Ons kenmerk G610/ Datum uw brief

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ons kenmerk G610/07.0006665. Datum uw brief 13-2-07"

Transcriptie

1 Aan de SP-fractie Nijmegen t.a.v. de heer J.J.M. van Rens Postbus HG Nijmegen Korte Nieuwstraat PP Nijmegen Telefoon (024) Telefax (024) Postadres Postbus HG Nijmegen Datum Ons kenmerk G610/ Contactpersoon Toon Buiting Onderwerp Kosten stadsverwarming Datum uw brief Doorkiesnummer Geachte heer J.J.M. van Rens, Van u ontvingen wij 13 februari per brief 6 vragen over energiekosten voor huishoudens met stadsverwarming. De antwoorden op uw vragen treft u hieronder aan. 1. Hoeveel huishoudens zijn aangesloten op stadsverwarming? Welke woningcorporaties betreft het in Nijmegen? : In Nijmegen zijn momenteel ruim 3600 woningen aangesloten op een warmtenet. Het gaat om moderne stadsverwarming in de Waalsprong, Limos en Marienburg en om de oudere blokverwarming in Dukenburg. Bijna elke Nijmeegs corporatie heeft met warmtelevering te maken. 2. Hebt u of de GEM Waalsprong afspraken gemaakt met de energieleverancier over de tarieven van de stadsverwarming? Zo ja welke? En kunnen deze worden herzien? GEM Waalsprong en gemeente Nijmegen hebben afspraken gemaakt over het niet meer dan anders principe voor bepaling van de tarieven. Dit betekent dat huishoudens aangesloten op stadsverwarming niet meer mogen betalen dan huishoudens elders in de stad, die zijn aangesloten op gas. De uitwerking van de tarieven wordt, bleek daarna, eenzijdig door energiebedrijven vastgesteld. De methode is niet inzichtelijk voor de consument en wordt momenteel onderzocht door de Algemene Reken Kamer. Het CDA werkt aan initiatiefvoorstel voor een warmtewet naar analogie van de gaswet. Hierin wordt de warmteconsument beschermd volgens het consumentenrecht (o.a. met redelijke tarieven en een onafhankelijke toezichthouder) en komt een einde aan het eenzijdig vaststellen van tarieven. Of en wanneer de wet er komt is nog niet duidelijk. Bij de

2 1 laatste behandeling in de Tweede Kamer was er nog niet voldoende steun voor de wet. De wet wordt momenteel verbeterd en komt mogelijk voor de zomer weer voor behandeling in de Tweede Kamer 3. Zijn er bij u de afgelopen jaren klachten binnengekomen over relatief hoge energiekosten van huishoudens die aangesloten zijn op stadsverwarming? Welke appartementencomplexen of woningen betreft het? Over de energiekosten van warmte zijn bij de gemeente de afgelopen jaren ruim 10 klachten, via brief, mail en telefoon, binnengekomen. Daarnaast zijn bij diverse bewonersbijeenkomsten rond bouwprojecten de hogere kosten van stadsverwarming ten opzichte van gas, door bewoners aan de orde gesteld. Hoeveel klachten over de tarieven bij de energieleverancier zijn binnengekomen is bij ons niet bekend. Op de schriftelijke klachten hebben wij geantwoord dat wij van mening zijn dat niet meer dan anders letterlijk moet worden toegepast. En daarnaast dat het niet binnen ons vermogen ligt dat af te dwingen bij de energieleverancier. 4. Wilt u zich inspannen om in overleg met corporaties en energieleveranciers te komen tot aanvaardbare tarieven voor stookkosten en warm water van de betreffende huishoudens? Zo ja op welke termijn kunt u hierover mededelingen doen? Aanvankelijke pogingen tot onderhandelingen met het energieleveranciers over aanpassing van de warmtetarieven hebben weinig opgeleverd. Ook corporaties lukt het niet hier verandering in te brengen. De energieleveranciers houden vast aan hun landelijke berekeningsmethodiek. Het is ook niet de taak van gemeenten of corporaties om energietarieven te borgen. Dit is een taak van de Rijksoverheid. 5. Wilt u bepleiten dat huishoudens zelf hun energieleverancier kunnen kiezen of een gas aansluiting voor een eigen CV combiketel krijgen? Zo nee, welke alternatieven kunt u burgers die aangesloten zijn op stadsverwarming bieden zodat ze niet te veel energiekosten betalen? Warmtelevering is ook voor Nijmegen een mogelijkheid om een duurzame energievoorziening voor (nieuwbouw)woningen te realiseren. Daarom, bijvoorbeeld, heeft de gemeenteraad van Nijmegen in 2000 ook unaniem gekozen voor het Masterplan Warmtelevering Waalsprong. Bij de keuze voor warmtelevering moet wel iedere woning meedoen anders wordt de beoogde energieprestatie niet gehaald. Dit betekent dat de afnemers niet vrij zijn in de keuze voor een gasketel/gasleverancier. Belangrijk is dat gebonden afnemers beschermd worden tegen te hoge tarieven. Daarom is de warmtewet belangrijk.

3 2 6. Welke invloed kan onze gemeente uitoefenen, in overleg met de energiebedrijven en de corporaties, op de vaststelling van de tarieven? Indien geen, wilt u deze problematiek dan onder de aandacht van de energiebedrijven en de corporaties brengen met het doel energiekosten voor huurders te verminderen? Belangrijk is de Warmtewet (zie ook het antwoord op vraag 2). Deze initiatiefwet van het CDA gaat de positie van warmteklanten op het niveau brengen van gasklanten. Helaas kan de Warmtewet nog niet op voldoende steun rekenen in de Tweede Kamer. Daarom heeft het College van B&W vorig jaar een brief gestuurd naar de Tweede Kamerfracties (zie bijlage). Met vriendelijke groet, College van Burgemeester en Wethouders van Nijmegen, De Burgemeester, De Secretaris, mr. Th.C. de Graaf P. Eringa

4 3 Bijlage: Brief van College aan Tweede Kamerfracties verzonden dd : Betreft: tarieven voor warmte (G610/ ) Snelle invoering van de Warmtewet beperkt problemen die burgers hebben met hun warmterekening. Eind 2001 hebben we al aandacht gevraagd voor de problemen die zich rond de tariefbepaling van warmtelevering voordoen in onze (en enkele andere) gemeente(n). In een brief aan de minister van Economische Zaken hebben we gevraagd om de tarieven voor warmtelevering niet meer eenzijdig door (de branchevereniging van) energiebedrijven te laten bepalen. We hebben toen ook gewezen op het vrij worden van gasconsumenten per 1 juli 2004 op de energiemarkt, terwijl warmteconsumenten gebonden blijven aan hun leverancier. De uitwerking die EnergieNed (branchevereniging van energiebedrijven) geeft aan het "niet meer dan anders" beginsel is namelijk niet navolgbaar, niet onafhankelijk en leidt vaak tot hogere kosten voor warmtegebruikers "dan anders". Grootste bezwaar is dat van de variabelen, die gebruikt worden in de methode om gas- en warmtewoningen te vergelijken, niet aangetoond is dat ze significant zijn. Berekeningen van het Gemeentelijk Platform Warmtetarieven, waarin inmiddels 16 gemeenten ambtelijk deelnemen, komen op een verschil van gemiddeld 300 per jaar ten nadele van warmteconsumenten. In 2003 hebben CDA Tweede Kamerleden een initiatiefvoorstel Warmtewet ingediend. Doel van dit wetsvoorstel is: Bepaling van maximale tarieven, volgens het "niet meer dan anders" beginsel door de onafhankelijk toezichthouder (DTe/NMa); Bepaling van redelijke tarieven, op basis van kosten plus redelijke winst op projectniveau; Regeling van het niveau van serviceverlening; Regeling van de voorzieningzekerheid; Dit is precies wat we nodig hebben. De praktijk leert dat we dit op lokaal niveau niet kunnen regelen. Daar komt bij dat met de Warmtewet de bescherming van warmteconsumenten op het niveau komt van de bescherming van gasconsumenten. Dat is waar ze feitelijk recht op hebben. Gemeenten hebben belang bij warmteprojecten vanwege de bijdrage aan het gemeentelijke klimaatbeleid. Een beleidsveld waar het Rijk de gemeenten op aanspreekt als het gaat om het maken van keuzes bij lokale ontwikkelingsprojecten. De keuze voor deze vorm van energievoorziening staat onder druk nu warmteconsumenten de gemeenten aanspreken vanwege de (te) hoge energierekening.

5 4 Aanleiding voor deze brief zijn enkele klachten van burgers. Zij hebben ernstige problemen met de warmterekening. Een belevingsonderzoek naar huishoudens met lage inkomens in onze stad geeft aan dat 1/3 van deze groep hun huis niet meer voldoende warm stookt. De ontwikkelingen van de olieprijs doen hier geen goed aan. Als gemeente kunnen we weinig sturen in deze ontwikkelingen. Wat we in ieder geval willen voorkomen is dat burgers problemen krijgen met hun warmterekening omdat de bepaling van de tarieven oneerlijk is. We verzoeken u daarom bij de volgende behandeling van de Warmtewet in de Tweede Kamer snelle invoering ervan te bewerkstelligen. Waarbij we speciaal willen aandringen op invoering van de tarievenbepaling met terugwerkende kracht tot 1 juli Hoogachtend, college van Burgemeester en wethouders van Nijmegen, De burgemeester mevr. dr. G. ter Horst De secretaris, P.Eringa

Vraag en Antwoord over de Warmtewet

Vraag en Antwoord over de Warmtewet Vraag en Antwoord over de Warmtewet Vraag Antwoord 1 Wat is de Warmtewet? De Warmtewet is er om huurders te beschermen tegen het betalen van te hoge kosten voor energieverbruik en meer inzicht te geven

Nadere informatie

De waarde van stadswarmte. Hoe komt de prijs tot stand?

De waarde van stadswarmte. Hoe komt de prijs tot stand? De waarde van stadswarmte Hoe komt de prijs tot stand? De waarde van stadswarmte 3 Hoe komt de prijs tot stand? De energierekening is voor vrijwel iedereen een belangrijk onderdeel van de maandelijkse

Nadere informatie

Nederlandse Mededingingsautoriteit

Nederlandse Mededingingsautoriteit Nederlandse Mededingingsautoriteit CONSULTATIEDOCUMENT Consultatiedocument van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit Nummer 103308_1 / 53 Betreft zaaknr. 103308_1 / Beleidsregel

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 29 048 Voorstel van wet van de leden Ten Hoopen en Samsom tot het stellen van regels omtrent de levering van warmte aan verbruikers (Warmtewet)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 29 048 Voorstel van wet van de leden Ten Hoopen en Samsom tot het stellen van regels omtrent de levering van warmte aan verbruikers (Warmtewet)

Nadere informatie

Handreiking Warmtewet

Handreiking Warmtewet 3 september 2014 Handreiking Warmtewet voor woningcorporaties versie 2.0 Auteur: Albert Koedam van Albert Koedam Consultancy, www.ak-consultancy.nl In opdracht van Aedes vereniging van woningcorporaties

Nadere informatie

Informatie over de Warmtewet Volkshuisvesting December 2014

Informatie over de Warmtewet Volkshuisvesting December 2014 Informatie over de Warmtewet Volkshuisvesting December 2014 1. Warmtewet algemeen Het waarom van de Warmtewet Als een huurder is aangesloten op stadsverwarming of blokverwarming (1 grote installatie voor

Nadere informatie

Besluitvorming aan de Raad Formele advisering van de Raad

Besluitvorming aan de Raad Formele advisering van de Raad Collegevoorstel Advies: Openbaar Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen Programma / Programmanummer Wonen / 4210 Portefeuillehouder P. Depla Samenvatting De heer J. van Rens van de fractie van de

Nadere informatie

Overstappen. Waarom overstappen?

Overstappen. Waarom overstappen? Overstappen Waarom overstappen? De meeste mensen stappen over naar een andere leverancier omdat zij hier flink wat geld mee kunnen besparen. Er bestaan namelijk grote verschillen in energietarieven van

Nadere informatie

Openbaar. Beantwoording schriftelijke vragen SP-fractie over tariefsverhoging RIT-kaartje in het openbaar vervoer

Openbaar. Beantwoording schriftelijke vragen SP-fractie over tariefsverhoging RIT-kaartje in het openbaar vervoer Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen SP-fractie over tariefsverhoging RIT-kaartje in het openbaar vervoer Programma Mobiliteit BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting

Nadere informatie

Leveranciers zuchten onder te grote papierdruk Warmtewet

Leveranciers zuchten onder te grote papierdruk Warmtewet Dhr. G. van Wijland Leveranciers zuchten onder te grote papierdruk Warmtewet Gert van Wijland Week 51 16 december 2014 De bureaucratische druk die de Warmtewet met zich meebrengt, is zo groot dat de situatie

Nadere informatie

Openbaar. Herziening financieringsconstructies energiebesparing. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad

Openbaar. Herziening financieringsconstructies energiebesparing. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad Openbaar Onderwerp Herziening financieringsconstructies energiebesparing Programma Duurzaamheid BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting In het coalitieakkoord is de wens opgenomen om financieringsconstructies

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 212 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet in verband met nadere regels omtrent een onafhankelijk netbeheer Nr. 11 AMENDEMENT

Nadere informatie

Waarom is de methode van ANWB Groene Energieveiling effectief en eenvoudig?

Waarom is de methode van ANWB Groene Energieveiling effectief en eenvoudig? Veelgestelde vragen De veilingmethode Waarom is de methode van ANWB Groene Energieveiling effectief en eenvoudig? Het is voor u heel erg weinig moeite om tot een besparing op uw kosten te komen. 1. U schrijft

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag

Nadere informatie

Datum 17 januari 2014 Betreft Beantwoording vragen over het opstellen van nota's en meterstanden voor energie en water

Datum 17 januari 2014 Betreft Beantwoording vragen over het opstellen van nota's en meterstanden voor energie en water > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA 's-gravenhage Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag

Nadere informatie

28 december 2004. Notitie Anders dan niet meer dan anders

28 december 2004. Notitie Anders dan niet meer dan anders 28 december 2004 Notitie Anders dan niet meer dan anders Niet-meer-dan-anders (NMDA) Begin jaren tachtig is voor warmtelevering via stadsverwarming het NMDA-principe ingevoerd. Het principe is indertijd

Nadere informatie

Ingekomen stuk D18. Aantal bijlagen 1

Ingekomen stuk D18. Aantal bijlagen 1 Directie Stadsbedrijven Servicebedrijf Afdeling Informatiemanagement Ingekomen stuk D18 Aan de Raad van de gemeente Nijmegen Nieuwe Dukenburgseweg 21 6534 AD Nijmegen Telefoon (024) 329 33 33 Telefax (024)

Nadere informatie

Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling)

Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling) Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling) Deze folder is voor ouders van cliënten van de Welkom 2 OnderToezichtStelling Graag stellen wij ons voor. Wij zijn de William Schrikker Jeugdbescherming. Wij geven

Nadere informatie

Analyse glasvezel in de buurtschappen

Analyse glasvezel in de buurtschappen Analyse glasvezel in de buurtschappen De enquête is verstuurd naar + 2.500 adressen. Hiervan zijn 1.125 enquêtes teruggekomen. Deze enquêtes zijn door bedrijven en particulieren. Bij het verwerken kwam

Nadere informatie

mhvhuysd@consumentenbond.nl 4 november 2014

mhvhuysd@consumentenbond.nl 4 november 2014 E-mail Datum mhvhuysd@consumentenbond.nl 4 november 2014 Doorkiesnummer 070-4454549 Doorkiesnummer telefax 070-4454591 Uw kenmerk Ons kenmerk MG/78376 Onderwerp Woekerpolissen Geacht Bestuur, De woekerpolisaffaire

Nadere informatie

33436 - Tijdelijke verhuur bij leegstand Plenaire behandeling, 2eT kamer, 20mrt2013, stenografische verslag inbreng SP

33436 - Tijdelijke verhuur bij leegstand Plenaire behandeling, 2eT kamer, 20mrt2013, stenografische verslag inbreng SP 33436 - Tijdelijke verhuur bij leegstand Plenaire behandeling, 2eT kamer, 20mrt2013, stenografische verslag inbreng SP Aan de orde is de voortzetting van de behandeling van: Ik heet de leden, de minister

Nadere informatie

7 Energie. Motie. De Kamer, Aan de orde is het VAO Energie (AO d.d. 18/02).

7 Energie. Motie. De Kamer, Aan de orde is het VAO Energie (AO d.d. 18/02). 7 Aan de orde is het VAO (AO d.d. 18/02). De heer Van Gerven (SP): Voorzitter. Ik heb één motie die aan duidelijkheid weinig te wensen over laat. overwegende dat energieleveranciers per jaar een vastrecht

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 372 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet ter uitvoering van richtlijn nr. 2003/54/EG, (PbEG L 176), verordening nr. 1228/2003

Nadere informatie

BUDGETENERGIE MEEST VOORDELIGE AANBIEDER

BUDGETENERGIE MEEST VOORDELIGE AANBIEDER NATIONAAL BESPAARONDERZOEK ENERGIE NOVEMBER 2013 BespaarWijzer.nl Conclusies Nederlandse huishoudens kunnen gemiddeld 283 per jaar besparen op de energiekosten Veel consumenten hebben nog een traditionele

Nadere informatie

46 oktober 2010. compact. De Energie BV. Corporaties aan de slag met duurzaamheid

46 oktober 2010. compact. De Energie BV. Corporaties aan de slag met duurzaamheid 46 oktober 2010 compact De Energie BV Corporaties aan de slag met duurzaamheid De Energie BV Corporaties aan de slag met duurzaamheid 46 oktober 2010 compact Inhoud Voorwoord 3 1 Waarom een Energie BV?

Nadere informatie

Agenda. 1. Opening 2. Mededelingen 3. Vaststellen agenda 4. Insprekers 5. Presentatie woonlastenonderzoek 6. Winkeltijdenwet 7. Rondvraag 8.

Agenda. 1. Opening 2. Mededelingen 3. Vaststellen agenda 4. Insprekers 5. Presentatie woonlastenonderzoek 6. Winkeltijdenwet 7. Rondvraag 8. Agenda 1. Opening 2. Mededelingen 3. Vaststellen agenda 4. Insprekers 5. Presentatie woonlastenonderzoek 6. Winkeltijdenwet 7. Rondvraag 8. Sluiting 1 Gesproken tekst "Hartelijk welkom mensen van de pers,

Nadere informatie

Maakt uw bezwaarschrift kans? Doe de huurverhogingscheck

Maakt uw bezwaarschrift kans? Doe de huurverhogingscheck jaargang 18 nr. 2 april 2014 Colofon KoepelRond is het infoblad van de vereniging Kerkraadse Huurdersfederatie De Koepel KoepelRond verschijnt 6 keer per jaar en wordt verspreid onder de kaderleden van

Nadere informatie

Oostzaan Bulten gewoon

Oostzaan Bulten gewoon GESCAND OP Gemeente Oostzaan Bulten gewoon Gemeenteraad Oostzaan - 6 NOV. 201^ Gemeente Oostzaan Gemeentehuis eizockadres Kerl

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 31 239 Stimulering duurzame energieproductie Nr. 136 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE Aan de Voorzitter van de

Nadere informatie