Prospectus Finansbank Consumptief Krediet 1/14

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Prospectus Finansbank Consumptief Krediet 1/14"

Transcriptie

1 Consumptief Krediet 1/14 Waarvoor u ook wilt lenen! Onverwachte uitgaven, een vakantie of een verbouwing. Soms heeft u gewoon extra geld nodig. Als u dat op dit moment even niet heeft, kan een krediet van Finansbank uitkomst bieden. Maak gebruik van onze voordelige tarieven en vriendelijke voorwaarden zodat u uw wens snel kunt realiseren. Keuze uit twee aantrekkelijke financieringen U kunt kiezen uit de volgende twee mogelijkheden: 1 Het Finans Flex Krediet: Hierbij heeft u doorlopend een financiële reserve achter de hand. 2 Het Finans Vast Krediet: U lost het geleende bedrag af in vaste termijnen binnen een vooraf vastgestelde looptijd. Het Finans Flex Krediet Een Finans Flex Krediet is een geldkrediet waarbij u als Kredietnemer op verschillende tijdstippen geldbedragen kunt opnemen, voor zover het uitstaande saldo de met u afgesproken Kredietlimiet niet overschrijdt en er geen achterstanden zijn. Als u voortdurend een financiële reserve wilt, kunt u kiezen voor het Finans Flex Krediet. Per maand betaalt u een bedrag aan Kredietvergoeding en aflossing. Daarnaast kan Finansbank wel kosten in rekening brengen voor door Finansbank verrichte bijkomende diensten, zoals het doen van een spoedoverboeking. Het percentage van de Kredietvergoeding en de looptijd zijn variabel. Verder is de looptijd afhankelijk van de mate waarin u gebruik maakt van uw krediet. Bij Finansbank kunt u een Kredietlimiet afspreken vanaf De kenmerken van Finans Flex Krediet in het kort: - Een Kredietlimiet vanaf Voordelige Kredietvergoeding. - De Kredietvergoeding is variabel. - Mogelijkheid om tweemaal per kalenderjaar een betaling 'over te slaan'. - U heeft permanent een financiële reserve achter de hand. - U kunt de afgeloste bedragen direct weer opnemen. - U betaalt alleen Kredietvergoeding over het opgenomen bedrag. - U kunt boetevrij en versneld aflossen. - U ontvangt jaarlijks een overzicht van de betaalde rente en de stand van uw krediet. - Maandelijks ontvangt u een afschrift van uw krediet. - Kwijtschelding van de restschuld bij overlijden van de eerste Kredietnemer tot Het Finans Vast Krediet Bij een Finans Vast Krediet leent u een bepaalde kredietsom ineens en spreekt u een looptijd af waarin u de lening terugbetaalt. U lost vervolgens uw lening in een aantal gelijke termijnen af. Het Finans Vast Krediet is bijzonder geschikt als u in één keer een grote uitgave moet doen en precies weet welk bedrag u daarvoor nodig heeft.

2 Consumptief Krediet 2/14 De kenmerken van Finans Vast Krediet in het kort: - De Kredietvergoeding blijft gedurende de gehele looptijd gelijk. - De looptijd van het krediet staat vast. - U betaalt iedere maand een vast bedrag aan Kredietvergoeding en Aflossing. - Het bedrag wordt automatisch van uw bankrekening afgeschreven. - Kwijtschelding van de restschuld bij overlijden van de eerste Kredietnemer tot Reken uit wat u maximaal kunt lenen Het bedrag dat u verantwoord kunt lenen is afhankelijk van uw netto-inkomen enerzijds en uw maandelijkse uitgaven anderzijds. Het bedrag dat u maandelijks overhoudt is uw aflossingscapaciteit. Met het volgende schema kunt u zelf bepalen wat uw mogelijkheden zijn. Inkomsten per maand Netto-inkomen (excl. 13e maand, vakantiegeld, reiskosten etc.) Netto-inkomen partner (excl. 13e maand, vakantiegeld, reiskosten etc.) Totaal inkomen (A) Uitgaven per maand Levensonderhoud* Huur (indien u thuiswonend bent, rekent u een huur van 250) Hypotheek (nettolasten) Alimentatie Andere lasten (bijv. andere schulden) Totaal uitgaven (B) Uw aflossingscapaciteit (C) Per maand resteert: A - B = C, uw aflossingscapaciteit Indicatie van leenbedrag (bij een lening van 5 jaar): C x 50 *Norm Levensonderhoud Bij meerpersoonshuishoudens, 45% van het Totaal Inkomen (A) met een minimum van 700. Bij eenpersoonshuishoudens, 35% van het Totaal Inkomen (A) met een minimum van 400.

3 Consumptief Krediet 3/14 Begrippenlijst Op het Finans Flex Krediet en het Finans Vast Krediet zijn de definities in de volgende begrippenlijst van toepassing. Bank: Kredietnemer: Overeenkomst: Finans Flex Krediet: Finans Vast Krediet: Kredietlimiet: Maandtermijn: Aflossing: Kredietvergoeding: Debetrente: Nominale maandelijkse rente: Effectieve rente op jaarbasis: persoon/personen aan wie de Bank een Finans Flex Krediet dan wel een Finans Vast Krediet verstrekt. Finans Flex Krediet dan wel Finans Vast Krediet. doorlopende geldlening met een variabele Kredietvergoeding geldlening met een vooraf bepaalde vaste looptijd tegen een vooraf bepaalde vaste Kredietvergoeding en met een vooraf bepaald vast bedrag aan Aflossing. het maximale bedrag waarover Kredietnemer(s) binnen het kader van een Overeenkomst mag/mogen beschikken, ook wel Kredietsom genoemd. de maandelijkse Aflossingen en Kredietvergoeding. het in de Overeenkomst afgesproken bedrag dat Kredietnemer(s) maandelijks op de Vervaldag dient/dienen te voldoen ter (gedeeltelijke) aflossing van de hoofdsom respectievelijk het uitstaande saldo van het krediet. samenstel van alle soorten kosten die te maken hebben met de totstandkoming van het krediet welke de Bank aan kredietnemer(s) in rekening mag brengen, alsmede overige vergoedingen uit hoofde van andere dienstverlening die verder gaan dan het 'puur' verlenen van krediet. Een en ander met inachtneming van art. 35 Wck. Nominale maandelijkse rente. de contractuele rente die maandelijks in rekening gebracht wordt over het uitstaande kredietsaldo bij regelmatige afwikkeling van de Overeenkomst. Dit is een prijsaanduiding van het krediet. Hierin komen alle kosten van het krediet tot uitdrukking.

4 Consumptief Krediet 4/14 Vertragingsrente: Tegenrekening: Theoretische looptijd: Vervaldag: de rente die Kredietnemer(s), naast de overeengekomen Debetrente, verschuldigd is/zijn over het opgenomen krediet bij het niet correct en/of niet tijdig voldoen van de overeengekomen Aflossing. een vooraf door Kredietnemer(s) aan de Bank opgegeven bank- en/ of girorekening(en) op naam van Kredietnemer(s) bij een andere kredietinstelling in Nederland de geschatte lengte van het tijdvak gedurende welk Kredietnemer(s) bij een Finans Flex Krediet betalingen aan de Bank moet verrichten. contractueel bepaalde dag waarop Kredietnemer(s) de verschuldigde Maandtermijn uit hoofde van de Overeenkomst dient/dienen te voldoen aan de Bank. Toelichting bij het begrip 'Kredietvergoeding' De term Kredietvergoeding is overgenomen uit de Wet op het consumentkrediet en omvat een veelheid aan (potentiële) kostencomponenten. Niet alle componenten van de Kredietvergoeding zijn steeds toepasselijk bij de berekening van renten of kosten. Vertragingsrente wordt bijvoorbeeld uitsluitend in rekening gebracht als de Kredietnemer nalatig is in het correct en tijdig betalen van de afgesproken Maandtermijn over die periode. Teneinde de transparantie te bevorderen zal verder in dit prospectus alsmede in de Overeenkomst, de voorwaarden en alle overige toepasselijke formulieren en documenten steeds worden volstaan met het benoemen van de relevante Kredietvergoeding componenten. Ook in de gebruikte formules en rekenvoorbeelden zullen wij verder steeds de relevante componenten benoemen. Gerechtelijke incassokosten vallen buiten deze omschrijving en zullen indien relevant steeds separaat worden gespecificeerd aan de Kredietnemer. Het Finans Flex Krediet Het Finans Flex Krediet is een kredietvorm waarbij u tot de afgesproken Kredietlimiet onbeperkt mag opnemen. De Maandtermijn is 2% van de Kredietlimiet (andere percentages zijn bespreekbaar) of van het uitstaand saldo met een minimum van 50. Indien u wenst dat uw maandelijkse verplichting minder wordt naarmate u aflost, kunt u ook opteren voor de variabele terugbetalingsregeling. Hiervoor geldt een Maandtermijn van 2% over het uitstaan de saldo met een minimum van 50. Met andere woorden: Finansbank biedt u een flexibel systeem om uw krediet af te lossen. Daarnaast mag u altijd boetevrij extra aflossen. Het bedrag dat u heeft afgelost kunt u altijd weer opnemen (tot aan uw limiet), zodat u altijd geld achter de hand heeft.

5 Consumptief Krediet 5/14 De Kredietvergoeding die u betaalt, hangt af van de hoogte van het opgenomen bedrag en van de rentestand op dat moment. Zodra de rentestand verandert, verandert ook uw Kredietvergoeding. Daardoor kan het zijn dat de Theoretische looptijd van uw krediet iets langer of korter is. Finansbank informeert u over een wijziging van de door u te betalen Kredietvergoeding. De Kredietvergoeding is variabel en wordt berekend over het opgenomen bedrag volgens de algemeen geldende dagelijkse methode. U ontvangt elke maand een rekeningoverzicht. Hierop vindt u uw betaling van de desbetreffende maand, de berekende Kredietvergoeding, de Effectieve rente op jaarbasis, het bedrag dat u nog kunt opnemen en het bedrag dat u, los van de Kredietvergoeding, nog verschuldigd bent. Ook vindt u in dit overzicht de resterende Theoretische looptijd. De procedure - Wij spreken met u een bedrag af dat u kunt lenen. Dit is de Kredietlimiet. Daarna bepaalt u zelf wanneer en hoeveel u gebruik maakt van uw financiële ruimte. - Vanaf het moment dat u een bedrag heeft opgenomen, gaat u ook Kredietvergoeding en Aflossing betalen. - De bedragen die u heeft afgelost kunt u direct weer opnemen, tenzij er achterstanden in de betaling zijn. De looptijd staat hierdoor niet vast. - Extra aflossen kan altijd en is gratis. - Bij het bereiken van de 60-jarige leeftijd wordt de Kredietlimiet jaarlijks met 20% verlaagd, zodat het krediet binnen 5 jaar volledig wordt afgelost. Tevens wordt de Maandtermijn op 60-jarige leeftijd bepaald op 2% van de Kredietlimiet, ongeacht de op dat moment geldende regeling Referentietabel voor Finans Flex Krediet Hieronder ziet u een overzicht van de Kredietvergoeding en theoretische looptijd voor het Finans Flex Krediet (in ) bij een Maandtermijn van 2% van de Kredietlimiet: Kredietlimiet Kredietvergoeding Effectieve rente Maandtermijn Theoretische looptijd per maand op jaarbasis in maanden ,626% 7,8% ,626% 7,8% ,626% 7,8% ,626% 7,8% Let op: in dit voorbeeld is gewerkt met actuele rentepercentages. Bij de berekening van de Theoretische looptijd wordt ervan uitgegaan dat: - de krediettransactie overeenkomstig de bij het aangaan van de krediettransactie vastgestelde betalingsregeling wordt afgewikkeld; - geen wijzigingen optreden in de Kredietvergoeding, tenzij het wijzigingen betreft waarvan de omvang bij het aangaan van de krediettransactie is vastgesteld; - het uitstaande saldo op het tijdstip waarop door de Kredietgever een geldsom ter beschikking wordt gesteld onderscheidenlijk met het verschaffen van het genot van een zaak of het verlenen van een dienst een aanvang wordt gemaakt, gelijk is aan de Kredietlimiet; en - het uitstaande saldo niet toeneemt anders dan uit hoofde van het in rekening brengen van Kredietvergoeding.

6 Consumptief Krediet 6/14 Wat kan ik lenen? Voorbeeld 1 Inkomsten per maand Netto-inkomen Netto-inkomen partner 400 Totaal inkomen (A) Uitgaven per maand Levensonderhoud* Huur 700 Hypotheek n. v. t. Alimentatie n. v. t. Andere verpflichtingen 700 Totaal uitgaven (A) Inkomsten minus uitgaven (A-B) 520 (C) Per maand resteert: = 520 (C) Indicatief leenbedrag (bij een lening van 5 jaar): 520 x 50 = *Norm Levensonderhoud Bij meerpersoonshuishoudens, 45% van het Totaal Inkomen (A) met een minimum van 700. Bij eenpersoonshuishoudens, 35% van het Totaal Inkomen (A) met een minimum van 400. Finans Flex Krediet ( ) Kredietlimiet Maandtermijn 2% p/m 520 Kredietvergoeding per maand 0,626% Effectieve rente op jaarbasis 7,8% Theoretische looptijd 60 maanden

7 Consumptief Krediet 7/14 Voorbeeld 2 Inkomsten per maand Netto-inkomen Netto-inkomen partner 850 Totaal inkomen (A) Uitgaven per maand Levensonderhoud* Huur 600 Hypotheek n. v. t. Alimentatie n. v. t. Andere verpflichtingen 100 Totaal uitgaven (B) Inkomsten minus uitgaven (A-B) 620 (C) Per maand resteert: = 620 (C) Indicatief leenbedrag (bij een lening van 5 jaar): 620 x 50 = *Norm Levensonderhoud Bij meerpersoonshuishoudens, 45% van het Totaal Inkomen (A) met een minimum van 700. Bij eenpersoonshuishoudens, 35% van het Totaal Inkomen (A) met een minimum van 400. Finans Flex Krediet ( ) Kredietlimiet Maandtermijn 2% p/m 620 Kredietvergoeding per maand 0,626% Effectieve rente op jaarbasis 7,8% Theoretische looptijd 60 maanden

8 Consumptief Krediet 8/14 Het Finans Vast Krediet Een Finans Vast Krediet is een kredietvorm waarbij u een bedrag ineens ontvangt en in vaste termijnen terugbetaalt. Maandelijks betaalt u een vast bedrag aan Kredietvergoeding en Aflossing gedurende een vooraf afgesproken looptijd. U leent bijvoorbeeld een bedrag van minimaal en betaalt dat in 12 tot en met 60 maanden terug. De Nominale maandelijkse rente van het Finans Vast Krediet is gedurende de gehele looptijd vast. Aan het eind van het jaar ontvangt u een jaaroverzicht van de betaalde Kredietvergoeding. Een extra of vervroegde aflossing is altijd mogelijk. Dit brengt echter de volgende kosten met zich mee: I II III IV 5% van de kredietsom, indien maximaal 1/5 deel van de overeengekomen looptijd is verstreken. 3% van de kredietsom, indien meer dan 1/5 deel doch maximaal 2/5 deel van de overeengekomen looptijd is verstreken. 2% van de kredietsom, indien meer dan 2/5 deel doch maximaal 3/5 deel van de overeengekomen looptijd is verstreken. Er worden geen kosten in rekening gebracht, indien meer dan 3/5 deel van de overeengekomen looptijd is verstreken. Bij gedeeltelijk vervroegde aflossing betaald u een evenredig deel. Het evenredig deel, bedoeld in het eerste lid, onder I, II en III, is gelijk aan het quotiënt van het bedrag dat vervroegd wordt afgelost en het uitstaand saldo op het tijdstip waarop vervroegde aflossing plaatsvindt. Referentietabel looptijden Finans Vast Krediet (in ) Maandtermijn Effectieve rente 12 mnd *24 mnd *36 mnd *48 mnd *60 mnd op jaarbasis 100 8,5% n. v. t. n. v. t ,5% n. v. t ,5% ,5% ,5% ,5% ,5% Let op: in dit voorbeeld is gewerkt met actuele rentepercentages. * De bedragen die in deze kolommen worden genoemd, zijn de kredietsommen die horen bij de betreffende looptijden en Maandtermijnen.

9 Consumptief Krediet 9/14 Referentietabel Maandtermijnen Finans Vast Krediet (in ) Kredietsom Effectieve rente 12 mnd 24 mnd 36 mnd 48 mnd 60 mnd op jaarbasis ,5% 217,69 113,28 78,56 61,25 50, ,5% 435,37 227,56 157,11 122,50 101, ,5% 653,06 339,84 235,67 183,75 152, ,5% 870,74 453,12 314,22 245,00 203, ,5% 1.088,43 566,40 392,78 306,25 254, ,5% 1.741,49 906,24 628,44 490,00 407, ,5% 2.176, ,80 785,55 612,51 509,14 Hieronder vindt u een aantal rekenvoorbeelden. Hierbij is steeds gewerkt met de actuele rentepercentages. Wat kan ik lenen? Voorbeeld 1 U woont alleen en verdient netto per maand. U wilt lenen om een auto te kopen en u wilt weten of u dit bedrag kunt lenen. Netto-inkomen per maand Totaal Uitgaven per maand Resteert (maximaal te besteden aan afbetaling) 500 Met een Maandtermijn van 500 kunt u een bedrag lenen tot bij een looptijd van 60 maanden. (Zie referentietabel looptijden op pagina 8)

10 Consumptief Krediet 10/14 Voorbeeld 2 U bent gehuwd en samen met uw partner verdient u per maand. U wilt lenen om een auto aan te schaffen. Netto-inkomen per maand Netto-inkomen partner 500 af: huur 750 af: levensonderhoud Totaal Uitgaven per maand Resteert (maximaal te besteden aan afbetaling) 900 Met een Maandtermijn van 900 kunt u een bedrag lenen tot bij een looptijd van 60 maanden. (Zie referentietabel looptijden op pagina 8) Voorbeeld 3 U leent Wat bent u verschuldigd bij vervroegde aflossing? Kredietsom Maandtermijn 513,73 Kredietvergoeding percentage per maand 0,679% Effectieve rente op jaarbasis 8,5% Oorspronkelijke looptijd in maanden 60 maanden U wilt vervroegd aflossen na 32 maanden: Openstaande saldo na 32 maanden Boete vervroegd aflossen 500 (2% van de kredietsom, zie pagina 8) Totaal te betalen na 32 maanden Met een Maandtermijn van 900 kunt u een bedrag lenen tot bij een looptijd van 60 maanden. (Zie referentietabel looptijden op pagina 10) Voorbeeld 4 Stel, de kredietsom is , de Maandtermijn is 513,73 en de looptijd is 60 maanden. Het totale bedrag van de Kredietvergoeding is dan 60 x 513, = 5.823,80. (Zie referentietabel Maandtermijnen op pagina 9)

11 Consumptief Krediet 11/14 Aanvraagprocedure De aanvraagprocedure voor elk van de bovengenoemde Finans Kredieten is heel eenvoudig. Na één telefoontje weet u al wat uw mogelijkheden zijn en kunt u profiteren van onze voordelige tarieven. Via het Internet aanvragen kan uiteraard ook. U vult een aanvraagformulier volledig in en stuurt het op. Per Kredietnemer dient te worden meegestuurd: een kopie (voor- en achterzijde) van een geldig legitimatiebewijs de twee meest recente, originele inkomensbewijzen per kredietnemer de twee meest recente, *originele inkomensbewijzen / salarisafrekeningen een kopie van het laatste saldo overzicht van (alle) lopende lening(en) een recent *origineel bankafschrift van de Tegenrekening (zonder doorhalingen) met NAW en saldo gegevens een recent *origineel bankafschrift met vermelding van het laatst genoten salaris en de woonlasten (hypotheek- of huurbetaling), indien deze gegevens op een vervolgblad staan vermeld dan ook de eerste pagina van het bankafschrift meesturen (zonder doorhalingen) een kopie van de arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd (van toepassing bij een dienstverband korter dan 2 jaar) een kopie (voor- en achterzijde) van een geldige verblijfsdocument (indien van toepassing) een kopie van het echtscheidingsconvenant (indien van toepassing) * (uw originele documenten ontvangt u retour) Na ontvangst van voornoemde gegevens en het volledig ingevulde formulier wordt uw aanvraag in behandeling genomen. Als overige algemene acceptatienormen gelden dat u: - in Nederland woonachtig bent; - indien u niet de Nederlandse nationaliteit heeft, een geldige verblijfsvergunning moet kunnen tonen; - een regelmatig inkomen heeft; - tussen de 18 en 60 jaar bent voor een Finans Flex Krediet en - tussen de 18 en 64 jaar voor een Finans Vast Krediet. Alvorens een beslissing te nemen over de kredietaanvraag zal Finansbank een kredietwaardigheidsonderzoek uit (laten) voeren. De uitkomst van dit onderzoek bepaalt mede of de kredietaanvraag zal worden goedgekeurd. Onderdelen van dit kredietwaardigsheidsonderzoek zijn: Budgettaire toetsing Uw inkomen wordt getoetst aan een budgettair toelaatbaar maximum. Toetsing Bureau Krediet Registratie Iedere kredietaanvraag zal worden getoetst bij de Stichting Bureau Kredietregistratie (BKR) te Tiel. Na acceptatie meldt Finansbank iedere Overeenkomst bij het BKR. Het BKR verwerkt de gegevens in het Centraal Krediet Informatiesysteem om problematische schuldsituaties te voorkomen en om overkreditering van betrokkenen en krediet- en betaalrisico's voor de aangesloten instellingen te voorkomen en te beperken. Deze gegevens worden in het kader van de eerder genoemde doelstellingen door het BKR ter beschikking gesteld aan de aangesloten instellingen, hetgeen mogelijk is in feitelijke en statistisch bewerkte vorm. Naast het aanmelden van de Overeenkomst heeft Finansbank verder de verplichting op zich genomen een achterstand in de nakoming van de betalingsverplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst van meer dan zestig dagen te melden bij het BKR. Dit kan gevolgen hebben voor iedere eventuele volgende financieringsaanvraag en een aanvraag voor een nieuw mobiel telefoonabonnement. Een uitgebreide folder met informatie over het BKR kunt u aanvragen via ( 0,15 p/min).

12 Consumptief Krediet 12/14 Creditscoring/kredietwaardigheid Tenslotte vindt met behulp van de beschikbaar gestelde aanvraaggegevens een creditscoring plaats. Finansbank hanteert hierbij een scorecard. Het doel hierbij is het maken van een individuele risicoinschatting. Indien de aanvraag geaccepteerd wordt, ontvangt u naast een Overeenkomst ook de algemeen geldende voorwaarden die van toepassing zijn op de Overeenkomst en de Bijzondere Voorwaarden Direct Bankieren. Indien uw aanvraag voor een krediet niet wordt ingewilligd, zal Finansbank hiervan, op uw verzoek, schriftelijk opgaaf van de reden(en) doen. Verificatie en controle van (persoons)gegevens Finansbank kan de door de aanvrager(s) op het aanvraagformulier vermelde gegevens (doen) verifiëren en controleren. Zonodig kan Finansbank om aanvullende gegevens van de aanvrager(s) verzoeken. Privacy Alle door u verstrekte gegevens alsmede de gegevens die vrijkomen na het totstandkomen van een Overeenkomst, worden opgenomen in een geautomatiseerd registratiesysteem. Tot dit systeem hebben alleen die bankmedewerkers toegang die dit nodig hebben voor het uitoefenen van hun functie. Finansbank gaat zorgvuldig met deze gegevens om en leeft de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) strikt na. Beschikken over de Kredietsom Indien u akkoord gaat met de Overeenkomst, kunt u na ondertekening hiervan en goedkeuring door Finansbank van de noodzakelijke overige bescheiden over de kredietsom beschikken. Het opnemen van de kredietsom in contanten is niet mogelijk. Disponeren kan uitsluitend plaatsvinden middels bankovermaking ten gunste van de aan Finansbank opgegeven Tegenrekening van de Kredietnemer. Voordelig oversluiten Heeft u al een lening bij een andere bank en wilt u die voordelig oversluiten, dan kan dat snel en eenvoudig met het aanvraagformulier. Finansbank regelt dan alles voor u. Houd er rekening mee dat uw huidige bank bij het oversluiten van een persoonlijke lening een boete kan berekenen. Te rugbetaling De overeengekomen Maandtermijn wordt steeds op de 28ste dag van de maand of, indien de banken op die dag gesloten zijn, op de eerstvolgende dag dat de banken geopend zijn, automatisch van de rekening van de Kredietnemer afgeschreven. Indien u achterstallig bent met de betaling van een verschuldigde Maandtermijn, zal Finansbank u herinneren aan uw verplichtingen. Indien u achterstallig blijft met de betaling van de verschuldigde Maandtermijn, stelt Finansbank u schriftelijk in gebreke. Indien u niet binnen de in deze ingebrekestelling genoemde termijn aan uw verplichtingen heeft voldaan, zal Finansbank u over de achterstallige Maandtermijn(en) een Vertragingsrente in rekening brengen tot het moment van betaling. Deze Vertragingsrente is gebaseerd op en nooit hoger dan de overeengekomen Debetrente en wordt op dagbasis berekend. Te l: (EUR 0,10 p/m) Fax:

13 Consumptief Krediet 13/14 Afbouwregeling bij Flex Krediet Op uw 60ste levensjaar wordt de Kredietlimiet van uw Finans Flex Krediet jaarlijks verlaagd met 20%, zodat u op uw 65ste de lening volledig terug betaald heeft. Vanaf uw 60ste jaar zal de Maandtermijn worden bepaald op 2% van de Kredietlimiet, ongeacht de bestaande regeling op dat moment. Indien u tezamen met een ander Kredietnemer bent, dan zal de Bank deze regel toepasselijk verklaren voor de jongste van beide Kredietnemers, zodat u niet zonder meer de flexibiliteit van deze Finans Flex Krediet lening hoeft te verliezen bij het bereiken van de 60-jarige leeftijd van de oudste der Kredietnemers. Opeisbaarheid In enkele gevallen zal Finansbank het verschuldigde bedrag direct opeisen. Dit kan het geval zijn indien: a u tenminste twee maanden achterloopt met een of meer Maandtermijnen en ook na ingebrekestelling de verschuldigde Maandtermijn(en) niet heeft voldaan binnen de in de ingebrekestelling genoemde termijn; b u overlijdt en Finansbank gegronde redenen heeft aan te nemen dat niet meer voldaan kan worden aan de verplichtingen, voor zover er geen (volledige) kwijtschelding heeft plaatsgevonden; c u in het buitenland gaat wonen of Finansbank redelijkerwijs mag aannemen dat u dit binnen enkele maanden zult doen; d u in staat van faillissement verkeert of de Wet schuldsanering natuurlijke personen van toepassing is verklaard; e Finansbank constateert dat u bewust onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt. Fiscale voordelen Onder bepaalde voorwaarden is de betaalde Kredietvergoeding is fiscaal aftrekbaar tot een bepaald maximum. De lening moet dan wel gebruikt worden om een eigen woning die dient als hoofdverblijf te kopen, te verbeteren of te onderhouden. Extra fiscaal voordeel is mogelijk door de lening in mindering te brengen op het vermogen. Bezit u een vermogen dat hoger is dan de wettelijke vrijstelling, dan kan door aftrek van het krediet bespaard worden op de vermogensheffing. Aanvragen via de telefoon Bel één van onze medewerkers op: ( 0,10 p/min) op werkdagen tussen 8.00 en uur. Tijdens dit telefoongesprek krijgt u informatie over uw mogelijkheden en kunt u direct profiteren van onze snelle service en voordelige tarieven. Aanvragen via Internet Ga naar en berekenen zelf hoeveel u kunt lenen met een Finans Flex Krediet of een Finans Vast Krediet. Ook het bijbehorende aflossingsbedrag per maand krijgt u dan te zien. Aanvragen met het aanvraagformulier Vul het aanvraagformulier volledig in en stuur het op. Per Kredietnemer dient te worden meegestuurd: - een recent *origineel bankafschift met vermelding van het laatst genoten salaris en de woonlasten (hypotheek- of huurafschrijving), indien deze gegevens op een vervolgblad staan vermeld dan ook de eerste pagina van het afschrift meesturen (zonder doorhalingen) - een recent *origineel bankafschrift van de Tegenrekening met NAW en saldo gegevens

14 Consumptief Krediet 14/14 - een kopie (voor- en achterzijde) van een geldig legitimatiebewijs - per kredietnemer de twee meest recente *originele inkomensbewijzen / salarisafrekeningen - een kopie van het laatste saldo overzicht van (alle) lopende lening(en) - een kopie van de arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd (van toepassing bij een dienstverband korter dan 2 jaar) - een kopie (voor- en achterzijde) van een geldige verblijfsdocument (indien van toepasselijk) - Een kopie van het echtscheidingsconvenant (indien van toepassing) U kunt het aanvraagformulier met de documenten (zonder postzegel) opsturen naar: Antwoordnummer VB Amsterdam *(Uw originele documenten ontvangt u retour) Finansbank (Holland) NV Karspeldreef 6A 1101 CJ Amsterdam Telefoon ( 0,10 p/min) Fax

Prospectus EN OVERIGE PRODUCTINFORMATIE NVF VOORSCHOTBANK Doorlopend Krediet

Prospectus EN OVERIGE PRODUCTINFORMATIE NVF VOORSCHOTBANK Doorlopend Krediet VOORSCHOTBANK PROFIJTLENEN Entrada 600 1096 ET Amsterdam Postbus 20585 1001 NN Amsterdam E-mail: info@nvfvoorschotbank.nl Prospectus EN OVERIGE PRODUCTINFORMATIE NVF VOORSCHOTBANK Doorlopend Krediet Bij

Nadere informatie

Prospectus. Entrada 600. 1096 ET Amsterdam. Postbus 20585. 1001 NN Amsterdam. E-mail: info@nvfvoorschotbank.nl

Prospectus. Entrada 600. 1096 ET Amsterdam. Postbus 20585. 1001 NN Amsterdam. E-mail: info@nvfvoorschotbank.nl VOORSCHOTBANK PROFIJTLENEN KREDIETBANK Entrada 600 1096 ET Amsterdam Postbus 20585 1001 NN Amsterdam E-mail: info@nvfvoorschotbank.nl Prospectus Bij een NVF adviseur is het vertrouwd geld lenen NVF Voorschotbank,

Nadere informatie

Prospectus ABN AMRO Doorlopend Krediet

Prospectus ABN AMRO Doorlopend Krediet Prospectus ABN AMRO Doorlopend Krediet De flexibele leenoplossing van ABN AMRO Consumer Finance Waarom deze prospectus ABN AMRO Consumer Finance N.V. hierna te noemen ABN AMRO Consumer Finance is een financiële

Nadere informatie

36-7514-424 B/1006. Prospectus en overige productinformatie Huurkoop en Particuliere Lease

36-7514-424 B/1006. Prospectus en overige productinformatie Huurkoop en Particuliere Lease 36-7514-424 B/1006 Prospectus en overige productinformatie Huurkoop en Particuliere Lease Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening 3 InterBank op internet 4 Uw adviseur 4 PROSPECTUS

Nadere informatie

36-7514-424 A/0506. Prospectus en overige productinformatie Huurkoop en Particuliere Lease

36-7514-424 A/0506. Prospectus en overige productinformatie Huurkoop en Particuliere Lease 36-7514-424 A/0506 Prospectus en overige productinformatie Huurkoop en Particuliere Lease Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening 3 InterBank op internet 4 Uw adviseur 4 PROSPECTUS

Nadere informatie

36-7514-426 B/1006. Prospectus en overige productinformatie Persoonlijke Lening

36-7514-426 B/1006. Prospectus en overige productinformatie Persoonlijke Lening 36-7514-426 B/1006 Prospectus en overige productinformatie Persoonlijke Lening Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening 3 InterBank op internet 4 Uw adviseur 4 PROSPECTUS 5 Prospectus

Nadere informatie

36-7514-428 B/1006. Prospectus en overige productinformatie Doorlopend Krediet

36-7514-428 B/1006. Prospectus en overige productinformatie Doorlopend Krediet 36-7514-428 B/1006 Prospectus en overige productinformatie Doorlopend Krediet Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening 3 InterBank op internet 4 Uw adviseur 4 PROSPECTUS 5 Prospectus

Nadere informatie

36-7514-423 A/0506. Prospectus en overige productinformatie Doorlopend Hypotheek Krediet

36-7514-423 A/0506. Prospectus en overige productinformatie Doorlopend Hypotheek Krediet 36-7514-423 A/0506 Prospectus en overige productinformatie Doorlopend Hypotheek Krediet Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening 3 InterBank op internet 4 Uw adviseur 4 PROSPECTUS 5

Nadere informatie

36-7514-423 B/1006. Prospectus en overige productinformatie Doorlopend Hypotheek Krediet

36-7514-423 B/1006. Prospectus en overige productinformatie Doorlopend Hypotheek Krediet 36-7514-423 B/1006 Prospectus en overige productinformatie Doorlopend Hypotheek Krediet Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening 3 InterBank op internet 4 Uw adviseur 4 PROSPECTUS 5

Nadere informatie

Prospectus EN OVERIGE PRODUCTINFORMATIE NVF VOORSCHOTBANK Doorlopend Krediet

Prospectus EN OVERIGE PRODUCTINFORMATIE NVF VOORSCHOTBANK Doorlopend Krediet VOORSCHOTBANK Entrada 600 1096 ET Amsterdam Postbus 20585 1001 NN Amsterdam E-mail: info@nvfvoorschotbank.nl Prospectus EN OVERIGE PRODUCTINFORMATIE NVF VOORSCHOTBANK Doorlopend Krediet Bij een NVF adviseur

Nadere informatie

Prospectus en overige productinformatie Persoonlijke Lening

Prospectus en overige productinformatie Persoonlijke Lening Prospectus en overige productinformatie Persoonlijke Lening Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening 3 InterBank op internet 4 Uw adviseur 4 PROSPECTUS 5 Prospectus Persoonlijke Lening

Nadere informatie

36-7514-430 B/0507. Prospectus en overige productinformatie PlusKrediet

36-7514-430 B/0507. Prospectus en overige productinformatie PlusKrediet 36-7514-430 B/0507 Prospectus en overige productinformatie PlusKrediet Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening 3 Uw adviseur 4 PROSPECTUS 4 Prospectus PlusKrediet 5 Belangrijkste kenmerken

Nadere informatie

36-7514-425 C/0507. Prospectus en overige productinformatie WOZ-Krediet

36-7514-425 C/0507. Prospectus en overige productinformatie WOZ-Krediet 36-7514-425 C/0507 Prospectus en overige productinformatie WOZ-Krediet Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening 3 InterBank op internet 4 Uw adviseur 4 PROSPECTUS 5 Prospectus WOZ-krediet

Nadere informatie

Prospectus EN OVERIGE PRODUCTINFORMATIE NVF VOORSCHOTBANK Persoonlijke Lening

Prospectus EN OVERIGE PRODUCTINFORMATIE NVF VOORSCHOTBANK Persoonlijke Lening VOORSCHOTBANK Entrada 600 1096 ET Amsterdam Postbus 20585 1001 NN Amsterdam E-mail: info@nvfvoorschotbank.nl Prospectus EN OVERIGE PRODUCTINFORMATIE NVF VOORSCHOTBANK Persoonlijke Lening Bij een NVF adviseur

Nadere informatie

Entrada 600. Postbus 20585. P ro s p ectus. EN OVERIGE PRODUCTINFORMATIE NVF VOORSCHOTBANK Persoonl i j k e Lenin g

Entrada 600. Postbus 20585. P ro s p ectus. EN OVERIGE PRODUCTINFORMATIE NVF VOORSCHOTBANK Persoonl i j k e Lenin g VOORSCHOTBANK Entrada 600 1096 ET Amsterdam Postbus 20585 1001 NN Amsterdam E-mail: info@nvfvoorschotbank.nl P ro s p ectus EN OVERIGE PRODUCTINFORMATIE NVF VOORSCHOTBANK Persoonl i j k e Lenin g Bij een

Nadere informatie

Prospectus en overige productinformatie Huurkoop en Particuliere Lease

Prospectus en overige productinformatie Huurkoop en Particuliere Lease Prospectus en overige productinformatie Huurkoop en Particuliere Lease Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening 3 InterBank op internet 4 Uw adviseur 4 PROSPECTUS 5 Prospectus Huurkoop

Nadere informatie

E n t r a d a 6 0 0. P o s t b u s 2 0 5 8 5. P ro s p e c t u s

E n t r a d a 6 0 0. P o s t b u s 2 0 5 8 5. P ro s p e c t u s V O O R S C H O T B A N K E n t r a d a 6 0 0 1 0 9 6 E T A m s t e rd a m P o s t b u s 2 0 5 8 5 1 0 0 1 N N A m s t e rd a m E - m a i l : i n f o @ n v f v o o r s c h o t b a n k. n l P ro s p e c

Nadere informatie

Prospectus en overige productinformatie Doorlopend Hypotheek Krediet

Prospectus en overige productinformatie Doorlopend Hypotheek Krediet InterBank N.V., Entrada 600 36-7514-423 D/1207 Prospectus en overige productinformatie Doorlopend Hypotheek Krediet Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening 3 InterBank op internet

Nadere informatie

Inhoudsopgave. InterBank, de juiste keuze voor uw lening! 2. Waarom deze brochure 3. InterBank BetaalGarantie 9. Zakelijk Krediet 12

Inhoudsopgave. InterBank, de juiste keuze voor uw lening! 2. Waarom deze brochure 3. InterBank BetaalGarantie 9. Zakelijk Krediet 12 Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening! 2 Waarom deze brochure 3 Doorlopend Krediet 4 Persoonlijke Lening 7 Huurkoop 7 Particuliere Lease 8 Seniorenlening 8 InterBank BetaalGarantie

Nadere informatie

PROSPECTUS PERSOONLIJKE LENING

PROSPECTUS PERSOONLIJKE LENING PROSPECTUS PERSOONLIJKE LENING INHOUDSOPGAVE PAG. 1 Waarom deze prospectus? 2 2 Verantwoord lenen bij InterBank 2 2.1 InterBank op internet 3 2.2 Uw adviseur 3 3 De persoonlijke lening 4 3.1 Belangrijkste

Nadere informatie

Inhoudsopgave. IDM maakt het mogelijk. Algemeen. Lenen op maat doet u bij IDM Bank. Contractvoorwaarden. Hoeveel kunt u lenen?

Inhoudsopgave. IDM maakt het mogelijk. Algemeen. Lenen op maat doet u bij IDM Bank. Contractvoorwaarden. Hoeveel kunt u lenen? Inhoudsopgave IDM maakt het mogelijk Waarom deze folder? IDM op internet Lenen op maat doet u bij IDM Bank 1. Doorlopend Krediet Doorlopend Hypotheek Krediet IDM BankPas 2. Persoonlijke Lening 3. Huurkoop

Nadere informatie

PROSPECTUS HUURKOOP EN PARTICULIERE LEASE

PROSPECTUS HUURKOOP EN PARTICULIERE LEASE PROSPECTUS HUURKOOP EN PARTICULIERE LEASE INHOUDSOPGAVE PAG. 1 Waarom deze prospectus? 2 2 Verantwoord lenen bij InterBank 2 2.1 InterBank op internet 3 2.2 Uw adviseur 3 3 Prospectus huurkoop consumptief

Nadere informatie

Prospectus. Consumptief Krediet. April 2011. De Nederlandse Voorschotbank B.V. Postbus 855 1000 AW Amsterdam Entrada 600 1096 ET Amsterdam

Prospectus. Consumptief Krediet. April 2011. De Nederlandse Voorschotbank B.V. Postbus 855 1000 AW Amsterdam Entrada 600 1096 ET Amsterdam De Nederlandse Voorschotbank B.V. Postbus 855 1000 AW Amsterdam Entrada 600 1096 ET Amsterdam t. 020 312 52 00 f. 020 312 54 11 e. info@denederlandsevoorschotbank.nl i. www.denederlandsevoorschotbank.nl

Nadere informatie

PROSPECTUS PLUSKREDIET

PROSPECTUS PLUSKREDIET PROSPECTUS PLUSKREDIET INHOUDSOPGAVE PAG. 1 Waarom deze prospectus? 2 2 Verantwoord lenen bij InterBank 2 2.1 InterBank op internet 3 2.2 Uw adviseur 3 3 Het Pluskrediet 4 3.1 Belangrijkste kenmerken van

Nadere informatie

Prospectus Consumptief Krediet

Prospectus Consumptief Krediet April 2011 Prospectus Consumptief Krediet Inhoud Doel van deze prospectus 3 1. De financieringsvormen van 4 De Nederlandse Voorschotbank 2. De aanvraagprocedure 5 Beoordeling van de aanvraag 5 Inkomsten

Nadere informatie

Prospectus Crediam Lenen

Prospectus Crediam Lenen Prospectus Crediam Lenen Prospectus 1 Wat extra ruimte is wel zo prettig. Ook financieel. Voor geplande of juist onverwachtse uitgaven. Want wat is er vervelender dan dat u juist op dát moment geen geld

Nadere informatie

Stationair Krediet Toer Krediet de voorwaarden

Stationair Krediet Toer Krediet de voorwaarden Stationair Krediet Toer Krediet de voorwaarden Prettig geregeld. Doel en inhoud van deze prospectus Omdat niet alleen de technische aspecten, maar ook de financiële kanten een belangrijke rol spelen bij

Nadere informatie

Geld lenen FINANCIERINGEN BV. Postbus 178 3980 CD Bunnik. T (030) 659 66 66 F (030) 659 66 60 E info@defam.nl. www.defam.nl

Geld lenen FINANCIERINGEN BV. Postbus 178 3980 CD Bunnik. T (030) 659 66 66 F (030) 659 66 60 E info@defam.nl. www.defam.nl Geld lenen FINANCIERINGEN BV Postbus 178 3980 CD Bunnik T (030) 659 66 66 F (030) 659 66 60 E info@defam.nl www.defam.nl Het juiste krediet voor al uw wensen Uw droomauto gevonden, een nieuwe keuken aanschaffen,

Nadere informatie

Delta Lloyd Doorlopend Krediet INHOUD INLEIDING 2 1 DOORLOPEND KREDIET 2

Delta Lloyd Doorlopend Krediet INHOUD INLEIDING 2 1 DOORLOPEND KREDIET 2 PROSPECTUS Delta Lloyd Doorlopend Krediet Delta Lloyd Bank NV ONDERDEEL E-bankieren INHOUD INLEIDING 2 1 DOORLOPEND KREDIET 2 1 Algemeen 2 2 Internet 2 3 Aanvraagprocedure 2 4 Kredietlimiet 2 5 Oversluiten

Nadere informatie

Geld lenen FINANCIERINGEN BV. Postbus 178 3980 CD Bunnik. T (030) 659 66 66 F (030) 659 66 60 E info@defam.nl. www.defam.nl

Geld lenen FINANCIERINGEN BV. Postbus 178 3980 CD Bunnik. T (030) 659 66 66 F (030) 659 66 60 E info@defam.nl. www.defam.nl Geld lenen FINANCIERINGEN BV Postbus 178 3980 CD Bunnik T (030) 659 66 66 F (030) 659 66 60 E info@defam.nl www.defam.nl Het juiste krediet voor al uw wensen Uw droomauto gevonden, een nieuwe keuken aanschaffen,

Nadere informatie