ECLI:NL:RBOBR:2015:1734

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ECLI:NL:RBOBR:2015:1734"

Transcriptie

1 ECLI:NL:RBOBR:2015:1734 Instantie Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Rechtbank Oost-Brabant Civiel recht Eerste aanleg - enkelvoudig Op tegenspraak warmtelevering, aansluitbijdrage, NMDA-beginsel Vindplaatsen Rechtspraak.nl annotatie in NTE 2015/30, UDH:NTE/12568 Uitspraak RECHTBANK OOST-BRABANT Kanton s-hertogenbosch Zaaknummer : Rolnummer : Uitspraak : 26 maart 2015 in de zaak van: [eiser], wonende te[woonplaats], eiser, gemachtigde: B.B. Hijlkema (ARAG), t e g e n : Ennatuurlijk B.V., als rechtsopvolgster van Essent Local Energy Solutions B.V., gevestigd te s-hertogenbosch, gedaagde, gemachtigde: mr. R.H. van Muijen;

2 als vervolg van het tussen partijen gewezen vonnis van 28 augustus Het vervolg van de procedure Bij voormeld vonnis is de zaak verwezen naar de rol voor akte aan de zijde van Ennatuurlijk. Ennatuurlijk heeft een akte genomen, waarna [eiser] een akte van antwoord heeft genomen. Vervolgens heeft Ennatuurlijk nog een akte uitlaten productie genomen. Ten slotte is andermaal vonnis bepaald. 2 De verdere beoordeling 2.1. Ennatuurlijk is in de gelegenheid gesteld om bij akte inzichtelijk te maken waar de in rekening gebrachte aansluitbijdragen op zijn gebaseerd (en wat en op welke grond aan rentabiliteitsbijdrage is gerekend) en op welke wijze zij deze heeft berekend, en aannemelijk te maken dat deze bedragen redelijk zijn. Ennatuurlijk heeft daarop, samengevat, het volgende aangevoerd. De periodieke aansluitbijdrage is een in rekening gebracht bedrag dat conform het Tariefadvies uit de vermeden investeringen sv/cv bestaat, welke in het jaar ,- ex btw bedroeg en in 2003, geïndexeerd, 1.770,- ex btw, zijnde 2.106,30 inclusief btw. Deze periodieke aansluitbijdrage wordt niet ineens, maar periodiek gedurende 30 jaar in rekening gebracht op basis van een annuïteit van 5% met een jaarlijkse indexering op basis van het Tariefadvies, zodat in 2032 een bedrag van 144,- x 30 jaar = 4.300,- (inclusief btw) zal zijn voldaan. Het verschil met het bedrag van 2.106,30 wordt verklaard door het feit dat [eiser] het bedrag in 2003 niet ineens heeft voldaan. De in 2003 door [eiser] voldane initiële aansluitbijdrage van 2.201,- valt uiteen in twee componenten, namelijk de vermeden kosten aardgasaansluiting en een rentabiliteitsbijdrage. De kosten voor het realiseren van een aardgasaansluiting bedroegen in ,-. Dat bedrag is het uitgangspunt voor de eerste kostenpost. Het in rekening brengen van deze post is in het kader van het NMDA-beginsel voorzien in de Tariefadviezen en thans ook in de Warmtewet en de daarop gebaseerde uitvoeringsregelgeving. De rentabiliteitsbijdrage ad 1.756,- is het bedrag dat noodzakelijk was om het netwerk waarop [eiser] is aangesloten te kunnen aanleggen. Het Tariefadvies geeft de mogelijkheid om deze bijdrage te vragen teneinde een warmteproject haalbaar te maken. De gemeente Eindhoven heeft destijds voor de optie van stadverwarming gekozen op basis van de aanbieding van de PNEM en de daarbij behorende voorwaarden, inclusief het in rekening brengen van de rentabiliteitsbijdrage aan de toekomstige eigenaren van de percelen. De heffing en de hoogte van de rentabiliteitsbijdrage is de resultante van het overleg tussen de PNEM en de gemeente Eindhoven [eiser] heeft vervolgens onder meer het volgende aangevoerd. Hij is het niet eens met de onderbouwing die Ennatuurlijk geeft aan de periodieke aansluitbijdrage. Deze bijdrage is niet overeengekomen. Het is niet mogelijk deze bijdrage achteraf als redelijk te onderbouwen. Het Tariefadvies is opgesteld door Energie Nederland, de belangenbehartiger van de Nederlandse Energiebedrijven. Dit advies kan daarom niet als onafhankelijk en neutraal worden beschouwd. [eiser] heeft nooit geweten dat hij feitelijk een lening bij Ennatuurlijk is aangegaan. Hij heeft niet

3 de mogelijkheid gehad dit bedrag ineens te voldoen, zodat het meegefinancierd had kunnen worden onder zijn hypothecaire lening met de daarbij behorende renteaftrek. Ennatuurlijk had geen redelijke grond om af te wijken van het tariefadvies. Van de initiële aansluitbijdrage betwist [eiser] met name de rentabiliteitsbijdrage. Uit het Tariefadvies blijkt dat er ruimte is voor een extra bijdrage indien in woningen aangesloten op warmte niet alle energiebesparende maatregelen worden doorgevoerd die wel nodig zouden zijn geweest indien de woning op het aardgasnet zou zijn aangesloten. Het Tariefadvies bepaalt echter ook dat als de aanvullende maatregelen niet in de warmtewoningen worden toegepast de hoogte van de aansluitbijdrage, het vastrecht en de warmteprijs afhankelijk zijn van de achterwege gelaten maatregelen. Het NMDA-beginsel is aldus ook van toepassing op de rentabiliteitsbijdrage. De facto wordt de woning minder geïsoleerd en betekent dat hogere stookkosten. Dit dient, gelet op het NMDA-beginsel, te worden gecompenseerd door een lagere warmteprijs. [eiser] verwijst naar een publicatie van NOVEM uit Omdat Ennatuurlijk geen korting op de GJ-prijs heeft gegeven, is de volledige doorrekening van de rentabiliteitsbijdrage niet redelijk Volgens Ennatuurlijk is het NMDA-beginsel niet (onverkort) van toepassing op de rentabiliteitsbijdrage. Voorts heeft zij wel degelijk een korting toegepast op de warmteprijs, namelijk in de jaren 1998 tot en met 2002; vanaf 2003 is die korting vervallen omdat (volgens het Tariefadvies) de woningen aangesloten op het gasnet bijna allemaal zijn voorzien van een HRketel, aldus Ennatuurlijk Zoals in het tussenvonnis reeds overwogen bestaat er een overeenkomst tot levering van warmte tussen partijen. Dat [eiser] niet heeft ingestemd met de bedragen die Ennatuurlijk voor de aansluiting op het warmtenet en voor de levering van warmte in rekening brengt is niet relevant voor de vraag of Ennatuurlijk die bedragen bij hem in rekening mag brengen. Zoals in het tussenvonnis is overwogen is daarvoor relevant of die bedragen redelijk zijn Of die bedragen redelijk zijn kan door de kantonrechter slechts marginaal worden getoetst. Van belang is dat Ennatuurlijk bij het in rekening brengen van die bedragen niet de grenzen van de redelijkheid overschrijdt. Het NMDA-beginsel speelt daarbij een voorname rol. Anders gezegd: de vraag is of Ennatuurlijk in redelijkheid, mede in aanmerking genomen het NMDA-beginsel, de tarieven en bijdragen aan [eiser] in rekening heeft kunnen en kan brengen zoals zij deze bij [eiser] in rekening heeft gebracht en brengt De kantonrechter is van oordeel dat daarvan sprake is, als Ennatuurlijk bij het vaststellen van de aan [eiser] in rekening gebrachte bedragen de adviezen van het Tariefadvies heeft gevolgd. De omstandigheid dat de Tariefadviezen zijn opgesteld door Energie Nederland, de belangenbehartiger van de Nederlandse Energiebedrijven, doet daar niet aan af, gelet op het feit dat bij het opstellen van de Warmtewet (en het daarop gebaseerde Warmtebesluit) dezelfde uitgangspunten (waaronder het NMDA-beginsel) zijn gehanteerd als in de Tariefadviezen, en de ACM bij het opstellen van de maximumtarieven ook daarvan uitgaat. Dat biedt voldoende garantie dat de Tariefadviezen en de daarbij gehanteerde uitgangspunten redelijk zijn Volgens de Tariefadviezen mag Ennatuurlijk (naast de warmteprijs voor de geleverde warmte) drie soorten bijdragen in rekening brengen, namelijk de rentabiliteitsbijdrage, de aansluitbijdrage (gebaseerd op het principe van vermeden kosten binnen de woning en berekend door uit te gaan van het verschil in kosten tussen de cv- en de stadverwarmingsinstallatie vermeerderd met de aansluitbijdrage voor aardgas) en het vastrecht (opgebouwd uit het uitgespaard vastrecht voor aardgas, de kosten voor uitgespaard onderhoud van een cv-ketel en vervanging van onderdelen en de kosten voor verschillen in levensduur). De Tariefadviezen houden het advies aan warmteleveranciers in om (de beide posten van) de aansluitbijdrage in één eenmalige bijdrage in rekening te brengen op het moment dat de woning op het warmtenet wordt aangesloten.

4 2.8. Ennatuurlijk heeft de vermeden kosten (het verschil in kosten tussen de cv-installatie en de svinstallatie) niet bij de initiële bijdrage in rekening gebracht, maar als periodieke bijdrage, en heeft aldus op dit punt niet het advies van het Tariefadvies gevolgd. Deze afwijking van het Tariefadvies is, zoals in het tussenvonnis reeds overwogen, in beginsel toelaatbaar. Niet weersproken is dat, conform het Tariefadvies, de aansluitbijdrage exclusief de aansluitbijdrage voor aardgas en btw in ,- bedroeg en in 2003, geïndexeerd, 1.770,-, zijnde 2.106,30 inclusief 19% btw Ennatuurlijk brengt dit bedrag echter periodiek gedurende 30 jaar bij [eiser] in rekening op basis van een annuïteit van 5% met een jaarlijkse indexering op basis van het Tariefadvies. Deze gang van zaken wringt waar (de rechtsvoorganger van) Ennatuurlijk [eiser] niet reeds bij het sluiten van de overeenkomst volledig heeft geïnformeerd over het periodiek in rekening brengen van dit deel van de aansluitbijdrage en met name - de daarbij te rekenen annuïteit en de jaarlijkse indexering. [eiser] had moeten worden gewezen op het feit dat er nog andere kosten zijn, die niet in de initiële bijdrage in rekening worden gebracht, en die op basis van een annuïteit van 5% en met een jaarlijkse indexering in rekening zouden worden gebracht, en had de keuze moeten worden gegeven ook die kosten in een keer te betalen. Terecht is van de zijde van [eiser] aangevoerd dat hij nimmer heeft geweten dat hij een jaarlijks geïndexeerd bedrag met rente aan Ennatuurlijk afbetaalde. In dat opzicht kan het handelen van (de rechtsvoorganger van) Ennatuurlijk als nalatig worden aangemerkt. [eiser] zou daarom door Ennatuurlijk in de gelegenheid behoren te worden gesteld om het nominale bedrag van dit deel van de aansluitbijdrage, zoals dat geïndexeerd voor zijn aanvangsjaar gold, zonder rente alsnog in een keer conform het Tariefadvies te betalen dan wel periodiek zonder rente af te betalen, met verrekening van de reeds betaalde bedragen. Een en ander brengt evenwel niet met zich dat de reeds door [eiser] betaalde bedragen voor de periodieke aansluitbijdrage als zodanig onverschuldigd zijn betaald en dat Ennatuurlijk geen kosten bij [eiser] meer in rekening mag brengen welke betrekking hebben op aansluitkosten De in 2003 door [eiser] voldane initiële aansluitbijdrage van 2.201,- bestaat uit de vermeden kosten aardgasaansluiting en een rentabiliteitsbijdrage. De aansluitbijdrage voor aardgas bedroeg in ,-, zo heeft Ennatuurlijk aangevoerd. Dit bedrag is conform de Tariefadviezen. [eiser] maakt daar ook geen bezwaar tegen. Aan rentabiliteitsbijdrage is 1.756,- bij [eiser] in rekening gebracht. De Tariefadviezen geven de mogelijkheid om deze bijdrage te vragen teneinde een warmteproject haalbaar te maken. Het gaat daarbij om een bedrag dat noodzakelijk is om een warmtenetwerk te kunnen aanleggen. Het Tariefadvies van het jaar 2000 luidt op dit punt: 3.1. Algemeen Naast de aansluitbijdrage, het vastrecht en de warmteprijs kan voor het realiseren van warmteprojecten een zogenaamde eenmalige rentabiliteitsbijdrage nodig zijn. De aanscherping van de energie prestatie coëfficiënt per 1 januari 2000 naar een niveau van 1,0 biedt hiervoor ruimte. De hoogte van de rentabiliteitsbijdrage is afhankelijk van het project en de rentabiliteitseisen van het leverende energiebedrijf Hoogte van de rentabiliteitsbijdrage in relatie tot het nmda-beginsel Als de aanvullende energiebesparende maatregelen die nodig zijn om een woning die op het aardgasnet wordt aangesloten te laten voldoen aan de huidige EPN eis niet worden aangebracht in een woning als deze op een warmtenet wordt aangesloten is er ruimte voor een rentabiliteitsbijdrage. Ten aanzien van het nmda-beginsel kunnen zich drie situaties voordoen, te weten: ad. 1 De hoogte van de rentabiliteitsbijdrage is minder dan de kosten van de uitgespaarde energiebesparende maatregel(en). In dit geval resulteert de rentabiliteitsbijdrage in minder-dan-

5 anders. ad. 2 De hoogte van de rentabiliteitsbijdrage is gelijk aan de kosten van de uitgespaarde energiebesparende maatregel(en). In dit geval resulteert de rentabiliteitsbijdrage in gelijk-aan-anders. ad. 3 De hoogte van de rentabiliteitsbijdrage bedraagt meer dan de kosten van de uitgespaarde energiebesparende maatregel(en). In dit geval resulteert de rentabiliteitsbijdrage in meer-dan-anders. In het laatste geval zal het project geen doorgang vinden tenzij de gemeente en/of projectontwikkelaar de meerkosten waard vindt in verband met de besparing van primaire energie. In termen van primaire energiebesparing is de woning aangesloten op warmte immers een betere dan de vergelijkbare woning aangesloten op het gasnet. Het vrijelijk op internet te raadplegen Tariefadvies van 2006 zegt over de rentabiliteitsbijdrage het volgende: 1.1 Tariefadvies 1993 tot en met 2005 (..) Met ingang van 2000 is in het tariefadvies van EnergieNed een zogenaamde rentabiliteitsbijdrage opgenomen. Deze extra aansluitbijdrage houdt verband met de vermeden gemiddelde kosten van EPN-maatregelen. De rentabiliteitsbijdrage kan worden toegepast voor nieuwbouwwoningen waar Senter/Novem geen toezicht op houdt. 1.2 Effect van de EPN-wetgeving voor het nmda-beginsel Sinds 15 december 1995 is de EPN-wetgeving van kracht. Deze Energie Prestatie Norm zorgt ervoor dat de energiebehoefte van nieuwbouw woningen steeds lager wordt, waardoor dit gevolgen heeft voor het nmda-beginsel. Met ingang van 15 december 1995 is een energieprestatie coëfficiënt verplicht gesteld van 1,4. Om aan deze norm te voldoen worden alle woningen aangesloten op aardgas, naast het standaard pakket aan isolatievoorzieningen op zijn minst voorzien van een waakvlamloze HR-ketel. Voor de berekening van de aansluitbijdrage voor warmte heeft dit ingehouden dat de vermeden kosten van de HR-ketel in de calculatie zijn meegenomen. Ook is het warmtetarief aangepast. Het warmtetarief, berekend op basis van marktwaarde, houdt immers in dat bij de vaststelling van de warmteprijs het landelijk gemiddeld percentage woningen met een HR-ketel een rol speelt. Voor de warmteprijs van nieuwbouw woningen moet echter worden uitgegaan van een penetratie van de HR-ketel van 100%. Hierdoor is in overleg met (destijds) Novem overeengekomen voor nieuwbouw (warmte)woningen bewoond vanaf 1 januari 1997, vanaf 1 januari 1998 een tijdelijke korting op de warmteprijs te geven. In 1998 bedroeg deze korting 6,5%. Voor 1999 en 2000 werd geadviseerd een korting te geven van 4,0%. Voor 2001 en 2002 is de korting verder verlaagd naar 2%. De verlagingen van de korting houden verband met de aanpassingen van de formule voor de berekening van de warmteprijs aan de marktwaarde. Voor 2003 is de berekeningswijze van de warmteprijs gebaseerd op een nieuwe formule waarbij de woningen aangesloten op het gasnet bijna allemaal voorzien zijn van een HR-ketel. Uit dien hoofde is de korting op de warmteprijs voor nieuwbouw woningen ingaande 1 januari 2003 komen te vervallen. Per 1 januari 1998 is de EPN-wetgeving aangescherpt door de energieprestatie coëfficiënt te verlagen van 1,4 naar 1,2. Om aan deze zwaardere norm te voldoen worden woningen aangesloten op aardgas, naast het standaard pakket aan isolatievoorzieningen op zijn minst voorzien van een waakvlamloze HR-ketel en HR-dubbel glas. Uit de praktijk is gebleken dat niet alleen woningen aangesloten op het gasnet worden

6 voorzien van HR-glas maar ook alle woningen aangesloten op warmte. Hierdoor daalt de energievraag van beide typen woningen in gelijke mate en blijft de formule voor de berekeningen van de warmteprijs (inclusief de geadviseerde kortingen tot en met 2002) voldoen aan het nmda-beginsel. Zodoende kan gesteld worden dat alle drie de tariefonderdelen, te weten de aansluitbijdrage, het vastrecht en de warmteprijs ieder afzonderlijk (tot en met 1999) voldoen aan het nmda-beginsel. Per 1 januari 2000 is de EPN verder aangescherpt en gebracht op een niveau van 1,0 en naar verwachting per 1 januari 2006 naar een niveau van 0,8. Voor woningen aangesloten op het aardgasnet zullen aanvullende energiebesparende maatregelen nodig zijn. Deze aanvullende maatregelen kunnen ook in woningen aangesloten op warmte worden toegepast, of achterwege worden gelaten. Dit laatste kan omdat een woning aangesloten op warmte in de EPN-wetgeving beter wordt gewaardeerd. Indien de aanvullende maatregelen ook in de woningen worden toegepast die op warmte worden aangesloten voldoet de in dit rapport opgenomen aansluitbijdrage, vastrecht en warmteprijs ieder afzonderlijk aan het nmda-beginsel. Indien de aanvullende maatregelen niet in de warmtewoningen worden toegepast zal de hoogte van de aansluitbijdrage, het vastrecht en de warmteprijs afhankelijk zijn van de achterwege gelaten maatregelen. Dit houdt in dat om te blijven voldoen aan het nmda-beginsel er per project voor ieder tariefonderdeel afzonderlijk aparte tarieven moeten worden vastgesteld. EnergieNed is van mening dat dit in strijd is met het belang van uniformiteit in de berekeningswijze van warmtetarieven en adviseert dan ook voor 2000 en volgende jaren uniformiteit te houden in de berekeningswijze van de aansluitbijdrage, het vastrecht en de warmteprijs en een rentabiliteitsbijdrage te vragen voor die projecten waar dit nodig is. Deze rentabiliteitsbijdrage dient te worden gezien als een extra aansluitbijdrage gerelateerd aan de gemiddelde kosten van vermeden EPN-maatregelen. 1.3 Uitgangspunten voor het tariefadvies van 2006 De rentabiliteitsbijdrage (= additionele aansluitbijdrage gerelateerd aan de vermeden gemiddelde kosten van EPN-maatregelen) In verband met de hoge kosten van de aanleg van warmtenetten en de wens het nmda-beginsel voor warmtelevering toe te passen is het niet mogelijk bij de start van nieuwe projecten een aansluitbijdrage te vragen die kostendekkend is. Toch is het van belang dat warmteprojecten vanwege de gunstige milieu aspecten worden gerealiseerd. Door de huidige EPN-wetgeving is ruimte ontstaan voor het vragen van een extra bijdrage waardoor projecten, eerder dan in het verleden, kostendekkend kunnen worden. Deze zogenaamde rentabiliteitsbijdrage kan gevraagd worden indien in woningen aangesloten op warmte niet alle energiebesparende maatregelen worden doorgevoerd die wel nodig zouden zijn indien de woning op het aardgasnet zou worden aangesloten. Deze eenmalige bijdrage kan ervoor zorgen dat een warmteproject haalbaar wordt. (..) 2.1 De rentabiliteitsbijdrage (= additionele aansluitbijdrage gerelateerd aan de vermeden gemiddelde kosten van EPN-maatregelen) De aanscherping van de Energie Prestatie Norm per 1 januari 2000 biedt ruimte voor een extra aansluitbijdrage als aanvullende energiebesparende maatregelen, die nodig zijn voor een woning als deze op het aardgasnet wordt aangesloten, in een woning aangesloten op warmte achterwege gelaten kunnen worden. De mate waarin gebruik wordt gemaakt van deze extra bijdrage wordt aan partijen

7 overgelaten. De hoogte van deze extra bijdrage wordt in de praktijk door concurrentie beïnvloed/beperkt [eiser] heeft gewezen op een noot in de overgelegde publicatie van Novem. Uit de context blijkt dat die noot niet zonder meer mede betrekking heeft op (de hoogte van) de rentabiliteitsbijdrage. Uit de geciteerde passages van de Tariefadviezen blijkt dat de hoogte van de rentabiliteitsbijdrage in beginsel te verantwoorden moet zijn volgens het nmda-principe, maar dat zich situaties kunnen voordoen dat de rentabiliteitsbijdrage resulteert in meer-dan-anders. In dat geval vindt het project slechts doorgang als de gemeente of de projectontwikkelaar de meerkosten waard vindt in verband met de besparing van primaire energie. In het onderhavige geval is niet bekend of de rentabiliteitsbijdrage resulteert in een meer-dan-anders. Dat is naar het oordeel van de kantonrechter ook niet relevant, gelet op het volgende Ennatuurlijk heeft aangevoerd dat in de jaren 1998 tot en met 2002 (op instigatie en met instemming van Novem) een kortingspercentage is opgenomen in de Tariefadviezen in verband met de EPN-wetgeving en dat deze korting van 2% tot en met 2002 ook in de wijk Meerhoven is toegepast, maar dat deze vanaf 2003 is vervallen, in overeenstemming met het Tariefadvies van dat jaar, in verband met het feit dat de berekeningswijze van de warmteprijs is gebaseerd op een nieuwe formule waarbij de woningen aangesloten op het gasnet bijna allemaal zijn voorzien van een HR-ketel. Deze stellingen van Ennatuurlijk sluiten aan bij hetgeen hiervoor is geciteerd uit het Tariefadvies van Het in rekening brengen van de rentabiliteitsbijdrage moet worden beoordeeld naar de stand van zaken in januari 2003, toen [eiser] de overeenkomst met betrekking tot de aansluitbijdrage met (de rechtsvoorganger van) Ennatuurlijk heeft gesloten. Een korting op de warmteprijs is vanaf dat jaar in verband met de aanscherping van de EPN niet meer aan de orde, zo blijkt uit het citaat uit het Tariefadvies De hoogte van de aan [eiser] in rekening gebrachte rentabiliteitsbijdrage wordt niet uitsluitend bepaald door het nmda-beginsel, zo blijkt uit de Tariefadviezen, met name paragrafen 1.2, slot, en 2.1 van het tariefadvies In het geval sprake is van meer-dan-anders zal het project geen doorgang vinden tenzij de gemeente en/of projectontwikkelaar de meerkosten waard vindt in verband met de besparing van primaire energie. In termen van primaire energiebesparing is de woning aangesloten op warmte immers een betere dan de vergelijkbare woning aangesloten op het gasnet., aldus het Tariefadvies van 2000, en De mate waarin gebruik wordt gemaakt van deze extra bijdrage wordt aan partijen overgelaten. De hoogte van deze extra bijdrage wordt in de praktijk door concurrentie beïnvloed/beperkt., zo luidt het Tariefadvies Partijen zijn in dit geval kennelijk (de rechtsvoorganger van) Ennatuurlijk en de gemeente Eindhoven geweest. De rechtsvoorganger van Ennatuurlijk heeft aan de gemeente Eindhoven een voorstel gedaan voor de aanleg en exploitatie van een warmtenet voor de locatie Meerhoven. De gemeente heeft gekozen voor het voorstel voor stadverwarming van de rechtsvoorganger van Ennatuurlijk en heeft daarbij ingestemd met het in rekening brengen van de rentabiliteitsbijdrage aan de toekomstige eigenaren/bewoners. Het in rekening brengen van deze bijdrage heeft het (mede) mogelijk gemaakt dat stadsverwarming, zijnde een milieuvriendelijker wijze van verwarmen dan individuele verwarming per woning door middel van gas, aan de bewoners van Meerhoven wordt geleverd. Niet gesteld of gebleken is dat de door [eiser] en de andere bewoners van Meerhoven betaalde rentabiliteitsbijdrage zo hoog is dat de kosten van stadsverwarming voor hen gemiddeld hoger zijn dat bij het gebruik van aardgas voor individuele verwarming (dus meer-dan-anders zijn). Indien de kosten van stadverwarming voor de bewoners van Meerhoven minder dan of gelijk aan anders zijn wordt voldaan aan het NMDA-beginsel. In het geval deze kosten meer dan anders zijn, kan de gemeente worden geacht op grond van haar publieke taak te hebben toegezien op de redelijkheid van de hoogte van de rentabiliteitsbijdrage. De gemeente zal bij de beoordeling van het stadsverwarmingsproject de hoogte van de rentabiliteitsbijdrage die de toekomstige bewoners zouden moeten betalen hebben

8 meegewogen. De omstandigheid dat op de aldus tot stand gekomen bijdrage geen toezicht is geweest van een onafhankelijke instantie, is onvoldoende om te concluderen dat de bijdrage niet aan redelijkheidseisen voldoet. De gemeente heeft een publieke taak en kan worden geacht bij de totstandkoming van de overeenkomst met de rechtsvoorganger van Ennatuurlijk mede de belangen van de toekomstige bewoners van Meerhoven te hebben behartigd. Het feit dat [eiser] geen partij is geweest bij de overeenkomst tussen de rechtsvoorganger van Ennatuurlijk en de gemeente Eindhoven brengt niet met zich dat hij die bijdrage niet verschuldigd is. Het gaat daarbij immers niet om de vraag of hij met (de hoogte van) de bijdrage heeft ingestemd of dat hij betrokken is geweest bij de totstandkoming van (de hoogte van) de bijdrage, maar om de vraag of Ennatuurlijk in redelijkheid, mede in aanmerking genomen het NMDAbeginsel, de bijdragen in rekening heeft kunnen brengen zoals zij heeft gedaan. Zoals uit het hiervoor overwogene volgt wordt die vraag, met de nuancering als onder 2.9. verwoord, bevestigend beantwoord De conclusie is dat Ennatuurlijk aan [eiser] de bijdragen in rekening heeft mogen brengen zoals zij heeft gedaan, dat zij geen dubbele kosten in rekening heeft gebracht en brengt en dat [eiser] geen onverschuldigde betalingen aan Ennatuurlijk heeft gedaan. De vorderingen worden daarom afgewezen In verband met hetgeen hiervoor onder 2.9. is overwogen zullen de kosten van de procedure worden gecompenseerd als na te melden. 3 De beslissing De kantonrechter: wijst de vorderingen af; compenseert de kosten van de procedure, in die zin dat beide partijen de eigen kosten dragen. Aldus gewezen door mr. J.H. Wiggers, kantonrechter, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 26 maart 2015.

Rapport Tariefadvies voor de levering van warmte aan kleinverbruikers 2013

Rapport Tariefadvies voor de levering van warmte aan kleinverbruikers 2013 Rapport Tariefadvies voor de levering van warmte aan kleinverbruikers 2013 December 2012 Vereniging Energie-Nederland Vereniging van Energieproducenten, -handelaren en -retailbedrijven in Nederland De

Nadere informatie

Rechtbank Amsterdam 08-05-2015 28-05-2015 3603419 CV EXPL 14-32341. Civiel recht. Eerste aanleg - enkelvoudig. Rechtspraak.nl

Rechtbank Amsterdam 08-05-2015 28-05-2015 3603419 CV EXPL 14-32341. Civiel recht. Eerste aanleg - enkelvoudig. Rechtspraak.nl ECLI:NL:RBAMS:2015:3202 Instantie Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Vindplaatsen Uitspraak Rechtbank Amsterdam 08-05-2015 28-05-2015 3603419

Nadere informatie

28 december 2004. Notitie Anders dan niet meer dan anders

28 december 2004. Notitie Anders dan niet meer dan anders 28 december 2004 Notitie Anders dan niet meer dan anders Niet-meer-dan-anders (NMDA) Begin jaren tachtig is voor warmtelevering via stadsverwarming het NMDA-principe ingevoerd. Het principe is indertijd

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNHO:2014:2890

ECLI:NL:RBNHO:2014:2890 1 van 5 29-4-2015 17:05 ECLI:NL:RBNHO:2014:2890 Instantie Datum uitspraak 02-04-2014 Datum publicatie 10-11-2014 Rechtbank Noord-Holland Zaaknummer 2274912 - CV EXPL 13-3338 Rechtsgebieden Civiel recht

Nadere informatie

MEINDERT OOSTERHOF, in zijn hoedanigheid van gerechtsdeurwaarder, kantoorhoudende te Drachten,

MEINDERT OOSTERHOF, in zijn hoedanigheid van gerechtsdeurwaarder, kantoorhoudende te Drachten, Vonnis RECHTBANK LEEUWARDEN Sector kanton Locatie Heerenveen zaak-/rolnummer: 371218 CV EXPL i 1-5231 vonnis van de kantonrechter d.d. 14 maart 2012 inzake X wonende te eiser. procederende met toevoeging.

Nadere informatie

NIET MEER DAN Tariefadvies voor levering van warmte aan kleinverbruikers 2006

NIET MEER DAN Tariefadvies voor levering van warmte aan kleinverbruikers 2006 Stichting Niet Meer Dan p/a Prozastraat 1 1321 KP Almere Tel. / Fax. 036 5464266 Almere 1 februari 2006 NIET MEER DAN Tariefadvies voor levering van warmte aan kleinverbruikers 2006 Introductie De Stichting

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 29 048 Voorstel van wet van de leden Ten Hoopen en Samsom tot het stellen van regels omtrent de levering van warmte aan verbruikers (Warmtewet)

Nadere informatie

Voorbeeld berekening van een (actueel) Maximumtarief, volgens het Niet Meer Dan Anders principe, voor levering van Warmte aan kleinverbruikers.

Voorbeeld berekening van een (actueel) Maximumtarief, volgens het Niet Meer Dan Anders principe, voor levering van Warmte aan kleinverbruikers. H. Heiner Prozastraat 1 1321 KP Almere Tel. / Fax. 036 5464266 Datum: 9 oktober 2009 e-mail h.heiner@heiner.nl Blad: 1 van 6 Voorbeeld berekening van een (actueel) Maximumtarief, volgens het Niet Meer

Nadere informatie

LJN: BJ4855,Sector kanton Rechtbank Haarlem, zaak/rolnr.: 415843 / CV EXPL 09-1336

LJN: BJ4855,Sector kanton Rechtbank Haarlem, zaak/rolnr.: 415843 / CV EXPL 09-1336 LJN: BJ4855,Sector kanton Rechtbank Haarlem, zaak/rolnr.: 415843 / CV EXPL 09-1336 Datum uitspraak: 23-07-2009 Datum publicatie: 10-08-2009 Rechtsgebied: Civiel overig Soort procedure: Eerste aanleg enkelvoudig

Nadere informatie

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ecli:nl:gharl...

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ecli:nl:gharl... 1 of 5 31-01-16 21:27 Zoekresultaat - inzien document ECLI:NL:GHARL:2013:5729 Permanente link: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ecl Instantie Datum uitspraak 30-07-2013 Datum publicatie 01-08-2013

Nadere informatie

Om dat doel te bereiken vragen wij de commissie via de raad het college op te dragen het juridische middel van de stuitingsbrief 2 in te zetten.

Om dat doel te bereiken vragen wij de commissie via de raad het college op te dragen het juridische middel van de stuitingsbrief 2 in te zetten. Geachte Commissieleden, Graag willen wij twee zaken aan u voorleggen die betrekking hebben op de stadsverwarming (SV) in Breda. De stadsverwarmingstarieven, die bij alle SV-huishoudens in Breda gehanteerd

Nadere informatie

2. ACM heeft Reeshof bij brief van 26 maart 2015 uitgenodigd voor de hoorzitting op 21 april 2015.

2. ACM heeft Reeshof bij brief van 26 maart 2015 uitgenodigd voor de hoorzitting op 21 april 2015. BESLUIT OPENBAAR Ons kenmerk: ACM/DJZ/2015/204085 Zaaknummer: 14.1291.52.1.03 Besluit van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) op het bezwaar van de Stichting Reeshofwarmte tegen het besluit van ACM

Nadere informatie

LJN: CA1235,Sector kanton Rechtbank Alkmaar, 422005 CV EXPL 12-2965

LJN: CA1235,Sector kanton Rechtbank Alkmaar, 422005 CV EXPL 12-2965 LJN: CA1235,Sector kanton Rechtbank Alkmaar, 422005 CV EXPL 12-2965 Datum uitspraak: 11-04-2013 Datum publicatie: 28-05-2013 Rechtsgebied: Civiel overig Soort procedure: Eerste aanleg - enkelvoudig Inhoudsindicatie:

Nadere informatie

2.1. X leeft van een uitkering op grond van de Wet werk en bijstand. Op deze uitkering worden de lopende huurbetalingen volledig ingehouden.

2.1. X leeft van een uitkering op grond van de Wet werk en bijstand. Op deze uitkering worden de lopende huurbetalingen volledig ingehouden. beschikking RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND Afdeling Civiel recht kantonrechter zittinghoudende te Utrecht zaaknummer: 2534388 UE VERZ 13805 GD/4243 Beschikking van 13 december 2013 inzake X wonende te Arnhem,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal t.a.v. Vaste commissie voor EL&I Postbus 20018 2500 EA Den Haag. Geachte Tweede Kamerleden,

Tweede Kamer der Staten-Generaal t.a.v. Vaste commissie voor EL&I Postbus 20018 2500 EA Den Haag. Geachte Tweede Kamerleden, Tweede Kamer der Staten-Generaal t.a.v. Vaste commissie voor EL&I Postbus 20018 2500 EA Den Haag Datum 0 Contactpersoon Doorkiesnummer Mailadres 1/5 Geachte Tweede Kamerleden, U heeft op 5 december de

Nadere informatie

- Vastrecht In Hengelo wordt één vastrecht gehanteerd, uitgaande van een HR-combiketel (dus zowel voor ruimteverwarming als warm tapwater).

- Vastrecht In Hengelo wordt één vastrecht gehanteerd, uitgaande van een HR-combiketel (dus zowel voor ruimteverwarming als warm tapwater). Dienst / Sector: PZ/COM Hengelo, 5 december 2006 Registratienummer: 121679 Raadsvergadering d.d. 12 december 2006 Agendanummer: C.3. Portefeuillehouder: We Onderwerp: Tariefstelling Warmtenet Hengelo WIJ

Nadere informatie

pagina 1 van 5 ECLI:NL:RBDHA:2014:6145 Instantie Rechtbank Den Haag Datum uitspraak 20-05-2014 Datum publicatie 04-06-2014 Zaaknummer Rechtsgebieden AWB-13_10151 Belastingrecht Bijzondere kenmerken Bodemzaak

Nadere informatie

Rekenmodel Gelijk Als Anders (GAA) tarieven warmte

Rekenmodel Gelijk Als Anders (GAA) tarieven warmte 1 Rekenmodel Gelijk Als Anders (GAA) tarieven warmte ies: e kosten: voor bestaande projecten: Vastrecht SV = Vastrecht gas + all in rhoudskosten CV. voor nieuwe projecten (na 1-1-2007) de EAB zodanig in

Nadere informatie

Vindplaatsen Rechtspraak.nl. Uitspraak. vonnis

Vindplaatsen Rechtspraak.nl. Uitspraak. vonnis ECLI:NL:RBAMS:2014:1001 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 27-02-2014 Datum publicatie 06-03-2014 Zaaknummer 2052416 CV EXPL 13-12323 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Eerste

Nadere informatie

ZWARTBOEK - Warmtewet en ACM Besluit

ZWARTBOEK - Warmtewet en ACM Besluit H. Heiner Prozastraat 1 1321 KP Almere Tel. / Fax. 036-5464266 E-mail: h.heiner@heiner.nl Almere 26 januari 2015 Blad 1 van 4 ZWARTBOEK - Warmtewet en AC Besluit Bij het opstellen van dit zwartboek is

Nadere informatie

Belangenbehartiging opdrachtgever. Beslaglegging.

Belangenbehartiging opdrachtgever. Beslaglegging. Belangenbehartiging opdrachtgever. Beslaglegging. Nadat klagers hun opdracht tot dienstverlening bij verkoop van hun woning resp. perceel grond hadden ingetrokken, is onenigheid ontstaan over de door hun

Nadere informatie

LJN: BW2572,Sector kanton Rechtbank Dordrecht, 281595 CV EXPL 11-5127

LJN: BW2572,Sector kanton Rechtbank Dordrecht, 281595 CV EXPL 11-5127 LJN: BW2572,Sector kanton Rechtbank Dordrecht, 281595 CV EXPL 11-5127 Datum uitspraak: 12-04-2012 Datum publicatie: 17-04-2012 Rechtsgebied: Civiel overig Soort procedure: Eerste aanleg - enkelvoudig Inhoudsindicatie:

Nadere informatie

vonnis In naam des Konings RECHTBANK AMSTERDAM Vonnis van 6 augustus 2014 1. De procedure Sector civiel recht

vonnis In naam des Konings RECHTBANK AMSTERDAM Vonnis van 6 augustus 2014 1. De procedure Sector civiel recht I vonnis In naam des Konings RECHTBANK AMSTERDAM Sector civiel recht zaaknummer I rolnummer: Cl131539507 I HA ZA 13-406 Vonnis van in de zaak van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

BEKOM vs Ennatuurlijk 20-08-2014

BEKOM vs Ennatuurlijk 20-08-2014 BEKOM vs Ennatuurlijk 20-08-2014 Mijn naam is Jan Willems Ik woon in de Haagse Beemden en ben een van de verbruikers die een klacht heeft ingediend bij de Geschillencommissie Energie Ik zal mij even voorstellen

Nadere informatie

Zaaknummers: 1332071 VZ VERZ 12-2042 1339421 VZ VERZ 12-29691. beschikking ex artikel 1019w Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in

Zaaknummers: 1332071 VZ VERZ 12-2042 1339421 VZ VERZ 12-29691. beschikking ex artikel 1019w Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in Zaaknummers: 1332071 VZ VERZ 12-2042 1339421 VZ VERZ 12-29691 beschikking RECHTBANK ROTTERDAM Sector kanton Locatie Rotterdam zaaknummers: 1332071 VZ VERZ 12-2042 1339421 VZ VERZ 12-2969 uitspraak: 21

Nadere informatie

Wederindiensttredingsvoorwaarde Ontslagbesluit; zzp'er; stageovereenkomst

Wederindiensttredingsvoorwaarde Ontslagbesluit; zzp'er; stageovereenkomst ECLI:NL:RBNNE:2013:6766 Instantie Rechtbank Noord-Nederland Datum uitspraak 12-11-2013 Datum publicatie 13-11-2013 Zaaknummer KG-2442504 - CV EXPL 13-8338-L Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken

Nadere informatie

Onzorgvuldig en onvolledig taxatierapport. Ontvankelijkheid klager.

Onzorgvuldig en onvolledig taxatierapport. Ontvankelijkheid klager. Onzorgvuldig en onvolledig taxatierapport. Ontvankelijkheid klager. Klager wil een naast zijn woning gelegen strook grond aankopen. Hij bereikt met de eigenaar overeenstemming voor een koopsom van 17.000.

Nadere informatie

Belangenbehartiging opdrachtgever. Financiële gegoedheid wederpartij, onderzoek naar.

Belangenbehartiging opdrachtgever. Financiële gegoedheid wederpartij, onderzoek naar. 12-72 RvT Eindhoven/Maastricht Datum: 22 november 2012 DE RAAD VAN TOEZICHT EINDHOVEN/MAASTRICHT VAN DE NEDERLANDSE VERENIGING VAN MAKELAARS O.G. EN VASTGOED DESKUNDIGEN N.V.M. --------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Nu premies AOV zijn afgetrokken vormen uitkeringen belastbare periodieke uitkeringen uit inkomensvoorziening (art. 3.100, lid 1, ond.

Nu premies AOV zijn afgetrokken vormen uitkeringen belastbare periodieke uitkeringen uit inkomensvoorziening (art. 3.100, lid 1, ond. Nu premies AOV zijn afgetrokken vormen uitkeringen belastbare periodieke uitkeringen uit inkomensvoorziening (art. 3.100, lid 1, ond. b) LJN: BX8102, Gerechtshof 's-gravenhage, BK-10/00754 en 10/00233

Nadere informatie

LJN: BL2919, Rechtbank Alkmaar, 106424 / HA ZA 08-902

LJN: BL2919, Rechtbank Alkmaar, 106424 / HA ZA 08-902 LJN: BL2919, Rechtbank Alkmaar, 106424 / HA ZA 08-902 Datum uitspraak: 03-02-2010 Datum publicatie: 08-02-2010 Rechtsgebied: Handelszaak Soort procedure: Eerste aanleg - enkelvoudig Inhoudsindicatie: De

Nadere informatie

Berekeningsgrondslagen voor warmtelevering

Berekeningsgrondslagen voor warmtelevering verwarming ir. J.B. de Wit, ing. A.A.L.Traversari mba De verrekening van warmtelevering (deel 2) Berekeningsgrondslagen voor warmtelevering Het niet-meer-dan-anders-principe wordt al jaren op verschillende

Nadere informatie

Beweerdelijk te lage taxatie. Verschil van 10 % tussen verschillende taxatie niet onaanvaardbaar.

Beweerdelijk te lage taxatie. Verschil van 10 % tussen verschillende taxatie niet onaanvaardbaar. Beweerdelijk te lage taxatie. Verschil van 10 % tussen verschillende taxatie niet onaanvaardbaar. In het kader van het uit elkaar gaan van klager en zijn partner moet de gemeenschappelijke woning getaxeerd

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: 429233 / KG ZA 12-1139

zaaknummer / rolnummer: 429233 / KG ZA 12-1139 vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 429233 / KG ZA 12-1139 Vonnis in kort geding van in de zaak van X, h.o.d.n. PUBLIEC, wonende te Delft, eiseres, advocaat mr. O.R.

Nadere informatie

Samenvatting. 1. Procedure

Samenvatting. 1. Procedure Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2012-303 d.d. 30 oktober 2012 (prof. mr. M.L. Hendrikse, voorzitter, en de heren drs. L.B. Lauwaars RA en G.J.P. Okkema, leden, en mr. D.M.A.

Nadere informatie

1. Procedure. 2. Feiten

1. Procedure. 2. Feiten Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 148 d.d. 10 augustus 2010 (mevrouw mr. E.M. Dil-Stork, voorzitter, mr. W.F.C. Baars en mr. J.W.H. Offerhaus) 1. Procedure De Commissie beslist

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr. i n d e k l a c h t nr. 191.99 ingediend door: wonende te hierna te noemen 'klaagster', vertegenwoordigd door te tegen: gevestigd te hierna te noemen

Nadere informatie

Afkoopsom lijfrente belast in het jaar waarin de afkoopsom vorderbaar en inbaar is

Afkoopsom lijfrente belast in het jaar waarin de afkoopsom vorderbaar en inbaar is Afkoopsom lijfrente belast in het jaar waarin de afkoopsom vorderbaar en inbaar is ECLI:NL:GHARL:2015:4336 Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum uitspraak 16-06-2015 Datum publicatie 19-06-2015

Nadere informatie

Tariefstelling stadsverwarming. 24 april 2007

Tariefstelling stadsverwarming. 24 april 2007 Tariefstelling stadsverwarming 24 april 2007 Tariefstelling stadsverwarming Inhoud Deel I Conclusies, aanbevelingen en bestuurlijke reacties Deel II Onderzoeksbevindingen Tariefstelling stadsverwarming

Nadere informatie

de Rechtspraak Rechtbank Oost-Brabant Het bijgaande wordt u zonder begeleidend schrijven aangeboden.

de Rechtspraak Rechtbank Oost-Brabant Het bijgaande wordt u zonder begeleidend schrijven aangeboden. de Rechtspraak Rechtbank Oost-Brabant ARAG SE Nederland mr. N.P. Tinholt Postbus 230 3830 AE Leusden Kanton Eindhoven datum contactpersoon doorkiesnummer ons kenmerk uw kenmerk onderwerp 25 juli 2013 mw.

Nadere informatie

LJN: BP1810,Sector kanton Rechtbank Breda, 612110 cv 10-6638 Print uitspraak

LJN: BP1810,Sector kanton Rechtbank Breda, 612110 cv 10-6638 Print uitspraak LJN: BP1810,Sector kanton Rechtbank Breda, 612110 cv 10-6638 Print uitspraak Datum uitspraak: 19-01-2011 Datum publicatie: 24-01-2011 Rechtsgebied: Civiel overig Soort procedure: Eerste aanleg - enkelvoudig

Nadere informatie

Uitleg bij de presentatie

Uitleg bij de presentatie Uitleg bij de presentatie No 1 1985 Om één GJ te produceren is theoretisch 31,593 m³ gas nodig indien de CV ketel 100% rendement levert. In 1985 was het rendement van een CV ketel 71,1 %, en is er dus

Nadere informatie

ECLI:NL:RBSHE:2012:BV8479

ECLI:NL:RBSHE:2012:BV8479 ECLI:NL:RBSHE:2012:BV8479 Instantie Rechtbank 's-hertogenbosch Datum uitspraak 14-03-2012 Datum publicatie 14-03-2012 Zaaknummer 01/889082-09 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerken Eerste aanleg

Nadere informatie

RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 1

RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 1 RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 1 Datum: 28 september 2010. Deelsessie: 19.00 20.00 uur Kamer van Lelystad. Doel: Beeldvorming. Onderwerp: Tarieven stadsverwarming. Toelichting: In Lelystad zijn ca. 5.000

Nadere informatie

Eerste aanleg: ECLI:NL:RBASS:2012:2307, Bekrachtiging/bevestiging

Eerste aanleg: ECLI:NL:RBASS:2012:2307, Bekrachtiging/bevestiging ECLI:NL:RVS:2014:110 Instantie Raad van State Datum uitspraak 22-01-2014 Datum publicatie 22-01-2014 Zaaknummer Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 201300676/1/A2 Eerste

Nadere informatie

LJN: AV7838,Sector kanton Rechtbank Haarlem, 304202/ VV EXPL 06-72 Print uitspraak

LJN: AV7838,Sector kanton Rechtbank Haarlem, 304202/ VV EXPL 06-72 Print uitspraak LJN: AV7838,Sector kanton Rechtbank Haarlem, 304202/ VV EXPL 06-72 Print uitspraak Datum uitspraak: 29-03-2006 Datum publicatie: 03-04-2006 Rechtsgebied: Civiel overig Soort procedure: Kort geding Inhoudsindicatie:

Nadere informatie

de coöperatie coöperatieve Rabobank Leiden, Leiderdorp en Oegstgeest, gevestigd te Leiden, hierna te noemen Aangeslotene.

de coöperatie coöperatieve Rabobank Leiden, Leiderdorp en Oegstgeest, gevestigd te Leiden, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2013-221 d.d. 12 juli 2013 (mr. C.E. du Perron, voorzitter, mr. W.F.C. Baars en mr. A.P. Luitingh, leden, en mevrouw mr. M. Nijland, secretaris)

Nadere informatie

ter zake van een geschil tussen de besloten vennootschap R. EN D. B.V., hierna te noemen aanneemster, M. V., hierna te noemen: opdrachtgeefster,

ter zake van een geschil tussen de besloten vennootschap R. EN D. B.V., hierna te noemen aanneemster, M. V., hierna te noemen: opdrachtgeefster, No. 29.632 SCHEIDSRECHTERLIJK VONNIS ter zake van een geschil tussen de besloten vennootschap R. EN D. B.V., hierna te noemen aanneemster, e i s e r e s gemachtigde: mr. P.J.A. Vis, werkzaam bij Actio

Nadere informatie

ECLI:NL:RBDHA:2015:3059

ECLI:NL:RBDHA:2015:3059 ECLI:NL:RBDHA:2015:3059 Instantie Rechtbank Den Haag Datum uitspraak 10-03-2015 Datum publicatie 10-04-2015 Zaaknummer AWB - 14 _ 7359 Rechtsgebieden Belastingrecht Bijzondere kenmerken Bodemzaak Eerste

Nadere informatie

CENTRALE RAAD VAN BEROEP U I T S P R A A K

CENTRALE RAAD VAN BEROEP U I T S P R A A K CENTRALE RAAD VAN BEROEP 02/2895 AOW en 05/6118 AOW in het geding tussen: [appellant], wonende te Spanje, appellant, en U I T S P R A A K de Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank, gedaagde.

Nadere informatie

ECLI:NL:RBLIM:2014:1362

ECLI:NL:RBLIM:2014:1362 1 van 6 332014 14:22 ECLI:NL:RBLIM:2014:1362 Instantie Rechtbank Limburg Datum uitspraak 12022014 Datum publicatie 19022014 Zaaknummer 341949 CV EXPL 121733 Rechtsgebieden Verbintenissenrecht Bijzondere

Nadere informatie

1. Procedure. 2. Feiten

1. Procedure. 2. Feiten Uitspraak NB Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 147 d.d. 10 augustus 2010 (mevrouw mr. E.M. Dil-Stork, voorzitter, mr. J.W.H. Offerhaus en mr. J.Th. de Wit) 1. Procedure De Commissie beslist

Nadere informatie

Bijzondere kenmerken Kort geding Inhoudsindicatie Opheffen conservatoir beslag. Onjuist en/of onvolledig informeren van beslagrechter.

Bijzondere kenmerken Kort geding Inhoudsindicatie Opheffen conservatoir beslag. Onjuist en/of onvolledig informeren van beslagrechter. Rechtspraak.nl Print uitspraak 1 of 5 261015 11:10 Zoekresultaat inzien document ECLI:NL:RBMNE:2013:3231 Permanente link: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ecl Instantie Datum uitspraak 19072013

Nadere informatie

MEMO Gasloze wijk Meerstad Groningen

MEMO Gasloze wijk Meerstad Groningen MEMO Gasloze wijk Meerstad Groningen Onderwerp Onderbouwing gasloze wijk Meerstad Aan Martin Klooster, Gemeente Groningen Van Jappe Goud, W/E adviseurs Datum 9 april 2010 1 Inleiding In Groningen wordt

Nadere informatie

http://zoeken.rechtspraak.nl/detailpage.aspx?ljn=bz5085

http://zoeken.rechtspraak.nl/detailpage.aspx?ljn=bz5085 pagina 1 van 6 LJN: BZ5085, Gerechtshof 's-hertogenbosch, HD 200.104.630 Datum uitspraak: 19-03-2013 Datum publicatie: 22-03-2013 Rechtsgebied: Civiel overig Soort procedure: Hoger beroep Inhoudsindicatie:

Nadere informatie

Kapitaalverzekering vormt geen KEW ook niet nu polis was verpand aan geldverstrekker en uitkering is benut voor aflossing hypotheek

Kapitaalverzekering vormt geen KEW ook niet nu polis was verpand aan geldverstrekker en uitkering is benut voor aflossing hypotheek Kapitaalverzekering vormt geen KEW ook niet nu polis was verpand aan geldverstrekker en uitkering is benut voor aflossing hypotheek ECLI:NL:RBZWB:2015:3188 Instantie Rechtbank Zeeland-West-Brabant Datum

Nadere informatie

ONDERZOEK OP DE TERECHTZITTING Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van 15 oktober 2015.

ONDERZOEK OP DE TERECHTZITTING Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van 15 oktober 2015. ECLI:NL:RBROT:2015:7773 Instantie: Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak: 29-10-2015 Datum publicatie: 02-11-2015 Zaaknummer: 11/870399-12.ov Rechtsgebieden: Strafrecht Bijzondere kenmerken: Eerste aanleg

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNHO:2015:1985

ECLI:NL:RBNHO:2015:1985 ECLI:NL:RBNHO:2015:1985 Instantie Rechtbank Noord-Holland Datum uitspraak 23-03-2015 Datum publicatie 07-04-2015 Zaaknummer AWB - 14 _ 1993 Rechtsgebieden Belastingrecht Bijzondere kenmerken Eerste aanleg

Nadere informatie

LJN: BX6509, Raad van State, 201201225/1/A1. Datum uitspraak: 05-09-2012 Datum publicatie: 05-09-2012

LJN: BX6509, Raad van State, 201201225/1/A1. Datum uitspraak: 05-09-2012 Datum publicatie: 05-09-2012 LJN: BX6509, Raad van State, 201201225/1/A1 Datum uitspraak: 05-09-2012 Datum publicatie: Rechtsgebied: 05-09-2012 Bestuursrecht overig Soort procedure: Hoger beroep Inhoudsindicatie: Afwijzing handhavingsverzoek

Nadere informatie

Warmtewet vervolg. implementatie proces

Warmtewet vervolg. implementatie proces Warmtewet vervolg implementatie proces Indien Verhuurder ook Warmte-leverancier is, verandert de structuur /afwikkeling van de gemaakte kosten naar de huurder! => Advies- e/o Instemmings-plichtig! Landelijke

Nadere informatie

1.3 Tussenpersoon heeft het beroep bestreden bij een op 13 juli 2012 bij de Beroepscommissie binnengekomen verweerschrift.

1.3 Tussenpersoon heeft het beroep bestreden bij een op 13 juli 2012 bij de Beroepscommissie binnengekomen verweerschrift. Uitspraak Commissie van Beroep 2012-17 d.d. 11 september 2012 (prof. mr. F.R. Salomons, voorzitter, mr. A. Bus, mr. J.B. Fleers, mr. F.H.J. Mijnssen en mr. J.B.M.M. Wuisman, leden, en mr. M.J. Drijftholt,

Nadere informatie

ECLI:NL:RBOBR:2013:6772

ECLI:NL:RBOBR:2013:6772 ECLI:NL:RBOBR:2013:6772 Instantie Datum uitspraak 05-12-2013 Datum publicatie 05-12-2013 Zaaknummer 854539 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Rechtbank Oost-Brabant Civiel recht Eerste

Nadere informatie

Tarievenblad Tussenpersoon en Syncasso

Tarievenblad Tussenpersoon en Syncasso Tarievenblad Tussenpersoon en Syncasso TARIEVEN TUSSENPERSONEN 1. Definities Tussenpersoon: Alle klanten, die niet vallen onder de omschrijving van Opdrachtgevers, zoals bedoeld in de algemene voorwaarden

Nadere informatie

ECLI:NL:RVS:2014:3559 Deeplink http://d

ECLI:NL:RVS:2014:3559 Deeplink http://d ECLI:NL:RVS:2014:3559 Deeplink http://d Instantie Raad van State Datum uitspraak 01-10-2014 Datum publicatie 01-10-2014 Zaaknummer 201309659/1/A3 Rechtsgebieden Bestuursrecht Bijzondere kenmerken Hoger

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2011:BR5471 Instantie. Rechtbank Amsterdam. Datum uitspraak. 29-06-2011 Datum publicatie 22-08-2011. Zaaknummer 405840 / HA ZA 08-2334

ECLI:NL:RBAMS:2011:BR5471 Instantie. Rechtbank Amsterdam. Datum uitspraak. 29-06-2011 Datum publicatie 22-08-2011. Zaaknummer 405840 / HA ZA 08-2334 ECLI:NL:RBAMS:2011:BR5471 Instantie Datum uitspraak Rechtbank Amsterdam 29-06-2011 Datum publicatie Zaaknummer 22-08-2011 Rechtsgebieden 405840 / HA ZA 08-2334 Civiel recht Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

de inspecteur van de Belastingdienst[te P], verweerder.

de inspecteur van de Belastingdienst[te P], verweerder. Uitspraak RECHTBANK DEN HAAG Team belastingrecht zaaknummer: SGR 13/6388 proces-verbaal van de mondelinge uitspraak van de enkelvoudige kamer van 7 november 2013 in de zaak tussen [X], wonende te [Z],

Nadere informatie

RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND. Afdeling civielrecht Zittingsplaats Lelystad. zaaknummer / rolnummer: C/16/369978 / HL ZA 14-173

RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND. Afdeling civielrecht Zittingsplaats Lelystad. zaaknummer / rolnummer: C/16/369978 / HL ZA 14-173 RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND Afdeling civielrecht Zittingsplaats Lelystad zaaknummer / rolnummer: C/16/369978 / HL ZA 14-173 Vonnis van 25 februari 2015 in de zaak van maatschap [naam maatschap], gevestigd

Nadere informatie

1. de heer K, wonende te X, aan het adres X, hierna te noemen K

1. de heer K, wonende te X, aan het adres X, hierna te noemen K Mr. R. Menschaert 1 08/1914.01/pva Heden de en acht tweeduizend ten verzoeke van 1. de heer K, wonende te X, aan het adres X, hierna te noemen K te dezer zake woonplaats kiezende te 's-gravenhage aan het

Nadere informatie

zaaknummer rechtbank Amsterdam : C/13/5545011KG ZA 13-1428 arrest van de meervoudige burgerlijke kamer van 22 juli 2014

zaaknummer rechtbank Amsterdam : C/13/5545011KG ZA 13-1428 arrest van de meervoudige burgerlijke kamer van 22 juli 2014 arrest GERECHTSHOF AMSTERDAM afdeling civiel recht en belastingrecht, team II zaaknummer :200.140.465101 KG zaaknummer rechtbank Amsterdam : C/13/5545011KG ZA 13-1428 arrest van de meervoudige burgerlijke

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: 310347 / HA ZA 08-1452

zaaknummer / rolnummer: 310347 / HA ZA 08-1452 vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 310347 / HA ZA 08-1452 Vonnis van in de zaak van de vennootschap naar buitenlands recht EUPRAX PERCHTOLD & PARTNER STEUERBERATERSOZIETÄT,

Nadere informatie

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken:

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken: Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 102 d.d. 2 november 2009 (mr. R.J. Verschoof, voorzitter, mr. E.M. Dil-Stork en drs. A.I.M. Kool) 1. Procedure De Commissie beslist met inachtneming

Nadere informatie

Workshopmiddag Warmtewet

Workshopmiddag Warmtewet Workshopmiddag Warmtewet Femke Heine en Mahir Sari 31 oktober 2013 Disclaimer: Aan deze presentatie kunnen geen rechten worden ontleend. Algemeen 2 Op welke wijze gaat er door ACM gecommuniceerd worden

Nadere informatie

DE CENTRALE RAAD VAN TOEZICHT VAN DE NEDERLANDSE VERENIGING VAN MAKELAARS O.G. EN VASTGOEDDESKUNDIGEN NVM.

DE CENTRALE RAAD VAN TOEZICHT VAN DE NEDERLANDSE VERENIGING VAN MAKELAARS O.G. EN VASTGOEDDESKUNDIGEN NVM. CR 11/2362 DE CENTRALE RAAD VAN TOEZICHT VAN DE NEDERLANDSE VERENIGING VAN MAKELAARS O.G. EN VASTGOEDDESKUNDIGEN NVM. Tijdig beroep op ontbindende voorwaarde? Klager/koper deed op de dag dat het financieringsbeding

Nadere informatie

ECLI:NL:HR:2014:3351. Uitspraak. Datum uitspraak 21 11 2014 Datum publicatie 21 11 2014 Zaaknummer 13/04422 Conclusie: ECLI:NL:PHR:2014:1744, Gevolgd

ECLI:NL:HR:2014:3351. Uitspraak. Datum uitspraak 21 11 2014 Datum publicatie 21 11 2014 Zaaknummer 13/04422 Conclusie: ECLI:NL:PHR:2014:1744, Gevolgd ECLI:NL:HR:2014:3351 Instantie Hoge Raad Datum uitspraak 21 11 2014 Datum publicatie 21 11 2014 Zaaknummer 13/04422 Formele relaties Rechtsgebieden Conclusie: ECLI:NL:PHR:2014:1744, Gevolgd Civiel recht

Nadere informatie

Ons kenmerk G610/07.0006665. Datum uw brief 13-2-07

Ons kenmerk G610/07.0006665. Datum uw brief 13-2-07 Aan de SP-fractie Nijmegen t.a.v. de heer J.J.M. van Rens Postbus 9105 6500 HG Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 91 11 Telefax (024) 360 67 49 E-mail gemeente@nijmegen.nl

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer JuZa/Nevenactiviteiten/ Huur 614581/617605

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer JuZa/Nevenactiviteiten/ Huur 614581/617605 AANTEKENEN Nederlandse Omroep Stichting (NOS) T.a.v. het bestuur Postbus 26600 1202 JT HILVERSUM Datum Onderwerp 26 november 2013 Nevenactiviteit - toestemming cluster 7 Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon

Nadere informatie

Samenvatting. 1. Procesverloop

Samenvatting. 1. Procesverloop Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2012-274 d.d. 1 oktober 2012 (prof. mr. M.L. Hendrikse, mr. W.F.C. Baars en mr. W.H.G.A. Filott mpf, leden en mevrouw mr. M. Nijland, secretaris)

Nadere informatie

Bindend Advies. gegeven door mr. F.M.Visser, verder te noemen de rijdende rechter.

Bindend Advies. gegeven door mr. F.M.Visser, verder te noemen de rijdende rechter. DE RIJDENDE RECHTER Zaaknummer: S20-36 Datum uitspraak: datum uitspraak Plaats uitspraak: Zaandam in het geschil tussen: S. Boujemaoui te Amsterdam, verder te noemen: Boujemaoui, tegen: Bindend Advies

Nadere informatie

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid.

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 1 d.d. 11 januari 2010 (mr. R.J. Verschoof, voorzitter, mr. E.M. Dil-Stork en drs. A.I.M. Kool) 1. Procedure De Commissie beslist met inachtneming

Nadere informatie

5.1.3 Gemeentelijke Uitvoeringsregels Starterslening (als bijlage bij de verordening Starterslening)

5.1.3 Gemeentelijke Uitvoeringsregels Starterslening (als bijlage bij de verordening Starterslening) 5.1.3 Gemeentelijke Uitvoeringsregels Starterslening (als bijlage bij de verordening Starterslening) Algemeen In deze uitvoeringsregels worden beschreven: Kenmerken van de Starterslening; Voorwaarden aan

Nadere informatie

ABN AMRO Bank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene.

ABN AMRO Bank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2013-295 d.d. 25 oktober 2013 (prof.mr. M.L. Hendrikse, voorzitter, mr. W.F.C. Baars en mr. W.H.G.A. Filott mpf, leden en mevrouw mr. L.T.A.

Nadere informatie

1.2 De bank heeft een op 7 januari 2011 gedateerd verweerschrift ingediend.

1.2 De bank heeft een op 7 januari 2011 gedateerd verweerschrift ingediend. Uitspraak Commissie van Beroep 2011-07 d.d. 16 juni 2011 (mr. A. Rutten-Roos, voorzitter, mr. A. Bus, mr. C.A. Joustra, mr. F.H.J. Mijnssen en mr. F. Peijster, leden, en mr. M.J. Drijftholt, secretaris)

Nadere informatie

Taxatie. Onjuiste taxatiewaarde. Zelfstandig oordeel van de Raad t.o.v. oordeel civiele rechter.

Taxatie. Onjuiste taxatiewaarde. Zelfstandig oordeel van de Raad t.o.v. oordeel civiele rechter. Taxatie. Onjuiste taxatiewaarde. Zelfstandig oordeel van de Raad t.o.v. oordeel civiele rechter. Klaagster verwijt beklaagde dat hij haar woning veel te laag gewaardeerd heeft. Klaagster wijst daarbij

Nadere informatie

Kamer voor Gerechtsdeurwaarders te Amsterdam

Kamer voor Gerechtsdeurwaarders te Amsterdam Kamer voor Gerechtsdeurwaarders te Amsterdam Beschikking van 7 september 2004 zoals bedoeld in artikel 43 van de Gerechtsdeurwaarderswet inzake de klacht met zaaknummer 28.2003 van: [ ], wonende te [ ],

Nadere informatie

GERECHTSHOF TE LEEUWARDEN. Nr. 208/86 10 april 1987

GERECHTSHOF TE LEEUWARDEN. Nr. 208/86 10 april 1987 GERECHTSHOF TE LEEUWARDEN BELASTINGKAMER UITSPRAAK Nr. 208/86 10 april 1987 Uitspraak (na verwijzing door de Hoge Raad der Nederlanden bij arrest van 29 januari 1986, nr. 23.254) van bet Gerechtshof te

Nadere informatie

Echtscheidingsproblematiek. Optreden als makelaar op grond van rechterlijk vonnis. Contact met advocaten van partijen.

Echtscheidingsproblematiek. Optreden als makelaar op grond van rechterlijk vonnis. Contact met advocaten van partijen. Echtscheidingsproblematiek. Optreden als makelaar op grond van rechterlijk vonnis. Contact met advocaten van partijen. Een makelaar is door de rechtbank als deskundige benoemd om te komen tot de verkoop

Nadere informatie

SCHEIDSGERECHT GEZONDHEIDSZORG

SCHEIDSGERECHT GEZONDHEIDSZORG SCHEIDSGERECHT GEZONDHEIDSZORG Kenmerk: 05/16 Bindend advies in de zaak van: A., wonende te Z., eiser, gemachtigde: mr. Th.F.M. Pothof tegen De Stichting B., gevestigd te IJ., verweerster, gemachtigde:

Nadere informatie

Samenvatting. 1. Procedure

Samenvatting. 1. Procedure Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2012-270 d.d. 1 oktober 2012 (mr. J. Wortel, voorzitter, de heer H. Mik RA en de heer G.J.P. Okkema, leden en mevrouw mr. I.M.M. Vermeer, secretaris)

Nadere informatie

http://zoeken.rechtspraak.nl/default.aspx

http://zoeken.rechtspraak.nl/default.aspx pagina 1 van 5 LJN: BL2822,Voorzieningenrechter Rechtbank Arnhem, 653105 VV Exppl. 09-10197 Datum uitspraak:04-02-2010 Datum 08-02-2010 publicatie: Rechtsgebied: Civiel overig Soort procedure: Eerste aanleg

Nadere informatie

1.1. De man heeft op 17 januari 2013 ter griffie van deze rechtbank een verzoekschrift ingediend en op 27 februari 2013 een brief met bijlagen.

1.1. De man heeft op 17 januari 2013 ter griffie van deze rechtbank een verzoekschrift ingediend en op 27 februari 2013 een brief met bijlagen. beschikking RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND Afdeling Familierecht locatie Utrecht zaaknummer / rekestnummer: C/16/335979 / FA RK 13-408 wijziging kinderalimentatie Beschikking van 12 juni 2013 in de zaak van:

Nadere informatie

Contactpersoon -. -. ~~

Contactpersoon -. -. ~~ /fiijby Dordrecht Retouradres: Postbus 8 3300 AA DORDRECHT Aan Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT.. F (078) 639 8080 de gemeenteraad www.dordrecht.nl Contactpersoon -. -. ~~ R - Sweers

Nadere informatie

de naamloze vennootschap ABN AMRO Bank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene.

de naamloze vennootschap ABN AMRO Bank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-311 d.d. 22 augustus 2014 (mr. C.E. du Perron, voorzitter, mr. W.H.G.A. Filott mpf en mr. M.L. Hendrikse, leden en mr. F. Faes, secretaris)

Nadere informatie

Rechtbank Amsterdam 15 april 2009; voetganger struikelt over uitstekend putdeksel.

Rechtbank Amsterdam 15 april 2009; voetganger struikelt over uitstekend putdeksel. Rechtbank Amsterdam 15 april 2009; voetganger struikelt over uitstekend putdeksel. Benadeelde komt ten val over een putdeksel dat drie centimeter boven het gewone trottoirniveau uitsteekt en loopt letsel

Nadere informatie

1. Procedure. 2. Feiten

1. Procedure. 2. Feiten Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 109 d.d. 4 november 2009 (mr. R.J. Paris, voorzitter, mr J.W.H. Offerhaus en mr J.Th. de Wit) 1. Procedure De Commissie beslist met inachtneming

Nadere informatie

Beleidsvoorstel Warmtewet

Beleidsvoorstel Warmtewet Beleidsvoorstel Warmtewet Aan : Stichting Huurdersalliantie De Brug Betreft : Beleidsvoorstel Warmtewet Opdrachtgever : Peter van Lieshout Opsteller : Werkgroep Warmtewet: Havensteder: Vera Beuzenberg,

Nadere informatie

1.2 Belanghebbende heeft bij brieven van 16 mei 2011 en 23 juli 2011 nog stukken in het geding gebracht.

1.2 Belanghebbende heeft bij brieven van 16 mei 2011 en 23 juli 2011 nog stukken in het geding gebracht. GCHB 2011-423 Uitspraak van 10 november 2011 prof. mr. A.S. Hartkamp, voorzitter, mr. C.A. Joustra, drs. P.H.M. Kuijs AAG, mr. F.H.J. Mijnssen en mr. F.P. Peijster. Klik hier voor de uitspraak in eerste

Nadere informatie

4 februari 2013 2013/01. : Besluit van de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland d.d. 14 september 2012

4 februari 2013 2013/01. : Besluit van de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland d.d. 14 september 2012 BESLISSING Datum uitspraak : 4 februari 2013 Zaaknummer : 2013/01 Appellant : Me and More c.v. h.o.d.n. icloudi Webdesign and More Verweerder : Stichting Internet Domeinregistratie Nederland Beroep tegen

Nadere informatie

prof. mr. A.S. Hartkamp, voorzitter, mr A. Bus, mr. F.H.J. Mijnssen, mr. F.P. Peijster en prof. mr. F.R. Salomons.

prof. mr. A.S. Hartkamp, voorzitter, mr A. Bus, mr. F.H.J. Mijnssen, mr. F.P. Peijster en prof. mr. F.R. Salomons. GCHB 2012-434 Uitspraak van 2 februari 2012 prof. mr. A.S. Hartkamp, voorzitter, mr A. Bus, mr. F.H.J. Mijnssen, mr. F.P. Peijster en prof. mr. F.R. Salomons. Consument aanvaardt advies van de Geschillencommissie

Nadere informatie

Rechtbank Gelderland 05-03-2015 06-03-2015 AWB - 14 _ 4451. Belastingrecht

Rechtbank Gelderland 05-03-2015 06-03-2015 AWB - 14 _ 4451. Belastingrecht ECLI:NL:RBGEL:2015:1431 http://d Deeplink Instantie Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Rechtbank Gelderland 05-03-2015 06-03-2015 AWB - 14

Nadere informatie

Coöperatieve Rabobank Westelijke Mijnstreek U.A., gevestigd te Sittard, hierna te noemen Aangeslotene.

Coöperatieve Rabobank Westelijke Mijnstreek U.A., gevestigd te Sittard, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-05 d.d. 7 januari 2014 (mr. H.J. Schepen, voorzitter, mr. W.F.C. Baars en mr. J.S.W. Holtrop, leden en mr. S.N.W. Karreman, secretaris)

Nadere informatie

Amstel Incasso ALGEMENE VOORWAARDEN

Amstel Incasso ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Toepasselijkheid Amstel Incasso, gevestigd en kantoorhoudende te Amsterdam aan het adres Olympiaplein 131, verricht haar werkzaamheden uitsluitend overeenkomstig onderhavige

Nadere informatie