Prospectus Finansbank Consumptief Krediet 1/14

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Prospectus Finansbank Consumptief Krediet 1/14"

Transcriptie

1 Consumptief Krediet 1/14 Waarvoor u ook wilt lenen! Onverwachte uitgaven, een vakantie of een verbouwing. Soms heeft u gewoon extra geld nodig. Als u dat op dit moment even niet heeft, kan een krediet van Finansbank uitkomst bieden. Maak gebruik van onze voordelige tarieven en vriendelijke voorwaarden zodat u uw wens snel kunt realiseren. Keuze uit twee aantrekkelijke financieringen U kunt kiezen uit de volgende twee mogelijkheden: 1 Het Finans Flex Krediet: Hierbij heeft u doorlopend een financiële reserve achter de hand. 2 Het Finans Vast Krediet: U lost het geleende bedrag af in vaste termijnen binnen een vooraf vastgestelde looptijd. Het Finans Flex Krediet Een Finans Flex Krediet is een geldkrediet waarbij u als Kredietnemer op verschillende tijdstippen geldbedragen kunt opnemen, voor zover het uitstaande saldo de met u afgesproken Kredietlimiet niet overschrijdt en er geen achterstanden zijn. Als u voortdurend een financiële reserve wilt, kunt u kiezen voor het Finans Flex Krediet. Per maand betaalt u een bedrag aan Kredietvergoeding en aflossing. Daarnaast kan Finansbank wel kosten in rekening brengen voor door Finansbank verrichte bijkomende diensten, zoals het doen van een spoedoverboeking. Het percentage van de Kredietvergoeding en de looptijd zijn variabel. Verder is de looptijd afhankelijk van de mate waarin u gebruik maakt van uw krediet. Bij Finansbank kunt u een Kredietlimiet afspreken vanaf De kenmerken van Finans Flex Krediet in het kort: - Een Kredietlimiet vanaf Voordelige Kredietvergoeding. - De Kredietvergoeding is variabel. - Mogelijkheid om tweemaal per kalenderjaar een betaling 'over te slaan'. - U heeft permanent een financiële reserve achter de hand. - U kunt de afgeloste bedragen direct weer opnemen. - U betaalt alleen Kredietvergoeding over het opgenomen bedrag. - U kunt boetevrij en versneld aflossen. - U ontvangt jaarlijks een overzicht van de betaalde rente en de stand van uw krediet. - Maandelijks ontvangt u een afschrift van uw krediet. - Kwijtschelding van de restschuld bij overlijden van de eerste Kredietnemer tot Het Finans Vast Krediet Bij een Finans Vast Krediet leent u een bepaalde kredietsom ineens en spreekt u een looptijd af waarin u de lening terugbetaalt. U lost vervolgens uw lening in een aantal gelijke termijnen af. Het Finans Vast Krediet is bijzonder geschikt als u in één keer een grote uitgave moet doen en precies weet welk bedrag u daarvoor nodig heeft.

2 Consumptief Krediet 2/14 De kenmerken van Finans Vast Krediet in het kort: - De Kredietvergoeding blijft gedurende de gehele looptijd gelijk. - De looptijd van het krediet staat vast. - U betaalt iedere maand een vast bedrag aan Kredietvergoeding en Aflossing. - Het bedrag wordt automatisch van uw bankrekening afgeschreven. - Kwijtschelding van de restschuld bij overlijden van de eerste Kredietnemer tot Reken uit wat u maximaal kunt lenen Het bedrag dat u verantwoord kunt lenen is afhankelijk van uw netto-inkomen enerzijds en uw maandelijkse uitgaven anderzijds. Het bedrag dat u maandelijks overhoudt is uw aflossingscapaciteit. Met het volgende schema kunt u zelf bepalen wat uw mogelijkheden zijn. Inkomsten per maand Netto-inkomen (excl. 13e maand, vakantiegeld, reiskosten etc.) Netto-inkomen partner (excl. 13e maand, vakantiegeld, reiskosten etc.) Totaal inkomen (A) Uitgaven per maand Levensonderhoud* Huur (indien u thuiswonend bent, rekent u een huur van 250) Hypotheek (nettolasten) Alimentatie Andere lasten (bijv. andere schulden) Totaal uitgaven (B) Uw aflossingscapaciteit (C) Per maand resteert: A - B = C, uw aflossingscapaciteit Indicatie van leenbedrag (bij een lening van 5 jaar): C x 50 *Norm Levensonderhoud Bij meerpersoonshuishoudens, 45% van het Totaal Inkomen (A) met een minimum van 700. Bij eenpersoonshuishoudens, 35% van het Totaal Inkomen (A) met een minimum van 400.

3 Consumptief Krediet 3/14 Begrippenlijst Op het Finans Flex Krediet en het Finans Vast Krediet zijn de definities in de volgende begrippenlijst van toepassing. Bank: Kredietnemer: Overeenkomst: Finans Flex Krediet: Finans Vast Krediet: Kredietlimiet: Maandtermijn: Aflossing: Kredietvergoeding: Debetrente: Nominale maandelijkse rente: Effectieve rente op jaarbasis: persoon/personen aan wie de Bank een Finans Flex Krediet dan wel een Finans Vast Krediet verstrekt. Finans Flex Krediet dan wel Finans Vast Krediet. doorlopende geldlening met een variabele Kredietvergoeding geldlening met een vooraf bepaalde vaste looptijd tegen een vooraf bepaalde vaste Kredietvergoeding en met een vooraf bepaald vast bedrag aan Aflossing. het maximale bedrag waarover Kredietnemer(s) binnen het kader van een Overeenkomst mag/mogen beschikken, ook wel Kredietsom genoemd. de maandelijkse Aflossingen en Kredietvergoeding. het in de Overeenkomst afgesproken bedrag dat Kredietnemer(s) maandelijks op de Vervaldag dient/dienen te voldoen ter (gedeeltelijke) aflossing van de hoofdsom respectievelijk het uitstaande saldo van het krediet. samenstel van alle soorten kosten die te maken hebben met de totstandkoming van het krediet welke de Bank aan kredietnemer(s) in rekening mag brengen, alsmede overige vergoedingen uit hoofde van andere dienstverlening die verder gaan dan het 'puur' verlenen van krediet. Een en ander met inachtneming van art. 35 Wck. Nominale maandelijkse rente. de contractuele rente die maandelijks in rekening gebracht wordt over het uitstaande kredietsaldo bij regelmatige afwikkeling van de Overeenkomst. Dit is een prijsaanduiding van het krediet. Hierin komen alle kosten van het krediet tot uitdrukking.

4 Consumptief Krediet 4/14 Vertragingsrente: Tegenrekening: Theoretische looptijd: Vervaldag: de rente die Kredietnemer(s), naast de overeengekomen Debetrente, verschuldigd is/zijn over het opgenomen krediet bij het niet correct en/of niet tijdig voldoen van de overeengekomen Aflossing. een vooraf door Kredietnemer(s) aan de Bank opgegeven bank- en/ of girorekening(en) op naam van Kredietnemer(s) bij een andere kredietinstelling in Nederland de geschatte lengte van het tijdvak gedurende welk Kredietnemer(s) bij een Finans Flex Krediet betalingen aan de Bank moet verrichten. contractueel bepaalde dag waarop Kredietnemer(s) de verschuldigde Maandtermijn uit hoofde van de Overeenkomst dient/dienen te voldoen aan de Bank. Toelichting bij het begrip 'Kredietvergoeding' De term Kredietvergoeding is overgenomen uit de Wet op het consumentkrediet en omvat een veelheid aan (potentiële) kostencomponenten. Niet alle componenten van de Kredietvergoeding zijn steeds toepasselijk bij de berekening van renten of kosten. Vertragingsrente wordt bijvoorbeeld uitsluitend in rekening gebracht als de Kredietnemer nalatig is in het correct en tijdig betalen van de afgesproken Maandtermijn over die periode. Teneinde de transparantie te bevorderen zal verder in dit prospectus alsmede in de Overeenkomst, de voorwaarden en alle overige toepasselijke formulieren en documenten steeds worden volstaan met het benoemen van de relevante Kredietvergoeding componenten. Ook in de gebruikte formules en rekenvoorbeelden zullen wij verder steeds de relevante componenten benoemen. Gerechtelijke incassokosten vallen buiten deze omschrijving en zullen indien relevant steeds separaat worden gespecificeerd aan de Kredietnemer. Het Finans Flex Krediet Het Finans Flex Krediet is een kredietvorm waarbij u tot de afgesproken Kredietlimiet onbeperkt mag opnemen. De Maandtermijn is 2% van de Kredietlimiet (andere percentages zijn bespreekbaar) of van het uitstaand saldo met een minimum van 50. Indien u wenst dat uw maandelijkse verplichting minder wordt naarmate u aflost, kunt u ook opteren voor de variabele terugbetalingsregeling. Hiervoor geldt een Maandtermijn van 2% over het uitstaan de saldo met een minimum van 50. Met andere woorden: Finansbank biedt u een flexibel systeem om uw krediet af te lossen. Daarnaast mag u altijd boetevrij extra aflossen. Het bedrag dat u heeft afgelost kunt u altijd weer opnemen (tot aan uw limiet), zodat u altijd geld achter de hand heeft.

5 Consumptief Krediet 5/14 De Kredietvergoeding die u betaalt, hangt af van de hoogte van het opgenomen bedrag en van de rentestand op dat moment. Zodra de rentestand verandert, verandert ook uw Kredietvergoeding. Daardoor kan het zijn dat de Theoretische looptijd van uw krediet iets langer of korter is. Finansbank informeert u over een wijziging van de door u te betalen Kredietvergoeding. De Kredietvergoeding is variabel en wordt berekend over het opgenomen bedrag volgens de algemeen geldende dagelijkse methode. U ontvangt elke maand een rekeningoverzicht. Hierop vindt u uw betaling van de desbetreffende maand, de berekende Kredietvergoeding, de Effectieve rente op jaarbasis, het bedrag dat u nog kunt opnemen en het bedrag dat u, los van de Kredietvergoeding, nog verschuldigd bent. Ook vindt u in dit overzicht de resterende Theoretische looptijd. De procedure - Wij spreken met u een bedrag af dat u kunt lenen. Dit is de Kredietlimiet. Daarna bepaalt u zelf wanneer en hoeveel u gebruik maakt van uw financiële ruimte. - Vanaf het moment dat u een bedrag heeft opgenomen, gaat u ook Kredietvergoeding en Aflossing betalen. - De bedragen die u heeft afgelost kunt u direct weer opnemen, tenzij er achterstanden in de betaling zijn. De looptijd staat hierdoor niet vast. - Extra aflossen kan altijd en is gratis. - Bij het bereiken van de 60-jarige leeftijd wordt de Kredietlimiet jaarlijks met 20% verlaagd, zodat het krediet binnen 5 jaar volledig wordt afgelost. Tevens wordt de Maandtermijn op 60-jarige leeftijd bepaald op 2% van de Kredietlimiet, ongeacht de op dat moment geldende regeling Referentietabel voor Finans Flex Krediet Hieronder ziet u een overzicht van de Kredietvergoeding en theoretische looptijd voor het Finans Flex Krediet (in ) bij een Maandtermijn van 2% van de Kredietlimiet: Kredietlimiet Kredietvergoeding Effectieve rente Maandtermijn Theoretische looptijd per maand op jaarbasis in maanden ,626% 7,8% ,626% 7,8% ,626% 7,8% ,626% 7,8% Let op: in dit voorbeeld is gewerkt met actuele rentepercentages. Bij de berekening van de Theoretische looptijd wordt ervan uitgegaan dat: - de krediettransactie overeenkomstig de bij het aangaan van de krediettransactie vastgestelde betalingsregeling wordt afgewikkeld; - geen wijzigingen optreden in de Kredietvergoeding, tenzij het wijzigingen betreft waarvan de omvang bij het aangaan van de krediettransactie is vastgesteld; - het uitstaande saldo op het tijdstip waarop door de Kredietgever een geldsom ter beschikking wordt gesteld onderscheidenlijk met het verschaffen van het genot van een zaak of het verlenen van een dienst een aanvang wordt gemaakt, gelijk is aan de Kredietlimiet; en - het uitstaande saldo niet toeneemt anders dan uit hoofde van het in rekening brengen van Kredietvergoeding.

6 Consumptief Krediet 6/14 Wat kan ik lenen? Voorbeeld 1 Inkomsten per maand Netto-inkomen Netto-inkomen partner 400 Totaal inkomen (A) Uitgaven per maand Levensonderhoud* Huur 700 Hypotheek n. v. t. Alimentatie n. v. t. Andere verpflichtingen 700 Totaal uitgaven (A) Inkomsten minus uitgaven (A-B) 520 (C) Per maand resteert: = 520 (C) Indicatief leenbedrag (bij een lening van 5 jaar): 520 x 50 = *Norm Levensonderhoud Bij meerpersoonshuishoudens, 45% van het Totaal Inkomen (A) met een minimum van 700. Bij eenpersoonshuishoudens, 35% van het Totaal Inkomen (A) met een minimum van 400. Finans Flex Krediet ( ) Kredietlimiet Maandtermijn 2% p/m 520 Kredietvergoeding per maand 0,626% Effectieve rente op jaarbasis 7,8% Theoretische looptijd 60 maanden

7 Consumptief Krediet 7/14 Voorbeeld 2 Inkomsten per maand Netto-inkomen Netto-inkomen partner 850 Totaal inkomen (A) Uitgaven per maand Levensonderhoud* Huur 600 Hypotheek n. v. t. Alimentatie n. v. t. Andere verpflichtingen 100 Totaal uitgaven (B) Inkomsten minus uitgaven (A-B) 620 (C) Per maand resteert: = 620 (C) Indicatief leenbedrag (bij een lening van 5 jaar): 620 x 50 = *Norm Levensonderhoud Bij meerpersoonshuishoudens, 45% van het Totaal Inkomen (A) met een minimum van 700. Bij eenpersoonshuishoudens, 35% van het Totaal Inkomen (A) met een minimum van 400. Finans Flex Krediet ( ) Kredietlimiet Maandtermijn 2% p/m 620 Kredietvergoeding per maand 0,626% Effectieve rente op jaarbasis 7,8% Theoretische looptijd 60 maanden

8 Consumptief Krediet 8/14 Het Finans Vast Krediet Een Finans Vast Krediet is een kredietvorm waarbij u een bedrag ineens ontvangt en in vaste termijnen terugbetaalt. Maandelijks betaalt u een vast bedrag aan Kredietvergoeding en Aflossing gedurende een vooraf afgesproken looptijd. U leent bijvoorbeeld een bedrag van minimaal en betaalt dat in 12 tot en met 60 maanden terug. De Nominale maandelijkse rente van het Finans Vast Krediet is gedurende de gehele looptijd vast. Aan het eind van het jaar ontvangt u een jaaroverzicht van de betaalde Kredietvergoeding. Een extra of vervroegde aflossing is altijd mogelijk. Dit brengt echter de volgende kosten met zich mee: I II III IV 5% van de kredietsom, indien maximaal 1/5 deel van de overeengekomen looptijd is verstreken. 3% van de kredietsom, indien meer dan 1/5 deel doch maximaal 2/5 deel van de overeengekomen looptijd is verstreken. 2% van de kredietsom, indien meer dan 2/5 deel doch maximaal 3/5 deel van de overeengekomen looptijd is verstreken. Er worden geen kosten in rekening gebracht, indien meer dan 3/5 deel van de overeengekomen looptijd is verstreken. Bij gedeeltelijk vervroegde aflossing betaald u een evenredig deel. Het evenredig deel, bedoeld in het eerste lid, onder I, II en III, is gelijk aan het quotiënt van het bedrag dat vervroegd wordt afgelost en het uitstaand saldo op het tijdstip waarop vervroegde aflossing plaatsvindt. Referentietabel looptijden Finans Vast Krediet (in ) Maandtermijn Effectieve rente 12 mnd *24 mnd *36 mnd *48 mnd *60 mnd op jaarbasis 100 8,5% n. v. t. n. v. t ,5% n. v. t ,5% ,5% ,5% ,5% ,5% Let op: in dit voorbeeld is gewerkt met actuele rentepercentages. * De bedragen die in deze kolommen worden genoemd, zijn de kredietsommen die horen bij de betreffende looptijden en Maandtermijnen.

9 Consumptief Krediet 9/14 Referentietabel Maandtermijnen Finans Vast Krediet (in ) Kredietsom Effectieve rente 12 mnd 24 mnd 36 mnd 48 mnd 60 mnd op jaarbasis ,5% 217,69 113,28 78,56 61,25 50, ,5% 435,37 227,56 157,11 122,50 101, ,5% 653,06 339,84 235,67 183,75 152, ,5% 870,74 453,12 314,22 245,00 203, ,5% 1.088,43 566,40 392,78 306,25 254, ,5% 1.741,49 906,24 628,44 490,00 407, ,5% 2.176, ,80 785,55 612,51 509,14 Hieronder vindt u een aantal rekenvoorbeelden. Hierbij is steeds gewerkt met de actuele rentepercentages. Wat kan ik lenen? Voorbeeld 1 U woont alleen en verdient netto per maand. U wilt lenen om een auto te kopen en u wilt weten of u dit bedrag kunt lenen. Netto-inkomen per maand Totaal Uitgaven per maand Resteert (maximaal te besteden aan afbetaling) 500 Met een Maandtermijn van 500 kunt u een bedrag lenen tot bij een looptijd van 60 maanden. (Zie referentietabel looptijden op pagina 8)

10 Consumptief Krediet 10/14 Voorbeeld 2 U bent gehuwd en samen met uw partner verdient u per maand. U wilt lenen om een auto aan te schaffen. Netto-inkomen per maand Netto-inkomen partner 500 af: huur 750 af: levensonderhoud Totaal Uitgaven per maand Resteert (maximaal te besteden aan afbetaling) 900 Met een Maandtermijn van 900 kunt u een bedrag lenen tot bij een looptijd van 60 maanden. (Zie referentietabel looptijden op pagina 8) Voorbeeld 3 U leent Wat bent u verschuldigd bij vervroegde aflossing? Kredietsom Maandtermijn 513,73 Kredietvergoeding percentage per maand 0,679% Effectieve rente op jaarbasis 8,5% Oorspronkelijke looptijd in maanden 60 maanden U wilt vervroegd aflossen na 32 maanden: Openstaande saldo na 32 maanden Boete vervroegd aflossen 500 (2% van de kredietsom, zie pagina 8) Totaal te betalen na 32 maanden Met een Maandtermijn van 900 kunt u een bedrag lenen tot bij een looptijd van 60 maanden. (Zie referentietabel looptijden op pagina 10) Voorbeeld 4 Stel, de kredietsom is , de Maandtermijn is 513,73 en de looptijd is 60 maanden. Het totale bedrag van de Kredietvergoeding is dan 60 x 513, = 5.823,80. (Zie referentietabel Maandtermijnen op pagina 9)

11 Consumptief Krediet 11/14 Aanvraagprocedure De aanvraagprocedure voor elk van de bovengenoemde Finans Kredieten is heel eenvoudig. Na één telefoontje weet u al wat uw mogelijkheden zijn en kunt u profiteren van onze voordelige tarieven. Via het Internet aanvragen kan uiteraard ook. U vult een aanvraagformulier volledig in en stuurt het op. Per Kredietnemer dient te worden meegestuurd: een kopie (voor- en achterzijde) van een geldig legitimatiebewijs de twee meest recente, originele inkomensbewijzen per kredietnemer de twee meest recente, *originele inkomensbewijzen / salarisafrekeningen een kopie van het laatste saldo overzicht van (alle) lopende lening(en) een recent *origineel bankafschrift van de Tegenrekening (zonder doorhalingen) met NAW en saldo gegevens een recent *origineel bankafschrift met vermelding van het laatst genoten salaris en de woonlasten (hypotheek- of huurbetaling), indien deze gegevens op een vervolgblad staan vermeld dan ook de eerste pagina van het bankafschrift meesturen (zonder doorhalingen) een kopie van de arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd (van toepassing bij een dienstverband korter dan 2 jaar) een kopie (voor- en achterzijde) van een geldige verblijfsdocument (indien van toepassing) een kopie van het echtscheidingsconvenant (indien van toepassing) * (uw originele documenten ontvangt u retour) Na ontvangst van voornoemde gegevens en het volledig ingevulde formulier wordt uw aanvraag in behandeling genomen. Als overige algemene acceptatienormen gelden dat u: - in Nederland woonachtig bent; - indien u niet de Nederlandse nationaliteit heeft, een geldige verblijfsvergunning moet kunnen tonen; - een regelmatig inkomen heeft; - tussen de 18 en 60 jaar bent voor een Finans Flex Krediet en - tussen de 18 en 64 jaar voor een Finans Vast Krediet. Alvorens een beslissing te nemen over de kredietaanvraag zal Finansbank een kredietwaardigheidsonderzoek uit (laten) voeren. De uitkomst van dit onderzoek bepaalt mede of de kredietaanvraag zal worden goedgekeurd. Onderdelen van dit kredietwaardigsheidsonderzoek zijn: Budgettaire toetsing Uw inkomen wordt getoetst aan een budgettair toelaatbaar maximum. Toetsing Bureau Krediet Registratie Iedere kredietaanvraag zal worden getoetst bij de Stichting Bureau Kredietregistratie (BKR) te Tiel. Na acceptatie meldt Finansbank iedere Overeenkomst bij het BKR. Het BKR verwerkt de gegevens in het Centraal Krediet Informatiesysteem om problematische schuldsituaties te voorkomen en om overkreditering van betrokkenen en krediet- en betaalrisico's voor de aangesloten instellingen te voorkomen en te beperken. Deze gegevens worden in het kader van de eerder genoemde doelstellingen door het BKR ter beschikking gesteld aan de aangesloten instellingen, hetgeen mogelijk is in feitelijke en statistisch bewerkte vorm. Naast het aanmelden van de Overeenkomst heeft Finansbank verder de verplichting op zich genomen een achterstand in de nakoming van de betalingsverplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst van meer dan zestig dagen te melden bij het BKR. Dit kan gevolgen hebben voor iedere eventuele volgende financieringsaanvraag en een aanvraag voor een nieuw mobiel telefoonabonnement. Een uitgebreide folder met informatie over het BKR kunt u aanvragen via ( 0,15 p/min).

12 Consumptief Krediet 12/14 Creditscoring/kredietwaardigheid Tenslotte vindt met behulp van de beschikbaar gestelde aanvraaggegevens een creditscoring plaats. Finansbank hanteert hierbij een scorecard. Het doel hierbij is het maken van een individuele risicoinschatting. Indien de aanvraag geaccepteerd wordt, ontvangt u naast een Overeenkomst ook de algemeen geldende voorwaarden die van toepassing zijn op de Overeenkomst en de Bijzondere Voorwaarden Direct Bankieren. Indien uw aanvraag voor een krediet niet wordt ingewilligd, zal Finansbank hiervan, op uw verzoek, schriftelijk opgaaf van de reden(en) doen. Verificatie en controle van (persoons)gegevens Finansbank kan de door de aanvrager(s) op het aanvraagformulier vermelde gegevens (doen) verifiëren en controleren. Zonodig kan Finansbank om aanvullende gegevens van de aanvrager(s) verzoeken. Privacy Alle door u verstrekte gegevens alsmede de gegevens die vrijkomen na het totstandkomen van een Overeenkomst, worden opgenomen in een geautomatiseerd registratiesysteem. Tot dit systeem hebben alleen die bankmedewerkers toegang die dit nodig hebben voor het uitoefenen van hun functie. Finansbank gaat zorgvuldig met deze gegevens om en leeft de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) strikt na. Beschikken over de Kredietsom Indien u akkoord gaat met de Overeenkomst, kunt u na ondertekening hiervan en goedkeuring door Finansbank van de noodzakelijke overige bescheiden over de kredietsom beschikken. Het opnemen van de kredietsom in contanten is niet mogelijk. Disponeren kan uitsluitend plaatsvinden middels bankovermaking ten gunste van de aan Finansbank opgegeven Tegenrekening van de Kredietnemer. Voordelig oversluiten Heeft u al een lening bij een andere bank en wilt u die voordelig oversluiten, dan kan dat snel en eenvoudig met het aanvraagformulier. Finansbank regelt dan alles voor u. Houd er rekening mee dat uw huidige bank bij het oversluiten van een persoonlijke lening een boete kan berekenen. Te rugbetaling De overeengekomen Maandtermijn wordt steeds op de 28ste dag van de maand of, indien de banken op die dag gesloten zijn, op de eerstvolgende dag dat de banken geopend zijn, automatisch van de rekening van de Kredietnemer afgeschreven. Indien u achterstallig bent met de betaling van een verschuldigde Maandtermijn, zal Finansbank u herinneren aan uw verplichtingen. Indien u achterstallig blijft met de betaling van de verschuldigde Maandtermijn, stelt Finansbank u schriftelijk in gebreke. Indien u niet binnen de in deze ingebrekestelling genoemde termijn aan uw verplichtingen heeft voldaan, zal Finansbank u over de achterstallige Maandtermijn(en) een Vertragingsrente in rekening brengen tot het moment van betaling. Deze Vertragingsrente is gebaseerd op en nooit hoger dan de overeengekomen Debetrente en wordt op dagbasis berekend. Te l: (EUR 0,10 p/m) Fax:

13 Consumptief Krediet 13/14 Afbouwregeling bij Flex Krediet Op uw 60ste levensjaar wordt de Kredietlimiet van uw Finans Flex Krediet jaarlijks verlaagd met 20%, zodat u op uw 65ste de lening volledig terug betaald heeft. Vanaf uw 60ste jaar zal de Maandtermijn worden bepaald op 2% van de Kredietlimiet, ongeacht de bestaande regeling op dat moment. Indien u tezamen met een ander Kredietnemer bent, dan zal de Bank deze regel toepasselijk verklaren voor de jongste van beide Kredietnemers, zodat u niet zonder meer de flexibiliteit van deze Finans Flex Krediet lening hoeft te verliezen bij het bereiken van de 60-jarige leeftijd van de oudste der Kredietnemers. Opeisbaarheid In enkele gevallen zal Finansbank het verschuldigde bedrag direct opeisen. Dit kan het geval zijn indien: a u tenminste twee maanden achterloopt met een of meer Maandtermijnen en ook na ingebrekestelling de verschuldigde Maandtermijn(en) niet heeft voldaan binnen de in de ingebrekestelling genoemde termijn; b u overlijdt en Finansbank gegronde redenen heeft aan te nemen dat niet meer voldaan kan worden aan de verplichtingen, voor zover er geen (volledige) kwijtschelding heeft plaatsgevonden; c u in het buitenland gaat wonen of Finansbank redelijkerwijs mag aannemen dat u dit binnen enkele maanden zult doen; d u in staat van faillissement verkeert of de Wet schuldsanering natuurlijke personen van toepassing is verklaard; e Finansbank constateert dat u bewust onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt. Fiscale voordelen Onder bepaalde voorwaarden is de betaalde Kredietvergoeding is fiscaal aftrekbaar tot een bepaald maximum. De lening moet dan wel gebruikt worden om een eigen woning die dient als hoofdverblijf te kopen, te verbeteren of te onderhouden. Extra fiscaal voordeel is mogelijk door de lening in mindering te brengen op het vermogen. Bezit u een vermogen dat hoger is dan de wettelijke vrijstelling, dan kan door aftrek van het krediet bespaard worden op de vermogensheffing. Aanvragen via de telefoon Bel één van onze medewerkers op: ( 0,10 p/min) op werkdagen tussen 8.00 en uur. Tijdens dit telefoongesprek krijgt u informatie over uw mogelijkheden en kunt u direct profiteren van onze snelle service en voordelige tarieven. Aanvragen via Internet Ga naar en berekenen zelf hoeveel u kunt lenen met een Finans Flex Krediet of een Finans Vast Krediet. Ook het bijbehorende aflossingsbedrag per maand krijgt u dan te zien. Aanvragen met het aanvraagformulier Vul het aanvraagformulier volledig in en stuur het op. Per Kredietnemer dient te worden meegestuurd: - een recent *origineel bankafschift met vermelding van het laatst genoten salaris en de woonlasten (hypotheek- of huurafschrijving), indien deze gegevens op een vervolgblad staan vermeld dan ook de eerste pagina van het afschrift meesturen (zonder doorhalingen) - een recent *origineel bankafschrift van de Tegenrekening met NAW en saldo gegevens

14 Consumptief Krediet 14/14 - een kopie (voor- en achterzijde) van een geldig legitimatiebewijs - per kredietnemer de twee meest recente *originele inkomensbewijzen / salarisafrekeningen - een kopie van het laatste saldo overzicht van (alle) lopende lening(en) - een kopie van de arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd (van toepassing bij een dienstverband korter dan 2 jaar) - een kopie (voor- en achterzijde) van een geldige verblijfsdocument (indien van toepasselijk) - Een kopie van het echtscheidingsconvenant (indien van toepassing) U kunt het aanvraagformulier met de documenten (zonder postzegel) opsturen naar: Antwoordnummer VB Amsterdam *(Uw originele documenten ontvangt u retour) Finansbank (Holland) NV Karspeldreef 6A 1101 CJ Amsterdam Telefoon ( 0,10 p/min) Fax

Prospectus Finans Doorlopend Krediet 1/10

Prospectus Finans Doorlopend Krediet 1/10 Doorlopend Krediet 1/10 Waarvoor u ook wilt lenen! Onverwachte uitgaven, een vakantie of een verbouwing. Soms heeft u gewoon extra geld nodig. Als u dat op dit moment even niet heeft, kan een krediet van

Nadere informatie

Latere-Leeftijd-Lening

Latere-Leeftijd-Lening Latere-Leeftijd-Lening Prospectus per 1 december 2003 Uw tussenpersoon is: Tarieven per 1 december 2001 Tarievenoverzicht per 1 december 2001 LATERE-LEEFTIJD-LENING (Andere bedragen op aanvraag) 12 maanden

Nadere informatie

Voorwaarden Finans Continu Krediet. Finans Plus Krediet Finans Top Krediet

Voorwaarden Finans Continu Krediet. Finans Plus Krediet Finans Top Krediet Voorwaarden Finans Continu Krediet Finans Plus Krediet Finans Top Krediet Voorwaarden Finans Continu Krediet Deze voorwaarden zijn integraal van toepassing op de producten Finans Continu Krediet, Finans

Nadere informatie

De Stadsbank Oost Nederland verstrekt sociale leningen zonder gebruik te maken van bemiddelaars of gevolmachtigde agenten.

De Stadsbank Oost Nederland verstrekt sociale leningen zonder gebruik te maken van bemiddelaars of gevolmachtigde agenten. Prospectus sociale lening Algemeen In deze prospectus geven wij u inzicht in de werkwijze van de Stadsbank Oost Nederland bij het verstrekken van sociale leningen. De Stadsbank Oost Nederland is aangesloten

Nadere informatie

Prospectus Persoonlijke Lening

Prospectus Persoonlijke Lening Prospectus Persoonlijke Lening Inhoudsopgave Pagina Op verantwoorde wijze lenen 1 Wat is een persoonlijke lening? 1 Aanvraagprocedure 1 Bepaling kredietwaardigheid en wijze van risicobeoordeling 2 Twee

Nadere informatie

De Stadsbank Oost Nederland verstrekt sociale leningen zonder gebruik te maken van bemiddelaars of gevolmachtigde agenten.

De Stadsbank Oost Nederland verstrekt sociale leningen zonder gebruik te maken van bemiddelaars of gevolmachtigde agenten. Prospectus sociale lening Algemeen In deze prospectus geven wij u inzicht in de werkwijze van de Stadsbank Oost Nederland bij het verstrekken van sociale leningen. De Stadsbank Oost Nederland is aangesloten

Nadere informatie

Prospectus Doorlopend Krediet

Prospectus Doorlopend Krediet Prospectus Doorlopend Krediet Inhoudsopgave Op verantwoorde wijze lenen 1 Wat is een doorlopend krediet? 1 Aanvraagprocedure 1 Bepaling kredietwaardigheid en wijze van risicobeoordeling 2 Twee voorbeelden

Nadere informatie

Prospectus ABN AMRO Doorlopend Krediet

Prospectus ABN AMRO Doorlopend Krediet Prospectus ABN AMRO Doorlopend Krediet De flexibele leenoplossing van ABN AMRO Consumer Finance Waarom deze prospectus ABN AMRO Consumer Finance N.V. hierna te noemen ABN AMRO Consumer Finance is een financiële

Nadere informatie

Prospectus Privélimiet Plus

Prospectus Privélimiet Plus Prospectus Privélimiet Plus De ABN AMRO Bank N.V. (ABN AMRO) is een financiële dienstverlener die onder andere actief is als aanbieder van kredieten. Op basis van de wetgeving voor financiële dienstverleners

Nadere informatie

FD0578 0305(i) Leningen

FD0578 0305(i) Leningen FD0578 0305(i) Leningen Bij OHRA houden we van duidelijkheid. Dat betekent: weinig kleine lettertjes, geen lange wachttijden en korte lijnen. Zo houden we het overzichtelijk en weet u direct waar u aan

Nadere informatie

Prospectus Sociaal Krediet 2014

Prospectus Sociaal Krediet 2014 5 informatie Prospectus Sociaal Krediet 2014 Algemeen De prospectus Sociaal Krediet geeft u inzicht in de werkwijze van de gemeente Zwolle bij het verstrekken van een persoonlijke lening.. Persoonlijke

Nadere informatie

Prospectus Internet Voordeel Krediet

Prospectus Internet Voordeel Krediet Prospectus Internet Voordeel Krediet De ABN AMRO Bank N.V. (ABN AMRO) is een financiële dienstverlener die onder andere actief is als aanbieder van kredieten. Op basis van de wetgeving voor financiële

Nadere informatie

Prospectus Aflopend Krediet

Prospectus Aflopend Krediet Prospectus Aflopend Krediet Prospectus aflopend krediet Fidis Nederland B.V. 1 mei 2006 versie 1 Pagina 1 Doel van deze prospectus Deze prospectus is bedoeld om u duidelijke informatie te verstrekken over

Nadere informatie

Prospectus Crediam Lenen

Prospectus Crediam Lenen Prospectus Crediam Lenen Prospectus 1 Wat extra ruimte is wel zo prettig. Ook financieel. Voor geplande of juist onverwachtse uitgaven. Want wat is er vervelender dan dat u juist op dát moment geen geld

Nadere informatie

Prospectus Doorlopend Krediet

Prospectus Doorlopend Krediet Prospectus Doorlopend Krediet Inhoudsopgave Pagina Op verantwoorde wijze lenen 1 Wat is een doorlopend krediet? 1 Aanvraagprocedure 1 Bepaling kredietwaardigheid en wijze van risicobeoordeling 2 Drie voorbeelden

Nadere informatie

Prospectus Doorlopend Krediet

Prospectus Doorlopend Krediet Prospectus Doorlopend Krediet Inhoudsopgave Pagina Op verantwoorde wijze lenen 1 Wat is een doorlopend krediet? 1 Aanvraagprocedure 1, 2 Bepaling kredietwaardigheid en wijze van risicobeoordeling 2 Drie

Nadere informatie

Prospectus Doorlopend Krediet. Prospectus Doorlopend krediet Fidis Nederland B.V. 1 mei 2006 Versie 1 Pagina 1

Prospectus Doorlopend Krediet. Prospectus Doorlopend krediet Fidis Nederland B.V. 1 mei 2006 Versie 1 Pagina 1 Prospectus Doorlopend Krediet Prospectus Doorlopend krediet Fidis Nederland B.V. 1 mei 2006 Versie 1 Pagina 1 Doel van deze prospectus Deze prospectus is bedoeld om u duidelijke informatie te verstrekken

Nadere informatie

Santander Consumer Finance Benelux B.V. Prospectus Persoonlijke Lening

Santander Consumer Finance Benelux B.V. Prospectus Persoonlijke Lening B.V. Prospectus Persoonlijke Lening Wie zijn wij? B.V. is een onafhankelijke financieringsmaatschappij die u een uitgebreid pakket aan diensten biedt rond financiering en leasing, gespecialiseerd in het

Nadere informatie

Prospectus. Niet-doorlopend geldkrediet. Santander Consumer Finance Benelux B.V.

Prospectus. Niet-doorlopend geldkrediet. Santander Consumer Finance Benelux B.V. Prospectus Niet-doorlopend geldkrediet Santander Consumer Finance Benelux B.V. Santander Consumer Finance Benelux B.V. is gespecialiseerd in het verstrekken van doorlopend en nietdoorlopend geld- en goederenkrediet.

Nadere informatie

Prospectus Doorlopend Krediet

Prospectus Doorlopend Krediet Prospectus Doorlopend Krediet Inhoudsopgave Pagina Op verantwoorde wijze lenen 1 Wat is een doorlopend krediet? 1 Aanvraagprocedure 1, 2 Bepaling kredietwaardigheid en wijze van risicobeoordeling 2 Drie

Nadere informatie

SNS Lenen. Prospectus Lenen

SNS Lenen. Prospectus Lenen Prospectus Lenen SNS Lenen Heeft u extra geld nodig? Om een grote uitgave te doen of om geld achter de hand te hebben voor onvoorziene uitgaven? Bij SNS Bank kunt u terecht voor een lening die bij u past.

Nadere informatie

Prospectus. Doorlopend krediet. Santander Consumer Finance Benelux B.V.

Prospectus. Doorlopend krediet. Santander Consumer Finance Benelux B.V. Prospectus Doorlopend krediet Santander Consumer Finance Benelux B.V. Santander Consumer Finance Benelux B.V. (hierna Santander) is als kredietverstrekker geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten

Nadere informatie

Prospectus niet-doorlopende kredieten. FCE Bank plc.

Prospectus niet-doorlopende kredieten. FCE Bank plc. Prospectus niet-doorlopende kredieten FCE Bank plc. Algemeen FCE Bank plc. is een financiële dienstverlener die onder andere kredieten verstrekt voor de aan- schaf van een auto. Dit prospectus informeert

Nadere informatie

Prospectus. Persoonlijke Lening. Santander Consumer Finance Benelux B.V.

Prospectus. Persoonlijke Lening. Santander Consumer Finance Benelux B.V. Prospectus Persoonlijke Lening Santander Consumer Finance Benelux B.V. Santander Consumer Finance Benelux B.V. (hierna Santander) is als kredietverstrekker geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten

Nadere informatie

Prospectus Studentenlimiet

Prospectus Studentenlimiet Prospectus Studentenlimiet De ABN AMRO Bank N.V. (ABN AMRO) is een financiële dienstverlener die onder andere actief is als aanbieder van kredieten. Op basis van de wetgeving voor financiële dienstverleners

Nadere informatie

Prospectus Kredietmaatschappij Vola BV

Prospectus Kredietmaatschappij Vola BV Prospectus Kredietmaatschappij Vola BV Inhoudsopgave Algemeen Producten Aanvraag Algemene voorwaarden Tarievenoverzicht Algemeen Vola voor geld. Kredietmaatschappij Vola BV, kortweg Vola, is één van de

Nadere informatie

DEFAM. Uw heldere keuze.

DEFAM. Uw heldere keuze. DEFAM. Uw heldere keuze. Bij DEFAM kunt u terecht voor alle consumptief kredietvormen, waarmee u kunt doen wat u graag wílt doen. Een consumptief krediet is bij DEFAM gemakkelijk en snel geregeld. Bovendien

Nadere informatie

Prospectus Masterlening

Prospectus Masterlening Prospectus Masterlening De ABN AMRO Bank N.V. (ABN AMRO) is een financiële dienstverlener die onder andere actief is als aanbieder van kredieten. Op basis van de wetgeving voor financiële dienstverleners

Nadere informatie

DEFAM. Uw heldere keuze.

DEFAM. Uw heldere keuze. DEFAM. Uw heldere keuze. Bij DEFAM kunt u terecht voor alle consumptief kredietvormen, waarmee u kunt doen wat u graag wílt doen. Een consumptief krediet is bij DEFAM gemakkelijk en snel geregeld. Bovendien

Nadere informatie

Prospectus. Doorlopend geldkrediet. Santander Consumer Finance Benelux B.V.

Prospectus. Doorlopend geldkrediet. Santander Consumer Finance Benelux B.V. Prospectus Doorlopend geldkrediet Santander Consumer Finance Benelux B.V. Santander Consumer Finance Benelux B.V. is gespecialiseerd in het verstrekken van doorlopend en nietdoorlopend geld- en goederenkrediet.

Nadere informatie

Santander Consumer Finance Benelux B.V. Prospectus Doorlopend Krediet

Santander Consumer Finance Benelux B.V. Prospectus Doorlopend Krediet B.V. Prospectus Doorlopend Krediet Wie zijn wij? B.V. is een onafhankelijke financieringsmaatschappij die u een uitgebreid pakket aan diensten biedt rond financiering en leasing, gespecialiseerd in het

Nadere informatie

Geld lenen. Postbus 178 3980 CD Bunnik. T (030) 659 66 00 F (030) 659 66 60 E info@defam.nl. www.defam.nl

Geld lenen. Postbus 178 3980 CD Bunnik. T (030) 659 66 00 F (030) 659 66 60 E info@defam.nl. www.defam.nl Geld lenen F L E X Postbus 178 3980 CD Bunnik T (030) 659 66 00 F (030) 659 66 60 E info@defam.nl www.defam.nl Het juiste krediet voor al uw wensen Uw droomauto gevonden, een nieuwe keuken aanschaffen,

Nadere informatie

CITROËN FINANCIAL SERVICES. Autofinanciering CITROËN AANTREKKELIJKE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN LEKKER RIJDEN, RIJDEN ZONDER ZORGEN

CITROËN FINANCIAL SERVICES. Autofinanciering CITROËN AANTREKKELIJKE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN LEKKER RIJDEN, RIJDEN ZONDER ZORGEN CITROËN Autofinanciering AANTREKKELIJKE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN LEKKER RIJDEN, RIJDEN ZONDER ZORGEN Uw auto goed financieren, dat scheelt een hoop zorgen. En sparen voor uw nieuwe auto hoeft niet. Bij

Nadere informatie

Santander Consumer Finance Benelux B.V. Prospectus Huurkoop

Santander Consumer Finance Benelux B.V. Prospectus Huurkoop B.V. Prospectus Huurkoop Wie zijn wij? B.V. is een onafhankelijke financieringsmaatschappij die u een uitgebreid pakket aan diensten biedt rond financiering en leasing, gespecialiseerd in het verstrekken

Nadere informatie

Productinformatie wehkamp.nl balansrekening

Productinformatie wehkamp.nl balansrekening Productinformatie wehkamp.nl balansrekening Inhoudsopgave WIE ZIJN WIJ? 4 CONTACTGEGEVENS 4 WAAROM DEZE INFORMATIE? 4 KENMERKEN VAN DE WEHKAMP.NL 6 BALANSREKENING Doorlopend krediet Bepaal uw eigen kredietlimiet

Nadere informatie

Alphera Financial Services Kredietprospectus. De consumptieve kredieten vallend onder de Wet financieel toezicht

Alphera Financial Services Kredietprospectus. De consumptieve kredieten vallend onder de Wet financieel toezicht Alphera Financial Services Kredietprospectus De consumptieve kredieten vallend onder de Wet financieel toezicht April 2008 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Subaru Private Lease 4 2.1 Over Subaru Private

Nadere informatie

Geld lenen FINANCIERINGEN BV. Postbus 178 3980 CD Bunnik. T (030) 659 66 66 F (030) 659 66 60 E info@defam.nl. www.defam.nl

Geld lenen FINANCIERINGEN BV. Postbus 178 3980 CD Bunnik. T (030) 659 66 66 F (030) 659 66 60 E info@defam.nl. www.defam.nl Geld lenen FINANCIERINGEN BV Postbus 178 3980 CD Bunnik T (030) 659 66 66 F (030) 659 66 60 E info@defam.nl www.defam.nl Het juiste krediet voor al uw wensen Uw droomauto gevonden, een nieuwe keuken aanschaffen,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Doorlopend Krediet

Algemene Voorwaarden Doorlopend Krediet Algemene Voorwaarden Doorlopend Krediet Doorlopend Krediet 1 1. Begrippen Kredietnemer: Kredietgever: Krediet: Kredietlimiet: De natuurlijke persoon of personen aan wie de kredietgever een lening heeft

Nadere informatie

Prospectus Doorlopend Krediet

Prospectus Doorlopend Krediet Prospectus Doorlopend Krediet 1 Wie zijn wij? Volvo Car Finance is een handelsnaam van Santander Consumer Finance Benelux B.V., een onafhankelijke financieringsmaatschappij die u een uitgebreid pakket

Nadere informatie

PEUGEOT AUTOFINANCIERING AANTREKKELIJKE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN

PEUGEOT AUTOFINANCIERING AANTREKKELIJKE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN PEUGEOT AUTOFINANCIERING AANTREKKELIJKE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN LEKKER RIJDEN, RIJDEN ZONDER ZORGEN UW AUTO GOED FINANCIEREN, DAT SCHEELT EEN HOOP ZORGEN. EN SPAREN VOOR UW NIEUWE AUTO HOEFT NIET.

Nadere informatie

Inhoud. Credivance maakt lenen persoonlijk. Verantwoord lenen en leenvormen. Flexibel Plan. Persoonlijk Plan. Van aanvraag tot lening

Inhoud. Credivance maakt lenen persoonlijk. Verantwoord lenen en leenvormen. Flexibel Plan. Persoonlijk Plan. Van aanvraag tot lening Inhoud Credivance maakt lenen persoonlijk........................... 3 Verantwoord lenen en leenvormen............................. 5 Flexibel Plan.............................................................

Nadere informatie

Geld lenen FINANCIERINGEN BV. Postbus 178 3980 CD Bunnik. T (030) 659 66 66 F (030) 659 66 60 E info@defam.nl. www.defam.nl

Geld lenen FINANCIERINGEN BV. Postbus 178 3980 CD Bunnik. T (030) 659 66 66 F (030) 659 66 60 E info@defam.nl. www.defam.nl Geld lenen FINANCIERINGEN BV Postbus 178 3980 CD Bunnik T (030) 659 66 66 F (030) 659 66 60 E info@defam.nl www.defam.nl Het juiste krediet voor al uw wensen Uw droomauto gevonden, een nieuwe keuken aanschaffen,

Nadere informatie

Stationair Krediet Toer Krediet de voorwaarden

Stationair Krediet Toer Krediet de voorwaarden Stationair Krediet Toer Krediet de voorwaarden Prettig geregeld. Doel en inhoud van deze prospectus Omdat niet alleen de technische aspecten, maar ook de financiële kanten een belangrijke rol spelen bij

Nadere informatie

KREDIETPROSPECTUS MAATWERK VASTE LENING

KREDIETPROSPECTUS MAATWERK VASTE LENING KREDIETPROSPECTUS MAATWERK VASTE LENING Aanvraagprocedure Theodoor Gilissen Bankiers N.V. (hierna: de bank ) verstrekt in het algemeen slechts kredietfaciliteiten aan cliënten als tevens sprake is van

Nadere informatie

MoneYou Doorlopend Krediet

MoneYou Doorlopend Krediet MoneYou Doorlopend Krediet Waarom deze prospectus? MoneYou B.V., hierna te noemen MoneYou, is een financiële dienstverlener die actief is als aanbieder van consumptief krediet. Met deze prospectus willen

Nadere informatie

Inhoud. Credivance maakt lenen persoonlijk... 3. Verantwoord lenen en leenvormen... 5. Flexibel Plan... 7. Persoonlijk Plan... 9

Inhoud. Credivance maakt lenen persoonlijk... 3. Verantwoord lenen en leenvormen... 5. Flexibel Plan... 7. Persoonlijk Plan... 9 Inhoud Credivance maakt lenen persoonlijk............................ 3 Verantwoord lenen en leenvormen.............................. 5 Flexibel Plan.............................................................

Nadere informatie

Prospectus Vola Geldleningen BV

Prospectus Vola Geldleningen BV Prospectus Vola Geldleningen BV Inhoudsopgave Algemeen Producten Aanvraag Algemene voorwaarden Tarievenoverzicht Algemeen Vola voor geld. Vola Geldleningen BV, kortweg Vola is één van de bekendste financieringsmaatschappijen

Nadere informatie

KREDIETPROSPECTUS MAATWERK REKENING-COURANT KREDIET

KREDIETPROSPECTUS MAATWERK REKENING-COURANT KREDIET KREDIETPROSPECTUS MAATWERK REKENING-COURANT KREDIET Aanvraagprocedure Theodoor Gilissen Bankiers N.V. (hierna: de bank ) verstrekt in het algemeen slechts kredietfaciliteiten aan cliënten als tevens sprake

Nadere informatie

Inleiding. Bedrijfsgegevens RCI Financial Services

Inleiding. Bedrijfsgegevens RCI Financial Services Inleiding Dit prospectus geeft uitgebreid informatie over de consumptieve kredieten van RCI Financial Services B.V. h.o.d.n. Renault Financial Services, Renault Business Finance, Nissan Financial Services

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Persoonlijke Lening van de Rabobank 2010

Algemene voorwaarden Persoonlijke Lening van de Rabobank 2010 1/7 Algemene voorwaarden Persoonlijke Lening van de Rabobank 2010 1. Begrippen In de kredietovereenkomst en in de algemene voorwaarden worden de volgende begrippen gehanteerd. Kredietnemer Kredietgever

Nadere informatie

PEUGEOT AUTOFINANCIERING AANTREKKELIJKE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN

PEUGEOT AUTOFINANCIERING AANTREKKELIJKE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN PEUGEOT AUTOFINANCIERING AANTREKKELIJKE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN LEKKER RIJDEN, RIJDEN ZONDER ZORGEN UW AUTO GOED FINANCIEREN, DAT SCHEELT EEN HOOP ZORGEN. EN SPAREN VOOR UW NIEUWE AUTO HOEFT NIET. BIJ

Nadere informatie

Voorwaarden. MoneYou Doorlopend. Krediet

Voorwaarden. MoneYou Doorlopend. Krediet Voorwaarden MoneYou Doorlopend Krediet Inhoudsopgave Algemeen 3 Voorwaarden MoneYou Doorlopend Krediet Voor de in deze voorwaarden bedoelde Producten gelden ook de Voorwaarden MoneYou. 1. Uitvoering kredietovereenkomst

Nadere informatie

Geld lenen. DEFAM. Uw heldere keuze.

Geld lenen. DEFAM. Uw heldere keuze. Geld lenen DEFAM. Uw heldere keuze. Het juiste krediet voor al uw wensen Uw droomauto gevonden, een nieuwe keuken aanschaffen, het huis verbouwen, de wasmachine vervangen, een wereldreis maken. Bijna

Nadere informatie

Delta Lloyd Doorlopend Krediet INHOUD INLEIDING 2 1 DOORLOPEND KREDIET 2

Delta Lloyd Doorlopend Krediet INHOUD INLEIDING 2 1 DOORLOPEND KREDIET 2 PROSPECTUS Delta Lloyd Doorlopend Krediet Delta Lloyd Bank NV ONDERDEEL E-bankieren INHOUD INLEIDING 2 1 DOORLOPEND KREDIET 2 1 Algemeen 2 2 Internet 2 3 Aanvraagprocedure 2 4 Kredietlimiet 2 5 Oversluiten

Nadere informatie

Finata. Leningen. Vaste looptijd, rente en maandtermijn. Persoonlijke Lening. Lease. Vast. Huurkoop. Seniorenlening. Combi Krediet

Finata. Leningen. Vaste looptijd, rente en maandtermijn. Persoonlijke Lening. Lease. Vast. Huurkoop. Seniorenlening. Combi Krediet Finata Vaste Leningen Vast Vaste looptijd, rente en maandtermijn Persoonlijke Lening Lease Huurkoop Seniorenlening Combi Krediet Geld voor een grote aankoop Strikt privé U bent van plan om een nieuwe

Nadere informatie

Prospectus. Consumptief Krediet. Persoonlijke oplossingen voor uw levensstijl

Prospectus. Consumptief Krediet. Persoonlijke oplossingen voor uw levensstijl Prospectus Consumptief Krediet Persoonlijke oplossingen voor uw levensstijl GMAC Nederland N.V. is een financieringsmaatschappij, die haar financiële diensten voornamelijk via de Opel en Chevrolet dealers

Nadere informatie

De voordelige lening

De voordelige lening De voordelige lening Vertrouwd geld lenen Geld lenen is tegenwoordig even normaal als geld sparen. Maar zoals u uw spaargeld niet aan de eerste de beste toevertrouwt, zo moet u ook bij een lening kritisch

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Doorlopend Krediet van de Rabobank 2010

Algemene voorwaarden Doorlopend Krediet van de Rabobank 2010 1/9 Algemene voorwaarden Doorlopend Krediet van de Rabobank 2010 1. Begrippen In de kredietovereenkomst en in de algemene voorwaarden worden de volgende begrippen gehanteerd: Kredietnemer Kredietgever

Nadere informatie

DS BETAALPLAN AUTOFINANCIERING WELKE FINANCIERING PAST BIJ U? WIJ HELPEN U GRAAG OP WEG

DS BETAALPLAN AUTOFINANCIERING WELKE FINANCIERING PAST BIJ U? WIJ HELPEN U GRAAG OP WEG DS BETAALPLAN AUTOFINANCIERING WELKE FINANCIERING PAST BIJ U? WIJ HELPEN U GRAAG OP WEG 2 AUTOFINANCIERING DS BETAALPLAN Altijd een passend financieringsvoorstel U wilt een nieuwe auto, maar u kunt uw

Nadere informatie

Inleiding. Bedrijfsgegevens RCI Financial Services

Inleiding. Bedrijfsgegevens RCI Financial Services Inleiding Dit prospectus geeft uitgebreid informatie over de consumptieve kredieten van RCI Financial Services B.V. h.o.d.n. Renault Financial Services, Renault Business Finance, Nissan Financial Services

Nadere informatie

Verplichte precontractuele informatievoorziening (artikelen 4:20, 4:22 en 4:33 Wft en de artikelen 57, 61 en artikel 112 BGfo)

Verplichte precontractuele informatievoorziening (artikelen 4:20, 4:22 en 4:33 Wft en de artikelen 57, 61 en artikel 112 BGfo) Beleidsregel 7 Verplichte precontractuele informatievoorziening (artikelen 4:20, 4:22 en 4:33 Wft en de artikelen 57, 61 en artikel 112 BGfo) Artikel 1 Definities In deze beleidsregel wordt verstaan onder:

Nadere informatie

AUTOFINANCIERING WELKE FINANCIERING PAST BIJ U? WIJ HELPEN U GRAAG OP WEG DS FINANCIAL SOLUTION

AUTOFINANCIERING WELKE FINANCIERING PAST BIJ U? WIJ HELPEN U GRAAG OP WEG DS FINANCIAL SOLUTION DS AUTOFINANCIERING WELKE FINANCIERING PAST BIJ U? WIJ HELPEN U GRAAG OP WEG DS FINANCIAL SOLUTION DS FINANCIAL SOLUTION helpt u graag op weg U wilt een nieuwe auto, maar u kunt uw aankoop niet in één

Nadere informatie

Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 18.00 uur

Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 18.00 uur Kuifmees 50, 3435 RG Nieuwegein Postbus 417, 3430 AK Nieuwegein Tel.: (030) 607 37 07 Fax: (030) 607 37 87 info@denederlandsevoorschotbank.nl www.denederlandsevoorschotbank.nl Openingstijden: maandag t/m

Nadere informatie

Afbetaling Aflossing Aflossingsvrije lening Beleggingskrediet BKR of Bureau Kredietregistratie Consumptief krediet Creditcard

Afbetaling Aflossing Aflossingsvrije lening Beleggingskrediet BKR of Bureau Kredietregistratie Consumptief krediet Creditcard Begrippenlijst A-Z Afbetaling Als u iets op afbetaling koopt, krijgt u uw aankoop direct mee. Vervolgens betaalt u het aankoopbedrag in termijnen terug. U wordt pas officieel eigenaar van uw aankoop zodra

Nadere informatie

AUTOFINANCIERING WELKE FINANCIERING PAST BIJ U? WIJ HELPEN U GRAAG OP WEG

AUTOFINANCIERING WELKE FINANCIERING PAST BIJ U? WIJ HELPEN U GRAAG OP WEG AUTOFINANCIERING WELKE FINANCIERING PAST BIJ U? WIJ HELPEN U GRAAG OP WEG 2 PEUGEOT FINANCE HELPT U GRAAG OP WEG U WILT EEN NIEUWE AUTO, MAAR U KUNT UW AANKOOP NIET IN ÉÉN KEER BEKOSTIGEN. DAN HELPT PEUGEOT

Nadere informatie

AUTOFINANCIERING WELKE FINANCIERING PAST BIJ U? WIJ HELPEN U GRAAG OP WEG

AUTOFINANCIERING WELKE FINANCIERING PAST BIJ U? WIJ HELPEN U GRAAG OP WEG AUTOFINANCIERING WELKE FINANCIERING PAST BIJ U? WIJ HELPEN U GRAAG OP WEG PEUGEOT FINANCE HELPT U GRAAG OP WEG U WILT EEN NIEUWE AUTO, MAAR U KUNT UW AANKOOP NIET IN ÉÉN KEER BEKOSTIGEN. DAN HELPT PEUGEOT

Nadere informatie

Peugeot Autofinanciering aantrekkelijke financieringsmogelijkheden

Peugeot Autofinanciering aantrekkelijke financieringsmogelijkheden Peugeot Autofinanciering aantrekkelijke financieringsmogelijkheden Lekker rijden, nergens aan denken Je auto goed financieren: dat scheelt een hoop zorgen. En sparen hoeft ook al niet: bij ons kunt u

Nadere informatie

Geld lenen. DEFAM. Uw heldere keuze.

Geld lenen. DEFAM. Uw heldere keuze. Geld lenen DEFAM. Uw heldere keuze. Het juiste krediet voor al uw wensen Uw droomauto gevonden, een nieuwe keuken aanschaffen, het huis verbouwen, de wasmachine vervangen, een wereldreis maken. Bijna

Nadere informatie

Voorwaarden Persoonlijke Lening en Doorlopend Krediet

Voorwaarden Persoonlijke Lening en Doorlopend Krediet Voorwaarden Lenen Voorwaarden Persoonlijke Lening en Doorlopend Krediet Inhoud I Algemene bepalingen 1 Definities 2 Betaling 3 Opzegging 4 Hoofdelijkheid 5 Wijzigingsrecht 6 Adreswijzigingen 7 Het Bureau

Nadere informatie

Prospectus Doorlopend Krediet Niet-doorlopend Krediet versie 241108

Prospectus Doorlopend Krediet Niet-doorlopend Krediet versie 241108 Prospectus Doorlopend Krediet Niet-doorlopend Krediet versie 241108 Versie 241108 Prospectus Inhoudsopgave 1. Algemene inleiding 2. Aflopend Krediet 2.1. De financieringsaanvraag 2.2. De afwikkeling 2.3.

Nadere informatie

Geld lenen. DEFAM. Uw heldere keuze.

Geld lenen. DEFAM. Uw heldere keuze. Geld lenen DEFAM. Uw heldere keuze. Het juiste krediet voor al uw wensen Uw droomauto gevonden, een nieuwe keuken aanschaffen, het huis verbouwen, de wasmachine vervangen, een wereldreis maken. Bijna

Nadere informatie

CITROËN AUTOFINANCIERING

CITROËN AUTOFINANCIERING CITROËN AUTOFINANCIERING WELKE FINANCIERING PAST BIJ U? WIJ HELPEN U GRAAG OP WEG CITROËN FINANCIAL SERVICES HELPT U GRAAG OP WEG U wilt een nieuwe auto, maar u kunt uw aankoop niet in één keer bekostigen.

Nadere informatie

AUTOFINANCIERING WELKE FINANCIERING PAST BIJ U? WIJ HELPEN U GRAAG OP WEG

AUTOFINANCIERING WELKE FINANCIERING PAST BIJ U? WIJ HELPEN U GRAAG OP WEG AUTOFINANCIERING WELKE FINANCIERING PAST BIJ U? WIJ HELPEN U GRAAG OP WEG PEUGEOT FINANCE HELPT U GRAAG OP WEG U WILT EEN NIEUWE AUTO, MAAR U KUNT UW AANKOOP NIET IN ÉÉN KEER BEKOSTIGEN. DAN HELPT PEUGEOT

Nadere informatie

BMW Financial Services Prospectus

BMW Financial Services Prospectus BMW Financial Services Prospectus November 2006 De consumptieve kredieten vallend onder de Wet financiël toezicht BMW Group Financial Services Postadres: Postbus 5810 2280 HV Rijswijk Bezoekadres: Laan

Nadere informatie

Geld lenen. DEFAM. Uw heldere keuze.

Geld lenen. DEFAM. Uw heldere keuze. Geld lenen DEFAM. Uw heldere keuze. Het juiste krediet voor al uw wensen Uw droomauto gevonden, een nieuwe keuken aanschaffen, het huis verbouwen, de wasmachine vervangen, een wereldreis maken. Bijna

Nadere informatie

De Persoonlijke Lening

De Persoonlijke Lening De Persoonlijke Lening zodat u zonder zorgen die grote aankoop kunt doen Staat u op het punt om een grote aankoop te doen? Met een Persoonlijke Lening van DEFAM beschikt u in één keer over een vast bedrag.

Nadere informatie

Krediet op creditcard

Krediet op creditcard Krediet op creditcard Met een krediet op uw creditcard kunt u de aankopen met uw RaboCard of Rabo GoldCard desgewenst gespreid terug betalen. En dan betaalt u natuurlijk alleen rente als u dat krediet

Nadere informatie

Informatie. Continu Limiet, Doorlopend Krediet, Voordeelkrediet, Studentenkrediet en Studentenbetaallimiet

Informatie. Continu Limiet, Doorlopend Krediet, Voordeelkrediet, Studentenkrediet en Studentenbetaallimiet Informatie Continu Limiet, Doorlopend Krediet, Voordeelkrediet, Studentenkrediet en Studentenbetaallimiet 302037_1213.indd 1 18-11-13 14:33 Inleiding Dit document geeft informatie over de belangrijkste

Nadere informatie

CITROËN BETAALPLAN AUTOFINANCIERING WELKE FINANCIERING PAST BIJ U? WIJ HELPEN U GRAAG OP WEG

CITROËN BETAALPLAN AUTOFINANCIERING WELKE FINANCIERING PAST BIJ U? WIJ HELPEN U GRAAG OP WEG AUTOFINANCIERING WELKE FINANCIERING PAST BIJ U? WIJ HELPEN U GRAAG OP WEG 2 , ALTIJD EEN PASSEND FINANCIERINGSVOORSTEL U wilt een nieuwe auto, maar u kunt uw aankoop niet in één keer bekostigen. Dan kunt

Nadere informatie

Uw auto financieren? Dat doet u bij Alpha Credit Nederland

Uw auto financieren? Dat doet u bij Alpha Credit Nederland Uw auto financieren? Dat doet u bij Alpha Credit Nederland Huurkoop 2 Persoonlijke lening 4 Doorlopend krediet 6 Financieren van a tot z 8 Zeg maar wat u wilt weten 10 Goed om te weten 12 We brengen uw

Nadere informatie

Kies voor een krediet dat bij u past. Altijd een lening op maat

Kies voor een krediet dat bij u past. Altijd een lening op maat Kies voor een krediet dat bij u past Altijd een lening op maat Inhoud U en uw lening...03 Welkom bij Credivance...03 Drie heldere leenvormen...04 Doorlopend Krediet...05 WOZ-krediet...05 Persoonlijke Lening...06

Nadere informatie

Kies voor een krediet dat bij u past. Altijd een lening op maat

Kies voor een krediet dat bij u past. Altijd een lening op maat Kies voor een krediet dat bij u past Altijd een lening op maat U en uw lening Een nieuwe auto. Een dakkapel. Een wereldreis. Wilt u uw wensen vervullen, maar heeft u het geld er niet voor? Dan kan een

Nadere informatie

AUTOFINANCIERING WELKE FINANCIERING PAST BIJ U? WIJ HELPEN U GRAAG OP WEG

AUTOFINANCIERING WELKE FINANCIERING PAST BIJ U? WIJ HELPEN U GRAAG OP WEG AUTOFINANCIERING WELKE FINANCIERING PAST BIJ U? WIJ HELPEN U GRAAG OP WEG 2 PEUGEOT BETAALPLAN ALTIJD EEN PASSEND FINANCIERINGSVOORSTEL U WILT EEN NIEUWE AUTO, MAAR U KUNT UW AANKOOP NIET IN ÉÉN KEER BEKOSTIGEN.

Nadere informatie

Productwijzer Krediet betaalrekening en creditcard

Productwijzer Krediet betaalrekening en creditcard Productwijzer Krediet betaalrekening en creditcard Heb je tijdelijk extra geld nodig? Bijvoorbeeld omdat je onverwacht een grote uitgave moet doen? Of omdat je op vakantie wilt? Dan kan een krediet je

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Averus Continue. Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van uw kredietovereenkomst.

Algemene voorwaarden Averus Continue. Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van uw kredietovereenkomst. Algemene voorwaarden Averus Continue Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van uw kredietovereenkomst. Versie 3.0 September 2014 Inhoudsopgave Definities... 3 Algemeen... 4 Artikel 1. Doorlopend krediet...

Nadere informatie

Acceptatie instructies Doorlopend Krediet en Persoonlijke Lening

Acceptatie instructies Doorlopend Krediet en Persoonlijke Lening Acceptatie instructies Doorlopend Krediet en Persoonlijke Lening Wij geven in dit handboek de volgende onderwerpen aan: O Onze werkwijze OOnze richtlijnen voor acceptatie OOnze behandeling van uw aanvraag,

Nadere informatie

Goed en voordelig geregeld, snel op weg. Uw wensen gaan in vervulling met een financiering op maat.

Goed en voordelig geregeld, snel op weg. Uw wensen gaan in vervulling met een financiering op maat. Goed en voordelig geregeld, snel op weg. Uw wensen gaan in vervulling met een financiering op maat. U heeft een schitterende nieuwe auto, motor of caravan of een heel aantrekkelijke occasion op het oog.

Nadere informatie

Uw auto financieren? Dat doet u bij Alpha Credit Nederland

Uw auto financieren? Dat doet u bij Alpha Credit Nederland Uw auto financieren? Dat doet u bij Alpha Credit Nederland Huurkoop 2 Persoonlijke lening 4 Doorlopend krediet 6 Financieren van a tot z 8 Zeg maar wat u wilt weten 10 Goed om te weten 12 We brengen uw

Nadere informatie

Het Doorlopend Krediet

Het Doorlopend Krediet Het Doorlopend Krediet zodat u extra financiële armslag heeft Wilt u graag wat extra financiële armslag? Dan is het Doorlopend Krediet van DEFAM geschikt voor u. U bepaalt zelf waar u het krediet voor

Nadere informatie

Het Doorlopend Krediet

Het Doorlopend Krediet Het Doorlopend Krediet zodat u extra financiële armslag heeft Wilt u graag wat extra financiële armslag? Dan is het Doorlopend Krediet van DEFAM geschikt voor u. U bepaalt zelf waar u het krediet voor

Nadere informatie