UITWERKINGEN LEERBOEK EN WERKBOEK ORGANISATIE voor het mkb

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "UITWERKINGEN LEERBOEK EN WERKBOEK ORGANISATIE voor het mkb"

Transcriptie

1 OPLEIDING ONDERNEMEN / AOV ONDERNEMER MKB Praktijkdiploma Personeel en organisatie mkb UITWERKINGEN LEERBOEK EN WERKBOEK ORGANISATIE voor het mkb Vanaf de 6 e druk, 1 e oplage ISBN NEDERLANDS ONDERWIJS INSTITUUT BV

2 Copyright: NOI Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen, verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, database, computerbestand, internet of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het NOI.

3 INHOUD ANTWOORDEN VERWERKINGSVRAGEN LEERBOEK Blz. 1. PERSONEELSMANAGEMENT Personeelsbehoefte Behoud van personeel Leidinggeven aan personeel Organisatiestructuren WETTEN EN VOORSCHRIFTEN Arbeidswetten De arbeidsovereenkomst Sociale verzekeringswetten INSTANTIES TEN BEHOEVE VAN HET MKB Vergunningverlenende instanties Controlerende instanties Voorlichtende instanties EXTERNE ORGANISATIE Van producent naar consument De handel Distributielogistiek INTERNE LOGISTIEK Logistiek management Ontvangst en uitlevering van goederen Offerte, brief en factuur AUTOMATISERING PC, laptop, hardware en software Kassasystemen Betalingsverkeer ARCHIVEREN Archivering Sorterenenordenen Opbergsystemen Digitale archieven RECHT VOOR DE ONDERNEMER Procesrecht Eigendomsverkrijging Overeenkomsten De koopovereenkomst De huurovereenkomst Zekerheidsrechten Failissement en surseance van betaling... 57

4 INHOUD ANTWOORDEN MEERKEUZEVRAGEN EN JUIST-ONJUISTVRAGEN WERKBOEK Blz. 1. PERSONEELSMANAGEMENT Personeelsbehoefte Behoud van personeel Leidinggeven aan personeel Organisatiestructuren WETTEN EN VOORSCHRIFTEN Arbeidswetten De arbeidsovereenkomst Sociale verzekeringswetten INSTANTIES TEN BEHOEVE VAN HET MKB Vergunningverlenende instanties Controlerende instanties Voorlichtende instanties EXTERNE ORGANISATIE Van producent naar consument De handel Distributielogistiek INTERNE LOGISTIEK Logistiek management Ontvangst en uitlevering van goederen Offerte, brief en factuur AUTOMATISERING PC, laptop, hardware en software Kassasystemen Betalingsverkeer ARCHIVEREN Archivering Sorterenenordenen Opbergsystemen Digitale archieven RECHT VOOR DE ONDERNEMER Procesrecht Eigendomsverkrijging Overeenkomsten De koopovereenkomst De huurovereenkomst Zekerheidsrechten Faillissement en surseance van betaling MODELEXAMEN VAKGEBIED ORGANISATIE... 75

5 Antwoorden leerboek 1 Personeelsmanagement AFDELING PERSONEELSMANAGEMENT - Afdeling 1 5

6 1.1.1 Personeelsplanning (blz. 18) 1.1 PERSONEELSBEHOEFTE 1. Omdat hun inzet, kennis en ervaring noodzakelijk zijn voor het bereiken van een optimaal bedrijfsresultaat. 2. Het personeelsplan. 3. Het aantal medewerkers dat nodig is. 4. De eisen waaraan de medewerkers moeten voldoen. 5. Met oproepkrachten en uitzendkrachten. 6. Door teruglopende omzet, door het afstoten van een bedrijfsactiviteit Taken en functies (blz. 18) 7. Het inkopen van dranken en etenswaren, de bediening van gasten, het bereiden van maaltijden, het afrekenen, afwassen enz. 8. Een aantal bij elkaar horende werkzaamheden. 9. Dat hij garant moet staan voor de juiste uitvoering van zijn werkzaamheden. 10. Verkoper, administrateur, afdelingschef, directeur, telefoniste enz. 11. Zijn taken en bevoegdheden. 12. Een vooraf gegeven toestemming om bepaalde werkzaamheden te verrichten en bepaalde beslissingen te nemen. 13. Omdat dat de kans op misverstanden over bevoegdheden en verantwoordelijkheden verkleint Werving van personeel (blz. 18) 14. Een overzicht van de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden die bij een functie horen. 15. a Leeftijd, opleiding, werkervaring. b Met schriftelijke bewijsstukken zoals diploma's en getuigschriften. 16. a Goede omgangsvormen, besluitvaardigheid, stressbestendigheid, in teamverband kunnen werken. b Uit een sollicitatiegesprek, een referentieonderzoek of een psychologische test. 17. Het zoeken naar een medewerker die het best bij de profielschets past. 18. a In het eigen bedrijf zoeken naar een geschikte kandidaat. b De ondernemer kent de kwaliteiten van zijn medewerkers, de medewerkers zien dat binnen het bedrijf promotie mogelijk is. 19. Open sollicitaties bekijken, informeren bij het arbeidsbureau, een uitzendbureau inschakelen, een personeelsadvertentie plaatsen. 20. Devraagnaarenhetaanbodvanarbeidskrachtenzogoedmogelijkopelkaar afstemmen. 21. Een commerciële instelling die bemiddelt tussen werkgevers en werkzoekenden en tegen betaling arbeidskrachten tijdelijk beschikbaar stelt aan bedrijven. 22. Geen administratieve rompslomp, als de kracht niet voldoet wordt deze vervangen. 6 PERSONEELSMANAGEMENT - Afdeling 1

7 23. Omdat de uitzendperiode dan gebruikt kan worden als proeftijd. Bij gebleken geschiktheid kan aan de uitzendkracht een arbeidscontract worden aangeboden. 24. Flexwerker. 25. Hij moet door de doelgroep worden gelezen. 26. De werkzaamheden, informatie over het bedrijf, voltijd- of deeltijdbaan, opleidingseisen, ervaringseisen, de verplichte vermelding m/v. 27. Door iets te vermelden over werksfeer, beloningen, vakantieregeling, carrièremogelijkheden enz. 28. Een sollicitatiebrief geeft een eerste indruk van de sollicitant Selecteren van personeel (blz. 19) 29. Volgens een vast patroon bijvoorbeeld via een vragenlijst. 30. Door voor belangrijke onderdelen waarderingscijfers te geven. 31. Bij door de sollicitant opgegeven referenties zoals zijn school of zijn huidige of vroegere werkgever. 32. Dat de informatie misschien niet objectief is. 33. De kandidaat moet ermee instemmen. 34. De reden van de afwijzing. 1.2 BEHOUD VAN PERSONEEL Introductie van een nieuwe medewerker (blz. 24) 1. Hij heeft dan een contactpersoon bij wie hij terecht kan met zijn vragen. 2. Regels omtrent het aanvragen van vrije dagen, ziekmelding, veiligheidsvoorschriften enz. 3. Door hem gelegenheid en tijd te geven om kennis te maken met zijn werkomgeving en collega's Aandacht voor personeel (blz. 24) 4. - Zich ontplooien, hun capaciteiten ontwikkelen; - menselijke contacten, erbij horen, gewaardeerd worden; - status bereiken, plaats in de maatschappij verwerven. 5. Kritiek moet hij onder vier ogen geven en daarbij duidelijk laten merken dat de kritiek bedoeld is bij te dragen aan de verbetering van het werk of de onderlinge verhoudingen; waardering mag hij geven in het bijzijn van anderen maar hij moet voorkomen dat de medewerker als een uitslover wordt gezien. 6. Hij moet daarvoor open staan en het zien als een bijdrage aan de goede gang van zaken in het bedrijf. 7. Wat er precies aan de hand is, hoe lang het verzuim zal duren, of hij iets voor hem kan doen. 8. Als de medewerker vaak of langdurig ziek is. 9. Adviseren, begeleiden en controleren van een bedrijf op het gebied van arbeidsomstandigheden, veiligheidsvoorschriften en ziekteverzuim. PERSONEELSMANAGEMENT - Afdeling 1 7

8 1.2.3 Opleiding en scholing (blz. 24) 10. Een onderneming die d.m.v. permanente scholing zijn medewerkers 'up to date' houdt. 11. De opleiding is volledig afgestemd op het bedrijf. 12. De opleiding legt minder beslag op de organisatie binnen het bedrijf en voorkomt bedrijfsblindheid. 13. Omdat goed opgeleid personeel de efficiency van het bedrijf bevordert. 14. De school, de leerling (stagiair) en het stagebedrijf. 15. In een stage(praktijk)overeenkomst die wordt ondertekend door de school, de stagiair en het bedrijf. 16. Dat bespaart een sollicitatieprocedure en inwerkperiode Beoordeling van personeel (blz. 25) 17. Het functioneringsgesprek is toekomstgericht en de medewerker en de ondernemer zijn gelijkwaardige gesprekspartners. 18. Door te werken met een standaardbeoordelingsformulier en standaardwaarderingen. 19. Het gaat om de prestaties van een afgelopen periode (het verleden). De ondernemer beoordeelt de medewerker. Ze zijn dus geen gelijkwaardige gesprekspartners. 1.3 LEIDINGGEVEN AAN PERSONEEL Leidinggeven (blz. 30) 1. Een ander een taak opdragen om daarmee een bepaald doel te bereiken. 2. a De formele macht die bij een bepaalde functie hoort. b De verkoopchef heeft het gezag over de verkoopmedewerkers. 3. Als anderen zijn leiding accepteren zonder dat hij daarvoor formeel is aangewezen. 4. a Management. b Manager. 5. Vaststellen welk doel moet worden bereikt, hoe het moet worden bereikt en wanneer het bereikt moet zijn. 6. Het inzetten van mensen en bedrijfsmiddelen om het gestelde doel te bereiken. 7. Het activeren en begeleiden van medewerkers. 8. Het op elkaar afstemmen van verschillende werkzaamheden. 9. Het voortdurend controleren of alles volgens plan verloopt. 10. a Planning, organisatie en evaluatie. b De beslissingen hebben een langetermijnwerking. 11. a Instructie, coördinatie en evaluatie. b De beslissingen hebben een kortetermijnwerking. 8 PERSONEELSMANAGEMENT - Afdeling 1

9 1.3.2 Stijl van leidinggeven (blz. 31) 12. Het soort bedrijf, de manager zelf, zijn ondergeschikten en de werkzaamheden. 13. a Hij neemt beslissingen, geeft instructies, controleert en verwacht geen (of weinig) inspraak van zijn ondergeschikten. b Bij eenvoudig routinewerk in een productiebedrijf of in een groothandelsbedrijf. c Er is een duidelijke gezagsstructuur. d De medewerkers zijn moeilijk te motiveren. 14. a De manager betrekt zijn medewerkers zoveel mogelijk bij het nemen van beslissingen. b Bij dienstverlenende bedrijven. c De sterke betrokkenheid van de medewerkers. d Er kan onduidelijkheid ontstaan over bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Er kan tijd en energie verloren gaan voordat beslissingen worden genomen. 15. a Als de manager zijn stijl van leidinggeven aanpast aan de situatie. b Instrueren, uitleggen, overleggen en delegeren. 16. a Aan medewerkers die niet zelfstandig kunnen werken. b Duidelijke aanwijzingen geven en goed begeleiden. 17. a Aan medewerkers die zijn ingewerkt en meer zelfstandig kunnen werken. b De manager motiveert de medewerker door uitleg te geven over het doel en het belang van de werkzaamheden. 18. a Aan medewerkers die ervaren en sterk gemotiveerd zijn. b Er wordt overlegd op welke wijze de werkzaamheden het beste kunnen worden verricht en er is ruimte voor eigen initiatief van de medewerker. 19. a Aan medewerkers die voldoende verantwoordelijkheidsgevoel hebben. b De taken worden volledig gedelegeerd. 20. a Overdragen van taken met de daarbij behorende beslissingsbevoegdheid en verantwoordelijkheid. b De manager die de taken heeft gedelegeerd Omspanningsvermogen en spanwijdte (blz. 32) 21. a Het maximumaantal medewerkers waaraan hij leiding kan geven. b De tijd die de manager nodig heeft voor: instructie, begeleiding en controle van zijn ondergeschikten, de coördinatie van de werkzaamheden en zijn andere taken. 22. Het aantal medewerkers waaraan hij daadwerkelijk leidinggeeft. 23. Dat de gedelegeerde taken geen taken zijn waar de manager zelf een hekel aan heeft. Beter is dat hij taken overdraagt die een ander net zo goed of wellicht beter kan verrichten. 24. Het bereiken van een evenwichtige taakverdeling en het vergroten van de inzetbaarheid van de medewerkers. PERSONEELSMANAGEMENT - Afdeling 1 9

10 1.4.1 De lijn-staforganisatie (blz. 38) 1.4 ORGANISATIESTRUCTUREN 1. De wijze waarop de taken over de medewerkers zijn verdeeld. 2. Een schematische voorstelling van een organisatie (organisatieschema). 3. De gezagsverhoudingen. 4. a Inkopen, produceren en verkopen. b Inkopen en verkopen 5. Als de medewerker werkzaamheden verricht die direct te maken hebben met 'de lijn' (de hoofdactiviteiten) van het bedrijf. 6. Ondersteunen of adviseren. 7. Afdeling marktonderzoek, opleidingen, reclame enz. 8. Zij maken gebruik van gespecialiseerde bedrijven zoals een administratiekantoor of een reclamebureau. 9. Als in een organisatie zowel lijn- als staffuncties voorkomen Steile en platte organisatie (blz. 39) 10. a Een organisatie met veel leidinggevende niveaus. b Een steile organisatie heeft een lange communicatielijn waardoor de afstand tussen de directie en de 'werkvloer' groot is. Hierdoor kunnen medewerkers op het laagste niveau zich minder verantwoordelijk voelen voor de algemene gang van zaken. c De duidelijke gezagsstructuur op elk niveau. 11. a Een organisatie met relatief weinig leidinggevende niveaus. b De korte communicatielijn tussen het hoogste en het laagste niveau waardoor de medewerkers zich sterk betrokken voelen bij de algemene gang van zaken in het bedrijf. c De managers op hetzelfde niveau kunnen op een verschillende manier leidinggeven. 12. De stijl van leidinggeven, de kwaliteit van de medewerkers en de grootte van het bedrijf Interne communicatie (blz. 39) 13. a Het zenden van een boodschap (door A) en het bevestigen van de boodschap (door B). b Het bevestigen van een boodschap. c Feedback. 14. Er kan dan worden vastgesteld of de boodschap is begrepen. 15. Eventuele vragen van de ontvanger naar aanleiding van de boodschap kunnen direct worden beantwoord. 16. Werkbesprekingen en personeelsvergaderingen. 17. De boodschap staat zwart op wit. 18. Memo, mededelingenbord, circulaire en personeelsblad. 10 PERSONEELSMANAGEMENT - Afdeling 1

11 19. De ondernemer doet een mededeling aan de afdelingschef. 20. Een medewerker stelt een vraag aan zijn chef De leiding wordt geïnformeerd over wat er leeft onder het personeel; - er kan gebruikgemaakt worden van de kennis en ervaring van de uitvoerende medewerkers. 22. a Communicatie tussen medewerkers op gelijk niveau. b Werkbesprekingen tussen afdelingschefs onderling. 23. Om de stijl van leidinggeven van afdelingschefs op elkaar af te stemmen of om de samenwerking tussen de afdelingen te verbeteren De informele organisatie (blz. 40) 24. De richtlijnen en afspraken die vastliggen betreffende de taakverdeling en de communicatie in een bedrijf. 25. De werkwijzen en vormen van communicatie die niet formeel (niet officieel) zijn vastgelegd. 26. Het stimuleert het eigen initiatief van de medewerkers, bevordert de saamhorigheid en versterkt de betrokkenheid met het bedrijf. 27. Als de medewerkers slecht met elkaar overweg kunnen en niet tot samenwerking bereid zijn. PERSONEELSMANAGEMENT - Afdeling 1 11

12 12 PERSONEELSMANAGEMENT - Afdeling 1

13 2 Wetten en voorschriften AFDELING WETTEN EN VOORSCHRIFTEN - Afdeling 2 13

14 2.1 ARBEIDSWETTEN De Arbeidstijdenwet (blz. 46) 1. De maximale werktijden en de minimale rusttijden. 2. De Arbeidsinspectie. 3. Tot 18 jaar jaar. 5. De partiële leerplicht. 6. Vanaf 13 jaar De Wet minimumloon (blz. 46) 7. Voor werknemers van 23 tot 65 jaar. 8. Het minimumloon is dan evenredig aan het aantal werkuren. Bijvoorbeeld bij twee werkdagen 2/5-deel van het minimumloon. 9. Voor werknemers van 15 tot en met 22 jaar. 10. Het is een percentage van het minimumloon. Hoe hoog dat percentage is, is afhankelijk van de leeftijd De Wet op de ondernemingsraden (blz. 47) 11. In de Wet op de ondernemingsraden. 12. Vanaf 50 werknemers. 13. Van het aantal werknemers dat een bedrijf in dienst heeft. 14. Het recht op informatie, het adviesrecht, het instemmingsrecht en het recht van initiatief Het recht op informatie: de directie moet de OR bijvoorbeeld informeren over de resultaten van het bedrijf (omzet en winst). - Het adviesrecht: de directie moet de OR om advies vragen bij bijvoorbeeld wijzigingen in de organisatie van het bedrijf. - Het instemmingsrecht: bij wijzigingen in de vakantieregeling of in het systeem van functiewaardering heeft de directie de instemming van de OR nodig. - Het recht van initiatief: de OR kan de directie ongevraagd een voorstel doen over bijvoorbeeld een reorganisatie of over het inschakelen van een adviesbureau. 16. De OR-vergadering voor onderling beraad en de overlegvergadering voor overleg met de directie. 17. Indien de helft van de werknemers daar om vraagt, is de directie verplicht een personeelsvertegenwoordiging (mini-or) in te stellen die bepaalde inspraakrechten heeft. 14 WETTEN EN VOORSCHRIFTEN - Afdeling 2

15 2.1.4 De Arbowet (blz. 47) 18. Dat de werknemer veilig kan werken en het werk niet schadelijk is voor de gezondheid. 19. De Arbeidsomstandighedenwet. 20. Werkruimten (verlichting, verwarming, lawaai enz.), veiligheidsvoorschriften en preventieve maatregelen. 21. Verbetering van de arbeidsomstandigheden en begeleiding en controle van medewerkers met gezondheidsproblemen; het opstellen van een RI&E; verzuimbegeleiding. 22. Het geeft inzicht in de mogelijke gevaren en bevat maatregelen die tot verbetering van de arbeidsomstandigheden kunnen leiden. 23. Zorgen voor goede arbeidsomstandigheden. 24. Het vermijden van onnodig saai werk, de mogelijkheid het werk naar eigen inzicht te doen, betrokken zijn bij het resultaat van het werk, contacten met collega's en het opdoen van vakkennis. 25. De werkgever. 26. Werknemers moeten zich aan de veiligheidsvoorschriften houden. 27. a De Arbeidsinspectie. b Die kan onaangekondigd een bedrijf bezoeken. 2.2 DE ARBEIDSOVEREENKOMST (blz. 55) 1. Arbeidsovereenkomsten met flexwerkers, proeftijd, opzegtermijn en ontslag. 2. De Wet Arbeid en Zorg (WAZO) Het sluiten van een arbeidsovereenkomst (blz. 55) 3. Een afspraak tussen werkgever en werknemer om tegen betaling van loon in dienstverband arbeid te verrichten. 4. Dat de werknemer het werk zelf moet doen en op gezag van anderen. 5. Een fulltimer. 6. Een parttimer. 7. Een werknemer die wordt opgeroepen als er plotseling hulp nodig is. 8. Recht waarvan niet mag worden afgeweken. 9. De werkgever moet bij ziekte minimaal 70% van het loon doorbetalen, hij moet minimaal het minimum(jeugd)loon betalen en hij mag de werknemer niet langer dan 10 uur per dag laten werken. 10. Omdat de werkgever in ieder geval verplicht is schriftelijke informatie over de arbeidsvoorwaarden aan de werknemer te geven. 11. Datum indiensttreding, brutoloon, loon bij ziekte, vakantietoeslag, functie met bijbehorende werkzaamheden, tijdsduur dienstverband, proeftijd en eventueel een pensioenregeling. 12. Spaarloonregeling, kostenvergoedingen (reiskosten, kinderopvang, kleding enz.) en scholing en opleiding. WETTEN EN VOORSCHRIFTEN - Afdeling 2 15

16 13. Als er over de duur van de arbeidsovereenkomst geen afspraak wordt gemaakt. 14. Dat het dienstverband stopt op de overeengekomen datum of na het gereedkomen van het afgesproken werk of na de werkhervatting van de werknemer die tijdelijk vervangen werd. 15. Omdat op basis van de Flexwet door de verlenging onbedoeld een vast dienstverband kan ontstaan. 16. Als een tijdelijk contract drie keer wordt verlengd, als een tijdelijk contract na verlenging langer dan drie jaar duurt of als een tijdelijk contract van meer dan drie jaar met meer dan drie maanden wordt verlengd. 17. Als er tussen de afloop van een tijdelijk contract en de aanvang van een volgend contract meer dan drie maanden ligt. 18. Tijdens de proeftijd. 19. Eén maand bij tijdelijke dienstverbanden die korter dan twee jaar duren en tijdelijke dienstverbanden zonder einddatum en twee maanden bij alle andere arbeidsovereenkomsten. 20. Een afspraak over arbeidsvoorwaarden tussen een of meer werkgevers of werkgeversorganisaties en een of meer werknemersorganisaties (vakbonden). 21. Als de werkgever zelf of zijn werkgeversorganisatie de CAO heeft gesloten of als de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de CAO verbindend heeft verklaard voor alle werkgevers en werknemers in de gehele bedrijfstak. 22. a Dat de werknemer bij zijn indiensttreding verplicht is een geldig identiteitsbewijs te tonen. b Hij moet een kopie van het identitieitsbewijs bij de loonadministratie bewaren. 23. Een paspoort met verblijfsvergunning en werkvergunning weken. 25. Kraamverlof, calamiteitenverlof en kortdurend zorgverlof. 26. Op spoedeisende en onvoorziene situaties. 27. De werknemer mag ouderschapsverlof opnemen voor de verzorging van zijn kind(eren) jonger dan 8 jaar en de werknemer moet langer dan één jaar in dienst zijn. 28. Als het bedrijfsbelang te veel wordt geschaad Het eindigen van een arbeidsovereenkomst (blz. 57) 29. Een ontslagvergunning aanvragen bij het UWV WERKbedrijf of ontbinding van de arbeidsovereenkomst vragen bij de kantonrechter of ontslag op staande voet op basis van een dringende reden. 30. Op basis van het aantal dienstjaren ligt deze tussen de één en vier maanden. 31. Één maand. 32. Reorganisatie of inkrimping van het bedrijf, ongeschiktheid voor het werk terwijl geen ander geschikt werk voorhanden is, samenwerkingsproblemen met chef of collega's, plichtsverzuim, arbeidsongeschiktheid die langer dan twee jaar duurt. 33. Tot de kantonrechter. 16 WETTEN EN VOORSCHRIFTEN - Afdeling 2

17 34. Werkweigering, diefstal, fraude en mishandeling. 35. Het ontslag moet direct ingaan en de reden van ontslag moet zowel mondeling als schriftelijk worden meegedeeld. 36. Hoe lang de werknemer in dienst is geweest en welke werkzaamheden hij heeft verricht. 37. Hoe de werknemer zijn werk heeft verricht en wat de reden van ontslag is. 38. Door een concurrentiebeding overeen te komen. 39. a Het beding moet op schrift staan en mag alleen met meerderjarige werknemers worden overeengekomen. b Het concurrentiebeding geldt voor maximaal één jaar en de werkgever is verplicht de vertrokken werknemer voor het concurrentiebeding een vergoeding te betalen. 40. Door een relatiebeding overeen te komen. 41. Door de kantonrechter. 2.3 SOCIALE VERZEKERINGSWETTEN (blz. 66) 1. a Werknemersverzekeringen en volksverzekeringen. b Werknemersverzekeringen gelden voor werknemers en volksverzekeringen gelden voor alle inwoners Begrippen (blz. 66) 2. Sociale verzekeringswetten. 3. Voor alle inwoners. 4. Uitkeringen die ervoor zorgen dat iedere inwoner ten minste het sociaal minimum als inkomen heeft. 5. Het sociaal minimum. 6. Per 1 januari en 1 juli vastgesteld loon dat minimaal aan werknemers van 23 jaar en ouder moet worden betaald. 7. Loon dat geldt als maximum bij het vaststellen van de premies en de uitkeringen. 8. De premie. 9. De uitkering. 10. Een nummer waarmee iedere inwoner in de geautomatiseerde administratie van de Belastingdienst en in de administratie van instellingen die belast zijn met de uitvoering van de sociale wetten bekend is Organisaties (blz. 67) 11. Het beoordelen en uitbetalen van uitkeringen. 12. Het WERKbedrijf biedt werkgevers informatie en voorzieningen bij het vinden van gekwalificeerd personeel. 13. Het verzamelen en toetsen van gegevens die voor een uitkering op grond van de Werkloosheidswet of een bijstandsuitkering van belang zijn. WETTEN EN VOORSCHRIFTEN - Afdeling 2 17

18 14. De Sociale Dienst van de gemeente beoordeelt op basis van de gegevens van het WERKbedrijf het recht op bijstandsuitkeringen en zorgt voor de uitbetaling daarvan. Daarnaast heeft de dienst een reïntegratietaak. 15. De controle en begeleiding van door ziekte of om andere redenen verzuimende werknemers. 16. Met het regelen van uitkeringen van enkele volksverzekeringen. 17. Een verzekeringsmaatschappij die de kosten dekt van geneeskundige hulp. 18. a Je kunt dan in beroep gaan bij de rechtbank. b Bij de Centrale Raad van Beroep te Utrecht Werknemersverzekeringen (blz. 67) 19. De Werkloosheidswet (WW), de Ziektewet (ZW) en de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). 20. Als een werknemer onvrijwillig werkloos wordt en de oorzaak van het ontslag is geen dringende reden. 21. a Eerst twee maanden 75%, daarna 70% van het laatstverdiende loon maar nooit meer dan 75% cq. 70% van het maximumdagloon. b Maximaal drie jaar en twee maanden. 22. De wekeneis en de jareneis. 23. Het UWV. 24. Maximaal twee jaar % van zijn loon met als ondergrens het minimumloon % van het maximumdagloon. 27. Een verzekering voor werkgevers die de kosten dekt van de verplichte loondoorbetaling aan zieke werknemers. 28. De werkgever Als zwangerschap er toe leidt dat een vrouwelijke werknemer arbeidsongeschikt wordt; - als een werknemer tijdens zijn ziekte werkloos wordt. 30. Maximaal twee jaar. 31. Als een werknemer na twee jaar nog arbeidsongeschikt is. 32. Het percentage dat je minder kunt verdienen dan voorheen. 33. Je blijft dan in principe bij je werkgever in dienst en je ontvangt geen uitkering op grond van de WIA. 34. De WGA-regeling. 35. Het UWV of een verzekeringsmaatschappij. 36. De werkgever en de werknemers samen. 37. De werkgever Arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (blz. 68) 38. Omdat zij geen werknemer maar zelfstandige zijn. 39. Zelfstandige zonder personeel. 40. Directeur-grootaandeelhouder. 18 WETTEN EN VOORSCHRIFTEN - Afdeling 2

19 2.3.5 Volksverzekeringen (blz. 68) 41. De Algemene Ouderdomswet (AOW), de Algemene nabestaandenwet (Anw), de Algemene Kinderbijslagwet (AKW), en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). 42. Recht op een basispensioen voor inwoners van 65 jaar en ouder. 43. Recht op een basispensioen voor weduwen, weduwnaars en wezen afhankelijk van persoonlijke omstandigheden en het inkomen. 44. Recht op kinderbijslag voor ouders of verzorgers van een kind dat jonger is dan 18 jaar. 45. Recht op een vergoeding voor bijzondere ziektekosten. 46. Iedereen die een inkomen heeft. 47. De Belastingdienst. 48. Vergoeding van kosten van geneeskundige hulp. 49. Voor de hele bevolking Sociale voorzieningen (blz. 69) 50. Zorgen dat iedere inwoner ten minste het sociaal minimum als inkomen heeft. 51. Recht op aanvulling van uitkeringen van de sociale verzekeringswetten tot het sociaal minimum. Dit geldt voor de WW, de ZW en de WIA. 52. Op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). 53. Voor inwoners van 18 jaar of ouder die niet zelf in hun levensonderhoud kunnen voorzien doordat zij te weinig inkomen of vermogen hebben en niet onder een andere sociale verzekeringswet of voorziening vallen. 54. De Sociale Dienst van de gemeente. 55. De overheid Van brutoloon naar nettoloon (blz. 69) 56. Premies werknemersverzekeringen, loonbelasting + premies volksverzekeringenenafdrachtzvw. 57. Het nettoloon. 58. Omdat je over de vergoeding Zvw loonbelasting betaalt. 59. Alleenstaande ouderkorting en ouderenkorting. WETTEN EN VOORSCHRIFTEN - Afdeling 2 19

20 20 WETTEN EN VOORSCHRIFTEN - Afdeling 2

21 3 Instanties ten behoeve van het mkb AFDELING INSTANTIES TEN BEHOEVE VAN HET MKB - Afdeling 3 21

22 3.1.1 De Kamers van Koophandel (KvK) (blz. 75) 3.1 VERGUNNINGVERLENENDE INSTANTIES 1. - Een adviserende taak; - een voorlichtende taak; - een uitvoerende taak De Handelsregisterwet; - de Wet voor de Jaarverslaggeving; - de Handelsnaamwet - de Colportagewet De handelsnaam, de ondernemingsvorm en het adres; - de aard van het bedrijf; - persoonsgegevens van ondernemers; - tot welk bedrag ieder der firmanten of directeuren handelingsbevoegd is om overeenkomsten te sluiten. 4. De volledige handelsnaam en het inschrijvingsnummer in het handelsregister en de ondernemingsvorm. 5. De inschrijvingen bij de afzonderlijke KvK's worden opgeslagen in één centrale databank en kunnen dus bij elke KvK worden geraadpleegd. 6. Zonder inschrijving kan de ondernemer bij de bank geen geld lenen en kan geen gebruik worden gemaakt van de belastingvoordelen die speciaal voor ondernemers gelden. 7. Het toezenden van hun financiële jaarstukken aan het handelsregister van de KvK. 8. Met de Handelsnaamwet. 9. De verkoop van goederen of diensten aan de deur. 10. De Kamer van Koophandel. 11. Het verzorgen van cursussen en het verstrekken van subsidies aan instellingen ten dienste van handel en nijverheid De gemeenten (blz. 75) 12. De gemeente. 13. Detailhandelsbedrijven, winkelambachten, doe-het-zelfzaken, kantoren, garages en horecabedrijven. 14. a Als het bedrijf wordt uitgebreid of wordt gewijzigd. b Afhankelijk van het bedrijf bij de gemeente, de provincie of het rijk. 15. Als hij een bestaand pand wil verbouwen of een nieuw pand wil bouwen. 16. Bij de gemeente. 17. a Een drankvergunning. b Bij de gemeente. c De inrichting moet aan bepaalde eisen voldoen; de ondernemer of de bedrijfsleider moet minimaal 21 jaar zijn en in het bezit zijn van de verklaring Sociale Hygiëne. 22 INSTANTIES TEN BEHOEVE VAN HET MKB - Afdeling 3

23 d Een terrasvergunning en een muziekvergunning De Voedsel- en Warenautoriteit (blz. 78) 3.2 CONTROLERENDE INSTANTIES 1. a Het controleren en bevorderen van de naleving van de voorschriften voor waren. b Eet- en drinkwaren, speelgoed, cosmetica, chemicaliën, sportartikelen enz. 2. De verpakking en de informatie op de verpakking. 3. Ze kunnen de bedrijven zonder aankondiging bezoeken en monsters nemen. 4. Genomen monsters kunnen daardoor snel worden onderzocht. 5. Door gebruik te maken van de kosteloze klachtenlijn De Arbeidsinspectie (blz. 79) 6. Het geven van informatie over de uitgebreide voorschriften op het terrein van de arbeidsomstandigheden en erop toezien dat de Arbowet zowel door de werkgever als door de werknemers wordt nageleefd. 7. Zij mogen zonder aankondiging bedrijven bezoeken, metingen verrichten enz. Zij kunnen als er gevaar dreigt voor de gezondheid of de veiligheid van de werknemers (als de Arbowet wordt overtreden) het bedrijf stilleggen of een boete opleggen De FIOD (blz. 79) 8. Met toezichtteams en opsporingsteams. 9. De gemeente, de Belastingdienst, brancheorganisaties en bedrijven De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) (blz. 79) 10. Concurrentie. 11. Door een kartel te vormen. 12. Met de Mededingingswet en de EU-voorschriften. 13. Toezicht houden op de naleving van de Mededingingswet. 14. Afspraken over verkoopprijzen. 15. Afspraken over adviesprijzen en prijsafspraken bij gezamenlijke reclameacties die maximaal één maand duren. 16. Als er niet meer dan acht ondernemingen bij betrokken zijn. INSTANTIES TEN BEHOEVE VAN HET MKB - Afdeling 3 23

PERSONEELSMANAGEMENT. 1 Leidinggeven...- 26 2 Stijl van leidinggeven...- 28 3 Omspanningsvermogen en spanwijdte...- 30 4 Verwerkingsvragen...

PERSONEELSMANAGEMENT. 1 Leidinggeven...- 26 2 Stijl van leidinggeven...- 28 3 Omspanningsvermogen en spanwijdte...- 30 4 Verwerkingsvragen... INHOUDSOPGAVE ORGANISATIE vvor het mkb afdeling hoofdstuk paragraaf (V = verrijkingsstof) 1 PERSONEELSMANAGEMENT 1 PERSONEELSBEHOEFTE...blz. 12 1 Personeelsplanning... 12 2 Taken en functies... 13 3 Werving

Nadere informatie

ORGANISATIE voor het mkb

ORGANISATIE voor het mkb OPLEIDING ONDERNEMEN / AOV ONDERNEMER MKB ORGANISATIE voor het mkb (leverbaar met studie-app of werkboek) Drs. P.F. Pietersen K.P. Pietersen 6 e druk, e oplage ISBN 978 90 655 57 5 NEDERLANDS ONDERWIJS

Nadere informatie

ECONOMIE. Begrippenlijst H4 VMBO-T2. PINCODE 5 e editie vmbo-kgt onderbouw. Bewerkt door D.R. Hendriks. Sint Ursula Scholengemeenschap, Horn

ECONOMIE. Begrippenlijst H4 VMBO-T2. PINCODE 5 e editie vmbo-kgt onderbouw. Bewerkt door D.R. Hendriks. Sint Ursula Scholengemeenschap, Horn ECONOMIE VMBO-T2 Begrippenlijst H4 PINCODE 5 e editie vmbo-kgt onderbouw Bewerkt door D.R. Hendriks Sint Ursula Scholengemeenschap, Horn Versie 1 2013-2014 Begrippenlijst H4 Economie VMBO T2 Hoofdstuk

Nadere informatie

URGERSCHAP ORGANISATIES. AAN HET EINDE VAN DEZE UITLEG: - Kun je een verzorgde brief schrijven. - Kun je op een juiste manier werkwoorden vervoegen.

URGERSCHAP ORGANISATIES. AAN HET EINDE VAN DEZE UITLEG: - Kun je een verzorgde brief schrijven. - Kun je op een juiste manier werkwoorden vervoegen. AAN HET EINDE VAN DEZE UITLEG: - Kun je een verzorgde brief schrijven. - Kun je op een juiste manier werkwoorden vervoegen. URGERSCHAP - Schrijf je op een juiste manier in meervoud. - Gebruik je hoofdletters

Nadere informatie

[ Vakman ] Weet je dat? CNV Hout en Bouw

[ Vakman ] Weet je dat? CNV Hout en Bouw [ Vakman ] Weet je dat? CNV Hout en Bouw Sta sterk! [ Werk In Nederland ] Er zijn verschillende manieren waarop je in Nederland kan werken. Je kunt tijdelijk in Nederland werken voor een Poolse werkgever.

Nadere informatie

Er is sprake van een arbeidsovereenkomst wanneer aan de volgende drie voorwaarden is voldaan:

Er is sprake van een arbeidsovereenkomst wanneer aan de volgende drie voorwaarden is voldaan: Arbeidsovereenkomst Na het arbeidsvoorwaardengesprek stelt een werkgever meestal een arbeidsovereenkomst op. Klakkeloos ondertekenen is niet verstandig. Wat houdt een arbeidsovereenkomst in en wat hoort

Nadere informatie

3.2 De wereld van transacties

3.2 De wereld van transacties 3.2 De wereld van transacties Voorbeeld: Henk gaat een brommer kopen. Hij heeft hiervoor twee mogelijkheden: 1) Hij koopt een tweedehands brommer via Marktplaats.nl; 2) Hij koopt een tweedehands brommer

Nadere informatie

Hoe groot is het marktaandeel van onderneming B? Vul een geheel getal in (zonder decimalen).

Hoe groot is het marktaandeel van onderneming B? Vul een geheel getal in (zonder decimalen). Basiskennis Ondernemerschap Correctiemodel Vraag 1 Toetsterm 1.1 - Beheersingsniveau: B - Aantal punten: 1 In Alkmaar wordt elke vrijdag een kaasmarkt gehouden. De kazen worden aangeleverd door de producenten

Nadere informatie

Deze examenopgaven bestaan uit 7 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn.

Deze examenopgaven bestaan uit 7 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn. Basiskennis Ondernemerschap Voorbeeldexamen Belangrijke informatie Deze examenopgaven bestaan uit 7 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn. Dit voorbeeldexamen bestaat

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN kaky.nl

ALGEMENE VOORWAARDEN kaky.nl ALGEMENE VOORWAARDEN kaky.nl Artikel 1. Overeenkomst 1.1 Totstandkoming van de overeenkomst met betrekking tot internet bestellingen. Nadat persoonlijke gegevens zijn ingevoerd en de order door opdrachtgever

Nadere informatie

II Het dienstverband

II Het dienstverband II Het dienstverband Voorwaarden De onderwerpen in dit boek hebben betrekking op de situaties waarbij er sprake is van een - tijdelijk of vast - dienstverband. Er is sprake van een dienstverband als er

Nadere informatie

Als ik mijn baan kwijtraak. Voorkom dat u werkloos wordt Hoe komt u weer aan werk? Wat moet u doen voor een WW-uitkering?

Als ik mijn baan kwijtraak. Voorkom dat u werkloos wordt Hoe komt u weer aan werk? Wat moet u doen voor een WW-uitkering? Als ik mijn baan kwijtraak Voorkom dat u werkloos wordt Hoe komt u weer aan werk? Wat moet u doen voor een WW-uitkering? Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen in het kader van wettelijke

Nadere informatie

Alles over ontslag met wederzijds goedvinden

Alles over ontslag met wederzijds goedvinden Alles over ontslag met wederzijds goedvinden Uw dienstverband bij uw werkgever kan op verschillende manieren eindigen. Behalve ontslag via UWV WERKbedrijf of via de kanton rechter, kunnen u en uw werkgever

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid een overzicht 1

Wet werk en zekerheid een overzicht 1 Wet werk en zekerheid een overzicht 1 Vanaf 1 januari 2015: wijzigingen voor flexwerkers Op 1 januari 2015 veranderen de regels voor tijdelijke arbeidscontracten, oproepcontracten en payrollcontracten.

Nadere informatie

Rechten en plichten werkgevers en werknemers Onderneming in België

Rechten en plichten werkgevers en werknemers Onderneming in België Rechten en plichten werkgevers en werknemers Onderneming in België Inhoud Van welk land is het arbeidsrecht van toepassing? 2 Waar moet u rekening mee houden? 3 Ontslagrecht 3 Concurrentiebeding 5 Minimumloon

Nadere informatie

1. Stel u wilt een secretaresse aannemen. Welk hulpmiddel kunt u inzetten bij het vaststellen van de geschiktheid voor deze functie?

1. Stel u wilt een secretaresse aannemen. Welk hulpmiddel kunt u inzetten bij het vaststellen van de geschiktheid voor deze functie? Oefenvragen Management Assistent A - Personeelsmanagement 1. Stel u wilt een secretaresse aannemen. Welk hulpmiddel kunt u inzetten bij het vaststellen van de geschiktheid voor deze functie? 1. Vragen

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Bureau voor Belgische Zaken Onderwerp Sociale verzekeringen in Nederland voor in België gevestigde werkgevers Datum juli 2001 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud

Nadere informatie

Ondernemersopleiding / AOV Organisatie. voor het mkb NEDERLANDS ONDERWIJS INSTITUUT

Ondernemersopleiding / AOV Organisatie. voor het mkb NEDERLANDS ONDERWIJS INSTITUUT Ondernemersopleiding / AOV Organisatie voor het mkb NEDERLANDS ONDERWIJS INSTITUUT OPLEIDING ONDERNEMEN / AOV ONDERNEMER MKB Praktijkdiploma Personeel en organisatie mkb ORGANISATIE voor het mkb (leverbaar

Nadere informatie

Boxenoverzicht LINK2 Handel & Administratie Versie juni 2008

Boxenoverzicht LINK2 Handel & Administratie Versie juni 2008 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 03 02 02 03 04 05 06 07 03 HA/K/1 0 0 Oriëntatie op handel en administratie SE SE SE HA/K/1 x x Uitwerking eindtermen: zie Handreiking SLO x x x x x x x x x x x x x

Nadere informatie

Alles over ontslag met wederzijds goedvinden

Alles over ontslag met wederzijds goedvinden Alles over ontslag met wederzijds goedvinden Werkgever en werknemer kunnen afspreken om in onderling overleg het dienstverband te beëindigen. Dat heet ook wel ontslag met wederzijds goedvinden. U bent

Nadere informatie

Dienstverlening aan huis (bron www.rijksoverheid.nl)

Dienstverlening aan huis (bron www.rijksoverheid.nl) Dienstverlening aan huis (bron www.rijksoverheid.nl) Particulieren kunnen door de Regeling dienstverlening aan huis gemakkelijk iemand inhuren voor klussen in en om het huis. Zij hoeven voor deze huishoudelijke

Nadere informatie

TOETS 1 - Basiskennis Calculatie (BKC)

TOETS 1 - Basiskennis Calculatie (BKC) TOETS 1 - Basiskennis Calculatie (BKC) Het maximaal aantal te behalen punten voor deze toets is 90. Bij elke vraag of opdracht staat aangegeven hoeveel punten u daarvoor kunt halen. De beschikbare examentijd

Nadere informatie

De Wet Werk en Zekerheid Alle maatregelen overzichtelijk onder elkaar Payrolling als flexibel alternatief

De Wet Werk en Zekerheid Alle maatregelen overzichtelijk onder elkaar Payrolling als flexibel alternatief WHITEPAPER De Wet Werk en Zekerheid Alle maatregelen overzichtelijk onder elkaar Payrolling als flexibel alternatief Het arbeidsrecht gaat vanaf 1 januari 2015 volledig op de schop. Vanaf die datum wordt

Nadere informatie

CSPE GL minitoets bij opdracht 2

CSPE GL minitoets bij opdracht 2 CSPE GL 2011 administratie - handel en administratie - handel en verkoop - mode en commercie minitoets bij opdracht 2 variant a Naam kandidaat Kandidaatnummer Meerkeuzevragen Omcirkel het goede antwoord

Nadere informatie

Payrolling. Tentoo Collective Freelance & Flex. Aan de slag. Verschillende soorten prijsafspraken. Hoe werkt Tentoo CF&F?

Payrolling. Tentoo Collective Freelance & Flex. Aan de slag. Verschillende soorten prijsafspraken. Hoe werkt Tentoo CF&F? Welkom bij Tentoo Om het werken met Tentoo zo eenvoudig mogelijk te maken, vind je in deze brochure een toelichting op onze dienstverlening, de werkwijze en andere relevante informatie. TENTOO Sinds onze

Nadere informatie

Loondoorbetaling bij ziekte. Informatie voor werknemers

Loondoorbetaling bij ziekte. Informatie voor werknemers Loondoorbetaling bij ziekte Informatie voor werknemers Betaalt uw werkgever uw loon door als u ziek bent? Uw werkgever betaalt maximaal twee jaar uw loon door als u ziek bent. U krijgt tijdens uw ziekte

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen per 1 januari 2015 De plannen om het arbeidsrecht te hervormen gaan nu concrete vormen aannemen. De Eerste en Tweede Kamer hebben ingestemd met het wetsvoorstel Wet Werk

Nadere informatie

Minimumloon, jeugdloon januari 2016 - juni 2016 plus Uurloon

Minimumloon, jeugdloon januari 2016 - juni 2016 plus Uurloon Minimumloon, jeugdloon januari 2016 - juni 2016 plus Uurloon Het wettelijk minimum loon of wettelijk minimum jeugdloon is het loon of het salaris dat je minimaal uitbetaald hoort te krijgen. Werknemers

Nadere informatie

H1: Economie gaat over..

H1: Economie gaat over.. H1: Economie gaat over.. 1: Belangen Geld is voor de economie een smeermiddel, door het gebruik van geld kunnen we handelen, sparen en goederen prijzen. Belangengroep Belang = Ze komen op voor belangen

Nadere informatie

2. Dus toch: met een schriftelijk arbeidscontract aan het werk!

2. Dus toch: met een schriftelijk arbeidscontract aan het werk! Voorwoord...IX Deel I - Algemene inleiding 1. Wat is een veilig arbeidscontract? 1.1. Het arbeidsrecht....................................... 3 1.2. Wat is nou eigenlijk een arbeids contract?... 4 1.3.

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid een overzicht 1

Wet werk en zekerheid een overzicht 1 Wet werk en zekerheid een overzicht 1 Vanaf 1 januari 2015: wijzigingen voor flexwerkers Op 1 januari 2015 veranderen de regels voor tijdelijke arbeidscontracten, oproepcontracten en payrollcontracten.

Nadere informatie

1. Ontslag. 1.1 Inleiding. 1.2 De arbeidsovereenkomst

1. Ontslag. 1.1 Inleiding. 1.2 De arbeidsovereenkomst 1. Ontslag 1.1 Inleiding In Nederland kennen wij een duaal ontslagstelsel. Dat betekent dat een werkgever die een werknemer wil ontslaan twee wegen kan bewandelen. De werkgever kan UWV WERKbedrijf (het

Nadere informatie

Infokaart. Flexwet. voor en door professionals. Een product van De Unie

Infokaart. Flexwet. voor en door professionals. Een product van De Unie Infokaart voor en door professionals Flexwet Een product van De Unie De Wet Flexibiliteit en Zekerheid (Flexwet) is indertijd ingesteld met als doel: de werkgever de mogelijkheid te bieden meer flexibiliteit

Nadere informatie

DE VASTE LASTEN AOV VAN DE AMERSFOORTSE. Productinformatie

DE VASTE LASTEN AOV VAN DE AMERSFOORTSE. Productinformatie DE VASTE LASTEN AOV VAN DE AMERSFOORTSE Productinformatie WAT U EERST MOET WETEN Als u arbeidsongeschikt bent, kunt u nog maar voor een deel of zelfs helemaal niet meer werken. Dat kan grote gevolgen hebben

Nadere informatie

RSW Special wet werk en zekerheid 2014. Special wet werk en zekerheid INFORMATIE VOOR WERKGEVERS

RSW Special wet werk en zekerheid 2014. Special wet werk en zekerheid INFORMATIE VOOR WERKGEVERS Special wet werk en zekerheid INFORMATIE VOOR WERKGEVERS 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 WIJZIGINGEN PER 1 JULI 2014... 3 Wijzigingen flexibele arbeid... 3 1. Proeftijd... 3 2. Aanzegtermijn... 3 3. Concurrentiebeding...

Nadere informatie

CSPE GL 2009. administratie - handel en administratie - handel en verkoop - mode en commercie. minitoets bij opdracht 2 A B X C D

CSPE GL 2009. administratie - handel en administratie - handel en verkoop - mode en commercie. minitoets bij opdracht 2 A B X C D CSPE GL 2009 administratie - handel en administratie - handel en verkoop - mode en commercie minitoets bij opdracht 2 variant b Naam kandidaat Kandidaatnummer Meerkeuzevragen Omcirkel het goede antwoord

Nadere informatie

Overzicht van alle checkpunten

Overzicht van alle checkpunten Checklist werken met uitzendbureaus Overzicht van alle checkpunten Borgen en keurmerken uitzendbureau Staat het uitzendbureau juist geregistreerd bij de Kamer van Koophandel? Is het uitzendbureau gecertificeerd

Nadere informatie

Werken na het bereiken. gerechtigde leeftijd. het bereiken. leeftijd. Deze brochure is een samenwerkingsproduct van:

Werken na het bereiken. gerechtigde leeftijd. het bereiken. leeftijd. Deze brochure is een samenwerkingsproduct van: Werken na Werken na het bereiken het bereiken van de van de pensioenpensioengerechtigde gerechtigde leeftijd leeftijd Deze brochure is een samenwerkingsproduct van: Inleiding Werken na het bereiken van

Nadere informatie

Overzicht van alle checkpunten

Overzicht van alle checkpunten Checklist werken met uitzendbureaus Overzicht van alle checkpunten Borgen en keurmerken uitzendbureau Staat het uitzendbureau juist geregistreerd bij de Kamer van Koophandel? Is het uitzendbureau gecertificeerd

Nadere informatie

De WGA-verzekering voor AGF Groothandel

De WGA-verzekering voor AGF Groothandel De WGA-verzekering voor AGF Groothandel Arbeidsongeschikt, wat nu? Het is belangrijk dat u goed op de hoogte bent van de risico s van inkomensterugval waar uw medewerkers mee te maken kunnen krijgen als

Nadere informatie

Hoe scoort uw uitzendbureau

Hoe scoort uw uitzendbureau Checklist werken met uitzendbureaus Hoe scoort uw uitzendbureau Het uitzendbureau dat u beoordeelt, heeft veel zaken uit de checklist op orde. Dat is een indicatie dat het uitzendbureau eerlijk en volgens

Nadere informatie

Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid. Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee.

Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid. Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee. Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee. Stel, u wordt ziek. Dat klinkt niet prettig, maar het kán zomaar gebeuren. Een ziekte hebben we immers

Nadere informatie

Hoofdstuk 19. Prijs en distributiebeleid. Veel verkopen is niet moeilijk als je een hele lage prijs vraagt.

Hoofdstuk 19. Prijs en distributiebeleid. Veel verkopen is niet moeilijk als je een hele lage prijs vraagt. Prijs en distributiebeleid Hoofdstuk 19 Veel verkopen is niet moeilijk als je een hele lage prijs vraagt. Maar een onderneming wil/moet winst maken. Dus veel verkopen voor een winstgevende prijs. Vraag

Nadere informatie

partijen zijn op de hoogte van de Richtlijn/Adviesregeling Arbeidsvoorwaarden Bestuurder kinderopvang van de NVTK (hierna: de Richtlijn).

partijen zijn op de hoogte van de Richtlijn/Adviesregeling Arbeidsvoorwaarden Bestuurder kinderopvang van de NVTK (hierna: de Richtlijn). MODEL ARBEIDSOVEREENKOMST BESTUURDER KINDEROPVANG DE ONDERGETEKENDEN: 1. [NAAM RECHTSPERSOON], gevestigd te [PLAATS], ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door [NAAM], in zijn/haar hoedanigheid van [FUNCTIE],

Nadere informatie

HET NIEUWE ARBEIDS- EN ONTSLAGRECHT De 7 belangrijkste wijzigingen

HET NIEUWE ARBEIDS- EN ONTSLAGRECHT De 7 belangrijkste wijzigingen HET NIEUWE ARBEIDS- EN ONTSLAGRECHT De 7 belangrijkste wijzigingen Introductie Met de komst van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) vinden per 1 januari en 1 juli 2015 ingrijpende veranderingen in het arbeids-

Nadere informatie

1. Arbeidsovereenkomst 1.1 kent de verschillende soorten overeenkomsten tot het verrichten van arbeid. (K)

1. Arbeidsovereenkomst 1.1 kent de verschillende soorten overeenkomsten tot het verrichten van arbeid. (K) CONCEPT Toetstermen STIBEX Basiskennis Loonadministratie K= kennisvraag, kandidaat moet dan de gegevens uit de toetsterm met behulp van meerkeuzevragen kunnen beantwoorden. Het gaat dan om de selectie

Nadere informatie

aan de leverancier zijde oplossingen om alle processen te optimaliseren.

aan de leverancier zijde oplossingen om alle processen te optimaliseren. Product Data Manager zet zich in voor digitale uitwisseling van gegevens tussen partijen. Inkooporders, artikelinformatie, prijsmutaties, voorraadpositie, pakbonnen, facturen, orderbevestigingen; er gaat

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid in het onderwijs

Wet werk en zekerheid in het onderwijs Wet werk en zekerheid in het onderwijs 1 Wet werk en zekerheid in het onderwijs Door de nieuwe wet wet werk en zekerheid (Wwz) is een aantal regels rondom flexibele arbeid, WW en ontslag ingrijpend veranderd.

Nadere informatie

Wat is een ZZP-er Welk contract sluit u met een ZZP-er Wat is een schijn-zzp-er wat zijn de risico s? Hoe ZZP-er inschakelen zonder risico?

Wat is een ZZP-er Welk contract sluit u met een ZZP-er Wat is een schijn-zzp-er wat zijn de risico s? Hoe ZZP-er inschakelen zonder risico? Programma Wat is een ZZP-er Welk contract sluit u met een ZZP-er Wat is een schijn-zzp-er wat zijn de risico s? Hoe ZZP-er inschakelen zonder risico? Vragen Wat is een ZZP-er? Zelfstandig Zonder Personeel

Nadere informatie

[Naam werkgever], gevestigd te [plaats/adres], in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door [ naam], [functie] hierna te noemen werkgever,

[Naam werkgever], gevestigd te [plaats/adres], in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door [ naam], [functie] hierna te noemen werkgever, Model oproepovereenkomst De ondergetekenden: [Naam werkgever], gevestigd te [plaats/adres], in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door [ naam], [functie] hierna te noemen werkgever, en [naam oproepkracht],

Nadere informatie

DE JURIDISCHE ASPECTEN

DE JURIDISCHE ASPECTEN PERSONEELS- BELEID IN DE FOTO- VAKHANDEL DE JURIDISCHE ASPECTEN PERSONEELSBELEID IN DE FOTOVAKHANDEL De SNF geeft met deze brochure informatie aan de leden m.b.t. een aantal aspecten van het personeelsbeleid.

Nadere informatie

Meten en oplossen! Werkdrukinstrument voor de detailhandel

Meten en oplossen! Werkdrukinstrument voor de detailhandel Meten en oplossen! Werkdrukinstrument voor de detailhandel COLOFON Dit is een uitgave van de Commissie Sociale en Onderwijsaangelegenheden van het Hoofdbedrijfschap (HBD). Het HBD is een samenwerkingsverband

Nadere informatie

H7 Arbeidstijden, arbeidsomstandigheden, vakantie en verlof

H7 Arbeidstijden, arbeidsomstandigheden, vakantie en verlof Samenvatting Sharon 09-04-17 H7 Arbeidstijden, arbeidsomstandigheden, vakantie en verlof Inleiding Werknemers worden op een aantal manieren beschermd. Hieronder een overzicht van de regelingen/wetten:

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden (hierna te noemen: voorwaarden) wordt verstaan onder: 1.1 Afnemer: Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met SportsKing.nl in contact treedt

Nadere informatie

JR Sportshoes, is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Alkmaar onder nummer 37062803.

JR Sportshoes, is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Alkmaar onder nummer 37062803. JR Sportshoes, is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Alkmaar onder nummer 37062803. JR Sportshoes verricht haar werkzaamheden uitsluitend overeenkomstig deze voorwaarden,

Nadere informatie

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 23 vragen. De opbouw komt overeen met het online examen. Het online examen bestaat uit 24 vragen.

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 23 vragen. De opbouw komt overeen met het online examen. Het online examen bestaat uit 24 vragen. Arbeidsrecht en Sociale Zekerheid Examenopgaven voorbeeldexamen Belangrijke informatie Dit voorbeeldexamen bestaat uit 23 vragen. De opbouw komt overeen met het online examen. Het online examen bestaat

Nadere informatie

Nieuwsbrief juli 2014 Wet Werk en Zekerheid

Nieuwsbrief juli 2014 Wet Werk en Zekerheid Nieuwsbrief juli 2014 Wet Werk en Zekerheid De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel met veranderingen in het arbeidsrecht aangenomen. Aanvankelijk zou een deel van de wijzigingen ingaan op 1 juli 2014,

Nadere informatie

Module 3 Gegevens verwerken

Module 3 Gegevens verwerken Geleerd in vorige presentaties Module 3 Gegevens verwerken Les 3. Verkoopfacturen maken en inkoopfacturen verwerken Business Plan op 1 A4 Budget in 5 stappen Uurtarief / DGA-salaris Archivering Btw-administratie

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden BeeDirect. 1) Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden BeeDirect. 1) Algemene voorwaarden Algemene Voorwaarden BeeDirect 1) Algemene voorwaarden Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het uitbrengen van alle offertes en overeenkomsten door de verkoper BeeDirect ten aanzien van de

Nadere informatie

Examenopgaven VMBO-BB 2003

Examenopgaven VMBO-BB 2003 Examenopgaven VMBO-BB 2003 tijdvak 1 maandag 19 mei 11.30-13.00-13.00 uur ADMINISTRATIE CSE BB Naam kandidaat Kandidaatnummer Beantwoord alle vragen in dit opgavenboekje. Dit examen bestaat uit 25 vragen.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Gastouderbureau Rondomkids Rondomkids Rondomkids. 1. Het is vereist dat op de opvanglocatie de volgende zaken aanwezig zijn:

Algemene voorwaarden Gastouderbureau Rondomkids Rondomkids Rondomkids. 1. Het is vereist dat op de opvanglocatie de volgende zaken aanwezig zijn: Algemene voorwaarden Gastouderbureau Rondomkids Rondomkids Rondomkids A. Algemeen 1. Het is vereist dat op de opvanglocatie de volgende zaken aanwezig zijn: a) De Risico inventarisatie die heeft plaatsgevonden

Nadere informatie

A. Arbeidsovereenkomst

A. Arbeidsovereenkomst Toetstermen STIBEX Praktijkdiploma Loonadministratie ---- Arbeidsrecht K= kennisvraag, kandidaat moet dan de gegevens uit de toetsterm met behulp van meerkeuzevragen kunnen beantwoorden. Het gaat dan om

Nadere informatie

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten?

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten? werk.nl uwv.nl Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u weten wat voor u in uw situatie geldt? Kijk dan op werk.nl. Als u

Nadere informatie

Arbeidsrecht en Hyperemesis Gravidarum

Arbeidsrecht en Hyperemesis Gravidarum Arbeidsrecht en Hyperemesis Gravidarum Regelmatig lopen vrouwen die last hebben van Hyperemesis Gravidarum (HG) tegen arbeidsrechtelijke problemen aan. Contracten worden niet verlengd, er wordt gedreigd

Nadere informatie

Arbeid. Uw rechten en plichten als werknemer. Voorwoord. Inleiding CAO

Arbeid. Uw rechten en plichten als werknemer. Voorwoord. Inleiding CAO Arbeid Uw rechten en plichten als werknemer Voorwoord Wees u ervan bewust dat alle juridische informatie in dit bestand slechts globaal en indicatief is. Het arbeidsrecht is bovendien zo omvangrijk dat

Nadere informatie

1 Arbeidsovereenkomst

1 Arbeidsovereenkomst 1 Arbeidsovereenkomst Arbeidsovereenkomst Artikel 7.610 en 7.750 BW Voorwaarden arbeidsovereenkomst Geen duidelijke afspraken Er is een arbeidsovereenkomst als een werknemer met een werkgever overeenkomt

Nadere informatie

HR ontwikkelingen 2015-2016. Veranderingen in beeld Bijgewerkt met informatie zoals bekend op 1 januari 2016

HR ontwikkelingen 2015-2016. Veranderingen in beeld Bijgewerkt met informatie zoals bekend op 1 januari 2016 HR ontwikkelingen 2015-2016 Veranderingen in beeld Bijgewerkt met informatie zoals bekend op 1 januari 2016 Inhoud Wijzigingen 2016 Werkloosheidswet Wet Flexibel Werken Wet doorwerken na AOW-gerechtigde

Nadere informatie

1. Arbeidsovereenkomst 1.1 de verschillende soorten overeenkomsten tot het verrichten van arbeid benoemen. (K)

1. Arbeidsovereenkomst 1.1 de verschillende soorten overeenkomsten tot het verrichten van arbeid benoemen. (K) CONCEPT Toetstermen STIBEX Basiskennis Loonadministratie K= kennisvraag, kandidaat moet dan de gegevens uit de toetsterm met behulp van meerkeuzevragen kunnen beantwoorden. Het gaat dan om de selectie

Nadere informatie

De gevolgen van de Wet Werk en Zekerheid voor u als flexibele medewerker

De gevolgen van de Wet Werk en Zekerheid voor u als flexibele medewerker De gevolgen van de Wet Werk en Zekerheid voor u als flexibele medewerker Het zal je misschien niet ontgaan zijn dat vanaf 1 januari a.s. de eerste wijzigingen van kracht worden vanuit de Wet Werk en &

Nadere informatie

Is er kans op ontslag? Schakel hulp in!

Is er kans op ontslag? Schakel hulp in! Is er kans op ontslag? Schakel hulp in! Is er kans op ontslag? Wilt u weg bij uw werkgever? Wilt u weten wat er in uw situatie mogelijk is? Wilt u uw vaststellingsovereenkomst zelf opstellen of laten checken?

Nadere informatie

Inkoopvoorwaarden gemeenten Blaricum, Eemnes, Laren en BEL Combinatie t.b.v. inhuur personeel /detachering

Inkoopvoorwaarden gemeenten Blaricum, Eemnes, Laren en BEL Combinatie t.b.v. inhuur personeel /detachering Gemeente Blaricum Gemeente Eemnes Gemeente Laren BIJLAGE 4: Inkoopvoorwaarden gemeenten Blaricum, Eemnes, Laren en BEL Combinatie t.b.v. inhuur personeel /detachering Blaricum: vastgesteld op 14 december

Nadere informatie

Dossier Wet werk en zekerheid per 01-01-2015

Dossier Wet werk en zekerheid per 01-01-2015 Dossier Wet werk en zekerheid per 01-01-2015 De arbeidsmarkt is de afgelopen decennia sterk veranderd. De nieuwe Wet werk en zekerheid (Wwz) biedt werkgevers en werknemers de mogelijkheid mee te groeien

Nadere informatie

De positie van de tijdelijke krachten (flexwerkers):

De positie van de tijdelijke krachten (flexwerkers): VAN : Willem van Teeseling AAN : Bestuur en leden SNF BETREFT : Vernieuwingen in wetgeving in kader Wet werk en inkomen. DATUM : 13 juni 2014 C.C. : Op 11 juni 2014 is door de Eerste Kamer de wet aangenomen.

Nadere informatie

Als u arbeidsongeschikt bent

Als u arbeidsongeschikt bent Landelijke vereniging Artsen in Dienstverban Als u arbeidsongeschikt bent Na twee jaar ziekte Arbeidsongeschiktheid heeft ingrijpende gevolgen. Door ziekte of een handicap kunt u uw vroegere werkzaamheden

Nadere informatie

Arbeidsrecht en Sociale Zekerheid. Bestuur Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens

Arbeidsrecht en Sociale Zekerheid. Bestuur Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens Diplomalijn Examen Juridisch Niveau mbo 4 Versie 1.0 Geldig vanaf 01-01-2013 Vastgesteld op 28-08-2012 Vastgesteld door Veronderstelde voorkennis Arbeidsrecht en Sociale Zekerheid Bestuur Nederlandse Associatie

Nadere informatie

puntentoekenning 1 punt: er een gezagsverhouding ontbreekt en dat de arbeid niet persoonlijk hoeft te worden verricht.

puntentoekenning 1 punt: er een gezagsverhouding ontbreekt en dat de arbeid niet persoonlijk hoeft te worden verricht. Arbeidsrecht en Sociale Zekerheid niveau 3 Correctiemodel voorbeeldexamen Vraag 1 Toetsterm 1.1 - Beheersingsniveau: B - Aantal punten: 1 Wat is het kenmerkende verschil tussen aanneming van werk en een

Nadere informatie

1.1.3 Opdrachtgever: De opdrachtgever is de (rechts)persoon of organisatie die bedrijfskado's van de Alternatieve Kadobon BV koopt.

1.1.3 Opdrachtgever: De opdrachtgever is de (rechts)persoon of organisatie die bedrijfskado's van de Alternatieve Kadobon BV koopt. Van toepassing zijn: Algemene voorwaarden Alternatieve Kadobon BV en de aanvullende voorwaarden voor kerstpakketten, relatiegeschenken en andere bedrijfskado's, zoals hieronder vermeld. Artikel 1. Algemeen

Nadere informatie

De Arbeidsovereenkomst. Onderwerpen alfabetisch

De Arbeidsovereenkomst. Onderwerpen alfabetisch De Arbeidsovereenkomst. Onderwerpen alfabetisch Inhoud In het kort...1 Aanzegplicht...2 Beëindiging arbeidsovereenkomst...2 Buitenlandse werknemers...2 Concurrentiebeding...3 Geheimhoudingsbeding...3 Identificatieplicht...3

Nadere informatie

*** KWALITEITSDOCUMENT KINDEROPVANG SNOOPY ***

*** KWALITEITSDOCUMENT KINDEROPVANG SNOOPY *** Titel: Ontslagprocedure *** KWALITEITSDOCUMENT KINDEROPVANG SNOOPY *** Document code: 5.19 Soort document: Procedure Aantal pagina s: 4 (incl. bijlage van 2 pag.) Aantal bijlagen: 1 Status: Vastgesteld

Nadere informatie

Please Payroll Postbus 11, 5700 AA Helmond T 0800 235 75 32 (gratis) T 0492 388 888 E info@please.nl www.please.nl

Please Payroll Postbus 11, 5700 AA Helmond T 0800 235 75 32 (gratis) T 0492 388 888 E info@please.nl www.please.nl Please Payroll Postbus 11, 5700 AA Helmond T 0800 235 75 32 (gratis) T 0492 388 888 E info@please.nl www.please.nl Wet werk en zekerheid Doel van de wetgeving: Het aanpassen van het arbeidsrecht aan veranderende

Nadere informatie

Mediation in het nieuwe Ontslagrecht MKB Noord en VNO-NCW. 26 januari 2016

Mediation in het nieuwe Ontslagrecht MKB Noord en VNO-NCW. 26 januari 2016 Mediation in het nieuwe Ontslagrecht MKB Noord en VNO-NCW 26 januari 2016 Mediation in het nieuwe ontslagrecht Januari 2016 Ingrid Munneke en Judith Bos Wijzigingen in het ontslagrecht De Verschillende

Nadere informatie

Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid. Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee.

Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid. Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee. Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee. Stel, u wordt ziek. Dat klinkt niet prettig, maar het kán zomaar gebeuren. Een ziekte hebben we immers

Nadere informatie

Werkkostenregeling. Werk aan de winkel! Denk ondernemend. Denk Bol.

Werkkostenregeling. Werk aan de winkel! Denk ondernemend. Denk Bol. Werkkostenregeling Werk aan de winkel! Denk ondernemend. Denk Bol. Werkgevers kunnen al vanaf 1 januari 2011 gebruikmaken van de werkkostenregeling (WKR). Toch hebben nog maar weinig werkgevers de overstap

Nadere informatie

Uitwerkingen proeftijd en concurrentiebeding

Uitwerkingen proeftijd en concurrentiebeding proeftijd en concurrentiebeding Antwoord 1 In casu is een arbeidsovereenkomst tussen Gert en Plas tot stand gekomen met een proeftijd van twee maanden. Indien een proeftijd is bedongen conform artikel

Nadere informatie

Ketenregeling. Opzegtermijn. Rechtspos. Flexwerker GOED VOORBEREID OP DE WET WERK EN ZEKERHEID DA AROM EEN ACCOUNTANT

Ketenregeling. Opzegtermijn. Rechtspos. Flexwerker GOED VOORBEREID OP DE WET WERK EN ZEKERHEID DA AROM EEN ACCOUNTANT Ketenregeling Opzegtermijn Rechtspos Flexwerker GOED VOORBEREID OP DE WET WERK EN ZEKERHEID DA AROM EEN ACCOUNTANT September 2014 WET WERK EN ZEKERHEID Laat u niet verrassen! De Wet werk en zekerheid brengt

Nadere informatie

Veranderingen Arbeidsrecht 2015

Veranderingen Arbeidsrecht 2015 Veranderingen Arbeidsrecht 2015 De positie van de tijdelijke krachten (flexwerkers) Tijdelijke contracten, ketenbepaling Tot nu toe kon een medewerker op basis van een tijdelijk contract worden aangenomen.

Nadere informatie

2. <NAAM OPDRACHTNEMER>), gevestigd te <PLAATS EN POSTCODE> aan de <ADRES>, hierna te noemen: Opdrachtnemer ;

2. <NAAM OPDRACHTNEMER>), gevestigd te <PLAATS EN POSTCODE> aan de <ADRES>, hierna te noemen: Opdrachtnemer ; Partijen: 1. , gevestigd te aan de , rechtsgeldig vertegenwoordigd door , hierna te noemen: Opdrachtgever ; en 2. ), gevestigd

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST. 2. [naam DGA], geboren op [datum], wonende aan de [adres] te ([postcode]) [plaats], hierna te noemen: "werknemer";

ARBEIDSOVEREENKOMST. 2. [naam DGA], geboren op [datum], wonende aan de [adres] te ([postcode]) [plaats], hierna te noemen: werknemer; ARBEIDSOVEREENKOMST Ondergetekenden: 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [naam] Holding BV, statutair gevestigd te [plaats] en kantoorhoudende aan de [adres] te ([postcode]) [plaats],

Nadere informatie

CSPE GL administratie - handel en administratie - handel en verkoop - mode en commercie. minitoets bij opdracht 2 A B X C D

CSPE GL administratie - handel en administratie - handel en verkoop - mode en commercie. minitoets bij opdracht 2 A B X C D CSPE GL 2009 administratie - handel en administratie - handel en verkoop - mode en commercie minitoets bij opdracht 2 variant c Naam kandidaat Kandidaatnummer Meerkeuzevragen Omcirkel het goede antwoord

Nadere informatie

Inhoud. 1. Wat is een veilig arbeidscontract? 2. Dus toch: met een schriftelijk arbeidscontract

Inhoud. 1. Wat is een veilig arbeidscontract? 2. Dus toch: met een schriftelijk arbeidscontract Inhoud Deel I Algemene inleiding 1. Wat is een veilig arbeidscontract? 1.1. Het arbeidsrecht.......................................... 3 1.2. Wat is nou eigenlijk een arbeidscontract?.....................

Nadere informatie

aanstellingsgesprek managen van de instroom wettelijke bepalingen Hand-out managen van de instroom, paragraaf 6.7 a a n g e s t e l d

aanstellingsgesprek managen van de instroom wettelijke bepalingen Hand-out managen van de instroom, paragraaf 6.7 a a n g e s t e l d managen van de instroom a a n g e s t e l d wettelijke bepalingen Burgerlijk Wetboek CAO Arbeidstijdenwet Wet op de Ondernemingsraad Arbeidsomstandighedenwet Sociale Verzekeringswetten Wet op de Loonbelasting

Nadere informatie

BEN IK EIGENLIJK WEL ZZP ER? Verschil tussen Arbeidsovereenkomst en Opdrachtovereenkomst.

BEN IK EIGENLIJK WEL ZZP ER? Verschil tussen Arbeidsovereenkomst en Opdrachtovereenkomst. Verschil tussen Arbeidsovereenkomst en Opdrachtovereenkomst. www.damd.nl Arbeidsovereenkomst en opdrachtovereenkomst Arbeid kun je op verschillende manieren verrichten: in loondienst (arbeidsovereenkomst),

Nadere informatie

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk,

Nadere informatie

Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee. Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid

Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee. Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee. Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid Inkomen bij arbeidsongeschiktheid kan erg tegenvallen Stelt u zich eens voor, u wordt ziek. En twee

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene voorwaarden Steenwijkerdiep 48A 8331 LT Steenwijk KVK 01183330 hierna te noemen: Brouwer Trading Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende

Nadere informatie

BEDRIJFS- ECONOMIE voor het mkb

BEDRIJFS- ECONOMIE voor het mkb UITGAVE VOOR ECONOMISCH ADMINISTRATIEF EN ONDERNEMERSONDERWIJS BEDRIJFS- ECONOMIE voor het mkb Drs. P.F. Pietersen K.P. Pietersen e druk, e oplage ISBN: 978 90 655 90 NEDERLANDS ONDERWIJS INSTITUUT BV

Nadere informatie

Ontslag. Informatie voor werknemers

Ontslag. Informatie voor werknemers Ontslag Informatie voor werknemers Foto: Francis Lukombo Wanneer mag u worden ontslagen? Voor ontslag van een werknemer heeft een werkgever goede redenen nodig. U mag dus niet zomaar worden ontslagen.

Nadere informatie

- De bloemist: De bloemist handelend op deze website en waarvan de contact gegevens op deze website staan.

- De bloemist: De bloemist handelend op deze website en waarvan de contact gegevens op deze website staan. Leveringsvoorwaarden Verkoop en leveringsvoorwaarden. Artikell1 Definitie In deze voorwaarden wordt verstaan onder: - De bloemist: De bloemist handelend op deze website en waarvan de contact gegevens op

Nadere informatie