WONING VOORDEEL FINANCIERING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WONING VOORDEEL FINANCIERING"

Transcriptie

1 Dit contract kwam tot stand via: Nr7Finance B.V. Onder de Toren BV Emmeloord Telefoon: WONING VOORDEEL FINANCIERING Overeenkomstnummer: Wilt u dit nummer bij betaling en correspondentie vermelden. Contractdatum In duplo opgemaakt te AMSTERDAM / EMMELOORD 1. InterBank N.V., gevestigd te 1096 ET AMSTERDAM, Entrada 600, tel , hierna te noemen InterBank, en 2. De hieronder genoemde personen, hierna zowel ieder afzonderlijk als gezamenlijk te noemen Cliënt, BIJ Voorbeeld Geboortedatum: Geboortedatum: Onder de Toren BV EMMELOORD Bankrekeningnummer: Treden meer dan één persoon als Cliënt op, dan zijn zij ieder hoofdelijk voor het geheel aansprakelijk. Zij machtigen elkaar over en weer om de kredietsom in ontvangst te nemen. Verklaren de navolgende overeenkomst aan te gaan Artikel 1. Kredietbedrag InterBank verstrekt Cliënt een aflopend krediet van totale kredietbedrag ,00 Kredietsom voluit (zegge): vijfentwintigduizend Euro 00/100 Artikel 2. Hoe kan Cliënt over het krediet beschikken (voorwaarden voor kredietopneming) Direct na het afsluiten van de kredietovereenkomst kan over het overeengekomen totale kredietbedrag worden beschikt. Cliënt geeft InterBank opdracht de kredietsom uit te betalen zoals aangegeven op bijgevoegde Betalingsopdracht. Artikel 3. Kosten van het krediet Over de kredietsom is door Cliënt aan InterBank een kredietvergoeding verschuldigd van Kredietvergoeding 6.983,60 Voor de berekening van de kredietvergoeding is uitgegaan van ongewijzigde debetrentevoet en maandtermijn gedurende de gehele looptijd van 120 maanden. Het uiteindelijke bedrag kan hoger of lager zijn als de rente voor de tweede periode van 60 maanden wordt gewijzigd. De debetrentevoet op jaarbasis bedraagt bij aanvang van het krediet 5,2 % Artikel 4. Jaarlijkse Kosten Percentage (JKP) De prijs van het krediet wordt uitgedrukt in het jaarlijks kostenpercentage. Hierin komen alle kosten van het krediet tot uitdrukking. Aan de hand van het JKP kan Cliënt verschillende aanbiedingen onderling beter vergelijken. Voor de berekening van dit kostenpercentage is veronderstellenderwijs uitgegaan van: 1. volledige opname van het totale kredietbedrag bij het aangaan van het krediet en 2. ongewijzigde debetrentevoet en maandtermijn gedurende de gehele looptijd en 3. tijdige betaling van de termijnbedragen, zonder heropnames en/of vervroegde aflossing Het jaarlijks kostenpercentage JKP bedraagt bij aanvang van het krediet 5,2 % Deze rente staat gedurende de eerste 60 maanden vast. Na de eerste 60 maanden kan InterBank de rente wijzigen voor de volgende periode van 60 maanden. De rente is opgebouwd uit verschillende onderdelen. Namelijk: de kosten die InterBank zelf moet maken om geld in te kopen (dit noemen wij: fundingkosten ), het risico dat klanten InterBank niet terugbetalen (dit noemen wij: kredietrisico ), de kosten voor de bedrijfsvoering en een winstopslag. Een wijziging van deze onderdelen kan ertoe leiden dat de rente na 60 maanden gewijzigd wordt voor de duur van een volgende periode van 60 maanden. Voor de berekening van de kredietvergoeding bij regelmatige afwikkeling wordt de vergoeding per maand berekend, waarbij een maand wordt gesteld op 30 dagen. Paraaf cliënt 1.. Paraaf cliënt 2 Interbank_plwvf_120-60_contract.docx Pagina 1 van 7

2 Artikel 5. Totaal te betalen bedrag en maandelijkse termijnen Cliënt verplicht zich het totaalbedrag af te lossen totaalbedrag ,60 Gedurende de eerste 60 maanden in gelijke achtereenvolgende maandelijkse termijnen elk groot termijnbedrag 266,53 De eerste termijn dient ontvangen te zijn op de dag liggende een maand na dagtekening van deze overeenkomst en zo vervolgens. Het termijnbedrag voor de tweede periode van 60 maanden zal gelijktijdig met het nieuw vastgestelde rentepercentage aan Cliënt kenbaar worden gemaakt. Voor de berekening van het totaal te betalen bedrag is uitgegaan van ongewijzigde debetrentevoet en maandtermijn gedurende de gehele looptijd van 120 maanden. Het uiteindelijke bedrag kan hoger of lager zijn als de rente voor de tweede periode van 60 maanden wordt gewijzigd. Cliënt heeft het recht om een aflossingstabel op te vragen waarin het verloop van rente en termijnbetalingen wordt aangegeven. Extra informatie voor Cliënt: Het netto saldo na betaling van 60 termijnbedragen bedraagt ,83 Hierbij is uitgegaan van tijdige betaling van de termijnbedragen zonder extra of vervroegde betalingen. Dit saldo geldt als basis voor de berekening van het termijnbedrag voor de tweede periode van 60 maanden. Artikel 6. Hoe betaalt Cliënt terug Cliënt dient te beschikken over een bankrekening naar eigen keuze waarvan de maandelijks verschuldigde termijnbetalingen worden geïncasseerd. Aan deze rekening zijn kosten verbonden conform afspraken met de betrokken bank. Bij afzonderlijke SEPA-formulier machtig Cliënt, tot wederopzegging, InterBank om het maandelijks verschuldigde bedrag af te schrijven ten laste van bovenvermelde bankrekening. Artikel 7. Wil Cliënt eerder terugbetalen Cliënt is altijd bevoegd tot volledige of gedeeltelijke vervroegde aflossing. Hieraan zijn, in afwijking van het gestelde in artikel 5 van de Algemene Voorwaarden, geen kosten verbonden. Betaling kan Cliënt doen op bankrekeningnummer NL14ABNA ten name van InterBank N.V. onder vermelding van het overeenkomstnummer. Artikel 8. Kosten bij niet tijdige betaling Ingeval van te late betaling is Cliënt vertragingsvergoeding verschuldigd over vervallen, doch niet of niet-tijdig betaalde termijnbedragen, indien het verschuldigde, na ontvangst van een ingebrekestelling niet alsnog binnen de daarin genoemde termijn is voldaan. De vertragingsvergoeding wordt in dagen nauwkeurig berekend waarbij voor de eerste periode van 60 maanden wordt uitgegaan van de in de overeenkomst genoemde debetrentevoet en voor de tweede periode van 60 maanden de dan geldende debetrentevoet. De voornoemde vertragingsvergoeding wordt eveneens berekend over het bedrag dat door InterBank wordt opgeëist conform het gestelde in de Algemene voorwaarden, voor zover Cliënt dit bedrag niet binnen de termijn als vermeld in de opeising heeft betaald. Wanbetaling kan ernstige gevolgen voor Cliënt hebben (bijvoorbeeld gedwongen verkoop) en kredietverkrijging bemoeilijken. Artikel 9. Kwijtschelding bij overlijden Bij overlijden van de als Cliënt genoemde personen zal geen kwijtschelding van of op het uitstaande saldo plaatsvinden. Artikel 10. Herroepingrecht Cliënt heeft het recht om de kredietovereenkomst binnen een periode van 14 kalenderdagen te herroepen. Hiervoor moet Cliënt een schriftelijke mededeling doen aan InterBank. De ontbindingstermijn geldt gedurende 14 kalenderdagen vanaf het moment waarop de kredietovereenkomst is ondertekend of, indien op dat moment niet alle relevante informatie over het krediet is vertrekt, gedurende 14 kalenderdagen vanaf het moment waarop deze informatie wel is verstrekt. De schriftelijke mededeling met betrekking tot de ontbinding kan worden gericht aan InterBank, Antwoordnummer 592, 1100 VD Amsterdam, onder vermelding van het overeenkomstnummer. Als Cliënt gebruik maakt van het herroepingrecht is hij verplicht om direct nadat de herroeping aan InterBank is gestuurd, het van het krediet opgenomen bedrag en de over dit bedrag verschuldigde rente vanaf de datum van opname van dit bedrag tot de datum van betaling daarvan terug te betalen. Veronderstellend dat Cliënt over de volledige kredietsom heeft beschikt, is het bedrag van de lopende rente per dag 3,55. Betaling kan in dat geval worden gedaan op bankrekeningnummer NL14ABNA ten name van InterBank N.V. onder vermelding van het overeenkomstnummer. Als Cliënt geen gebruik maakt van het herroepingrecht moet Cliënt de verplichtingen van deze overeenkomst volledig nakomen. Artikel 11. Toezichthouder De overheid houdt in Nederland toezicht op aanbieders van leningen. Bijvoorbeeld op de hoogte van de tarieven en verstrekking van de juiste informatie. Voor informatie over toezicht op InterBank uit hoofde van de Wet Financieel Toezicht kan Cliënt bellen met de Toezichtslijn van de Autoriteit Financiele Markten, telefoonnummer ( 0,05 per minuut). Ook is op de internetsite van de AFM de benodigde informatie te vinden ( Paraaf cliënt 1.. Paraaf cliënt 2 Interbank_plwvf_120-60_contract.docx Pagina 2 van 7

3 Correspondentieadres: Autoriteit Financiële Markten t.a.v. afdeling Consumentenvoorlichting Postbus GS Amsterdam Artikel 12. Klachten en Beroepsprocedure InterBank wil dat cliënten tevreden zijn over haar service. Daarom werkt InterBank permanent aan de kwaliteit van haar dienstverlening. Bij klachten kan Cliënt contact opnemen met zijn adviseur of met InterBank. InterBank probeert dan zo spoedig mogelijk een passende oplossing te vinden. Voor vragen over het krediet kan contact worden opgenomen met: InterBank N.V., Postbus 12565, 1100 AN Amsterdam ZO, Telefoon ( 0,10 per minuut). Het is ook mogelijk om via internet rechtstreeks een klacht bij InterBank in de dienen. Op komt Cliënt via Contact bij het online-klachtenformulier. Cliënt ontvangt een schriftelijke bevestiging zodra de klacht in behandeling is genomen. Binnen zes weken (bij eenvoudige klachten) of drie maanden (bij complexe klachten) ontvangt Cliënt een inhoudelijke reactie. Als de klacht niet naar tevredenheid wordt opgelost, kan vervolgens een klachtenprocedure worden gestart bij de Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD), Postbus 93257, 2509 AG Den Haag, telefoonnummer ( 0,10 per minuut). Artikel 13. Toepasselijke voorwaarden Op deze overeenkomst zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden Persoonlijke Lening Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam. Artikel 14. Ondertekening door Cliënt en afsluiten van de overeenkomst Cliënt verklaart: 1. een exemplaar van deze overeenkomst, alsmede 2. de in artikel 13 genoemde voorwaarden te hebben ontvangen, van de inhoud daarvan kennis te hebben genomen en hiermede akkoord te gaan 3. voorafgaand aan de totstandkoming van deze overeenkomst het informatieblad Europese Standaardinformatie inzake Consumentenkrediet te hebben ontvangen en over de inhoud daarvan voldoende te zijn geïnformeerd. Een door Cliënt getekend exemplaar van de kredietovereenkomst wordt aan InterBank geretourneerd. Artikel 15. Bindendheid van de overeenkomst De getekende overeenkomst die InterBank van Cliënt ontvangt, wordt slechts beschouwd als een kredietaanvraag. Pas als InterBank deze samen met de bijbehorende documenten definitief heeft goedgekeurd, is de kredietovereenkomst bindend voor InterBank. Cliënt ontvangt hiervan een bevestiging van InterBank. InterBank Handtekening Cliënt l Handtekening Cliënt ll BIJ Voorbeeld Interbank_plwvf_120-60_contract.docx Pagina 3 van 7

4 EUROPESE STANDAARDINFORMATIE INZAKE CONSUMENTENKREDIET Deze gestandaardiseerde informatie maakt integrerend deel uit van de kredietovereenkomsten consumentenkrediet Rubriek Omschrijving Contactgegevens van de kredietgever Kredietgever Het krediet wordt verstrekt door InterBank N.V. Kredietbemiddelaar Belangrijkste kenmerken van het kredietproduct InterBank N.V., hierna ook te noemen InterBank, een dochteronderneming van Crédit Agricole Consumer Finance Nederland B.V., maakt deel uit van Crédit Agricole S.A., en is statutair gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende aan Entrada 600, 1096 ET Amsterdam, telefoonnummer (EUR 0,10 per minuut). InterBank is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel in Amsterdam onder nummer Nr7Finance B.V. Onder de Toren BV Emmeloord Soort krediet Totale kredietbedrag Bedoeld wordt de kredietlimiet of de som van alle bedragen die op grond van de kredietovereenkomst beschikbaar worden gesteld Voorwaarden voor kredietopneming Bedoeld worden het tijdstip en de wijze waarop de cliënt zal ontvangen Duur van de kredietovereenkomst Termijnen en, in voorkomend geval, de volgorde waarin de termijnen worden toegerekend Het krediet is een Persoonlijke Lening. Dit is een aflopend krediet. Het kredietbedrag wordt bij het sluiten van de kredietovereenkomst volledig uitbetaald. Heropnames zijn niet mogelijk. Het krediet moet vermeerderd met de rente in 120 maanden worden terugbetaald in maandelijkse termijnen. De rente (debetrentevoet) zal gedurende de eerste 60 maanden niet gewijzigd worden. Het bedrag van de maandtermijn zal gedurende de eerste 60 maanden ook niet gewijzigd worden. Na afloop van 60 maanden kan InterBank de rente (debetrentevoet) wijzigen voor de resterende 60 maanden; de rente kan dan hoger of lager worden. De maandtermijn voor de resterende 60 maanden zal dan ook hoger of lager worden ,00 Dit is het kredietbedrag waarover door Cliënt maximaal kan worden beschikt. Direct na het afsluiten van de kredietovereenkomst kan over het overeengekomen totale kredietbedrag worden beschikt, om te beginnen - indien van toepassing ter voldoening van (een) nog lopende verplichting(en). Een resterend beschikbaar bedrag zal indien van toepassing naar de tegenrekening van Cliënt worden overgemaakt. Bij het aangaan beoogde looptijd: 120 maanden. De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van 120 maanden. Gedurende de eerste 60 maanden van de overeenkomst bedraagt het maandelijks verschuldigde termijnbedrag 266,53. De eerste termijn dient ontvangen te zijn op de dag liggende een maand na dagtekening van deze overeenkomst en zo vervolgens tot de eerste renteherzieningsdatum. Cliënt zal uiterlijk één maand voor het ingaan van de tweede periode van 60 maanden van het rentepercentage (debetrentevoet) en de hoogte van de maandelijkse termijnbedrag voor de tweede periode van 60 maanden op de hoogte worden gesteld. Als het rentepercentage (debetrentevoet) gewijzigd is, kan het nieuwe termijnbedrag hoger of lager zijn dan het termijnbedrag dat in de eerste 60 maanden moet worden betaald. Totaal door Cliënt te betalen bedrag Bedoeld wordt het bedrag van het geleende kapitaal, vermeerderd met de rente en eventuele kosten in verband met het krediet. Gevraagde zekerheden Kosten van het krediet De debetrentevoet die van toepassing is op de kredietovereenkomst. Dit is de totaal door Cliënt terug te betalen som van de maandelijkse termijnbedragen gedurende de looptijd van de overeenkomst ,60 Voor deze berekening wordt veronderstellenderwijs uitgegaan van: ongewijzigde debetrentevoet en maandtermijn gedurende de gehele looptijd en tijdige betaling van de termijnbedragen, zonder vervroegde aflossingen. Geen 5,2 % (effectief op jaarbasis) Deze rente staat gedurende de eerste 60 maanden vast. Na de eerste 60 maanden kan InterBank de rente wijzigen voor de volgende periode van 60 maanden. De rente is opgebouwd uit verschillende onderdelen. Namelijk: de kosten die InterBank zelf moet maken om geld in te kopen (dit noemen wij: fundingskosten ), het risico dat klanten InterBank niet terugbetalen (dit noemen wij: kredietrisico ), de kosten voor de bedrijfsvoering en een winstopslag. Een wijziging van deze onderdelen kan ertoe leiden dat de rente na 60 maanden gewijzigd wordt voor de duur van een volgende periode van 60 maanden. Voor de berekening van de kredietvergoeding bij regelmatige afwikkeling wordt de vergoeding per maand berekend, waarbij een maand wordt gesteld op 30 dagen. Interbank_plwvf_120-60_contract.docx Pagina 4 van 7

5 Jaarlijks kostenpercentage (JKP). Dit zijn de totale kosten uitgedrukt als percentage van het totale kredietbedrag. Aan de hand van het JKP kan Cliënt verschillende aanbiedingen onderling beter vergelijken. Is het, met het oog op het verkrijgen van het krediet, in voorkomend geval op de geadverteerde voorwaarden, verplicht om: Een verzekering ter waarborging van het krediet, of Een andere nevendienst af te nemen Met het krediet verband houdende kosten Het aanhouden van een rekening is vereist voor de boeking van zowel betalingen als kredietopnemingen Kosten in het geval van betalingsachterstand wanbetaling kan ernstige gevolgen voor Cliënt hebben (bijvoorbeeld gedwongen verkoop) en kredietverkrijging bemoeilijken De prijs van het krediet wordt uitgedrukt in het jaarlijks kostenpercentage. Hierin komen alle kosten van het krediet tot uitdrukking. Het jaarlijkse kostenpercentage bedraagt 5,2 % Voor de berekening van dit kostenpercentage is uitgegaan van: Tijdige betaling van de termijnbedragen, zonder vervroegde aflossingen. Een rentepercentage voor de gehele looptijd van de kredietovereenkomst dat gelijk is aan het rentepercentage genoemd in de kredietovereenkomst. Voor deze berekening wordt veronderstellenderwijs uitgegaan van een ongewijzigde rente gedurende de gehele looptijd. Niet meeberekend zijn de nog onbekende kosten als hieronder vermeld. Neen Neen Zie hieronder. Overige juridische aspecten die van belang zijn Cliënt dient te beschikken over een bankrekening naar eigen keuze. Van deze rekening worden de maandelijks verschuldigde termijnbetalingen geïncasseerd of opnamen van het krediet worden bijgeschreven. Aan deze rekening zijn kosten verbonden volgens de afspraken tussen Cliënt en de betrokken bank. Ingeval van te late betaling is Cliënt vertragingsvergoeding verschuldigd over vervallen, doch niet of niet-tijdig betaalde termijnbedragen, indien Cliënt het verschuldigde, na ontvangst van een ingebrekestelling niet alsnog binnen de daarin genoemde termijn voldoet. De vertragingsvergoeding wordt in dagen nauwkeurig berekend waarbij voor de eerste periode van 60 maanden wordt uitgegaan van de in de overeenkomst genoemde debetrentevoet en voor de tweede periode van 60 maanden de dan geldende debetrentevoet. De voornoemde vertragingsvergoeding wordt eveneens berekend over het bedrag dat door InterBank wordt opgeëist conform het gestelde in de Algemene voorwaarden, voor zover Cliënt dit bedrag niet binnen de termijn als vermeld in de opeising heeft betaald. Herroepingrecht Ja Cliënt heeft het recht de kredietovereenkomst binnen een periode van 14 kalenderdagen te herroepen. Vervroegde aflossing Cliënt heeft te allen tijde het recht het krediet volledig of gedeeltelijk vervroegd af te betalen. Hieraan zijn geen kosten verbonden. InterBank heeft het recht op n.v.t. vergoeding bij vervroegde aflossing Raadpleging van een gegevensbank InterBank dient Cliënt direct en zonder InterBank is deelnemer aan het Centraal Krediet Informatiesysteem bij de Stichting Bureau Krediet Registratie (BKR) te Tiel. kosten in kennis te stellen van het resultaat van een raadpleging van een gegevensbestand, indien een kredietaanvraag op basis van een dergelijke aanvraag is afgewezen. Het voorgaande is niet van toepassing indien het verstrekken van dergelijke informatie op grond van Europese wetgeving verboden is of indruist tegen de doelstellingen van de openbare orde of de openbare veiligheid. Recht om een ontwerpkredietovereenkomst De ontwerpkredietovereenkomst is bijgevoegd. te ontvangen De periode gedurende welke de kredietgever door de precontractuele informatie is gebonden De informatie is maximaal 5 werkdagen geldig vanaf. Interbank_plwvf_120-60_contract.docx Pagina 5 van 7

6 Aanvullende gegevens a) betreffende de kredietgever Registratie Toezichthouder InterBank N.V. te Amsterdam is ingeschreven bij het handelsregister KvK te Amsterdam nr en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten en beschikt over een vergunning De overheid houdt in Nederland toezicht op aanbieders van leningen. Bijvoorbeeld op de hoogte van de tarieven en verstrekking van de juiste informatie. Voor informatie over toezicht op InterBank uit hoofde van de Wet Financieel Toezicht kan Cliënt bellen met de Toezichtslijn van de Autoriteit Financiële Markten, telefoonnummer ( 0,05 per minuut). Ook is op de internetsite van de AFM de benodigde informatie vinden ( Correspondentieadres: Autoriteit Financiële Markten t.a.v. afdeling Consumentenvoorlichting Postbus GS AMSTERDAM b) betreffende de kredietovereenkomst Uitoefening van het herroepingrecht De wetgeving die door InterBank wordt gebruikt als grondslag voor de totstandbrenging van betrekkingen met u voorafgaand aan het sluiten van de kredietovereenkomst.. Het op de kredietovereenkomst van toepassing zijnde recht en/of de bevoegde rechter Taalregeling c) betreffende beroepsprocedures Voor vragen en opmerkingen over de financiering Voor meer informatie over kredietinstellingen en financiële instellingen kan contact worden opgenomen met de Informatiedesk van: De Nederlandsche Bank, Postbus 98, 1000 AB Amsterdam Telefoonnummer: (gratis). Cliënt heeft het recht om de kredietovereenkomst binnen een periode van 14 kalenderdagen te herroepen. Hiervoor moet Cliënt een schriftelijke mededeling doen aan InterBank. De ontbindingstermijn geldt gedurende 14 kalenderdagen vanaf het moment waarop de kredietovereenkomst is ondertekend of, indien op dat moment niet alle relevante informatie over het krediet is verstrekt, gedurende 14 kalenderdagen vanaf het moment waarop deze informatie wel is verstrekt. De schriftelijke mededeling met betrekking tot de ontbinding kan Cliënt richten aan InterBank, antwoordnummer 592, 1100 VD Amsterdam, onder vermelding van het overeenkomstnummer. Als Cliënt gebruik maakt van het herroepingrecht is hij verplicht om direct nadat de herroeping aan InterBank is gestuurd, het reeds van het krediet opgenomen bedrag en de over dit bedrag verschuldigde rente vanaf de datum van opname van dit bedrag tot de datum van betaling daarvan terug te betalen. Veronderstellend dat Cliënt over de volledige kredietsom heeft beschikt, is het bedrag van de lopende rente per dag 3,55. Betaling kan in dat geval worden gedaan op bankrekeningnummer NL14ABNA ten name van InterBank N.V. onder vermelding van het overeenkomstnummer. Als Cliënt geen gebruik maakt van herroepingrecht moet hij de verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst volledig nakomen. De Nederlandse. Nederlands recht Informatie en contractvoorwaarden worden verstrekt in het Nederlands. Indien Cliënt met de contractvoorwaarden instemt, wordt voor de duur van de kredietovereenkomst gecommuniceerd in het Nederlands. InterBank wil dat haar cliënten tevreden zijn over de service. Daarom werkt InterBank continu aan de kwaliteit van haar dienstverlening. Bij klachten kan Cliënt contact opnemen met zijn adviseur of met InterBank. InterBank probeert dan zo spoedig mogelijk een passende oplossing te vinden. Voor vragen over het krediet kan contact worden opgenomen met: InterBank N.V., Postbus 12565, 1100 AN Amsterdam ZO, Telefoon ( 0,10 per minuut). Interbank_plwvf_120-60_contract.docx Pagina 6 van 7

7 Klachten- en beroepsprocedures Het is mogelijk om via internet rechtstreeks een klacht bij InterBank in te dienen. Via komt Cliënt via 'Contact' bij het online-klachtenformulier. Cliënt ontvangt van InterBank een schriftelijke bevestiging zodra de klacht in behandeling is genomen. Binnen zes weken (bij eenvoudige klachten) of drie maanden (bij complexe klachten) ontvangt Cliënt een inhoudelijke reactie. Als de klacht niet naar tevredenheid wordt opgelost, kan vervolgens een klachtenprocedure worden gestart bij de Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD), Postbus 93257, 2509 AG Den Haag, telefoonnummer ( 0,10 per minuut). Datum: Interbank_plwvf_120-60_contract.docx Pagina 7 van 7

in duplo opgemaakt te EMMELOORD contractdatum overeenkomstnummer: Wilt u dit nummer bij betaling en correspondentie altijd vermelden.

in duplo opgemaakt te EMMELOORD contractdatum overeenkomstnummer: Wilt u dit nummer bij betaling en correspondentie altijd vermelden. PERSOONLIJKE LENING Deze overeenkomst is tot stand gekomen door bemiddeling van: Nr7Finance B.V. 8302 BV Emmeloord Telefoon: 088 777 23 77 in duplo opgemaakt te EMMELOORD contractdatum overeenkomstnummer:

Nadere informatie

EUROPESE STANDAARDINFORMATIE INZAKE CONSUMENTENKREDIET

EUROPESE STANDAARDINFORMATIE INZAKE CONSUMENTENKREDIET PERSOONLIJKE LENING In duplo opgemaakt te AMSTERDAM / EMMELOORD Dit contract kwam tot stand via: Nr7Finance B.V. 8302 BV Emmeloord Telefoon 088 777 23 77 Telefax 0527615160 Overeenkomstnummer: Wilt u dit

Nadere informatie

Kredietgever Handtekening kredietnemer I Handtekening kredietnemer II BIJ Voorbeeld

Kredietgever Handtekening kredietnemer I Handtekening kredietnemer II BIJ Voorbeeld (DOORLOPEND KREDIET) In duplo opgemaakt te AMSTERDAM / EMMELOORD Dit contract kwam tot stand via: Nr7Finance B.V. 8302 BV Emmeloord Telefoon 088 777 23 77 Telefax 0527615160 Overeenkomstnummer: Wilt u

Nadere informatie

Europese Standaardinformatie Inzake Consumentenkrediet

Europese Standaardinformatie Inzake Consumentenkrediet Europese Standaardinformatie Inzake Consumentenkrediet Deze gestandaardiseerde informatie maakt integrerend deel uit van de kredietovereenkomsten consumentenkrediet Rubriek Omschrijving Contactgegevens

Nadere informatie

Europese Standaardinformatie inzake consumentenkrediet

Europese Standaardinformatie inzake consumentenkrediet Deze gestandaardiseerde informatie maakt integrerend deel uit van de kredietovereenkomsten consumentenkrediet Rubriek Omschrijving Contactgegevens van de kredietgever Kredietgever Het krediet wordt verstrekt

Nadere informatie

DOORLOPEND KREDIET Overeenkomstnummer: Wilt u dit nummer bij betaling en correspondentie altijd vermelden.

DOORLOPEND KREDIET Overeenkomstnummer: Wilt u dit nummer bij betaling en correspondentie altijd vermelden. DOORLOPEND KREDIET Overeenkomstnummer: Wilt u dit nummer bij betaling en correspondentie altijd vermelden.. Deze overeenkomst is tot stand gekomen door bemiddeling van: Nr7Finance B.V. 8302 BV Emmeloord

Nadere informatie

Informatieblad Credivance - DK [EUROPESE STANDAARDINFORMATIE INZAKE CONSUMENTENKREDIET]

Informatieblad Credivance - DK [EUROPESE STANDAARDINFORMATIE INZAKE CONSUMENTENKREDIET] Informatieblad Credivance - DK [EUROPESE STANDAARDINFORMATIE INZAKE CONSUMENTENKREDIET] 1. Identiteit en contactgegevens van de kredietgever Kredietgever Adres Telefoonnummer E-mailadres Website Kosterijland

Nadere informatie

Informatieblad DEFAM Doorlopend krediet (Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet)

Informatieblad DEFAM Doorlopend krediet (Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet) 1. Identiteit en contactgegevens van de kredietgever Informatieblad DEFAM Doorlopend krediet (Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet) Kredietgever Adres Telefoonnummer E-mailadres Website

Nadere informatie

Informatieblad Alpha Credit Nederland - DK [EUROPESE STANDAARDINFORMATIE INZAKE CONSUMENTENKREDIET]

Informatieblad Alpha Credit Nederland - DK [EUROPESE STANDAARDINFORMATIE INZAKE CONSUMENTENKREDIET] Informatieblad Alpha Credit Nederland - DK [EUROPESE STANDAARDINFORMATIE INZAKE CONSUMENTENKREDIET] 1. Identiteit en contactgegevens van de kredietgever Kredietgever Adres Telefoonnummer E-mailadres Website

Nadere informatie

Europese Standaardinformatie inzake consumentenkrediet

Europese Standaardinformatie inzake consumentenkrediet Deze gestandaardiseerde informatie maakt integrerend deel uit van de kredietovereenkomsten consumentenkrediet Rubriek Omschrijving Contactgegevens van de kredietgever Kredietgever Het krediet wordt verstrekt

Nadere informatie

Informatieblad DEFAM - DK (Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet)

Informatieblad DEFAM - DK (Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet) 1. Identiteit en contactgegevens van de kredietgever Informatieblad DEFAM - DK (Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet) Kredietgever Adres Telefoonnummer E-mailadres Website Kredietbemiddelaar

Nadere informatie

Informatieblad DEFAM Doorlopend Krediet 1,5% en 2% [EUROPESE STANDAARDINFORMATIE INZAKE CONSUMENTENKREDIET]

Informatieblad DEFAM Doorlopend Krediet 1,5% en 2% [EUROPESE STANDAARDINFORMATIE INZAKE CONSUMENTENKREDIET] Informatieblad DEFAM Doorlopend Krediet 1,5% en 2% [EUROPESE STANDAARDINFORMATIE INZAKE CONSUMENTENKREDIET] 1. Identiteit en contactgegevens van de kredietgever Kredietgever Adres Telefoonnummer E-mailadres

Nadere informatie

Bijlage: Europese Standaardinformatie inzake consumentenkrediet (ESIC) versie juli 2013

Bijlage: Europese Standaardinformatie inzake consumentenkrediet (ESIC) versie juli 2013 Bijlage: Europese Standaardinformatie inzake consumentenkrediet (ESIC) versie juli 2013 De kredietofferte van iedere aanbieder bevat dit standaard informatieblad. Met dit blad kunt u onze offerte gemakkelijk

Nadere informatie

Informatieblad DEFAM - DK WOZ (Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet)

Informatieblad DEFAM - DK WOZ (Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet) 1. Identiteit en contactgegevens van de kredietgever Informatieblad DEFAM - DK WOZ (Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet) Kredietgever Adres Telefoonnummer E-mailadres Website Kosterijland

Nadere informatie

Productinformatie Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet

Productinformatie Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet Productinformatie Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet 1. Identiteit en contactgegevens van de kredietgever Kredietgever International Card Services BV, Telefoonnummer 020-6 600 123 E-mailadres

Nadere informatie

Productinformatie Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet

Productinformatie Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet Productinformatie Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet 1. Identiteit en contactgegevens van de kredietgever Kredietgever Adres International Card Services BV, Telefoonnummer 020-6 600

Nadere informatie

Pinto Visa-kredietopening Dit document vormt geen juridisch bindend aanbod. KBC Consumer Finance behoudt zich alle wijzigingen voor.

Pinto Visa-kredietopening Dit document vormt geen juridisch bindend aanbod. KBC Consumer Finance behoudt zich alle wijzigingen voor. Pinto Visa-kredietopening Dit document vormt geen juridisch bindend aanbod. KBC Consumer Finance behoudt zich alle wijzigingen voor. DEEL I. EUROPESE STANDAARDINFORMATIE INZAKE CONSUMENTENKREDIET (artikel

Nadere informatie

Europese standaardinformatie inzake consumptief krediet 1. Identiteit en contactgegevens van de kredietgever Hof Hoorneman Bankiers N.V.

Europese standaardinformatie inzake consumptief krediet 1. Identiteit en contactgegevens van de kredietgever Hof Hoorneman Bankiers N.V. Europese standaardinformatie inzake consumptief krediet 1. Identiteit en contactgegevens van de kredietgever Kredietgever Hof Hoorneman Bankiers N.V. Adres Oosthaven 52, 2801 PE Gouda Telefoonnummer 0182

Nadere informatie

EUROPESE STANDAARD INFORMATIE CONSUMPTIEF KREDIET

EUROPESE STANDAARD INFORMATIE CONSUMPTIEF KREDIET EUROPESE STANDAARD INFORMATIE CONSUMPTIEF KREDIET 1. IDENTITEIT EN CONTACTGEGEVENS VAN DE KREDIETGEVER Kredietgever Hof Hoorneman Bankiers N.V. Adres Oosthaven 52, 2801 PE Gouda Telefoonnummer 0182 597777

Nadere informatie

Overeenkomst Huiseigenaar Persoonlijke Lening Contractnummer:

Overeenkomst Huiseigenaar Persoonlijke Lening Contractnummer: Dit contract kwam tot stand door bemiddeling van: Naam: Nr7Finance B.V. Adres: Onder de Toren 34 Postcode: 8302 BV Plaats: Emmeloord Telefoon: 088 777 23 77 Email: info@nr7finance.nl Overeenkomst Huiseigenaar

Nadere informatie

S T ANDAARDINFORMATIE I N Z A K E C O N S U M P T I E F K R E DIET

S T ANDAARDINFORMATIE I N Z A K E C O N S U M P T I E F K R E DIET S T ANDAARDINFORMATIE I N Z A K E C O N S U M P T I E F K R E DIET (STANDARDISED EUROPEAN CONSUMER CREDIT INFORMATION, SECCI) 1. Identiteit en contactgegevens van de aanbieder van krediet/bemiddelaar in

Nadere informatie

Informatie over gespreid betalen bij wehkamp.nl

Informatie over gespreid betalen bij wehkamp.nl Informatie over gespreid betalen bij wehkamp.nl WIE ZIJN WIJ? wehkamp.nl: hét online warenhuis voor de Nederlandse consument, is verrassend, veelzijdig en actueel. Het bedrijf is opgericht in 1952 en sinds

Nadere informatie

Prospectus. Niet-doorlopend geldkrediet. Santander Consumer Finance Benelux B.V.

Prospectus. Niet-doorlopend geldkrediet. Santander Consumer Finance Benelux B.V. Prospectus Niet-doorlopend geldkrediet Santander Consumer Finance Benelux B.V. Santander Consumer Finance Benelux B.V. is gespecialiseerd in het verstrekken van doorlopend en nietdoorlopend geld- en goederenkrediet.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Persoonlijke Lening van de Rabobank 2010

Algemene voorwaarden Persoonlijke Lening van de Rabobank 2010 1/7 Algemene voorwaarden Persoonlijke Lening van de Rabobank 2010 1. Begrippen In de kredietovereenkomst en in de algemene voorwaarden worden de volgende begrippen gehanteerd. Kredietnemer Kredietgever

Nadere informatie

Santander Consumer Finance Benelux B.V. Prospectus Persoonlijke Lening

Santander Consumer Finance Benelux B.V. Prospectus Persoonlijke Lening B.V. Prospectus Persoonlijke Lening Wie zijn wij? B.V. is een onafhankelijke financieringsmaatschappij die u een uitgebreid pakket aan diensten biedt rond financiering en leasing, gespecialiseerd in het

Nadere informatie

Europese standaardinformatie Effectenkrediet

Europese standaardinformatie Effectenkrediet Europese standaardinformatie Effectenkrediet 2 1. Identiteit en contactgegevens van de kredietgever Kredietgever Adres Telefoonnummer E-mailadres Webadres BinckBank N.V. Maatschappelijke zetel: Barbarra

Nadere informatie

Europese standaardinformatie Effectenkrediet voor insiders

Europese standaardinformatie Effectenkrediet voor insiders Europese standaardinformatie Effectenkrediet voor insiders 2 1. Identiteit en contactgegevens van de kredietgever Kredietgever BinckBank N.V. Adres Barbara Strozzilaan 310 Postbus 75036 1070 AA Amsterdam

Nadere informatie

Prospectus. Persoonlijke Lening. Santander Consumer Finance Benelux B.V.

Prospectus. Persoonlijke Lening. Santander Consumer Finance Benelux B.V. Prospectus Persoonlijke Lening Santander Consumer Finance Benelux B.V. Santander Consumer Finance Benelux B.V. (hierna Santander) is als kredietverstrekker geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten

Nadere informatie

Voorwaarden. MoneYou Doorlopend. Krediet

Voorwaarden. MoneYou Doorlopend. Krediet Voorwaarden MoneYou Doorlopend Krediet Inhoudsopgave Algemeen 3 Voorwaarden MoneYou Doorlopend Krediet Voor de in deze voorwaarden bedoelde Producten gelden ook de Voorwaarden MoneYou. 1. Uitvoering kredietovereenkomst

Nadere informatie

Europese standaardinformatie Effectenkrediet

Europese standaardinformatie Effectenkrediet Europese standaardinformatie Effectenkrediet 2 1. Identiteit en contactgegevens van de kredietgever Kredietgever BinckBank N.V. Adres Barbarra Strozzilaan 310 Postbus 75047 1070 AA Amsterdam Telefoonnummer

Nadere informatie

Latere-Leeftijd-Lening

Latere-Leeftijd-Lening Latere-Leeftijd-Lening Prospectus per 1 december 2003 Uw tussenpersoon is: Tarieven per 1 december 2001 Tarievenoverzicht per 1 december 2001 LATERE-LEEFTIJD-LENING (Andere bedragen op aanvraag) 12 maanden

Nadere informatie

EUROPESE STANDAARDINFORMATIE EFFECTENKREDIET

EUROPESE STANDAARDINFORMATIE EFFECTENKREDIET EUROPESE STANDAARDINFORMATIE EFFECTENKREDIET 1 IDENTITEIT EN CONTACTGEGEVENS VAN DE KREDIETGEVER Kredietgever: DEGIRO B.V. Adres: Herengracht 442 1017 BZ Amsterdam Telefoonnr: 020 535 34 96 Emailadres:

Nadere informatie

PEUGEOT AUTOFINANCIERING AANTREKKELIJKE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN

PEUGEOT AUTOFINANCIERING AANTREKKELIJKE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN PEUGEOT AUTOFINANCIERING AANTREKKELIJKE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN LEKKER RIJDEN, RIJDEN ZONDER ZORGEN UW AUTO GOED FINANCIEREN, DAT SCHEELT EEN HOOP ZORGEN. EN SPAREN VOOR UW NIEUWE AUTO HOEFT NIET.

Nadere informatie

Prospectus Internet Voordeel Krediet

Prospectus Internet Voordeel Krediet Prospectus Internet Voordeel Krediet De ABN AMRO Bank N.V. (ABN AMRO) is een financiële dienstverlener die onder andere actief is als aanbieder van kredieten. Op basis van de wetgeving voor financiële

Nadere informatie

Prospectus Aflopend Krediet

Prospectus Aflopend Krediet Prospectus Aflopend Krediet Prospectus aflopend krediet Fidis Nederland B.V. 1 mei 2006 versie 1 Pagina 1 Doel van deze prospectus Deze prospectus is bedoeld om u duidelijke informatie te verstrekken over

Nadere informatie

Prospectus Studentenlimiet

Prospectus Studentenlimiet Prospectus Studentenlimiet De ABN AMRO Bank N.V. (ABN AMRO) is een financiële dienstverlener die onder andere actief is als aanbieder van kredieten. Op basis van de wetgeving voor financiële dienstverleners

Nadere informatie

Productinformatie wehkamp.nl balansrekening

Productinformatie wehkamp.nl balansrekening Productinformatie wehkamp.nl balansrekening Inhoudsopgave WIE ZIJN WIJ? 4 CONTACTGEGEVENS 4 WAAROM DEZE INFORMATIE? 4 KENMERKEN VAN DE WEHKAMP.NL 6 BALANSREKENING Doorlopend krediet Bepaal uw eigen kredietlimiet

Nadere informatie

Prospectus. Doorlopend krediet. Santander Consumer Finance Benelux B.V.

Prospectus. Doorlopend krediet. Santander Consumer Finance Benelux B.V. Prospectus Doorlopend krediet Santander Consumer Finance Benelux B.V. Santander Consumer Finance Benelux B.V. (hierna Santander) is als kredietverstrekker geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten

Nadere informatie

Prospectus Masterlening

Prospectus Masterlening Prospectus Masterlening De ABN AMRO Bank N.V. (ABN AMRO) is een financiële dienstverlener die onder andere actief is als aanbieder van kredieten. Op basis van de wetgeving voor financiële dienstverleners

Nadere informatie

Prospectus Privélimiet Plus

Prospectus Privélimiet Plus Prospectus Privélimiet Plus De ABN AMRO Bank N.V. (ABN AMRO) is een financiële dienstverlener die onder andere actief is als aanbieder van kredieten. Op basis van de wetgeving voor financiële dienstverleners

Nadere informatie

CITROËN FINANCIAL SERVICES. Autofinanciering CITROËN AANTREKKELIJKE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN LEKKER RIJDEN, RIJDEN ZONDER ZORGEN

CITROËN FINANCIAL SERVICES. Autofinanciering CITROËN AANTREKKELIJKE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN LEKKER RIJDEN, RIJDEN ZONDER ZORGEN CITROËN Autofinanciering AANTREKKELIJKE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN LEKKER RIJDEN, RIJDEN ZONDER ZORGEN Uw auto goed financieren, dat scheelt een hoop zorgen. En sparen voor uw nieuwe auto hoeft niet. Bij

Nadere informatie

PEUGEOT AUTOFINANCIERING AANTREKKELIJKE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN

PEUGEOT AUTOFINANCIERING AANTREKKELIJKE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN PEUGEOT AUTOFINANCIERING AANTREKKELIJKE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN LEKKER RIJDEN, RIJDEN ZONDER ZORGEN UW AUTO GOED FINANCIEREN, DAT SCHEELT EEN HOOP ZORGEN. EN SPAREN VOOR UW NIEUWE AUTO HOEFT NIET. BIJ

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Doorlopend Krediet van de Rabobank 2010

Algemene voorwaarden Doorlopend Krediet van de Rabobank 2010 1/9 Algemene voorwaarden Doorlopend Krediet van de Rabobank 2010 1. Begrippen In de kredietovereenkomst en in de algemene voorwaarden worden de volgende begrippen gehanteerd: Kredietnemer Kredietgever

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Averus Personal. Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van uw kredietovereenkomst.

Algemene voorwaarden Averus Personal. Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van uw kredietovereenkomst. Algemene voorwaarden Averus Personal Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van uw kredietovereenkomst. PL20150002 Juli 2015 Inhoudsopgave Definities... 3 Algemeen... 4 Artikel 1. Persoonlijke lening...

Nadere informatie

Prospectus. Doorlopend geldkrediet. Santander Consumer Finance Benelux B.V.

Prospectus. Doorlopend geldkrediet. Santander Consumer Finance Benelux B.V. Prospectus Doorlopend geldkrediet Santander Consumer Finance Benelux B.V. Santander Consumer Finance Benelux B.V. is gespecialiseerd in het verstrekken van doorlopend en nietdoorlopend geld- en goederenkrediet.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Doorlopend Krediet

Algemene Voorwaarden Doorlopend Krediet Algemene Voorwaarden Doorlopend Krediet Doorlopend Krediet 1 1. Begrippen Kredietnemer: Kredietgever: Krediet: Kredietlimiet: De natuurlijke persoon of personen aan wie de kredietgever een lening heeft

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Toestellening Vodafone Financial Services B.V. Vodafone Power to you

Algemene Voorwaarden. Toestellening Vodafone Financial Services B.V. Vodafone Power to you Algemene Voorwaarden Toestellening Vodafone Financial Services B.V. Vodafone Power to you Versie 1 mei 2017 1 Inhoud Algemene Voorwaarden Toestellening Vodafone Financial Services B.V. Artikel 1 De goederenkredietovereenkomst/toestellening

Nadere informatie

Overeenkomst Huiseigenaar Doorlopend Krediet Contractnummer:

Overeenkomst Huiseigenaar Doorlopend Krediet Contractnummer: Dit contract kwam tot stand door bemiddeling van: Naam: Nr7Finance B.V. Adres: Onder de Toren 34 Postcode: 8302 BV Plaats: Emmeloord Telefoon: 088 777 23 77 Email: info@nr7finance.nl Overeenkomst Huiseigenaar

Nadere informatie

Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet (BS 9 juli 1991) zoals gewijzigd bij wet van 13 juni 2010 (BS 21 juni 2010).

Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet (BS 9 juli 1991) zoals gewijzigd bij wet van 13 juni 2010 (BS 21 juni 2010). Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet (BS 9 juli 1991) zoals gewijzigd bij wet van 13 juni 2010 (BS 21 juni 2010). Art. 11 1 Te gelegener tijd voordat de consument door een kredietovereenkomst

Nadere informatie

Informatie. Continu Limiet, Doorlopend Krediet, Voordeelkrediet, Studentenkrediet en Studentenbetaallimiet

Informatie. Continu Limiet, Doorlopend Krediet, Voordeelkrediet, Studentenkrediet en Studentenbetaallimiet Informatie Continu Limiet, Doorlopend Krediet, Voordeelkrediet, Studentenkrediet en Studentenbetaallimiet 302037_1213.indd 1 18-11-13 14:33 Inleiding Dit document geeft informatie over de belangrijkste

Nadere informatie

Prospectus Doorlopend Krediet. Prospectus Doorlopend krediet Fidis Nederland B.V. 1 mei 2006 Versie 1 Pagina 1

Prospectus Doorlopend Krediet. Prospectus Doorlopend krediet Fidis Nederland B.V. 1 mei 2006 Versie 1 Pagina 1 Prospectus Doorlopend Krediet Prospectus Doorlopend krediet Fidis Nederland B.V. 1 mei 2006 Versie 1 Pagina 1 Doel van deze prospectus Deze prospectus is bedoeld om u duidelijke informatie te verstrekken

Nadere informatie

Santander Consumer Finance Benelux B.V. Prospectus Huurkoop

Santander Consumer Finance Benelux B.V. Prospectus Huurkoop B.V. Prospectus Huurkoop Wie zijn wij? B.V. is een onafhankelijke financieringsmaatschappij die u een uitgebreid pakket aan diensten biedt rond financiering en leasing, gespecialiseerd in het verstrekken

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Averus Continue. Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van uw kredietovereenkomst.

Algemene voorwaarden Averus Continue. Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van uw kredietovereenkomst. Algemene voorwaarden Averus Continue Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van uw kredietovereenkomst. Versie 3.0 September 2014 Inhoudsopgave Definities... 3 Algemeen... 4 Artikel 1. Doorlopend krediet...

Nadere informatie

Prospectus Doorlopend Krediet

Prospectus Doorlopend Krediet Prospectus Doorlopend Krediet 1 Wie zijn wij? Volvo Car Finance is een handelsnaam van Santander Consumer Finance Benelux B.V., een onafhankelijke financieringsmaatschappij die u een uitgebreid pakket

Nadere informatie

MoneYou Doorlopend Krediet

MoneYou Doorlopend Krediet MoneYou Doorlopend Krediet Waarom deze prospectus? MoneYou B.V., hierna te noemen MoneYou, is een financiële dienstverlener die actief is als aanbieder van consumptief krediet. Met deze prospectus willen

Nadere informatie

AUTOFINANCIERING WELKE FINANCIERING PAST BIJ U? WIJ HELPEN U GRAAG OP WEG

AUTOFINANCIERING WELKE FINANCIERING PAST BIJ U? WIJ HELPEN U GRAAG OP WEG AUTOFINANCIERING WELKE FINANCIERING PAST BIJ U? WIJ HELPEN U GRAAG OP WEG 2 PEUGEOT FINANCE HELPT U GRAAG OP WEG U WILT EEN NIEUWE AUTO, MAAR U KUNT UW AANKOOP NIET IN ÉÉN KEER BEKOSTIGEN. DAN HELPT PEUGEOT

Nadere informatie

AUTOFINANCIERING WELKE FINANCIERING PAST BIJ U? WIJ HELPEN U GRAAG OP WEG

AUTOFINANCIERING WELKE FINANCIERING PAST BIJ U? WIJ HELPEN U GRAAG OP WEG AUTOFINANCIERING WELKE FINANCIERING PAST BIJ U? WIJ HELPEN U GRAAG OP WEG PEUGEOT FINANCE HELPT U GRAAG OP WEG U WILT EEN NIEUWE AUTO, MAAR U KUNT UW AANKOOP NIET IN ÉÉN KEER BEKOSTIGEN. DAN HELPT PEUGEOT

Nadere informatie

Prospectus Persoonlijke Lening

Prospectus Persoonlijke Lening Prospectus Persoonlijke Lening Inhoudsopgave Pagina Op verantwoorde wijze lenen 1 Wat is een persoonlijke lening? 1 Aanvraagprocedure 1 Bepaling kredietwaardigheid en wijze van risicobeoordeling 2 Twee

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Rabo StudentenKrediet 2010

Algemene voorwaarden Rabo StudentenKrediet 2010 1/9 Algemene voorwaarden Rabo StudentenKrediet 2010 1. Begrippen In de kredietovereenkomst en in de algemene voorwaarden worden de volgende begrippen gehanteerd: Kredietnemer Kredietgever Krediet Kredietlimiet

Nadere informatie

AUTOFINANCIERING WELKE FINANCIERING PAST BIJ U? WIJ HELPEN U GRAAG OP WEG DS FINANCIAL SOLUTION

AUTOFINANCIERING WELKE FINANCIERING PAST BIJ U? WIJ HELPEN U GRAAG OP WEG DS FINANCIAL SOLUTION DS AUTOFINANCIERING WELKE FINANCIERING PAST BIJ U? WIJ HELPEN U GRAAG OP WEG DS FINANCIAL SOLUTION DS FINANCIAL SOLUTION helpt u graag op weg U wilt een nieuwe auto, maar u kunt uw aankoop niet in één

Nadere informatie

Prospectus ABN AMRO Doorlopend Krediet

Prospectus ABN AMRO Doorlopend Krediet Prospectus ABN AMRO Doorlopend Krediet De flexibele leenoplossing van ABN AMRO Consumer Finance Waarom deze prospectus ABN AMRO Consumer Finance N.V. hierna te noemen ABN AMRO Consumer Finance is een financiële

Nadere informatie

CITROËN AUTOFINANCIERING

CITROËN AUTOFINANCIERING CITROËN AUTOFINANCIERING WELKE FINANCIERING PAST BIJ U? WIJ HELPEN U GRAAG OP WEG CITROËN FINANCIAL SERVICES HELPT U GRAAG OP WEG U wilt een nieuwe auto, maar u kunt uw aankoop niet in één keer bekostigen.

Nadere informatie

Doorlopend Krediet 8,9 % U betaalt pas als u er gebruik van maakt Eenvoudig en gratis aanvragen. slechts. rente

Doorlopend Krediet 8,9 % U betaalt pas als u er gebruik van maakt Eenvoudig en gratis aanvragen. slechts. rente Doorlopend Krediet U betaalt pas als u er gebruik van maakt Eenvoudig en gratis aanvragen slechts 8,9 % rente Het Doorlopend Krediet van International Card Services (ICS) Het Doorlopend Krediet is een

Nadere informatie

Prospectus Kredietmaatschappij Vola BV

Prospectus Kredietmaatschappij Vola BV Prospectus Kredietmaatschappij Vola BV Inhoudsopgave Algemeen Producten Aanvraag Algemene voorwaarden Tarievenoverzicht Algemeen Vola voor geld. Kredietmaatschappij Vola BV, kortweg Vola, is één van de

Nadere informatie

Prospectus Doorlopend Krediet

Prospectus Doorlopend Krediet Prospectus Doorlopend Krediet Inhoudsopgave Op verantwoorde wijze lenen 1 Wat is een doorlopend krediet? 1 Aanvraagprocedure 1 Bepaling kredietwaardigheid en wijze van risicobeoordeling 2 Twee voorbeelden

Nadere informatie

DS BETAALPLAN AUTOFINANCIERING WELKE FINANCIERING PAST BIJ U? WIJ HELPEN U GRAAG OP WEG

DS BETAALPLAN AUTOFINANCIERING WELKE FINANCIERING PAST BIJ U? WIJ HELPEN U GRAAG OP WEG DS BETAALPLAN AUTOFINANCIERING WELKE FINANCIERING PAST BIJ U? WIJ HELPEN U GRAAG OP WEG 2 AUTOFINANCIERING DS BETAALPLAN Altijd een passend financieringsvoorstel U wilt een nieuwe auto, maar u kunt uw

Nadere informatie

Santander Consumer Finance Benelux B.V. Prospectus Doorlopend Krediet

Santander Consumer Finance Benelux B.V. Prospectus Doorlopend Krediet B.V. Prospectus Doorlopend Krediet Wie zijn wij? B.V. is een onafhankelijke financieringsmaatschappij die u een uitgebreid pakket aan diensten biedt rond financiering en leasing, gespecialiseerd in het

Nadere informatie

AUTOFINANCIERING WELKE FINANCIERING PAST BIJ U? WIJ HELPEN U GRAAG OP WEG

AUTOFINANCIERING WELKE FINANCIERING PAST BIJ U? WIJ HELPEN U GRAAG OP WEG AUTOFINANCIERING WELKE FINANCIERING PAST BIJ U? WIJ HELPEN U GRAAG OP WEG PEUGEOT FINANCE HELPT U GRAAG OP WEG U WILT EEN NIEUWE AUTO, MAAR U KUNT UW AANKOOP NIET IN ÉÉN KEER BEKOSTIGEN. DAN HELPT PEUGEOT

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Averus Classic. Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van uw kredietovereenkomst.

Algemene voorwaarden Averus Classic. Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van uw kredietovereenkomst. Algemene voorwaarden Averus Classic Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van uw kredietovereenkomst. Versie 3.0 September 2014 Inhoudsopgave Definities... 3 Algemeen... 4 Artikel 1. Huurkoop... 4 Artikel

Nadere informatie

Inhoud. Kredietprospectus Effectenkrediet 4

Inhoud. Kredietprospectus Effectenkrediet 4 Inhoud Kredietprospectus Effectenkrediet 4 Kredietprospectus Effectenkrediet Algemeen Een Staalbankiers Effectenkrediet is een effectenrekening met een automatische, doorlopende en variabele kredietfaciliteit

Nadere informatie

Prospectus niet-doorlopende kredieten. FCE Bank plc.

Prospectus niet-doorlopende kredieten. FCE Bank plc. Prospectus niet-doorlopende kredieten FCE Bank plc. Algemeen FCE Bank plc. is een financiële dienstverlener die onder andere kredieten verstrekt voor de aan- schaf van een auto. Dit prospectus informeert

Nadere informatie

Prospectus Sociaal Krediet 2014

Prospectus Sociaal Krediet 2014 5 informatie Prospectus Sociaal Krediet 2014 Algemeen De prospectus Sociaal Krediet geeft u inzicht in de werkwijze van de gemeente Zwolle bij het verstrekken van een persoonlijke lening.. Persoonlijke

Nadere informatie

Peugeot Autofinanciering aantrekkelijke financieringsmogelijkheden

Peugeot Autofinanciering aantrekkelijke financieringsmogelijkheden Peugeot Autofinanciering aantrekkelijke financieringsmogelijkheden Lekker rijden, nergens aan denken Je auto goed financieren: dat scheelt een hoop zorgen. En sparen hoeft ook al niet: bij ons kunt u

Nadere informatie

De Stadsbank Oost Nederland verstrekt sociale leningen zonder gebruik te maken van bemiddelaars of gevolmachtigde agenten.

De Stadsbank Oost Nederland verstrekt sociale leningen zonder gebruik te maken van bemiddelaars of gevolmachtigde agenten. Prospectus sociale lening Algemeen In deze prospectus geven wij u inzicht in de werkwijze van de Stadsbank Oost Nederland bij het verstrekken van sociale leningen. De Stadsbank Oost Nederland is aangesloten

Nadere informatie

www.mitsubishi-mobielplus.nl - 2014 MOBIEL+ AUTOFINANCIERINGEN

www.mitsubishi-mobielplus.nl - 2014 MOBIEL+ AUTOFINANCIERINGEN www.mitsubishi-mobielplus.nl - 2014 MOBIEL+ AUTOFINANCIERINGEN MOBIEL+ AUTOFINANCIERINGEN FINANCIEREN? EEN PRIMA OPTIE! Mobiel+ Autofinancieringen biedt verschillende financieringsvormen die helemaal kunnen

Nadere informatie

AUTOFINANCIERING WELKE FINANCIERING PAST BIJ U? WIJ HELPEN U GRAAG OP WEG

AUTOFINANCIERING WELKE FINANCIERING PAST BIJ U? WIJ HELPEN U GRAAG OP WEG AUTOFINANCIERING WELKE FINANCIERING PAST BIJ U? WIJ HELPEN U GRAAG OP WEG 2 PEUGEOT BETAALPLAN ALTIJD EEN PASSEND FINANCIERINGSVOORSTEL U WILT EEN NIEUWE AUTO, MAAR U KUNT UW AANKOOP NIET IN ÉÉN KEER BEKOSTIGEN.

Nadere informatie

ALGEMENE KREDIETVOORWAARDEN KEDIN (v15092015)

ALGEMENE KREDIETVOORWAARDEN KEDIN (v15092015) ALGEMENE KREDIETVOORWAARDEN KEDIN (v15092015) Deze algemene voorwaarden gelden voor de kredietproducten van Kedin Consumenten Financieringen B.V. (hierna: Kedin ). ARTIKEL 1. DEFINITIES EN BEGRIPPEN Algemene

Nadere informatie

CITROËN BETAALPLAN AUTOFINANCIERING WELKE FINANCIERING PAST BIJ U? WIJ HELPEN U GRAAG OP WEG

CITROËN BETAALPLAN AUTOFINANCIERING WELKE FINANCIERING PAST BIJ U? WIJ HELPEN U GRAAG OP WEG AUTOFINANCIERING WELKE FINANCIERING PAST BIJ U? WIJ HELPEN U GRAAG OP WEG 2 , ALTIJD EEN PASSEND FINANCIERINGSVOORSTEL U wilt een nieuwe auto, maar u kunt uw aankoop niet in één keer bekostigen. Dan kunt

Nadere informatie

Prospectus Doorlopend Krediet

Prospectus Doorlopend Krediet Prospectus Doorlopend Krediet Inhoudsopgave Pagina Op verantwoorde wijze lenen 1 Wat is een doorlopend krediet? 1 Aanvraagprocedure 1 Bepaling kredietwaardigheid en wijze van risicobeoordeling 2 Drie voorbeelden

Nadere informatie

De Stadsbank Oost Nederland verstrekt sociale leningen zonder gebruik te maken van bemiddelaars of gevolmachtigde agenten.

De Stadsbank Oost Nederland verstrekt sociale leningen zonder gebruik te maken van bemiddelaars of gevolmachtigde agenten. Prospectus sociale lening Algemeen In deze prospectus geven wij u inzicht in de werkwijze van de Stadsbank Oost Nederland bij het verstrekken van sociale leningen. De Stadsbank Oost Nederland is aangesloten

Nadere informatie

JE AUTO FINANCIEREN? DAT DOE JE MET AUTOWEEK. Doorlopend krediet/huurkoop. Financieringen. 15 x 5

JE AUTO FINANCIEREN? DAT DOE JE MET AUTOWEEK. Doorlopend krediet/huurkoop. Financieringen. 15 x 5 15 x 5 JE AUTO FINANCIEREN? DAT DOE JE MET AUTOWEEK Doorlopend krediet/huurkoop Financieringen We brengen je favoriete auto binnen handbereik Je hebt hem gevonden: de auto die aan al je wensen en eisen

Nadere informatie

Prospectus Vola Geldleningen BV

Prospectus Vola Geldleningen BV Prospectus Vola Geldleningen BV Inhoudsopgave Algemeen Producten Aanvraag Algemene voorwaarden Tarievenoverzicht Algemeen Vola voor geld. Vola Geldleningen BV, kortweg Vola is één van de bekendste financieringsmaatschappijen

Nadere informatie

Prospectus Doorlopend Krediet

Prospectus Doorlopend Krediet Prospectus Doorlopend Krediet Inhoudsopgave Pagina Op verantwoorde wijze lenen 1 Wat is een doorlopend krediet? 1 Aanvraagprocedure 1, 2 Bepaling kredietwaardigheid en wijze van risicobeoordeling 2 Drie

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Doorlopend Krediet Kia Finance (Kia Finance is een handelsnaam van Santander Consumer Finance Benelux B.V.

Algemene Voorwaarden Doorlopend Krediet Kia Finance (Kia Finance is een handelsnaam van Santander Consumer Finance Benelux B.V. Algemene Voorwaarden Doorlopend Krediet Kia Finance (Kia Finance is een handelsnaam van Santander Consumer Finance Benelux B.V.) 25 mei 2011 Kredietnemer: De natuurlijke persoon of personen, zowel samen

Nadere informatie

Krediet op creditcard

Krediet op creditcard Krediet op creditcard Met een krediet op uw creditcard kunt u de aankopen met uw RaboCard of Rabo GoldCard desgewenst gespreid terug betalen. En dan betaalt u natuurlijk alleen rente als u dat krediet

Nadere informatie

Versie ALGEMENE KREDIETVOORWAARDEN AFLOPEND CONSUMENTENKREDIET ZONDER RENTE EN KOSTEN KEDIN. (v )

Versie ALGEMENE KREDIETVOORWAARDEN AFLOPEND CONSUMENTENKREDIET ZONDER RENTE EN KOSTEN KEDIN. (v ) ALGEMENE KREDIETVOORWAARDEN AFLOPEND CONSUMENTENKREDIET ZONDER RENTE EN KOSTEN KEDIN (v14-11-2016) Deze algemene voorwaarden gelden voor de kredietproducten van Kedin Consumenten Financieringen B.V. (hierna:

Nadere informatie

2.1. De Investeerders verstrekken hierbij een Lening aan Geldnemer en Geldnemer aanvaardt deze Lening.

2.1. De Investeerders verstrekken hierbij een Lening aan Geldnemer en Geldnemer aanvaardt deze Lening. OVEREENKOMST LENING DE PARTIJEN: A. de in Bijlage 1 bij deze Overeenkomst Lening genoemde Investeerders aan de hand van het Investeerdersnummer waaronder zij bekend zijn bij de Stichting Klantengelden

Nadere informatie

Consumenteninformatie van de AFM en het Nibud. Loop geen onnodig risico. Verstandig Lenen

Consumenteninformatie van de AFM en het Nibud. Loop geen onnodig risico. Verstandig Lenen Consumenteninformatie van de AFM en het Nibud Loop geen onnodig risico Verstandig Lenen Een lening kan soms uitkomst bieden. Maar geld lenen kan ook voor problemen zorgen. In deze folder van het Nationaal

Nadere informatie

Depositosparen. Productvoorwaarden. Artikel 1 Definities. Artikel 2 Algemeen

Depositosparen. Productvoorwaarden. Artikel 1 Definities. Artikel 2 Algemeen Productvoorwaarden Depositosparen Artikel 1 Definities In deze Productvoorwaarden wordt verstaan onder: a. Algemene Bankvoorwaarden: de Algemene Bankvoorwaarden, op 27 juli 2009 door de Nederlandse Vereniging

Nadere informatie

KREDIETOVEREENKOMST. 13 februari tussen. Coöperatie Ontwikkeling Leerpark U.A. als Kredietnemer. Triodos Bank N.V.

KREDIETOVEREENKOMST. 13 februari tussen. Coöperatie Ontwikkeling Leerpark U.A. als Kredietnemer. Triodos Bank N.V. KREDIETOVEREENKOMST 13 februari 2017 tussen Coöperatie Ontwikkeling Leerpark U.A. als Kredietnemer en Triodos Bank N.V. als Kredietgever INHOUDSOPGAVE Artikel Pagina 1. FINANCIERING EN DOEL... 3 2. OPSCHORTENDE

Nadere informatie

GEDRAGSCODE SOCIALE KREDIETVERLENING

GEDRAGSCODE SOCIALE KREDIETVERLENING GEDRAGSCODE SOCIALE KREDIETVERLENING vastgesteld november 2015 Titel 1 ALGEMENE BEPALINGEN De leden van de NVVK, vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren, in aanmerking nemende dat: zij

Nadere informatie

Kies voor een krediet dat bij u past. Altijd een lening op maat

Kies voor een krediet dat bij u past. Altijd een lening op maat Kies voor een krediet dat bij u past Altijd een lening op maat U en uw lening Een nieuwe auto. Een dakkapel. Een wereldreis. Wilt u uw wensen vervullen, maar heeft u het geld er niet voor? Dan kan een

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden (v 1.3)

Algemene Voorwaarden (v 1.3) Algemene Voorwaarden (v 1.3) In de kredietovereenkomst en in de algemene voorwaarden worden de volgende begrippen gehanteerd: Kredietnemer: De natuurlijke persoon of personen, zowel samen als ieder afzonderlijk,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Om in aanmerking te komen voor een lening dienen Geldnemers minimaal te voldoen aan de volgende voorwaarden:

Algemene Voorwaarden Om in aanmerking te komen voor een lening dienen Geldnemers minimaal te voldoen aan de volgende voorwaarden: Algemene Voorwaarden 1.1. Deze algemene voorwaarden (de ) zijn van toepassing op het gebruik van het financieringsplatform dat via de website http://www.lenderspender.nl wordt aangeboden (het " ). 1.2.

Nadere informatie

Prospectus Doorlopend Krediet

Prospectus Doorlopend Krediet Prospectus Doorlopend Krediet Inhoudsopgave Pagina Op verantwoorde wijze lenen 1 Wat is een doorlopend krediet? 1 Aanvraagprocedure 1, 2 Bepaling kredietwaardigheid en wijze van risicobeoordeling 2 Drie

Nadere informatie

Inhoud. Credivance maakt lenen persoonlijk. Verantwoord lenen en leenvormen. Flexibel Plan. Persoonlijk Plan. Van aanvraag tot lening

Inhoud. Credivance maakt lenen persoonlijk. Verantwoord lenen en leenvormen. Flexibel Plan. Persoonlijk Plan. Van aanvraag tot lening Inhoud Credivance maakt lenen persoonlijk........................... 3 Verantwoord lenen en leenvormen............................. 5 Flexibel Plan.............................................................

Nadere informatie

Afbetaling Aflossing Aflossingsvrije lening Beleggingskrediet BKR of Bureau Kredietregistratie Consumptief krediet Creditcard

Afbetaling Aflossing Aflossingsvrije lening Beleggingskrediet BKR of Bureau Kredietregistratie Consumptief krediet Creditcard Begrippenlijst A-Z Afbetaling Als u iets op afbetaling koopt, krijgt u uw aankoop direct mee. Vervolgens betaalt u het aankoopbedrag in termijnen terug. U wordt pas officieel eigenaar van uw aankoop zodra

Nadere informatie

De gespreid betalen functionaliteit van American Express

De gespreid betalen functionaliteit van American Express KREDIETOVEREENKOMST PAYSELECTOR De gespreid betalen functionaliteit van American Express 1. Contracterende partijen American Express Services Europe Limited, gevestigd te (1101 BA) Amsterdam aan de Hoogoorddreef

Nadere informatie

EUROPESE OVEREENKOMST OVER EEN VRIJWILLIGE GEDRAGSCODE BETREFFENDE VOORLICHTING IN DE PRECONTRACTUELE FASE INZAKE WONINGKREDIETEN ("DE OVEREENKOMST")

EUROPESE OVEREENKOMST OVER EEN VRIJWILLIGE GEDRAGSCODE BETREFFENDE VOORLICHTING IN DE PRECONTRACTUELE FASE INZAKE WONINGKREDIETEN (DE OVEREENKOMST) EUROPESE OVEREENKOMST OVER EEN VRIJWILLIGE GEDRAGSCODE BETREFFENDE VOORLICHTING IN DE PRECONTRACTUELE FASE INZAKE WONINGKREDIETEN ("DE OVEREENKOMST") Deze Overeenkomst is tot stand gekomen door onderhandelingen

Nadere informatie