WONING VOORDEEL FINANCIERING

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WONING VOORDEEL FINANCIERING"

Transcriptie

1 Dit contract kwam tot stand via: Nr7Finance B.V. Onder de Toren BV Emmeloord Telefoon: WONING VOORDEEL FINANCIERING Overeenkomstnummer: Wilt u dit nummer bij betaling en correspondentie vermelden. Contractdatum In duplo opgemaakt te AMSTERDAM / EMMELOORD 1. InterBank N.V., gevestigd te 1096 ET AMSTERDAM, Entrada 600, tel , hierna te noemen InterBank, en 2. De hieronder genoemde personen, hierna zowel ieder afzonderlijk als gezamenlijk te noemen Cliënt, BIJ Voorbeeld Geboortedatum: Geboortedatum: Onder de Toren BV EMMELOORD Bankrekeningnummer: Treden meer dan één persoon als Cliënt op, dan zijn zij ieder hoofdelijk voor het geheel aansprakelijk. Zij machtigen elkaar over en weer om de kredietsom in ontvangst te nemen. Verklaren de navolgende overeenkomst aan te gaan Artikel 1. Kredietbedrag InterBank verstrekt Cliënt een aflopend krediet van totale kredietbedrag ,00 Kredietsom voluit (zegge): vijfentwintigduizend Euro 00/100 Artikel 2. Hoe kan Cliënt over het krediet beschikken (voorwaarden voor kredietopneming) Direct na het afsluiten van de kredietovereenkomst kan over het overeengekomen totale kredietbedrag worden beschikt. Cliënt geeft InterBank opdracht de kredietsom uit te betalen zoals aangegeven op bijgevoegde Betalingsopdracht. Artikel 3. Kosten van het krediet Over de kredietsom is door Cliënt aan InterBank een kredietvergoeding verschuldigd van Kredietvergoeding 6.983,60 Voor de berekening van de kredietvergoeding is uitgegaan van ongewijzigde debetrentevoet en maandtermijn gedurende de gehele looptijd van 120 maanden. Het uiteindelijke bedrag kan hoger of lager zijn als de rente voor de tweede periode van 60 maanden wordt gewijzigd. De debetrentevoet op jaarbasis bedraagt bij aanvang van het krediet 5,2 % Artikel 4. Jaarlijkse Kosten Percentage (JKP) De prijs van het krediet wordt uitgedrukt in het jaarlijks kostenpercentage. Hierin komen alle kosten van het krediet tot uitdrukking. Aan de hand van het JKP kan Cliënt verschillende aanbiedingen onderling beter vergelijken. Voor de berekening van dit kostenpercentage is veronderstellenderwijs uitgegaan van: 1. volledige opname van het totale kredietbedrag bij het aangaan van het krediet en 2. ongewijzigde debetrentevoet en maandtermijn gedurende de gehele looptijd en 3. tijdige betaling van de termijnbedragen, zonder heropnames en/of vervroegde aflossing Het jaarlijks kostenpercentage JKP bedraagt bij aanvang van het krediet 5,2 % Deze rente staat gedurende de eerste 60 maanden vast. Na de eerste 60 maanden kan InterBank de rente wijzigen voor de volgende periode van 60 maanden. De rente is opgebouwd uit verschillende onderdelen. Namelijk: de kosten die InterBank zelf moet maken om geld in te kopen (dit noemen wij: fundingkosten ), het risico dat klanten InterBank niet terugbetalen (dit noemen wij: kredietrisico ), de kosten voor de bedrijfsvoering en een winstopslag. Een wijziging van deze onderdelen kan ertoe leiden dat de rente na 60 maanden gewijzigd wordt voor de duur van een volgende periode van 60 maanden. Voor de berekening van de kredietvergoeding bij regelmatige afwikkeling wordt de vergoeding per maand berekend, waarbij een maand wordt gesteld op 30 dagen. Paraaf cliënt 1.. Paraaf cliënt 2 Interbank_plwvf_120-60_contract.docx Pagina 1 van 7

2 Artikel 5. Totaal te betalen bedrag en maandelijkse termijnen Cliënt verplicht zich het totaalbedrag af te lossen totaalbedrag ,60 Gedurende de eerste 60 maanden in gelijke achtereenvolgende maandelijkse termijnen elk groot termijnbedrag 266,53 De eerste termijn dient ontvangen te zijn op de dag liggende een maand na dagtekening van deze overeenkomst en zo vervolgens. Het termijnbedrag voor de tweede periode van 60 maanden zal gelijktijdig met het nieuw vastgestelde rentepercentage aan Cliënt kenbaar worden gemaakt. Voor de berekening van het totaal te betalen bedrag is uitgegaan van ongewijzigde debetrentevoet en maandtermijn gedurende de gehele looptijd van 120 maanden. Het uiteindelijke bedrag kan hoger of lager zijn als de rente voor de tweede periode van 60 maanden wordt gewijzigd. Cliënt heeft het recht om een aflossingstabel op te vragen waarin het verloop van rente en termijnbetalingen wordt aangegeven. Extra informatie voor Cliënt: Het netto saldo na betaling van 60 termijnbedragen bedraagt ,83 Hierbij is uitgegaan van tijdige betaling van de termijnbedragen zonder extra of vervroegde betalingen. Dit saldo geldt als basis voor de berekening van het termijnbedrag voor de tweede periode van 60 maanden. Artikel 6. Hoe betaalt Cliënt terug Cliënt dient te beschikken over een bankrekening naar eigen keuze waarvan de maandelijks verschuldigde termijnbetalingen worden geïncasseerd. Aan deze rekening zijn kosten verbonden conform afspraken met de betrokken bank. Bij afzonderlijke SEPA-formulier machtig Cliënt, tot wederopzegging, InterBank om het maandelijks verschuldigde bedrag af te schrijven ten laste van bovenvermelde bankrekening. Artikel 7. Wil Cliënt eerder terugbetalen Cliënt is altijd bevoegd tot volledige of gedeeltelijke vervroegde aflossing. Hieraan zijn, in afwijking van het gestelde in artikel 5 van de Algemene Voorwaarden, geen kosten verbonden. Betaling kan Cliënt doen op bankrekeningnummer NL14ABNA ten name van InterBank N.V. onder vermelding van het overeenkomstnummer. Artikel 8. Kosten bij niet tijdige betaling Ingeval van te late betaling is Cliënt vertragingsvergoeding verschuldigd over vervallen, doch niet of niet-tijdig betaalde termijnbedragen, indien het verschuldigde, na ontvangst van een ingebrekestelling niet alsnog binnen de daarin genoemde termijn is voldaan. De vertragingsvergoeding wordt in dagen nauwkeurig berekend waarbij voor de eerste periode van 60 maanden wordt uitgegaan van de in de overeenkomst genoemde debetrentevoet en voor de tweede periode van 60 maanden de dan geldende debetrentevoet. De voornoemde vertragingsvergoeding wordt eveneens berekend over het bedrag dat door InterBank wordt opgeëist conform het gestelde in de Algemene voorwaarden, voor zover Cliënt dit bedrag niet binnen de termijn als vermeld in de opeising heeft betaald. Wanbetaling kan ernstige gevolgen voor Cliënt hebben (bijvoorbeeld gedwongen verkoop) en kredietverkrijging bemoeilijken. Artikel 9. Kwijtschelding bij overlijden Bij overlijden van de als Cliënt genoemde personen zal geen kwijtschelding van of op het uitstaande saldo plaatsvinden. Artikel 10. Herroepingrecht Cliënt heeft het recht om de kredietovereenkomst binnen een periode van 14 kalenderdagen te herroepen. Hiervoor moet Cliënt een schriftelijke mededeling doen aan InterBank. De ontbindingstermijn geldt gedurende 14 kalenderdagen vanaf het moment waarop de kredietovereenkomst is ondertekend of, indien op dat moment niet alle relevante informatie over het krediet is vertrekt, gedurende 14 kalenderdagen vanaf het moment waarop deze informatie wel is verstrekt. De schriftelijke mededeling met betrekking tot de ontbinding kan worden gericht aan InterBank, Antwoordnummer 592, 1100 VD Amsterdam, onder vermelding van het overeenkomstnummer. Als Cliënt gebruik maakt van het herroepingrecht is hij verplicht om direct nadat de herroeping aan InterBank is gestuurd, het van het krediet opgenomen bedrag en de over dit bedrag verschuldigde rente vanaf de datum van opname van dit bedrag tot de datum van betaling daarvan terug te betalen. Veronderstellend dat Cliënt over de volledige kredietsom heeft beschikt, is het bedrag van de lopende rente per dag 3,55. Betaling kan in dat geval worden gedaan op bankrekeningnummer NL14ABNA ten name van InterBank N.V. onder vermelding van het overeenkomstnummer. Als Cliënt geen gebruik maakt van het herroepingrecht moet Cliënt de verplichtingen van deze overeenkomst volledig nakomen. Artikel 11. Toezichthouder De overheid houdt in Nederland toezicht op aanbieders van leningen. Bijvoorbeeld op de hoogte van de tarieven en verstrekking van de juiste informatie. Voor informatie over toezicht op InterBank uit hoofde van de Wet Financieel Toezicht kan Cliënt bellen met de Toezichtslijn van de Autoriteit Financiele Markten, telefoonnummer ( 0,05 per minuut). Ook is op de internetsite van de AFM de benodigde informatie te vinden (www.afm.nl). Paraaf cliënt 1.. Paraaf cliënt 2 Interbank_plwvf_120-60_contract.docx Pagina 2 van 7

3 Correspondentieadres: Autoriteit Financiële Markten t.a.v. afdeling Consumentenvoorlichting Postbus GS Amsterdam Artikel 12. Klachten en Beroepsprocedure InterBank wil dat cliënten tevreden zijn over haar service. Daarom werkt InterBank permanent aan de kwaliteit van haar dienstverlening. Bij klachten kan Cliënt contact opnemen met zijn adviseur of met InterBank. InterBank probeert dan zo spoedig mogelijk een passende oplossing te vinden. Voor vragen over het krediet kan contact worden opgenomen met: InterBank N.V., Postbus 12565, 1100 AN Amsterdam ZO, Telefoon ( 0,10 per minuut). Het is ook mogelijk om via internet rechtstreeks een klacht bij InterBank in de dienen. Op komt Cliënt via Contact bij het online-klachtenformulier. Cliënt ontvangt een schriftelijke bevestiging zodra de klacht in behandeling is genomen. Binnen zes weken (bij eenvoudige klachten) of drie maanden (bij complexe klachten) ontvangt Cliënt een inhoudelijke reactie. Als de klacht niet naar tevredenheid wordt opgelost, kan vervolgens een klachtenprocedure worden gestart bij de Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD), Postbus 93257, 2509 AG Den Haag, telefoonnummer ( 0,10 per minuut). Artikel 13. Toepasselijke voorwaarden Op deze overeenkomst zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden Persoonlijke Lening Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam. Artikel 14. Ondertekening door Cliënt en afsluiten van de overeenkomst Cliënt verklaart: 1. een exemplaar van deze overeenkomst, alsmede 2. de in artikel 13 genoemde voorwaarden te hebben ontvangen, van de inhoud daarvan kennis te hebben genomen en hiermede akkoord te gaan 3. voorafgaand aan de totstandkoming van deze overeenkomst het informatieblad Europese Standaardinformatie inzake Consumentenkrediet te hebben ontvangen en over de inhoud daarvan voldoende te zijn geïnformeerd. Een door Cliënt getekend exemplaar van de kredietovereenkomst wordt aan InterBank geretourneerd. Artikel 15. Bindendheid van de overeenkomst De getekende overeenkomst die InterBank van Cliënt ontvangt, wordt slechts beschouwd als een kredietaanvraag. Pas als InterBank deze samen met de bijbehorende documenten definitief heeft goedgekeurd, is de kredietovereenkomst bindend voor InterBank. Cliënt ontvangt hiervan een bevestiging van InterBank. InterBank Handtekening Cliënt l Handtekening Cliënt ll BIJ Voorbeeld Interbank_plwvf_120-60_contract.docx Pagina 3 van 7

4 EUROPESE STANDAARDINFORMATIE INZAKE CONSUMENTENKREDIET Deze gestandaardiseerde informatie maakt integrerend deel uit van de kredietovereenkomsten consumentenkrediet Rubriek Omschrijving Contactgegevens van de kredietgever Kredietgever Het krediet wordt verstrekt door InterBank N.V. Kredietbemiddelaar Belangrijkste kenmerken van het kredietproduct InterBank N.V., hierna ook te noemen InterBank, een dochteronderneming van Crédit Agricole Consumer Finance Nederland B.V., maakt deel uit van Crédit Agricole S.A., en is statutair gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende aan Entrada 600, 1096 ET Amsterdam, telefoonnummer (EUR 0,10 per minuut). InterBank is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel in Amsterdam onder nummer Nr7Finance B.V. Onder de Toren BV Emmeloord Soort krediet Totale kredietbedrag Bedoeld wordt de kredietlimiet of de som van alle bedragen die op grond van de kredietovereenkomst beschikbaar worden gesteld Voorwaarden voor kredietopneming Bedoeld worden het tijdstip en de wijze waarop de cliënt zal ontvangen Duur van de kredietovereenkomst Termijnen en, in voorkomend geval, de volgorde waarin de termijnen worden toegerekend Het krediet is een Persoonlijke Lening. Dit is een aflopend krediet. Het kredietbedrag wordt bij het sluiten van de kredietovereenkomst volledig uitbetaald. Heropnames zijn niet mogelijk. Het krediet moet vermeerderd met de rente in 120 maanden worden terugbetaald in maandelijkse termijnen. De rente (debetrentevoet) zal gedurende de eerste 60 maanden niet gewijzigd worden. Het bedrag van de maandtermijn zal gedurende de eerste 60 maanden ook niet gewijzigd worden. Na afloop van 60 maanden kan InterBank de rente (debetrentevoet) wijzigen voor de resterende 60 maanden; de rente kan dan hoger of lager worden. De maandtermijn voor de resterende 60 maanden zal dan ook hoger of lager worden ,00 Dit is het kredietbedrag waarover door Cliënt maximaal kan worden beschikt. Direct na het afsluiten van de kredietovereenkomst kan over het overeengekomen totale kredietbedrag worden beschikt, om te beginnen - indien van toepassing ter voldoening van (een) nog lopende verplichting(en). Een resterend beschikbaar bedrag zal indien van toepassing naar de tegenrekening van Cliënt worden overgemaakt. Bij het aangaan beoogde looptijd: 120 maanden. De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van 120 maanden. Gedurende de eerste 60 maanden van de overeenkomst bedraagt het maandelijks verschuldigde termijnbedrag 266,53. De eerste termijn dient ontvangen te zijn op de dag liggende een maand na dagtekening van deze overeenkomst en zo vervolgens tot de eerste renteherzieningsdatum. Cliënt zal uiterlijk één maand voor het ingaan van de tweede periode van 60 maanden van het rentepercentage (debetrentevoet) en de hoogte van de maandelijkse termijnbedrag voor de tweede periode van 60 maanden op de hoogte worden gesteld. Als het rentepercentage (debetrentevoet) gewijzigd is, kan het nieuwe termijnbedrag hoger of lager zijn dan het termijnbedrag dat in de eerste 60 maanden moet worden betaald. Totaal door Cliënt te betalen bedrag Bedoeld wordt het bedrag van het geleende kapitaal, vermeerderd met de rente en eventuele kosten in verband met het krediet. Gevraagde zekerheden Kosten van het krediet De debetrentevoet die van toepassing is op de kredietovereenkomst. Dit is de totaal door Cliënt terug te betalen som van de maandelijkse termijnbedragen gedurende de looptijd van de overeenkomst ,60 Voor deze berekening wordt veronderstellenderwijs uitgegaan van: ongewijzigde debetrentevoet en maandtermijn gedurende de gehele looptijd en tijdige betaling van de termijnbedragen, zonder vervroegde aflossingen. Geen 5,2 % (effectief op jaarbasis) Deze rente staat gedurende de eerste 60 maanden vast. Na de eerste 60 maanden kan InterBank de rente wijzigen voor de volgende periode van 60 maanden. De rente is opgebouwd uit verschillende onderdelen. Namelijk: de kosten die InterBank zelf moet maken om geld in te kopen (dit noemen wij: fundingskosten ), het risico dat klanten InterBank niet terugbetalen (dit noemen wij: kredietrisico ), de kosten voor de bedrijfsvoering en een winstopslag. Een wijziging van deze onderdelen kan ertoe leiden dat de rente na 60 maanden gewijzigd wordt voor de duur van een volgende periode van 60 maanden. Voor de berekening van de kredietvergoeding bij regelmatige afwikkeling wordt de vergoeding per maand berekend, waarbij een maand wordt gesteld op 30 dagen. Interbank_plwvf_120-60_contract.docx Pagina 4 van 7

5 Jaarlijks kostenpercentage (JKP). Dit zijn de totale kosten uitgedrukt als percentage van het totale kredietbedrag. Aan de hand van het JKP kan Cliënt verschillende aanbiedingen onderling beter vergelijken. Is het, met het oog op het verkrijgen van het krediet, in voorkomend geval op de geadverteerde voorwaarden, verplicht om: Een verzekering ter waarborging van het krediet, of Een andere nevendienst af te nemen Met het krediet verband houdende kosten Het aanhouden van een rekening is vereist voor de boeking van zowel betalingen als kredietopnemingen Kosten in het geval van betalingsachterstand wanbetaling kan ernstige gevolgen voor Cliënt hebben (bijvoorbeeld gedwongen verkoop) en kredietverkrijging bemoeilijken De prijs van het krediet wordt uitgedrukt in het jaarlijks kostenpercentage. Hierin komen alle kosten van het krediet tot uitdrukking. Het jaarlijkse kostenpercentage bedraagt 5,2 % Voor de berekening van dit kostenpercentage is uitgegaan van: Tijdige betaling van de termijnbedragen, zonder vervroegde aflossingen. Een rentepercentage voor de gehele looptijd van de kredietovereenkomst dat gelijk is aan het rentepercentage genoemd in de kredietovereenkomst. Voor deze berekening wordt veronderstellenderwijs uitgegaan van een ongewijzigde rente gedurende de gehele looptijd. Niet meeberekend zijn de nog onbekende kosten als hieronder vermeld. Neen Neen Zie hieronder. Overige juridische aspecten die van belang zijn Cliënt dient te beschikken over een bankrekening naar eigen keuze. Van deze rekening worden de maandelijks verschuldigde termijnbetalingen geïncasseerd of opnamen van het krediet worden bijgeschreven. Aan deze rekening zijn kosten verbonden volgens de afspraken tussen Cliënt en de betrokken bank. Ingeval van te late betaling is Cliënt vertragingsvergoeding verschuldigd over vervallen, doch niet of niet-tijdig betaalde termijnbedragen, indien Cliënt het verschuldigde, na ontvangst van een ingebrekestelling niet alsnog binnen de daarin genoemde termijn voldoet. De vertragingsvergoeding wordt in dagen nauwkeurig berekend waarbij voor de eerste periode van 60 maanden wordt uitgegaan van de in de overeenkomst genoemde debetrentevoet en voor de tweede periode van 60 maanden de dan geldende debetrentevoet. De voornoemde vertragingsvergoeding wordt eveneens berekend over het bedrag dat door InterBank wordt opgeëist conform het gestelde in de Algemene voorwaarden, voor zover Cliënt dit bedrag niet binnen de termijn als vermeld in de opeising heeft betaald. Herroepingrecht Ja Cliënt heeft het recht de kredietovereenkomst binnen een periode van 14 kalenderdagen te herroepen. Vervroegde aflossing Cliënt heeft te allen tijde het recht het krediet volledig of gedeeltelijk vervroegd af te betalen. Hieraan zijn geen kosten verbonden. InterBank heeft het recht op n.v.t. vergoeding bij vervroegde aflossing Raadpleging van een gegevensbank InterBank dient Cliënt direct en zonder InterBank is deelnemer aan het Centraal Krediet Informatiesysteem bij de Stichting Bureau Krediet Registratie (BKR) te Tiel. kosten in kennis te stellen van het resultaat van een raadpleging van een gegevensbestand, indien een kredietaanvraag op basis van een dergelijke aanvraag is afgewezen. Het voorgaande is niet van toepassing indien het verstrekken van dergelijke informatie op grond van Europese wetgeving verboden is of indruist tegen de doelstellingen van de openbare orde of de openbare veiligheid. Recht om een ontwerpkredietovereenkomst De ontwerpkredietovereenkomst is bijgevoegd. te ontvangen De periode gedurende welke de kredietgever door de precontractuele informatie is gebonden De informatie is maximaal 5 werkdagen geldig vanaf. Interbank_plwvf_120-60_contract.docx Pagina 5 van 7

6 Aanvullende gegevens a) betreffende de kredietgever Registratie Toezichthouder InterBank N.V. te Amsterdam is ingeschreven bij het handelsregister KvK te Amsterdam nr en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten en beschikt over een vergunning De overheid houdt in Nederland toezicht op aanbieders van leningen. Bijvoorbeeld op de hoogte van de tarieven en verstrekking van de juiste informatie. Voor informatie over toezicht op InterBank uit hoofde van de Wet Financieel Toezicht kan Cliënt bellen met de Toezichtslijn van de Autoriteit Financiële Markten, telefoonnummer ( 0,05 per minuut). Ook is op de internetsite van de AFM de benodigde informatie vinden (www.afm.nl). Correspondentieadres: Autoriteit Financiële Markten t.a.v. afdeling Consumentenvoorlichting Postbus GS AMSTERDAM b) betreffende de kredietovereenkomst Uitoefening van het herroepingrecht De wetgeving die door InterBank wordt gebruikt als grondslag voor de totstandbrenging van betrekkingen met u voorafgaand aan het sluiten van de kredietovereenkomst.. Het op de kredietovereenkomst van toepassing zijnde recht en/of de bevoegde rechter Taalregeling c) betreffende beroepsprocedures Voor vragen en opmerkingen over de financiering Voor meer informatie over kredietinstellingen en financiële instellingen kan contact worden opgenomen met de Informatiedesk van: De Nederlandsche Bank, Postbus 98, 1000 AB Amsterdam Telefoonnummer: (gratis). Cliënt heeft het recht om de kredietovereenkomst binnen een periode van 14 kalenderdagen te herroepen. Hiervoor moet Cliënt een schriftelijke mededeling doen aan InterBank. De ontbindingstermijn geldt gedurende 14 kalenderdagen vanaf het moment waarop de kredietovereenkomst is ondertekend of, indien op dat moment niet alle relevante informatie over het krediet is verstrekt, gedurende 14 kalenderdagen vanaf het moment waarop deze informatie wel is verstrekt. De schriftelijke mededeling met betrekking tot de ontbinding kan Cliënt richten aan InterBank, antwoordnummer 592, 1100 VD Amsterdam, onder vermelding van het overeenkomstnummer. Als Cliënt gebruik maakt van het herroepingrecht is hij verplicht om direct nadat de herroeping aan InterBank is gestuurd, het reeds van het krediet opgenomen bedrag en de over dit bedrag verschuldigde rente vanaf de datum van opname van dit bedrag tot de datum van betaling daarvan terug te betalen. Veronderstellend dat Cliënt over de volledige kredietsom heeft beschikt, is het bedrag van de lopende rente per dag 3,55. Betaling kan in dat geval worden gedaan op bankrekeningnummer NL14ABNA ten name van InterBank N.V. onder vermelding van het overeenkomstnummer. Als Cliënt geen gebruik maakt van herroepingrecht moet hij de verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst volledig nakomen. De Nederlandse. Nederlands recht Informatie en contractvoorwaarden worden verstrekt in het Nederlands. Indien Cliënt met de contractvoorwaarden instemt, wordt voor de duur van de kredietovereenkomst gecommuniceerd in het Nederlands. InterBank wil dat haar cliënten tevreden zijn over de service. Daarom werkt InterBank continu aan de kwaliteit van haar dienstverlening. Bij klachten kan Cliënt contact opnemen met zijn adviseur of met InterBank. InterBank probeert dan zo spoedig mogelijk een passende oplossing te vinden. Voor vragen over het krediet kan contact worden opgenomen met: InterBank N.V., Postbus 12565, 1100 AN Amsterdam ZO, Telefoon ( 0,10 per minuut). Interbank_plwvf_120-60_contract.docx Pagina 6 van 7

7 Klachten- en beroepsprocedures Het is mogelijk om via internet rechtstreeks een klacht bij InterBank in te dienen. Via komt Cliënt via 'Contact' bij het online-klachtenformulier. Cliënt ontvangt van InterBank een schriftelijke bevestiging zodra de klacht in behandeling is genomen. Binnen zes weken (bij eenvoudige klachten) of drie maanden (bij complexe klachten) ontvangt Cliënt een inhoudelijke reactie. Als de klacht niet naar tevredenheid wordt opgelost, kan vervolgens een klachtenprocedure worden gestart bij de Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD), Postbus 93257, 2509 AG Den Haag, telefoonnummer ( 0,10 per minuut). Datum: Interbank_plwvf_120-60_contract.docx Pagina 7 van 7

Informatieblad DEFAM Doorlopend krediet (Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet)

Informatieblad DEFAM Doorlopend krediet (Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet) 1. Identiteit en contactgegevens van de kredietgever Informatieblad DEFAM Doorlopend krediet (Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet) Kredietgever Adres Telefoonnummer E-mailadres Website

Nadere informatie

Productinformatie Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet

Productinformatie Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet Productinformatie Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet 1. Identiteit en contactgegevens van de kredietgever Kredietgever Adres International Card Services BV, Telefoonnummer 020-6 600

Nadere informatie

Informatie over gespreid betalen bij wehkamp.nl

Informatie over gespreid betalen bij wehkamp.nl Informatie over gespreid betalen bij wehkamp.nl WIE ZIJN WIJ? wehkamp.nl: hét online warenhuis voor de Nederlandse consument, is verrassend, veelzijdig en actueel. Het bedrijf is opgericht in 1952 en sinds

Nadere informatie

Europese standaardinformatie inzake consumptief krediet 1. Identiteit en contactgegevens van de kredietgever Hof Hoorneman Bankiers N.V.

Europese standaardinformatie inzake consumptief krediet 1. Identiteit en contactgegevens van de kredietgever Hof Hoorneman Bankiers N.V. Europese standaardinformatie inzake consumptief krediet 1. Identiteit en contactgegevens van de kredietgever Kredietgever Hof Hoorneman Bankiers N.V. Adres Oosthaven 52, 2801 PE Gouda Telefoonnummer 0182

Nadere informatie

PROSPECTUS PERSOONLIJKE LENING

PROSPECTUS PERSOONLIJKE LENING PROSPECTUS PERSOONLIJKE LENING INHOUDSOPGAVE PAG. 1 Waarom deze prospectus? 2 2 Verantwoord lenen bij InterBank 2 2.1 InterBank op internet 3 2.2 Uw adviseur 3 3 De persoonlijke lening 4 3.1 Belangrijkste

Nadere informatie

PROSPECTUS HUURKOOP EN PARTICULIERE LEASE

PROSPECTUS HUURKOOP EN PARTICULIERE LEASE PROSPECTUS HUURKOOP EN PARTICULIERE LEASE INHOUDSOPGAVE PAG. 1 Waarom deze prospectus? 2 2 Verantwoord lenen bij InterBank 2 2.1 InterBank op internet 3 2.2 Uw adviseur 3 3 Prospectus huurkoop consumptief

Nadere informatie

Prospectus. Consumptief Krediet. April 2011. De Nederlandse Voorschotbank B.V. Postbus 855 1000 AW Amsterdam Entrada 600 1096 ET Amsterdam

Prospectus. Consumptief Krediet. April 2011. De Nederlandse Voorschotbank B.V. Postbus 855 1000 AW Amsterdam Entrada 600 1096 ET Amsterdam De Nederlandse Voorschotbank B.V. Postbus 855 1000 AW Amsterdam Entrada 600 1096 ET Amsterdam t. 020 312 52 00 f. 020 312 54 11 e. info@denederlandsevoorschotbank.nl i. www.denederlandsevoorschotbank.nl

Nadere informatie

Prospectus Consumptief Krediet

Prospectus Consumptief Krediet April 2011 Prospectus Consumptief Krediet Inhoud Doel van deze prospectus 3 1. De financieringsvormen van 4 De Nederlandse Voorschotbank 2. De aanvraagprocedure 5 Beoordeling van de aanvraag 5 Inkomsten

Nadere informatie

Prospectus en overige productinformatie Persoonlijke Lening

Prospectus en overige productinformatie Persoonlijke Lening Prospectus en overige productinformatie Persoonlijke Lening Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening 3 InterBank op internet 4 Uw adviseur 4 PROSPECTUS 5 Prospectus Persoonlijke Lening

Nadere informatie

Prospectus en overige productinformatie Doorlopend Hypotheek Krediet

Prospectus en overige productinformatie Doorlopend Hypotheek Krediet InterBank N.V., Entrada 600 36-7514-423 D/1207 Prospectus en overige productinformatie Doorlopend Hypotheek Krediet Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening 3 InterBank op internet

Nadere informatie

Prospectus en overige productinformatie Huurkoop en Particuliere Lease

Prospectus en overige productinformatie Huurkoop en Particuliere Lease Prospectus en overige productinformatie Huurkoop en Particuliere Lease Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening 3 InterBank op internet 4 Uw adviseur 4 PROSPECTUS 5 Prospectus Huurkoop

Nadere informatie

PROSPECTUS PLUSKREDIET

PROSPECTUS PLUSKREDIET PROSPECTUS PLUSKREDIET INHOUDSOPGAVE PAG. 1 Waarom deze prospectus? 2 2 Verantwoord lenen bij InterBank 2 2.1 InterBank op internet 3 2.2 Uw adviseur 3 3 Het Pluskrediet 4 3.1 Belangrijkste kenmerken van

Nadere informatie

Prospectus EN OVERIGE PRODUCTINFORMATIE NVF VOORSCHOTBANK Persoonlijke Lening

Prospectus EN OVERIGE PRODUCTINFORMATIE NVF VOORSCHOTBANK Persoonlijke Lening VOORSCHOTBANK Entrada 600 1096 ET Amsterdam Postbus 20585 1001 NN Amsterdam E-mail: info@nvfvoorschotbank.nl Prospectus EN OVERIGE PRODUCTINFORMATIE NVF VOORSCHOTBANK Persoonlijke Lening Bij een NVF adviseur

Nadere informatie

Entrada 600. Postbus 20585. P ro s p ectus. EN OVERIGE PRODUCTINFORMATIE NVF VOORSCHOTBANK Persoonl i j k e Lenin g

Entrada 600. Postbus 20585. P ro s p ectus. EN OVERIGE PRODUCTINFORMATIE NVF VOORSCHOTBANK Persoonl i j k e Lenin g VOORSCHOTBANK Entrada 600 1096 ET Amsterdam Postbus 20585 1001 NN Amsterdam E-mail: info@nvfvoorschotbank.nl P ro s p ectus EN OVERIGE PRODUCTINFORMATIE NVF VOORSCHOTBANK Persoonl i j k e Lenin g Bij een

Nadere informatie

Europese standaardinformatie Effectenkrediet voor insiders

Europese standaardinformatie Effectenkrediet voor insiders Europese standaardinformatie Effectenkrediet voor insiders 2 1. Identiteit en contactgegevens van de kredietgever Kredietgever BinckBank N.V. Adres Barbara Strozzilaan 310 Postbus 75036 1070 AA Amsterdam

Nadere informatie

EUROPESE STANDAARDINFORMATIE EFFECTENKREDIET

EUROPESE STANDAARDINFORMATIE EFFECTENKREDIET EUROPESE STANDAARDINFORMATIE EFFECTENKREDIET 1 IDENTITEIT EN CONTACTGEGEVENS VAN DE KREDIETGEVER Kredietgever: DEGIRO B.V. Adres: Herengracht 442 1017 BZ Amsterdam Telefoonnr: 020 535 34 96 Emailadres:

Nadere informatie

Europese standaardinformatie Effectenkrediet

Europese standaardinformatie Effectenkrediet Europese standaardinformatie Effectenkrediet 2 1. Identiteit en contactgegevens van de kredietgever Kredietgever BinckBank N.V. Adres Barbarra Strozzilaan 310 Postbus 75047 1070 AA Amsterdam Telefoonnummer

Nadere informatie

36-7514-430 B/0507. Prospectus en overige productinformatie PlusKrediet

36-7514-430 B/0507. Prospectus en overige productinformatie PlusKrediet 36-7514-430 B/0507 Prospectus en overige productinformatie PlusKrediet Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening 3 Uw adviseur 4 PROSPECTUS 4 Prospectus PlusKrediet 5 Belangrijkste kenmerken

Nadere informatie

36-7514-425 C/0507. Prospectus en overige productinformatie WOZ-Krediet

36-7514-425 C/0507. Prospectus en overige productinformatie WOZ-Krediet 36-7514-425 C/0507 Prospectus en overige productinformatie WOZ-Krediet Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening 3 InterBank op internet 4 Uw adviseur 4 PROSPECTUS 5 Prospectus WOZ-krediet

Nadere informatie

Prospectus. Entrada 600. 1096 ET Amsterdam. Postbus 20585. 1001 NN Amsterdam. E-mail: info@nvfvoorschotbank.nl

Prospectus. Entrada 600. 1096 ET Amsterdam. Postbus 20585. 1001 NN Amsterdam. E-mail: info@nvfvoorschotbank.nl VOORSCHOTBANK PROFIJTLENEN KREDIETBANK Entrada 600 1096 ET Amsterdam Postbus 20585 1001 NN Amsterdam E-mail: info@nvfvoorschotbank.nl Prospectus Bij een NVF adviseur is het vertrouwd geld lenen NVF Voorschotbank,

Nadere informatie

Prospectus EN OVERIGE PRODUCTINFORMATIE NVF VOORSCHOTBANK Doorlopend Krediet

Prospectus EN OVERIGE PRODUCTINFORMATIE NVF VOORSCHOTBANK Doorlopend Krediet VOORSCHOTBANK Entrada 600 1096 ET Amsterdam Postbus 20585 1001 NN Amsterdam E-mail: info@nvfvoorschotbank.nl Prospectus EN OVERIGE PRODUCTINFORMATIE NVF VOORSCHOTBANK Doorlopend Krediet Bij een NVF adviseur

Nadere informatie

36-7514-426 B/1006. Prospectus en overige productinformatie Persoonlijke Lening

36-7514-426 B/1006. Prospectus en overige productinformatie Persoonlijke Lening 36-7514-426 B/1006 Prospectus en overige productinformatie Persoonlijke Lening Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening 3 InterBank op internet 4 Uw adviseur 4 PROSPECTUS 5 Prospectus

Nadere informatie

36-7514-424 A/0506. Prospectus en overige productinformatie Huurkoop en Particuliere Lease

36-7514-424 A/0506. Prospectus en overige productinformatie Huurkoop en Particuliere Lease 36-7514-424 A/0506 Prospectus en overige productinformatie Huurkoop en Particuliere Lease Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening 3 InterBank op internet 4 Uw adviseur 4 PROSPECTUS

Nadere informatie

36-7514-424 B/1006. Prospectus en overige productinformatie Huurkoop en Particuliere Lease

36-7514-424 B/1006. Prospectus en overige productinformatie Huurkoop en Particuliere Lease 36-7514-424 B/1006 Prospectus en overige productinformatie Huurkoop en Particuliere Lease Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening 3 InterBank op internet 4 Uw adviseur 4 PROSPECTUS

Nadere informatie

E n t r a d a 6 0 0. P o s t b u s 2 0 5 8 5. P ro s p e c t u s

E n t r a d a 6 0 0. P o s t b u s 2 0 5 8 5. P ro s p e c t u s V O O R S C H O T B A N K E n t r a d a 6 0 0 1 0 9 6 E T A m s t e rd a m P o s t b u s 2 0 5 8 5 1 0 0 1 N N A m s t e rd a m E - m a i l : i n f o @ n v f v o o r s c h o t b a n k. n l P ro s p e c

Nadere informatie

d.d. 1 april 2014 Toelichting op een Duurzaamheidslening en Algemene bepalingen voor geldleningen SVN0320

d.d. 1 april 2014 Toelichting op een Duurzaamheidslening en Algemene bepalingen voor geldleningen SVN0320 d.d. 1 april 2014 Toelichting op een Duurzaamheidslening en Algemene bepalingen voor geldleningen SVN0320 Inhoudsopgave Algemeen 2 Toelichting op een Duurzaamheidslening 3 De lening 3 1. Wat is een Duurzaamheidslening?

Nadere informatie

Prospectus EN OVERIGE PRODUCTINFORMATIE NVF VOORSCHOTBANK Doorlopend Krediet

Prospectus EN OVERIGE PRODUCTINFORMATIE NVF VOORSCHOTBANK Doorlopend Krediet VOORSCHOTBANK PROFIJTLENEN Entrada 600 1096 ET Amsterdam Postbus 20585 1001 NN Amsterdam E-mail: info@nvfvoorschotbank.nl Prospectus EN OVERIGE PRODUCTINFORMATIE NVF VOORSCHOTBANK Doorlopend Krediet Bij

Nadere informatie

36-7514-423 B/1006. Prospectus en overige productinformatie Doorlopend Hypotheek Krediet

36-7514-423 B/1006. Prospectus en overige productinformatie Doorlopend Hypotheek Krediet 36-7514-423 B/1006 Prospectus en overige productinformatie Doorlopend Hypotheek Krediet Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening 3 InterBank op internet 4 Uw adviseur 4 PROSPECTUS 5

Nadere informatie

36-7514-423 A/0506. Prospectus en overige productinformatie Doorlopend Hypotheek Krediet

36-7514-423 A/0506. Prospectus en overige productinformatie Doorlopend Hypotheek Krediet 36-7514-423 A/0506 Prospectus en overige productinformatie Doorlopend Hypotheek Krediet Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening 3 InterBank op internet 4 Uw adviseur 4 PROSPECTUS 5

Nadere informatie

36-7514-428 B/1006. Prospectus en overige productinformatie Doorlopend Krediet

36-7514-428 B/1006. Prospectus en overige productinformatie Doorlopend Krediet 36-7514-428 B/1006 Prospectus en overige productinformatie Doorlopend Krediet Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening 3 InterBank op internet 4 Uw adviseur 4 PROSPECTUS 5 Prospectus

Nadere informatie