Aantal gevonden legsels in 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aantal gevonden legsels in 2008"

Transcriptie

1 10 1 Broedpaaraantallen 2. Reproductie Na terugkomst van weidevogels in hun broedgebied vormen zich paren en kiezen de vogels een plek om te gaan broeden: de vestiging. Daarna komen twee belangrijke reproductiefasen: eifase: van het leggen van de eieren tot het uitkomen daarvan; kuikenfase: van het uit het ei kruipen tot het vliegvlug worden van de kuikens. Waarnemingen in het veld en onderzoeksgegevens tonen aan dat per soort, per gebied en per jaar een wisselend aantal broedparen niet tot eileg komt. Hoe groot het aandeel broedparen op landelijk niveau is dat daadwerkelijk gaat broeden, is niet bekend. Als reproductiegetal gebruiken we het gemiddeld aantal jongen dat per broedpaar vliegvlug wordt. Dit is dus de resultante van het aantal paren dat tot broeden overgaat, het aantal nesten dat uitgekomen eieren oplevert en het aantal kuikens dat vliegvlug wordt. Een hoge reproductie kan dus betekenen dat veel paren tot broeden overgingen, maar ook dat veel uitkomende eieren jongen opleverden waarvan een groot deel vliegvlug werd. De vereiste reproductie is het aantal jongen dat minimaal vliegvlug moet worden om de jaarlijkse sterfte onder volwassen vogels te kunnen compenseren. Dit aantal is per soort verschillend en hangt mede af van de leeftijd die vogels bereiken (hoe langer de oudervogels leven, hoe kleiner de vereiste reproductie). Of een gebied hieraan voldoet, is alleen vast te stellen als reproductiegegevens worden verzameld over een reeks van jaren.

2 11 Aantal gevonden legsels in 2008 Jaarlijks worden nesten gevonden Vrijwilligers en boeren zoeken en markeren nesten om die te kunnen beschermen tegen mogelijk verlies door landbouwactiviteiten. Dit vindt meestal plaats op percelen zonder beheerovereenkomsten voor uitgesteld maaien of afspraken in het kader van reservaatbeheer. In 2008 zijn bijna legsels gevonden van 50 soorten vogels. Daarvan was 55% van kieviten, 14% van grutto s, 12% van scholeksters en 6% van tureluurs en 13% van overige soorten. In 2008 zijn legsels meer gevonden dan in De toename deed zich voor bij bijna alle soorten: er werden 14% meer scholeksterlegsels, 19% meer gruttolegsels, 11% meer tureluurlegsels en 19% meer zangvogellegsels gevonden dan in Ganzen zijn duidelijk in opmars als broedvogel: in 2008 werden er 67% meer nesten van ganzen gevonden dan in Aantal gevonden legsels in 2008 Overige vogels Zangvogels Scholekster Eenden en ganzen Overige steltlopers Tureluur Grutto Kievit Totaal in 2007: Totaal in 2008:

3 12 2 Reproductie Uitkomstsucces Dankzij de gegevens van ruim legsels die zijn verzameld door vrijwilligers van Landschapsbeheer Nederland (LBN) en SOVON is op basis van dagelijkse overlevingskansen het uitkomstsucces per jaar en per fysisch-geografische regio bepaald. Het accent van de gegevens ligt op West en Zuid-Nederland, omdat vooral hier de vrijwilligersgroepen actief zijn die de legselgegevens zelf via internet invoeren in de database van LBN. Het uitkomstsucces is alleen vermeld voor regio s waarin minimaal 250 nesten gevonden zijn. Algemeen Het gemiddeld uitkomstsucces van alle weidevogellegsels bij elkaar over de periode is relatief laag in de zandgebieden en de veengebieden van Noord-Nederland. In de veengebieden van West- Nederland en het rivierengebied is het gemiddeld uitkomstsucces relatief hoog. Het uitkomstsucces in het rivierengebied neemt in de loop der jaren toe, terwijl het in de zandgebieden en de zuidelijke zeekleigebieden afneemt. Scholekster 67% Gemiddeld uitkomstsucces Zandgronden Rivierengebied Laagveen-West Zeeklei-Noord Laagveen-Noord Zeeklei-Zuid 67% 73% i 56%g 66% 56% g 71% i = geen significante verandering van het uitkomstsucces sinds 2000 = significante afname van het uitkomstsucces sinds 2000 = significante toename van het uitkomstsucces sinds 2000 Kievit 66% 61% i 65% g Landelijk 60% i 66% 71% i 47% g 64% g 59% g Landelijk

4 13 Uitkomstresultaat per regio Kievit en scholekster Het gemiddeld uitkomstsucces is landelijk bij de kievit 59% en bij de scholekster ruim 65%. Beide soorten vertonen sinds 2000 een significante achteruitgang in het gemiddeld uitkomstsucces met respectievelijk 5% en 12%. Dit komt voor op de zandgronden en bij de kievit ook in de zeekleigebieden van West-Nederland. In de veengebieden van West-Nederland is het gemiddeld uitkomstsucces voor beide soorten met ruim 65% nagenoeg constant in de afgelopen negen jaar. Het uitkomstsucces neemt zowel voor kievit als scholekster toe in het rivierengebied, en voor de kievit tevens in de veengebieden van Noord- Nederland en de zeekleigebieden van Zuid-Nederland. Grutto en tureluur Het gemiddeld uitkomstsucces van de grutto is op landelijk niveau ruim 62%, dat van de tureluur ruim 63%. Hoewel er bij de grutto een indicatie is voor een licht positieve ontwikkeling in het uitkomstresultaat sinds 2000, vooral in het rivierengebied, vindt op landelijke schaal geen significante ontwikkeling plaats. Dit laatste geldt ook voor de tureluur. Grutto 61% 47% 65% 69% i 49% Tureluur 63% g 62% 62% Landelijk 64% 60% 71% 68% 63% Landelijk

5 14 2 Reproductie Predatie belangrijkste verliesoorzaak Om op basis van dagelijkse overlevingskansen het verlies per oorzaak te kunnen bepalen, gebruiken we dezelfde gegevens als voor het uitkomstsucces. Het gaat om gegevens van de peridoe en het gros van de gegevens is wederom afkomstig uit West- en Zuid-Nederland. Er zijn onvoldoende gegevens van de veengebieden uit Noord-Nederland om voor die regio uitspraken te kunnen doen. Vanwege het aantal beschikbare gegevens worden hier alleen resultaten van kievit en grutto gepresenteerd. Algemeen Predatie vormt bij beide soorten de belangrijkste verliesoorzaak met gemiddeld ruim 17%. Daarna volgt het voortijdig verlaten van nesten met 5-7%. Verliezen door agrarische activiteiten (werkzaamheden en beweiding) bedragen mede dankzij nestbescherming (en gecontracteerd beheer) gemiddeld slechts 3-5%. Overige en onbekende verliesoorzaken schommelen tussen de 3 en 4%. De grootste predatieverliezen worden aangetroffen in kleigebieden en op zandgronden. Sinds 2000 vond Kievit Verliesoorzaken (getallen in percentages) 18,8 i 4,6 g 2,7 13,4 i 4,3 i 2,0 22,3 i 4,7 g 7,0 10,7 i 5,1 g 2,5 16,2 i 4,3 i 3,3 Landelijk 17,7 4,6 3,9

6 15 Verliesoorzaken per regio kievit en grutto toename van predatie in praktisch alle regio s plaats, maar het sterkst in de zuidelijke zeekleigebieden en de westelijke veengebieden. Kievit Predatie is bij de kievit landelijk vanaf 2000 significant toegenomen met 4%. Dat gebeurde vooral in de zuidelijke zeekleigebieden (toename met 20%) en de westelijke veengebieden (toename met 7%). Grutto Bij de grutto is landelijk geen sprake van een significante trend bij de verliesoorzaken. De belangrijkste verliesoorzaak is predatie en in de westelijke veengebieden zijn die verliezen relatief laag. De verliezen door predatie nemen hier echter wel toe, iets dat in nog sterkere mate geldt voor de zuidelijke zeekleigebieden. 6,8 12,9i 5,1g = geen significante verandering van verliezen = significante toename van de verliezen = significante afname van de verliezen Zandgronden Laagveen-West Laagveen-Noord Rivierengebied Zeeklei-Noord Zeeklei-Zuid Grutto Predatie Verlaten Landbouw 20,2 i 6,8 2,2 12,9 i 6,1 2,3 22,7 i 7,3 5,7 Predatie Verlaten Landbouw 12,3 k 9,7 3,0 Predatie Verlaten Landbouw 18,1 i 5,2 2,2 Landelijk 17,2 6,8 2,6

7 16 2 Reproductie Grutto en tureluur broeden vroeger Om het legbegin bij grutto en tureluur te bepalen is gebruik gemaakt van dezelfde set van gegevens als voor het uitkomstsucces. Het gaat om de periode en het gros van de gegevens is wederom afkomstig uit West- en Zuid-Nederland. Er is voor de grutto en tureluur gekozen omdat de eilegperiode bij deze soorten volledig overlapt met de periode waarin vrijwilligers actief zijn en deze soorten relatief weinig vervolglegsels kennen. Grutto Gemiddeld starten gruttoparen met het leggen van eieren op 12 april. Dit is een landelijk. De grutto s in zuidelijke zeekleigebieden beginnen gemiddeld negen dagen eerder met het leggen van eieren dan grutto s in de veengebieden. Op de zuidelijke zeekleigebieden beginnen de grutto s gemiddeld vijf dagen eerder met de eileg dan in de noordelijke zeekleigebieden. De relatief late legbegindatum in de veengebieden is waarschijnlijk het gevolg van verschillen in waterpeil, waardoor de gebieden later geschikt zijn voor nestelen. Waterstandverschillen Grutto Gemiddeld legbegin 15-4 g 19-4 g 19-4 g 14-4 i 10-4 g 12-4 i Landelijk 12 april g

8 17 Gemiddeld legbegin kunnen ook de reden zijn waarom binnen regio s soms grote verschillen in legdatum bestaan. Sinds 2000 is de legdatum landelijk nu met 1,5 dag vervroegd. Tureluur Tureluurparen beginnen gemiddeld iets later met de eileg dan grutto s en wel op 17 april. Hoewel er vijf dagen verschil bestaat tussen sommige regio s in eilegdatum, zijn de verschillen niet significant. Wel is sinds 2000 landelijk de legdatum nu met ruim 2 dagen vervroegd g 12-4 i = geen significante verandering van het legbegin = significante vervroeging van het legbegin = significante verlating van het legbegin Zandgronden Laagveen-West Laagveen-Noord Rivierengebied Zeeklei-Noord Zeeklei-Zuid Tureluur Landelijk 17 april g

9 18 2 Reproductie Kuikenoverleving cruciaal voor behoud grutto s Voor nauwkeurige gegevens over kuikenoverleving is gedetailleerd en duur onderzoek nodig. De schaal is dan veelal onvoldoende om uitspraken op landelijk niveau te kunnen doen. Dat kan alleen via monitoring in een groot aantal gebieden en met langjarige reeksen. Een dergelijk meetnet is nog niet aanwezig. Toch is dat wenselijk, omdat dan beter inzicht wordt verkregen in goede en slechte reproductiejaren en de mogelijke oorzaken die daaraan ten grondslag liggen. Momenteel wordt de methode van alarmtellingen (zie kader) nog op beperkte schaal toegepast, vooral in de pilotgebieden voor de gebiedsgerichte aanpak, en met name in het kader van het project Nederland Weidevogelrijk. Alleen de resultaten van tellingen in gebieden waarin men strikt de Instructie Alarmtellingen (Nijland& van Paassen 2007)¹ heeft gevolgd, zijn in deze Weidevogelbalans opgenomen. De tellingen zijn uitgevoerd door professionals met substantiële hulp van een groot aantal vrijwilligers. De resultaten zijn een indicatie van het broedsucces. ¹ Nijland F. & A. van Paassen Instructie Alarmtellingen; tellingen van paren en gezinnen van Scholekster, Kievit, Grutto, Tureluur en Wulp. Uitgave Landschapsbeheer Nederland, Utrecht. Publicatie Bureau N nr. 27, Leeuwarden Alarmtellingen Uitvoeren van alarmtellingen betekent dat er in een gebied vijf rondes worden gelopen en wel in de weken 15, 17, 19, 21 en 23. Per ronde worden in ieder geval van de grutto van alle vogels waarnemingen genoteerd conform een standaard die sterk lijkt op de gedragsnotities van de broedpaartellingen. Op basis van deze vijf tellingen wordt het aantal territoria vastgesteld (als één na hoogste aantal in deze reeks) en het aantal gezinnen in de week van de eerste vliegvlugge jongen. Het aantal gezinnen als percentage van het aantal territoria staat bekend als het Bruto Territoriaal Succes (BTS). Op basis van onderzoek wordt aangenomen dat er drie categorieën zijn, waarbij een BTS van: 1. < 50% onvoldoende is 2. tussen 50% en 65% mogelijk voldoende is 3. > 65% voldoende is om een lokale populatie in stand te houden. Hoe groter het aantal gebieden met BTS resultaten, des te beter het inzicht in de effectiviteit van het in die gebieden gerealiseerde beheer. Voor een betrouwbaar landelijk BTS is een gestratificeerd netwerk van dergelijke gebieden nodig.

10 19 Kuikenoverleving

11 20 2 Reproductie In 2007 zijn alarmtellingen uitgevoerd in zeven gebieden met een totale oppervlakte van circa ha. In drie gebieden was het BTS minder dan 50%, in drie gebieden lag het tussen 50% en 65% en in één gebied (Gerkesklooster) was het meer dan 65%. Het gemiddeld BTS over deze zeven gebieden was 50%. In 2008 zijn alarmtellingen uitgevoerd in twaalf gebieden met een totale oppervlakte van circa ha. In vijf gebieden was het BTS minder dan 50%, in drie gebieden lag het tussen 50% en 65% en in vier gebieden (Schipluiden, Opmeer, Noordoost Polder en Fjurlannen) was het meer dan 65%. Het gemiddeld BTS over deze twaalf gebieden was 53,4%. Conclusie is dat in 2008 in de betreffende gebieden gemiddeld een iets hoger BTS is behaald dan in Als we de gebieden vergelijken die in beide jaren zijn geteld, dan is het BTS in % tegenover 50% in Van die zeven gebieden zijn er drie niet van categorie (zie kader) veranderd, één is een categorie lager uitgekomen en drie zijn een categorie hoger Grutto Bruto Territoriaal Succes % Landelijk 48% 9 66% 61% % 50% 1 33% %

12 21 Bruto Territoriaal Succes Grutto 2007 en 2008 uitgekomen. Belangrijke constatering is ook dat bovenstaande cijfers betrekking hebben op de betreffende gebieden en niet op heel Nederland 1. Klaas Engelbrechtpolder 2. Polder Noordzij 3. Grote Westeindse polder 4. Bovenkerkerpolder 5. Ronde Hoep 6. Polder De Lage Hoek (Opmeer) 7. Camperland 8. Kop van de NOP (Rutten) 9. Idzegea 10. Delfstrahuizen 11. Fjurlannen 12. Gerkesklooster Grutto Bruto Territoriaal Succes % 53% Landelijk 6 76% 24% 75% 69% % 48% 52% % 7 46% 68% %

Weide vogel balans 2010

Weide vogel balans 2010 Weide vogel balans 2010 B Weide vogel balans 2010 Inhoud Inleiding 3 1. Broedpaaraantallen 4 2. Reproductie 10 3. Beheer 22 4. Financiën 26 5. Onderzoek 28 6. Verloop seizoenen 30 Colofon 32 Inleiding

Nadere informatie

Kansen voor de kievit?

Kansen voor de kievit? Kansen voor de kievit? Maatregelen voor de kievit op bouwlandpercelen Weidevogelwerkgroep VANL TCW ca. 100 vrijwilligers Ca. 110 bedrijven Geldermalsen: 67 ha gras, 30 ha bouwland Buren-Culemborg: 661

Nadere informatie

Bezoekeffecten en nestbescherming bij weidevogels. Paul Goedhart Wolf Teunissen Hans Schekkerman Maja Roodbergen

Bezoekeffecten en nestbescherming bij weidevogels. Paul Goedhart Wolf Teunissen Hans Schekkerman Maja Roodbergen Bezoekeffecten en nestbescherming bij weidevogels Paul Goedhart Wolf Teunissen Hans Schekkerman Maja Roodbergen Aantalveranderingen 200 180 160 140 Index 120 100 80 60 40 20 1960 1970 1980 1990 2000 2010

Nadere informatie

VOGELWERKGROEP OUDERKERK WERKGROEP WEIDEVOGELS IVN AMSTELVEEN AGRARISCHE NATUURVERENIGING DE AMSTEL

VOGELWERKGROEP OUDERKERK WERKGROEP WEIDEVOGELS IVN AMSTELVEEN AGRARISCHE NATUURVERENIGING DE AMSTEL JAARVERSLAG WEIDEVOGELBESCHERMING EN -BEHEER IN AMSTELLAND 2008 VOGELWERKGROEP OUDERKERK WERKGROEP WEIDEVOGELS IVN AMSTELVEEN AGRARISCHE NATUURVERENIGING DE AMSTEL Colofon Samenstelling en foto s: Mark

Nadere informatie

De kern ligt bij plasdras

De kern ligt bij plasdras 7-3-2014 Inleiding presentatie Weidevogelbeheer Vereniging Noardlike Fryske Wâlden Weidevogelaantallen 2009-2012 Plasdras voor meer weidevogels Netwerken voor vitale populaties De kern ligt bij plasdras

Nadere informatie

Weide vogel balans 2013

Weide vogel balans 2013 Weide vogel balans 2013 B Weide vogel balans 2013 Inhoud Inleiding 3 1. Broedpaaraantallen 4 2. Verspreiding 8 3. Reproductie 12 4. Kuikenoverleving 18 5. Beheer 22 6. Financiën 28 7. Onderzoek 30 Colofon

Nadere informatie

JAARVERSLAG WEIDEVOGELBESCHERMING IN AMSTELLAND

JAARVERSLAG WEIDEVOGELBESCHERMING IN AMSTELLAND JAARVERSLAG WEIDEVOGELBESCHERMING IN AMSTELLAND 2013 Werkgroep Weidevogelbescherming IVN Amstelveen Vogelwerkgroep Ouderkerk ANV De Amstel en erfvogels 0 Inhoudsopgave 1. Weersverloop voorjaar 2013 2 2.

Nadere informatie

Weidevogels en predatie. Wolf Teunissen Paul Goedhart Hans Schekkerman Maja Roodbergen

Weidevogels en predatie. Wolf Teunissen Paul Goedhart Hans Schekkerman Maja Roodbergen Weidevogels en predatie Wolf Teunissen Paul Goedhart Hans Schekkerman Maja Roodbergen kievit grutto tureluur wulp watersnip kemphaan scholekster slobeend krakeend kuifeend zomertaling tafeleend wintertaling

Nadere informatie

Nieuwsbrief algemeen

Nieuwsbrief algemeen Nieuwsbrief algemeen 207. Terugblik 20 Leden In 20 telde de vereniging 2 leden, waaronder vrijwilligers en praktiserende veehouders. De weidevogelpas: Om zich te kunnen legitimeren als door de Vereniging

Nadere informatie

JAARVERSLAG WEIDEVOGELBESCHERMING IN AMSTELLAND. Werkgroep Weidevogelbescherming IVN Amstelveen Vogelwerkgroep Ouderkerk ANV De Amstel

JAARVERSLAG WEIDEVOGELBESCHERMING IN AMSTELLAND. Werkgroep Weidevogelbescherming IVN Amstelveen Vogelwerkgroep Ouderkerk ANV De Amstel JAARVERSLAG WEIDEVOGELBESCHERMING IN AMSTELLAND 2012 Werkgroep Weidevogelbescherming IVN Amstelveen Vogelwerkgroep Ouderkerk ANV De Amstel 0 1 1. Weersverloop voorjaar 2012 Het voorjaar van 2012 was zacht

Nadere informatie

WEIDEVOGELS LOPIKERWAARD

WEIDEVOGELS LOPIKERWAARD WEIDEVOGELS LOPIKERWAARD 214 Er is goed nieuws en er is slecht nieuws WEIDEVOGELS LOPIKERWAARD 214: ER IS GOED NIEUWS EN ER IS SLECHT NIEUWS Sinds 211 telt DNatuur voor ANV Lopikerwaard hoeveel Grutto

Nadere informatie

Handleiding BTS-telling

Handleiding BTS-telling Handleiding BTS-telling De BTS-telling is één van de drie methodieken die worden ingezet bij de beheermonitoring van weidevogels: het verzamelen van weidevogelgegevens voor een zo effectief mogelijk weidevogelbeheer

Nadere informatie

Weidevogels en predatie: een literatuuroverzicht

Weidevogels en predatie: een literatuuroverzicht Weidevogels en predatie: een literatuuroverzicht Weidevogels en predatie: een literatuuroverzicht i o o o o o ii A&W-rapport 1448 o o o Weidevogels en predatie: een literatuuroverzicht iii Weidevogels

Nadere informatie

ONDERZOEK WEIDEVOGELBEHEER IN HET RESERVAATSGEBIED GIETHOORN-WANNEPERVEEN XXI I (2010) O.H. Brandsma

ONDERZOEK WEIDEVOGELBEHEER IN HET RESERVAATSGEBIED GIETHOORN-WANNEPERVEEN XXI I (2010) O.H. Brandsma ONDERZOEK WEIDEVOGELBEHEER IN HET RESERVAATSGEBIED GIETHOORN-WANNEPERVEEN XXI I (21) O.H. Brandsma 1 2 ONDERZOEK WEIDEVOGELBEHEER IN HET RESERVAATSGEBIED GIETHOORN-WANNEPERVEEN XXII (21) Drs. O.H. Brandsma

Nadere informatie

Fig. 4.3a. Dichtheden weidevogels in het reservaatsgebied Giethoorn-Wanneperveen 1987-2010 (229 ha)

Fig. 4.3a. Dichtheden weidevogels in het reservaatsgebied Giethoorn-Wanneperveen 1987-2010 (229 ha) Lichte groei weidevogelstand Giethoorn-Wanneperveen in 2010 Obe Brandsma De belangrijkste resultaten samengevat: Het onderzoeksgebied Giethoorn-Wanneperveen (229 ha) is één van de weinige gebieden in Nederland

Nadere informatie

april 2011 natuur bos landschap Prunus bestrijden, het kan! Groene lobby in Den Haag 100 jaar Veluwezoom april 2011

april 2011 natuur bos landschap Prunus bestrijden, het kan! Groene lobby in Den Haag 100 jaar Veluwezoom april 2011 april 2011 natuur bos landschap Prunus bestrijden, het kan! Groene lobby in Den Haag 100 jaar Veluwezoom april 2011 1 uit de wetenschap Ruimtelijke samenhang grondgebruik bepalend voor succes grutto In

Nadere informatie

JAARVERSLAG WEIDEVOGELS EN ERFVOGELS AMSTELLAND 2016

JAARVERSLAG WEIDEVOGELS EN ERFVOGELS AMSTELLAND 2016 JAARVERSLAG WEIDEVOGELS EN ERFVOGELS AMSTELLAND 2016 Werkgroep Weidevogelbescherming IVN Amstelveen ANV De Amstel 0 1 Inhoudsopgave 1. Weersverloop voorjaar 2016 2 2. Vinddata eerste eieren van weidevogels

Nadere informatie

Terugkijken op De wondere wereld van de weidevogels!

Terugkijken op De wondere wereld van de weidevogels! Programma: 09.30 uur Inloop 10.00 uur Opening door Arjan Vriend, directeur Stichting Landschapsbeheer Gelderland 10.10 uur Resultaten en ontwikkelingen in de vrijwillige boerenlandvogelbescherming in Gelderland

Nadere informatie

Kraaiachtigen een bedreiging voor weidevogels? Attie F. Bos Pim Vugteveen

Kraaiachtigen een bedreiging voor weidevogels? Attie F. Bos Pim Vugteveen Rijksuniversiteit Groningen Wetenschapswinkel Biologie Rapport 67 Kraaiachtigen een bedreiging voor weidevogels? Een literatuuronderzoek naar de rol van kraaiachtigen als predator en de invloed daarvan

Nadere informatie

WEIDEVOGELS RESULTATEN 2011 TOTAAL

WEIDEVOGELS RESULTATEN 2011 TOTAAL WEIDEVOGELS RESULTATEN 211 TOTAAL A. Weidevogelmeetnet Overijssel van 1994 tot en met 211 Het gaat nog steeds niet goed met de weidevogels. De al jarenlang neerwaartse trend blijft doorgaan. Positief is

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. Tureluurnest op maïsakker. Weidevogelwerkgroep "De Marel" Bunschoten-Spakenburg jaarverslag 2009

Jaarverslag 2009. Tureluurnest op maïsakker. Weidevogelwerkgroep De Marel Bunschoten-Spakenburg jaarverslag 2009 Pagina 1 Colofon Tureluurnest op maïsakker Weidevogelwerkgroep "De Marel" Bunschoten-Spakenburg jaarverslag 29 "De Marel" is een oudhollandse benaming voor grutto en betekent: "Boodschapper van het nieuwe

Nadere informatie

Weidevogelbescherming 2011 Zutphen en omstreken

Weidevogelbescherming 2011 Zutphen en omstreken Weidevogelbescherming 2011 Zutphen en omstreken Net als in 2010 beperkt dit verslag van de weidevogelbescherming zich niet tot de Tichelbeekse Waarden, maar nemen we de activiteiten binnen de hele gemeente

Nadere informatie

Agrarisch Natuurbeheer: wat kost het, wat levert het op, hoe kan het beter? David Kleijn

Agrarisch Natuurbeheer: wat kost het, wat levert het op, hoe kan het beter? David Kleijn Agrarisch Natuurbeheer: wat kost het, wat levert het op, hoe kan het beter? David Kleijn Landbouwgebied Productie van voedsel en grondstoffen Natuur op boerenland Intensivering van landbouw Agrarisch natuurbeheer

Nadere informatie

Weidevogel beheer Spaarnwoude Andries Kamstra & Mark Kuiper

Weidevogel beheer Spaarnwoude Andries Kamstra & Mark Kuiper Weidevogel beheer Spaarnwoude 2017 Andries Kamstra & Mark Kuiper Inhoud 1. Gebied en beheer... 3 2. Weidevogelstand... 4 3. Nestbescherming en broedsucces... 7 4. Randfactoren... 9 4.1 Predatie... 9 4.2

Nadere informatie

Recente aantalontwikkeling van weidevogels in Nederland

Recente aantalontwikkeling van weidevogels in Nederland Het gaat goed met de broedvogels in Nederland. Het absolute aantal vogels neemt nog jaarlijks toe. Vooral de algemeen voorkomende soorten zijn hiervoor verantwoordelijk. Veel van de soorten die specifieke

Nadere informatie

Weidevogelinventarisatie ANV De Amstel 2009

Weidevogelinventarisatie ANV De Amstel 2009 Weidevogelinventarisatie ANV De Amstel 2009 CONCEPT juli Opdrachtgevers: ANV De Amstel Landschap Noord-Holland Uitvoering: NatuurBeleven bv René Reekers Ton Rewijk Mark Kuiper e.a. Van der Goes en Groot

Nadere informatie

weidevogelmozaïekbeheer in Noord-Nederland In deze rapportage: Introductie 2 Weidevogelmozaïekbeheer Methodiek 4 Resultaten 5 Conclusies 14

weidevogelmozaïekbeheer in Noord-Nederland In deze rapportage: Introductie 2 Weidevogelmozaïekbeheer Methodiek 4 Resultaten 5 Conclusies 14 In deze rapportage: Introductie 2 Weidevogelmozaïekbeheer 3 weidevogelmozaïekbeheer in Noord-Nederland Methodiek 4 Resultaten 5 Conclusies 14 Literatuur 15 Resultaten Introductie De omvang van de weidevogelpopulatie

Nadere informatie

Berekening van het reproductiesucces in collectieve weidevogelgebieden aan de hand van de alarmtellingen

Berekening van het reproductiesucces in collectieve weidevogelgebieden aan de hand van de alarmtellingen Reproductiesucces van de grutto, tureluur en wulp in Noord-Brabant Berekening van het reproductiesucces in collectieve weidevogelgebieden aan de hand van de alarmtellingen Eindrapport Janneke Scholten

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2009 WEIDEVOGELBESCHERMING EN WEIDEVOGELBEHEER IN HET WERKGEBIED VAN ANV DE AMSTEL AGRARISCHE NATUURVERENIGING "DE AMSTEL"

JAARVERSLAG 2009 WEIDEVOGELBESCHERMING EN WEIDEVOGELBEHEER IN HET WERKGEBIED VAN ANV DE AMSTEL AGRARISCHE NATUURVERENIGING DE AMSTEL WEIDEVOGELBESCHERMING EN WEIDEVOGELBEHEER IN HET WERKGEBIED VAN ANV DE AMSTEL AGRARISCHE NATUURVERENIGING "DE AMSTEL" VOGELWERKGROEP OUDERKERK WERKGROEP WEIDEVOGELBESCHERMING IVN-AMSTELVEEN Samenstelling

Nadere informatie

WEIDEVOGELS IN HET REITDIEPGEBIED 2011

WEIDEVOGELS IN HET REITDIEPGEBIED 2011 WEIDEVOGELS IN HET REITDIEPGEBIED 2011 Colofon Tekst en foto s : H. Feenstra Wijze van citeren: Feenstra H. Weidevogels in het Reitdiepgebied 2011. Bureau Vogelinventarisatie De Kraanvogel 2011/11. Fochteloo.

Nadere informatie

GEVONDEN EIEREN. Behoorlijke daling aantal broedparen kievit

GEVONDEN EIEREN. Behoorlijke daling aantal broedparen kievit 5. DE WEIDEVOGELRESULTATEN PER AFDELING Afdeling Fleringen : BROEDPAREN Kievit 52 38 51 27 172 >96 >79 >43 19 15 Grutto 5 5 2 2 8 7 >4 4-1 Scholekster 8 8 5 5 13 13 2 10 2 1 Wulp 2 2 1 2-7 - 3 1 1 Tureluur

Nadere informatie

Greppel plas dras op Texel. Resultaten van een driejarig experiment

Greppel plas dras op Texel. Resultaten van een driejarig experiment Greppel plas dras op Texel Resultaten van een driejarig experiment ANLV De Lieuw Texel Siebold van Breukelen September 2015 ANLV De Lieuw Texel - Ottersaat 5-1792 CC Oudeschild - tel 0222 314072 -E mail

Nadere informatie

Provinciaal weidevogelonderzoek in de regio Amstel-, Gooi- en Vechtstreek Uit het Jaarboek Weidevogels 2007

Provinciaal weidevogelonderzoek in de regio Amstel-, Gooi- en Vechtstreek Uit het Jaarboek Weidevogels 2007 Provinciaal weidevogelonderzoek in de regio Amstel-, Gooi- en Vechtstreek Uit het Jaarboek Weidevogels 2007 Inleiding In 2005 verschenen alarmerende berichten over een snelle teruggang van weidevogels

Nadere informatie

Jaarverslag Weidevogelbescherming en -beheer in Nederland 2005

Jaarverslag Weidevogelbescherming en -beheer in Nederland 2005 Jaarverslag Weidevogelbescherming en -beheer in Nederland 25 Tekst Aad van Paassen en Wanne Roetemeijer Redactie Paul Jacobs Foto s Mark Kuiper en Aad van Paassen Grafische vormgeving Studio Hans Lemmens,

Nadere informatie

2013 wordt het jaar van de Patrijs.

2013 wordt het jaar van de Patrijs. 2013 wordt het jaar van de Patrijs. 1 Waarom? De soort kwam vroeger in grote aantallen voor in NL; er werd zelfs op gejaagd (en in sommige landen nog steeds) Bijna iedereen heeft de vogel wel eens gezien

Nadere informatie

Argumenten waarom it ljipaaisykjen van groot ecologisch en maatschappelijk belang is

Argumenten waarom it ljipaaisykjen van groot ecologisch en maatschappelijk belang is Argumenten waarom it ljipaaisykjen van groot ecologisch en maatschappelijk belang is Het is bijzonder onverstandig om te stoppen met it ljipaaisykjen. Daar ligt een aantal factoren aan ten grondslag. Belangrijk

Nadere informatie

Weidevogelbescherming Spaarndam/Haarlemmerliede. Spaarndam/Haarlemmerliede in het voorjaar van 2010

Weidevogelbescherming Spaarndam/Haarlemmerliede. Spaarndam/Haarlemmerliede in het voorjaar van 2010 Weidevogelbescherming 2010 Spaarndam/Haarlemmerliede Martin Ikelaar In dit artikel gaan we in op de activiteiten van de vrijwilligers weidevogelbescherming Spaarndam/Haarlemmerliede in het voorjaar van

Nadere informatie

Soort Aantal broedparen

Soort Aantal broedparen 4. WEIDEVOGELS 212 totaaloverzicht Het spookbeeld dat de weidevogels in Twente verloren dreigen te gaan, krijgt steeds meer vorm. Het gaat de laatste jaren hard achteruit met onze vogels. Weidevogelseizoen

Nadere informatie

Samen werken aan weidevogelbeheer

Samen werken aan weidevogelbeheer Samen werken aan weidevogelbeheer Sleutels tot succes Samen werken aan weidevogelbeheer Sleutels tot succes Landelijk gaan de weidevogels nog steeds achteruit. Maar er zijn plaatsen in Nederland waar het

Nadere informatie

weidevogelbeheer 2013 in ha

weidevogelbeheer 2013 in ha Weidevogelbalans Hierbij de Weidevogelbalans met een overzicht van zoveel mogelijk basisgetallen over de weidevogels en het weidevogelbeheer binnen onze ANV De Súdwesthoeke. Deze verkorte versie laat de

Nadere informatie

WEIDEVOGELINVENTARISATIE EN ADVIES TOEKOMSTIG BEHEER WATERBERGING WOUDSE POLDER MIDDEN DELFLAND 2016

WEIDEVOGELINVENTARISATIE EN ADVIES TOEKOMSTIG BEHEER WATERBERGING WOUDSE POLDER MIDDEN DELFLAND 2016 WEIDEVOGELINVENTARISATIE EN ADVIES TOEKOMSTIG BEHEER WATERBERGING WOUDSE POLDER MIDDEN DELFLAND 2016 Opdrachtgever: Auteur: Datum: Hoogheemraadschap van Delfland Ferry van der Lans 17 juli 2016 I N H O

Nadere informatie

Methodes monitoring weidevogels

Methodes monitoring weidevogels Methodes monitoring weidevogels ond/2008/02 Freek Nijland 1 Hans Schekkerman 2, 3 Wolf Teunissen 2, a 1 Bureau N 2 SOVON Vogelonderzoek Nederland 3 Vogeltrekstation a correspondentie auteur COLOFON SOVON

Nadere informatie

Rapportage natuurbeheer. Weidevogels. Stichting Agrarische Bedrijven Spaarnwoude (SAS) Melkveebedrijf de Ettingen Zoogkoeienbedrijf de Koningshoeve

Rapportage natuurbeheer. Weidevogels. Stichting Agrarische Bedrijven Spaarnwoude (SAS) Melkveebedrijf de Ettingen Zoogkoeienbedrijf de Koningshoeve Rapportage natuurbeheer Weidevogels Stichting Agrarische Bedrijven Spaarnwoude (SAS) Melkveebedrijf de Ettingen Zoogkoeienbedrijf de Koningshoeve 2015 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Weidevogels... 5 2.a.

Nadere informatie

Broedsucces van de Grutto in drie gebieden met verbeterd mozaïekbeheer

Broedsucces van de Grutto in drie gebieden met verbeterd mozaïekbeheer Broedsucces van de Grutto in drie gebieden met verbeterd mozaïekbeheer Wolf Teunissen, Frank Willems & Frank Majoor SOVON-onderzoeksrapport 2007/06 Dit rapport is samengesteld in opdracht van Landschapsbeheer

Nadere informatie

Vrijwillige Weidevogelbescherming Gelderland Jaarverslag 2012

Vrijwillige Weidevogelbescherming Gelderland Jaarverslag 2012 Vrijwillige Weidevogelbescherming Gelderland Jaarverslag 2012 Inleiding Weidevogels dragen bij aan de identiteit van het agrarisch cultuurlandschap in Gelderland. We streven naar ruimte voor plant en dier

Nadere informatie

Drie jaar maatregelen ter bescherming van de kievit op bouwlandpercelen

Drie jaar maatregelen ter bescherming van de kievit op bouwlandpercelen Eindrapportage Project Kansen voor de kievit Periode 2012-2014 Drie jaar maatregelen ter bescherming van de kievit op bouwlandpercelen Jochem Sloothaak & Marjolein Smolders Oktober 2014 Eindrapportage

Nadere informatie

JAAROVERZICHT WEIDEVOGELWERKGROEP NOOTDORP LEIDSCHENDAM (WGNL)

JAAROVERZICHT WEIDEVOGELWERKGROEP NOOTDORP LEIDSCHENDAM (WGNL) JAAROVERZICHT WEIDEVOGELWERKGROEP NOOTDORP LEIDSCHENDAM (WGNL) SEIZOEN 215 Inhoudsopgave Weidevogelseizoen 215...1 Het weer tijdens het broedseizoen...1 Maart...1 April...1 Mei...2 Juni...2 De eerste eivondsten...2

Nadere informatie

PROTOCOL BEHEERMONITORING WEIDEVOGELS

PROTOCOL BEHEERMONITORING WEIDEVOGELS STICHTING COLLECTIEF AGRARISCH NATUURBEHEER PROTOCOL BEHEERMONITORING WEIDEVOGELS VERSIE 25 MAART 2015 DIT PROTOCOL IS MEDE EEN PRODUCT VAN: Het protocol in kort bestek Een professionele monitoring is

Nadere informatie

LEREND BEHEREN KWALITEITSBEWAKING COLLECTIEVE BEHEERPLANNEN HANDLEIDING VOOR GEBIEDSCOÖRDINATOREN EN AGRARISCHE NATUURVERENIGINGEN. Haarlem, juli 2012

LEREND BEHEREN KWALITEITSBEWAKING COLLECTIEVE BEHEERPLANNEN HANDLEIDING VOOR GEBIEDSCOÖRDINATOREN EN AGRARISCHE NATUURVERENIGINGEN. Haarlem, juli 2012 LEREND BEHEREN KWALITEITSBEWAKING COLLECTIEVE BEHEERPLANNEN HANDLEIDING VOOR GEBIEDSCOÖRDINATOREN EN AGRARISCHE NATUURVERENIGINGEN Haarlem, juli 2012 Veelzijdig Boerenland Mark Kuiper Astrid Manhoudt José

Nadere informatie

WEIDEVOGELS IN DE VOSSE- EN WEERLANERPOLDER

WEIDEVOGELS IN DE VOSSE- EN WEERLANERPOLDER RAPPORTAGE 341503 WEIDEVOGELS IN DE VOSSE- EN WEERLANERPOLDER Kort rapport Inventarisaties en alarmtellingen 2014 en 2015 Arjan van Duijvenboden September 2015 Inhoudsopgave Inleiding 3 Weidevogelmonitoring:

Nadere informatie

Hoe kunt u meedoen? Help

Hoe kunt u meedoen? Help Agrariërs Weidevogelwerkgroepen snest Gemeenten Weidevogelwerkgroep Binnenveld-Oost, Weidevogelwerkgroep Binnenveld-West, de initiatiefnemers van het Weidevogelplan WERV-gemeenten Wageningen, Ede, Rhenen

Nadere informatie

WEIDEVOGELINVENTARISATIE EN ADVIES TOEKOMSTIG BEHEER WATERBERGING WOUDSE POLDER MIDDEN DELFLAND 2015

WEIDEVOGELINVENTARISATIE EN ADVIES TOEKOMSTIG BEHEER WATERBERGING WOUDSE POLDER MIDDEN DELFLAND 2015 WEIDEVOGELINVENTARISATIE EN ADVIES TOEKOMSTIG BEHEER WATERBERGING WOUDSE POLDER MIDDEN DELFLAND 2015 Opdrachtgever: Auteur: Datum: Hoogheemraadschap van Delfland Ferry van der Lans 10 augustus 2015 I N

Nadere informatie

in de Krommenieër Woudpolder, Weijenbus en Vroonmeer, Polder de Zeevang-West, en Waterland-Oost in 2009

in de Krommenieër Woudpolder, Weijenbus en Vroonmeer, Polder de Zeevang-West, en Waterland-Oost in 2009 Grutto s in de Krommenieër Woudpolder, Weijenbus en Vroonmeer, Polder de Zeevang-West, en Waterland-Oost in 2009 Resultaten Alarmtellingen Niels Raes, Dorien Hoogeboom, Theo Baas, Frank Visbeen & Kees

Nadere informatie

Op Europees niveau is de soort in de periode 1980-2011 met 52% afgenomen, en ten opzichte van 1990 met 6%.

Op Europees niveau is de soort in de periode 1980-2011 met 52% afgenomen, en ten opzichte van 1990 met 6%. 1 De spreeuwenstand gaat vanaf eind jaren zeventig achteruit. Over de periode 1984-2012 is de broedpopulatie in Nederland zelfs met gemiddeld 4% per jaar afgenomen. Daardoor resteert momenteel minder dan

Nadere informatie

Wat feitjes rond de duizendste Eempoldertelling

Wat feitjes rond de duizendste Eempoldertelling AANTAL. Wat feitjes rond de duizendste Eempoldertelling Sinds 1973 worden elke veertien dagen de vogels in de westelijke Eempolders geteld. Dat is nu dus al ruim 38 jaar. Wat rekenwerk levert op dat op

Nadere informatie

1-1. f e bruari INVENTARISATIE BROEDVOGELS OP DE GRASLANDKAVELS W 29, W 32. EN W 36 IN OOSTELIJK FLEVOLAND, VOORJAAR door. H.

1-1. f e bruari INVENTARISATIE BROEDVOGELS OP DE GRASLANDKAVELS W 29, W 32. EN W 36 IN OOSTELIJK FLEVOLAND, VOORJAAR door. H. BIBLIOTHEEK IJS~tl Mi: :l,.;(:,loehs...... W E R K D O C U M E N T INVENTARISATIE BROEDVOGELS OP DE GRASLANDKAVELS W 29, W 32. EN W 36 IN OOSTELIJK FLEVOLAND, VOORJAAR 1980 door H. van Elburg 198127 Abw

Nadere informatie

Bijlage 1. Mayfieldberekeningen

Bijlage 1. Mayfieldberekeningen Predatie bij weidevogels Bijlage 1. Mayfieldberekeningen Het berekenen van het uitkomstsucces binnen een gebied door de verhouding succesvolle/niet-succesvolle nesten te bepalen leidt tot een overschatting

Nadere informatie

Actuele verspreiding, trends en broedsucces van Steenuilen in Nederland

Actuele verspreiding, trends en broedsucces van Steenuilen in Nederland Actuele verspreiding, trends en broedsucces van Steenuilen in Nederland Chris van Turnhout (Sovon) Ronald van Harxen, Pascal Stroeken en Theo Boudewijn (STONE) foto: Pete Whieldon Inleiding - Effectieve

Nadere informatie

Weidevogels Liedeweg te Haarlemmerliede

Weidevogels Liedeweg te Haarlemmerliede Weidevogels Liedeweg te Haarlemmerliede Weidevogels Liedeweg te Haarlemmerliede Auteur P.J.H. van der Linden Opdrachtgever Projectnummer Ingen Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude 10.036 juni 2010 foto

Nadere informatie

Naar een goed weidevogelbeheer. Cees Witkamp Senior beleidsmedewerker boerenlandvogels Vogelbescherming Nederland

Naar een goed weidevogelbeheer. Cees Witkamp Senior beleidsmedewerker boerenlandvogels Vogelbescherming Nederland Naar een goed weidevogelbeheer Cees Witkamp Senior beleidsmedewerker boerenlandvogels Vogelbescherming Nederland 1 Even iets over Vogelbescherming o Opgericht 1899 o C. 140.000 leden o C. 65 werknemers

Nadere informatie

Weidevogelbescherming op akkers hoe pakken we het aan?

Weidevogelbescherming op akkers hoe pakken we het aan? Weidevogelbescherming op akkers hoe pakken we het aan? inleiding Iedereen kent het verschijnsel dat kieviten massaal op een maïsperceel broeden. Zeker bouwlandpercelen tussen grasland oefenen een hoge

Nadere informatie

Vogeltrekstation. wetenschappelijke vragen maar heeft ook maatschappelijk nut, jaarcyclus, als overwinterings-gebied

Vogeltrekstation. wetenschappelijke vragen maar heeft ook maatschappelijk nut, jaarcyclus, als overwinterings-gebied Op het Vinkentouwnr. 111 november2007- Nieuw project: Pullen Ringen. Vogeltrekstation In Nederland worden jaarlijks zo n 235 000 vogels van een ring voorzien. Ongeveer een kwart daarvan betreft nestjongen

Nadere informatie

Na het karteren is het zoeken van het

Na het karteren is het zoeken van het BROEDBIOLOGISCH ONDERZOEK Na het karteren is het zoeken van het nest alleen nodig als je tenminste drie maal het nest kan bezoeken voor het meten van het uitkomst- en broedsucces. Bij de nestcontroles

Nadere informatie

!!!!"### " $% + " $% -""!. /"0%. + %"" 1 "" 3 '$ + * + + * +1 5*!! 1"! '!' 5%!.* " " "!.%%"!%%!-8! " $% *8! %! 9: $% !$!!

!!!!###  $% +  $% -!. /0%. + % 1  3 '$ + * + + * +1 5*!! 1! '!' 5%!.*   !.%%!%%!-8!  $% *8! %! 9: $% !$!! 1 !!!!"### #$% $% &'() " $% %""*$ +, " $% %""* -""!. /"0%.!*% + %"" 1 "" 2 3 '$ + * + " $% + + * ++ 4""% +1 5*!! +2 4""*! 1"! '!' '() $""" '()6 "%##!& 4&*!7 5%!.* " " "!.%%"!%%!-8!!'() 8%!!""" %"" $% *8!

Nadere informatie

Jaarverslag Weidevogelbescherming en -beheer in Nederland LBN_JVWV06_Om_def.indd :10:18

Jaarverslag Weidevogelbescherming en -beheer in Nederland LBN_JVWV06_Om_def.indd :10:18 Jaarverslag Weidevogelbescherming en -beheer in Nederland 2006 LBN_JVWV06_Om_def.indd 3 04-10-2007 10:10:18 Tekst Frans Parmentier en Aad van Paassen Foto s André G. Duiven (Columba Fotografie), Ernst

Nadere informatie

Nederland Weidevogelrijk; kwaliteit weidevogelmozaïek pilotgebieden 2007

Nederland Weidevogelrijk; kwaliteit weidevogelmozaïek pilotgebieden 2007 Nederland Weidevogelrijk; kwaliteit weidevogelmozaïek pilotgebieden 27 A.G.M. Schotman H.A.M. Meeuwsen M.A. Kiers Th.C.P. Melman Alterra-rapport 156, ISSN 1566-7197 Nederland Weidevogelrijk; kwaliteit

Nadere informatie

Notitie Weidevogels Noord-Holland, 20 mei 2010

Notitie Weidevogels Noord-Holland, 20 mei 2010 Notitie Weidevogels Noord-Holland, 20 mei 2010 Kees (C.) J.G. Scharringa, 19 mei 2010 Inleiding De notitie geeft beknopte informatie over de verspreiding, aantallen en trends van weidevogels in Noord-Holland

Nadere informatie

Weidevogels monitoring Polderpark Oostpolder 2014-2016. verslag, conclusies en aanbevelingen 2014

Weidevogels monitoring Polderpark Oostpolder 2014-2016. verslag, conclusies en aanbevelingen 2014 Broedende weidevogels in de Oostpolder van Gouda nu en in de toekomst Weidevogels monitoring Polderpark Oostpolder 2014-2016 verslag, conclusies en aanbevelingen 2014 Komen er wel broedende weidevogels

Nadere informatie

Even (nou even..) bijpraten

Even (nou even..) bijpraten Even (nou even..) bijpraten Reageren? info@collectiefnhz.nl Meer informatie, ook persoonlijke documenten: www.collectiefnhz.nl Beste leden van Collectief Noord-Holland Zuid, De drukke tijd is voor iedereen

Nadere informatie

Weidevogels in een aantal gebieden in Overijssel in 2010. Inventarisatie van weidevogels in negen kerngebieden

Weidevogels in een aantal gebieden in Overijssel in 2010. Inventarisatie van weidevogels in negen kerngebieden Weidevogels in een aantal gebieden in Overijssel in 2010 Inventarisatie van weidevogels in negen kerngebieden COLOFON Titel: Weidevogels in een aantal gebieden in Overijssel in 2010 Subtitel: Inventarisatie

Nadere informatie

RESULTATEN WEIDEVOGELS 2014 NATUUR-EN VOGELWERKGROEP DE GRUTTO. Inleiding

RESULTATEN WEIDEVOGELS 2014 NATUUR-EN VOGELWERKGROEP DE GRUTTO. Inleiding 88 2 6 8 2 2 26 28 2 2 RESULTATEN WEIDEVOGELS 2 NATUUR-EN VOGELWERKGROEP DE GRUTTO Inleiding Het voorjaar 2 was in tegenstelling tot het droge en koude voorjaar van 23, voor de weidevogels een gunstig

Nadere informatie

WEIDEVOGELRESULTATEN PER AFDELING 2016 NATUUR-EN VOGELWERKGROEP DE GRUTTO

WEIDEVOGELRESULTATEN PER AFDELING 2016 NATUUR-EN VOGELWERKGROEP DE GRUTTO WEIDEVOGELRESULTATEN PER AFDELING 2016 NATUUR-EN VOGELWERKGROEP DE GRUTTO Afdeling Deurningen/Hengelo Vergelijking resultaten 2016 en 2015 Kievit 20 11 20 11 - - - - - - Grutto 0 0-0 - 0-0 - 0 Scholekster

Nadere informatie

Greppelplasdras Marense Kooi. Verslag monitoring periode Jochem Sloothaak

Greppelplasdras Marense Kooi. Verslag monitoring periode Jochem Sloothaak Greppelplasdras Marense Kooi Verslag monitoring periode 2011-2015 Jochem Sloothaak Juni 2016 Eind 2011 is in zeer korte tijd de inrichting uitgevoerd voor een plasdrasperceel met golfplaatstructuur in

Nadere informatie

Historische Boerenzwaluwgegevens ondergebracht in het Meetnet Nestkaarten

Historische Boerenzwaluwgegevens ondergebracht in het Meetnet Nestkaarten 1 Historische Boerenzwaluwgegevens ondergebracht in het Meetnet Nestkaarten Chris van Turnhout, SOVON, dec 09 In de jaren 90 is in het kader van het internationale European Swallow Project, en nationale

Nadere informatie

De Boomvalk (Baumfalke) in Midden-Limburg

De Boomvalk (Baumfalke) in Midden-Limburg De Boomvalk (Baumfalke) in Midden-Limburg Populatiedynamiek in een Nederlands kerngebied Henk Beckers (Vogelwacht Limburg) Scipio van Lierop (Van Lierop Natuuradvies & Onderzoek) Uiterlijke kenmerken Habitat

Nadere informatie

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van A.H.K. van Viegen (Partij voor de Dieren) (d.d. 2 november 2010) Nummer 2411

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van A.H.K. van Viegen (Partij voor de Dieren) (d.d. 2 november 2010) Nummer 2411 van Gedeputeerde Staten op vragen van A.H.K. van Viegen (Partij voor de Dieren) (d.d. 2 november 2010) Nummer 2411 Onderwerp Afschot kraaien en vossen Aan de leden van Provinciale Staten Toelichting vragensteller

Nadere informatie

Integrale gebiedsmonitoring weidevogelbeheer

Integrale gebiedsmonitoring weidevogelbeheer SOVON Vogelonderzoek Nederland Rijksstraatweg 178 6573 DG Beek-Ubbergen T (024) 684 81 11 F (024) 684 81 22 E info@sovon.nl I www.sovon.nl Op de ontwikkeling van de weidevogelstand zijn veel factoren van

Nadere informatie

(nestkastenproject) Golfbaan Welschap

(nestkastenproject) Golfbaan Welschap (nestkastenproject) Golfbaan Welschap 4 Nestkastenverslag Golfbaan Welschap, 27 Wil de Veer In het voorjaar werd samen met diverse vrijwilligers begonnen met de noodzakelijke schoonmaak van de nestkasten.

Nadere informatie

Veenweiden steeds belangrijker voor Zwarte sterns in Zuid-Holland. Verslag van monitoring van aantallen en broedsucces in 2013

Veenweiden steeds belangrijker voor Zwarte sterns in Zuid-Holland. Verslag van monitoring van aantallen en broedsucces in 2013 Veenweiden steeds belangrijker voor Zwarte sterns in Zuid-Holland Verslag van monitoring van aantallen en broedsucces in 2013 Veenweiden steeds belangrijker voor Zwarte sterns in Zuid-Holland Verslag

Nadere informatie

Predatie bij weidevogels

Predatie bij weidevogels Predatie bij weidevogels Op zoek naar de mogelijke effecten van predatie op de weidevogelstand Uitgebreide samenvatting Wolf Teunissen Hans Schekkerman Frank Willems Colofon Sovon Vogelonderzoek Nederland,

Nadere informatie

legsels. Het uitkomen van de eieren begon

legsels. Het uitkomen van de eieren begon Voorlopige resultaten ringonderzoek bij Kieviten-pulli 1993. Projekt Roodkerk Noord (Vrs Menork) Willem Bil & Jack Schuurs (zie ook voorlopig onderzoeksresultaat 1992 OHV-dec 92) Probleemstelling Het onderzoek

Nadere informatie

De ondergang van een rijk weidevogelgebied

De ondergang van een rijk weidevogelgebied De ondergang van een rijk weidevogelgebied in Hillegom Vosse- en Weerlanerpolder Tussen Hillegom en Bennebroek ligt een nog mooi veenweidegebied met een uitzonderlijk hoge weidevogelstand. Het gebied is

Nadere informatie

Ganzen populaties en beheer. Julia Stahl Berend Voslamber

Ganzen populaties en beheer. Julia Stahl Berend Voslamber Ganzen populaties en beheer Julia Stahl Berend Voslamber Monitoring van vogels Wetenschappelijk onderzoek Meetnetten Watervogels Broedvogels Kolonievogels Slaapplaatstellingen Coördinatie van vrijwilligers

Nadere informatie

Symposium Op reis op de Boschplaat, 30 mei 2017 Over (broed)vogels in veranderende landschappen

Symposium Op reis op de Boschplaat, 30 mei 2017 Over (broed)vogels in veranderende landschappen Symposium Op reis op de Boschplaat, 30 mei 2017 Over (broed)vogels in veranderende landschappen Kees Koffijberg Sovon Vogelonderzoek Nederland 2 / 23 Boschplaat op reis, 30.05.2017 Vogels zijn belangrijke

Nadere informatie

Nieuwsbrief 18. november Van de voorzitter. Resultaten vrijwillig weidevogelbeheer in het Binnenveld 2016

Nieuwsbrief 18. november Van de voorzitter. Resultaten vrijwillig weidevogelbeheer in het Binnenveld 2016 Van de voorzitter Nieuwsbrief 18 We hebben als bestuur besloten om minder te vergaderen, de helft, en meer te doen met e-mail. Reden is dat informatie vaak al bekend is via e-mail en andere media en dat

Nadere informatie

KERKUILEN WERKGROEP TWENTE

KERKUILEN WERKGROEP TWENTE KERKUILEN WERKGROEP TWENTE Broedseizoen kerkuil De start van het broedseizoen kerkuilen was zeer verrassend. Rond half maart werd er op een locatie in Oud-Ootmarsum een nestkast aangetroffen met daarin

Nadere informatie

Weidevogels in Noord-Holland Jaarboek 2010

Weidevogels in Noord-Holland Jaarboek 2010 foto: astrid kant Weidevogels in Jaarboek Landschap Postbus 57 9 AG Castricum Tel. 88-6 www.landschapnoordholland.nl info@landschapnoordholland.nl GEDRUKT OP FSC PAPIER Keurmerk voor verantwoorde fondsenwervingen

Nadere informatie

WEIDEVOGELS IN DE PAPENWEGSE EN ZUIDWIJKSE POLDER IN 2014

WEIDEVOGELS IN DE PAPENWEGSE EN ZUIDWIJKSE POLDER IN 2014 WEIDEVOGELS IN DE PAPENWEGSE EN ZUIDWIJKSE POLDER IN 2014 BMP-inventarisatie 2014 in opdracht van de Stichting Twickel Foto: Aletta de Ruiter Den Haag, augustus 2014 Natuuronderzoeksbureau Remeeus 1 INHOUD

Nadere informatie

De grutto populatie in Skriezekrite Idzegea 2012-2014, in vergelijking met de rest van de Friese Zuidwesthoek

De grutto populatie in Skriezekrite Idzegea 2012-2014, in vergelijking met de rest van de Friese Zuidwesthoek De grutto populatie in Skriezekrite Idzegea 2012-2014, in vergelijking met de rest van de Friese Zuidwesthoek Rosemarie Kentie, Haije Valkema, Egbert van der Velde, Jos Hooijmeijer & Theunis Piersma De

Nadere informatie

Samenwerking. In elk gebied anders

Samenwerking. In elk gebied anders Samenwerking In elk gebied anders Samenwerking, voor weidevogels Elk gebied kent zijn eigen mensen, zijn eigen geschiedenis en zijn eigen (on)mogelijkheden. Daarom verloopt het proces tot samenwerking

Nadere informatie

Weidevogelvisie Provincie Utrecht

Weidevogelvisie Provincie Utrecht Weidevogelvisie Provincie Utrecht Weidevogelvisie Provincie Utrecht 1 Colofon Uitgave Provincie Utrecht, januari 2012 Vormgeving/DTP Del Puerto Design Grafische begeleiding MultiMediaCentrum provincie

Nadere informatie

Weidevogelpact Midden-Delfland

Weidevogelpact Midden-Delfland Weidevogelpact Midden-Delfland Midden-Delfland is van oudsher een goed weidevogelgebied. Maar ook in dit open veenweidegebied is het aantal weidevogels fors afgenomen: de populaties grutto, kievit en tureluur

Nadere informatie

Er zijn drie tellingen waaraan u mee kunt doen. Deze tellingen staan los van elkaar dus u kunt zelf bepalen aan welke tellingen u mee wilt doen.

Er zijn drie tellingen waaraan u mee kunt doen. Deze tellingen staan los van elkaar dus u kunt zelf bepalen aan welke tellingen u mee wilt doen. Handleiding tellingen Er zijn drie tellingen waaraan u mee kunt doen. Deze tellingen staan los van elkaar dus u kunt zelf bepalen aan welke tellingen u mee wilt doen. Als er onduidelijkheden zijn over

Nadere informatie

Grutto Onderzoek Workumerwaard

Grutto Onderzoek Workumerwaard Grutto Onderzoek Workumerwaard Nieuwsbrief 2004 Onderzoek Er is geen vogelsoort waarvoor Nederland internationaal zo n essentiële rol speelt als de Grutto. Lange tijd broedde niet minder dan 80% van de

Nadere informatie

Weidevogelbescherming ~ jaarverslag 2012. Staphorsterveld

Weidevogelbescherming ~ jaarverslag 2012. Staphorsterveld Weidevogelbescherming ~ jaarverslag 2012 Staphorsterveld 1 Contactgegevens Agrarische Natuurvereniging Horst en Maten Postweg 2, 7951 KT Staphorst T: 06-55556812 E: info@anvhorstenmaten.nl I: www.anvhorstenmaten.nl

Nadere informatie

BoerenlandvogelNIEUWS

BoerenlandvogelNIEUWS BoerenlandvogelNIEUWS Nieuwsbrief Februari 2016 Vrijwillige Weidevogelbescherming Gelderland Jaarverslag 2015 In deze nieuwsbrief: Inleiding Werkwijze 2015 Organisatie: - Startdag - Cursussen - Voorlichting

Nadere informatie

Kievit-onderzoek Roodkerk Stand van zaken na vijfde onderzoeksjaar. Willem Bil & Jack Schuurs

Kievit-onderzoek Roodkerk Stand van zaken na vijfde onderzoeksjaar. Willem Bil & Jack Schuurs Kievit-onderzoek Roodkerk 1996. Stand van zaken na vijfde onderzoeksjaar Willem Bil & Jack Schuurs Van dit onderzoek zijn reeds eerdere jaaroverzichten verschenen in OHV 69, 73, 76 en 79. Voor uitvoerige

Nadere informatie

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van. A.H.K. van Viegen (PvdD) (d.d. 6 oktober 2016) Nummer Onderwerp Vossen

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van. A.H.K. van Viegen (PvdD) (d.d. 6 oktober 2016) Nummer Onderwerp Vossen van Gedeputeerde Staten op vragen van A.H.K. van Viegen (PvdD) (d.d. 6 oktober 2016) Nummer 3228 Onderwerp Vossen Aan de leden van Provinciale Staten Toelichting vragensteller In juni 2016 heeft de provincie

Nadere informatie

NATUURNIEUWS DE FRISSE WIND

NATUURNIEUWS DE FRISSE WIND NATUURNIEUWS DE FRISSE WIND Gortdroog voorjaar speelt weidevogels parten, enkele deelgebieden nader bekeken, Grutto s en grutto nesten Grutto nest met 5 eieren gevonden door Tinus Mooy. Het gortdroge voorjaar

Nadere informatie