstaande saldo hoger is dan bij tijdige betaling het geval zou zijn. Over dit uitstaande saldo berekenen wij de rente. Uiteraard betaalt u dan in het geheel meer rente dan het geval zou zijn als u wel op tijd betaald zou hebben. 8

9 Voorbeeld kredietlimiet In onderstaande tabel ziet u hoeveel rente u bij welke kredietlimiet moet betalen. Voor de berekening van de maandlast wordt standaard uitgegaan van 2% van de kredietlimiet. Aan de genoemde rentepercentages in onderstaande tabel kunnen geen rechten worden ontleend. Kredietlimiet Maandlast (o.b.v. 2% van de kredietlimiet) Effectieve rente op jaarbasis Theoretische looptijd Totale prijs van het krediet* EUR 5.000,- EUR 100,- 11,3% 67 maanden EUR 6.700,- EUR ,- EUR 200,- 9,6% 64 maanden EUR ,- EUR ,- EUR 300,- 9,0% 63 maanden EUR ,- EUR ,- EUR 500,- 8,8% 62 maanden EUR ,- * De totale prijs van het krediet is de uitkomst van de theoretische looptijd vermenigvuldigd met de maandlast. In deze tabel is de theoretische looptijd naar boven afgerond. Toelichting theoretische looptijd Bij de berekening van de theoretische looptijd en voor de berekening van de totale prijs van het krediet wordt ervan uitgegaan dat u de kredietlimiet geheel opneemt, u niet extra aflost of opnieuw opneemt, de lening volgens de overeengekomen betalingsregeling wordt betaald, de kredietlimiet ongewijzigd blijft en de rente tijdens de looptijd gelijk blijft. Toelichting effectieve rente op jaarbasis De effectieve rente op jaarbasis is een prijsaanduiding voor het krediet. Hierin komen alle kosten van het krediet tot uitdrukking. De theoretische looptijd geeft het aantal maanden aan waarin u de aangegeven maandlast moet betalen om het krediet volledig af te lossen. Opnamen, extra aflossingen, achterstanden en veranderingen van het rentepercentage kunnen de theoretische looptijd verlengen of verkorten. Aan deze prospectus kunnen geen rechten worden ontleend. 9

10 Informatie ABN AMRO (gratis) Meer weten over het ABN AMRO Doorlopend Krediet? Bel gratis ABN AMRO Consumer Finance, (gratis). April 2007

36-7514-430 B/0507. Prospectus en overige productinformatie PlusKrediet

36-7514-430 B/0507. Prospectus en overige productinformatie PlusKrediet 36-7514-430 B/0507 Prospectus en overige productinformatie PlusKrediet Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening 3 Uw adviseur 4 PROSPECTUS 4 Prospectus PlusKrediet 5 Belangrijkste kenmerken

Nadere informatie

Inhoudsopgave. InterBank, de juiste keuze voor uw lening! 2. Waarom deze brochure 3. InterBank BetaalGarantie 9. Zakelijk Krediet 12

Inhoudsopgave. InterBank, de juiste keuze voor uw lening! 2. Waarom deze brochure 3. InterBank BetaalGarantie 9. Zakelijk Krediet 12 Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening! 2 Waarom deze brochure 3 Doorlopend Krediet 4 Persoonlijke Lening 7 Huurkoop 7 Particuliere Lease 8 Seniorenlening 8 InterBank BetaalGarantie

Nadere informatie

Het WOZ-krediet. zodat uw woonwensen werkelijkheid worden

Het WOZ-krediet. zodat uw woonwensen werkelijkheid worden Het WOZ-krediet zodat uw woonwensen werkelijkheid worden Heeft u een koopwoning? Dan kunt u bij DEFAM het WOZ-krediet aanvragen. Dit is een voordelig krediet waarmee u uw woonwensen kunt realiseren. U

Nadere informatie

d.d. 1 januari 2015 Toelichting op een Starterslening en Algemene bepalingen voor hypothecaire leningen SVN0306A

d.d. 1 januari 2015 Toelichting op een Starterslening en Algemene bepalingen voor hypothecaire leningen SVN0306A d.d. 1 januari 2015 Toelichting op een Starterslening en Algemene bepalingen voor hypothecaire leningen SVN0306A Inhoudsopgave Algemeen 4 1. Wie is de stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden - Leningvoorwaarden voor een Victorie Hypotheek (1 september 2009) - Algemene bepalingen van geldlening en zekerheidstelling (20 april 2009) 13 16 09-07 De leningvoorwaarden voor

Nadere informatie

AMERICAN EXPRESS CHARGE CARD

AMERICAN EXPRESS CHARGE CARD OVEREENKOMST VOOR DE AMERICAN EXPRESS KAARTHOUDERS AMERICAN EXPRESS CHARGE CARD OVEREENKOMST VOOR AMERICAN EXPRESS KAARTHOUDERS INHOUD PAGINA DEEL 1 Partijen 4 Termen die wij gebruiken 4 Vergoedingen

Nadere informatie

Alle vrijheid van de wereld

Alle vrijheid van de wereld Lenen Alle vrijheid van de wereld Lenen Geld lenen is vandaag de dag heel vanzelfsprekend. Voor een auto of nieuwe caravan wordt vaak een lening afgesloten. Ook onvoorziene uitgaven zoals de vervanging

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zelf Uitvaartverzekering Z.UITV.Z 15.01

Algemene voorwaarden Zelf Uitvaartverzekering Z.UITV.Z 15.01 Algemene voorwaarden Zelf Uitvaartverzekering Z.UITV.Z 15.01 Algemene voorwaarden Zelf Uitvaartverzekering Z.UITV.Z 15.01 Wat houdt de Zelf Uitvaartverzekering in? De Zelf Uitvaartverzekering geeft recht

Nadere informatie

Zakelijk Krediet. Algemene Bepalingen van Kredietverlening Algemene Bepalingen van Pandrecht Algemene Voorwaarden van de Bank

Zakelijk Krediet. Algemene Bepalingen van Kredietverlening Algemene Bepalingen van Pandrecht Algemene Voorwaarden van de Bank Zakelijk Krediet Algemene Bepalingen van Kredietverlening Algemene Bepalingen van Pandrecht Algemene Voorwaarden van de Bank ING Bank N.V. (ING) is één van de grootste aanbieders van financiële diensten

Nadere informatie

Een betaalbare hypotheek: nu en straks

Een betaalbare hypotheek: nu en straks Een betaalbare hypotheek: nu en straks Informatie voor starters op de woningmarkt Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2013 Inhoudsopgave [Heading

Nadere informatie

Productkenmerken en voorwaarden Rabo DoelSparen. Productkenmerken Rabo DoelSparen Algemene voorwaarden Rabo DoelSparen 2013 Algemene Bankvoorwaarden

Productkenmerken en voorwaarden Rabo DoelSparen. Productkenmerken Rabo DoelSparen Algemene voorwaarden Rabo DoelSparen 2013 Algemene Bankvoorwaarden Productkenmerken en voorwaarden Rabo DoelSparen Productkenmerken Rabo DoelSparen Algemene voorwaarden Rabo DoelSparen 2013 Algemene Bankvoorwaarden Productkenmerken Rabo DoelSparen Leeswijzer In dit document

Nadere informatie

ALGEMENE HYPOTHEEKINFORMATIE

ALGEMENE HYPOTHEEKINFORMATIE ALGEMENE HYPOTHEEKINFORMATIE ADVIES MET HET LUYTEN ADVIESGROEP betrouwbaar beter Bredaseweg 65 Kantoorgebouw de Havik 4872 LA ETTEN-LEUR Tel. (076) 5021087 Fax (076) 5021604 Email info@luyten.nl Internet

Nadere informatie

Bleukens Verzekeringen

Bleukens Verzekeringen Bleukens Verzekeringen ALGEMENE VOORWAARDEN Dit zijn de algemene voorwaarden aan van Bleukens Verzekeringen Versie 2010-01 Algemene voorwaarden Bleukens Verzekeringen versie 2010-01 Pagina 1 van 9 Artikel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Meeks van Oijen en tevens dienstenwijzer.

Algemene voorwaarden Meeks van Oijen en tevens dienstenwijzer. Algemene voorwaarden Meeks van Oijen en tevens dienstenwijzer. Gevestigd: Wilhelminalaan 34, 6641 KN Beuningen Telefoon : 024-6773238 Fax : 024-6776773 Website : www.meeksvanoijen.nl E-mailadres : info@meeksvanoijen.nl

Nadere informatie

Voorwaarden Rabo ToekomstSparen/Beleggen

Voorwaarden Rabo ToekomstSparen/Beleggen r Voorwaarden Rabo ToekomstSparen/Beleggen 1 Productkenmerken en informatie over ToekomstSparen 2 Productkenmerken en informatie over ToekomstBeleggen 3 Algemene voorwaarden voor Rabo ToekomstSparen 2007

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstandverzekering (Verzekeringsoverzicht)

Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstandverzekering (Verzekeringsoverzicht) POLISVOORWAARDEN Rechtsbijstandverzekering voor particulieren Delta Lloyd Schadeverzekering NV Arnhem MODEL RE 03.2.13 D INHOUD Algemene voorwaarden Rechtsbijstandverzekering Pagina Artikel 1 Waar is deze

Nadere informatie

Triodos Bank. Waar u op moet letten bij het zoeken van de juiste hypotheek.

Triodos Bank. Waar u op moet letten bij het zoeken van de juiste hypotheek. Triodos Bank. Waar u op moet letten bij het zoeken van de juiste hypotheek. Vragen? Heeft u vragen, neemt u dan contact op met Triodos Bank via telefoon 030 693 65 11 of mail naar info@triodos.nl. Een

Nadere informatie

Wegwijs bij De Hypotheekshop

Wegwijs bij De Hypotheekshop Wegwijs bij De Hypotheekshop In deze Wegwijs geeft De Hypotheekshop u een omschrijving van haar dienstverlening. We zetten voor u op een rij wie we zijn en wat u van ons kan en ook mág verwachten. Wie

Nadere informatie

RAB Dienstverleningsdocument/Dienstenwijzer/A.V.

RAB Dienstverleningsdocument/Dienstenwijzer/A.V. Algemeen Introductie Vanaf 1 juli 2009 moeten adviseurs en bemiddelaars aan hun klanten een dienstverleningsdocument overhandigen bij complexe producten en hypotheken. Het dienstverleningsdocument is een

Nadere informatie

Voorwaarden voor Zelf Beleggen

Voorwaarden voor Zelf Beleggen Voorwaarden voor Zelf Beleggen U belegt zelf of u wilt zelf gaan beleggen bij Van Lanschot Bankiers. U wilt dat op execution only-basis doen. Bij Van Lanschot kunt u dan kiezen voor de dienstverlening

Nadere informatie

Onze kerngegevens: Naam: Netto Direct.nl, onderdeel van Valckenstaete Financiële Diensten BV

Onze kerngegevens: Naam: Netto Direct.nl, onderdeel van Valckenstaete Financiële Diensten BV Onze kerngegevens: Naam: Netto Direct.nl, onderdeel van Valckenstaete Financiële Diensten BV Bezoekadres: Postadres: Steenweg 61 Postbus 44 4181 AK Waardenburg 4180 BA Waardenburg Telefoon: 0418-65 10

Nadere informatie

Ons bedrijf en medewerkers van ons bedrijf zijn aangesloten bij: ADFIZ, SEH, AFM, KIFID en we zijn ingeschreven in de kamer van koophandel.

Ons bedrijf en medewerkers van ons bedrijf zijn aangesloten bij: ADFIZ, SEH, AFM, KIFID en we zijn ingeschreven in de kamer van koophandel. DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Bergwerff Assurantiën B.V. Hollandsch Diep 61, 2904 EP Capelle aan den IJssel. Wij maken deel uit van Bergwerff Adviesgroep.

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Arbeidsongeschiktheidsverzekering Klaverblad Verzekeringen Arbeidsongeschiktheidsverzekering Polisvoorwaarden nr. AO 14 sinds 1850 Afrikaweg 2 Postbus 3012, 2700 KV Zoetermeer Bedankt voor uw keuze voor Klaverblad Verzekeringen. Bij ons

Nadere informatie

Met vriendelijke groet, Blauw & Florijn BV

Met vriendelijke groet, Blauw & Florijn BV Voor u ligt de dienstenwijzer van Blauw & Florijn BV. Hiermee willen we u graag een kijkje in onze keuken geven. Wij zetten in dit document op een rij wat u van ons mag verwachten. Ook laten we zien wat

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Holland Geldadvies

Dienstverleningsdocument Holland Geldadvies Holland Geldadvies Harderwijkerstraat 43 3881 ED PUTTEN Tel.: 0341-355.462 Fax: 0848.672.679 www. hollandgeldadvies.nl info@hollandgeldadvies.nl AFM vergunning: 12016528 Dienstverleningsdocument Holland

Nadere informatie

De rente stijgt: welke gevolgen heeft dat voor u?

De rente stijgt: welke gevolgen heeft dat voor u? De rente stijgt: welke gevolgen heeft dat voor u? Onafhankelijke informatie voor consumenten Wat is renterisico? Als u geld nodig heeft, kunt u een lening afsluiten. U moet het geleende geld wel terugbetalen.

Nadere informatie

ONLINY Algemene Voorwaarden

ONLINY Algemene Voorwaarden ONLINY Algemene Voorwaarden 1 Algemene voorwaarden Onliny 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden (hierna voorwaarden) wordt verstaan onder: a) Onliny: bedrijf, gevestigd aan de Marcantilaan 7,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Alsmede de kwaliteitscriteria van WoonEnergie Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting

Nadere informatie

Productkenmerken. Centraal Beheer Achmea Extra Pensioen Sparen

Productkenmerken. Centraal Beheer Achmea Extra Pensioen Sparen Productkenmerken Centraal Beheer Achmea Extra Pensioen Sparen Leeswijzer In deze productkenmerken leggen wij uit hoe Extra Pensioen Sparen van Centraal Beheer Achmea werkt. Naast deze productkenmerken

Nadere informatie

Voorwaarden Brand New Day Opbouwverzekering

Voorwaarden Brand New Day Opbouwverzekering Voorwaarden Brand New Day Opbouwverzekering Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. Begunstigde De (rechts)persoon die is aangewezen om de uitkering te ontvangen. b.

Nadere informatie