TKO " " MO Bouw en Ondergrond. Offerte Ministerie van Economische Zaken Directie Energiemarkt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TKO 111111"11111111111111116111111"111111. MO Bouw en Ondergrond. Offerte 1 00028. Ministerie van Economische Zaken Directie Energiemarkt"

Transcriptie

1 llederizndse Organisatie voor toegepast-nztiarweterischappelkjk vaderzockpretherlands Organisation for Applied Sciemi5c Research MO Bouw en Ondergrond TKO Retouradres: Postbus 342, 7300 AH APELDOORN Ministerie van Economische Zaken Directie Energiemarkt Postbus Zulu! 2500 EC DEN HAAG " " Bouw maan van Westenenk 501 Postbus AH Apeldoorn T F Juni 2009 Onze referentie Onderwerp Ontwikkeling van een rekenmodel voor de vaststelling van de warmtekosten zoals opgenomen in Warmtewet Contactpersoon Doorkiesfax Geachte beer Kopie aan Hierbij ontvangt u de toegezegde offerte Ontwikkeling van een rekenmodel voor de vaststelling van de warmtekosten op het gebied van de AMVB warmtewet voor een bedrag van TNO voert uw opdracht uit onder de door u voorgestelde "Algemene Rijksvoorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het verrichten van Diensten" (ARVODI), doch met inachtneming van een aantal randvoorwaarden: Artikel 19 Aansprakelijkheid TNO is slechts aansprakelijk voor schade die het rechtstreekse gevolg is van een TNO verwijtbare tekortkoming in de uitvoering van haar verplichtingen zoals opgenomen in de offerte. Indien TNO aansprakelijk is, geldt dat TNO uitsluitend aansprakelijk is voor directe schade van de opdrachtgever tot ten hoogste driemaal het bedrag van de opdrachtsom. Op opdrachten aan TNO zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden voor onderzeeksopdrachten aan TNO, mats gedeponeerd blj de Rechtbank Den Haag en de Kamer van Koophandel Haaglanderk de Algemene Voorwaarden Wien op verzoek worden toegezonden Artikel 19.4 TNO vrijwaart Opdrachtgever niet tegen eventuele aanspraken van derden. Artikel 25.3 TNO draagt geen aanspraken uit verzekeringen over. Indien TNO aansprakelijk wordt geacht, kan TNO via een ingebrekestelling aansprakelijk worden gesteld. Overige voorwaarden TNO behoudt de auteursrechten van onder haar naam opgestelde rapporten, notities en andem resultaten. Het TNO rapport mag slechts als geheel ter inzage aan derden worden gegeven ofwel gepubliceerd. Het is niet toegestaan slechts delen uit het TNOrapport openbaar te maken en daar de naam van TNO aan te verbinden. Aan de opdrachtgever wordt een exclusief gebruiksrecht verleend, binnen het doel waarvoor de resultaten zijn opgesteld.

2 fiedettitithe Oivrt:rmtle voar tecgepastqlittturworenschappelijk onderzoekilietlilliands Claganisation fiu Applied Sdentilic Researcti 8 juni 2009 De geldigheidstermijn voor deze offerte bedraagt 1 maand. Voor nadere informatie kunt u contact opnenien met ondergetekende. Onze referentie Bled 2/12 Graag zien wij uw opdracht tegemoet. Daartoe verzoeken wij u bijgaande kopieofferte in zijn geheel ondertekend te retourneren en daarop aan te geven ander welke referentiegegevens AI de factuur wenst to ontvangen.

3 Nedetlandse Orpnisatie van megepastutaurvietenschappelijk onderzaeki Netherlands Organisatioli Fr Applied S::entitic Ileiearch T411 8 junl Inleiding Begin 2009 is door de Eerste Kamer. de Warmtewet aangenomen Een belangrijk onderdeel daarin is de bepaling van de prijs zoals genoemd in artikel 4. De kwantitatieve invulling van de warmtewet (de bepaling van de maximum prijs) zal tot stand komen via een algemene maatregel van bestuur (AMVB) waarin nadere regels worden gesteld met betrekking tot de elementen en wijze van berekening van die maximumprijs. Onze referentie Bled 3/12 De Warmtewet gaat uit van het Niet-Meer-Dan-Anders (NMDA) principe: de maximum prijs is gebaseerd op de in tegrate kosten die een verbru iker zou moeten maken voor het verlcrijgen van dezelfde hoeveelheid warmte b ij het gebru ik van gas a ls energiebron. Deze kosten worden volgens artikel 4 van de Warm tewet bepaald met de rendemen tsmethode.. Tegen doze achtergrond zal een rekenmodel moeten worden ontwikkeld voor het bepalen van de maximum prijs. Het ministerie van Economische Zaken heeft TNO gevraagd om een offerte op to stellen om dit rekenmodel (de rekenregels voor de maximumprijs) te ontwikkelen. Daarin moet de mogelijkheid van correcties zijn opgesloten. Aan de hand van het model moeten effecten van invoering worden nagegaan. De hierna door TNO beschreven werkzaamheden maken deel uit van een breder Inject. Op voorhand is het van belang dat het rekenmodel hanteerbaar is en eenduidige, indexeerbare resultaten levert. Dit past in de uitgangspunten zoals die bij de uitvoeringsregelgeving worden gehanteerd, te weten: een transparante, eenvoudige tariefsstructuur juiste balans tussen consumentenbeschenning en levensvatbaarheid warmteprojecten In artikel 5 van de Warmtewet staat: Een vergunninghouder heeft de plicht op een betrouwbare wijze en tegen redelijke pryzen en voorwaarden en met inachtnem ing van een goede kwa liteit van dienstverlen ing zorg te dragen voor de levering van warmte aan personen aangesloten op zijn warmtenet. De redelijke prijs is gebaseerd op de aan de levering van warmte redelijkerwys toe te rekenen kosten. Het uitwerken van de redelijke prijs inzake artikel 5 is Been onderdeel van de aan. TNO gevraagde werlczaamheden.

4 Ne,deriandse: Org,:aisatie noes to4epar,t-natuurvieteaschappelijk onski:zokinetheklands Organiaatict; for Appbet: Scientifc 11,FeTuen Offerte Overwegingen en uitgangspunten bij de aanpak van het rekenmodel Algemeen EZ gaat er van uit dat er eon uniforme prijs voor warmte komt die voor alle (Ideinverbrulicende) aansluitingen gelijk is. 8 junl 2009 Onze referentle 4/12 Om tot een consistent NMDA rekenmodel te komen (die in feite de Gelijk-Aan- Anders ofwel GAA prijs berekent) is het van belang dat zowel de vaste als de variabele kosten beiden en los van elkaar NMDA zijn. Het te ontwikkelen rekenmodel moet zowel de berekening van de GAA vaste kosten als de GAA variabele kosten beschrijven. Die beschrijving wordt geoperationaliseerd in MS EXCEL om zo effecten van variabelen te kunnen laten zien. EnergieNed heeft een heldere en transparante methode ontwikkeld om de vaste kosten te berekenen (In bijlage 1 wordt de werking van de EnergieNed rekenmethode toegelicht). Het voorstel is, om deze methode niet noodzakelijkerwijs de door EnergieNed gekozen kostenparameters toe te passen voor nieuwe aansluitingen. De vaste kosten van bestaande aansluitingen zullen naar deze maatstaf gewogen moeten worden. Dit moet nader uitgewerkt warden. In ieder geval worden de effecten van het invoeren van de EnergieNed methode voor de bestaande warmte aansluitingen moeten worden doorgerekend.. Onderzocht moet worden welke waarden van referentiekosten van gasgestookte CV installaties (zie bijlage 1) realistisch zijn. Het gaat hierbij om aansluitkosten, afsehrijvingskosten en onderhoud. Voorgesteld wordt, om de prijs van warmte op brandstofniveau of te rekenen (1 GJ = 31,595 m03 aardgas op onderwaarde). De invloed van de efficiency waarmee men aardgas gebruikt om warmte op te wekken in referentiewoningen op de prijs van warmte verdwijnt hiermee. Bovendien wordt het een zeer eenvoudig rekenmodel, dat niet geindexeerd hoeft te worden mbt de ontwikkeling van de technologie. De situatie wordt vergelijkbaar met de situatie voor het wegverkeer, wear 1 liter brandstof een zekere prijs heeft, die onafhankelijk is van de manier waarop deze-wordt ingezet. Doze methode is in die zin een rendementsmethode omdat het rendement op 100 % wordt gesteld in beide warmtevoorzieningssystemen (warmtedistributie en aardgasdistributie). Naar het zich laat aanzien is het rendement waarmee de nieuwste CV ketels warmte opwekken (voor ruimteverwarming en warm tapwater) zodanig, dat de warmteprijs op brandstofniveau (vrijwel) GAA is, indien de verhouding warmtebehoefte voor tapwater ten opzichte van de warmtebehoefte voor ruimteverwarming niet al te zeer afhangt van de gangbare verhouding (voor bestaande woningen is de warmtebehoefte voor tapwater ongeveer 25 % van de totale warmtebehoefte. Voor nieuwbouw neemt dat aandeel toe).

5 Nederiandse Organisatie =or toesepaslitatuarayetroachappelkilt nederrnek /Netherlands Organisation car Applital Srlentific Retearrh EPN als basis van de rendemen tsmethode Voorgesteld wordt, de berekeningsmethodiek van de EPN (NEN 5128) als uitgangspunt te kiezen gebruikt voor de gekozen rendementsmethode. (De nieuwe ontwerpversie NEN 7120 die volgend jaar actueel zal worden wijkt op dit punt niet af van NEN 5128) Om de invloed van de woning en installatie op het gebruiksrendement vast to stellen zullen de zes referentiewoningen van SenterNovem (zie site wvvw.epn.senternovemul ) als uitgangspunt dienen. Deze referentiewoningen hebben als referentiedaturn : 1 januari Het rendement waarmee CV ketels aardgas omzetten in warmte hangt niet alleen af van de eigenschappen van HR ketel zelf, maar ook van de manier waarop deze gebruikt wordt. De verhouding warmte voor tapwatergebruik en warmte voor ruimteverwarming kan bepaald worden aan de hand van de EPN, waarmee voor een zekere woning een zgn. Energie Prestatie Coefficient (EPC) waarde kan worden berekend. Deze EPC waarde is opgenomen in het Bouwbesluit, en moet warden overlegd alvorens een bouwvergunning wordt verstrekt. Deze woningen worden doorgerekend met de erkende EPN software mbt warmtegebruik voor ruimteverwanning en warm tapwater. De woningen zullen voor gangbare warmtevoorziening vanuit aardgas on gangbare warmtevoorziening vanuit warmtedistributie worden doorgerekend, waarbij de finale vraag naar warmte per woningtype - gelijk blijft. Dit resulteert in aardgasverbruiken en wannteverbruiken die bruikbaar zijn als basis voor de rendementsmethode. Het gaat hier mn woningen die volstrekt identiek zijn (oppervlakken, isolatiegraad, orientatie, glasoppervlakken, materiaalgebruik, afgifterendementen, leidingrendementen, etc, etc.) behalve de manier waarop in de externe warmtevraag wordt vaorzien. NB Omdat de extern warmtevoorziening voor SV woningen enders wordt gewaardeerd dan de warmtevoorziening van aardgasgestookte woning hoeft de EPC waarde niet gelijk te zijn. 8 Junl 2009 Onze refer ntle 5/13 De rendemen tsmethode, toegepast op de bestaande woningvoorraad Eventueel kunnen, voor zover gegevens beschikbaar zijn, de gegevens van de historische woningvoorrraad worden bepaald om de historische warmteprijs 1 van bestaande woningen te berekenen. Op deze manier wordt in kaart gebracht wat de effecten van de nieuwe, op brandstof gebaseerde warmteprijs voor de bestaande woningen en de bestaande warmteprijzen zijn. Bestaande niet "state-of- the-art"-cv ketels in bestaande woningen - hebben een lager rendement, vooral ketels die geen HR label hebben. Wanneer het rendement deze (technisch verouderde) ketels als maatstaf geldt voor SV woningen die opgeleverd zijn in de periode dat deze CV ketels zijn geplaatst, dan leidt dit uiteraard tot warmteprijzen die hoger zijn dan in nieuwe woningen met de nieuwste HR CV techniek. 1 Stel dat een warmtewoning in 1980 is gebouwd. De historische warmteprijs voor doze woningen wordt dan gerelateerd aan de stand der techniek voor aardgaswoningen anno 1980.

6 Nederlotthe Orgardsatie mar tceppag-naruurtr&enschappelijk tintierzaekltiotherlanck Otgxaisatiuu for Applied Scientifa: Research. Er moet worden nagegaan wat de invloed is van de algemene invoering van de berekende maximum prijs voor de vaste kosten. Mogelijk zal voor bestaande aansluitingen een correctiefactor moeten worden ingevoerd die de overgang voor leverancier en/of SV aangeslotene acceptabel maken (harmonisatie). 8 juni 2009 Onze referentie Bled 6113 De keuze voor de warmfeprijs Men zou kunnen kiezen voor een `nieuw op nieuw' warmteprijs. In dat geval gaat de warmteprijs vermoedelijk voor vrijwel alle bestaande SV aansluitingen omlaag. Men zou kunnen kiezen voor het gemiddelde rendement van de bestaande ketelpopulatie. In dat geval is de warmteprijs voor `nieuw op nieuw' SV aangeslotene `rneer dan anders' en voor de oudste SV woningen 'minder dan anders (echter niet noodzakelijk meer of minder dan het huidige tarief dat in rekening wordt gebracht). Overigens is dit gemiddelde rendement wellicht niet eenvoudig vast te stellen. Er zijn echter ook mengvormen denkbaar. Zo is het mogelijk om bestaande SV aansluitingen over een zekere periode toe te laten groeien naar een warmteprijs op brandstofniveau dat, zoals gezegd, vermoedelijk vrijwel gelijk is aan het `nieuw op nieuw' warmte tarief (harmonisatie). Rekening houdend met voomoemde overwegingen en uitgangspunten zullen de werkzaamheden warden uitgevoerd.

7 rieder!andse Organisale vnnr toegerzst natuutwetemcliappelijk nntierzoirknictheriands Organisation for Applied Sc entific lbzwarell 3. Werkzaamheden Het ontwikkelen van een GAA rekenmodel voor de berekening van: A. De vaste kosten van een SV aansluiting: Voor dit deel van het model wordt aanvullend uitgevoerd: A.1 Onderzoek naar de praktijkwaarden van de parameters van het EnergieNed rekenmodel (zie bijlage 1) 8 juni 2009 Onze referentie 7/12 A.2. Nagaan van de effecten van invoering van de EnergieNed methode met correcte parameters op de (historische) woningvoorraad. A.3 Het uitwerken van een voorstel voor mogelijke correctiefactoren voor de bestaande SV woningvoorraad. B. De variabele kosten van een SV aansluitinz Voor dit deel van het model wordt aanvullend uitgevoerd: B.1. Doorrekenen van de zes referentiewoningen op warmtegebruik en aardgasgebruik, resulterend in warmte en aardgasverbruiken op basis waarvan rendementen kunnen worden berekend. B.2. Nagaan van de effecten van invoering van de rendementsmethode op basis van stookwaarde op de (historische) woningvoorraad. B.3 Het uitwerken van een voorstel voor mogelijke correctiefactoren voor de bestaande SV woningvoorraad. Rapportage Rapportage van de uit to voeren werkzaamheden vindt als volgt plaats: tussenresultaten van de door TNO uitgevoerde werkzaamheden door middel van een presentatie; schriftelijk concept-eindrapport; schriftelijk eindrapport (in 2-voud), waarin de achtergronden bij de in het rekenmodel voorgestelde benadering en kentallen beknopt worden gerapporteerd Het eindrapport wordt oak als pdf beschikbaar gesteld.

8 Werietilande Orgettis at ie. treier C(31!MiiSt41.atalirWeierisrhapppliil iondernuekitietlietlaadis Organisation tor Applied iiieritibc tivseatrh 4, Projectorganisatie, projectplanning en projectprijs Projectorgan isatie De werkzaamheden zullen in nauw overleg met EZ en door EZ aan to wijzen partijen (waaronder SenterNovem) worden uitgevoerd. Gezien de korte doorlooptijd van het 8 Juni 2009 Onze referentie 8/12 project is het van belang dat de data van alle projectbesprekingen bij de start van het project worden vastgesteld. Voor de werkzaamheden door TNO als projectleider optreden Doorlooptijd en prijs De startdatum van het project valt samen met de datum van opdrachtverstrekking. De opleverdatum van dit project is 15 juli 2009, uitgaande van een startdatum van 9 juni Projecgdanning Concept-eindrapportage versie 1 (presentatie): 1 juli 2009 Schriftelijk concept-eindrapport versie 2: 8 juli 2009 Schriftelijk eindrapport: 15 juli 2009 Voorwaarden Het is noodzakelijk dat partijen in de markt (met name wartnteleveranciers) meewerken aan het tijdig leveren van relevante data die in hun bezit zijn en die tijdig leveren aan de opdrachtnemer. 6:- e..y Voor akkoord: Ministerie van Economische Zaken Naarn: :

9 thdcrklut,e org;:morie ;roar toogepass Attrutsveten$Lhappelf;k inuletz, wki Net Realm% OtgaritsatiLn ter Applied Scientitk Research Bijlage 1: de EnergieNed methode voor vaste kosten De eenmalige kosten De eenmalige aansluitbijdrage voor SV-woningen wordt opgebouwd uit de standaard.- aansluitbijdrage zoals die geldt voor GD-woningen plus een extra aansluitbijdrage gebaseerd op bet verschil tussen de noodzakelijke investeringen voor een SV- en een GD-installatie. Op basis van aangenomen bedragen voor installatiecomponenten van zowel GD- als SV-installaties (EnergieNed geeft hiervoor geen referentie) volgt de extra aansluitbijdrage als aangegeven in Figuur 1. 8 junl 2009 Onze referentle 9/12 cw co.c a) N Extra investering aardgas installatie Extra aansluit bijdrage Extra Investering warmte Installatie Basis Installs% installatie Basis aanslult bijdrage Basis aansluit bijdrage GD SV Figuur 1 Verge* investeringsniveau GD en SV installaties voor de eigenaar van de woning. De extra aansluitbijdrage (EAB) volgt uit het gelijktrekken van beide investeringen De basis aansluitbijdrage van de SV-woning (datgene wat voor de aansluiting van de woning aan de warmteleverancier/netbeheerder wordt afgedragen) is gelijk aan die van de GD-waning. Dit geldt ook voor de basisinstallatie, dat zijn die installatiedelen die voor beide installaties gelijk zijn (oa radiatoren, leidingen). De investering die door de SV-bewoner moet worden gedaan in de `eigen' instaliatie is lager dan die door de GD-bewoner moet worden gedaan. In de EnergieNed-methode worden de investeringen in GD en SV gelijkgetrokken door het invoeren van de extra aansluitbiidrage. NB In deze rekenmethode heeft de extra aansluitbijdrage van de SV-woning dus nets te maken met de investeringen die het SV-bedrijf moet doen om SVsystemen aan te leggen. De extra aansluitbijdrage volgt - uitsluitend - uit het gelijktreldren van de investeringen die de SV- en de GD-woningen moeten verrichten.

10 N;detlanest Outavisatie vco : tuegepastltratulwatenschappziljk ovaierzvek Net herlands (;rganisation for Applied 5LicittiN lit!se a 1th 8 Juni 2009 In somrnige gevallen wordt de extra aansluitbijdrage verhoogd met een zogenaamde rentabiliteitsbijdrage. Hierin is verwerkt dat er bij nieuwbouwwoningen minder in de woning zelf gelnvesteerd hoeft te worden om een zekere EPC waarde te halen. Dit laatste wordt veroorzaakt door de hoge (forfaitaire) opwekkingsrendementen van warmte voor SV woningen die in de EPN worden aangehouden. De Onze referentle 10/12 rentabiliteitsbijdrage is omstreden en wordt lang niet altijd toegepast. Het is duidelijk dat het realiseren van eenzelfde EPC waarde door het toepassen van minder isolatie de basis voor de rentabiliteitsbijdrage in het nadeel is van de SV-woning omdat deze dan meer warmte gaat gebruiken die uiteraard ook betaald moet worden. De rentabiliteitsbijdrage blijft hier verder buiten beschouwing. Het jaarlijks vastrecht Vervolgens worden ook de jaarlijkse kosten van de installaties (GD en SV) aan elkaar gelijk gesteld. Het resulterende verschil in jaarlijkse vaste kosten worden de `vetutedeni kosten genoemd. Deze venneden kosten worden in de EnergieNedmethode aan de SV-bewoner in rekening gebracbt ander de noemer ` vastrecht'. Figuur 2 geeft aan hoe dit plaatsvindt. De GD-woning betaalt jaarlijks (a) vastrecht voor zijn gasaansluiting en (b) onderhoudskosten voor zijn CV-installatie, daamaast schrijft hij (c) af op zijn CVinstallatie. De SV-woning betaalt jaarlijks (a) (geringe) onderhoudskosten voor zijn eigen SVinstallatie, daamaast schrijft hij (b) af op zijn SV-installatie en betaalt (c) rente en glossing over zijn extra aansluitbijdrage. Deze laatste post ontstaat door het feit dat hij een extra aansluitbijdrage heeft moeten betalen, waar gem investering en dus geen afschrijving tegenover staat.2 De vermeden kosten worden door EnergieNed opgebouwd uit: 1. Vastrecht voor aardgas 2. Kosten onderhoud CV ketel Kosten onderhoud SV installatie 3. Levensduurverschillen Ad 1: De kosten van het vastrecht voor aardgas zijn te ontlenen aan de door de locale netbeheerder vastgestelde tarieven. Deze tarieven kunnen van regio tot regio en van netbeheerder tot netbeheerder verschillen. Ad 2: Daarnaast spaart de SV-woning onderhoud uit aan zijn gasketel: hij heeft deze inuaters niet. Er wordt hier uitgegaan van de situatie dat de warmteleverancier alle onderhoud van de installatie voor zijn rekening neemt. Hiervoor wordt door EnergieNed een bedrag van E 90 aangehouden. De SV-woning heeft volgens EnergieNed 16 per jaar aan onderhoudskosten, voomamelijk voor de thermostatische radiatorafsluiters en/of de ruimtethermostaat. Ad 3: Omdat na doorberekening van vermeden kosten en afschrijvingen nog steeds een verschil resteert tussen tussen SV en GD op te heffen, wordt tenslotte een 2 Dit zijn dus de (periodieke) fmancieringskosten van de (eenmalige) extra aansluitbijdrage.

11 1,7+26i:11,1nd 51: Organi5atie your ineppdst-itawurwptenvilapptlijs.- ondtrcoek,/ Netherlands Organisation. for Apptted Scternific Research Offerte TAI post levensduurverschilleni opgenomen, waarin tot uitdrukking komt dat de jaarlijkse kapitaalslasten ten gevolge van de investeringen Met gelijk zijn, maar gelijk worden getrokken vanwege GAA. 8 junl 2009 Onze referent's Bled Afschrijvind A Afschrijving 'elgere installatie 'eigen' installatte Renal e flossing Extra aansluit Bijdrage (EAB) Levensduur V A Directs kosten SV 1 kapitaalslasten versottillen Onderhoud CV installatie Vermeden kosten SV JaarWks 'out of pocket' kosten GD Vastrecht Afschnivingsposten aardgas GD SV \ Directs kosten SV 2 Rente en aflossing EAB SV Onderhoud SV Vermeden kosten SV Figuur 2 Vergelijk jaarlifkse vaste kosten GD en SV installatles voor de eigenaar van de woning. De vermeden kosten voor de SV waning vo lgen u it he t gelgktrekken van de Jaarlifkse kosten. NB het gaa t hier uitsluitend om de kosten die ten laste komen van de e indgebruiker

12 AtInta no Ivu e t rucv HR k u lot 102:42 ' % stannsmo t a n tam o , Itiva ate ting GO WC 314, a anatt VE:t Ine004/ :09 Ewa iovensd t, : , , SondooVitsta tt V : vIt70 * and rhou ti Ain 0040: tle st to betabln Nedvdarulse Orgmtiscni:: von' teegepast.naturwrtenschappelijk cnderzot k NeIhtr tan du anzprusa riful for 5c:entific Aesharoh TOW Onderstaand rekenschema geeft de rekenresultaten voor het advies van 2006 weer (in euro, ex BTW). 8 Juni 2009 Onze referent's 034APD hee 12/12 REIA dragon Int on 47071B7W 5V F Is Wann lapvealsr In RAM. Pt* CV ka4119r CW3 lovvnaduur CV [ Om u chnratap CV (magas ) l uv ost Rad i s ta reftku let a, CV HR ( trui ViRV 00 C ,793u 1 4f: , 41"r 1 7 ) 4 2, 9, i n u Atst J i0 1 4 tf Et /9, , , pan 010,01j 2 1 e ,, , pi4in aneut, en g a sktu a l 204, ' u 7ne Warr wtet t ea n file a t i s ,71 47k 40.9] V % aenne nwun a,pansisvm II O f , ,48 Vammem anyla0s T o lae l 10 1 GO A i sch97100 meaga" e0a POO eim e cti Itve0stlu1t ra41 sc lieen ' E xi ts vest vmo racht s o rdri si

Rekenmodel Gelijk Als Anders (GAA) tarieven warmte

Rekenmodel Gelijk Als Anders (GAA) tarieven warmte 1 Rekenmodel Gelijk Als Anders (GAA) tarieven warmte ies: e kosten: voor bestaande projecten: Vastrecht SV = Vastrecht gas + all in rhoudskosten CV. voor nieuwe projecten (na 1-1-2007) de EAB zodanig in

Nadere informatie

Ontwikkeling van een Gelijk-Als-Anders (GAA) rekenmodel voor de berekening van de integrale kosten van warmte ten behoeve van de Warmtewet

Ontwikkeling van een Gelijk-Als-Anders (GAA) rekenmodel voor de berekening van de integrale kosten van warmte ten behoeve van de Warmtewet Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek / Netherlands Organisation for Applied Scientific Research TNO-rapport 034-APD-2009-00415 Ontwikkeling van een Gelijk-Als-Anders

Nadere informatie

Voorbeeld berekening van een (actueel) Maximumtarief, volgens het Niet Meer Dan Anders principe, voor levering van Warmte aan kleinverbruikers.

Voorbeeld berekening van een (actueel) Maximumtarief, volgens het Niet Meer Dan Anders principe, voor levering van Warmte aan kleinverbruikers. H. Heiner Prozastraat 1 1321 KP Almere Tel. / Fax. 036 5464266 Datum: 9 oktober 2009 e-mail h.heiner@heiner.nl Blad: 1 van 6 Voorbeeld berekening van een (actueel) Maximumtarief, volgens het Niet Meer

Nadere informatie

Beoordeling van de tariefsaanbeveling van Vestin en EnergieNed met betrekking tot Niet Meer Dan principe

Beoordeling van de tariefsaanbeveling van Vestin en EnergieNed met betrekking tot Niet Meer Dan principe Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek / Netherlands Organisation for Applied Scientific Research Laan van Westenenk 501 Postbus 342 7300 AH Apeldoorn TNO-rapport 034-APD-2009-00241

Nadere informatie

ZWARTBOEK - Warmtewet en ACM Besluit

ZWARTBOEK - Warmtewet en ACM Besluit H. Heiner Prozastraat 1 1321 KP Almere Tel. / Fax. 036-5464266 E-mail: h.heiner@heiner.nl Almere 26 januari 2015 Blad 1 van 4 ZWARTBOEK - Warmtewet en AC Besluit Bij het opstellen van dit zwartboek is

Nadere informatie

NMDA, een redelijke prijs voor warmte

NMDA, een redelijke prijs voor warmte energie ir. J.B. de Wit, ing. A.A.L.Traversari mba De verrekening van warmtelevering (deel 1) NMDA, een redelijke prijs voor warmte Bij de verrekening van warmtelevering wordt uitgegaan van het nietmeer-dan-anders

Nadere informatie

Reactie van Eneco op vragen uit Regio Utrecht Dit document is het laatst bewerkt op 14-03-2014

Reactie van Eneco op vragen uit Regio Utrecht Dit document is het laatst bewerkt op 14-03-2014 Reactie van Eneco op vragen uit Regio Utrecht Dit document is het laatst bewerkt op 14-03-2014 Vanuit de Regio Utrecht heeft Eneco diverse vragen ontvangen en zijn er onduidelijkheden ontstaan over de

Nadere informatie

Berekeningsgrondslagen voor warmtelevering

Berekeningsgrondslagen voor warmtelevering verwarming ir. J.B. de Wit, ing. A.A.L.Traversari mba De verrekening van warmtelevering (deel 2) Berekeningsgrondslagen voor warmtelevering Het niet-meer-dan-anders-principe wordt al jaren op verschillende

Nadere informatie

Toetsing van het NMDA principe in de wijk Ypenburg te Den Haag

Toetsing van het NMDA principe in de wijk Ypenburg te Den Haag Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek / Netherlands Organisation for Applied Scientific Research Laan van Westenenk 501 Postbus 342 7300 AH Apeldoorn TNO-rapport 2006-A-R0249-B

Nadere informatie

b Aftrekpost 1 - elektrisch koken 55,84 - Totaal vastrecht * 492,66

b Aftrekpost 1 - elektrisch koken 55,84 - Totaal vastrecht * 492,66 Reactie van Eneco op vragen uit Regio Zuid-Holland De onderstaande informatie is ook geldig voor klanten in Amstelveen Dit document is het laatst bewerkt op 14-03-2014 Vanuit de Regio Zuid-Holland heeft

Nadere informatie

- Vastrecht In Hengelo wordt één vastrecht gehanteerd, uitgaande van een HR-combiketel (dus zowel voor ruimteverwarming als warm tapwater).

- Vastrecht In Hengelo wordt één vastrecht gehanteerd, uitgaande van een HR-combiketel (dus zowel voor ruimteverwarming als warm tapwater). Dienst / Sector: PZ/COM Hengelo, 5 december 2006 Registratienummer: 121679 Raadsvergadering d.d. 12 december 2006 Agendanummer: C.3. Portefeuillehouder: We Onderwerp: Tariefstelling Warmtenet Hengelo WIJ

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal t.a.v. Vaste commissie voor EL&I Postbus 20018 2500 EA Den Haag. Geachte Tweede Kamerleden,

Tweede Kamer der Staten-Generaal t.a.v. Vaste commissie voor EL&I Postbus 20018 2500 EA Den Haag. Geachte Tweede Kamerleden, Tweede Kamer der Staten-Generaal t.a.v. Vaste commissie voor EL&I Postbus 20018 2500 EA Den Haag Datum 0 Contactpersoon Doorkiesnummer Mailadres 1/5 Geachte Tweede Kamerleden, U heeft op 5 december de

Nadere informatie

Aan: Ministerie van EZ T.n.v. L. den Ouden ALP 562 Postbus 20101 2500EC Den Haag consultatie@minez.nl NMa / Energiekamer warmtewet@nmanet.

Aan: Ministerie van EZ T.n.v. L. den Ouden ALP 562 Postbus 20101 2500EC Den Haag consultatie@minez.nl NMa / Energiekamer warmtewet@nmanet. Burgerinitiatief-Stadsverwarming / Stichting WETEN2002 Tilburg Bieslookweg 122 5044DR Tilburg Tel.013-5904255 / 0648751328 E-mail stadsverwarming-burgerinitiatief@hetnet.nl Aan: Ministerie van EZ T.n.v.

Nadere informatie

NIET MEER DAN Tariefadvies voor levering van warmte aan kleinverbruikers 2006

NIET MEER DAN Tariefadvies voor levering van warmte aan kleinverbruikers 2006 Stichting Niet Meer Dan p/a Prozastraat 1 1321 KP Almere Tel. / Fax. 036 5464266 Almere 1 februari 2006 NIET MEER DAN Tariefadvies voor levering van warmte aan kleinverbruikers 2006 Introductie De Stichting

Nadere informatie

Actie Giga Joule. Warmtebesluit (AMvB) en Warmteregeling. Voorstel voor een. eenvoudige en transparante. bepaling van een. Nie t Meer Dan Anders

Actie Giga Joule. Warmtebesluit (AMvB) en Warmteregeling. Voorstel voor een. eenvoudige en transparante. bepaling van een. Nie t Meer Dan Anders ctie Giga Joule Warmtebesluit (MvB) en Warmteregeling Voorstel voor een eenvoudige en transparante bepaling van een zuivere Nie t Meer Dan nders M X I M U M P R I J S 24 januari 2010 R. Louwerse, vrz.

Nadere informatie

Actie Giga Joule. Warmtewet. N M D A - principe / beginsel. versus M A X I M U M P R I J S. Dupliek inzake Consultatie warmtebesluit en warmteregeling

Actie Giga Joule. Warmtewet. N M D A - principe / beginsel. versus M A X I M U M P R I J S. Dupliek inzake Consultatie warmtebesluit en warmteregeling Actie Giga Joule Warmtewet N M D A - principe / beginsel versus M A X I M U M P R I J S & Dupliek inzake Consultatie warmtebesluit en warmteregeling 27 juni 2010 R. Louwerse, vrz. agj Warmtewet & NMDA

Nadere informatie

Teken overeenkomst voor lagere kosten

Teken overeenkomst voor lagere kosten Tekst website Ennatuurlijk Onenigheid opgelost: vaste kosten warmte gaan in Tilburg flink omlaag Teken overeenkomst voor lagere kosten Ennatuurlijk en Stichting Reeshofwarmte hebben samen een oplossing

Nadere informatie

Ontwerp van een algemene maatregel van bestuur, houdende regels ter uitvoering van de Warmtewet (Warmtebesluit)

Ontwerp van een algemene maatregel van bestuur, houdende regels ter uitvoering van de Warmtewet (Warmtebesluit) Concept Ontwerp van een algemene maatregel van bestuur, houdende regels ter uitvoering van de Warmtewet (Warmtebesluit) Op de voordracht van de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van

Nadere informatie

MJA Workshop Wet & Regelgeving. Duurzaamheid, gebouwen en energiebesparing

MJA Workshop Wet & Regelgeving. Duurzaamheid, gebouwen en energiebesparing MJA Workshop Wet & Regelgeving Duurzaamheid, gebouwen en energiebesparing Lex Bosselaar Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Warmtewet en utiliteitsbouw MJA workshop 19 juni 2014 Baarn Lex Bosselaar

Nadere informatie

Warmtewet vervolg. implementatie proces

Warmtewet vervolg. implementatie proces Warmtewet vervolg implementatie proces Indien Verhuurder ook Warmte-leverancier is, verandert de structuur /afwikkeling van de gemaakte kosten naar de huurder! => Advies- e/o Instemmings-plichtig! Landelijke

Nadere informatie

28 december 2004. Notitie Anders dan niet meer dan anders

28 december 2004. Notitie Anders dan niet meer dan anders 28 december 2004 Notitie Anders dan niet meer dan anders Niet-meer-dan-anders (NMDA) Begin jaren tachtig is voor warmtelevering via stadsverwarming het NMDA-principe ingevoerd. Het principe is indertijd

Nadere informatie

Workshopmiddag Warmtewet

Workshopmiddag Warmtewet Workshopmiddag Warmtewet Femke Heine en Mahir Sari 31 oktober 2013 Disclaimer: Aan deze presentatie kunnen geen rechten worden ontleend. Algemeen 2 Op welke wijze gaat er door ACM gecommuniceerd worden

Nadere informatie

1. In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

1. In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: (Tekst geldend op: 13-12-2013) Besluit van 10 september 2013, houdende regels ter uitvoering van de Warmtewet (Warmtebesluit) Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 25449 13 september 2013 Regeling van de Minister van Economische Zaken van 4 september 2013, nr. WJZ/ 13132689, houdende

Nadere informatie

ECLI:NL:RBOBR:2015:1734

ECLI:NL:RBOBR:2015:1734 ECLI:NL:RBOBR:2015:1734 Instantie Datum uitspraak 26-03-2015 Datum publicatie 30-03-2015 Zaaknummer 2629774 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Rechtbank Oost-Brabant Civiel recht Eerste

Nadere informatie

TOELICHTING ALGEMEEN. 1. Doel en aanleiding

TOELICHTING ALGEMEEN. 1. Doel en aanleiding TOELICHTING I ALGEMEEN 1. Doel en aanleiding Deze regeling strekt tot wijziging van de Warmteregeling als gevolg van een rapportage van het Nationaal Expertisecentrum Warmte waarin wordt aanbevolen enkele

Nadere informatie

memo I. Vaste kosten Ministerie van Economische Zaken Aan Stuurgroep uitwerking warmtewet Uitwerking NMDA: synthese van onderzoeken en beleidskeuzen

memo I. Vaste kosten Ministerie van Economische Zaken Aan Stuurgroep uitwerking warmtewet Uitwerking NMDA: synthese van onderzoeken en beleidskeuzen Ministerie van Economische Zaken Aan Stuurgroep uitwerking warmtewet Directoraat-generaal voor Behandeld door memo Uitwerking NMDA: synthese van onderzoeken en beleidskeuzen Datum 25 augustus 2009 Memonurnmer

Nadere informatie

Ministerie van Economische Zaken. DG Energie en it:not-um Postbus 20101 2500 EC Den Haag. 8 juni 2009 ET/EM/9096762 BK/CW/180/09090 1An-01-00000-02

Ministerie van Economische Zaken. DG Energie en it:not-um Postbus 20101 2500 EC Den Haag. 8 juni 2009 ET/EM/9096762 BK/CW/180/09090 1An-01-00000-02 VestIgIng Rijswijk R A A OGL VEND L I NG.F. N 1 1q 41 % Fleminglaan 10 2289 CP Rijswijk Postbus 1211 2280 CE Rijswijk 088 3740 000 Secretariaat Expertisegroepen Exploitatle Ministerie van Economische Zaken

Nadere informatie

2. ACM heeft Reeshof bij brief van 26 maart 2015 uitgenodigd voor de hoorzitting op 21 april 2015.

2. ACM heeft Reeshof bij brief van 26 maart 2015 uitgenodigd voor de hoorzitting op 21 april 2015. BESLUIT OPENBAAR Ons kenmerk: ACM/DJZ/2015/204085 Zaaknummer: 14.1291.52.1.03 Besluit van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) op het bezwaar van de Stichting Reeshofwarmte tegen het besluit van ACM

Nadere informatie

Bijlage 1 haalbaarheidsstudie Warmtewisselaar

Bijlage 1 haalbaarheidsstudie Warmtewisselaar Bijlage 1 haalbaarheidsstudie Warmtewisselaar Referentienummer Datum Kenmerk 336723.01.N001 1 september 2014 336723 Betreft Indicatieve berekening exploitatie warmtenet Westland 1 Inleiding Om een globale

Nadere informatie

Themabijeenkomst Warmtewet

Themabijeenkomst Warmtewet Themabijeenkomst Warmtewet Bas de Zwart Even voorstellen: Adviseur bij IF Technology Adviesbureau op het gebied van hernieuwbare warmte en koude en marktleider advies bodemenergie 60 mensen in Arnhem Beleid

Nadere informatie

tariefopbouw collectief warmtenet warmtelevering door Cogas

tariefopbouw collectief warmtenet warmtelevering door Cogas tariefopbouw collectief warmtenet warmtelevering door Cogas tariefopbouw collectief warmtenet Uw woning wordt duurzaam verwarmd door een collectief warmtenet van Cogas. Wij brengen hiervoor kosten in rekening,

Nadere informatie

Betreft Internetconsultatie Warmtebesluit en Warmteregeling 1 december 2009

Betreft Internetconsultatie Warmtebesluit en Warmteregeling 1 december 2009 Ministerie van Economische Zaken T.a.v. Lineke den Ouden, ALP 562 Postbus 20101 2500 EC Den Haag Betreft Internetconsultatie Warmtebesluit en Warmteregeling 1 december 2009 Geachte mevrouw Den Ouden, Den

Nadere informatie

De Warmtewet: wat u moet weten. Iman Brinkman

De Warmtewet: wat u moet weten. Iman Brinkman De Warmtewet: wat u moet weten Iman Brinkman Doel van de Warmtewet Bescherming van kleine, gebonden eindverbruikers (consumenten, kleinzakelijk) tegen de afhankelijkheid van een warmteleverancier De Warmtewet

Nadere informatie

EPA labelstappen met lucht-naar-water warmtepompen

EPA labelstappen met lucht-naar-water warmtepompen Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek / Netherlands Organisation for Applied Scientific Research Laan van Westenenk 501 Postbus 342 7300 AH Apeldoorn TNO-rapport 034-APD-2010-00337

Nadere informatie

De Warmtewet, gaan we nu echt voor besparing en verduurzaming of hebben we een bureaucratisch monster?

De Warmtewet, gaan we nu echt voor besparing en verduurzaming of hebben we een bureaucratisch monster? De Warmtewet, gaan we nu echt voor besparing en verduurzaming of hebben we een bureaucratisch monster? Drs ing Teus van Eck Biomassabijeenkomst Bodegraven, 7 mei 2009 Warmte is de grootste post in de

Nadere informatie

Gelijkwaardigheidsberekening warmtenet Delft

Gelijkwaardigheidsberekening warmtenet Delft NOTITIE PROJECT ONDERWERP Gelijkwaardigheidsberekening warmtenet Delft Bepalingsmethode DATUM 20 april 2006 STATUS Definitief 1 Inleiding...2 2 Uitgangspunten...2 3 Bepalingsmethode...2 3.1 Principe...2

Nadere informatie

1 Heeft u kennisgenomen van het artikel De problematiek van blokverwarming; invoering per 1 januari 2014? 1

1 Heeft u kennisgenomen van het artikel De problematiek van blokverwarming; invoering per 1 januari 2014? 1 > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag

Nadere informatie

BEKOM vs Ennatuurlijk 20-08-2014

BEKOM vs Ennatuurlijk 20-08-2014 BEKOM vs Ennatuurlijk 20-08-2014 Mijn naam is Jan Willems Ik woon in de Haagse Beemden en ben een van de verbruikers die een klacht heeft ingediend bij de Geschillencommissie Energie Ik zal mij even voorstellen

Nadere informatie

Wat voor welke warmte?

Wat voor welke warmte? Wat voor welke warmte? Eindrapport Delft, augustus 2009 Opgesteld door: C. (Cor) Leguijt D. (Dorien) Bennink F.J. (Frans) Rooijers B.L. (Benno) Schepers Colofon Bibliotheekgegevens rapport: C. (Cor) Leguijt,

Nadere informatie

Voor wie geldt de Warmtewet eigenlijk? Waarom wordt de Warmtewet ingevoerd? Waarom komt de informatie zo laat? Wie is mijn warmteleverancier?

Voor wie geldt de Warmtewet eigenlijk? Waarom wordt de Warmtewet ingevoerd? Waarom komt de informatie zo laat? Wie is mijn warmteleverancier? Sinds 1 januari 2014 is de Warmtewet van kracht. De Warmtewet heeft voor iedereen die geen eigen cv-installatie heeft gevolgen in de afrekening van de servicekosten. De invoering van de Warmtewet is veel

Nadere informatie

Tariefadvies voor de levering van warmte aan Kleinverbruikers 2005

Tariefadvies voor de levering van warmte aan Kleinverbruikers 2005 Tariefadvies voor de levering van warmte aan Kleinverbruikers 2005 2004-33 december 2004 EnergieNed Tariefadvies voor de levering van warmte aan Kleinverbruikers 2005 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1

Nadere informatie

Rapport Tariefadvies voor de levering van warmte aan kleinverbruikers 2013

Rapport Tariefadvies voor de levering van warmte aan kleinverbruikers 2013 Rapport Tariefadvies voor de levering van warmte aan kleinverbruikers 2013 December 2012 Vereniging Energie-Nederland Vereniging van Energieproducenten, -handelaren en -retailbedrijven in Nederland De

Nadere informatie

Ik ben de allergroenste

Ik ben de allergroenste Eteck maakt het nu al mogelijk voor projectontwikkelaars en woningcorporaties om nieuwbouwwoningen tegen geringe kosten energieneutraal of zelfs Nul op Meter te maken. Ik ben de allergroenste 1 van 5 Bouwbesluit

Nadere informatie

Eteck maakt het nu al mogelijk voor projectontwikkelaars. tegen geringe kosten energieneutraal of zelfs Nul op Meter te maken.

Eteck maakt het nu al mogelijk voor projectontwikkelaars. tegen geringe kosten energieneutraal of zelfs Nul op Meter te maken. Eteck gaat voor 0. Want de 0 is zo dicht bij, dat het verboden zou moeten zijn om er niet voor te gaan Eteck maakt het nu al mogelijk voor projectontwikkelaars en woningcorporaties om nieuwbouwwoningen

Nadere informatie

Warmteopwekking in de Muziekwijk. Duurzame warmte door houtsnippers 10 december 2014 M. Gehrels

Warmteopwekking in de Muziekwijk. Duurzame warmte door houtsnippers 10 december 2014 M. Gehrels Warmteopwekking in de Muziekwijk Duurzame warmte door houtsnippers 10 december 2014 M. Gehrels Artikelen 2 Muziekwijk Wijk met 333 woningen Gefaseerde bouw Duurzaam verwarmen Opdrachtgever: SWZ Opdracht

Nadere informatie

OPWEKKINGSRENDEMENT LUCHT/WATER HYBRIDE WARMTEPOMP VAILLANT geotherm VWL 35/4 S i.c.m. de lucht unit VWL 3/4 SI

OPWEKKINGSRENDEMENT LUCHT/WATER HYBRIDE WARMTEPOMP VAILLANT geotherm VWL 35/4 S i.c.m. de lucht unit VWL 3/4 SI Bijlage A 1/9 OPWEKKINGSRENDEMENT LUCHT/WATER HYBRIDE WARMTEPOMP VAILLANT geotherm VWL 35/4 S i.c.m. de lucht unit VWL 3/4 SI In opdracht van Vaillant Group Netherlands B.V. heeft TNO voor de functie ruimteverwarming

Nadere informatie

Parameters Warmteregeling Datum 4 juli 2017 Status Definitief

Parameters Warmteregeling Datum 4 juli 2017 Status Definitief Parameters Warmteregeling 2017 Datum 4 juli 2017 Status Definitief Colofon Opdrachtnemer Opdrachtgever Nationaal Expertise Centrum Warmte, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) Contactpersoon:

Nadere informatie

Achtergrond Warmtewet

Achtergrond Warmtewet Achtergrond Warmtewet Bron: AEDES Handreiking Warmtewet voor Woningcorporaties (VERSIE 1, dd 21 oktober) 1. Achtergrond: De Warmtewet is ontstaan als initiatiefwet vanuit de Tweede Kamer. Het heeft tien

Nadere informatie

Langs deze weg wil DWA haar reactie geven op de huidige voorstellen betreffende het ontwerpbesluit en de ontwerpregeling voor de warmtewet.

Langs deze weg wil DWA haar reactie geven op de huidige voorstellen betreffende het ontwerpbesluit en de ontwerpregeling voor de warmtewet. Ministerie van Economische zaken Kenmerk Uw kenmerk Datum 25 januari 2010 Behandeld door ir. D.A. van 't Slot Direct nummer 088-163 53 34 betreft Reactie op ontwerpbesluit en de ontwerpregeling warmtewet

Nadere informatie

Kwaliteitsverklaringen combiketel, warmtepomp en warmterugwinning

Kwaliteitsverklaringen combiketel, warmtepomp en warmterugwinning EPN en Nieuwbouw Kwaliteitsverklaringen combiketel, warmtepomp en warmterugwinning Combiketel: warm tapwater In een EPC-berekening kan het opwekkingsrendement van warm tapwater op basis van een kwaliteitsverklaring

Nadere informatie

Algemene beschrijving Ezie. GEN Methodiek kansrijk aanbod

Algemene beschrijving Ezie. GEN Methodiek kansrijk aanbod Algemene beschrijving Ezie GEN Methodiek kansrijk aanbod Algemene beschrijving Ezie GEN Methodiek kansrijk aanbod Arie Kalkman 11 november 2013 Versie 1.0 Inhoudsopgave 1 / Algemene beschrijving Ezie

Nadere informatie

Ontwerp van een algemene maatregel van bestuur, houdende regels ten uitvoering van de Warmtewet

Ontwerp van een algemene maatregel van bestuur, houdende regels ten uitvoering van de Warmtewet Ontwerp van een algemene maatregel van bestuur, houdende regels ten uitvoering van de Warmtewet Ten geleide: Op grond van artikel 12, vierde lid, van de Warmtewet wordt de voordracht van een algemene maatregel

Nadere informatie

Effect installatieopties op energielabel voorbeeldwoningen

Effect installatieopties op energielabel voorbeeldwoningen Effect installatieopties op energielabel voorbeeldwoningen Samenvatting resultaten, april 2010 Inleiding Het effect van verschillende installatieopties op het energielabel van SenterNovem voorbeeldwoningen

Nadere informatie

RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 1

RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 1 RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 1 Datum: 28 september 2010. Deelsessie: 19.00 20.00 uur Kamer van Lelystad. Doel: Beeldvorming. Onderwerp: Tarieven stadsverwarming. Toelichting: In Lelystad zijn ca. 5.000

Nadere informatie

Masterclass Warmtewet 3+5 juni 2014. Albert Koedam

Masterclass Warmtewet 3+5 juni 2014. Albert Koedam Masterclass Warmtewet 3+5 juni 2014 Albert Koedam Tariefcomponenten voor Vanaf 1-1-2014 warmtelevering Plafond = Maximumprijs: Gebruiksonafhankelijk deel in (vastrecht, max 254) Gebruiksafhankelijk deel

Nadere informatie

Aanleiding. Waarom de Warmtewet

Aanleiding. Waarom de Warmtewet Warmtewet Inhoud Aanleiding Algemeen Status Leverancier, toezicht, systeem Tarief Bemetering Leveringsovereenkomst, geschillen Storingen Handhaving Inventarisatie en dilemma s Aanleiding Waarom de Warmtewet

Nadere informatie

Datum 14 februari 2014 Betreft Beantwoording vragen met betrekking tot tarieven bij stadsverwarming

Datum 14 februari 2014 Betreft Beantwoording vragen met betrekking tot tarieven bij stadsverwarming > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag

Nadere informatie

Uitleg bij de presentatie

Uitleg bij de presentatie Uitleg bij de presentatie No 1 1985 Om één GJ te produceren is theoretisch 31,593 m³ gas nodig indien de CV ketel 100% rendement levert. In 1985 was het rendement van een CV ketel 71,1 %, en is er dus

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2013 359 Besluit van 10 september 2013, houdende regels ter uitvoering van de Warmtewet (Warmtebesluit) 0 Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods,

Nadere informatie

De warmtemarkt van morgen: rol van gas, elektriciteit en warmtedistributie bij verwarming van woningen.

De warmtemarkt van morgen: rol van gas, elektriciteit en warmtedistributie bij verwarming van woningen. De warmtemarkt van morgen: rol van gas, elektriciteit en warmtedistributie bij verwarming van woningen. Inhoud De warmtemarkt Warmtevraag woningen Warmtemarkt voor woningen Gasdistributie en CV ketel Elektriciteitsdistributie

Nadere informatie

Tariefadvies voor de levering. van warmte aan. Kleinverbruikers 2006

Tariefadvies voor de levering. van warmte aan. Kleinverbruikers 2006 Tariefadvies voor de levering van warmte aan Kleinverbruikers 2006 2005-58 december 2005 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Tariefadvies 1993 tot en met 2005 3 1.2 Effect van de EPN-wetgeving voor het nmda-beginsel

Nadere informatie

Consultatieverslag Warmteregeling 1. Algemeen

Consultatieverslag Warmteregeling 1. Algemeen Consultatieverslag Warmteregeling Om betrokkenen in de gelegenheid te stellen te reageren op de concept Warmteregeling, is deze van 15 september tot en met 13 oktober 2014 via internet geconsulteerd. In

Nadere informatie

Pagina 1/19. Besluit. Ons kenmerk: ACM/DE/2014/206989 Zaaknummer: 14.1291.52

Pagina 1/19. Besluit. Ons kenmerk: ACM/DE/2014/206989 Zaaknummer: 14.1291.52 Ons kenmerk: ACM/DE/2014/206989 Zaaknummer: 14.1291.52 Besluit van de Autoriteit Consument en Markt op grond van artikel 5, eerste lid, artikel 6, eerste lid en artikel 8, vijfde lid, van de Warmtewet.

Nadere informatie

De waarde van stadswarmte. Hoe komt de prijs tot stand?

De waarde van stadswarmte. Hoe komt de prijs tot stand? De waarde van stadswarmte Hoe komt de prijs tot stand? De waarde van stadswarmte 3 Hoe komt de prijs tot stand? De energierekening is voor vrijwel iedereen een belangrijk onderdeel van de maandelijkse

Nadere informatie

Individuele uitzonderingsaanvraag bij vervangen van ketel : berekening terugverdientijd

Individuele uitzonderingsaanvraag bij vervangen van ketel : berekening terugverdientijd 1 Individuele uitzonderingsaanvraag bij vervangen van ketel : Inleiding Voor ketels tussen 10 en 20 jaar oud kunt u een individuele uitzondering aanvragen voor het minimaal installatierendement bij renovaties.

Nadere informatie

Pagina 1/9 BESLUIT. Ons kenmerk: ACM/DE/2016/ Zaaknummer:

Pagina 1/9 BESLUIT. Ons kenmerk: ACM/DE/2016/ Zaaknummer: Ons kenmerk: ACM/DE/2016/201295 Zaaknummer: 15.0746.53 BESLUIT Besluit van de Autoriteit Consument en Markt als bedoeld in artikel 10, eerste lid, van de Warmtewet. Pagina 1/9 Muzenstraat 41 2511 WB Den

Nadere informatie

Wat is er gedurende het hele traject van stadsverwarming voorbij gekomen.

Wat is er gedurende het hele traject van stadsverwarming voorbij gekomen. Aan: Ministerie van Economische Zaken T.a.v. Lineke den Ouden, ALP 562 Postbus 20101 2500 EC Den Haag consultatie@minez.nl Almere, 25 januari 2010 Geachte mevrouw Den Ouden, Wij, als Stichting Niet Meer

Nadere informatie

Pagina BESLUIT. Besluit. Ons. ACM/DE/2016/406128_OV kenmerk: Zaaknummer:

Pagina BESLUIT. Besluit. Ons. ACM/DE/2016/406128_OV kenmerk: Zaaknummer: Pagina 1/8 Muzenstraat 41 2511 WB Den Haag Postbus 16326 2500 BH Den Haag T 070 722 20 00 F 070 722 23 55 info @acm.nl www.acm.nl www.consuwijzer.nl Besluit Ons ACM/DE/2016/406128_OV kenmerk: Zaaknummer:

Nadere informatie

De cijfers worden in GJ (GigaJoule) uitgedrukt. Dit is de eenheid van Warmte. Ter vergelijk, 1 GJ komt overeen met 278 kwh of +/- 32 m3 gas.

De cijfers worden in GJ (GigaJoule) uitgedrukt. Dit is de eenheid van Warmte. Ter vergelijk, 1 GJ komt overeen met 278 kwh of +/- 32 m3 gas. Project: woningen Maasbommel Datum: april 2014 Onderwerp: jaarrapportage nr. 4 Inleiding Eind februari 2013 zijn de drie woning in Maasbommel opgeleverd aan de huurders van Woonstichting De Kernen. Deze

Nadere informatie

Stadsverwarming Utrecht. Effect op de EPC van woningen als gevolg van het niet meer toepassen van de kwaliteitsverklaring Eneco

Stadsverwarming Utrecht. Effect op de EPC van woningen als gevolg van het niet meer toepassen van de kwaliteitsverklaring Eneco Stadsverwarming Utrecht Effect op de EPC van woningen als gevolg van het niet meer toepassen van de kwaliteitsverklaring Eneco Status definitief Versie 002 Rapport E.2016.0201.00.R001 Datum 31 augustus

Nadere informatie

Tariefadvies voor de levering van warmte aan Kleinverbruikers 2008

Tariefadvies voor de levering van warmte aan Kleinverbruikers 2008 Tariefadvies voor de levering van warmte aan Kleinverbruikers 2008 E 2008-1802 10 december 2007 EnergieNed Federatie van Energiebedrijven in Nederland EnergieNed is de federatie waarin bedrijven uit de

Nadere informatie

Contra-expertise ketelprijzen ten behoeve van de warmtewet

Contra-expertise ketelprijzen ten behoeve van de warmtewet Contra-expertise ketelprijzen ten behoeve van de warmtewet Deerns raadgevende ingenieurs bv Rijswijk, 12 november 2009 HOMEPAGE www.deerns.nl PROJECTNUMMER 180-09-02876-03 STATUS Definitief 2.0 DOCUMENTCODE

Nadere informatie

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Besluit van.tot wijziging van het Warmtebesluit Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van Onze Minister van Economische

Nadere informatie

Warmte Nieuwegein Raads Informatie Avond

Warmte Nieuwegein Raads Informatie Avond Warmte Nieuwegein Raads Informatie Avond Frank Kersloot & Alex Kaat 21 april 2016 Inhoud presentatie 1. Stadswarmte in Nieuwegein 2. Het equivalent opwek rendement (EOR) 3. Tarieven voor klanten 4. Afsluitkosten

Nadere informatie

Pagina 1/19. en artikel 8, vijfde lid, van de Warmtewet. Ons kenmerk: ACM/DE/2013/206623 Zaaknummer: 13.1362.52

Pagina 1/19. en artikel 8, vijfde lid, van de Warmtewet. Ons kenmerk: ACM/DE/2013/206623 Zaaknummer: 13.1362.52 Ons kenmerk: ACM/DE/2013/206623 Zaaknummer: 13.1362.52 Besluit tot vaststelling van de maximumprijs en de berekening van de eenmalige aansluitbijdrage en het meettarief warmteverbruik per 1 januari 2014.

Nadere informatie

Berekeningsmethodiek NHC in de Care

Berekeningsmethodiek NHC in de Care TNO-rapport - TNO-060-UTC-2011-00078 Berekeningsmethodiek NHC in de Care Datum 4 mei 2011 Auteur(s) Norman Egter van Wissekerke Oscar Verhoeff Henk Sijsling Aantal pagina's 8 Opdrachtgever Projectnaam

Nadere informatie

Warmtewet. Wat houd dit nu in? Maart 2014

Warmtewet. Wat houd dit nu in? Maart 2014 Warmtewet Wat houd dit nu in? Maart 2014 1 Inleiding Per 1 januari 2014 is de Warmtewet van kracht. Vanaf deze datum is de invulling van het Niet Meer Dan Anders beginsel (NMDA) gereguleerd door de overheid.

Nadere informatie

VERKLARING. wn is het aantal toestellen in de woning of het gebouw;

VERKLARING. wn is het aantal toestellen in de woning of het gebouw; VERKLARING ten aanzien van de geldigheid en toepassing van verklaringen conform norm voor primair hulpenergiegebruik voor verwarming t.b.v. de energieprestatienormen NEN 5128 en NEN 7120. Door TNO zijn

Nadere informatie

Besluit tot vaststelling van de maximumprijs en de berekening van de eenmalige aansluitbijdrage en het meettarief warmteverbruik per 1 januari 2014.

Besluit tot vaststelling van de maximumprijs en de berekening van de eenmalige aansluitbijdrage en het meettarief warmteverbruik per 1 januari 2014. Ons kenmerk: Zaaknummer: ACM/DE/2013/206623 13.1362.52 Besluit tot vaststelling van de maximumprijs en de berekening van de eenmalige aansluitbijdrage en het meettarief warmteverbruik per 1 januari 2014.

Nadere informatie

Aardgasvrije nieuwbouw

Aardgasvrije nieuwbouw Aardgasvrije nieuwbouw Het kan, nu alleen nog doen Peter-Paul Smoor/Wienand van Dijk 02-10-2017 Doel van vandaag Komen tot commitment voor een gezamenlijke aanpak om z.s.m. aardgasvrije nieuwbouw te realiseren

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 35546 8 december 2014 Regeling van de Minister van Economische Zaken van 5 december 2014, nr. WJZ/14190770, tot wijziging

Nadere informatie

Pagina BESLUIT. Besluit. Ons kenmerk: ACM/DE/2016/ Zaaknummer:

Pagina BESLUIT. Besluit. Ons kenmerk: ACM/DE/2016/ Zaaknummer: Pagina 1/9 Muzenstraat 41 2511 WB Den Haag Postbus 16326 2500 BH Den Haag T 070 722 20 00 F 070 722 23 55 info @acm.nl www.acm.nl www.consuwijzer.nl Besluit Ons kenmerk: ACM/DE/2016/206560 Zaaknummer:

Nadere informatie

Uitspraak. van de Huurcommissie

Uitspraak. van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Betalingsverplichting stookkosten (art. 7:260 Burgerlijk Wetboek; art. 4 lid 2 sub g, 7 en 18 Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte) Woonruimte Vrederustlaan 23 E

Nadere informatie

Besluit tot vaststelling van de maximumprijs en de berekening van de eenmalige aansluitbijdrage en het meettarief warmteverbruik per 1 januari 2016.

Besluit tot vaststelling van de maximumprijs en de berekening van de eenmalige aansluitbijdrage en het meettarief warmteverbruik per 1 januari 2016. Ons kenmerk: ACM/DE/2015/206939 Zaaknummer: 15.1111.52 Besluit tot vaststelling van de maximumprijs en de berekening van de eenmalige aansluitbijdrage en het meettarief warmteverbruik per 1 januari 2016.

Nadere informatie

3. Op 6 maart 2015 heeft ACM de heer [VERTROUWELIJK] uitgenodigd voor de hoorzitting op 1 april 2015.

3. Op 6 maart 2015 heeft ACM de heer [VERTROUWELIJK] uitgenodigd voor de hoorzitting op 1 april 2015. Besluit OPENBAAR Ons kenmerk: ACM/DJZ/2015/203689 Contactpersoon: [VERTROUWELIJK] Onderwerp: 14.1291.52.1.01 Openbare versie Beslissing op bezwaar Besluit van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) op

Nadere informatie

Kentallen warmtevraag woningen

Kentallen warmtevraag woningen Kentallen warmtevraag woningen Colofon Dit rapport is opgesteld door Marijke Menkveld (ECN) Datum 26-01-2009 Status definitief Inhoudsopgave Inleiding...3 Ketels en andere verwarmingssystemen...3 Verschillen

Nadere informatie

Memo Energiekosten Leidsche Rijn

Memo Energiekosten Leidsche Rijn Memo Energiekosten Leidsche Rijn Project 9165 Kostenvergelijking Stadsverwarming en Gas in Utrecht Leidse Rijn Aan Gemeente Utrecht Van Pieter Nuiten, Helmer den Dekker, Geurt Donze (W/E adviseurs) Datum

Nadere informatie

Financieringslastpercentages voor verschillende soorten woningen. Verschillen naar woningtype en energielabel

Financieringslastpercentages voor verschillende soorten woningen. Verschillen naar woningtype en energielabel Financieringslastpercentages voor verschillende soorten woningen Verschillen naar woningtype en energielabel Financieringslastpercentages voor verschillende soorten woningen Verschillen naar woningtype

Nadere informatie

Download Algemene Voorwaarden Tekst Vertaler Amsterdam

Download Algemene Voorwaarden Tekst Vertaler Amsterdam Algemene Voorwaarden Tekst-Vertaler.nl Download Algemene Voorwaarden Tekst Vertaler Amsterdam 1. Opdrachtgever Onder opdrachtgever wordt verstaan, de natuurlijke persoon of rechtspersoon, die vertaalbureau

Nadere informatie

Energiekosten nieuwbouw woningen Uniforme bepalingsmethodiek. Datum 29 april 2014 Referentie 20131748-03

Energiekosten nieuwbouw woningen Uniforme bepalingsmethodiek. Datum 29 april 2014 Referentie 20131748-03 Gatwickstraat 11 1043 GL AMSTERDAM Postbus 94204 1090 GE AMSTERDAM T +31 (0)20-6967181 F +31 (0)20-6634962 E Amsterdam@chri.nl www.chri.nl K.v.K 58792562 IBAN NL71 RABO 0112 075584 Energiekosten nieuwbouw

Nadere informatie

Platform31 WarmteSprong Businesscase warmtenet

Platform31 WarmteSprong Businesscase warmtenet No one can whistle a symphony. It takes a whole orchestra to play it H.E. Lucock Prepared for: Platform31 WarmteSprong Businesscase warmtenet Date: : 16.03.2017 Ref: Even voorstellen Financieel-economisch

Nadere informatie

ENERGIEBEHOEFTE WONINGBOUW

ENERGIEBEHOEFTE WONINGBOUW ENERGIEBEHOEFTE WONINGBOUW In t Hart van de Bouw ENERGIEBEHOEFTE WONINGBOUW Nederlandse Isolatie Industrie Postbus 8408 3503 RK UTRECHT 030-6623266 Vertegenwoordigd door: de heer ir. E. Las Nieman Raadgevende

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Warmtewet

Informatiebijeenkomst Warmtewet Informatiebijeenkomst Warmtewet Remko Bos, Femke Heine en Mahir Sari New Babylon, 26 november 2013 #warmtewet Agenda Remko Bos inleiding Femke Heine verplichtingen warmteleverancier vergunningen relatie

Nadere informatie

Vlaams Energieagentschap. Rapport 2013/2. Deel 2: actualisatie OT/Bf voor projecten met een startdatum voor 1 januari 2014

Vlaams Energieagentschap. Rapport 2013/2. Deel 2: actualisatie OT/Bf voor projecten met een startdatum voor 1 januari 2014 Vlaams Energieagentschap Rapport 2013/2 Deel 2: actualisatie OT/Bf voor projecten met een startdatum voor 1 januari 2014 Inhoud Actualisatie installaties met startdatum vanaf 1/1/2013... 2 1. PV-installaties

Nadere informatie

Notitie. Betreft: Aansluitplicht op het warmtenet

Notitie. Betreft: Aansluitplicht op het warmtenet Notitie Van: afdeling Bouw- en Woningtoezicht E-mail: bwt-bouwfysica@rotterdam.nl Telefoon: 14 010 Datum: 15 april 2016 Betreft: Aansluitplicht op het warmtenet Wat is het warmtenet? Het warmtenet levert

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 29 048 Voorstel van wet van de leden Ten Hoopen en Samsom tot het stellen van regels omtrent de levering van warmte aan verbruikers (Warmtewet)

Nadere informatie

armtewet: : meer vragen dan antwoorden 1 Warmtewet

armtewet: : meer vragen dan antwoorden 1 Warmtewet Warmtewet armtewet: : meer vragen dan antwoorden 1 Onderwerp Warmtewet: meer vragen dan antwoorden Het eerste voorstel is alweer bijna tien jaar oud. Ook de beoogde invoeringsdatum van 1 januari 2013 staat

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 34 723 Wijziging van de Warmtewet (wijzigingen naar aanleiding van de evaluatie van de Warmtewet) Nr. 5 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 28 juni 2017

Nadere informatie

Begripsomschrijving en het van toepassing zijn van de tariefregeling

Begripsomschrijving en het van toepassing zijn van de tariefregeling agina 1 van 5 TARIEVEN- EN VERGOEDINGSREGELING STADSWARMTE OF STADSWARMTE EN WARM TAWATER t.b.v. de verwarmingsinstallatie groter dan 40 kwth en een jaarverbruik onder de 4.633 Gigajoule Artikel 1. Begripsomschrijving

Nadere informatie