UITWERKINGEN LEERBOEK EN WERKBOEK ORGANISATIE voor het mkb

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "UITWERKINGEN LEERBOEK EN WERKBOEK ORGANISATIE voor het mkb"

Transcriptie

1 OPLEIDING ONDERNEMEN / AOV ONDERNEMER MKB Praktijkdiploma Personeel en organisatie mkb UITWERKINGEN LEERBOEK EN WERKBOEK ORGANISATIE voor het mkb Vanaf de 6 e druk, 1 e oplage ISBN NEDERLANDS ONDERWIJS INSTITUUT BV

2 Copyright: NOI Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen, verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, database, computerbestand, internet of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het NOI.

3 INHOUD ANTWOORDEN VERWERKINGSVRAGEN LEERBOEK Blz. 1. PERSONEELSMANAGEMENT Personeelsbehoefte Behoud van personeel Leidinggeven aan personeel Organisatiestructuren WETTEN EN VOORSCHRIFTEN Arbeidswetten De arbeidsovereenkomst Sociale verzekeringswetten INSTANTIES TEN BEHOEVE VAN HET MKB Vergunningverlenende instanties Controlerende instanties Voorlichtende instanties EXTERNE ORGANISATIE Van producent naar consument De handel Distributielogistiek INTERNE LOGISTIEK Logistiek management Ontvangst en uitlevering van goederen Offerte, brief en factuur AUTOMATISERING PC, laptop, hardware en software Kassasystemen Betalingsverkeer ARCHIVEREN Archivering Sorterenenordenen Opbergsystemen Digitale archieven RECHT VOOR DE ONDERNEMER Procesrecht Eigendomsverkrijging Overeenkomsten De koopovereenkomst De huurovereenkomst Zekerheidsrechten Failissement en surseance van betaling... 57

4 INHOUD ANTWOORDEN MEERKEUZEVRAGEN EN JUIST-ONJUISTVRAGEN WERKBOEK Blz. 1. PERSONEELSMANAGEMENT Personeelsbehoefte Behoud van personeel Leidinggeven aan personeel Organisatiestructuren WETTEN EN VOORSCHRIFTEN Arbeidswetten De arbeidsovereenkomst Sociale verzekeringswetten INSTANTIES TEN BEHOEVE VAN HET MKB Vergunningverlenende instanties Controlerende instanties Voorlichtende instanties EXTERNE ORGANISATIE Van producent naar consument De handel Distributielogistiek INTERNE LOGISTIEK Logistiek management Ontvangst en uitlevering van goederen Offerte, brief en factuur AUTOMATISERING PC, laptop, hardware en software Kassasystemen Betalingsverkeer ARCHIVEREN Archivering Sorterenenordenen Opbergsystemen Digitale archieven RECHT VOOR DE ONDERNEMER Procesrecht Eigendomsverkrijging Overeenkomsten De koopovereenkomst De huurovereenkomst Zekerheidsrechten Faillissement en surseance van betaling MODELEXAMEN VAKGEBIED ORGANISATIE... 75

5 Antwoorden leerboek 1 Personeelsmanagement AFDELING PERSONEELSMANAGEMENT - Afdeling 1 5

6 1.1.1 Personeelsplanning (blz. 18) 1.1 PERSONEELSBEHOEFTE 1. Omdat hun inzet, kennis en ervaring noodzakelijk zijn voor het bereiken van een optimaal bedrijfsresultaat. 2. Het personeelsplan. 3. Het aantal medewerkers dat nodig is. 4. De eisen waaraan de medewerkers moeten voldoen. 5. Met oproepkrachten en uitzendkrachten. 6. Door teruglopende omzet, door het afstoten van een bedrijfsactiviteit Taken en functies (blz. 18) 7. Het inkopen van dranken en etenswaren, de bediening van gasten, het bereiden van maaltijden, het afrekenen, afwassen enz. 8. Een aantal bij elkaar horende werkzaamheden. 9. Dat hij garant moet staan voor de juiste uitvoering van zijn werkzaamheden. 10. Verkoper, administrateur, afdelingschef, directeur, telefoniste enz. 11. Zijn taken en bevoegdheden. 12. Een vooraf gegeven toestemming om bepaalde werkzaamheden te verrichten en bepaalde beslissingen te nemen. 13. Omdat dat de kans op misverstanden over bevoegdheden en verantwoordelijkheden verkleint Werving van personeel (blz. 18) 14. Een overzicht van de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden die bij een functie horen. 15. a Leeftijd, opleiding, werkervaring. b Met schriftelijke bewijsstukken zoals diploma's en getuigschriften. 16. a Goede omgangsvormen, besluitvaardigheid, stressbestendigheid, in teamverband kunnen werken. b Uit een sollicitatiegesprek, een referentieonderzoek of een psychologische test. 17. Het zoeken naar een medewerker die het best bij de profielschets past. 18. a In het eigen bedrijf zoeken naar een geschikte kandidaat. b De ondernemer kent de kwaliteiten van zijn medewerkers, de medewerkers zien dat binnen het bedrijf promotie mogelijk is. 19. Open sollicitaties bekijken, informeren bij het arbeidsbureau, een uitzendbureau inschakelen, een personeelsadvertentie plaatsen. 20. Devraagnaarenhetaanbodvanarbeidskrachtenzogoedmogelijkopelkaar afstemmen. 21. Een commerciële instelling die bemiddelt tussen werkgevers en werkzoekenden en tegen betaling arbeidskrachten tijdelijk beschikbaar stelt aan bedrijven. 22. Geen administratieve rompslomp, als de kracht niet voldoet wordt deze vervangen. 6 PERSONEELSMANAGEMENT - Afdeling 1

7 23. Omdat de uitzendperiode dan gebruikt kan worden als proeftijd. Bij gebleken geschiktheid kan aan de uitzendkracht een arbeidscontract worden aangeboden. 24. Flexwerker. 25. Hij moet door de doelgroep worden gelezen. 26. De werkzaamheden, informatie over het bedrijf, voltijd- of deeltijdbaan, opleidingseisen, ervaringseisen, de verplichte vermelding m/v. 27. Door iets te vermelden over werksfeer, beloningen, vakantieregeling, carrièremogelijkheden enz. 28. Een sollicitatiebrief geeft een eerste indruk van de sollicitant Selecteren van personeel (blz. 19) 29. Volgens een vast patroon bijvoorbeeld via een vragenlijst. 30. Door voor belangrijke onderdelen waarderingscijfers te geven. 31. Bij door de sollicitant opgegeven referenties zoals zijn school of zijn huidige of vroegere werkgever. 32. Dat de informatie misschien niet objectief is. 33. De kandidaat moet ermee instemmen. 34. De reden van de afwijzing. 1.2 BEHOUD VAN PERSONEEL Introductie van een nieuwe medewerker (blz. 24) 1. Hij heeft dan een contactpersoon bij wie hij terecht kan met zijn vragen. 2. Regels omtrent het aanvragen van vrije dagen, ziekmelding, veiligheidsvoorschriften enz. 3. Door hem gelegenheid en tijd te geven om kennis te maken met zijn werkomgeving en collega's Aandacht voor personeel (blz. 24) 4. - Zich ontplooien, hun capaciteiten ontwikkelen; - menselijke contacten, erbij horen, gewaardeerd worden; - status bereiken, plaats in de maatschappij verwerven. 5. Kritiek moet hij onder vier ogen geven en daarbij duidelijk laten merken dat de kritiek bedoeld is bij te dragen aan de verbetering van het werk of de onderlinge verhoudingen; waardering mag hij geven in het bijzijn van anderen maar hij moet voorkomen dat de medewerker als een uitslover wordt gezien. 6. Hij moet daarvoor open staan en het zien als een bijdrage aan de goede gang van zaken in het bedrijf. 7. Wat er precies aan de hand is, hoe lang het verzuim zal duren, of hij iets voor hem kan doen. 8. Als de medewerker vaak of langdurig ziek is. 9. Adviseren, begeleiden en controleren van een bedrijf op het gebied van arbeidsomstandigheden, veiligheidsvoorschriften en ziekteverzuim. PERSONEELSMANAGEMENT - Afdeling 1 7

8 1.2.3 Opleiding en scholing (blz. 24) 10. Een onderneming die d.m.v. permanente scholing zijn medewerkers 'up to date' houdt. 11. De opleiding is volledig afgestemd op het bedrijf. 12. De opleiding legt minder beslag op de organisatie binnen het bedrijf en voorkomt bedrijfsblindheid. 13. Omdat goed opgeleid personeel de efficiency van het bedrijf bevordert. 14. De school, de leerling (stagiair) en het stagebedrijf. 15. In een stage(praktijk)overeenkomst die wordt ondertekend door de school, de stagiair en het bedrijf. 16. Dat bespaart een sollicitatieprocedure en inwerkperiode Beoordeling van personeel (blz. 25) 17. Het functioneringsgesprek is toekomstgericht en de medewerker en de ondernemer zijn gelijkwaardige gesprekspartners. 18. Door te werken met een standaardbeoordelingsformulier en standaardwaarderingen. 19. Het gaat om de prestaties van een afgelopen periode (het verleden). De ondernemer beoordeelt de medewerker. Ze zijn dus geen gelijkwaardige gesprekspartners. 1.3 LEIDINGGEVEN AAN PERSONEEL Leidinggeven (blz. 30) 1. Een ander een taak opdragen om daarmee een bepaald doel te bereiken. 2. a De formele macht die bij een bepaalde functie hoort. b De verkoopchef heeft het gezag over de verkoopmedewerkers. 3. Als anderen zijn leiding accepteren zonder dat hij daarvoor formeel is aangewezen. 4. a Management. b Manager. 5. Vaststellen welk doel moet worden bereikt, hoe het moet worden bereikt en wanneer het bereikt moet zijn. 6. Het inzetten van mensen en bedrijfsmiddelen om het gestelde doel te bereiken. 7. Het activeren en begeleiden van medewerkers. 8. Het op elkaar afstemmen van verschillende werkzaamheden. 9. Het voortdurend controleren of alles volgens plan verloopt. 10. a Planning, organisatie en evaluatie. b De beslissingen hebben een langetermijnwerking. 11. a Instructie, coördinatie en evaluatie. b De beslissingen hebben een kortetermijnwerking. 8 PERSONEELSMANAGEMENT - Afdeling 1

9 1.3.2 Stijl van leidinggeven (blz. 31) 12. Het soort bedrijf, de manager zelf, zijn ondergeschikten en de werkzaamheden. 13. a Hij neemt beslissingen, geeft instructies, controleert en verwacht geen (of weinig) inspraak van zijn ondergeschikten. b Bij eenvoudig routinewerk in een productiebedrijf of in een groothandelsbedrijf. c Er is een duidelijke gezagsstructuur. d De medewerkers zijn moeilijk te motiveren. 14. a De manager betrekt zijn medewerkers zoveel mogelijk bij het nemen van beslissingen. b Bij dienstverlenende bedrijven. c De sterke betrokkenheid van de medewerkers. d Er kan onduidelijkheid ontstaan over bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Er kan tijd en energie verloren gaan voordat beslissingen worden genomen. 15. a Als de manager zijn stijl van leidinggeven aanpast aan de situatie. b Instrueren, uitleggen, overleggen en delegeren. 16. a Aan medewerkers die niet zelfstandig kunnen werken. b Duidelijke aanwijzingen geven en goed begeleiden. 17. a Aan medewerkers die zijn ingewerkt en meer zelfstandig kunnen werken. b De manager motiveert de medewerker door uitleg te geven over het doel en het belang van de werkzaamheden. 18. a Aan medewerkers die ervaren en sterk gemotiveerd zijn. b Er wordt overlegd op welke wijze de werkzaamheden het beste kunnen worden verricht en er is ruimte voor eigen initiatief van de medewerker. 19. a Aan medewerkers die voldoende verantwoordelijkheidsgevoel hebben. b De taken worden volledig gedelegeerd. 20. a Overdragen van taken met de daarbij behorende beslissingsbevoegdheid en verantwoordelijkheid. b De manager die de taken heeft gedelegeerd Omspanningsvermogen en spanwijdte (blz. 32) 21. a Het maximumaantal medewerkers waaraan hij leiding kan geven. b De tijd die de manager nodig heeft voor: instructie, begeleiding en controle van zijn ondergeschikten, de coördinatie van de werkzaamheden en zijn andere taken. 22. Het aantal medewerkers waaraan hij daadwerkelijk leidinggeeft. 23. Dat de gedelegeerde taken geen taken zijn waar de manager zelf een hekel aan heeft. Beter is dat hij taken overdraagt die een ander net zo goed of wellicht beter kan verrichten. 24. Het bereiken van een evenwichtige taakverdeling en het vergroten van de inzetbaarheid van de medewerkers. PERSONEELSMANAGEMENT - Afdeling 1 9

10 1.4.1 De lijn-staforganisatie (blz. 38) 1.4 ORGANISATIESTRUCTUREN 1. De wijze waarop de taken over de medewerkers zijn verdeeld. 2. Een schematische voorstelling van een organisatie (organisatieschema). 3. De gezagsverhoudingen. 4. a Inkopen, produceren en verkopen. b Inkopen en verkopen 5. Als de medewerker werkzaamheden verricht die direct te maken hebben met 'de lijn' (de hoofdactiviteiten) van het bedrijf. 6. Ondersteunen of adviseren. 7. Afdeling marktonderzoek, opleidingen, reclame enz. 8. Zij maken gebruik van gespecialiseerde bedrijven zoals een administratiekantoor of een reclamebureau. 9. Als in een organisatie zowel lijn- als staffuncties voorkomen Steile en platte organisatie (blz. 39) 10. a Een organisatie met veel leidinggevende niveaus. b Een steile organisatie heeft een lange communicatielijn waardoor de afstand tussen de directie en de 'werkvloer' groot is. Hierdoor kunnen medewerkers op het laagste niveau zich minder verantwoordelijk voelen voor de algemene gang van zaken. c De duidelijke gezagsstructuur op elk niveau. 11. a Een organisatie met relatief weinig leidinggevende niveaus. b De korte communicatielijn tussen het hoogste en het laagste niveau waardoor de medewerkers zich sterk betrokken voelen bij de algemene gang van zaken in het bedrijf. c De managers op hetzelfde niveau kunnen op een verschillende manier leidinggeven. 12. De stijl van leidinggeven, de kwaliteit van de medewerkers en de grootte van het bedrijf Interne communicatie (blz. 39) 13. a Het zenden van een boodschap (door A) en het bevestigen van de boodschap (door B). b Het bevestigen van een boodschap. c Feedback. 14. Er kan dan worden vastgesteld of de boodschap is begrepen. 15. Eventuele vragen van de ontvanger naar aanleiding van de boodschap kunnen direct worden beantwoord. 16. Werkbesprekingen en personeelsvergaderingen. 17. De boodschap staat zwart op wit. 18. Memo, mededelingenbord, circulaire en personeelsblad. 10 PERSONEELSMANAGEMENT - Afdeling 1

11 19. De ondernemer doet een mededeling aan de afdelingschef. 20. Een medewerker stelt een vraag aan zijn chef De leiding wordt geïnformeerd over wat er leeft onder het personeel; - er kan gebruikgemaakt worden van de kennis en ervaring van de uitvoerende medewerkers. 22. a Communicatie tussen medewerkers op gelijk niveau. b Werkbesprekingen tussen afdelingschefs onderling. 23. Om de stijl van leidinggeven van afdelingschefs op elkaar af te stemmen of om de samenwerking tussen de afdelingen te verbeteren De informele organisatie (blz. 40) 24. De richtlijnen en afspraken die vastliggen betreffende de taakverdeling en de communicatie in een bedrijf. 25. De werkwijzen en vormen van communicatie die niet formeel (niet officieel) zijn vastgelegd. 26. Het stimuleert het eigen initiatief van de medewerkers, bevordert de saamhorigheid en versterkt de betrokkenheid met het bedrijf. 27. Als de medewerkers slecht met elkaar overweg kunnen en niet tot samenwerking bereid zijn. PERSONEELSMANAGEMENT - Afdeling 1 11

12 12 PERSONEELSMANAGEMENT - Afdeling 1

13 2 Wetten en voorschriften AFDELING WETTEN EN VOORSCHRIFTEN - Afdeling 2 13

14 2.1 ARBEIDSWETTEN De Arbeidstijdenwet (blz. 46) 1. De maximale werktijden en de minimale rusttijden. 2. De Arbeidsinspectie. 3. Tot 18 jaar jaar. 5. De partiële leerplicht. 6. Vanaf 13 jaar De Wet minimumloon (blz. 46) 7. Voor werknemers van 23 tot 65 jaar. 8. Het minimumloon is dan evenredig aan het aantal werkuren. Bijvoorbeeld bij twee werkdagen 2/5-deel van het minimumloon. 9. Voor werknemers van 15 tot en met 22 jaar. 10. Het is een percentage van het minimumloon. Hoe hoog dat percentage is, is afhankelijk van de leeftijd De Wet op de ondernemingsraden (blz. 47) 11. In de Wet op de ondernemingsraden. 12. Vanaf 50 werknemers. 13. Van het aantal werknemers dat een bedrijf in dienst heeft. 14. Het recht op informatie, het adviesrecht, het instemmingsrecht en het recht van initiatief Het recht op informatie: de directie moet de OR bijvoorbeeld informeren over de resultaten van het bedrijf (omzet en winst). - Het adviesrecht: de directie moet de OR om advies vragen bij bijvoorbeeld wijzigingen in de organisatie van het bedrijf. - Het instemmingsrecht: bij wijzigingen in de vakantieregeling of in het systeem van functiewaardering heeft de directie de instemming van de OR nodig. - Het recht van initiatief: de OR kan de directie ongevraagd een voorstel doen over bijvoorbeeld een reorganisatie of over het inschakelen van een adviesbureau. 16. De OR-vergadering voor onderling beraad en de overlegvergadering voor overleg met de directie. 17. Indien de helft van de werknemers daar om vraagt, is de directie verplicht een personeelsvertegenwoordiging (mini-or) in te stellen die bepaalde inspraakrechten heeft. 14 WETTEN EN VOORSCHRIFTEN - Afdeling 2

15 2.1.4 De Arbowet (blz. 47) 18. Dat de werknemer veilig kan werken en het werk niet schadelijk is voor de gezondheid. 19. De Arbeidsomstandighedenwet. 20. Werkruimten (verlichting, verwarming, lawaai enz.), veiligheidsvoorschriften en preventieve maatregelen. 21. Verbetering van de arbeidsomstandigheden en begeleiding en controle van medewerkers met gezondheidsproblemen; het opstellen van een RI&E; verzuimbegeleiding. 22. Het geeft inzicht in de mogelijke gevaren en bevat maatregelen die tot verbetering van de arbeidsomstandigheden kunnen leiden. 23. Zorgen voor goede arbeidsomstandigheden. 24. Het vermijden van onnodig saai werk, de mogelijkheid het werk naar eigen inzicht te doen, betrokken zijn bij het resultaat van het werk, contacten met collega's en het opdoen van vakkennis. 25. De werkgever. 26. Werknemers moeten zich aan de veiligheidsvoorschriften houden. 27. a De Arbeidsinspectie. b Die kan onaangekondigd een bedrijf bezoeken. 2.2 DE ARBEIDSOVEREENKOMST (blz. 55) 1. Arbeidsovereenkomsten met flexwerkers, proeftijd, opzegtermijn en ontslag. 2. De Wet Arbeid en Zorg (WAZO) Het sluiten van een arbeidsovereenkomst (blz. 55) 3. Een afspraak tussen werkgever en werknemer om tegen betaling van loon in dienstverband arbeid te verrichten. 4. Dat de werknemer het werk zelf moet doen en op gezag van anderen. 5. Een fulltimer. 6. Een parttimer. 7. Een werknemer die wordt opgeroepen als er plotseling hulp nodig is. 8. Recht waarvan niet mag worden afgeweken. 9. De werkgever moet bij ziekte minimaal 70% van het loon doorbetalen, hij moet minimaal het minimum(jeugd)loon betalen en hij mag de werknemer niet langer dan 10 uur per dag laten werken. 10. Omdat de werkgever in ieder geval verplicht is schriftelijke informatie over de arbeidsvoorwaarden aan de werknemer te geven. 11. Datum indiensttreding, brutoloon, loon bij ziekte, vakantietoeslag, functie met bijbehorende werkzaamheden, tijdsduur dienstverband, proeftijd en eventueel een pensioenregeling. 12. Spaarloonregeling, kostenvergoedingen (reiskosten, kinderopvang, kleding enz.) en scholing en opleiding. WETTEN EN VOORSCHRIFTEN - Afdeling 2 15

16 13. Als er over de duur van de arbeidsovereenkomst geen afspraak wordt gemaakt. 14. Dat het dienstverband stopt op de overeengekomen datum of na het gereedkomen van het afgesproken werk of na de werkhervatting van de werknemer die tijdelijk vervangen werd. 15. Omdat op basis van de Flexwet door de verlenging onbedoeld een vast dienstverband kan ontstaan. 16. Als een tijdelijk contract drie keer wordt verlengd, als een tijdelijk contract na verlenging langer dan drie jaar duurt of als een tijdelijk contract van meer dan drie jaar met meer dan drie maanden wordt verlengd. 17. Als er tussen de afloop van een tijdelijk contract en de aanvang van een volgend contract meer dan drie maanden ligt. 18. Tijdens de proeftijd. 19. Eén maand bij tijdelijke dienstverbanden die korter dan twee jaar duren en tijdelijke dienstverbanden zonder einddatum en twee maanden bij alle andere arbeidsovereenkomsten. 20. Een afspraak over arbeidsvoorwaarden tussen een of meer werkgevers of werkgeversorganisaties en een of meer werknemersorganisaties (vakbonden). 21. Als de werkgever zelf of zijn werkgeversorganisatie de CAO heeft gesloten of als de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de CAO verbindend heeft verklaard voor alle werkgevers en werknemers in de gehele bedrijfstak. 22. a Dat de werknemer bij zijn indiensttreding verplicht is een geldig identiteitsbewijs te tonen. b Hij moet een kopie van het identitieitsbewijs bij de loonadministratie bewaren. 23. Een paspoort met verblijfsvergunning en werkvergunning weken. 25. Kraamverlof, calamiteitenverlof en kortdurend zorgverlof. 26. Op spoedeisende en onvoorziene situaties. 27. De werknemer mag ouderschapsverlof opnemen voor de verzorging van zijn kind(eren) jonger dan 8 jaar en de werknemer moet langer dan één jaar in dienst zijn. 28. Als het bedrijfsbelang te veel wordt geschaad Het eindigen van een arbeidsovereenkomst (blz. 57) 29. Een ontslagvergunning aanvragen bij het UWV WERKbedrijf of ontbinding van de arbeidsovereenkomst vragen bij de kantonrechter of ontslag op staande voet op basis van een dringende reden. 30. Op basis van het aantal dienstjaren ligt deze tussen de één en vier maanden. 31. Één maand. 32. Reorganisatie of inkrimping van het bedrijf, ongeschiktheid voor het werk terwijl geen ander geschikt werk voorhanden is, samenwerkingsproblemen met chef of collega's, plichtsverzuim, arbeidsongeschiktheid die langer dan twee jaar duurt. 33. Tot de kantonrechter. 16 WETTEN EN VOORSCHRIFTEN - Afdeling 2

17 34. Werkweigering, diefstal, fraude en mishandeling. 35. Het ontslag moet direct ingaan en de reden van ontslag moet zowel mondeling als schriftelijk worden meegedeeld. 36. Hoe lang de werknemer in dienst is geweest en welke werkzaamheden hij heeft verricht. 37. Hoe de werknemer zijn werk heeft verricht en wat de reden van ontslag is. 38. Door een concurrentiebeding overeen te komen. 39. a Het beding moet op schrift staan en mag alleen met meerderjarige werknemers worden overeengekomen. b Het concurrentiebeding geldt voor maximaal één jaar en de werkgever is verplicht de vertrokken werknemer voor het concurrentiebeding een vergoeding te betalen. 40. Door een relatiebeding overeen te komen. 41. Door de kantonrechter. 2.3 SOCIALE VERZEKERINGSWETTEN (blz. 66) 1. a Werknemersverzekeringen en volksverzekeringen. b Werknemersverzekeringen gelden voor werknemers en volksverzekeringen gelden voor alle inwoners Begrippen (blz. 66) 2. Sociale verzekeringswetten. 3. Voor alle inwoners. 4. Uitkeringen die ervoor zorgen dat iedere inwoner ten minste het sociaal minimum als inkomen heeft. 5. Het sociaal minimum. 6. Per 1 januari en 1 juli vastgesteld loon dat minimaal aan werknemers van 23 jaar en ouder moet worden betaald. 7. Loon dat geldt als maximum bij het vaststellen van de premies en de uitkeringen. 8. De premie. 9. De uitkering. 10. Een nummer waarmee iedere inwoner in de geautomatiseerde administratie van de Belastingdienst en in de administratie van instellingen die belast zijn met de uitvoering van de sociale wetten bekend is Organisaties (blz. 67) 11. Het beoordelen en uitbetalen van uitkeringen. 12. Het WERKbedrijf biedt werkgevers informatie en voorzieningen bij het vinden van gekwalificeerd personeel. 13. Het verzamelen en toetsen van gegevens die voor een uitkering op grond van de Werkloosheidswet of een bijstandsuitkering van belang zijn. WETTEN EN VOORSCHRIFTEN - Afdeling 2 17

18 14. De Sociale Dienst van de gemeente beoordeelt op basis van de gegevens van het WERKbedrijf het recht op bijstandsuitkeringen en zorgt voor de uitbetaling daarvan. Daarnaast heeft de dienst een reïntegratietaak. 15. De controle en begeleiding van door ziekte of om andere redenen verzuimende werknemers. 16. Met het regelen van uitkeringen van enkele volksverzekeringen. 17. Een verzekeringsmaatschappij die de kosten dekt van geneeskundige hulp. 18. a Je kunt dan in beroep gaan bij de rechtbank. b Bij de Centrale Raad van Beroep te Utrecht Werknemersverzekeringen (blz. 67) 19. De Werkloosheidswet (WW), de Ziektewet (ZW) en de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). 20. Als een werknemer onvrijwillig werkloos wordt en de oorzaak van het ontslag is geen dringende reden. 21. a Eerst twee maanden 75%, daarna 70% van het laatstverdiende loon maar nooit meer dan 75% cq. 70% van het maximumdagloon. b Maximaal drie jaar en twee maanden. 22. De wekeneis en de jareneis. 23. Het UWV. 24. Maximaal twee jaar % van zijn loon met als ondergrens het minimumloon % van het maximumdagloon. 27. Een verzekering voor werkgevers die de kosten dekt van de verplichte loondoorbetaling aan zieke werknemers. 28. De werkgever Als zwangerschap er toe leidt dat een vrouwelijke werknemer arbeidsongeschikt wordt; - als een werknemer tijdens zijn ziekte werkloos wordt. 30. Maximaal twee jaar. 31. Als een werknemer na twee jaar nog arbeidsongeschikt is. 32. Het percentage dat je minder kunt verdienen dan voorheen. 33. Je blijft dan in principe bij je werkgever in dienst en je ontvangt geen uitkering op grond van de WIA. 34. De WGA-regeling. 35. Het UWV of een verzekeringsmaatschappij. 36. De werkgever en de werknemers samen. 37. De werkgever Arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (blz. 68) 38. Omdat zij geen werknemer maar zelfstandige zijn. 39. Zelfstandige zonder personeel. 40. Directeur-grootaandeelhouder. 18 WETTEN EN VOORSCHRIFTEN - Afdeling 2

19 2.3.5 Volksverzekeringen (blz. 68) 41. De Algemene Ouderdomswet (AOW), de Algemene nabestaandenwet (Anw), de Algemene Kinderbijslagwet (AKW), en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). 42. Recht op een basispensioen voor inwoners van 65 jaar en ouder. 43. Recht op een basispensioen voor weduwen, weduwnaars en wezen afhankelijk van persoonlijke omstandigheden en het inkomen. 44. Recht op kinderbijslag voor ouders of verzorgers van een kind dat jonger is dan 18 jaar. 45. Recht op een vergoeding voor bijzondere ziektekosten. 46. Iedereen die een inkomen heeft. 47. De Belastingdienst. 48. Vergoeding van kosten van geneeskundige hulp. 49. Voor de hele bevolking Sociale voorzieningen (blz. 69) 50. Zorgen dat iedere inwoner ten minste het sociaal minimum als inkomen heeft. 51. Recht op aanvulling van uitkeringen van de sociale verzekeringswetten tot het sociaal minimum. Dit geldt voor de WW, de ZW en de WIA. 52. Op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). 53. Voor inwoners van 18 jaar of ouder die niet zelf in hun levensonderhoud kunnen voorzien doordat zij te weinig inkomen of vermogen hebben en niet onder een andere sociale verzekeringswet of voorziening vallen. 54. De Sociale Dienst van de gemeente. 55. De overheid Van brutoloon naar nettoloon (blz. 69) 56. Premies werknemersverzekeringen, loonbelasting + premies volksverzekeringenenafdrachtzvw. 57. Het nettoloon. 58. Omdat je over de vergoeding Zvw loonbelasting betaalt. 59. Alleenstaande ouderkorting en ouderenkorting. WETTEN EN VOORSCHRIFTEN - Afdeling 2 19

20 20 WETTEN EN VOORSCHRIFTEN - Afdeling 2

21 3 Instanties ten behoeve van het mkb AFDELING INSTANTIES TEN BEHOEVE VAN HET MKB - Afdeling 3 21

22 3.1.1 De Kamers van Koophandel (KvK) (blz. 75) 3.1 VERGUNNINGVERLENENDE INSTANTIES 1. - Een adviserende taak; - een voorlichtende taak; - een uitvoerende taak De Handelsregisterwet; - de Wet voor de Jaarverslaggeving; - de Handelsnaamwet - de Colportagewet De handelsnaam, de ondernemingsvorm en het adres; - de aard van het bedrijf; - persoonsgegevens van ondernemers; - tot welk bedrag ieder der firmanten of directeuren handelingsbevoegd is om overeenkomsten te sluiten. 4. De volledige handelsnaam en het inschrijvingsnummer in het handelsregister en de ondernemingsvorm. 5. De inschrijvingen bij de afzonderlijke KvK's worden opgeslagen in één centrale databank en kunnen dus bij elke KvK worden geraadpleegd. 6. Zonder inschrijving kan de ondernemer bij de bank geen geld lenen en kan geen gebruik worden gemaakt van de belastingvoordelen die speciaal voor ondernemers gelden. 7. Het toezenden van hun financiële jaarstukken aan het handelsregister van de KvK. 8. Met de Handelsnaamwet. 9. De verkoop van goederen of diensten aan de deur. 10. De Kamer van Koophandel. 11. Het verzorgen van cursussen en het verstrekken van subsidies aan instellingen ten dienste van handel en nijverheid De gemeenten (blz. 75) 12. De gemeente. 13. Detailhandelsbedrijven, winkelambachten, doe-het-zelfzaken, kantoren, garages en horecabedrijven. 14. a Als het bedrijf wordt uitgebreid of wordt gewijzigd. b Afhankelijk van het bedrijf bij de gemeente, de provincie of het rijk. 15. Als hij een bestaand pand wil verbouwen of een nieuw pand wil bouwen. 16. Bij de gemeente. 17. a Een drankvergunning. b Bij de gemeente. c De inrichting moet aan bepaalde eisen voldoen; de ondernemer of de bedrijfsleider moet minimaal 21 jaar zijn en in het bezit zijn van de verklaring Sociale Hygiëne. 22 INSTANTIES TEN BEHOEVE VAN HET MKB - Afdeling 3

23 d Een terrasvergunning en een muziekvergunning De Voedsel- en Warenautoriteit (blz. 78) 3.2 CONTROLERENDE INSTANTIES 1. a Het controleren en bevorderen van de naleving van de voorschriften voor waren. b Eet- en drinkwaren, speelgoed, cosmetica, chemicaliën, sportartikelen enz. 2. De verpakking en de informatie op de verpakking. 3. Ze kunnen de bedrijven zonder aankondiging bezoeken en monsters nemen. 4. Genomen monsters kunnen daardoor snel worden onderzocht. 5. Door gebruik te maken van de kosteloze klachtenlijn De Arbeidsinspectie (blz. 79) 6. Het geven van informatie over de uitgebreide voorschriften op het terrein van de arbeidsomstandigheden en erop toezien dat de Arbowet zowel door de werkgever als door de werknemers wordt nageleefd. 7. Zij mogen zonder aankondiging bedrijven bezoeken, metingen verrichten enz. Zij kunnen als er gevaar dreigt voor de gezondheid of de veiligheid van de werknemers (als de Arbowet wordt overtreden) het bedrijf stilleggen of een boete opleggen De FIOD (blz. 79) 8. Met toezichtteams en opsporingsteams. 9. De gemeente, de Belastingdienst, brancheorganisaties en bedrijven De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) (blz. 79) 10. Concurrentie. 11. Door een kartel te vormen. 12. Met de Mededingingswet en de EU-voorschriften. 13. Toezicht houden op de naleving van de Mededingingswet. 14. Afspraken over verkoopprijzen. 15. Afspraken over adviesprijzen en prijsafspraken bij gezamenlijke reclameacties die maximaal één maand duren. 16. Als er niet meer dan acht ondernemingen bij betrokken zijn. INSTANTIES TEN BEHOEVE VAN HET MKB - Afdeling 3 23

GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG.

GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG. GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG. LEEUWARDEN, BUSINESS CLASS VOOR ONDERNEMERS INHOUDSOPGAVE VOORWOORD: GEMEENTE LEEUWARDEN GAAT VOOR UW ZAAK 4 GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG 5 BUREAU

Nadere informatie

Gemeente Leeuwarden. Servicepunt Bedrijven

Gemeente Leeuwarden. Servicepunt Bedrijven Bezoekadressen Servicepunt Bedrijven: Stadskantoor gemeente Leeuwarden, Oldehoofsterkerkhof 2, Leeuwarden. Bureau Zelfstandigen Fryslân bij de Kamer van Koophandel, Heliconweg 62, Leeuwarden. Bureau Zelfstandigen

Nadere informatie

Handboek Personeelszaken

Handboek Personeelszaken Handboek Personeelszaken BioPartner Samengesteld door : Yacht Handboek Personeelszaken Onderwerpen Pagina Personeel aannemen 3 Checklist Personeelswerving 3 - Functie en overige informatie 3 - Werving

Nadere informatie

Handleiding voor het schrijven van een ondernemingsplan.

Handleiding voor het schrijven van een ondernemingsplan. Handleiding voor het schrijven van een ondernemingsplan. Voorwoord U heeft een fantastisch idee en u kunt niet wachten om aan de slag te gaan als ondernemer. Geduld is echter een schone zaak. Om onverwachte

Nadere informatie

Startende Ondernemers in de Gemeente Stadskanaal

Startende Ondernemers in de Gemeente Stadskanaal Startende Ondernemers in de Gemeente Stadskanaal Bureau BedrijfsLeven Inhoud 1. Algemeen 05 1.1. Een eigen bedrijf starten 05 1.1.1. Succesvol ondernemen 05 1.1.2. Wat wordt er van u verwacht 05 1.1.3.

Nadere informatie

huidig personeel PERSONEELSWIJZER

huidig personeel PERSONEELSWIJZER huidig personeel 6. Het houden van werkoverleg 7. Functioneringsgesprek 8. Beoordelingsgesprek 9. Loopbaanontwikkeling en opleiding 10. Arbeidsvoorwaarden 11. Ziekte, verzuim en reïntegratie 12. Werkomstandigheden

Nadere informatie

Inhoud. Vak 578 Serie C Les 2 Leidinggeven Wat is leidinggeven? Het magazijn in de organisatie Wat is een organisatie? Het belang van kwaliteit... ...

Inhoud. Vak 578 Serie C Les 2 Leidinggeven Wat is leidinggeven? Het magazijn in de organisatie Wat is een organisatie? Het belang van kwaliteit... ... c Inhoud Vak 578 Serie C Les 1 Het magazijn in de organisatie Wat is een organisatie? 1... Plaats van een organisatie in een bedrijfskolom 6... Organisatieschema 7............ Functie van de magazijnmeester

Nadere informatie

Kijk op de organisatiepraktijk

Kijk op de organisatiepraktijk Kijk op de organisatiepraktijk Functionele beleidsgebieden op basis van het NEMAS - programma UITWERKINGEN Ad Bakker Ton Verweij Derde, herziene druk De serie Kijk op de organisatiepraktijk bestaat uit:

Nadere informatie

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden Deze brochure bevat praktische tips en een overzicht van rechten en plichten tijdens ziekte. Juni

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Inhoud: Inleiding... 4 1. Arbeidsvoorwaarden... 4 1.1. CAO... 4 1.2. Arbeidscontracten... 4 1.3. Pensioen Verzekeringen... 5 1.3.1 Pensioen... 5 1.3.2 De zorgverzekeringswet...

Nadere informatie

Administratieve Organisatie

Administratieve Organisatie FAM FAM Administratieve Organisatie en interne controle van bedrijfsprocessen Administratieve Organisatie en interne controle van bedrijfsprocessen Editie 2013 E.P. van Balen, K. Broersen, G.W.M van Heeswijk,

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL. Collectieve Arbeidsovereenkomst Instituut Schoevers B.V.

ALGEMEEN DEEL. Collectieve Arbeidsovereenkomst Instituut Schoevers B.V. ALGEMEEN DEEL Collectieve Arbeidsovereenkomst Instituut Schoevers B.V. 1 september 2010 1 september 2012 Preambule Hierbij ontvangt u de Collectieve Arbeidsovereenkomst (cao) van Instituut Schoevers B.V.,

Nadere informatie

Wet- en regelgeving voor sportverenigingen

Wet- en regelgeving voor sportverenigingen Breedtesport Wet- en regelgeving voor sportverenigingen Deze uitgave is ontwikkeld in het kader van het project 'Wet- en regelgeving' van NOC*NSF, CiviQ en IOS. De uitgave is samengesteld op basis van

Nadere informatie

Wijzigingen De informatie in deze map kan wijzigen. Op www.werkpleinregiohelmond.nl vindt u de actuele versie.

Wijzigingen De informatie in deze map kan wijzigen. Op www.werkpleinregiohelmond.nl vindt u de actuele versie. Inhoud Algemeen Deze informatiemap ontvangen alle klanten van de gemeenten waarvoor de afdeling Werk en Inkomen van de gemeente Helmond de gemeentelijke uitkerings- en re-integratieregelingen uitvoert:

Nadere informatie

Ontslagvergoeding 2015 (Transitievergoeding vanaf 1 juli 2015)

Ontslagvergoeding 2015 (Transitievergoeding vanaf 1 juli 2015) Ontslagvergoeding 2015 (Transitievergoeding vanaf 1 juli 2015) Complete informatie over uw ontslagvergoeding, transitievergoeding en de financiële consequenties van ontslag Colofon Tekst: Hoewel uiterste

Nadere informatie

19% BTW Kleine Ondernemers Regeling 6% tarief vrijgesteld tarieven inkomstenbelasting ondernemer zelfstandigenaftrek

19% BTW Kleine Ondernemers Regeling 6% tarief vrijgesteld tarieven inkomstenbelasting ondernemer zelfstandigenaftrek EIGEN BAAS? (2009) Als je voor jezelf wilt beginnen als ondernemer of als freelancer (formeel: resultaat overige werkzaamheden) bied je een dienst of goederen in het economisch verkeer aan. Vanaf dat moment

Nadere informatie

Hoe en waarom van een or

Hoe en waarom van een or Hoe en waarom van een or Inhoud Voorwoord...........................................................3 Wat is een or?.........................................................4 Positie van de ondernemingsraad..............................................4

Nadere informatie

De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb. Internetversie

De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb. Internetversie De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb Internetversie De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb Internetversie 2006 NOvAA Niets uit

Nadere informatie

Bouwmat NV Reorganisatie Proftaak Jaar 2 Blok 2 Team: ME2A3

Bouwmat NV Reorganisatie Proftaak Jaar 2 Blok 2 Team: ME2A3 Bouwmat NV Reorganisatie Proftaak Jaar 2 Blok 2 Team: ME2A3 13 November 2006 Opdrachtgever Bouwmat NV, Gert Klein Opdrachtnemers Paulien Lakeman (209459) - e-mail: Paulien.Lakeman@hva.nl - tel (m): 0620945255

Nadere informatie

HANDLEIDING HENDRIKS HORECA ADMINISTRATIES

HANDLEIDING HENDRIKS HORECA ADMINISTRATIES HENDRIKS HORECA ADMINISTRATIES Dit handboek van Hendriks Horeca Administratie is gemaakt om het u gemakkelijker te maken zodat u meer tijd en energie kunt besteden aan uw core-business, namelijk uw horecabedrijf.

Nadere informatie

MARKETING voor het mkb

MARKETING voor het mkb OPLEIDING ONDERNEMEN / AOV DE START VAN EEN ONDERNEMING Praktijkdiploma Ondernemingsplan mkb MARKETING voor het mkb (leverbaar met werkboek) Drs. P.F. Pietersen K.P. Pietersen 18 e druk, 1 e oplage ISBN

Nadere informatie

Informatiemap. Afdeling Samenleving. Team Werk en Inkomen. Gemeente Katwijk

Informatiemap. Afdeling Samenleving. Team Werk en Inkomen. Gemeente Katwijk Informatiemap Afdeling Samenleving Team Werk en Inkomen Gemeente Katwijk 2015 uitgave: gemeente Katwijk 2 Geachte heer of mevrouw, U kunt op dit moment (tijdelijk) niet zelf in uw inkomsten voorzien. Daarom

Nadere informatie

STARTEN MET INTERNATIONAAL ONDERNEMEN. Import

STARTEN MET INTERNATIONAAL ONDERNEMEN. Import STARTEN MET INTERNATIONAAL ONDERNEMEN Import Of u nu fietsen wilt importeren uit China of het exclusieve verkooprecht hebt van Engels sanitair, invoer van producten of diensten vereist een aantal basisvaardigheden.

Nadere informatie

Starten als ondernemer. Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap

Starten als ondernemer. Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Breed Platform Verzekerden en Werk Pagina 2 van 28 Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Inhoudsopgave Leeswijzer Inleiding

Nadere informatie

Boekjes zijn te verkrijgen bij de P-adviseurs van iedere faculteit, het kantoor van PromoVE of het Bureau Promoties en Plechtigheden:

Boekjes zijn te verkrijgen bij de P-adviseurs van iedere faculteit, het kantoor van PromoVE of het Bureau Promoties en Plechtigheden: Promoveren? 1 2 Voorwoord Dit informatieboekje is bestemd voor vierjarige promovendi verbonden aan de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) en voor diegenen die overwegen promovendus te worden. Het

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Schouten Verzuimverzekering Stop Loss Inhoudsopgave

Polisvoorwaarden Schouten Verzuimverzekering Stop Loss Inhoudsopgave Polisvoorwaarden Schouten Verzuimverzekering Stop Loss Inhoudsopgave 1 Begrippenlijst 2 Algemene Bepalingen 3 Duur en einde van de verzekering 4 Omschrijving van de dekking 5 Uitsluitingen 6 Wijzigingen

Nadere informatie

NEMAS Middle Management. Middle Management & Bedrijfsvoering Uitwerkingen

NEMAS Middle Management. Middle Management & Bedrijfsvoering Uitwerkingen NEMAS Middle Management Middle Management & Bedrijfsvoering Uitwerkingen NEMAS Middle Management Middle Management & Bedrijfsvoering UITWERKINGEN Ad Bakker Ton Verweij Vierde, herziene druk Brinkman Uitgeverij

Nadere informatie

Quick Scan BIO-BAGUETTE AVANS HOGESCHOOL S-HERTOGENBOSCH DIRK DE LOUW 2076781 LUC SCHEMKES 2075711 JILL HENDRIKX 2071963 TOM VAN DER HEIJDEN - 2071574

Quick Scan BIO-BAGUETTE AVANS HOGESCHOOL S-HERTOGENBOSCH DIRK DE LOUW 2076781 LUC SCHEMKES 2075711 JILL HENDRIKX 2071963 TOM VAN DER HEIJDEN - 2071574 Quick Scan BIO-BAGUETTE AVANS HOGESCHOOL S-HERTOGENBOSCH DIRK DE LOUW 2076781 LUC SCHEMKES 2075711 JILL HENDRIKX 2071963 TOM VAN DER HEIJDEN - 2071574 49BD1BV 8 JANUARI 2014 Voorwoord Als eerstejaars studenten

Nadere informatie

Wet We - t - en e n re r g e e g l e g l e g v e i v n i g voo vo r or spo sp r ortve v r e e r nigi enig nge ing n

Wet We - t - en e n re r g e e g l e g l e g v e i v n i g voo vo r or spo sp r ortve v r e e r nigi enig nge ing n Wet- en regelgeving voor sportverenigingen Colofon Deze uitgave is ontwikkeld vanuit de samenwerking van NOC*NSF en Ernst & Young als partners in sport. Verantwoordelijk voor de inhoud zijn NOC*NSF, Ernst

Nadere informatie

EIGEN BAAS? IK! (2013)

EIGEN BAAS? IK! (2013) EIGEN BAAS? IK! (2013) Als je voor jezelf begint als ondernemer of als freelancer bied je diensten of goederen in het economisch verkeer aan. Vanaf dat moment moet je regelmatig je boekhouding bijhouden.

Nadere informatie