Welkom bij het Voorjaarsseminar 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Welkom bij het Voorjaarsseminar 2015"

Transcriptie

1 Welkom bij het Voorjaarsseminar 2015 Architectuur in het sociaal domein PinkRoccade Local Government d.d. 28 mei 2015

2 Architectuur in het sociaal domein Eelco Molenaar, productmanager John Rooijakkers, enterprise architect 2

3 Agenda Ontwikkelingen architectuur in het sociaal domein isamenleving en cloud Korte pauze Zaakgericht werken in het sociaal domein Demo 3

4 Per onderwerp Schets ontwikkelingen Hoe speelt PinkRoccade daarop in? Wat kunnen gemeenten doen? Het meeste is er, u kunt de vruchten plukken Beter beperkt beginnen, dan niet beginnen 4

5 Decentralisaties en informatievoorziening

6 INKOMEN PARTICIPATIE / RE-INTEGRATIE ONDERWIJS SCHULDEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING ZORG JEUGD INTEGRALE REGIE: 1 gezin 1 plan 1 regisseur OMGEVING en SAMENWERKINGPARTNERS

7 Regie in de uitvoering Regie op de uitvoering Wat vraagt dat? Passend in informatiehuishouding Flexibiliteit door verschillen

8 Koppelingen en ontwikkelingen

9 MijnOverheid CORV Zaaksysteem VIR DKD DMS Berichtenbox Woonplaatsbeginsel GBA-V Wlz Financieel systeem GBA DUO iwmo NHR GGk CAK SVB ijw

10 Legenda 1 Zaak-/documentkoppeling 2a 2b Basisr egistraties Suwi-keten via DKD 3 Jeugd (op basis van AZR) 4 Zor g en ondersteuning (iwmo/azr) Do mei ns ys teem J eug d en o nd erw i j s W erk en i nk o men Zo rg en w el zi j n J e u g d : (G e c e r ti? c e e r d e i n s te l l i n g, Jeugd GGZ) Z o r g : Z o r g a a n b i e d e r s e n a a n b i e d e r s o n d e r s te u n i n g Ei g en a d mi ni s tra ti e 5 COR V (StUF-berichten) 6 PGB-tr ekkingsr echt Si g na a l s ys teem Reg i es ys teem Ei g en a d mi ni s tra ti e 7 WLZ-indicatie 8 Eigen bijdrage Wmo T ri a g es ys teem Z o r g : i n d i c a ti e -i n s te l l i n g e n 9 Indicatie arbeidsvermogen UWV Ei g en a d mi ni s tra ti e 10 Indicatie(verzoeken) Wmo 10 9 W e r k e n i n k o m e n : SW -B e d r i j v e n 8 Ei g en a d mi ni s tra ti e 7 1 2a 6 5 Overige (Sc h u l d h u l p v e r l e n i n g, O n d e r w i j s ) Ei g en a d mi ni s tra ti e 3 2b Se r v i c e b u s Za a kma g a zi j n Do cumentbeheer G eg e v ens ma g a zi j n G eg e v ens d i s tri buti e 5 B a s i s r e g i s tr a ti e s 2a b 5 Beschikbaar G B A/ BRP N HR BA G BK WI Suw i - k eten C AK ( Aa nl e v eri ng Ei g en bi j d ra g e) 8 G eg e v ens kno o ppunt CO R V ( Co l l ecti e v e O pd ra cht Ro uteer V o o rzi eni ng ) BRI N o g n i e t b e s c h i k b a a r BL A U 9 2b 2b CBS ( Aa nl e v er en s ta ti s ti s che i nf o rma ti e) UWV Arbei d s v ermo g en CO R V CO R V P o l i s ( UWV), DUO, RD W CIZ ( Ind i ca ti er eg i s ter) SVB ( P G B- tr ekki ng s r echt) V eco zo ( T o e w i j zi ng en Decl a ra ti e) CO R V CO Ra R V a d va n d e K i nd erbes chermi ng, O M, P o l i ti e, Rechterl i j k e ma cht

11 Gegevensknooppunt (GGk) Centraal knooppunt (IB) voor gegevensuitwisseling tussen gemeenten, diverse ketenpartijen en landelijke instanties: Sinds 1 januari 2015 portaal voor uitwisselen gegevens iwmo, ijw en raadplegen Wlz. Later uitbreidingen Up- en download van bestanden, maar nu ook: uitwisseling berichten via webservices Koppelingen met CORV (jeugdzorg) en SVB (PGB trekkingsrecht) vooralsnog niet via GGk

12 Koppelingen en positionering

13 INKOMEN PARTICIPATIE / RE-INTEGRATIE ONDERWIJS SCHULDEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING ZORG JEUGD isamenleving PORTALEN APPS DATA Integrale regie Front office Subdomeinen CIVISION CIVISION SAMENLEVINGSZAKEN Back office

14 INKOMEN PARTICIPATIE / RE-INTEGRATIE ONDERWIJS SCHULDEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING ZORG JEUGD isamenleving CORV VIR DKD GBA-V 3-D PORTALEN 3-D APPS GBA NHR 3-D DATA Wlz Woonplaatsbeginsel Integrale regie Front office Subdomeinen DKD GBA DUO iwmo ijw CIVISION CIVISION SAMENLEVINGSZAKEN GBA-V NHR CAK SVB SVB CAK Back office

15 Architectuur PinkRoccade voor het sociaal domein

16 INKOMEN PARTICIPATIE / RE-INTEGRATIE ONDERWIJS SCHULDEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING ZORG JEUGD isamenleving PORTALEN APPS DATA Integrale regie Front office Subdomeinen CIVISION CIVISION SAMENLEVINGSZAKEN Back office

17 isamenleving PORTALEN APPS DATA CIVISION CIVISION SAMENLEVINGSZAKEN

18 isamenleving PORTALEN APPS DATA ibasisgemeente ZAAKSYSTEEM DMS GENERIEKE VOORZIENINGEN MAKELAAR SERVICEBUS MAGAZIJNEN CiVision Samenlevingszaken JEUGD WERK ONDERWIJS ZORG CIVISION SAMENLEVINGSZAKEN PARTICIPATIE

19 isamenleving PORTALEN APPS DATA ibasisgemeente ZAAKSYSTEEM DMS GENERIEKE VOORZIENINGEN MAKELAAR SERVICEBUS MAGAZIJNEN CiVision Samenlevingszaken Sociaal domein derden JEUGD WERK ONDERWIJS PARTICIPATIE ZORG

20 isamenleving LANDELIJKE VOORZIENINGEN ZAAK PORTAAL PORTALEN APPS DATA ibasisgemeente JEUGDZORG DIGITAAL LOKET ZAAKSYSTEEM DMS GENERIEKE VOORZIENINGEN zorg MAKELAAR SERVICEBUS MAGAZIJNEN justitie CiVision Samenlevingszaken Sociaal domein derden ZORG en WELZIJN zorg KCC JEUGD ONDERWIJS PARTICIPATIE WERK ZORG medisch welzijn

21 Koppelingen en implementatie

22 Implementatie Het meeste is er De architectuur en generieke werkwijze vergemakkelijkt de realisatie van nieuwe koppelingen Vroeger kostte het implementeren van koppelingen bij een gemeente vaak veel tijd Door de gekozen architectuur kost implementatie van een koppeling meestal niet meer dan een dag!

23 Agenda Ontwikkelingen architectuur in het sociaal domein isamenleving en cloud Korte pauze Zaakgericht werken in het sociaal domein Demo 23

24 Waarom cloud? Snelle levering nieuwe versies mogelijk: elke twee weken verbeteringen en aangepaste functionaliteit (op weg naar continuous deployment?) Ontzorging: Specifieke technische kennis en infrastructuur bij gemeenten niet nodig Ketensamenwerking door digitaal uitwisselen gegevens wordt vergemakkelijkt Rol van de burger: selfservice en zelfredzaamheid Kostenefficiënt door schaal en schaalbaarheid; multi-tenant

25 Cloud architectuur PinkRoccade

26 SERVICEBUS SERVICEBUS PINK PRIVATE CLOUD CORV MKS DB MKS GEMEENTE adapter CiVision Landelijke voorzieningen Zorgaanbieders Andere applicaties

27 replicatie Point in time recovery BURGERS en BEDRIJVEN INTERNET FUNCTIES VOOR BURGER FUNCTIES VOOR BURGER FUNCTIES VOOR BURGER FUNCTIES VOOR BURGER APPS EN PORTALS APPS EN PORTALS DATA OPSLAG AMBTENAAR MKS DMS CiVision. GEMNET DATA CENTER A DATA CENTER H 7*24 Fail over FUNCTIES FUNCTIES VOOR VOOR AMBTENAAR AMBTENAAR Computer Uitwijk by Design DATA OPSLAG PRLG INTRANET Pro actieve monitoring Alert framework Security Incident & Event Management Forensisch systeem PRLG BEHEER

28 gehele keten ISO gecertificeerd actieve monitoring cloud omgeving encryptie regelmatige veiligheidstests servicebus zorgt voor logging, versiebeheer vergaande ondersteuning samenwerkingen dubbel uitgevoerd

29 Agenda Ontwikkelingen architectuur in het sociaal domein isamenleving en cloud Korte pauze Zaakgericht werken in het sociaal domein Demo 29

30 Agenda Ontwikkelingen architectuur in het sociaal domein isamenleving en cloud Korte pauze Zaakgericht werken in het sociaal domein Demo 30

31 Zaakgericht werken Een zaak is een samenhangende hoeveelheid werk met een gedefinieerde aanleiding en een gedefinieerd resultaat, waarvan kwaliteit en doorlooptijd bewaakt moeten worden. (KING definitie) Afbakening van zaak verschilt per gemeente (is een melding een zaak?) Zaken (en documenten) kunnen overal ontstaan en worden afgehandeld Centraal overzicht in (alle) zaken en zaakdocumenten is gewenst Notificeren over wijzigingen in zaken wordt steeds belangrijker

32 Bestaande en nieuwe standaarden (KING) RGBZ : Informatiemodel voor zaakgegevens ZTC : Informatiemodel voor zaaktype gegevens (in ontwikkeling) StUF ZKN : Berichtenmodel voor uitwisselen zaakgegevens StUF ZTC : Berichtenmodel voor uitwisselen zaaktype gegevens (in ontwikkeling) StUF Zaak / Document services : Koppelvlak voor zaakgericht werken StUF Regie services : Uitbreidingen voor ondersteuning decentralisaties => één gezin, één plan, één regisseur (in ontwikkeling) PinkRoccade is nauw betrokken bij de ontwikkeling

33 Zaak en Document Services Koppelvlak voor centraal opslaan en ontsluiten van gegevens over zaken en documenten door zaak afhandelende applicaties. Gebaseerd op de standaarden StUF Zaken en CMIS. Helaas wordt hierbij geen duidelijk onderscheid gemaakt tussen: Systemen die zaken kunnen afhandelen (> 1) Centraal magazijn met gegevens over alle zaken (= 1) => diverse leveranciers positioneren zaaksysteem als magazijn

34 Zaakafhandeling versus Zakenmagazijn (1) Zaak afhandelende applicatie 1 Zaak afhandelende applicatie 2 Zaak afhandelende applicatie N Zaak afhandelende applicatie Zakenmagazijn Document management

35 Zaakafhandeling versus Zakenmagazijn (2) Zaak afhandelende applicatie 1 Zaak afhandelende applicatie 2 Zaak afhandelende applicatie N??? Zaken afhandelen in het Zakenmagazijn Document management

36 Regie- en Zaak Services sociaal domein (1) Uitbreidingen op bestaande Zaak- en Document service voor ondersteuning van regiesystemen binnen het sociaal domein: Gezinsplan, (leef)domeinplan en deelplan zaken Overdragen van de behandeling van een deelplan zaak Notificeren bij relevante wijzigingen in zaken Abonnementen systeem voor notificaties Overdragen, notificeren en abonnementen => GEMMA 2.0

37 Regie- en Zaak Services sociaal domein (2) REGIE SYSTEEM SOCIAAL DOMEIN A1 A2 A3 A4 SERVICEBUS B4 B3 B2 B1 BACK-OFFICE APPLICATIE SOCIAAL DOMEIN Scenario A: A1 Registreren gezinsplan A2 Registreren deelplan A3 Overdragen deelplan A4 Notificeren over deelplan Scenario B: B1 Registreren zaak (geen deelplan!) B2 Notificeren over zaak B3 Relateren zaak aan gezinsplan (zaak wordt deelplan) B4 Notificeren over deelplan

38 PinkRoccade architectuur voor Zaakgericht werken TAAK SPECIFIEKE APPLICATIE ZAAK SPECIFIEKE APPLICATIE GENERIEK ZAAKSYSTEEM ZAKEN- MAGAZIJN GEGEVENS- MAGAZIJN GEMEENTELIJKE WEBSITE NOTIFICEREN DOCUMENT CREATIE KLANT CONTACT CENTRUM ORKESTREREN ZAAKTYPEN- CATALOGUS DOCUMENT MANAGEMENT SERVICEBUS DIGIKOPPELING Landelijke voorzieningen en Stelsel van basisregistraties Lopende zaken Berichtenbox Basisregistraties

39 Gefaseerd aan de slag Gemeente breed invoeren van zaakgericht werken is een complex proces. Zet stap voor stap ook binnen het sociaal domein. En beginnen kan! Mogelijke gefaseerde invoering: 1. Inrichten zaaktypen in CiVision Samenlevingszaken (product catalogus) 2. Initiëren van zaken vanuit isamenleving (o.b.v. product catalogus) 3. Volgen van wijzigingen in de zaak (status) binnen isamenleving 4. Vastleggen zaken en documenten uit CiVision in Zakenmagazijn en DMS 5. Vastleggen gezinsplan, leefdomeinplan en deelplan zaken uit isamenleving in Zakenmagazijn en DMS

40 Implementatie Zaak DMS services TAAK SPECIFIEKE APPLICATIE ZAAK SPECIFIEKE APPLICATIE GENERIEK ZAAKSYSTEEM GEMEENTELIJKE WEBSITE ZAKEN- MAGAZIJN NOTIFICEREN GEGEVENS- MAGAZIJN 1 DOCUMENT CREATIE KLANT CONTACT CENTRUM ORKESTREREN SERVICEBUS ZAAKTYPEN- CATALOGUS 2 DOCUMENT MANAGEMENT DIGIKOPPELING 1. Eenmalig koppelen aan DMS/Zaaksysteem Landelijke voorzieningen en Stelsel van basisregistraties Lopende zaken Berichtenbox 2. Inrichten voor taakspecifieke applicatie Basisregistraties

41 Agenda Ontwikkelingen architectuur in het sociaal domein isamenleving en cloud Korte pauze Zaakgericht werken in het sociaal domein Demo 43

42 een blik op isamenleving

43 BURGERPORTAAL AGENDA PLAN PARTNERS BERICHTEN TO DO INTAKE AGENDA AGENDA PLAN NOTIFICATIES PLAN SIGNALEN PARTNERS PARTNERS BERICHTEN TO DO BERICHTEN TO DO INTAKE INTAKE GEMEENTEPORTAAL ZORGAANBIEDERPORTAAL

44 Het dashboard

45 Een casus pagina

46 Dank voor uw aandacht!

Informatievoorziening Standaarden en knooppunt. Utrecht / Regiegroep StUF/RSGB/RGBZ 2 april 2014 Peter Klaver / KING

Informatievoorziening Standaarden en knooppunt. Utrecht / Regiegroep StUF/RSGB/RGBZ 2 april 2014 Peter Klaver / KING Gegevensuitwisseling (visd Realisatieprogramma) Informatievoorziening Standaarden en knooppunt Utrecht / Regiegroep StUF/RSGB/RGBZ 2 april 2014 Peter Klaver / KING VISD - Implementatie-aanpakaanpak Poortwachter

Nadere informatie

Atos e-suite Elektronische dienstverlening voor burgers en bedrijven

Atos e-suite Elektronische dienstverlening voor burgers en bedrijven Atos e-suite Elektronische dienstverlening voor burgers en bedrijven PRODUCT BESCHRIJVING januari INHOUD Ambitie van gemeenten Wat biedt Atos e- Suite, voor burgers en bedrijven? Wat biedt Atos e- Suite,

Nadere informatie

Praktisch Implementeren van EA bij Gemeenten

Praktisch Implementeren van EA bij Gemeenten Praktisch Implementeren van EA bij Gemeenten Edwin de Vries 3 juni 2008 Praktisch Implementeren van Enterprise Architectuur bij Gemeenten Waarom Architectuur bij Gemeenten? Praktische aanpak Invulling

Nadere informatie

ICT in het Sociaal Domein

ICT in het Sociaal Domein ICT in het Sociaal Domein Eerst transitieproof en dan verder Rolf Meursing Directeur Odinfo Agenda 1. Inleiding 2. Odinfo voorstellen Video decentralisaties 3. 3D s in het nieuws 4. Status per 1 januari

Nadere informatie

High Level Architectuur Basisgemeente

High Level Architectuur Basisgemeente High Level Architectuur Basisgemeente 1 Dit document is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met: Lex de Wolff Ferry Brasz Simone Rodenburg Kees Brouwer Wil Janssen Jaap Dekker Apeldoorn Breda Enschede

Nadere informatie

Bijlage 1. Inhoudelijke toelichting op de Actielijnen Informatievoorziening Sociaal Domein

Bijlage 1. Inhoudelijke toelichting op de Actielijnen Informatievoorziening Sociaal Domein Bijlage 1. Inhoudelijke toelichting op de Actielijnen Informatievoorziening Sociaal Domein Actielijn 1. Specificaties voor een gemeentelijk regiesysteem Vanuit het veld is de behoefte aan ondersteuning

Nadere informatie

Betreft: Overzicht opgeleverde producten VISD tot en met september 2014 Datum: 1 oktober 2014

Betreft: Overzicht opgeleverde producten VISD tot en met september 2014 Datum: 1 oktober 2014 Betreft: Overzicht opgeleverde producten VISD tot en met september 2014 Datum: 1 oktober 2014 Inleiding In 2014 heeft het VISD programma langs de lijn van vier inhoudelijke actielijnen en de ondersteuningslijn

Nadere informatie

Gemeentelijk informatieplan 2014

Gemeentelijk informatieplan 2014 Gemeentelijk informatieplan 2014 Versie 1.0 Inhoud Inhoud... 2 1. Inleiding... 3 2. Context... 4 2.1 Wat kan... 4 2.2 Wat moet... 4 2.3 Wat willen we... 5 3. Missie en leidende principes... 6 3.1 Missie...

Nadere informatie

VERKENNING INFORMATIE- VOORZIENING SOCIAAL DOMEIN

VERKENNING INFORMATIE- VOORZIENING SOCIAAL DOMEIN VERKENNING INFORMATIE- VOORZIENING SOCIAAL DOMEIN Programma van eisen ten aanzien van de informatievoorziening Applicatiearchitectuur VISD is een programma van de VNG dat wordt uitgevoerd in samenwerking

Nadere informatie

Projectgroep midoffice rapportage

Projectgroep midoffice rapportage Projectgroep midoffice rapportage Den Haag, januari 2009 Specialité BV, drs T. ten Cate en drs R. Groeneweg Verise 1.0 MANAGEMENTSAMENVATTING Deze rapportage schetst: waarom er in de gemeente een midoffice

Nadere informatie

Visie op Klantcontacten, Zaken en Integraal Midoffice

Visie op Klantcontacten, Zaken en Integraal Midoffice Visie op Klantcontacten, Zaken en Integraal Midoffice Inhoudsopgave 1. INLEIDING 2 2. VISIE OP ANTWOORD EN DIENSTVERLENING 4 3. VISIE OP ZAAKGERICHT WERKEN 6 4. VISIE OP ORGANISATORISCHE ASPECTEN 8 5.

Nadere informatie

Informatiebeleidsplan 2014-2016

Informatiebeleidsplan 2014-2016 Informatiebeleidsplan 2014-2016 Datum 18-09-2013 Auteur Bram Verrips Versie 1.2 Versiebeheer Versie Datum Aanleiding 0.1 2-8-2012 Eerste concept 0.2 23-8-2012 Aanvullingen Dirk Jan Wassenaar 0.3 6-9-2012

Nadere informatie

CONCEPT PROGRAMMA VAN EISEN. Informatievoorziening t.b.v. ondersteuning regie in het sociaal domein: 1-gezin 1-plan 1-regisseur

CONCEPT PROGRAMMA VAN EISEN. Informatievoorziening t.b.v. ondersteuning regie in het sociaal domein: 1-gezin 1-plan 1-regisseur CONCEPT PROGRAMMA VAN EISEN Informatievoorziening t.b.v. ondersteuning regie in het sociaal domein: 1-gezin 1-plan 1-regisseur 1 Colofon Concept-Programma van Eisen Informatievoorziening t.b.v. ondersteuning

Nadere informatie

CONCEPT PROGRAMMA VAN EISEN. Informatievoorziening t.b.v. ondersteuning regie in het sociaal domein: 1-gezin 1-plan 1-regisseur

CONCEPT PROGRAMMA VAN EISEN. Informatievoorziening t.b.v. ondersteuning regie in het sociaal domein: 1-gezin 1-plan 1-regisseur CONCEPT PROGRAMMA VAN EISEN Informatievoorziening t.b.v. ondersteuning regie in het sociaal domein: 1-gezin 1-plan 1-regisseur 1 Colofon Concept-Programma van Eisen Informatievoorziening t.b.v. ondersteuning

Nadere informatie

Informatiediensten en ICT-services speciaal voor gemeenten

Informatiediensten en ICT-services speciaal voor gemeenten Begrotingswijzer 2011 2012 Informatiediensten en ICT-services speciaal voor gemeenten Verbindt de overheid 1 Ontwikkelingen e-overheid 4 Basisregistraties Basisregistratie Gebouwen (BAG) 8 GBA als basisregistratie

Nadere informatie

RAPPORTAGE IKEA Informatiekundige kosten efficiency analyse juni 2014

RAPPORTAGE IKEA Informatiekundige kosten efficiency analyse juni 2014 RAPPORTAGE IKEA Informatiekundige kosten efficiency analyse juni 2014 VISD is een programma van de VNG dat wordt uitgevoerd in samenwerking met KING Opgesteld door VNG/KING: Marc Maas, Maurice van Erven,

Nadere informatie

Offerte aanvraag en Programma van Eisen. Gegevensmagazijn. Programma PDW. Gemeente Wijk bij Duurstede

Offerte aanvraag en Programma van Eisen. Gegevensmagazijn. Programma PDW. Gemeente Wijk bij Duurstede Offerte aanvraag en Programma van Eisen Gegevensmagazijn Programma PDW Gemeente Wijk bij Duurstede Versie 1.0 (Febuari 2009) Inhoud 1. Inleiding....3 2. Selectie leverancier...4 3. Uitgangspunten informatiearchitectuur...5

Nadere informatie

Compliancy Monitor 2015-3

Compliancy Monitor 2015-3 Monitor 2015-3 Rapportage over de standaardisatie van software voor en samenwerkingsverbanden V 1.1 Herman Timmermans Peter Klaver Kees Groeneveld Jan Brinkkemper Den Haag, 20 augustus 2015 INHOUD Het

Nadere informatie

Digitaal Evenwicht. Balans tussen functionaliteit en kosten. Auteur: Gert-Jan Ossevoort Datum: 10 januari 2013 Versie: 1.1c

Digitaal Evenwicht. Balans tussen functionaliteit en kosten. Auteur: Gert-Jan Ossevoort Datum: 10 januari 2013 Versie: 1.1c Digitaal Evenwicht Balans tussen functionaliteit en kosten Auteur: Gert-Jan Ossevoort Datum: 10 januari 2013 Versie: 1.1c DSPDF_492B_31313132353936323931.DOC 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 1 Managementsamenvatting...

Nadere informatie

1. MANAGEMENTSAMENVATTING 1 2. STAAT DE BURGER BIJ U CENTRAAL 2 3. E-OVERHEID, DE WEG NAAR OPTIMALE DIENSTVERLENING 4

1. MANAGEMENTSAMENVATTING 1 2. STAAT DE BURGER BIJ U CENTRAAL 2 3. E-OVERHEID, DE WEG NAAR OPTIMALE DIENSTVERLENING 4 Inhoudsopgave 1. MANAGEMENTSAMENVATTING 1 2. STAAT DE BURGER BIJ U CENTRAAL 2 3. E-OVERHEID, DE WEG NAAR OPTIMALE DIENSTVERLENING 4 4. BOUWSTENEN VAN DE E-OVERHEID 7 5. NORA ARCHITECTPRINCIPES 9 6. HET

Nadere informatie

De impact van de basisregistraties op de informatievoorziening van gemeenten

De impact van de basisregistraties op de informatievoorziening van gemeenten De impact van de basisregistraties op de informatievoorziening van gemeenten Op weg naar de Gemeentelijke Service Bus Danny Greefhorst Gemeenten worden geconfronteerd met allerlei ontwikkelingen die van

Nadere informatie

Vrienden van het Stelsel

Vrienden van het Stelsel Vrienden van het Stelsel Servicegericht werken in de gemeente Breda Thijs de Lange (gemeente Breda) Jascha Gregorowitsch (Enable-U) Agenda Waar komen we vandaan? Waar zijn we mee bezig? Waar gaan we naar

Nadere informatie

ICT Architectuuroverzicht

ICT Architectuuroverzicht ICT Architectuuroverzicht Invulling van een gezamenlijke ICT infrastructuur voor de gemeenten Bloemendaal en Heemstede. Juli 2014. 1 Management samenvatting Het belang van goede ICT voorzieningen is voor

Nadere informatie

Voorwoord... 3 1 Kader jaarplan 2014... 4 1.1 Lokale Agenda 4 1.2 KING en gemeenten: betrokken en efficiënt 4 1.3 Werkwijze 6

Voorwoord... 3 1 Kader jaarplan 2014... 4 1.1 Lokale Agenda 4 1.2 KING en gemeenten: betrokken en efficiënt 4 1.3 Werkwijze 6 JAARPLAN 2014 KING Inhoud Voorwoord... 3 1 Kader jaarplan 2014... 4 1.1 Lokale Agenda 4 1.2 KING en gemeenten: betrokken en efficiënt 4 1.3 Werkwijze 6 2 Decentralisaties en programmatisch werken... 7

Nadere informatie

Opleidings en ontwikkelportfolio Zaakgericht Werken

Opleidings en ontwikkelportfolio Zaakgericht Werken Opleidings en ontwikkelportfolio Zaakgericht Werken Zaakgericht Werken; de oplossing voor het digitaliseringsvraagstuk? Veel organisaties zijn ervan overtuigd dat Zaakgericht Werken (ZGW) essentieel is

Nadere informatie

Releasebrief GEMMA Softwarecatalogus jaargang 1 nr. 2

Releasebrief GEMMA Softwarecatalogus jaargang 1 nr. 2 Releasebrief GEMMA Softwarecatalogus jaargang 1 nr. 2 Den Haag, 14 november 2013 Geachte leveranciers, Hierbij sturen wij u de tweede Releasebrief GEMMA Softwarecatalogus van 2013. Hierin meldt KING weer

Nadere informatie

Voorstel technische aansluiting CORV

Voorstel technische aansluiting CORV Voorstel technische aansluiting CORV Aan: Van: Onderwerp: AO Jeugd Werkgroep informatiemanagement 3D Holland Rijnland Aansluiting CORV Inleiding In het nieuwe jeugdstelsel moeten gemeenten en justitiële

Nadere informatie

HANDREIKING INFORMATIEVEILIGHEID SOCIAAL DOMEIN

HANDREIKING INFORMATIEVEILIGHEID SOCIAAL DOMEIN HANDREIKING INFORMATIEVEILIGHEID SOCIAAL DOMEIN VISD is een programma van de VNG dat wordt uitgevoerd in samenwerking met KING 1 Opgesteld door VNG/KING Datum 25 juni 2014 Versie 1.0 2 Colofon Naam document

Nadere informatie

NORA 2.0 Nederlandse Overheid Referentie Architectuur

NORA 2.0 Nederlandse Overheid Referentie Architectuur NORA 2.0 Nederlandse Overheid Referentie Architectuur Samenhang en samenwerking binnen de elektronische overheid vóór en dóór Architecten 25 April 2007 Kenniscentrum bouwt mee aan de e-overheid Opdracht

Nadere informatie

A2 I&A Samenwerking Deel 1 Van visie tot en met implementatie. Huub Reulen Afdelingsmanager A2 I&A

A2 I&A Samenwerking Deel 1 Van visie tot en met implementatie. Huub Reulen Afdelingsmanager A2 I&A A2 I&A Samenwerking Deel 1 Van visie tot en met implementatie Huub Reulen Afdelingsmanager A2 I&A Even voorstellen: wie is Huub Reulen? A2 I&A samenwerking- 27 juni 2013-2 Interactie gewenst! Het is een

Nadere informatie