MoneYou Doorlopend Krediet

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MoneYou Doorlopend Krediet"

Transcriptie

1 MoneYou Doorlopend Krediet

2 Waarom deze prospectus? MoneYou B.V., hierna te noemen MoneYou, is een financiële dienstverlener die actief is als aanbieder van consumptief krediet. Met deze prospectus willen wij je graag informeren over het Moneyou Doorlopend Krediet. Voor meer informatie kun je ook contact opnemen met onze klantenservice op (kosteloos). Aan deze prospectus kun je geen rechten ontlenen. Beschrijving van het product Het MoneYou Doorlopend Krediet is een doorlopend krediet waarmee je over het overeengekomen kredietbedrag kunt beschikken. Het kredietbedrag is minimaal EUR 5.000,- en maximaal EUR ,-. Het krediet wordt verstrekt tot wederopzegging. Informatie en de Voorwaarden MoneYou Doorlopend Krediet, hierna productvoorwaarden, worden verstrekt in het Nederlands. Op de kredietovereenkomst is Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse rechter is bevoegd. 2 MoneYou B.V. is onderdeel van ABN AMRO Bank N.V. en is gevestigd in Amsterdam. MoneYou B.V.. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Amsterdam onder nummer , het registratienummer bij de AFM

3 Procedure kredietaanvraag Hoe vraag je het MoneYou Doorlopend Krediet aan? Je kunt een aanvraag doen via Internet door het aanvraagformulier op in te vullen. Na het invullen van het aanvraagformulier wordt er een persoonlijke pagina op voor je aangemaakt die alleen voor jou toegankelijk is met behulp van een gebruikersnaam en een zelfgekozen wachtwoord. Na de goedkeuring van de kredietaanvraag door MoneYou ontvang je op je persoonlijke pagina de kredietovereenkomst en zie je ook welke documenten wij van je nodig hebben. De kredietovereenkomst onderteken je en stuur je samen met je meest recente salarisstrook, het meest recente rekeningafschrift (waaruit je woonlasten, inkomen en overige verplichtingen blijken), een kopie van een geldig legitimatiebewijs en eventuele andere documenten terug. Na een positieve beoordeling van deze documenten en je kredietwaardigheid ondertekenen wij ook de kredietovereenkomst en staat binnen 3 werkdagen het MoneYou Doorlopend Krediet klaar op je persoonlijke pagina. Je kunt over het krediet beschikken door een bedrag over te boeken naar je bij de aanvraag opgegeven bankrekening. Eventueel toegestuurde originele documenten krijg je van ons terug, net als een exemplaar van de door ons ondertekende kredietovereenkomst voor je eigen administratie. Wie kan een krediet aanvragen? In Nederland woonachtige meerderjarige natuurlijke personen (Nederlands ingezetenen met een EU-nationaliteit of een permanente verblijfsvergunning) met een regelmatig inkomen tot en met 59 jaar kunnen het MoneYou Doorlopend Krediet aanvragen. Als je samenwoont of gehuwd bent kun je alleen samen met je partner een krediet aanvragen. Voor je partner gelden dan dezelfde verplichtingen. Welke gegevens heeft MoneYou nodig om een kredietaanvraag te beoordelen? Voor de beoordeling van de kredietaanvraag willen wij graag van je weten: je bruto maandinkomen, woonlasten en overige verplichtingen (zoals bijvoorbeeld eventuele alimentatieverplichting en maandlasten op je lopende leningen). Ook moet je een geldig legitimatiebewijs en BSN-nummer kunnen tonen. 3

4 Criteria beoordeling kredietwaardigheid Verantwoord lenen De hoogte van het bedrag dat je maximaal kunt lenen (het maximum kredietbedrag) is afhankelijk van de hoogte van je inkomen, je vaste lasten en van je persoonlijke omstandigheden. Hoe gaat de beoordeling? Aan de hand van duidelijke richtlijnen en een geautomatiseerd systeem beoordelen wij welk bedrag je maximaal kunt lenen. Daarbij wordt gekeken naar jouw inkomsten en die van je partner, en naar je vaste en variabele uitgaven. Behalve de huurof hypotheeklasten en de kosten voor levensonderhoud worden ook eventuele lopende leningen en overige vaste verplichtingen, bijvoorbeeld alimentatie, meegenomen in je persoonlijk financieel overzicht. Staan alle gegevens duidelijk op een rij, dan bepalen wij wat je bestedingsruimte is, en welk kredietbedrag het beste bij je situatie past. Inkomsten per maand Met je totale inkomsten bedoelen wij je vaste bruto inkomsten per maand (exclusief vergoedingen als 13de maand, overwerk, vakantiegeld, auto- en reiskosten) en eventuele overige nettoinkomsten. Als je de kredietovereenkomst samen met je partner afsluit, moet je ook zijn of haar vaste bruto inkomen opgeven (eveneens zonder de hiervoor genoemde vergoedingen). Woonlasten Met woonlasten bedoelen wij de kosten voor huur (exclusief gas, water en licht) of de aflossing en rente van je hypotheek (inclusief de eventueel gekoppelde premie van je levensverzekering). Voor de hypotheeklasten moeten de bruto lasten vermeld worden. Overige verplichtingen Onder overige verplichtingen verstaan wij de vaste verplichtingen voor alimentatie, premie (levens)verzekering en/of maandlasten op lopende leningen (tenzij deze leningen met het MoneYou Doorlopend Krediet worden ingelost). Kosten voor levensonderhoud Voor het bepalen van de kosten voor levensonderhoud werkt MoneYou met normbedragen die worden berekend op basis van een percentage van het inkomen. Deze percentages zijn afhankelijk van de gezinssamenstelling en de hoogte van het inkomen. 4

5 Bureau Krediet Registratie Daarnaast maakt een toetsing bij de Stichting Bureau Krediet Registratie (BKR) deel uit van de beoordeling van een kredietaanvraag. Dit is in verband met je (eventuele) betalingsverleden. Stichting Bureau Krediet Registratie MoneYou B.V. is aangesloten bij de Stichting Bureau Krediet Registratie (BKR) te Tiel. Alle kredietaanvragen worden door MoneYou getoetst bij het BKR. Dit om zoveel mogelijk te voorkomen dat je financiële verplichtingen aangaat die je draagkracht te boven gaan. De toetsing heeft betrekking op bestaande en afgeloste leningen, en op het aflossingsgedrag. MoneYou meldt de afgesloten kredietovereenkomst bij het BKR. Het BKR verwerkt deze gegevens in het Centrale Krediet Informatiesysteem. Dit is om krediet- en betaalrisico s voor kredietgevers te voorkomen en te beperken. Hetzelfde geldt voor overkreditering van kredietnemers. Bovendien levert MoneYou zo een bijdrage aan het voorkomen van problematische schuldsituaties. Deze gegevens worden in het kader van de zojuist genoemde doelstellingen door het BKR ter beschikking gesteld aan de aangesloten instellingen. Dit kan gebeuren in feitelijke en in statistisch bewerkte vorm. Naast het aanmelden van de overeenkomst heeft MoneYou verder de verplichting op zich genomen om een betalingsachterstand op je krediet van meer dan negentig (90) dagen te melden bij het BKR, dat deze gegevens registreert. Dit kan gevolgen hebben voor iedere eventuele volgende financieringsaanvraag. Een uitgebreide folder over het BKR kun je bij MoneYou verkrijgen. 5

6 Voorbeelden berekening Berekening De maandelijkse lasten zoals eerder genoemd worden in mindering gebracht op je maandelijkse inkomsten. Het bedrag dat overblijft, is het bedrag dat je maandelijks maximaal op het krediet zou kunnen betalen (afloscapaciteit). Vermenigvuldig je dit bedrag met de factor 50, dan heb je een goede indicatie van het bedrag dat je verantwoord kunt lenen. Er wordt voor de berekening uitgegaan dat je in staat bent om je maandelijkse vaste lasten te betalen en 2% van het maximum kredietbedrag. Hierna tref je twee voorbeelden aan van een beoordeling van een aanvraag van het MoneYou Doorlopend Krediet. De minimumbedragen voor kosten levensonderhoud worden halfjaarlijks aangepast. De actuele normbedragen kunnen daarom afwijken van de hier genoemde bedragen. Onderstaand zijn de minimum bedragen levensonderhoud: (1) Alleenstaand 723,- (1) Alleenstaand met kind(eren) 911,- (2) Gehuwd / Samenwonend 1.090,- (2) Gehuwd / Samenwonend met kind(eren) 1.191,- 6

7 Voorbeeld berekening 1 Je wilt een nieuw interieur kopen voor in totaal EUR 5.000,-. Je bent alleenstaand en hebt een netto-inkomen van EUR 1.800,- dat binnen komt op een Nederlandse bank- of girorekening. Aan maandlasten hypotheek betaal je EUR 400,- en er zijn geen andere bijzondere financiële verplichtingen. Voor je levensonderhoud wordt uitgegaan van EUR 723,-(1). Het verschil tussen inkomen en uitgaven bedraagt EUR 677,-. De BKR-toets is positief. De afloscapaciteit (EUR 677,-) in dit voorbeeld is voldoende om een MoneYou Doorlopend Krediet met een limiet van EUR 5.000,- af te sluiten. Voorbeeld berekening 2 Je wilt een auto kopen van EUR ,-. Jij en je partner hebben een netto inkomen van EUR 2.500,- per maand. Jullie huurlasten bedragen EUR 300,- per maand. Voor levensonderhoud wordt uitgegaan van EUR 1.090,-(2). Het verschil tussen de inkomsten en uitgaven bedraagt EUR 1.110,-. De BKR-toets is positief. De afloscapaciteit (EUR 1.110,-) in dit voorbeeld is voldoende om een MoneYou Doorlopend Krediet met een limiet van EUR ,- af te sluiten. Deze voorbeelden laten zien hoe de richtlijnen voor een kredietbeoordeling worden toegepast. Aan deze voorbeelden kun je in je persoonlijke situatie geen rechten ontlenen. 7

8 Voorwaarden Moneyou Doorlopend Krediet Een exemplaar van de Voorwaarden MoneYou Doorlopend Krediet, hierna productvoorwaarden, ontvang je voor het afsluiten van de kredietovereenkomst. Je kunt de productvoorwaarden ook terug vinden op de site Lees deze productvoorwaarden goed door voordat je de kredietovereenkomst afsluit. Belangrijke bepalingen uit de kredietovereenkomst en de voorwaarden zijn: Opname Gedurende de looptijd van de kredietovereenkomst, maar tot je 60-jarige verjaardag, kun je tot het overeengekomen maximum kredietbedrag geld opnemen. Het geld dat je hebt afgelost, kun je weer opnemen tot het overeengekomen maximum kredietbedrag. Betalingen (aflossing en rente) Je betaalt maandelijks een vaste vergoeding. Dit is de maandtermijn. De maandtermijn bestaat uit een aflossingsdeel en rente. De minimale maandtermijn is 2% van het maximum kredietbedrag. Een hogere maandtermijn is eventueel mogelijk. De maandelijkse betaling van de maandtermijn wordt per automatische incasso voldaan. Rente Over het uitstaande saldo van je MoneYou Doorlopend Krediet wordt een variabele rente in rekening gebracht. Het verschuldigde bedrag aan rente wordt maandelijks aan het uitstaande saldo toegevoegd. Bij een betalingsachterstand wordt het bedrag dat je aan rente moet betalen hoger. Je zult dan meer moeten terugbetalen. Dit voorkom je door op tijd aan je betalingsverplichtingen te voldoen. De debetrentevoet (de rente die je effectief per jaar betaalt) is variabel en kan altijd door Moneyou gewijzigd worden. Via de mail en je persoonlijke pagina zullen wij je op de hoogte houden van eventuele rentewijzigingen. Afbouw en vervroegde aflossing Het MoneYou Doorlopend Krediet moet op je 68e verjaardag volledig zijn afgelost. Hiervoor zal vanaf je 60e verjaardag het maximum kredietbedrag maandelijks worden verlaagd met 1/96e deel, zodat er op je 68e verjaardag geen openstaand saldo meer zal zijn. Vanzelfsprekend kun je ook eerder met aflossen beginnen, bijvoorbeeld door de maandtermijn te verhogen of door periodiek een bedrag over te schrijven. Vervroegd aflossen, volledig of gedeeltelijk, is altijd toegestaan zonder dat daar kosten voor worden berekend. Opzeggen Je mag altijd de kredietovereenkomst schriftelijk opzeggen. Hiervoor moet je je houden aan een opzegtermijn van minimaal twee weken. MoneYou mag ook altijd opzeggen, maar wij moeten 8

9 ons houden aan een opzegtermijn van minimaal 2 maanden. Nadat je hebt opgezegd kun je geen nieuwe opnamen meer doen. Op basis van wat je in de kredietovereenkomst bent overeengekomen moet je het openstaande saldo vermeerderd met de rente terugbetalen. Betalingsachterstand Een betalingsachterstand wordt na meer dan 90 dagen gemeld bij het BKR. Wanbetaling kan ernstige gevolgen hebben (bijvoorbeeld gedwongen verkoop van bezittingen) en toekomstige kredietaanvragen moeilijk maken. Opeisbaarheid Als de noodzaak zich voordoet, kan het voorkomen dat MoneYou het totale uitstaande saldo per direct terugvordert. Dit kan MoneYou doen in de volgende gevallen: Als je tenminste twee maanden achter loopt met de betaling van een vervallen maandtermijn, en in gebreke bent gesteld en nalatig blijft in de nakoming van je verplichting tot betaling van de maandtermijnen. Als je uit Nederland vertrekt om je definitief in het buitenland te vestigen, of als MoneYou redelijkerwijs mag aannemen dat je binnen enkele maanden permanent naar het buitenland vertrekt. Als je failliet gaat of als op jou de schuldsanering natuurlijke personen van toepassing is verklaard. Als je bij de aanvraag van het krediet bewust zodanig onjuiste inlichtingen hebt verstrekt, dat MoneYou je het krediet niet of niet meer onder dezelfde voorwaarden zou hebben verstrekt. Als je overlijdt en MoneYou gegronde redenen heeft om aan te nemen dat je verplichtingen uit de overeenkomst niet zullen worden nagekomen. Herroepingsrecht Je hebt het recht om zonder reden de kredietovereenkomst binnen 14 dagen na het sluiten ervan, dan wel als op dat moment niet alle relevante informatie over het krediet is verstrekt binnen 14 dagen nadat deze informatie is verstrekt, ongedaan te maken. Dit heet herroepen. Voor het herroepen van de overeenkomst moet je een brief sturen aan: MoneYou B.V., Science Park 404, 1098 XH AMSTERDAM. De brief is op tijd verstuurd, als hij is verzonden binnen de genoemde termijn van 14 dagen. Na herroeping zul je het openstaande saldo, vermeerderd met de rente, moeten terugbetalen. Deze rente is gelijk aan de rente die je in de kredietovereenkomst bent overeengekomen. Herroeping is verder kosteloos. Zekerheden Voor het MoneYou Doorlopend Krediet is geen onderpand nodig. 9

10 Toelichting theoretische looptijd en jaarlijks kostenpercentage De theoretische looptijd geeft het aantal maanden aan waarin je de aangegeven maandtermijn moet betalen om het krediet volledig af te lossen. Opnamen, extra aflossingen, achterstanden en veranderingen van de debetrentevoet kunnen de theoretische looptijd verlengen of verkorten. Het jaarlijks kostenpercentage is een prijsaanduiding voor het krediet. Hierin komen alle kosten van het krediet tot uitdrukking. Voorbeeldberekening en overige kenmerken MoneYou Doorlopend Krediet In hiernaaststaande tabel (pagina 11) zie je hoeveel rente je bij welk maximum kredietbedrag moet betalen. Voor de berekening van de maandtermijn wordt standaard uitgegaan van 2% van het maximum kredietbedrag. Aan de hieronder genoemde rentepercentages kunnen geen rechten worden ontleend. Bij de berekening van het jaarlijks kostenpercentage zijn de volgende uitgangspunten gebruikt: je neemt het maximum kredietbedrag in een keer in zijn geheel op; betaling van de maandtermijn volgens de theoretische looptijd; je betaalt de maandtermijn iedere maand op tijd; je lost niet extra af en neemt niet opnieuw op; de rente blijft tijdens de looptijd gelijk; en het maximum kredietbedrag blijft ongewijzigd. Op basis van deze uitgangspunten wordt ook het totaal door jou te betalen bedrag berekend. Bedoeld hiermee wordt het bedrag dat je geleend hebt, vermeerderd met de rente en eventuele kosten in verband met het krediet. Je bent niet verplicht om volgens deze uitgangspunten te handelen. 10

11 Maximum kredietbedrag in EUR Maandlast (2% van het maximum kredietbedrag) JKP* ( jaarlijks kostenpercentage) Debetrentevoet (effectieve rente op jaarbasis)** Theoretische looptijd in maanden*** Totale prijs van het krediet**** ,2% 6,2% 58 mnd ,3% 5,3% 57 mnd ,3% 5,3% 57 mnd ,5% 5,5% 57 mnd * In dit percentage komen alle kosten voor het krediet tot uiting. Voor de berekening van het JKP gaat Moneyou uit van de volgende situatie: je neemt het krediet in een keer volledig op, je lost niet af en neemt niet tussentijds op, je betaalt de maandtermijn iedere maand op tijd en de rente blijft gedurende de looptijd gelijk. ** De debetrentevoet (effectieve rente op jaarbasis) is de variabele rente die je voor het krediet betaalt. Rentewijzigingen voorbehouden. *** De theoretische looptijd is naar boven afgerond en berekend volgens de uitgangspunten bij het JKP. **** Dit is het totale bedrag dat je moet terugbetalen, berekend volgens de uitgangspunten bij het JKP. 1 De totale prijs van het krediet is de uitkomst van de theoretische looptijd vermenigvuldigd met de maandlast. In rekenvoorbeeld 1 bedraagt de kredietlimiet 5.000,-, de maandlast 100,- en de theoretische looptijd 58 maanden. De totale prijs van het krediet bedraagt in dit voorbeeld 58 x 100,- = 5.800,-. De hierin begrepen kredietvergoeding bedraagt dan 5.800, ,- = 800,- 11

12 Toezichthoudende autoriteit MoneYou B.V. is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten als aangesloten onderneming van ABN AMRO Bank N.V. op grond waarvan zij optreedt als aanbieder van kredietproducten en als bemiddelaar in consumptief krediet-, spaar- en verzekeringsprodukten. Het registratienummer bij de AFM is MoneYou B.V. is ingeschreven in het register van de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer Klachtenprocedure MoneYou beschikt over een klachtenregeling. Als je een klacht hebt kun je deze indienen via de website, je persoonlijke pagina of het volgende adres: MoneYou B.V., Science Park 404, 1098 XH te Amsterdam. Wanneer je het niet eens bent met de uitkomst van de behandeling van de klacht, heb je maximaal drie maanden de tijd om deze klacht voor te leggen aan het KiFiD: Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD), Postbus 93257, 2509 AG te s-gravenhage. Een standaardformulier hiervoor kun je downloaden via de website van KiFiD ( Als de klacht bij het KiFiD in behandeling wordt genomen, ben je een eigen bijdrage van 50,-* verschuldigd. Dit bedrag krijg je terug als de commissie je in het gelijk stelt. Gemiddeld duurt het ongeveer zeven maanden voordat er een uitspraak is. * Kijk voor meer informatie over tarieven, procedures, etc. op de website van KiFiD ( Contactgegevens MoneYou B.V. Adres Science Park 404, 1098 XH Amsterdam Telefoonnummer MYKRE ( )

Prospectus ABN AMRO Doorlopend Krediet

Prospectus ABN AMRO Doorlopend Krediet Prospectus ABN AMRO Doorlopend Krediet De flexibele leenoplossing van ABN AMRO Consumer Finance Waarom deze prospectus ABN AMRO Consumer Finance N.V. hierna te noemen ABN AMRO Consumer Finance is een financiële

Nadere informatie

Prospectus Internet Voordeel Krediet

Prospectus Internet Voordeel Krediet Prospectus Internet Voordeel Krediet De ABN AMRO Bank N.V. (ABN AMRO) is een financiële dienstverlener die onder andere actief is als aanbieder van kredieten. Op basis van de wetgeving voor financiële

Nadere informatie

Prospectus Privélimiet Plus

Prospectus Privélimiet Plus Prospectus Privélimiet Plus De ABN AMRO Bank N.V. (ABN AMRO) is een financiële dienstverlener die onder andere actief is als aanbieder van kredieten. Op basis van de wetgeving voor financiële dienstverleners

Nadere informatie

Prospectus Studentenlimiet

Prospectus Studentenlimiet Prospectus Studentenlimiet De ABN AMRO Bank N.V. (ABN AMRO) is een financiële dienstverlener die onder andere actief is als aanbieder van kredieten. Op basis van de wetgeving voor financiële dienstverleners

Nadere informatie

Prospectus Masterlening

Prospectus Masterlening Prospectus Masterlening De ABN AMRO Bank N.V. (ABN AMRO) is een financiële dienstverlener die onder andere actief is als aanbieder van kredieten. Op basis van de wetgeving voor financiële dienstverleners

Nadere informatie

Prospectus. Persoonlijke Lening. Santander Consumer Finance Benelux B.V.

Prospectus. Persoonlijke Lening. Santander Consumer Finance Benelux B.V. Prospectus Persoonlijke Lening Santander Consumer Finance Benelux B.V. Santander Consumer Finance Benelux B.V. (hierna Santander) is als kredietverstrekker geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten

Nadere informatie

Santander Consumer Finance Benelux B.V. Prospectus Persoonlijke Lening

Santander Consumer Finance Benelux B.V. Prospectus Persoonlijke Lening B.V. Prospectus Persoonlijke Lening Wie zijn wij? B.V. is een onafhankelijke financieringsmaatschappij die u een uitgebreid pakket aan diensten biedt rond financiering en leasing, gespecialiseerd in het

Nadere informatie

Prospectus. Doorlopend krediet. Santander Consumer Finance Benelux B.V.

Prospectus. Doorlopend krediet. Santander Consumer Finance Benelux B.V. Prospectus Doorlopend krediet Santander Consumer Finance Benelux B.V. Santander Consumer Finance Benelux B.V. (hierna Santander) is als kredietverstrekker geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten

Nadere informatie

De Stadsbank Oost Nederland verstrekt sociale leningen zonder gebruik te maken van bemiddelaars of gevolmachtigde agenten.

De Stadsbank Oost Nederland verstrekt sociale leningen zonder gebruik te maken van bemiddelaars of gevolmachtigde agenten. Prospectus sociale lening Algemeen In deze prospectus geven wij u inzicht in de werkwijze van de Stadsbank Oost Nederland bij het verstrekken van sociale leningen. De Stadsbank Oost Nederland is aangesloten

Nadere informatie

Voorwaarden. MoneYou Doorlopend. Krediet

Voorwaarden. MoneYou Doorlopend. Krediet Voorwaarden MoneYou Doorlopend Krediet Inhoudsopgave Algemeen 3 Voorwaarden MoneYou Doorlopend Krediet Voor de in deze voorwaarden bedoelde Producten gelden ook de Voorwaarden MoneYou. 1. Uitvoering kredietovereenkomst

Nadere informatie

De Stadsbank Oost Nederland verstrekt sociale leningen zonder gebruik te maken van bemiddelaars of gevolmachtigde agenten.

De Stadsbank Oost Nederland verstrekt sociale leningen zonder gebruik te maken van bemiddelaars of gevolmachtigde agenten. Prospectus sociale lening Algemeen In deze prospectus geven wij u inzicht in de werkwijze van de Stadsbank Oost Nederland bij het verstrekken van sociale leningen. De Stadsbank Oost Nederland is aangesloten

Nadere informatie

Prospectus sociale lening

Prospectus sociale lening Prospectus sociale lening Algemeen In deze prospectus krijgt u inzicht in de werkwijze van de Stadsbank Oost Nederland bij het verstrekken van sociale leningen. De Stadsbank Oost Nederland verstrekt sociale

Nadere informatie

Prospectus. Niet-doorlopend geldkrediet. Santander Consumer Finance Benelux B.V.

Prospectus. Niet-doorlopend geldkrediet. Santander Consumer Finance Benelux B.V. Prospectus Niet-doorlopend geldkrediet Santander Consumer Finance Benelux B.V. Santander Consumer Finance Benelux B.V. is gespecialiseerd in het verstrekken van doorlopend en nietdoorlopend geld- en goederenkrediet.

Nadere informatie

Prospectus Sociaal Krediet 2014

Prospectus Sociaal Krediet 2014 5 informatie Prospectus Sociaal Krediet 2014 Algemeen De prospectus Sociaal Krediet geeft u inzicht in de werkwijze van de gemeente Zwolle bij het verstrekken van een persoonlijke lening.. Persoonlijke

Nadere informatie

Prospectus Doorlopend Krediet. Prospectus Doorlopend krediet Fidis Nederland B.V. 1 mei 2006 Versie 1 Pagina 1

Prospectus Doorlopend Krediet. Prospectus Doorlopend krediet Fidis Nederland B.V. 1 mei 2006 Versie 1 Pagina 1 Prospectus Doorlopend Krediet Prospectus Doorlopend krediet Fidis Nederland B.V. 1 mei 2006 Versie 1 Pagina 1 Doel van deze prospectus Deze prospectus is bedoeld om u duidelijke informatie te verstrekken

Nadere informatie

Latere-Leeftijd-Lening

Latere-Leeftijd-Lening Latere-Leeftijd-Lening Prospectus per 1 december 2003 Uw tussenpersoon is: Tarieven per 1 december 2001 Tarievenoverzicht per 1 december 2001 LATERE-LEEFTIJD-LENING (Andere bedragen op aanvraag) 12 maanden

Nadere informatie

PEUGEOT AUTOFINANCIERING AANTREKKELIJKE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN

PEUGEOT AUTOFINANCIERING AANTREKKELIJKE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN PEUGEOT AUTOFINANCIERING AANTREKKELIJKE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN LEKKER RIJDEN, RIJDEN ZONDER ZORGEN UW AUTO GOED FINANCIEREN, DAT SCHEELT EEN HOOP ZORGEN. EN SPAREN VOOR UW NIEUWE AUTO HOEFT NIET.

Nadere informatie

Prospectus persoonlijke en sociale lening

Prospectus persoonlijke en sociale lening Prospectus persoonlijke en sociale lening 1. Algemeen In deze prospectus leest u hoe de persoonlijke en de sociale lening van Kredietbank Nederland werkt. Kredietbank Nederland is gevestigd aan de Gardeniersweg

Nadere informatie

Prospectus Doorlopend Krediet

Prospectus Doorlopend Krediet Prospectus Doorlopend Krediet Inhoudsopgave Op verantwoorde wijze lenen 1 Wat is een doorlopend krediet? 1 Aanvraagprocedure 1 Bepaling kredietwaardigheid en wijze van risicobeoordeling 2 Twee voorbeelden

Nadere informatie

CITROËN FINANCIAL SERVICES. Autofinanciering CITROËN AANTREKKELIJKE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN LEKKER RIJDEN, RIJDEN ZONDER ZORGEN

CITROËN FINANCIAL SERVICES. Autofinanciering CITROËN AANTREKKELIJKE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN LEKKER RIJDEN, RIJDEN ZONDER ZORGEN CITROËN Autofinanciering AANTREKKELIJKE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN LEKKER RIJDEN, RIJDEN ZONDER ZORGEN Uw auto goed financieren, dat scheelt een hoop zorgen. En sparen voor uw nieuwe auto hoeft niet. Bij

Nadere informatie

Prospectus Persoonlijke Lening

Prospectus Persoonlijke Lening Prospectus Persoonlijke Lening Inhoudsopgave Pagina Op verantwoorde wijze lenen 1 Wat is een persoonlijke lening? 1 Aanvraagprocedure 1 Bepaling kredietwaardigheid en wijze van risicobeoordeling 2 Twee

Nadere informatie

Prospectus Doorlopend Krediet

Prospectus Doorlopend Krediet Prospectus Doorlopend Krediet Inhoudsopgave Pagina Op verantwoorde wijze lenen 1 Wat is een doorlopend krediet? 1 Aanvraagprocedure 1, 2 Bepaling kredietwaardigheid en wijze van risicobeoordeling 2 Drie

Nadere informatie

Prospectus Aflopend Krediet

Prospectus Aflopend Krediet Prospectus Aflopend Krediet Prospectus aflopend krediet Fidis Nederland B.V. 1 mei 2006 versie 1 Pagina 1 Doel van deze prospectus Deze prospectus is bedoeld om u duidelijke informatie te verstrekken over

Nadere informatie

PEUGEOT AUTOFINANCIERING AANTREKKELIJKE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN

PEUGEOT AUTOFINANCIERING AANTREKKELIJKE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN PEUGEOT AUTOFINANCIERING AANTREKKELIJKE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN LEKKER RIJDEN, RIJDEN ZONDER ZORGEN UW AUTO GOED FINANCIEREN, DAT SCHEELT EEN HOOP ZORGEN. EN SPAREN VOOR UW NIEUWE AUTO HOEFT NIET. BIJ

Nadere informatie

Prospectus. Doorlopend geldkrediet. Santander Consumer Finance Benelux B.V.

Prospectus. Doorlopend geldkrediet. Santander Consumer Finance Benelux B.V. Prospectus Doorlopend geldkrediet Santander Consumer Finance Benelux B.V. Santander Consumer Finance Benelux B.V. is gespecialiseerd in het verstrekken van doorlopend en nietdoorlopend geld- en goederenkrediet.

Nadere informatie

Kedin Consumenten Financieringen B.V. Coolsingel AG Rotterdam

Kedin Consumenten Financieringen B.V. Coolsingel AG Rotterdam [EUROPESE STANDAARDINFORMATIE INZAKE CONSUMENTENKREDIET] 1. Identiteit en contactgegevens van de kredietgever Kredietgever Adres E-mailadres Website info@kedin.nl www.kedin.nl Kredietbemiddelaar Adres

Nadere informatie

Productinformatie wehkamp.nl balansrekening

Productinformatie wehkamp.nl balansrekening Productinformatie wehkamp.nl balansrekening Inhoudsopgave WIE ZIJN WIJ? 4 CONTACTGEGEVENS 4 WAAROM DEZE INFORMATIE? 4 KENMERKEN VAN DE WEHKAMP.NL 6 BALANSREKENING Doorlopend krediet Bepaal uw eigen kredietlimiet

Nadere informatie

Santander Consumer Finance Benelux B.V. Prospectus Doorlopend Krediet

Santander Consumer Finance Benelux B.V. Prospectus Doorlopend Krediet B.V. Prospectus Doorlopend Krediet Wie zijn wij? B.V. is een onafhankelijke financieringsmaatschappij die u een uitgebreid pakket aan diensten biedt rond financiering en leasing, gespecialiseerd in het

Nadere informatie

Informatieblad DEFAM Doorlopend Krediet 1,5% en 2% [EUROPESE STANDAARDINFORMATIE INZAKE CONSUMENTENKREDIET]

Informatieblad DEFAM Doorlopend Krediet 1,5% en 2% [EUROPESE STANDAARDINFORMATIE INZAKE CONSUMENTENKREDIET] Informatieblad DEFAM Doorlopend Krediet 1,5% en 2% [EUROPESE STANDAARDINFORMATIE INZAKE CONSUMENTENKREDIET] 1. Identiteit en contactgegevens van de kredietgever Kredietgever Adres Telefoonnummer E-mailadres

Nadere informatie

Prospectus Doorlopend Krediet

Prospectus Doorlopend Krediet Prospectus Doorlopend Krediet Inhoudsopgave Pagina Op verantwoorde wijze lenen 1 Wat is een doorlopend krediet? 1 Aanvraagprocedure 1 Bepaling kredietwaardigheid en wijze van risicobeoordeling 2 Drie voorbeelden

Nadere informatie

Santander Consumer Finance Benelux B.V. Prospectus Huurkoop

Santander Consumer Finance Benelux B.V. Prospectus Huurkoop B.V. Prospectus Huurkoop Wie zijn wij? B.V. is een onafhankelijke financieringsmaatschappij die u een uitgebreid pakket aan diensten biedt rond financiering en leasing, gespecialiseerd in het verstrekken

Nadere informatie

Prospectus Crediam Lenen

Prospectus Crediam Lenen Prospectus Crediam Lenen Prospectus 1 Wat extra ruimte is wel zo prettig. Ook financieel. Voor geplande of juist onverwachtse uitgaven. Want wat is er vervelender dan dat u juist op dát moment geen geld

Nadere informatie

Informatieblad Credivance - DK [EUROPESE STANDAARDINFORMATIE INZAKE CONSUMENTENKREDIET]

Informatieblad Credivance - DK [EUROPESE STANDAARDINFORMATIE INZAKE CONSUMENTENKREDIET] Informatieblad Credivance - DK [EUROPESE STANDAARDINFORMATIE INZAKE CONSUMENTENKREDIET] 1. Identiteit en contactgegevens van de kredietgever Kredietgever Adres Telefoonnummer E-mailadres Website Kosterijland

Nadere informatie

Prospectus niet-doorlopende kredieten. FCE Bank plc.

Prospectus niet-doorlopende kredieten. FCE Bank plc. Prospectus niet-doorlopende kredieten FCE Bank plc. Algemeen FCE Bank plc. is een financiële dienstverlener die onder andere kredieten verstrekt voor de aan- schaf van een auto. Dit prospectus informeert

Nadere informatie

Informatieblad Alpha Credit Nederland - DK [EUROPESE STANDAARDINFORMATIE INZAKE CONSUMENTENKREDIET]

Informatieblad Alpha Credit Nederland - DK [EUROPESE STANDAARDINFORMATIE INZAKE CONSUMENTENKREDIET] Informatieblad Alpha Credit Nederland - DK [EUROPESE STANDAARDINFORMATIE INZAKE CONSUMENTENKREDIET] 1. Identiteit en contactgegevens van de kredietgever Kredietgever Adres Telefoonnummer E-mailadres Website

Nadere informatie

AUTOFINANCIERING WELKE FINANCIERING PAST BIJ U? WIJ HELPEN U GRAAG OP WEG DS FINANCIAL SOLUTION

AUTOFINANCIERING WELKE FINANCIERING PAST BIJ U? WIJ HELPEN U GRAAG OP WEG DS FINANCIAL SOLUTION DS AUTOFINANCIERING WELKE FINANCIERING PAST BIJ U? WIJ HELPEN U GRAAG OP WEG DS FINANCIAL SOLUTION DS FINANCIAL SOLUTION helpt u graag op weg U wilt een nieuwe auto, maar u kunt uw aankoop niet in één

Nadere informatie

JE AUTO FINANCIEREN? DAT DOE JE MET AUTOWEEK. Doorlopend krediet/huurkoop. Financieringen. 15 x 5

JE AUTO FINANCIEREN? DAT DOE JE MET AUTOWEEK. Doorlopend krediet/huurkoop. Financieringen. 15 x 5 15 x 5 JE AUTO FINANCIEREN? DAT DOE JE MET AUTOWEEK Doorlopend krediet/huurkoop Financieringen We brengen je favoriete auto binnen handbereik Je hebt hem gevonden: de auto die aan al je wensen en eisen

Nadere informatie

Informatie. Continu Limiet, Doorlopend Krediet, Voordeelkrediet, Studentenkrediet en Studentenbetaallimiet

Informatie. Continu Limiet, Doorlopend Krediet, Voordeelkrediet, Studentenkrediet en Studentenbetaallimiet Informatie Continu Limiet, Doorlopend Krediet, Voordeelkrediet, Studentenkrediet en Studentenbetaallimiet 302037_1213.indd 1 18-11-13 14:33 Inleiding Dit document geeft informatie over de belangrijkste

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Freo Doorlopend Krediet

Algemene Voorwaarden Freo Doorlopend Krediet Algemene Voorwaarden Freo Doorlopend Krediet 1. Begrippen Kredietnemer Kredietgever Krediet Kredietlimiet Jaarlijks kostenpercentage Totaal te betalen bedrag De natuurlijke persoon of personen aan wie

Nadere informatie

Informatieblad DEFAM Doorlopend krediet (Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet)

Informatieblad DEFAM Doorlopend krediet (Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet) 1. Identiteit en contactgegevens van de kredietgever Informatieblad DEFAM Doorlopend krediet (Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet) Kredietgever Adres Telefoonnummer E-mailadres Website

Nadere informatie

CITROËN AUTOFINANCIERING

CITROËN AUTOFINANCIERING CITROËN AUTOFINANCIERING WELKE FINANCIERING PAST BIJ U? WIJ HELPEN U GRAAG OP WEG CITROËN FINANCIAL SERVICES HELPT U GRAAG OP WEG U wilt een nieuwe auto, maar u kunt uw aankoop niet in één keer bekostigen.

Nadere informatie

DS BETAALPLAN AUTOFINANCIERING WELKE FINANCIERING PAST BIJ U? WIJ HELPEN U GRAAG OP WEG

DS BETAALPLAN AUTOFINANCIERING WELKE FINANCIERING PAST BIJ U? WIJ HELPEN U GRAAG OP WEG DS BETAALPLAN AUTOFINANCIERING WELKE FINANCIERING PAST BIJ U? WIJ HELPEN U GRAAG OP WEG 2 AUTOFINANCIERING DS BETAALPLAN Altijd een passend financieringsvoorstel U wilt een nieuwe auto, maar u kunt uw

Nadere informatie

Prospectus Doorlopend Krediet

Prospectus Doorlopend Krediet Prospectus Doorlopend Krediet 1 Wie zijn wij? Volvo Car Finance is een handelsnaam van Santander Consumer Finance Benelux B.V., een onafhankelijke financieringsmaatschappij die u een uitgebreid pakket

Nadere informatie

Prospectus Doorlopend Krediet

Prospectus Doorlopend Krediet Prospectus Doorlopend Krediet Inhoudsopgave Pagina Op verantwoorde wijze lenen 1 Wat is een doorlopend krediet? 1 Aanvraagprocedure 1, 2 Bepaling kredietwaardigheid en wijze van risicobeoordeling 2 Drie

Nadere informatie

Europese standaardinformatie Effectenkrediet voor insiders

Europese standaardinformatie Effectenkrediet voor insiders Europese standaardinformatie Effectenkrediet voor insiders 2 1. Identiteit en contactgegevens van de kredietgever Kredietgever BinckBank N.V. Adres Barbara Strozzilaan 310 Postbus 75036 1070 AA Amsterdam

Nadere informatie

Informatieblad DEFAM - DK (Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet)

Informatieblad DEFAM - DK (Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet) 1. Identiteit en contactgegevens van de kredietgever Informatieblad DEFAM - DK (Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet) Kredietgever Adres Telefoonnummer E-mailadres Website Kredietbemiddelaar

Nadere informatie

CITROËN BETAALPLAN AUTOFINANCIERING WELKE FINANCIERING PAST BIJ U? WIJ HELPEN U GRAAG OP WEG

CITROËN BETAALPLAN AUTOFINANCIERING WELKE FINANCIERING PAST BIJ U? WIJ HELPEN U GRAAG OP WEG AUTOFINANCIERING WELKE FINANCIERING PAST BIJ U? WIJ HELPEN U GRAAG OP WEG 2 , ALTIJD EEN PASSEND FINANCIERINGSVOORSTEL U wilt een nieuwe auto, maar u kunt uw aankoop niet in één keer bekostigen. Dan kunt

Nadere informatie

Overeenkomst Huiseigenaar Persoonlijke Lening Contractnummer:

Overeenkomst Huiseigenaar Persoonlijke Lening Contractnummer: Dit contract kwam tot stand door bemiddeling van: Naam: Nr7Finance B.V. Adres: Onder de Toren 34 Postcode: 8302 BV Plaats: Emmeloord Telefoon: 088 777 23 77 Email: info@nr7finance.nl Overeenkomst Huiseigenaar

Nadere informatie

Peugeot Autofinanciering aantrekkelijke financieringsmogelijkheden

Peugeot Autofinanciering aantrekkelijke financieringsmogelijkheden Peugeot Autofinanciering aantrekkelijke financieringsmogelijkheden Lekker rijden, nergens aan denken Je auto goed financieren: dat scheelt een hoop zorgen. En sparen hoeft ook al niet: bij ons kunt u

Nadere informatie

AUTOFINANCIERING WELKE FINANCIERING PAST BIJ U? WIJ HELPEN U GRAAG OP WEG

AUTOFINANCIERING WELKE FINANCIERING PAST BIJ U? WIJ HELPEN U GRAAG OP WEG AUTOFINANCIERING WELKE FINANCIERING PAST BIJ U? WIJ HELPEN U GRAAG OP WEG 2 PEUGEOT BETAALPLAN ALTIJD EEN PASSEND FINANCIERINGSVOORSTEL U WILT EEN NIEUWE AUTO, MAAR U KUNT UW AANKOOP NIET IN ÉÉN KEER BEKOSTIGEN.

Nadere informatie

Inleiding. Bedrijfsgegevens RCI Financial Services

Inleiding. Bedrijfsgegevens RCI Financial Services Inleiding Dit prospectus geeft uitgebreid informatie over de consumptieve kredieten van RCI Financial Services B.V. h.o.d.n. Renault Financial Services, Renault Business Finance, Nissan Financial Services

Nadere informatie

AUTOFINANCIERING WELKE FINANCIERING PAST BIJ U? WIJ HELPEN U GRAAG OP WEG

AUTOFINANCIERING WELKE FINANCIERING PAST BIJ U? WIJ HELPEN U GRAAG OP WEG AUTOFINANCIERING WELKE FINANCIERING PAST BIJ U? WIJ HELPEN U GRAAG OP WEG 2 PEUGEOT FINANCE HELPT U GRAAG OP WEG U WILT EEN NIEUWE AUTO, MAAR U KUNT UW AANKOOP NIET IN ÉÉN KEER BEKOSTIGEN. DAN HELPT PEUGEOT

Nadere informatie

AUTOFINANCIERING WELKE FINANCIERING PAST BIJ U? WIJ HELPEN U GRAAG OP WEG

AUTOFINANCIERING WELKE FINANCIERING PAST BIJ U? WIJ HELPEN U GRAAG OP WEG AUTOFINANCIERING WELKE FINANCIERING PAST BIJ U? WIJ HELPEN U GRAAG OP WEG PEUGEOT FINANCE HELPT U GRAAG OP WEG U WILT EEN NIEUWE AUTO, MAAR U KUNT UW AANKOOP NIET IN ÉÉN KEER BEKOSTIGEN. DAN HELPT PEUGEOT

Nadere informatie

Bijlage: Europese Standaardinformatie inzake consumentenkrediet (ESIC) versie juli 2013

Bijlage: Europese Standaardinformatie inzake consumentenkrediet (ESIC) versie juli 2013 Bijlage: Europese Standaardinformatie inzake consumentenkrediet (ESIC) versie juli 2013 De kredietofferte van iedere aanbieder bevat dit standaard informatieblad. Met dit blad kunt u onze offerte gemakkelijk

Nadere informatie

Informatieblad DEFAM - DK WOZ (Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet)

Informatieblad DEFAM - DK WOZ (Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet) 1. Identiteit en contactgegevens van de kredietgever Informatieblad DEFAM - DK WOZ (Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet) Kredietgever Adres Telefoonnummer E-mailadres Website Kosterijland

Nadere informatie

Informatie over gespreid betalen bij wehkamp.nl

Informatie over gespreid betalen bij wehkamp.nl Informatie over gespreid betalen bij wehkamp.nl WIE ZIJN WIJ? wehkamp.nl: hét online warenhuis voor de Nederlandse consument, is verrassend, veelzijdig en actueel. Het bedrijf is opgericht in 1952 en sinds

Nadere informatie

Inhoud. Kredietprospectus Effectenkrediet 4

Inhoud. Kredietprospectus Effectenkrediet 4 Inhoud Kredietprospectus Effectenkrediet 4 Kredietprospectus Effectenkrediet Algemeen Een Staalbankiers Effectenkrediet is een effectenrekening met een automatische, doorlopende en variabele kredietfaciliteit

Nadere informatie

EUROPESE STANDAARDINFORMATIE EFFECTENKREDIET

EUROPESE STANDAARDINFORMATIE EFFECTENKREDIET EUROPESE STANDAARDINFORMATIE EFFECTENKREDIET 1 IDENTITEIT EN CONTACTGEGEVENS VAN DE KREDIETGEVER Kredietgever: DEGIRO B.V. Adres: Herengracht 442 1017 BZ Amsterdam Telefoonnr: 020 535 34 96 Emailadres:

Nadere informatie

AUTOFINANCIERING WELKE FINANCIERING PAST BIJ U? WIJ HELPEN U GRAAG OP WEG

AUTOFINANCIERING WELKE FINANCIERING PAST BIJ U? WIJ HELPEN U GRAAG OP WEG AUTOFINANCIERING WELKE FINANCIERING PAST BIJ U? WIJ HELPEN U GRAAG OP WEG PEUGEOT FINANCE HELPT U GRAAG OP WEG U WILT EEN NIEUWE AUTO, MAAR U KUNT UW AANKOOP NIET IN ÉÉN KEER BEKOSTIGEN. DAN HELPT PEUGEOT

Nadere informatie

Europese standaardinformatie Effectenkrediet

Europese standaardinformatie Effectenkrediet Europese standaardinformatie Effectenkrediet 2 1. Identiteit en contactgegevens van de kredietgever Kredietgever BinckBank N.V. Adres Barbarra Strozzilaan 310 Postbus 75047 1070 AA Amsterdam Telefoonnummer

Nadere informatie

De Persoonlijke Lening

De Persoonlijke Lening De Persoonlijke Lening zodat u zonder zorgen die grote aankoop kunt doen Staat u op het punt om een grote aankoop te doen? Met een Persoonlijke Lening van DEFAM beschikt u in één keer over een vast bedrag.

Nadere informatie

Productinformatie Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet

Productinformatie Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet Productinformatie Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet 1. Identiteit en contactgegevens van de kredietgever Kredietgever International Card Services BV, Telefoonnummer 020-6 600 123 E-mailadres

Nadere informatie

Productwijzer Krediet betaalrekening en creditcard

Productwijzer Krediet betaalrekening en creditcard Productwijzer Krediet betaalrekening en creditcard Heb je tijdelijk extra geld nodig? Bijvoorbeeld omdat je onverwacht een grote uitgave moet doen? Of omdat je op vakantie wilt? Dan kan een krediet je

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Toestellening Vodafone Financial Services B.V. Vodafone Power to you

Algemene Voorwaarden. Toestellening Vodafone Financial Services B.V. Vodafone Power to you Algemene Voorwaarden Toestellening Vodafone Financial Services B.V. Vodafone Power to you Versie 1 mei 2017 1 Inhoud Algemene Voorwaarden Toestellening Vodafone Financial Services B.V. Artikel 1 De goederenkredietovereenkomst/toestellening

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Doorlopend Krediet

Algemene Voorwaarden Doorlopend Krediet Algemene Voorwaarden Doorlopend Krediet Doorlopend Krediet 1 1. Begrippen Kredietnemer: Kredietgever: Krediet: Kredietlimiet: De natuurlijke persoon of personen aan wie de kredietgever een lening heeft

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Averus Continue. Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van uw kredietovereenkomst.

Algemene voorwaarden Averus Continue. Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van uw kredietovereenkomst. Algemene voorwaarden Averus Continue Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van uw kredietovereenkomst. Versie 3.0 September 2014 Inhoudsopgave Definities... 3 Algemeen... 4 Artikel 1. Doorlopend krediet...

Nadere informatie

DEFAM. Uw heldere keuze.

DEFAM. Uw heldere keuze. DEFAM. Uw heldere keuze. Bij DEFAM kunt u terecht voor alle consumptief kredietvormen, waarmee u kunt doen wat u graag wílt doen. Een consumptief krediet is bij DEFAM gemakkelijk en snel geregeld. Bovendien

Nadere informatie

Prospectus Kredietmaatschappij Vola BV

Prospectus Kredietmaatschappij Vola BV Prospectus Kredietmaatschappij Vola BV Inhoudsopgave Algemeen Producten Aanvraag Algemene voorwaarden Tarievenoverzicht Algemeen Vola voor geld. Kredietmaatschappij Vola BV, kortweg Vola, is één van de

Nadere informatie

Geld lenen FINANCIERINGEN BV. Postbus 178 3980 CD Bunnik. T (030) 659 66 66 F (030) 659 66 60 E info@defam.nl. www.defam.nl

Geld lenen FINANCIERINGEN BV. Postbus 178 3980 CD Bunnik. T (030) 659 66 66 F (030) 659 66 60 E info@defam.nl. www.defam.nl Geld lenen FINANCIERINGEN BV Postbus 178 3980 CD Bunnik T (030) 659 66 66 F (030) 659 66 60 E info@defam.nl www.defam.nl Het juiste krediet voor al uw wensen Uw droomauto gevonden, een nieuwe keuken aanschaffen,

Nadere informatie

Geld lenen. Postbus 178 3980 CD Bunnik. T (030) 659 66 00 F (030) 659 66 60 E info@defam.nl. www.defam.nl

Geld lenen. Postbus 178 3980 CD Bunnik. T (030) 659 66 00 F (030) 659 66 60 E info@defam.nl. www.defam.nl Geld lenen F L E X Postbus 178 3980 CD Bunnik T (030) 659 66 00 F (030) 659 66 60 E info@defam.nl www.defam.nl Het juiste krediet voor al uw wensen Uw droomauto gevonden, een nieuwe keuken aanschaffen,

Nadere informatie

Geld lenen FINANCIERINGEN BV. Postbus 178 3980 CD Bunnik. T (030) 659 66 66 F (030) 659 66 60 E info@defam.nl. www.defam.nl

Geld lenen FINANCIERINGEN BV. Postbus 178 3980 CD Bunnik. T (030) 659 66 66 F (030) 659 66 60 E info@defam.nl. www.defam.nl Geld lenen FINANCIERINGEN BV Postbus 178 3980 CD Bunnik T (030) 659 66 66 F (030) 659 66 60 E info@defam.nl www.defam.nl Het juiste krediet voor al uw wensen Uw droomauto gevonden, een nieuwe keuken aanschaffen,

Nadere informatie

Productinformatie Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet

Productinformatie Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet Productinformatie Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet 1. Identiteit en contactgegevens van de kredietgever Kredietgever Adres International Card Services BV, Telefoonnummer 020-6 600

Nadere informatie

DEFAM. Uw heldere keuze.

DEFAM. Uw heldere keuze. DEFAM. Uw heldere keuze. Bij DEFAM kunt u terecht voor alle consumptief kredietvormen, waarmee u kunt doen wat u graag wílt doen. Een consumptief krediet is bij DEFAM gemakkelijk en snel geregeld. Bovendien

Nadere informatie

FD0578 0305(i) Leningen

FD0578 0305(i) Leningen FD0578 0305(i) Leningen Bij OHRA houden we van duidelijkheid. Dat betekent: weinig kleine lettertjes, geen lange wachttijden en korte lijnen. Zo houden we het overzichtelijk en weet u direct waar u aan

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Persoonlijke Lening van de Rabobank 2010

Algemene voorwaarden Persoonlijke Lening van de Rabobank 2010 1/7 Algemene voorwaarden Persoonlijke Lening van de Rabobank 2010 1. Begrippen In de kredietovereenkomst en in de algemene voorwaarden worden de volgende begrippen gehanteerd. Kredietnemer Kredietgever

Nadere informatie

Uw auto financieren? Dat doet u bij Alpha Credit Nederland

Uw auto financieren? Dat doet u bij Alpha Credit Nederland Uw auto financieren? Dat doet u bij Alpha Credit Nederland Huurkoop 2 Persoonlijke lening 4 Doorlopend krediet 6 Financieren van a tot z 8 Zeg maar wat u wilt weten 10 Goed om te weten 12 We brengen uw

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Averus Personal. Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van uw kredietovereenkomst.

Algemene voorwaarden Averus Personal. Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van uw kredietovereenkomst. Algemene voorwaarden Averus Personal Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van uw kredietovereenkomst. PL20150002 Juli 2015 Inhoudsopgave Definities... 3 Algemeen... 4 Artikel 1. Persoonlijke lening...

Nadere informatie

Overeenkomst Huiseigenaar Doorlopend Krediet Contractnummer:

Overeenkomst Huiseigenaar Doorlopend Krediet Contractnummer: Dit contract kwam tot stand door bemiddeling van: Naam: Nr7Finance B.V. Adres: Onder de Toren 34 Postcode: 8302 BV Plaats: Emmeloord Telefoon: 088 777 23 77 Email: info@nr7finance.nl Overeenkomst Huiseigenaar

Nadere informatie

Inhoud. Credivance maakt lenen persoonlijk. Verantwoord lenen en leenvormen. Flexibel Plan. Persoonlijk Plan. Van aanvraag tot lening

Inhoud. Credivance maakt lenen persoonlijk. Verantwoord lenen en leenvormen. Flexibel Plan. Persoonlijk Plan. Van aanvraag tot lening Inhoud Credivance maakt lenen persoonlijk........................... 3 Verantwoord lenen en leenvormen............................. 5 Flexibel Plan.............................................................

Nadere informatie

Uw auto financieren? Dat doet u bij Alpha Credit Nederland

Uw auto financieren? Dat doet u bij Alpha Credit Nederland Uw auto financieren? Dat doet u bij Alpha Credit Nederland Huurkoop 2 Persoonlijke lening 4 Doorlopend krediet 6 Financieren van a tot z 8 Zeg maar wat u wilt weten 10 Goed om te weten 12 We brengen uw

Nadere informatie

De Persoonlijke Lening

De Persoonlijke Lening De Persoonlijke Lening zodat u zonder zorgen die grote aankoop kunt doen Staat u op het punt om een grote aankoop te doen? Met een Persoonlijke Lening van DEFAM beschikt u in één keer over een vast bedrag.

Nadere informatie

Europese standaardinformatie inzake consumptief krediet 1. Identiteit en contactgegevens van de kredietgever Hof Hoorneman Bankiers N.V.

Europese standaardinformatie inzake consumptief krediet 1. Identiteit en contactgegevens van de kredietgever Hof Hoorneman Bankiers N.V. Europese standaardinformatie inzake consumptief krediet 1. Identiteit en contactgegevens van de kredietgever Kredietgever Hof Hoorneman Bankiers N.V. Adres Oosthaven 52, 2801 PE Gouda Telefoonnummer 0182

Nadere informatie

Standaardinformatie inzake consumptief krediet

Standaardinformatie inzake consumptief krediet Identiteit en contactgegevens van de aanbieder van krediet Aanbieder van krediet Krediet bemiddelaar Tele2 Finance B.V. (Tele2 Finance) Wisselwerking 58 1112 XS Diemen 020-754 4444 www.tele2.nl Media Markt

Nadere informatie

EUROPESE STANDAARD INFORMATIE CONSUMPTIEF KREDIET

EUROPESE STANDAARD INFORMATIE CONSUMPTIEF KREDIET EUROPESE STANDAARD INFORMATIE CONSUMPTIEF KREDIET 1. IDENTITEIT EN CONTACTGEGEVENS VAN DE KREDIETGEVER Kredietgever Hof Hoorneman Bankiers N.V. Adres Oosthaven 52, 2801 PE Gouda Telefoonnummer 0182 597777

Nadere informatie

Wij zijn gevestigd in Amsterdam aan het Science Park 404, telefoonnummer 0800 666 3993 (kosteloos).

Wij zijn gevestigd in Amsterdam aan het Science Park 404, telefoonnummer 0800 666 3993 (kosteloos). Dienstverleningsdocument MoneYou vindt het belangrijk om goede en duidelijke informatie aan haar klanten te geven. Wij hebben daarom voor jou een dienstverleningsdocument opgesteld. Hierin staat wat je

Nadere informatie

Uw auto financieren? Dat doet u bij Alpha Credit Nederland

Uw auto financieren? Dat doet u bij Alpha Credit Nederland Uw auto financieren? Dat doet u bij Alpha Credit Nederland Huurkoop 2 Persoonlijke lening 4 Doorlopend krediet 6 Financieren van a tot z 8 Zeg maar wat u wilt weten 10 Goed om te weten 12 We brengen uw

Nadere informatie

Het Doorlopend Krediet

Het Doorlopend Krediet Het Doorlopend Krediet zodat u extra financiële armslag heeft Wilt u graag wat extra financiële armslag? Dan is het Doorlopend Krediet van DEFAM geschikt voor u. U bepaalt zelf waar u het krediet voor

Nadere informatie

Kredietprospectus. Doorlopend Krediet Niet-doorlopend Krediet

Kredietprospectus. Doorlopend Krediet Niet-doorlopend Krediet Kredietprospectus Doorlopend Krediet Niet-doorlopend Krediet versie 01072010 Versie 241108 Prospectus Inhoudsopgave 1. Algemene inleiding 2. Aflopend Krediet (niet doorlopend krediet) 2.1. De financieringsaanvraag

Nadere informatie

WONING VOORDEEL FINANCIERING

WONING VOORDEEL FINANCIERING Dit contract kwam tot stand via: Nr7Finance B.V. Onder de Toren 34 8302 BV Emmeloord Telefoon: 088 777 23 77 WONING VOORDEEL FINANCIERING Overeenkomstnummer: Wilt u dit nummer bij betaling en correspondentie

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Doorlopend Krediet van de Rabobank 2010

Algemene voorwaarden Doorlopend Krediet van de Rabobank 2010 1/9 Algemene voorwaarden Doorlopend Krediet van de Rabobank 2010 1. Begrippen In de kredietovereenkomst en in de algemene voorwaarden worden de volgende begrippen gehanteerd: Kredietnemer Kredietgever

Nadere informatie

Het Doorlopend Krediet

Het Doorlopend Krediet Het Doorlopend Krediet zodat u extra financiële armslag heeft Wilt u graag wat extra financiële armslag? Dan is het Doorlopend Krediet van DEFAM geschikt voor u. U bepaalt zelf waar u het krediet voor

Nadere informatie

KREDIETPROSPECTUS MAATWERK REKENING-COURANT KREDIET

KREDIETPROSPECTUS MAATWERK REKENING-COURANT KREDIET KREDIETPROSPECTUS MAATWERK REKENING-COURANT KREDIET Aanvraagprocedure Theodoor Gilissen Bankiers N.V. (hierna: de bank ) verstrekt in het algemeen slechts kredietfaciliteiten aan cliënten als tevens sprake

Nadere informatie

EUROPESE STANDAARDINFORMATIE INZAKE CONSUMENTENKREDIET ARTIKEL 1. IDENTITEIT EN CONTACTGEGEVENS VAN DE KREDIETGEVER/KREDIETBEMIDDELAARS

EUROPESE STANDAARDINFORMATIE INZAKE CONSUMENTENKREDIET ARTIKEL 1. IDENTITEIT EN CONTACTGEGEVENS VAN DE KREDIETGEVER/KREDIETBEMIDDELAARS EUROPESE STANDAARDINFORMATIE INZAKE CONSUMENTENKREDIET ARTIKEL 1. IDENTITEIT EN CONTACTGEGEVENS VAN DE KREDIETGEVER/KREDIETBEMIDDELAARS Kredietgever Adres Telefoonnummer E-mailadres Webadres : Kedin Consumenten

Nadere informatie

DOORLOPEND KREDIET. Dit contract kwam tot stand via: Nr7Finance B.V. Onder de Toren BV Emmeloord Telefoon Telefax

DOORLOPEND KREDIET. Dit contract kwam tot stand via: Nr7Finance B.V. Onder de Toren BV Emmeloord Telefoon Telefax Dit contract kwam tot stand via: Nr7Finance B.V. 8302 BV Emmeloord Telefoon 088 777 23 77 Telefax 0527615160 DOORLOPEND KREDIET Wilt u dit nummer bij betaling en correspondentie altijd vermelden: In duplo

Nadere informatie

Inhoud. Credivance maakt lenen persoonlijk... 3. Verantwoord lenen en leenvormen... 5. Flexibel Plan... 7. Persoonlijk Plan... 9

Inhoud. Credivance maakt lenen persoonlijk... 3. Verantwoord lenen en leenvormen... 5. Flexibel Plan... 7. Persoonlijk Plan... 9 Inhoud Credivance maakt lenen persoonlijk............................ 3 Verantwoord lenen en leenvormen.............................. 5 Flexibel Plan.............................................................

Nadere informatie

Voorwaarden Finans Continu Krediet. Finans Plus Krediet Finans Top Krediet

Voorwaarden Finans Continu Krediet. Finans Plus Krediet Finans Top Krediet Voorwaarden Finans Continu Krediet Finans Plus Krediet Finans Top Krediet Voorwaarden Finans Continu Krediet Deze voorwaarden zijn integraal van toepassing op de producten Finans Continu Krediet, Finans

Nadere informatie

S T ANDAARDINFORMATIE I N Z A K E C O N S U M P T I E F K R E DIET

S T ANDAARDINFORMATIE I N Z A K E C O N S U M P T I E F K R E DIET S T ANDAARDINFORMATIE I N Z A K E C O N S U M P T I E F K R E DIET (STANDARDISED EUROPEAN CONSUMER CREDIT INFORMATION, SECCI) 1. Identiteit en contactgegevens van de aanbieder van krediet/bemiddelaar in

Nadere informatie