Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten & Logius & Gebruikersverenigingen / Samenwerkingsverbanden & Leveranciers

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten & Logius & Gebruikersverenigingen / Samenwerkingsverbanden & Leveranciers"

Transcriptie

1 ADDENDUM: betreffende het implementeren en gebruiken van de standaard Zaak en Document services incl. MijnOverheid / Lopende Zaken. (Addendum op de SAMENWERKINGSOVEREENKOMST KWALITEITSINSTITUUT NEDERLANDSE GEMEENTEN & GEBRUIKERSVERENIGINGEN / SAMENWERKINGSVERBANDEN & LEVERANCIERS VAN 8 MAART 2012) ) Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten & Logius & Gebruikersverenigingen / Samenwerkingsverbanden & Leveranciers

2 ADDENDUM: betreffende het implementeren en gebruiken van de standaard Zaak en Document services incl. MijnOverheid / Lopende Zaken. Inleiding: Gemeenten gaan steeds meer over op zaakgericht werken. Enerzijds om burgers en bedrijven goed te informeren over de status van lopende zaken en anderzijds voor een efficiënte uitvoering van processen. Ze passen niet alleen hun processen en organisatie aan maar ook hun informatiehuishouding waarbij de samenhang geborgd wordt. Zaakinformatie en bijbehorende documenten ontstaan of wijzigen in verschillende processen en informatiesystemen. Momenteel bieden meerdere ICT-leveranciers dit soort informatiesystemen aan die niet goed of alleen met maatwerk programmatuur met elkaar samenwerken. Systemen dienen services te bieden aan andere applicaties om zaakgegevens en zaak gerelateerde documenten op te vragen, toe te voegen of te muteren. Voor het onderling koppelen en ontsluiten van deze systemen ontbreekt zijn een (gemeentelijke) toegesneden standaard. Voor gemeenten leidt dit tot een suboptimale uitvoering, interoperabiliteitsproblemen op proces en ICT vlak en tot minder keuzevrijheid van softwareleveranciers. Om bovenvermeld probleem te elimineren is een aanvullende standaard opgesteld, te weten Standaard Zaak en Document services 1.0 (in dit document de standaard voor Zaak DMS services genoemd). Op 26 februari 2013 is versie 1.0 van de specificatie van de Zaak Document services door de werkgroep goedgekeurd. De specificatie moet nog als formele standaard worden vastgesteld door de StUF Regiegroep. De verwachting is dat dit in juni 2013 plaatsvindt. Daarnaast is vanuit Logius de Standaard service voor het koppelen met MijnOverheid / Lopende Zaken ontwikkeld. Omdat beide services nauw aan elkaar verbonden zijn hebben we deze gezamenlijk opgenomen in dit addendum. Om deze reden is Logius mede-ondertekenaar van dit addendum. Toepassingsgebied De standaard voor Zaak DMS services en de standaard service voor MijnOverheid / Lopende zaken zijn bedoeld om: a) zaakgegevens en/of zaak gerelateerde documenten toe te voegen, muteren aan te passen en of te ontsluiten voor andere applicaties; b) deze gegevensverzamelingen voor zaakgegevens en zaakdocumenten onderling consistent te houden tussen Zaaksysteem en Document Management Systeem; c) en voor burgers inzage te hebben en te houden over lopende zaken binnen MijnOverheid. 2

3 Deze standaard dient ondersteund te worden door de volgende softwareproducten: I. Zaaksystemen; II. III. IV. Document management systemen; Geïntegreerde midoffice suites waarin zowel zaak en documentmanagement functies worden aangeboden; Softwareproducten (front office en backoffice) waarin zaakgegevens en/of zaakdocumenten worden gecreëerd, aangepast of geraadpleegd. Afhankelijk van de functionaliteit die geboden wordt door een softwareapplicatie (zie daarvoor de standaard) gelden andere eisen. Doelstelling van dit addendum UITGANGSPUNTEN 1. De aanleiding van de partijen om de standaard voor Zaak DMS services in te bouwen in softwareapplicaties, te implementeren en te gebruiken door gemeenten; 2. Adoptie en implementatie van Mijn Overheid Lopende Zaken om de NUP resultaatverplichting om alle gemeenten aan te sluiten op de lopende zaken, functionaliteit van MijnOverheid na te komen; 3. De borging dat de standaard voor Zaak DMS services worden beheerd door KING; 4. De borging dat de standaard en de voorziening MO/LZ worden beheerd door Logius; 5. De borging dat leveranciers en gemeenten van elkaar weten op welk moment en door welke softwareproducten de standaard voor Zaak DMS services en MO/LZ worden ondersteund om gestandaardiseerde uitwisseling van gegevens mogelijk te maken. Hiervoor dient de GEMMA Softwarecatalogus (www.gemmasoftwarecatalogus.nl) gebruikt te worden. Doelstelling van dit addendum is uitwerking te geven aan de hoofddoelstelling van de samenwerkingsovereenkomst voor het toepassingsgebied als hierboven omschreven: accepteren, adopteren en laten opnemen in software voor gemeenten van standaarden; dialoog hierover voeren, in gezamenlijkheid afstemmen van releaseplanningen om zo vliegwielfunctie in oppakken van innovaties in gang zetten. In dit addendum worden derhalve concreet acties en tijdsplanningen afgesproken (zie werkafspraken tussen KING en Logius en Leveranciers en werkafspraken tussen KING en Logius met Gebruikersverenigingen en samenwerkingsverbanden) die leiden tot realisatie van ontwikkeling en implementatie van Zaak-DMS services en aansluiting op de standaard service voor het koppelen met MijnOverheid / Lopende Zaken. WERKAFSPRAKEN TUSSEN KING en LOGIUS en LEVERANCIERS Om tot een adequate invulling van samenwerking te komen, worden de volgende inhoudelijke werkafspraken gemaakt tussen KING en Leveranciers, hierna te noemen partijen: 1. KING beheert de standaard voor Zaak Document services en zorgt samen met de leveranciers voor een uniforme testset conform de standaard; 2. Logius voert het beheer over de standaard service (i.c. berichtdefinitie) en over Digikoppeling nodig voor koppeling met de functionaliteit Lopende Zaken van MijnOverheid; 3

4 3. KING zorgt dat de testset vermeld bij punt 1 van de werkafspraken, wordt ondersteund in het StUFtestplatform; 4. Leverancier geeft in de GEMMA Softwarecatalogus voorafgaand aan ondertekening van dit addendum per softwareproduct aan wanneer en in welke versie de standaard voor Zaak DMS services en de standaard service voor MijnOverheid / Lopende zaken ondersteund wordt en of een volledige ondersteuning van het RGBZ wordt geboden of alleen de onderdelen die genoemd zijn in de standaard (Basis ondersteuning); 5. Leverancier zorgt dat de eigen softwareproduct(en) die vallen onder (een van de) punten I, II, III vermeld bij Toepassingsgebied via de eerstvolgende release na 31/12/2013 voldoen aan de standaard voor Zaak DMS services en dat deze softwareprodukten bedrijfsklaar zijn voor ingebruikname door gemeenten; 6. Leverancier zorgt dat de eigen softwareproduct(en) die vallen onder I, II, III zoals vermeld bij Toepassingsgebied in de eerstvolgende release na deze 31/12/2013 bedrijfsklaar is voor de aansluiting op MijnOverheid Lopende Zaken conform de daarvoor gelden standaard en voorwaarden van Logius; 7. Leverancier zorgt dat tenminste één van de eigen softwareproduct(en) die vallen onder punt IV vermeld bij Toepassingsgebied uiterlijk via de eerstvolgende release na 31/12/2013 voldoet aan de standaard voor Zaak DMS services en de standaard service voor MijnOverheid / Lopende zaken en dat deze softwareproduct(en) bedrijfsklaar is/zijn voor ingebruikname door gemeenten; 8. Leveranciers streven er naar om in 2013 minimaal één proefproject uit te voeren betreffende MijnOverheid/Lopende Zaken bij een gemeente tijdens de implementatie van de i-versneller. 9. Leveranciers voeren een compliancy test uit met het StUF-testplatform voordat software in productie wordt genomen. Hieruit mogen geen fouten naar voren komen; 10. Leveranciers testen op de acceptatieomgeving (Pre-produktie omgeving) bij Logius voor MO/LZ. Wanneer er een compliancy-voorziening beschikbaar komt voor MO/LZ, zullen leveranciers een compliancy-test uitvoeren. Hieruit mogen geen fouten naar voren komen; 11. KING zorgt ervoor dat partijen die het addendum tekenen, vermeld worden op de website van KING; 12. Logius zorgt ervoor dat partijen die het addendum tekenen, vermeld worden op de website van Logius, 13. Partijen die het addendum ondertekenen, hebben het recht in hun productinformatie of ander marketingmateriaal te vermelden dat zij dit addendum van KING / Logius hebben ondertekend; 14. Leverancier publiceert via de softwarecatalogus welke softwareproducten compliant zijn aan de standaard Zaak en DMS services, en verwijst daarbij naar de uitkomsten (testrapportages) van de compliancy-testen die uitgevoerd zijn op het StUF testplatform. 4

5 15. Leverancier publiceert via de softwarecatalogus welke softwareproducten compliant zijn aan de standaard MO/LZ, en verwijst, wanneer een compliancyomgeving voor MO/LZ ter beschikking komt, naar de uitkomsten (testrapportages) van de compliancy-testen die uitgevoerd zijn. WERKAFSPRAKEN TUSSEN KING en LOGIUS en GEBRUIKERSVERENIGINGEN / SAMENWERKINGSVERBANDEN 1. De GV/SV brengt binnen 30 dagen na ondertekening haar leden op de hoogte over dit convenant; 2. GV/SV adviseert haar leden expliciet te vragen in aanbestedingen en offertes te vragen naar de standaard voor Zaak DMS services en MO/LZ; 3. GV/SV adviseert haar leden gebruik te maken van de compliancy instrumenten en voor te schrijven in bestekken, programma s van eisen, opdrachtverstrekkingen; 4. GV/SV adviseert haar leverancier over de adoptie van de standaard voor Zaak DMS services en MO/LZ in de programmatuur en vraagt aan haar leverancier wanneer deze standaard in de programmatuur verwerkt is en wanneer de aansluiting met MO/LZ gerealiseerd is; 5. GV/SV monitort de voortgang van invullen en de juistheid en volledigheid van de door de leverancier vermelde informatie in de Softwarecatalogus. GV/SV levert hierover uiterlijk 31/12/2013 een rapportage aan KING/OperatieNUP; 6. GV/SV stimuleert haar leden tot deelname aan een proefproject MO/LZ in VOORDELEN VOOR GEMEENTEN 1. De standaard voor Zaak DMS services zorgt voor efficiënte ICT integratie om Zaakgericht te werken doordat: a. Zaakgegevens en Zaakdocumenten op een gestandaardiseerde manier worden ontsloten voor alle applicaties binnen een gemeente; b. er altijd een geïntegreerd beeld beschikbaar is van het zaakdossier (bij elkaar behorende zaakgegevens en zaakdocumenten) voor alle applicaties binnen een gemeente. 2. Meer flexibiliteit in softwarekeuze (geen / minder last van vendor-lockin); 3. Er altijd een geïntegreerd beeld beschikbaar is van het zaakdossier (bij elkaar behorende zaakgegevens en zaakdocumenten) voor alle applicaties binnen een gemeente en in het verlengde daarvan ook in potentiële ketens via functionaliteit van MijnOverheid. Bovendien wordt hierdoor invulling gegeven aan de NUP resultaatverplichting om alle gemeenten aan te sluiten aan op de lopende zaken, functionaliteit van MijnOverheid; 4. MijnOverheid/Lopende Zaken biedt (extra) mogelijkheden in kanaalsturing; 5. Meer flexibiliteit in softwarekeuze (geen / minder last van vendor-lockin); 6. Scherpere opdrachtverstrekking mogelijk door te verwijzen naar de specificaties; 7. Scherpere acceptatie-eisen mogelijk door beschikbaarheid testinstrumenten; 8. Door de volledig geautomatiseerde verwerking tussen zaaksysteem en DMS wordt veel handmatige invoer overbodig en kan de verwerking slimmer, kwalitatief beter en efficiënter worden uitgevoerd. Dit heeft tevens positieve gevolgen voor het op een integrale en complete manier ontsluiten van statusinformatie via functionaliteiten van MijnOverheid; 5

6 9. Door de I-versneller MijnOverheid / Lopende Zaken Zaak gericht werken worden gemeenten ondersteund om de standaarden op een correcte wijze en binnen afzienbare tijd te implementeren. Dit addendum is een instrument voor gemeenten om te sturen op het naleven en inbouwen van de standaard Zaak DMS services en MO/LZ door leveranciers. VOORDELEN VOOR LEVERANCIERS 1. Leveranciers worden vanaf het begin betrokken bij de ontwikkeling, zodat zij bij releaseplanningen in een vroegtijdig stadium rekening kunnen houden met de standaard; 2. Leveranciers die het convenant getekend hebben, worden vermeld op de website van KING; 3. Leveranciers die dit addendum getekend hebben, worden separaat (naast punt 2) vermeld op de website van KING als ondertekenaars van het addendum; 4. KING voert een i-versneller MijnOverheid Lopende Zaken Zaakgericht werken uit waardoor gemeenten de standaarden versnelt adopteren en willen implementeren; 5. Leveranciers die zaak/dms/mo softwareproducten leveren kunnen de inbouw van meerdere standaarden combineren en profiteren van de uitvoering van de i-versneller MijnOverheid Lopende Zaken Zaakgericht werken ; 6. KING stelt een compliancy-omgeving beschikbaar (StUF testplatform) waarmee de leverancier de kwaliteit en compliancy van de software kan aantonen en monitoren. 7. Logius stelt een acceptatieomgeving (Pre-produktie omgeving) voor MO/LZ ter beschikking zodat leveranciers daar kunnen testen. Wanneer er bij Logius een compliancy-voorziening beschikbaar komt voor MO/LZ, zullen leveranciers een ook een compliancy-test bij Logius uitvoeren. VOORDELEN VOOR GEBRUIKERSVERENIGINGEN/ SAMENWERKINGSVERBANDEN: 1. Door de intensieve samenwerking tussen gebruikersverenigingen, samenwerkingsverbanden, leveranciers en KING, kunnen leveranciers in relatief weinig tijd de ontwikkelde standaarden inbouwen in hun standaard programmatuur. Zij worden vanaf het begin betrokken bij de ontwikkeling, zodat zij bij releaseplanningen in een vroegtijdig stadium rekening kunnen houden met ontwikkelpaden; 2. Doordat gebruikersverenigingen en hun leveranciers dit convenant ondertekenen, hebben zij een extra instrument om te sturen op het naleven en inbouwen van de KING standaarden door hun eigen leverancier; 3. Gebruikersverenigingen, samenwerkingsverbanden en leveranciers die het convenant getekend hebben worden vermeld op de website van KING; 4. Door de I-versneller MijnOverheid Lopende Zaken Zaak gericht werken worden leden van de gebruikersverenigingen / samenwerkingsverbanden ondersteund om de standaarden op een correcte wijze en binnen afzienbare tijd te implementeren. 6

7 Tijdelijkheid van dit addendum Dit addendum maakt onderdeel uit van het KING convenant en het Operatie NUP convenant. De standaard (Standaard Zaak en Documentservices 1.0 ) is reeds opgenomen in de GEMMA Software catalogus. Nadat de leveranciers de standaard Zaak DMS services in hun softwareproducten beschikbaar hebben (zie paragraaf: WERKAFSPRAKEN TUSSEN KING en LOGIUS en LEVERANCIERS) vervalt dit addendum en gelden de algemene afspraken uit het KING convenant en het Operatie NUP convenant. Uiterlijke datum van dit addendum is 01 juli ONDERTEKENING Datum: 30 Mei 2013 te Utrecht (voor Gebruikersverenigingen en samenwerkingsverbanden) en 31 mei 2013 te Utrecht voor leveranciers. Volledige organisatienaam: Volledige organisatienaam: Het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten Ondertekenaar: Ondertekenaar: Tof Thissen Handtekening: Handtekening: Volledige organisatienaam: Logius (ivm MijnOverheid / Lopend Zaken) Ondertekenaar: Handtekening: 7

Releasebrief GEMMA Softwarecatalogus jaargang 1 nr. 2

Releasebrief GEMMA Softwarecatalogus jaargang 1 nr. 2 Releasebrief GEMMA Softwarecatalogus jaargang 1 nr. 2 Den Haag, 14 november 2013 Geachte leveranciers, Hierbij sturen wij u de tweede Releasebrief GEMMA Softwarecatalogus van 2013. Hierin meldt KING weer

Nadere informatie

High Level Architectuur Basisgemeente

High Level Architectuur Basisgemeente High Level Architectuur Basisgemeente 1 Dit document is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met: Lex de Wolff Ferry Brasz Simone Rodenburg Kees Brouwer Wil Janssen Jaap Dekker Apeldoorn Breda Enschede

Nadere informatie

Ontwikkelingen rondom transparantie, compliancy en StUF Testplatform

Ontwikkelingen rondom transparantie, compliancy en StUF Testplatform Betreft: Releasebrief StUF Testplatform versie 1.3.0 Ontwikkelingen rondom transparantie, compliancy en StUF Testplatform Om gemeenten te helpen bij het realiseren van de digitale overheid werkt KING aan

Nadere informatie

Forum Standaardisatie. Expertadvies CMIS v1.0. Datum 12 februari 2014

Forum Standaardisatie. Expertadvies CMIS v1.0. Datum 12 februari 2014 Forum Standaardisatie Expertadvies CMIS v1.0 Datum 12 februari 2014 Colofon Projectnaam Expertadvies CMIS v1.0 Versienummer 1.0 Locatie Organisatie Forum Standaardisatie Postbus 96810 2509 JE Den Haag

Nadere informatie

SLIm SAmeNWerKeN AAN ICT. Applicatiesanering en contract management: De basis op orde

SLIm SAmeNWerKeN AAN ICT. Applicatiesanering en contract management: De basis op orde SLIm SAmeNWerKeN AAN ICT Applicatiesanering en contract management: De basis op orde Slim Samenwerken aan ICT Applicatiesanering en contractmanagement: De basis op orde Colofon Samenstelling Uitgebracht

Nadere informatie

Introductie. Belangrijke tussenresultaten

Introductie. Belangrijke tussenresultaten VOORTGANGSRAPPORTAGE Oostzaan heeft Antwoord Naam portefeuillehouder Paul Möhlmann 23 mei 2012 Versie 2.0 Naam opdrachtgever Reinout Schaatsbergen Naam opdrachtnemer Marcel Schaafsma Rapportageperiode

Nadere informatie

EXPERTADVIES StUF. Lucas Korsten en Piet Hein Minnecré, VKA

EXPERTADVIES StUF. Lucas Korsten en Piet Hein Minnecré, VKA EXPERTADVIES StUF Advies over plaatsing van StUF op de basislijst van open standaarden, inclusief aanpassingen naar aanleiding van de openbare consultatie EXPERTADVIES StUF Advies over plaatsing van StUF

Nadere informatie

[Geef tekst op] Slimmer organiseren door samenwerking Handreiking applicatiesanering en contractmanagement: De basis op orde

[Geef tekst op] Slimmer organiseren door samenwerking Handreiking applicatiesanering en contractmanagement: De basis op orde [Geef tekst op] Slimmer organiseren door samenwerking Handreiking applicatiesanering en contractmanagement: De basis op orde Auteur: KING Datum: februari 2011 Versie: 1.01 Versiebeheer Versie Datum Wijzigingen

Nadere informatie

Beleidsplan Open Standaarden en Open Source Software

Beleidsplan Open Standaarden en Open Source Software Beleidsplan Open Standaarden en Open Source Software Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Open standaarden, open source software en ODF... 4 2.1. Doel... 4 2.2. Open source software... 4 2.3. Open standaarden...

Nadere informatie

VERWERVINGSPLAN. Initiatief gemeentelijke Telecommunicatie (GT) Collectieve inkoop van generieke telecommunicatiediensten voor gemeenten

VERWERVINGSPLAN. Initiatief gemeentelijke Telecommunicatie (GT) Collectieve inkoop van generieke telecommunicatiediensten voor gemeenten VERWERVINGSPLAN Initiatief gemeentelijke Telecommunicatie (GT) Collectieve inkoop van generieke telecommunicatiediensten voor gemeenten Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Algemeen 3 1.2 Aanleiding 3 1.3 Opzet

Nadere informatie

Architectuur. Digikoppeling 3.0. Versie 1.2. Datum 13/01/2015 Status Definitief

Architectuur. Digikoppeling 3.0. Versie 1.2. Datum 13/01/2015 Status Definitief Architectuur Digikoppeling 3.0 Versie 1.2 Datum 13/01/2015 Status Definitief Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900 555 4555 (10 ct p/m) e. servicecentrum@logius.nl Documentbeheer

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Cloud computing en shared service centra

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Cloud computing en shared service centra SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Cloud computing en shared service centra Slim Samenwerken aan ICT Cloud computing en shared service centra Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht van het Kwaliteitsinstituut

Nadere informatie

Digitaal Evenwicht. Balans tussen functionaliteit en kosten. Auteur: Gert-Jan Ossevoort Datum: 10 januari 2013 Versie: 1.1c

Digitaal Evenwicht. Balans tussen functionaliteit en kosten. Auteur: Gert-Jan Ossevoort Datum: 10 januari 2013 Versie: 1.1c Digitaal Evenwicht Balans tussen functionaliteit en kosten Auteur: Gert-Jan Ossevoort Datum: 10 januari 2013 Versie: 1.1c DSPDF_492B_31313132353936323931.DOC 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 1 Managementsamenvatting...

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Omgevingsloket online 3 - Project Start Architectuur

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Omgevingsloket online 3 - Project Start Architectuur Document D Ministerie van Infrastructuur en Milieu Omgevingsloket online 3 - Project Start Architectuur Versie 1.0 Datum 24 juli 2014 Status Definitief Colofon Versie 1.0 Contactpersoon Paul Leunissen

Nadere informatie

Compliancy Monitor 2015-3

Compliancy Monitor 2015-3 Monitor 2015-3 Rapportage over de standaardisatie van software voor en samenwerkingsverbanden V 1.1 Herman Timmermans Peter Klaver Kees Groeneveld Jan Brinkkemper Den Haag, 20 augustus 2015 INHOUD Het

Nadere informatie

Gemeentelijk informatieplan 2014

Gemeentelijk informatieplan 2014 Gemeentelijk informatieplan 2014 Versie 1.0 Inhoud Inhoud... 2 1. Inleiding... 3 2. Context... 4 2.1 Wat kan... 4 2.2 Wat moet... 4 2.3 Wat willen we... 5 3. Missie en leidende principes... 6 3.1 Missie...

Nadere informatie

HANDREIKING INFORMATIEVEILIGHEID SOCIAAL DOMEIN

HANDREIKING INFORMATIEVEILIGHEID SOCIAAL DOMEIN HANDREIKING INFORMATIEVEILIGHEID SOCIAAL DOMEIN VISD is een programma van de VNG dat wordt uitgevoerd in samenwerking met KING 1 Opgesteld door VNG/KING Datum 25 juni 2014 Versie 1.0 2 Colofon Naam document

Nadere informatie

Implementatieplan van een testtool. Een aanpak. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

Implementatieplan van een testtool. Een aanpak. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Implementatieplan van een testtool Een aanpak Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA BV Pagina 1 van 19 Managementsamenvatting Steeds meer organisaties realiseren zich dat

Nadere informatie

Projectgroep midoffice rapportage

Projectgroep midoffice rapportage Projectgroep midoffice rapportage Den Haag, januari 2009 Specialité BV, drs T. ten Cate en drs R. Groeneweg Verise 1.0 MANAGEMENTSAMENVATTING Deze rapportage schetst: waarom er in de gemeente een midoffice

Nadere informatie

Voorwoord... 3 1 Kader jaarplan 2014... 4 1.1 Lokale Agenda 4 1.2 KING en gemeenten: betrokken en efficiënt 4 1.3 Werkwijze 6

Voorwoord... 3 1 Kader jaarplan 2014... 4 1.1 Lokale Agenda 4 1.2 KING en gemeenten: betrokken en efficiënt 4 1.3 Werkwijze 6 JAARPLAN 2014 KING Inhoud Voorwoord... 3 1 Kader jaarplan 2014... 4 1.1 Lokale Agenda 4 1.2 KING en gemeenten: betrokken en efficiënt 4 1.3 Werkwijze 6 2 Decentralisaties en programmatisch werken... 7

Nadere informatie

Digitale Dienstverlening Gemeente Waalre

Digitale Dienstverlening Gemeente Waalre Digitale Dienstverlening Gemeente Waalre Rekenkamercommissie de Groene Rand Januari 2014 Status: definitief Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Inleiding...3 1.1. Aanleiding...3 1.2. Digitale dienstverlening...3

Nadere informatie

VERKENNING INFORMATIE- VOORZIENING SOCIAAL DOMEIN

VERKENNING INFORMATIE- VOORZIENING SOCIAAL DOMEIN VERKENNING INFORMATIE- VOORZIENING SOCIAAL DOMEIN Programma van eisen ten aanzien van de informatievoorziening Applicatiearchitectuur VISD is een programma van de VNG dat wordt uitgevoerd in samenwerking

Nadere informatie

VERWERVINGSSTRATEGIE ON2013

VERWERVINGSSTRATEGIE ON2013 VERWERVINGSSTRATEGIE ON2013 Versie 1.0e Datum 24 mei 2013 Status Definitief Inhoud Inhoud... 2 Managementsamenvatting... 4 1 Inleiding... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Strategie en verwerving... 6 1.3 ON2013

Nadere informatie

Onderzoek Open Source Ondersteuning SGA. Onderzoek Open Source Ondersteuning Service Gerichte Architectuur

Onderzoek Open Source Ondersteuning SGA. Onderzoek Open Source Ondersteuning Service Gerichte Architectuur Onderzoek Open Source Ondersteuning SGA Onderzoek Open Source Ondersteuning Service Gerichte Architectuur Opdrachtgever : Bestuursdienst Gemeente Rotterdam Projectleider : Folkert-Jan de Groot ( 06 51

Nadere informatie

1. INLEIDING & UITGANGSPUNTEN 3 2. DIENSTEN 4 3. KOPPELINGEN 9 4. CLOUD OPLOSSINGEN 10 5. BEHEER BIJ KLANT 10 6. AANPASSING VA N DE SLA 11

1. INLEIDING & UITGANGSPUNTEN 3 2. DIENSTEN 4 3. KOPPELINGEN 9 4. CLOUD OPLOSSINGEN 10 5. BEHEER BIJ KLANT 10 6. AANPASSING VA N DE SLA 11 1. INLEIDING & UITGANGSPUNTEN 3 2. DIENSTEN 4 3. KOPPELINGEN 9 4. CLOUD OPLOSSINGEN 10 5. BEHEER BIJ KLANT 10 6. AANPASSING VA N DE SLA 11 7. DUUR EN BEËINDIGI NG 12 8. PRIJZEN EN BETALING 13 9. DEFINITIES

Nadere informatie

1digitale overheid: betere service, méér gemak. fficiënt vraag centraal Snel en er eén overheid Geen overbodige. ant en aanspreekbaar Efficiënt Vraag

1digitale overheid: betere service, méér gemak. fficiënt vraag centraal Snel en er eén overheid Geen overbodige. ant en aanspreekbaar Efficiënt Vraag 1digitale overheid: betere service, méér gemak Vraag centraal Snel en zeker Eén overheid Geen rbodige vragen Transparant en aanspreekbaar ciënt Vraag centraal Snel en zeker Eén overheid Geen overbodige

Nadere informatie

Business case Programma databeheer 15/16

Business case Programma databeheer 15/16 Business case Programma databeheer 15/16 30-4-2015 Van: Tom van t Zand Versie: 1.2 Bestemd voor: Stuurgroep prog. Databeheer 15/16 Datum: 30-4-2015 Versiebeheer Datum Versie Aangebrachte wijzigingen 10-04-2015

Nadere informatie

De impact van de basisregistraties op de informatievoorziening van gemeenten

De impact van de basisregistraties op de informatievoorziening van gemeenten De impact van de basisregistraties op de informatievoorziening van gemeenten Op weg naar de Gemeentelijke Service Bus Danny Greefhorst Gemeenten worden geconfronteerd met allerlei ontwikkelingen die van

Nadere informatie

GEMMA 2.0. Tactisch Gegevensmanagement

GEMMA 2.0. Tactisch Gegevensmanagement GEMMA 2.0 Tactisch Gegevensmanagement Auteur KING Versie 1.0 Datum donderdag 1 januari 2015 2 Versie historie Versie Datum Omschrijving 1.0 1 januari 2015 Initiële versie 3 Inhoud 1 Inleiding 5 1.1 Plaatsbepaling

Nadere informatie

Programma van Eisen BZM-systeem

Programma van Eisen BZM-systeem Programma van Eisen BZM-systeem M&I/Argitek Postbus 8047 3009AA Rotterdam T: 010-2237452 F: 010-2261692 info@argitek.nl www.argitek.nl Auteur: Michael Roovers Versie: 0.99 (concept), d.d. 11 maart 2013

Nadere informatie