Ministerie van Economische Zaken. DG Energie en it:not-um Postbus EC Den Haag. 8 juni 2009 ET/EM/ BK/CW/180/ An

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ministerie van Economische Zaken. DG Energie en it:not-um Postbus 20101 2500 EC Den Haag. 8 juni 2009 ET/EM/9096762 BK/CW/180/09090 1An-01-00000-02"

Transcriptie

1 VestIgIng Rijswijk R A A OGL VEND L I NG.F. N 1 1q 41 % Fleminglaan CP Rijswijk Postbus CE Rijswijk Secretariaat Expertisegroepen Exploitatle Ministerie van Economische Zaken DG Energie en it:not-um Postbus EC Den Haag Tel F E exploitatieadeems.n1 www cieems,com '4,rer 8 juni 2009 ET/EM/ BK/CW/180/ An Offerte voor ontwikkeling rekenmodel Warmtewet Geachte Naar aanleiding van uw offerte aanvraag van 29 mei 2009 zenden wij u hierbij onze offerte voor het mede ontwikkelen van een rekenmodel voor de warmtewet. Achtergrond en opbouw offerte De Eerste Kamer heeft op 10 februari 2009 de warmtewet aangenomen. Het Ministerie van Economische Zaken werkt in nauwe samenwerking met de NMa aan de ultvoeringsregelgeving van doze wet. Een belangrijk doel van de uitwerking van de warmtewet is het scheppen van duidelijkheid over en transparantie in de kosten van warmte voor consumenten. Bij de uitvoeringsregelgeving worden daarom de volgende uitgangspunten gehanteerd: 1, transparante, eenvoudige tariefstructuur; 2. juiste balans tussen consumentenbescherming en; 3, levensvatbaarheid warmteprojecten. De warmtewet gaat onder andere uit van het 'niet meer dan anders' NMDA principe en een tweetal artikelen in de wet dienen als basis: Artikel 4: Do wa rmte we t goat uit van het Nie t Meer dan Anders p rinclpo: de maximum finis is geba seerd op de integrale kosten die een verbrulker zou moeten maken voor het verkrljgen van dezelfde hoeveelheid warm te bij het gebruik van gas a ls energiebron. Doze kosten worden bep aa ld me t de rendementsmethode. Artikel 5: Een vergunn inghouder heeft de plich t op een betrouwbare wijzo on tegen redelijke prijzen en voorwaarden en me t inachtnemlng van een goods kwa lite it van dienstve rlening zorg to dragon voor de levering van wa rm te a an personen aangesloten op zijn warmtenet. De redo /like prijs is gebaseerd op de aan de levering van warm te rede lijkerwifs toe to rekenen kosten. 1/5 <794c KJ?,

2 BK/CW/180/ Gezien de korte doorlooptijd zullen de werkzaamheden van Deems zich richten op de integrate kosten en het rendement van de systemen voor de variabele kosten, met daarin een focus op de controle van de correctiefactoren en epc-waardes die warden meegenomen in het rekenmociel en de effecten daarvan in de markt voor zowel leverancier als consument. Hiermee geven we expliciet aan niet het geheel van de gevraagde werkzaamheden genoemd in uw offerteaanvraag to kunnen uitvoeren. In deze offerte zullen allereerst de uitgangspunten van uw offerte aanvraag warden genoemd En daarna de omschrijving van de werkzaamheden welke Deems ken aanbieden in het door u aangegeven tijdspad. Achtereenvolgens zullen de vergoeding voor de werkzaamheden en de voorwaarden van de offerte worden behandeld: Uitgangspunten Ais uitgangspunt dient uw offerteaanvraag, met daarin de navolgende onderverdeling van werkzaamheden samengevat, om to komen tot een rekenmodel. 1) De vaste Kasten: a) Onderzoek near de praktijkwaarden van de parameters van het EnergieNed Rekenmodel; b) Houdt waar nodig rekening met correctiefactoren; c) Ga de effecten van invoering na. 2) Variabeie kosten: a) Rekenen door op warmtegebruik en aardgasgebrulk (bijv a.d.h.v. referentiewoningen) resulterend in warmte- en aardgasverbuiken op basis waarvan rendementen kunnen warden berekend; b) Houdt waar nodig rekening met correctiefactoren; c) Ga de effecten van invoering na, Activiteiten werkzaamheden De werkzaamheden van Deems zijn opgedeeld in drie delen to weten: Ad a doorrekenen en analyseren warmteprojecten; Ad b: doorrekenen en analyseren referentiewoningen SenterNovem; Ad c: avenge werkzaamheden (optioneel). Hieronder volgt eon onderbouwing van deze werkzaamheden. Ad a doorrekenen en analyseren warmteoroiecten De aangeboden Deems werkzaamheden dollen zich op de items genoemd onder punt 2 van de uitgangspunten, met daarin een focus op de control() van de correctiefactoren die worden meegenomen in het rekenmodel en de effecten daarvan in de markt voor zowel leverancier als consument. Hieronder volgen de stappen welke Deems zal doorlopen. Stap 1: Van de circa 50 warmteleverings projecten worden de belangrijkste gegevens door Deems in een database verwerkt: type waningen, opbouw woningenbestand (zie voorbeeld b ij iage I); type energiecentrales (zie voorbeeld bijiage II); type woninginstallaties (zie voorbeeld bijiage III); gehanteerde energietarieven door energieleveranciers voor huishoudens (zie voorbeeld bijiage III); 2/5

3 BK/CW/180/ vaststellen energiegebruildenergiekosten voor centrale verwarming, tapwater, koken per type woninginstallatie; beschikbare energieaansluitingen woningen; alle verdere benodigde varlabelen welke voor de NMDA rekenformule nodig zijn (EPC). Afhankelijk van de ultkomsten van doze gegevens invoer in de database warden de bovenstaande items gecategoriseerd, waardoor het aantal varianten wordt geminimaliseerd. Step 2: Berekenen van integrale energiekosten per type woninginstallatie op basis van de theoretische systeemrendementen bij een vastgestelde referentie energiebehoefte voor verwarming, warmtapwater en koken. Hieruit volgt per woning-installatietype een NMDA energletarief voor de geleverde warmte voor de variabele kostencomponent van zowel het warmte als gas equivalent. Stap 3: Het door Ministerie van Economische zaken voorgestelde rekenmodel doorrekenen voor het gehele woningenbestand (database). De effecten van de correctiefactoren op het rekenmodel worden in beeld gebracht. Hieruit kan door de opdrachtgever bepaald worden welke factoren wel of niet in de regelgeving worden meegenomen, Stap 4: Na analyse van de bovenstaande rekenresultaten kan worden vastgesteld of eon uniforme tariefsformule voor alio warmteafnemers voor de huidige warmteleveringsprojecten hanteerbaar is en in hoeverre de hoogte en hoeveelheid partijen (leverancier danwel consument) hierdoor benadeeld kunnen worden. Stap 5: Toepasbaarheld voor nieuwe huishoudens dient onderzocht te warden. Nieuwe technieken en verbruiken dienen in de rekenformule verwerkt te kunnen worden. Door middel van een gevoeligheidsanalyse van fictieve rendementen en energlebehoefte kunnen nieuwe systemen worden ingebracht en de Impact daarvan worden bepaald op de correctiefactoren in het rekenmodel, Om de voortgang en gegevensoverdracht zo goed mogelijk te laten verlopen houdt Deems rekening met een zestal besprekingente Oen Haag te weten: Upstart bespreking; Bespreking in verband met benodigde gegevens warmteleverings projecten l.b.v. start stop 1, Bespreking in verband met eerste bevindingen en benodigde gegevens rekenmodel t.b.v, start step 3; Bespreking naar aanleiding van conceptrapport versle 1; Bespreking naar aanlelding van conceptrapport versie 2; Bespreking naar aanleiding van eindrapportage. Een groot voordeel van doze aanpak is dat inzichtelijk wordt hoe de huidige markt is opgebouwd on dat door de flexibele opbouw van de matrix meerclere verbanden zijn te leggen. Hierdoor kunnen eenvoudig diverse zaken worden aangevuld, afhankelijk van de vraag die wordt gesteld vanuit het oogpunt van de leverancier, de consument danwel vanuit politiek, gedurende de verdere uitwerking van de wet. Tevens kan deze matrix naderhand goed worden gebruikt om een analyse te doen van de vaste kosten methode van EnergieNed. (Va Ilen onder overige werkzaamheden genoerml bij ad c van deze offerte). 3/5

4 itilt,,ft 4,0E 1,,E.,at Oi BK./CW/180/ Ad b : doorrekenen an ana lyseren re feren tiewon ingen SenterNovem Voor het bepalen welke mogelijke invloed de EPC-waarden kun nen hebben voor het bepalen van het rekenmodel zullen zes-typen SenterNovem referentiewoningen warden doorgerekend en geanalyseerd. Het betreft de volgende typen referentiewoningen: Appartementencomplex Galerijcomplex Hoekwoning Tussenwoning twee-onder-een-kapwoning vrijstaande waning De EPC-berekeningen van deze typen woningen (beschikbaar vanuit SenterNovem) worden doorgerekend in EPC-berekeningssoftware en geanalyseerd. Op basis van daze berekeningen en analyse kan worden bepaald of en in welke mate de EPC invloed heeft en bepaald worden welke mogelijke correctiefactor of -formule gehanteerd kan warden. Ad c: o ve n c ie werkzaamheden (op tioneel) Daamaast is het mogelijk overige werkzaamheden welke nlet expliciet zijn genoemd under Ad a dan wel ad b regiebasis to verrekenen op nacalculatiebasis. Hierbij kan men denken aan: Extra besprekingen, buiten de zes die zijn genoemd under ad a; Een contra expertise uit to voeren over werkzaamheden die zijn uitgevoerd door andere betrokken partijen; Vragen near aanleiding van de verder uitwerking van de wet; Analyse van de vaste kosten methode van Energiened; De impact van de total kosten voor de consument, dus wat door towel het vas en variabele deal wordt bepaald. A vt Planning Gezien de korte doorlooptijd gaat Deems er in de planning vanuit dal het ministerle de navolgende gegevens kan verstrekken om de opgegeven planning to halen. Bij het ontbreken van gegevens warden in overleg aannames gedaan. Ad a doorrekenen en analyseren warm teorotecten Vanaf opdrachtverstrekking is de doorlooptijd van de steepen 1 en 2 twee waken, voor het starten van deze werkzaamheden is de navolgende informatie benodigd: De globale gegevens van de warmteleveringsprojecten (zie bijlagen); De globale gegevens van de woninginstallaties van de warmteleveranciers (zie bijlagen). 415

5 VI. fit 5 BK/CW/180/ Voor de stappen 3, 4 en 5 is de doorlooptijd twee weken, voor het starten van deze werkzaamheden is de navolgende informatie benodigd: Het rekenmodel wat het ministerie van economische zaken als voorstel heeft, Ad A - doorrekenen en analvseren referen tlewoninven SenterNo vem Vanaf opdrachtyerstrekking is de doorlooptijd voor deze werkzaamheden twee eken, Voor het starten van deze werkzaamheden is de navolgende informatie benodlgd: De EPC berekeningen van de referentiewoningen en de daarbij gebruikte invoerparameters. Ad c : ove rime werkza amheden Doze werkzaamheden warden in overleg uitgevoerd. Facturering - 50% bq aanlevering van conceptrapport versi - 50% bij aanlevering van het eindrapport. Voorwaarden Alia genoemde bedragen zijn exclusief BTW en inclusief bijkomende kosten en hebben prijspeil 2009; Eventuele door derden in rekening te brengen kosten voor het leveren of beschikbaar stellen van benodigde data genoemd ander ad a en b om te starten met de werkzaamheden zijn niet inbegrepen in deze offerte; Ails producten van Deems warden digitaal aangeleverd; Voor zover dear in deze aanbieding niet van wordt afgeweken, vormen de bepalingen, opgenomen in de DNR 2005, de grondslag voor de rechtsverhouding tussen opdrachtgever en adviseur. Naar alle waarschijnlijkheid bezit u reeds een exemplaar van deze voorwaarden met bijlagen. Indian dit niet het geval is, zijn wij gaarne bereid u een exempiaar toe te zenden; Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum; Gezien de korte terrnijn planning en het reserveren van de diverse mankrachten gedurencie de vakantie geldt deze aanbieding tot 20 dagen na dagtekening; Deer adgevende ingenieurs by mag het project opnemen in haar lijst van referenties; ""~= ==" 'eding en het projectyoorstel zijn vertrouwelijk en geestelijk eigendom van Deems adgevende ingenieurs. Doze inhoud mag niet zonder onze toestemming aan derden ter beschikk g worden gesteld. Wij vertrouhen er o u hierbij een passende aanbieding te hebben gemaakt. t vrien lijke root, eerrl. R dgev nde Ingenie rs by ' 5 5

6 DeOrns billage I: type woningen (opbouw woningenbestand) &Aptiorii*flovil* opwrativearl Voorbeeld database van woningen welke momenteet zijn aanges loten op een warrn tejkoude ne t sante t wa rm televe r ing s energ iecent ra le insta l tat ie in woningaansiuitingen p ro ject (1-50 ) ( type A -... ) won ing ( type 1 - koude 1 50 A elektra warmte. won ingtype eengezi nswo n i ng po rt ie kwoni ng

7 Delrns k4a$214m,vie frt Nat:11f *V Voorbeeld globale sys teemornschr jving van de energiecentra le type energiecentrale A C verwarming temperatuurtraject winter toe at bodemopslag 18 restwarmte uit WKK-centrae E G bijiage II: type energiecentrales; temperatuurtraject zomer toe a t

8 bitlape fl Moo WanonginelaikeinS : idictthodwaeor QØfle.4 r. i0 w101 Ircmoldungworgfterent ketvi C. BOvOrivailf* lane OM (Ouroll(WIA tam( E (nufrocw1,1 lwamels tone le...1m 164/t, il(w1v(aat gasgestooille mlalkatie it.000 I kes terigtar 01 gasontoohle mtailata S19 Voorbeeld I VerW Want, tamier icapr De*ris iv orongmnsii.it ing4m: wonin tt tortithsiwookt woningiristeralle (1 - w annle syvlourm rendemonl gioba 5, SysteevnamsCAnping van de w.nr,nons

Nederlandse Mededingingsautoriteit

Nederlandse Mededingingsautoriteit Nederlandse Mededingingsautoriteit CONSULTATIEDOCUMENT Consultatiedocument van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit Nummer 103308_1 / 53 Betreft zaaknr. 103308_1 / Beleidsregel

Nadere informatie

Warmtenetten in Nederland. Overzicht van grootschalige en kleinschalige warmtenetten in Nederland

Warmtenetten in Nederland. Overzicht van grootschalige en kleinschalige warmtenetten in Nederland Warmtenetten in Nederland Overzicht van grootschalige en kleinschalige warmtenetten in Nederland Rapport Delft, oktober 2009 Opgesteld door: B.L. (Benno) Schepers M.P.J. (Margaret) van Valkengoed Colofon

Nadere informatie

Handreiking Warmtewet

Handreiking Warmtewet 3 september 2014 Handreiking Warmtewet voor woningcorporaties versie 2.0 Auteur: Albert Koedam van Albert Koedam Consultancy, www.ak-consultancy.nl In opdracht van Aedes vereniging van woningcorporaties

Nadere informatie

Kostprijsonderzoek logopedie Onderzoek naar de kosten, inkomsten en tijdsbestedingen van logopediepraktijken

Kostprijsonderzoek logopedie Onderzoek naar de kosten, inkomsten en tijdsbestedingen van logopediepraktijken Kostprijsonderzoek logopedie Onderzoek naar de kosten, inkomsten en tijdsbestedingen van logopediepraktijken Eindrapportage 12 december 2011 SIRA Consulting B.V. Edisonbaan 14 G-1 3439 MN Nieuwegein Telefoon:

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 29 048 Voorstel van wet van de leden Ten Hoopen en Samsom tot het stellen van regels omtrent de levering van warmte aan verbruikers (Warmtewet)

Nadere informatie

Toelichting op het aanvraagformulier. Pagina 1/24

Toelichting op het aanvraagformulier. Pagina 1/24 Toelichting op het aanvraagformulier Pagina 1/24 Muzenstraat 41 2511 WB Den Haag Postbus 16326 2500 BH Den Haag T 070 722 20 00 F 070 722 23 55 info@acm.nl www.acm.nl www.consuwijzer.nl Inhoud 1 Inleiding...

Nadere informatie

Informatie over de Warmtewet Volkshuisvesting December 2014

Informatie over de Warmtewet Volkshuisvesting December 2014 Informatie over de Warmtewet Volkshuisvesting December 2014 1. Warmtewet algemeen Het waarom van de Warmtewet Als een huurder is aangesloten op stadsverwarming of blokverwarming (1 grote installatie voor

Nadere informatie

Instrument: De business case van een warmte-uitwisselingsproject

Instrument: De business case van een warmte-uitwisselingsproject Instrument: De business case van een warmte-uitwisselingsproject 1. WAT IS EEN BUSINESS CASE?...1 2. DE BUSINESS CASE VAN EEN WARMTE-UITWISSELINGSPROJECT...2 3. DE TECHNIEK VAN EEN BUSINESS CASE...3 4.

Nadere informatie

Energielasten stabiel

Energielasten stabiel Energielasten stabiel Eindrapport Uitgevoerd in Opdracht van Agentschap NL Contactpersoon Dhr. A.J.A. Kock Auteurs: Rik Janssen Joris Berben Hans Schneider Rapportnummer: 100270/RJ/111660 BuildDesk Benelux

Nadere informatie

28 december 2004. Notitie Anders dan niet meer dan anders

28 december 2004. Notitie Anders dan niet meer dan anders 28 december 2004 Notitie Anders dan niet meer dan anders Niet-meer-dan-anders (NMDA) Begin jaren tachtig is voor warmtelevering via stadsverwarming het NMDA-principe ingevoerd. Het principe is indertijd

Nadere informatie

Energiekosten nieuwbouw woningen Uniforme bepalingsmethodiek. Datum 29 april 2014 Referentie 20131748-03

Energiekosten nieuwbouw woningen Uniforme bepalingsmethodiek. Datum 29 april 2014 Referentie 20131748-03 Gatwickstraat 11 1043 GL AMSTERDAM Postbus 94204 1090 GE AMSTERDAM T +31 (0)20-6967181 F +31 (0)20-6634962 E Amsterdam@chri.nl www.chri.nl K.v.K 58792562 IBAN NL71 RABO 0112 075584 Energiekosten nieuwbouw

Nadere informatie

Standaardiseren Dienstverleningsdocument. AFM raadpleegt de markt.

Standaardiseren Dienstverleningsdocument. AFM raadpleegt de markt. Standaardiseren Dienstverleningsdocument AFM raadpleegt de markt. Inhoudsopgave Inleiding 1.Dienstverleningsvragen 1.1 Uitvraag in de DVD generator 1.2 Weergave in het Dienstverleningsdocument 1.3 Productcategorieën

Nadere informatie

EVALUATIE GEDRAGSCODE TRANSPARANTIE MOBIEL DATAGEBRUIK EINDRAPPORT

EVALUATIE GEDRAGSCODE TRANSPARANTIE MOBIEL DATAGEBRUIK EINDRAPPORT EVALUATIE GEDRAGSCODE TRANSPARANTIE MOBIEL DATAGEBRUIK EINDRAPPORT 1 EVALUATIE GEDRAGSCODE TRANSPARANTIE MOBIEL DATAGEBRUIK Eindrapport Den Haag, 24 februari 2014 Ir. B.P.A. van Mil R.M. van Schelven MSc.

Nadere informatie

Energieparticipatie goed voor milieu en portemonnee!

Energieparticipatie goed voor milieu en portemonnee! Format beschrijving teamresultaat DO IT! 2008/2009 1.0 Projectnaam : onder deze titel zal over het resultaat gepubliceerd/gecommuniceerd worden Energieparticipatie goed voor milieu en portemonnee! 1.1

Nadere informatie

17-02-2000 E/EM/00011807 1. versnelling van het liberaliseringtempo van de gas- en elektriciteitsmarkt en de markt voor groene energie

17-02-2000 E/EM/00011807 1. versnelling van het liberaliseringtempo van de gas- en elektriciteitsmarkt en de markt voor groene energie Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA `s-gravenhage Datum Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage(n) 17-02-2000 E/EM/00011807 1 Onderwerp versnelling van het liberaliseringtempo

Nadere informatie

Verschuivingen Energiebelasting. verkenning effecten

Verschuivingen Energiebelasting. verkenning effecten Verschuivingen Energiebelasting verkenning effecten Verschuivingen Energiebelasting verkenning effecten Delft, juni 2015 Deze notitie is opgesteld voor Eneco Ons kenmerk: 3.F51/FR Opgesteld door: F.J.

Nadere informatie

Total cost of ownership in beleggingsdienstverlening. Discussiedocument

Total cost of ownership in beleggingsdienstverlening. Discussiedocument Total cost of ownership in beleggingsdienstverlening Discussiedocument Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

BAEI. Besluit Aanleg Energie Infrastructuur. Evaluatieonderzoek. Rapport. Opgesteld door: M. (Kiek) Singels M.I. (Margret) Groot F.J.

BAEI. Besluit Aanleg Energie Infrastructuur. Evaluatieonderzoek. Rapport. Opgesteld door: M. (Kiek) Singels M.I. (Margret) Groot F.J. CE Oplossingen voor milieu, economie en technologie Oude Delft 180 2611 HH Delft tel: 015 2 150 150 fax: 015 2 150 151 e-mail: ce@ce.nl website: www.ce.nl Besloten Vennootschap KvK 27251086 BAEI Besluit

Nadere informatie

Business case één reclasseringsorganisatie

Business case één reclasseringsorganisatie Business case één reclasseringsorganisatie Eindrapport Den Haag, 10 november 2014 PS/PD/AV/KtW/14P000530B5 Inleiding Voor u ligt de eindrapportage van het onderzoek dat wij in de afgelopen periode in opdracht

Nadere informatie

Energievisie bedrijventerrein t Zevenhuis te Hoorn

Energievisie bedrijventerrein t Zevenhuis te Hoorn Energievisie bedrijventerrein t Zevenhuis te Hoorn Datum: 8 februari 2012 Projectnummer: 12124 Status: Definitief Opdrachtgever: Milieudienst Westfriesland Nieuwe Steen 2 B401 1625 HV HOORN Postbus 2095

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan Gebr. Griekspoor BV Innovatief Proactief Duurzaam Betrokken Nieuw-Vennep 9 oktober 2014 Dilia van der Want. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Algemene voorwaarden In company workshops en trainingen

Algemene voorwaarden In company workshops en trainingen Algemene voorwaarden In company workshops en trainingen Artikel 1. Definities Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie een overeenkomst tot afname van een in company workshop of training

Nadere informatie

Onderzoek naar de kwaliteit van vergelijkingssites voor elektriciteit en gas op het internet

Onderzoek naar de kwaliteit van vergelijkingssites voor elektriciteit en gas op het internet Onderzoek naar de kwaliteit van vergelijkingssites voor elektriciteit en gas op het internet Den Haag, juni 2007 mr. P.M. Boezaard drs. M.M. van Liere mr. D.F.J.M. van Steenpaal (projectleider) Inhoudsopgave

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ispace Design & Hosting

Algemene Voorwaarden ispace Design & Hosting Algemene Voorwaarden ispace Design & Hosting Inhoud 1. Algemene informatie... 2 1.1 Definities... 2 1.2 Algemeen... 2 2. Hosting en domeinregistratie... 3 2.1 Voorwaarden voor de serviceverlening... 3

Nadere informatie

Onderzoek kosten van beleggingsdienstverlening. Bevindingen en aanbevelingen

Onderzoek kosten van beleggingsdienstverlening. Bevindingen en aanbevelingen Onderzoek kosten van beleggingsdienstverlening Bevindingen en aanbevelingen Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

Praktijkkosten van apotheekhoudenden

Praktijkkosten van apotheekhoudenden Praktijkkosten van apotheekhoudenden Resultaten van een onderzoek naar de hoogte van de praktijkkosten in 2004 Vastgesteld door de begeleidingscommissie op 16 maart 2007 Uitgebracht aan het Ministerie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 928 Aanpassing van de Boeken 3 en 6 van het Burgerlijk Wetboek en andere wetten aan de richtlijn betreffende oneerlijke handelspraktijken van

Nadere informatie

46 oktober 2010. compact. De Energie BV. Corporaties aan de slag met duurzaamheid

46 oktober 2010. compact. De Energie BV. Corporaties aan de slag met duurzaamheid 46 oktober 2010 compact De Energie BV Corporaties aan de slag met duurzaamheid De Energie BV Corporaties aan de slag met duurzaamheid 46 oktober 2010 compact Inhoud Voorwoord 3 1 Waarom een Energie BV?

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage. Datum 18 juni 2014 Betreft Wetgevingsagenda STROOM

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage. Datum 18 juni 2014 Betreft Wetgevingsagenda STROOM > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag

Nadere informatie

Handreiking aanbestedingswijzer Energie-infrastructuur

Handreiking aanbestedingswijzer Energie-infrastructuur Handreiking aanbestedingswijzer Energie-infrastructuur Datum juni 2011 Status Definitief W/E adviseurs duurzaam bouwen in opdracht van Agentschap NL Pagina 1 van 1 Colofon Projectnaam Handreiking aanbestedingswijzer

Nadere informatie