Informatie over gespreid betalen bij wehkamp.nl

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatie over gespreid betalen bij wehkamp.nl"

Transcriptie

1 Informatie over gespreid betalen bij wehkamp.nl

2 WIE ZIJN WIJ? wehkamp.nl: hét online warenhuis voor de Nederlandse consument, is verrassend, veelzijdig en actueel. Het bedrijf is opgericht in 1952 en sinds 2008 onderdeel van RFS Holland Holding bv. Met de wehkamp.nl balansrekening heeft u de mogelijkheid om uw aankopen gespreid te betalen e/o geld op te nemen. Deze financiële dienstverlening is ondergebracht bij Wehkamp Finance bv, tevens onderdeel van RFS Holland Holding bv. Wehkamp Finance bv is gespecialiseerd in het online verstrekken van doorlopend goederen- en geldkrediet. Wehkamp Finance bv is statutair gevestigd te Zwolle, KvK nummer en is een bij de AFM geregistreerde instelling onder nummer CONTACTGEGEVENS Wehkamp bv Wehkamp Finance bv Postbus 25 Postbus AA Zwolle 8000 AA Zwolle Telefoon +31 (0) (20ct. p/m) Internet WAAROM DEZE INFORMATIE? Dit document is bedoeld om u duidelijke informatie te geven over de kenmerken en belangrijkste voorwaarden van een doorlopend krediet (gespreid betalen) met de wehkamp.nl balansrekening. Voor meer informatie of nadere toelichting verwijzen wij u naar onze algemene voorwaarden of kunt u contact opnemen met onze klantenservice.

3 BALANSREKENING: UITGAVEN IN EVENWICHT Met de wehkamp.nl balansrekening heeft u de mogelijkheid om uw aankopen gespreid te betalen e/o geld op te nemen. Deze dienstverlening is een vorm van doorlopend krediet. GESPREID BETALEN & BIJPINNEN Wehkamp noemt haar dienstverlening balansrekening waarmee u de mogelijkheid heeft uw aankopen gespreid betalen of (indien u dat wenst) geld op te nemen met de service bijpinnen. Bij een doorlopend krediet kunt u binnen een van te voren vastgestelde kredietlimiet vrij besteden/opnemen en aflossen. U betaalt maandelijks minimaal 2% over het openstaande saldo. Dit maandbedrag bestaat uit een rente- en een aflossingsdeel. Hoe hoger het aflossingspercentage, des te sneller u aflost. Maandelijks ontvangt u een rekeningoverzicht met daarop het voor uw actuele saldo, het door u afgeloste deel, de berekende rente en de resterende looptijd. De looptijd is een theoretische looptijd welke afhankelijk is van o.a. extra bestedingen of aflossing. De theoretische looptijd geeft aan hoelang het duurt voordat u het krediet hebt terugbetaald bij het actuele rentepercentage en als u niets meer besteedt. JAARLIJKSE KOSTEN PERCENTAGE Het jaarlijkse kostenpercentage is een prijsaanduiding voor het krediet. Hierin komen alle kosten van het krediet tot uitdrukking. De effectieve rente bij wehkamp.nl bedraagt 1,171% per maand (15% per jaar). De berekening van de effectieve rente op jaarbasis is in de Wet Financiële Toezicht beschreven en geldt voor alle kredietgevers op dezelfde wijze. BEHANDELING VAN UW AANVRAAG U kunt aangeven gespreid te willen betalen bij wehkamp.nl door: bij het plaatsen van uw bestelling te kiezen voor gespreid betalen op Mijnwehkamp.nl te kiezen voor openen balansrekening Na goedkeuring van uw aanvraag wordt een overeenkomst opgemaakt. Deze overeenkomst wordt per aan u toegestuurd en kunt u tevens terugvinden op Mijnwehkamp.nl. Vanaf dat moment beschikt u over een balansrekening (doorlopend krediet) met een door u opgegeven kredietlimiet. MAANDELIJKSE (AUTOMATISCHE) BETALING Maandelijks vragen we u het verschuldigde maandbedrag te betalen. U kunt dit doen met de bij het rekeningoverzicht meegestuurde acceptgiro of middels een automatische incasso. Op Mijnwehkamp.nl kunt u wehkamp.nl machtigen om iedere maand automatisch het verschuldigde bedrag van uw rekening af te schrijven. Hierbij kunt u zelf uw maandbedrag bepalen. U behoudt het recht om het afgeschreven bedrag terug te boeken op uw rekening. VERVROEGDE AFLOSSING Bij een doorlopend krediet zijn aan extra aflossingen of algehele aflossing geen extra kosten verbonden. KREDIETLIMIET U bepaalt uw kredietlimiet zelf. Uw kredietlimiet heeft minimaal de hoogte van uw bestelling en maximaal 5.000,- of de op basis van de beoordeling van uw aanvraag vastgestelde maximale limiet. Tot de door u gekozen kredietlimiet kunt u vrij besteden en aflossen.

4 STICHTING BUREAU KREDIETREGISTRATIE (BKR) Indien uw saldo meer dan 500,- bedraagt of u heeft een betalingsachterstand van langer dan 2 maanden dan registreert Wehkamp Finance bv uw openstaande saldo bij het BKR te Tiel. REKENVOORBEELDEN DOORLOPEND KREDIET Kredietsom Theoretische looptijd Maandbedrag Totale kredietvergoeding Effectieve rente op jaarbasis 72 mnd 15% 72 mnd 15% 72 mnd 15% 72 mnd 15% WIE KOMT IN AANMERKING VOOR EEN BALANSREKENING? U komt in aanmerking voor een balansrekening (doorlopend krediet) wanneer u: meerderjarig bent en niet ouder dan 75 jaar de Nederlandse nationaliteit bezit en in Nederland een vaste woon- en verblijfplaats heeft, dan wel beschikt over een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd over voldoende inkomsten bezit (zie onderstaand, inkomsten en lasten) INKOMSTEN EN LASTEN Om uw aanvraag voor gespreid betalen zo verantwoord mogelijk te kunnen beoordelen is de inkomsten- en lastenverhouding een belangrijk onderdeel. Deze verhouding houdt in dat de door u te betalen maandelijkse lasten niet een te zwaar stempel gaan drukken op uw inkomen. Voor een zorgvuldige beoordeling van uw aanvraag worden u enkele vragen gesteld over uw inkomen en lasten. Daarnaast wordt rekening gehouden met de uitkomst van de BKR-toetsing in verband met het betalingsverleden. ALGEMENE VOORWAARDEN Op de overeenkomst die u sluit met Wehkamp Finance bv zijn de Algemene Voorwaarden en Aanvullende Voorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden zijn te downloaden via of direct bij wehkamp.nl. Zie contactgegevens. Hierna behandelen we enkele punten van deze Algemene Voorwaarden. BETALINGSACHTERSTAND Wanneer er op het doorlopende krediet een betalingsachterstand ontstaat van meer dan één maand en blijft betaling ook na ingebrekestelling achterwege, berekenen wij een vertragingsvergoeding. Bovendien kan dit aanleiding zijn om uw kredietlimiet te beperken. De vertragingsvergoeding wordt berekend vanaf de dag na die, waarop de in de ingebrekestelling genoemde termijn is verstreken. We berekenen de vergoeding op maandbasis, uitgaande van de effectieve rente op jaarbasis. U betaalt dan in het geheel meer rente dan het geval zou zijn als u wel op tijd had betaald. VERVROEGDE OPEISBAARHEID Het totale openstaande bedrag is direct opeisbaar indien: u na schriftelijke ingebrekestelling gedurende ten minste twee maanden nalatig blijft met het betalen van de termijnbedragen, u failliet bent verklaard, onder curatele bent gesteld of schuldsanering (WSNP) van toepassing is, u bewust onjuiste informatie heeft verstrekt, van dien aard dat wehkamp.nl bij kennis van de juiste stand van zaken geen krediet zou hebben verstrekt.

5 ADRESWIJZIGING Eventuele adreswijzigingen dient u binnen drie dagen schriftelijk aan ons door te geven. REGISTRATIE STICHTING BUREAU KREDIET REGISTRATIE (BKR) TOETSING EN REGISTRATIE Wehkamp Finance bv is een handelsnaam van Lacent bv en is aangesloten bij Stichting Bureau Krediet Registratie (BKR) te Tiel. Het doel van het BKR is ervoor te zorgen, dat u als kredietnemer een niet te zware schuldenlast op u neemt. Daarnaast draagt het BKR ertoe bij het risico van wanbetaling voor kredietgevers zoveel mogelijk te beperken. Daartoe worden de gegevens van alle personen die een financiering zijn aangegaan verzameld, vastgelegd en geordend. Santander Consumer Finance Benelux B.V. zal iedere aanvraag van een financiering toetsen bij het BKR. Verder zijn wij ook verplicht iedere bij ons afgesloten financieringsovereenkomst bij het BKR te melden en opgave te doen van eventuele achterstanden, groter dan twee maanden. Op deze registratie is de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) van toepassing. Meer informatie over het BKR kunt u vinden op WET BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS Als u bij ons een krediet aanvraagt, krijgen wij de beschikking over uw persoonsgegevens. De aangevraagde gegevens zijn noodzakelijk voor Wehkamp Finance bv om te kunnen beoordelen of het krediet verstrekt kan worden. Uiteraard gaat Wehkamp Finance bv zeer discreet met uw gegevens om en wordt de Wet Bescherming Persoonsgegevens strikt nageleefd. Deze gegevens worden door ons, is samenwerking met Lacent Data Services bv tevens gebruikt ter voorkoming en bestrijding van fraude, voor statistische analyse en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. Wij kunnen uw persoonsgegevens ook gebruiken om u te informeren over voor u relevante producten en diensten. Als u hier geen prijs op stelt, kunt u ons dat laten weten. Wij blokkeren dan uw persoonsgegevens en verwijzen u hiervoor tevens naar ons privacybeleid. Bij de verwerking van persoonsgegevens kan Wehkamp groepsvennootschappen en samenwerkende partners inschakelen, waaronder Lacent Data Services BV. GESCHILLEN & KLACHTEN Ondanks alle zorgvuldigheid die Wehkamp Finance bv in acht neemt kan het voorkomen dat u niet tevreden bent. Dan kunt u contact opnemen met Wehkamp Finance bv. Mocht u er met ons niet uitkomen dan kunt u uw klacht ook voorleggen aan De Geschillencommissie Bureau Kredietregistratie. Deze geschillencommissie kan een kredietnemer inschakelen bij onenigheid over de registratie bij het Bureau Kredietregistratie in Tiel. Zie hiervoor: Alvorens echter de klacht voor te leggen aan de geschillencommissie dient de klacht kenbaar gemaakt te worden aan Wehkamp Finance bv of het Bureau Kredietregistratie. Een uitspraak van de geschillencommissie is bindend en tegen deze uitspraak staat geen beroep open. Wehkamp Finance bv is aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFid). Dit instituut geeft voor partijen bindende adviezen. Kredietnemer kan een klacht indienen bij het KiFid. Zie hiervoor: Alvorens echter de klacht voor te leggen aan het KiFid dient de klacht schriftelijk kenbaar gemaakt te worden aan Wehkamp Finance bv. In beginsel kan deze uitspraak niet voorgelegd worden aan de rechter. In plaats van zich te wenden tot een geschillen- dan wel klachtencommissie, kan kredietnemer geschillen ook voorleggen aan de bevoegde burgerlijke rechter.

6 EUROPESE STANDAARDINFORMATIE INZAKE CONSUMENTENKREDIET IDENTITEIT EN CONTACTGEGEVENS VAN DE KREDIETVERSTREKKER Kredietgever Adres Telefoonnummer Wehkamp Finance bv Postbus 25, 8000 AA Zwolle (20ct. p/m) BESCHRIJVING VAN DE BELANGRIJKSTE KENMERKEN VAN KREDIETPRODUCT Het soort krediet Het totale kredietbedrag Bedoeld wordt het plafond of de som van alle bedragen die op grond van een kredietovereenkomst beschikbaar worden gesteld. De voorwaarden voor kredietopneming Bedoeld worden het tijdstip en de wijze waarop u het krediet zal kunnen opnemen. De duur van de kredietovereenkomst Termijnen en, in voorkomend geval, de volgorde waarin de termijnen worden toegerekend Totaal door u te betalen bedrag Bedoeld wordt het bedrag van het geleende kapitaal, vermeerderd met de rente en eventuele kosten in verband met uw krediet. Gevraagde zekerheden Beschrijving van de door u in verband met de kredietovereenkomst te verstrekken zekerheden. Doorlopend krediet Nog in te vullen Naar aanleiding van de beoordeling van uw aanvraag kunnen wij, in uw belang, nadere voorwaarden stellen aan kredietopname. Onbepaalde duur U dient minimaal het volgende te betalen: xx,- per maand Rente en/of kosten zijn als volgt te betalen: Maandelijks 1,171 % van het uitstaand saldo. Het door u te betalen bedrag is het opgenomen bedrag ( VAR,-) vermeerderd met de rentekosten bij een theoretische looptijd van 72 maanden van ( VAR,-) = totaal ( VAR,-). Het eigendom van de door ons aan u geleverde artikelen gaat pas op u over nadat u het aan ons totaal verschuldigde bedrag heeft betaald. KOSTEN VAN HET KREDIET De debetrentevoet of, indien van toepassing, de verschillende debetrentevoeten die van toepassing zijn op de kredietovereenkomst. Jaarlijks kostenpercentage (JKP) Dit zijn de totale kosten, uitgedrukt als jaarlijks percentage van het totale kredietbedrag. Aan de hand van het JKP kunt u verschillende aanbiedingen onderling beter vergelijken. Is het, met het oog op het verkrijgen van het krediet verplicht om - Een verzekering ter waarborging van het krediet, of - Een andere nevendienst af te nemen? Met het krediet verband houdende kosten Voorwaarden waaronder de hierboven genoemde aan de kredietovereenkomst verbonden kosten voor wijziging vatbaar zijn 15% per jaar (1,171% per maand) Aangezien wij naast de debetrentevoet geen andere kosten berekenen, is het jaarlijks kostenpercentage bij ons gelijk aan de hierboven vermelde debetrentevoet. Nee Nee Bovengenoemde percentages kunnen worden gewijzigd indien de wettelijke rente en/of het wettelijk vastgestelde maximum kredietvergoedingspercentage wijzigt.

7 Kosten in het geval van betalingsachterstand Wanbetaling kan ernstige gevolgen voor u hebben en kredietverkrijging bemoeilijken. Voor wanbetaling wordt u 15% per jaar over het niet op tijd betaalde bedrag in rekening gebracht. Dit percentage kan worden gewijzigd binnen de daarvoor geldende wettelijke kaders. OVERIGE JURIDISCHE ASPECTEN DIE VAN BELANG ZIJN Herroepingsrecht U hebt het recht de kredietovereenkomst binnen een periode van 14 kalenderdagen te herroepen. Vervroegde aflossing U hebt te allen tijde het recht het krediet volledig of gedeeltelijk vervroegd af te betalen. Raadpleging van een gegevensbank De kredietgever dient u onverwijld en zonder kosten in kennis te stellen van het resultaat van een raadpleging van een gegevensbestand, indien een kredietaanvraag op basis van dergelijke raadpleging is verworpen. Het voorgaande is niet van toepassing indien het verstrekken van dergelijke informatie op grond van communautaire wetgeving verboden is of indruist tegen de doelstellingen van de openbare orde of de openbare veiligheid. Recht om een ontwerpkredietovereenkomst te ontvangen U hebt het recht om op verzoek kosteloos een exemplaar van de ontwerpkredietovereenkomst te verkrijgen. Deze bepaling is niet van toepassing indien de kredietgever ten tijde van het verzoek niet voornemens is de overeenkomst met u aan te gaan. U hebt het recht de kredietovereenkomst binnen een periode van 14 kalenderdagen te herroepen. Aan vervroegde of volledige aflossing zijn geen kosten verbonden. In verband met een kredietaanvraag zal vooraf het Bureau Krediet Registratie (BKR) te Tiel worden geraadpleegd. Indien de kredietaanvraag op basis van deze gegevens niet kan worden geaccepteerd, zullen wij u hierover onverwijld en kosteloos informeren. Op verzoek krijgt u van ons kosteloos een exemplaar van de ontwerpkredietovereenkomst. U kunt hiervoor contact met ons opnemen. AANVULLENDE GEGEVENS IN GEVAL VAN DE VERKOOP OP AFSTAND VAN FINANCIELE DIENSTEN a) betreffende de kredietgever Registratie De toezichthoudende autoriteit. b) betreffende de kredietovereenkomst Uitoefening van het herroepingsrecht. Wehkamp Finance bv KvK nummer te Zwolle Wehkamp Finance bv staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en is geregistreerd onder nummer U hebt het recht om, zonder opgave van redenen, de kredietovereenkomst te herroepen gedurende 14 dagen na ontvangst van die overeenkomst door de kredietovereenkomst aan ons te retourneren ( adres nog in te vullen) onder vermelding van het feit dat u gebruikt maakt van uw herroepingsrecht. Aan herroeping zijn geen kosten verbonden. N.B. Indien u overgaat tot het herroepen van de kredietovereenkomst, bent u verplicht het totale openstaande bedrag direct en volledig te betalen.

8 Clausule inzake het op de kredietovereenkomst van toepassing zijnde recht en/of de bevoegde rechter. Taalregeling. c) betreffende beroepsprocedures Bestaan van en toegang tot buitengerechtelijke klachten- en beroepsprocedures Op de kredietovereenkomst is Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse rechter is bevoegd. Informatie en contractvoorwaarden worden verstrekt in het Nederlands. Klachten over onze dienstverlening kunnen worden ingediend en worden afgehandeld conform de klachtenprocedure die te raadplegen is op Deze klachtenprocedure voorziet eveneens in beroepsmogelijkheden bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) en/of de Geschillencommissie BKR. CHECK: aflossing maandelijks 2% over saldo of van de kredietlimiet? CHECK: welke bedrag wordt bij BKR geregistreerd: saldo of limiet?

36-7514-430 B/0507. Prospectus en overige productinformatie PlusKrediet

36-7514-430 B/0507. Prospectus en overige productinformatie PlusKrediet 36-7514-430 B/0507 Prospectus en overige productinformatie PlusKrediet Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening 3 Uw adviseur 4 PROSPECTUS 4 Prospectus PlusKrediet 5 Belangrijkste kenmerken

Nadere informatie

Inhoudsopgave. InterBank, de juiste keuze voor uw lening! 2. Waarom deze brochure 3. InterBank BetaalGarantie 9. Zakelijk Krediet 12

Inhoudsopgave. InterBank, de juiste keuze voor uw lening! 2. Waarom deze brochure 3. InterBank BetaalGarantie 9. Zakelijk Krediet 12 Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening! 2 Waarom deze brochure 3 Doorlopend Krediet 4 Persoonlijke Lening 7 Huurkoop 7 Particuliere Lease 8 Seniorenlening 8 InterBank BetaalGarantie

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE ING-KREDIETEN ONDERWORPEN AAN DE WETGEVING OP HET CONSUMENTENKREDIET (versie april 2015)

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE ING-KREDIETEN ONDERWORPEN AAN DE WETGEVING OP HET CONSUMENTENKREDIET (versie april 2015) Deze algemene voorwaarden van de ING-kredieten onderworpen aan de wetgeving op het consumentenkrediet (hierna de "Algemene voorwaarden" genoemd) hebben tot doel een beschrijving te geven van de dienstverlening

Nadere informatie

AMERICAN EXPRESS CHARGE CARD

AMERICAN EXPRESS CHARGE CARD OVEREENKOMST VOOR DE AMERICAN EXPRESS KAARTHOUDERS AMERICAN EXPRESS CHARGE CARD OVEREENKOMST VOOR AMERICAN EXPRESS KAARTHOUDERS INHOUD PAGINA DEEL 1 Partijen 4 Termen die wij gebruiken 4 Vergoedingen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden - Leningvoorwaarden voor een Victorie Hypotheek (1 september 2009) - Algemene bepalingen van geldlening en zekerheidstelling (20 april 2009) 13 16 09-07 De leningvoorwaarden voor

Nadere informatie

d.d. 1 januari 2015 Toelichting op een Starterslening en Algemene bepalingen voor hypothecaire leningen SVN0306A

d.d. 1 januari 2015 Toelichting op een Starterslening en Algemene bepalingen voor hypothecaire leningen SVN0306A d.d. 1 januari 2015 Toelichting op een Starterslening en Algemene bepalingen voor hypothecaire leningen SVN0306A Inhoudsopgave Algemeen 4 1. Wie is de stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse

Nadere informatie

Het WOZ-krediet. zodat uw woonwensen werkelijkheid worden

Het WOZ-krediet. zodat uw woonwensen werkelijkheid worden Het WOZ-krediet zodat uw woonwensen werkelijkheid worden Heeft u een koopwoning? Dan kunt u bij DEFAM het WOZ-krediet aanvragen. Dit is een voordelig krediet waarmee u uw woonwensen kunt realiseren. U

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Goossens Wonen en Slapen

Algemene voorwaarden Goossens Wonen en Slapen Algemene voorwaarden Goossens Wonen en Deze Algemene Voorwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk ARTIKEL 1 Definities ARTIKEL 2 - Identiteit van de ondernemer

Algemene Voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk ARTIKEL 1 Definities ARTIKEL 2 - Identiteit van de ondernemer Algemene Voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk Deze Algemene Voorwaarden zullen worden gebruikt door alle leden van de Stichting Webshop Keurmerk met uitzondering van financiële diensten als bedoeld in

Nadere informatie

Ondertekening. Handtekening rekeninghouder. Naam adviseur

Ondertekening. Handtekening rekeninghouder. Naam adviseur Verklaring Ondergetekende(n) verklaart/verklaren de Productvoorwaarden REAAL LijfrenteOpbouwRekening, de Algemene Bankvoorwaarden REAAL Bancaire Diensten en het Reglement Spaarrekeningen te hebben ontvangen,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Webshop Keurmerk 2012

Algemene voorwaarden Webshop Keurmerk 2012 coördinatiegroep zelfreguleringsoverleg Algemene voorwaarden Webshop Keurmerk 2012 Sociaal-Economische Raad Algemene Voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk AV CZ/119 Deze Algemene Voorwaarden van de Stichting

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden Consumenten

Algemene leveringsvoorwaarden Consumenten Max ICT BV volgt de algemene leveringsvoorwaarden welke voor consumenten en bedrijven/overheidsinstellingen zijn bepaald. Als lid van ICT Waarborg is Max ICT BV verplicht om de algemene voorwaarden welke

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities. Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer. Artikel 3 - Toepasselijkheid. Artikel 4 - Het aanbod

Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities. Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer. Artikel 3 - Toepasselijkheid. Artikel 4 - Het aanbod Algemene Voorwaarden Thuiswinkel Deze Algemene Voorwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel Algemene Voorwaarden Thuiswinkel Deze Algemene Voorwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ICTWaarborg bij consumentenkoop

Algemene voorwaarden ICTWaarborg bij consumentenkoop Algemene voorwaarden ICTWaarborg hanteert consumentvriendelijke algemene voorwaarden. Dit wil zeggen dat ze zo duidelijk en begrijpelijk mogelijk zijn geschreven en de rechten van de consument op geen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Operational lease

Algemene voorwaarden Operational lease Algemene voorwaarden Operational lease Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 - Toepassing algemene voorwaarden - De Verbonden Onderneming

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN SMARTALARM

ALGEMENE VOORWAARDEN SMARTALARM ALGEMENE VOORWAARDEN SMARTALARM Inhoudsopgave: Artikel 1 Definities Artikel 2 Identiteit van de ondernemer Artikel 3 Toepasselijkheid Artikel 4 Het aanbod Artikel 5 De overeenkomst Artikel 6 Herroepingsrecht

Nadere informatie

Februari 2013. Het consumentenkrediet

Februari 2013. Het consumentenkrediet Februari 2013 Het consumentenkrediet INHOUDSTAFEL 2 Voorwoord Deze brochure bevat toelichtingen bij de Belgische regelgeving over het consumentenkrediet. Ze kan echter niet als een vervanging van de wettekst

Nadere informatie

Algemene Verkoopvoorwaarden Doe-Het-Zelfbranche 2013

Algemene Verkoopvoorwaarden Doe-Het-Zelfbranche 2013 COÖRDINATIEGROEP ZELFREGULERINGSOVERLEG Algemene Verkoopvoorwaarden Doe-Het-Zelfbranche 2013 SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD Algemene Verkoopvoorwaarden Doe-Het-Zelfbranche 2013 AV CZ/135 Deze Algemene Verkoopvoorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zelf Uitvaartverzekering Z.UITV.Z 15.01

Algemene voorwaarden Zelf Uitvaartverzekering Z.UITV.Z 15.01 Algemene voorwaarden Zelf Uitvaartverzekering Z.UITV.Z 15.01 Algemene voorwaarden Zelf Uitvaartverzekering Z.UITV.Z 15.01 Wat houdt de Zelf Uitvaartverzekering in? De Zelf Uitvaartverzekering geeft recht

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden: Inhoudsopgave: Artikel 10 - Conformiteit en garantie. Artikel 11 - Levering en uitvoering

Algemene Voorwaarden: Inhoudsopgave: Artikel 10 - Conformiteit en garantie. Artikel 11 - Levering en uitvoering Algemene Voorwaarden: Inhoudsopgave: Artikel 10 - Conformiteit en garantie Artikel 11 - Levering en uitvoering Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging Artikel 13 - Betaling Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden HostLogic

Algemene Voorwaarden HostLogic Algemene Voorwaarden HostLogic Versie: 1 Datum: 28 november 2011 Artikel 1. Definities 1. HostLogic: HostLogic gevestigd te 's- Hertogenbosch en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer

Nadere informatie

SpaarHypotheekVerzekering behorende bij de Spaarhypotheek van Bank of Scotland

SpaarHypotheekVerzekering behorende bij de Spaarhypotheek van Bank of Scotland SpaarHypotheekVerzekering behorende bij de Spaarhypotheek van Bank of Scotland Algemene voorwaarden SHBSO-36406-1109 1 Begripsomschrijvingen Aanvullende dekking De dekking waarbij de verzekerde gebeurtenis

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Alsmede de kwaliteitscriteria van WoonEnergie Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Meeks van Oijen en tevens dienstenwijzer.

Algemene voorwaarden Meeks van Oijen en tevens dienstenwijzer. Algemene voorwaarden Meeks van Oijen en tevens dienstenwijzer. Gevestigd: Wilhelminalaan 34, 6641 KN Beuningen Telefoon : 024-6773238 Fax : 024-6776773 Website : www.meeksvanoijen.nl E-mailadres : info@meeksvanoijen.nl

Nadere informatie

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden CanalDigitaal voor consumenten

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden CanalDigitaal voor consumenten Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden CanalDigitaal voor consumenten Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Totstandkoming Overeenkomst 4. Duur van de Overeenkomst

Nadere informatie

RAB Dienstverleningsdocument/Dienstenwijzer/A.V.

RAB Dienstverleningsdocument/Dienstenwijzer/A.V. Algemeen Introductie Vanaf 1 juli 2009 moeten adviseurs en bemiddelaars aan hun klanten een dienstverleningsdocument overhandigen bij complexe producten en hypotheken. Het dienstverleningsdocument is een

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel Algemene Voorwaarden Thuiswinkel Deze Algemene Voorwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie (hierna: Thuiswinkel.org) zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van

Nadere informatie

ONLINY Algemene Voorwaarden

ONLINY Algemene Voorwaarden ONLINY Algemene Voorwaarden 1 Algemene voorwaarden Onliny 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden (hierna voorwaarden) wordt verstaan onder: a) Onliny: bedrijf, gevestigd aan de Marcantilaan 7,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BEELDSCHERM ADVERTEREN

ALGEMENE VOORWAARDEN BEELDSCHERM ADVERTEREN Versie 1.0-12 mei 2014 ALGEMENE VOORWAARDEN BEELDSCHERM ADVERTEREN Inhoudsopgave Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van NLSS Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod Artikel 5 - De

Nadere informatie