- Vastrecht In Hengelo wordt één vastrecht gehanteerd, uitgaande van een HR-combiketel (dus zowel voor ruimteverwarming als warm tapwater).

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "- Vastrecht In Hengelo wordt één vastrecht gehanteerd, uitgaande van een HR-combiketel (dus zowel voor ruimteverwarming als warm tapwater)."

Transcriptie

1 Dienst / Sector: PZ/COM Hengelo, 5 december 2006 Registratienummer: Raadsvergadering d.d. 12 december 2006 Agendanummer: C.3. Portefeuillehouder: We Onderwerp: Tariefstelling Warmtenet Hengelo WIJ STELLEN U VOOR: 1. Akkoord te gaan met voorgestelde methodiek waarbij aan het Niet Meer Dan Anders-principe recht wordt gedaan 2. EnergiePrestatie-berekeningen toe te staan op basis van een kwaliteitsverklaring voor ruimteverwarming en warmtapwater voor gebouwen aangesloten op het Warmtenet Hengelo met een totaalrendement van 131% met als voorwaarde het toepassen van een minimumpakket aan isolatie (isolatiewaarden Rc, gevel en vloer 3,5 m2k/w, Rc,dak 4,0 m2k/w en Uraam 1,2 W/m2K) OVERWEGINGEN: Aanleiding De Raad heeft op 20 december 2005 (Raadsbesluit 99259) ingestemd met realisatie van een warmtenet in Hengelo, waarbij de gemeente zelf als opdrachtgever zal optreden. Het warmtenet Hengelo levert warmte voor warm tapwater en/of voor ruimteverwarming. Bij de realisatie zal het college per stap geïnformeerd worden en waar nodig om een besluit gevraagd worden. Eén van deze stappen is het vaststellen van de wijze waarop tarieven berekend worden en de hoogte hiervan. Methode Het Niet Meer Dan Anders principe (NMDA) is het uitgangspunt voor de te kiezen methode waarop de tarieven worden berekend. Dit wil zeggen dat de verbruiker bij het aansluiten op een warmtenet niet meer aan kosten kwijt is dan in het geval deze op een standaard aardgasnet zou aansluiten. Voorgesteld wordt om voor de woningbouw één tarief te kiezen en geen onderscheid te maken tussen verschillende type woningen en mogelijkheden van toe te passen maatregelen. Voor de tariefstelling is op basis van de rapportage Tariefstelling externe warmtelevering warmtenet Hengelo van Nuon Tecno (TEP668 Jn d.d. 13 april 2006) gekozen om voor de consument de gunstigste situatie (laagste kosten) te kiezen. 1 Utiliteitsbouw Voor kleinverbruikers (t/m 40 kwth) worden de tarieven van de woningbouw gevolgd. Voor de overige zakelijke markt wordt niet met een standaard tarievenblad gewerkt. De combinatie van geleverd vermogen en warmtevraag is voor elke situatie uniek en derhalve dient voor iedere situatie opnieuw de tarieven berekend te worden. Hierbij wordt de tarievensystematiek van gaslevering gehanteerd, waarbij voor grootzakelijke markt de kosten van landelijke netbeheerder op basis van capaciteit meegenomen worden in het NMDA-principe. Woningbouw Voor de woningbouw wordt landelijk de EnergieNed-methode als richtlijn gehanteerd om warmtetarieven te bepalen. De tarieven zijn opgebouwd uit drie componenten: Vastrecht, Aansluitbijdrage en Warmteprijs. Op de EnergieNed-methode is vanuit diverse hoeken in den lande kritiek. Op een aantal punten is voorgestelde tariefstelling daarop aangepast. Per component is dit hieronder samengevat. Voor een rekentechnische onderbouwing zie bijlage II. - Vastrecht In Hengelo wordt één vastrecht gehanteerd, uitgaande van een HR-combiketel (dus zowel voor ruimteverwarming als warm tapwater). - Aansluitbijdrage De aansluitbijdrage bestaat uit de volgende onderdelen: aansluitbijdrage gas + vermeden warm(tap)water-installatie + rentabiliteitsdeel = euro. 1 Vooropgesteld dat het energieverbruik van iedere bewoner uniek is en afhankelijk is van ondermeer gedrag en type woning, is het niet mogelijk eenduidige regels te hanteren voor de tariefstelling. Bij vaststelling van de tarieven is gepoogd een praktische en realistische benadering te kiezen.

2 2 Naar aanleiding van gesprekken met marktpartijen is besloten om de aansluitbijdrage te verlagen tot euro, waardoor de acceptatiegraad verhoogd wordt. Warmteprijs Voor de berekening van de warmteprijs wordt de zogenaamde Rendementsmethode (in afwijking op de EnergieNed-methode) gehanteerd. De hieruit ontstane warmteprijs wordt verlaagd met een percentage van 4,5% vanwege eventuele verschillen in energiegebruik die ontstaan door het toepassen van het rentabiliteitsprincipe. De warmteprijs komt hiermee op 19,68 /GJ. Voor een compleet overzicht van de tarieven zie bijlage I. Financiële haalbaarheid warmtenet Hengelo Voorgestelde tarieven zijn globaal vergeleken met de door de markt gehanteerde (gemiddelde) tarieven en zitten in het onderste marktsegment. Voorgestelde tarieven hebben geen negatieve invloed op het rendement van de exploitatie zoals aangegeven in Raadsbesluit Indexering Voorgesteld wordt om de tarieven jaarlijks te indexeren. Het vastrecht en de aansluitbijdrage op basis van de CBS-index lonen en prijzen. De warmteprijs op basis van de gasprijs. Naast de jaarlijkse indexering wordt de mogelijkheid voorgesteld om één keer in de vijf jaar de tarieven te herberekenen conform de dan geldende norm. Warmtewet Op dit moment wordt door enkele leden van de Tweede Kamer gewerkt aan een Warmtewet. Het oorspronkelijke doel van deze warmtewet is het bieden van eenzelfde vorm van bescherming aan warmteafnemers die ook via de wet wordt geboden aan elektriciteitsverbruikers en gasafnemers. De discussies rondom de NMDA-tarieven bij verschillende warmteprojecten in Nederland zijn mede aanleiding geweest om te komen met deze initiatiefwet. In verschillende reacties op de eerste conceptteksten van het wetsvoorstel is gevraagd om meer aandacht voor het belang van warmteprojecten voor het milieu en dus voor het stimuleren van marktpartijen om warmteprojecten op te pakken. De belangenbehartiging van de consument en de leveringszekerheid blijvende belangrijkste ingrediënten vormen van de Warmtewet. Bij de inwerkingtreding van de Warmtewet zullen de zeer redelijke tariefstelling voor het Warmtenet Hengelo en de hierbij behorende zorgvuldige onderbouwing getoetst worden aan de voorwaarden zoals ze gesteld worden door de Warmtewet. Kwaliteitsverklaring Warmtenet Hengelo Het bovengenoemde rentabiliteitsdeel van de aansluitbijdrage woningbouw is gebaseerd op de rapportage van Nuon Tecno. Binnen de EnergiePrestatie-berekeningsmethodiek (methode vanuit het Bouwbesluit waarmee de mate van energiezuinigheid van een gebouw berekend wordt) bestaat de mogelijkheid om voor warmtenetten kwaliteitsverklaringen af te geven. Op basis van deze kwaliteitsverklaring komt het Warmtenet Hengelo op een overall rendement (opwekking van centrale tot en met de afleverset in de meterkast) van de warmtelevering van 131% (zie bijlage II voor nadere toelichting). Hiermee blijkt bij het Warmtenet Hengelo ca 0,30 EPC-punt voordeel op te leveren ten opzichte van een conventionele HR107- ketel. Na afsluiten van de contracten met afnemers en warmteleverancier kan de definitieve kwaliteitsverklaring opgesteld worden. Om de gehanteerde strategie binnen het vastgestelde beleid van Duurzame Ontwikkeling van de Trias Energetica stap 1 (voorkom energiegebruik) te borgen, dient B&W te besluiten deze kwaliteitsverklaring alleen toe te staan bij een minimum pakket aan isolatie te weten: Rc, gevel en vloer 3,5 m2k/w, Rc,dak 4,0 m2k/w en Uraam 1,2 W/m2K (conform Dubo-pakket Hengelo, versie 2004). Bij wijzigingen van wet- en regelgeving het genoemde minimum pakket aan isolatie in verhouding aanpassen. Hierbij wordt tevens geanticipeerd op artikel 25a van de concept-warmtewet van 13 september Second Opinion Om na te gaan of het tarievenkader gesteld door de gemeente inderdaad correct is, is het bureau Ecofys gevraagd een 2nd opinon uit te voeren gebaseerd op het rapport van Nieman waarin kanttekeningen bij het tarievenkader van het Warmtenet Hengelo worden gezet. De conclusie van Ecofys: - de combinatie van vastrecht en variabele kosten voldoet bij benadering aan het NMDA-principe. Met als voordeel voor de afnemer (bewoner) dat door de gehanteerde tariefstelling de prikkeling tot energiezuinig gedrag aanwezig is omdat in verhouding de warmteprijs hoger ligt en het vastrecht lager.

3 3 - de aansluitbijdrage wordt echter als hoog beoordeeld, maar is wanneer het voordeel van ruimtebesparing in geld wordt uitgedrukt te verdedigen. Burgemeester en wethouders van Hengelo, de secretaris, de burgemeester, Ir. Wimjoost Licht Drs. Frank A.M. Kerckhaert

4 4 Bijlage I Tarievenblad Warmtenet Hengelo 2006 Datum van ingang (na goedkeuring B&W en de Raad) (Prijzen exclusief BTW) Klein Zakelijke markt (>40 kwth) Warmteafname tot GJ/Jaar Tarief op aanvraag (gebaseerd op tarievensystematiek van gaslevering). Grootzakelijke markt > GJ Tarief op aanvraag (gebaseerd op tarievensystematiek van gaslevering). Woningbouw Aansluitbijdrage 4.200,00 (eenmalig) Vastrecht 258,72 (jaarlijks) Warmteprijs 19,68 (per GJ warmte) Extra comfort klasse warm tapwater 2 Verhoging aansluitbijdrage 6 l/min standaard 8 l/min 119,77 (eenmalig) 10 l/min 239,54 (eenmalig) 12 l/min 359,31 (eenmalig) > 12 l/min op aanvraag Verhoging vastrecht 6 l/min standaard 8 l/min 20,00 (jaarlijks) 10 l/min 45,00 (jaarlijks) 12 l/min 100,00 (jaarlijks) > 12 l/min op aanvraag alle vergoedingen zijn verhoogd met de verschuldigde omzetbelasting en heffingen die de gemeente Hengelo ingevolge een besluit van de overheid, verplicht of bevoegd is in rekening te brengen De tarieven worden jaarlijks geïndexeerd. Aan de vermelde tarieven en teksten kunnen geen rechten ontleend worden De algemene leveringsvoorwaarden van de gemeente Hengelo en de algemene leverings- en aansluitvoorwaarden warmte en/of koude 2006 Warmtenet Hengelo worden opgesteld en zijn als dan van toepassing 2 De meerkosten voor een hogere comfortklasse is samengesteld op basis van in praktijk gehanteerde tarieven. Deze dient na vaststelling productkeuze en dienstverlening getoetst te worden.

5 5 Rekentechnische onderbouwing afwijking EnergieNed- Bijlage II methode ** Vastrecht ** In Hengelo wordt één vastrecht gehanteerd, uitgaande van een HR-combiketel (dus zowel voor ruimteverwarming als warm tapwater) zoals op dit moment de gangbare praktijk is. Hoogte vastrecht conform rapportage Nuon Tecno. ** Aansluitbijdrage** De aansluitbijdrage opgebouwd vanuit de EnergieNed-methode is helder en duidelijk. Hierin wordt de mogelijkheid voor een rentabiliteitsdeel aangegeven; echter door EnergieNed niet verder uitgewerkt. Het rentabiliteitsprincipe geeft aan dat aansluiting van een gebouw op het Warmtenet Hengelo een positief effect heeft op de energieprestatie van het gebouw. In het Bouwbesluit is van de diverse gebruiksfuncties vastgelegd aan welke minimumeis voor de energieprestatie voldaan moet worden. Indien het gebouw in plaats van een aansluiting op het warmtenet Hengelo aangesloten wordt op een aardgasnet, dienen er extra maatregelen getroffen te worden om een gelijkwaardige energieprestatie te behalen. De kosten van deze extra maatregelen (die bij aansluiting op het warmtenet Hengelo niet getroffen hoeven te worden) mogen als rentabiliteitsdeel in de aansluitbijdrage opgenomen worden. Vanuit de duurzaamheidgedachte is het wenselijk om alleen het rentabiliteitsdeel op basis van de nietgebouwgebonden maatregelen in rekening te brengen. Vanuit het NMDA-principe is gekozen om de laagste kosten vanuit de rapportage van Nuon Tecno, zijnde euro, als rentabiliteitsdeel mee te nemen. Hierdoor ontstaat een totale aansluitbijdrage van: aansluitbijdrage gas + vermeden warm(tap)water-installatie + rentabiliteitsdeel = euro. Naar aanleiding van gesprekken met marktpartijen is besloten om de aansluitbijdrage te verlagen tot euro, waardoor de acceptatiegraad verhoogd wordt. Doordat voor berekening van de aansluitbijdrage gebruik gemaakt wordt van het rentabiliteitsprincipe, dient de warmteprijs hierop aangepast te worden. Zie verder Verlaging warmteprijs door rentabliteitsprincipe. Vooropgesteld dat het energieverbruik van iedere bewoner uniek is en afhankelijk is van ondermeer gedrag en type woning, is het niet mogelijk eenduidige regels te hanteren voor de tariefstelling. Bij vaststelling van de tarieven is gekozen voor een praktische en realistische benadering. Met name de onderbouwing van het rentabiliteitsdeel is een dankbaar onderwerp van discussie. Om deze discussie niet te hoeven voeren, is het ook mogelijk om dit deel te baseren op toepassing van de kwaliteitsverklaring van het Warmtenet Hengelo. Het nieuwe Bouwbesluit van 1 januari 2006 geeft door veranderingen in de berekeningsmethode vanuit de NEN5128:2004 t.o.v. de NEN5128:2001 op basis van de standaard rendementen een circa 15 tot 20% slechtere waardering voor de benutting van restwarmte in de woningbouw. In de normbladen voor de Energieprestatie (NEN2916 en NEN5128) zijn zowel forfaitaire als vaste rekenwaarden gehanteerd. Voor de forfaitaire rekenwaarden geeft het normblad expliciet aan dat een afwijkende waarde kan worden toegepast. Alle overige waarden zijn vaste of beleidsmatige getallen, omrekeningsgetallen, getallen die een standaardgebruik, standaardomstandigheden of een standaardwaardering uit oogpunt van rechtsgelijkheid vastleggen. Ook bij deze vaste waarden kunnen zich situaties voordoen waarin de behoefte bestaat af te wijken, bijvoorbeeld omdat het normblad niet (voldoende) is toegesneden op een innovatieve oplossing. Dit dient zich bijvoorbeeld aan als een openbare energievoorziening wordt aangeboden waarop de normbladen niet of onvoldoende zijn toegesneden. (bron Expertisecentrum Regelgeving Bouw). Het College van B&W kan dit voor het Warmtenet Hengelo als zodanig beoordelen. In dat geval moet, om een resultaat te verkrijgen waaraan dezelfde status kan worden toegekend als aan het resultaat van een bepaling volgens de normbladen, bij de gevolgde methode wel rekening zijn gehouden met de randvoorwaarden en de opgelegde waarden die bij de ontwikkeling van de normbladen zijn gehanteerd. Restwarmteprojecten kunnen in tegenstelling tot standaard technieken (zoals HR-ketels) niet getest worden. Veelal zijn systemen nog niet eens aangelegd terwijl er wel al een bouwvergunning aangevraagd dient te worden. De gemeente Hengelo heeft Ecofys gevraagd om het te verwachten werkelijke milieuvoordeel na te gaan van het Warmtenet Hengelo Op grond van de beschikbare informatie komt Ecofys op een overall rendement (opwekking van centrale tot en met afleverset in de meterkast van de warmtelevering van 131%. Dit levert na doorrekening ca. 0,30 EPC-punt voordeel op ten opzichte van een conventionele HR107 combi ketel. Exacte waarden kunnen pas vastgesteld worden nadat de diverse contracten getekend zijn, maar het genoemde rendement kan als minimum beschouwd worden. Het door Nuon Tecno berekende rentabiliteitsdeel wordt door toepassing van de kwaliteitsverklaring in combinatie met het toepassen van het minimumpakket aan isolatie ruimschoots behaald.

6 6 ** Warmteprijs ** De EnergieNed-methode hanteert de zogenaamde Panel-methode. Op deze berekeningswijze is veel kritiek. Als alternatief wordt hiervoor de rendementsmethode 3 aangedragen. De rendementsmethode gaat uit van de hoeveelheid warmte die een m 3 gas geeft in de standaard situatie (HR-combiketel) en rekent dit rechtstreeks om naar een warmteprijs. Voorgesteld wordt om deze methode te hanteren, waarbij een lagere warmteprijs ontstaat dan wanneer de EnergieNed-methode wordt gehanteerd. Onderbouwing berekening warmteprijs Rendementsmethode Uitgangspunten: Onderwaarde gas Groningen 31,65 MJ/m 3 gas Voor de rendementsmethode een systeemrendement hanteren van 85,7% zoals genoemd in bijlage 2 van de EnergieNed-methode (conform advies Gemeentelijk Platform Warmtetarieven). Gasprijs /m 3 (vanuit rapportage) Warmteprijs via rendementsmethode: Gasprijs* 1/(rendementsysteem*gaswaarde*) 0,559* (1/(0.857*31,65)*1000 = 20,61 /GJ Vanuit de EnergieNed-methode wordt de warmteprijs vastgesteld op basis van een vergelijkbare woning aangesloten op een aardgasnet. De situatie kan ontstaan dat door een gebouw aan te sluiten op een aardgasnet i.p.v. het warmtenet Hengelo extra (warmte)maatregelen getroffen dienen te worden om een gelijkwaardige energieprestatie te behalen. Hierdoor kan de totale hoeveelheid benodigde energie hoger zijn. Om vast te houden aan het NMDA-principe voor de consument dient dit effect in de warmteprijs verwerkt te worden. In de EnergieNed-methode wordt wel de mogelijkheid van het rentabiliteitsprincipe genoemd, maar niet het feit dat de situatie kan ontstaan dat een verbruiker door de hogere warmtevraag per saldo duurder uit is. Om dit te voorkomen dient de warmteprijs recht evenredig met de warmtetoename verlaagd te worden met 4,5%. De warmteprijs komt hiermee op 0,955 * 20,61 = 19,68 euro per GJ. Onderbouwing verlagingpercentage Vanuit de rapportage van Nuon Tecno wordt op basis van de ongunstigste variant de verhoging van het energieverbruik voor warm tapwater en verwarming als gevolg van toepassing rentabiliteitsprincipe (Q prim;verw + Q prim;hulp;verw + Q prim;tap ): Tussenwoning 13,3 % extra energie Appartement 14,2 % extra energie grondgebonden woning 2,8 % extra energie Echter in alle gevallen is dit op basis van gebalanceerde ventilatie met warmteterugwinning in de referentiesituatie tegen natuurlijke toevoer en mechanische afvoer bij het Warmtenet Hengelo. Hierdoor is de energiecomponent Q prim;vent, drastisch toegenomen. Indien deze component mee wordt genomen, ontstaan de volgende toenames (Q prim;verw + Q prim;hulp;verw + Q prim;tap + Q prim;vent ): Tussenwoning < 0,0 % extra energie Appartement < 0,0 % extra energie grondgebonden woning 2,7 % extra energie Er kunnen allerlei formules en beschouwing op wat nu wel/niet tot de extra energie toegerekend moet worden en in welke verhoudingen. Door voor het warmtenet Hengelo praktisch een extra energieverbruik van 4,5% aan te houden, is voor de consument op gunstige wijze met dit effect rekening gehouden. 3 De rendementsmethode is een methode gebaseerd op een onderzoek van ECN waarbij de in het onderzoek gemeten rendementen een aanname zijn voor de daadwerkelijke praktijkrendementen.

Beoordeling van de tariefsaanbeveling van Vestin en EnergieNed met betrekking tot Niet Meer Dan principe

Beoordeling van de tariefsaanbeveling van Vestin en EnergieNed met betrekking tot Niet Meer Dan principe Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek / Netherlands Organisation for Applied Scientific Research Laan van Westenenk 501 Postbus 342 7300 AH Apeldoorn TNO-rapport 034-APD-2009-00241

Nadere informatie

Ontwerp van een algemene maatregel van bestuur, houdende regels ten uitvoering van de Warmtewet

Ontwerp van een algemene maatregel van bestuur, houdende regels ten uitvoering van de Warmtewet Ontwerp van een algemene maatregel van bestuur, houdende regels ten uitvoering van de Warmtewet Ten geleide: Op grond van artikel 12, vierde lid, van de Warmtewet wordt de voordracht van een algemene maatregel

Nadere informatie

Afwegingskader Holland Park

Afwegingskader Holland Park Afwegingskader Holland Park Datum: 1 december 2014 Projectnr: 1290 Status: Definitief Inhoudsopgave Samenvatting... 3 1 Inleiding... 8 2 Uitgangspunten... 9 2.1 Projectinformatie... 9 2.2 Kenmerken Holland

Nadere informatie

Nederlandse Mededingingsautoriteit

Nederlandse Mededingingsautoriteit Nederlandse Mededingingsautoriteit CONSULTATIEDOCUMENT Consultatiedocument van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit Nummer 103308_1 / 53 Betreft zaaknr. 103308_1 / Beleidsregel

Nadere informatie

Handreiking Warmtewet

Handreiking Warmtewet 3 september 2014 Handreiking Warmtewet voor woningcorporaties versie 2.0 Auteur: Albert Koedam van Albert Koedam Consultancy, www.ak-consultancy.nl In opdracht van Aedes vereniging van woningcorporaties

Nadere informatie

Bewonersplatform Ypenburg (BPY) Den Haag, 26 januari 2010 P/A Boswinde 26 2496WB Den Haag

Bewonersplatform Ypenburg (BPY) Den Haag, 26 januari 2010 P/A Boswinde 26 2496WB Den Haag Bewonersplatform Ypenburg (BPY) Den Haag, 26 januari 2010 P/A Boswinde 26 2496WB Den Haag Aan de Minister van Economische Zaken Mw. M.J.A. van der Hoeven Door tussenkomst van projectleider Drs. Lineke

Nadere informatie

De Warmtewet oktober 2013

De Warmtewet oktober 2013 De Warmtewet oktober 2013 INHOUD I. De Warmtewet samengevat 3 1. Inleiding 4 2. Warmtewet algemeen 4 3. Verplichtingen leverancier 6 4. Tarieven 8 5. Noodvoorziening en compensatie 9 6. Vergunningen 9

Nadere informatie

LEIDRAAD WARMTEWET VOOR PARTICULIERE BELEGGERS IN VASTGOED

LEIDRAAD WARMTEWET VOOR PARTICULIERE BELEGGERS IN VASTGOED LEIDRAAD WARMTEWET VOOR PARTICULIERE BELEGGERS IN VASTGOED SenpaiWorld Postbus 116 4100 AC Auteur: Cees F. Jonker Culemborg 22 december 2014 Inhoudsopgave 1 VOORWOORD... 3 2 INLEIDING... 4 3 ACHTERGROND

Nadere informatie

Beleidsvoorstel Warmtewet

Beleidsvoorstel Warmtewet Beleidsvoorstel Warmtewet Aan : Stichting Huurdersalliantie De Brug Betreft : Beleidsvoorstel Warmtewet Opdrachtgever : Peter van Lieshout Opsteller : Werkgroep Warmtewet: Havensteder: Vera Beuzenberg,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 29 048 Voorstel van wet van de leden Ten Hoopen en Samsom tot het stellen van regels omtrent de levering van warmte aan verbruikers (Warmtewet)

Nadere informatie

Ennatuurlijk B.V. Datum: 5 februari 2015. Onderwerp: Vragen en antwoorden n.a.v. de informatiebijeenkomst in Helmond d.d.

Ennatuurlijk B.V. Datum: 5 februari 2015. Onderwerp: Vragen en antwoorden n.a.v. de informatiebijeenkomst in Helmond d.d. Ennatuurlijk B.V. Datum: 5 februari 2015 Onderwerp: Vragen en antwoorden n.a.v. de informatiebijeenkomst in Helmond d.d. 26 januari 2015 Contactgegevens Ennatuurlijk Telefoonnummer: 085-2734567 E-mail:

Nadere informatie

De meest gestelde vragen over warmtelevering

De meest gestelde vragen over warmtelevering De meest gestelde vragen over warmtelevering Inleiding Warmtelevering is in opmars. Novem wil dit proces zo goed mogelijk begeleiden en waar nodig de markt van relevante informatie voorzien. Welke knelpunten

Nadere informatie

REGULERINGSOPTIES VOOR WARMTEPRODUCENTEN

REGULERINGSOPTIES VOOR WARMTEPRODUCENTEN R.A. HAKVOORT Opgesteld door: D-Cision B.V. Postbus 44 8000 AA Zwolle Zwolle, 9 juni 2011 PAGINA 2 VAN 84 2010 D-CISION B.V. INHOUD MANAGEMENT SAMENVATTING 5 1 Inleiding 9 2 De warmtewet en warmtesector

Nadere informatie

Duurzame scholen, een goede prestatie

Duurzame scholen, een goede prestatie Duurzame scholen, een goede prestatie December 2011 Samenvatting Het is zowel noodzakelijk als wenselijk dat nieuw te bouwen schoolgebouwen duurzaam zijn. In deze notitie geven we hiervoor de onderbouwing

Nadere informatie

Isoleren: de basis. EPC 0,6 oplossingen. Isoleren: de basis. www.rockwool.nl. Op 1 januari 2011 is de wettelijke EPC eis voor nieuwbouwwoningen

Isoleren: de basis. EPC 0,6 oplossingen. Isoleren: de basis. www.rockwool.nl. Op 1 januari 2011 is de wettelijke EPC eis voor nieuwbouwwoningen Isoleren: de basis Op 1 januari 2011 is de wettelijke EPC eis voor nieuwbouwwoningen verlaagd naar 0,6. Voor een kosteneffectief maatregelpakket vormt goede isolatie de basis. Beter isoleren levert een

Nadere informatie

Energieprestatie nieuwbouw EPG. Oktober 2012

Energieprestatie nieuwbouw EPG. Oktober 2012 Energieprestatie nieuwbouw EPG Oktober 2012 Inhoud 1 Inleiding 1 2 Algemeen 1 3 Vragen en antwoorden EPN 1 4 Vragen en antwoorden NEN 7120 6 4.1 Algemeen 6 4.2 Modellering 10 4.3 Bouwkundige aspecten 16

Nadere informatie

Verschuivingen Energiebelasting. verkenning effecten

Verschuivingen Energiebelasting. verkenning effecten Verschuivingen Energiebelasting verkenning effecten Verschuivingen Energiebelasting verkenning effecten Delft, juni 2015 Deze notitie is opgesteld voor Eneco Ons kenmerk: 3.F51/FR Opgesteld door: F.J.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 30 150 Stadsverwarming Nr. 2 RAPPORT Inhoud Samenvatting 5 1 Inleiding 8 1.1 Aanleiding 8 1.2 Stadsverwarming 8 1.2.1 De stadsverwarmingsketen

Nadere informatie

DUURZAME CO 2 -NEUTRALE ONTWIKKELING VAN WOONWIJK KLOOSTERVEEN III. Vandaag keuzes maken, morgen een duurzame leefomgeving

DUURZAME CO 2 -NEUTRALE ONTWIKKELING VAN WOONWIJK KLOOSTERVEEN III. Vandaag keuzes maken, morgen een duurzame leefomgeving DUURZAME CO 2 -NEUTRALE ONTWIKKELING VAN WOONWIJK KLOOSTERVEEN III Vandaag keuzes maken, morgen een duurzame leefomgeving augustus 2010 Eindrapport - Duurzame CO 2-neutrale ontwikkeling van woonwijk Kloosterveen

Nadere informatie

Pagina 1/19. en artikel 8, vijfde lid, van de Warmtewet. Ons kenmerk: ACM/DE/2013/206623 Zaaknummer: 13.1362.52

Pagina 1/19. en artikel 8, vijfde lid, van de Warmtewet. Ons kenmerk: ACM/DE/2013/206623 Zaaknummer: 13.1362.52 Ons kenmerk: ACM/DE/2013/206623 Zaaknummer: 13.1362.52 Besluit tot vaststelling van de maximumprijs en de berekening van de eenmalige aansluitbijdrage en het meettarief warmteverbruik per 1 januari 2014.

Nadere informatie

Waterkwartier, Zutphen. Energiescan Jeugdgevangenisterrein en Hart van de Wijk

Waterkwartier, Zutphen. Energiescan Jeugdgevangenisterrein en Hart van de Wijk Waterkwartier, Zutphen Energiescan Jeugdgevangenisterrein en Hart van de Wijk W/E-6622-W-113 Tilburg, 5 april 2007 Waterkwartier, Zutphen Energiescan Jeugdgevangenisterrein en Hart van de Wijk De provincie

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING

GEBRUIKERSHANDLEIDING GEBRUIKERSHANDLEIDING Levering Warmte en Koude, 100-Hoog Inhoudsopgave: 1 Inleiding... 2 2 Eteck Energie Bedrijven... 2 3 Technische omschrijving... 2 4 Levering... 7 5 De tarieven, afrekening en warmtewet...

Nadere informatie

Projectplan Experiment Energiesprong kleinschalige Binnenstedelijke Gebieden. Realisatie gebiedsprojecten. Verduurzamen energievoorziening Eaton

Projectplan Experiment Energiesprong kleinschalige Binnenstedelijke Gebieden. Realisatie gebiedsprojecten. Verduurzamen energievoorziening Eaton Projectplan Experiment Energiesprong kleinschalige Binnenstedelijke Gebieden Realisatie gebiedsprojecten Verduurzamen energievoorziening Eaton EATON HENGELO Inhoudsopgave 1. Managementsamenvatting 1 2.

Nadere informatie

Liberalisering van de publieke infrastructuur:

Liberalisering van de publieke infrastructuur: Liberalisering van de publieke infrastructuur: De afweging en de borging van publieke waarden bij warmtenetprojecten in Almere Caseverslag Arnoud van de Ven, Radboud Universiteit Nijmegen a.vandeven@fm.ru.nl

Nadere informatie

ook in de praktijk optimaal te bedienen qua dienstverlening, klachtenafhandeling en algemene service en zich op dat gebied beter te profileren.

ook in de praktijk optimaal te bedienen qua dienstverlening, klachtenafhandeling en algemene service en zich op dat gebied beter te profileren. Memorie van toelichting I. ALGEMEEN 1. Doel en aanleiding wetsvoorstel 1.1 Algemeen Sinds 1 juli 2004 is de markt voor levering van elektriciteit en gas volledig geliberaliseerd. Sinds die datum hebben

Nadere informatie

28 december 2004. Notitie Anders dan niet meer dan anders

28 december 2004. Notitie Anders dan niet meer dan anders 28 december 2004 Notitie Anders dan niet meer dan anders Niet-meer-dan-anders (NMDA) Begin jaren tachtig is voor warmtelevering via stadsverwarming het NMDA-principe ingevoerd. Het principe is indertijd

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal T.a.v. Vaste Kamercommissie EZ Postbus 20018 2500 EA Den Haag. Geachte Tweede Kamerleden van de commissie EZ,

Tweede Kamer der Staten-Generaal T.a.v. Vaste Kamercommissie EZ Postbus 20018 2500 EA Den Haag. Geachte Tweede Kamerleden van de commissie EZ, Tweede Kamer der Staten-Generaal T.a.v. Vaste Kamercommissie EZ Postbus 20018 2500 EA Den Haag Datum Uw kenmerk 141112CU Contactpersoon Claudia Umlauf 1/12 Geachte Tweede Kamerleden van de commissie EZ,

Nadere informatie

Energiebesparing en duurzaamheid. Sportcentrum Papendrecht

Energiebesparing en duurzaamheid. Sportcentrum Papendrecht Energiebesparing en duurzaamheid Sportcentrum Papendrecht Behoort bij: Raadsvoorstel 29 mei 2012, nummer xxx / 2012 Aanvullend krediet Energiebesparing en duurzaamheid sportcentrum Energiebesparing en

Nadere informatie

Gemeente Langedijk CO 2 -neutraal

Gemeente Langedijk CO 2 -neutraal Gemeente Langedijk CO 2 -neutraal Nulmeting CO 2 -emissie en scenarioanalyse CO 2 -reductie Datum: 14 november 2012 Projectnummer: 11808 Status: Definitief Opdrachtgever: Gemeente Langedijk Contactambtenaar:

Nadere informatie

Hoe investeringen in energiebesparende maatregelen kunnen bijdragen aan het direct rendement van een belegger

Hoe investeringen in energiebesparende maatregelen kunnen bijdragen aan het direct rendement van een belegger Hoe investeringen in energiebesparende maatregelen kunnen bijdragen aan het direct rendement van een belegger Een empirisch onderzoek naar de mogelijkheid om de huur van kantoorpanden (deels) te koppelen

Nadere informatie